LAPORAN PLBS

LAPORAN PENILAIAN LISAN BERDASARKAN SEKOLAH (PLBS) SEBELUM

Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari pihak sekolah, PLBS di sekolah tersebut telah bermula pada 14 Jun 2010 iaitu dengan makluman kepada Guru Besar mengenai perancangan PLBS di sekolah tersebut. Selaku pentadbir utama di sekolah, Guru Besar perlu dimaklumkan mengenai perjalanan PLBS di sekolah. Seandainya Guru Besar meluluskan, maka PLBS akan dilaksanakan. Terlebih dahulu, Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu diadakan dengan fokus utamanya un tuk membincangkan mengenai Pelaksanaan Ujian Lisan dan Bacaan. Pada 15 Jun 2010, satu mesyuarat telah diadakan. Mesyuarat tersebut dihadiri oleh Tuan Guru Besar; Tuan Haji Mohamed Shamsuri bin A Ghani, GPK 1; Puan Hajah Mainah bt Haji Abdul Aziz, Puan Erny Anita bt Jayos sebagai Penyelaras Tahun 6, Puan Norliah bt Sapuan, Puan Hartini selaku Penyelaras Tahun 4 juga merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu, Encik Badli bin Latif, Puan Maznah binti Muman; Setiausaha PLBS, Puan Zarina bt Md Isa; Penyelaras Tahun 3, Puan Roshayati bt Ali; Penyelaras Tahun 2 dan Puan Hajah Noraida bt Ibrahim selaku Penyelaras Tahun 1. Tidak ketinggalan juga beberapa orang guru Bahasa Melayu yang lain. Mesyuarat tersebut didahului dengan ucap an dari Tuan Guru Besar. Ucapan salam dan alu-aluan mengalukan kehadiran ahli mesyuarat. Tuan Guru Besar mengharapkan agar guru-guru dapat menjalankan Ujian Lisan dan Bacaan dengan sempurna. Perkara ini penting untuk menilai tahap penguasaan murid dibawah seliaan guru supaya tindakan selanjutnya dapat diambil. Kemudiannya mesyuarat diteruskan dengan pemberitahuan tarikh pelaksanaan PLBS iaitu pada 22 Jun 2010 hingga 7 Julai 2010. Ujian ini akan dilaksanakan dan dijalankan mengikut kelas masing-masing dan dilaksanakan oleh guru matapelajaran yang mengajar Bahasa Melayu. Modul PLBS sekolah akan memberi dua modul bagi guru yang menjalankan ujian ini. Kebiasaannya, guru-guru setiap Tahun terutamanya Tahun ,2,3,4 dan 5 dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran (P&P). Melalui temu bual yang saya lakukan, guru-guru menyatakan bahawa ujian lisan secara formal sudah lama tidak dilakukan. Bahkan ada yang terpinga -pinga tatkala saya meminta modul pelaksanaan PLBS bagi setiap tahun dan tahap. Bagi guru penyelaras Tahun 1, mereka menjalankan ujian lisan b erdasarkan modul LINUS yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan. Bagi Tahun 6 pula, mereka menjalankan ujian lisan dengan
PISMP AMBILAN JANUARI 2010

perlantikan ini bertujuan untuk memaklumkan guru yang terlibat dalam pelaksanaan PLBS ini. Ahli jawatankuasa bagi PLBS sesi 2010 bolehlah dirujuk di halaman lampiran Jawatnkuasa Pengurusan. Puan Hazura juga meminta agar pihak sekolah menyediakan semua modul untuk Tahun 1 hingga Tahun 5. Hal ini kerana mereka akan menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah dimana ujian lisan merupakan salah satu komponen wajib lulus oleh murid -murid Tahun 6. Jadi. Surat ini juga beserta harapan agar guru yang terlibat memberi 110% komitmen dan kerjasama dalam menjalankan tanggungjawab ini. surat perlantikan ini bolehlah di rujuk dalam halaman lampiran Surat Perlantikan. Penyediaan modul ini bertujuan supaya pelaksanaan secara formal dapat dilakukan. sistem pelaksanaan juga akan lebih teratur dan bersistematik. Seterusnya. Malahan segala data yang diperolehi dapat disimpan. Antara hal hal lain yang dicadangkan ia lah Puan Hazura mengesyorkan agar pihak sekolah menyediakan sijil dari kertas tebal logo sekolah bertuliskan tinta warna emas. Selain itu. Jadi. Ibu. Jawatankuasa Pengurusan PLBS Peringkat Sekolah 2010 juga dilantik bagi melicinkan lagi perjalanan pelaksanaan PLBS. pada 18 Jun 2010. mereka dengan sendirinya mempunyai inisiatif dalam meningkatkan kemahiran lisan mereka samada dalam mendengar mahupun bertutur juga membaca bahan yang disediakan. Sebelum itu juga. Bukan itu saja. Ketua Panitia pula dalam mesyuarat kali ini mencadangkan agar Ujian Lisan dan Bacaan juga dilaksanakan bagi setiap tahap dan bukan sekadar pemerhatian dalam kelas semata-mata semasa proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). hal ini adalah untuk memastikan kehadiran murid -murid disertai dengan kerjasama dari ibu bapa murid. Kemudian surat Pemberitahuan Ujian Lisan Bahasa Melayu akan diedarkan. bapa dan penjaga murid dimaklumkan mengenai tarikh pelaks anaan ujian tersebut. Pelaksanaan secara formal dan juga mengikut instrumen yang diberikan.LAPORAN PLBS menggunakan modul yang sedia ada dan menjalankan secara formal. Surat Pelantikan Pentaksir Sekolah di edarkan. Sijil ini sebagai penghargaan kepada murid -murid supaya mereka lebih bermotivasi dan bersungguh-sungguh dalam penglibatan ujian lisan yang dijalankan. tidaklah kucar -kacir segala maklumat yang diperolehi. Surat perlantikan ini kebiasannya dituju kepada guru Bahasa Melayu yang akan melaksanakan ujian lisan ini. Perjalanan ujian dilakukan secara telus dan mengikuti instrumen penilaian yang ditetapkan. murid -murid akan diberikan PISMP AMBILAN JANUARI 2010 .

guru akan melaksanakan ujian tersebut dengan menggunakan instrumen yang disediakan.LAPORAN PLBS penerangan dan taklimat mengenai pross perjalanan ujian lisan tersebut. Hal ini juga akan memudahkan guru untuk merujuk semula segala data yang diperolehi. Pelaksanaan ini di lakukan di dalam kelas. Instrumen penilaian dan juga borang -borang yang terlibat akan disimpan di dalam satu fail agar ianya lebih bersistematik dan teratur. Instrumen yang PISMP AMBILAN JANUARI 2010 . pelaksanaan PLBS dilakukan. perkara ini akan lebih memudahkan guru mengendali ujian tersebut pada hari yang ditetapkan. Guru Bahasa Melayu yang dilantik sebagai pentaksir pelaksanaan PLBS menjalankan ujian ini secara indi vidu ke atas murid-murid. Borang Rekod Pencapaian Murid (RPM) meliputi bukan sahaja mengenai aktiviti yang dilakukan dan juga butir-butir diri murid malahan termasuk instrumen penilaian. Pelaporan Pencapaian PBS calon yang dicatatkan dalam slip keputusan dan penyataan adalah seperti berikut. SEMASA Pada 22 Jun 2010 hingga 07 Julai 2010. KOD CAPAIAN TAHAP PENCAPAIAN 1 2 3 CEMERLANG KEPUJIAN MEMUASKAN MENCAPAI SEBAHAGIAN TAHAP PENGUASAAN MINIMUM TIDAK MELAKSANAKAN KERJA KURSUS 4 5 6 DIKECUALIKAN Dalam memenuhi gred penskoran yang ditetapkan.

Jadi. guru -guru pentaksir tidak boleh menggagalkan muridnya dalam ujian ini. Walaubagaimanapu n. murid akan dinasihatkan agar meningkatkan lagi tahap penguasaan bahasa mereka. Melalui dapatan maklumat dari Sekolah Kebangsaan Kuala Selangor. intonasi dan nada. Ketua Panitia akan menyemak skor muri -murid ini mengikut kelas dan juga kebolehan murid dari pemerhatiannya terlebih dahulu. Mereka juga mampu untuk memahami dan menerima maklumat dengan berkesan. Manakala 6 Rajin pula teridiri daripada kumpulan murid yang sederhana sahaja. Ketua Panitia tidak mahu murid yang tidak hadir ini terus diberikan gred atau skor tanpa murid tersebut menjalani ujian lisan yang diadakan. Skor yang direkodkan akan dimaklumkan kepada murid disamping guru pentaksir mengulas mengenai pe ncapaian mereka. guru pentaksir tidak boleh memberikan gred markah yang teruk kepada murid. melalui maklumat yang saya perolehi. hampir keseluruhan murid kelas 6 Ilmu memperolehi gred cemerlang manakala murid dari kelas 6 Rajin memperolehi gred memuaskan. Hal ini adalah untuk memastikan penglibatan semua murid dalam PLBS. Oleh yang demikian. Hal ini kerana. murid-murid ini bukannya tidak mampu untuk bercakap ataupun bertutut. Jadi. Borang Skor Individu akan disimpan oleh guru itu sendiri sebagai evidens dan bukti bertulis bahawa murid tersebut telah melaksanakan ujian lisan yang diadakan di peringkat sekolah. Borang ini akan diserahkan pula kepada Ketua Panitia Bahasa Melayu. Mereka perlu meluluskan semua murid yang mengambil ujian ini. segala pengredan akan direkod oleh guru pentaksir dalam Borang Skor Individu.LAPORAN PLBS terdapat dalam borang tersebut untuk menguji murid ialah termasuklah komponen tatabahasa dan kosa kata. Walaupun mereka hanya bercakap beberapa patah perkataan. guru pentaksir akan memindahkan skor tersebut dari Borang Skor Individu ke Borang ke Borang Markah Induk berdasarkan format yang betul. Seperti yang kita tahu. Di sini. Di sekolah yang saya telah jalani PBS. Hal ini kerana tahap penguasaan bahasa murid 6 Ilmu lebih baik dari murid 6 Rajin kerana 6 Ilmu terdiri dari murid-murid cemerlang. Seterusnya. terdapat kes di mana murid -murid jarang ke sekolah. sebutan. Ketua Panitia akan memanggil semula beberapa orang murid yang dipilih untuk melakukan semula ujian lisan tadi. proses PISMP AMBILAN JANUARI 2010 . percakapan lisan yang fasih dan bermakna dan komponen terakhir ialah bertatasusila. Kemudiannya. guru pentaksir masih lagi boleh menilai keupayaan murid dalam bertutur. Jika ada keraguan mengenai skor yang diletakkan.

makanya dengan satu klik sahaja segala data dan maklumat akan disampaikan pihak LPM. PISMP AMBILAN JANUARI 2010 . Kemudiannya. Murid yang terlibat dengan pelaksanaan PLBS ini akan diberikan sijil ataupun penyataan pencapaian. borang tersebut akan diserahkan kepada Tuan Guru Besar untuk ditandatangani menunjukkan bahawa proses pelaksanaan PLBS telah selesai. SELEPAS Setelah Ketua Panitia berpuas hati dengan dapatan yang diperolehi. Cetakan ini perlu disahkan sekali lagi oleh Tuan Guru Besar untuk pengeluaran sijil. setiausaha peperiksaan dan pentaksir akan bersama -sama menyemak semula markah yang dimasukkan dalam aplikasi LPM. Hal ini dalah untuk memberikan lagi dorongan moral supaya murid-murid berusaha untuk meningkatkan lagi tahap penguasaan bahasa mereka. Borang ini juga perlu disemak terlebih dahulu oleh Tuan Guru Besar sebelum ianya disahkan. Setiausaha peperiksaan pula akan memastikan pentaksir memasukkan markah atau gred atau skor murid ke dalam aplikais Lembaga Peperiksaan Ma laysia. Penyemakan dilakukan berulang kali supaya tiada kesalahan dalam memasukkan gred murid -murid. Perkara ini dilakukan di hampir setiap sekolah yang ada. Setiausaha peperiksaan akan menyerahkan cetakan Senarai Keseluruhan Markah murid untuk disahkan oleh Tuan Guru Besar. sebelum segala maklumat duhantar ke LPM. Memandangkan dunia hari ini semakin maju kehadapan. Borang ini kemudiannya akan disimpan di sekolah.LAPORAN PLBS moderasi diperlukan agar gred dan skor bersesuaian dengan tin dakan pelaksanaan PLBS.

LAPORAN PLBS PROSES SEBELUM Menerima surat siaran PLBS daripada JPN Menerima dokumen PBS daripada JPN Melantik Ketua Pentaksir Sekolah setiap mata pelajaran Menubuhkan jawatankuasa PLBS sekolah Memperbanyakkan dokumen PLBS untuk kegunaan pentaksir Menyediakan jadual pelaksanaan PBS Menamakan pentaksir di kalangan guru mata pelajaran yang akan melaksanakan PLBS berperanan menguruskan segala urusan berkaitan pentaksiran Menyediakan kemudahan fizikal. peralatan dan bahan yang mencukupi Memberi taklimat kepada calon Memastikan setiap murid ada fail PLBS PIS P AMBILAN JANUARI 2010   .

LAPORAN PLBS PROSES SEMASA PISMP AMBILAN JANUARI 2010 .

LAPORAN PLBS PROSES SELEPAS Borang Skor Individu dan Borang Markah Induk disemak dan disahkan oleh Pengetua / Guru Besar dan disimpan di sekolah PISMP AMBILAN JANUARI 2010 ¡ S/U peperiksaan men erah cetakan Senarai Keseluruhan Markah calon untuk disahkan oleh Pengetua / Guru Besar Mengeluarkan sijil / pen ataan pencapaian PBS calon ¡ ¡ S/U peperiksaan memastikan pentaksir memasukkan markah ke dalam aplikasi LPM S/U peperiksaan dan pentaksir men emak markah ang dimasukkan dalam aplikasi LPM ¡ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful