BAB 1

PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Guru perlu membuat pertimbangan atau keputusan berhubung dengan pelajar dalam bilik darjah kendaliannya tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Apakah telah mencapai objektif yang telah ditetapkan atau memerlukan tindakan pengulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:
1. menjelaskan maksud pengujian, pengukuran dan penilaian; 2. membezakan konsep pengujian, pengukuran dan penilaian; dan 3. menjelaskan tujuan penilaian dijalankan.

1.1

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Sebagai insan yang hidup di muka bumi ini, kita tidak lari dalam membuat keputusan. Dalam membuat sebarang keputusan tersebut sama ada mudah atau sukar, penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu. Dalam konteks ini penilaian yang dijalankan melibatkan penentuan objektif, mendapat maklumat, memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. Apabila proses yang dijalankan itu dijalankan secara sistematik dan saintifik, maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian. Sebenarnya aktiviti penilaian dalam bidang sain perlakuan, sains

kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut, konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul pengukuran (measurement), beberapa istilah yang berkaitan seperti

penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). Dalam pengukuran, individu didedahkan kepada pemboleh ubah yang sama dalam keadaan terkawal. Sebagai contoh pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet, RavenMatrices, Weschler dan A.C.E.R. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan, sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil. Pertama, berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan. Misalnya ingin taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan berpendapat taraf bacaan itu sudah tidak memuaskan dan satu tindakan yang baru perlu diambil. Kedua, berkait dengan pemilihan model, alat-alat prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya. Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Dengan

apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Menurut Cronbach (1970). Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu. Misalnya dalam pendidikan. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan. Pengujian perlu dijawab. atau satu set instrumen atau satu prosedur bagi mengukur sampel tingkah laku seseorang individu atau pelajar. ujian sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang atau perubahan ialah satu prosedur yang sistematik dan untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian .mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Dengan memahami konsep pengujian. pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. atau satu sistem yang berkategori. Misalnya. pengujian dianggar sistematik selalunya dianggap dapat yang mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. Apakah maksud pengujian? Antara ketiga-tiga istilah berkenaan.

Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya mana kemahiran yang telah dipelajari. 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan.penglihatan. Pengujian menjelaskan keadaan berapa baguskah prestasi murid yang diuji. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. satu ukuran yang disebut sebagai markat akan diberikan kepada individu berkenaan. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ‘ekstrovert’ atau ‘introvert’ bagi ujian personaliti. (Raminah 1991:2) Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. telah menguasai sebanyak Apakah yang dimaksudkan pengukuran? . atau rabun warna bagi ujian penglihatan. dikukuhkan oleh Milagros (1981) seperti yang dipetik dalam Raminah Haji Sabran (1991) bahawa: Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan yang menegaskan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.

Sebagai contoh. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang dua kali angka 45. kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai. Manakala perkara atau tidak memahami mendapat skor 45 walaupun skor 90 itu sebagai tidak mempelajari sebarang seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui.Pengukuran pengujian. Ini jelas . Dalam hal ini. Misalnya. pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor atau markat yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu. Atau dalam erti kata lain langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya. Misalnya. mendapatkan membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. Justeru. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian. Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. pengukuran juga tidak bersifat mutlak. Seperti pengujian.

(1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai “the process of delineating. Definisi ini menjangkau melepasi daripada maksud pengujian dan pengukuran. Dengan itu. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. Apakah yang dimaksudkan penilaian? Penilaian ada suatu istilah yang boleh didefinisikan dengan banyak cara.menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris. Ini berbeza dengan (numeric) pengukuran tertentu yang melibatkan bersifat nombor-nombor yang lebih . and providing useful information for judging decision alternatives”. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan. Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu. harga bagi sesuatu benda atau perkara. kualiti. Stufflebeam et al. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat. seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. obtaining. pemberian kuantitatif.

maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun. Tindakan prestasi murid tetapi hanya susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. Manakala secara kualitatif pula. pengukuran. penganalisisan serta merumuskan data yang diperolehi. Misalnya Ali menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan bersih. Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti dalam rajah di bawah: . dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. Secara ringkasnya. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. apabila guru memberikan ujian. Secara menyeluruh. Dalam sesuatu bilik darjah.Terdahulu daripada itu. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. guru sebenarnya Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa ujian yang dijalankan. maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai mengukur pencapaian pelajar melalui pencapaian pelajar. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. prosedur penilaian penilaian mengandungi aspek pengujian. Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. dengan Secara menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data kuantitatif. berkenaan.

Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. Kesimpulannya. keputusan Pentaksiran suatu merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. berdasarkan Pentaksiran kepada melibatkan peraturan proses atau membuat piawaian. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru . Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran. merekod. mengumpul. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. 2000).

iaitu skala nominal. Nyatakan perbezaan keempat-empat skala pengukuran. pengukuran digunakan pencapaian akademik pelajar adalah berbeza dengan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tahap apresiasi agama pelajar. Kedua-dua jenis Pada umumnya terdapat dua jenis tersebut boleh diukur dengan pemboleh ubah asas dalam pengukuran iaitu: (i) Jenis kuantitatif dan (ii) menggunakan empat jenis skala yang biasa digunakan. Jenis kategori. dengan pengukuran yang menggunakan skor sebenar motivasi pelajar.2 ARAS UKURAN pelbagai bentuk yang system pengukuran yang untuk mengukur Secara umumnya. Penyataan dan pengkelasan kuantitatif pemboleh ubah ini melibatkan system dan proses pengukuran yang menggunakan skala tertentu.di bilik darjah.1: Jelaskan perbezaan antara pengujian. sela dan nisbah. . kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. pengukuran dan penilaian. terdapat berbeza. Misalnya. ordinal. 1. Latihan 1. Begitu juga membuat pengelasan darjah motivasi sederhana atau rendah tidaklah setepat sebagai bermotivasi tinggi. Justeru.

Ini disebut sebagai skala nominal. Nombor menunjukkan bilangan yang kecil jika dibandingkan dengan nombor 2.1. susunan pemeringkatan data tetapi dianggap sebagai setara. Misalnya. Individu yang berada dalam kelompok Melayu tidak boleh menjadi individu dalam kelompok betnik yang lain. Apabila nombor yang digunakan untuk melambangkan orang atau objek dan nombor ini sebenarnya tidak mempunyai sebarang hubungan dalaman antara satu sama lain dari segi nilai. ii. India nombor 3 dan etnik yang lain. iaitu: i.1 Skala Nominal Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah mengkategorikan Misalnya.3 dan 4. kita boleh menukargantikan nombor berkenaan kepada kategori yang lain. Kategori atau nombor yang mewakili setiap data tidak mempunyai iii. guru seterusnya memberikan ingin sebagai bentuk pengukuran. Skala ini persamaan dan pemboleh ubah berkenaan. Nombor yang diberikan itu hanyalah mewakili atau melambangkan sesuatu pemboleh ubah yang dinyatakan. Tiga ciri utama skala nominal. Misalnya. 4 untuk Melayu. Cina diwakili nombor 2. etnik I dalam sistem ini tidaklah Melayu diwakili nombor 1. setiap data hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja. murid-murid mengikut pemboleh ubah berdasarkan nama kepada mengelaskan kategori kumpulan etnik atau mengelompokkan murid mengikut kumpulan jantina. Perubahan data asal kepada data nominal atau kategori bersifat satu sama satu.2. 3 untuk Cina. . 2 untuk India dan 1 untuk lain-lain etnik. Guru berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada setiap pemboleh ubah tersebut sebagai mewakili nombor 4 bagi kumpulan berkenaan.

Ciri-ciri utama skala ordinal seperti berikut: i.1.2. Skala ini berupaya menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit pengukuran yang digunakan. 4 dan seterusnya. 3 4 dan berikutnya. 3. logik. Data mempunyai pemberat. 1. Setiap skala berkenaan mempunyai jarak yang sama. 4 yang menunjukkan pangkatan atau kedudukan pelajar dalam bilik darjah adalah contoh skala ordinal. ii. nombor 1. Data jenis ini mempunyai urutan atau pangkat serta anggapan bahawa perbezaan antara sela wujud. 3. Contoh lain skala ordinal seperti skala Likert. Nombor atau kategori yang digunakan menggambarkan maklumat asal pemboleh ubah yang menunjukkan susunan daripada kecil kepada yang besar atau daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik. diikuti norbor 2.3 Skala Sela skala ketiga ialah skala jenis sela. Pelajar yang mendapat markat keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1. Setiap kategori mempunyai pemberatan yang lebih berbanding kategori yang lain.2. Contoh kategori yang digunakan bagi mengelaskan data bersifat Data yang digunakan menunjukkan pemeringkatan secara saling eksklusif. iii. Misalnya. 2. .2 Skala Ordinal Pengukuran bersifat ordinal pula ialah data yang menunjukkan urutan atau pangkat. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2. Data disusun sama ada daripada yang rendah kepada yang tinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. Pada umumnya skala ordinal hanya mampu membezakan kategori dan nilai susunan secara pemeringkatan.

ii. Misalnya. Satu nilai dikatakan lebih besar atau lebih kecil daripada lainnya. Suhu O˚ C di sini masih membawa makna suhu masih boleh turun di bawah takat tersebut dan bukan bermakna tidak ada darjah kepanasan. maka perbezaan pencapaian antara pelajar A dengan C adalah sama dengan F dan D. kategori yang digunakan bagi mengelaskan data sela bersifat saling eksklusif. terutamanya ciri-ciri aspek pangkatan. walau bagaimanapun kita tidak boleh menyatakan pencapaian F dua kali lebih baik daripada D. Contoh lain. Nilai atau skor yang digunakan mempunyai pemberat. suhu O˚C mempunyai nilai permulaan sistem pengukuran suhu. andai kata terdapat enam orang pelajar yang diukur pencapaiannya pada skala sela. Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin yang sewenang-wenangnya. Nilai O adalah suatu yang arbitrari dan tidak menggambarkan bahawa ciri kuantiti sebagai kosong atau tidak ada nilai secara mutlak. Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan ordinal. Ciri-ciri skala sela adalah seperti berikut: i. Dalam skala sela. . iii. Kedua-dua perbezaan berkenaan menunjukkan perbezaan 10˚. nilai kosong (O) atau sifar adalah merupakan suatu nilai.pengukuran skala sela ialah pengukuran suhu. tetapi perkiraan adalah berdasarkan selak atau jarak tersebut. hal ini disebabkan bukan kuantiti yang ditambah atau ditolak. Misalnya perbezaan darjah suhu antara 25˚C dengan 35˚C adalah sama dengan perbezaan darjah suhu antara 15˚C hingga 25˚C. Data yang digunakan menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. Jarak numerik yang sama di atas skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciriciri yang diukur.

iv. Persamaan perbezaan digambarkan dalam nilai nombor yang digunakan bagi menggambarkan perbezaan. Misalnya dalam ukuran data yang menggunakan skala Likert.4 Skala Nisbah Skala keempat ialah skala nisbah. Nilai O adalah satu bentuk nilai dalam skala jenis ini. Contoh skala nisbah seperti umur. Nilai dalam skala sela adalah arbitrari. Misalnya perbezaan antara 30 hingga 60 adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90. ketinggian dan jarak. Pengukuran tingkah laku dalam bidang psikologi kadang kala agak sukar dibuat garisan antara data jenis ordinal dan sela. Skala ini mempunyai semua sifat jenis sela dan mempunyai mutlak nilai kosong. 1. malah kita boleh mengatakan 90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90). Nombor dalam skala nisbah ini menunjukkan jumlah atau ciri sebenar yang diukur. v.2. Dalam skala nisbah nilai kosong tidak bersifat arbitrari. anggapan yang keterlaluan ialah data ini tergolong dalam data jenis ordinal. Apabila hanya menganggap . Jadual di bawah menunjukkan sifat keempat-empat skala pengukuran berkenaan.

87. Penyusunan data akan mempengaruhi jenis analisis statistik yang bakal dijalankan. 50. Begitu juga dengan skala ordinal lebih memberikan maklumat daripada skala nominal. Guru Kanan. 75. B. Perhubungan atau hierarki keempat-empat skala ukuran rajah di bawah. Skor dalam satu ujian Sejarah 45.skala ini terhad kepada berbentuk ordinal akan menyebabkan pengehadan kepada analisis data yang dapat dibuat. Skala nisbah memberikan sejumlah maklumat yang lebih banyak daripada skala sela. dapat ditunjukkan dalam Latihan 1. setiap jenis skala mempunyai maklumat yang berbeza. “Tidak” dan “Tidak Pasti”. Respon terhadap soal selidik yang mempunyai tiga skala “Ya”. Guru. Skala sela pula dapat memberikan maklumat yang lebih daripada skala ordinal.2: Nyatakan jenis ukuran untuk data-data berikut: i) ii) iii) iv) Pengetua. C. 60. . Penolong Kanan. Gred pencapaian pelajar dalam peperiksaan seperti gred A. Kesimpulannya. D dan Gagal. Analisis data begini tidak dapat menggunakan analisis varians bagi membandingkan nilai min kumpulan.

Sepanjang guru mengajar. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Mengapakah aktiviti pengujian dan penilaian penting kepada guru dalam bilik darjah TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki memberi manfaat besar pembelajaran. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. melihat pencapaian. membuat pemilihan. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. Bagi memudahkan pemahaman anda. malah Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. penilaian yang dijalankan kepada guru pelajar serta ibu bapa kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. . tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis.

Diagnosis Pengujian dan penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru berhubung tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang telah disentuh dalam bilik darjah serta meninjau masalah yang timbul dalam sesi pengajaran pembelajaran yang berlangsung. Maklumat aspek atau kemahiran yang menimbulkan masalah kepada murid-murid berkenaan amat perlu kepada guru supaya bagi menyediakan latihan yang khusus atau pemerhatian yang lebih kepada murid-murid berkenaan kelemahan atau masalah yang dihadapi dapat diatasi.1 Pencapaian . guru akan menyelidiki punca masalah tersebut berlaku. 1. murid-murid yang menghadapi masalah sukar dibantu dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dari arus perdana persekolahan. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan murid yang lemah yang memerlukan aktiviti pengayaan. Guru juga akan membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran agar lebih bersesuaian dengan keperluan murid atau mengulang menggunakan strategi sama dan sebagainya. Penilaian dan pengujian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung akan memperlihatkan kemajuan yang dalam pelajar dalam jangka masa tertentu. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. Tanpa penilaian dan pengujian yang dijalankan. sederhana. Pengesanan tahap kemajuan yang berterusan ini akan memungkinkan guru mengetahui masalah dihadapi oleh pelajar. Daripada penilaian yang dijalankan juga guru dapat mengenal pasti murid yang cergas.2. Dengan itu guru dapat mengenal pasti tahap kemajuan seseorang murid dalam bilik darjah tersebut sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Adakah murid mempunyai masalah mempelajari dan menguasai sesuatu kemahiran yang telah diajar dalam bilik darjah? Sekiranya dan mengenal pasti menghadapi masalah.

Hasil penilaian yang dijalankan akan memperlihatkan pencapaian pelajar mengikut gred yang telah ditetapkan sama ada cemerlang.2 Pemilihan dan Penempatan Penilaian dan pengujian penting bermula sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. misalnya Tingkatan 5 (SPM) adalah bertujuan untuk murid atau pelajar-pelajar pada akhir tahun sesi menentukan gred yang persekolahan atau kepada pelajar Tahun 6 (UPSR). proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pengajian yang ditetapkan. Sebelum guru memulakan pengajarannya dalam bilik darjah. Misalnya. guru perlu yang akan dipelajari. sederhana atau gagal.2. Selain penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. sederhana dan lemah berdasarkan keseluruhan prestasi pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan memfokuskan kepada pemberian sijil atau anugerah atau pengiktirafan kepada pelajar hasil daripada pencapaian yang ditunjukkan oleh mereka dalam peperiksaan. perbendaharaan kata dan sebagainya. perlu baginya muridnya menguasai mengajar bagi mengadakan penilaian sejauh manakah dan menguji muridmurid-muridnya telah meninjau sesuatu kemahiran atau ingin mendapatkan aspek-aspek kepada penutur bukan asli bahasa Melayu.Proses penilaian dan pengujian yang dijalankan pada peringkat akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang setakat mana penguasaan murid-murid tentang sesuatu kemahiran yang telah diajar. Guru akan dapat membezakan murid-murid yang cemerlang. 1. Tingkatan 3 (PMR) dan memperlihatkan tahap pencapaian secara keseluruhan yang telah muridkuasai. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengetahui aspek kemahiran manakah yang telah dikuasai oleh pelajar dari aspek tatabahasa. Maklumat .

2. 1. Misalnya. wajar bagi guru menempatkan murid mengikut tahap penguasaan masingmasing dan menumpukan pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza-beza. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. nasihat daripada guru-guru dan lain-lain. guru juga dapat menentukan adakah semua murid dalam satu kumpulan yang besar dapat dipilih serta dikelompokkan berasaskan tahap penguasaan yang berbeza atau di kelompokan dalam kumpulan yang sama.ini penting bagi guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. terdapat pula motivasi yang bercorak ekstrinsik yang datang daripada pengaruh luar. Contohnya. Keadaan ini menunjukkan tujuan penilaian dan pengujian yang dijalankan adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan sesuatu kemahiran. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. dorongan rakan sebaya. Selain memulakan sesi pengajaran. keputusan pelajar yang cemerlang dalam dalam aliran mata sains pelajaran atau sains memungkinkan ditempatkan mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. mereka yang belajar disebabkan rasa ingin mengetahui tentang sesuatu dengan mendalam akan memperolehi keputusan pencapaian yang baik. Dalam suasana penguasaan yang berbeza. Yakni datang dari dalam diri pelajar itu sendiri. Setiap pelajar mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik. Misalnya.3 Bimbingan dan kaunseling Hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan juga dapat digunakan bagi keperluan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang berkaitan. . Di samping itu. melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan sebagainya. galakan dan dorongan ibu bapa.

maka jelas sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya. maklumat penilaian ini menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu topik pengajaran. 1. Murid yang mendapat keputusan yang cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan pencapaian dengan semangat yang tinggi. rata-rata menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan dan memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan.Langkah mengadakan penilaian ini dapat meningkatkan motivasi untuk murid belajar. mata. Sekiranya. Hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan oleh guru juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya. Kepada pelajar pula. Melalui reaksi yang ditunjukkan. Penilaian jenis ini dibuat oleh guru melalui pemerhatian kesediaan fizikal murid seperti tangan.3. jari-jemari dan penumpuan pelajar terhadap guru. Memulakan pengajaran mengikut kesediaan murid amat penting bagi memastikan murid mempunyai keyakinan mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya membolehkan mereka menguasai kemahiran yang dipelajari. Melalui pelajar maklum balas yang ditunjukkan oleh murid guru dapat menilai tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar. Ia dijalankan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Malah guru juga dapat membimbing dan menunjuk ajar kepada pelajar yang bermasalah tentang cara menangani masalah murid-murid berkenaan. Sebaliknya murid-murid yang lemah dapat mengenal pasti aspek kelemahannya dan membaiki kelemahan tersebut untuk penilaian pada masa akan datang agar mencapai keputusan yang lebih baik. Seandainya mereka lemah dalam . penilaian dan pengujian juga penting dalam menentukan kesediaan murid untuk mempelajari sesuatu kemahiran.5 Tujuan-tujuan lain Selain tujuan yang dinyatakan di atas. guru dapat menelah kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya.

objektif yang ditentukan. Secara mudah. iaitu : (i) Pemerhatian. jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk penilaian berkenaan. Secara umumnya penilaian yang dijalankan di bilk darjah dapat dibuat melalui tiga bentuk. (ii) Lisan dan (iii) Penulisan. penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat memberikan maklum balas terhadap kemajuan dan pencapaian anakanak mereka dalam bilik darjah. pengubahsuaian Kelangsungan ini pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan akan dapat dirangka dengan lebih baik dan mantap serta . mengesan kemajuan dan mengesan pencapaian. Pihak kementerian mendapat maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran yang telah digubal sama ada telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. maka mereka akan mengetahui dan memberikan tumpuan kepada aspek yang kurang dikuasai oleh mereka. Ketiga-tiga bentuk penilaian ini bertujuan mengesan pelajar secara sertamerta.sekolah di seluruh negara. Sekiranya maklum balas yang diperolehi tersebut menunjukkan masih terdapat daripada sistematik. Kepada ibu bapa. kekurangan maka yang ketara dalam akan mencapai dilakukan. Penilaian yang dijalankan juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia tentang kurikulum yang dipelajari di sekolah.sesuatu topik. Ibu bapa dapat mengambil tindakan sewajarnya seperti menghantar tuisyen atau memberikan tumpuan yang lebih kepada anak-anak mereka demi meningkatkan pencapaian dan membantu meningkatkan penguasaan anak sebaik yang boleh.

.

.

Bagaimanakah penilaian yang dijalankan dalam bilik darjah dapat membantu dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah? 2. Pengujian b. Penilaian .3: 1.Latihan 1. Pengukuran c. Nyatakan ciri-ciri: a.

pengukuran dan penilaian. Melalui aktiviti penilaian guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). kurikulum. Di samping itu juga. kebolehan. perbincangan turut menyentuh aspek aras ukuran serta kepentingan penilaian dalam bilik darjah. Boleh dalam bentuk pemerhatian.1.4 RUMUSAN Dalam bab ini anda telah didedahkan dengan konsep pengujian. Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan. Pengukuran: Satu prosedur dalam menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan di antara murid. kemajuan dan pencapaian murid-murid dalam bilik darjah. Penilaian: Satu proses membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. Bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid. Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. objektif pelajaran. Tujuan ialah menentukan pencapaian murid dalam sesuatu pembelajaran. merancang dan melaksanakan penilaian serta merekod segala maklumat yang diperolehi dan mengadakan tindakan susulan. Ringkasan: Pengujian: Satu prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku. Tujuan ialah membuat perbandingan pencapaian kedudukan di antara murid dalam menguasai pembelajaran. kaedah mengajar dan . Berbentuk ujian bertulis dengan skor dan gred. ujian lisan mahupun bertulis.

R. Essential of psychological testing (3rd ed.J. Menilai keberkesanan kurikulum. London: Allyn & Bacon. Skala nisbah: Mempunyai semua sifat skala sela dan mempunyai mutlak kosong. Contoh skala Likert. Skala nominal: Data yang bersifat kualitatif dan dikelaskan mengikut kategori. Gay. W. Tidak dapat menjelaskan perbezaan secara mutlak. Skala sela: Data mempunyai urutan atau pangkat serta anggapan bahawa perbezaan antara sela wujud. Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam sesuatu kemahiran yang dipelajari.Q.J. . (1975). Contoh jantina. Testing : What every parent should know about school tests.) New York: Harper & Row. (1985). Popham. New Jersey: Printice-Hall Inc. Educational and evaluation and measurement. Competencies for analysis and application. Mendapatkan maklumat keberkesanan pengajaran guru. Merekod keputusan penilaian untuk tujuan rujukan. jarak. Popham. Kementerian Pendidikan Malaysia. L.J. Skala ordinal: Data yang menunjukkan urutan atau pangkat. 2nd ed.Pentaksiran: Satu proses mendapatkan maklumat untuk membuat pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. umur. Pusat Perkembangan Kurikulum. Educational evaluation. RUJUKAN TAMBAHAN Cronbach. Merril. Penilaian kendalian sekolah. Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu pelajaran. Charles E. W. (2000). (1970). L. (2002). Tujuan penilaian: i) ii) iii) iv) v) vi) mengumpul maklumat pencapaian murid selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contoh ujian I. Contoh seperti ukuran ketinggian.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1991).Raminah Hj Sabran. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. Balik Seterusnya Hakcipta Mohd Isha Awang (UUM) dan Azizi Publicist 2005-2006 n .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful