1.

0 Pengenalan

Kepimpinan merupakan satu aspek yang penting di dalam pengurusan. Kebolehan memimpin merupakan satu petanda bahawa seseorang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang pengurus yang berkesan. Tetapi kecekapan memimpin saja tidak memadai untuk mencatat kecemerlangan di dalam kepimpinan dan pengurusan. Sering diperkatakan bahawa pengurus yang berkesan ialah pemimpin yang baik, tetapi pemimpin yang baik tidak semestinya seorang pengurus yang baik. Untuk menjadi seorang pengurus yang baik, seseorang itu memerlukan kebolehan merancang, menyusun dan mengawal. Bersenjatakan kuasa yang ada padanya pemimpin mestilah bijak menggabungkan semua sumber yang ada di dalam organisasi ke arah matlamat yang telah ditetapkan. Di samping pandai menggunakan kuasa dan pengaruh, penerimaan juga merupakan inti kepada kepimpinan. Penerimaan ialah kerelaan orang bawahan untuk menerima dan memperakui pucuk pimpinan. Pada amnya manusia akan menerima sesuatu pucuk pimpinan jika di dalam penilaian mereka pemimpin yang terlibat itu berkemampuan untuk memenuhi kehendak dan keperluan hidup mereka. Dalam mengorganisasi sesebuah sekolah seseorang guru besar perlu menjadi pemangkin kepada perubahan, agen kepada satu bentuk kepimpinan yang baru dan dapat mengubah organisasi kepada bentuk yang lebih mantap dan cemerlang. Dalam pengurusan pengkongsian tugas, kerja dan kepimpinan adalah perlu bagi mendorong pengikut merealisasikan visi, misi dan objektif. Konsep ini akan menyediakan perubahan organisasi ke arah hala tuju yang lebih mantap dan berdaya saing.

2.0 Definisi dan Konsep Kepimpinan Distributif

“Kepimpinan” ialah perkataan terbitan daripada “pimpin”. Pimpin bererti bimbing, pandu atau tunjuk. Memimpin diberi erti sebagai memegang tangan dan membawa berjalan menuju ke sesuatu tempat. Kepimpinan membawa erti “keupayaan memimpin” dan “Kepemimpinan” pula “keupayaan sebagai pemimpin, daya seseorang pemimpin”. (Kamus Dewan 1994). Menurut Koontz, Harold and O’Donnel, 1976, kepimpinan secara amnya adalah semata-mata

1

kepimpinan adalah satu proses pengaruh mempengaruhi di antara pemimpin dengan pengikut. 1988 dipetik dari jurnal yang sama menyatakan bahawa distributed membenarkan kita menimbangkan dimensi pengurusan kepimpinan dengan mengekalkan syarat yang perlu bagi membantu sesebuah organisasi mencapai matlamat semasa. Fulmer 1975. perseorangan dan ketua yang berani. Richard Halberson & John B Daimond (2001 : P24) mendefinisikan distributif sebagai ”kemampuan untuk memberi kuasa kepada yang lain-lain” dengan tujuan menbawa perubahan yang besar dalam bentuk. 2 . sebilangan kecil daripada individu yang beraksi dalam pertunjukkan atau sebilangan besar ahli unit-unit berorganisasi. pula berkata bahawa kepimpinan melibatkan kedua-dua keupayaan atau kekuatan untuk meyakinkan orang lain bekerja keras ke arah sesuatu matlamat dan kemahiran atau kebolehan untuk membantu mencapainya. dimana ia membenarkan pentaksiran yang berbeza tentang kepimpinan daripada tradisional. Asas yang membezakannya ialah pengaruh iaitu pemimpin mempengaruhi dan pengikut mematuhi atau akur. Burn. Bennis & Nanus 1985 . Setiap yang terlibat memegang watak-watak yang berbeza antara satu dengan yang lain. 1972) Menurut Gronn (2002 : 427) dalam Journal Distributed leadership: A Case of An Australian Voluntary Nonprofit Organization oleh Loretta M Inglis & James C Sarros (P:2) mendefinisikan Distributif sebagai kepimpinan. Menurut Hollander. Kepimpinan dapat dilihat sebagai proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atau secara khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli yang menganggotai kumpulan.bermakna pengaruh.(James Gribben. sifat dan fungsi kebanyakan fenomena. Proses kepimpinan selalunya melibatkan pertalian pengaruh yang bersifat dua arah dan tujuan utamanya untuk mencapai matlamat bersama. Kepimpinan distributif ialah satu status yang menunjukkan seseorang individu. Sementara Cuban. satu seni atau proses mempengaruhi orang supaya berusaha secara sukarela ke arah pencapaian matlamat bersama.yang dipetik dari Jurnal Investigating School Leadership Practice : “A Distributed Perspective” oleh James P. 1978. satu ageregat untuk membezakan individu. Edwin 1978. Spillane.(Gordon. Kepimpinan dapat dijelaskan sebagai satu proses mempengaruhi ke atas kumpulan dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsang mereka untuk berusaha secara rela hati bagi mencapai matlamat bersama. Thomas 1955) Robert.

Model ini menolong pemimpin mengenali karektor dan cara untuk berubah.Perkongsian kepimpinan dalam kumpulan kecil melibatkan ibubapa dan guru yang terlibat dalam tugas khas seperti mewujudkan pelan peningkatan sekolah 3 . taktik. sifat personal diri dalam membentuk nilai percaya mempercayai. Ia memerlukan koordinasi yng intensif dengan implementasi yang sesuai dan membantu dalam memberikan sokongan kepada guru dan ibubapa. ibu bapa dan pelajar. pemimpin akan menggunakan nilai. kepimpinan merupakan hubungan kolabratif di mana ia menjadi panduan kepada asas tindakan kolektif dalam berkongsi nilai manusia yang berkerja bersama bagi mendapatkan kesan perubahan yang positif. ” Angkuh” bukan bermaksud sombong. tegas terutama dalam menangani masalah dan isu-isu subordinat yang ”besar kepala”. Kepimpinan distributif ini dapat mengurangkan jurang antara pemimpin dan subordinat. Kepimpinan distributif ini boleh dijalankan di semua organisasi seperti sektor pendidikan. Jackie Burniskie dan Tom Barlow Menggariskan tiga model dalam Kepimpinan Distributif Shared Leadership Through Co-Pricipalship. dihormati dan ketulenan. pengalaman. kuasa. Shared Leadership Involve Small Group. takbur tetapi lebih bersikap autokratik. diputarkan dan digunakan secara berturutan dan berperingkat.dimana pembantu berfungsi seperti pemimpin di atas termasuk bekerja sama dengan guru lain. tanggungjawab dan bidang daripada pemimpin kepada orang di bawah. lebih tepat lagi.House dan Aditja (1997 : 457) dalam Journal Distributed Leadership: A Case of An Australian Voluntary Nonprofit Organization oleh Loretta M Inglis & James C Sarros (P:3) mendefinisikan kepimpinan distributif sebagai proses kepimpinan yang tidak boleh dipandang ringan dalam mengenali tabiat seseorang. Kepimpinan Distributif boleh didefinisikan kepada pengagihan tugas. skil. kepimpinan distributif ialah gabungan antara peranan dan tabiat yang boleh dipisahkan. pengagihan kerja dan penurunan kuasa (empowerment). Melalui kepimpinan ini. dikongsi. Barry (1991 : 34) dalam Journal Distributed Leadership: A Case of An Australian Voluntary Nonprofit Organization oleh Loretta M Inglis & James C Sarros pula menyatakan. Ini bermaksud dalam satu masa tertentu pemimpim yang berkebolehan boleh wujud dalam satu kumpulan dengan ”angkuh” sebagai pelengkap kepada peranan kepimpinan.

4 . ancaman dan perubahan.mempercayai dan bukan satu persaingan/pertandingan antara individu atau unit. • • Kepimpinan ini tidak beerti melanggar kebiasaan dalam kepimpinan dan pengurusan. Antara konsep Kepimpinan yang dikenalpasti ialah: • Kepimpinan berbentuk perkongsian kepimpinan. dan juga berbentuk pengagihan bidang dengan subordinat dimana seterusnya pemimpin juga menerapkan amalan empowerment (penurunan kuasa) • Kepimpinan ini mencari jalan dengan menggunakan idea. bukan semua orang sebagai pembuat keputusan. Ia bukan mewujudkan satu proses dari bentuk konsep kepada bentuk realiti. tetapi setiap yang pakar dan mempunyai kemahiran boleh menyumbang kepada proses membuat keputusan. mengawal dan berani mengambil risiko. bermakna dan lebih efektif. “tapping the expertise” dan penglibatan semua orang dalam perancangan dan perlaksanaan dalam sesebuah organisasi • • • • • Kepimpinan boleh memahami masalah. kemahiran tertentu sebagai contoh guru panitia matematik boleh membantu rakan dalam menganlisa data murid berkaitan subjek tersebut. Namun demikian boleh juga diwujudkan model tersendiri di mana setiap orang menerima kepimpinan sekolah.Pengetua atau guru besar sebagai Pengarah Urusan (CEO). Dalam situasi kepimpinan ini. menguji. Dalam suasana kepimpinan ini kesalahan/kesilapan akan menghasilkan penemuan baru kepada pendekatan terbaharu.Organize School Like A Company. Kepimpinan ini memberi kuasa subordinat bekerja lebih effisen. Berkongsi dalam satu misi dalam mencapai matlamat yang sama. manakala guru penolong kanan. namun sesiapa yang mempunyai kepakaran. Kepimpinan ini adalah mengenai kerjasama dan percaya. Pemimpin boleh melihat dari sudut yang lebih baik. ketua panitia akan bertindak dan berperanan dalam fungsi yang spesifik.

struktur. groups and organisations. arah yang ingin ditujui dan bagaimana tujuan ni akan dicapai. CA Gibb cuba mengaplikasikan pengagihan kuasa ini di dalam sesebuah organisasi supaya bila seseorang pemimpin bertukar nanti akan ada pelapis di kalangan pemimpin sedia ada. Persoalannya ialah sama ada idea pengagihan kuasa ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sekadar luaran sahaja.0 Dapatan Kajian Pengagihan kepimpinan atau distributif mula dibicarakan oleh seorang ahli Psikologi Australia .1 Perubahan mengikut Cook. Pengurusan perubahan merupakan satu proses pembaharuan yang dilakukan secara berterusan oleh organisasi dari segi hala tuju. 2. Distributif Leadership Model (DLM) telah dibangunkan selama 4 tahun di MIT 5 . 3.• Kepimpinan distributif bermaksud semua warga organisasi mesti bersifat mengambil bahagian (bertanggungjawab) dalam sesuatu organisasi. kemampuan untuk memenuhi keperluan pelanggan dalaman dan pelanggan luara mempunyai imej yang jelas tertangn. Tujuan utama distributif ialah supaya kuasa yang ada tidak tertumpu atau dimonopoli satu kumpulan kecil sahaja. CA Gibb ( 1954 ) dalam bukunya ’Psikologi Sosial – Satu Kebimbingan Hubungan Utama’. Hunsker dan Coffey (1997) mendefinisikan perubahan sebagaimana berikut: “The coping process of moving from the present state to desired state that individual. Pemimpin perlu mempunyai imej yang jelas tentang organisasi bersabit apa.Pemimpin memainkan peranan yang amat penting dalam menganjurkan pembaharuan dalam organisasi. Kepimpinan berbentuk distributif (perkongsian) ini selalunya mendorong pengikut merealisasikan visi dan misi yang dibentuk dan memotivasikan pengikut mencapai objektif organisasi. undertake in respone to dynamic internal and external factors” Quinn menjelaskan perubahan organisasi melibatkan segala bentuk modifikasi yang bermakna dan telah dilakukan oleh pemimpin terhadap sebahagian atau keseluruhan jentera organisasi. Maka dengan kepimpinan yang sesuai seperti distributif amat sesuai diaplikasikan di sesebuah sekolah.

Sense making – boleh memahami keadaan di mana kita bekerja Relating. Kepimpinan (DLM) menyediakan satu rangka kerja dalam pengajaran kepimpinan dan kepimpinan di lapangan sebenar.Leadership Centre . mereka mendapati ia merupakan alat yang amat berkesan dan boleh diintegrasikan dalam kepimpinan. Tom Malone dan Wanda Orlikowski dengan Pensyarah Kanan Peter Saget. As leadership moves away from a “command and control” model to a more “culculative and coordinate” model.membina hubungan erat antara dan semasa dalam organisasi Visioning.mencipta sesuatu yang menambat perhatian masa hadapan Inventing – mereka cara baru bekerjasama untuk mencapai visi. “ Peter Senge Dalam sesebuah organisasi terutama sekolah perlu membuat perubahan bagi memastikan organisasinya terus bersaing dalam era globalisasi ini. the way that leadership is thaught must change. Philedelphia oleh Profesor Deborah Ancona. “The Distributed Leadership Model (DLM) provides the framework for teaching leadership and for leadership practice in general. Terdapat 4 komponen utama DLM yang dikaji di MIT iaitu: . too. L L L L Leadership Pratice F TIME F Leadership F Pratice Followers Rajah 1: Amalan Kepimpinan dari Perspektif Distributif 6 .

pemimpin tidak perlu banyak mengurus tetapi lebih banyak memimpin. dan menggurangkan birokrasi dalam pengurusan sekolah. Mengikut Profesor John Diamond dari Havard Graduate School of Education menyatakan: “Distributed leadership is a powerfull way to understand leadership activity in school in more complex and interconnected ways” 7 . Pendidik. menyelesaikan masalah dalam kurikulum serta boleh menganalisa pencapaian pelajar bersama-sama dengan subordinat serta membuat pelan tindakan bagi meningkatkan prestasi akademik. penyelidik dan pembuat polisi bersetuju bahawa pengurus/pemimpin sekolah pada hari ini tidak boleh memimpin bersendirian menjadi hero atau superman dan superwoman dalam membentuk watak dan persekitaran sekolah yang cemerlang. Distributed practices can help principles free some time to focus on instructional leadership”. Ia menjadikan sesebuah organisasi persekolahan menjadi lebih effisen. Mengikut Johnathan A.” Mengikut Johnathan A. Guru besar sering kekurangan masa untuk membuat perubahan. Kemampuan seseorang pemimpin itu terbatas oleh keupayaan.Berdasarkan kepada beberapa perkara di atas Kepimpinan Distributif merupakan satu anjakan paradigma di sesebuah sekolah. Supovitz lagi: “ Instructional leadership is the mantra of school reform today. akan dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin instruksional peranan dalam dari perspektif sebagai pemimpin pengajaran. komuniti. Supovitz dalam Jurnal Manage Less. Pemimpin sekolah akan mempunyai banyak masa dalam mengendalikan kurikulum dan peningkatan akademik. Dalam dimensi kepimpinan distributif. membuat pemantauan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. masa. kemahiran dan dari segi kecekapan. tenaga. Seseorang pemimpin sekolah dalam sudut kepimpinan distributif. Lead More menyatakan: “An important benefit of distributive leadership is that it will free up time for principles to become true instructional leaders.

anak kapal di dalam kokpit. dengan adanya pengagihan kepimpinan kepada semua pihak yang berkaitan dapat meringankan bebanan yang digalas oleh guru besar.Melalui ini perbandingan boleh dibuat tentang kokpit sebuah kapalterbang. a moral agent.Seterusnya fikirkan bahawa aktiviti bagi mendaratkan kapal terbang bukan kerja sembarangan boleh dilaksanakan dan juruterbang sebagai pemimpin tidak dapat mendaratkannya tanpa pemabantunya. an organitional and social archited. a communit-v activist. muridmurid. 8 .” (Blackman and Fenwick 2000) Berdasarkan kepada pernyataan di atas dapat dinyatakan seseorang pemimpin sekolah begitu terdesak dalam memimpin dan menguruskan sekolah. jurutera dan pengawal trafik. Disamping itu pemimpin sekolah juga memberikan kuasa dan pengagihan dalam membuat keputusan kepada subordinat sementara beliau berusaha untuk memberi arahan. Ekspetasi guru-guru. komuniti dan stake. Maka pemimpin boleh membina dan mencari peluang bagi mewujudkan peluang untuk organisasinya berubah. Berdasarkan kepada Pengarah Bahagian Pengetuaan di Harvard University. Melalui kepimpinan distributif. orang yang cuba mendaratkan kapal terbang . a child advocate and a social worker.holder begitu tinggi terhadap keupayaan seseorang guru besar dan pengetua. while raising student’s standardizes – test performance. an educator. seseorang pengetua aatau guru besar dipandang seperti kenyataan berikut: “Principles is expected simultaneously to be a servant-leader. yang mempunyai penumpang. Maka pembahagian tugas dan tanggungjawab di sini adalah perlu dalam keseragaman dan kesepaduan supaya tugas yang dijalankan mampu dilaksanakan dengan berkesan. Kepimpinan distributif boleh dijadikan sebagai satu strategi organisasi sekolah yang amat berkesan. and a crisis negotiator-. ibu bapa. panel di dalamnya. Seterusnya persekitaran yang boleh diwujudkan oleh kepimpinan distributif adalah seperti berikut dimana guru besar boleh berfungsi sebagai penunjuk jalan “shepherds” berbanding pegawal atau penjaga “guardians” kepada perubahan. Ia akan dapat memberikan fokus kepada kepimpinan pengajaran.

Pemimpin perlu bijak menggunakan personalitinya dalam mempengaruhi pemimpin bawahan dan subordinat bagi memimpin sekolah. Penyelesaian punca-punca masalah yang menyebabkan kemerosotan akademik sekolah.0 Aplikasi Kepimpinan Distributif Di Sekolah Kejayaan sesebuah sekolah adalah bergantung kepada kecekapan dan keberkesanan pemimpin dalam memimpin dan mengurus. Melalui kepimpinan distributif. Menggerakkan segala tenaga di sekolah dan di luar sekolah ke arah pencapaian matlamat-matlamat sekolah melalui kepemimpinan pengetua. pemimpin memberi kepercayaan kepada subordinat menjalankan tugas dengan lebih bermotivasi. penuh kepercayaan dan ada 9 . Maka. iaitu pelajaran dan pencapaian akademik para pelajar dapat dicapai. Membentuk atau mewujudkan budaya baru bagi menggantikan budaya yang sedia ada melalui atau memperkukuhkan budaya yang didapati produktif. Lataran itu. kemahiran dan kesesuaian tugas seseorang subordinat. Bagaimana Hendak Mendorong Semangat Kerja menggariskan beberapa ciri pemimpin yang berkesan seperti berikut: • • • • • • • • • Menetapkan hala tuju Berpengetahuan dalam bidang teknikal Menjaga standard prestasi tinggi organisasi Mendukung dan menyokong Fleksibiliti Memastikan pencapaian matlamat sekolah. pengurus boleh berubah dari tahap yang kaku atau “vaccum” kepada perubahan mengamalkan pengkongsian kepimpinan. pengagihan tugas (distribute) dan seterusnya penurunan kuasa kepada pemimpin bawahan dan subordinat Pengagihan dan pengkongsian boleh diaplikasikan mengikut kepakaran. pengagihan tugas kepada subordinat. Mengikut Ainon Mohd dalam bukunya.4. dalam merealisasikan perubahan dan hala tuju sesebuah sekolah seseorang pemimpin perlu menoleh kepada bentuk Kepemimpinan Distributif. pemimpin boleh berubah dari tahap yang kaku atau “vaccum” kepada perubahan yang mengamalkan pengkongsian kepimpinan.

Dalam mengaplikasi kepimpinan distributif. ia lebih kepada kepimpinan bersama “share leadership”. mengambil berat kebajikan pengikut. Mereka yang dipimpin dikehendaki membuat keputusan berkenaan tugas-tugas yang mereka jalankan”. Pemimpin perlu membuat pemantauan dan bersama merancang dan melaksanakan tanggungjawab berpusatkan kepada hubungan atau tugas. Kepimpinan distributif kelihatan dan bersifat demokratik dilaksanakan. Di masa yang sama seseorang pemimpin perlu berpusatkan tugas. Ia juga bukan bermaksud subordinat diberi tugas sewenangwenangnya. Ia boleh mengagihkan tugas kepada pengikut supaya pemimpin boleh bertindak sebagai Pemimpin Instruksional. Mereka merumuskan bahawa seseorang pemimpin boleh memaparkan tingkah laku berpusatkan kepada tugas dan hubungan pada masa yang sama. Subordinat berani meluahkan idea dan pencetus idea kepada organisasi sekolah.(Likert 1961) Mengikut Teori Pemimpin Mengikut Keadaan (Teori Situasi) pemimpin boleh menggunakan Gaya Penugasan. “Pemimpin memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggungjawab dan tugas kepada subordinat. Penyelidikan kepimpinan di Universiti Michigan mengkaji tingkah laku pemimpin yang berpusatkan pekerja dan berpusatkan pengeluaran.kebebasan dalam kreativiti serta berinovasi. serta menaruh kepercayaan. Melalui kepimpinan ini pemimpin perlu mengekalkan hubungan baik dengan pengikut. Pemimpin sekolah boleh menumpukan kepada “core business” iaitu bidang akademik yang menjadi tunjang kepada pencapaian sesebuah sekolah. Guru besar mempunyai banyak masa merancang strategi akademik. Seseorang pemimpin pula dapat bertindak sebagai pemimpin Instruksional. merancang. mengenal pasti hala tuju. Ini kerana Kepimpinan Distributif amat selari dengan kepimpinan Instruksional. Ia bukan bermaksud pemimpin menyerahkan tanggungjawab keseluruhan kepada subordinat. mengelola. Ia bermaksud pemimpin dan staf berkongsi tugas dan tanggungjawab dalam mencapai matlamat. melaksana dan memantau dalam sesuatu tugasan yang diberi. Ini kerana subordinat boleh. Ainon Mohd 10 . memantau pengajaran dan pembelajaran serta mengadakan perbincangan dengan staff mengenai cara meningkatkan keupayaan kurikulum.

Pengkongsian yang berbentuk permuafakatan ini boleh dilaksanakan oleh pemimpin sekolah dengan Persatuan Ibu bapa dan Guru. Sebagai contoh Guru Kanan Hal Ehwal Murid dibenarkan menjalankan pentadbiran HEM dengan membuat perancangan tahunan dan. ketua panitia dan jawatan kuasa bagi peningkatan kurikulum dalam bilik darjah. strategi pengukuhan atau sokongan kepada pengurusan kurikulum. Guru besar sebagai pemantau juga menyumbang idea dalam merencanakan pembangunan di sekolah. Maka dari itu perlu adanya “participatory leadership”. GPK kurikulum perlu memikirkan pelaksanaan. tuisyen atau motivasi Peringkat komuniti setempat seperti Lembaga Pengurusan Sekolah boleh digembleng dengan pengkongsian tanggungjawab seperti mencari dana untuk menampung perbelanjaan menjalankan program sekolah seperti motivasi. kem cuti sekolah. Dalam mengaplikasikan kepimpinan ini di sekolah pemimpin perlu memberikan kebebasan kepada pemimpin di bawah dan subordinat membuat perubahan namun pemantauan atau monitoring itu amat perlu dalam mempastikan kepimpinan ini berfungsi sebagaimana sepatutnya. Seseorang pemimpin yang berketerampilan perlu menurunkan sedikit sebanyak tugas dan kuasa.Pemimpin boleh mengagih-agihkan tugas-tugas kurikulum kepada guru penolong kanan kurikulumn pentadbiran dari aspek pengkongsian tugas. seseorang pengetua dan guru besar mempunyai banyak tugas termasuk kepada ibu bapa dan komuniti koloborasi dengan agensi yang menyokong sekolah. Penglibatan ibubapa boleh digerakkan. Dalam dunia globalisasi yang memerlukan perubahan . ibubapa boleh diberi tanggungjawab menguruskan kelas tambahan dengan menggunakan tenaga dan kemahiran ibu bapa menjalankan kelas bimbingan. membuat kertas kerja . kelas tiusyen berbayar dan pelbagai program tambahan. Begitu juga dalam pengurusan Hal Ehwal Murid dan Ko Kurikulum. Manakala pihak pemimpin sekolah memikirkan tentang strategi utama dalam kurikulum. GPK kurikulum membuat perancangan kurikum bersama ketua bidang. perbelanjaan. mengendalikan 11 . Pemimpin pada masa ini tidak boleh memimpin secara koservertif yang memegang semua tampuk kuasa dan semua arahan datang dari satu pihak sahaja. Sebagai contoh dalam memantapkan pencapaian akademik. “de-centered leadership” bagi mewujudkan konsep kepimpinan yang berubah mengikut konsep kepimpinan berkesan. serta perancangan peringkat tertinggi seperti dalam jawatan kuasa exco sekolah.

Kemudian Guru Kanan HEM berkongsi tugas dengan ahli dalam Jawatan Kuasa Perancangan HEM seperti menyerahkan tugas BOSS (Skim Pinjaman Buku Teks) dan guru berkaitan boleh memproses borang pinjaman dan murid-murid yang layak menerima buku teks mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. membina kepercayaan dan keyakinan diri yang positif. membentuk visi mereka. Ciri-ciri atau sifat-sifat pemimpin yang ingin berubah memainkan peranan penting ianya merangkumi motivasi kepimpinan. Pemimpin distributif merupakan pemimpin perubahan yang dapat mencorak visi kepada realiti. bermesyuarat dan memantau program . Namun seseorang pemimpin perlu memantau. menyelia dan tidak menyerahkan bulat-bulat yang diberikan kepada subordinat. integrasi.mesyuarat dan menjalankan pogram. Guru besar sebagai pemimpin teratas pula perlu mengawal dari segi peruntukan kewangan dan perbelanjaan.0 Rumusan Pemimpin yang mengamalkan perkongsian kepimpinan (distributive leadership) adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat dan menentukan arah tujuan organisasi dan memotivasikan subordinat untuk menangani masalah seterusnya menggerakkan organisasi ke arah masa depan yang cerah. Namun begitu guru besar perlu diberitahu. kepintaran stimulasi. Demikianlah Kepimpinan Distributif boleh dilaksanakan. perhatian individu terhadap pengikut. keyakinan diri dan pengetahuan yang luas di samping kebolehan dalam melaksanakan perkongsian kepimpinan dalam mengurus organisasinya ke arah perubahan yang positif. Mereka melakukan perkongsian dalam menjana perubahan melalui karisma. berunding. 5. 12 . Pemimpin yang mengamalkan perkongsian kepimpinan ini adalah merupakan pemimpin karismatik yang mana ia juga merupakan komponen dalam kepimpinan transformasi.