BAB 1

PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Guru perlu membuat pertimbangan atau keputusan berhubung dengan pelajar dalam bilik darjah kendaliannya tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Apakah telah mencapai objektif yang telah ditetapkan atau memerlukan tindakan pengulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:
1. menjelaskan maksud pengujian, pengukuran dan penilaian; 2. membezakan konsep pengujian, pengukuran dan penilaian; dan 3. menjelaskan tujuan penilaian dijalankan.

1.1

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Sebagai insan yang hidup di muka bumi ini, kita tidak lari dalam membuat keputusan. Dalam membuat sebarang keputusan tersebut sama ada mudah atau sukar, penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu. Dalam konteks ini penilaian yang dijalankan melibatkan penentuan objektif, mendapat maklumat, memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. Apabila proses yang dijalankan itu dijalankan secara sistematik dan saintifik, maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian. Sebenarnya aktiviti penilaian dalam bidang sain perlakuan, sains

kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut, konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul pengukuran (measurement), beberapa istilah yang berkaitan seperti

penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). Dalam pengukuran, individu didedahkan kepada pemboleh ubah yang sama dalam keadaan terkawal. Sebagai contoh pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet, RavenMatrices, Weschler dan A.C.E.R. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan, sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil. Pertama, berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan. Misalnya ingin taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan berpendapat taraf bacaan itu sudah tidak memuaskan dan satu tindakan yang baru perlu diambil. Kedua, berkait dengan pemilihan model, alat-alat prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya. Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Dengan

Apakah maksud pengujian? Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu. Menurut Cronbach (1970). Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Dengan memahami konsep pengujian. pengujian dianggar sistematik selalunya dianggap dapat yang mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya.mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca. pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian . ujian sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang atau perubahan ialah satu prosedur yang sistematik dan untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. Misalnya dalam pendidikan. Pengujian perlu dijawab. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. atau satu sistem yang berkategori. atau satu set instrumen atau satu prosedur bagi mengukur sampel tingkah laku seseorang individu atau pelajar. Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah.

Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ‘ekstrovert’ atau ‘introvert’ bagi ujian personaliti.penglihatan. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. satu ukuran yang disebut sebagai markat akan diberikan kepada individu berkenaan. telah menguasai sebanyak Apakah yang dimaksudkan pengukuran? . 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. (Raminah 1991:2) Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya mana kemahiran yang telah dipelajari. diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Pengujian menjelaskan keadaan berapa baguskah prestasi murid yang diuji. atau rabun warna bagi ujian penglihatan. dikukuhkan oleh Milagros (1981) seperti yang dipetik dalam Raminah Haji Sabran (1991) bahawa: Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan yang menegaskan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan.

seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang dua kali angka 45. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya. Dalam hal ini.Pengukuran pengujian. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. Atau dalam erti kata lain langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian. pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. Ini jelas . Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. pengukuran juga tidak bersifat mutlak. proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor atau markat yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. Seperti pengujian. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu. Sebagai contoh. kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai. Misalnya. Justeru. Manakala perkara atau tidak memahami mendapat skor 45 walaupun skor 90 itu sebagai tidak mempelajari sebarang seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui. Misalnya. mendapatkan membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen.

Definisi ini menjangkau melepasi daripada maksud pengujian dan pengukuran. pemberian kuantitatif. Stufflebeam et al. seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. obtaining. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. and providing useful information for judging decision alternatives”. Ini berbeza dengan (numeric) pengukuran tertentu yang melibatkan bersifat nombor-nombor yang lebih .menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris. Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu. maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat. kualiti. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan. Apakah yang dimaksudkan penilaian? Penilaian ada suatu istilah yang boleh didefinisikan dengan banyak cara. harga bagi sesuatu benda atau perkara. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai “the process of delineating. Dengan itu.

prosedur penilaian penilaian mengandungi aspek pengujian. guru sebenarnya Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa ujian yang dijalankan. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai mengukur pencapaian pelajar melalui pencapaian pelajar. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. apabila guru memberikan ujian. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. Secara menyeluruh. Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. berkenaan. maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun. Manakala secara kualitatif pula. Misalnya Ali menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan bersih. Dalam sesuatu bilik darjah. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Tindakan prestasi murid tetapi hanya susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu.Terdahulu daripada itu. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. penganalisisan serta merumuskan data yang diperolehi. pengukuran. Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti dalam rajah di bawah: . Secara ringkasnya. dengan Secara menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data kuantitatif.

Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran. 2000). Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. mengumpul. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. merekod.Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. Kesimpulannya. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru . berdasarkan Pentaksiran kepada melibatkan peraturan proses atau membuat piawaian. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. keputusan Pentaksiran suatu merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor.

pengukuran dan penilaian. Justeru. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. .di bilik darjah. Nyatakan perbezaan keempat-empat skala pengukuran. 1. Kedua-dua jenis Pada umumnya terdapat dua jenis tersebut boleh diukur dengan pemboleh ubah asas dalam pengukuran iaitu: (i) Jenis kuantitatif dan (ii) menggunakan empat jenis skala yang biasa digunakan. Penyataan dan pengkelasan kuantitatif pemboleh ubah ini melibatkan system dan proses pengukuran yang menggunakan skala tertentu. sela dan nisbah. Begitu juga membuat pengelasan darjah motivasi sederhana atau rendah tidaklah setepat sebagai bermotivasi tinggi. terdapat berbeza. ordinal. Misalnya. Latihan 1. pengukuran digunakan pencapaian akademik pelajar adalah berbeza dengan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tahap apresiasi agama pelajar. Jenis kategori.1: Jelaskan perbezaan antara pengujian. iaitu skala nominal.2 ARAS UKURAN pelbagai bentuk yang system pengukuran yang untuk mengukur Secara umumnya. dengan pengukuran yang menggunakan skor sebenar motivasi pelajar.

India nombor 3 dan etnik yang lain. guru seterusnya memberikan ingin sebagai bentuk pengukuran. 2 untuk India dan 1 untuk lain-lain etnik. ii. Guru berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada setiap pemboleh ubah tersebut sebagai mewakili nombor 4 bagi kumpulan berkenaan. Nombor menunjukkan bilangan yang kecil jika dibandingkan dengan nombor 2. 3 untuk Cina. etnik I dalam sistem ini tidaklah Melayu diwakili nombor 1.3 dan 4. setiap data hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja. Misalnya. Skala ini persamaan dan pemboleh ubah berkenaan. Apabila nombor yang digunakan untuk melambangkan orang atau objek dan nombor ini sebenarnya tidak mempunyai sebarang hubungan dalaman antara satu sama lain dari segi nilai.1 Skala Nominal Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah mengkategorikan Misalnya.2. 4 untuk Melayu. iaitu: i. Individu yang berada dalam kelompok Melayu tidak boleh menjadi individu dalam kelompok betnik yang lain. kita boleh menukargantikan nombor berkenaan kepada kategori yang lain. Ini disebut sebagai skala nominal. Misalnya. Nombor yang diberikan itu hanyalah mewakili atau melambangkan sesuatu pemboleh ubah yang dinyatakan. susunan pemeringkatan data tetapi dianggap sebagai setara. Perubahan data asal kepada data nominal atau kategori bersifat satu sama satu. Cina diwakili nombor 2.1. Tiga ciri utama skala nominal. . murid-murid mengikut pemboleh ubah berdasarkan nama kepada mengelaskan kategori kumpulan etnik atau mengelompokkan murid mengikut kumpulan jantina. Kategori atau nombor yang mewakili setiap data tidak mempunyai iii.

logik. diikuti norbor 2. 3. Ciri-ciri utama skala ordinal seperti berikut: i. 3 4 dan berikutnya. Pelajar yang mendapat markat keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1. Data jenis ini mempunyai urutan atau pangkat serta anggapan bahawa perbezaan antara sela wujud.1. 3. Contoh lain skala ordinal seperti skala Likert. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2. 1. Misalnya. Setiap kategori mempunyai pemberatan yang lebih berbanding kategori yang lain.2.2 Skala Ordinal Pengukuran bersifat ordinal pula ialah data yang menunjukkan urutan atau pangkat. Data disusun sama ada daripada yang rendah kepada yang tinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. 4 yang menunjukkan pangkatan atau kedudukan pelajar dalam bilik darjah adalah contoh skala ordinal. nombor 1. ii. Pada umumnya skala ordinal hanya mampu membezakan kategori dan nilai susunan secara pemeringkatan. Skala ini berupaya menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit pengukuran yang digunakan.2. Nombor atau kategori yang digunakan menggambarkan maklumat asal pemboleh ubah yang menunjukkan susunan daripada kecil kepada yang besar atau daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik. Data mempunyai pemberat. iii. Setiap skala berkenaan mempunyai jarak yang sama.3 Skala Sela skala ketiga ialah skala jenis sela. 4 dan seterusnya. . Contoh kategori yang digunakan bagi mengelaskan data bersifat Data yang digunakan menunjukkan pemeringkatan secara saling eksklusif. 2.

Contoh lain. suhu O˚C mempunyai nilai permulaan sistem pengukuran suhu. . Suhu O˚ C di sini masih membawa makna suhu masih boleh turun di bawah takat tersebut dan bukan bermakna tidak ada darjah kepanasan. andai kata terdapat enam orang pelajar yang diukur pencapaiannya pada skala sela. Misalnya perbezaan darjah suhu antara 25˚C dengan 35˚C adalah sama dengan perbezaan darjah suhu antara 15˚C hingga 25˚C. Ciri-ciri skala sela adalah seperti berikut: i. kategori yang digunakan bagi mengelaskan data sela bersifat saling eksklusif.pengukuran skala sela ialah pengukuran suhu. nilai kosong (O) atau sifar adalah merupakan suatu nilai. Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan ordinal. Nilai atau skor yang digunakan mempunyai pemberat. tetapi perkiraan adalah berdasarkan selak atau jarak tersebut. Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin yang sewenang-wenangnya. Jarak numerik yang sama di atas skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciriciri yang diukur. walau bagaimanapun kita tidak boleh menyatakan pencapaian F dua kali lebih baik daripada D. Dalam skala sela. Satu nilai dikatakan lebih besar atau lebih kecil daripada lainnya. Data yang digunakan menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. hal ini disebabkan bukan kuantiti yang ditambah atau ditolak. maka perbezaan pencapaian antara pelajar A dengan C adalah sama dengan F dan D. Misalnya. ii. Nilai O adalah suatu yang arbitrari dan tidak menggambarkan bahawa ciri kuantiti sebagai kosong atau tidak ada nilai secara mutlak. terutamanya ciri-ciri aspek pangkatan. iii. Kedua-dua perbezaan berkenaan menunjukkan perbezaan 10˚.

4 Skala Nisbah Skala keempat ialah skala nisbah.iv. Dalam skala nisbah nilai kosong tidak bersifat arbitrari. v. Nilai dalam skala sela adalah arbitrari. 1.2. Skala ini mempunyai semua sifat jenis sela dan mempunyai mutlak nilai kosong. Apabila hanya menganggap . Jadual di bawah menunjukkan sifat keempat-empat skala pengukuran berkenaan. Persamaan perbezaan digambarkan dalam nilai nombor yang digunakan bagi menggambarkan perbezaan. Nombor dalam skala nisbah ini menunjukkan jumlah atau ciri sebenar yang diukur. Misalnya dalam ukuran data yang menggunakan skala Likert. Contoh skala nisbah seperti umur. ketinggian dan jarak. Nilai O adalah satu bentuk nilai dalam skala jenis ini. Pengukuran tingkah laku dalam bidang psikologi kadang kala agak sukar dibuat garisan antara data jenis ordinal dan sela. anggapan yang keterlaluan ialah data ini tergolong dalam data jenis ordinal. malah kita boleh mengatakan 90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90). Misalnya perbezaan antara 30 hingga 60 adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90.

C. 60. Penyusunan data akan mempengaruhi jenis analisis statistik yang bakal dijalankan. Kesimpulannya. Perhubungan atau hierarki keempat-empat skala ukuran rajah di bawah. B. Respon terhadap soal selidik yang mempunyai tiga skala “Ya”. 87. Skala sela pula dapat memberikan maklumat yang lebih daripada skala ordinal.2: Nyatakan jenis ukuran untuk data-data berikut: i) ii) iii) iv) Pengetua. “Tidak” dan “Tidak Pasti”. Begitu juga dengan skala ordinal lebih memberikan maklumat daripada skala nominal. Skala nisbah memberikan sejumlah maklumat yang lebih banyak daripada skala sela. dapat ditunjukkan dalam Latihan 1. Penolong Kanan. Guru Kanan.skala ini terhad kepada berbentuk ordinal akan menyebabkan pengehadan kepada analisis data yang dapat dibuat. setiap jenis skala mempunyai maklumat yang berbeza. Analisis data begini tidak dapat menggunakan analisis varians bagi membandingkan nilai min kumpulan. Skor dalam satu ujian Sejarah 45. 50. Guru. D dan Gagal. 75. . Gred pencapaian pelajar dalam peperiksaan seperti gred A.

menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. penilaian yang dijalankan kepada guru pelajar serta ibu bapa kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. membuat pemilihan. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki memberi manfaat besar pembelajaran. melihat pencapaian.Mengapakah aktiviti pengujian dan penilaian penting kepada guru dalam bilik darjah TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. . Sepanjang guru mengajar. malah Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. Bagi memudahkan pemahaman anda. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang dinyatakan sebelum ini.

sederhana.Diagnosis Pengujian dan penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru berhubung tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang telah disentuh dalam bilik darjah serta meninjau masalah yang timbul dalam sesi pengajaran pembelajaran yang berlangsung. Adakah murid mempunyai masalah mempelajari dan menguasai sesuatu kemahiran yang telah diajar dalam bilik darjah? Sekiranya dan mengenal pasti menghadapi masalah. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. Pengesanan tahap kemajuan yang berterusan ini akan memungkinkan guru mengetahui masalah dihadapi oleh pelajar.1 Pencapaian . Daripada penilaian yang dijalankan juga guru dapat mengenal pasti murid yang cergas. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan murid yang lemah yang memerlukan aktiviti pengayaan. guru akan menyelidiki punca masalah tersebut berlaku. Maklumat aspek atau kemahiran yang menimbulkan masalah kepada murid-murid berkenaan amat perlu kepada guru supaya bagi menyediakan latihan yang khusus atau pemerhatian yang lebih kepada murid-murid berkenaan kelemahan atau masalah yang dihadapi dapat diatasi. 1. Guru juga akan membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran agar lebih bersesuaian dengan keperluan murid atau mengulang menggunakan strategi sama dan sebagainya.2. Tanpa penilaian dan pengujian yang dijalankan. Penilaian dan pengujian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung akan memperlihatkan kemajuan yang dalam pelajar dalam jangka masa tertentu. murid-murid yang menghadapi masalah sukar dibantu dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dari arus perdana persekolahan. Dengan itu guru dapat mengenal pasti tahap kemajuan seseorang murid dalam bilik darjah tersebut sama ada pada tahap yang sangat memuaskan.

Sebelum guru memulakan pengajarannya dalam bilik darjah.Proses penilaian dan pengujian yang dijalankan pada peringkat akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang setakat mana penguasaan murid-murid tentang sesuatu kemahiran yang telah diajar. Hasil penilaian yang dijalankan akan memperlihatkan pencapaian pelajar mengikut gred yang telah ditetapkan sama ada cemerlang.2. Misalnya. 1. perbendaharaan kata dan sebagainya. Selain penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru akan dapat membezakan murid-murid yang cemerlang. sederhana atau gagal. Tingkatan 3 (PMR) dan memperlihatkan tahap pencapaian secara keseluruhan yang telah muridkuasai. Maklumat .2 Pemilihan dan Penempatan Penilaian dan pengujian penting bermula sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan memfokuskan kepada pemberian sijil atau anugerah atau pengiktirafan kepada pelajar hasil daripada pencapaian yang ditunjukkan oleh mereka dalam peperiksaan. sederhana dan lemah berdasarkan keseluruhan prestasi pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki. proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pengajian yang ditetapkan. perlu baginya muridnya menguasai mengajar bagi mengadakan penilaian sejauh manakah dan menguji muridmurid-muridnya telah meninjau sesuatu kemahiran atau ingin mendapatkan aspek-aspek kepada penutur bukan asli bahasa Melayu. misalnya Tingkatan 5 (SPM) adalah bertujuan untuk murid atau pelajar-pelajar pada akhir tahun sesi menentukan gred yang persekolahan atau kepada pelajar Tahun 6 (UPSR). guru perlu yang akan dipelajari. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengetahui aspek kemahiran manakah yang telah dikuasai oleh pelajar dari aspek tatabahasa.

Selain memulakan sesi pengajaran. dorongan rakan sebaya.2. Keadaan ini menunjukkan tujuan penilaian dan pengujian yang dijalankan adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan sesuatu kemahiran.3 Bimbingan dan kaunseling Hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan juga dapat digunakan bagi keperluan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang berkaitan. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. galakan dan dorongan ibu bapa. Di samping itu. keputusan pelajar yang cemerlang dalam dalam aliran mata sains pelajaran atau sains memungkinkan ditempatkan mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. terdapat pula motivasi yang bercorak ekstrinsik yang datang daripada pengaruh luar. mereka yang belajar disebabkan rasa ingin mengetahui tentang sesuatu dengan mendalam akan memperolehi keputusan pencapaian yang baik. melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Yakni datang dari dalam diri pelajar itu sendiri. . tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Misalnya. wajar bagi guru menempatkan murid mengikut tahap penguasaan masingmasing dan menumpukan pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza-beza. guru juga dapat menentukan adakah semua murid dalam satu kumpulan yang besar dapat dipilih serta dikelompokkan berasaskan tahap penguasaan yang berbeza atau di kelompokan dalam kumpulan yang sama. Setiap pelajar mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik.ini penting bagi guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. nasihat daripada guru-guru dan lain-lain. Contohnya. Dalam suasana penguasaan yang berbeza. Misalnya. 1.

Melalui reaksi yang ditunjukkan. Seandainya mereka lemah dalam . Melalui pelajar maklum balas yang ditunjukkan oleh murid guru dapat menilai tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar. 1. mata. Murid yang mendapat keputusan yang cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan pencapaian dengan semangat yang tinggi.3. maka jelas sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya. jari-jemari dan penumpuan pelajar terhadap guru. Ia dijalankan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Memulakan pengajaran mengikut kesediaan murid amat penting bagi memastikan murid mempunyai keyakinan mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya membolehkan mereka menguasai kemahiran yang dipelajari. Malah guru juga dapat membimbing dan menunjuk ajar kepada pelajar yang bermasalah tentang cara menangani masalah murid-murid berkenaan. Sebaliknya murid-murid yang lemah dapat mengenal pasti aspek kelemahannya dan membaiki kelemahan tersebut untuk penilaian pada masa akan datang agar mencapai keputusan yang lebih baik. Kepada pelajar pula.Langkah mengadakan penilaian ini dapat meningkatkan motivasi untuk murid belajar. Hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan oleh guru juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya. penilaian dan pengujian juga penting dalam menentukan kesediaan murid untuk mempelajari sesuatu kemahiran. Penilaian jenis ini dibuat oleh guru melalui pemerhatian kesediaan fizikal murid seperti tangan. Sekiranya. rata-rata menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan dan memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan.5 Tujuan-tujuan lain Selain tujuan yang dinyatakan di atas. guru dapat menelah kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya. maklumat penilaian ini menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu topik pengajaran.

Ketiga-tiga bentuk penilaian ini bertujuan mengesan pelajar secara sertamerta.sesuatu topik. maka mereka akan mengetahui dan memberikan tumpuan kepada aspek yang kurang dikuasai oleh mereka. Pihak kementerian mendapat maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran yang telah digubal sama ada telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. mengesan kemajuan dan mengesan pencapaian. Kepada ibu bapa. penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat memberikan maklum balas terhadap kemajuan dan pencapaian anakanak mereka dalam bilik darjah. pengubahsuaian Kelangsungan ini pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan akan dapat dirangka dengan lebih baik dan mantap serta . kekurangan maka yang ketara dalam akan mencapai dilakukan. objektif yang ditentukan.sekolah di seluruh negara. (ii) Lisan dan (iii) Penulisan. Secara mudah. Penilaian yang dijalankan juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia tentang kurikulum yang dipelajari di sekolah. iaitu : (i) Pemerhatian. Sekiranya maklum balas yang diperolehi tersebut menunjukkan masih terdapat daripada sistematik. jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk penilaian berkenaan. Ibu bapa dapat mengambil tindakan sewajarnya seperti menghantar tuisyen atau memberikan tumpuan yang lebih kepada anak-anak mereka demi meningkatkan pencapaian dan membantu meningkatkan penguasaan anak sebaik yang boleh. Secara umumnya penilaian yang dijalankan di bilk darjah dapat dibuat melalui tiga bentuk.

.

.

Latihan 1. Pengujian b. Bagaimanakah penilaian yang dijalankan dalam bilik darjah dapat membantu dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah? 2.3: 1. Nyatakan ciri-ciri: a. Penilaian . Pengukuran c.

kaedah mengajar dan . pengukuran dan penilaian. Melalui aktiviti penilaian guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. objektif pelajaran. kemajuan dan pencapaian murid-murid dalam bilik darjah. perbincangan turut menyentuh aspek aras ukuran serta kepentingan penilaian dalam bilik darjah. Tujuan ialah menentukan pencapaian murid dalam sesuatu pembelajaran. kurikulum. Berbentuk ujian bertulis dengan skor dan gred. Penilaian: Satu proses membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. Pengukuran: Satu prosedur dalam menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan di antara murid. kebolehan. Tujuan ialah membuat perbandingan pencapaian kedudukan di antara murid dalam menguasai pembelajaran. Boleh dalam bentuk pemerhatian. Ringkasan: Pengujian: Satu prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku. Di samping itu juga. Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan.4 RUMUSAN Dalam bab ini anda telah didedahkan dengan konsep pengujian. ujian lisan mahupun bertulis. merancang dan melaksanakan penilaian serta merekod segala maklumat yang diperolehi dan mengadakan tindakan susulan.1. Bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid.

Contoh ujian I.J. Tujuan penilaian: i) ii) iii) iv) v) vi) mengumpul maklumat pencapaian murid selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. umur.R. Popham. London: Allyn & Bacon. W. Merril. Contoh seperti ukuran ketinggian. Skala sela: Data mempunyai urutan atau pangkat serta anggapan bahawa perbezaan antara sela wujud. 2nd ed.) New York: Harper & Row. Competencies for analysis and application. Kementerian Pendidikan Malaysia. Contoh jantina. Mendapatkan maklumat keberkesanan pengajaran guru. Contoh skala Likert. Essential of psychological testing (3rd ed.Q. (2000). Skala ordinal: Data yang menunjukkan urutan atau pangkat. . Skala nominal: Data yang bersifat kualitatif dan dikelaskan mengikut kategori. Merekod keputusan penilaian untuk tujuan rujukan. New Jersey: Printice-Hall Inc. Testing : What every parent should know about school tests. Gay. Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam sesuatu kemahiran yang dipelajari. Charles E. Popham. Penilaian kendalian sekolah. RUJUKAN TAMBAHAN Cronbach. Menilai keberkesanan kurikulum. L. Skala nisbah: Mempunyai semua sifat skala sela dan mempunyai mutlak kosong.J. Tidak dapat menjelaskan perbezaan secara mutlak. (1985). jarak. (2002). L. (1970). Educational and evaluation and measurement. W. Educational evaluation.Pentaksiran: Satu proses mendapatkan maklumat untuk membuat pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan.J. Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu pelajaran. (1975). Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Balik Seterusnya Hakcipta Mohd Isha Awang (UUM) dan Azizi Publicist 2005-2006 n . (1991).Raminah Hj Sabran. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful