P. 1
Matlamat PSV

Matlamat PSV

|Views: 2,004|Likes:
Published by Cokie Ce'so

More info:

Published by: Cokie Ce'so on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

1.

Matlamat PSV Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2. Peranan guru PSV Peranan Guru Pendidikan Seni Dalam PKBS adalah untuk: (i) mengemaskini maklumat pelajar dalam pencapaian Pendidikan Seni Visual sepanjang persekolahan sehingga tahun enam; (ii) membuat laporan pencapaian untuk tindakan susulan dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual; (iii) memperinci maklumat pencapaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor; (iv) memastikan alat dan bahan untuk penilaian PKBS diperolehi daripada Pejabat Pelajaran Daerah dan Pejabat Pelajaran Negeri; (v) meneruskan penilaian bulanan, semester dan memenuhi keperluan rekod profil dan rekod prestasi; (vi) melakukan penilaian secara formal dan tidak formal; dan (vii) menggunakan penilaian formatif yang dikumpulkan untuk menghasilkan penilaian sumatif pada jangka panjang. 3. Penilaian Portfolio Portfolio merupakan himpunan atau koleksi hasil kerja pelajar, maklumat pelajar, pengetahuan pelajar, intelek dan kebolehan menyelesaikan masalah pelajar. Bahan portfolio pelajar menggambarkan amalan pelajar, proses pembelajarannya serta sikap dan nilai terhadap kerja. Penilaian portfolio merupakan satu cara atau kaedah menilai pelajar secara bersistem, menggambarkan penguasaan kemahiran dalam konteks jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Penilaian berportfolio ini telah dilaksanakan di sebahagi an besar negara-negara Eropah termasuk Amerika Syarikat. Satu projek di Universiti Stanford menunjukkan bahawa porfolio ini membawa kesan yang amat memberangsangkan untuk menilai pelajar. Penilaian yang demikian dianggap amat adil dan memperuntuk masa yang mencukupi kepada pelajar untuk menyiapkannya. Di Malaysia, penilaian portfolio ini diperkenalkan di maktab-maktab perguruan untuk menilai guru pelatih. Penilaian berportfolio ini amat wajar untuk diimplimentasi di sekolah -sekolah kerana amat relevan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan konsep JERI

seperti yang disebut di atas. Portfolio merupakan satu bekas atau fail yang diisi dengan berbagai -bagai jenis dokumen, sketsa, penjanaan idea, pemeraman idea secara lakaran atau illustrasi, nota-nota dan refleksi pembelajaran. Menurut Paulson dan Meyer (1991), portfolio ialah satu koleksi bahan terpilih yang dapat menunjukkan daya usaha, kemajuan dan pencapaian seseorang pelajar dalam satu atau lebih bidang pelajaran. Portfolio dalam Pendidikan Seni Visual menampilkan beberapa ciri yang tertentu. Ia merupakan satu fail kerja yang dibina secara berterusan dan beransur-ansur mengikut keperluan semasa dalam proses pembelajaran. Koleksi perkembangan pembelajaran pelajar dirancang secara bersistem dengan menunjukkan adanya rujukan buku dan tokoh seni. Akhirnya, anda sebagai guru Pendidikan Seni Visual yang menilai portfolio pelajar akan dapat melihat usahanya, kemajuan pembelajaranya dan pencapaian secara menyeluruh dan pencapaian spesifik. 4. Format rancangan tahunan dan mingguan PSV (a) Rancangan Tahunan dan Semester (i) Berdasarkan Sukatan pelajaran dan huraian yang dibahagikan mengikut penggal, perkara-perkara yang perlu dinyatakan ialah: _ Kegiatan/Bidang _ Jenis Aktiviti _ Isi Kandungan _ Kemahiran _ Bahan/Alat _ Catatan (ii) Rancangan Penggal yang disediakan perlulah merangkumi aspek-aspek: _ Bidang Melukis dan Menggambar _ Mereka dan Mencorak _ Membentuk dan Membina _ Mengenali Kraf Tradisional (iii) Rancangan penggal yang disediakan mestilah mengikut peringkat perkembangan dan seboleh-bolehnya mempunyai kaitan di antara tajuk yang dirancang. Penggal ...................... Tahun .................. Kegiatan/ Bidang Jenis Aktiviti Isi Kandungan Kemahiran Bahan/ Alat Catatan (b) Rancangan Mingguan

penilaian dapat dijal ankan ke atas proses dan hasil kerja murid... Mata Pelajaran Tahun Kemahiran Isi Kandungan Aktiviti Alatan 5.. nilai-nilai yang sesuai diperhatikan adalah kebersihan dan keteraturan. (ii) Perkara-perkara berikut perlu dicatatkan dalam rancangan mingguan: _ Mata Pelajaran _ Tahun _ Kemahiran _ Isi kandungan _ Aktiviti _ Alatan Minggu ke .. kemahiran. Kaedah pemerhatian adalah proses penilaian yang melibatkan guru secara aktif. Aspek afektif juga boleh dinilai oleh guru semasa menggunakan kaedah pemerhatian. Melalui kaedah ini.. Pemerhatian hasil kerja adalah penilaian pencapaian kebolehan dan kemahiran mur id yang diperlihatkan pada hasil kerja. membuat inerpretasi dan menilai aspek -aspek yang diperhatikan.. lisan dan interaksi dan penulisan.. Selain daripad itu.. ketelitian dan kesempurnaan. keselamatan. Sekiranya proses tidak dilakukan dengan betul. mengelola idea. kemahiran berkomunikasi dalam bahasa seni dan menilai potensi murid . Semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Vi sual.(i) Rancangan mingguan adalah perincian daripada rancangan penggal yang mana rancangan ini menunjukkan kesinambungan dan perkembangan pelajaran dari seminggu ke seminggu.. Pemerhatian proses adalah penilaian yang menitikberatkan proses penghasilan bahan.. ketekunan. interpretasi. Guru memerhati... proses dan teknik yang dipilih dan kemasan adalah beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Perkara-perkara yang perlu dititikberatkan adalah pew ujudan idea di mana proses murid menentukan tema dan peningkatan idea mereka perlu diambil kira. guru perlu memberi bimbingan yang sewajarnya.... Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran PSV Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Vis ual iaitu pemerhatian. fungsi... pemilihan da n penyediaan alat dan bahan.. Kriteria-kriteria yang relevan dalam penilaian adalah gubahan.. keaslian.. Penilaian secara lisan dan interaksi ialah satu kaedah penilaian di mana guru berinteraksi dengan murid untuk mengetahui tahap penguasan murid terhadap aspek seni. pew ujudan idea dan cara mereka menggunakan alat.. bekerjasama. Guru perlu memerhati cara murid mentafsir. kreativiti dan kemasan.

Akses Kendiri atau Kajian Masa Depan. seminar. sintesis dan penilaian. misalnya aktiviti yang berbentuk projek. teka teki. Murid juga digalakkan membuat kajian. proses dan teknik serta kemahiran bahasa seni dan kemahiran berfikir. kritikal dan analitikal. Melalui penilaian ini. eksperimentasi serta membuat perancangan. kemahiran berbahasa seni dan sosial. sifat ingin tahu dan kerjasama antara individu atau kumpulan seperti menggunakan strategi pengajaran Belajar Cara Belajar. anda sebagai guru perlu memberi aktiviti-aktiviti tambahan untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman murid serta mengukuh kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai. Aktiviti-aktiviti ini dinamakan aktiviti pengayaan. aplikasi. perkembangan daya kreatif dan mengenalpasti perlakuan emosi. Pembinaan soalan-soalan obejktif dan subjektif harus menggambarkan pembelajaran secara keseluruhan yang menitikberatkan aras kesukaran berasaskan taxonomy Bloom seperti ingatan. temubual. guru dapat menilai tahap penguasan pengetahuan. Perkara-perkara yang boleh dinilai secara lisan adalah penguasan pengetahuan. kefahaman. Anda juga perlu memberi bimbingan yang lebih dan murid perlu mahir dalam sesuatu kemahiran dahulu sebelum beralih kepada kemahiran yang lain. aktiviti pengayaan diperlukan terutamanya oleh murid yang lebih cerdas untuk mengisi masa terluang dan mengelakkan dari kebosanan. kajian serta tugasan-tugasan yang dapat melibatkan penggunaan daya kreatif. Penilaian menggunakan kaedah penulisa n dapat merangsang pemikiran mur id secara logikal. Bagi pelajar-pelajar yang sudah menguasai sesuatu kemahiran-kemahiran asas seperti membentuk. Begitu juga dengan aktiviti pemulihan. penguasan kemahiran berfikir dan belajar. melakar dan mewarna. perasaan dan perubahan sikap murid. forum. Penilaian secara penulisan pula dapat mengesan dan mengukur perkembangan dan pemahaman murid dalam pelbagai aspek pengetahuan serta merekod proses dalam bentuk folio.dalam kemahiran berfikir. kuiz. peta minda. Kelemahan -kelemahan ini amat perlu di atasi sebelum ia terhimpun yang akan menyebabkan usaha memulih sudah terlewat. 6. pemahaman konsep. Aktiviti-aktiviti lisan yang boleh dijalankan ialah soal jaw ab. Maksud aktiviti Pengayaan dan Pemulihan Pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Seni juga akan melalui proses pengayaan dan pemulihan. Aktiviti yang lebih mencabar membolehkan murid berdikari dalam pembelajaran. pemahaman konsep. Anda perlu gunakan aktiviti-aktiviti alternatif dalam usaha mengatasi kelemahan murid. lakonan dan sumbangsaran. Pemulihan amat perlu untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran dalam Pendidikan Seni. mengunting. Dalam sesuatu pelajaran. anda sebagi guru tidak dapat lari daripada menjalankan aktiviti pemulihan di dalam bilik darjah. analisis. contohnya .

7.strategi Masteri amat sesuai dalam situasi ini. Proses apresiasi seni Feldman (1967) dan Smith (1967) mencadangkan aktivi ti-aktiviti aprisiasi seni. berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap: (a) Menggambarkan ( description ) (b) Menganalisa ( analysis ) (c) Tafsiran ( interpretation ) (d) Penilaian ( evaluation ) (a) Menggambarkan Mengamati hasil seni dan menggambarkan sifat-sifat tampak seperti warna. Pemulihan adalah penting untuk mengembangkan potensi murid disamping membina keyakinan untuk terus belajar dengan kadarnya sendiri. prinsip dan struktur. gambar. jalinan dan elemen -elemen gubahan iaitu prinsip dan struktur. bentuk. (v) Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah pula dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. garisan. . (iv) Tingkap-tingkap dan pintu yang mencukupi akan membolehkan cahaya masuk dan udara beredar bebas dalam studio. (ii) Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana. (ii) Suasana di studio Pendidikan Seni yang dihiasi dan diatur kemas dengan carta. Ianya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: (i) Penyusunan meja kerusi murid mengikut kumpulan. rupa. 8. Iklim bilik seni dari segi aspek fizikal Iklim bilik darjah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual sama ada di bilik seni ataupun di sebuah bilik darjah biasa. susunan perabot adalah teratur dan sesuai untuk aktiviti yang akan dijalankan. (a) Aspek fizikal Dari aspek fizikal. (b) Menganalisa (i) Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak seperti unsur-unsur seni. rak pameran dan alat bantu mengajar yang mengalakkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Keadaaan cahaya dan udara studio yang cukup dapat membangkitkan suasana yang segar dan membawa keselesaan kepada murid. Sudut seni untuk pameran contoh-contoh hasil kerja pelajar perlu ada dan diuruskan dengan menarik dan kemaskini. merang kumi keadaan fizikal dan suasana pembelajaran yang sesuai dan kondusif untuk sesuatu pelajaran. (iii) Saiz studio yang mempunyai ruang yang cukup untuk bergerak dapat memberi keselesaan kepada murid-murid menjalankan aktiviti kumpulan dan permainan. guru seni hendaklah berusaha menentukan bahawa bilik darjah atau bilik seni adalah bersih.

(ii) Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya ( significance ) dari segi individu. simbol. sejarah serta keseniannya. keagamaan dan kepercayaan. teknik dan fungsi. sosial. (iI) Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna tersebut. (d) Penilaian (i) Membuat penilaian berdasarkan kepada kriteria yang bersesuaian seperti keaslian. struktur corak dan bahan. . (c) Tafsiran (i) Mencari makna-makna yang terdapat pada sifat-sifat tampak seperti subjek.(iii) Menghuraikan stail sesuatu karya. unsur-unsur seni. prinsip. gubahan.

Eisner ( 1967 ). Dalam kebudayaan manpun. Keceriaan. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam . beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanakkanak sebaliknya. Berdasarkan kajian beliau. kebudayaan dan lainlain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. personaliti dan sebagainya. keseronokan dan kesenangan estetik. 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya. Selain daripada itu. Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak. pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial. politik. ii) Pandangan Barat tentang kesenian Menurut Herbert Read. menurut barat. sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Pada asasnya.ISL MINGGU 9 (PNDGN TOKOH-TOKOH MNGENAI PERANAN GURU) Pandangan Tokoh-tokoh Barat. kebudayaan mahupun ekonomi. Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Dalam konteks ini. C) Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing. keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. Timur dan Islam Tentang Seni dan Kesenian -> Seni dan kesenian. pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Secara jelasnya.

seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak. seni menjadi suatu yang bebas. 1994 ) berpendapat bahawa.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. aktiviti bercorak praktikal. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. maka seni itu baik.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. bukan aspek kegunaannya. impressionisme dan sebagainya. b) Aristotle (384-322SM) . Menurut pandangan Barat. Menurutnya.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf.Dikatakan dengan perlakuan.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang hayat. kubisme. kesejahteraan dan keindahan. kebaikan. Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama.kebudayaannya. karya seni itu suatu imej mental. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemah iran yang boleh dipelajari. : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. . akhlak. keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. Lantaran itu. C) Pestalozzi (1746-1827) . nilai dan moral. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Demi seni. . d) Herbert Read .Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan . . . kesempurnaan. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan.

Lantaran itu. f) John Dewey (1859 ± 1952) . teknik serta variasinya seni itu sendiri.meja dsb. pertukangan. (kreativiti. . keseronokan dan kedamaian estetik.Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan . k) Feldman . kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. Seni dan kesenian . . i) Lansing .keceriaan. peradaban dan kebudayaan manusia.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . J) June McFee .Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre. .Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya.Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg.Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. riang. . sains dan teknologi. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. pemikiran) g) Walter Gropius . Kerusi. Chapman .Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. sikap dan psikomotor. pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat. minat untuk belajar dan memajukan diri. h) Efland dan Laura H.Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. -Seni mewujudkan suasana gembira. Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. suka. aliran.Seni alat untuk mendidik seseorang .Ianya mengabungkan seni. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.Seni adalah untuk masyarakat .

ALIAS ISMAIL PN MANIRAH BT HASSAN . Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. Intipati kesenian islam adalah tauhid. Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. b) Pandangan Al-Ghazali . yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. ketauhidan kepada Maha Pencipta.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba .Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim pengurusan panitia seni visual Contoh Pengurusan panitia pendidikan seni Carta organisasi lengkap ( buat le ) TENAGA PENGAJAR EN. Lalu. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul.Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . Ia merupakan penyatuan. agama bukanlah kebudayaan. Jelasnya. ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya.terlalu akrab dengan aspek keagamaan. sosial. . ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. Bagi agama Islam. politik.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik.Seni tidak melampui batas kesusilaan .

Kuiz d.Ukiran 3. Bank Soalan 5.Batik .AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2010 1. Pencapaian target Peperiksaan 2010 -strategi b. Fungsi JKS ialah untuk merancang dan menyelaras segala hal berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Pertandingan Melukis b. Jadual Waktu dan masa pengajaran dan pembelajaran c.Ceramik . Asas-asas Senireka b. Pendedahan Pelajar Kepada Seni -multimedia -pekerjaan -hasil-hasil seni KE ARAH PENGURUSAN PANITIA PSV YANG CEMERLANG A. adalah wajar bagi Pengetua menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum di sekolahnya dengan PK 1 sebagai Naib Pengerusi.Walau bagaimanapun.Anyaman . Pameran c. Penyediaan Buku Rancangan Mengajar e. Pengetua adalah bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan tentang pelaksanaan kurikulum di sekolahnya untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Pertandingan Lanskap / Taman 4. Kraf tangan . Minggu PSV a. PENGURUSAN PANITIA PSV 1. 2. Sukatan Mata Pelajaran dan Huraian d. Pertandingan Melukis Mural e. Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal Pengurusan kurikulum. Lain-lain-Cadangan buku rujukan -Aktiviti Panitia PSV 2010 2. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) adalah badan yang menentukan dasar-dasar sekolah yang berkaitan dengan kurikulum. Peperiksaan dan Ujian g. Pencerapan f. Pengenalan Dalam struktur organisasi sebuah sekolah menengah. Mesyuarat Panitia Pendidikan Seni Visual . Program Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran PSV -Untuk guru-guru yang mengajar PSV Topik a. Oleh itu.Agenda a. Lawatan Sambil Belajar 6. Ahli-ahli JKS .

Ketua Panitia ialah seorang guru kanan yang dilantik oleh Pengetua.2 Pengurusan mata pelajaran PSV yang baik dapat memperlihatkan. 3. Pengawasan yang berkesan 3. 4.8 Keputusan Ujian dan Peperiksaan Menganalisis dan mengkaji keputusan tersebut untuk mengesan kelemahan dan cara mengatasi.10 Sudut PSV Mengadakan sudut PSV dibilik darjah . 4. a.9 Kertas Soalan Mengadakan bank soalan.1 Sukatan Pelajaran Menentukan sukatan yang digunakan ialah sukatan semasa.5 Buku-buku rujukan Mencadangkan pembelian buku-buku rujukan untuk PSS dan Bilik PSV. 4.Manakala AJK dilantik oleh panitia sendiri. Tugas-tugas Ketua Panitia .4 Keputusan yang diambil oleh panitia perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Pengetua untuk mendapat penyelesaian atau makluman. 4. 4. 4. 4. memahami sukatan dan huraian sukatan. 4. 4.4 Alat dan Bahan Merancang pembelian yang perlu untuk P & P disemua tingkatan.Mengumpul soalan sekolah lain untuk kajian. 4.2 Rancangan Pelajaran. 4. pengalaman dan kepakaran untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. 3. 3.6 Alat Bantu Mengajar Mengumpul berbagai jenis BBM untuk kegunaan guru PSV dalam P & P.11 Mesyuarat Mengadakan mesyuarat formal dan tidak formal. perpustakaan dan tempat-tempat tertentu. Tugas-tugas Panitia PSV 4. Ciri-ciri kepimpinan yang dinamik d.3 Melalui badan ini. berkongsi fikiran. Menyediakan dan menyelaraskan rancangan bagi semua kelas mengikut tingkatan .7 Ujian dan Peperiksaan Menyelaras kertas-kertas soalan untuk semua tingkatan. guru-guru PSV berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah dalam bidang pengajaran. Perancangan yang teliti b.12 Hal-hal lain Kerjasama dengan panitia lain seperti lawatan dan minggu panitia.adalah terdiri daripada Ketua Bidang dan Guru-guru Kanan @ Ketua Panitia Mata Pelajaran . 4. Panitia Pendidikan Seni Visual 3. motivasi dan sikap serta tabiat belajar yang dimiliki oleh pelajar disamping dapat memupuk kerjasama. 5 .3 Rancangan Harian Menentukan adanya rancangan berasaskan Sukatan Pelajaran semasa.1 Anggota Panitia Pendidikan Seni Visual merupakan semua guru yang mengajar PSV di sekolah. Pengelolaan yang sistematik c.

15 Tugas-tugas lain yang berkaitan -menerima dan menjalankan tugas lain dengan penuh kerelaan.3 Sukatan Pelajaran -mendapat dan membekalkan Sukatan PSV untuk panduan semua ahli.6 Perkembangan staf -menyediakan dan mengadakan perkembangan staf bagi guru-guru PSV 5.5.minit mesyuarat.4 Buku stok 5.14 Guru Sumber 5.9 Analisis Peperiksaan 5.7 Perbelanjaan Tahunan 5.5 Bilik Seni dan peralatan 5.11 Pencerapan -membantu pihak Pengetua dalam pencerapan guru PSV 5. 5. -menyelenggarakan fail-fail. 5.1 Mesyuarat Panitia -mempengerusi semua mesyuarat PSV -mengadakan mesyuarat secara berkala atau perjumpaan tidak formal. 5.10 Kemajuan Diri -mempertingkatkan kualiti kerja amali untuk menguasai kemahiran PSV 5. laporan.8 Rancangan Pengajaran -menyelaras dan menyemak rancangan pengajaran semester. .surat menyurat dan dokumen yang berkaitan dengan kemaskini.2 Penyeliaan Panitia 5. 5.13 Pemilihan Guru -mencadangkan kepada pihak Pengetua pemilihan guru PSV 5.12 Koleksi BBM -mengadakan koleksi BBM secara kolektif.

.

.

.

.

.

.

.

langkah dan strategi. serta dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran Seni Visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya. Huraian Kurikulum dan Rancangan tahunan yang telah disediakan diperingkat JPN. Pengenalan Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual STPM mempunyai matlamat untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran Seni Visual bagi membolehkan pelajar mengikuti program Seni Visual atau program yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi kelak. MADYA HJ. Langkah. Sukatan pelajaran Seni Visual STPM ini dilaksanakan untuk pelajar tingkatan enam rendah dan tingkatan enam atas yang mengambil subjek Pendidikan Seni Visual dan bakal menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Penilaian Malaysia. Melibatkan kurikulum PSV. Terdapat lapan objekti dalam sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual STPM yang dikenalpasti mampu meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan untuk pelajar tingkatan enam.   £ £ ¢¡     . Perancangan Pengajaran pula melibatkan perancangan apa yang hendak dilakukan semasa pengajaran. termasuklah Objekti . B.00-4.K u r i k u l u m PENDIDIKAN SENI TUGASAN INDIVIDU KUMPULAN B HARI: KHAMIS WAKTU: 2. Kandungan Sukatan Pelajaran Seni Visual STPM. A.00 PETANG M HAMAD AFIFFUDDIN BIN M HAMAD TAKIUDIN D20071029673 PENSYARAH: PR F. IBERAHIM BIN HASSAN SOALAN 1 (SSP 3093) Jel kan kandungan sukatan pelajaran Seni Visual STPM.

bahasa Seni Visual dan pendekatan sejarah serta kritikan Seni Visual. Manakala subtajuk bahasa Seni Visual ini pula akan menjelaskan tentang aspek formal dan makna/fungsi/konteks. gaya penampilan. Apresiasi Seni Visual ini akan diajar kepada pelajar tingkatan enam dan di bawah tajuk aspresiasi Seni Visual ini mempunyai beberapa komponen pecahan subtajuk yang dapat menjelaskan makna Pendidikan Seni Visual secara berkesan. a. kebudayaan. Teori Seni Visual (144 waktu). Ketiga-tiga subtajuk ini akan menghuraikan lagi tentang pengkaryaan.lukis an dan projek penghasilan kerja. Konsep dan kaedah sejarah Seni Visual ini akan menghuraikan tentang pengolahan karya. nilai utiliti dan hiasan.Dua aspek utama yang terkandung di dalam sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual ialah apresiasi Seni Visual dan penghasilan Seni Visual yang terdiri daripada tiga komponen yang utama iaitu. period iaitu sejarah dan kebudayan serta makna yang tersurat dan tersirat. Subtajuk terakhir di bawah tajuk apresiasi Seni Visual ialah pendekatan sejarah dan kritikan Seni Visual. Antara subtajuk yang akan menjelaskan lagi makna Seni Visual ialah pengenalan Seni Visual. Subtajuk pengenalan Seni Visual ini akan menjelaskan kepada pelajar mengenai pengertian Seni Visual. peranan Seni Visual dan pengalaman estetik. Di bahagian aspek formal akan menyentuh mengenai unsur seni dan prinsip rekaan. teori Seni Visual (apresiasi Seni Visual dan teori penghasilan). Bagi aspek makna/fungsi/konteks akan menghuraikan tentang aliran. b. kepercayaan. Apresiasi Seni Visual. pendekatan sejarah dan kritikan Seni Visual ini akan menjelaskan tentang konsep dan kaedah sejarah Seni Visual serta konsep dan kaedah kritikan Seni Visual. peranan Seni Visual yang meliputi psikologi dan sosiologi serta pengalaman estetik yang menekankan mengenai pengalaman langsung dan pengalaman intelektual. Masa yang diperuntukkan bagi Teori Penghasilan ini ialah 30 waktu untuk diajar kepada pelajar tingkatan enam. Bagi konsep dan kaedah kritikan Seni Visual ianya menyentuh mengenai pendekatan dan juga strategi. Antara subtopik di bawah teori penghasilan ialah pembentukan idea. Teori Penghasilan. pendekatan . dan di bawah topik ini juga terdapat beberapa komponen pecahan subtopik. perekaan.

penjanaan idea. . penterjemahan idea dan penyediaan portfolio serta hasil karya. Subtopik yang pertama iaitu pembentukan idea akan menjelaskan pengertian idea dan sumber idea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->