PR¡N8¡P DA8AR

AJARAN AGAMA H¡NDU
TIGA KERANGKA DASAR
AGAMA HINDU
1. TATTWA / F¡L8AFAT
2. 8U8¡LA / ET¡KA
3. UPACARA / R¡TU¡L
1. Tattwa / Filsafat
º ¡lmu Pengetahuan. Filsafat. Agama
º Panca 8radha {Brahman. Atman. Karmaphala.
Punarbhawa. Moksa·
º Tujuan Agama Hindu ºMoksartham Jagadhitaya Ca
¡ti Dharma"
º Tujuan Hidup {Catur Purusa Artha; Dharma. Artha.
Kama. Moksa·
º 8ejarah Agama Hindu {Kutai; Mulawarman.
Tarumanegara; Purnawarman. Majapahit; Hayam
Wuruk. Bali; Waturenggong. 8ri Kresna Kepakisan·
º Kitab 8uci Agama Hindu
º 8apta Rsi Penerima Wahyu Weda; {Grtsamada -
Rg.¡¡. Visvamitra - Rg.¡¡¡. Vamadeva - ¡V. Atri - V.
Bharadvaja - V¡. Vasistha - V¡¡. Kanva - V¡¡¡·
!ENGETAHUAN DAN ILMU
!ENGETAHUAN
· !ENGETAHUAN : Segala yang diketahui
berdasarkan pengalaman-pengalaman yang
diperoleh dengan !anca Indra (siIat ingin tahu)
· ILMU !ENGETAHUAN : Susunan
pengertian dan pengalaman secara teratur,
bersystem dan bermethode dalam
memecahkan masalah untuk mencapai
kebenaran dari sudut pandang tertentu
(Ilmiah/Nyata).
F¡L8AFAT
· FILSAFAT : Ilmu iuga karena mencari
kebenaran dengan sadar, bermethode
dan bersystem namun tidak hanya
terbatas pada pengalaman ilmiah saia,
tetapi menuntut kebenaran yang
sedalam- dalamnya. Apa yang ada dan
yang mungkin ada meniadi obyek
IilsaIat.
A G A M A
· Agama : Kepercayaan kepada
Tuhan serta segala sesuatu
yang bersangkut-paut dengan
itu. Sembahyang, beryadnya,
berbuat kebaiikan adalah
Agama.
!ERAN DAN FUNGSI
AGAMA
· Obor penerang mengarahkan seseorang
mencapai tuiuan hidup
· !etuniuk spiritual guna mengisi iiwa yang
kosong dan pengendali moral
· Obat peredam geiolak bathin yang
dirundung duka
· Sebagai motivator dan dinamisator
!ERAN DAN FUNGSI
AGAMA
· !enentram penyeiuk perdamaian
bebas rasa takut dan cemas
· Membuat ketahanan yang lebih
kuat dalam memcahkan problem
kehidupan
· Sebagai tangga menuiu Sorga
(Ssc.14
MUT¡ARA
PR¡8¡P H¡DUP
Dengan ¡lmu hidup
menjadi mudah
Dengan seni hidup indah
Dengan cinta hidup
bergairah
Dengan agama hidup akan
terarah
PANCA 8RADHA
1. Brahman : Tuhan ¡da 8ang
Hyang Widhi Wasa
2. Atman : Roh makhluk hidup
3. Karmaphala : Hukum sebab-
akibat
4. Punarbhawa : Reinkarnasi
5. Moksa : Kedamaian abadi
Monotheisme Hindu
Dharma
º ºBhineka Tunggal ¡ka. Tan Hana Dharma
Mangruwa". artinya : Berbeda itu. satu itu; Tiada
Tuhan 8ang Hyang Widhi Wasa yang ke dua
{Kekawin 8utasoma·.
º ºEko Narayana Na Dwityo'sti Kascit". artinya ;
Hanya satu Tuhan sama sekali tiada duanya.
{Puja Tri 8andya·.
º ºEkam 8at Wiprah Bhahuda Waddhanti". artinya ;
Tuhan hanya satu tapi para bijaksana
menyebutkan dengan banyak nama {Chandogyo
Upanisad·
º ºEkam Ewa Adwityam Brahman". artinya ; Hanya
satu Tuhan itu. tidak ada duanya.
º ºBrahman Atman Adwityam". artinya Brahman
dan Atman bukanlah dua.
Catur Marga Yoga ; Cara
atau jalan menghubungkan
diri dengan Tuhan
º Bhakti Marga Yoga ; jalan cinta kasih
º Krama Marga Yoga ; jalan kerja
tanpa pamerih
º Jnana Marga Yoga ; jalan ilmu
pengetahuan
º Raja Marga Yoga ; jalan
pengendalian diri
Astangga Yoga
delapan tahapan yoga
º Yama ; pengendalian diri
º Niyama ; disiplin diri
º Asana ; sikap badan
º Pranayama ; pengaturan nafas
º Pratyahara ; pengendalian indria
º Darana ; pemusatan pikiran
º Diyana ; konsentrasi penuh
º 8amadhi ; bersatu dengan obyek
yoga
Tujuan Agama Hindu
ºMoksartham Jagadhitaya
Ca ¡ti Dharma"
Artinya :
Iv]vvn /vvnv (Inv·nv) vnìvì ncn.v¡vi
ìc.c]vnìc·vvn nivv¡ vi vvniv (!vvvvniìv)
vvn ìcvvnvivn vìvvi vi vìni·vì (^oì.v)
TUJUAN H¡DUP MANU8¡A
Catur Purusa Artha :
1.Dharma : Kebenaran
2.Artha : Harta kekayaan
3.Kama : Nafsu
keinginan
4.Moksa : Kedamaian
abadi
!RINSI! HIDU!
INTI SARI BHAGAWAD GITA
1. Hidup adalah tantangan - Hadapilah
2. Hidup adalah pemberian - Terimalah
3. Hidup adalah petualangan - Tantanglah
4. Hidup adalah duka cita - Tangulangilah
5. Hidup adalah tragedi - Akuilah
6. Hidup adalah tugas - Laksanakanlah
7. Hidup adalah permainan - Mainkanlah
8. Hidup adalah misteri - Singkaplah
9. Hidup adalah lagu - Nyanyikanlah
!RINSI! HIDU!
INTI SARI BHAGAWAD GITA
10. Hidup adalah kesempatan - Ambilah
11. Hidup adalah perialanan - Lengkapilah
12. Hidup adalah ianii - !enuhilah
13. Hidup adalah kasih sayang- Nikmatilah
14. Hidup adalah indah - Besyukurlah
15. Hidup adalah periuangan - Bertarunglah
16. Hidup adalah iiwa/roh - Sadarlah
17. Hidup adalah teka-teki - !ecahkanlah
18. Hidup adalah cita-cita - Capailah
PR¡N8¡P H¡DUP
º LEB¡H BA¡K PATAH DAR¡ PADA
MENYERAH
º LEB¡H BA¡K REMUK DAR¡ PADA
TUNDUK
º LEB¡H BA¡K MAT¡ DAR¡ PADA
D¡BENGKOKKAN DAR¡ 8OAL
YANG PR¡N8¡P
º 8EKAL¡ BERART¡ BARU MAT¡
8EJARAH AGAMA H¡NDU
º 8ejarah Agama Hindu ¡ndia :
- Zaman Veda
- Zaman Brahmana
- Zaman Upanisad
º 8ejarah Agama Hindu ¡ndonesia :
- Kutai. Mulawarman;
- Tarumanegara. Purnawarman;
- Majapahit. Hayam Wuruk;
- Bali. Waturenggong. 8ri Kresna
Kepakisan
Kitab 8uci Agama Hindu
1. Rg Veda 8amhita. adalah kumpulan mantra
yang memuat syair-syair pujaan yang
dihimpun oleh Rsi Pulaha;
2. 8ama Veda 8amhita. merupakan kumpilan
mantra yang memuat lagu-lagu pujaan
yang dihimpun oleh Rsi Jaimini;
3. Yajur Veda 8amhita. memuat ajaran
mengenai pokok-pokok yajus atau yadnya
korban suci yang dihimpun oleh Rsi
Waisampayana;
4. Atharwa Veda 8amhita. adalah kumpulan
mantra-mantra yang memuat ajaran yang
bersifat magis seperti doa-doa untuk
mohon kesembuhan yang dihimpun oleh
Rsi 8umantu.
8apta Rsi Penerima
Wahyu Weda
1. Grtsamada -Rg Veda Mandala ¡¡
2. Visvamitra -Rg Veda Mandala ¡¡¡
3. Vamadeva -Rg Veda Mandala ¡V
4. Atri -Rg Veda Mandala V
5. Bharadvaja -Rg Veda Mandala V¡
6. Vasistha -Rg Veda MandalaV¡¡
7. Kanva -RgVedaMandalaV¡¡¡
2. 8usila / Etika
º Tri Kaya Parisudha Landasan
Etika Hindu :
ºManacika/Pikiran; irsya/iri hati.
akroda/amarah.
karmaphala/hukum sebab-akibat
ºWacika/Perkataan; ahala/buruk.
apergas/kasar. rajapisuna/fitnah.
mitya/bohong
ºKayika/Perbuatan; ahimsa/tidak
menyakiti. asteya/mencuri.
paradara/memperkosa
2. 8usila / Etika
º Panca Yama Brata :
1.Brahmacari; menuntut ilmu
pengetahuan
2.8atya; kejujuran/kebenaran
{wacana. hredaya. laksana.
mitra. semaya·
3.Ahimsa; tidak menyakiti
4.Awyawahara/Aparigraha; tidak
terikat keduniawian
5.Asteya/Astenya; tidak mencuri
2. 8usila / Etika
º Panca Nyama Brata :
1.Akroda; tidak marah
2.Guru 8usrusa; hormat dan
bhakti kepada guru
3.8auca; hidup suci. bersih dan
murni
4.Aharalaghawa; makan makanan
serba ringan
5.Apramada; tidak lalai. tidak
ingkar atau tidak mengabaikan
kewajiban
2. 8usila / Etika
O 8ad Ripu :
1. kama/hawa nafsu/keinginan
2. lobha/tamak/rakus
3. krodha/marah/benci
4. moha/ bingung/gusar
5. mada/mabuk
6. matsarya/iri hati
2. 8usila / Etika
O 8ad Atatayi :
1. Agnida/membakar
2. Wisada/meracuni
3. Atharwa/ilmu hitam
4. 8astragna/mengamuk
5. Dratikrama/memperkosa
6. Raja Pisuna/memfitnah
2. 8usila / Etika
O 8apta Timira :
1. 8urupa/tampan/cantik
2. Dana/kaya
3. Guna/pandai
4. Kulina/keturunan/kebangsawanan
5. Kayowanan/keremajaan
6. 8ura/mabuk minuman keras
7. Kasuran/keberanian/kemenangan
2. 8usila / Etika
º Kepemimpinan Hindu {Asta Brata· :
1. 8urya/matahai penerang kegelapan
2. ¡ndra/Dewa perang/ Dewa hujan
untuk kemakmuran
3. Agni/api membakar semangat
rakyat
4. Yama/Dewa Keadilan
5. Candra/bulan tenang berwibawa
6. Baruna/laut menampung asfirasi
rakyat
7. Kuwera/Dewa Kekayaan
8. Bayu/angin menuju tekanan rendah
2. 8usila / Etika
O 8osiologi Dharma :
1.Keluarga
2.Masyarakat
3.Bangsa dan Negara
Catur Asrama Dharma
empat tahapan hidup
º Brahmacari ; tingkat hidup
menuntut ilmu
º Grehastha ; hidup berumah
tangga
º Wanaprastha; mengasingkan diri
ke hutan
º Bhiksuka ; penyangkalan diri
Catur Warna Dharma
empat status sosiaL
berdasarkan kewajiban
{guna karma·
º Brahmana ; para ilmuwan. guru
dan pelajar/pendeta
º Kesatriya ; para pemimpin
Negara/raja
º Waisya ; para pedagang/ekonomi
º 8udra ; para buruh-tani/pelayan
3. Upacara / Rituil
º Panca Yadnya :
1.Dewa Yadnya; para Dewa. 8ang
Hyang Widhi Wasa / TYME
2.Pitra Yadnya; orang tua dan
leluhur
3.Rsi Yadnya; para guru
4.Manusa Yadnya; sesame
manusia
5.Bhuta Yadnya; lingkungan dan
alam semesta
3. Upacara / Rituil
º Hari-hari 8uci;
1.Nyepi
2.8iwaratri
3.8araswati
4.Galungan Kuningan
5.Purnama Tilem
3. Upacara / Rituil
º Tempat-tempat 8uci;
1.8anggah/Merajan
2.Pura
3.Candi
BUSANA TERINDAH
· Busana orang kaya baik hati
· Busana keberanian lidah terkendali
· Busana pengetahuan kedamaian
· Busdana orang pandai rendah hati
· Busana pertapa tidak marah
· Busana orang besar pemaaI
· Busana orang beragama tidak
menghina kitab suci orang lain
· SiIat baik busana terindah