BAB 1

PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Guru perlu membuat pertimbangan atau keputusan berhubung dengan pelajar dalam bilik darjah kendaliannya tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Apakah telah mencapai objektif yang telah ditetapkan atau memerlukan tindakan pengulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:
1. menjelaskan maksud pengujian, pengukuran dan penilaian; 2. membezakan konsep pengujian, pengukuran dan penilaian; dan 3. menjelaskan tujuan penilaian dijalankan.

1.1

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Sebagai insan yang hidup di muka bumi ini, kita tidak lari dalam membuat keputusan. Dalam membuat sebarang keputusan tersebut sama ada mudah atau sukar, penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu. Dalam konteks ini penilaian yang dijalankan melibatkan penentuan objektif, mendapat maklumat, memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. Apabila proses yang dijalankan itu dijalankan secara sistematik dan saintifik, maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian. Sebenarnya aktiviti penilaian dalam bidang sain perlakuan, sains

kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut, konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul pengukuran (measurement), beberapa istilah yang berkaitan seperti

penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). Dalam pengukuran, individu didedahkan kepada pemboleh ubah yang sama dalam keadaan terkawal. Sebagai contoh pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet, RavenMatrices, Weschler dan A.C.E.R. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan, sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil. Pertama, berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan. Misalnya ingin taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan berpendapat taraf bacaan itu sudah tidak memuaskan dan satu tindakan yang baru perlu diambil. Kedua, berkait dengan pemilihan model, alat-alat prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya. Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Dengan

menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian . Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Misalnya. pengujian dianggar sistematik selalunya dianggap dapat yang mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. atau satu set instrumen atau satu prosedur bagi mengukur sampel tingkah laku seseorang individu atau pelajar. masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca. pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. atau satu sistem yang berkategori. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. Misalnya dalam pendidikan. Apakah maksud pengujian? Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu.mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Dengan memahami konsep pengujian. Menurut Cronbach (1970). ujian sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang atau perubahan ialah satu prosedur yang sistematik dan untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Pengujian perlu dijawab.

Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ‘ekstrovert’ atau ‘introvert’ bagi ujian personaliti. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan.penglihatan. Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya mana kemahiran yang telah dipelajari. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. Pengujian menjelaskan keadaan berapa baguskah prestasi murid yang diuji. dikukuhkan oleh Milagros (1981) seperti yang dipetik dalam Raminah Haji Sabran (1991) bahawa: Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan yang menegaskan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. (Raminah 1991:2) Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. telah menguasai sebanyak Apakah yang dimaksudkan pengukuran? . atau rabun warna bagi ujian penglihatan. satu ukuran yang disebut sebagai markat akan diberikan kepada individu berkenaan.

Dalam hal ini. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. Misalnya. pengukuran juga tidak bersifat mutlak. pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang dua kali angka 45. Seperti pengujian. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian.Pengukuran pengujian. pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor atau markat yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Manakala perkara atau tidak memahami mendapat skor 45 walaupun skor 90 itu sebagai tidak mempelajari sebarang seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui. Sebagai contoh. Atau dalam erti kata lain langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. Ini jelas . kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai. Misalnya. Justeru. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya. mendapatkan membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu.

and providing useful information for judging decision alternatives”. Apakah yang dimaksudkan penilaian? Penilaian ada suatu istilah yang boleh didefinisikan dengan banyak cara. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. pemberian kuantitatif. Stufflebeam et al. seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat.menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris. Ini berbeza dengan (numeric) pengukuran tertentu yang melibatkan bersifat nombor-nombor yang lebih . kualiti. obtaining. Definisi ini menjangkau melepasi daripada maksud pengujian dan pengukuran. Dengan itu. Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu. harga bagi sesuatu benda atau perkara. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai “the process of delineating. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan.

penganalisisan serta merumuskan data yang diperolehi. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai mengukur pencapaian pelajar melalui pencapaian pelajar. Secara ringkasnya. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. prosedur penilaian penilaian mengandungi aspek pengujian. Manakala secara kualitatif pula. Secara menyeluruh. guru sebenarnya Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa ujian yang dijalankan. Tindakan prestasi murid tetapi hanya susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. berkenaan. dengan Secara menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data kuantitatif. Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti dalam rajah di bawah: . maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. Misalnya Ali menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan bersih. Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. Dalam sesuatu bilik darjah. pengukuran. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan.Terdahulu daripada itu. apabila guru memberikan ujian.

Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran.Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. keputusan Pentaksiran suatu merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Kesimpulannya. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru . pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. merekod. 2000). memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. berdasarkan Pentaksiran kepada melibatkan peraturan proses atau membuat piawaian. mengumpul.

pengukuran dan penilaian. pengukuran digunakan pencapaian akademik pelajar adalah berbeza dengan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tahap apresiasi agama pelajar. Kedua-dua jenis Pada umumnya terdapat dua jenis tersebut boleh diukur dengan pemboleh ubah asas dalam pengukuran iaitu: (i) Jenis kuantitatif dan (ii) menggunakan empat jenis skala yang biasa digunakan.1: Jelaskan perbezaan antara pengujian. . Penyataan dan pengkelasan kuantitatif pemboleh ubah ini melibatkan system dan proses pengukuran yang menggunakan skala tertentu. sela dan nisbah.2 ARAS UKURAN pelbagai bentuk yang system pengukuran yang untuk mengukur Secara umumnya. iaitu skala nominal. Justeru. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. dengan pengukuran yang menggunakan skor sebenar motivasi pelajar. Latihan 1. 1. terdapat berbeza. ordinal. Jenis kategori.di bilik darjah. Misalnya. Nyatakan perbezaan keempat-empat skala pengukuran. Begitu juga membuat pengelasan darjah motivasi sederhana atau rendah tidaklah setepat sebagai bermotivasi tinggi.

setiap data hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja. Tiga ciri utama skala nominal. Apabila nombor yang digunakan untuk melambangkan orang atau objek dan nombor ini sebenarnya tidak mempunyai sebarang hubungan dalaman antara satu sama lain dari segi nilai. murid-murid mengikut pemboleh ubah berdasarkan nama kepada mengelaskan kategori kumpulan etnik atau mengelompokkan murid mengikut kumpulan jantina. 2 untuk India dan 1 untuk lain-lain etnik. iaitu: i.1 Skala Nominal Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah mengkategorikan Misalnya.2.3 dan 4. Individu yang berada dalam kelompok Melayu tidak boleh menjadi individu dalam kelompok betnik yang lain. Skala ini persamaan dan pemboleh ubah berkenaan. Cina diwakili nombor 2. Misalnya. Guru berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada setiap pemboleh ubah tersebut sebagai mewakili nombor 4 bagi kumpulan berkenaan. guru seterusnya memberikan ingin sebagai bentuk pengukuran. Nombor yang diberikan itu hanyalah mewakili atau melambangkan sesuatu pemboleh ubah yang dinyatakan.1. India nombor 3 dan etnik yang lain. ii. Nombor menunjukkan bilangan yang kecil jika dibandingkan dengan nombor 2. 4 untuk Melayu. 3 untuk Cina. etnik I dalam sistem ini tidaklah Melayu diwakili nombor 1. Misalnya. Perubahan data asal kepada data nominal atau kategori bersifat satu sama satu. Kategori atau nombor yang mewakili setiap data tidak mempunyai iii. susunan pemeringkatan data tetapi dianggap sebagai setara. Ini disebut sebagai skala nominal. . kita boleh menukargantikan nombor berkenaan kepada kategori yang lain.

Pada umumnya skala ordinal hanya mampu membezakan kategori dan nilai susunan secara pemeringkatan. Setiap skala berkenaan mempunyai jarak yang sama. 2.3 Skala Sela skala ketiga ialah skala jenis sela. diikuti norbor 2. iii.2. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2. Contoh kategori yang digunakan bagi mengelaskan data bersifat Data yang digunakan menunjukkan pemeringkatan secara saling eksklusif. Data jenis ini mempunyai urutan atau pangkat serta anggapan bahawa perbezaan antara sela wujud.1. Pelajar yang mendapat markat keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1. ii. Data disusun sama ada daripada yang rendah kepada yang tinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. Ciri-ciri utama skala ordinal seperti berikut: i. Misalnya. 3 4 dan berikutnya.2 Skala Ordinal Pengukuran bersifat ordinal pula ialah data yang menunjukkan urutan atau pangkat. Data mempunyai pemberat. 4 dan seterusnya. nombor 1. 1. Nombor atau kategori yang digunakan menggambarkan maklumat asal pemboleh ubah yang menunjukkan susunan daripada kecil kepada yang besar atau daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik. 3. 3.2. Setiap kategori mempunyai pemberatan yang lebih berbanding kategori yang lain. . logik. 4 yang menunjukkan pangkatan atau kedudukan pelajar dalam bilik darjah adalah contoh skala ordinal. Contoh lain skala ordinal seperti skala Likert. Skala ini berupaya menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit pengukuran yang digunakan.

walau bagaimanapun kita tidak boleh menyatakan pencapaian F dua kali lebih baik daripada D. Nilai atau skor yang digunakan mempunyai pemberat. kategori yang digunakan bagi mengelaskan data sela bersifat saling eksklusif. terutamanya ciri-ciri aspek pangkatan. . Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan ordinal. Suhu O˚ C di sini masih membawa makna suhu masih boleh turun di bawah takat tersebut dan bukan bermakna tidak ada darjah kepanasan. Misalnya. Contoh lain. Ciri-ciri skala sela adalah seperti berikut: i. Misalnya perbezaan darjah suhu antara 25˚C dengan 35˚C adalah sama dengan perbezaan darjah suhu antara 15˚C hingga 25˚C. Dalam skala sela. ii. Nilai O adalah suatu yang arbitrari dan tidak menggambarkan bahawa ciri kuantiti sebagai kosong atau tidak ada nilai secara mutlak. suhu O˚C mempunyai nilai permulaan sistem pengukuran suhu. Kedua-dua perbezaan berkenaan menunjukkan perbezaan 10˚. andai kata terdapat enam orang pelajar yang diukur pencapaiannya pada skala sela. iii. Jarak numerik yang sama di atas skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciriciri yang diukur. Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin yang sewenang-wenangnya. nilai kosong (O) atau sifar adalah merupakan suatu nilai.pengukuran skala sela ialah pengukuran suhu. Satu nilai dikatakan lebih besar atau lebih kecil daripada lainnya. Data yang digunakan menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. hal ini disebabkan bukan kuantiti yang ditambah atau ditolak. maka perbezaan pencapaian antara pelajar A dengan C adalah sama dengan F dan D. tetapi perkiraan adalah berdasarkan selak atau jarak tersebut.

Nilai O adalah satu bentuk nilai dalam skala jenis ini. Nilai dalam skala sela adalah arbitrari. malah kita boleh mengatakan 90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90). Contoh skala nisbah seperti umur.iv.2. ketinggian dan jarak. Apabila hanya menganggap . Skala ini mempunyai semua sifat jenis sela dan mempunyai mutlak nilai kosong. 1. Pengukuran tingkah laku dalam bidang psikologi kadang kala agak sukar dibuat garisan antara data jenis ordinal dan sela. v. Jadual di bawah menunjukkan sifat keempat-empat skala pengukuran berkenaan.4 Skala Nisbah Skala keempat ialah skala nisbah. Misalnya perbezaan antara 30 hingga 60 adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90. Nombor dalam skala nisbah ini menunjukkan jumlah atau ciri sebenar yang diukur. anggapan yang keterlaluan ialah data ini tergolong dalam data jenis ordinal. Dalam skala nisbah nilai kosong tidak bersifat arbitrari. Misalnya dalam ukuran data yang menggunakan skala Likert. Persamaan perbezaan digambarkan dalam nilai nombor yang digunakan bagi menggambarkan perbezaan.

2: Nyatakan jenis ukuran untuk data-data berikut: i) ii) iii) iv) Pengetua. Perhubungan atau hierarki keempat-empat skala ukuran rajah di bawah. Skala nisbah memberikan sejumlah maklumat yang lebih banyak daripada skala sela. B. Analisis data begini tidak dapat menggunakan analisis varians bagi membandingkan nilai min kumpulan. 87. Skor dalam satu ujian Sejarah 45. 50. Penolong Kanan. D dan Gagal. 75. Kesimpulannya. Gred pencapaian pelajar dalam peperiksaan seperti gred A. C. setiap jenis skala mempunyai maklumat yang berbeza.skala ini terhad kepada berbentuk ordinal akan menyebabkan pengehadan kepada analisis data yang dapat dibuat. Guru Kanan. 60. Begitu juga dengan skala ordinal lebih memberikan maklumat daripada skala nominal. Skala sela pula dapat memberikan maklumat yang lebih daripada skala ordinal. dapat ditunjukkan dalam Latihan 1. Guru. . Respon terhadap soal selidik yang mempunyai tiga skala “Ya”. Penyusunan data akan mempengaruhi jenis analisis statistik yang bakal dijalankan. “Tidak” dan “Tidak Pasti”.

beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. melihat pencapaian. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. . malah Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki memberi manfaat besar pembelajaran. Sepanjang guru mengajar. Bagi memudahkan pemahaman anda. penilaian yang dijalankan kepada guru pelajar serta ibu bapa kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. membuat pemilihan. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. Seperti yang dinyatakan sebelum ini.Mengapakah aktiviti pengujian dan penilaian penting kepada guru dalam bilik darjah TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran.

Dengan itu guru dapat mengenal pasti tahap kemajuan seseorang murid dalam bilik darjah tersebut sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Maklumat aspek atau kemahiran yang menimbulkan masalah kepada murid-murid berkenaan amat perlu kepada guru supaya bagi menyediakan latihan yang khusus atau pemerhatian yang lebih kepada murid-murid berkenaan kelemahan atau masalah yang dihadapi dapat diatasi. sederhana. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung.1 Pencapaian . murid-murid yang menghadapi masalah sukar dibantu dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dari arus perdana persekolahan.2. Pengesanan tahap kemajuan yang berterusan ini akan memungkinkan guru mengetahui masalah dihadapi oleh pelajar. 1. guru akan menyelidiki punca masalah tersebut berlaku. Adakah murid mempunyai masalah mempelajari dan menguasai sesuatu kemahiran yang telah diajar dalam bilik darjah? Sekiranya dan mengenal pasti menghadapi masalah. Tanpa penilaian dan pengujian yang dijalankan. Guru juga akan membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran agar lebih bersesuaian dengan keperluan murid atau mengulang menggunakan strategi sama dan sebagainya. Penilaian dan pengujian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung akan memperlihatkan kemajuan yang dalam pelajar dalam jangka masa tertentu. Daripada penilaian yang dijalankan juga guru dapat mengenal pasti murid yang cergas.Diagnosis Pengujian dan penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru berhubung tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang telah disentuh dalam bilik darjah serta meninjau masalah yang timbul dalam sesi pengajaran pembelajaran yang berlangsung. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan murid yang lemah yang memerlukan aktiviti pengayaan.

perbendaharaan kata dan sebagainya. Guru akan dapat membezakan murid-murid yang cemerlang. Sebelum guru memulakan pengajarannya dalam bilik darjah. 1. sederhana dan lemah berdasarkan keseluruhan prestasi pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki. proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pengajian yang ditetapkan.2.Proses penilaian dan pengujian yang dijalankan pada peringkat akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang setakat mana penguasaan murid-murid tentang sesuatu kemahiran yang telah diajar. guru perlu yang akan dipelajari.2 Pemilihan dan Penempatan Penilaian dan pengujian penting bermula sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Hasil penilaian yang dijalankan akan memperlihatkan pencapaian pelajar mengikut gred yang telah ditetapkan sama ada cemerlang. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengetahui aspek kemahiran manakah yang telah dikuasai oleh pelajar dari aspek tatabahasa. Maklumat . Tingkatan 3 (PMR) dan memperlihatkan tahap pencapaian secara keseluruhan yang telah muridkuasai. perlu baginya muridnya menguasai mengajar bagi mengadakan penilaian sejauh manakah dan menguji muridmurid-muridnya telah meninjau sesuatu kemahiran atau ingin mendapatkan aspek-aspek kepada penutur bukan asli bahasa Melayu. Selain penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan memfokuskan kepada pemberian sijil atau anugerah atau pengiktirafan kepada pelajar hasil daripada pencapaian yang ditunjukkan oleh mereka dalam peperiksaan. misalnya Tingkatan 5 (SPM) adalah bertujuan untuk murid atau pelajar-pelajar pada akhir tahun sesi menentukan gred yang persekolahan atau kepada pelajar Tahun 6 (UPSR). sederhana atau gagal. Misalnya.

melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan sebagainya. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Contohnya. mereka yang belajar disebabkan rasa ingin mengetahui tentang sesuatu dengan mendalam akan memperolehi keputusan pencapaian yang baik. dorongan rakan sebaya.3 Bimbingan dan kaunseling Hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan juga dapat digunakan bagi keperluan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang berkaitan. Keadaan ini menunjukkan tujuan penilaian dan pengujian yang dijalankan adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan sesuatu kemahiran. Misalnya. galakan dan dorongan ibu bapa. keputusan pelajar yang cemerlang dalam dalam aliran mata sains pelajaran atau sains memungkinkan ditempatkan mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. Misalnya. Dalam suasana penguasaan yang berbeza.2. .ini penting bagi guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. Selain memulakan sesi pengajaran. Setiap pelajar mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik. wajar bagi guru menempatkan murid mengikut tahap penguasaan masingmasing dan menumpukan pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza-beza. Di samping itu. 1. guru juga dapat menentukan adakah semua murid dalam satu kumpulan yang besar dapat dipilih serta dikelompokkan berasaskan tahap penguasaan yang berbeza atau di kelompokan dalam kumpulan yang sama. terdapat pula motivasi yang bercorak ekstrinsik yang datang daripada pengaruh luar. nasihat daripada guru-guru dan lain-lain. Yakni datang dari dalam diri pelajar itu sendiri.

rata-rata menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan dan memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan. guru dapat menelah kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya. Penilaian jenis ini dibuat oleh guru melalui pemerhatian kesediaan fizikal murid seperti tangan. Hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan oleh guru juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya. maklumat penilaian ini menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu topik pengajaran. Malah guru juga dapat membimbing dan menunjuk ajar kepada pelajar yang bermasalah tentang cara menangani masalah murid-murid berkenaan. Melalui reaksi yang ditunjukkan. mata. Memulakan pengajaran mengikut kesediaan murid amat penting bagi memastikan murid mempunyai keyakinan mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya membolehkan mereka menguasai kemahiran yang dipelajari. Seandainya mereka lemah dalam . jari-jemari dan penumpuan pelajar terhadap guru. maka jelas sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya.5 Tujuan-tujuan lain Selain tujuan yang dinyatakan di atas. Sebaliknya murid-murid yang lemah dapat mengenal pasti aspek kelemahannya dan membaiki kelemahan tersebut untuk penilaian pada masa akan datang agar mencapai keputusan yang lebih baik. Sekiranya.3. Melalui pelajar maklum balas yang ditunjukkan oleh murid guru dapat menilai tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar.Langkah mengadakan penilaian ini dapat meningkatkan motivasi untuk murid belajar. penilaian dan pengujian juga penting dalam menentukan kesediaan murid untuk mempelajari sesuatu kemahiran. 1. Kepada pelajar pula. Ia dijalankan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Murid yang mendapat keputusan yang cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan pencapaian dengan semangat yang tinggi.

Secara umumnya penilaian yang dijalankan di bilk darjah dapat dibuat melalui tiga bentuk. Kepada ibu bapa. Pihak kementerian mendapat maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran yang telah digubal sama ada telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat memberikan maklum balas terhadap kemajuan dan pencapaian anakanak mereka dalam bilik darjah. Ketiga-tiga bentuk penilaian ini bertujuan mengesan pelajar secara sertamerta. Secara mudah. pengubahsuaian Kelangsungan ini pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan akan dapat dirangka dengan lebih baik dan mantap serta . Sekiranya maklum balas yang diperolehi tersebut menunjukkan masih terdapat daripada sistematik. (ii) Lisan dan (iii) Penulisan.sekolah di seluruh negara. jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk penilaian berkenaan. Ibu bapa dapat mengambil tindakan sewajarnya seperti menghantar tuisyen atau memberikan tumpuan yang lebih kepada anak-anak mereka demi meningkatkan pencapaian dan membantu meningkatkan penguasaan anak sebaik yang boleh. iaitu : (i) Pemerhatian. objektif yang ditentukan.sesuatu topik. kekurangan maka yang ketara dalam akan mencapai dilakukan. maka mereka akan mengetahui dan memberikan tumpuan kepada aspek yang kurang dikuasai oleh mereka. Penilaian yang dijalankan juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia tentang kurikulum yang dipelajari di sekolah. mengesan kemajuan dan mengesan pencapaian.

.

.

Pengukuran c. Nyatakan ciri-ciri: a.3: 1. Bagaimanakah penilaian yang dijalankan dalam bilik darjah dapat membantu dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah? 2.Latihan 1. Penilaian . Pengujian b.

objektif pelajaran.1. Bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid. kemajuan dan pencapaian murid-murid dalam bilik darjah. perbincangan turut menyentuh aspek aras ukuran serta kepentingan penilaian dalam bilik darjah. Berbentuk ujian bertulis dengan skor dan gred. Di samping itu juga. Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan. merancang dan melaksanakan penilaian serta merekod segala maklumat yang diperolehi dan mengadakan tindakan susulan. pengukuran dan penilaian. Tujuan ialah menentukan pencapaian murid dalam sesuatu pembelajaran.4 RUMUSAN Dalam bab ini anda telah didedahkan dengan konsep pengujian. Tujuan ialah membuat perbandingan pencapaian kedudukan di antara murid dalam menguasai pembelajaran. Penilaian: Satu proses membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. ujian lisan mahupun bertulis. Ringkasan: Pengujian: Satu prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku. kebolehan. kurikulum. kaedah mengajar dan . Pengukuran: Satu prosedur dalam menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan di antara murid. Boleh dalam bentuk pemerhatian. Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Melalui aktiviti penilaian guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu pelajaran. Tidak dapat menjelaskan perbezaan secara mutlak. Tujuan penilaian: i) ii) iii) iv) v) vi) mengumpul maklumat pencapaian murid selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. London: Allyn & Bacon. (1970). Kementerian Pendidikan Malaysia. Contoh ujian I. Testing : What every parent should know about school tests. Contoh seperti ukuran ketinggian. L. (1985). 2nd ed. Contoh jantina.) New York: Harper & Row.Q. . Popham. Mendapatkan maklumat keberkesanan pengajaran guru. Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam sesuatu kemahiran yang dipelajari.J. Competencies for analysis and application. New Jersey: Printice-Hall Inc. Educational evaluation. (2000). Contoh skala Likert. W. Menilai keberkesanan kurikulum. Skala sela: Data mempunyai urutan atau pangkat serta anggapan bahawa perbezaan antara sela wujud. Skala ordinal: Data yang menunjukkan urutan atau pangkat.J. Skala nominal: Data yang bersifat kualitatif dan dikelaskan mengikut kategori.R. (1975). Essential of psychological testing (3rd ed. umur. Skala nisbah: Mempunyai semua sifat skala sela dan mempunyai mutlak kosong. Penilaian kendalian sekolah. W. Gay.Pentaksiran: Satu proses mendapatkan maklumat untuk membuat pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Merril. Pusat Perkembangan Kurikulum. Educational and evaluation and measurement. Popham. RUJUKAN TAMBAHAN Cronbach. Charles E. L. Merekod keputusan penilaian untuk tujuan rujukan. jarak. (2002).J.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Raminah Hj Sabran. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. Balik Seterusnya Hakcipta Mohd Isha Awang (UUM) dan Azizi Publicist 2005-2006 n . (1991).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful