Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini.

1.0

Pengenalan
Pada 28 Februari 1992, YAB Perdana Menteri ( Tun Mahathir) telah membentangkan

Wawasan 2020 melalui ucapan beliau yang bertajuk µ Malaysia the Way Forward¶ di persidangan pertama Majlis Perdagangan Malaysia. Antara kandungan Wawasan 2020

adalah dari aspek pengurusan khususnya pengurusan pendidikan. Dalam abad ke-21, pengurusan pendidikan di Malaysia telah melalui proses perubahannya dalam usaha melonjakkan kecemerlangan pendidikan. Sistem pendidikan bagi sesebuah Negara mempunyai dasar dan matlamat pendidikannya tersendiri dan disesuaikan dengan falsafah dan aspirasi Negara. Sistem pendidikan terlebih dahulu dirancang, dibentuk, dan dikaji mengikut peredaran zaman dan kemajuan negara. Kajian dan tulisan beberapa tokoh dalam bidang pengurusan seperti Edmonds (1979) dan Sergiovanni (1987), telah menunjukkan bahawa kepemimpinan memainkan peranan yang penting untuk menentukan kelicinan, kecekapan, dan keberkesanan pengurusan sesebuah organisasi khususnya sekolah. Sekolah telah mengalami dan menghadapi pelbagai perubahan seperti dari segi kurikulum, kaedah pengajaran, dan kegiatan ko -kurikulum, dalam usaha menyahut harapan masyarakat dan negara yang semakin mencabar. Antara perubahan dan reformasi dalam pendidikan ialah pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1988, reformasi dasar penggunaan bahasa dan pengwujudan Falsafah Pendidikan Negara. Masyarakat sendiri menghadapi pelbagai perubahan sama ada dari segi sosial, ekonomi mahupun politik. Semua ini menyebabkan Guru Besar, sebagai pengurus sekolah, menghadapi cabaran yang lebih besar yang memaksa mereka sentiasa peka, kreatif, dan inovatif dalam menangani pelbagai masalah pengurusan harian mereka.

(http://sknyatoh.tripod.com/tesis.htm ) Menurut Abdullah Sani (1990) Dasar Pendidikan kebangsaan digubal sebagai garis panduan bagi mencapai matlamat yang dihasratkan oleh negara terutamanya kesedaran ke aah kepentingan perpaduan kaum. Penggubalan Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berasaskan Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub di dalam Ordinan Pendidikan 1957 bertujuan membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang meningkatkan perkembangan sosiobudaya, ekonomi, dan politik di dalam negara.

1

seorang pemimpin diperlukan untuk menerajui sesebuah institusi pendidikan. 1997). 2. dan Laissez Faire. Penyelidikan mengenai kepimpinan sekitar tahun 80-an mengiktiraf peranan pengetua sebagai amat penting dalam kejayaan atau kegagalan sebarang pelaksanaan program pendidikan atau program kemajuan pendidikan (Hussein. Dalam setiap sistem pendidikan. Kajiannya mendapati para pendidik. Konsep yang 2 . ahli komuniti. Walau bagaimana pun Lashway (2003). Kepemimpinan di sekolah kembali menonjol sejak tahun 1970-an. Menurut Hodgets (1975). adil. Malah lebih memberi tumpuan kepada bagaimana menghasilkan satu budaya kebertanggungjawaban sepunya dan perkongsian budaya pembelajaran serta membangunkan keupayaan kepimpinan sekolah Menurut Kamarudin Hj. Kachar (1989) beberapa konsep kepimpinan yang diamalkan sejak dahulu lagi sebelum perubahan pada tahun 1990-an dan seterusnya.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. demokratik.0 Konsep Kepemimpinan di Sekolah Kepemimpinan telah bermula sejak dahulu lagi dan antara kepemimpinan yang dapat dikenang adalah kepengetuaan mula diperkenalkan di Sekolah Kebangsaan King Edward VII pada tahun 1883. Kemudian kepengetuaan mulai tenggelam selepas tahun 1904 menurut Ramaiah (1995). dedikasi dan banyak lagi. Tren kepimpinan pendidikan masa kini tidak lagi melihat pengetua memikul semua tanggungjawab sebagai pemimpin sekolah. menyatakan mengurus sekolah tidak lagi menjadi tugas utama seseorang pengetua kerana beliau mempunyai tugas-tugas lain yang lebih kompleks. Gaya kepimpinan yang diamalkan sejak dahulu dan sehingga kini adalah autokratik. Jika dilihat situasi sekolah pada hari ini. Pemimpin pendidikan mestilah memenuhi beberapa ciri seperti amanah. penyelidik dan penggubal polisi bersetuju bahawa pengetua hari ini tidak dapat memimpin sekolah secara bersendirian disebabkan tugas yang semakin kompleks dan mencabar. Teuku Iskandar (1989) mendefinisikan kepimpinan sebagai keupayaan orang untuk memimpin. sekolah-sekolah diterajui oleh seorang pemimpin yang mempunyai ramai orang di bawahnya untuk sama-sama melaksanakan tugas ke arah penambahbaikan sekolah. kepemimpinan adalah proses mengarah daya usaha kakitangan supaya dapat mencapai matlamat organisasi.

Jika landasannya lurus. kepimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkahlaku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian suatu matlamat yang ditetapkan. Dalam satu kajian berkaitan peranan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Pengetua atau Guru Besar merupakan ketua organisasi bagi melahirkan staf yang komited da sebagai seorang pengurus yang dapat membimbing mereka yang patuh kepada peraturan kurikulum. dan pemimpin tetapi meliputi ketiga-tiganya sekali. Kepemimpinan yang mempunyai tugas ( fungsional) Kepemimpinan yang mempunyai pengaruh Kepemimpinan yang berkesan. Dalam sebuah buku terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. 2010 : 5-8) Jelasnya pengetua atau Guru Besar bukan sekadar pentadbir. Secara analoginya. Pengetua dilihat sebagai seseorang yang bertindak sebagai pembimbing. Laju dipandu. Jika kepala kereta api tidak bergerak maka gerabak gerabak dan penumpang semuanya tersadai. pemimpin di sekolah diibaratkan sebagai kepala kereta api. dan pennilai di sekolah. Kepala yang menentukan kelancaran gerabak-gerabak yang ditariknya sentiasa berada di landasan yang betul. Pengetua juga berperanan mendefenisikan misi dan visi sekolah. Oleh itu kepimpinan seorang pengetua atau Guru Besar amat penting dalam usaha membangunkan organisasi sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia (2001). pengurus. penyelia. halaju yang sesuai. maka kereta api tidak akan tergelincir dan selamat sampai ke destinasi dengan selamat. 3. relevan dan perlu bagi setiap pemimpin dalam sesebuah struktur pendidikan pada hari ini mengandungi beberapa unsur penting iaitu . lajulah gerabak. 3 . menetapkan matlamat sekolah dan memastikan pencapaian pelajar terjamin. ( Hamedah & Normah. Merekalah yang menggalas tugas dan tanggungjawab membentuk manusia melalui manusia. 1. dilaporkan bahawa pengetua dan guru tidak berupaya melaksanakan tanggungjawab sepenuhnya kerana dikawal oleh µpolisi¶ atau kehendak pihak atasan.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. 2.

1 Senario Kepemimpinan Sekolah Sejak tahun 1960an sehingga kini terdapat sekurang-kurangnya empat fasa utama perkembangan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan yang menjadi fokus kajian dan perbincangan pengkaji dan pengamal pendidikan. Seterusnya dalam tahun 1990an muncul suatu konsep baru kepimpinan yang berdasarkan kepada andaian bahawa sekolah bertanggungjawab memulakan perubahan. pemimpin sekolah bertindak sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam pembangunan program pendidikan sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Mentakab disebut sebagai Sekolah Ghazali Manan. Sekolah Menengah Kebangsaan Temerloh dikenali sebagai Sekolah Ahmad Sujak. Andaian ini telah menukar bentuk kepimpinan kepada gaya Transformational Leadership di mana pemimpin sekolah perlu meraih sokongan dan dokongan guru-guru serta pihak-pihak lain yang berkepentingan supaya terlibat dalam proses mengenal pasti keutamaan dan melaksanakan tindakan penambahbaikan sekolah. Pengetua yang cukup dikenali di 2 buah sekolah perempuan menjadikan sekolah tersebut turut dikaitkan dengan nama pengetuanya. penekanan telah berubah daripada gaya kepimpinan yang bercorak pentadbir tulen kepada gaya kepimpinan yang baru iaitu Instructional Leadership. Walau bagaimanapun dalam pertengahan tahun 1980an. fasa pertama ialah Managerial Leadership yang menjadi amalan pemimpin sekolah dalam tahun 1960an dan 1970an. Kepimpinan ini memberikan fokus kepada fungsi. Chong. 2. dan kemanusiaan 4 . tugasan dan perilaku staf dengan andaian jika fungsi tersebut dilakukan dengan baik maka kerja orang lain dalam organisasi itu dapat dipermudahkan. Guru Besar sekolah sangat dominan dan dikenali sehinggakan sekolah-sekolah disebut dengan nama Guru Besarnya. Sebagai pemimpin instruksional. sekolah di Kelantan mengalami hal yang sama. dan Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Bahagia dikenali sebagai Sekolah Mrs. Amin Senin (2008). manakala Sekolah Menengah (P) Tengku Afzan Kuantan sebagai Sekolah Normah Teh. Fokus utama adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah.Amin Senin. Seseorang pemimpin yang berwibawa haruslah bertindak bercirikan idea. Dalam penulisan Dr. Setiap fasa didominasi oleh suatu gaya kepimpinan yang boleh mewakili tuntutan dan keperluan fasa berkenaan.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. ( Dr. 2008) Dalam tahun 60an hingga 70an. dan bukan sekadar melaksanakan perubahan yang dirancang oleh pihak lain. proses. Sekolah Menengah Perempuan Methodist dikenali sebagai Sekolah Mrs Quah. Dalam tahun 80an pula.

(Hussein. Ini menunjukkan gaya kepemimpinan bercorak autokratik. inovatif dan imaginatif. bekerja. kreatif. Tidak dinafikan pengalaman kerja yang lama akan memberikan satu sinergi kepada individu itu untuk memimpin. Ketinggian akademiknya tidak dititikberatkan. ketua pentadbiran terdiri daripada individu yang dipilih berdasarkan pengalaman dan senioritinya. kreatif. Keberkesanan pengurusan berkait rapat dengan keberanian seorang pemimpin. berhubung dan bertindak. Institut ini memberikan latihan dan kursus kepada Guru Besar dan Pengetua yang akan membawa pengetahuan mereka ke sekolah yang dipimpin. (Hamedah & Normah. Jika kita tanyakan kepada bekas-bekas guru yang telah lama bersara tentang pandangan mereka terhadap ketua mereka.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Jika kita lihat senario pada masa lampau. bersedia mengambil risiko. Lewat 70-an sistem pendidikan kita mula mengamalkan kepimpinan secara demokrasi dan cuba menenggelamkan konsep autokratik yang diperkenalkan oleh mereka yang telah lama. dihargai dan diberi peluang bersama-sama membuat keputusan ke arah matlamat bersama. mengurus. Perkembangan intelektual dalam kalangan pemimpin di sekolah menunjukkan bahawa mereka menzahirkan idea-idea baharu dalam usaha menambahbaik pengurusan sekolah. Kepemimpinan pendidikan yang dapat kita lihat pada hari ini lebih menjurus kepada penurunan kuasa atau empowerment. ketinggian ilmu seseorang itu juga akan melahirkan stail kepemimpinan yang jauh lebih berkualiti da bermakna. kini memainkan peranan yang sangat besar dalam melahirkan generasi pemimpin yang berwibawa. Pemimpin bertindak sebagai koordinator kepada subordinatnya dan berkongsi sebahagian kuasa dalam mencapat matlamat yang sama. Segala arahan yang dikeluarkan oleh ketua mereka tidak ada yang berani membantah dan tidak boleh dibantah. Hal ini mengubah cara berfikir. dan berkualiti. Ini sejajar dengan hala tuju Wawasan Pendidikan untuk mencapai stail 5 . 2010: 8-9) Kepemimpinan Guru Besar dan Pengetua juga semakin ditambahbaik pada masa kini. Dalam tahun 80-an sehinggalah 90-an stail kepimpinan laissez-faire turut cuba diaplikasi bagi menilai keberkesanan gaya kepimpinan yang sesuai diamalkan di sekolah. 2008 : 35-37) Institut Aminuddin Baki (IAB) yang telah lama ditubuhkan. Tujuannya supaya orang-orang bawahan merasa lebih dipercayai. Namun demikian. menyelia. kualiti kepemimpinan dan ketrampilan pengurusan. dengan berteraskan Wawasan Pendidikan. Mereka sangat takut akan ketua mereka dan takut untuk ingkar arahan yang diberikan. sebilangan akan mengatakan bahawa ketua mereka garang dan tegas orangnya.

Kepimpinan Karismatik ini akan menghasilkan transformasi (Stark.3 Kepimpinan Karismatik Kepimpinan Karismatik ini kerap muncul dalam suasana krisis sebagai individu penyelamat (Bass. Menurut Ramaiah (1995) kepemimpinan Pengetua dan Guru Besar beralih konteks iaitu ke arah kepimpinan pengajaran yang memperlihatkan Pengetua dan Guru Besar berperanan sebagai pembimbing. pengurusan dan kepemimpinan yang menjurus kepada usaha meningkatkan produktiviti kecemerlangan. ( http://www.Pemimpin Karismatik juga mempunyai kuasa rujukan yang tinggi. Jika mereka berjaya. dan pembekal sumber bagi menggalakkan dan pembelajaran (P&P). Rentetan Laporan Kabinet pada tahun 1979 juga kurikulum baru sekolah diperkenalkan iaitu KBSR dan KBSM bagi mewujudkan keselarasan dengan perubahan yang dilaksanakan.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. 1969. Sikap pilih kasih tidak akan wujud jika pemimpin ini melihat anggota baharunya sebagai satu cabaran dalam membentuk individu tersebut menjadi setanding dengan kakitangan lain yang lebih senior.edu. menyebutnya sebagai inovasi) yang radikal tetapi adakalanya ia membawa akibat yang negatif atau memudharatkan (Davies. 1974). penyelia. 1954) . Laporan ini menyatakan bahawa pengurusan sekolah-sekolah di Malaysia secara keseluruhannya adalah kurang memuaskan kerana Pengetua dan Guru Besar masih cetek pengetahuan dan kurang kemahiran untuk mentadbir pengurusan sekolah.my ) 2. mereka memberikan 6 . memperbaiki pengajaran dan 2. penilai. Institut Aminuddin Baki ditubuhkan bagi memberi latihan kepada pentadbir di sekolah. Rentetan itu.2 Laporan Kabinet (1979). Pemimpin akan memberikan kuasa kepada subordinatnya untuk melatih dan membimbing ahli baharu mereka dan memberikan peluang yang sama. Keupayaan dan kewibawaan pengetua dan Guru Besar mula dipersoalkan berikutan dapatan Laporan Kabinet mengenai pelaksanaan dasar pelajaran (1979). Kerapkali. Pemimpin yang bijak tidak akan terus melatah apabila menerima staf atau guru baharu yang dianggap masih mentah dalam bidang ini.iab.

penyelesaian yang tepat tetapi radikal dalam menghadapi krisis. 1985. 1995) dan model -model Kepimpinan Transformasional yang telah berkembang dalam organisasi-organisasi lain (Bass. 2.com/doc/25828622/Model-Kepimpinan) Pembentukan visi dan matlamat Tingkahlaku Pengetua yang bertujuan untuk mengenalpasti peluang-peluang baru kepada sekolah.scribd. Enam dimensi kepimpinan yang diutarakan oleh Leithwood & Jantzi (1997) adalah disesuaikan dari dapatan kajian empirikal untuk penyesuaian di sekolah ( Leithwood. (http://www." ] Menurut Salleh Lebar (2000) Kepimpinan Transformasi memfokuskan kepada peringkat moral dan motivasi dalaman yang tinggi dalam menjalankan sesuatu tugas.4 Kepemimpinan Transformasi Burns (1978) mendefinisikan Kepimpinan Transformational sebagai " Pemimpin Transformational mengenalpasti dan mengekploitasikan keperluan sedia ada atau kemahuan pengikut-pengikut yang berpotentensi.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. beyond that. 1989). [ " The transforming leader recognises and exploits an existing need or demand of a potential follower. 1992. The result of transforming leadership is a relationship of mutual stimulation and elevation that converts followers into leaders and may convert leaders into moral agents. adil. Cabaran-cabaran dalam penstrukturan semula sekolah telah disebut sebagai sebab musabab perubahan kepimpinan sekolah daripada Kepimpinan Instruksional kepada Kepimpinan Transformasional (Leithwood. Leithwood & Steinbach. Jalan penyelesaian ini dipercayai dan yakini oleh para pengikutnya akibat dari kesetiaan mereka kepada pemimpin. 1994. 1978. menghubung dan mengilhamkan guru-guru dengan visi masa depannya 7 . Tetapi. seeks to satisfy higher needs andenggages the full person of the follower. Burns. tidak tamak dan tidak mencemburui kakitangannya. Yukl. Kepimpinan jenis ini memerlukan seorang bersifat kemanusiaan. hasil dari Kepimpinan Transformasi ini adalah suatu perhubungan yang saling merangsang dan mempertingkatkan yang akan mengubah pengikutpengikut menjadi pemimpin dan mungkin mengubah pemimpin-pemimpin menjadi agen-agen moral. But. lebih daripada itu. the transforming leader looks for potential motives in followers. jujur dan tidak emosional.1994). membentuk.

Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Menyediakan ransangan intelektual Tingkah laku Pengetua yang mencabar guru-guru supaya mengkaji semula andaian-andaian tentang tugas-tugas mereka dan berfikir semula bagaimana tugas-tugas tersebut boleh atau sepatutnya dilakukan. kualiti dan hasil kerja yang terbaik dari guru-guru. Dapatan dari kajian yang telah dijalankan oleh Leithwood dan Jantzi (1990) ke atas 11 buah sekolah rendah dan 5 buah sekolah menengah menunjukkan bahawa Pengetuapengetua yang mengamalkan Kepimpinan Transformational di semua sekolah berkenaan telah mempraktikkan enam strategi untuk mempengaruhi budaya sekolah mereka. 8 . Memberikan sokongan secara individu Menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada guru-gurunya dan mengambil berat tentang perasaan dan keperluan mereka. Tingkahlaku Pengetua yang menunjukkan pengharapannya untuk melihat kecemerlangan. dan membentuk kata sepakat (konsensus) tentang matlamat dan keutamaan-keutamaan sekolah. Menjangkakan hasil kerja yang terbaik . Pembentukan stuktur pemuafakatan dalam membuat keputusan Tingkahlaku Pengetua yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan guru-guru dalam membuat keputusan dan menanamkan sifat-sifat kepimpinan kepada guru-guru. Menonjolkan amalan profession yang baik Menunjukkan tingkah-laku yang boleh dicontohi oleh guru-guru dan menunjukkan sikap keterbukaan untuk membuat perubahan berdasarkan idea-idea atau kefahaman yang baru.

Menurut Mohd Salleh Lebar (2000). Dalam era ini kepemimpinan adalah bercorak fokus kepada arahan atasan dan 9 . b. Memelihara hubungan yang baik di antara pengetua dengan guru-guru dan tidak ada kecurigaan dalam tugasan harian. [ Leadership which is exercised through face-to-face contact with others.6 Reformasi Pendidikan. Mengharapkan guru-guru memahami misi dan visi sekolah yang hendak dicapai.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Reformasi pendidikan berlaku dalam tiga era iaitu era intensifikasi pada tahun 1980 hingga 1987. Pengetua selalu memberi kepercayaan kepada guru-guru untuk membantu kerja-kerja yang dianggap mencabar. dalam konsep bilik darjah di Malaysia. Menggalakkkan guru-guru berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masaalah. e. Ia bukan saja boleh dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi tetapi juga diluar organisasi terutama pada masyarakat yang lebih besar atau politik kepimpinan.] Menurut Salleh Lebar (2000) Kepimpinan Transaksional memfokuskan kepada keperluan motivasi luaran untuk menggerakkan pekerja bawahan. d. 2. keberkesanan Kepimpinan Transformasi boleh dilakukan dengan cara berikut: a. Menghargai jasa dan peranan guru dalam bilik darjah dan luar bilik darjah. Hunsaker (1986) menyatakannya sebagai kepimpinan yang diamalkan melalui perhubungan secara bersemuka dengan orang lain. c.5 Pemimpin Transaksional Philip L. Mengharapkan guru-guru bekerja sebagai satu pasukan. f. 2.

Kulaiti perancangan sekoalh dipertingkatkan di peringkat Daerah dan Sekolah.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. dan pemilihan pelanggan. Era ini mengutamakan piawai akauntabiliti dan penswastaan. sumbangan dan pendekatan kepimpinan ini mendapat kritikan kerana ketidak upayaan membawa perubahan-perubahan dinamik seperti yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah pengurusan terutamanya sumber manusia. Era Reformasi merupakan era yang terkini sejak tahun 1996 hinggalah sekarang. Era yang seterusnya adalah era Penstrukturan pada tahun 1988 hingga 1995. Konsepkonsep ini yang diharapkan akan menjadi wadah dalam pembangunan pendidikan negara. konteks kepemimpinan Pengetua dan Guru Besar juga disarankan mengalami perubahan dan pembaharuan. Dalam tahun 90an. Era ini menonjolkan konsep disentralisasi. Sejajar dengan perubahan ini. Dengan pengupayaan ini. Kesan pengubahsuaian ini dapat dilihat dalam pelaksanaan konsepkonsepp baharu seperti disentralisasi dan penurunan kuasa kepada subordinat. subordinat di bawah pengurusan sekolah akan merasa bertanggungjawab ke arah melonjakkan kecemerlangan sekolah mereka kerana keputusan yang dicapai adalah hasil dan idea yang mereka curahkan Ia merupakan satu . Pemantauan diutamakan khususnya di peringkat pusat tanggungjawab. pengupayaan profesional. pentadbiran adalah berpusat. kegagalan buat semua jika matlamat bersama tidak berjaya dicapai. Pengupayaan dalam membuat keputusan dan secara konsensus mula diamalkan di sekolah-sekolah sebagai usaha menambahbaik pengurusan sekolah masa kini. 10 . Konsep pengupayaan dalam pengurusan diterapkan dalam pengurusan sekolah. Pelaksanaan reformasi pendidikan dilaksanakan berdasarkan reformasi yang berlaku dalam penstrukturan organisasi perniagaan.

2009) menyatakan bahawa penglibatan pemimpin sekolah dalam usaha pemantauan pencapaian murid di dalam bilik darjah kurang diberi penekanan. guru-guru didapati kurang memahami proses pemantauan dan gagal merancang program ke arah meningkatkan pencapaian sekolah. ( James & Balasandaran. 1987) : James & Balasandran. Pengukuran prestasi dapat dilihat dengan adanya KPI. Walau bagaimanapun bagi sekolah berprestasi rendah dan di luar bandar. Demikian juga dengan pemimpin yang kurang terdedah kepada perancangan sekolah dan gaya kepemimpinan yang masih perlu diperbaiki. Kolej Tunku Kurshiah. Pelbagai aktiviti yang dilaksanakan oleh pengamal kepemimpinan instruksional bagi melonjakkan kecemerlangan sekolah. Dalam kepimpinan instruksional. Di negara kita sendiri juga didapati amalan pemantauan pencapaian murid adalah berbeza walaupun secara umumnya sekolah-sekolah menyediakan maklumat analisis potensi murid (headcount). Pendekatan headcount digunakan bagi memantau pencapaian pelajar. Kualiti pengajaran guru dan kemajuan akademik sering dinilai. 2. dan menganalisa keputusan peperiksaan. Gaya kepemimpinan ini telah diperkenalkan lewat tahun 1980-an lagi.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. petunjuk prestasi utama atau key perfomance index (KPI) dijadikan sebagai satu panduan yang mengarah kepada pencapaian sekolah. Pemimpin intruksional sering melakukan pemantauan terhadap pencapaian murid-murid sekolahnya. Pengetua sekolah tersebut sering memantau perjalanan dan program akademik yang dilaksanakan dan menambahbaik program kecemerlangan sekolah. memantau buku latihan murid. Namun sambutan terhadapnya adalah seperti µsuam-suam kuku¶.7 Kepemimpinan Instruksional Dalam tahun 1990-an Kajian (Hallinger dan Murphy. Kegiatan pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian murid di sekolah sangat di ambil berat.Seremban merupakan salah sebuah sekolah yang dianggap berjaya melonjakkan pencapaian pelajarnya berdasarkann keputusan cemerlang dalam PMR pada tahun 2007. 2009 : 97-101) 11 .

Ia bukanlah suatu proses yang diubah mengikut suatu ketetapan tetapi berubah mengikut kesesuaian dan kehendak semasa. Jika dilihat Kepemimpinan Instruksional. sekolah wawasan. 3.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Tanpa pemimpin sekolah yang berwibawa dan mempunyai gaya kepemimpinan yang sesuai. dan pelbagai konsep sekolah yang ditimbulkan seperti sekolah penyayang. Ia jelas bertujuan mencapai kesempurnaan dalam usaha menambahbaik sistem pendidikan yang sedia ada. Dalam usaha menambahbaik kualiti pendidikan negara. 12 . Hal ini sudah pasti melonjakkan kecemerlangan sekolah seperti yang diharap-harapkan. Corak kepemimpinan pada masa kini lebih kepada empowerment. Walaupun perubahan konteks ini tidak melalui satu proses yang bergerak dari satu konteks ke satu konteks. Kualiti intelektual yang terbit dari penguasaan ilmu memancarkan perkembangan individu yang unggul dan berdaya saing dalam bidang tugas dan pengurusan sekolah. penerapan budaya ilmu dalam kehidupan. Sekolah jugalah yang akan melahirkan generasi yang cemerlang dan membangunkan negara pada masa akan datang. kepimpinan di sekolah adalah sangat penting kerana sekolah merupakan keberhasilan yang dilihat dan memberi kesan yang sangat besar terhadap perkembangan generasi muda serta pencapaian mereka. Penerapan budaya ilmu yang dimaksudkan adalah galakan menimba ilmu dalam kalangan pendidik dan mencapai ketinggian akademik. Corak kepemimpinan pengurus sekolah turut dipengaruhi oleh era reformasi pendidikan iaitu tahun 1980 ± 1987 merupakan era kepemimpinan dari atas ke bawah ataupun dikenali sebagai berpusat. ia diperkenalkan dalam tahun 1980 an tetapi stail kepemimpinan ini kembali popular selepas tahun 2000.0 Penilaian Dinamika dalam kepemimpinan di sekolah adalah suatu usaha yang berterusan dan sentiasa berubah-ubah. dan sebagainya. sekolah bestari. sekolah berkesan. maka sesebuah organisasi sekolah itu akan mengalami kejatuhan dan pengurusan yang tidak sistematik. tetapi ia juga boleh berulang pada bila-bila masa. Justeru ia akan melenyapkan aspirasi negara ke arah kemajuan dalam bidang pendidikan khususnya menambahbaik sekolah. budaya kerja yang cemerlang. Seterusnya pada tahun 1988-1995 kepemimpinan bercorak disentralisasi diamalkan iaitu kebanyakan kuasa diberikan kepada subordinat.

Keupayaan seorang pemimpin menerajui sekolahnya dengan kepimpinan yang berkesan pasti akan membuahkan hasil dan meningkatkan pencapaian di sekolahnya. 13 .Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Usaha ke arah menambahbaik pengurusan sekolah melalui kepemimpinan tidak pernah berhenti dan ia melalui satu proses dinamika yang kaizen dan sentiasa digunapakai.

Kuala Lumpur. Selangor D. Retrieved October 10. Hamedah Wok Awang & Normah Teh. P. Ibrahim Mamat. New York. Distributed leadership through the looking glass . Leaders. Institut Aminuddin Baki Melangkah ke Hadapan. Lashway. Transformasi Kepimpinan Pendidikan. (2003). Groups. PTS Professional Publishing Sdn. Amin Senin. Kumpulan Budiman Sdn. 14 .Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. 1994.Bhd. James Ang Jit Eng & Balasandran Ramiah. 2008. Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah Edisi Kedua. Pahang Darul Makmur. Distributed leadership. 2009. PTS Professional Publishing Sdn. and Influence. Research Roundup. 2010.1993.Kementerian Pelajaran Malaysia. E.. BIBLIOGRAFI Abdul Ghani Abdullah. Institut Aminuddin Baki. Kepimpinan & Penambahbaikan Sekolah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Hollander.html.E. 2010 from http://eric. Teori untuk Praktis. Hussin. Retrieved from http://www. Kuala Lumpur. Sinergi dalam Pengurusan Sekolah.my/sn16/Rosnarizah.uoregon. 1964. 2009.pdf Hussein Mahmood . Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal. 2008. UTUSAN Publications & Distribution.edu/publications/roundup/Summer_2003. Kuala Lumpur. Selangor D. Kepemimpinan Sekolah . Kuala Lumpur. A (2008). Distributed leadership according to the evidence. Harris.iab. PTS Professional Publishing Sdn. Oxford University Press. Kamaruddin Hj. 2010.Bhd. Abdul Ghani Abdullah.Bhd. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Sdn. Journal of Educational Administration.edu.Bhd.E.Bhd. ERIC Clearinghouse on Educational Management. Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah.

Mohd Salleh Lebar . Yahya Don. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing.2000 . 15 . Kepimpinan Pendidikan di Malaysia.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Pentadbiran Pendidikan & Pendidikan di Malaysia. Petaling Jaya: Addison Wesley Longman Malaysia Sdn Bhd. 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful