1.

0 Pengenalan

Kepimpinan merupakan satu aspek yang penting di dalam pengurusan. Kebolehan memimpin merupakan satu petanda bahawa seseorang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang pengurus yang berkesan. Tetapi kecekapan memimpin saja tidak memadai untuk mencatat kecemerlangan di dalam kepimpinan dan pengurusan. Sering diperkatakan bahawa pengurus yang berkesan ialah pemimpin yang baik, tetapi pemimpin yang baik tidak semestinya seorang pengurus yang baik. Untuk menjadi seorang pengurus yang baik, seseorang itu memerlukan kebolehan merancang, menyusun dan mengawal. Bersenjatakan kuasa yang ada padanya pemimpin mestilah bijak menggabungkan semua sumber yang ada di dalam organisasi ke arah matlamat yang telah ditetapkan. Di samping pandai menggunakan kuasa dan pengaruh, penerimaan juga merupakan inti kepada kepimpinan. Penerimaan ialah kerelaan orang bawahan untuk menerima dan memperakui pucuk pimpinan. Pada amnya manusia akan menerima sesuatu pucuk pimpinan jika di dalam penilaian mereka pemimpin yang terlibat itu berkemampuan untuk memenuhi kehendak dan keperluan hidup mereka. Dalam mengorganisasi sesebuah sekolah seseorang guru besar perlu menjadi pemangkin kepada perubahan, agen kepada satu bentuk kepimpinan yang baru dan dapat mengubah organisasi kepada bentuk yang lebih mantap dan cemerlang. Dalam pengurusan pengkongsian tugas, kerja dan kepimpinan adalah perlu bagi mendorong pengikut merealisasikan visi, misi dan objektif. Konsep ini akan menyediakan perubahan organisasi ke arah hala tuju yang lebih mantap dan berdaya saing.

2.0 Definisi dan Konsep Kepimpinan Distributif

“Kepimpinan” ialah perkataan terbitan daripada “pimpin”. Pimpin bererti bimbing, pandu atau tunjuk. Memimpin diberi erti sebagai memegang tangan dan membawa berjalan menuju ke sesuatu tempat. Kepimpinan membawa erti “keupayaan memimpin” dan “Kepemimpinan” pula “keupayaan sebagai pemimpin, daya seseorang pemimpin”. (Kamus Dewan 1994). Menurut Koontz, Harold and O’Donnel, 1976, kepimpinan secara amnya adalah semata-mata

1

sebilangan kecil daripada individu yang beraksi dalam pertunjukkan atau sebilangan besar ahli unit-unit berorganisasi. Kepimpinan dapat dilihat sebagai proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atau secara khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli yang menganggotai kumpulan. 1978.(James Gribben. pula berkata bahawa kepimpinan melibatkan kedua-dua keupayaan atau kekuatan untuk meyakinkan orang lain bekerja keras ke arah sesuatu matlamat dan kemahiran atau kebolehan untuk membantu mencapainya. Burn. Proses kepimpinan selalunya melibatkan pertalian pengaruh yang bersifat dua arah dan tujuan utamanya untuk mencapai matlamat bersama. 1988 dipetik dari jurnal yang sama menyatakan bahawa distributed membenarkan kita menimbangkan dimensi pengurusan kepimpinan dengan mengekalkan syarat yang perlu bagi membantu sesebuah organisasi mencapai matlamat semasa. Spillane. Sementara Cuban. kepimpinan adalah satu proses pengaruh mempengaruhi di antara pemimpin dengan pengikut. Bennis & Nanus 1985 . sifat dan fungsi kebanyakan fenomena. Menurut Hollander. Edwin 1978.(Gordon. Asas yang membezakannya ialah pengaruh iaitu pemimpin mempengaruhi dan pengikut mematuhi atau akur. satu ageregat untuk membezakan individu. Richard Halberson & John B Daimond (2001 : P24) mendefinisikan distributif sebagai ”kemampuan untuk memberi kuasa kepada yang lain-lain” dengan tujuan menbawa perubahan yang besar dalam bentuk.bermakna pengaruh. Kepimpinan distributif ialah satu status yang menunjukkan seseorang individu. satu seni atau proses mempengaruhi orang supaya berusaha secara sukarela ke arah pencapaian matlamat bersama. perseorangan dan ketua yang berani. dimana ia membenarkan pentaksiran yang berbeza tentang kepimpinan daripada tradisional. Thomas 1955) Robert. Fulmer 1975. Kepimpinan dapat dijelaskan sebagai satu proses mempengaruhi ke atas kumpulan dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsang mereka untuk berusaha secara rela hati bagi mencapai matlamat bersama. Setiap yang terlibat memegang watak-watak yang berbeza antara satu dengan yang lain. 2 . 1972) Menurut Gronn (2002 : 427) dalam Journal Distributed leadership: A Case of An Australian Voluntary Nonprofit Organization oleh Loretta M Inglis & James C Sarros (P:2) mendefinisikan Distributif sebagai kepimpinan.yang dipetik dari Jurnal Investigating School Leadership Practice : “A Distributed Perspective” oleh James P.

House dan Aditja (1997 : 457) dalam Journal Distributed Leadership: A Case of An Australian Voluntary Nonprofit Organization oleh Loretta M Inglis & James C Sarros (P:3) mendefinisikan kepimpinan distributif sebagai proses kepimpinan yang tidak boleh dipandang ringan dalam mengenali tabiat seseorang. Barry (1991 : 34) dalam Journal Distributed Leadership: A Case of An Australian Voluntary Nonprofit Organization oleh Loretta M Inglis & James C Sarros pula menyatakan. lebih tepat lagi. dikongsi. ” Angkuh” bukan bermaksud sombong. kuasa. diputarkan dan digunakan secara berturutan dan berperingkat. Jackie Burniskie dan Tom Barlow Menggariskan tiga model dalam Kepimpinan Distributif Shared Leadership Through Co-Pricipalship. tegas terutama dalam menangani masalah dan isu-isu subordinat yang ”besar kepala”. Shared Leadership Involve Small Group.Perkongsian kepimpinan dalam kumpulan kecil melibatkan ibubapa dan guru yang terlibat dalam tugas khas seperti mewujudkan pelan peningkatan sekolah 3 . pengalaman. Ini bermaksud dalam satu masa tertentu pemimpim yang berkebolehan boleh wujud dalam satu kumpulan dengan ”angkuh” sebagai pelengkap kepada peranan kepimpinan. Kepimpinan distributif ini dapat mengurangkan jurang antara pemimpin dan subordinat. sifat personal diri dalam membentuk nilai percaya mempercayai. tanggungjawab dan bidang daripada pemimpin kepada orang di bawah. pengagihan kerja dan penurunan kuasa (empowerment). Ia memerlukan koordinasi yng intensif dengan implementasi yang sesuai dan membantu dalam memberikan sokongan kepada guru dan ibubapa.dimana pembantu berfungsi seperti pemimpin di atas termasuk bekerja sama dengan guru lain. Model ini menolong pemimpin mengenali karektor dan cara untuk berubah. pemimpin akan menggunakan nilai. skil. Kepimpinan distributif ini boleh dijalankan di semua organisasi seperti sektor pendidikan. ibu bapa dan pelajar. taktik. takbur tetapi lebih bersikap autokratik. dihormati dan ketulenan. kepimpinan merupakan hubungan kolabratif di mana ia menjadi panduan kepada asas tindakan kolektif dalam berkongsi nilai manusia yang berkerja bersama bagi mendapatkan kesan perubahan yang positif. Kepimpinan Distributif boleh didefinisikan kepada pengagihan tugas. Melalui kepimpinan ini. kepimpinan distributif ialah gabungan antara peranan dan tabiat yang boleh dipisahkan.

tetapi setiap yang pakar dan mempunyai kemahiran boleh menyumbang kepada proses membuat keputusan. namun sesiapa yang mempunyai kepakaran. ancaman dan perubahan. bukan semua orang sebagai pembuat keputusan. kemahiran tertentu sebagai contoh guru panitia matematik boleh membantu rakan dalam menganlisa data murid berkaitan subjek tersebut. ketua panitia akan bertindak dan berperanan dalam fungsi yang spesifik. Dalam situasi kepimpinan ini. manakala guru penolong kanan. mengawal dan berani mengambil risiko. Kepimpinan ini adalah mengenai kerjasama dan percaya. Namun demikian boleh juga diwujudkan model tersendiri di mana setiap orang menerima kepimpinan sekolah. 4 . dan juga berbentuk pengagihan bidang dengan subordinat dimana seterusnya pemimpin juga menerapkan amalan empowerment (penurunan kuasa) • Kepimpinan ini mencari jalan dengan menggunakan idea. Antara konsep Kepimpinan yang dikenalpasti ialah: • Kepimpinan berbentuk perkongsian kepimpinan. “tapping the expertise” dan penglibatan semua orang dalam perancangan dan perlaksanaan dalam sesebuah organisasi • • • • • Kepimpinan boleh memahami masalah. Berkongsi dalam satu misi dalam mencapai matlamat yang sama.mempercayai dan bukan satu persaingan/pertandingan antara individu atau unit. menguji. Ia bukan mewujudkan satu proses dari bentuk konsep kepada bentuk realiti. Dalam suasana kepimpinan ini kesalahan/kesilapan akan menghasilkan penemuan baru kepada pendekatan terbaharu.Organize School Like A Company. bermakna dan lebih efektif. Kepimpinan ini memberi kuasa subordinat bekerja lebih effisen.Pengetua atau guru besar sebagai Pengarah Urusan (CEO). Pemimpin boleh melihat dari sudut yang lebih baik. • • Kepimpinan ini tidak beerti melanggar kebiasaan dalam kepimpinan dan pengurusan.

• Kepimpinan distributif bermaksud semua warga organisasi mesti bersifat mengambil bahagian (bertanggungjawab) dalam sesuatu organisasi. 2. arah yang ingin ditujui dan bagaimana tujuan ni akan dicapai.1 Perubahan mengikut Cook. Maka dengan kepimpinan yang sesuai seperti distributif amat sesuai diaplikasikan di sesebuah sekolah. Tujuan utama distributif ialah supaya kuasa yang ada tidak tertumpu atau dimonopoli satu kumpulan kecil sahaja.Pemimpin memainkan peranan yang amat penting dalam menganjurkan pembaharuan dalam organisasi. Kepimpinan berbentuk distributif (perkongsian) ini selalunya mendorong pengikut merealisasikan visi dan misi yang dibentuk dan memotivasikan pengikut mencapai objektif organisasi. struktur. groups and organisations. CA Gibb ( 1954 ) dalam bukunya ’Psikologi Sosial – Satu Kebimbingan Hubungan Utama’. CA Gibb cuba mengaplikasikan pengagihan kuasa ini di dalam sesebuah organisasi supaya bila seseorang pemimpin bertukar nanti akan ada pelapis di kalangan pemimpin sedia ada.0 Dapatan Kajian Pengagihan kepimpinan atau distributif mula dibicarakan oleh seorang ahli Psikologi Australia . kemampuan untuk memenuhi keperluan pelanggan dalaman dan pelanggan luara mempunyai imej yang jelas tertangn. Persoalannya ialah sama ada idea pengagihan kuasa ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sekadar luaran sahaja. 3. undertake in respone to dynamic internal and external factors” Quinn menjelaskan perubahan organisasi melibatkan segala bentuk modifikasi yang bermakna dan telah dilakukan oleh pemimpin terhadap sebahagian atau keseluruhan jentera organisasi. Pemimpin perlu mempunyai imej yang jelas tentang organisasi bersabit apa. Pengurusan perubahan merupakan satu proses pembaharuan yang dilakukan secara berterusan oleh organisasi dari segi hala tuju. Distributif Leadership Model (DLM) telah dibangunkan selama 4 tahun di MIT 5 . Hunsker dan Coffey (1997) mendefinisikan perubahan sebagaimana berikut: “The coping process of moving from the present state to desired state that individual.

Leadership Centre .membina hubungan erat antara dan semasa dalam organisasi Visioning. “The Distributed Leadership Model (DLM) provides the framework for teaching leadership and for leadership practice in general. Kepimpinan (DLM) menyediakan satu rangka kerja dalam pengajaran kepimpinan dan kepimpinan di lapangan sebenar. too. L L L L Leadership Pratice F TIME F Leadership F Pratice Followers Rajah 1: Amalan Kepimpinan dari Perspektif Distributif 6 .Sense making – boleh memahami keadaan di mana kita bekerja Relating.mencipta sesuatu yang menambat perhatian masa hadapan Inventing – mereka cara baru bekerjasama untuk mencapai visi. “ Peter Senge Dalam sesebuah organisasi terutama sekolah perlu membuat perubahan bagi memastikan organisasinya terus bersaing dalam era globalisasi ini. As leadership moves away from a “command and control” model to a more “culculative and coordinate” model. mereka mendapati ia merupakan alat yang amat berkesan dan boleh diintegrasikan dalam kepimpinan. Philedelphia oleh Profesor Deborah Ancona. Terdapat 4 komponen utama DLM yang dikaji di MIT iaitu: . the way that leadership is thaught must change. Tom Malone dan Wanda Orlikowski dengan Pensyarah Kanan Peter Saget.

komuniti. Supovitz lagi: “ Instructional leadership is the mantra of school reform today. masa. Kemampuan seseorang pemimpin itu terbatas oleh keupayaan. Dalam dimensi kepimpinan distributif. Guru besar sering kekurangan masa untuk membuat perubahan. menyelesaikan masalah dalam kurikulum serta boleh menganalisa pencapaian pelajar bersama-sama dengan subordinat serta membuat pelan tindakan bagi meningkatkan prestasi akademik.Berdasarkan kepada beberapa perkara di atas Kepimpinan Distributif merupakan satu anjakan paradigma di sesebuah sekolah. tenaga. pemimpin tidak perlu banyak mengurus tetapi lebih banyak memimpin. Mengikut Johnathan A. Pendidik. Seseorang pemimpin sekolah dalam sudut kepimpinan distributif. Lead More menyatakan: “An important benefit of distributive leadership is that it will free up time for principles to become true instructional leaders. akan dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin instruksional peranan dalam dari perspektif sebagai pemimpin pengajaran. dan menggurangkan birokrasi dalam pengurusan sekolah. Supovitz dalam Jurnal Manage Less. Distributed practices can help principles free some time to focus on instructional leadership”. penyelidik dan pembuat polisi bersetuju bahawa pengurus/pemimpin sekolah pada hari ini tidak boleh memimpin bersendirian menjadi hero atau superman dan superwoman dalam membentuk watak dan persekitaran sekolah yang cemerlang. kemahiran dan dari segi kecekapan. Pemimpin sekolah akan mempunyai banyak masa dalam mengendalikan kurikulum dan peningkatan akademik. Mengikut Profesor John Diamond dari Havard Graduate School of Education menyatakan: “Distributed leadership is a powerfull way to understand leadership activity in school in more complex and interconnected ways” 7 . membuat pemantauan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Ia menjadikan sesebuah organisasi persekolahan menjadi lebih effisen.” Mengikut Johnathan A.

Melalui ini perbandingan boleh dibuat tentang kokpit sebuah kapalterbang. komuniti dan stake. a moral agent. dengan adanya pengagihan kepimpinan kepada semua pihak yang berkaitan dapat meringankan bebanan yang digalas oleh guru besar. an educator. 8 . while raising student’s standardizes – test performance. Seterusnya persekitaran yang boleh diwujudkan oleh kepimpinan distributif adalah seperti berikut dimana guru besar boleh berfungsi sebagai penunjuk jalan “shepherds” berbanding pegawal atau penjaga “guardians” kepada perubahan. an organitional and social archited. yang mempunyai penumpang. panel di dalamnya. Melalui kepimpinan distributif. and a crisis negotiator-.” (Blackman and Fenwick 2000) Berdasarkan kepada pernyataan di atas dapat dinyatakan seseorang pemimpin sekolah begitu terdesak dalam memimpin dan menguruskan sekolah. ibu bapa. a communit-v activist. Berdasarkan kepada Pengarah Bahagian Pengetuaan di Harvard University. Ekspetasi guru-guru. Maka pemimpin boleh membina dan mencari peluang bagi mewujudkan peluang untuk organisasinya berubah. jurutera dan pengawal trafik. Kepimpinan distributif boleh dijadikan sebagai satu strategi organisasi sekolah yang amat berkesan. muridmurid. seseorang pengetua aatau guru besar dipandang seperti kenyataan berikut: “Principles is expected simultaneously to be a servant-leader.holder begitu tinggi terhadap keupayaan seseorang guru besar dan pengetua. Disamping itu pemimpin sekolah juga memberikan kuasa dan pengagihan dalam membuat keputusan kepada subordinat sementara beliau berusaha untuk memberi arahan. anak kapal di dalam kokpit. orang yang cuba mendaratkan kapal terbang .Seterusnya fikirkan bahawa aktiviti bagi mendaratkan kapal terbang bukan kerja sembarangan boleh dilaksanakan dan juruterbang sebagai pemimpin tidak dapat mendaratkannya tanpa pemabantunya. Maka pembahagian tugas dan tanggungjawab di sini adalah perlu dalam keseragaman dan kesepaduan supaya tugas yang dijalankan mampu dilaksanakan dengan berkesan. Ia akan dapat memberikan fokus kepada kepimpinan pengajaran. a child advocate and a social worker.

kemahiran dan kesesuaian tugas seseorang subordinat. pengurus boleh berubah dari tahap yang kaku atau “vaccum” kepada perubahan mengamalkan pengkongsian kepimpinan. penuh kepercayaan dan ada 9 . Menggerakkan segala tenaga di sekolah dan di luar sekolah ke arah pencapaian matlamat-matlamat sekolah melalui kepemimpinan pengetua. iaitu pelajaran dan pencapaian akademik para pelajar dapat dicapai. Bagaimana Hendak Mendorong Semangat Kerja menggariskan beberapa ciri pemimpin yang berkesan seperti berikut: • • • • • • • • • Menetapkan hala tuju Berpengetahuan dalam bidang teknikal Menjaga standard prestasi tinggi organisasi Mendukung dan menyokong Fleksibiliti Memastikan pencapaian matlamat sekolah. pengagihan tugas kepada subordinat. Pemimpin perlu bijak menggunakan personalitinya dalam mempengaruhi pemimpin bawahan dan subordinat bagi memimpin sekolah.0 Aplikasi Kepimpinan Distributif Di Sekolah Kejayaan sesebuah sekolah adalah bergantung kepada kecekapan dan keberkesanan pemimpin dalam memimpin dan mengurus. Lataran itu. Mengikut Ainon Mohd dalam bukunya. Membentuk atau mewujudkan budaya baru bagi menggantikan budaya yang sedia ada melalui atau memperkukuhkan budaya yang didapati produktif. pengagihan tugas (distribute) dan seterusnya penurunan kuasa kepada pemimpin bawahan dan subordinat Pengagihan dan pengkongsian boleh diaplikasikan mengikut kepakaran. pemimpin boleh berubah dari tahap yang kaku atau “vaccum” kepada perubahan yang mengamalkan pengkongsian kepimpinan. dalam merealisasikan perubahan dan hala tuju sesebuah sekolah seseorang pemimpin perlu menoleh kepada bentuk Kepemimpinan Distributif. pemimpin memberi kepercayaan kepada subordinat menjalankan tugas dengan lebih bermotivasi. Penyelesaian punca-punca masalah yang menyebabkan kemerosotan akademik sekolah.4. Melalui kepimpinan distributif. Maka.

serta menaruh kepercayaan. Ainon Mohd 10 . Kepimpinan distributif kelihatan dan bersifat demokratik dilaksanakan. Ia bermaksud pemimpin dan staf berkongsi tugas dan tanggungjawab dalam mencapai matlamat. “Pemimpin memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggungjawab dan tugas kepada subordinat. ia lebih kepada kepimpinan bersama “share leadership”. Guru besar mempunyai banyak masa merancang strategi akademik. merancang. mengambil berat kebajikan pengikut. Seseorang pemimpin pula dapat bertindak sebagai pemimpin Instruksional. memantau pengajaran dan pembelajaran serta mengadakan perbincangan dengan staff mengenai cara meningkatkan keupayaan kurikulum. Ia bukan bermaksud pemimpin menyerahkan tanggungjawab keseluruhan kepada subordinat. Mereka merumuskan bahawa seseorang pemimpin boleh memaparkan tingkah laku berpusatkan kepada tugas dan hubungan pada masa yang sama. Dalam mengaplikasi kepimpinan distributif. Pemimpin perlu membuat pemantauan dan bersama merancang dan melaksanakan tanggungjawab berpusatkan kepada hubungan atau tugas. Ini kerana Kepimpinan Distributif amat selari dengan kepimpinan Instruksional. Ini kerana subordinat boleh. Mereka yang dipimpin dikehendaki membuat keputusan berkenaan tugas-tugas yang mereka jalankan”. Ia juga bukan bermaksud subordinat diberi tugas sewenangwenangnya. Ia boleh mengagihkan tugas kepada pengikut supaya pemimpin boleh bertindak sebagai Pemimpin Instruksional. Penyelidikan kepimpinan di Universiti Michigan mengkaji tingkah laku pemimpin yang berpusatkan pekerja dan berpusatkan pengeluaran. Subordinat berani meluahkan idea dan pencetus idea kepada organisasi sekolah. mengenal pasti hala tuju.kebebasan dalam kreativiti serta berinovasi.(Likert 1961) Mengikut Teori Pemimpin Mengikut Keadaan (Teori Situasi) pemimpin boleh menggunakan Gaya Penugasan. Pemimpin sekolah boleh menumpukan kepada “core business” iaitu bidang akademik yang menjadi tunjang kepada pencapaian sesebuah sekolah. mengelola. Melalui kepimpinan ini pemimpin perlu mengekalkan hubungan baik dengan pengikut. melaksana dan memantau dalam sesuatu tugasan yang diberi. Di masa yang sama seseorang pemimpin perlu berpusatkan tugas.

ketua panitia dan jawatan kuasa bagi peningkatan kurikulum dalam bilik darjah. membuat kertas kerja . Maka dari itu perlu adanya “participatory leadership”. Guru besar sebagai pemantau juga menyumbang idea dalam merencanakan pembangunan di sekolah. Dalam mengaplikasikan kepimpinan ini di sekolah pemimpin perlu memberikan kebebasan kepada pemimpin di bawah dan subordinat membuat perubahan namun pemantauan atau monitoring itu amat perlu dalam mempastikan kepimpinan ini berfungsi sebagaimana sepatutnya. kem cuti sekolah. Begitu juga dalam pengurusan Hal Ehwal Murid dan Ko Kurikulum. “de-centered leadership” bagi mewujudkan konsep kepimpinan yang berubah mengikut konsep kepimpinan berkesan. tuisyen atau motivasi Peringkat komuniti setempat seperti Lembaga Pengurusan Sekolah boleh digembleng dengan pengkongsian tanggungjawab seperti mencari dana untuk menampung perbelanjaan menjalankan program sekolah seperti motivasi. Sebagai contoh dalam memantapkan pencapaian akademik. Seseorang pemimpin yang berketerampilan perlu menurunkan sedikit sebanyak tugas dan kuasa. perbelanjaan. Dalam dunia globalisasi yang memerlukan perubahan . Sebagai contoh Guru Kanan Hal Ehwal Murid dibenarkan menjalankan pentadbiran HEM dengan membuat perancangan tahunan dan. mengendalikan 11 . Manakala pihak pemimpin sekolah memikirkan tentang strategi utama dalam kurikulum. Pengkongsian yang berbentuk permuafakatan ini boleh dilaksanakan oleh pemimpin sekolah dengan Persatuan Ibu bapa dan Guru. Penglibatan ibubapa boleh digerakkan. GPK kurikulum perlu memikirkan pelaksanaan. strategi pengukuhan atau sokongan kepada pengurusan kurikulum. kelas tiusyen berbayar dan pelbagai program tambahan. GPK kurikulum membuat perancangan kurikum bersama ketua bidang. serta perancangan peringkat tertinggi seperti dalam jawatan kuasa exco sekolah. ibubapa boleh diberi tanggungjawab menguruskan kelas tambahan dengan menggunakan tenaga dan kemahiran ibu bapa menjalankan kelas bimbingan.Pemimpin boleh mengagih-agihkan tugas-tugas kurikulum kepada guru penolong kanan kurikulumn pentadbiran dari aspek pengkongsian tugas. seseorang pengetua dan guru besar mempunyai banyak tugas termasuk kepada ibu bapa dan komuniti koloborasi dengan agensi yang menyokong sekolah. Pemimpin pada masa ini tidak boleh memimpin secara koservertif yang memegang semua tampuk kuasa dan semua arahan datang dari satu pihak sahaja.

membentuk visi mereka. Kemudian Guru Kanan HEM berkongsi tugas dengan ahli dalam Jawatan Kuasa Perancangan HEM seperti menyerahkan tugas BOSS (Skim Pinjaman Buku Teks) dan guru berkaitan boleh memproses borang pinjaman dan murid-murid yang layak menerima buku teks mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. kepintaran stimulasi. 12 . Mereka melakukan perkongsian dalam menjana perubahan melalui karisma. Ciri-ciri atau sifat-sifat pemimpin yang ingin berubah memainkan peranan penting ianya merangkumi motivasi kepimpinan. berunding. bermesyuarat dan memantau program . 5. Demikianlah Kepimpinan Distributif boleh dilaksanakan. integrasi. membina kepercayaan dan keyakinan diri yang positif. Guru besar sebagai pemimpin teratas pula perlu mengawal dari segi peruntukan kewangan dan perbelanjaan.mesyuarat dan menjalankan pogram. keyakinan diri dan pengetahuan yang luas di samping kebolehan dalam melaksanakan perkongsian kepimpinan dalam mengurus organisasinya ke arah perubahan yang positif.0 Rumusan Pemimpin yang mengamalkan perkongsian kepimpinan (distributive leadership) adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat dan menentukan arah tujuan organisasi dan memotivasikan subordinat untuk menangani masalah seterusnya menggerakkan organisasi ke arah masa depan yang cerah. Pemimpin distributif merupakan pemimpin perubahan yang dapat mencorak visi kepada realiti. Pemimpin yang mengamalkan perkongsian kepimpinan ini adalah merupakan pemimpin karismatik yang mana ia juga merupakan komponen dalam kepimpinan transformasi. Namun begitu guru besar perlu diberitahu. Namun seseorang pemimpin perlu memantau. perhatian individu terhadap pengikut. menyelia dan tidak menyerahkan bulat-bulat yang diberikan kepada subordinat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful