1.

0

DEFINISI

Etika biasanya telah didefinasikan sebagai prinsip kelakuan individu-individu yang boleh diterima dari segi akhlak. Mendefinasikan etika individu sama ada perbuatan tersebut betul atau salah dan ianya tidak serupa untuk setiap individu.

Etika terlalu banyak diberikan oleh pelbagai pihak dari semasa ke semasa.
Istilah etika berasal dari perkataan Greek 'ethos', yang bermaksud khusus kepada 'character', ataupun perwatakan dan keperibadian. Ianya terbahagi kepada dua iaitu: i) Normatic iaitu panduan dan peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat. ii) Mataethic yang terbahagi kepada dua iaitu analitik yang berfungsi menganalisis semua peraturan yang berkaitan tingkah laku baik dan jahat dan critical yang berfungsi untuk mengkritik terhadap apa-apa yang telah dianalisis. Gluck (1986 : 176) telah mendefinasikan etika sebagai, " kajian filosofikal terhadap moraliti". Shea (1988 : 17) pula mendefinasikan etika sebagai "prinsip-prinsip bertingkahlaku yang mengawal individu atau profesyen" dan sebagai "satu standard tingkahlaku ". Manakala istilah etika dikalangan teknokrat merujuk kepada kajian-kajian mengenai isu-isu 'standard moral' yang melibatkan para teknokrat yang boleh membantu meningkatkan integriti profesyen mereka. Etika kerja dapat disimpulkan sebagai panduan tingkahlaku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan, khususnya dikalangan yang meminggirkan agama di dalam kehidupan mereka. Tidak mengira negara, bangsa dan agama telah menekankan norma moral yang berlandaskan ketinggian akhlak mereka yang mengamalkannya. Dalam masyarakat moden sekarang ini norma keagamaan semakin ditinggalkan dan masyarakat lebih menuju kepada kemajuan material untuk _____________________________________________________________________ 1
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

mencapai kesenangan hidup. Sumber-sumber moral kini datang dari set etika yang dihasilkan oleh ketentuan akal manusia dan pengkajian terhadap kehidupan manusia. Etika bermaksud satu piawai yang rasmi atau peraturan mengenai perangai yang betul dan bersopan atau beradab dalam masyarakat atau dikalangan ahli sesuatu pekerjaan. (The formal standards or Rule of correct and polite behavior in society or among members of a profession) Oleh itu orang yang beretika mestilah mempunyai ciri-ciri berikut; i. ii. iii. Mengikut peraturan yang betul di tempat kerja atau di dalam mana-mana organisasi. Mempamirkan perlakuan yang beradab dan tidak menyalahi normal setempat. Berakhlak mulia bagi memenuhi piawai sesebuah organisasi

1.1

ETIKA DARI PERSPEKTIF ISLAM

Maksud firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 1 “Wahai orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah janji-janji (yang dimeterai). Perjanjian (‘akad) mengikut ulamak-ulamak fafsir traditional meliputi seluruh hubungan manusia dengan ; i. ii. iii. Tuhan Dengan dirinya sendiri Dengan alam ini

Menurut Raghib (salah seorang ulamak tafsir) perjanjian dalam ayat ini merujuk kepada tiga jenis perjanjian ; _____________________________________________________________________ 2
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

i. ii. iii.

D iantara manusia dan Tuhan (seperti tanggungjawab manusia dengan Allah) Di antara manusia dan dirinya Di antara seseorang individu dan orang lain

Di zaman yang serba moden dan canggih ini, sesetengah anggota masyarakat tidak lagi mementingkan norma keagamaan tetapi lebih cenderung menuju kepada kemajuan material untuk mencapai kesenangan hidup. Ini menyebabkan sumber-sumber moral kini datang dari set etika yang dihasilkan oleh ketentuan akal manusia dan pengkajian terhadap kehidupan manusia. Selain itu, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995, etika membawa maksud satu sistem dasar akhlak, adapt atau tingkah laku atau kesusilaan. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat.. Etika profesional digunakan untuk menilai prinsip moral untuk sesuatu kumpulan yang direka atau dibuat untuk mengawal prestasi mereka di dalam menjalankan sesuatu tugas atau penggunaan sumber yang mereka ada. Manusia mendalami aturan dan nilai milik budaya profesional sama seperti mereka membuatnya untuk golongan mereka. Golongan ini berpegang teguh pada aturan profesional dan nilai semasa membuat keputusan di atas bagaimana berkelakuan ataupun bertindak mengikut etika yang ditentukan. Hubungan etika kerja profeesional dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkahlaku ahli professional dalam bentuk menyuruh melakukannya dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan samaada di sisi undang-undang negara mahupun statusnya sebagai profesional. Oleh itu, etika kerja professional merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkahlakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari semasa ke semasa.

_____________________________________________________________________ 3
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

Etika seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita dalam apa jua tindak tanduk. Keberkesanan prinsip etika terletak pada individu itu sendiri. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi seseorang itu tidak dapat mencapai tahap etika yang dikehendaki. Secara kesimpulannya dapatlah kita simpulkan bahawa etika itu wujud dalam diri seseorang itu dengan adanya disiplin dan kekuatan diri individu itu sendiri.

_____________________________________________________________________ 4
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

2.0

PENDIDIKAN BERETIKA Pendidikan adalah ilmu yang dipelajari serta proses perubahan

pengubahan sikap dan tatalaku serta tatasusila seseorang atau kelompok individu dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pembelajaran beterusan dari peringkat rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Pendidikan merupakan antara faktor penting dan utama dalam pembetukan etika mengatasi faktor-faktor yang lain. Ianya terbahagi kepada dua iaitu pendidikan formal dan tidak formal. Kedua-dua jenis pendidikan ini memainkan peranan yang penting kearah pembentukan etika yang mulia. Jika pendidikan itu baik maka baiklah etika individu dan masyarakat, begitulah sebaliknya. Mengikut Kamus Dewan (1989), pemimpin bermaksud orang yang memimpin. Kepimpinan berlaku apabila seseorang itu berkebolehan mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah pencapaian sesuatu objektif tertentu. Kepimpinan boleh didefinisikan sebagai seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian matlamat sesebuah organisasi. Dalam kepimpinan, pengaruh dan kecekapan pemimpin dapat

membawa ke arah kecemerlangan sesebuah organisasi. Oleh itu organisasi seperti sekolah, pengaruh kepimpinan dan kecekapan pengetua amat penting dalam menentukan kejayaan sekolah di bawah pimpinannya. Peranan pengetua dalam menangani pelbagai masalah yang melibatkan sama ada kakitangan di bawah pimpinannya, komuniti di sekitar sekolah ataupun urusan di peringkat atas mempengaruhi pembentukan etika murid,guru serta prestasi sekolah tersebut. Pembentukan etika yang sempurna mengikut landas-landas yang telah digariskan dari pihak kementerian memainkan peranan penting dalam pembentukan ahklak dan

_____________________________________________________________________ 5
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

moral bagi masyarakat sesebuah organisasi yang ditubuhkan samada,dari pihak sekolah,jabatan mahupun pusat-pusat pengajian tinggi negara. Pendidikan yang beretika ini juga sangat penting bagi setiap anggota masyarakat supaya amalan yang tidak beretika atau tidak baik dapat dielakkan seperti gejala rasuah yang tanpa kita sedari ianya telah terpupuk sejak sekolah rendah lagi.Di sini akan diterangkan juga bagaimana pendidikan dan pembelajaran yang beretika telah dipelajari di sekolah rendah lagi. a) Peringkat sekolah rendah

Pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), iaitu : memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. pendidikan sebagai usaha untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat kesempurnaan diri dengan berterapkan moral dan aakhlak yang tinggi selepas menamatkan pelajaran di peringkat sekolah rendah.seterusnya akan meneruskan pendidikan Menengah dan kemudian ke Pendidikan Tinggi. Di Peringkat sekolah rendah meeka diterapka dengan nilai-nilai murni yang perlu diikuti sebagai pelajar sebagaimana yang telah di gariskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi membentuk sahsiah dan peribadi yang mulia mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan. Bermula di peringkat sekolah rendah murid-murid diterapkan dengan nilai-nilai murni bagi setiap matapelajaran yang dipelajari.Setiap matapelajaran menpunyai garis panduan yang mana pelajar mestilah menpunyai persornaliti dan berakhlak mulia setelah mempelajari setiap mata pelajaran yang di ajar.Mereka telah diterapkan dengan nilai-nilai murni dengan dididik dengan sifat tanggungjawab,menjalankan tugas sebagai _____________________________________________________________________ 6
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

pelajar berdisiplin,penuh minat pada pelajaran dan memberi komitmen tang tinggi kepada tugas yang diamanhkan.Contohnya pelajar yang dipertanggungjawabkan menjadi pengawas sekolah menstilah menpunyai perwatakan dan menjadi role model kepada pelajar lain supaya menjadi ikutan dan semangat yang boleh diikuti.Disamping itu juga mereka mesti bersikap positif dan bertanggungjawab terhadap tugas yang di beri. Di samping itu juga murid telah diterapkan dengan etika yang baik semenjak di peringkat pra sekolah dan pelbagai mata pelajaran untuk dipelajari yang mana telah terdapat nilai-nilai dan etika dalam setiap kurikulum sekolah itu. Setiap matapelajaran yang diajar di sekolah memang diterapkan nilainilai murni yang sememangnya dan menjadi ikutan setiap pelajar.Contohnya bagi matapelajaran Bahasa Melayu,Agama Islam,Bahasa Inggeris semauanya telah diterapkan dengan nilai-nilai yang beretika untuk menbentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Selain itu, mata pelajaran Moral juga turut mempunyai sukatan-sukatan tertentu yang membentuk pelajar ke arah bersifat baik hati, berhemah tinggi, menghormati dan sebagainya iaitu menjurus kepada etika atau amalan yang baik yang patut diikuti bermula dari sekolah rendah. Guru pendidikan moral harus sedar bahawa kanak-kanak moral di yang rumah dating ke sekolah keluarga telah dan mempelajarinpendidikan daripada

masyarakat.Ini bermakna kanak-kanak telah menpunyai sikap,kepercayaan dan tabiat tentang moral yang dipelajari mereka daripada pelbagai sumber sebelum mereka ke sekolah.Latar belakang ini mewujudkan pelbagai persoalan moral dari segi pengetahuan amalan dan prinsip hidup kanakkanak yang masih boleh dilentur.Maka,disinilah peranan guru untuk menjadikan individu itu seorang yang bermoral dan berakhlak mulia. Bagi mengelakkan amalan rasuah yang sememangnya satu amalan yang tidak beretika, ketika di sekolah rendah lagi pelajar telah dididik dan dibentuk bagi mengikut peraturan. Antaranya seperti berikut: _____________________________________________________________________ 7
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

• • • • • •

Berpakaian seragam yang kemas mengikut lelaki dan perempuan Datang dan pulang mengikut masa yang telah ditetapkan Tidak boleh melanggar disiplin sekolah Dilarang bergaduh Dilarang melawan guru Di larang melakukan perbuatan vandelisme Peraturan yang telah ditetapkan mengikut garis panduan ini,

diharapkan dapat menjadi pemangkin melangkah ke sekolah menengah. b) Peringkat sekolah menengah

nilai dan etika

yang baik

sebelum

Di peringkat sekolah menengah, pihak Kementerian Pelajaran di bawah Pusat Perkembangan Kurikulum telah telah menyediakan sukatan mata pelajaran yang bersesuaian dengan pelajar sekolah menengah selaras dengan meningkatnya usia mereka. Di bawah rancangan KBSR dan KBSM,nilai-nilai murni bukan sahaja bagi matapelajaran moral,tetapi semua matapelajaran lain.KBSR dan KBSM digubal berdasarkan kepada prinsip-prinsip kesepaduan unsur-unsur ini yang menbolehkan potensi individu berkembang secara menyeluruh dan seimbang. Antaranya ialah mata pelajaran Bahasa Melayu seperti juga di sekolah rendah yang mana matlamatnya adalah sama ke arah pembentukan insan yang beretika. Sukatan mata pelajaran di dalam mata pelajaran ini turut menekankan etka-etika yang baik untuk dilaksanakan setia kepada kerajaan dan pemerintah bersesuaian dengan negara kita yang melarang keras gejala rasuah. Di samping itu pelajar juga diajar menjadi seorang yang tabah, jujur dan dedikasi. Sehubungan dengan itu,tugas menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar kita adalah tanggungjawab semua guru di sekolah.Dengan menjalankan tugas penuh dedikasi sebagai seorang _____________________________________________________________________ 8
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

pendidik,adalah diharapkan bahawa matlamat pendidikan kebangsaan dapat di capai,iaitu menghasilkan pelajar-pelajar yang bertanggungjawab dan menpunyai akhlak yang bermoral tinggi dan serta mulia. Pelbagai peraturan yang telah disarankan dan telah diserapkan rentetan dari sekolah rendah iaitu : • • • • • • Berpakaian seragam sekolah dengan kemas Mematuhi disiplin sekolah Dilarang merosakkan harta benda sekolah Dilarang merokok Dilarang bergaduh Dilarang melawan guru

Para pelajar juga turut ditekankan dengan kegiatan ko kurikulum termasuk lah Persatuan dan Unit Beruniform. Kegiatan sihat ini sebenarnya dapat menghalang pelajar-pelajar terjebak kepada gejala yang tidak sihat. Selain itu juga murid-murid di bawah mengikuti lawatan-lawatan ke rumah-rumah kebajikan serta rumah orang tua supaya di dalam jiwa mereka tertanam sifatsiraf mulia dan berakhlak tinggi apabila memasuki alam remaja dan meniti arus perubahan apabila menjejaki kaki ke menara gading.Di antara nilai nilai murni yang diterapkan dalam jiwa mereka iaitu : • • • • • • • • • • Murah hati Bertimbang rasa Sedia memaafkan Faham memahami Prihatin keperluan orang lain Bertanggungjawab Berkerjasama Berterima kasih Menunaikan kewajipan Mengurus masa dengan baik

_____________________________________________________________________ 9
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

(c)

Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (Universiti) Ketika di peringkat universiti pula, para pelajar turut ditekankan dengan

pendidikan beretika. Para pensyarah yang mengajar akan menyelitkan unsurunsur etika yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Ini adalah kerana pelajar pusat pengajian tinggi ini telah mengetahui perkara yang elok dan tidak elok dilakukan. Tatakelakuan umum yang digalakkan adalah : • • • • Berusaha untuk melengkapkan diri dengan dan berusaha bersungguhsungguh untuk menjadi seorang yang profesinal dalam bidangnya. Menjaga imej dan ketrampilan dengan menzahirkan cara berpakain yang menuhi Etika Pakaian Uneversiti dan tingkahlaku yang baik. Menpunyai akaunbiliti yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Menjaga peraturan dan tidak melakukan perkara–perkara yang keji seperti mencela,berbohong dan sebagainya.

Tatakelakuan yang dilarang adalah : • • • • Menerima dan memberi rasuah serta bersubahat dengan mana-mana pihak yang melakukannya. Mengumpat dan menghina orang lain. Membiarkan diri dipengaruhi oleh aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti bermain loteri,ekor dan sebarang bentuk perjudian. Mengadu domba atau melaga-lagakan antara satu sama lain bagi tujuan kepentingan diri atau mana-mana pihak.

_____________________________________________________________________ 10
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

Berhubung dengan pendidikan beretika ini kita dapat nyatakan ianya sangat berguna kepada setiap anggota masyarakat daripada sekolah rendah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Ini adalah kerana pendidikan beretika ini perlu diwujudkan sebagai persediaan kepada seseorang individu sebelum memasuki alam pekerjaan seterusnya mengelakkan aktiviti yang tidak sihat seperti gejala rasuah ketika bekerja kelak.

_____________________________________________________________________ 11
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

3.0

KEPENTINGAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

ETIKA DALAM PENGAJARAN DAN

Etika ditakrifkan sebagai tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat (Intan, 1991). Manakala Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia pula adalah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai objektif untuk menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan bagi mempertingkatkan kualiti kerja, meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi dan memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara (KPM, 1999). Dalam konteks organisasi sekolah, kerjasama di antara pengetua, guru-guru, murid-murid, ibu bapa dan juga stakeholder adalah amat kecemerlangan sekolah. Mengikut Sergiovanni mustahak. Umum memberikan penekanan kepada kecemerlangan akademik sebagai kayu pengukur (2001), terdapat aspek-aspek lain yang diberi penekanan selain akademik iaitu keprihatinan guru-guru terhadap pelajar, keselamatan di sekolah, dan kerjasama ibu bapa dan sekolah. Bagi pelajar pula sekolah berkesan dan cemerlang adalah sekolah yang memberi peluang yang sama, mempunyai persekitaran yang cantik, bersih dan harmonis serta mempunyai guru-guru yang membantu mereka meningkatkan prestasi pembelajaran dan kreativiti. Pihak sekolah pula menekankan perkembangan pelajar yang

seimbang, komunikasi yang baik di kalangan staf, perkembangan staf yang berterusan dan persekitaran kerja yang baik (Garbutt, 1996). Jelaslah bahawa sekolah mempunyai pelbagai tuntutan daripada masyarakat. Justeru, sekolah haruslah berperanan sebagai sebuah organisasi yang dinamik dan mengamalkan strategi pengurusan yang bersesuaian dengan tuntutan semasa. Sebagai seorang guru, etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Ini adalah kerana etika yang _____________________________________________________________________ 12
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

sempurna dapat mengekal, memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas serta memupuk tanggungjawab bersama seterusnya mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar. Sebagai seorang guru, etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Ini adalah kerana etika yang sempurna dapat mengekal, memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas serta memupuk tanggungjawab bersama seterusnya mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar. Melalui pendidikan yang beretika ianya akan memupuk budaya ilmu tersebut di kalangan pelajar dan masyarakat. Bagi mengukuhkan lagi penghayatan budaya ilmu di kalangan guru, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan perlu dilaksanakan. Ianya bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran belajar di kalangan murid. Peranan guru bukan setakat mengajar sahaja malah guru juga perlu memainkan peranan sebagai pengurus dan juga pemimpin yang berkesan. Justeru itu pendidikan yang beretika dalam pengajaran dan pembelajaran sangat penting untuk melahirkan pelajar serta masyarakat yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai-nilai yang baik. Etika Pendidikan beretika penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ianya mempunyai faedah yang besar kepada masyarakat selain melanjutkan kesinambungan mengawal kepentingan etika kepada setiap individu. Etika merupakan tanggungjawab tingkah laku seseorang melalui professionnya terhadap masyarakat. Justeru itu kita tidak dapat menafikan kepentingannya dalam institusi pendidikan atau sesebuah organisasi. Untuk mencapai kecemerlangan, sesebuah sekolah itu perlulah mencapai tahap optimum dalam aspek pengurusan kurikulum, pengurusan kokurikulum, pengurusan am sekolah, pengurusan kewangan dan penguruan prasarana dan penyelenggaraan sekolah. Sebagai pemimpin sekolah,,pengetua seharusnya dapat melaksanakan pelbagai usaha dalam menerapkan lima Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia untuk _____________________________________________________________________ 13
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

kecemerlangan sekolah. Prinsip tersebut ialah Niat Yang Betul, Perlakuan Yang Baik, Penggerak Ke Arah Kebaikan, Memperkotakan Apa Yang Dikata serta Berdisiplin Dan Beradab. i) Niat Yang Betul Niat yang betul dalam Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia bermaksud melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betul sebagaimana yang dituntut oleh ajaran agama (KPM, 1999). Orang yang tidak mempunyai niat yang betul semasa bekerja tidak akan bekerja dengan baik. Dengan mengamalkan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan seperti amanah, benar, bijaksana, sentiasa bersyukur, dedikasi , ikhlas, tidak riak atau menunjuk-nunjuk, bekerja bukan kerana terpaksa dan penyayang akan mendorong guru-guru dan staf sokongan melaksanakan tugas pada landasan yang betul. Keimanan kepada Tuhan akan mendorong mereka melakukan pekerjaan yang terbaik agar diredai dan dirahmati oleh Allah. Pendapatan hasil kerja dengan niat yang betul akan mendapat kerahmatan kerana ia halal. Berkonsepkan niat yang betul guru sebagai orang yang

bertanggungjawab mendidikan pelajar untuk menjadi seorang individu yang kamil di samping menerapkan nilai-nilai murni yang beretika pada diri pelajarpelajarnya bagi mengelakkan mereka daripada melakukan berpara-perkara tidak bermoral dan tidak beretika selepas keluar dari alam persekolahan. Penerapan nilai-nilai Islam yang diterapkan ini juga dapat diterima dan bersesuaian dengan kepercayaan dan anutan agama dalam kalangan guruguru bukan Islam. Natijahnya didapati dalam kalangan guru-guru jelas 98 peratus dapat menepati aspirasi dan Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Contohnya bilangan guru dan staf yang datang lewat amat berkurangan kecuali atas sebab-sebab kecemasan.

_____________________________________________________________________ 14
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

ii)

Perlakuan Yang Baik Perlakuan yang baik merujuk kepada melakukan tugas dengan

sempurna ke arah mencapai hasil yang berkualiti di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru perlakuan yang baik amat perlu diamalkan pada setiap masa. Guru dan murid sentiasa ditegaskan agar sentiasa bertutur dengan baik, menunjukkan penampilan diri yang kemas, bersih dan bersopan sepanjang masa agar mencerminkan keperibadian yang tinggi sebagai seorang pendidik dan tingkahlaku seorang pelajar yang beretika. Di sekolah prinsip perlakuan yang baik dengan melaksanakan ‘Kempen Budi Bahasa Budaya Kita’ setiap tahun pada bulan Mac. Budaya berterima kasih ini bukan sahaja diamalkan di dalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan, tetapi juga dalam apa juga perkara yang dilaksanakan. Dalam perhimpunan mingguan pada setiap hari Isnin, budaya berterima kasih dapat ditonjolkan melalui ucapan terima kasih pengetua atas sumbangan guru dan murid-murid dalam setiap aktiviti sama ada di peringkat sekolah, daerah atau negeri serta peringkat yang lebih tinggi lagi tanpa mengira aktiviti atau pertandingan itu mencapai kejayaan utama ataupun tidak. Selain itu, perlakuan yang baik diperkuatkan lagi dengan amalan budaya hormat-menghormati seperti ucapan salam dan selamat sejahtera kepada kakitangan dan murid-murid. Budaya bersalam-salaman antara pentadbir dan kakitangan sejenis ketika berjumpa di mana-mana dalam kawasan atau luar kawasan sekolah menguatkan lagi hubungan silaturrahim.

3.1

Pendidikan beretika ini juga penting kepada pelajar dan anggota masyarakat kerana perkara-perkara berikut: 3.1.1 Inspirasi dan panduan Pendidikan yang beretika penting bagi mengelaskan kepelbagaian

tingkah laku yang diamalkan di sekolah atau pun organisasi. Ini _____________________________________________________________________ 15
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

adalah kerana etika yang baik merupakan landasan kerja yang lebih sempurna dan teratur. Melalui panduan dan amalan pula ianya boleh memandu dan mengingatkan anggota masyarakat tingkah laku yang sepatutnya dalam sesuatu keadaan. 3.1.2 Pencegahan dan disiplin Sewaktu di sekolah atau di pusat pengajian tinggi terdapat pelbagai penyelewengan oleh ahli-ahli seperti tabungan duit kelas dan sebagainya. Perkara sebegini dapat dielakkan dengan akhlak yang mulia serta mematuhi arahan disiplin yang diberikan. Ini bermakna pencegahan kelakuan yang buruk dan disiplin yang baik membawa seseorang ke arah nilai hidup yang lebih baik walau disogok dengan rasuah. 3.1.3 Memelihara maruah Pelajar dan anggota masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai etika yang baik dapat memberi gambaran kepada semua pihak tentang imej positif yang ditampilkan baik, di sekolah, di universiti atau di tempat kerja. Ini juga bermakna mereka jujur pada diri serta masyarakat sekeliling. 3.1.4 Memelihara keharmonian Tingkahlaku yang baik harus diamalkan sepenuhnya supaya kepentingan semua pihak terpelihara. Dengan adanya keharmonian antara setiap orang maka, gejala rasuah misalnya dapat dielakkan. 3.1.5 Sokongan menyeluruh Untuk menjadi seorang yang beretika mulia, maka kita hendaklah mendapat sokongan yang menyeluruh dari orang-orang yang terdekat. Dengan ini kita akan mendapat ketenangan dan kesenangan hidup seterusnya menjadi pendorong untuk lebih berusaha ke arah hidup yang lebih selesa tanpa gejala rasuah yang boleh merosakkan diri dan orang-orang yang disayangi. _____________________________________________________________________ 16
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

3.1.6

Dapat Mengawal tingkah laku Melalui pendidikan beretika seseorang itu dapat mengawal tingkah laku mereka. Tingkah laku yang baik akan dipandang mulia. Ini menyebabkan mereka disayangi dan disukai oleh orang sekeliling. Dengan ini mereka akan menjalani kehidupan dengan lebih baik dan mengawal diri daripada berbuat kejahatan seperti amalan rasuah.

3.1.7

Amanah dan jujur Pendidikan yang beretika juga penting kepada pelajar adan anggota masyarakat yang lain. Ini adalah kerana melalui pembelajaran yang berkesan nilai yang baik dapat diserapkan seperti amanah dan jujur dalam melakukan sesuatu perkara. Sekiranya ramai rakyat Malaysia yang mengamalkan etika yang baik seperti ini maka negara kita akan aman dan damai serta jauh daripada gejala rasuah.

Kesimpulannya, walaupun seorang profesional itu terikat dengan undangundang dan kod etika profesional, masih ramai di antara mereka yang melakukan amalan yang tidak sihat ini. Persekitaran juga turut mempengaruhi tindakan seseorang itu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak beretika. Perbuatan-perbuatan yang tidak beretika adalah ibarat penyakit barah yang sekiranya tidak dirawat akan memudaratkan seluruh anggota badan sehingga menyusahkan orang. Selain perlaksanaan undang-undang, kesedaran individu itu adalah sangat penting kerana ianya dianggap sebagai perisai utama diri dari melakukan perkara-perkara yang tidak beretika. Namun begitu, apa pun penyelewengan yang mereka lakukan adalah salah dan bertentangan dengan agama, kod etika profesional dan undang-undang serta norma-norma masyarakat amnya.

_____________________________________________________________________ 17
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

4.0

Ciri – ciri yang perlu ada bagi bangsa yang beretika sebelum memasuki alam pekerjaan:

4.1

Bersikap inisiatif Sebelum memasuki alam pekerjaan, seseorang itu perlu mempunyai sikap yang berinisiatif tinggi untuk melakukan sesuatu perkara atau pekerjaan. Ini adalah kerana individu yang sentiasa ada inisiatif diri yang baik akan berusaha melakukan sesuatu dengan sebaiknya apatah lagi setelah mendapat pekerjaan tersebut. Etika baik ini dapat menolongnya menjadi individu sentiasa dihargai dan di pandang tinggi kerana kesungguhan perniagaan yang syarikat ditunjukkan.Contohnya dalam bidang-bidang dalam baru bidang seperti perniagaan pekerja akan berusaha untuk mengembangkan Pengeluaran atau perkhidmatan yang baru.

4.2

Cemerlang Ciri seterusnya ialah berusaha menjadi seorang yang cemerlang. Sekiranya seseorang itu telah cemerlang dirinya sebelum bekerja maka tidak mustahil mereka akan lebih cemerlang setelah bekerja. Prestasi kecemerlangan yang ditunjukkan menjadi lebih beretika dengan pengurusan diri yang baik. Untuk mencapai tahap kecemerlangan, seorang pekerja itu mesti ada disiplin diri. Mereka yang mempunyai displin diri boleh bekerja dengan baik dalam semua keadaan.

4.3

Disiplin diri Untuk menjadi bangsa yang beretika sebelum memasuki alam pekerjaan, disiplin diri amat penting. Ini adalah moral yang baik kerana insan bermoral menjadi sanjungan masyarakat. Dengan ini gejala tidak sihat seperti rasuah dapat dihindarkan.

_____________________________________________________________________ 18
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

4.4

Niat Sebelum memasuki alam pekerjaan kita hendaklah mempunyai niat yang betul. Niat sebegini adalah amalan yang baik. Untuk berjaya dalam sesuatu bidang yang dilakukan, seseorang itu harus mempunyai komitmen terhadap kerjaya yang akan diceburi. Ini kerana dengan mempunyai niat yang ikhlas dan jujur dalam melaksanakan sesuatu perkara maka akhlaknya akan dipandang tinggi. Amalan dan nilai etika yang baik ini akan menjadikan seseorang itu bekerja dengan jujur apabila memasuki bidang pekerjaan amalan rasuah seterusnya menolak

4.5

Bertanggungjawab Terhadap Masyarakat Etika kerja profesional turut menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat. Tidak wajar mementingkan keuntungan semata-mata tanpa memikirkan akibat pekerjaan tersebut kepada masyarakat syarikat dan alam sekitar. Sebagai tidak contoh, wajar sesebuah pemaju perumahan

menggondolkan suatu kawasan hutan dengan sesuka hati demi apa yang dikatakan sebagai pembangunan. Perbuatan tersebut bukan sahaja menjejaskan alam sekitar, malah juga sumber pendapatan penduduk setempat. Tanggungjawab terhadap masyarakat amat penting kerana ia mencerminkan etika sebenar dan keprihatinan mereka kepada masyarakat. 4.6 Amanah Dalam Kerja Sifat amanah adalah teras keharmonian dan kejayaan sesebuah institusi masyarakat atau pekerjaan; sebuah syarikat misalnya. Bayangkan jika seseorang pekerja atau pegawai tidak mempunyai sifat amanah; segala urusan tidak akan berjalan sempurna dan membawa kepada kehancuran institusi atau syarikat tersebut. _____________________________________________________________________ 19
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

Sifat amanah dalam kerja yang telah diamanahkan tentunya akan menghasilkan nilai-nilai keperibadian seorang pekerja yang baik. Peranan ketua-ketua bahagian atau majikan amat penting dalam membanteras gejala tidak amanah dalam kerja. Pekerja-pekerja seharusnya patuh kepada arahan yang diberi dan melaksanakan tugas itu dengan baik. Sifat ini bukan hanya melanda pekerja biasa sahaja, malah tidak kurang juga majikan atau ketua sendiri yang mengamalkan sifat tidak amanah ini. 4.7 Komited Terhadap Kerjaya. Kunci kejayaan seseorang individu ialah komited

terhadap kerjaya yang diceburinya. Komited yang dimaksudkan di sini ialah menumpukan perhatian dan bersungguh-sungguh terhadap apa yang dilakukan. Sifat komited ini dapat menyumbang ke arah terhasilnya mutu kerja atau khidmat yang cemerlang. Kerja yang dilakukan mestilah sentiasa mencari peluang-peluang untuk meraih kecemerlangan dalam kerja. Pekerja akan sentiassa melihat da merebut peluang yang tercipta atau dicipta sendiri. Kata-kata hikmat dalam perniagaan yang sering dijadikan pegangan usahawan ternama iaitu, "Peluang mesti dicari, ianya tidak diberi". Ini merupakan faktor penting dalam mencapai kejayaan.

4.8

Akhlak Akhlak merupakan teras pembentukan seseorang dalam membina kerjaya diri. Begitu juga halnya dengan pembentukan etika kerja professional. Justeru itu setiap insan yang ingin memasuki bidang pekerjaan baik profesion guru atau pekerjaan lain, haruslah mempunyai akhlak yang mulia yang akan melambangkan ketinggian peribadi dan kualiti seseorang itu. Sekiranya setiap anggota masyarakat mengamalkan amalan

_____________________________________________________________________ 20
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

yang baik maka negara kita akan sentiasa aman damai serta tiadanya amalan politik wang. 4.9 Bersyukur Bersyukur merupakan susulan daripada kejayaan yang dikecapi setelah memperolehi sesuatu yang dihajati. Sebagai makhluk Tuhan kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan rezeki yang kita dapat supaya hidup kita diberkatiNya. Sebelum memasuki alam pekerjaan maka hendaklah ditanamkan dalam diri sifat sentiasa akan bersyukur nikmat yang diperolehi. Etika yang baik akan menolak sebarang bentuk imbuhan dalam pekerjaan seperti amalan rasuah yang sememangnya akan melumpuhkan ekonomi dan negara. 4.10 Pengurusan masa Dalam menjalani pekerjaan, amat perlu dititikberatkan soal pengurusan masa kerana salah satu faktor kejayaan dalam pekerjaan adalah pengurusan masa yang berkesan. Pengurusan masa yang cekap dapat membantu meringankan beban tugas di samping memudahkan segala urusan kerja. Ini adalah kerana masa yang berkualiti amat penting untuk membina kerjaya yang baik serta mengelakkan amalan etika yang tidak sihat.

_____________________________________________________________________ 21
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

5.0

HUBUNGAN RASUAH

PENDIDIKAN

BERETIKA

DENGAN

AMALAN

Jenayah

etika

merupakan

suatu

isu

hangat

yang

sering

diperkatakan.Antarannya iaitu perbuatan rasuah.Rasuah ditakrifkan sebagai suatu pemberian yang dberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang salah dan menyalahi etika serta undang-undang. Pelbagai persoalan yang timbul disebalik masalah sosiol yang semakin berleluasa sehinggan kini bermula di peringkat rendah sehinggalah kealam pekerjaan.Nilai-nilai etika yang semakin hilang yang mana suatu ketika dahulu dipelihara dengan baik hilang di bawa arus kemodenan. Pendidikan etika bertujuan untuk melahirkan individu yang seimbang berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara dari segi intelek,rohani,jasamani dan emosi.Bertepatan dengan kehendak tugasan ni,hubungan pendidikan etika dengan amalan rasuah,maka etika yang diterapkan dari alam persekolahan akan dibawa kepada kehidupan yang kian mencabar bagi mengelakkan gejala-gejala yang tidak sihat melanda diri individu nanti.Sekiranya individu tersebut berakhlak mulia dan beretika mereka boleh menghindarkan diri dari etika salahlaku pada masa akan datang. Keinginan atau kemahuan seseorang yang tidak terbatas itu adalah suatu naluri yang sentiasa ada pada kita sebagai insan biasa.Contohya,inginkan kereta besar,rumah besar,pakaian mahal dan sebagainya.Namun begitu jika dalam diri mereka telah tertanam etika yang mulia semenjak perigkat sekolah sedikit sebanyak dapat mengelakkan mereka dari terlibat dengan amalan rasuah yang sememangnya merupakan jalan penyelesaian yang mudah untuk mendapatkan sesutu yang diinginkan.Pendidkan beretiaka semenjak di alam persekolahan merupakan penghalang bagi mereka terjerumus kepada bermoral. kancah sosial yang tidak

_____________________________________________________________________ 22
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

Namun begiti amalan rasuah masih berlaku di peringkat rendah lagi umpamanya murid-murid yang akan menduduki peperiksaan contohnya UPSR telah ditawarkan sejumlah wang atau hadiah yang lumayan oleh pihakpihak tertentu samada guru,ibubapa ataupun daripada badan-badan tertentu dalam masyrarakat.Amalan ni terbawa-bawa sehingga alam pekerjaan.Bagi murid tersebut pemberian tersebut merupakan satu ganjaran yang besar nilainya.Sedangkan disebalik pemberian tersebut mengandungi nilai-nilai yang kurang baik dan tidak beretika yang patut diamalkan. Jelas sekali,apabila menjejaki kaki ke alam pekerjaan,bayak lagi

berlakunya jenayah etika yang kian melanda masyarakat hari ni.Arus kemodenan pada hari ni menuntut mereka melakukan aktivti tidah sihat contohnya,penyalahgunaan teknologi yang kita kecapi masa kini.Ada pihak yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk amalan jenayah seperti ‘money launering’ serata dunia melalui kad kredit via komputer dan sebagainya. Pendidikan beretika yang telah diterapkan semenjak diperingkat sekaolah rendah hingga keperingkat universiti menanamkan sikap jujur,amanah,bertanggungjawab dan sebagainya,merupakan halangan bagi mereka untuk melakukan jenayah etika yang seringkali kita dengar melalui media massa dan media elektronik. Keperluan pendidikan beretika merupakan penawar untuk menghindarkan gejala rasuah yang boleh menberi kesan kepada negara,masyarakat,keluarga serta individu.

_____________________________________________________________________ 23
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

6.0

KESIMPULAN Pendidikan beretika bertujuan untuk mengawal tingkahlaku para

professional supaya mereka dapat menggunakan segala pengetahuan, kepakaran dan kemahiran yang ada untuk kebaikan semua pihak. Untuk mencapai tujuan ini tidaklah dinafikan bahawa etika kerja professional memainkan peranan yang amat penting untuk menjadikan masyarakat yang beretika dan berjaya. Namun demikian, mekanisme untuk mengawal tingkahlaku manusia perlu melangkaui etika professional. Ini kerana terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi dan menentukan tingkahlaku seseorang individu dan keputusan yang dibuatnya. Oleh itu, faktor-faktor lain seperti keperluan kehidupan, nilai-nilai hidup, penguatkuasaan undang-undang, pendidikan agama, budaya kerja dan lain-lain perlu diambil kira supaya mewujudkan satu persekitaran kehidupan yang sentiasa mendorong seseorang individu melakukan sesuatu yang hanya mendatangkan faedah dan kebaikan semua pihak. Melalui pendidikan yang beretika dan mempraktikkanya ke arah nilai yang baik, maka ianya tentu sekali dapat mengawal tingkah laku seseorang. Amalan rasuah yang berlaku perlu dibenteras daripada semakin berleluasa kerana ianya adalah satu rasuah amalan yang patut dijauhi yang dan perlu dihindari.Sungguhpun merupakanperbuatan bertentangan

dengan nilai etika,namun ia massih dilakukan oleh segelintir manusia yang inginkan kemewahan secara cepat dan mudah.Dalam jenayah rasuah ini,jalan penyelesaian yang paling berkesan ialah menpunyai pegangan agama yang kukuh. Akhir kata,gerak gempur pendidikan pendidikan iaitu menanam semangat kerohanian dan daya ketahanan yang kuat dan tanggungjawab sosiol mestilah diteruskan.Agar kita menbangun dalam keadaan yang seimbang.

_____________________________________________________________________ 24
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)

7.0 1.

BIBLIOGRAFI Esah Sulaiman (2006). Amalan Profesionalisme Perguruan. Johor Darul Takzim. Universiti Teknologi Malaysia.

2.

Mok Soon Sang (2007). Pengurusan Pengajaran Pembelajaran.Puchong,Selangor. Multimedia-Es Resources Sdn. Bhd.

3.

Mustafa Haji Daud (1996).Etika Pengurusan. Kuala Lumpur. Utusan Publication and Distributor Sdn. Bhd.

4.

Prof. Dr. Mansor Fadzil (2008).Professional Ethics.Selangor Darul Ehsan. OUM.

5.

Sufean Hussin (1989). Pengajaran Nilai dalam Kurikulum. Petaling Jaya. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

6.

Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam (1991). Kuala Lumpur. Institut Tadbiran Awam Negara.

7. 8. 9. 10. 11.

http://members.tripod.com/takingoff/etika.html http://www.scribd.com/doc/2275429/presentation-etika www.mrsmkm.edu.my/pdrmkulim/cr_guru_etika. www.komputer.com.my/etika_profesional.htm
www.scribd.com/doc/3558161/Nilai-dan-etika-dalam- perkhidmatan

_____________________________________________________________________ 25
eiyna@linuxmail.org
OUMM3202 PROFESIONAL ETHICS

ROSLINA BT MOHAMAD@AWANG (720923-11-5136)