1

PANDUAN PELAKSANAAN
KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU

1. PENDAHULUAN
Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat
dan cara pelaksanaannya.

2. TAKRIF
Kem Bestari Solat adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memastikan
murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan
perbuatan. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas
mengikut kesesuaian sesebuah sekolah.

3. OBJEKTIF
a. Murid dapat mengetahui cara-cara berwuduk.
b. Murid dapat berwuduk dengan sempurna.
c. Murid dapat mengetahui cara-cara menunaikan solat dari segi bacaan
dan perbuatan.
d. Murid dapat membaca dengan betul dan lancar bacaan dalam solat.
e. Murid dapat menunaikan solat secara individu dan berjemaah.

4. KUMPULAN SASARAN
Semua murid beragama Islam Tahun Satu.

5. STRATEGI PELAKSANAAN
5.1 Panitia Pendidikan Islam bermesyuarat bagi memutuskan perkara
berikut :
5.1.1 Membentuk Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah
5.1.2 Menetapkan tempat dan masa untuk mengadakan Kem
Bestari Solat.
5.1.3 Menyelaras jadual aktiviti Kem Bestari Solat.
5.1.4 Menentukan guru yang akan berperanan sebagai
pembimbing.

2
5.1.5 Mengagihkan kumpulan murid yang akan mengikuti Kem
Bestari Solat.
5.2 Memberi taklimat kepada guru pembimbing/fasilitator berdasarkan
Garis Panduan Pelaksanaan LDK Kem Bestari Solat Tahun 1 yang
telah ditetapkan.
5.3 Aktiviti ini hendaklah dilaksanakan dalam bentuk latih tubi di luar
waktu P & P sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah.
5.4 Kem ini hendaklah dilaksanakan empat kali setahun. Setiap kem
mengandungi 6 LDK dengan jumlah masa 10 jam. Pihak sekolah
boleh melaksanakan kem ini secara separuh hari dengan syarat
semua aktiviti dilaksanakan mengikut jumlah masa yang telah
ditetapkan dalam buku panduan ini.
5.5 Bilangan murid untuk setiap kumpulan tidak melebihi 10 orang murid
bagi seorang fasilitator.
5.6 Soal selidik pra dan pasca kem Bestari Solat perlu dilaksanakan
berdasarkan instrumen pada lampiran 1(a) dan 1(b)
5.7 Melaksanakan pengisian aktiviti kem seperti cadangan jadual aktiviti
Kem Bestari Solat di lampiran 2(a) dan 2(b).
5.8 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali
aktiviti dilaksanakan seperti di lampiran 3(a) dan 3(b).
5.9 Murid-murid yang dikenalpasti belum menguasai kemahiran
hendaklah diambil tindakan susulan.
5.10 Merekodkan pencapaian murid dan melaporkan kepada penyelaras
kem, ibu bapa, penjaga, Ketua Panitia, Guru Besar dan JPN.
5.11 Pengisian Borang Catatan Pelaksanaan Solat seperti di lampiran
4(a).
5.11.1 Borang Catatan Pelaksanaan Solat diedarkan kepada murid
untuk dicatat amalan solat harian selama 30 hari selepas
setiap kem dijalankan.
5.11.2 Ibu bapa/penjaga mengesahkan catatan murid di ruangan
yang disediakan.
5.11.3 Borang yang telah lengkap dikembalikan kepada pihak
sekolah untuk dianalisa menggunakan borang seperti
di lampiran 4(b).

3
5.12 Pihak sekolah menyediakan laporan untuk setiap kem yang
dilaksanakan.
5.13 Kem Bestari Solat yang seterusnya akan mengambil kira kekuatan
dan kelemahan murid berdasarkan penilaian kem yang terdahulu.

6. AGIHAN TUGAS
6.1. Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral, Penolong
Pengarah Kurikulum, Penolong Pengarah Dakwah dan Kepimpinan,
Penolong Pengarah j-QAF dan Penyelia Pendidikan Islam Daerah
bertanggungjawab :
6.1.1. Memberi taklimat pelaksanaan Model Kem Bestari Solat kepada
pihak sekolah.
6.1.2. Memantau pelaksanaan Kem Bestari Solat di sekolah.
6.1.3. Menghantar laporan pemantauan dan pelaksanaan Kem Bestari
Solat kepada Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran
Malaysia pada bulan Julai (Kem1) dan Oktober (Kem 4).
6.2. Guru Besar bertanggungjawab:
6.2.1. Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana Kem Bestari Solat
di peringkat sekolah.
6.2.2. Menetapkan tarikh pelaksanaan Kem Bestari Solat dalam takwim
sekolah.
6.2.3. Memastikan kem ini dilaksanakan dengan sempurna.
6.2.4. Meneliti dan mengemukakan analisa pencapaian murid dalam
Kem Bestari Solat kepada PPB, PPD/PPG dan Sektor Pengurusan
Pendidikan Islam dan Moral JPN berdasarkan lampiran 9(b) dan
10(b).
6.2.5. Tempoh masa pelaksanaan kem adalah seperti berikut:
Tempoh Masa Bilangan Kem
Januari - Mac
April- Mei
Jun- Julai
Ogos- September
Kem pertama
Kem kedua
Kem ketiga
Kem keempat


4
6.3. Peranan Guru Pendidikan Islam dan Guru j-QAF:
6.3.1. Semua Guru Pendidikan Islam bertindak sebagai pembimbing
kepada Guru j-QAF.
6.3.2. Guru j-QAF bertindak sebagai setiausaha dan penyelaras Kem
Bestari Solat.
6.3.3. Guru Pendidikan Islam dan guru j-QAF bekerjasama
melaksanakan kem ini.
6.3.4. Menghadiri mesyuarat dan perbincangan pelaksanaan kem.
6.3.5. Mengemukakan analisa pencapaian murid kepada Guru Besar
untuk disahkan seperti lampiran 9(a), 10(a) dan 10(b).

7. JAWATANKUASA PELAKSANA
Senarai tugas jawatankuasa pelaksana seperti dalam Panduan Tugas
Jawatankuasa Pelaksana Kem Bestari Solat di lampiran 5.
7.1 Penasihat - Guru Besar
7.2 Pengerusi - GPK
7.3 Setiausaha - Guru j-QAF
7.4 Bendahari - Guru Pendidikan Islam.
7.5. Ahli Jawatankuasa
7.5.1 Urusetia
7.5.2 Pendaftaran
7.5.3
7.5.4
Makanan dan Minuman
Fasilitator
7.5.5 Keselamatan / Kebajikan / Disiplin
7.5.6 Dokumentasi / Penilaian
7.5.7 Riadah
7.5.8 Kem Komandan
7.5.9 Siaraya dan Publisiti
7.5.10
7.5.10
Teknik dan Peralatan
Buku Program
7.5.11 Sijil dan Hadiah
5
8. KEWANGAN
8.1 Sumber
8.1.1 Peruntukan kewangan Kem Bestari Solat j-QAF.
8.1.2 Yuran Kegiatan Agama.
8.1.3 Sumbangan PIBG.
8.1.4 Yuran pendaftaran.
8.1.5 Sumbangan agensi swasta dan lain-lain.
8.2 Perbelanjaan
8.2.1 Penyediaan Bahan (Kertas Kerja, bahan edaran, fail
dan lain-lain).
8.2.2 Perbelanjaan runcit / rencam.
8.2.3 Perbelanjaan makan dan minum.
8.2.4 Hadiah Galakan.
9. FASILITATOR
9.1. Guru j-QAF.
9.2 Guru Pendidikan Islam.
9.3. Guru-guru lain yang berkebolehan.
9.4. Ibu bapa / penjaga yang berkebolehan.
9.5. Guru KAFA.
9.6. Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak sekolah.

10. PERATURAN PELAKSANAAN
10.1 Jumlah Masa (10 jam)
10.1.1 Penerangan : secara umum kepada semua
Peserta.
10.1.2 LDK 1 - Anggota, niat dan cara berwuduk - 2 jam.
10.1.3 LDK 2 - Amali wuduk - 2 jam
10.1.4 LDK 3 - Niat solat - 1 jam
10.1.5 LDK 4 - Bacaan pendek dalam solat - 1 jam
10.1.6 LDK 5 - Perlakuan solat - 2 jam.
10.1.7 LDK 6 - Amali solat - 2 jam
(ujian perlakuan dan bacaan dalam solat)

6
10.2. Semua murid Islam Tahun 1 yang terlibat dengan Program j-QAF
diwajibkan hadir ke semua kem yang dilaksanakan..
10.3. Jadual pelaksanaan kem adalah seperti lampiran 2 (a) sepenuh hari
dan lampiran 2 (b) separuh hari.

11. TAJUK-TAJUK PENGAJARAN SOLAT UNTUK WAKTU ULUM
SYARIAH BAGI ENAM BULAN KEDUA TAHUN 1 BAGI MODEL
BESTARI SOLAT

11.1 Eleman Bestari Solat dimasukkan dalam pengajaran Ulum Syariah
bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman dan amalan solat dalam
kehidupan murid. Pihak BPI menyediakan garis panduan untuk guru
dalam melaksanakan pengajaran solat untuk waktu Ulum Syariah.
11.2 Panduan ini akan memberikan penjelasan ringkas kepada para guru
tentang tajuk-tajuk yang patut disentuh untuk melaksanakan
pengajaran ini. Dicadangkan supaya guru j-QAF mengambil
sekurang-kurangnya 5 minit masa ulum syariah untuk menjelas dan
menyoal murid tentang solat sama ada yang berkaitan dengan
bacaan atau perbuatan berdasarkan tajuk-tajuk yang dicadangkan.
Ini adalah untuk memastikan murid-murid dapat mendirikan solat
dengan sempurna melalui bimbingan para guru secara berterusan.
Agihan tajuk dan minggu adalah seperti berikut:


MINGGU TAJUK
1 Cara berdiri & takbiratul ihram
2 Niat solat lima waktu
3 Bacaan surah al-Fatihah
4 Bacaan surah al-Fatihah
5 Bacaan surah al-Fatihah
6 Bacaan doa iftitah
7 Cara rukuk
8 Bacaan ketika rukuk
9 Cara Iktidal
10 Bacaan ketika iktidal
11 Cara sujud
12 Bacaan ketika sujud
13 Cara duduk antara dua sujud
14 Bacaan ketika duduk antara dua sujud

7
MINGGU TAJUK
15 Cara duduk tahiyat
16 Bacaan Tahiyat
17 Bacaan Tahiyat
18 Doa Qunut12. PENUTUP
Model Bestari solat adalah sebahagian daripada Program j-QAF yang wajib
dilaksanakan. Walaupun ia satu bentuk aktiviti kokurikulum semua sekolah
perlu melaksanakannya seperti yang telah ditetapkan dalam buku panduan
ini. Pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk menggerakkan
pelaksanaan kem ini.
Aspek solat ditekankan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Islam. Guru j-QAF bersama dengan guru Pendidikan Islam
akan mengunakan sedikit masa Ulum Syariah untuk menerap dan
mengukuhkan aspek amalan solat kepada murid-murid secara berterusan.
Maklumat khusus perkara ini dijelaskan dalam Panduan Pelaksanaan Ulum
Syariah 6 Bulan Kedua Tahun Satu.
Diharapkan pelaksanaan kem ini akan memberi kesan kepada murid-
murid dalam meningkatkan kemahiran, kesungguhan dan rasa
tanggungjawab untuk melaksanakan aspek Fardu Ain yang diperintahkan
oleh Allah S.W.T.


8
PERATURAN PELAKSANAAN LDK KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU

LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN CADANGAN BBB
1
1. Anggota
wuduk.
2. Niat wuduk.
3. Cara
berwuduk.


1. Murid dapat mengenal anggota-
anggota wuduk.
2. Murid dapat membaca dan
menghafaz lafaz niat wuduk
dengan betul.
3. Murid dapat berwuduk dengan
betul dan tertib.

1. Guru mempamerkan gambar anggota wuduk.
2. Guru memberi penerangan tentang had anggota wuduk berdasarkan
gambar yang dipamerkan.
3. Guru membimbing murid menghafaz lafaz niat wuduk.
4. Murid menghafaz lafaz niat wuduk secara latih tubi.
- Aktiviti menulis, melukis, mewarna
5. Permainan Puzzle. Murid mencantumkan potongan puzzle yang
mengandungi kalimah-kalimah lafaz niat wuduk.
6. Guru menunjuk cara berwuduk dengan betul.
7. Guru merekod pencapaian murid.
1. Gambar anggota
wuduk
(Lampiran 11)
2. Carta lafaz niat
wuduk
(Lampiran 12a)
3. “Puzzle”
(Lampiran 12b)
4. Kad Imbasan
(Lampiran 13)
5. Borang penilaian
(Lampiran 3, 9a)
2
Amali wuduk 1. Murid dapat menunjukkan cara
berwuduk dengan betul.
2. Murid dapat mengamalkan
kebersihan dalam kehidupan
seharian.

1. Guru melihat dan membetulkan cara murid berwuduk secara individu.
2. Guru menunjukkan cara berwuduk di paip, kolah atau perigi.
3. Permainan menyusun kad anggota wuduk mengikut tertib.
4. Melukis atau mewarnakan gambar anggota wuduk.
5. Guru merekod pencapaian murid.
1. Gambar orang
berwuduk.
(Lampiran 14)
2. VCD wuduk.
3. Borang penilaian
(Lampiran 3,9a)
3
Niat solat 1. Murid dapat membaca dan
menghafaz lafaz niat solat lima
waktu dengan betul.1. Murid membaca lafaz niat solat lima waktu mengikut stesen yang telah
ditetapkan.
- stesen Subuh
- stesen Zuhur
- stesen Asar
- stesen Maghrib
- stesen Isyak
2. Guru merekod pencapaian murid.
1. Carta lafaz niat
solat lima waktu.
(Lampiran 15)
2. Borang Penilaian.
(Lampiran
3b,10(a)9LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN CADANGAN BBB
4
Bacaan pendek
dalam solat.
1. Murid dapat membaca dan
menghafaz bacaan pendek dalam
solat.

 Takbiratul Ihram
 Bacaan sural al-Fatihah
 Bacaan rukuk
 Bacaan iktidal
 Bacaan sujud

1. Murid mendengar dan mengikut bacaan guru.

2. Murid membaca secara latih tubi beramai-ramai dan individu.

3. Guru membuat penilaian bacaan murid.

4. Permainan memilih kad seperti membaling dadu, kotak misteri atau
belon untuk memilih kad bacaan yang perlu dibaca. Murid
dikehendaki mempamer dan membacakan kad berkenaan.

5. Guru merekod pencapaian murid.
1. Carta solat
(Lampiran 16)
2. Carta bacaan
(Lampiran 19,20 )
3. Borang penilaian
(Lampiran 10 (a)
4. Borang penilaian
(Lampiran 3(b)
5
Perlakuan solat 1. Murid dapat membuat perlakuan
solat dengan sempurna.

- Berdiri betul
- Rukuk
- Iktidal
- Sujud
- Duduk antara dua sujud
- Duduk tahiyat awal
- Duduk tahiyat akhir
- Memberi salam

1. Guru menayangkan VCD perlakuan solat.

2. Guru menerangkan cara perlakuan solat seperti yang ditayangkan
dalam VCD.

3. Guru menunjuk cara perlakuan solat kepada murid.

4. Murid membuat perlakuan solat secara individu.

5. Guru merekod pencapaian murid.

1. Carta Solat.

2. VCD Perlakuan Solat.
3. Borang penilaian

6
Amali solat 1. Murid dapat melakukan amali
solat dengan sempurna.1. Murid membuat amali solat di tempat yang sesuai. Contoh:
- Surau
- Tapak perhimpunan
- Padang sekolah
- Dewan

2. Guru merekod pencapaian murid.
1. Alatan solat seperti
sejadah / tikar.
2. Borang penilaian
10(a), 10(b) dan 10(c)

10
Lampiran 1(a)
Soal Selidik Kem Bestari Solat
Tahun Satu

Nama :………………………………………………………………………….
Tahun :………………………………..
Kem : 1/2/3/4 *
Bil Soalan Ya Tidak
1. Saya dapat menyebut anggota wuduk.

2. Saya dapat menghafaz niat wuduk.

3. Saya dapat mengambil wuduk dengan sempurna dan tertib.

4. Saya dapat menyebut lafaz niat solat lima waktu dengan betul.

5. Saya dapat membaca Surah al-Fatihah.

6. Saya dapat melakukan perlakuan Takbiratul Ihram dengan betul.

7. Saya dapat melakukan perlakuan rukuk dengan betul.

8. Saya dapat melakukan perlakuan iktidal dengan betul.

9. Saya dapat membaca bacaan iktidal dengan lancar.

10. Saya dapat melakukan perlakuan sujud dengan betul.

11. Saya dapat membaca bacaan sujud dengan lancar.

12. Setiap kali menunaikan solat, saya mengambil wuduk.

13. Sebelum menyentuh al-Quran, saya berwuduk.

14. Saya menunaikan solat bila disuruh oleh ibu bapa.

15. Saya dapat menunaikan solat dengan betul.

* Potong mana yang tidak berkenaan.


Tandakan ( / ) pada ruang berkenaan
11

Lampiran 1(b)
Ujian Lisan Pasca Kem Bestari Solat
Tahun Satu
Nama :…………………………………………………………………….
Tahun :…………………………………………………………………….
K1 K2 K3 K4
1 Sila sebut anggota rukun dan sunat wuduk.
2 Sila baca doa selepas wuduk.
3 Sila sebut lafaz niat solat seperti berikut :
i. Solat Subuh
Ii Solat Zohor
iii. Solat Asar
iv. Solat Maghrib
v. Solat Isyak
4 Beri erti lafaz niat solat :
i. Solat Subuh
Ii Solat Zohor
iii. Solat Asar
iv. Solat Maghrib
v. Solat Isyak
5 Lafaz Takbiratul Ihram
6 Sila baca Doa Iftitah
7 Sila baca surah al-Fatihah
8 Sila sebut bacaan ketika rukuk
9 Sila sebut bacaan ketika Iktidal
10 Sila sebut bacaan ketika sujud.
11 Sila sebut bacaan ketika sujud antara dua sujud
12 Sila baca surah al-Nas
13 Sila baca surah al-Falaq
14 Sila baca surah al-Ikhlas

* Nota : Tandakan  jika menguasai, K= Kem Bestari Solat

12

Lampiran 2(a)
Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat Tahun Satu
(Sepenuh hari)
Masa /
Hari
8.00 -
8.30
8.30 -
9.30
09.30 -
10.30
10.30 -
11.00
11.00 -
1.00
1.00 -
2.30
2.30 -
4.30
4.30 -
5.30
HARI
PERTAMA

PendaftaranTaklimat,
Pembahagian
Kumpulan &
Riadah.


Penerangan:
Bilangan
anggota
wuduk dan
rakaat
dalam solat
lima waktu
Rehat LDK 1
Makan
Tengahari dan
Solat Zohor
Berjemaah
LDK 2
Solat Asar
Berjemaah
& Bersurai
HARI
KEDUA
Pendaftaran LDK 3 LDK 4 Rehat LDK 5
Makan
Tengahari dan
Solat Zohor
Berjemaah
LDK 6
Majlis
Penutup

LDK 1 - Anggota, niat dan cara berwuduk. (2 jam) LDK 4 - Bacaan pendek dalam solat. (1 jam)

LDK 2 - Amali wuduk. (2 jam) LDK 5 - Perlakuan solat. (2 jam)

LDK 3 - Niat solat. (1 jam) LDK 6 - Amali solat (Ujian perlakuan dan bacaan dalam solat) (2 jam)13


Lampiran 2(b)

Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat Tahun Satu
(Separuh Hari)

Masa /
Hari
08.00 -
08.30
08.30 -
09.30
09.30 -
10.30
10.30-
11.00
11.00 -
12.00
12.00
-1.00

1.00 -
2.30
HARI
PERTAMA

PendaftaranTaklimat,
Pembahagian
Kumpulan & Riadah.

Penerangan: Bilangan
anggota wuduk dan
rakaat dalam solat lima
waktu
R
E
H
A
T
LDK 1
Makan
Tengahari dan
Solat Zohor
Berjemaah
HARI
KEDUA
Pendaftaran LDK 2 LDK 3
Makan Tengahari dan
Solat Zohor Berjemaah
HARI
KETIGA
Pendaftaran LDK 4 LDK 5 LDK 5
Makan Tengahari dan
Solat Zohor Berjemaah
HARI
KEEMPAT
Pendaftaran LDK 6

LDK 1 - Anggota, niat dan cara berwuduk. (2 jam) LDK 4 - Bacaan pendek dalam solat. (1 jam)

LDK 2 - Amali wuduk. (2 jam) LDK 5 - Perlakuan solat. (2 jam)

LDK 3 - Niat solat. (1 jam) LDK 6 - Amali solat (Ujian perlakuan dan bacaan dalam solat) (2 jam)14

Lampiran 3
SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU
SLOT WUDUK
Nama Kumpulan:…………………………


Bil


Nama
B
a
c
a
a
n

B
a
s
m
a
l
a
h

(
S
)

M
e
m
b
a
s
u
h

d
u
a

t
a
n
g
a
n

(
S
)

B
e
r
k
u
m
u
r

(
S
)

M
e
m
a
s
u
k
k
a
n

a
i
r

k
e

h
i
d
u
n
g

(
S
)

N
i
a
t

(
R
)

M
e
m
b
a
s
u
h

m
u
k
a

(
R
)

B
a
s
u
h

d
u
a

t
a
n
g
a
n

k
e

s
i
k
u

(
R
)

M
e
n
y
a
p
u

a
i
r

k
e

k
e
p
a
l
a

(
R
)

M
e
n
y
a
p
u

d
u
a

t
e
i
l
n
g
a

(
S
)

M
e
m
b
a
s
u
h

d
u
a

k
a
k
i

k
e

b
u
k
u

l
a
l
i

(
R
)

T
e
r
t
i
b

Catatan
12345678910
Jumlah Menguasai


Jumlah tidak menguasai


Petunjuk: / Betul (R) Rukun
X Salah (S) Sunat


Jumlah murid yang menguasai
keseluruhan

Jumlah murid yang
tidak menguasai


15
Lampiran 3 (a)
SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU
SLOT SOLAT (PERLAKUAN)
Nama Kumpulan:……………………………………………………………….


Bil


Nama
B
e
r
d
i
r
i

d
e
n
g
a
n

b
e
t
u
l

K
e
d
u
d
u
k
a
n

t
a
n
g
a
n

s
e
m
a
s
a

t
a
k
b
i
r

K
e
d
u
d
u
k
a
n

t
a
n
g
a
n

s
e
m
a
s
a

t
a
k
b
i
r

b
e
r
d
i
r
i

d
e
n
g
a
n

b
e
t
u
l

R
u
k
u
k

I
k
t
i
d
a
l

S
u
j
u
d

D
u
d
u
k

a
n
t
a
r
a

d
u
a

s
u
j
u
d

D
u
d
u
k

s
e
m
a
s
a

t
a
y
i
h
a
t

a
w
a
l

D
u
d
u
k

s
e
m
a
s
a

t
a
y
i
h
a
t

a
k
h
i
r

S
a
l
a
m

P
e
r
l
a
k
u
a
n

Q
u
n
u
t

T
a
m
a
k
n
i
n
a
h

Catatan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jumlah menguasai

Jumlah tidak menguasai


Petunjuk: / Betul
X Salah

Jumlah murid yang
menguasai keseluruhan

Jumlah murid yang tidak
menguasai keseluruhan


16

Lampiran 3 (b)
SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU
SLOT SOLAT (BACAAN)
Nama Kumpulan:……………………………………………………………….


Bil


Nama
Niat
B
i
l
a
n
g
a
n

r
a
k
a
a
t

T
a
k
b
i
r
a
t
u
l

I
h
r
a
m

(
R
)

S
u
r
a
h

A
l
-
F
a
t
i
h
a
h

(
R
)

R
u
k
u
k(
S
)

I
k
t
i
d
a
l

(
S
)

S
u
j
u
d

(
S
)

Catatan
S
u
b
u
h

Z
u
h
u
r

A
s
a
r

M
a
g
h
r
i
b

I
s
y
a
k

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jumlah menguasai
Jumlah tidak menguasai

Petunjuk: / Betul (R) Rukun
X Salah (S) Sunat

Jumlah murid yang
menguasai keseluruhan

Jumlah murid yang tidak
menguasai keseluruhan


17
Lampiran 4(a)
REKOD CATATAN PELAKSANAAN SOLAT FARDU
NAMA :…………………………………………………………………………
TAHUN :……………………………..
KEM : 1 / 2 / 3 / 4 *

TARIKH
SOLAT
PENGESAHAN
IBU BAPA
SUBUH ZUHUR ASAR MAGHRIB ISYAK
* Potong mana yang tidak berkenaan.


18
Lampiran 4(b)
ANALISA CATATAN PELAKSANAAN SOLAT
PROGRAM BESTARI SOLAT TAHUN SATU

BULAN:…………………………… BILANGAN MURID : ……………….
TARIKH
WAKTU SOLAT
CATATAN
SUBUH ZUHUR ASAR MAGHRIB ISYAK


JUMLAH


Disediakan oleh: …………………… Disahkan oleh: ……………………

( ) ( )
Setiausaha j-QAF Guru Besar

19
Lampiran 5

PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA
KEM BESTARI SOLAT

1. PENGERUSI
1.1 Melantik ahli Jawatankuasa Pelaksana.
1.2 Mempengerusi dan mengendali mesyuarat.

2. SETIAUSAHA
2.1. Menguruskan surat menyurat.
2.2. Menyelaras dan menyelia persiapan Jawatankuasa Pelaksana.
2.3 Membentuk Jawatankuasa Kecil, mencatat dan menyediakan
minit mesyuarat.
2.4 Mengeluarkan surat kebenaran ibu bapa.
2.5. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program
2.6 Mengurus mesyuarat post mortem program.

3. BENDAHARI
3.1 Menyediakan anggaran perbelanjaan
3.2 Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada jawatankuasa.
3.3 Mengurus / menyelia pendapatan dan perbelanjaan.
3.4 Menyediakan laporan kewangan.

4. URUSETIA
4.1 Menentukan perkataan “backdrop”.
4.2 Menentukan pengerusi majlis.
4.3 Mengagihkan kumpulan peserta.
4.5 Menyedia bahan dan mengedar borang-borang.

5. AJK PENDAFTARAN.
5.1 Menyediakan keperluan pendaftaran.
5.2 Membuat pendaftaran peserta.
5.3 Mengedar buku program.


20
6. AJK MAKANAN DAN MINUMAN.
6.1 Menentukan menu.
6.2 Menyediakan anggaran perbelanjaan.
6.3 Menentukan tempat, masa dan bentuk jamuan.
6.4. Memastikan makanan dan minuman mencukupi.
6.5 Mengurus bil melalui bendahari.

7. FASILITATOR
7.1 Membimbing dan memudah cara peserta melaksanakan Latihan
Dalam Kumpulan (LDK).
7.2 Menyiapkan Penilaian dan Pelaporan

8. AJK KESELAMATAN, KEBAJIKAN DAN DISIPLIN.
8.1 Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti bermula.
8.2 Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan
8.3 Menyediakan senarai barangan keperluan peserta.
8.4 Memantau semasa pelaksanaan kem

9. AJK PELAPORAN, DOKUMENTASI DAN PENILAIAN.
9.1 Menguruskan fotografi / rakaman audio-video.
9.2 Menyedia dan menyiapkan laporan penuh aktiviti

10. AJK RIADAH
10.1 Menyediakan tenaga pembimbing riadah dan sukan.
10.2 Menyelaras aktiviti bersenam dan permainan.

11. KEM KOMANDAN
11.1 Menyelaras dan mengelola peserta.
11.2 Memastikan peserta mengikut arahan dan menepati masa.

12. AJK SIARAYA DAN PUBLISITI
12.1 Menyediakan keperluan dan alatan siaraya untuk semua slot.
12.2 Menyediakan banner dan sepanduk publisiti.


21
13. AJK TEKNIK DAN PERALATAN
13.1 Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti.
13.2 Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti.
13.3 Menyediakan alternatif tempat, alatan dan bahan jika ada
gangguan.

14. AJK BUKU PROGRAM
14.1 Menentukan isi kandungan, bentuk dan saiz.
14.2 Mendapatkan senarai nama Jawatankuasa Pelaksana, fasilitator
dan penceramah.
14.3 Memastikan buku program disiapkan dengan sempurna.

15. AJK SIJIL DAN HADIAH
15.1 Menyediakan hadiah / cenderahati dan sijil.

22
Lampiran 6

Cadangan Anggaran Perbelanjaan Kem Bestari Solat
Bil Perkara Jumlah
1
Makanan / Minuman
Peserta (peruntukan KPM)

2 Alatan dan bahan cetak
3 Hadiah dan cenderamata
4 Perbelanjaan pelbagai (5%)


JUMLAH KESELURUHAN


Cadangan Sumber Pendapatan Kem Bestari Solat
Bil Perkara Jumlah
1. Peruntukan Makanan
dan minuman
(OS42000)

2. PIBG

3. Yuran Kegiatan Agama

4. Sumbangan / Derma

JUMLAH KESELURUHAN
23
Lampiran 7

SENARAI KEPERLUAN PESERTA
KEM BESTARI SOLAT

1. Pakaian
- Baju Melayu / kurung
- Pakaian harian
- Pakaian sukan / riadah
- Kasut / selipar
2. Alatan solat
- Pakaian yang sesuai
- Songkok (L)
- Sejadah
- Telekung
3. Alat Tulis
- Buku catatan
- Pensil
4. Buku PAFA


24
Lampiran 8
KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU
PERINGKAT SEKOLAH TAHUN ……….
BIL NAMA PESERTA TAHUN ALAMAT NO TEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

T.T. Guru Besar / Cop Sekolah Tarikh

………………………………. ………………

25
Lampiran 9 (a)
REKOD PENCAPAIAN MURID
AMALI WUDUK

NAMA :…………………………………………………………………
TAHUN :……………
KEM : 1/2/3/4 *

BIL PERKARA
TAHAP PENCAPAIAN
BELUM
MENGUASAI
MENGUASAI
SEDERHANA CEMERLANG
1 Bacaan Basmalah-S

2 Membasuh Dua Tangan -S

3 Berkumur-S

4 Memasukkan air ke hidung -S

5 Niat wuduk-R

6 Membasuh muka-R

7 Basuh dua tangan hingga ke siku-R

8 Menyapu air ke kepala-R

9 Menyapu kedua-dua belah telinga-S

10
Membasuh kedua-dua belah kaki
hingga ke buku lali-R

11 Bacaan doa lepas wuduk-S

PENCAPAIAN KESELURUHAN

* Potong mana yang tidak berkenaan.

PETUNJUK UNTUK KESELURUHAN
BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun
MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

................................................ .................................................
Tandatangan Guru Penilai Tandatangan Guru Besar26

Lampiran 9 (b)
ANALISA PENCAPAIAN MURID
AMALI WUDUK
Nama Sekolah : ……………………………………………………………
Tahun : …………………
Kem : 1/2/3/4*

BIL NAMA KELAS
JUMLAH
MURID
MENGUASAI BELUM
MENGUASAI SEDERHANA CEMERLANG
JUMLAH %
BIL % BIL % BIL %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUMLAH KESELURUHAN
* Potong mana yang tidak berkenaan.

PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN
BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun
MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

……………………………………….
Tandatangan Guru BesarTarikh :

Cop
Sekolah

27

Lampiran 10 (a)
REKOD PENCAPAIAN MURID
AMALI SOLAT (BACAAN)

NAMA :…………………………………………………………………
TAHUN :……………
KEM : 1/2/3/4 *
BIL PERKARA
TAHAP PENCAPAIAN
BELUM
MENGUASAI
MENGUASAI
SEDERHANA CEMERLANG
1 Lafaz Niat Solat Subuh

2 Lafaz Niat Solat Zohor

3 Lafaz Niat Solat Asar

4 Lafaz Niat Solat Maghrib

5 Lafaz Niat Solat Isyak

6 Takbiratul Ihram-R

7 Membaca doa iftitah-S

8 Membaca Surah Al-Fatihah-R

9 Membaca Dua Surah-S

10 Bacaan Rukuk-S

11 Bacaan Iktidal-S

12 Bacaan Sujud-S

13 Bacaan Duduk Antara Dua Sujud –S

14 Bacaan Tahiyyat Awal-S

15 Bacaan Tahiyyat Akhir-R

16 Salam Pertama-R

17 Salam Kedua-S

18 Bacaan Qunut-S

PENCAPAIAN KESELURUHAN


................................................ .................................................
Tandatangan Guru Penilai Tandatangan Guru Besar

Lampiran 10 (b)
REKOD PENCAPAIAN MURID

28
AMALI SOLAT (PERLAKUAN)

NAMA :…………………………………………………………………
TAHUN :……………
KEM : 1/2/3/4 *
BIL PERKARA
TAHAP PENCAPAIAN
BELUM
MENGUASAI
MENGUASAI
SEDERHANA CEMERLANG
1 Berdiri dengan betul

2 Kedudukan tangan semasa takbir

3
Kedudukan tangan semasa berdiri dengan
betul

4 Rukuk

5 Iktidal

6 Sujud

7 Duduk antara dua sujud

8 Duduk semasa tahiyat awal

9 Duduk semasa tahiyat akhir

10 Salam

11 Perlakuan qunut

12 Tamakninah

PENCAPAIAN KESELURUHAN................................................ .................................................
Tandatangan Guru Penilai Tandatangan Guru BesarLampiran 10 (c)
ANALISA PENCAPAIAN MURID

29
AMALI SOLAT
Nama Sekolah : ……………………………………………………………
Tahun : …………………
Kem : 1/2/3/4*

BIL NAMA KELAS
JUMLAH
MURID
MENGUASAI BELUM
MENGUASAI SEDERHANA CEMERLANG
JUMLAH %
BIL % BIL % BIL %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUMLAH KESELURUHAN
* Potong mana yang tidak berkenaan.
PETUNJUK
BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun
MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

……………………………………….
Tandatangan Guru BesarTarikh :Lampiran 11


GAMBAR ANGGOTA WUDUK

Cop
Sekolah

30Lampiran 12(a)
KEPALA
TANGAN KAKI
ﻰَﻟﺎﻌَﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﺀﻮُﺿﻮْﻟﺍ ﺖﻳﻮَﻧ
MUKA

31
Lampiran 12(b)


ﻪﱠﻠﻟ
ﻰَﻟﺎﻌَﺗ
ﺀﻮُﺿﻮْﻟﺍ
ﺖﻳﻮَﻧ

32
¸¯ ¸··.-· ۲     وم ۲  م
و ﻮﺿ ء .


Lampiran 13


ُ.ا ُ.ََْ.َم ﻮﺿ ِ·ِ َ ء ¸َ·َ

33
Kad Imbasan
Lampiran 14


ﻪﱠﻠﻟ
ﺖﻳﻮَﻧ
ﺀﻮُﺿﻮْﻟﺍ
ﻰَﻟﺎﻌَﺗ

34
Lampiran 15Membasuh Kedua Tangan Berkumur Membasuh Muka
Menyapu Kepala
Membasuh Telinga
Membasuh Kedua
Tangan Hingga ke Siku
Membasuh Kaki

35
ﺓﻼﺻ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ ﺽﺮﻓ ﺢﺒﺻ

ﻰَﻟﺎﻌَﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﺀﺍﺩَﺃ ِﻦﻴَﺘﻌْﻛﺭ ِﺢﺒﺼﻟﺍ ﺽﺮَﻓ ﻰﻠﺻُﺃ

ﻮﻛﺍ ﺝﺎﻬﺳ ·,.- ﻱﺎﻧﻮﺗ ﺔﻌﻛﺭ ﺍﻭﺩ ﺢﺒﺻ ﺽﺮﻓ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺍﺮﻛ


ﺓﻼﺻ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ ﺮﻬﻇ ﺽﺮﻓ

ﻟﺍ ﺽﺮَﻓ ﻰﻠﺻُﺃ ََﻊﺑ ﺭَﺃ ِﺮﻬﱡﻈ ﻌْﻛﺭ ﺎ ﺕ َﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﺀﺍﺩَﺃ ﱃﺎﻌ

ﻮﻛﺍ ﺝﺎﻬﺳ ·,.- ﺮﻬﻇ ﺽﺮﻓ .·ا ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺍﺮﻛ ﻱﺎﻧﻮﺗ ﺔﻌﻛﺭ


ﺓﻼﺻ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ ﺮﺼﻋ ﺽﺮﻓ
,
ﺍ ﺽﺮَﻓ ﻰﻠﺻُﺃ ََﻊﺑ ﺭَﺃ ِﺮﺼﻌْﻟ ﻌْﻛﺭ ﺎ ﺕ ﻟ ﺀﺍﺩَﺃ َﺗ ﻪﱠﻠ ﱃﺎﻌ

ﻮﻛﺍ ﺝﺎﻬﺳ ·,.- ﺮﺼﻋ ﺽﺮﻓ .·ا ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺍﺮﻛ ﻱﺎﻧﻮﺗ ﺔﻌﻛﺭﺓﻼﺻ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ ﺏﺮﻐﻣ ﺽﺮﻓ

36

ﺍ ﺽﺮَﻓ ﻰﻠﺻُﺃ ََﺔﺛﻼﺛ ِﺏِﺮْﻐﻤْﻟ ﻌْﻛﺭ ﺎ ﺕ َﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﺀﺍﺩَﺃ ﱃﺎﻌ

ﻮﻛﺍ ﺝﺎﻬﺳ ·,.- ﺏﺮﻐﻣ ﺽﺮﻓ ., ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺍﺮﻛ ﻱﺎﻧﻮﺗ ﺔﻌﻛﺭ

ﺓﻼﺻ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ ﺀﺎﺸﻋ ﺽﺮﻓ

ﺻُﺃ ﺽﺮَﻓ ﻰﻠ ََﻊﺑ ﺭَﺃ ﺀﺎﺸﻌْﻟﺍ ﻌْﻛﺭ ﺎ ﺕ ََﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﺀﺍﺩَﺃ ﱃﺎ
ﻮﻛﺍ ﺝﺎﻬﺳ ·,.- ﺀﺎﺸﻋ ﺽﺮﻓ .·ا ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺍﺮﻛ ﻱﺎﻧﻮﺗ ﺔﻌﻛﺭ


Lampiran 16

37


Lampiran 17

Berdiri Mengadap Kiblat Takbiratul Ihram Qiam
Sujud Duduk Antara Dua Sujud
Duduk Iftirash Memberi Salam
Rukuk
Duduk Tahiyyat
Rukuk
ل. · ·¯ ¸·د غ..¯ .s ¸إ .

38
Lampiran 18
Nama :__________________________ Tahun : ________,ا ةر. ¸¯ ·ا ¸·..· ¸·ا. .
.1.2


.3


.4


.5


.6

39Lampiran 19

- ء ن ·ا-.ا ة·

40
ا َُ¯أ ُ َ

- ء ن ع.¯ر س-
ُ ْ َ- َن َر ` َ¸ ا َ· ِ» ْ, . َو ِ َ- ْ ِ ِه

- ء ن س- إ لا·
َ ِ ُهََِ- ْ¸َِ ُ ا َ·

- ء ن د.- س-
ُْ َنَ- َ¸`َر .ا ْ· ¸ ِهَِْ-َِو

- ء د.- اود ارما قودود ن

ﻲﻨﻌَﻓﺭﺍﻭ ﻲﻧﺮﺒﺟﺍﻭ ﻲﻨﻤﺣﺭﺍﻭ ﻲﻟﺮﻔْﻏﺍ ﺏﺭ
ﻋﻭ ﻲﻧﺪﻫﺍﻭ ﻲﻨْﻗُﺯﺭﺍﻭ ﻲﻨﻋ ﻒﻋﺍﻭ ﻲﻨﻓﺎ


Lampiran 20

Nama :__________________________ Tahun : ________

يد-· هود ·ا ن.. ﺓﺭﻮﺳ ﺔﲢﺎﻔﻟﺍ .·· · .

41


1

5.1.5 Mengagihkan kumpulan murid yang akan mengikuti Kem Bestari Solat. 5.2 Memberi taklimat kepada guru pembimbing/fasilitator berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan LDK Kem Bestari Solat Tahun 1 yang telah ditetapkan. 5.3 Aktiviti ini hendaklah dilaksanakan dalam bentuk latih tubi di luar waktu P & P sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah. 5.4 Kem ini hendaklah dilaksanakan empat kali setahun. Setiap kem mengandungi 6 LDK dengan jumlah masa 10 jam. Pihak sekolah boleh melaksanakan kem ini secara separuh hari dengan syarat semua aktiviti dilaksanakan mengikut jumlah masa yang telah ditetapkan dalam buku panduan ini. 5.5 Bilangan murid untuk setiap kumpulan tidak melebihi 10 orang murid bagi seorang fasilitator. 5.6 Soal selidik pra dan pasca kem Bestari Solat perlu dilaksanakan berdasarkan instrumen pada lampiran 1(a) dan 1(b) 5.7 Melaksanakan pengisian aktiviti kem seperti cadangan jadual aktiviti Kem Bestari Solat di lampiran 2(a) dan 2(b). 5.8 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti dilaksanakan seperti di lampiran 3(a) dan 3(b). 5.9 Murid-murid yang dikenalpasti belum menguasai kemahiran

hendaklah diambil tindakan susulan. 5.10 Merekodkan pencapaian murid dan melaporkan kepada penyelaras kem, ibu bapa, penjaga, Ketua Panitia, Guru Besar dan JPN. 5.11 Pengisian Borang Catatan Pelaksanaan Solat seperti di lampiran 4(a). 5.11.1 Borang Catatan Pelaksanaan Solat diedarkan kepada murid untuk dicatat amalan solat harian selama 30 hari selepas setiap kem dijalankan. 5.11.2 Ibu bapa/penjaga mengesahkan catatan murid di ruangan yang disediakan. 5.11.3 Borang yang telah lengkap dikembalikan kepada pihak sekolah untuk dianalisa menggunakan borang seperti di lampiran 4(b). 2

5.12

Pihak sekolah menyediakan laporan untuk setiap kem yang dilaksanakan.

5.13

Kem Bestari Solat yang seterusnya akan mengambil kira kekuatan dan kelemahan murid berdasarkan penilaian kem yang terdahulu.

6. AGIHAN TUGAS 6.1. Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral, Penolong Pengarah Kurikulum, Penolong Pengarah Dakwah dan Kepimpinan, Penolong Pengarah j-QAF dan Penyelia Pendidikan Islam Daerah bertanggungjawab : 6.1.1. Memberi taklimat pelaksanaan Model Kem Bestari Solat kepada pihak sekolah. 6.1.2. Memantau pelaksanaan Kem Bestari Solat di sekolah. 6.1.3. Menghantar laporan pemantauan dan pelaksanaan Kem Bestari Solat kepada Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia pada bulan Julai (Kem1) dan Oktober (Kem 4). 6.2. Guru Besar bertanggungjawab: 6.2.1. Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana Kem Bestari Solat

di peringkat sekolah. 6.2.2. Menetapkan tarikh pelaksanaan Kem Bestari Solat dalam takwim sekolah. 6.2.3. Memastikan kem ini dilaksanakan dengan sempurna. 6.2.4. Meneliti dan mengemukakan analisa pencapaian murid dalam Kem Bestari Solat kepada PPB, PPD/PPG dan Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral JPN berdasarkan lampiran 9(b) dan 10(b). 6.2.5. Tempoh masa pelaksanaan kem adalah seperti berikut: Tempoh Masa Januari - Mac April- Mei Jun- Julai Ogos- September Bilangan Kem Kem pertama Kem kedua Kem ketiga Kem keempat

3

6.3. Peranan Guru Pendidikan Islam dan Guru j-QAF: 6.3.1. Semua Guru Pendidikan Islam bertindak sebagai pembimbing kepada Guru j-QAF. 6.3.2. Guru j-QAF bertindak sebagai setiausaha dan penyelaras Kem Bestari Solat. 6.3.3. Guru Pendidikan Islam dan guru j-QAF bekerjasama

melaksanakan kem ini. 6.3.4. Menghadiri mesyuarat dan perbincangan pelaksanaan kem. 6.3.5. Mengemukakan analisa pencapaian murid kepada Guru Besar untuk disahkan seperti lampiran 9(a), 10(a) dan 10(b). 7. JAWATANKUASA PELAKSANA Senarai tugas jawatankuasa pelaksana seperti dalam Panduan Tugas Jawatankuasa Pelaksana Kem Bestari Solat di lampiran 5. 7.1 Penasihat 7.2 Pengerusi - Guru Besar - GPK

7.3 Setiausaha - Guru j-QAF 7.4 Bendahari - Guru Pendidikan Islam.

7.5. Ahli Jawatankuasa 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 7.5.7 7.5.8 7.5.9 7.5.10 7.5.10 7.5.11 Urusetia Pendaftaran Makanan dan Minuman Fasilitator Keselamatan / Kebajikan / Disiplin Dokumentasi / Penilaian Riadah Kem Komandan Siaraya dan Publisiti Teknik dan Peralatan Buku Program Sijil dan Hadiah

4

Amali wuduk LDK 3 . Guru j-QAF. FASILITATOR 9.1. 8.1.2 10.5. 10.1.1 Jumlah Masa (10 jam) 10.Amali solat (ujian perlakuan dan bacaan dalam solat) .4 10.1.2 jam 5 .Perlakuan solat LDK 6 .2 Perbelanjaan runcit / rencam.4 Hadiah Galakan.2.2 9.3.1 Penyediaan Bahan (Kertas Kerja.1.1 Penerangan : secara umum kepada semua Peserta. niat dan cara berwuduk LDK 2 .1. .1.2.1.3 Perbelanjaan makan dan minum. 8.2. PERATURAN PELAKSANAAN 10.5 10. bahan edaran.2 jam.8.2 jam . Guru KAFA. 9. 8.1 Sumber 8. 8. 9.1 jam .4 Yuran pendaftaran.Niat solat LDK 4 .2. 10. .1.5 Sumbangan agensi swasta dan lain-lain.1 jam . 8. 8.6 10.Bacaan pendek dalam solat LDK 5 .1.2 Yuran Kegiatan Agama.1 Peruntukan kewangan Kem Bestari Solat j-QAF. 9.2 jam. 8.3 Sumbangan PIBG.7 LDK 1 .4.1. Guru-guru lain yang berkebolehan. 9.6.2 Perbelanjaan 8. Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak sekolah.Anggota.3 10. KEWANGAN 8.1. Ibu bapa / penjaga yang berkebolehan.1. 9. fail dan lain-lain). Guru Pendidikan Islam. 8.

Semua murid Islam Tahun 1 yang terlibat dengan Program j-QAF diwajibkan hadir ke semua kem yang dilaksanakan. Dicadangkan supaya guru j-QAF mengambil sekurang-kurangnya 5 minit masa ulum syariah untuk menjelas dan menyoal murid tentang solat sama ada yang berkaitan dengan bacaan atau perbuatan berdasarkan tajuk-tajuk yang dicadangkan. 11.3. TAJUK-TAJUK PENGAJARAN SOLAT UNTUK WAKTU ULUM SYARIAH BAGI ENAM BULAN KEDUA TAHUN 1 BAGI MODEL BESTARI SOLAT 11. Jadual pelaksanaan kem adalah seperti lampiran 2 (a) sepenuh hari dan lampiran 2 (b) separuh hari. Pihak BPI menyediakan garis panduan untuk guru dalam melaksanakan pengajaran solat untuk waktu Ulum Syariah. 10. 11. Ini adalah untuk memastikan murid-murid dapat mendirikan solat dengan sempurna melalui bimbingan para guru secara berterusan.2.2 Panduan ini akan memberikan penjelasan ringkas kepada para guru tentang tajuk-tajuk yang patut disentuh untuk melaksanakan pengajaran ini.10. Agihan tajuk dan minggu adalah seperti berikut: MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK Cara berdiri & takbiratul ihram Niat solat lima waktu Bacaan surah al-Fatihah Bacaan surah al-Fatihah Bacaan surah al-Fatihah Bacaan doa iftitah Cara rukuk Bacaan ketika rukuk Cara Iktidal Bacaan ketika iktidal Cara sujud Bacaan ketika sujud Cara duduk antara dua sujud Bacaan ketika duduk antara dua sujud 6 ..1 Eleman Bestari Solat dimasukkan dalam pengajaran Ulum Syariah bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman dan amalan solat dalam kehidupan murid.

Aspek solat ditekankan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Walaupun ia satu bentuk aktiviti kokurikulum semua sekolah perlu melaksanakannya seperti yang telah ditetapkan dalam buku panduan ini. Diharapkan murid dalam pelaksanaan kem ini akan memberi kesan kepada muridmeningkatkan kemahiran.T. Pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk menggerakkan pelaksanaan kem ini. Maklumat khusus perkara ini dijelaskan dalam Panduan Pelaksanaan Ulum Syariah 6 Bulan Kedua Tahun Satu. PENUTUP Model Bestari solat adalah sebahagian daripada Program j-QAF yang wajib dilaksanakan.W.MINGGU 15 16 17 18 TAJUK Cara duduk tahiyat Bacaan Tahiyat Bacaan Tahiyat Doa Qunut 12. kesungguhan dan rasa tanggungjawab untuk melaksanakan aspek Fardu Ain yang diperintahkan oleh Allah S. 7 . Guru j-QAF bersama dengan guru Pendidikan Islam akan mengunakan sedikit masa Ulum Syariah untuk menerap dan mengukuhkan aspek amalan solat kepada murid-murid secara berterusan.

Guru merekod pencapaian murid. 3. . Guru menunjuk cara berwuduk dengan betul. (Lampiran 15) 2. Guru memberi penerangan tentang had anggota wuduk berdasarkan gambar yang dipamerkan. Amali wuduk 1. Melukis atau mewarnakan gambar anggota wuduk. 2. Borang Penilaian. Guru menunjukkan cara berwuduk di paip. 2. Murid dapat mengenal anggotaanggota wuduk.10(a) 2 3 8 . 3. (Lampiran 14) 2. Carta lafaz niat wuduk (Lampiran 12a) 3. 2.stesen Subuh . Gambar orang berwuduk. VCD wuduk. Gambar anggota wuduk (Lampiran 11) 2. 2. Guru melihat dan membetulkan cara murid berwuduk secara individu. 3. Murid dapat mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian. CADANGAN PELAKSANAAN 1. 7. . Permainan menyusun kad anggota wuduk mengikut tertib.PERATURAN PELAKSANAAN LDK KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU LDK TAJUK 1.stesen Asar . 1. 6. Borang penilaian (Lampiran 3. 5. (Lampiran 3b. Murid mencantumkan potongan puzzle yang mengandungi kalimah-kalimah lafaz niat wuduk. 3. 9a) 1. 2. Guru merekod pencapaian murid. Murid membaca lafaz niat solat lima waktu mengikut stesen yang telah ditetapkan. mewarna 5. Borang penilaian (Lampiran 3. “Puzzle” (Lampiran 12b) 4. Permainan Puzzle. 4. Carta lafaz niat solat lima waktu. Guru merekod pencapaian murid. Murid dapat berwuduk dengan betul dan tertib.stesen Isyak 2. Murid dapat menunjukkan cara berwuduk dengan betul.stesen Zuhur . CADANGAN BBB 1. 1. Guru membimbing murid menghafaz lafaz niat wuduk. Murid menghafaz lafaz niat wuduk secara latih tubi. Murid dapat membaca dan menghafaz lafaz niat wuduk dengan betul. Guru mempamerkan gambar anggota wuduk. kolah atau perigi. Niat wuduk. Murid dapat membaca dan menghafaz lafaz niat solat lima waktu dengan betul. Kad Imbasan (Lampiran 13) 5. 4. Cara berwuduk. Niat solat 1. 3.stesen Maghrib .9a) 1. melukis.Aktiviti menulis. 1 HASIL PEMBELAJARAN 1. Anggota wuduk.

3. Guru menayangkan VCD perlakuan solat. Guru membuat penilaian bacaan murid. Carta Solat. Murid mendengar dan mengikut bacaan guru.LDK TAJUK Bacaan pendek dalam solat. Alatan solat seperti sejadah / tikar. Berdiri betul Rukuk Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Duduk tahiyat awal Duduk tahiyat akhir Memberi salam 1. Murid dikehendaki mempamer dan membacakan kad berkenaan. Murid dapat membaca dan menghafaz bacaan pendek dalam solat. 1.Dewan 2.Tapak perhimpunan . 2. 3. 5. kotak misteri atau belon untuk memilih kad bacaan yang perlu dibaca. 3. Guru merekod pencapaian murid. Borang penilaian 10(a). Permainan memilih kad seperti membaling dadu. 2. 4. 2. Murid membuat amali solat di tempat yang sesuai.      Takbiratul Ihram Bacaan sural al-Fatihah Bacaan rukuk Bacaan iktidal Bacaan sujud CADANGAN PELAKSANAAN 1. Guru menunjuk cara perlakuan solat kepada murid. Carta solat (Lampiran 16) 2. Guru merekod pencapaian murid. HASIL PEMBELAJARAN 1. Carta bacaan (Lampiran 19. 4.Surau . 1. 2. Murid dapat membuat perlakuan solat dengan sempurna. Borang penilaian 5 Amali solat 6 1. 1. Guru merekod pencapaian murid. Contoh: .20 ) 3. VCD Perlakuan Solat. CADANGAN BBB 1. Guru menerangkan cara perlakuan solat seperti yang ditayangkan dalam VCD. 5. Murid membaca secara latih tubi beramai-ramai dan individu. Borang penilaian (Lampiran 3(b) 4 Perlakuan solat 1. Borang penilaian (Lampiran 10 (a) 4.Padang sekolah . Murid membuat perlakuan solat secara individu. Murid dapat melakukan amali solat dengan sempurna. 10(b) dan 10(c) 9 .

Saya dapat membaca Surah al-Fatihah. 11. 13. 7. 4. Saya dapat menyebut lafaz niat solat lima waktu dengan betul. :………………………………. : 1/2/3/4 * Soalan Saya dapat menyebut anggota wuduk. Saya dapat membaca bacaan sujud dengan lancar. Saya dapat melakukan perlakuan rukuk dengan betul. * Potong mana yang tidak berkenaan. 14. saya mengambil wuduk. 12. Saya dapat melakukan perlakuan iktidal dengan betul.Lampiran 1(a) Soal Selidik Kem Bestari Solat Tahun Satu Nama Tahun Kem Bil 1. Saya dapat membaca bacaan iktidal dengan lancar. 9. Saya dapat mengambil wuduk dengan sempurna dan tertib. saya berwuduk.. Ya Tidak 10. Saya dapat menghafaz niat wuduk. Saya dapat menunaikan solat dengan betul. 2. Sebelum menyentuh al-Quran. Setiap kali menunaikan solat. 6. Saya dapat melakukan perlakuan Takbiratul Ihram dengan betul. Tandakan ( / ) pada ruang berkenaan 10 . 15. 8. Saya dapat melakukan perlakuan sujud dengan betul. :…………………………………………………………………………. 5. 3. Saya menunaikan solat bila disuruh oleh ibu bapa.

Ii Solat Subuh Solat Zohor K2 K3 K4 iii. K1 1 2 3 Sila sebut anggota rukun dan sunat wuduk. Solat Maghrib v.Lampiran 1(b) Ujian Lisan Pasca Kem Bestari Solat Tahun Satu Nama Tahun :……………………………………………………………………. Solat Asar iv. Solat Maghrib v. Solat Isyak 4 Beri erti lafaz niat solat : i. :……………………………………………………………………. Sila sebut lafaz niat solat seperti berikut : i. Sila sebut bacaan ketika sujud antara dua sujud Sila baca surah al-Nas Sila baca surah al-Falaq Sila baca surah al-Ikhlas * Nota : Tandakan  jika menguasai. K= Kem Bestari Solat 11 . Solat Isyak 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lafaz Takbiratul Ihram Sila baca Doa Iftitah Sila baca surah al-Fatihah Sila sebut bacaan ketika rukuk Sila sebut bacaan ketika Iktidal Sila sebut bacaan ketika sujud. Ii Solat Subuh Solat Zohor iii. Solat Asar iv. Sila baca doa selepas wuduk.

Lampiran 2(a) Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat Tahun Satu (Sepenuh hari) Masa / Hari 8.30 4.00 11.Perlakuan solat.30 Makan Tengahari dan Solat Zohor Berjemaah 2.00 2.30 5.30 4.Amali wuduk. LDK 3 .30 Taklimat. niat dan cara berwuduk. Pembahagian Kumpulan & Riadah.00 8.30 8.30 9.30 10. (2 jam) (1 jam) LDK 4 . 09.Bacaan pendek dalam solat.Amali solat (Ujian perlakuan dan bacaan dalam solat) (2 jam) 12 .30 11. (1 jam) (2 jam) LDK 6 .00 1.30 Penerangan: Bilangan anggota wuduk dan rakaat dalam solat lima waktu 10.00 1.Anggota. LDK 5 . (2 jam) LDK 2 .Niat solat.30 HARI PERTAMA Pendaftaran Rehat LDK 1 LDK 2 Solat Asar Berjemaah & Bersurai HARI KEDUA Pendaftaran LDK 3 LDK 4 Rehat LDK 5 Makan Tengahari dan Solat Zohor Berjemaah LDK 6 Majlis Penutup LDK 1 .

00 -1.30 10.30 10.00 2.Perlakuan solat.Anggota.00 12.Amali solat (Ujian perlakuan dan bacaan dalam solat) (2 jam) 13 .Amali wuduk. (1 jam) LDK 4 .30 08. (1 jam) LDK 5 . (2 jam) LDK 6 .30 09.Lampiran 2(b) Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat Tahun Satu (Separuh Hari) Masa / Hari 08.Bacaan pendek dalam solat.00 08.30 Makan Tengahari dan Solat Zohor Berjemaah Makan Tengahari dan Solat Zohor Berjemaah Makan Tengahari dan Solat Zohor Berjemaah HARI PERTAMA Pendaftaran Taklimat.30 09. Penerangan: Bilangan anggota wuduk dan rakaat dalam solat lima waktu LDK 1 R E H A T HARI KEDUA HARI KETIGA HARI KEEMPAT Pendaftaran LDK 2 LDK 3 Pendaftaran LDK 4 LDK 5 LDK 5 Pendaftaran LDK 6 LDK 1 .00 11.3011.00 12.Niat solat. Pembahagian Kumpulan & Riadah. niat dan cara berwuduk. (2 jam) LDK 3 . (2 jam) LDK 2 .00 1.

Lampiran 3 SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU SLOT WUDUK Nama Kumpulan:………………………… Menyapu air ke kepala (R) Bacaan Basmalah (S) Basuh dua tangan ke siku (R) Membasuh muka (R) Menyapu dua teilnga (S) Membasuh dua kaki ke buku lali (R) Memasukkan air ke hidung (S) Berkumur (S) Bil Nama Membasuh dua tangan (S) Catatan Tertib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Menguasai Jumlah tidak menguasai Petunjuk: / X Betul Salah (R) (S) Rukun Sunat yang Jumlah murid yang menguasai keseluruhan Jumlah murid tidak menguasai 14 Niat (R) .

Berdiri dengan betul Kedudukan tangan semasa takbir berdiri dengan betul Kedudukan tangan semasa takbir Duduk antara dua sujud Tamakninah Bil Nama Perlakuan Qunut Duduk semasa tayihat awal Duduk semasa tayihat akhir Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah menguasai Jumlah tidak menguasai Petunjuk: / X Betul Salah Jumlah murid yang tidak menguasai keseluruhan Jumlah murid yang menguasai keseluruhan 15 Salam Rukuk Iktidal Sujud .Lampiran 3 (a) SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU SLOT SOLAT (PERLAKUAN) Nama Kumpulan:……………………………………………………………….

Niat Surah AlFatihah (R) Rukuk (S) Takbiratul Ihram (R) (S) Sujud (S) Maghrib Subuh Bil Nama Bilangan rakaat Catatan 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah menguasai Jumlah tidak menguasai Petunjuk: / X Betul Salah (R) (S) Rukun Sunat Jumlah murid yang menguasai keseluruhan Jumlah murid yang tidak menguasai keseluruhan 16 Iktidal Zuhur Isyak Asar .Lampiran 3 (b) SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU SLOT SOLAT (BACAAN) Nama Kumpulan:……………………………………………………………….

.Lampiran 4(a) REKOD CATATAN PELAKSANAAN SOLAT FARDU NAMA TAHUN KEM :………………………………………………………………………… :……………………………. 17 . :1/2/3/4* SOLAT TARIKH SUBUH ZUHUR ASAR MAGHRIB ISYAK PENGESAHAN IBU BAPA * Potong mana yang tidak berkenaan.

Lampiran 4(b) ANALISA CATATAN PELAKSANAAN SOLAT PROGRAM BESTARI SOLAT TAHUN SATU BULAN:…………………………… TARIKH SUBUH ZUHUR BILANGAN MURID : ………………. ISYAK CATATAN WAKTU SOLAT ASAR MAGHRIB JUMLAH Disediakan oleh: …………………… ( ) Disahkan oleh: ( …………………… ) Guru Besar Setiausaha j-QAF 18 .

3.4 Menyediakan anggaran perbelanjaan Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada jawatankuasa. Menyedia bahan dan mengedar borang-borang.3 3.2 5.4 2. 2.1 3.6 Mengeluarkan surat kebenaran ibu bapa.2 Melantik ahli Jawatankuasa Pelaksana. BENDAHARI 3.3 Menyediakan keperluan pendaftaran. Menentukan pengerusi majlis. Menyediakan laporan kewangan. 4. PENGERUSI 1.1. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program Mengurus mesyuarat post mortem program. 5. 2. AJK PENDAFTARAN.5 Menentukan perkataan “backdrop”.1 5. Membuat pendaftaran peserta.3 Menguruskan surat menyurat. Mempengerusi dan mengendali mesyuarat. mencatat dan menyediakan minit mesyuarat. 2. 5.3 4. 19 . SETIAUSAHA 2.2 3.5.Lampiran 5 PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA KEM BESTARI SOLAT 1. Mengedar buku program.1 4. 2. 2.2 4. Mengagihkan kumpulan peserta. Mengurus / menyelia pendapatan dan perbelanjaan.1 1. Membentuk Jawatankuasa Kecil.2. URUSETIA 4. Menyelaras dan menyelia persiapan Jawatankuasa Pelaksana.

2 8. Mengurus bil melalui bendahari. DOKUMENTASI DAN PENILAIAN. AJK KESELAMATAN. Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan Menyediakan senarai barangan keperluan peserta. Memantau semasa pelaksanaan kem 9.1 11. Memastikan makanan dan minuman mencukupi.5 Menentukan menu. AJK PELAPORAN.3 6.6. Memastikan peserta mengikut arahan dan menepati masa. Menyelaras aktiviti bersenam dan permainan. Menentukan tempat.1 Membimbing dan memudah cara peserta melaksanakan Latihan Dalam Kumpulan (LDK).1 10. 7. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Menyedia dan menyiapkan laporan penuh aktiviti 10.1 8.1 9.1 12. AJK SIARAYA DAN PUBLISITI 12.2 Menyiapkan Penilaian dan Pelaporan 8. KEM KOMANDAN 11. 9. 11. 6.2 Menyediakan tenaga pembimbing riadah dan sukan. 6. 7. 8.2 6.4. masa dan bentuk jamuan. FASILITATOR 7. 12. 20 . AJK MAKANAN DAN MINUMAN.2 Menyediakan keperluan dan alatan siaraya untuk semua slot.2 Menyelaras dan mengelola peserta.2 Menguruskan fotografi / rakaman audio-video.4 Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti bermula.3 8. AJK RIADAH 10.1 6. Menyediakan banner dan sepanduk publisiti. KEBAJIKAN DAN DISIPLIN.

3 Memastikan buku program disiapkan dengan sempurna.1 13. AJK SIJIL DAN HADIAH 15. Menyediakan alternatif tempat. Mendapatkan senarai nama Jawatankuasa Pelaksana. 21 .13. bentuk dan saiz.1 Menyediakan hadiah / cenderahati dan sijil. AJK TEKNIK DAN PERALATAN 13.2 Menentukan isi kandungan. AJK BUKU PROGRAM 14. alatan dan bahan jika ada gangguan. 14. 15. Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti.3 Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti. 14. fasilitator dan penceramah.2 13.1 14.

Peruntukan dan (OS42000) PIBG Yuran Kegiatan Agama Sumbangan / Derma JUMLAH KESELURUHAN Perkara Makanan minuman Jumlah 2. 3. 22 . 4.Lampiran 6 Cadangan Anggaran Perbelanjaan Kem Bestari Solat Bil 1 2 3 4 Perkara Makanan / Minuman Peserta (peruntukan KPM) Alatan dan bahan cetak Hadiah dan cenderamata Perbelanjaan pelbagai (5%) JUMLAH KESELURUHAN Jumlah Cadangan Sumber Pendapatan Kem Bestari Solat Bil 1.

Alat Tulis Buku catatan Pensil 4. Pakaian 2. Buku PAFA 23 .Lampiran 7 SENARAI KEPERLUAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT 1. Baju Melayu / kurung Pakaian harian Pakaian sukan / riadah Kasut / selipar Alatan solat Pakaian yang sesuai Songkok (L) Sejadah Telekung 3.

3. Guru Besar / Cop Sekolah Tarikh ………………………………. 8. 2. NAMA PESERTA TAHUN ALAMAT NO TEL T. 4. 24 ……………… .Lampiran 8 KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU PERINGKAT SEKOLAH TAHUN ……….T. 5. 9. 13. 11. 10. BIL 1. 12. 15. 14. 7. 6.

.. PETUNJUK UNTUK KESELURUHAN BELUM MENGUASAI MENGUASAI (SEDERHANA) MENGUASAI (CEMERLANG) Tidak menguasai salah satu rukun Menguasai kesemua rukun...... Tandatangan Guru Penilai ................. ...................... Tandatangan Guru Besar 25 ..... Menguasai kesemua rukun dan sunat................Lampiran 9 (a) REKOD PENCAPAIAN MURID AMALI WUDUK NAMA TAHUN KEM :………………………………………………………………… :…………… : 1/2/3/4 * TAHAP PENCAPAIAN BIL PERKARA BELUM MENGUASAI MENGUASAI SEDERHANA CEMERLANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bacaan Basmalah-S Membasuh Dua Tangan -S Berkumur-S Memasukkan air ke hidung -S Niat wuduk-R Membasuh muka-R Basuh dua tangan hingga ke siku-R Menyapu air ke kepala-R Menyapu kedua-dua belah telinga-S Membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali-R Bacaan doa lepas wuduk-S PENCAPAIAN KESELURUHAN * Potong mana yang tidak berkenaan.................................

Lampiran 9 (b) ANALISA PENCAPAIAN MURID AMALI WUDUK Nama Sekolah : …………………………………………………………… Tahun : ………………… Kem : 1/2/3/4* JUMLAH MURID MENGUASAI CEMERLANG JUMLAH BIL % BELUM MENGUASAI BIL % BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA KELAS SEDERHANA BIL % % JUMLAH KESELURUHAN * Potong mana yang tidak berkenaan. ………………………………………. PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN BELUM MENGUASAI MENGUASAI (SEDERHANA) MENGUASAI (CEMERLANG) Tidak menguasai salah satu rukun Menguasai kesemua rukun. Menguasai kesemua rukun dan sunat. Tandatangan Guru Besar Cop Sekolah Tarikh : 26 .

............. Tandatangan Guru Besar Lampiran 10 (b) REKOD PENCAPAIAN MURID 27 .........................................Lampiran 10 (a) REKOD PENCAPAIAN MURID AMALI SOLAT (BACAAN) NAMA TAHUN KEM BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 :………………………………………………………………… :…………… : 1/2/3/4 * PERKARA Lafaz Niat Solat Subuh Lafaz Niat Solat Zohor Lafaz Niat Solat Asar Lafaz Niat Solat Maghrib Lafaz Niat Solat Isyak Takbiratul Ihram-R Membaca doa iftitah-S Membaca Surah Al-Fatihah-R Membaca Dua Surah-S Bacaan Rukuk-S Bacaan Iktidal-S Bacaan Sujud-S Bacaan Duduk Antara Dua Sujud –S Bacaan Tahiyyat Awal-S Bacaan Tahiyyat Akhir-R Salam Pertama-R Salam Kedua-S Bacaan Qunut-S PENCAPAIAN KESELURUHAN TAHAP PENCAPAIAN MENGUASAI BELUM MENGUASAI SEDERHANA CEMERLANG ......................................... Tandatangan Guru Penilai ...

............................................................................... Tandatangan Guru Penilai ... Tandatangan Guru Besar Lampiran 10 (c) ANALISA PENCAPAIAN MURID 28 .........AMALI SOLAT (PERLAKUAN) NAMA TAHUN KEM BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 :………………………………………………………………… :…………… : 1/2/3/4 * PERKARA Berdiri dengan betul Kedudukan tangan semasa takbir Kedudukan tangan semasa berdiri dengan betul Rukuk Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Duduk semasa tahiyat awal Duduk semasa tahiyat akhir Salam Perlakuan qunut Tamakninah PENCAPAIAN KESELURUHAN BELUM MENGUASAI TAHAP PENCAPAIAN MENGUASAI SEDERHANA CEMERLANG .......

Tandatangan Guru Besar Cop Sekolah Tarikh : Lampiran 11 GAMBAR ANGGOTA WUDUK 29 . Menguasai kesemua rukun dan sunat.AMALI SOLAT Nama Sekolah : …………………………………………………………… Tahun : ………………… Kem : 1/2/3/4* JUMLAH MURID MENGUASAI CEMERLANG JUMLAH BIL % BELUM MENGUASAI BIL % BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA KELAS SEDERHANA BIL % % JUMLAH KESELURUHAN * Potong mana yang tidak berkenaan. ………………………………………. PETUNJUK BELUM MENGUASAI MENGUASAI (SEDERHANA) MENGUASAI (CEMERLANG) Tidak menguasai salah satu rukun Menguasai kesemua rukun.

MUKA KEPALA TANGAN KAKI Lampiran 12(a) 30 .

‫ﺍﻟْﻮ‪‬ﺿُﻮﺀ‪‬‬ ‫ﱠﻪ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﻠ‬ ‫ﺗَﻌ‪‬ﺎﻟَﻰ‬ ‫ﻧَﻮ‪‬ﻳ‪‬ﺖ‪‬‬ ‫)‪Lampiran 12(b‬‬ ‫13‬ .

‫ م‬ ۲ ‫و‬‫م‬  ۲  ‫وﺿﻮء‬ . ََ ِِ َ‫ﻮء‬‫ُﺿ‬‫ُ ا‬ْََ‫م‬ Lampiran 13 32 .

Kad Imbasan ‫ﺖ‬‫ﻳ‬‫ﻧَﻮ‬ ‫ﺿُﻮﺀ‬‫ﺍﻟْﻮ‬ ‫ﱠﻪ‬ ‫ﻠ‬‫ﻟ‬ ‫ﺎﻟَﻰ‬‫ﺗَﻌ‬ Lampiran 14 33 .

Membasuh Muka Berkumur Membasuh Kedua Tangan Menyapu Kepala Membasuh Telinga Membasuh Kedua Tangan Hingga ke Siku Membasuh Kaki Lampiran 15 34 .

‬ ‫ﺃُﺻ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﻓَﺮ‪‬ﺽ‪ ‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺼ‪‬ﺮِ ﺃَﺭ‪ ‬ﺑ‪‬ﻊ‪ َ‬ﺭ‪‬ﻛْﻌ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ ﻟﻠ‪‬ﱠﻪ‪ ‬ﺗَﻌ‪‬ﺎﱃ‪‬‬ ‫ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ‪ ‬ﻓﺮﺽ ﻋﺼﺮ ا‪ ‬ﺭﻛﻌﺔ ﺗﻮﻧﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬ ‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻣﻐﺮﺏ‬ ‫53‬ .‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﺻﺒﺢ‬ ‫ﺃُﺻ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﻓَﺮ‪‬ﺽ‪ ‬ﺍﻟﺼ‪‬ﺒ‪‬ﺢِ ﺭ‪‬ﻛْﻌ‪‬ﺘَﻴ‪‬ﻦِ ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ ﻟﻠ‪‬ﱠﻪ‪ ‬ﺗَﻌ‪‬ﺎﻟَﻰ‬ ‫ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ‪ ‬ﻓﺮﺽ ﺻﺒﺢ ﺩﻭﺍ ﺭﻛﻌﺔ ﺗﻮﻧﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬ ‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻇﻬﺮ‬ ‫ﺃُﺻ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﻓَﺮ‪‬ﺽ‪ ‬ﺍﻟ ﱡﻬ‪‬ﺮِ ﺃَﺭ‪ ‬ﺑ‪‬ﻊ‪ َ‬ﺭ‪‬ﻛْﻌ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ ﻟﻠ‪‬ﱠﻪ‪ ‬ﺗَﻌ‪‬ﺎﱃ‪‬‬ ‫ﻈ‬ ‫ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ‪ ‬ﻓﺮﺽ ﻇﻬﺮ ا‪ ‬ﺭﻛﻌﺔ ﺗﻮﻧﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬ ‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻋﺼﺮ‬ ‫.

‫ﺃُﺻ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﻓَﺮ‪‬ﺽ‪ ‬ﺍﻟْﻤ‪‬ﻐْﺮِﺏِ ﺛﻼﺛﺔَ ﺭ‪‬ﻛْﻌ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ ﻟﻠ‪‬ﱠﻪ‪ ‬ﺗَﻌ‪‬ﺎﱃ‪‬‬ ‫ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ‪ ‬ﻓﺮﺽ ﻣﻐﺮﺏ ‪ ‬ﺭﻛﻌﺔ ﺗﻮﻧﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬ ‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻋﺸﺎﺀ‬ ‫ﺃُﺻ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﻓَﺮ‪‬ﺽ‪ ‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺸ‪‬ﺎﺀ‪ ‬ﺃَﺭ‪ ‬ﺑ‪‬ﻊ‪ َ‬ﺭ‪‬ﻛْﻌ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ ﻟﻠ‪‬ﱠﻪ‪ ‬ﺗَﺎﱃ‪‬‬ ‫ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ‪ ‬ﻓﺮﺽ ﻋﺸﺎﺀ ا‪ ‬ﺭﻛﻌﺔ ﺗﻮﻧﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬ ‫61 ‪Lampiran‬‬ ‫63‬ .

  ‫غ د‬  ‫إ‬ ‫ل‬ 37 .Qiam Takbiratul Ihram Berdiri Mengadap Kiblat Duduk Antara Dua Sujud Sujud Rukuk R Memberi Salam Duduk Iftirash Duduk Tahiyyat Lampiran 17 .

‫رة‬  ‫ ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ 38 .6 Lampiran 18 Nama :__________________________ Tahun : ________ .2 .3 .1 ..5 .4 .

Lampiran 19 ‫ا‬‫ة ا‬ ‫ءن‬ 39 .

 ‫دي ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ‬ ‫وه‬‫ د‬‫ن ا‬  40 . ُ َ‫ ُ أ‬َ‫ا‬ ‫ع‬‫س ر‬ ‫ءن‬ ِ‫ِه‬ْَِَ‫ و‬ْِَ‫َ ا‬َ‫نَ ر‬َْُ   ‫ال‬‫س إ‬ ‫ءن‬ ‫ه‬ ُ َِَ ْَِ ُ ‫َ ا‬ِَ ‫د‬ ‫س‬ ‫ءن‬ ِ‫ِه‬ْَِَ‫ و‬ْ‫َ ا‬َ‫نَ ر‬َْُ   ‫د‬ ‫را دوا‬‫ءن دودوق ام‬ ‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻓَﻌ‬‫ﺍﺭ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﻧ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ﺍﺟ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ﺍﺭ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﻟ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﻏْﻔ‬‫ﺏ‬‫ﺭ‬ ‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ ﻋ‬‫ﻒ‬‫ﺍﻋ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﺎﻓ‬‫ﻋ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﺪﻧ‬‫ﺍﻫ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﺯُﻗْﻨ‬‫ﺍﺭ‬‫ﻭ‬ Lampiran 20 Nama :__________________________ Tahun : ________ .

1 41 .