Pengenalan

Dalam usaha ingin mengetahui sebab musabab kejadian sesuatu fenomena, kajian asas perlu dilakukan agar faktor ±faktor yang mempengaruhi sesuatu kejadian dan fenomena dapat dihuraikan dengan tepat. Dalam kajian geografi fizikal yang lebih dekat dengan persekitaran fizikal bumi, kajian mengenai kejadian seperti tanah runtuh, pembentukan mendapan dan banyak lagi fenomena sering menjadi perhatian terutamanya yang berkaitan dengan kehidupan organisma diatas bumi seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga benda yang tidak hidup. Kedua-dua benda ini saling bergantung antara satu sama dan lain. Persekitaran yang merangkumi manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan termasuklah bentuk fizikal dikenali

sebagai Biogeografi. Biasanya kedudukan biogeografi di atas sistem bumi diletak dalam sistem biosfera dimana hidupan dan bentuk fizikal yang berada dalam sistem ini saling mempengaruhi antara satu sama yang lain kerana biasanya faktor fizikal boleh menentukan ciri-ciri sesuatu hidupan di kawasan tersebut. Biosfera biasanya dikaitkan dengan proses sesuatu fenomena yang berkaitan dengan hidupan dan benda tidak hidup yang terdapat di muka bumi. Sifat kebergantungan antara hidupan dan bentuk fizikal biasanya menjadi tumpuan kajian oleh ahliahli geografi yang mengkhusus dalam bidang biogeografi. Sama ada kajian mengenai evolusi sesuatu hidupan ataupun pengaruh hidupan terhadap hidupan yang lain dan fizikal persekitarannya. Bagi mengetahui lebih lanjut megenai biogeografi, kita haruslah mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan istilah biogeografi dan perkara-perkara yang berkaitan kerana biogeografi ini merupakan pekara-perkara yang wujud di persekitaran kita yang mungkin kita sedar ataupun tidak.

1.0

DEFINISI BIOGEOGRAFI

Biogeografi secara umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang hidupan di bumi. Manakala secara tradisional, dikenali sebagai pembelajaran lepas dan masa kini tentang taburan geografi tumbuhan, haiwan dan organisma lain. Manakala dalam dunia moden hari ini, biogeografi dimasukkan sebagai satu pembelajaran tentang kepelbagaian corak geografi dalam alam semulajadi yang bermula dari gen, kepada masyarakat, seterusnya membentuk ekosistem. Seterusnya, istilah biogeografi juga sering digunakan oleh dua pendapat utama pengkaji, pertama oleh ahli biologi yang mana berminat dalam menjelaskan tentang pembahagian berbagai-bagai unit taksonomi tumbuhan dan haiwan. Manakala, pendapat kedua pula terdiri daripada ahli geografi yang mana mempunyai minat dalam taburan dan hubungan dalam organisma hidup. Namun, bagi pengkaji geografi, tumpuan yang lebih diberikan terhadap kajian geografi tumbuhan daripada geografi haiwan. Ini disebabkan, kajian tentang taburan kebanyakkan spesies haiwan lebih sukar akibat dari perbezaan saiz serta tabiat hidup sebahagian haiwanyang bersaiz besar yang suka menghindarkan diri. Istilah penggunaan ³biogeografi´ diperkenalkan oleh ahli biologi iaitu MacArthur dan E. O. Wilson pada tahun 1960-an, yang merupakan satu bidang ilmu yang mengandungi evolusi biologi iaitu perbincangan tentang biologi, ekologi, genetik, geografi dan paleontologi, yang digunakan untuk mengetahui pembahagian spesies dan kepelbagaiannya (Brian Daughtry, 2010) Kemudian, biogeografi dikembangkan dan mula dipopularkan oleh ahli pengetahuan alam yang awal seperti Carl von Linne, Alexander von Humbolt, Edward Forbes, Joseph Hooker, Louis Agassiz, Alfred Wallace dan Charles Darwin, yang pada asalnya mengklasifikasikan perbezaan aspek tumbuhan. Biogeografi didefinisikan sebagai percubaan sains untuk menerangkan dan

mengintepretasikan tentang pembahagian geografi organisma, yang selama ini tertahan daripada perbezaan diantara dua disiplin iaitu berkaitan biogeografi ekologi dan sejarah. Biogeografi sejarah adalah percubaan untuk menjelaskan pembahagian organisma sebagai lanjutan daripada evolusi dan proses geologi pada masa lalu. Manakala biogeografi ekologi pula, menumpukan kajian pada faktor fizikal dan biologikal yang boleh menjelaskan tentang ³apa itu hidup, dimana dan kenapa´. Interpretasi biogeografi adalah khusus mengikut lapangan pembelajaran. Menurut

ahli biologi molekul, mendefinisikan biogeografi sebagai pembelajaran tentang garis keturunan gen, manakala ahli ekologi menganggap biogeografi adalah kajian tentang ekosistem dan banjaran geografikal. Tambahan lagi, biogeografi juga dikenali sebagai pembelajaran berkaitan biosfera, yang mengandungi tentang alam sekitar fizikal, tanah, haiwan dan tumbuhan (Malte, C. Ebach & Raymond, S. Tangney, 2007:1). Seterusnya, pengertian biogeografi juga turut dinyatakan oleh beberapa sarjana, antaranya J.Tivy, yang menunjukkan istilah biogeografi sebagai gabungan sains biologi dan geografi. Dalam pengkajian geografi, kajian biogeografi termasuk pembahagian corak haiwan dan tumbuhan yang ada di biosfera dalam konteks ruang dan waktu dan percubaan untuk menganalisis tentang punca dan proses yang mana bertanggungjawab dalam kepelbagaian ruang dan waktu.(:4) Manakala menurut Margaret Anderson, beliau mendefinisikan biogeografi sebagai pati dalam hubungan biologi diantara haiwan dengan keseluruhan persekitaran yang bernyawa dan tidak bernyawa. Beliau juga turut mengatakan bahawa, kajian biogeografi pada masa dahulu terdiri daripada haiwan dan tumbuhan sebagai kajian utama dan pada masa kini, perkara ini dibahagikan kepada dua cabang iaitu geografi tumbuhan dan haiwan. Tetapi dalam kajian ahli geografi, geografi tumbuhan lebih dititik beratkan berbanding geografi haiwan (Joy Jivy, Terj. Rosiyah Abdul Latif & Chan Ngai Weng, 1992:2). Ismail (1989) pula mendefinisikan biogeografi sebagai kajian hidupan daripada segi geografi dan dari segi biologi kerana mengkaji taburan hidupan, implikasinya dan sebab keadaan ini wujud. Definisi tentang biogeografi juga turut dinyatakan oleh M. G. Lemee iaitu Profesor Ekologi di Orsay, di dalam bukunya yang bertajuk Precis de Biogeoraphie. Menurut beliau, biogeografi merupakan satu sains geografi kerana biogeografi mempunyai kecenderungan untuk membentuk hubungan dengan alam tumbuhan dan haiwan serta fenomena geografi. Antaranya, cuaca, geomorfologi, tanah, aktiviti manusia yang bertujuan untuk mendapat suatu pandangan sintetik tentang aspek-aspek permukaan bumi (Joy Jivy, Terj. Rosiyah Abdul Latif & Chan Ngai Weng, 1992: 2). Seterusnya, menurut Brown dan Gibson (1983), mereka menyatakan bahawa biogeografi merupakan ilmu bagi memahami tumbuh-tumbuhan dulu dan kini, pengkaji merujun kepada perubahan pola taburan tumbuhan mengikut perubahan masa.

Tujuan kajian berkaitan biogeografi adalah untuk membantu kita dalam memahami dan menghargai tentang persekitaran hidup yang kita lalui setiap hari. Tujuan kajian biogeografi adalah untuk menjelaskan perbezaan geografi antara tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Selain bertujuan untuk mengetahui dimanakah habitat spesies dan memberi maklumat tentang kenapa spesies tersebut tingga di habitat sedemikian. Dalam mendalami pembelajaran tentang biogeografi, seseorang akan mengetahui serta memahami kombinasi dalam geografi, alam sekitar dan faktor sejarah telah membawa kepada kepelbagaian kehidupan tumbuhan dan binatang. Secara rumusannya, biogeografi meliputi bidang geografi haiwan dan tumbuhan, alam tanih dan beberapa aspek peranan manusia di dalam biosfera.

2.0

SEBAB PERBEZAAN BIOGEOGRAFI

Biogeografi merupakan kajian tentang hidupan dibumi iaitu taburan tumbuh-tumbuhan dan haiwan dan organisma lain. Dalam pengkajian tentang biogeografi, ia akan menjelaskan tentang kepelbagaian taburan tumbuh-tumbuhan daan haiwan dibeberapa kawasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membawa kepada perbezaan biogeografi di setiap kawasan. Menurut Odum (1971), antara faktor yang mempengaruhi perbezaan biogeografi mengikut kawasan ialah terbahagi kepada dua iaitu faktor abiotik atau benda tidak hidup dan faktor biotik iaitu benda hidup. Faktor abiotik terbahagi kepada tiga iaitu atmosfera yang terdiri daripada iklim, suhu, cahaya matahari, dan hujan, keadaan tanah serta bentuk muka bumi. Manakala faktor biotik ialah aktiviti manusia.

Biotik Faktor perbezaan Abiotik

Atmosfera ± Iklim, Suhu, Hujan dan Cahaya

Tanah

Bentuk Muka Bumi (BMB)

Faktor Biotik 1.0 Pengkacukan.

Manusia telah mencetuskan satu fasa perubahan organik yang baru yang terus meningkat dan terus semakin bertambah hebat. Semasa kadar perubahan organik ini, kadar evolusi tumbuhan dan penghijrahan telah melebihi kadar evolusi dan penghijrahan untuk jangka masa yang sama pada zaman dahulu. Manusia telah mengubah keseimbangan spesis tumbuhan dan haiwan. Manusia juga telah meningkatkan bilangan julat sesetengah spesies tertentu yang menyebabkan spesis lain termusnah sebahagian atau seluruhnya. Manusia telah menjadi agen penyebaran dan taburan semula spesis utama di seluruh dunia. Secara sengaja atau tidak sengaja manusia telah mengubah arah dan mempercepatkan kadar evolusi tumbuhan dan haiwan. Manusia secara sengaja menghasilkan spesis tumbuhan yang baru melalui pemilihan dan pembiakan varians dan dengan cara menghasilkan atau mengacuk silang dua jenis tumbuhan yang berbeza. Di samping itu, manusia juga melahirkan keadaan persekitaran yang cenderung dan memudahkan berlakunya evolusi spesis yang baru. Dalam habitat yang agak stabil, evolusi memang merupakan suatu proses yang perlahan. Individu varians atau mutan yang berkembang di kalangan spesis yang berlainan hanya akan menghasilkan ras atau strain yang baru dalam keadaan yang sesuai untuk kemandirian spesis tersebut. Oleh itu, spesis tersebut dapat mengekalkan cirinya yang bebas daripada persenyewaan silang yang berterusan dengan ahli lain dalam spesis yang sama. Dengan yang demikian, spesis itu boleh mengekalkan cirinya yang bebas daripada persenyawaan silang yang berterusan dengan ahli lain dalam spesis yang sama. Penghasilan spesis baru secara pengkacukan agak jarang berlaku dalam keadaan ini. Ini disebabkan sesetengah spesis tidak boleh saling membiakbaka sementara yang lain pula, boleh membiakbaka tetapi kacukan asalnya tidak akan mendatangkan hasil. Sebaliknya, dua spesis yang dikacukan semasa ditanam tidak semestinya menghasilkan kacuk apabila spesis tersebut wujud hampir dengan spesis liar ataupun jika kacuk terjadi, kacuk tersebut tidak akan kekal. Terdapat banyak tumbuhan lain yang lahir daripada varians yang tumbuh di habitat yang terganggu dan memberikan peluang bagi spesis tumbuhan tersebut bertapak. Spesis ini mempunyai hubungan dengan manusia kerana evolusi ini disebabkan oleh tindakan manusia dan akhirnya mencapai jumlah yang banyak dan juga evolusinya. Spesis ini bergantung kepada manusia untuk terus wujud. Spesis ini adalah pengikut khemah iaitu jenis tumbuhan yang biasanya dikenali sebagai rumpai. Rumpai ini kadangkala ditakrifkan sebagai tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki atau bukan di tempat yang sesuai. Hal ini mungkin kerana rumpai ini tumbuh dengan cepat daripada yang sepatutnya.

Penghasilan bijih benih yang sangat banyak bersama dengan julat toleransi yang luas tehadap keadaan persekitaran yang berubah-ubah telah membantu dan mempercepat penyebaran dan taburan yang meluas oleh manusia sendiri. Diantara spesis tumbuhan yang telah tersebar ke seluruh dunia seperti di kawasan tropika dan suhu sederhana ialah rumpai yang berbahaya kepada tanaman seperti dandelion (Taraxacum officinale), µsherpherd¶s purs¶ (capsella bursa-pastoris), plaintain ( plantago spp) dan µchickweed¶ (stellaria spp). Hubungan yang sangat awal dengan manusia dibuktikan oleh dengan adanya debunga yang diperoleh daripada spesis seperti rib-wort, plaintain (plantago lanceolata) dan fat-hen (chenopodium spp) dalam endapan gambut zaman neolitik di utara Eropah. Di kebanyakan kawasan rumpai kekal sebagai bukti sebagai manusia pernah wujud di kawasan tersebut. Orang Indian di Amerika menamai rumpai plaintain sebagai µtapak kaki Orang Putih¶ . Dirian nettle ( Urtica dioica) yang tebal sering mempunyai habitat lain di kawasan dimana ia tumbuh iaitu tanah yang kaya dengan fosforus. Pokok resam (Pteridum aquilinum) akan tumbuh dengan subur bertahun-tahun di tanah yang dibajai dengan najis manusia. Oleh itu, kita mendapati tindakan manusia akan menyebabkan berlakunya evolusi terhadap tumbuh-tumbuhan. Asal usul dan perkembangan dua tanaman bijirin yang utama iaitu gandum dan jagung telah dijadikan kajian genetik dan arkeologi yang paling intensif. Bukti arkeologi yang terawal tentang pertanian diperoleh dari tapak-tapak pertanian di Asia Kecil, iaitudi jaluran gunung yang membentuk bahagian sisi utara-barat kawasan µ Lingkungan Bulan Sabit yang Subur µ di Iraq dan Syria. Dalam kajian moden terhadap genetik tumbuhan telah mengesahkan bukti arkeologi bahawa pusat awal penanaman gandum adalah terletak di Asia Kecil. Selanjutnya kajian genetik ini banyak menerangkan bagaimana spesisi yang berbagai-bagai itu dikumpulkan kedalam tiga kumpulan yang berbeza oleh angka

kromosom. Jenis eikhorn , dengan angka kromosom yang terendah dianggap primitif. Kumpulan kedua yang dihasilkan oleh pengkacukan diantara eikhorn dan rumput liar yang rapat kaitannya dengan eikhorn. Kumpulan yang ketiga dan yang paling terevolusi, mewakili pengkacukan yang kemudiannya. Kumpulan ini mengandungi gandum roti yang moden. Pengkacukan ini bukanlah pengkacukan yang sengaja dikawal melainkan sebagai hasil perhubungan di antara tanaman dan rumpai, dan kemandirian kacuk yang terhasil secara tidak sedar dipermudah oleh manusia pada peringkat yang sangat awal. 2.0 Pertanian.

Dalam proses evolusi jagung misalnya, walaupun kepelbagaian jenis jagung yang terbesar kini ditemui dikawasan Andes di bahagian barat laut Amerika Selatan , namun pusat asal-usul jagung yang dipelihara (ditanam) sebenarnya mungkin terletak lebih jauh ke Utara Amerika Tengah.

Asia tenggara dan barat laut Amerika Selatan sebagai kawasan asal bagi haiwan peliharaan dan tumbuhan. Kedua-dua kawasan ini sesuai dari sudut iklim berupa kawasan gunung yang tinggi dengan habitat fizikal yang sangat berbeza-beza serta mempunyai kepelbagaian haiwan dan tumbuhan yang sangat banyak. Kedua-dua kawasan ini membolehkan masyarakat penangkap ikan menetap dan keduaduanya terletak secara strategik di kawasan persimpangan perhubungan manusia. Akhirnya kedua-duanya merupakan kawasan penanaman dan pembiakan tumbuhan. Kedua-duanya juga dicirikan oleh kewujudan tanaman makanan ruji yang penting seperti ubi kayu dan ubi keledek di Amerika Selatan dan keladi serta pisang di Asia Tenggara) yang bergantung kepada pembiakan vegetatif dan mungkin pada mulanya merupakan tanaman yang ditanam di kedua-dua kawasan ini. Apabila manusia mula berpindah dari kawasan penanaman asal ke kawasan baru, tumbuhan dan teknik penanaman yang baru juga akan dibawa. Disebabkan permindahan yang berlaku, manusia akan menggunakan kaedah pembiakan vegetatif yang diketahui keatas tumbuhan lain. Pertukaran kawasan yan berlainan iklim akan menyebabkan manusia memilih spesis yang lebih sesuai untuk keadaan yang baru. Menurut sauer, pusat utama bagi asal penanaman bijih benih mungkin terletak dikawasan Guatelama-Mexico. Bukti arkeologi nampaknya menunjukkan bahawasa disinilah jagung mula-mula ditanam. Dari pusat ini, jagung, kacang dan labu berkembang dan tersebar di seluruh kawasan pertanian di Amerika Utara dan arah selatan Andes. Di utara China iaitu kawasan iklim subtropika yang beriklim sederhana, sekoi dan kacang mula ditanam. Seterusnya bijirin, gandum dan barli tumbuh di kawasan barat laut India hingga ke timur Mediterranean. Kawasan ini dicirikan sebagai kawasan yang tidak subur dan mengalami perubahan hujan pada musim panas dan sejuk. Tumbuhan seperti bijirin, barli dan gandum kemudian digantikan dengan tanaman bijirin yang penting di kawasan yang lebih sejuk dan basah di utara dan barat laut Eropah. Tanah tinggi Abyssinia membentuk sebuah kawasan penempatan di Afrika dimana kawasan asal bijirin betari dan banyak penemuan berbagai-bagai jenis gandum primitif dan terutamanya barli. 3.0 Mencipta dan membiakbakaan.

Manusia dengan tidak sengaja menghasilkan spesis dan varieti yang baru dan secara sengaja dan tidak sengaja telah menggalakkan kemandirian spesis dan varieti baru itu. Proses ini berlaku dengan cekap dan cepat dan telah wujud semenjak kira-kira 7000-8000 tahun dahulu. Pembiakan yang baru terhasil daripada tumbuhan hiasan dan tanaman foder bagi haiwan ternakan terutamanya rumput dan legum yang

merupakan makanan ternakan bagi kuda dan lembu. Kini tumbuhan ini merupakan tanaman peliharaan yang ditanam dengan banyak. Tumbuhan seperti pokok yang menghasilkan getah (H evea) di

Amerika Selatan dan kuinin (Chinchona) telah lama diketahui penting dari sudut komersial semenjak akhir abad kesembilan belas. Tujuan utama pembiakbakaan moden adalah untuk menghasilkan varieti tumbuhan yang memebrikan pengeluaran yang maksimum dari segi ekonomi dan paling cekap dari segi kualiti dan kuantiti, dalam keadaan tumbuhan itu ditanam. Manusia lebih berkebolehan daripada leluhurnya bukan sahaj untuk memilih tumbuhan yang paling sesuai dengan keperluannya tetapi juga untuk memilih tumbuhan yang paling sesuai untuk menghasilkan keperluannya dalam keadaan persekitaran dan pertanian tertentu. Manusia telah berusaha untuk menghasilkan ras pertanian bagi tanaman yang ditanamnya. Jenis pertanian ini bukan sahaja sesuai dengan keadaan persekitaran semulajadi tetapi juga terhadap tanah yang telah terubahsuai akibat saliran atau pembajaan dan terhadap kaedah penanaman mekanikal. Tumbuhan makanan ini merupakan ras ekologi yang tersesuai terhadap habitat pertanian yang tertentu. Di Amerika Syarikat, jentera telah digunakan dengan jayanya untuk menuai kapas dan penggunaan jentera ini bergantung kepada pembiakan berbagai-bagai yang boleh masak pada masa yang sama dan tinggi tertentu yang seragam. Biji-biji benih yang tahan kemarau yang dibawa masuk ke Texas dan Oaklahoma dari Afrika perlu dibiakbaka untuk menghasilkan bentuk tumbuhan yang rendah kerana varieti Afrika ini mempunyai ketinggian dua meter setengah hingga empat meter. Ketinggian ini tidak sesuai dituai menggunakan jentera. Pengeluaran mesin tanaman semakin bertambah penting dalam pembiakbakaan tumbuhan pada masa kini.

4.0

Agen penyebaran dan taburan tumbuhan serta haiwan.

Kemajuan perhubungan antara dua benua telah mengatasi halangan yang dahulunya mengehadkan julat penyebaran kebanyakka spesis. Salah satu hasil kemajuan perhubungan yang paling nyata ialah pertambahan julat bagi tumbuhan tanaman yang dahulunya adalah terhad di sebuah benua atau hemisfera sahaja. Ubi kentang, jagung dan tembakau Ireland misalnya dibawa masuk ke Eropah. Getah dan pokok chincona dibawa masuk ke asia tenggara dari benua Amerika kerana keadaan tanah dan suhu yang sesuai dengan tanaman tersebut iaitu kawasan khatulistiwa. Gandum, oat, barli, rat, flaks, betari, padi, tebu dan pisang adalah tanaman penting yang dibawa oleh manusia ke dunia baru dan dunia lama. Penyebaran

tumbuhan ini adalah sama dengan penyebaran haiwan ternakan. Sebelum orang Eropah menemui dan menduduki Amerika Utara dan Amerika Selatan, hanya beberapa tumbuhan dan haiwan sahaja tumbuh di situ, sementara di Australia dan New Zealand pula tiada langsung mamalia asli di kawasan itu selain kelawar. Manusia telah meluaskan julat taburan dan bilangan sesetengah tumbuhan dan haiwan tetapi telah banyak mengurangkan beberapa banyak tumbuhan dan haiwan lain semasa proses tersebut. Contoh-contoh tumbuhan yang mengalami penyebaran yang disebakan oleh manusia seperti kaktus pear. Kaktus ini sengaja masuk daripada Amerika Selatan ke Australia sebagau tanaman fode. Tumbuhan ini akan mengurangkan kesuburan padang ragut semula jadi. Di England, bunga Rhododendron yang berwarna ungu dibawa masuk dari kawasan mediterranean pada pertengahan abad kelapan belas telah merebak dan tumbuh di tanah berpasir dan berasid. Walau bagaimanapun, tumbuhan ini memberikan banyak maslah di hutan kayu di kawasan perladangan Forestry Commission yang baru bertapak. Spesis ini menghalang pertumbuhan anak pokok dan memerlukan belanja besar untuk

memusnahkanya. Rehderondendron mudah merebak dan banyak di kawasan yang mempunyai suhu sederhana seperti kawasan tropika contoh negara seperti china, myanmar,dan vietnam. (jurnal 1) Bagi penyebaran haiwan pula, tupai kelabu dan rusa kecil merupakan dua haiwan yang dibawa masuk dari Amerika Utara dan membiak berganda di England. Kemasukan haiwan ke kawasan lain memberi kesan buruk contohnya kumbang Colorado dan juga kulat yang menyebabkan tanaman seperti ubi kentang dirosakan.

1.0 Faktor Iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengharui biogeografi. Hujan dan suhu merupakan unsur paling penting dalam mempengaruhi taburan dan jenis tumbuh-tumbuhan kerana pengaruh hujan dapat menyeimbangkan bekalan air untuk pertumbuhan pokok, proses fotosintesis dan osmosis. Pengaruh hujan dalam menentukkan corak taburan tumbuh-tumbuhan bergantung juga kepada jumlah hujan yang diterima di kawasan itu dan jangka masa hujan tersebut , samada secara bermusim atau sepanjang tahun. Sebagai contoh, Kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika mempunyai perbezaan tumbuhan dan haiwan yang disebabkan perbezaan iklim yang dialami dikedua-dua kawasan ini. 1.1 Zon Khatulistiwa atau Hutan HujanTtropika.

Kawasan utama yang mengalami iklim tropika ini adalah lembangan Amazon di Brazil, Lembangan zaire di Afrika Tengah, Amerika Tengah, Indonesia, Malaysia dan Semenanjung Thailand. Ciri iklim di kawasan tropika ini adalah panas dan lembap sepanjang tahun dengan min suhu adalah 27°C. Menerima cahaya matahari yang banyak sepanjang tahun iaitu 1850-2600 jam dalam tempaoh setahun. Dari aspek penerimaan luantiti hujan, kawasan ini turut menerima jumlah hujan yang mencukupi iaitu 2600 mm dalam masa setahun. Julat suhu tahunan di kawasan khatulistiwa ini adalah kecil iaitu kurang daripada 2°C.

Rajah 1.0 Tumbuhan yang boleh hidup dikawasan beriklim khatulistiwa ini adalah pokok-pokok besar dan berakar banir, lurus, berkayu keras seperti Balau, Belian dan Cengal. Bukan itu sahaja, pokok kayu lembut juga boleh tumbuh dikawasan ini seperti kayu Kapur Berus. Hutan hujan tropika memiliki empat lapisan tumbuhan utama. Lapisan yang paling atas mencecah ketinggian hingga 40 m dengan daun yang tidak bercantum. Pokok yang paling tinggi ini dapat membesar tanpa halangan. Kebiasaanya terdapat epifit seperti pokok langsuyar besar dengan diemeter daum encecah 1.5 m. Lapisan kedua iaitu lapisan sebelum pokok yang paling tinggi adalah lapisan kanopi dengan ketinggian mencecah ketinggian antara 25-30 M. Kanopi yang terbentuk akan bercantum dan membentuk payung. Terdapat parasit di atas ranting pokok seperti Dedalu dan Pakma. Lapisan sebelum kanopi adalah lapisan anak-anak pokok besar yang masih rendah yang dengan ketinggian antara 10-15 M. Pada masa yang sama, terdapat juga pokok-pokok lain seperti Palma dan Liana. Lapisan paling bawah dalam hutan hujan tropika adalah lapisan tumbuhan lantai seperti tumbuhan-tumbuhan herba dan anak-anak pokok besar yang masih rendah. Di atas akar pokok besar terdapat saprofit yang terdiri daripada kulat dan cendawan. Tumbuhan lantai dilihat lebih jarang kerana kekuarnagan intensiti cahaya matahari.

Jika diperhatikan pula haiwan yang mendiami kawasan hutan hujan tropika ini terbahagi kepada tiga lapisan iaitu lapisan atas yang kebanyakkannya haiwan bersayap seperti burung, helang, dan kupu-kupu. Lapisan tengah pula terdiri haiwan yang boleh memanjat seperti monyet, tupai, ular, harimau bintang dan semut. Lapisan paling bawah terdiri daripada Seladang, Tapir, harimau, musang dan banyak lagi. 1.2 Iklim Monsun Tropika. Iklim monsun Tropika merupakan satu lagi iklim yang ada dimuka bumi ini. Kawasan utama yng mengalami iklim ini adalah India, Myanmar, Thailand, Brazil dan Venezuela di Amerika Selatan, Utara Australia dan sesetengah kawasan di Afrika seperti Angola dan Zambia. Iklim monsun tropika akan menerima hujan bermusim pada masa musim panas. Jumlah hujan ynag diterima dalam masa setahun kurang daripada 2000 mm. Musim kering yang nyata dan panjang dengan min suhu 22°C. Julat suhu tahunan yang diterima adalah 5-8°C. Tumbuhan yang dapat diperhatikan dalam kawasan ini boleh dibahagikan tiga kawasan utama. Lapisan paling atas adalah pokok yang mempunyai ketinggian mencecah 30 m. Lapisan tengah adalah pokok-pokok yang menpunyai ketinggian mencecah 10-25 m. Terdapat pula pokok yang memanjat dan parasit. Lapisan paling bawah merupakan pokok-pokok yang memiliki ketinggian tidak mencecah 7 m. Lapisan paling bawah memiliki tumbuhan yang agak padat dan kaya dengan pokok Palma seperti Ibus, Pisang Hutan, Limau Hutan dan Buluh. Kepadatan tumbuhan dilapisan paling bawah dalam kawasan hutan monsun tropika jauh berbeza dengan kawasan hutan hujan tropika yang mempunyai pokok-poko yang jarang di lapisan pokok paling bawah. Manakala, hidupan yang mendiami jenis kawasan ini terdiri daripada haiwan kecil dab besar seperti Cerpelai, Anjing Liar, Rusa, Landak,Musang, Ular, Monyet, gajah, harimau, badak sumbu, buaya dan terdapat pelbagai jenis burung. Suhu Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi taburan jenis-jenis tumbuhan dan haiwan. Suhu memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan tumbuhan ini kerana tumbuhan

tidak boleh hidup dalam keadaan suhu yang terlalu panas dan terlalu sejuk. Keadaan ini dapat menjelaskan kenapa kawasan gurun yang panas dan kawasan kutub yang sejuk terhad pertumbuhan pokoknya dan menjadikan pokok-pokok yang tumbuh adalah jarang dan tidak padat. Keadaan suhu yang berbeza akan menghasilkan suhu yang berbeza. Terdapat empat kumpulan tumbuh-tumbuhan di kawasan suhu yang berbeza. Antara kumpulan suhu ini adalah pertama kumpulan megatarma, kumpulan megatarma merupakan tumbuhan yang tumbuh di kawasan yang mempunyai min suhu bulanan tidak kurang dari 18 darjah celcius. Contohnya ialah hutan hujan tropika yang juga dikenali sebagai hutan khatulistiwa dan juga hutan monsun tropika. Kedua pula kumpulan mesosterma iaitu kumpulan tumbuhan yang memerlukan min suhu bulanan antara 6.1 hingga 18 darjah celcius dan tidak melebihi 22 darjah celcius dan contoh kawasan hutan yang meliputi kumpulan ini ialah hutan Mediterranean. Seterusnya ialah kumpulan mikroterma yang merupakan kumpulan tumbuhan yang memerlukan suhu antara 10 darjah celcius hingga 22 darjah celcius dan contoh hutan bagi kumpulan mikroterma ialah hutan daun luruh sederhana. Kumpulan yang terakhir ialah kumpulan bekistoterma, kumpulan ini merupakan kumpulan yang memerlukan suhu kurang dari 10 darjah celcius dan contoh hutannya ialah tumbuhan tundra. Keadaan suhu atmosfera yang mempunyai kesan terhadap kelembapan relatif dan dengan itu ke atas daya penyejatan udara mempengaruhi keberkesanan dan kerpasan dan juga kadar transpirasi. Selain menjadi faktor tidak langsung pada pertumbuhan tumbuhan, suhu juga memberi kesan langsung hampir setiap fungsi tumbuhan. Suhu menyediakan keadaan kerja bagi kesemua organisma dan mengawal kadar aktiviti biologi dan proses organisma tersebut. Hukum Van¶ t Hoffs mengatakan bahawa kecepatan tindak balas kimia meningkat dua kali ganda bersamaan setiap peningkatan suhu sebanyak 10 darjah celcius, benar mengikut hadnya dan hingga ke suatu takat optimum yang tertentu, iaitu sehingga takat fungsi metabolisme tumbuhan dan haiwan. Bagi setiap spesis tumbuhan terdapat suhu minimum, optimum dan maksimum yang perlu bagi pelbagai aktiviti metabolismenya dan suhu ini dikenali sebagai suhu kardinal. Tumbuhan yang berasal dari kawasan panas adalah seperti tembikai, betari dan kurma, Tumbuhan ini memerlukan suhu cardinal minimum diantara 15 darjah celcius hingga 18 darjah

celcius untuk pertumbuhannya. Bijirin di kawasan temperat pula memerlukan suhu diantara -2 darjah celcius hingga 5 darjah celcius, sementara sesetengah conifer malar hijau pula mempunyai suhu ambang minimum bagi fotosentesis serendah -3 darjah celcius. Keadaan suhu atmosfera mempunyai kesan yang ketara ke atas tumbuh-tumbuhan terutamanya apabila kita cuba membuat perbandingan di antara tumbuh-tumbuhan di bulatan artik dengan tumbuh-tumbuhan di kawasan khatulistiwa misalnya. Keadaan suhu yang berbeza dari satu kawasan ke satu kawasan walaupun kadang-kadang perbezaan suhu itu adalah terlalu kecil untuk menimbulkan perbezaan antara tumbuh-tumbuhan. Ditambah pula tidak banyak kawasan di dunia yang mempunyai suhu kurang dari 0 darjah celcius sepanjang tahun dan begitu juga tidak banyak tempat yang suhunya terlalu panas untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Kebiasaanya hampir semua aktiviti biologi akan berhenti sekiranya suhu turun sehingga lebih rendah daripada 0 darjah celcius dan juga sekiranya suhu meningkat sehingga 50 darjah celcius. Sekiranya suhu terlalu rendah maka air mungkin akan membeku dan sekiranya suhu terlalu panas maka protein-protein mustahak akan musnah.(Ismail Ahmad: 1989, 31). Suhu bahagian tumbuh-tumbuhan lazimnya menyamai suhu persekitaran yang terdekat. Suhu akar contohnya boleh dikatakan hampir sama dengan suhu tanih walaupun adakalanya suhu akar adalah lebih rendah daripada tanih. Suhu daun atau pucuk pokok pula mungkin berbeza dari suhu atmosfera sebanyak beberapa darjah. Kebolehan tumbuhan-tumbuhan menghadapi suhu yang terlalu rendah ini adalah berbeza mengikut spesies. Tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lembap mungkin mati sekiranya suhu turun sehingga 0 darjah celcius atau lebih rendah. Tumbuh-tumbuhan di kawasan iklim sederhana mempunyai cara yang khusus untuk membolehkannya melengkapi kitar hidupnya dalam tempoh yang sesuai. Di kawasan yang mengalami musim dingin yang terlalu sejuk, jimlah makanan yang simpanan di dalam tumbuhtumbuhan akan menentukan sama ada tumbuh-tumbuhan itu akan mati atau terus hidup.(Ismail Ahmad: 1989, 31-32).

Bagi kawasan yang beriklim sederhana, suhu mungkin merupakan faktor yang penting dalam percembahan biji gulma. Suhu sejuk selama musim sejuk dan awal musim bukan sahaja menghalang metabolisme sehingga menghalang metabolisme sehingga mencegah percambahan

benih nondormant tetapi juga mengurangkan tidak aktifnya beberapa spesies. Sebaliknya suhu panas selama musim meningkatkan metabolisme benioh dan memperlihatkan reaksi biokimia yang diperlukan untuk percambahan biji nondomant dan dapat memudahkan dominasi benih pada beberapa spesies. (Effect of temperature on the germination of common waterhemp (Amaranthus tuberculatus), giant foxtail (Setaria faberi), and velvetleaf (Abutilon

theophrasti):page 67. ) Taburan spesies burung dapat dinilai melalui tingkat-tingkat langit yang mana metabolism menyekat taburan spesies adalah dengan memetakan batas kitaran suhu udara terhadap body mass. Sebagai hasil dari hubungan alometrik menjelaskan bahawa burung yang bertubuh kecil akan mencapai langit-langit pada metabolisme pada suhu yang panas berbanding burung yang berbadan besar dan peredaran mereka akan tersekat pada suhu yang panas. Sekatan taburan spesies di sekitar mungkin berubah-ubah antara dua bentuk ekstrim. Dalam kedua-dua kes ini, sekatan metabolisme pada taburan spesies dimanifestasikan dengan suhu yang lebih rendah yang terikat dengan kejadian spesies yang menurun dengan meningkatkan body mass. Jika jumlah spesies burung ini yang terhad dengan tingkat-tingkat langit ini akan cenderung berkelompok di sekitar batas bawah sehingga set titik muncul untuk membentuk garisan.(temperature and the northern distributions of wintering birds: page 22755). MacArthur berpendapat bahawa faktor-faktor iklim saja tidak mungkin untuk menyekat pengedaran umumnya kerana begitu banyak spesies, khususnya tanaman, boleh berjaya tumbuh baik di luar rentang normal mereka.( temperature and the northern distributions of wintering birds: page 2274).

Cahaya. Cahaya ialah bahagian spektrum tenaga bahangan yang ternampak. Ia terdiri daripada bahang panjang gelombang berukuran di antara 390 hingga 760 milimikron dan merupakan kira-kira 48 peratus daripada jumlah tenaga yang sampai ke muka bumi. Cahaya adalah mustahak bagi semua jenis hidupan dan tumbuh-tumbuhan. Cahaya diperlukan secara langsung untuk proses fotosintesis. Sekiranya syarat-syarat lain sudah pun dipenuhi bagi proses fotosintesis, maka banyaknya tenaga matahari yang boleh digunakan oleh tumbuh-tumbuhan hijau akan menentukan had pertumbuhannya. Bahagian spektrum solar yang diserap oleh klorofil (dalam

tumbuh-tumbuhan hijau) ialah cahaya putih yang ternampak. Walau bagaimanapun warna hijau dan kuning tidak banyak digunakan dalam proses fotosintesis. Bahang inframerah dan ultraungu tidak terlibat dalam proses ini (Ismail Ahmad,1989: hlmn 26). Cahaya berbeza daripada segi intensiti dan lamanya, tetapi ia juga memperlihatkan perbezaan dari segi kualitinya (iaitu banyaknya warna merah, kuning, biru dan sebagainya). Walau bagaimanapun perbezaan kualiti cahaya dari satu tempat ke satu tempat mungkin tidak begitu besar dan tidak mungkin dapat menimbulkan kesan yang ketara terhadap tumbuhtumbuhan. Sebaliknya intensiti cahaya banyak memperlihatkan perbezaan dari segi ekologi tumbuh-tumbuhan, faktor ini adalah penting. Keadaan fizikal atmosfera mempengaruhi banyaknya cahaya yang akan sampai ke permukaan bumi. Gas-gas di dalam atmosfera seperti nitrogen dan oksigen menyerap dan menyerakkan sebahagian kecil dari panjang gelombang cahaya yang pendek apabila cahaya melalui lapisan gas yang menyelaputi bumi. Oleh sebab penyerapan inilah panjang gelombang ultraungu yang lebih pendek daripada 290 milikron tidak boleh sampai ke permukaan bumi. Semakin tinggi sesuatu tempat itu dari aras laut, maka semakin nipis pula lapisan udara yang berada di atasnya dan dengan demikian lebih teranglah cahaya yang diterimanya. Puncak gunung yang lebih tinggi terdedah kepada intensiti cahaya yang tinggi berbanding dengan intensiti cahaya di aras laut. Sebagai contoh, intensiti cahaya di gunung setinggi 1,000 meter ialah sebanyak kira-kira 129,000 L berbanding dengan intensiti cahaya sebanyak kira-kira 107,000 L di aras laut. Kesan lain ialah kelembapan di atmosfera. Lembapan yang ada di dalam atmosfera mempunyai kesan penyaringan yang kuat terhadap intensiti cahaya berbanding dengan di kawasan yang kering (Ismail Ahmad,1989: hlmn 27). Di tempat-tempat tertentu bentuk muka bumi mungkin menghasilkan perbezaan yang nyata daripada segi intensiti cahaya. Di cerun-cerun yang bertentangan dengan kutub, sinaran matahari yang datang terus dari matahari pada masa tengah hari dan dengan demikian tumbuhtumbuhan terpaksa bergantung kepada cahaya bauran. Untuk mendapatkan cahaya yang banyak, tumbuh-tumbuhan mesti hidup di kawasan yang tidak dilindungi oleh ciri topografi yang tinggi supaya sumber cahaya tidak terlindung (Ismail Ahmad,1989: hlmn 27). Daripada jumlah cahaya yang jatuh ke atas daun hijau, dianggarkan sebanyak 20 peratus dibalikkan, 20 peratus dibahangkan sebagai haba. 20 peratus digunakan dalam proses sejatpeluhan dan kira-kira 10 peratus sahaja dipancarkan melalui daun. Ini bermakna sebahagian

besar daripada cahaya yang menembusi dedaun melalui ruang di antara daun sebagai cahaya bauran. Cahaya bauran ialah cahaya yang diserakkan oleh molekul gas dan titisan air. Dalam komuniti tumbuh-tumbuhan yang kompleks, kedudukan sesuatu pohon berhubungan dengan jirannya boleh menentukan banyaknya cahaya yang diterimanya. Contohnya, di dalam hutan tropika, tumbuh-tumbuhan matang daripada spesies tertinggi sahaja yang menerima cahaya sepenuhnya. Pokok-pokok renek atau pokok yang rendah banyak menerima cahaya bauran, dan sesetengahnya pula terus hidup di kawasan teduh (Ismail Ahmad,1989: hlmn 28). Penyerapan dan pembalikan cahaya oleh air adalah banyak. Apabila matahari menyinari permukaan air, sebahagian daripadanya dibalikkan oleh permukaan air dan sebahagiannya diserap oleh lapisan-lapisan atas. Apabila cahaya menembusi air, maka intensitinya berkurangan dengan cepatnya. Dalam air yang jernih sekalipun, kira-kira 50 peratus daripada cahaya yang sampai kira-kira 18 m.(Ismail Ahmad,1989: hlmn 29) Keperluan cahaya bagi sesuatu spesies tumbuhan tertentu, atau sebaliknya, sifat toleransinya terhadap keadaan naung, boleh berubah-ubah selama kitar hidup tumbuhan itu. Pada dasarnya pokok ialah tumbuhan heliofit; anak benihnya lazimnya perlu berkembang dalam keamatan cahaya yang lebih rendah daripada keamatan cahaya yang diperlukan oleh tumbuhan matang. Anak benih pokok bic, sprus, fir dan yew terutamanya dan sedikit sebanyak pokok oak, ash dan elm sangat toleran terhadap keadaan naung dan sebenarnya mungkin boleh hidup dengan lebih baik dalam keadaan begitu. Sebaliknya pula anak benih pokok willow, poplar, birch, dan pain Scots adalah tumbuhan heliofit dan mungkin tidak boleh hidup kalau dinaungi oleh tumbuhan yang lain, kerana bukan sahaja perkembangan pucuknya malah akarnya juga akan terbantut. Oleh itu, tumbuhan ini menghadapi bahaya yang lebih besar disebabkan oleh kemarau dan kekurangan mineral. Selain mempengaruhi kesemua proses pertumbuhan tumbuhan melalui kesan langsungnya terhadap kadar fotosintesis, keamatan cahaya boleh juga mempengaruhi percambahan dan pembiakan tumbuhan. Cahaya yang kurang atau tidak mencukupi akan merenjatkan pembungaan pada kebanyakan spesies, sedangkan sesetengah biji benih perlu didedahkan kepada cahaya sebelum bercambah.(Joy Tivy terj. Rosiyah Abd. Latif dan Chan Ngai Weng, 1992: hlmn 35 ). Bentuk muka bumi

Bentuk bumi mengalami perubahan baik secara evolusi (lambat) maupun revolusi (cepat). Perubahan ini disebabkan adanya tenaga endogen dan eksogen. Terbentuknya pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, atau lembah merupakan hasil aktiviti tenaga endogen. Begitu juga proses pelapukan, erosi, dan sedimentasi sebagai tenaga eksogen berpengaruh terhadap pembentukan muka bumi. Adanya keragaman bentuk muka bumi ini menyebabkan perbezaan berbagai aspek, antara lain : iklim, kesuburan tanah, air dan unsur-unsur lain.

Perbezaan semua aspek tersebut telah mempengaruhi kehidupan sekitarnya. Pernahkah anda berfikir, kenapa hampir di setiap daerah memiliki tumbuhan, haiwan, dan juga kehidupan manusia yang berbeza? Mengapa pohon kurma hanya tumbuh subur di daerah Arab (padang pasir)? Mengapa pohon teh dan kopi tumbuh subur di daerah pergunungan? Semua gejala itu merupakan adaptasi atau penyesuaian mahluk hidup terhadap alam sekitar.

Muka bumi yang mempunyai hutan yang tebal mampu menahan terjadinya tanah longsor dan banjir ketika hujan. Hutan juga dapat menyimpan air, sehingga di sekitarnya banyak ditemukan mata air yang sangat bermanfaat bagi binatang. Secara umum daerah pegunungan dapat dibahagikan menjadi dua iaitu daerah pegunungan rendah dan daerah pegunungan tinggi. Daerah pegunungan rendah memiliki ketinggian berkisar 600 s.d. 1.500 meter, sedangkan daerah pegunungan tinggi memiliki ketinggian sekitar 1.500 s.d. 2.500 meter di atas permukaan laut. Adanya perbedaan ketinggian ini tentu saja berpengaruh terhadap iklim. Di daerah pegunungan rendah pula memiliki alam yang berbukit-bukit. Tidak sedikit di antara bukit dipisahkan oleh lembah, lereng atau sungai. Kondisi alam seperti ini kurang menguntungkan dalam bidang transportasi.

Faktor bentuk muka bumi memberikan tumbuhan yang berbeza mengikut keadaan di setiap kawasan. Jadual 1 menunjukan perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi mengikut beberapa kawasaan yang dipengaruhi oleh bentuk muka bumi. Jadual 1. Perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi di beberapa kawasan

TumbuhTumbuhan Semula Jadi Hutan Khatulistiwa

Contoh Kawasan

Ciri-Ciri Utama

Tumbuh-Tumbuhan Utama

Malaysia, Singapura, Brunei, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Thai dan Jawa Barat.

- malar hijau - tebal dan padat - berdaun lebar - terdapat pelbagai jenis spesies - berakar banir - tiga lapisan yang nyata - pokok berkayu keras - tumbuhan bawah jarang

- balau - meranti - kapur - keruing - seraya - paku-pakis - rotan - pokok memanjat

Hutan Monsun Tropika

Utara Thailand, Myanmar, Laos, Kemboja, Vietnam, Utara Filipina, India dan Bangladesh.

- menggugurkan daun pada musim kemarau - hutannya jarang - tumbuhan bawah padat - banyak pokok kayu keras - berdirian tulen

- kayu jati - penaga - inkanyin - buluh - pyinkado

Tumbuhan gurun

Gurun Arab, Gurun Thar dan Gurun Iran.

- tahan kemarau - sangat jarang - berakar panjang - daun kecil, berkilat dan berlilin - daun berbentuk jarum - batang berlendai

- kaktus - semak-samun berduri - pokok kurma

Hutan

Lubnan, Turki,

- malar hijau

- Oak

Mediteranean

Syria dan Iraq Utara

- berdaun lebar - pokok sederhana tinggi dan bantut - tidak padat - berdaun kecil, berkulit tebal dan berakar tunjang

- cedar - cypress - zaitun

Padang rumput hawa sederhana (steppe)

Mongolia, Siberia - rumput tinggi Selatan dan pedalaman China - tumbuh berkelompok - rumput berubah warna mengikut musim

- rumput pendek - tulip - Iris

Hutan campur sederhana panas

Taiwan, China Tengah, Korea

- malar hijau - berdaun lebar

- Oak - magnolia - Mulberi

Selatan dan Jepun - banyak spesies Selatan.

Hutan pokok tirus(Taiga)

Siberia

- malar hijau - tahan sejuk - berbentuk kon - daun bentuk tirus dan tajam - berkulit rebal

- pain - fir - larch - spurs

Tumbuhtumbuhan tundra

Utara Siberia

- tahan sejuk - cepat tumbuh - lumut dan kulampair tumbuh diatas batuan

- williow - birch - lumut

PENGARUH HUJAN TERHADAP TABURAN TUMBUH-TUMBUHAN Hujan juga merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi taburan dan jenis tumbuhtumbuhan. Hujan berperanan penting dalam membekalkan bekalan air kepada tumbuhantumbuhan yang bertujuan untuk menyeimbangkan bekalan air pertumbuhan pokok, bagi menjalankan proses-proses penting seperti fotosintesis, osmosis, dan tranpirasi. Kesimbangan air pada tumbuhan bergantung kepada nisbah pengambilan air dari tanah dan kehilangan air ke aftmosfera. Kesimbangan ini bergantung kepada persekitaran(habitat) dan bergantung kepada fisiologi tumbuhan tertentu. Air merupakan medium penting yang membolehkan nutrient mineral diserap dan ditranslokasi melalui tumbuhan. Seterusnya, air juga bertujuan untuk melarutkan danmembawa nutrient atau makanan yang diperlukan b,agi tumbuh-tumbuhan kedalam tanah. Selain itu air juga berperanan dalam memeliharaan kesegahan daun, tanpa kesegahan daun, sesuatu tumbuhan tidak berupaya menjalankan proses fotosintesis. Disamping itu, Air juga digunakan oleh tumbuhtumbuhan untuk mensintesiskan bahan kimia. Namun, 90 peratus air yang diserap oleh tumbuhtumbuhan akan hilang menerusi proses transpirasi dan semasa tumbuh-tumbuhan melalui proses penyejatan melalui liang stoma (fungsi utama liang stoma adalah membenarkan oksigen dan karbon dioksida melaluinya) dalam semua organ tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Oleh itu, jumlah air yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan dipengaruhi oleh setiap bahagian kering yang terhasil sesuatu tumbuhan. Semakin besar saiz tumbuh-tumbuhan, semakin banyak air yang diperlukan kerana keupayaannya melakukan proses transpirasi dan penyejatan yang besar.(buku dr. tahir) Disamping itu, Pengaruh hujan dalam menentukkan corak taburan tumbuh-tumbuhan di sesebuah kawasaaan dapat diperhatikan menerusi jumlah hujan yang diterimanya dan jangka masa hujan tersebut, samada musiman ataupun sepanjang tahun. Dalam menjelaskan pengaruh hujan terhadap jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan, aspek jumlah hujan dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat berikut ;

I. Kawasan yang menerima hujan lebat melebihi 2,000 mm setahun lazimnya mempunyai hutan yang tebal, padat, banyak spesis, berpokok tinggi, seperti malar hijau dan tumbuhan hutan paya. II. Kawasan hujan 1,000 ± 2,000 mm setahun, hutannya lebih jarang dan kurang padat, termasuklah Hutan Monsun Tropika. III. Kawasan hujan kurang sedikit dari 1,000 mm setahun boleh ditumbuhi oleh rumput dan pokok-pokok Kecil dan jarang. IV. Kawasan yang menerima hujan kurang daripada 250 mm setahun dan tidak menentu pula di tumbuhi. Oleh tumbuhan gurun iaitu pokok yang tahan kemarau sperti pokok berduri (kaktus) dan palma. V. Kawasan yang berfros dan bersalji kebanyakkannya ditumbuhi oleh tumbuhan tundra.

Aspek taburan kehidupan tumbuh-tumbuhan semula jadi bukan sahaja bergantung kepada jumlah hujan tetapi turut dipengaruhi dengan keadaan musim-musim tertentu. Misalnya, kawasan yang beriklim savana dan mediterranean, hujan turun mengikut peredaran musim menyebabkan penyesuaian tumbuh-tumbuhan semula jadi kepada iklim tersebut. Misalnya, Butana Sudan, kadar hujan yang tidak menentu mempengaruhi kadar taburan tumbuh-tumbuhan serta kelembapan tanah. Kadar purata suhu 17 o C sehingga 40o C sepanjang tahun, menyebabkan Sudan menyebabkan kepelbagian tumbuh-tumbuhan yang kurang (Muna Elhag & Sue Walker : 2009 : 12-13). Disamping itu, jumlah hujan juga dapat mempengaruhi kelembapan tanah-tanih (kerpasan efektif) untuk tumbuh-tumbuhan. Kawasan- kawasan tanah yang lembab dan kering ditumbuhi oleh jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Ini bergantung kepada penyesuaian tumbuh-tumbuhan tersebut dengan kelembapan tanah di sesuatu kawasan. Lazimnya terdapat beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor hujan ini iaitu hidrofit, heliofit, xerofit dan mesofit. Hidrofit merupakan tumbuh-tumbuhan yang hidup di kawasaan air manakala heliofit pula tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup di kawasan air pada musim-musim tertentu. Tumbuh-tumbuhan yang hidup dalam keadaan kering dipanggil xerofit. Selain itu, tumbuhan jenis mesofit merupakan tumbuh-tumbuhan yang tidak tahan terhadap keadaan yang mempunyai kandungan air yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Sebagai contoh, tumbuhan-tumbuhan

xerofit yang lazimnya hidup di kawasaan gurun seperti digurun utama di Amerika Syarikat iaitu Arizona, California, Nevada, New Mexico and Utah. Tumbuh-tumbuhan di kawasaan mengekalkan kandungan air tisunya pada aras yang tetap atau aras yang agak tinggi dengan satu atau lebih ciri fisiologi dan atonomi. Ciri-ciri fizikal dan anatomi tumbuh-tumbuhan gurun adalah untuk mengurangkan kehilangan air yang berlebihan, memudahkan penyerapan dan membolehkan air di simpan di dalam tisu tumbuh-tumbuhan. Diantara ciri Xeramorf yang berupaya membantu mengurangkan kadar tranpirasi tumbuh-tumbuhan adalah: kutikel tebal yang dilitupi lilin dan yang ada pada tumbuhan berdaun keras atau Sklerofil yang mengurangkan tranpirasi kutikel, melindungi liang stoma dengan cara membenamkannya di bawah lekungkan di bawah aras permukaan daun oleh daun berbulu yang menolong mengekalkan selapisan udara yang lebih lembab berhampiran dengan permukaan daun atau dengan cara mengulung atau melipat daun dan Pengurangan saiz dan isipadu daun (M. Peindo, et. al., : 1995 : 79-80). Penggolongan tumbuhan kepada Xerofit, hidrofit dan mesofit ini adalah berdasarkan keadaan persekitaran atau habitat tempat sesuatu tumbuhan itu tumbuhan. Tumbuhan tidak semestinya dibezakan oleh bentuk yang sama dan tidak pula terdapat sebarang perbezaan yang nyata di antara kumpulan tersebut. Sesetengah tumbuhan hampir bersifat xerofit, sementara sesetangah tumbuhan yang lain pula hampirbersifat hidrofit daripada yang lain. Namun yang demikian bentuk atau struktur tumbuhan lebih jelas mengambarkan keadaan air yang seimbang di tempat tumbuhan itu hidup (M. Peindo, et. al., : 1995 : 79-80). Disamping itu juga, kepelbagaian jenis flora dan fauna di suatu wilayah juga dipengaruhi kadar hujan yang diterima di kawasan tersebut. Di kawasan yang mempunyai kadar hujan yang rendah akan mempunyai kepalbagaian flora atau tumbuh-tumbuhan yang kurang berbanding di kawasan yang mempunyai kadar hujan yang tinggi. Misalnya di daerah kawasaan gurun, tumbuh-tumbuhan seperti kaktus dan beberapa tumbuhan lain jenis Xerofit, manakala di kawasaan tropika yang mempunyai kadar hujan yang tinggi mempunyai kepelbagaian tumbuhtumbuhan, pokok yang tinggi dan daun yang hijau. JENIS TUMBUH-TUMBUHAN SEMUAJADI DI KAWASAN ZON IKLIM DUNIA TumbuhTumbuhan Semula Jadi Contoh Kawasan Ciri-Ciri Utama Tumbuh-Tumbuhan Utama

Hutan Khatulistiwa

Malaysia, Singapura, Brunei, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Thai dan Jawa Barat. 

   

malar hijau tebal dan padat berdaun lebar terdapat pelbagai jenis spesies berakar banir tiga lapisan yang nyata pokok berkayu keras tumbuhan bawah jarang

- balau - meranti - kapur - keruing - seraya - paku-pakis - rotan - pokok memanjat

Hutan Monsun Tropika

Utara Thailand, Myanmar, Laos, Kemboja, Vietnam, Utara Filipina, India dan Bangladesh. 

menggugurkan daun pada musim kemarau hutannya jarang tumbuhan bawah padat banyak pokok kayu keras berdirian tulen tahan kemarau sangat jarang berakar panjang daun kecil, berkilat dan berlilin daun berbentuk jarum batang berlendair   malar hijau berdaun lebar pokok sederhana tinggi dan bantut tidak padat berdaun kecil, berkulit tebal dan berakar tunjang rumput tinggi tumbuh berkelompok rumput berubah warna mengikut musim

- kayu jati - penaga - inkanyin - buluh - pyinkado

Tumbuhan Gurun

Gurun Arab, Gurun Thar dan Gurun Iran.

- kaktus - semak-samun berduri - pokok kurma

Hutan Mediteranean

Lubnan, Turki, Syria dan Iraq Utara

- Oak - cedar - cypress - zaitun

Padang Rumput Hawa Sederhana (Steppe) Hutan Campur Sederhana Panas

Mongolia, Siberia Selatan dan pedalaman China

- rumput pendek - tulip - Iris

Taiwan, China Tengah, Korea Selatan dan Jepun Selatan. 

malar hijau berdaun lebar banyak spesies

- Oak - magnolia - Mulberi

Hutan Pokok Tirus(Taiga)

Siberia

malar hijau tahan sejuk berbentuk kon daun bentuk tirus dan tajam berkulit rebal   tahan sejuk cepat tumbuh lumut dan kulampair tumbuh diatas batuan - pokok bantut di kawasan terlindung

- pain - fir - larch - spurs

TumbuhTumbuhan Tundra

Utara Siberia

- williow - birch - lumut - kulampair

Tanah mempengaruhi Biogeografi Tanah atau tanih amat mempengaruhi didalam satu ekosistem biogeografi. Tanih ini boleh didefinisikan sebagai lapisan nipis diatas permukaan bumi yang terdiri daripada bahan-bahan organic dan kumin-kumin batuan kecil dan terbahagi kepada beberapa lapisan yang berlainan jenis fizikal dan kimianya1. Setiap biogeografi ini amat berbeza bergantung daripada keadaan tanih di sesuatu kawasan itu. Setiap kawasan misalnya di kawasan khatulistiwa, gurun, savanna dan sebagainya mempunyai tanih yang berbeza. Oleh itu, biogeografi di setiap kawasan ini juga adalah berlainan antara satu dengan yang lain. Maklumat mengenai tanih dapat menggambarkan hubungan antara tanih dengan tumbuhan di satu-satu kawasan, kerana tumbuhan dan tanih boleh mempengaruhi antara satu sama lain (Ismail 1989). Sifat atau profil ini boleh dikenal pasti melalui deria rasa dan uji kaji saintifik. Ahli saintis tanih biasanya menggunakan empat elemen tanih iaitu tekstur, struktur, warna dan kimia (termasuk keasidan) dalam melihat kebolehan tanih menyokong tumbuhan (Bradshaw & Weaver 1993). Pertama adalah dari struktur tanih. Struktur tanih adalah butiran tanih tersusun dan berkumpul membentuk lapisan tanih atau membentuk butir tanih yang lebih besar saiznya (Zaini 1992). Jenis struktur boleh diterangkan dalam bentuk berlapis, berblok dan prisma. Kelas struktur boleh dibahagikan berdasarkan sangat halus, halus, sederhana, kasar (tebal) dan sangat kasar (sangat tebal). Struktur tanih menentukan keporosan tanih dan menentukan kelajuan air
1

Hlm 34

yang melaluinya. Misalnya tanah bertekstur kasar, kadar pergerakan air lebih tinggi berbanding tanah yang bertekstur halus. kandungan nutrien di dalam tanih juga, menentukan keupayaan tanih menampung tumbuhan (Bradshaw & Weaver 1993). Nutrien tanih mempengaruhi pertumbuhan kerana ia menentukan pengeluaran klorofil, mempercepatkan proses tumbesaran, warna hijau pada tumbuhan dan penghasilan buah serta biji benih (Zaini 1992). Tambahan pula, kesuburan tanih dipengaruhi oleh kapasiti nutrien yang mampu ditampung oleh tanah kepada tumbuhan .

Tanih di kawasan iklim tropika lembab Kawasan ini diketegorikan sebagai kawasan yang banyak menerima hujan dan bahangan matahari sepanjang tahun. Keadaan ini pastinya amat mempengaruhi keadaan tanih iklim tropika lembab ini dan pastinya mempengaruhi Biogeografi di kawasan ini. iklim sebegini mempengaruhi kadar pertumbuhan Biogeografi dari aspek tumbuhan adalah akar tumbuhan tidak perlu menembusi jauh kedalam bagi mendapatkan air kerana kawasan ini sentiasa menerima hujan berbanding kawasan yang kering dan akan mati sekiranya kekurangan air. Oleh disebabkan iklim di kawasan ini berbeza, biogeografinya juga berbeza berbanding kawasan lain. Tumbuhan pada biogeografi hutan tropika terdapat beratus-ratus spesies tumbuhan.

Pohon-pohon utama dapat mencapai ketinggian 20 ± 40 m, dengan cabang-cabang berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung atau kanopi. Tumbuhan khas yang dijumpai adalah liana dan epifit. Liana adalah tumbuhan yang menjalar di permukaan hutan, contoh: rotan. Epifit adalah tumbuhan yang menjalar pada batangbatang pohon, misalnya: Anggrek, paku Sarang Burung. Haiwan di kawasan ini berkanopi ini ialah pelbagai misalnya burung hantu, babi hutan,kucing hutan, dan lain-lain.

Tanih di kawasan Savana Savana merupakan satu kawasan tropika lazimnya mempunyai biogeografi yang pelbagai berdasarkan kawasan itu sendiri. Savana juga dikenali sebagai padang rumput yang ditumbuhi pokok besar atau pokok renek atau kedua-duanya sekali2. Di kawasan ini jumlah biojisim dalam tanih sering melebihi jumlah biojisim di atas permukaan tanah. Boleh dikatakan bahan organik di kawasan ini terdiri daripada bahagian bawah tanih. Di savanna juga wujud pelbagai jenis iklim, penerimaan jumlah hujan juga sentiasa tidak menentu,dan kebakaran hutan juga sering berlaku. Di savanna, faktor tanih merupakan yang terpenting dalam pembentukan biogeografinya. Ini kerana pembentukan savana ini dikaitkan dengan kebakaran hutan secara semulajadi dan buatan mengubah kandungan mineral tanah menyebabkan pembesaran tumbuhan adalah berbeza-beza antara satu sama lain walaupun di satu kawasan yang sama.

Tundra Tanih dikawasan tundra kebanyakannya adalah tidak
3

matang

kerana tanih

belum

memperlihatkan perlapisan tertentu . Suhu yang rendah menghalang pereputan dan bilangan tanih yang sedikit tidak dapat menyelerakkan kumin-kumin organic. Musim panas pula hanya mencairkan bahagian atas tanih dan bahagian yang bawah akan kekal membeku dan disebut sebagai ibun abadi. Ibun abadi ini akan member kesan kepada haiwan dan tumbuhan. Bagi tmbuhan ibun abadi akan menghalang pertumbesaran tumbuhan kerana akar sukar menembusinya dan cuma mencengkam nipis di atas lapisannya. Bagi haiwan pula,haba yang tersimpan di dalam Ibun Abadi amat penting bagi haiwan, terutamanya haiwan vertebrat tanih dan mamalia kecil. Kebanyakan tumbuhan tundra terdiri daripada pokok herba dan pokok renek dan tidak mempunyai pokok besar dan pelbagai jenis tumbuhan.

2 3

107 120

Disebabkan iklim yang sedemikian, biogeografi tumbuhannya adalah seperti lumut dan lumut kerak, rumput-rumputan dan sedikit tumbuhan berbunga berukuran kecil. Haiwan pula adalah , spesis yang berbulu tebal seperti rusa kutub dan bison.

Kawasan gurun Kawasan yang kekurangan hujan dan penerimaan suhu yang tinggi untuk satu masa yang begitu lama. Disebabkan hujan sedikit, keupayaan tanih dalam menyimpan air banyak mempengaruhi tumbesaran tumbuhan. Kandungan organik di dalam tanih juga sedikit mengakibatkan tanih tidak subur. Disebabkan kawasan yang kering ini, tumbuhan mempunyai mekanisme dan bebeza dari kawasan yang kain. Tumbuhan disini berbulu, bebatang tebal dan lembut untuk menyimpan air dan berakar panjang. Disebabkan oleh kawasan ini menerima air hujan yang sedikit, kadar resapan dan respirasi tumbuhan berlaku dengan cepat. Selain dari itu, kelembapan udara yang begitu rendah dan suhu yang panas menyebabkan tanah tandus kerana tidak mampu menyimpan air. Dikawasan ini, disebabkan tanah yang begitu kering, tumbuhan yang tumbuh adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan keadaan ini iaitu tumbuhan jenis serofit, kaktus dan sebagainya. Bagi haiwan pula adalah haiwan yang mampu menyimpan air,haiwan kecil sperti semut, tikus, dan ular. Kebiasaannya pada siang hari tinggal di dalam tanah kerana cuaca yang begitu terik.

Kesimpulan Biogeografi sememangnya jelas menunujukan hubungan antara organisma hidup dengan alam persekitaran serta saling berinteraksi antara satu sama yang lain. Interaksi inilah yang mewujudkan pelbagai kejadian dan fenomena yang berlaku di sekeliling kita. Biogeografi tidak mempunyai sifat yang sama antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Hal ini disebabkan oleh dua agen utama yang mempengaruhi perbezaan tersebut iaitu Biotik dan Abiotik. Keduadua perkara ini sangat penting dalam menentukan ciri-ciri hidupan di sesuatu kawasan. Dari segi biotik, kegiatan manusia dan juga fungsi hidupan asal disesuatu kawasan menentukan perbezaan yang wujud. Manakala dari segi abiotik pula, perbezaan wujud dapat dilihat disebabkan oleh pengaruh benda tidak hidup seperti iklim, suhu, cahaya, bentuk muka bumi dan lain-lain faktor yang menetukan sifat sesuatu hidupan diantara kawasan. Oleh itu, kewujudan kedua-dua biotik dan abiotik sangat penting di sesuatu kawasan kerana kedua-dua benda inilah yang akan menetukan ciri-ciri dan sifat sesuatu hidupan yang wujud di sesuatu kawasan dan dapat menonjolkan perbezaan yang ketara antara satu kawasan dengan kawasan yang lain.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.