PENGENALAN 1.

Definisi Pendidikan Khas Pendidikan khas merujuk pada pendidikan bagi kanak-kanak luar biasa, iaitu 'kanak-kanak yang dari segi intelek, fizikal, sosial atau emosi, tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa, hinggakan mereka tidak mendapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa' (Chua,1982) Pendidikan Khas ialah subsistem dalam sistem pendidikan, yang

bertanggungjawab mengadakan peruntukkan kemudahan dan keistimewaan bagi membantu kanak-kanak dan belia yang bersifat luarbiasa. (Gearhart dan Weishahn,1980)

Definisi Pendidikan Khas Dalam konteks Malaysia Pendekatan Baru Difinisi Kanak-Kanak Dengan Keperluan-Keperluan Pendidikan Khas menekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan, penguasaan dan pencapaian kanak-kanak tersebut dalam kemahiran-kemahiran pengembangan ( development skill). Pendekatan baru menolak pendekatan tradisi yang menekankan kecacatan dan ketidakbolehan (medical defict model). Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran-kemahiran tersebut berdasarkan kepada peringkat-peringkat kebolehan seseorang murid dan pelajar dengan keperluan pendidikan khas seperti berikut :y y y y y y

kebolehan kognitif perkembangan tingkahlaku sosial / perkembangan kemahiran sosial penguasaan bahasa lisan / pertuturan pengusaan membaca kemahiran matematik kemahiran pertumbuhan asas manusia 1

y y y y

kemahiran berdikari kemahiran keusahawanan kebolehan penglihatan kebolehan pendengaran

Pendidikan khas ialah satu bidang profesion yang berkaitan dengan kaedah, teknik dan penyelidikan yang tersendiri. Kesemua ini menumpukan ke arah pengurusan dan pembelajaran yang baik bagi menilai dan mematuhi kehendakkehendak khas. Dari segi praktiknya pendidikan khas merupakan pendidikan secara individual dengan kaedah-kaedah pengurusan yang bersistematik dari segi susunan fizikal, alatan-alatan khas dan kaedah pengajaran khas. Kesemua yang dibuat ini semata-mata untuk menolong kanak-kanak khas untuk mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari. Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. Ini termasuk pengunaan bahan-bahan khas, peralatan khas, teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid.

2. Sejarah Pendidikan Khas Di Malaysia

Minat terhadap Pendidikan Khas di Malaysia bermula pada tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Perakuan ini menyebut, ³Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerjaan hendaklah

mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu dari pihak-pihak 2

persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Disamping itu penyertaan o/eh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. ³

Perkembangan Pendidikan Khas mengikut jenis adalah seperti berikut:

Pendidikan Masalah Penglihatan 1926 Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka 1931 1948 SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney - Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) 1953 1958 Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM) Pembukaan Institut Taman Cahaya, Pusat Pertanian, Sandakan (JKM) 1962 Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat

penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, diperkenalkan 1963 Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat

penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, diperkenalkan 1977 Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras 1978 Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu 1983 Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan, Setapak Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian

Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh 3

1984

Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AIQuran Penubuhan Unit Perintis Kementerian Penerbitan Pendidikan dan untuk Percetakan menyediakan

Braille/Kerabunan,

bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyenggaraan alatan Braille

Pendidikan Masalah Pendengaran 1954 1954 Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah), Tanjong Bunga, Pulau Pinang 1963 Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Percantuman Cacat rendah Pendengaran dan oleh Kementerian pendidikan menengah biasa di sekolah dipilih

sekolah

yang

Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab perguruan Ilmu Khas, Cheras 1978 Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan 1979 Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Kementerian Pendidikan 1985 Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh, Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam

Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia 4 Kod Tangan

berhaluan. Jika diberi peluang pastinya mereka dapat meneroka dan memperkembangkan minat masingmasing. beriman. Dengan minat yang ada. berdikari. sudah tentunya ia akan membuahkan hasil dan 5 . Falsafah Pendidikan Khas Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. Kuala 1994 Pembukaan kelas-kelas program inklusif seeara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara 1995 Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan 3. berupaya. Setiap orang mempunyai impian dan cita-cita tersendiri.Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal 1987 Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional. Shah Alam Program Percantuman/Inklusif 1962 Program pereantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan dimulakan 1988 Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran 1993 Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah Lumpur di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki). mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

anda seharusnya tidak berputus asa kerana meskipun mereka dilahirkan dengan keadaan yang tidak sempurna. Ini sudah pastinya meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri dalam diri individu. Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi diri murid-murid. golongan istimewa juga mampu melakukan tugas seperti orang lain malah kadangkala lebih baik lagi! Objektif Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk individu dengan keperluan khas y y Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada individu dengan keperluan khas. ibu bapa seharusnya memberi kepercayaan dan galakan kepada mereka dalam apa jua bidang yang mereka ceburi. Memastikan tenaga pengajar mencukupi dan terlatih y y y Visi 6 .menampakkan kejayaan. peguam dan menjawat jawatan yang tinggi. Apa yang penting. Dengan pendidikan dan latihan yang sepatutnya. kepuasan dalam bidang yang diceburi mengikut minat masing-masing. mereka masih dapat mengecap nikmat kehidupan dengan gembiranya. Persoalannya apakah jawatan tersebut sesuai dengan kemampuan anak anda yang mempunyai sifat-sifat yang terbatas? Namun begitu. Sejarah telah membuktikan. orang-orang istimewa mampu beroleh kejayaan. Mungkin anda sebagai ibu bapa mempunyai impian melihat anak ±anak anda menjadi pilot. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan terkini. Meskipun golongan istimewa mempunyai kebolehan yang terbatas. doktor.

Akta ini diwartakan oleh Kongres Amerika Syarikat pada tahun 2004 dan membawa perubahan besar dalam perkhidmatan serta perlaksanaan Pendidikan Khas di negara ini. berjaya dalam hidup dan memberi sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. perkhidmatan pengucapan dan bahasa. IDEA terbahagi kepada empat komponen iaitu komponen A. Komponen C berkaitan dengan Program Pertumbuhan Awal Bayi dan Kanak ± Kanak kurang upaya. fisioterapi dan terapi fizikal. lawatan ke rumah. Dimana perkhidmatan ini termasuklah kursus kekeluargaan. Kompenan A mentakrifkan istilah yang digunakan dalam undang-undang ini. 7 . Misi Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang berdikari. 5. Kompenan B ialah membahagaikan sumber kewangan setiap negeri untuk membekalkan perkhidmatan kepada kanak-kanak yang layak dan golongan muda yang kurang upaya. Pada mulanya IDEA dikenali sebagai Education for All Handicapped Children Act (EHA) pada tahun 1975. dan D.Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid berkeperluan khas kearah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. 2004. C. B. kaunseling. IDEA akan dikemaskini setiap lima tahun dan yang terkini ialah IDEA. Akta Pendidikan Khas Individual with Disabilities Education Act (IDEA) 2004 merupakan undang± undang Perseketuan Amerika Syarikat yang melindungi perkhidmatan pendidikan khas kanak-kanak kurang upaya bermula kelahiran mereka sehinggah tamat persekolahan peringkat menengah atas.

Peruntukan untuk golongan murid dan sekolah khas adalah kecil sahaja dalam akta ini. Program Cacat Penglihatan 2. Takrifan µsekolah khas dan µmurid khas¶ yang terlalu 8 .peluang pendidikan kepada kesemua aspek murid khas seperti berikut . IDEA 2004 VS AKTA PENDIDIKAN 1996 Pengkhususan Akta Pendidikan 1996. Program Bermasalah Pembelajaran/Program Integrasi 4. Golongan µmurid khas¶.Komponen D membantu jabatan pendidikan negeri dan agensi lain dalam mempertingkatkan usaha mereka dalam membantu kanak-kanak kurang upaya. Akta Pendidikan Akta Pendidikan 1996 telah berkuatkuasa pada 31 Disember 1997. Akta Pendidikan 1996 mula menitik beratkan golongan kurang upaya dengan membolehkan Menterinya mengadakan pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah. Program Cacat Pendengaran 3. Berbanding dengan Akta Pelajaran 1961. IDEA 2004 dan Akta Pendidikan adalah dua perkara yang sama tetapi berbeza daripada segi peruntukkan bidang kuasa. IDEA lebih fokus berbanding dengan Akta pendidikan dalam hal±hal berkaiatan dengan murid pendidikan khas. Bersifat general. tidak dinyatakan dengan jelas. Jabatan Pendidikan Khas menyediakan peluang . 1. Program Pendidikan Inklusif Secara kesimpulannya. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup. Individual With Disabilities Act.

ketidakupyaan ortopodik. IDEA 2004. Lebih jelas dan spesifik. Kanak ± kanak kurang upaya yang termasuk dalam 13 ciri ketidak upayaan yang termaktub dalam IDEA dan memerlukan pendidikan khas serta perkhidmatan yang berkaitan kerana ketidakupayaannya.am. termasuk rekaan bilik darjah.peraturan yang dibuat di bawah seksyen 41. atau kanak-kanak yang berumur 3 hinggah 9 tahun yang mengalami kerencatan akal. Sekolah yang menyediakan pendidikan khas yang ditetapkan melalui peraturan . Pengajaran yang direka khas. Pendidikan yang menyediakan keperluan pendidikan khas murid. Kategori Ketidakupyaan AKTA PENDIDIKAN 1996 : Tidak dinyatakan IDEA 2004: Autisma. institusi dan lain-lain. IDEA merupakan undang-undang persekutuan yang melindungi perkhidmatan pendidikan kepada golongan kurang upaya bermula mereka lahir sehinggah tamat sekolah menengah.kecatatan pelbagai. Takrifan Kanak-kanak Pendidikan Khas IDEA 2004. Tidak dinyatakan atau diperuntukan dalam Akta ini bahawa pendidikan untuk golongan ini perlu bermula daripada zaman kanak-kanak mereka. tiada yuran ibu bapa. keperluan unik untuk kanak-kanak kurang upaya. rumah. Takrifan Pendidikan Khas AKTA PENDIDIKAN 2004. IDEA 2004. lain ± lain 9 . masalah pendengaran. hospital. Akta ini khusus untuk pendidikan kepada golongan kurang upaya. pekak-buta. kerencatan mental. kecelaruan emosi.

Pelaksanaan Pendidikan inklusif Pada tahun 1962 kelas ini telah dimulakan bila 3 pelajar cacat penglihatan telah belajar di kelas biasa dengan bantuan guru khas resos. ketidakupayaan pertuturan dan pendengaran. sickle cell anemia dan Tourette syndrome). Kewujudan Jabatan Pendidikan Khas. Developmental Aphasia).masalah kesihatan (asmah. rheumatic fever. ADHD/ADD. dan pembesaran terbantut. diabetes. Pada tahun 1999/2000 telah wujud peluang pelajar khas melanjutkan pelajaran dalam bidang vokasional melalui kemasukan ke Sekolah teknik dan vokasional. Dislexia. Bagi memantau Perjalanan Program Pendidikan khas selaras dengan akta pendidikan kerajaan dengan kuasa menteri telah menubuhkan satu jabatan yang membolehkan pelajar kurang upaya terbela dari segi akademik. Takrifan Sekolah Khas AKTA PENDIDIKAN 1996. Sekolah yang menyediakan Pendidikan Khas yang ditetapkan melalui peraturan ± peraturan yang dibuat di bawah Seksyen 41. Peluang belajar telah dilanjutkan keperingkat lebih tinggi selepas PMR dan SPM seperti ke Politeknik dan IPTA. Sesi persekolahan 1994/95 bermulalah projek rintis 14 buah sekolah di Malaysia bagi program KKBP. i. disfungsi otak. ketidakupyaan visual (termasuk buta). keracunan plumbum. kecedaraan otak traumatik. nephritis. Pada tahun 1993/94 seramai 3 orang pelajar cacat pendengaran telah ditempatkan ditingkatan enam rendah di SMK(L) Methodist Kuala Lumpur . masalah hati. Implikasi Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. leukemia. ii. epilepsy. Wujudnya JPK memudahkan Kementerian Pelajaran menyalurkan bantuan kewangan. kecederaan otak. 10 . hemophilia. masalah pembelajaran spesifik (contoh masalah persepsi.

Kurang Upaya Dalam Pembelajaran (Learning Disability) 3. Terencat Akal (Mental Retardation) 2. Kecelaruan Emosi atau Tingkah Laku (Emotional or Behavioral Disorders) 4. Ini memberi peluang kepada guru membentuk dan mereka kurikulum vakasional dan kemahiran hidup diperingkat rendah dan menengah. Peluang Kerjaya dan Pendidikan Terlaksananya akta ini membolehkan ibu bapa mendesak kerajaan menubuhkan sekolah khas sejak peringkat pra lagi. Masalah Bahasa dan Pertuturan (Speech and Language Disorders) 6.iii. Pintar Cerdas dan Berbakat (Gifted and Talented) 5.11/4) dan akta pelajaran 116 membolehkan ihak guru mengubahsuai kurikulum . Bagi pihak kerajaan pula akta ini membolehkan seseorang pelajar khas yang belum bersedia ditolak penempatannya setelah tamat tempoh percubaan. Masalah Pembelajaran Di Kalangan Kanak-Kanak Di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia terdapat 9 kategori kanak-kanak berkeperluan khas iaitu : 1. 6. iv. Pembentukan Kurikulum Fleksibel Akta Pendidikan 1996 ( Bah. Masalah Pendengaran (Hearing Impairment) 7. kaedah atau teknik p&p mengikut kesesuaian dan kemampuan murid. Masalah Penglihatan (Visual Impairment) 11 .

Dispraksia) Di bawah Jabatan Pendidikan Khas. Kurang Upaya Fizikal atau Masalah Kesihatan (Physical or Health Disability) Manakala definisi kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran pula adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. Disgrafia.8. Kecelaruan Spektrum Autisma (Autism Spectrum Disorder) 9. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia ini adalah : ‡ Sindrom Down ‡ Autisme ringan ‡ Hiperaktif (Attention Deficit-Hyperactivity Disorders/ADHD) ‡ Terencat akal minima ‡ Kurang upaya dalam pembelajaran (Learning Disability). dan ‡ Kurang upaya dalam pembelajaran khusus (Contoh: Disleksia. ciri kanak-kanak bermasalah dapat dilihat pada 3 apsek: Aspek psikomotor Bentuk badan dan koordinasi motor kanak-kanak ini tidak banyak berbeza dengan kanak-kanak normal. Diskalkulia. 12 .

Kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran tidak sama dengan kanak-kanak biasa. 13 . mereka hanya dapat mempelajari apa yang dipelajari oleh kanak-kanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat umur 8 tahun atau lebih. Aspek afektif Mempunyai bidang perhatian yang singkat atau kurang tumpuan terhadap sesuatu.Walaubagaimanapun kanak-kanak yang mempunyai rendah keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor±faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan berbanding dengan kanak-kanak biasa. Mudah kecewa disebabkan pengalaman kegagalan yang berulangulang hasil daripada pengharapan masyarakat supaya mereka berfungsi sesuai dengan umur kronologi mereka. Aspek kognitif Terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. Oleh yang demikian. Sikap dan nilai mereka tidak selaras dengan tingkahlaku kanak-kanak biasa. Contohnya. guruguru sekolah serta ibu bapa untuk membantu anak-anak yang bermasalah dengan mengambil perhatian berat dan memastikan anak-anak mereka mengikut latihan-latihan khas yang telah disediakan. adalah menjadi tanggungjawab para professional. Minat mereka adalah selaras dengan kanakkanak yang mempunyai mental yang sama dengan mereka.

Kategori Murid Bermasalah Pembelajaran Pintar Cerdas Dari istilah persekutuan Amerika Syarikat. artistik. kreativiti.Di England. serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain dari yang lain atau istimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka. Mereka ini tidak perlu menjadi pintar untuk semua subjek.pintar cerdas ditakrifkan sebagai suatu darjah keupayaan intelektual yang luar biasa yang memerlukan pengalaman pembelajaran yang berlainan daripada apa yang disediakan di sekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akedemik dan potensi mereka. Pelajar cerdas pula adalah mereka yang mempunyai kebolehan tinggi dari segi sukan. maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak-kanak. muzik . Ciri-ciri positif dari aspek fizikal. kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan. lukisan atau seni persembahan.7.pelajar atau belia adalah mereka yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi bidang seperti intelektual. psikologi dan tingkahlaku kanak-kanak pintar cerdas: Pengamatan tinggi Menyedari sesuatu dengan lebih teliti berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengannya yang mungkin akan terlepas pandang Keinginan untuk tahu tinggi 14 . pintar merujuk kepada 5 peratus teratas dari semua populasi sekolah di dalam bidang akedemik manakala cerdas pula adalah 5 peratus teratas dari semua bidang lain. Defenisi bagi Negara Kanada. Pelajar pintar adalah mereka yang memilki kebolehan tinggi untuk 1 atau lebih di dalam subjek akedemik.

keadaan situasi atau sesuatu acara Minat mendalam Mungkin akan menfokus sesuatu perkara yang diminati dalam jangka masa sebulan atau mungkin setahun serta akan menjadi terlampau dalam hal tersebut Menerima infomasi dengan pantas Selalu diandaikan seperti span.menyerap segala maklumat dengan cepat dan banyak Ingatan yang tinggi Selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat Mungkin dapat membaca lebih awal Kebanyakannya dapat membaca sebelum umur 5 tahun Kerap membaca serta meluas Suka membaca bacaan yang meluas dan pelbagai subjek serta membaca dengan pantas Tatabahasa yang tinggi Memiliki penggunaan tatabahasa yang canggah serta banyak dan suka menggunakan perkataan yang baru dan unik Tahap penumpuan yang lama 15 .Ingin mengetahui semua hal seperti objek. idea.

Berbanding kanak-kanak normal mereka ini dapat memberi tumpuan yang lebih lama dalam sesuatu perkara kecuali aktiviti tersebut tidak menggunakan daya pemikiran Kebolehan menyelesaikan masalah Kanak-kanak pintar cerdas ini mampu untuk menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi Suka bertanya dengan lebih teliti Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku Keupayaan imaginasi yang tinggi Mampu untuk membayangkan sesuatu samada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta boleh menyatakan segala kebimbangannya Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sebagai contoh. perjalanan galaksi.isu-isu alam sekitar Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Mudah kecewa walaupun dalam hal-hal yang kecil tetapi boleh mengalir air mata apabila melihat keindahan matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana sangat simpati terhadap haiwan Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Sangat teliti dalam hal-hal betul atau salah bukan sahaja untuk diri sendiri malah untuk orang lain Bersemangat dan bertenaga 16 .masalah-masalah berkaitan populasi dunia.

Mereka ini kurang tidur berbanding rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu dan mempumyai tenaga untuk meneruskan kehidupan seharian Pandai berjenaka Mampu mencipta suatu situasi jenaka dan melakukan jenaka yang mana rakanrakan sebayanya langsung tidak memahami Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa bila sesuatu tidak dapat dilakukan dengan sempurna Perkembangan asynchronous Perkembangan fizikal intelektual. Perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas mungkin akan membataskan perkara atau kerja yang mereka berupaya menyelesaikannya melalui gambaran intelek mereka. emosi dan social adalah tidak sekata sebagai contoh kanak-kanak berumur 6 tahun mungkin seperti kanak-kanak 10 tahun inteleknya. Mereka boleh terlibat sama dalam perbualan orang dewasa seperti isu-isu global untuk satu minit tetapi selepas itu mereka akan menangis kerana mainan kegemaran mereka diambil oleh seseorang 17 . Sikap teliti dan mementingkan kesempurnaan boleh mendorong mereka kearah kekecewaan. kanak-kanak berumur 8 tahun seperti sosialnya dakanak-kanak 6 tahun dari segi emosinya. Ciri-ciri negatif dan cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdasPermasalah dari segi perkembangan asynchronous Kanak-kanak pintar cerdas ini boleh memahami secara intelektuel mengenai perkara-perkara abstrak tetapi tidak mampu menangani perkara-perkara yang melibatkan konsep emosi yang mana akan membawa mereka ke arah kebimbangan seperti kematian masa hadapan seksualiti dan isu-isu yang lain.

Mereka boleh mempengaruhi orang lain. Sikap sensitivity dan juga perkembangan minda mereka mampu untuk memikirkan hal-hal seperti peperangan. Walaupun begitu mereka tetap kanak-kanak dan memerlukan disiplin yang betul sungguhpun mereka itu bijak. mereka sebenarnya lebih suka mencari jawapan sendiri kerana mereka malas untuk bersosial. kebuloran. Mereka ini memerlukan datadata yang lengkap sebelum manjawap soalan-soalan yang diberikan. Sikap kesempurnaan boleh membawa mereka kepada takut terhadap kegagalan sehingga mereka menjadi seorang yang putus asa. Sindrom Down Mempunyai karakter fizikal yang boleh dikenal pasti dan keintelektualan yang terhad disebabkan oleh ketidaknormalan pada pasangan kromosom ke 21 Keadaan ini boleh melibatkan kedua-dua jantina 1 : 1000 ke 1 : 1100 Punca 18 . ketidak adilan dan keganasan. Jika mereka terlampau memikirkan isu-isu ini mereka akan mengalami masalah µintroverted¶ dan mungkin menjurus kearah ³existential depression´. Mereka juga akan cuba bersikap tunjuk pandai terhadap ibu bapa dan guru Permasalahan dari segi sikap teliti dan kesempurnaan serta masalah emosi yang sensitif .Permasalahan dari segi pertuturan yang kehadapan dan kebolehan memberi alasan Kanak-kanak pintar cerdas ini biasanya bersikap tidak mahu mengalah dalam apa-apa perkara. pencemaran. Ibu bapa dan orang dewasa lain perlu mangambil berat supaya mereka tidak menjadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain kearah keburukkan.

Keabnormalan hormon Jangkitan Virus Genetik (5%) Peningkatan usia ibu / bapa(Lebih 85%) Ciri-ciri Sifat pada kepala.muka dan leher Iras muka hampir sama seperti orang mongol Pangkal hidung kemek Jarak antara mata jauhdan belebihan Sifat pada tangan dan lengan Jari jemari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke bawah Tapak tangan biasanya terdapat satu garisan urat yang dinamakan ³simian crease´ Sifat pada kaki Jari-jari kaki agak pendek dan jarak antara ibu kaki dan jari kaki agak jauh terpisah Tapak kaki biasanya leper Sifat pada otot Biasanya otot lemah menyebabkan mereka menjadi lembik Lewat dalam perkembangan motor kasar Masalah-masalah kesihatan yang berkaitan Masalah Jantung Masalah jantung berlubang seperti Ventricular Septal Defect (VSD) ± Masalah jantung berlubang diantara bilik jantung kiri dan kanan Patent Ductus Ateriosis (PDA) ± salur ateriosis yang berkekalan Masalah Usus Salur esofagus yang tidak terbuka ± semasa berumur 1.2 hari bayi mengalami masalah menelan air liur Salur usus kecil duodenum tidak terbuka(duodenal atresia) ± bayi mengalami masalah muntah selepas menyusu dan perut kelihatan buncit sedikit Salur usus rectum atau bahagian usus yang paling akhir(dubur) tidak terbuka langsung atau penyempitan yang dinamakan ³Hirsprung Disease´ Masalah perubatan yang lain Hypothyrodism ± kurang hormon tiroid Ketidakstabilan di tulang-tulang kecil di bahagian leher menyebabkan penyakit lumpuh(Atlantoaxial instability) 60-80% bermasalah pendengaran Sebahagian kecil leukimia Peringkat Perkembangan 0 -3 Bulan Perkembangan motor kasar dan rangsangan Boleh menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan Rangsangan boleh dibuat dengan bercakap-cakap dengan bayi dari arah kiri dan kanan 19 .

jurupulih cara kerja dan jurupulih pertuturan ± Latihan pemulihan Guru / pendidik ± Memberi pendidikan Masyarakat dan sukarelawan yang prihatin Organisasi yang dapat membantu kanak-kanak Sindrom Down Jabatan Kesihatan ± Perkhidmatan dan rawatan Jabatan Pelajaran ± Pendidikan dan 20 .Bunyi akan bertambah jelas menjelang umur 3 bulan ke atas Rangsangan ± Bercakapcakap dan memberi senyuman kepada bayi Jika bayi tidak menunjukan tindak balas perlu mendapatkan pemeriksaan doktor untuk memastikan tiada masalah pendengaran Jangka hayat Pada tahun 1929 hanya 9 tahun Tetapi kini dengan kemajuan teknologi perubatan.bayi berumur 6 minggu ke atas mula mengeluarkan bunyi yang perlahan apabila seseoraoran menegurnya.sokongan dan dorongan Pakar kanak-kanak ± Kepakaran dalam masalah berkaitan Jururawat Masyarakat ± Perkhidmatan perawatan Jurupulih anggota.jangka hayat sehingga 50 tahun dan ke atas Diusia lebih 40 tahun keupayaan badan akan tuirun.Latihan kawalan kepala boleh dilakukan dengan memangku bayi dalam keadaan separuh duduk dan galakkan bayi menegakkan kepalanya Perkembangan motor halus dan rangsangan Perkembangan ± semasa dilahirkan jari jemari menggenggam dan apabila umur meningkat bayi mula membuka jari-jari dan membawa tangannya ke mulut.hilang ingatan dan hilang kemampuan mengurus diri Pihak yang dapat membantu anak Sindrom Down Ibubapa ± kasih sayang dan perlindungan Doktor perubatan keluarga ± Khidmat nasihat.Diakhir 3 bulan bayi boleh memegang objek yang diletakkan di dalam tangan sekejap dan kemudian melepaskannya Rangsangan ± mengusap belakang telapak tangan bayi dengan jari kita Perkembangan pertuturan dan bahasa serta rangsangan Perkembangan .Bayi mula mengeluarkan suara dengan tangisan.

memberi dan menerima tindak-balas daripada rakan. mementingkan diri dan berkemungkinan besar keciciran dalam pelajaran.Kanak-kanak boleh dibawa menghadiri pusat pemulihan di klinik tempatan.Ke sekolah Menengah Integrasi Peringkat 18 tahun ke atas:-Dihantar latihan vokasional Peringatan kepada ibu bapa: Cara terbaik kanak-kanak SD mempelajari perkara baru.Pilih alat permainan sesuai tahap perkembangan khayalan.Sedia terlalu memaksa dapat bahan mereka dijadikan sampingan melakukan untuk permainan sesuatu. Jika pintu rahsia ini tidak ditemui.Boneka kesayangan.Apabila kanak-kanak SD boleh bermain dengan alat permainan mudah. mereka boleh dibiarkan bermain sendirian. Jangan biar kanak-kanak SD bersendirian. melalui boneka.Pemulihan di klinik tempatan atau hospital Peringkat 3 ± 4 tahun :.hospital dan PDK Peringkat 5 ± 6 tahun :. pendorong.Anak autisme sering dilabel sebagai kanak-kanak bodoh. Mereka perlu bergaul. 21 .Jangan pilihan atau kanak-kanak.penempatan persekolahan Jabatan Kebajikan Masyarakat ± Kemudahan PDK. degil. Khas Peringkat 13-18 tahun :. Autisme Ibu bapa perlu tahu cara mengetuk µpintu rahsia¶ anak sebelum boleh mendekati dan berinteraksi dengan anak autisme.Digalakkan memasuki TADIKA biasa atau meneruskan pemulihan di klinik.pendaftaran dan kemudahan kewangan Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan(NGO) ± Khidmat nasihat dan sokongan Pilihan rawatan dan sekolah yang sesuai untuk kanak-kanak Sindrom Down Peringkat 0 ± 2 tahun :. berkelakuan pelik.hospital dan PDK Peringkat 7 ± 12 tahun :-Ke sekolah Integrasi P. anak anda makin sukar didekati dan mungkin terus hidup dalam dunianya sendiri.

bukan semua individu autisme mengalami masalah pembelajaran kerana ada yang berjaya dan menjadi orang ternama seperti Albert Einstein. kecuali diri sendiri.Dianggarkan satu daripada 500 kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah ini dan statistik menunjukkan kini ada kira-kira 47. komunikasi. Hampir 70 peratus kanak-kanak autisme ada masalah terencat akal pada tahap berbeza.Pun begitu. sama ada tidak mengendahkan orang lain. ada masalah berinteraksi.Walaupun kebanyakan kanak-kanak autisme ada masalah terencat akal. tiada usaha menggembirakan orang lain dan tidak pandai berinteraksi secara spontan. aktiviti dan perangai. Mereka berkongsi masalah sama. Bela Bartok dan Bill Gates. tetapi melalui pendidikan sewajarnya mereka mampu memiliki kehidupan baik. khususnya apabila mereka mula µbuat perangai¶. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang dicirikan masalah hubungan sosial. asyik mengulangi perkara sama atau melakukan perkara yang boleh mencederakan diri. Ini sebabnya proses pembelajaran mereka lebih lambat. iaitu mengalami Sindrom Asperger iaitu sejenis autisme.000 pesakit mengalami autisme tulen yang mengakibatkan mereka kehilangan keupayaan memahami keadaan sekeliling. berkomunikasi dan tingkah laku. Daripada jumlah ini. malah mungkin lebih berjaya daripada individu normal.Kekurangan dialami kanak-kanak ini menyebabkan mereka tidak faham perasaan orang lain.000 penduduk negara kita menghidap autisme. emosi. empat atau lima orang bagi 10. Dunia kanak-kanak autisme masih menjadi misteri kerana tiada siapa tahu apa yang bermain dalam fikiran mereka. Antara ciri utama kanak-kanak autisme ialah 22 . biasanya berkaitan minat.Individu autisme menunjukkan perlakuan yang sangat berbeza dengan kanak-kanak normal. kurang kebolehan imaginasi dan bermain serta menunjukkan tingkah laku terhad dan berulang.

Mempunyai masalah bercakap dan memahami percakapan orang..Tidak mahu bertentang mata atau menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap. Mempunyai masalah dalam pemikiran dan perlakuan Suka melakukan perkara sama (berulang) dan tidak mahu menerima perubahan... Kalau berbual hanya satu pihak (hanya mereka yang bercakap).Tidak menghiraukan orang lain..Lebih suka bermain sendiri. menyebabkan mereka jauh ketinggalan berbanding rakan sebaya dan menunjukkan perlakuan sangat berbeza daripada normal seperti:.Kanak-kanak autisme dengan sindrom Asperger menggunakan bahasa rasmi dan pertuturan mereka kedengaran seperti orang dewasa.. berkongsi atau menunggu giliran.Mungkin mengulang perkataan sama..Sangat sensitif terhadap rasa.Sukar memulakan percakapan. peralatan elektronik atau roda kereta mainan berpusing dan memutar objek.23 .Mempunyai pergerakan badan yang pelik dan melakukannya berulang-ulang. Mereka mudah terganggu jika disuruh melakukan perubahan.Bercakap dalam nada pelik ² seperti menyanyi atau bercakap macam robot.. tetapi tidak faham maksudnya.Kelihatan tidak sensitif pada keperluan..Menunjukkan minat pelik..Tidak suka sentuhan (tidak mahu dipeluk atau dipegang).Tidak mampu bersosial Perkembangan sosial kanak-kanak autisme sangat perlahan. perasaan dan pemikiran orang lain.Tidak berminat dalam permainan yang perlu menggunakan imaginasi. Tidak boleh bertutur dan berkomunikasi Lambat bercakap.. bau dan bunyi yang menyebabkan mereka menunjukkan perlakuan di luar kawalan..Tidak boleh berkomunikasi dengan baik.Susah bekerjasama. contohnya terhadap peta.

perkembangan kanak-kanak autisme secara umumnya lebih perlahan daripada kanak-kanak normal. Masalah tingkah laku Suka mengasingkan diri ² biasanya kekecewaan ditunjukkan melalui tindak balas negatif seperti mengamuk. ada guru sekolah menganggap kanak-kanak autisme sebagai bodoh. Malangnya kurang pengetahuan ibu bapa dan guru menyebabkan ramai kanak-kanak autisme membesar di bawah paras kemampuan. Memiliki ciri yang disenaraikan di atas mengakibatkan kanak-kanak autisme sukar didekati.. Lebih mengecewakan.³Bagaimanapun melalui pendidikan betul. cuma guru dan ibu bapa tidak tahu cara mendekati mereka. pemikiran dan tidak pandai bersosial.Tidak tahu bersosial ² jika melakukan kesalahan. Oleh kerana mereka ada masalah perlakuan. 24 . Teh Beng Choon pada bengkel strategi praktikal mendidik anak autisme anjuran bersama Nasom dan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya.. marah-marah. Ada ibu bapa kecewa selepas gagal µmengubah¶ anak mereka dan membiarkan kanak-kanak itu membesar tanpa pendidikan sewajarnya.Tidak boleh duduk diam. individu autisme boleh belajar di sekolah biasa dan berjaya dalam pelajaran.³Kanak-kanak autisme bukan golongan berisiko atau bodoh.´ kata Pengerusi Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (Nasom).. Jadi mereka biasanya terbabit dalam masalah yang dicetuskan orang lain. agresif (yang tidak ditujukan kepada sesiapa) atau perlakuan yang merosakkan seperti mencederakan diri.Bersikap pasif ² tidak faham keadaan semasa dan tidak boleh membezakan keadaan baik dan buruk.Aktif tetapi berperangai pelik ² kanak-kanak autisme jenis ini suka mendapatkan perhatian orang lain dan biasanya mereka diejek atau dibuli kanak-kanak lain.Menunjukkan keinginannya dengan tangan orang dewasa. ia sangat mudah dikesan.

lebih awal masalah anak dikesan lebih baik. berlagak dan lebih susah berkawan. Kanak-kanak autisme. terutama perempuan. mementingkan diri sendiri dan sukar mengekalkan tumpuan. Mereka mungkin jadi sombong. Golongan ini memerlukan bantuan dalam segenap segi.Bagi mengatasi masalah sosial di sekolah seperti tidak pandai berkawan. Bagaimanapun. Katanya. Ini membuatkan anak berasa diterima. ada saja kesalahan yang mereka dilakukan. termasuk menguruskan diri sendiri.³Yang ibu bapa dan guru perlu lakukan ialah memerhatikan jenis permainan yang dimainkan rakan sebaya anak. tetapi biasanya perkara ini hanya disedari guru tadika apabila kanak-kanak dihantar ke sekolah. biasanya ia hanya disedari kebanyakan ibu bapa apabila anak mencapai usia tiga tahun. Belajar cara dan peraturan permainan supaya anda boleh bermain dengan anak. banyak kaedah rawatan dan pendidikan boleh membantu kanak-kanak ini membesar dan belajar dengan baik.Walaupun autisme belum ada penawarnya. Berdasarkan kajian. masalah autisme boleh dikesan ketika bayi lagi.³Setiap kali cuba berkawan. Stephen Underwood. beberapa langkah boleh diambil iaitu dari peringkat pra sekolah lagi. terutama kemahiran sosial dan pengurusan. ada kecenderungan meniru perbuatan orang lain bagi membolehkan mereka diterima sebagai kawan. 25 . Ini membuatkan kanak-kanak autisme berasa tertekan dan mula menyalahkan orang lain. kanak-kanak autisme berumur empat hingga enam tahun yang diberikan pendidikan khas menunjukkan perkembangan memberangsangkan. malah fungsi pembelajaran juga bertambah baik.Oleh kerana mereka tidak pandai berbual dan bergaul. lebih yakin serta dapat mengelak mereka menjadi mangsa buli. bermain dengan kanakkanak lain.Panduan membentuk hubungan sosial.Menurut Psikologi Klinikal Kolej Persatuan Psikologi Australia. ibu bapa boleh menjemput kawan datang ke rumah. boleh belajar di sekolah biasa.

terutama ketika kecil iaitu pada umur empat atau lima tahun).Ini membolehkan anak belajar untuk menunggu giliran dan berinteraksi. Walaupun mula pandai berkawan tetapi dalam kebanyakan kes.Pada umur sembilan hingga 13 tahun. terutama apabila mereka meningkat umur enam hingga sembilan tahun kanak-kanak autisme mula ada minat sama dengan rakan sebaya.³Kaedah lain ialah merakam suasana permainan di sekolah. Kanak-kanak autisme ada kemungkinan empat kali lebih tinggi menjadi mangsa buli. cepat resah. Rata-rata berasa rendah diri. dia boleh menonton rakaman ini berulang kali di rumah.Pada masa sama. galakkan mereka dengan cara positif seperti membuat diari persahabatan atau carta markah bersosial (beri satu markah apabila mereka melakukan usaha berkawan. Antara cara membantu meningkatkan keyakinan dan kemahiran berkawan ialah menggalakkan mereka terbabit dalam pementasan drama atau aktiviti berkumpulan serta membuat 26 . Jangan kritik jika anak tidak melakukan perkara sepatutnya kerana mereka tidak tahu apa yang salah atau betul.Sebagai ibu bapa. Oleh kerana anak autisme ada masalah lambat belajar. Sebaliknya. Ketika ini mereka perlu belajar apa yang tidak boleh dicakap kerana kanak-kanak autisme µsangat jujur¶ dan kejujuran ini mungkin melukakan hati kawan. Mereka masih tidak tahu apa perlu dilakukan jika diusik atau diejek kerana bimbang dipulaukan. mudah tertekan dan pencapaian akademik juga lemah. galak anak menjadi peramah dan mudah didekati. anda juga perlu menjadi µmodel¶ dan kawan kepada anak. persahabatan itu biasanya berakhir di pintu pagar sekolah. ibu bapa boleh menggunakan rancangan televisyen seperti Mr Bean untuk mengajar anak apa yang tidak boleh dilakukan kerana pada ketika ini anak autisme mula mengambil kira pandangan orang terhadap diri mereka dan sedar wujudnya perbezaan jantina.´ katanya.

masalah pembelajaran (disleksia). Mereka tidak boleh memberi tumpuan pada 27 . Berdasarkan program bersama Jabatan Psikiatri PPUM dengan lima sekolah rendah di Petaling Jaya. Kadar kelaziman masalah mental di kalangan kanak-kanak ialah satu hingga tiga peratus dan kajian mendapati kira-kira 10 peratus orang dewasa turut mengalami masalah ini yang mungkin diperoleh ketika dewasa atau bermula sejak kecil. Pada peringkat awal. bukan semua anak autisme ada masalah pembelajaran. Perlu diingat. didapati lebih 50 murid sekolah mengalami masalah ADHD dan secara purata setiap kelas ada seorang kanak-kanak ADHD dalam peringkat berbeza.sistem mentor. kebanyakannya bersetuju selepas memahami keadaan sebenar yang dialami anak. tetapi ia memberi banyak kesan negatif. ³Masalah kurang daya tumpuan yang dialami menyebabkan kanak-kanak ADHD tidak dapat belajar dengan baik. di kalangan murid yang menerima rawatan. walaupun ada ibu bapa menolak apabila dinasihatkan membawa anak berjumpa pakar psikiatri. termasuk masalah sosial apabila meningkat dewasa. terencat akal dan autisma. Lebih penting. Gangguan Daya Tumpuan (ADD). kanak-kanak ADHD tidak menimbulkan banyak masalah selain dilabel sebagai kanak-kanak hiperaktif dan ketinggalan dalam bilik darjah. lebih 50 peratus menunjukkan peningkatan prestasi dalam pelajaran. Attention Deficit Hiperactive Disoder (ADHD) Banyak masalah kesihatan mental berlaku pada kanak-kanak seperti Gangguan Daya Tumpuan dan Hiperaktif (ADHD). Menurut Perunding Psikiatri PPUM Dr Subash Kumar Pillai. Namun. masalah paling kerap berlaku ialah ADHD dan ADD.

Sedangkan hakikatnya perlakuan kanak-kanak yang nampak malas. y Tanda ADHD 28 . mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. tidak mahu belajar. ada ibu bapa tidak tahu kewujudan pakar psikiatri kanak-kanak. lembab dan diletakkan di dalam kelas terakhir. Pada pandangan kasar mereka sama seperti kanak-kanak normal lain. ³Kanak-kanak ADD juga ada masalah sama seperti ADHD. Namun isu lebih besar ialah kelewatan pengesanan dan diberi rawatan sehingga menimbulkan masalah lain. bezanya mereka tidak hiperaktif.pelajaran dan sukar menyudahkan tugasan. tetapi tidak dapat memberi tumpuan di bilik darjah. y Ramai ibu bapa tidak pasti ada rawatan mampu membantu anak mereka. Antara punca kelewatan ini ialah: y Tanda dan gejala tidak jelas atau tidak kelihatan. Akibatnya. Malah. suka menyendiri dan sukar menyiapkan tugasan disebabkan penyakit dan mereka perlu dibantu dengan berjumpa pakar untuk diberi rawatan sewajarnya. Kesan stigma terhadap rawatan psikiatri yang dianggap hanya untuk orang sakit jiwa. y Guru dan keluarga tidak tahu atau kurang jelas dengan gejala yang ditunjukkan kanak-kanak.´ katanya. Mereka sering dilabel sebagai pelajar malas. Masalah kesihatan mental ini juga ada banyak peringkat dan sesetengahnya hanya menunjukkan tanda di tempat tertentu seperti di sekolah atau rumah saja. Ibu bapa menganggap gejala dialami sebagai kenakalan biasa dan tiada kaitan dengan penyakit mental.

Tanda kurang tumpuan y Sukar memberi tumpuan pada apa yang dipelajari. Tumpuan mudah terganggu dengan persekitaran. Sukar mengekalkan tumpuan pada permainan atau pelajaran. mengeja dan mengira y y y Tanda Hiperaktif 29 . Bukan semua tanda ini ada pada kanak-kanak ADHD. tidak suka atau tidak mahu melakukan kerja yang memerlukan otak untuk berfikir. y y Kerap hilang barang. Menghadapi masalah belajar.Tanda ADHD boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Kelihatan tidak mendengar apabila kita bercakap dengannya dan kena panggil banyak kali untuk mendapat perhatiannya. ini termasuk makan. Jika boleh pun biasanya mengambil masa sangat lama. mandi dan memakai pakaian. Pelupa. y Sukar menguruskan tugas dan aktiviti. tetapi untuk mengesahkan seseorang kanakkanak mengalami ADHD dia perlu menunjukkan tanda di sekurang-kurangnya dua situasi contohnya di rumah dan sekolah. terutama membaca. y y y Biasanya sukar mematuhi arahan dan tidak dapat menghabiskan sesuatu tugas. Selalu mengelak.

seperti pusat beli-belah. Sentiasa tidak sabar menunggu giliran. Kanak-kanak ADHD menunjukkan kelakuan terlalu aktif. tidak sabar menunggu giliran. Tanda impulsif y y y Kerap menjawab sebelum soalan habis ditanya. tangan atau kaki bergerak (digoyangkan). Bahkan mereka juga berisiko untuk menipu (berlaku secara automatik) untuk menyelamatkan diri daripada dimarahi ibu bapa atau guru. Terlalu banyak bercakap. y y y y y Sering meninggalkan tempat duduk dalam bilik darjah. ³ADHD lebih kerap berlaku pada kanak-kanak lelaki (tiga kali ganda) tetapi tiada siapa tahu sebabnya.y Tidak boleh duduk diam dan jika duduk. Malah.³Bukan mereka tidak mahu menumpukan perhatian atau sengaja berkelakuan hiperaktif. Sukar bermain sendiri. Uniknya kanak-kanak ADHD boleh menghafal dengan baik. tetapi ia berlaku di luar kawalan mereka. Sentiasa bergerak seolah-olah di kakinya ada µmotor¶. Mengapa perlu diberikan rawatan seawal mungkin? 30 . tetapi untuk kanak-kanak ADHD ia keterlaluan dan menjadi masalah. terutama ketika beratur.³Mereka juga biasanya menjawab sebelum soalan habis ditanya dan kerap memotong cakap orang. Kerap mengganggu orang lain. Berlari atau memanjat yang keterlaluan. Walaupun memotong cakap orang adalah normal bagi kanak-kanak berumur enam hingga tujuh tahun. ADHD antara faktor menyebabkan kanak-kanak selalu hilang apabila di tempat awam.´ katanya. tetapi bukan dalam subjek pelajaran. dan tidak mampu menumpukan perhatian pada satu-satu aktiviti.

kemurungan ibu. Faktor ini termasuk interaksi negatif antara ibu bapa dan adik beradik. Remaja ADHD juga menunjukkan sikap suka berlengah. berkelakuan kasar serta mudah mengalami kemurungan. Apabila bekerja. terutama ibu bapa yang sering memarahi mereka. perkembangan sosial dan peningkatan kerjaya seseorang. Mereka lebih cenderung terbabit dalam kemalangan kerana tidak sabar dan suka memandu laju. Kira-kira 40 hingga 50 peratus individu dewasa ADHD mengamalkan hidup anti sosial. Ia juga dianggap antara faktor yang boleh menyebabkan remaja ADHD dan ADD lari dari rumah. 70 hingga 80 peratus sukar menunjukkan prestasi kerja yang diharapkan dan ramai tidak mendapat kenaikan pangkat walaupun bekerja berpuluh tahun lamanya. terbabit dalam aktiviti seks dan hamil pada usia sangat muda. 31 . sikap bapa yang anti sosial dan masalah perkahwinan. semua faktor ini menyebabkan mereka lebih rapat dengan kawan dan cenderung mengabaikan keluarga. Bagi pesakit remaja. panas baran. suka melanggar peraturan. melawan guru. Selain itu. hubungan keluarga yang keruh memburukkan lagi masalah ADHD dan ADD anak. Kira-kira 30 hingga 40 peratus remaja ADHD keciciran pelajaran dan hanya lima hingga 10 peratus berjaya belajar hingga ke peringkat tinggi.ADHD atau ADD boleh memberi kesan besar dalam pencapaian akademik. isteri yang akan menguruskan semua hal ehwal perniagaan. Gangguan ini lebih sukar dirawat jika masalah ini hanya dikesan ketika remaja kerana sudah menjadi sebahagian kelakuan mereka. kawalan terlalu ketat. Jika berniaga.

ibu bapa dan guru perlu memberi lebih perhatian kepada kanak-kanak. usah melenting. 32 . Jadi apabila diberitahu anak anda perlu dirujuk pada pakar psikiatri.Justeru. Antara cara yang boleh dilakukan ibu bapa ialah meluangkan masa melakukan aktiviti bersama anak seperti bermain. b) Terlalu aktif sehingga mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak lain. terutama jika mereka berkelakuan luar biasa berbanding kanak-kanak normal. Lebih terdapat di kalangan kanak-kanak lelaki. c) Ciri-ciri kanak-kanak mengalami masalah ADHD:y y y y y y y Gelisah Tidak boleh duduk diam Tidak mengikut arahan Aktiviti motor yang keterlaluan Tahap toleransi yang rendah kepada kekecewaan Kesukaran dalam tumpuan (poor eye contact) Tidak ada hubungan mata dengan ibu/bapa/penjaga apabila meminta sesuatu. Kanak-kanak ADHD a) Tiga hingga lima peratus kanak-kanak mengalami masalah ini. membaca atau tidur kerana melalui cara ini mereka dapat mengesan perlakuan tidak normal. Bagi guru kaunseling. bersembang. sebaliknya ambil tindakan segera bagi mengesahkan sama ada anak anda mengalami masalah kesihatan mental atau tidak. bertanyakan masalah murid ketika di sekolah juga sebenarnya sangat penting untuk membantu meningkatkan tahap kesihatan mental kanak-kanak.

Rawatan Ubatan y Untuk mengurangkan aktiviti keterlaluan dan membantu dalam member tumpuan. 33 . Pastikan anak selesa untuk meminta bantuan Rawatan 1. Sediakan persekitaran yang tenang dan teratur 2. Terapi Tingkahlaku y Beri maklum balas positif kepada kanak-kanak kerana tuas yang berjaya dilakukan. 5. sabar dan konsisten 3. Ulang arahan dengan tenang dan cara yang positif 7. pendek. mudah dan konsisten 6. e) Masalah dalam memberi tumpuan mungkin berterusan sehingga meningkat remaja dan dewasa. Aturkan tugasan dengan jelas 4. Intervensi Awal (Langkah-Langkah Awal) 1. Memuji jika kanak-kanak ini dapat berhenti dan memikir mengenai sesuatu tugas walaupun belum memulanya. Menggalakkan ibubapa untuk menyediakan rutin yang sesuai di rumah dan tetapkan masa. Mesti tegas. 2.d) Umur sebelum 8 tahun merupakan kekerapan berlaku ADHD dan akan berkurang selepas itu dengan episod yang lebih singkat. Arahan mesti jelas.

merangkap seorang pakar perubatan µDisleksia¶ dan µophalomotologist¶ dan telah memperkenalkan perkataan (Hammond Hugges.3. tidak memperolehi kemahiran bahasa. 1996:3)³Disleksia ialah satu µDisorder¶ dalam kanak-kanak yang telah terima Pendidikan Biasa. 1968) Selain itu terdapat juga beberapa perkataan lain yang berkaitan dengan Disleksia. mendengar dan bercakap disebalik pengajaran yang cukup dan peluang budaya yang sempurna. menulis dan ejaan yang setaraf intelek´ (World Federation Of Neurology. 34 . Seorang Profesor Berlin pada tahun 1887. membaca. Istilah µbuta huruf¶ juga digunakan untuk kategori ini. Intervensi Tingkahlaku Disleksia Perkataan ³disleksia´ (dyslexia) adalah hasil gabuangan dua perkataan Greek iaitu ³Dys´ yang bermaksud kesukaran dan ³Lexis´ bermaksud perkataan atau dengan kata lain. diantaranya ialah:y Dyscalculia (Diskalkulia) iaitu seorang disleksia yang bermasalah dalam pengiraan ataupun matematik y Dysgraphia (Disgrafia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam bahasa y Dyspraxia (Dispraksia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam koordinasi moto-mata-tangan Disleksia adalah satu masalah pembelajaran iaitu kesukaran mengenal huruf. Latihan Tumpuan (Attention Training) 4. Latihan Kemahiran Sosial(Social Skills & Training) 6. bacaan. kesukaran menggunakan perkataan. Latihan Hubungan Mata (Eye Contact) 5. menulis.

Bunyi percakapan yang tuturkan secara halus juga tidak dapat dibezakan. jantina atau bangsa. Kemungkinan untuk melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagian perkataan adalah secara terbalik Disleksia auditori (pendengaran) Kesukaran untuk mengingat bunyi abjad. Disleksia biasanya boleh diperturunkan daripada ibu bapa kepada kanak-kanak.Sebenarnya masalah ini bukanlah satu penyakit dan ia tidak memerlukan ubat untuk mengubatinya. Simbol-simbol perkataan yang dicetak juga sukar untuk diterjemahkan. selalunya ia adalah pemberian Tuhan yang terus berkembang dalam diri seseorang dengan cara yang berlainan. sebaliknya dengan program pendidikan yang sesuai masalah ini dapat dikurangkan. menganalisis bunyi mengikut suku kata perkataan dan menyusun atau menggabungkan suku kata bagi menyembunyikan perkataan. Masalah untuk membezakan bunyi vokal dengan konsonan juga dihadapi oleh disleksia auditori Disleksia visual-auditori 35 . Ternyata sekali disleksia menghuraikan sesuatu kelainan dalam otak. Disleksia juga bukan disebabkan kecerdasan yang lemah serta penglihatan tetapi seseorang disleksia tidak mengecam sesuatu dalam keadaan terbalik. Disleksia boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu : Disleksia visual (penglihatan) Kesukaran utama yang dihadapi ialah untuk mengigat dan mengenal abjad serta konfugirasi perkataan. Disleksia melibatkan orang dari pelbagai latar belakang tanpa mengira umur.

terdapat beberapa ahli keluarga yang mengalami masalahmasalah yang sama. 1997. Sebahagian daripada kerosakan otak yang menyebabkan kanak-kanak ini mengalami masalah belajar dan kerosakan ini minimum Kematangan Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangannya pada bahagian tertentu dalam sisitem saraf. Kemungkinan punca ini boleh diwarisi yang membezakan adalah darjah keterukannya. antara punca-punca disleksia ialah.Kesukaran mambaca yang amat teruk dan ini disebabkan oleh kelemahan untuk memproses tulisan secara visual dan audio . kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. Faktor-faktor ini menjadi punca kelambatan atau ketidaksempurnaan perkembangan. Pada kebiasannya kanak-kanak lelaki lambat matang daripada kanak-kanak permepuan.1996. Kelewatan kematangan pada kank-kanak merupakan salah satu kemungkinan punca disleksia Masalah yang dihadapi 36 .Punca Disleksia Mengikut Mercer. Keturunan atau genetic Kebanyakan kes. 1 dan 16 yang boleh diperturunkan secara turun-temurun Biologi Sejarah kanak-kanak disleksia biasanya adalah semasa dilahirkan tidak cukup bulan. 1996 dan Spaafford dan Grosser. Hammond dan Hughes. Terdapat kajian yang dijalankan telah membuktikan disleksia disebabkan oleh kromosom 15.

Masalah utama yang dihadapi kanak-kanak disleksia kebanyakanya adalah dalam proses pembelajaran. Mereka censerung menterbalikkan perkataan seperti: Batu ± tuba Gula ± lagu Selain itu mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat. m ± w y ±g ± j u ± n m ± n c±ep±qh±nb±d Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti t±hf±v Membaca Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat daripada rujukan-rujukan yang berkaitan. Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti. Secara langsung ianya akan membuat kanak-kank merasa rendah diri dan tidak berkeyakinan. Untuk tempoh jangka masa yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca. Permasalahan ini boleh dikelaskan kepada. Mengeja Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. Contohnya seperti berikut: pada masa yang sama ± dapa masa yang masa 37 .

Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol dan suka menterbalikkan nombor yang sama. Mereka juga tidak melakukan atau menyusun sesuatu mengikut susunan. Kanak-kanak ini juga cenderung menulis perkataan yang pelik-pelik Bercakap dan mendengar Terdapat juga diatara mereka yang mengalami kesukaran untuk bertutur. Hal ini berlaku disebabkan kelambatan dalam proses maklimat yang diperolehi. Mereka juga kelihatan seperti tidak mendengar atau mempedulikkan. pengurusan diri dan sosial 38 . Contohnya seperti berikut: 3±5±8 9±6 Masalah fizikal. Contohnya seperti berikut : Bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu Jam ± jem cat ± cat Menulis Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas. Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak dapat menulis mengikut garisan yang disediakan.Kekeliruan perkataan antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Nombor Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental.

bawah serta pengamatan yang lemah Langkah-Langkah Membantu Membawa berjumpa dengan pakar pisikologi pembelajaran atau psikologi klinikal pada peringkat awal bagi tujuan menaganinya Membantu kanak-kanak memahami bahawa walaupun dia mungkin berbeza dalam banyak hal tetapi tetap disayangi. Menambah dan menggalakkan sebarang kemahiran istimewa bakat atau kebolehan semulajadi Sentiasa sabar melayani karenah mereka yang mana biasanya kecewa dengan kegagalan yang berterusan. kiri.Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan pandai membutangkan baju. kidal dan pandai mengikat tali kasut Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan kelihatan bodoh Skop penglihatan yang terhad di mana keliru antara depan. Membacakan cerita untuk anak-anak serta menjadi ahli persatuan sokongan ibu bapa Memberikan bantuan dan latihan pembelajaran sebelum memasuki tadika Mengamalkan suasan kasih sayang serta bersikap perihatin dalam mengekalkan suasana harmoni Membuat aktiviti berkeluarga serta memberi bimbingan dalam bidang akademik 39 . belakang. kanan. atas..

epilepsi dan serangan sawan bukan lagi satu halangan untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sempurna. Ujian-ujian ini mungkin termasuk electroencephalogram (EEG) yang mengukur denyutan elektrik dalam otak. rawatan yang berkesan untuk epilepsi bermula dengan diagnosis yang betul tentang jenis serangan sawan yang dialami pesakit kerana setiap jenis penyakit ini memerlukan rawatan khusus dan berkesan. Ini termasuk soalan mengenai sejarah serangan sawan dalam keluarga pesakit dan butiran lanjut mengenainya.Doktor mungkin mencadangkan ujian lanjut dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam punca berlakunya serangan sawan dan mengesan sebarang keadaan yang tidak normal dalam otak. tomogafi berkomputer (CT) dan imbasan gema 40 .Memberi kebebasan yang terbatas serta nasihat untuk mengenal identiti sendiri Mengamalkan konsep diri diberi ganjaran atau pujian contohnya bagus. terutama jika pesakit tidak sedarkan diri. tetapi juga untuk menguruskan kehidupan keseluruhan pesakit. Seorang anggota keluarga atau mereka yang menyaksi serangan sawan mesti hadir untuk memberi maklumat tambahan.Ini biasanya akan disusuli dengan pemeriksaan fizikal dan neurologi untuk mengenal pasti petanda fizikal berkaitan yang mungkin boleh menunjukkan secara khusus sindrom epilepsi yang dialami pesakit. Rawatan bagi epilepsi bukan sahaja bagi menyembuhkan semua serangan sawan.Perkara pertama yang akan dilakukan oleh doktor ialah menyemak sejarah perubatan pesakit. Oleh itu. pandai Epilepsi (Sawan) Rawatan Efektif Epilepsi Dengan kemajuan terkini dalam bidang perubatan dan teknologi sekarang.

bebas daripada serangan penyakit itu untuk tempoh sekurang-kurangnya dua tahun. umur pesakit dan jantina. menyediakan imbasan imej otak. 41 .bermagnet (MRI). pesakit perlu memakan ubat seperti yang ditetapkan. Rawatan moden yang biasa diberi untuk kebanyakan jenis penyakit epilepsi ialah ubat atau kombinasi ubat anti-sawan yang lazim digunakan. atau rawatan herba. Hampir kesemua penyakit epilepsi dapat dirawat dengan menggunakan ubat anti-epileptik (juga dikenali sebagai anticonvulsants atau ubat anti-sawan).Sebahagian besar pesakit epilepsi boleh bebas dari serangan sawan untuk tempoh yang lama dengan menjalani rawatan yang betul. Oleh itu. Bagi pesakit dewasa pula. doktor akan cuba menentukan ubat anti-sawan dan program yang betul untuk setiap pesakit dengan kesan sampingan yang minimum. ubat yang dibeli di kedai.Bagi rawatan berkesan.Setiap pesakit memberi reaksi yang berbeza terhadap ubat anti-sawan seperti reaksi mereka terhadap makanan atau bahan-bahan lain yang masuk ke badan mereka. Terdapat bahan. yang. doktor akan mencadangkan beberapa pilihan rawatan. dalam bahasa mudahnya. Sesetengah faktor akan diambil kira oleh doktor apabila memilih ubat anti-sawan termasuk jenis sawan.bahan yang boleh mengganggu rawatan epilepsi dan mengurangkan keberkesanannya. Telah dibuktikan bahawa kira-kira 80 peratus pesakit epilepsi yang dirawat dengan ubat anti-sawan. 50 hingga 60 peratus bebas dari serangan sawan selepas pertama kali mengambil ubat anti-sawan.Sebaik sahaja diagnosis selesai dilakukan. dan sentiasa merujuk kepada doktor sebelum mengambil ubatubatan yang lain. pesakit epilepsi perlu terlebih dahulu menemui doktor yang terlatih dan berlesen. tahap IQ dan isu kesihatan. Bagi mereka yang didiagnosis mengidap epilepsi ketika usia muda. 20 peratus mula mengambil ubat dan tidak lagi diserang sawan selepas berhenti mengambil ubat. serta ubat-ubat lain yang mungkin diambil oleh pesakit.Untuk hasil rawatan terbaik. walaupun apabila mencecah usia dewasa.

Alat yang dikenali sebagai perangsang saraf vagus ditanam di bawah kulit dada pesakit. kehidupan sosial. maka semakin besar peluang untuk mereka menjalani kehidupan yang bebas dari epilepsi dan lebih 50 peratus kanak. tumor atau punca-punca lain. pemanduan. aktiviti sukan. malah bercakap mengenai Kebanyakan pesakit boleh berhenti mengambil ubat anti-sawan selepas menjalani pembedahan. soal perkahwinan dan mengandung.Pembedahan boleh membantu merawat punca-punca epilepsi lain. Wayar dari alat tesebut diikat pada saraf vagus. masih ada risikonya. manakala bagi yang lainnya. Saraf vagus 42 . Jika punca-punca tersebut berjaya dirawat atau dibuang. ada pesakit bebas sepenuhnya daripada serangan sawan selepas pembedahan. pekerjaan. pesakit tidak akan lagi mengalami sawan. maka pesakit akan dinasihatkan supaya tidak melakukannya dan menjalani rawatan pilihan yang lain.Pembedahan juga boleh dilakukan untuk membuang tempat fokus serangan sawan (kawasan otak di mana serangan sawan berasal). Pesakit yang berpotensi dibedah perlu menjalani penilaian terperinci oleh pakar neurologi sebelum pembedahan dan jika berpendapat pembedahan tidak sesuai dilakukan. Keberkesanan pembedahan berbeza.Rangsangan saraf vagus (vagus nerve stimulation atau VNS) adalah satu lagi pilihan rawatan untuk epilepsi. seperti serangan sawan itu disebabkan oleh ketumbuhan. Oleh itu. kira-kira lima peratus pesakit epilepsi boleh ³diubati´ melalui pembedahan.Bagaimanapun.Lagi lama tempoh mereka tidak mengalami serangan sawan.kanak berjaya bebas daripada serangan penyakit itu. tetapi juga turut merangkumi keseluruhan µisu-isu mengenai kehidupan¶ seperti pendidikan. jumlah serangan sawan yang mereka alami berkurangan dengan banyaknya. Doktor akan mengambil pendekatan holistik dan berbincang bukan sahaja mengenai penyakit sawan yang dihidapi dan butiran perubatan. dalam mana-mana pembedahan. tetapi ia hanya sesuai bagi sawan partial yang berasal dari satu kawasan khusus dalam otak.

VNS boleh menjadi rawatan pilihan bagi mereka yang tidak berkesan mengambil ubat anti-sawan dan pesakit yang atas apa-apa sebab. kaedah rawatan ini mungkin mahal. tambahan pula. bateri yang dipasang pada alat tersebut hanya tahan kira-kira selama lima tahun sahaja. yang kaya lemak dan rendah karbohiderat. Kecacatan otak dan saraf otot ini lazimnya berlaku sebelum. Cerebral Palsy Cerebral ialah otak.menyambung otak ke jantung. Ia bertujuan untuk mengekalkan µtahap lapar¶ (starvation mode) dalam badan bagi tempoh masa yang lama.Satu lagi rawatan bagi epilepsi di kalangan kanak-kanak ialah diet ketogenik. Palsy bermaksud kurang atau tidak upaya mengawal pergerakan otot. Kanak-kanak cerebal palsy mengalami (sebahagian besarnya) kerosakkan pada kawasan motor dalam otak yang mengakibatkan kekurangupayaan untuk melakukan pergerakan otot-otot dan tegak badan. kurang darah ketika mengandung Pendarahan teruk dan kronik ketika mengandung Semasa Proses Kelahiran Kelahiran tidak cukup bulan 43 . . ia menghasilkan ketones (bahan yang terhasil bila badan memecahkan lemak untuk menjana tenaga). Bagaimanapun. yang merangsang saraf vagus. kancing manis. Alat ini menjana denyutan elektrik dalam jarak masa tetap (interval). semasa dan di peringkat awal bayi dilahirkan ± ketika bahagian otak berkembang dengan pesat. yang menunjukkan badan sedang membakar lemak dan bukannya glukos untuk menjana tenaga. Sebelum Kelahiran Jangkitan dalam rahim Ibu mengalami darah tinggi. dianggap tidak sesuai untuk menjalani pembedahan. paru-paru dan saluran usus dan perut. Bila badan dalam keadaan berpuasa.

Punca-punca : Kekurangan bekalan oksigen (anoxia) ± punca utama. Demam kuning. Serangan kuman / penyakit. penderaan dan penganiayaan fizikal. Perkembangan otak yang tidak normal. kaum. Tanda-tanda : Bayi kelihatan lembik Lewat perkembangan 44 . Terhentak / terhempas / kejutan. umur ibu atau latar belakang sosial.Kecederaan semasa lahir Lemas semasa lahir Jangkitan semasa lahir Selepas Kelahiran (sebelum berumur 3 tahun) Meningitis (jangkitan kuman diselaput otak) ± demam kuning Jaundis yang teruk (kemicterus) Kecederaan otak disebabkan oleh kemalangan. Seseorang kanak-kanak ceberal palsy dilahirkan bagi setiap 800 kelahiran tanpa mengira jantina. Rembesan (intraeraneal bleeding).

Athetoid) Spastic .Athetoid . kakinya akan berkeadaan terkangkang luas bagi membantu mandapat keseimbangan postur tersebut. tanpa sebab ataupun terlalu diam dan kurang tindak balas Sembelit Cepat marah Jenis-Jenis Cerebral Palsy (Spastik. namun mereka boleh berkembang secara beransur-ansur. Tetapi. meragam. merenggek.Pada prinsipnya kanak-kanak ataxia ini tidak dapat duduk. Occupational Terapist dan keluarga untuk 45 . sekiranya umur mereka lebih muda. Akibatnya seseorang kanak-kanak athetoid menunjukkan gimik muka.Atxia . Kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk mengawal keseimbangan badan dan kodinasi otot. Oleh kerana itu. bergantung kepada kadar kepintasan yang dialaminya. Iaitu walaupun mereka mempunyai otak yang kurang berfungsi.Menggunakan sebelah tangan (hand preference) Masalah menyusu Kerap menangis. berdiri dan berjalan. kita mesti memperkenalkan kanak-kanak Cerebral Palsy ini ke Fisio Terapist dan Occupational Terapist secepat mungkin. Kalau kanak-kanak tidak diberi latihan oleh Fisio Terapist. Biasanya. jika kanak-kanak ini mampu berdiri dan berjalan sekalipun. Pantulan yang terhasil adalah secara terserentak dan mengejut. Fungsi otak itu akan menjadi lebih baik.Hypoytonik (Campuran sifat-sifat di atas) ± otot lembik Latihan dan pendidikan kepada kanak-kanak Cerebral Palsy Kanak-kanak yang mengalami Cerebral Palsy mempunyai otak yang kurang berfungsi. Ataxia.Bahagian-bahagian otot anggota yang spastic manjadi tegang dan tidak mudah kendur semula.Bahagian-bahagian anggota bergerak tanpa dapat dikawal otot otak (ivoluntary movements).

jangka masa yang lama. mereka perlu diberi pendidikan khas oleh Guru Khas dan keluarga mereka. harmoni (bersantun) dan lebih ekonomikal. kanak-kanak Cerebral Palsy mesti diberi latihan tiap-tiap hari oleh Fisio Terapist. kanak-kanak yang mengalami Cerebral Palsy mempunyai terencat akal juga. Jenis-jenis Masalah dan Tiga Bentuk Utama Kecacatan warisan atau keturunan tidak berapa penting dalam kelumpuhan otak. Tiada kecederaan yang berlaku secara langsung kepada anggota yang terlibat. kelemahan otot-otot dan seringkali mengalami gangguan dalam tumbesaran dan perkembangan. pengetahuan dan sensasi. Basal ganglia dan serebelum membantu mengorganisasikan atau menyusun pergerakan dengan amat teratur. Kerosakan bahagian luar otak boleh memberi kesan kepada kedua-dua bahagian anggota di sebelah bahagian tubuh. Contohnya. iaitu bahagian anggota bawah atau keempat-empat bahagian anggota badan. sendi mereka akan menjadi lebih keras dan tulang belakang mereka akan menjadi bengkok. Kanak-kanak yang mengalami spasticity menghadapi kawalan pergerakan yang tidak terkawal. 46 . Athetosis dan Ataxia.bahagian ini terletak di bawah cortex iaitu di tengah-tengah otak. Kerosakan di bahagian cortex ini berlaku berpunca daripada keadaan spastic sebenarnya. Mereka yang mengalami ketiga-tiga bentuk kelumpuhan otak di atas dikenali secara umum sebagai penyakit Cerebral Palsy atau spastic Cortex atau Lapisan Luar OtakCortex atau lapisan luar otak terlibat dalam pemikiran. Terdapat tiga bentuk utama kelumpuhan otak iaitu Spasticity. Basal Ganglia. kecacatan mereka akan bertambah teruk. Masalah utama secara langsung melibatkan otak. Occupational Terapist dan keluarga di hospital atau di rumah. Jikalau. Oleh itu.

Ciri utama yang dihadapi olah athetosis ialah pergerakan yang secara tidak disengajakan dan mengganggu pergerakan yang normal dalam tubuh manusia.Masalah pendengaran.Masalah pernafasanKanak-kanak akan mengalami kesukaran bernafas. Kanak-kanak juga tidak memahami apa yang di katakan kepadanya.Kanak-kanak spastic tidak boleh mengeluarkan suara iaitu mereka tidak boleg memanggil ibu bapanya ataupun mengeluarkan ³babbling sound´.SerebelumSerebelum ini terletak di bahagian asas atau dasar otak.Masalah pertuturan. Masalah penglihatan. menelan dan mengunyah makanan. gaya dan keseimbangan. Serebelum dihubungkan dengan pangkal otak yang menghubungkan bahagian atas otak kepada saraf tulang belakang.Gangguan di bahagian basal ganglia ini boleh menyebabkan berlakunya kecederaan yang dikenali sebagai Athetosis.Kanak-kanak spastic dapat dikesan dari simtom-simtom yang ditunjukkan :Kesukaran sewaktu makanKanak-kanak spastic akan mengalami kesukaran menghisap. Bahagian ini berperanan µmentadbir¶ fungsi tubuh manusia seperti koordinasi opergerakan. Orang cacat spastic yang lebih mungkin sekali menghadapi lebih daripada satu kategori asas biajnosa dan pengklasan menggambarkan kesukaran yang amat sangat.Mengesan Kanak-kanak Spastik.Masalah tidur. Ini seringkali menyebabkan mereka muntah.Kanak-kanak spastic yang menghadapi Ataxia berpunca daripada kecederaan pada bahagian serebelum mengalami gaya melangkah yang tidak stabil dan kesukaran dalam mengimbang badan. mereka kerap terjaga di waktu malam dan sering menangis. pernafasan mereka menjadi kencang dan bising.Kanak-kanak juga mengalami kesukaran tidur. Kanak-kanak juga akan serta merta menggigit makanan yang diletakkan di dalam mulut mereka dan akan sukar untuk di keluarkan semula.Kanak-kanak spastic hanya akan bertidak balas terhadap bunyi yang kuat ataupun tidak bertindak balas langsung terhadap bunyi.Sering kali kanak-kanak ini juling ataupun mengalami mistagmus 47 .

Kemungkinan mengalami simtom-simtom terencat akal.iaitu pergerakan bola mata yang berterusan. tidak mengenali ibu bapanya. Kanak-kanak ini juga kadangkala tidur berlebihan (hipersomnia). sentiasa tidur.Kanak-kanak spastic mungkin mengalami kerencatan akal jika didapati mereka tidak pernah tersenyum. tidak bertindak balas atau tidak berminat terhadap keadaan sekelilingnya. Reaksi yang tidak normal Kanak-kanak spastic sering akan menangis disebabkan bunyi. cahaya dan sentuhan. 48 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful