P. 1
Matlamat PSV

Matlamat PSV

|Views: 2,004|Likes:
Published by Cokie Ce'so

More info:

Published by: Cokie Ce'so on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

1.

Matlamat PSV Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2. Peranan guru PSV Peranan Guru Pendidikan Seni Dalam PKBS adalah untuk: (i) mengemaskini maklumat pelajar dalam pencapaian Pendidikan Seni Visual sepanjang persekolahan sehingga tahun enam; (ii) membuat laporan pencapaian untuk tindakan susulan dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual; (iii) memperinci maklumat pencapaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor; (iv) memastikan alat dan bahan untuk penilaian PKBS diperolehi daripada Pejabat Pelajaran Daerah dan Pejabat Pelajaran Negeri; (v) meneruskan penilaian bulanan, semester dan memenuhi keperluan rekod profil dan rekod prestasi; (vi) melakukan penilaian secara formal dan tidak formal; dan (vii) menggunakan penilaian formatif yang dikumpulkan untuk menghasilkan penilaian sumatif pada jangka panjang. 3. Penilaian Portfolio Portfolio merupakan himpunan atau koleksi hasil kerja pelajar, maklumat pelajar, pengetahuan pelajar, intelek dan kebolehan menyelesaikan masalah pelajar. Bahan portfolio pelajar menggambarkan amalan pelajar, proses pembelajarannya serta sikap dan nilai terhadap kerja. Penilaian portfolio merupakan satu cara atau kaedah menilai pelajar secara bersistem, menggambarkan penguasaan kemahiran dalam konteks jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Penilaian berportfolio ini telah dilaksanakan di sebahagi an besar negara-negara Eropah termasuk Amerika Syarikat. Satu projek di Universiti Stanford menunjukkan bahawa porfolio ini membawa kesan yang amat memberangsangkan untuk menilai pelajar. Penilaian yang demikian dianggap amat adil dan memperuntuk masa yang mencukupi kepada pelajar untuk menyiapkannya. Di Malaysia, penilaian portfolio ini diperkenalkan di maktab-maktab perguruan untuk menilai guru pelatih. Penilaian berportfolio ini amat wajar untuk diimplimentasi di sekolah -sekolah kerana amat relevan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan konsep JERI

seperti yang disebut di atas. Portfolio merupakan satu bekas atau fail yang diisi dengan berbagai -bagai jenis dokumen, sketsa, penjanaan idea, pemeraman idea secara lakaran atau illustrasi, nota-nota dan refleksi pembelajaran. Menurut Paulson dan Meyer (1991), portfolio ialah satu koleksi bahan terpilih yang dapat menunjukkan daya usaha, kemajuan dan pencapaian seseorang pelajar dalam satu atau lebih bidang pelajaran. Portfolio dalam Pendidikan Seni Visual menampilkan beberapa ciri yang tertentu. Ia merupakan satu fail kerja yang dibina secara berterusan dan beransur-ansur mengikut keperluan semasa dalam proses pembelajaran. Koleksi perkembangan pembelajaran pelajar dirancang secara bersistem dengan menunjukkan adanya rujukan buku dan tokoh seni. Akhirnya, anda sebagai guru Pendidikan Seni Visual yang menilai portfolio pelajar akan dapat melihat usahanya, kemajuan pembelajaranya dan pencapaian secara menyeluruh dan pencapaian spesifik. 4. Format rancangan tahunan dan mingguan PSV (a) Rancangan Tahunan dan Semester (i) Berdasarkan Sukatan pelajaran dan huraian yang dibahagikan mengikut penggal, perkara-perkara yang perlu dinyatakan ialah: _ Kegiatan/Bidang _ Jenis Aktiviti _ Isi Kandungan _ Kemahiran _ Bahan/Alat _ Catatan (ii) Rancangan Penggal yang disediakan perlulah merangkumi aspek-aspek: _ Bidang Melukis dan Menggambar _ Mereka dan Mencorak _ Membentuk dan Membina _ Mengenali Kraf Tradisional (iii) Rancangan penggal yang disediakan mestilah mengikut peringkat perkembangan dan seboleh-bolehnya mempunyai kaitan di antara tajuk yang dirancang. Penggal ...................... Tahun .................. Kegiatan/ Bidang Jenis Aktiviti Isi Kandungan Kemahiran Bahan/ Alat Catatan (b) Rancangan Mingguan

. (ii) Perkara-perkara berikut perlu dicatatkan dalam rancangan mingguan: _ Mata Pelajaran _ Tahun _ Kemahiran _ Isi kandungan _ Aktiviti _ Alatan Minggu ke . membuat inerpretasi dan menilai aspek -aspek yang diperhatikan. lisan dan interaksi dan penulisan. pemilihan da n penyediaan alat dan bahan... Melalui kaedah ini. pew ujudan idea dan cara mereka menggunakan alat... Guru memerhati.. kreativiti dan kemasan. Penilaian secara lisan dan interaksi ialah satu kaedah penilaian di mana guru berinteraksi dengan murid untuk mengetahui tahap penguasan murid terhadap aspek seni..(i) Rancangan mingguan adalah perincian daripada rancangan penggal yang mana rancangan ini menunjukkan kesinambungan dan perkembangan pelajaran dari seminggu ke seminggu. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran PSV Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Vis ual iaitu pemerhatian.... Kriteria-kriteria yang relevan dalam penilaian adalah gubahan.. Perkara-perkara yang perlu dititikberatkan adalah pew ujudan idea di mana proses murid menentukan tema dan peningkatan idea mereka perlu diambil kira. kemahiran. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Vi sual. mengelola idea. Sekiranya proses tidak dilakukan dengan betul. Aspek afektif juga boleh dinilai oleh guru semasa menggunakan kaedah pemerhatian. ketekunan. keselamatan... Mata Pelajaran Tahun Kemahiran Isi Kandungan Aktiviti Alatan 5. kemahiran berkomunikasi dalam bahasa seni dan menilai potensi murid . Selain daripad itu. Guru perlu memerhati cara murid mentafsir. guru perlu memberi bimbingan yang sewajarnya.. interpretasi. Pemerhatian hasil kerja adalah penilaian pencapaian kebolehan dan kemahiran mur id yang diperlihatkan pada hasil kerja. proses dan teknik yang dipilih dan kemasan adalah beberapa elemen yang perlu diperhatikan.. Kaedah pemerhatian adalah proses penilaian yang melibatkan guru secara aktif... keaslian. penilaian dapat dijal ankan ke atas proses dan hasil kerja murid. bekerjasama... nilai-nilai yang sesuai diperhatikan adalah kebersihan dan keteraturan. ketelitian dan kesempurnaan. fungsi.. Pemerhatian proses adalah penilaian yang menitikberatkan proses penghasilan bahan..

perkembangan daya kreatif dan mengenalpasti perlakuan emosi. peta minda. kuiz. Murid juga digalakkan membuat kajian. Pembinaan soalan-soalan obejktif dan subjektif harus menggambarkan pembelajaran secara keseluruhan yang menitikberatkan aras kesukaran berasaskan taxonomy Bloom seperti ingatan. Kelemahan -kelemahan ini amat perlu di atasi sebelum ia terhimpun yang akan menyebabkan usaha memulih sudah terlewat. Anda juga perlu memberi bimbingan yang lebih dan murid perlu mahir dalam sesuatu kemahiran dahulu sebelum beralih kepada kemahiran yang lain. Akses Kendiri atau Kajian Masa Depan. Aktiviti-aktiviti ini dinamakan aktiviti pengayaan. Penilaian menggunakan kaedah penulisa n dapat merangsang pemikiran mur id secara logikal. eksperimentasi serta membuat perancangan.dalam kemahiran berfikir. pemahaman konsep. misalnya aktiviti yang berbentuk projek. contohnya . penguasan kemahiran berfikir dan belajar. Melalui penilaian ini. Penilaian secara penulisan pula dapat mengesan dan mengukur perkembangan dan pemahaman murid dalam pelbagai aspek pengetahuan serta merekod proses dalam bentuk folio. aplikasi. sintesis dan penilaian. Dalam sesuatu pelajaran. forum. Anda perlu gunakan aktiviti-aktiviti alternatif dalam usaha mengatasi kelemahan murid. temubual. perasaan dan perubahan sikap murid. melakar dan mewarna. kemahiran berbahasa seni dan sosial. guru dapat menilai tahap penguasan pengetahuan. Maksud aktiviti Pengayaan dan Pemulihan Pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Seni juga akan melalui proses pengayaan dan pemulihan. sifat ingin tahu dan kerjasama antara individu atau kumpulan seperti menggunakan strategi pengajaran Belajar Cara Belajar. seminar. kefahaman. teka teki. proses dan teknik serta kemahiran bahasa seni dan kemahiran berfikir. lakonan dan sumbangsaran. mengunting. Pemulihan amat perlu untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran dalam Pendidikan Seni. Perkara-perkara yang boleh dinilai secara lisan adalah penguasan pengetahuan. Begitu juga dengan aktiviti pemulihan. kritikal dan analitikal. 6. analisis. anda sebagi guru tidak dapat lari daripada menjalankan aktiviti pemulihan di dalam bilik darjah. Aktiviti-aktiviti lisan yang boleh dijalankan ialah soal jaw ab. Bagi pelajar-pelajar yang sudah menguasai sesuatu kemahiran-kemahiran asas seperti membentuk. anda sebagai guru perlu memberi aktiviti-aktiviti tambahan untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman murid serta mengukuh kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai. kajian serta tugasan-tugasan yang dapat melibatkan penggunaan daya kreatif. Aktiviti yang lebih mencabar membolehkan murid berdikari dalam pembelajaran. pemahaman konsep. aktiviti pengayaan diperlukan terutamanya oleh murid yang lebih cerdas untuk mengisi masa terluang dan mengelakkan dari kebosanan.

(iii) Saiz studio yang mempunyai ruang yang cukup untuk bergerak dapat memberi keselesaan kepada murid-murid menjalankan aktiviti kumpulan dan permainan. garisan. . Iklim bilik seni dari segi aspek fizikal Iklim bilik darjah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual sama ada di bilik seni ataupun di sebuah bilik darjah biasa. jalinan dan elemen -elemen gubahan iaitu prinsip dan struktur. merang kumi keadaan fizikal dan suasana pembelajaran yang sesuai dan kondusif untuk sesuatu pelajaran. Proses apresiasi seni Feldman (1967) dan Smith (1967) mencadangkan aktivi ti-aktiviti aprisiasi seni. susunan perabot adalah teratur dan sesuai untuk aktiviti yang akan dijalankan. (ii) Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana. 8. Pemulihan adalah penting untuk mengembangkan potensi murid disamping membina keyakinan untuk terus belajar dengan kadarnya sendiri. (v) Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah pula dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 7. (ii) Suasana di studio Pendidikan Seni yang dihiasi dan diatur kemas dengan carta. (a) Aspek fizikal Dari aspek fizikal. (b) Menganalisa (i) Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak seperti unsur-unsur seni. berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap: (a) Menggambarkan ( description ) (b) Menganalisa ( analysis ) (c) Tafsiran ( interpretation ) (d) Penilaian ( evaluation ) (a) Menggambarkan Mengamati hasil seni dan menggambarkan sifat-sifat tampak seperti warna. gambar. rupa. prinsip dan struktur. rak pameran dan alat bantu mengajar yang mengalakkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ianya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: (i) Penyusunan meja kerusi murid mengikut kumpulan. Sudut seni untuk pameran contoh-contoh hasil kerja pelajar perlu ada dan diuruskan dengan menarik dan kemaskini. guru seni hendaklah berusaha menentukan bahawa bilik darjah atau bilik seni adalah bersih.strategi Masteri amat sesuai dalam situasi ini. bentuk. Keadaaan cahaya dan udara studio yang cukup dapat membangkitkan suasana yang segar dan membawa keselesaan kepada murid. (iv) Tingkap-tingkap dan pintu yang mencukupi akan membolehkan cahaya masuk dan udara beredar bebas dalam studio.

teknik dan fungsi. sosial. keagamaan dan kepercayaan. (ii) Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya ( significance ) dari segi individu. gubahan. simbol.(iii) Menghuraikan stail sesuatu karya. (iI) Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna tersebut. prinsip. (c) Tafsiran (i) Mencari makna-makna yang terdapat pada sifat-sifat tampak seperti subjek. . struktur corak dan bahan. sejarah serta keseniannya. (d) Penilaian (i) Membuat penilaian berdasarkan kepada kriteria yang bersesuaian seperti keaslian. unsur-unsur seni.

Dalam konteks ini. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing. pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial. 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. kebudayaan mahupun ekonomi. beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Eisner ( 1967 ). kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanakkanak sebaliknya. politik. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. keseronokan dan kesenangan estetik. menurut barat. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya. perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. Keceriaan. Timur dan Islam Tentang Seni dan Kesenian -> Seni dan kesenian. C) Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Selain daripada itu. sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi. personaliti dan sebagainya. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. Dalam kebudayaan manpun. Secara jelasnya. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal. Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak. Berdasarkan kajian beliau. kebudayaan dan lainlain altiviti yang berkai dengan kehidupan. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam .ISL MINGGU 9 (PNDGN TOKOH-TOKOH MNGENAI PERANAN GURU) Pandangan Tokoh-tokoh Barat. guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak. Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. ii) Pandangan Barat tentang kesenian Menurut Herbert Read. Pada asasnya.

semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan.Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan . karya seni itu suatu imej mental. C) Pestalozzi (1746-1827) . . Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. bukan aspek kegunaannya. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemah iran yang boleh dipelajari.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang hayat. kebaikan. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. . keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. Lantaran itu. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. kesejahteraan dan keindahan. : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Demi seni. maka seni itu baik. 1994 ) berpendapat bahawa. Menurutnya. kubisme. d) Herbert Read .Dikatakan dengan perlakuan. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. b) Aristotle (384-322SM) .Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran. Menurut pandangan Barat. . kesempurnaan. . nilai dan moral.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi. akhlak.kebudayaannya. impressionisme dan sebagainya. aktiviti bercorak praktikal. seni menjadi suatu yang bebas. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme.

Ianya mengabungkan seni.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya. peradaban dan kebudayaan manusia. Lantaran itu. Kerusi. i) Lansing .Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran.Seni adalah untuk masyarakat . minat untuk belajar dan memajukan diri. (kreativiti. .Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan . teknik serta variasinya seni itu sendiri.Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. keseronokan dan kedamaian estetik. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri.keceriaan.Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya. . J) June McFee . k) Feldman . pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. .Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.Seni alat untuk mendidik seseorang . Seni dan kesenian . . riang. f) John Dewey (1859 ± 1952) .Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . sikap dan psikomotor. suka. pemikiran) g) Walter Gropius . aliran. -Seni mewujudkan suasana gembira. Chapman .Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia.meja dsb. Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. pertukangan. sains dan teknologi. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre.Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. h) Efland dan Laura H.

maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. sosial. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama.Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . Ia merupakan penyatuan. . Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. ALIAS ISMAIL PN MANIRAH BT HASSAN . ketauhidan kepada Maha Pencipta. ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul. agama bukanlah kebudayaan.terlalu akrab dengan aspek keagamaan. Bagi agama Islam.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. politik.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka. Intipati kesenian islam adalah tauhid.Seni tidak melampui batas kesusilaan . i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. Lalu. Jelasnya. b) Pandangan Al-Ghazali .Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim pengurusan panitia seni visual Contoh Pengurusan panitia pendidikan seni Carta organisasi lengkap ( buat le ) TENAGA PENGAJAR EN.

Mesyuarat Panitia Pendidikan Seni Visual .Ukiran 3. 2.Anyaman . Pencapaian target Peperiksaan 2010 -strategi b. Kuiz d. Pertandingan Lanskap / Taman 4. Minggu PSV a. Pertandingan Melukis b. Lawatan Sambil Belajar 6. Lain-lain-Cadangan buku rujukan -Aktiviti Panitia PSV 2010 2. Pendedahan Pelajar Kepada Seni -multimedia -pekerjaan -hasil-hasil seni KE ARAH PENGURUSAN PANITIA PSV YANG CEMERLANG A. Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal Pengurusan kurikulum. Pencerapan f. Pertandingan Melukis Mural e.Ceramik . Fungsi JKS ialah untuk merancang dan menyelaras segala hal berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Oleh itu. Asas-asas Senireka b.Walau bagaimanapun. PENGURUSAN PANITIA PSV 1. adalah wajar bagi Pengetua menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum di sekolahnya dengan PK 1 sebagai Naib Pengerusi. Penyediaan Buku Rancangan Mengajar e. Ahli-ahli JKS . Pameran c.Batik .Agenda a. Pengetua adalah bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan tentang pelaksanaan kurikulum di sekolahnya untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) adalah badan yang menentukan dasar-dasar sekolah yang berkaitan dengan kurikulum.AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2010 1. Kraf tangan . Jadual Waktu dan masa pengajaran dan pembelajaran c. Pengenalan Dalam struktur organisasi sebuah sekolah menengah. Sukatan Mata Pelajaran dan Huraian d. Peperiksaan dan Ujian g. Bank Soalan 5. Program Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran PSV -Untuk guru-guru yang mengajar PSV Topik a.

4.1 Sukatan Pelajaran Menentukan sukatan yang digunakan ialah sukatan semasa. memahami sukatan dan huraian sukatan. 4.6 Alat Bantu Mengajar Mengumpul berbagai jenis BBM untuk kegunaan guru PSV dalam P & P. 4. Tugas-tugas Ketua Panitia . Pengelolaan yang sistematik c. 3.1 Anggota Panitia Pendidikan Seni Visual merupakan semua guru yang mengajar PSV di sekolah. motivasi dan sikap serta tabiat belajar yang dimiliki oleh pelajar disamping dapat memupuk kerjasama. 4. Panitia Pendidikan Seni Visual 3.9 Kertas Soalan Mengadakan bank soalan.12 Hal-hal lain Kerjasama dengan panitia lain seperti lawatan dan minggu panitia. Perancangan yang teliti b.3 Melalui badan ini. 3.adalah terdiri daripada Ketua Bidang dan Guru-guru Kanan @ Ketua Panitia Mata Pelajaran .4 Alat dan Bahan Merancang pembelian yang perlu untuk P & P disemua tingkatan.Manakala AJK dilantik oleh panitia sendiri.Mengumpul soalan sekolah lain untuk kajian.11 Mesyuarat Mengadakan mesyuarat formal dan tidak formal.3 Rancangan Harian Menentukan adanya rancangan berasaskan Sukatan Pelajaran semasa.2 Pengurusan mata pelajaran PSV yang baik dapat memperlihatkan.8 Keputusan Ujian dan Peperiksaan Menganalisis dan mengkaji keputusan tersebut untuk mengesan kelemahan dan cara mengatasi.7 Ujian dan Peperiksaan Menyelaras kertas-kertas soalan untuk semua tingkatan. 4. Pengawasan yang berkesan 3. perpustakaan dan tempat-tempat tertentu. 3. 4. Ketua Panitia ialah seorang guru kanan yang dilantik oleh Pengetua. 4. Ciri-ciri kepimpinan yang dinamik d. 4. Menyediakan dan menyelaraskan rancangan bagi semua kelas mengikut tingkatan . guru-guru PSV berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah dalam bidang pengajaran. 5 . Tugas-tugas Panitia PSV 4.10 Sudut PSV Mengadakan sudut PSV dibilik darjah . 4. 4.2 Rancangan Pelajaran. pengalaman dan kepakaran untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.5 Buku-buku rujukan Mencadangkan pembelian buku-buku rujukan untuk PSS dan Bilik PSV. 4. berkongsi fikiran. 4.4 Keputusan yang diambil oleh panitia perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Pengetua untuk mendapat penyelesaian atau makluman. a.

laporan. -menyelenggarakan fail-fail.15 Tugas-tugas lain yang berkaitan -menerima dan menjalankan tugas lain dengan penuh kerelaan.5 Bilik Seni dan peralatan 5.5. .1 Mesyuarat Panitia -mempengerusi semua mesyuarat PSV -mengadakan mesyuarat secara berkala atau perjumpaan tidak formal.13 Pemilihan Guru -mencadangkan kepada pihak Pengetua pemilihan guru PSV 5.12 Koleksi BBM -mengadakan koleksi BBM secara kolektif. 5.6 Perkembangan staf -menyediakan dan mengadakan perkembangan staf bagi guru-guru PSV 5.8 Rancangan Pengajaran -menyelaras dan menyemak rancangan pengajaran semester. 5.4 Buku stok 5.10 Kemajuan Diri -mempertingkatkan kualiti kerja amali untuk menguasai kemahiran PSV 5.2 Penyeliaan Panitia 5.9 Analisis Peperiksaan 5.11 Pencerapan -membantu pihak Pengetua dalam pencerapan guru PSV 5. 5. 5.3 Sukatan Pelajaran -mendapat dan membekalkan Sukatan PSV untuk panduan semua ahli.minit mesyuarat.7 Perbelanjaan Tahunan 5.14 Guru Sumber 5.surat menyurat dan dokumen yang berkaitan dengan kemaskini.

.

.

.

.

.

.

.

00-4. IBERAHIM BIN HASSAN SOALAN 1 (SSP 3093) Jel kan kandungan sukatan pelajaran Seni Visual STPM. MADYA HJ. Sukatan pelajaran Seni Visual STPM ini dilaksanakan untuk pelajar tingkatan enam rendah dan tingkatan enam atas yang mengambil subjek Pendidikan Seni Visual dan bakal menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Penilaian Malaysia.00 PETANG M HAMAD AFIFFUDDIN BIN M HAMAD TAKIUDIN D20071029673 PENSYARAH: PR F. serta dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran Seni Visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya. A. Langkah. Melibatkan kurikulum PSV. Perancangan Pengajaran pula melibatkan perancangan apa yang hendak dilakukan semasa pengajaran. Kandungan Sukatan Pelajaran Seni Visual STPM.K u r i k u l u m PENDIDIKAN SENI TUGASAN INDIVIDU KUMPULAN B HARI: KHAMIS WAKTU: 2. Pengenalan Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual STPM mempunyai matlamat untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran Seni Visual bagi membolehkan pelajar mengikuti program Seni Visual atau program yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi kelak. B. Terdapat lapan objekti dalam sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual STPM yang dikenalpasti mampu meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan untuk pelajar tingkatan enam.   £ £ ¢¡     . termasuklah Objekti .langkah dan strategi. Huraian Kurikulum dan Rancangan tahunan yang telah disediakan diperingkat JPN.

Manakala subtajuk bahasa Seni Visual ini pula akan menjelaskan tentang aspek formal dan makna/fungsi/konteks. peranan Seni Visual dan pengalaman estetik. a. Apresiasi Seni Visual ini akan diajar kepada pelajar tingkatan enam dan di bawah tajuk aspresiasi Seni Visual ini mempunyai beberapa komponen pecahan subtajuk yang dapat menjelaskan makna Pendidikan Seni Visual secara berkesan. peranan Seni Visual yang meliputi psikologi dan sosiologi serta pengalaman estetik yang menekankan mengenai pengalaman langsung dan pengalaman intelektual. kepercayaan. Ketiga-tiga subtajuk ini akan menghuraikan lagi tentang pengkaryaan. pendekatan . Bagi aspek makna/fungsi/konteks akan menghuraikan tentang aliran. bahasa Seni Visual dan pendekatan sejarah serta kritikan Seni Visual. dan di bawah topik ini juga terdapat beberapa komponen pecahan subtopik. Subtajuk pengenalan Seni Visual ini akan menjelaskan kepada pelajar mengenai pengertian Seni Visual. Apresiasi Seni Visual. Subtajuk terakhir di bawah tajuk apresiasi Seni Visual ialah pendekatan sejarah dan kritikan Seni Visual. gaya penampilan. Antara subtopik di bawah teori penghasilan ialah pembentukan idea. period iaitu sejarah dan kebudayan serta makna yang tersurat dan tersirat. Bagi konsep dan kaedah kritikan Seni Visual ianya menyentuh mengenai pendekatan dan juga strategi. teori Seni Visual (apresiasi Seni Visual dan teori penghasilan). Di bahagian aspek formal akan menyentuh mengenai unsur seni dan prinsip rekaan. perekaan. Teori Seni Visual (144 waktu). Teori Penghasilan.lukis an dan projek penghasilan kerja. Antara subtajuk yang akan menjelaskan lagi makna Seni Visual ialah pengenalan Seni Visual. nilai utiliti dan hiasan. kebudayaan. pendekatan sejarah dan kritikan Seni Visual ini akan menjelaskan tentang konsep dan kaedah sejarah Seni Visual serta konsep dan kaedah kritikan Seni Visual.Dua aspek utama yang terkandung di dalam sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual ialah apresiasi Seni Visual dan penghasilan Seni Visual yang terdiri daripada tiga komponen yang utama iaitu. Konsep dan kaedah sejarah Seni Visual ini akan menghuraikan tentang pengolahan karya. b. Masa yang diperuntukkan bagi Teori Penghasilan ini ialah 30 waktu untuk diajar kepada pelajar tingkatan enam.

penterjemahan idea dan penyediaan portfolio serta hasil karya.penjanaan idea. . Subtopik yang pertama iaitu pembentukan idea akan menjelaskan pengertian idea dan sumber idea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->