PENGENALAN 1.

Definisi Pendidikan Khas Pendidikan khas merujuk pada pendidikan bagi kanak-kanak luar biasa, iaitu 'kanak-kanak yang dari segi intelek, fizikal, sosial atau emosi, tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa, hinggakan mereka tidak mendapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa' (Chua,1982) Pendidikan Khas ialah subsistem dalam sistem pendidikan, yang

bertanggungjawab mengadakan peruntukkan kemudahan dan keistimewaan bagi membantu kanak-kanak dan belia yang bersifat luarbiasa. (Gearhart dan Weishahn,1980)

Definisi Pendidikan Khas Dalam konteks Malaysia Pendekatan Baru Difinisi Kanak-Kanak Dengan Keperluan-Keperluan Pendidikan Khas menekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan, penguasaan dan pencapaian kanak-kanak tersebut dalam kemahiran-kemahiran pengembangan ( development skill). Pendekatan baru menolak pendekatan tradisi yang menekankan kecacatan dan ketidakbolehan (medical defict model). Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran-kemahiran tersebut berdasarkan kepada peringkat-peringkat kebolehan seseorang murid dan pelajar dengan keperluan pendidikan khas seperti berikut :y y y y y y

kebolehan kognitif perkembangan tingkahlaku sosial / perkembangan kemahiran sosial penguasaan bahasa lisan / pertuturan pengusaan membaca kemahiran matematik kemahiran pertumbuhan asas manusia 1

y y y y

kemahiran berdikari kemahiran keusahawanan kebolehan penglihatan kebolehan pendengaran

Pendidikan khas ialah satu bidang profesion yang berkaitan dengan kaedah, teknik dan penyelidikan yang tersendiri. Kesemua ini menumpukan ke arah pengurusan dan pembelajaran yang baik bagi menilai dan mematuhi kehendakkehendak khas. Dari segi praktiknya pendidikan khas merupakan pendidikan secara individual dengan kaedah-kaedah pengurusan yang bersistematik dari segi susunan fizikal, alatan-alatan khas dan kaedah pengajaran khas. Kesemua yang dibuat ini semata-mata untuk menolong kanak-kanak khas untuk mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari. Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. Ini termasuk pengunaan bahan-bahan khas, peralatan khas, teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid.

2. Sejarah Pendidikan Khas Di Malaysia

Minat terhadap Pendidikan Khas di Malaysia bermula pada tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Perakuan ini menyebut, ³Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerjaan hendaklah

mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu dari pihak-pihak 2

persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Disamping itu penyertaan o/eh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. ³

Perkembangan Pendidikan Khas mengikut jenis adalah seperti berikut:

Pendidikan Masalah Penglihatan 1926 Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka 1931 1948 SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney - Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) 1953 1958 Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM) Pembukaan Institut Taman Cahaya, Pusat Pertanian, Sandakan (JKM) 1962 Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat

penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, diperkenalkan 1963 Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat

penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, diperkenalkan 1977 Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras 1978 Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu 1983 Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan, Setapak Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian

Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh 3

1984

Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AIQuran Penubuhan Unit Perintis Kementerian Penerbitan Pendidikan dan untuk Percetakan menyediakan

Braille/Kerabunan,

bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyenggaraan alatan Braille

Pendidikan Masalah Pendengaran 1954 1954 Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah), Tanjong Bunga, Pulau Pinang 1963 Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Percantuman Cacat rendah Pendengaran dan oleh Kementerian pendidikan menengah biasa di sekolah dipilih

sekolah

yang

Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab perguruan Ilmu Khas, Cheras 1978 Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan 1979 Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Kementerian Pendidikan 1985 Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh, Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam

Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia 4 Kod Tangan

sudah tentunya ia akan membuahkan hasil dan 5 . Kuala 1994 Pembukaan kelas-kelas program inklusif seeara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara 1995 Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan 3. berhaluan.Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal 1987 Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Setiap orang mempunyai impian dan cita-cita tersendiri. beriman. Shah Alam Program Percantuman/Inklusif 1962 Program pereantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan dimulakan 1988 Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran 1993 Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah Lumpur di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki). berupaya. Dengan minat yang ada. Falsafah Pendidikan Khas Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. berdikari. Jika diberi peluang pastinya mereka dapat meneroka dan memperkembangkan minat masingmasing.

Sejarah telah membuktikan.menampakkan kejayaan. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan terkini. kepuasan dalam bidang yang diceburi mengikut minat masing-masing. golongan istimewa juga mampu melakukan tugas seperti orang lain malah kadangkala lebih baik lagi! Objektif Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk individu dengan keperluan khas y y Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada individu dengan keperluan khas. anda seharusnya tidak berputus asa kerana meskipun mereka dilahirkan dengan keadaan yang tidak sempurna. orang-orang istimewa mampu beroleh kejayaan. Mungkin anda sebagai ibu bapa mempunyai impian melihat anak ±anak anda menjadi pilot. Dengan pendidikan dan latihan yang sepatutnya. mereka masih dapat mengecap nikmat kehidupan dengan gembiranya. peguam dan menjawat jawatan yang tinggi. Ini sudah pastinya meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri dalam diri individu. Meskipun golongan istimewa mempunyai kebolehan yang terbatas. Apa yang penting. Persoalannya apakah jawatan tersebut sesuai dengan kemampuan anak anda yang mempunyai sifat-sifat yang terbatas? Namun begitu. doktor. ibu bapa seharusnya memberi kepercayaan dan galakan kepada mereka dalam apa jua bidang yang mereka ceburi. Memastikan tenaga pengajar mencukupi dan terlatih y y y Visi 6 . Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi diri murid-murid.

B. 2004. perkhidmatan pengucapan dan bahasa. IDEA akan dikemaskini setiap lima tahun dan yang terkini ialah IDEA. Kompenan A mentakrifkan istilah yang digunakan dalam undang-undang ini. Kompenan B ialah membahagaikan sumber kewangan setiap negeri untuk membekalkan perkhidmatan kepada kanak-kanak yang layak dan golongan muda yang kurang upaya. lawatan ke rumah. Akta Pendidikan Khas Individual with Disabilities Education Act (IDEA) 2004 merupakan undang± undang Perseketuan Amerika Syarikat yang melindungi perkhidmatan pendidikan khas kanak-kanak kurang upaya bermula kelahiran mereka sehinggah tamat persekolahan peringkat menengah atas. Pada mulanya IDEA dikenali sebagai Education for All Handicapped Children Act (EHA) pada tahun 1975. 5. Misi Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang berdikari. IDEA terbahagi kepada empat komponen iaitu komponen A. C. kaunseling. Akta ini diwartakan oleh Kongres Amerika Syarikat pada tahun 2004 dan membawa perubahan besar dalam perkhidmatan serta perlaksanaan Pendidikan Khas di negara ini. dan D. 7 .Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid berkeperluan khas kearah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. berjaya dalam hidup dan memberi sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. fisioterapi dan terapi fizikal. Dimana perkhidmatan ini termasuklah kursus kekeluargaan. Komponen C berkaitan dengan Program Pertumbuhan Awal Bayi dan Kanak ± Kanak kurang upaya.

tidak dinyatakan dengan jelas. IDEA lebih fokus berbanding dengan Akta pendidikan dalam hal±hal berkaiatan dengan murid pendidikan khas. Peruntukan untuk golongan murid dan sekolah khas adalah kecil sahaja dalam akta ini.Komponen D membantu jabatan pendidikan negeri dan agensi lain dalam mempertingkatkan usaha mereka dalam membantu kanak-kanak kurang upaya. IDEA 2004 VS AKTA PENDIDIKAN 1996 Pengkhususan Akta Pendidikan 1996. Program Bermasalah Pembelajaran/Program Integrasi 4. Akta Pendidikan 1996 mula menitik beratkan golongan kurang upaya dengan membolehkan Menterinya mengadakan pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah. Golongan µmurid khas¶. Program Cacat Pendengaran 3. Jabatan Pendidikan Khas menyediakan peluang . IDEA 2004 dan Akta Pendidikan adalah dua perkara yang sama tetapi berbeza daripada segi peruntukkan bidang kuasa. Akta Pendidikan Akta Pendidikan 1996 telah berkuatkuasa pada 31 Disember 1997.peluang pendidikan kepada kesemua aspek murid khas seperti berikut . Takrifan µsekolah khas dan µmurid khas¶ yang terlalu 8 . Bersifat general. 1. Program Pendidikan Inklusif Secara kesimpulannya. Berbanding dengan Akta Pelajaran 1961. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup. Individual With Disabilities Act. Program Cacat Penglihatan 2.

Tidak dinyatakan atau diperuntukan dalam Akta ini bahawa pendidikan untuk golongan ini perlu bermula daripada zaman kanak-kanak mereka. masalah pendengaran.kecatatan pelbagai. termasuk rekaan bilik darjah. hospital. Pendidikan yang menyediakan keperluan pendidikan khas murid.am. IDEA 2004. IDEA 2004. keperluan unik untuk kanak-kanak kurang upaya. kerencatan mental. kecelaruan emosi. atau kanak-kanak yang berumur 3 hinggah 9 tahun yang mengalami kerencatan akal. rumah. tiada yuran ibu bapa. Lebih jelas dan spesifik. pekak-buta. Takrifan Kanak-kanak Pendidikan Khas IDEA 2004. Takrifan Pendidikan Khas AKTA PENDIDIKAN 2004. Kategori Ketidakupyaan AKTA PENDIDIKAN 1996 : Tidak dinyatakan IDEA 2004: Autisma. lain ± lain 9 . ketidakupyaan ortopodik. Akta ini khusus untuk pendidikan kepada golongan kurang upaya.peraturan yang dibuat di bawah seksyen 41. Pengajaran yang direka khas. institusi dan lain-lain. IDEA merupakan undang-undang persekutuan yang melindungi perkhidmatan pendidikan kepada golongan kurang upaya bermula mereka lahir sehinggah tamat sekolah menengah. Kanak ± kanak kurang upaya yang termasuk dalam 13 ciri ketidak upayaan yang termaktub dalam IDEA dan memerlukan pendidikan khas serta perkhidmatan yang berkaitan kerana ketidakupayaannya. Sekolah yang menyediakan pendidikan khas yang ditetapkan melalui peraturan .

rheumatic fever. Pelaksanaan Pendidikan inklusif Pada tahun 1962 kelas ini telah dimulakan bila 3 pelajar cacat penglihatan telah belajar di kelas biasa dengan bantuan guru khas resos. Bagi memantau Perjalanan Program Pendidikan khas selaras dengan akta pendidikan kerajaan dengan kuasa menteri telah menubuhkan satu jabatan yang membolehkan pelajar kurang upaya terbela dari segi akademik. sickle cell anemia dan Tourette syndrome). ii. nephritis. masalah pembelajaran spesifik (contoh masalah persepsi. Sesi persekolahan 1994/95 bermulalah projek rintis 14 buah sekolah di Malaysia bagi program KKBP.masalah kesihatan (asmah. Sekolah yang menyediakan Pendidikan Khas yang ditetapkan melalui peraturan ± peraturan yang dibuat di bawah Seksyen 41. Takrifan Sekolah Khas AKTA PENDIDIKAN 1996. epilepsy. Developmental Aphasia). leukemia. kecederaan otak. Pada tahun 1999/2000 telah wujud peluang pelajar khas melanjutkan pelajaran dalam bidang vokasional melalui kemasukan ke Sekolah teknik dan vokasional. ketidakupayaan pertuturan dan pendengaran. dan pembesaran terbantut. i. kecedaraan otak traumatik. keracunan plumbum. diabetes. Dislexia. Kewujudan Jabatan Pendidikan Khas. 10 . hemophilia. Peluang belajar telah dilanjutkan keperingkat lebih tinggi selepas PMR dan SPM seperti ke Politeknik dan IPTA. ketidakupyaan visual (termasuk buta). Pada tahun 1993/94 seramai 3 orang pelajar cacat pendengaran telah ditempatkan ditingkatan enam rendah di SMK(L) Methodist Kuala Lumpur . masalah hati. Implikasi Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Wujudnya JPK memudahkan Kementerian Pelajaran menyalurkan bantuan kewangan. ADHD/ADD. disfungsi otak.

Masalah Penglihatan (Visual Impairment) 11 . Kurang Upaya Dalam Pembelajaran (Learning Disability) 3. Ini memberi peluang kepada guru membentuk dan mereka kurikulum vakasional dan kemahiran hidup diperingkat rendah dan menengah. Masalah Pendengaran (Hearing Impairment) 7. Bagi pihak kerajaan pula akta ini membolehkan seseorang pelajar khas yang belum bersedia ditolak penempatannya setelah tamat tempoh percubaan. Masalah Pembelajaran Di Kalangan Kanak-Kanak Di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia terdapat 9 kategori kanak-kanak berkeperluan khas iaitu : 1. Peluang Kerjaya dan Pendidikan Terlaksananya akta ini membolehkan ibu bapa mendesak kerajaan menubuhkan sekolah khas sejak peringkat pra lagi.iii. Pintar Cerdas dan Berbakat (Gifted and Talented) 5. Terencat Akal (Mental Retardation) 2. kaedah atau teknik p&p mengikut kesesuaian dan kemampuan murid. Kecelaruan Emosi atau Tingkah Laku (Emotional or Behavioral Disorders) 4. Masalah Bahasa dan Pertuturan (Speech and Language Disorders) 6. iv. 6. Pembentukan Kurikulum Fleksibel Akta Pendidikan 1996 ( Bah.11/4) dan akta pelajaran 116 membolehkan ihak guru mengubahsuai kurikulum .

8.Dispraksia) Di bawah Jabatan Pendidikan Khas. ciri kanak-kanak bermasalah dapat dilihat pada 3 apsek: Aspek psikomotor Bentuk badan dan koordinasi motor kanak-kanak ini tidak banyak berbeza dengan kanak-kanak normal. Diskalkulia. Kurang Upaya Fizikal atau Masalah Kesihatan (Physical or Health Disability) Manakala definisi kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran pula adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. Disgrafia. 12 . Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia ini adalah : ‡ Sindrom Down ‡ Autisme ringan ‡ Hiperaktif (Attention Deficit-Hyperactivity Disorders/ADHD) ‡ Terencat akal minima ‡ Kurang upaya dalam pembelajaran (Learning Disability). Kecelaruan Spektrum Autisma (Autism Spectrum Disorder) 9. dan ‡ Kurang upaya dalam pembelajaran khusus (Contoh: Disleksia.

Minat mereka adalah selaras dengan kanakkanak yang mempunyai mental yang sama dengan mereka.Walaubagaimanapun kanak-kanak yang mempunyai rendah keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor±faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan berbanding dengan kanak-kanak biasa. Sikap dan nilai mereka tidak selaras dengan tingkahlaku kanak-kanak biasa. Contohnya. mereka hanya dapat mempelajari apa yang dipelajari oleh kanak-kanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat umur 8 tahun atau lebih. Aspek afektif Mempunyai bidang perhatian yang singkat atau kurang tumpuan terhadap sesuatu. Kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran tidak sama dengan kanak-kanak biasa. Oleh yang demikian. adalah menjadi tanggungjawab para professional. Aspek kognitif Terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. guruguru sekolah serta ibu bapa untuk membantu anak-anak yang bermasalah dengan mengambil perhatian berat dan memastikan anak-anak mereka mengikut latihan-latihan khas yang telah disediakan. Mudah kecewa disebabkan pengalaman kegagalan yang berulangulang hasil daripada pengharapan masyarakat supaya mereka berfungsi sesuai dengan umur kronologi mereka. 13 .

kreativiti.Di England. artistik. Ciri-ciri positif dari aspek fizikal. kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan. maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak-kanak. psikologi dan tingkahlaku kanak-kanak pintar cerdas: Pengamatan tinggi Menyedari sesuatu dengan lebih teliti berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengannya yang mungkin akan terlepas pandang Keinginan untuk tahu tinggi 14 .pelajar atau belia adalah mereka yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi bidang seperti intelektual. pintar merujuk kepada 5 peratus teratas dari semua populasi sekolah di dalam bidang akedemik manakala cerdas pula adalah 5 peratus teratas dari semua bidang lain.pintar cerdas ditakrifkan sebagai suatu darjah keupayaan intelektual yang luar biasa yang memerlukan pengalaman pembelajaran yang berlainan daripada apa yang disediakan di sekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akedemik dan potensi mereka. muzik . lukisan atau seni persembahan. Defenisi bagi Negara Kanada. Mereka ini tidak perlu menjadi pintar untuk semua subjek. Kategori Murid Bermasalah Pembelajaran Pintar Cerdas Dari istilah persekutuan Amerika Syarikat. Pelajar pintar adalah mereka yang memilki kebolehan tinggi untuk 1 atau lebih di dalam subjek akedemik. serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain dari yang lain atau istimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka. Pelajar cerdas pula adalah mereka yang mempunyai kebolehan tinggi dari segi sukan.7.

keadaan situasi atau sesuatu acara Minat mendalam Mungkin akan menfokus sesuatu perkara yang diminati dalam jangka masa sebulan atau mungkin setahun serta akan menjadi terlampau dalam hal tersebut Menerima infomasi dengan pantas Selalu diandaikan seperti span.Ingin mengetahui semua hal seperti objek. idea.menyerap segala maklumat dengan cepat dan banyak Ingatan yang tinggi Selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat Mungkin dapat membaca lebih awal Kebanyakannya dapat membaca sebelum umur 5 tahun Kerap membaca serta meluas Suka membaca bacaan yang meluas dan pelbagai subjek serta membaca dengan pantas Tatabahasa yang tinggi Memiliki penggunaan tatabahasa yang canggah serta banyak dan suka menggunakan perkataan yang baru dan unik Tahap penumpuan yang lama 15 .

perjalanan galaksi.masalah-masalah berkaitan populasi dunia.Berbanding kanak-kanak normal mereka ini dapat memberi tumpuan yang lebih lama dalam sesuatu perkara kecuali aktiviti tersebut tidak menggunakan daya pemikiran Kebolehan menyelesaikan masalah Kanak-kanak pintar cerdas ini mampu untuk menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi Suka bertanya dengan lebih teliti Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku Keupayaan imaginasi yang tinggi Mampu untuk membayangkan sesuatu samada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta boleh menyatakan segala kebimbangannya Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sebagai contoh.isu-isu alam sekitar Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Mudah kecewa walaupun dalam hal-hal yang kecil tetapi boleh mengalir air mata apabila melihat keindahan matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana sangat simpati terhadap haiwan Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Sangat teliti dalam hal-hal betul atau salah bukan sahaja untuk diri sendiri malah untuk orang lain Bersemangat dan bertenaga 16 .

Sikap teliti dan mementingkan kesempurnaan boleh mendorong mereka kearah kekecewaan.Mereka ini kurang tidur berbanding rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu dan mempumyai tenaga untuk meneruskan kehidupan seharian Pandai berjenaka Mampu mencipta suatu situasi jenaka dan melakukan jenaka yang mana rakanrakan sebayanya langsung tidak memahami Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa bila sesuatu tidak dapat dilakukan dengan sempurna Perkembangan asynchronous Perkembangan fizikal intelektual. Mereka boleh terlibat sama dalam perbualan orang dewasa seperti isu-isu global untuk satu minit tetapi selepas itu mereka akan menangis kerana mainan kegemaran mereka diambil oleh seseorang 17 . Ciri-ciri negatif dan cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdasPermasalah dari segi perkembangan asynchronous Kanak-kanak pintar cerdas ini boleh memahami secara intelektuel mengenai perkara-perkara abstrak tetapi tidak mampu menangani perkara-perkara yang melibatkan konsep emosi yang mana akan membawa mereka ke arah kebimbangan seperti kematian masa hadapan seksualiti dan isu-isu yang lain. emosi dan social adalah tidak sekata sebagai contoh kanak-kanak berumur 6 tahun mungkin seperti kanak-kanak 10 tahun inteleknya. kanak-kanak berumur 8 tahun seperti sosialnya dakanak-kanak 6 tahun dari segi emosinya. Perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas mungkin akan membataskan perkara atau kerja yang mereka berupaya menyelesaikannya melalui gambaran intelek mereka.

ketidak adilan dan keganasan. mereka sebenarnya lebih suka mencari jawapan sendiri kerana mereka malas untuk bersosial. Sindrom Down Mempunyai karakter fizikal yang boleh dikenal pasti dan keintelektualan yang terhad disebabkan oleh ketidaknormalan pada pasangan kromosom ke 21 Keadaan ini boleh melibatkan kedua-dua jantina 1 : 1000 ke 1 : 1100 Punca 18 . Jika mereka terlampau memikirkan isu-isu ini mereka akan mengalami masalah µintroverted¶ dan mungkin menjurus kearah ³existential depression´. Mereka ini memerlukan datadata yang lengkap sebelum manjawap soalan-soalan yang diberikan. Walaupun begitu mereka tetap kanak-kanak dan memerlukan disiplin yang betul sungguhpun mereka itu bijak. Mereka juga akan cuba bersikap tunjuk pandai terhadap ibu bapa dan guru Permasalahan dari segi sikap teliti dan kesempurnaan serta masalah emosi yang sensitif . pencemaran. kebuloran. Mereka boleh mempengaruhi orang lain. Sikap kesempurnaan boleh membawa mereka kepada takut terhadap kegagalan sehingga mereka menjadi seorang yang putus asa. Sikap sensitivity dan juga perkembangan minda mereka mampu untuk memikirkan hal-hal seperti peperangan.Permasalahan dari segi pertuturan yang kehadapan dan kebolehan memberi alasan Kanak-kanak pintar cerdas ini biasanya bersikap tidak mahu mengalah dalam apa-apa perkara. Ibu bapa dan orang dewasa lain perlu mangambil berat supaya mereka tidak menjadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain kearah keburukkan.

2 hari bayi mengalami masalah menelan air liur Salur usus kecil duodenum tidak terbuka(duodenal atresia) ± bayi mengalami masalah muntah selepas menyusu dan perut kelihatan buncit sedikit Salur usus rectum atau bahagian usus yang paling akhir(dubur) tidak terbuka langsung atau penyempitan yang dinamakan ³Hirsprung Disease´ Masalah perubatan yang lain Hypothyrodism ± kurang hormon tiroid Ketidakstabilan di tulang-tulang kecil di bahagian leher menyebabkan penyakit lumpuh(Atlantoaxial instability) 60-80% bermasalah pendengaran Sebahagian kecil leukimia Peringkat Perkembangan 0 -3 Bulan Perkembangan motor kasar dan rangsangan Boleh menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan Rangsangan boleh dibuat dengan bercakap-cakap dengan bayi dari arah kiri dan kanan 19 .muka dan leher Iras muka hampir sama seperti orang mongol Pangkal hidung kemek Jarak antara mata jauhdan belebihan Sifat pada tangan dan lengan Jari jemari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke bawah Tapak tangan biasanya terdapat satu garisan urat yang dinamakan ³simian crease´ Sifat pada kaki Jari-jari kaki agak pendek dan jarak antara ibu kaki dan jari kaki agak jauh terpisah Tapak kaki biasanya leper Sifat pada otot Biasanya otot lemah menyebabkan mereka menjadi lembik Lewat dalam perkembangan motor kasar Masalah-masalah kesihatan yang berkaitan Masalah Jantung Masalah jantung berlubang seperti Ventricular Septal Defect (VSD) ± Masalah jantung berlubang diantara bilik jantung kiri dan kanan Patent Ductus Ateriosis (PDA) ± salur ateriosis yang berkekalan Masalah Usus Salur esofagus yang tidak terbuka ± semasa berumur 1.Keabnormalan hormon Jangkitan Virus Genetik (5%) Peningkatan usia ibu / bapa(Lebih 85%) Ciri-ciri Sifat pada kepala.

jangka hayat sehingga 50 tahun dan ke atas Diusia lebih 40 tahun keupayaan badan akan tuirun.Latihan kawalan kepala boleh dilakukan dengan memangku bayi dalam keadaan separuh duduk dan galakkan bayi menegakkan kepalanya Perkembangan motor halus dan rangsangan Perkembangan ± semasa dilahirkan jari jemari menggenggam dan apabila umur meningkat bayi mula membuka jari-jari dan membawa tangannya ke mulut.hilang ingatan dan hilang kemampuan mengurus diri Pihak yang dapat membantu anak Sindrom Down Ibubapa ± kasih sayang dan perlindungan Doktor perubatan keluarga ± Khidmat nasihat.jurupulih cara kerja dan jurupulih pertuturan ± Latihan pemulihan Guru / pendidik ± Memberi pendidikan Masyarakat dan sukarelawan yang prihatin Organisasi yang dapat membantu kanak-kanak Sindrom Down Jabatan Kesihatan ± Perkhidmatan dan rawatan Jabatan Pelajaran ± Pendidikan dan 20 .Bunyi akan bertambah jelas menjelang umur 3 bulan ke atas Rangsangan ± Bercakapcakap dan memberi senyuman kepada bayi Jika bayi tidak menunjukan tindak balas perlu mendapatkan pemeriksaan doktor untuk memastikan tiada masalah pendengaran Jangka hayat Pada tahun 1929 hanya 9 tahun Tetapi kini dengan kemajuan teknologi perubatan.bayi berumur 6 minggu ke atas mula mengeluarkan bunyi yang perlahan apabila seseoraoran menegurnya.Diakhir 3 bulan bayi boleh memegang objek yang diletakkan di dalam tangan sekejap dan kemudian melepaskannya Rangsangan ± mengusap belakang telapak tangan bayi dengan jari kita Perkembangan pertuturan dan bahasa serta rangsangan Perkembangan .sokongan dan dorongan Pakar kanak-kanak ± Kepakaran dalam masalah berkaitan Jururawat Masyarakat ± Perkhidmatan perawatan Jurupulih anggota.Bayi mula mengeluarkan suara dengan tangisan.

mementingkan diri dan berkemungkinan besar keciciran dalam pelajaran. Khas Peringkat 13-18 tahun :. melalui boneka.Ke sekolah Menengah Integrasi Peringkat 18 tahun ke atas:-Dihantar latihan vokasional Peringatan kepada ibu bapa: Cara terbaik kanak-kanak SD mempelajari perkara baru.Boneka kesayangan. anak anda makin sukar didekati dan mungkin terus hidup dalam dunianya sendiri.Apabila kanak-kanak SD boleh bermain dengan alat permainan mudah. berkelakuan pelik.Digalakkan memasuki TADIKA biasa atau meneruskan pemulihan di klinik. Autisme Ibu bapa perlu tahu cara mengetuk µpintu rahsia¶ anak sebelum boleh mendekati dan berinteraksi dengan anak autisme. Mereka perlu bergaul.Jangan pilihan atau kanak-kanak. mereka boleh dibiarkan bermain sendirian.Kanak-kanak boleh dibawa menghadiri pusat pemulihan di klinik tempatan. memberi dan menerima tindak-balas daripada rakan.Pemulihan di klinik tempatan atau hospital Peringkat 3 ± 4 tahun :.hospital dan PDK Peringkat 5 ± 6 tahun :.hospital dan PDK Peringkat 7 ± 12 tahun :-Ke sekolah Integrasi P.Sedia terlalu memaksa dapat bahan mereka dijadikan sampingan melakukan untuk permainan sesuatu. Jika pintu rahsia ini tidak ditemui.pendaftaran dan kemudahan kewangan Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan(NGO) ± Khidmat nasihat dan sokongan Pilihan rawatan dan sekolah yang sesuai untuk kanak-kanak Sindrom Down Peringkat 0 ± 2 tahun :. degil. Jangan biar kanak-kanak SD bersendirian. pendorong.penempatan persekolahan Jabatan Kebajikan Masyarakat ± Kemudahan PDK. 21 .Anak autisme sering dilabel sebagai kanak-kanak bodoh.Pilih alat permainan sesuai tahap perkembangan khayalan.

000 pesakit mengalami autisme tulen yang mengakibatkan mereka kehilangan keupayaan memahami keadaan sekeliling.Kekurangan dialami kanak-kanak ini menyebabkan mereka tidak faham perasaan orang lain. kecuali diri sendiri. Dunia kanak-kanak autisme masih menjadi misteri kerana tiada siapa tahu apa yang bermain dalam fikiran mereka. biasanya berkaitan minat. Ini sebabnya proses pembelajaran mereka lebih lambat. berkomunikasi dan tingkah laku.000 penduduk negara kita menghidap autisme. Antara ciri utama kanak-kanak autisme ialah 22 . Bela Bartok dan Bill Gates. khususnya apabila mereka mula µbuat perangai¶.Individu autisme menunjukkan perlakuan yang sangat berbeza dengan kanak-kanak normal. tiada usaha menggembirakan orang lain dan tidak pandai berinteraksi secara spontan.Pun begitu. kurang kebolehan imaginasi dan bermain serta menunjukkan tingkah laku terhad dan berulang. Hampir 70 peratus kanak-kanak autisme ada masalah terencat akal pada tahap berbeza. emosi. empat atau lima orang bagi 10. iaitu mengalami Sindrom Asperger iaitu sejenis autisme. Daripada jumlah ini. ada masalah berinteraksi. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang dicirikan masalah hubungan sosial. komunikasi. sama ada tidak mengendahkan orang lain. malah mungkin lebih berjaya daripada individu normal. aktiviti dan perangai. tetapi melalui pendidikan sewajarnya mereka mampu memiliki kehidupan baik.Walaupun kebanyakan kanak-kanak autisme ada masalah terencat akal.Dianggarkan satu daripada 500 kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah ini dan statistik menunjukkan kini ada kira-kira 47. Mereka berkongsi masalah sama. asyik mengulangi perkara sama atau melakukan perkara yang boleh mencederakan diri. bukan semua individu autisme mengalami masalah pembelajaran kerana ada yang berjaya dan menjadi orang ternama seperti Albert Einstein.

Mempunyai pergerakan badan yang pelik dan melakukannya berulang-ulang.Kelihatan tidak sensitif pada keperluan.Kanak-kanak autisme dengan sindrom Asperger menggunakan bahasa rasmi dan pertuturan mereka kedengaran seperti orang dewasa..Susah bekerjasama..Tidak menghiraukan orang lain. Tidak boleh bertutur dan berkomunikasi Lambat bercakap. contohnya terhadap peta..Menunjukkan minat pelik.. Mempunyai masalah dalam pemikiran dan perlakuan Suka melakukan perkara sama (berulang) dan tidak mahu menerima perubahan. menyebabkan mereka jauh ketinggalan berbanding rakan sebaya dan menunjukkan perlakuan sangat berbeza daripada normal seperti:. tetapi tidak faham maksudnya..Tidak boleh berkomunikasi dengan baik. Kalau berbual hanya satu pihak (hanya mereka yang bercakap).Tidak suka sentuhan (tidak mahu dipeluk atau dipegang)..Tidak mampu bersosial Perkembangan sosial kanak-kanak autisme sangat perlahan.23 .. Mereka mudah terganggu jika disuruh melakukan perubahan.. perasaan dan pemikiran orang lain.Mungkin mengulang perkataan sama... peralatan elektronik atau roda kereta mainan berpusing dan memutar objek. berkongsi atau menunggu giliran.Sangat sensitif terhadap rasa.Lebih suka bermain sendiri.Mempunyai masalah bercakap dan memahami percakapan orang.Bercakap dalam nada pelik ² seperti menyanyi atau bercakap macam robot.Tidak berminat dalam permainan yang perlu menggunakan imaginasi. bau dan bunyi yang menyebabkan mereka menunjukkan perlakuan di luar kawalan.Tidak mahu bertentang mata atau menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap..Sukar memulakan percakapan.

Tidak boleh duduk diam..´ kata Pengerusi Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (Nasom).Aktif tetapi berperangai pelik ² kanak-kanak autisme jenis ini suka mendapatkan perhatian orang lain dan biasanya mereka diejek atau dibuli kanak-kanak lain. ia sangat mudah dikesan. Memiliki ciri yang disenaraikan di atas mengakibatkan kanak-kanak autisme sukar didekati. agresif (yang tidak ditujukan kepada sesiapa) atau perlakuan yang merosakkan seperti mencederakan diri. perkembangan kanak-kanak autisme secara umumnya lebih perlahan daripada kanak-kanak normal. ada guru sekolah menganggap kanak-kanak autisme sebagai bodoh. 24 .³Bagaimanapun melalui pendidikan betul. Lebih mengecewakan.Menunjukkan keinginannya dengan tangan orang dewasa.. cuma guru dan ibu bapa tidak tahu cara mendekati mereka. Jadi mereka biasanya terbabit dalam masalah yang dicetuskan orang lain. pemikiran dan tidak pandai bersosial. Oleh kerana mereka ada masalah perlakuan.³Kanak-kanak autisme bukan golongan berisiko atau bodoh. individu autisme boleh belajar di sekolah biasa dan berjaya dalam pelajaran. Masalah tingkah laku Suka mengasingkan diri ² biasanya kekecewaan ditunjukkan melalui tindak balas negatif seperti mengamuk.Bersikap pasif ² tidak faham keadaan semasa dan tidak boleh membezakan keadaan baik dan buruk.Tidak tahu bersosial ² jika melakukan kesalahan. Malangnya kurang pengetahuan ibu bapa dan guru menyebabkan ramai kanak-kanak autisme membesar di bawah paras kemampuan. Teh Beng Choon pada bengkel strategi praktikal mendidik anak autisme anjuran bersama Nasom dan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. marah-marah.. Ada ibu bapa kecewa selepas gagal µmengubah¶ anak mereka dan membiarkan kanak-kanak itu membesar tanpa pendidikan sewajarnya.

Berdasarkan kajian. Stephen Underwood. ada kecenderungan meniru perbuatan orang lain bagi membolehkan mereka diterima sebagai kawan. Katanya.Menurut Psikologi Klinikal Kolej Persatuan Psikologi Australia.³Setiap kali cuba berkawan. berlagak dan lebih susah berkawan. lebih yakin serta dapat mengelak mereka menjadi mangsa buli. banyak kaedah rawatan dan pendidikan boleh membantu kanak-kanak ini membesar dan belajar dengan baik.Panduan membentuk hubungan sosial. Belajar cara dan peraturan permainan supaya anda boleh bermain dengan anak. boleh belajar di sekolah biasa.Oleh kerana mereka tidak pandai berbual dan bergaul. Ini membuatkan anak berasa diterima. Ini membuatkan kanak-kanak autisme berasa tertekan dan mula menyalahkan orang lain. 25 . malah fungsi pembelajaran juga bertambah baik. Kanak-kanak autisme. ibu bapa boleh menjemput kawan datang ke rumah. Golongan ini memerlukan bantuan dalam segenap segi. termasuk menguruskan diri sendiri. terutama kemahiran sosial dan pengurusan. terutama perempuan. biasanya ia hanya disedari kebanyakan ibu bapa apabila anak mencapai usia tiga tahun. Mereka mungkin jadi sombong. kanak-kanak autisme berumur empat hingga enam tahun yang diberikan pendidikan khas menunjukkan perkembangan memberangsangkan. lebih awal masalah anak dikesan lebih baik. Bagaimanapun.Walaupun autisme belum ada penawarnya. masalah autisme boleh dikesan ketika bayi lagi. tetapi biasanya perkara ini hanya disedari guru tadika apabila kanak-kanak dihantar ke sekolah.³Yang ibu bapa dan guru perlu lakukan ialah memerhatikan jenis permainan yang dimainkan rakan sebaya anak. bermain dengan kanakkanak lain.Bagi mengatasi masalah sosial di sekolah seperti tidak pandai berkawan. beberapa langkah boleh diambil iaitu dari peringkat pra sekolah lagi. mementingkan diri sendiri dan sukar mengekalkan tumpuan. ada saja kesalahan yang mereka dilakukan.

Pada masa sama.³Kaedah lain ialah merakam suasana permainan di sekolah.Ini membolehkan anak belajar untuk menunggu giliran dan berinteraksi. terutama apabila mereka meningkat umur enam hingga sembilan tahun kanak-kanak autisme mula ada minat sama dengan rakan sebaya. anda juga perlu menjadi µmodel¶ dan kawan kepada anak. Jangan kritik jika anak tidak melakukan perkara sepatutnya kerana mereka tidak tahu apa yang salah atau betul. Mereka masih tidak tahu apa perlu dilakukan jika diusik atau diejek kerana bimbang dipulaukan. Sebaliknya.Pada umur sembilan hingga 13 tahun. ibu bapa boleh menggunakan rancangan televisyen seperti Mr Bean untuk mengajar anak apa yang tidak boleh dilakukan kerana pada ketika ini anak autisme mula mengambil kira pandangan orang terhadap diri mereka dan sedar wujudnya perbezaan jantina. galakkan mereka dengan cara positif seperti membuat diari persahabatan atau carta markah bersosial (beri satu markah apabila mereka melakukan usaha berkawan. cepat resah. Oleh kerana anak autisme ada masalah lambat belajar. dia boleh menonton rakaman ini berulang kali di rumah. mudah tertekan dan pencapaian akademik juga lemah. Kanak-kanak autisme ada kemungkinan empat kali lebih tinggi menjadi mangsa buli. persahabatan itu biasanya berakhir di pintu pagar sekolah. Walaupun mula pandai berkawan tetapi dalam kebanyakan kes. terutama ketika kecil iaitu pada umur empat atau lima tahun).´ katanya. galak anak menjadi peramah dan mudah didekati. Rata-rata berasa rendah diri.Sebagai ibu bapa. Antara cara membantu meningkatkan keyakinan dan kemahiran berkawan ialah menggalakkan mereka terbabit dalam pementasan drama atau aktiviti berkumpulan serta membuat 26 . Ketika ini mereka perlu belajar apa yang tidak boleh dicakap kerana kanak-kanak autisme µsangat jujur¶ dan kejujuran ini mungkin melukakan hati kawan.

Lebih penting. Namun. ³Masalah kurang daya tumpuan yang dialami menyebabkan kanak-kanak ADHD tidak dapat belajar dengan baik. Menurut Perunding Psikiatri PPUM Dr Subash Kumar Pillai. Attention Deficit Hiperactive Disoder (ADHD) Banyak masalah kesihatan mental berlaku pada kanak-kanak seperti Gangguan Daya Tumpuan dan Hiperaktif (ADHD). walaupun ada ibu bapa menolak apabila dinasihatkan membawa anak berjumpa pakar psikiatri. kanak-kanak ADHD tidak menimbulkan banyak masalah selain dilabel sebagai kanak-kanak hiperaktif dan ketinggalan dalam bilik darjah. bukan semua anak autisme ada masalah pembelajaran. terencat akal dan autisma. didapati lebih 50 murid sekolah mengalami masalah ADHD dan secara purata setiap kelas ada seorang kanak-kanak ADHD dalam peringkat berbeza. tetapi ia memberi banyak kesan negatif. Perlu diingat. lebih 50 peratus menunjukkan peningkatan prestasi dalam pelajaran. Kadar kelaziman masalah mental di kalangan kanak-kanak ialah satu hingga tiga peratus dan kajian mendapati kira-kira 10 peratus orang dewasa turut mengalami masalah ini yang mungkin diperoleh ketika dewasa atau bermula sejak kecil.sistem mentor. Gangguan Daya Tumpuan (ADD). termasuk masalah sosial apabila meningkat dewasa. kebanyakannya bersetuju selepas memahami keadaan sebenar yang dialami anak. Pada peringkat awal. Mereka tidak boleh memberi tumpuan pada 27 . Berdasarkan program bersama Jabatan Psikiatri PPUM dengan lima sekolah rendah di Petaling Jaya. di kalangan murid yang menerima rawatan. masalah pembelajaran (disleksia). masalah paling kerap berlaku ialah ADHD dan ADD.

´ katanya. mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. lembab dan diletakkan di dalam kelas terakhir. Malah. tidak mahu belajar. Kesan stigma terhadap rawatan psikiatri yang dianggap hanya untuk orang sakit jiwa. Mereka sering dilabel sebagai pelajar malas. Ibu bapa menganggap gejala dialami sebagai kenakalan biasa dan tiada kaitan dengan penyakit mental. ada ibu bapa tidak tahu kewujudan pakar psikiatri kanak-kanak. y Ramai ibu bapa tidak pasti ada rawatan mampu membantu anak mereka. suka menyendiri dan sukar menyiapkan tugasan disebabkan penyakit dan mereka perlu dibantu dengan berjumpa pakar untuk diberi rawatan sewajarnya. y Guru dan keluarga tidak tahu atau kurang jelas dengan gejala yang ditunjukkan kanak-kanak. Antara punca kelewatan ini ialah: y Tanda dan gejala tidak jelas atau tidak kelihatan. bezanya mereka tidak hiperaktif. y Tanda ADHD 28 . ³Kanak-kanak ADD juga ada masalah sama seperti ADHD.pelajaran dan sukar menyudahkan tugasan. tetapi tidak dapat memberi tumpuan di bilik darjah. Akibatnya. Masalah kesihatan mental ini juga ada banyak peringkat dan sesetengahnya hanya menunjukkan tanda di tempat tertentu seperti di sekolah atau rumah saja. Pada pandangan kasar mereka sama seperti kanak-kanak normal lain.Sedangkan hakikatnya perlakuan kanak-kanak yang nampak malas. Namun isu lebih besar ialah kelewatan pengesanan dan diberi rawatan sehingga menimbulkan masalah lain.

tidak suka atau tidak mahu melakukan kerja yang memerlukan otak untuk berfikir. Kelihatan tidak mendengar apabila kita bercakap dengannya dan kena panggil banyak kali untuk mendapat perhatiannya. ini termasuk makan. Pelupa. terutama membaca. Sukar mengekalkan tumpuan pada permainan atau pelajaran. Tumpuan mudah terganggu dengan persekitaran. Bukan semua tanda ini ada pada kanak-kanak ADHD. Menghadapi masalah belajar. tetapi untuk mengesahkan seseorang kanakkanak mengalami ADHD dia perlu menunjukkan tanda di sekurang-kurangnya dua situasi contohnya di rumah dan sekolah. y Sukar menguruskan tugas dan aktiviti. Selalu mengelak. Tanda kurang tumpuan y Sukar memberi tumpuan pada apa yang dipelajari. y y Kerap hilang barang. y y y Biasanya sukar mematuhi arahan dan tidak dapat menghabiskan sesuatu tugas. mengeja dan mengira y y y Tanda Hiperaktif 29 . Jika boleh pun biasanya mengambil masa sangat lama. mandi dan memakai pakaian.Tanda ADHD boleh dibahagikan kepada tiga bahagian.

terutama ketika beratur. tangan atau kaki bergerak (digoyangkan). Uniknya kanak-kanak ADHD boleh menghafal dengan baik. Bahkan mereka juga berisiko untuk menipu (berlaku secara automatik) untuk menyelamatkan diri daripada dimarahi ibu bapa atau guru. dan tidak mampu menumpukan perhatian pada satu-satu aktiviti.´ katanya. Berlari atau memanjat yang keterlaluan. Kerap mengganggu orang lain. tetapi untuk kanak-kanak ADHD ia keterlaluan dan menjadi masalah. Walaupun memotong cakap orang adalah normal bagi kanak-kanak berumur enam hingga tujuh tahun. ADHD antara faktor menyebabkan kanak-kanak selalu hilang apabila di tempat awam. Mengapa perlu diberikan rawatan seawal mungkin? 30 . Terlalu banyak bercakap. Tanda impulsif y y y Kerap menjawab sebelum soalan habis ditanya. Sukar bermain sendiri. Malah.y Tidak boleh duduk diam dan jika duduk. Kanak-kanak ADHD menunjukkan kelakuan terlalu aktif. tetapi ia berlaku di luar kawalan mereka. ³ADHD lebih kerap berlaku pada kanak-kanak lelaki (tiga kali ganda) tetapi tiada siapa tahu sebabnya. tetapi bukan dalam subjek pelajaran. Sentiasa bergerak seolah-olah di kakinya ada µmotor¶. Sentiasa tidak sabar menunggu giliran. y y y y y Sering meninggalkan tempat duduk dalam bilik darjah.³Mereka juga biasanya menjawab sebelum soalan habis ditanya dan kerap memotong cakap orang. tidak sabar menunggu giliran. seperti pusat beli-belah.³Bukan mereka tidak mahu menumpukan perhatian atau sengaja berkelakuan hiperaktif.

Remaja ADHD juga menunjukkan sikap suka berlengah. Faktor ini termasuk interaksi negatif antara ibu bapa dan adik beradik. panas baran. sikap bapa yang anti sosial dan masalah perkahwinan. Kira-kira 40 hingga 50 peratus individu dewasa ADHD mengamalkan hidup anti sosial. suka melanggar peraturan. Jika berniaga. kawalan terlalu ketat. melawan guru. terbabit dalam aktiviti seks dan hamil pada usia sangat muda. Ia juga dianggap antara faktor yang boleh menyebabkan remaja ADHD dan ADD lari dari rumah. Kira-kira 30 hingga 40 peratus remaja ADHD keciciran pelajaran dan hanya lima hingga 10 peratus berjaya belajar hingga ke peringkat tinggi. berkelakuan kasar serta mudah mengalami kemurungan. Mereka lebih cenderung terbabit dalam kemalangan kerana tidak sabar dan suka memandu laju. isteri yang akan menguruskan semua hal ehwal perniagaan. 31 . Gangguan ini lebih sukar dirawat jika masalah ini hanya dikesan ketika remaja kerana sudah menjadi sebahagian kelakuan mereka. terutama ibu bapa yang sering memarahi mereka. Apabila bekerja. 70 hingga 80 peratus sukar menunjukkan prestasi kerja yang diharapkan dan ramai tidak mendapat kenaikan pangkat walaupun bekerja berpuluh tahun lamanya.ADHD atau ADD boleh memberi kesan besar dalam pencapaian akademik. perkembangan sosial dan peningkatan kerjaya seseorang. semua faktor ini menyebabkan mereka lebih rapat dengan kawan dan cenderung mengabaikan keluarga. Selain itu. hubungan keluarga yang keruh memburukkan lagi masalah ADHD dan ADD anak. Bagi pesakit remaja. kemurungan ibu.

Lebih terdapat di kalangan kanak-kanak lelaki. 32 .Justeru. membaca atau tidur kerana melalui cara ini mereka dapat mengesan perlakuan tidak normal. sebaliknya ambil tindakan segera bagi mengesahkan sama ada anak anda mengalami masalah kesihatan mental atau tidak. bersembang. c) Ciri-ciri kanak-kanak mengalami masalah ADHD:y y y y y y y Gelisah Tidak boleh duduk diam Tidak mengikut arahan Aktiviti motor yang keterlaluan Tahap toleransi yang rendah kepada kekecewaan Kesukaran dalam tumpuan (poor eye contact) Tidak ada hubungan mata dengan ibu/bapa/penjaga apabila meminta sesuatu. usah melenting. b) Terlalu aktif sehingga mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak lain. Jadi apabila diberitahu anak anda perlu dirujuk pada pakar psikiatri. Kanak-kanak ADHD a) Tiga hingga lima peratus kanak-kanak mengalami masalah ini. ibu bapa dan guru perlu memberi lebih perhatian kepada kanak-kanak. terutama jika mereka berkelakuan luar biasa berbanding kanak-kanak normal. Bagi guru kaunseling. bertanyakan masalah murid ketika di sekolah juga sebenarnya sangat penting untuk membantu meningkatkan tahap kesihatan mental kanak-kanak. Antara cara yang boleh dilakukan ibu bapa ialah meluangkan masa melakukan aktiviti bersama anak seperti bermain.

d) Umur sebelum 8 tahun merupakan kekerapan berlaku ADHD dan akan berkurang selepas itu dengan episod yang lebih singkat. e) Masalah dalam memberi tumpuan mungkin berterusan sehingga meningkat remaja dan dewasa. Intervensi Awal (Langkah-Langkah Awal) 1. 33 . Rawatan Ubatan y Untuk mengurangkan aktiviti keterlaluan dan membantu dalam member tumpuan. Menggalakkan ibubapa untuk menyediakan rutin yang sesuai di rumah dan tetapkan masa. Pastikan anak selesa untuk meminta bantuan Rawatan 1. Ulang arahan dengan tenang dan cara yang positif 7. pendek. Sediakan persekitaran yang tenang dan teratur 2. Mesti tegas. 5. 2. Memuji jika kanak-kanak ini dapat berhenti dan memikir mengenai sesuatu tugas walaupun belum memulanya. Terapi Tingkahlaku y Beri maklum balas positif kepada kanak-kanak kerana tuas yang berjaya dilakukan. Arahan mesti jelas. mudah dan konsisten 6. Aturkan tugasan dengan jelas 4. sabar dan konsisten 3.

Latihan Hubungan Mata (Eye Contact) 5. menulis. tidak memperolehi kemahiran bahasa. kesukaran menggunakan perkataan. membaca. 1996:3)³Disleksia ialah satu µDisorder¶ dalam kanak-kanak yang telah terima Pendidikan Biasa. 1968) Selain itu terdapat juga beberapa perkataan lain yang berkaitan dengan Disleksia. Istilah µbuta huruf¶ juga digunakan untuk kategori ini. Latihan Kemahiran Sosial(Social Skills & Training) 6. 34 . mendengar dan bercakap disebalik pengajaran yang cukup dan peluang budaya yang sempurna. Intervensi Tingkahlaku Disleksia Perkataan ³disleksia´ (dyslexia) adalah hasil gabuangan dua perkataan Greek iaitu ³Dys´ yang bermaksud kesukaran dan ³Lexis´ bermaksud perkataan atau dengan kata lain. merangkap seorang pakar perubatan µDisleksia¶ dan µophalomotologist¶ dan telah memperkenalkan perkataan (Hammond Hugges. Latihan Tumpuan (Attention Training) 4.3. menulis dan ejaan yang setaraf intelek´ (World Federation Of Neurology. bacaan. Seorang Profesor Berlin pada tahun 1887. diantaranya ialah:y Dyscalculia (Diskalkulia) iaitu seorang disleksia yang bermasalah dalam pengiraan ataupun matematik y Dysgraphia (Disgrafia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam bahasa y Dyspraxia (Dispraksia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam koordinasi moto-mata-tangan Disleksia adalah satu masalah pembelajaran iaitu kesukaran mengenal huruf.

Disleksia juga bukan disebabkan kecerdasan yang lemah serta penglihatan tetapi seseorang disleksia tidak mengecam sesuatu dalam keadaan terbalik. Ternyata sekali disleksia menghuraikan sesuatu kelainan dalam otak. menganalisis bunyi mengikut suku kata perkataan dan menyusun atau menggabungkan suku kata bagi menyembunyikan perkataan. Simbol-simbol perkataan yang dicetak juga sukar untuk diterjemahkan. jantina atau bangsa. Disleksia boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu : Disleksia visual (penglihatan) Kesukaran utama yang dihadapi ialah untuk mengigat dan mengenal abjad serta konfugirasi perkataan. Disleksia melibatkan orang dari pelbagai latar belakang tanpa mengira umur. Bunyi percakapan yang tuturkan secara halus juga tidak dapat dibezakan. Masalah untuk membezakan bunyi vokal dengan konsonan juga dihadapi oleh disleksia auditori Disleksia visual-auditori 35 . Kemungkinan untuk melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagian perkataan adalah secara terbalik Disleksia auditori (pendengaran) Kesukaran untuk mengingat bunyi abjad. sebaliknya dengan program pendidikan yang sesuai masalah ini dapat dikurangkan. Disleksia biasanya boleh diperturunkan daripada ibu bapa kepada kanak-kanak.Sebenarnya masalah ini bukanlah satu penyakit dan ia tidak memerlukan ubat untuk mengubatinya. selalunya ia adalah pemberian Tuhan yang terus berkembang dalam diri seseorang dengan cara yang berlainan.

1996 dan Spaafford dan Grosser. Sebahagian daripada kerosakan otak yang menyebabkan kanak-kanak ini mengalami masalah belajar dan kerosakan ini minimum Kematangan Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangannya pada bahagian tertentu dalam sisitem saraf. antara punca-punca disleksia ialah.1996. terdapat beberapa ahli keluarga yang mengalami masalahmasalah yang sama. Faktor-faktor ini menjadi punca kelambatan atau ketidaksempurnaan perkembangan. kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. Hammond dan Hughes. 1 dan 16 yang boleh diperturunkan secara turun-temurun Biologi Sejarah kanak-kanak disleksia biasanya adalah semasa dilahirkan tidak cukup bulan.Kesukaran mambaca yang amat teruk dan ini disebabkan oleh kelemahan untuk memproses tulisan secara visual dan audio .Punca Disleksia Mengikut Mercer. Terdapat kajian yang dijalankan telah membuktikan disleksia disebabkan oleh kromosom 15. Kelewatan kematangan pada kank-kanak merupakan salah satu kemungkinan punca disleksia Masalah yang dihadapi 36 . Pada kebiasannya kanak-kanak lelaki lambat matang daripada kanak-kanak permepuan. Kemungkinan punca ini boleh diwarisi yang membezakan adalah darjah keterukannya. 1997. Keturunan atau genetic Kebanyakan kes.

Mengeja Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti. Untuk tempoh jangka masa yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca.Masalah utama yang dihadapi kanak-kanak disleksia kebanyakanya adalah dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti berikut: pada masa yang sama ± dapa masa yang masa 37 . Mereka censerung menterbalikkan perkataan seperti: Batu ± tuba Gula ± lagu Selain itu mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat. Secara langsung ianya akan membuat kanak-kank merasa rendah diri dan tidak berkeyakinan. m ± w y ±g ± j u ± n m ± n c±ep±qh±nb±d Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti t±hf±v Membaca Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat daripada rujukan-rujukan yang berkaitan. Permasalahan ini boleh dikelaskan kepada.

Mereka juga kelihatan seperti tidak mendengar atau mempedulikkan. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol dan suka menterbalikkan nombor yang sama. Mereka juga tidak melakukan atau menyusun sesuatu mengikut susunan. Kanak-kanak ini juga cenderung menulis perkataan yang pelik-pelik Bercakap dan mendengar Terdapat juga diatara mereka yang mengalami kesukaran untuk bertutur. Contohnya seperti berikut : Bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu Jam ± jem cat ± cat Menulis Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas.Kekeliruan perkataan antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. pengurusan diri dan sosial 38 . Contohnya seperti berikut: 3±5±8 9±6 Masalah fizikal. Hal ini berlaku disebabkan kelambatan dalam proses maklimat yang diperolehi. Nombor Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental. Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak dapat menulis mengikut garisan yang disediakan.

Membacakan cerita untuk anak-anak serta menjadi ahli persatuan sokongan ibu bapa Memberikan bantuan dan latihan pembelajaran sebelum memasuki tadika Mengamalkan suasan kasih sayang serta bersikap perihatin dalam mengekalkan suasana harmoni Membuat aktiviti berkeluarga serta memberi bimbingan dalam bidang akademik 39 .Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan pandai membutangkan baju. atas. kanan. Menambah dan menggalakkan sebarang kemahiran istimewa bakat atau kebolehan semulajadi Sentiasa sabar melayani karenah mereka yang mana biasanya kecewa dengan kegagalan yang berterusan. kidal dan pandai mengikat tali kasut Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan kelihatan bodoh Skop penglihatan yang terhad di mana keliru antara depan.. belakang. kiri. bawah serta pengamatan yang lemah Langkah-Langkah Membantu Membawa berjumpa dengan pakar pisikologi pembelajaran atau psikologi klinikal pada peringkat awal bagi tujuan menaganinya Membantu kanak-kanak memahami bahawa walaupun dia mungkin berbeza dalam banyak hal tetapi tetap disayangi.

Ujian-ujian ini mungkin termasuk electroencephalogram (EEG) yang mengukur denyutan elektrik dalam otak. Oleh itu.Memberi kebebasan yang terbatas serta nasihat untuk mengenal identiti sendiri Mengamalkan konsep diri diberi ganjaran atau pujian contohnya bagus.Ini biasanya akan disusuli dengan pemeriksaan fizikal dan neurologi untuk mengenal pasti petanda fizikal berkaitan yang mungkin boleh menunjukkan secara khusus sindrom epilepsi yang dialami pesakit. rawatan yang berkesan untuk epilepsi bermula dengan diagnosis yang betul tentang jenis serangan sawan yang dialami pesakit kerana setiap jenis penyakit ini memerlukan rawatan khusus dan berkesan. tetapi juga untuk menguruskan kehidupan keseluruhan pesakit. tomogafi berkomputer (CT) dan imbasan gema 40 . Rawatan bagi epilepsi bukan sahaja bagi menyembuhkan semua serangan sawan. terutama jika pesakit tidak sedarkan diri.Doktor mungkin mencadangkan ujian lanjut dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam punca berlakunya serangan sawan dan mengesan sebarang keadaan yang tidak normal dalam otak. pandai Epilepsi (Sawan) Rawatan Efektif Epilepsi Dengan kemajuan terkini dalam bidang perubatan dan teknologi sekarang.Perkara pertama yang akan dilakukan oleh doktor ialah menyemak sejarah perubatan pesakit. Ini termasuk soalan mengenai sejarah serangan sawan dalam keluarga pesakit dan butiran lanjut mengenainya. epilepsi dan serangan sawan bukan lagi satu halangan untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sempurna. Seorang anggota keluarga atau mereka yang menyaksi serangan sawan mesti hadir untuk memberi maklumat tambahan.

Sesetengah faktor akan diambil kira oleh doktor apabila memilih ubat anti-sawan termasuk jenis sawan. 41 . doktor akan cuba menentukan ubat anti-sawan dan program yang betul untuk setiap pesakit dengan kesan sampingan yang minimum. menyediakan imbasan imej otak. Bagi mereka yang didiagnosis mengidap epilepsi ketika usia muda. pesakit perlu memakan ubat seperti yang ditetapkan. doktor akan mencadangkan beberapa pilihan rawatan. Bagi pesakit dewasa pula. 50 hingga 60 peratus bebas dari serangan sawan selepas pertama kali mengambil ubat anti-sawan. umur pesakit dan jantina. ubat yang dibeli di kedai.Sebahagian besar pesakit epilepsi boleh bebas dari serangan sawan untuk tempoh yang lama dengan menjalani rawatan yang betul. yang. dan sentiasa merujuk kepada doktor sebelum mengambil ubatubatan yang lain.Untuk hasil rawatan terbaik. walaupun apabila mencecah usia dewasa.Sebaik sahaja diagnosis selesai dilakukan. atau rawatan herba. bebas daripada serangan penyakit itu untuk tempoh sekurang-kurangnya dua tahun. Terdapat bahan. Oleh itu. Hampir kesemua penyakit epilepsi dapat dirawat dengan menggunakan ubat anti-epileptik (juga dikenali sebagai anticonvulsants atau ubat anti-sawan). serta ubat-ubat lain yang mungkin diambil oleh pesakit. Rawatan moden yang biasa diberi untuk kebanyakan jenis penyakit epilepsi ialah ubat atau kombinasi ubat anti-sawan yang lazim digunakan. pesakit epilepsi perlu terlebih dahulu menemui doktor yang terlatih dan berlesen.Setiap pesakit memberi reaksi yang berbeza terhadap ubat anti-sawan seperti reaksi mereka terhadap makanan atau bahan-bahan lain yang masuk ke badan mereka.bermagnet (MRI).Bagi rawatan berkesan. dalam bahasa mudahnya. Telah dibuktikan bahawa kira-kira 80 peratus pesakit epilepsi yang dirawat dengan ubat anti-sawan.bahan yang boleh mengganggu rawatan epilepsi dan mengurangkan keberkesanannya. tahap IQ dan isu kesihatan. 20 peratus mula mengambil ubat dan tidak lagi diserang sawan selepas berhenti mengambil ubat.

Pesakit yang berpotensi dibedah perlu menjalani penilaian terperinci oleh pakar neurologi sebelum pembedahan dan jika berpendapat pembedahan tidak sesuai dilakukan. masih ada risikonya. jumlah serangan sawan yang mereka alami berkurangan dengan banyaknya. maka semakin besar peluang untuk mereka menjalani kehidupan yang bebas dari epilepsi dan lebih 50 peratus kanak. Doktor akan mengambil pendekatan holistik dan berbincang bukan sahaja mengenai penyakit sawan yang dihidapi dan butiran perubatan.Pembedahan juga boleh dilakukan untuk membuang tempat fokus serangan sawan (kawasan otak di mana serangan sawan berasal). aktiviti sukan. Jika punca-punca tersebut berjaya dirawat atau dibuang. kehidupan sosial. Keberkesanan pembedahan berbeza. ada pesakit bebas sepenuhnya daripada serangan sawan selepas pembedahan. Oleh itu. maka pesakit akan dinasihatkan supaya tidak melakukannya dan menjalani rawatan pilihan yang lain. pekerjaan. Alat yang dikenali sebagai perangsang saraf vagus ditanam di bawah kulit dada pesakit.kanak berjaya bebas daripada serangan penyakit itu.Bagaimanapun.Pembedahan boleh membantu merawat punca-punca epilepsi lain. pemanduan. tetapi juga turut merangkumi keseluruhan µisu-isu mengenai kehidupan¶ seperti pendidikan.Lagi lama tempoh mereka tidak mengalami serangan sawan. Wayar dari alat tesebut diikat pada saraf vagus. dalam mana-mana pembedahan. seperti serangan sawan itu disebabkan oleh ketumbuhan. tetapi ia hanya sesuai bagi sawan partial yang berasal dari satu kawasan khusus dalam otak. malah bercakap mengenai Kebanyakan pesakit boleh berhenti mengambil ubat anti-sawan selepas menjalani pembedahan.Rangsangan saraf vagus (vagus nerve stimulation atau VNS) adalah satu lagi pilihan rawatan untuk epilepsi. pesakit tidak akan lagi mengalami sawan. soal perkahwinan dan mengandung. manakala bagi yang lainnya. kira-kira lima peratus pesakit epilepsi boleh ³diubati´ melalui pembedahan. Saraf vagus 42 . tumor atau punca-punca lain.

paru-paru dan saluran usus dan perut. tambahan pula. dianggap tidak sesuai untuk menjalani pembedahan. Cerebral Palsy Cerebral ialah otak. Sebelum Kelahiran Jangkitan dalam rahim Ibu mengalami darah tinggi.menyambung otak ke jantung.Satu lagi rawatan bagi epilepsi di kalangan kanak-kanak ialah diet ketogenik. yang kaya lemak dan rendah karbohiderat. Alat ini menjana denyutan elektrik dalam jarak masa tetap (interval). Kecacatan otak dan saraf otot ini lazimnya berlaku sebelum. . yang menunjukkan badan sedang membakar lemak dan bukannya glukos untuk menjana tenaga. kurang darah ketika mengandung Pendarahan teruk dan kronik ketika mengandung Semasa Proses Kelahiran Kelahiran tidak cukup bulan 43 . kancing manis. ia menghasilkan ketones (bahan yang terhasil bila badan memecahkan lemak untuk menjana tenaga). yang merangsang saraf vagus. kaedah rawatan ini mungkin mahal. Kanak-kanak cerebal palsy mengalami (sebahagian besarnya) kerosakkan pada kawasan motor dalam otak yang mengakibatkan kekurangupayaan untuk melakukan pergerakan otot-otot dan tegak badan. Ia bertujuan untuk mengekalkan µtahap lapar¶ (starvation mode) dalam badan bagi tempoh masa yang lama. semasa dan di peringkat awal bayi dilahirkan ± ketika bahagian otak berkembang dengan pesat. bateri yang dipasang pada alat tersebut hanya tahan kira-kira selama lima tahun sahaja.VNS boleh menjadi rawatan pilihan bagi mereka yang tidak berkesan mengambil ubat anti-sawan dan pesakit yang atas apa-apa sebab. Bagaimanapun. Palsy bermaksud kurang atau tidak upaya mengawal pergerakan otot. Bila badan dalam keadaan berpuasa.

Rembesan (intraeraneal bleeding). Demam kuning. Tanda-tanda : Bayi kelihatan lembik Lewat perkembangan 44 . umur ibu atau latar belakang sosial.Kecederaan semasa lahir Lemas semasa lahir Jangkitan semasa lahir Selepas Kelahiran (sebelum berumur 3 tahun) Meningitis (jangkitan kuman diselaput otak) ± demam kuning Jaundis yang teruk (kemicterus) Kecederaan otak disebabkan oleh kemalangan. kaum. Seseorang kanak-kanak ceberal palsy dilahirkan bagi setiap 800 kelahiran tanpa mengira jantina. penderaan dan penganiayaan fizikal. Serangan kuman / penyakit. Punca-punca : Kekurangan bekalan oksigen (anoxia) ± punca utama. Perkembangan otak yang tidak normal. Terhentak / terhempas / kejutan.

kita mesti memperkenalkan kanak-kanak Cerebral Palsy ini ke Fisio Terapist dan Occupational Terapist secepat mungkin. Fungsi otak itu akan menjadi lebih baik.Athetoid . meragam.Bahagian-bahagian otot anggota yang spastic manjadi tegang dan tidak mudah kendur semula. merenggek. Kalau kanak-kanak tidak diberi latihan oleh Fisio Terapist.Pada prinsipnya kanak-kanak ataxia ini tidak dapat duduk. berdiri dan berjalan. sekiranya umur mereka lebih muda.Menggunakan sebelah tangan (hand preference) Masalah menyusu Kerap menangis. Ataxia. Occupational Terapist dan keluarga untuk 45 . Pantulan yang terhasil adalah secara terserentak dan mengejut. Kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk mengawal keseimbangan badan dan kodinasi otot.Hypoytonik (Campuran sifat-sifat di atas) ± otot lembik Latihan dan pendidikan kepada kanak-kanak Cerebral Palsy Kanak-kanak yang mengalami Cerebral Palsy mempunyai otak yang kurang berfungsi. bergantung kepada kadar kepintasan yang dialaminya. tanpa sebab ataupun terlalu diam dan kurang tindak balas Sembelit Cepat marah Jenis-Jenis Cerebral Palsy (Spastik. Biasanya. kakinya akan berkeadaan terkangkang luas bagi membantu mandapat keseimbangan postur tersebut. Iaitu walaupun mereka mempunyai otak yang kurang berfungsi. Tetapi. Akibatnya seseorang kanak-kanak athetoid menunjukkan gimik muka. Oleh kerana itu.Atxia .Bahagian-bahagian anggota bergerak tanpa dapat dikawal otot otak (ivoluntary movements). namun mereka boleh berkembang secara beransur-ansur. jika kanak-kanak ini mampu berdiri dan berjalan sekalipun. Athetoid) Spastic .

mereka perlu diberi pendidikan khas oleh Guru Khas dan keluarga mereka. Terdapat tiga bentuk utama kelumpuhan otak iaitu Spasticity.bahagian ini terletak di bawah cortex iaitu di tengah-tengah otak. Masalah utama secara langsung melibatkan otak. iaitu bahagian anggota bawah atau keempat-empat bahagian anggota badan. Basal ganglia dan serebelum membantu mengorganisasikan atau menyusun pergerakan dengan amat teratur. Mereka yang mengalami ketiga-tiga bentuk kelumpuhan otak di atas dikenali secara umum sebagai penyakit Cerebral Palsy atau spastic Cortex atau Lapisan Luar OtakCortex atau lapisan luar otak terlibat dalam pemikiran. Oleh itu. Basal Ganglia. Kerosakan di bahagian cortex ini berlaku berpunca daripada keadaan spastic sebenarnya. Occupational Terapist dan keluarga di hospital atau di rumah. Tiada kecederaan yang berlaku secara langsung kepada anggota yang terlibat.jangka masa yang lama. Kanak-kanak yang mengalami spasticity menghadapi kawalan pergerakan yang tidak terkawal. kecacatan mereka akan bertambah teruk. kelemahan otot-otot dan seringkali mengalami gangguan dalam tumbesaran dan perkembangan. Jikalau. Contohnya. harmoni (bersantun) dan lebih ekonomikal. kanak-kanak yang mengalami Cerebral Palsy mempunyai terencat akal juga. Jenis-jenis Masalah dan Tiga Bentuk Utama Kecacatan warisan atau keturunan tidak berapa penting dalam kelumpuhan otak. sendi mereka akan menjadi lebih keras dan tulang belakang mereka akan menjadi bengkok. Athetosis dan Ataxia. pengetahuan dan sensasi. kanak-kanak Cerebral Palsy mesti diberi latihan tiap-tiap hari oleh Fisio Terapist. Kerosakan bahagian luar otak boleh memberi kesan kepada kedua-dua bahagian anggota di sebelah bahagian tubuh. 46 .

Masalah pernafasanKanak-kanak akan mengalami kesukaran bernafas. Orang cacat spastic yang lebih mungkin sekali menghadapi lebih daripada satu kategori asas biajnosa dan pengklasan menggambarkan kesukaran yang amat sangat. Ciri utama yang dihadapi olah athetosis ialah pergerakan yang secara tidak disengajakan dan mengganggu pergerakan yang normal dalam tubuh manusia. Kanak-kanak juga tidak memahami apa yang di katakan kepadanya.Kanak-kanak spastic dapat dikesan dari simtom-simtom yang ditunjukkan :Kesukaran sewaktu makanKanak-kanak spastic akan mengalami kesukaran menghisap.Kanak-kanak spastic yang menghadapi Ataxia berpunca daripada kecederaan pada bahagian serebelum mengalami gaya melangkah yang tidak stabil dan kesukaran dalam mengimbang badan. gaya dan keseimbangan. Bahagian ini berperanan µmentadbir¶ fungsi tubuh manusia seperti koordinasi opergerakan. Kanak-kanak juga akan serta merta menggigit makanan yang diletakkan di dalam mulut mereka dan akan sukar untuk di keluarkan semula.Kanak-kanak juga mengalami kesukaran tidur. Ini seringkali menyebabkan mereka muntah. Masalah penglihatan. Serebelum dihubungkan dengan pangkal otak yang menghubungkan bahagian atas otak kepada saraf tulang belakang.Masalah pendengaran.Kanak-kanak spastic hanya akan bertidak balas terhadap bunyi yang kuat ataupun tidak bertindak balas langsung terhadap bunyi.Mengesan Kanak-kanak Spastik.Sering kali kanak-kanak ini juling ataupun mengalami mistagmus 47 . pernafasan mereka menjadi kencang dan bising.Kanak-kanak spastic tidak boleh mengeluarkan suara iaitu mereka tidak boleg memanggil ibu bapanya ataupun mengeluarkan ³babbling sound´.Masalah tidur. menelan dan mengunyah makanan.Gangguan di bahagian basal ganglia ini boleh menyebabkan berlakunya kecederaan yang dikenali sebagai Athetosis. mereka kerap terjaga di waktu malam dan sering menangis.SerebelumSerebelum ini terletak di bahagian asas atau dasar otak.Masalah pertuturan.

tidak mengenali ibu bapanya. 48 . cahaya dan sentuhan.iaitu pergerakan bola mata yang berterusan. Reaksi yang tidak normal Kanak-kanak spastic sering akan menangis disebabkan bunyi.Kemungkinan mengalami simtom-simtom terencat akal. sentiasa tidur. Kanak-kanak ini juga kadangkala tidur berlebihan (hipersomnia).Kanak-kanak spastic mungkin mengalami kerencatan akal jika didapati mereka tidak pernah tersenyum. tidak bertindak balas atau tidak berminat terhadap keadaan sekelilingnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful