SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM KBSR PENDIDIKAN SENI VISUAL SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA

SUBJEK : PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR(PSV3104) Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Seni Visual (PSV) bermaksud proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman,penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. Dahulunya PSV dikenali sebagai subjek Lukisan dan Pertukangan Tangan. Setelah beberapa perubahan berlaku mengikut peredaran dan keperluan semasa, maka mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan telah ditukar menjadi mata pelajaran Pendidikan Seni. Setelah beberapa tahun mata pelajaran Pendidikan Seni diperkenalkan ia telah diubah pula menjadi Pendidikan Seni Visual atas kesedaran masyarakat terhadap kepentingan Pendidikan Seni Visual dalam kehidupan. Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pelajar-pelajar. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran, tingkah laku,dan akhlak yang baik, pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian, perikanan dan perburuan. Pendidikan Melayu yang awal menekankan pengajaran Quran dan pengetahuan asas membaca, menulis dan mengira(3M). Pendidikan Melayu diadakan hanya diperingkat rendah sahaja. Anak-anak Melayu yang bercita-cita tinggi dan ingin melanjutkan pelajaran terpaksa memasuki sekolah menengah Inggeris di bandar. Tujuan utama sekolah-sekolah Melayu diasaskan pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 ialah untuk membolehkan anak -anak Melayu terus kekal di desa, mewarisi kemiskinan keluarga. Oleh itu pendidikan yang berbentuk sekular dalam bahasa melayu dihadkan kepada empat tahun sahaja dengan skop dan kokurikulum yang terhad. Pendidikan Melayu tidak dapat mengubah cara hidup orang Melayu atau menyumbangkan kepada mobiliti menegak di kalangan masyarakat Melayu. Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua (1929) telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolahsekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu. Kitab Pedoman Guru Penggal I (1928) dan Kitab Pedoman Guru Penggal II (1929) yang disusun oleh O.T. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di Malaya mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. Kepentingan buku ini boleh dilihat dari segi kaedah mengajar Pendidikan Seni yang dirancang dari unsur-unsur yang senang sehinggalah kepada yang lebih susah. Misalnya kaedah asas menggunakan alat dan bahan seperti pensel, pemadam, dan pembaris

Perkembangan Pendidikan Awal Merdeka Selepas perang dunia kedua perkembangan politik negeri China. dan mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai pengantar utamanya. Buku teks yang digunakan ialah µKitab Rajah-rajah Anyaman¶ oleh guru anyaman Mr. Kemudian diikuti dengan latihan asas membuat garisan. Kerja-kerja tahun pertama disambung pada tahun ke dua dan penggunaan rotan dan buluh adalah lebih meluas lagi pada tahun ketiga. Pada awal abad ke 20.ansur kepada sekolah Kebangsaan dengan memperkenalkan aliran Kebangsaan.Laporan . Olaguera. W. Laporan Fen wu .Di sini mata pelajaran Pendidikan seni telah diajar di samping subjek-subjek lain. bagi menampung permintaan yang bertambah terhadap Pendidikan menengah. Maktab Melayu Kuala Kangsar diasaskan mengikut model English Grammar School pada tahun 1905. Singapura. Orang Melayu mula mendesak . Latihan guru-guru Melayu dimulakan pada tahun 1984 di Teluk Belanga. Pada tahun 1922. Komponen subjek Pendidikan Seni diajar bersama-sama dengan pertukangan tangan seperti membuat bakul dan lain-lain seni pertukangan rakyat ketika itu. Diikuti pula dengan latihan melakar bentuk-bentuk asas seperti bulat. Sukatan pelajaran yang digunakan adalah pelajaran menggunakan mengkuang untuk membuat bakul bagi tahun pertama. Sekolah Cina dan Tamil akan ditukar secara beransur .Bahantara pensel dan dakwat telah digunakan di sekolah-sekolah Melayu alam pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan sejak tahun 1900-an.diperkenalkan. Cadangan tersebut ditentang hebat oleh orang Cina. Mereka dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. Maktab Perguruan Sultan Idris telah ditubuhkan atau dikenali sebagai Sultan Idris Training College (SITC). Masyarakat pendatang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu melihatkan tentang masalah kerumitan kaum tentang pendidikan. memperakukan untuk mengekalkan serta pembaikan Sekolah Cina telah memburukkan lagi pertikaian yang hangat tentang pendidikan di Tanah Melayu . Meluasnya penggunaan pensel dan pena dakwat dalam kalangan pelajar Melayu dan orang Melayu yang berminat dalam bidang artistik menyebabkan bertambahnya keinginan untuk menghasilkan karya-karya yang bersifat lakaran dan sekali gus memperlihatkan kepentingan konsep visual dalam pengilustrasian buku. empat segi dan segi tiga. sehinggalah kepada yang lebih sukar seperti melakar objek bunga dan binatang berasaskan kepada bentuk-bentuk geometrik yang telah dipelajari. India . Sebuah jawatan kuasa ditubuhkan iaitu Jawatankuasa Barnes.supaya Kerajaan membaiki mutu pendidikan di sekolah sekolah Melayu serta menambahkan peluang bagi melanjutkan pelajaran. bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap guru-guru sekolah Melayu yang berkelayakan. dan negara jiran banyak berubah . Akan tetapi. sekolah ini adalah khas untuk golongan bangsawan sahaja. Laporan Barnes ini diterbitkan pada awal tahun 1951.

Lanjutan itu. Matematik. Pendidikan Malaysia Beberapa kajian telah dibuat untuk mendapatkan formula terbaik bagi sistem pendidikan di Tanah Melayu pada masa itu. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan.Retrospektif perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. Kini. bahasa Inggeris. Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982. Sains. Melalui dasar baru ini. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). KBSR yang dikenali pada asasnya sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Hal Ehwal Tempatan. Dari segi kurikulum. Ilmu Alam. dan bahasa Cina dijadikan bahasa pengantar. Lukisan dan Pertukangan Tangan. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR antaranya ialah Bahasa Melayu. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada . Jawi.Jawatankuasa Fen Wu telah mengemukakan cadangan-cadangan yang pada asasnya menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa melayu. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah.Pendidikan Agama Islam. matlamat. Selepas merdeka. Tata Rakyat. Walau bagaimanapun setelah mendapat kemerdekaan. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Tawarikh.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. pendekatan. Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum ynag baru. objektif. pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. Pendidikan Jasmani dan lain-lain. Bahasa Inggeris. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual.Namun begitu.

melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa. (Mazlan Mohamad. masyarakat dan Negara. seni dalam kehidupan dan persekitaran. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. matlamat. pendekatan. kritis. 2. objektif. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi. estetika dan kraetiviti. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. selaras dengan hasrat FPK. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Dalam KBSR. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan sen sebagai media i komunikasi. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) Melukis dan membuat gambar (b) Membuat corak dan rekaan (c) Membentuk dan membuat binaan (d) Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. 3. menghargai keindahan alam persekitaran. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti:1. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.1996) Kekuatan dan Kelemahan KLSR Mengikut kajian terhadap Kurikulum lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka. 4. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. Ini membebankan dan membosankan murid. .Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolah-sekolah kerajaan. keluarga. serta aprisiasi aspek seni. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK padaa tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.

Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR. amalan kecenderungan. kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian 3M . bekerjasama dan bertolak ansur.kemahiran belajar dan perkerabangari'sahsiah . rakan sebaya dan individuserta penggunaan berbagai jenis bahan telah dapat memberi kepelbagaian dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. Cadangan pengelolaan pengajaran seperti kaedah kelas. bakat dan kebolehan. oleh yang demikian. Selain daripada itu mereka boleh berinteraksi sesama sendiri . Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia. kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan muridmurid yang lebih berminat dalam pembelajaran. Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan Dari segi perkembangan sahsiah. adalah didapati bahawa golongan murid-murid yang tahumembaca adalah lebih ramai daripada dalam KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. Laporan kajian penilaian pencapaian KBSR. Dari sumber-sumber pengesanan yang lain didapati juga murid KBSR lebih cekap dan lebih berdikari. Fasa II telah dibentangkan pada tahun 1990. KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalahsebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan hendaklah dijalankan berterusan. Projek Inspire ini adalah kajian yang berterusan mengenai penggunaan alat Bantu mengajar . Iniadalah dengan tujuan supaya kelemahan tidak terkumpul dan langkah-langkah pemulihan dapat dijalankan dengan serta-merta. KBSR telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi murid.Membaca. Jadi. Program pemulihan dan pengayaan dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman. Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR ini yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid. Budaya membaca juga memuaskan. . Menulis dan Mengira . berbincang dan mengeluarkan pendapat . tingkah-laku. satu lagi kajian "Projek Inspire" yang menilai tentang pencapaian KBSR bagi murid-murid di luar bandar telah dijalankan. gerakerja kumpulan khasnya pula dapat menanamkan sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. kumpulan. Bahasa Inggeris. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid dalam KLSR. Laporan Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. Jadi. Muridmurid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal. murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin-dan menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka.Keberkesanan KBSR / KLSR Kekuatan dan Kelemahan KBSR Matlamat kurikulum baru Sekolah Rendah adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada murid-murid.

y Sistem lama menekankan kaedah pengajaran kelas manakala perubahan yang dilakukan mengambil inisiatif yang baru iaitu lebih menitikberatkan kaedah pengajaran individu dan kumpulan.Kelemahan KBSR Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. y Sistem baru menekankan komponen nilai ± nilai murni Oleh yang demikian pelajar ± pelajar bukan Islam wajib mengikuti kelas Pendidikan Moral. sebaliknya dalam perubahan yang dilakukan lebih menekankan perkaitan dan penyerapan. y Sukatan pelajaran lama adalah kurang fleksibel. Dalam perubahan yang dilakukan pendidikan prasekolah diperkenalkan di sekolah ± sekolah rendah terutamanya di kawasan luar bandar bagi membolehkan kanak ± kanak di bawah umur tujuh tahun mendapat pengalaman persekolahan . kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. Penyertaan pelajar daalam pelbagai aktiviti pembelajaran amat ditekankan. y y Dalam kurikulum lama terdapat terlalu banyak mata pelajaran. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. Ini bermakna kaedah pengajaran chalk and talk telah pun diketepikan. berketrampilan. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. berdaya saing. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan.kemahiran pembelajaran. kedua ± dua penilaian fromatif dan sumatif ditekankan. dengan demikian perubahan dilakukan dan pelajaran yang baru hanya meliputi tiga bidang iaitu komunikasi. y Sistem lama menekankan penilaian sumatif manakala dalam sistem yang baru. y Dalam sistem yang baru. berkemahiran dan mempunyai jati diri ± ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan Perubahan Pendidikan di Malaysia dari KLSR ke KBSR y Kurikulum Baru Sekolah Rendah adalah berpusatkan kanak ± kanak. Penilaian formatif bertujuan mengesan kelemahan pelajar dengan tujuan memberi pendidikan pemulihan. pendidikan pemulihan disediakan bagi pelajar lemah manakala program pengayaan disediakan bagi mengembangkan lagi kebolehan pelajar yang cepat menguasai kemahiran . Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. pendidikan prasekolah kurang diberi penekanan. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan. perkembangan diri dan bidang manusia dan sekelilingnya. Kurikulum yang lama bercorak pendidikan umum yang menitikberatkan hafazan manakala perubahan baru lebih menekankan pendidikan asas yang menumpukan pada keupayaan murid membaca. menulis dan mengira. y Dalam sistem pendidikan lama.