SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM KBSR PENDIDIKAN SENI VISUAL SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA

SUBJEK : PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR(PSV3104) Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Seni Visual (PSV) bermaksud proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman,penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. Dahulunya PSV dikenali sebagai subjek Lukisan dan Pertukangan Tangan. Setelah beberapa perubahan berlaku mengikut peredaran dan keperluan semasa, maka mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan telah ditukar menjadi mata pelajaran Pendidikan Seni. Setelah beberapa tahun mata pelajaran Pendidikan Seni diperkenalkan ia telah diubah pula menjadi Pendidikan Seni Visual atas kesedaran masyarakat terhadap kepentingan Pendidikan Seni Visual dalam kehidupan. Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pelajar-pelajar. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran, tingkah laku,dan akhlak yang baik, pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian, perikanan dan perburuan. Pendidikan Melayu yang awal menekankan pengajaran Quran dan pengetahuan asas membaca, menulis dan mengira(3M). Pendidikan Melayu diadakan hanya diperingkat rendah sahaja. Anak-anak Melayu yang bercita-cita tinggi dan ingin melanjutkan pelajaran terpaksa memasuki sekolah menengah Inggeris di bandar. Tujuan utama sekolah-sekolah Melayu diasaskan pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 ialah untuk membolehkan anak -anak Melayu terus kekal di desa, mewarisi kemiskinan keluarga. Oleh itu pendidikan yang berbentuk sekular dalam bahasa melayu dihadkan kepada empat tahun sahaja dengan skop dan kokurikulum yang terhad. Pendidikan Melayu tidak dapat mengubah cara hidup orang Melayu atau menyumbangkan kepada mobiliti menegak di kalangan masyarakat Melayu. Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua (1929) telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolahsekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu. Kitab Pedoman Guru Penggal I (1928) dan Kitab Pedoman Guru Penggal II (1929) yang disusun oleh O.T. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di Malaya mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. Kepentingan buku ini boleh dilihat dari segi kaedah mengajar Pendidikan Seni yang dirancang dari unsur-unsur yang senang sehinggalah kepada yang lebih susah. Misalnya kaedah asas menggunakan alat dan bahan seperti pensel, pemadam, dan pembaris

ansur kepada sekolah Kebangsaan dengan memperkenalkan aliran Kebangsaan. Pada awal abad ke 20. Komponen subjek Pendidikan Seni diajar bersama-sama dengan pertukangan tangan seperti membuat bakul dan lain-lain seni pertukangan rakyat ketika itu. Laporan Barnes ini diterbitkan pada awal tahun 1951. bagi menampung permintaan yang bertambah terhadap Pendidikan menengah. Buku teks yang digunakan ialah µKitab Rajah-rajah Anyaman¶ oleh guru anyaman Mr. Singapura.diperkenalkan. Meluasnya penggunaan pensel dan pena dakwat dalam kalangan pelajar Melayu dan orang Melayu yang berminat dalam bidang artistik menyebabkan bertambahnya keinginan untuk menghasilkan karya-karya yang bersifat lakaran dan sekali gus memperlihatkan kepentingan konsep visual dalam pengilustrasian buku. Cadangan tersebut ditentang hebat oleh orang Cina. Laporan Fen wu . empat segi dan segi tiga. Kemudian diikuti dengan latihan asas membuat garisan. Maktab Perguruan Sultan Idris telah ditubuhkan atau dikenali sebagai Sultan Idris Training College (SITC). Masyarakat pendatang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu melihatkan tentang masalah kerumitan kaum tentang pendidikan. Kerja-kerja tahun pertama disambung pada tahun ke dua dan penggunaan rotan dan buluh adalah lebih meluas lagi pada tahun ketiga.Laporan . Orang Melayu mula mendesak . Perkembangan Pendidikan Awal Merdeka Selepas perang dunia kedua perkembangan politik negeri China.Di sini mata pelajaran Pendidikan seni telah diajar di samping subjek-subjek lain. Sebuah jawatan kuasa ditubuhkan iaitu Jawatankuasa Barnes. Maktab Melayu Kuala Kangsar diasaskan mengikut model English Grammar School pada tahun 1905. Sekolah Cina dan Tamil akan ditukar secara beransur . dan mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai pengantar utamanya. India . bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap guru-guru sekolah Melayu yang berkelayakan. W. dan negara jiran banyak berubah . Sukatan pelajaran yang digunakan adalah pelajaran menggunakan mengkuang untuk membuat bakul bagi tahun pertama. sekolah ini adalah khas untuk golongan bangsawan sahaja.Bahantara pensel dan dakwat telah digunakan di sekolah-sekolah Melayu alam pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan sejak tahun 1900-an. Akan tetapi. sehinggalah kepada yang lebih sukar seperti melakar objek bunga dan binatang berasaskan kepada bentuk-bentuk geometrik yang telah dipelajari.supaya Kerajaan membaiki mutu pendidikan di sekolah sekolah Melayu serta menambahkan peluang bagi melanjutkan pelajaran. Pada tahun 1922. Latihan guru-guru Melayu dimulakan pada tahun 1984 di Teluk Belanga. Diikuti pula dengan latihan melakar bentuk-bentuk asas seperti bulat. Olaguera. memperakukan untuk mengekalkan serta pembaikan Sekolah Cina telah memburukkan lagi pertikaian yang hangat tentang pendidikan di Tanah Melayu . Mereka dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh.

(1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982. Pendidikan Jasmani dan lain-lain. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Dari segi kurikulum. Jawi.Pendidikan Agama Islam. Kini. Selepas merdeka. Tawarikh.Jawatankuasa Fen Wu telah mengemukakan cadangan-cadangan yang pada asasnya menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa melayu. Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum ynag baru. Ilmu Alam. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR antaranya ialah Bahasa Melayu. KBSR yang dikenali pada asasnya sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada . Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah. dan bahasa Cina dijadikan bahasa pengantar. kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. Tata Rakyat.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. objektif. Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr. Hal Ehwal Tempatan.Retrospektif perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. Lukisan dan Pertukangan Tangan. bahasa Inggeris. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual. Matematik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. Sains. Lanjutan itu. Bahasa Inggeris. pendekatan. Melalui dasar baru ini. Pendidikan Malaysia Beberapa kajian telah dibuat untuk mendapatkan formula terbaik bagi sistem pendidikan di Tanah Melayu pada masa itu. Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. Walau bagaimanapun setelah mendapat kemerdekaan. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan.Namun begitu. matlamat.

Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. (Mazlan Mohamad. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. Dalam KBSR. Ini membebankan dan membosankan murid. 4. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti:1. matlamat. pendekatan. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. keluarga. kritis. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan sen sebagai media i komunikasi.1996) Kekuatan dan Kelemahan KLSR Mengikut kajian terhadap Kurikulum lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka.Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolah-sekolah kerajaan. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. selaras dengan hasrat FPK. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. seni dalam kehidupan dan persekitaran. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK padaa tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) Melukis dan membuat gambar (b) Membuat corak dan rekaan (c) Membentuk dan membuat binaan (d) Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa. 3. 2. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. estetika dan kraetiviti. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. .melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. serta aprisiasi aspek seni. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. objektif. menghargai keindahan alam persekitaran. masyarakat dan Negara.

Bahasa Inggeris. bekerjasama dan bertolak ansur. Budaya membaca juga memuaskan. Iniadalah dengan tujuan supaya kelemahan tidak terkumpul dan langkah-langkah pemulihan dapat dijalankan dengan serta-merta. Menulis dan Mengira . KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalahsebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan hendaklah dijalankan berterusan. satu lagi kajian "Projek Inspire" yang menilai tentang pencapaian KBSR bagi murid-murid di luar bandar telah dijalankan.Keberkesanan KBSR / KLSR Kekuatan dan Kelemahan KBSR Matlamat kurikulum baru Sekolah Rendah adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada murid-murid. Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR. kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan muridmurid yang lebih berminat dalam pembelajaran. gerakerja kumpulan khasnya pula dapat menanamkan sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. Selain daripada itu mereka boleh berinteraksi sesama sendiri . Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid. adalah didapati bahawa golongan murid-murid yang tahumembaca adalah lebih ramai daripada dalam KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. Jadi. Muridmurid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal.kemahiran belajar dan perkerabangari'sahsiah . Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia. Cadangan pengelolaan pengajaran seperti kaedah kelas. Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan Dari segi perkembangan sahsiah. kumpulan. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid dalam KLSR. Dari sumber-sumber pengesanan yang lain didapati juga murid KBSR lebih cekap dan lebih berdikari. amalan kecenderungan. bakat dan kebolehan. oleh yang demikian. Projek Inspire ini adalah kajian yang berterusan mengenai penggunaan alat Bantu mengajar . . Laporan kajian penilaian pencapaian KBSR. Laporan Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. KBSR telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi murid. Fasa II telah dibentangkan pada tahun 1990. kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian 3M . Jadi. tingkah-laku. Program pemulihan dan pengayaan dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman. Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR ini yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. rakan sebaya dan individuserta penggunaan berbagai jenis bahan telah dapat memberi kepelbagaian dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin-dan menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka. berbincang dan mengeluarkan pendapat .Membaca.

y y Dalam kurikulum lama terdapat terlalu banyak mata pelajaran. Kurikulum yang lama bercorak pendidikan umum yang menitikberatkan hafazan manakala perubahan baru lebih menekankan pendidikan asas yang menumpukan pada keupayaan murid membaca. sebaliknya dalam perubahan yang dilakukan lebih menekankan perkaitan dan penyerapan. berdaya saing. pendidikan prasekolah kurang diberi penekanan. menulis dan mengira. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan. dengan demikian perubahan dilakukan dan pelajaran yang baru hanya meliputi tiga bidang iaitu komunikasi.kemahiran pembelajaran. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. berkemahiran dan mempunyai jati diri ± ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan Perubahan Pendidikan di Malaysia dari KLSR ke KBSR y Kurikulum Baru Sekolah Rendah adalah berpusatkan kanak ± kanak. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. Dalam perubahan yang dilakukan pendidikan prasekolah diperkenalkan di sekolah ± sekolah rendah terutamanya di kawasan luar bandar bagi membolehkan kanak ± kanak di bawah umur tujuh tahun mendapat pengalaman persekolahan . kedua ± dua penilaian fromatif dan sumatif ditekankan. y Dalam sistem yang baru. Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. y Sistem lama menekankan kaedah pengajaran kelas manakala perubahan yang dilakukan mengambil inisiatif yang baru iaitu lebih menitikberatkan kaedah pengajaran individu dan kumpulan. perkembangan diri dan bidang manusia dan sekelilingnya. y Sistem baru menekankan komponen nilai ± nilai murni Oleh yang demikian pelajar ± pelajar bukan Islam wajib mengikuti kelas Pendidikan Moral. pendidikan pemulihan disediakan bagi pelajar lemah manakala program pengayaan disediakan bagi mengembangkan lagi kebolehan pelajar yang cepat menguasai kemahiran .Kelemahan KBSR Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. y Dalam sistem pendidikan lama. berketrampilan. y Sukatan pelajaran lama adalah kurang fleksibel. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah. Penilaian formatif bertujuan mengesan kelemahan pelajar dengan tujuan memberi pendidikan pemulihan. Ini bermakna kaedah pengajaran chalk and talk telah pun diketepikan. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. Penyertaan pelajar daalam pelbagai aktiviti pembelajaran amat ditekankan. y Sistem lama menekankan penilaian sumatif manakala dalam sistem yang baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful