Sejarah an Kurikulum Kbsr Pendidikan Seni Visual Sebelum Dan Selepas Merdeka

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM KBSR PENDIDIKAN SENI VISUAL SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA

SUBJEK : PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR(PSV3104) Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Seni Visual (PSV) bermaksud proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman,penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. Dahulunya PSV dikenali sebagai subjek Lukisan dan Pertukangan Tangan. Setelah beberapa perubahan berlaku mengikut peredaran dan keperluan semasa, maka mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan telah ditukar menjadi mata pelajaran Pendidikan Seni. Setelah beberapa tahun mata pelajaran Pendidikan Seni diperkenalkan ia telah diubah pula menjadi Pendidikan Seni Visual atas kesedaran masyarakat terhadap kepentingan Pendidikan Seni Visual dalam kehidupan. Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pelajar-pelajar. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran, tingkah laku,dan akhlak yang baik, pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian, perikanan dan perburuan. Pendidikan Melayu yang awal menekankan pengajaran Quran dan pengetahuan asas membaca, menulis dan mengira(3M). Pendidikan Melayu diadakan hanya diperingkat rendah sahaja. Anak-anak Melayu yang bercita-cita tinggi dan ingin melanjutkan pelajaran terpaksa memasuki sekolah menengah Inggeris di bandar. Tujuan utama sekolah-sekolah Melayu diasaskan pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 ialah untuk membolehkan anak -anak Melayu terus kekal di desa, mewarisi kemiskinan keluarga. Oleh itu pendidikan yang berbentuk sekular dalam bahasa melayu dihadkan kepada empat tahun sahaja dengan skop dan kokurikulum yang terhad. Pendidikan Melayu tidak dapat mengubah cara hidup orang Melayu atau menyumbangkan kepada mobiliti menegak di kalangan masyarakat Melayu. Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua (1929) telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolahsekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu. Kitab Pedoman Guru Penggal I (1928) dan Kitab Pedoman Guru Penggal II (1929) yang disusun oleh O.T. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di Malaya mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. Kepentingan buku ini boleh dilihat dari segi kaedah mengajar Pendidikan Seni yang dirancang dari unsur-unsur yang senang sehinggalah kepada yang lebih susah. Misalnya kaedah asas menggunakan alat dan bahan seperti pensel, pemadam, dan pembaris

Akan tetapi.diperkenalkan.Laporan . empat segi dan segi tiga. Buku teks yang digunakan ialah µKitab Rajah-rajah Anyaman¶ oleh guru anyaman Mr. dan negara jiran banyak berubah .Bahantara pensel dan dakwat telah digunakan di sekolah-sekolah Melayu alam pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan sejak tahun 1900-an. Pada awal abad ke 20.Di sini mata pelajaran Pendidikan seni telah diajar di samping subjek-subjek lain. Sukatan pelajaran yang digunakan adalah pelajaran menggunakan mengkuang untuk membuat bakul bagi tahun pertama. Mereka dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. Komponen subjek Pendidikan Seni diajar bersama-sama dengan pertukangan tangan seperti membuat bakul dan lain-lain seni pertukangan rakyat ketika itu. Maktab Perguruan Sultan Idris telah ditubuhkan atau dikenali sebagai Sultan Idris Training College (SITC). bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap guru-guru sekolah Melayu yang berkelayakan. Laporan Barnes ini diterbitkan pada awal tahun 1951. bagi menampung permintaan yang bertambah terhadap Pendidikan menengah. dan mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai pengantar utamanya. Cadangan tersebut ditentang hebat oleh orang Cina. Latihan guru-guru Melayu dimulakan pada tahun 1984 di Teluk Belanga. Kemudian diikuti dengan latihan asas membuat garisan. India . Sekolah Cina dan Tamil akan ditukar secara beransur .ansur kepada sekolah Kebangsaan dengan memperkenalkan aliran Kebangsaan. Pada tahun 1922. Masyarakat pendatang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu melihatkan tentang masalah kerumitan kaum tentang pendidikan. sehinggalah kepada yang lebih sukar seperti melakar objek bunga dan binatang berasaskan kepada bentuk-bentuk geometrik yang telah dipelajari. Diikuti pula dengan latihan melakar bentuk-bentuk asas seperti bulat. Sebuah jawatan kuasa ditubuhkan iaitu Jawatankuasa Barnes. Laporan Fen wu . W. Orang Melayu mula mendesak . Perkembangan Pendidikan Awal Merdeka Selepas perang dunia kedua perkembangan politik negeri China. Meluasnya penggunaan pensel dan pena dakwat dalam kalangan pelajar Melayu dan orang Melayu yang berminat dalam bidang artistik menyebabkan bertambahnya keinginan untuk menghasilkan karya-karya yang bersifat lakaran dan sekali gus memperlihatkan kepentingan konsep visual dalam pengilustrasian buku. Maktab Melayu Kuala Kangsar diasaskan mengikut model English Grammar School pada tahun 1905.supaya Kerajaan membaiki mutu pendidikan di sekolah sekolah Melayu serta menambahkan peluang bagi melanjutkan pelajaran. Singapura. Olaguera. sekolah ini adalah khas untuk golongan bangsawan sahaja. Kerja-kerja tahun pertama disambung pada tahun ke dua dan penggunaan rotan dan buluh adalah lebih meluas lagi pada tahun ketiga. memperakukan untuk mengekalkan serta pembaikan Sekolah Cina telah memburukkan lagi pertikaian yang hangat tentang pendidikan di Tanah Melayu .

mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual. Tata Rakyat. KBSR yang dikenali pada asasnya sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya.Jawatankuasa Fen Wu telah mengemukakan cadangan-cadangan yang pada asasnya menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa melayu. Ilmu Alam. Lanjutan itu. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah. dan bahasa Cina dijadikan bahasa pengantar. Lukisan dan Pertukangan Tangan. Pendidikan Jasmani dan lain-lain. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada . Tawarikh. Dari segi kurikulum. Walau bagaimanapun setelah mendapat kemerdekaan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. matlamat.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum ynag baru.Retrospektif perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. Melalui dasar baru ini. Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini.Namun begitu. pendekatan. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr. Matematik. Jawi. Selepas merdeka. kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. Pendidikan Malaysia Beberapa kajian telah dibuat untuk mendapatkan formula terbaik bagi sistem pendidikan di Tanah Melayu pada masa itu.Pendidikan Agama Islam. Hal Ehwal Tempatan. bahasa Inggeris. Kini. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR antaranya ialah Bahasa Melayu. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982. objektif. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. Sains. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. Bahasa Inggeris.

Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. 3.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) Melukis dan membuat gambar (b) Membuat corak dan rekaan (c) Membentuk dan membuat binaan (d) Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif.melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. 4. Dalam KBSR. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. . seni dalam kehidupan dan persekitaran. serta aprisiasi aspek seni. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan sen sebagai media i komunikasi. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. (Mazlan Mohamad. keluarga. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti:1. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK padaa tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks.Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolah-sekolah kerajaan. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. masyarakat dan Negara. menghargai keindahan alam persekitaran. estetika dan kraetiviti. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa.1996) Kekuatan dan Kelemahan KLSR Mengikut kajian terhadap Kurikulum lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka. objektif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. 2. Ini membebankan dan membosankan murid. kritis. selaras dengan hasrat FPK. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. matlamat. pendekatan.

kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan muridmurid yang lebih berminat dalam pembelajaran.Membaca. satu lagi kajian "Projek Inspire" yang menilai tentang pencapaian KBSR bagi murid-murid di luar bandar telah dijalankan. KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalahsebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan hendaklah dijalankan berterusan. Fasa II telah dibentangkan pada tahun 1990. oleh yang demikian. Budaya membaca juga memuaskan. Jadi. bakat dan kebolehan. Laporan Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR ini yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Muridmurid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal. murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin-dan menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka. rakan sebaya dan individuserta penggunaan berbagai jenis bahan telah dapat memberi kepelbagaian dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. Laporan kajian penilaian pencapaian KBSR. Iniadalah dengan tujuan supaya kelemahan tidak terkumpul dan langkah-langkah pemulihan dapat dijalankan dengan serta-merta.Keberkesanan KBSR / KLSR Kekuatan dan Kelemahan KBSR Matlamat kurikulum baru Sekolah Rendah adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada murid-murid. berbincang dan mengeluarkan pendapat . Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid. Menulis dan Mengira . kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian 3M . Dari sumber-sumber pengesanan yang lain didapati juga murid KBSR lebih cekap dan lebih berdikari. tingkah-laku. Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR. Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan Dari segi perkembangan sahsiah.kemahiran belajar dan perkerabangari'sahsiah . KBSR telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi murid. Bahasa Inggeris. . amalan kecenderungan. Cadangan pengelolaan pengajaran seperti kaedah kelas. bekerjasama dan bertolak ansur. gerakerja kumpulan khasnya pula dapat menanamkan sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. adalah didapati bahawa golongan murid-murid yang tahumembaca adalah lebih ramai daripada dalam KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia. Program pemulihan dan pengayaan dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman. Projek Inspire ini adalah kajian yang berterusan mengenai penggunaan alat Bantu mengajar . Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid dalam KLSR. Jadi. Selain daripada itu mereka boleh berinteraksi sesama sendiri . kumpulan.

y Sukatan pelajaran lama adalah kurang fleksibel. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah. y Sistem lama menekankan penilaian sumatif manakala dalam sistem yang baru. pendidikan prasekolah kurang diberi penekanan.kemahiran pembelajaran. y Dalam sistem pendidikan lama. dengan demikian perubahan dilakukan dan pelajaran yang baru hanya meliputi tiga bidang iaitu komunikasi. berkemahiran dan mempunyai jati diri ± ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan Perubahan Pendidikan di Malaysia dari KLSR ke KBSR y Kurikulum Baru Sekolah Rendah adalah berpusatkan kanak ± kanak. y Sistem baru menekankan komponen nilai ± nilai murni Oleh yang demikian pelajar ± pelajar bukan Islam wajib mengikuti kelas Pendidikan Moral. Penilaian formatif bertujuan mengesan kelemahan pelajar dengan tujuan memberi pendidikan pemulihan. Ini bermakna kaedah pengajaran chalk and talk telah pun diketepikan. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. berdaya saing. berketrampilan. menulis dan mengira. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. Penyertaan pelajar daalam pelbagai aktiviti pembelajaran amat ditekankan. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan. perkembangan diri dan bidang manusia dan sekelilingnya. y y Dalam kurikulum lama terdapat terlalu banyak mata pelajaran. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. pendidikan pemulihan disediakan bagi pelajar lemah manakala program pengayaan disediakan bagi mengembangkan lagi kebolehan pelajar yang cepat menguasai kemahiran .Kelemahan KBSR Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Dalam perubahan yang dilakukan pendidikan prasekolah diperkenalkan di sekolah ± sekolah rendah terutamanya di kawasan luar bandar bagi membolehkan kanak ± kanak di bawah umur tujuh tahun mendapat pengalaman persekolahan . Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. kedua ± dua penilaian fromatif dan sumatif ditekankan. y Sistem lama menekankan kaedah pengajaran kelas manakala perubahan yang dilakukan mengambil inisiatif yang baru iaitu lebih menitikberatkan kaedah pengajaran individu dan kumpulan. sebaliknya dalam perubahan yang dilakukan lebih menekankan perkaitan dan penyerapan. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. y Dalam sistem yang baru. Kurikulum yang lama bercorak pendidikan umum yang menitikberatkan hafazan manakala perubahan baru lebih menekankan pendidikan asas yang menumpukan pada keupayaan murid membaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful