Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini.

1.0

Pengenalan
Pada 28 Februari 1992, YAB Perdana Menteri ( Tun Mahathir) telah membentangkan

Wawasan 2020 melalui ucapan beliau yang bertajuk µ Malaysia the Way Forward¶ di persidangan pertama Majlis Perdagangan Malaysia. Antara kandungan Wawasan 2020

adalah dari aspek pengurusan khususnya pengurusan pendidikan. Dalam abad ke-21, pengurusan pendidikan di Malaysia telah melalui proses perubahannya dalam usaha melonjakkan kecemerlangan pendidikan. Sistem pendidikan bagi sesebuah Negara mempunyai dasar dan matlamat pendidikannya tersendiri dan disesuaikan dengan falsafah dan aspirasi Negara. Sistem pendidikan terlebih dahulu dirancang, dibentuk, dan dikaji mengikut peredaran zaman dan kemajuan negara. Kajian dan tulisan beberapa tokoh dalam bidang pengurusan seperti Edmonds (1979) dan Sergiovanni (1987), telah menunjukkan bahawa kepemimpinan memainkan peranan yang penting untuk menentukan kelicinan, kecekapan, dan keberkesanan pengurusan sesebuah organisasi khususnya sekolah. Sekolah telah mengalami dan menghadapi pelbagai perubahan seperti dari segi kurikulum, kaedah pengajaran, dan kegiatan ko -kurikulum, dalam usaha menyahut harapan masyarakat dan negara yang semakin mencabar. Antara perubahan dan reformasi dalam pendidikan ialah pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1988, reformasi dasar penggunaan bahasa dan pengwujudan Falsafah Pendidikan Negara. Masyarakat sendiri menghadapi pelbagai perubahan sama ada dari segi sosial, ekonomi mahupun politik. Semua ini menyebabkan Guru Besar, sebagai pengurus sekolah, menghadapi cabaran yang lebih besar yang memaksa mereka sentiasa peka, kreatif, dan inovatif dalam menangani pelbagai masalah pengurusan harian mereka.

(http://sknyatoh.tripod.com/tesis.htm ) Menurut Abdullah Sani (1990) Dasar Pendidikan kebangsaan digubal sebagai garis panduan bagi mencapai matlamat yang dihasratkan oleh negara terutamanya kesedaran ke aah kepentingan perpaduan kaum. Penggubalan Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berasaskan Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub di dalam Ordinan Pendidikan 1957 bertujuan membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang meningkatkan perkembangan sosiobudaya, ekonomi, dan politik di dalam negara.

1

Menurut Hodgets (1975).Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Tren kepimpinan pendidikan masa kini tidak lagi melihat pengetua memikul semua tanggungjawab sebagai pemimpin sekolah. Kemudian kepengetuaan mulai tenggelam selepas tahun 1904 menurut Ramaiah (1995). Konsep yang 2 . Walau bagaimana pun Lashway (2003). sekolah-sekolah diterajui oleh seorang pemimpin yang mempunyai ramai orang di bawahnya untuk sama-sama melaksanakan tugas ke arah penambahbaikan sekolah. Pemimpin pendidikan mestilah memenuhi beberapa ciri seperti amanah. Kajiannya mendapati para pendidik. kepemimpinan adalah proses mengarah daya usaha kakitangan supaya dapat mencapai matlamat organisasi. Penyelidikan mengenai kepimpinan sekitar tahun 80-an mengiktiraf peranan pengetua sebagai amat penting dalam kejayaan atau kegagalan sebarang pelaksanaan program pendidikan atau program kemajuan pendidikan (Hussein. 1997). adil. dan Laissez Faire. ahli komuniti. menyatakan mengurus sekolah tidak lagi menjadi tugas utama seseorang pengetua kerana beliau mempunyai tugas-tugas lain yang lebih kompleks. Gaya kepimpinan yang diamalkan sejak dahulu dan sehingga kini adalah autokratik. Teuku Iskandar (1989) mendefinisikan kepimpinan sebagai keupayaan orang untuk memimpin. Dalam setiap sistem pendidikan. seorang pemimpin diperlukan untuk menerajui sesebuah institusi pendidikan. Malah lebih memberi tumpuan kepada bagaimana menghasilkan satu budaya kebertanggungjawaban sepunya dan perkongsian budaya pembelajaran serta membangunkan keupayaan kepimpinan sekolah Menurut Kamarudin Hj. 2. Jika dilihat situasi sekolah pada hari ini. Kepemimpinan di sekolah kembali menonjol sejak tahun 1970-an. dedikasi dan banyak lagi. Kachar (1989) beberapa konsep kepimpinan yang diamalkan sejak dahulu lagi sebelum perubahan pada tahun 1990-an dan seterusnya. penyelidik dan penggubal polisi bersetuju bahawa pengetua hari ini tidak dapat memimpin sekolah secara bersendirian disebabkan tugas yang semakin kompleks dan mencabar. demokratik.0 Konsep Kepemimpinan di Sekolah Kepemimpinan telah bermula sejak dahulu lagi dan antara kepemimpinan yang dapat dikenang adalah kepengetuaan mula diperkenalkan di Sekolah Kebangsaan King Edward VII pada tahun 1883.

kepimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkahlaku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian suatu matlamat yang ditetapkan. 2010 : 5-8) Jelasnya pengetua atau Guru Besar bukan sekadar pentadbir. 2. Kepala yang menentukan kelancaran gerabak-gerabak yang ditariknya sentiasa berada di landasan yang betul. Secara analoginya. pemimpin di sekolah diibaratkan sebagai kepala kereta api. Jika kepala kereta api tidak bergerak maka gerabak gerabak dan penumpang semuanya tersadai. Laju dipandu.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. 3 . 3. dan pennilai di sekolah. lajulah gerabak. penyelia. Kepemimpinan yang mempunyai tugas ( fungsional) Kepemimpinan yang mempunyai pengaruh Kepemimpinan yang berkesan. ( Hamedah & Normah. halaju yang sesuai. 1. relevan dan perlu bagi setiap pemimpin dalam sesebuah struktur pendidikan pada hari ini mengandungi beberapa unsur penting iaitu . dan pemimpin tetapi meliputi ketiga-tiganya sekali. menetapkan matlamat sekolah dan memastikan pencapaian pelajar terjamin. Oleh itu kepimpinan seorang pengetua atau Guru Besar amat penting dalam usaha membangunkan organisasi sekolah. Dalam sebuah buku terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Pengetua atau Guru Besar merupakan ketua organisasi bagi melahirkan staf yang komited da sebagai seorang pengurus yang dapat membimbing mereka yang patuh kepada peraturan kurikulum. Dalam satu kajian berkaitan peranan kepemimpinan pendidikan di sekolah. pengurus. Kementerian Pelajaran Malaysia (2001). Merekalah yang menggalas tugas dan tanggungjawab membentuk manusia melalui manusia. Pengetua juga berperanan mendefenisikan misi dan visi sekolah. Pengetua dilihat sebagai seseorang yang bertindak sebagai pembimbing. Jika landasannya lurus. maka kereta api tidak akan tergelincir dan selamat sampai ke destinasi dengan selamat. dilaporkan bahawa pengetua dan guru tidak berupaya melaksanakan tanggungjawab sepenuhnya kerana dikawal oleh µpolisi¶ atau kehendak pihak atasan.

tugasan dan perilaku staf dengan andaian jika fungsi tersebut dilakukan dengan baik maka kerja orang lain dalam organisasi itu dapat dipermudahkan. dan Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Bahagia dikenali sebagai Sekolah Mrs. Seterusnya dalam tahun 1990an muncul suatu konsep baru kepimpinan yang berdasarkan kepada andaian bahawa sekolah bertanggungjawab memulakan perubahan. ( Dr. penekanan telah berubah daripada gaya kepimpinan yang bercorak pentadbir tulen kepada gaya kepimpinan yang baru iaitu Instructional Leadership. Chong.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Fokus utama adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Sekolah Menengah Perempuan Methodist dikenali sebagai Sekolah Mrs Quah. fasa pertama ialah Managerial Leadership yang menjadi amalan pemimpin sekolah dalam tahun 1960an dan 1970an. Seseorang pemimpin yang berwibawa haruslah bertindak bercirikan idea. manakala Sekolah Menengah (P) Tengku Afzan Kuantan sebagai Sekolah Normah Teh. dan bukan sekadar melaksanakan perubahan yang dirancang oleh pihak lain. sekolah di Kelantan mengalami hal yang sama. 2. pemimpin sekolah bertindak sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam pembangunan program pendidikan sekolah. proses. Pengetua yang cukup dikenali di 2 buah sekolah perempuan menjadikan sekolah tersebut turut dikaitkan dengan nama pengetuanya. 2008) Dalam tahun 60an hingga 70an. Sebagai pemimpin instruksional.1 Senario Kepemimpinan Sekolah Sejak tahun 1960an sehingga kini terdapat sekurang-kurangnya empat fasa utama perkembangan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan yang menjadi fokus kajian dan perbincangan pengkaji dan pengamal pendidikan. Sekolah Menengah Kebangsaan Mentakab disebut sebagai Sekolah Ghazali Manan. Dalam penulisan Dr. Setiap fasa didominasi oleh suatu gaya kepimpinan yang boleh mewakili tuntutan dan keperluan fasa berkenaan. Guru Besar sekolah sangat dominan dan dikenali sehinggakan sekolah-sekolah disebut dengan nama Guru Besarnya. Amin Senin (2008). Dalam tahun 80an pula.Amin Senin. dan kemanusiaan 4 . Kepimpinan ini memberikan fokus kepada fungsi. Walau bagaimanapun dalam pertengahan tahun 1980an. Andaian ini telah menukar bentuk kepimpinan kepada gaya Transformational Leadership di mana pemimpin sekolah perlu meraih sokongan dan dokongan guru-guru serta pihak-pihak lain yang berkepentingan supaya terlibat dalam proses mengenal pasti keutamaan dan melaksanakan tindakan penambahbaikan sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Temerloh dikenali sebagai Sekolah Ahmad Sujak.

menyelia. kreatif. (Hamedah & Normah. Perkembangan intelektual dalam kalangan pemimpin di sekolah menunjukkan bahawa mereka menzahirkan idea-idea baharu dalam usaha menambahbaik pengurusan sekolah. Jika kita lihat senario pada masa lampau. 2010: 8-9) Kepemimpinan Guru Besar dan Pengetua juga semakin ditambahbaik pada masa kini. dan berkualiti. Hal ini mengubah cara berfikir. Tujuannya supaya orang-orang bawahan merasa lebih dipercayai. Namun demikian. Jika kita tanyakan kepada bekas-bekas guru yang telah lama bersara tentang pandangan mereka terhadap ketua mereka. Ketinggian akademiknya tidak dititikberatkan. dengan berteraskan Wawasan Pendidikan. (Hussein. ketua pentadbiran terdiri daripada individu yang dipilih berdasarkan pengalaman dan senioritinya. Keberkesanan pengurusan berkait rapat dengan keberanian seorang pemimpin. Institut ini memberikan latihan dan kursus kepada Guru Besar dan Pengetua yang akan membawa pengetahuan mereka ke sekolah yang dipimpin. dihargai dan diberi peluang bersama-sama membuat keputusan ke arah matlamat bersama. berhubung dan bertindak. kualiti kepemimpinan dan ketrampilan pengurusan. inovatif dan imaginatif. ketinggian ilmu seseorang itu juga akan melahirkan stail kepemimpinan yang jauh lebih berkualiti da bermakna. kreatif.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. mengurus. Pemimpin bertindak sebagai koordinator kepada subordinatnya dan berkongsi sebahagian kuasa dalam mencapat matlamat yang sama. bekerja. Segala arahan yang dikeluarkan oleh ketua mereka tidak ada yang berani membantah dan tidak boleh dibantah. Tidak dinafikan pengalaman kerja yang lama akan memberikan satu sinergi kepada individu itu untuk memimpin. Mereka sangat takut akan ketua mereka dan takut untuk ingkar arahan yang diberikan. kini memainkan peranan yang sangat besar dalam melahirkan generasi pemimpin yang berwibawa. Kepemimpinan pendidikan yang dapat kita lihat pada hari ini lebih menjurus kepada penurunan kuasa atau empowerment. Ini menunjukkan gaya kepemimpinan bercorak autokratik. 2008 : 35-37) Institut Aminuddin Baki (IAB) yang telah lama ditubuhkan. sebilangan akan mengatakan bahawa ketua mereka garang dan tegas orangnya. Lewat 70-an sistem pendidikan kita mula mengamalkan kepimpinan secara demokrasi dan cuba menenggelamkan konsep autokratik yang diperkenalkan oleh mereka yang telah lama. Ini sejajar dengan hala tuju Wawasan Pendidikan untuk mencapai stail 5 . bersedia mengambil risiko. Dalam tahun 80-an sehinggalah 90-an stail kepimpinan laissez-faire turut cuba diaplikasi bagi menilai keberkesanan gaya kepimpinan yang sesuai diamalkan di sekolah.

Rentetan Laporan Kabinet pada tahun 1979 juga kurikulum baru sekolah diperkenalkan iaitu KBSR dan KBSM bagi mewujudkan keselarasan dengan perubahan yang dilaksanakan.iab. ( http://www.my ) 2.3 Kepimpinan Karismatik Kepimpinan Karismatik ini kerap muncul dalam suasana krisis sebagai individu penyelamat (Bass. Kepimpinan Karismatik ini akan menghasilkan transformasi (Stark. penyelia.2 Laporan Kabinet (1979). Jika mereka berjaya. penilai. Sikap pilih kasih tidak akan wujud jika pemimpin ini melihat anggota baharunya sebagai satu cabaran dalam membentuk individu tersebut menjadi setanding dengan kakitangan lain yang lebih senior. Pemimpin akan memberikan kuasa kepada subordinatnya untuk melatih dan membimbing ahli baharu mereka dan memberikan peluang yang sama. Menurut Ramaiah (1995) kepemimpinan Pengetua dan Guru Besar beralih konteks iaitu ke arah kepimpinan pengajaran yang memperlihatkan Pengetua dan Guru Besar berperanan sebagai pembimbing.Pemimpin Karismatik juga mempunyai kuasa rujukan yang tinggi. Laporan ini menyatakan bahawa pengurusan sekolah-sekolah di Malaysia secara keseluruhannya adalah kurang memuaskan kerana Pengetua dan Guru Besar masih cetek pengetahuan dan kurang kemahiran untuk mentadbir pengurusan sekolah. Pemimpin yang bijak tidak akan terus melatah apabila menerima staf atau guru baharu yang dianggap masih mentah dalam bidang ini. Keupayaan dan kewibawaan pengetua dan Guru Besar mula dipersoalkan berikutan dapatan Laporan Kabinet mengenai pelaksanaan dasar pelajaran (1979). Rentetan itu. mereka memberikan 6 . menyebutnya sebagai inovasi) yang radikal tetapi adakalanya ia membawa akibat yang negatif atau memudharatkan (Davies. 1954) . 1969. dan pembekal sumber bagi menggalakkan dan pembelajaran (P&P).edu. 1974). pengurusan dan kepemimpinan yang menjurus kepada usaha meningkatkan produktiviti kecemerlangan. memperbaiki pengajaran dan 2.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Kerapkali. Institut Aminuddin Baki ditubuhkan bagi memberi latihan kepada pentadbir di sekolah.

Enam dimensi kepimpinan yang diutarakan oleh Leithwood & Jantzi (1997) adalah disesuaikan dari dapatan kajian empirikal untuk penyesuaian di sekolah ( Leithwood. menghubung dan mengilhamkan guru-guru dengan visi masa depannya 7 .com/doc/25828622/Model-Kepimpinan) Pembentukan visi dan matlamat Tingkahlaku Pengetua yang bertujuan untuk mengenalpasti peluang-peluang baru kepada sekolah. 1978.scribd.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Cabaran-cabaran dalam penstrukturan semula sekolah telah disebut sebagai sebab musabab perubahan kepimpinan sekolah daripada Kepimpinan Instruksional kepada Kepimpinan Transformasional (Leithwood. Kepimpinan jenis ini memerlukan seorang bersifat kemanusiaan. adil. Yukl." ] Menurut Salleh Lebar (2000) Kepimpinan Transformasi memfokuskan kepada peringkat moral dan motivasi dalaman yang tinggi dalam menjalankan sesuatu tugas.1994). 1985. 1995) dan model -model Kepimpinan Transformasional yang telah berkembang dalam organisasi-organisasi lain (Bass. lebih daripada itu. The result of transforming leadership is a relationship of mutual stimulation and elevation that converts followers into leaders and may convert leaders into moral agents. 1989). tidak tamak dan tidak mencemburui kakitangannya. beyond that.4 Kepemimpinan Transformasi Burns (1978) mendefinisikan Kepimpinan Transformational sebagai " Pemimpin Transformational mengenalpasti dan mengekploitasikan keperluan sedia ada atau kemahuan pengikut-pengikut yang berpotentensi. Leithwood & Steinbach. the transforming leader looks for potential motives in followers. 2. [ " The transforming leader recognises and exploits an existing need or demand of a potential follower. jujur dan tidak emosional. penyelesaian yang tepat tetapi radikal dalam menghadapi krisis. But. 1994. Jalan penyelesaian ini dipercayai dan yakini oleh para pengikutnya akibat dari kesetiaan mereka kepada pemimpin. Tetapi. 1992. membentuk. Burns. hasil dari Kepimpinan Transformasi ini adalah suatu perhubungan yang saling merangsang dan mempertingkatkan yang akan mengubah pengikutpengikut menjadi pemimpin dan mungkin mengubah pemimpin-pemimpin menjadi agen-agen moral. (http://www. seeks to satisfy higher needs andenggages the full person of the follower.

Memberikan sokongan secara individu Menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada guru-gurunya dan mengambil berat tentang perasaan dan keperluan mereka. Menyediakan ransangan intelektual Tingkah laku Pengetua yang mencabar guru-guru supaya mengkaji semula andaian-andaian tentang tugas-tugas mereka dan berfikir semula bagaimana tugas-tugas tersebut boleh atau sepatutnya dilakukan.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Menjangkakan hasil kerja yang terbaik . Menonjolkan amalan profession yang baik Menunjukkan tingkah-laku yang boleh dicontohi oleh guru-guru dan menunjukkan sikap keterbukaan untuk membuat perubahan berdasarkan idea-idea atau kefahaman yang baru. kualiti dan hasil kerja yang terbaik dari guru-guru. 8 . Dapatan dari kajian yang telah dijalankan oleh Leithwood dan Jantzi (1990) ke atas 11 buah sekolah rendah dan 5 buah sekolah menengah menunjukkan bahawa Pengetuapengetua yang mengamalkan Kepimpinan Transformational di semua sekolah berkenaan telah mempraktikkan enam strategi untuk mempengaruhi budaya sekolah mereka. dan membentuk kata sepakat (konsensus) tentang matlamat dan keutamaan-keutamaan sekolah. Pembentukan stuktur pemuafakatan dalam membuat keputusan Tingkahlaku Pengetua yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan guru-guru dalam membuat keputusan dan menanamkan sifat-sifat kepimpinan kepada guru-guru. Tingkahlaku Pengetua yang menunjukkan pengharapannya untuk melihat kecemerlangan.

Menghargai jasa dan peranan guru dalam bilik darjah dan luar bilik darjah. f.5 Pemimpin Transaksional Philip L. dalam konsep bilik darjah di Malaysia. 2. Memelihara hubungan yang baik di antara pengetua dengan guru-guru dan tidak ada kecurigaan dalam tugasan harian. Menurut Mohd Salleh Lebar (2000). Menggalakkkan guru-guru berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masaalah. Hunsaker (1986) menyatakannya sebagai kepimpinan yang diamalkan melalui perhubungan secara bersemuka dengan orang lain. e. [ Leadership which is exercised through face-to-face contact with others. 2. Ia bukan saja boleh dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi tetapi juga diluar organisasi terutama pada masyarakat yang lebih besar atau politik kepimpinan.] Menurut Salleh Lebar (2000) Kepimpinan Transaksional memfokuskan kepada keperluan motivasi luaran untuk menggerakkan pekerja bawahan. b. Reformasi pendidikan berlaku dalam tiga era iaitu era intensifikasi pada tahun 1980 hingga 1987. c.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Mengharapkan guru-guru bekerja sebagai satu pasukan. d.6 Reformasi Pendidikan. Mengharapkan guru-guru memahami misi dan visi sekolah yang hendak dicapai. keberkesanan Kepimpinan Transformasi boleh dilakukan dengan cara berikut: a. Dalam era ini kepemimpinan adalah bercorak fokus kepada arahan atasan dan 9 . Pengetua selalu memberi kepercayaan kepada guru-guru untuk membantu kerja-kerja yang dianggap mencabar.

10 . konteks kepemimpinan Pengetua dan Guru Besar juga disarankan mengalami perubahan dan pembaharuan. Sejajar dengan perubahan ini. Pengupayaan dalam membuat keputusan dan secara konsensus mula diamalkan di sekolah-sekolah sebagai usaha menambahbaik pengurusan sekolah masa kini.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Dengan pengupayaan ini. Pelaksanaan reformasi pendidikan dilaksanakan berdasarkan reformasi yang berlaku dalam penstrukturan organisasi perniagaan. kegagalan buat semua jika matlamat bersama tidak berjaya dicapai. sumbangan dan pendekatan kepimpinan ini mendapat kritikan kerana ketidak upayaan membawa perubahan-perubahan dinamik seperti yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah pengurusan terutamanya sumber manusia. Kesan pengubahsuaian ini dapat dilihat dalam pelaksanaan konsepkonsepp baharu seperti disentralisasi dan penurunan kuasa kepada subordinat. pentadbiran adalah berpusat. Konsep pengupayaan dalam pengurusan diterapkan dalam pengurusan sekolah. Dalam tahun 90an. dan pemilihan pelanggan. pengupayaan profesional. Konsepkonsep ini yang diharapkan akan menjadi wadah dalam pembangunan pendidikan negara. Era ini mengutamakan piawai akauntabiliti dan penswastaan. Era yang seterusnya adalah era Penstrukturan pada tahun 1988 hingga 1995. Era ini menonjolkan konsep disentralisasi. Pemantauan diutamakan khususnya di peringkat pusat tanggungjawab. Kulaiti perancangan sekoalh dipertingkatkan di peringkat Daerah dan Sekolah. Era Reformasi merupakan era yang terkini sejak tahun 1996 hinggalah sekarang. subordinat di bawah pengurusan sekolah akan merasa bertanggungjawab ke arah melonjakkan kecemerlangan sekolah mereka kerana keputusan yang dicapai adalah hasil dan idea yang mereka curahkan Ia merupakan satu .

Walau bagaimanapun bagi sekolah berprestasi rendah dan di luar bandar. Di negara kita sendiri juga didapati amalan pemantauan pencapaian murid adalah berbeza walaupun secara umumnya sekolah-sekolah menyediakan maklumat analisis potensi murid (headcount). 2. Pelbagai aktiviti yang dilaksanakan oleh pengamal kepemimpinan instruksional bagi melonjakkan kecemerlangan sekolah. Demikian juga dengan pemimpin yang kurang terdedah kepada perancangan sekolah dan gaya kepemimpinan yang masih perlu diperbaiki.7 Kepemimpinan Instruksional Dalam tahun 1990-an Kajian (Hallinger dan Murphy.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Namun sambutan terhadapnya adalah seperti µsuam-suam kuku¶. guru-guru didapati kurang memahami proses pemantauan dan gagal merancang program ke arah meningkatkan pencapaian sekolah. ( James & Balasandaran. Dalam kepimpinan instruksional. 1987) : James & Balasandran. 2009 : 97-101) 11 . Kualiti pengajaran guru dan kemajuan akademik sering dinilai. Pendekatan headcount digunakan bagi memantau pencapaian pelajar. Pengetua sekolah tersebut sering memantau perjalanan dan program akademik yang dilaksanakan dan menambahbaik program kecemerlangan sekolah. memantau buku latihan murid. Gaya kepemimpinan ini telah diperkenalkan lewat tahun 1980-an lagi. Pemimpin intruksional sering melakukan pemantauan terhadap pencapaian murid-murid sekolahnya. Pengukuran prestasi dapat dilihat dengan adanya KPI. 2009) menyatakan bahawa penglibatan pemimpin sekolah dalam usaha pemantauan pencapaian murid di dalam bilik darjah kurang diberi penekanan. Kegiatan pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian murid di sekolah sangat di ambil berat. petunjuk prestasi utama atau key perfomance index (KPI) dijadikan sebagai satu panduan yang mengarah kepada pencapaian sekolah. Kolej Tunku Kurshiah. dan menganalisa keputusan peperiksaan.Seremban merupakan salah sebuah sekolah yang dianggap berjaya melonjakkan pencapaian pelajarnya berdasarkann keputusan cemerlang dalam PMR pada tahun 2007.

kepimpinan di sekolah adalah sangat penting kerana sekolah merupakan keberhasilan yang dilihat dan memberi kesan yang sangat besar terhadap perkembangan generasi muda serta pencapaian mereka. Hal ini sudah pasti melonjakkan kecemerlangan sekolah seperti yang diharap-harapkan. Corak kepemimpinan pada masa kini lebih kepada empowerment. dan pelbagai konsep sekolah yang ditimbulkan seperti sekolah penyayang. Kualiti intelektual yang terbit dari penguasaan ilmu memancarkan perkembangan individu yang unggul dan berdaya saing dalam bidang tugas dan pengurusan sekolah. Dalam usaha menambahbaik kualiti pendidikan negara. maka sesebuah organisasi sekolah itu akan mengalami kejatuhan dan pengurusan yang tidak sistematik. budaya kerja yang cemerlang. Ia bukanlah suatu proses yang diubah mengikut suatu ketetapan tetapi berubah mengikut kesesuaian dan kehendak semasa. Tanpa pemimpin sekolah yang berwibawa dan mempunyai gaya kepemimpinan yang sesuai.0 Penilaian Dinamika dalam kepemimpinan di sekolah adalah suatu usaha yang berterusan dan sentiasa berubah-ubah. sekolah wawasan. Sekolah jugalah yang akan melahirkan generasi yang cemerlang dan membangunkan negara pada masa akan datang. dan sebagainya. tetapi ia juga boleh berulang pada bila-bila masa. Seterusnya pada tahun 1988-1995 kepemimpinan bercorak disentralisasi diamalkan iaitu kebanyakan kuasa diberikan kepada subordinat. Justeru ia akan melenyapkan aspirasi negara ke arah kemajuan dalam bidang pendidikan khususnya menambahbaik sekolah. Penerapan budaya ilmu yang dimaksudkan adalah galakan menimba ilmu dalam kalangan pendidik dan mencapai ketinggian akademik. 12 . 3. Walaupun perubahan konteks ini tidak melalui satu proses yang bergerak dari satu konteks ke satu konteks. Jika dilihat Kepemimpinan Instruksional. penerapan budaya ilmu dalam kehidupan. sekolah bestari.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Ia jelas bertujuan mencapai kesempurnaan dalam usaha menambahbaik sistem pendidikan yang sedia ada. ia diperkenalkan dalam tahun 1980 an tetapi stail kepemimpinan ini kembali popular selepas tahun 2000. Corak kepemimpinan pengurus sekolah turut dipengaruhi oleh era reformasi pendidikan iaitu tahun 1980 ± 1987 merupakan era kepemimpinan dari atas ke bawah ataupun dikenali sebagai berpusat. sekolah berkesan.

Usaha ke arah menambahbaik pengurusan sekolah melalui kepemimpinan tidak pernah berhenti dan ia melalui satu proses dinamika yang kaizen dan sentiasa digunapakai. Keupayaan seorang pemimpin menerajui sekolahnya dengan kepimpinan yang berkesan pasti akan membuahkan hasil dan meningkatkan pencapaian di sekolahnya. 13 .Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini.

2010 from http://eric. 2010.Bhd. 2010. and Influence..Bhd. Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal. PTS Professional Publishing Sdn. (2003). P.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini.Kementerian Pelajaran Malaysia.edu. Kuala Lumpur. A (2008). 2008. Abdul Ghani Abdullah. Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah Edisi Kedua.E.edu/publications/roundup/Summer_2003. Selangor D. E. 1964. ERIC Clearinghouse on Educational Management. Journal of Educational Administration. James Ang Jit Eng & Balasandran Ramiah. Institut Aminuddin Baki. UTUSAN Publications & Distribution. New York. 2009. Kuala Lumpur.Bhd. Kepimpinan & Penambahbaikan Sekolah. BIBLIOGRAFI Abdul Ghani Abdullah.E.Bhd. Retrieved October 10. Retrieved from http://www. Kuala Lumpur. Teori untuk Praktis. Selangor D. Lashway. Ibrahim Mamat. Kepemimpinan Sekolah . Hamedah Wok Awang & Normah Teh. Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah. Distributed leadership through the looking glass . Pahang Darul Makmur.Bhd.uoregon. Distributed leadership according to the evidence. Kuala Lumpur. Institut Aminuddin Baki Melangkah ke Hadapan. Amin Senin. Hussin. 14 . Kuala Lumpur.iab.1993. Oxford University Press. Groups. Distributed leadership. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2009. PTS Professional Publishing Sdn. 2008. Kumpulan Budiman Sdn. 1994. Kamaruddin Hj. PTS Professional Publishing Sdn. Transformasi Kepimpinan Pendidikan.html. Sinergi dalam Pengurusan Sekolah. PTS Professional Publishing Sdn. Leaders. Research Roundup.my/sn16/Rosnarizah.pdf Hussein Mahmood . Harris. Hollander.

Pentadbiran Pendidikan & Pendidikan di Malaysia. 15 . Kuala Lumpur. Petaling Jaya: Addison Wesley Longman Malaysia Sdn Bhd. Yahya Don. PTS Professional Publishing. 2007. Kepimpinan Pendidikan di Malaysia.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini.2000 . Mohd Salleh Lebar .