ECO4303

IMPAK PENGGUNAAN SUMBER TENAGA ( MINYAK(PETROLEUM) DAN ARANG BATU ) KEPADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI MALAYSIA (KDNK).

ABSTRAK Tujuan kajian ini adalah untuk melihat hubungan antara impak penggunaan sumber tenaga (arang batu dan minyak) dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia dengan penggunaan perisian E -views. Ujian ini untuk melihat kewujudan hubungan jangka panjang antara penggunaan sumber tenaga dan KDNK di Malaysia. Disamping itu, kajian ini juga ingin melihat hubungan penggunaan setiap jenis tenaga den gan pertumbuhan e konomi. Adakah wujud hubungan yang jelas antara kedua - dua pembolehubah atau sebaliknya. Hasil kajian ini menunjukkan wujudnya hubungan bagi kedua - dua pembolehubah tersebut.

PENGENALAN Tenaga elektrik sangat penting untuk mengerakkan industri negara. Tenaga elektrik yang murah akan menjadikan kos pengeluaran barang -barang kilang dan produk pertanian di negara kita menjadi rendah. Antara sumber elektrik yang digunakan oleh negara kita sebagai bahan bakar untuk menjana tenaga elektrik ia lah minyak dan arang batu. Tetapi sumber tersebut menyumbang kepada pencemaran udara dan pemanasan global. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara yang semakin pesat, penggunaan sumber tenaga yang merangkumi penggunaan elektrik yang berasaskan sumber ia itu minyak dan arang batu turut meningkat bagi menjana pertumbuhan ekonomi. Bekalan tenaga ini adalah untuk memenuhi permintaan tenaga bagi tujuan penjanaan elektrik. Penjanaan elektrik mengikut sumber iaitu dari minyak dan arang batu akan mempengaruhi KDNK negara. Apabila berlaku peningkatan dalam penjanaan elektrik daripada sumber minyak ataupun arang batu, ia akan meningkatkan KDNK. Manakala penjanaan elektrik dipengaruhi oleh perubahan harga minyak dan arang batu . .Kerajaan telah menaikkan harga miny ak petrol di negara ini sebanyak 78 sen seliter kepada RM 2.70 seliter. Ini merupakan kenaikan 40 peratus daripada harga RM 1.92 seliter sekarang. Manakala harga diesel turut dinaikkan sebanyak RM1 kepada RM2.58 seliter daripada RM1.58. Langkah kenaikan ha rga minyak mentah itu, akan menyebabkan peningkatan kos dalam penjanaan elektrik dan seterusnya akan meningkatkan KDNK negara. Tariff elektrik turut dinaikkan bertujuan meningkatkan kecekapan pasaran dan menggalakkan rakyat Malaysia untuk menjimatkan sum ber tenaga tetapi kadarnya berbeza mengikut kegunaan dan sektor. Selain itu, kerajaan akan mempertimbang mengurangkan kadar tariff elektrik sekiranya harga arang batu di pasaran turun di bawah paras AS$75 satu tan selama tiga bulan berturut -turut. Oleh itu , penjanaan elektrik juga dapat ditingkatkan.

1

Penggu naan mesin basuh dapat mempercepatkan proses mencuci dan pengeringan baju dan penggunaan peti ais dapat menyimpan makanan yang memerlukan suhu yang sejuk seperti daging agar dapat tahan lebih lama. Sekiranya penggunaan sumber elektrik iaitu minyak dan arang batu untuk penjanaan elektrik meningkat maka secara tidak langsung menyebabkan peningkatan ke atas KDNK negara. Pengeluaran hasil dapat dikeluarkan dengan lebih banyak berbanding pengunaan alat tradisional. sekarang disebabkan adanya kemajuan teknologi yang canggih telah dapat menjana tenaga elektrik yang kemudian dapat disalurkan kepada pengguna.ECO4303 LATAR BELAKANG TAJUK Kami ingin mengkaji apakah wujud hubungan yang jelas antara kedua . Memudahkan aktiviti seharian dijalankan. Berbanding pada masa dahulu yang hanya menggunakan lilin sebagai sumber cahaya. penghantaran yang dihantar ke Tokyo Electric Power Company dalam kontrak 20 tahun yang telah berakhir pada 31 Mac 2003. Contohnya mesin memproses beras daripada padi. Sumber penghasilan tenaga elektrik telah dapat di eksport ke luar ne gara iaitu gas asli.dua pembolehubah secara sehala atau hubungan berbilang. Tenaga elektrik turut menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar(KDNK) Menggalakkan proses perkembangan atau pertumbuhan sektor perindustrian. Berdasarkan ujian yang telah dijalankan kami mendapati bahawa terdapat hub ungan yang positif antara kedua ± dua pembolehubah tersebut. Tenaga elektrik telah memainkan peranan yang penting dan telah memberi sumbanga n yang besar dalam kehidupan seharian manusia. Di mana kami ingin melihat kewujudan hubungan dalam jangka panjang antara KDNK negara dan penjanaan elektrik mengikut sumber iaitu minyak dan arang batu. Antara peranan dan sumbangannya adalah: y Membekalkan tenaga cahaya dan menerangi keadaan sekeliling yang gelap. Meningkatkan produktiviti negara melalui penggunaan mesi n yang terhasil daripada kemajuan teknologi. Tetapi. Contohnya. y y y y y 2 . PERANAN DAN SUMBANGAN TENAGA ELEKTRIK Tenaga elektrik merupakan satu bentuk tenaga yang terhasil daripada proses penggunaan sumber alam sekitar seperti pembakaran arang batu dan penggunaan gas asli. Kami menggunakan pendekatan kaedah Ekonometrik melalui p enggunaan perisian E -views.mesin basuh dan juga peti ais. Contohnya penggunaan periuk nasi elektrik.

Bekalan tenaga yang mencukupi adalah penting untuk pertumbuhan ekonomi tetapi penggunaan itu juga member beberapa kesan yang tidak diing ini terhadap alam sekitar dan iklim. ia tidak digunakan dengan aktif dan hanya dilombong dalam peratusan yang kecil sahaja. Walaupu n mempunyai simpanan arang batu. Dalam kajian itu juga. Oleh itu. berbahan bakar. Germany. Kajiannya adalah melihat hubungan antara penggunaan sumber tenaga dan keluaran dalam ne gara kasar (KDNK) bagi negara German dan hasil kajiannya menunjukkan wujud hubungan yang berbentuk sehala daripada KDNK kepada penggunaan sumber tenaga. Jerman memperkenalkan sebuah cukai ekologi pada bahan bakar fosil dan elektrik. Pada tahun 1999. Kajian untuk masa depan akan menggunak an analisis andaian kos penggunaan dan perubahan masa. Sasaran yang p ertama ialah kaedah untuk mengatasi perbezaan diantara fungsi pengeluaran dan model kos kejuruteraan elektrik khusus untuk menghasikan teknologi penjanaan elektrik yang berkuasa. Sands. USA dan Katja Schumacher. Pelbagai cara untuk menghasikan penjanaan elektrik termasuklah IGCC. 14195 Berlin. Beliau berkhidmat di Joint Global Change Research Institute 8400 Baltimore Avenue. Suite 201. Kajian telah dilakukan untuk pelbagai siri percubaan melalui target yang dipersetuj ui untuk mendapatkan karbon bagi menghasilkan gas untuk digunakan dalam sektor ekonomi seperti pengeluaran tenaga elektrik dan tenaga intensif bagi industri walaupun penggunaan dalam German tidak begitu penting. Beliau berkhidmat di German Institute for Economic Research (DIW) Koenigen -Luise-Strasse 5. Pada sektor kejuruteraan elektik. Maryland 20740. Sasaran yang kedua ialah pembinaan model untuk mencari alternative yang berkaitan dengan penggunaan karbon di German. Dari kajian ini menjelaskan pembangunan keseimbangan umum (CGE) di German dapat dihitung melalui 2 sasaran utama. angin. College Park. dan penangkap karbon. German juga menggunakan aplikasi kejurutera an menggunakan logit logaritma dalam pelaburan saham untuk menentukan keseimbangan saham dalam pasaran. mereka menggunakan tenaga secara mapan untuk menarik perhatian di seluruh dunia.ECO4303 SOROTAN KAJIAN / KAJIAN LEPAS Antara kajian yang dianggap terawal dalam melihat hubungan antara penggunaan sumber tenaga dan keluaran negara adalah kajian yang telah dilakukan oleh Ronald D. 3 . Pengam bilan ini adalah untuk menyokong dua tujuan iaitu untuk membantu mencapai sasaran persekitaran dan untuk mengurangkan kadar pengangguran. ia mengatakan minyak dan arang batu adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui.

Durbin-Watson stat KDNK = -56.124938 Prob.55058 1.837802 0.D.000000 t-Statistic -5.07994221663*COAL Petunjuk: KDNK COAL OIL Huraian: y y : Keluaran Dalam Negara Kasar : Arang Batu (ribu tan metrik) : Petroleum (ribu tan metrik) Pertambahan setiap unit arang batu (ribu tan metrik) akan menyebabkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) meningkat sebanyak 1.4715036589 + 19.7520 101.9017 146.34672 0.079942 8.722 -106.55 4 .65672 19.0000 0.985943 Mean dependent var S.643837 0.47150 10.5505849371*OIL + 1.9654 349.966710 18. Error -56.969484 0. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter.60807 7617. 0.797234 8.4646 0.E.ECO4303 ANALISIS DATA 1.07 Pertambahan setiap unit minyak (ribu tan metrik) akan menyebabkan Keluaran Negara Kasar (KDNK) meningkat sebanyak 19.889544 1.0000 0. PENGGUNAAN PERSAMAAN OLS Dependent Variable: KDNK Method: Least Squares Date: 10/21/10 Time: 00:22 Sample: 1 25 Included observations: 25 Variable C OIL COAL R-squared Adjusted R-squared S. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std.299142 10.943499 8.9863 8.

374 0.64 Levels -3.057 Maximum Eigen Statistics 20.841 Critical Value (5%) 21.75 -2.76 -3.66 -3.582 0.75 -2.264 3.002 Trace Statistics 27.002 Maximum Eigenvalue 0. UNIT ROOT TEST ADF Test ( ) Variables Levels -3.520 6.272 0. 3.841 Critical Value (1%) 35.316 0.00 -2.99 -2.99 -2.582 0.861 18.99 -2.63 1st Diff.63 2nd Diff.99 -2.64 KDNK OIL COAL Huraian: y Data adalah pegun pada kedua -dua peringkat level tetapi tak pegun pada pada tahap 1 dan tahap 2.494 3.99 -2.00 -2.76 -3.75 -2.63 -3.88 -3.76 -3.73 -2.00 -2.99 -2.272 0.131 14.99 -2.057 Critical Value (5%) 29.01 -2.73 -2.00 -2.ECO4303 2.73 -2.75 -2.63 -3.64 -3.937 6.64 -3.99 -2.63 -3.64 -3.76 -3. -3.63 -3.75 -2.63 PP Test (Z ) 1st Diff.64 -3.78 -3.63 2ndDiff. -3.468 7.99 -2.634 Huraian: y Tidak wujud hubungan dalam jangka masa panjang bagi setiap pemboleh ubah pada tahap 5% dan 1% 5 . -3.63 -3. -3. JOHANSEN COINTEGRATION TEST Null Hypotheses r=0 r”1 r”2 Null Hypotheses r=0 r”1 r”2 Maximum Eigenvalue 0.094 7.797 15.99 -2.63 -3.73 -2.00 -2.63 -3.458 19.05 -2.73 -2.634 Critical Value (1%) 25.75 -2.76 -3.99 -2.

69845 0. Dengan ini kita menolak null hipotesis.ECO4303 4.34.51026 0. 1.23691 0. Kesan hubungan antara penggunaan sumber tenaga dan pertumbuhan KDNK ini adalah begitu jelas. Kedua-dua sumber tenaga utama tersebut har uslah dipastikan mencukupi dan seiring dengan tingkat permintaan dari sektor industri atau sektor ekonomi yang lain. dimana wujud hubungan minyak dan arang batu adalah ketara (significant) terhadap KDNK negara dalam tempoh 25 tahun iaitu dari tahun 1985 hingga 2009.55875 0.2375 1. melalui ujian ¶t -test¶ pada aras keertian 5 % .0634 0. nilai t . Ini perlu bagi memastikan bekalan guna tenaga dan sumber tenaga adalah terjamin dan berterusan agar perkembangan sektor ekonomi tidak terga nggu kesan daripada kekurangan penawaran guna tenaga dan sumber tenaga yang akhirnya akan mengekang pertumbuhan ekonomi yang berterusan. GRANGER CAUSALITY TEST Pairwise Granger Causality Tests Date: 10/20/10 Time: 12:00 Sample: 1 25 Lags: 2 Null Hypothesis: OIL does not Granger Cause KDNK KDNK does not Granger Cause OIL COAL does not Granger Cause KDNK KDNK does not Granger Cause COAL COAL does not Granger Cause OIL OIL does not Granger Cause COAL Huraian: y y Obs 23 23 23 F-Statistic Prob. dan arang batu juga mempunyai hubungan dengan minyak kerana nilai kedua -dua ini kurang daripada nilai 0.0566 0.38187 0. Buktinya.2475 3. 6 . Penggunaan sumber tenaga ini penting dalam menjana pengeluaran atau aktiviti sektor ekonomi yang akhirnya akan membawa kepada peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi (KDNK). jelas menunjukkan bahawa pertumbuhan KDNK negara adalah seiring dengan penggunaan minyak dan arang batu.5103 Data menunjukkan tidak wujud hubungan jangka panjang pada setiap pemboleh ubah pada tahap 5% dan 1% Data KDNK mempunyai hubungan dengan arang batu.7915 3.statistik bagi penggunaan ialah se banyak 10.22764 0.09. PERBINCANGAN Setelah dianalisis data.

janakuasa elektrik melalui penggunaan arang batu merupakan pencemar terbesar dalam menghasilkan pencemaran toksik merkuri. solar. Antara kesannya ialah. dan menjadikan penggunaan tenaga kita lebih efisien lagi. Pengurusan permintaan sampingan merupakan program yang sistematik dan strategik untuk mempengaruhi tempoh dan kuantiti permintaan tenaga bagi pengguna. tetapi terdapat kesan buruk di sebaliknya. PENUTUP Kesimpulannya. iaitu sama ada secara langsung atau tidak dengan pertumbuhan penggunaan sumber te naga membawa kepada pertumbuhan KDNK. 7 . Penjanaan tenaga elektrik melalu i penggunaan arang batu dan minyak petroleum adalah jelas menunjukkan hubungan yang penting dalam pertumbuhan KDNK negara. menurut kajian yang dijalankan di negara Malaysia. Disamping mempunyai kebaikan dalam proses penjanaan elektrik. Oleh itu. Penggunaan tenaga elektrik yang cekap dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik dan seterusnya dapat mengurangkan kos pembayaran. Matlamat adalah untuk menggalakkan sistem tenaga elektrik yang efisien dan selamat tanpa membebankan pengguna dengan kos yang tinggi. kebergantungan terhadap penggunaan pembakaran tenaga arang batu harus dikurangkan dengan menggantikan stesen-stesen janakuasa elektrik arang batu dengan tenaga alternatif yang lain seperti tenaga angin. udara yang berbahaya dan beracun. telah menunjukkan wujudnya hubungan diantara pertumbuhan ekonomi (KDNK) dengan pengunaan arang batu dan minyak (petroleum) dalam penghasilan sumber tenaga. Setiap tingkat pertumbuhan KDNK Malaysia dalam analisis kajian ini berpunca daripada penggunaan sumber tenaga tersebut. secara keseluruhannya pertumbuhan KDNK Malaysia dipengaruhi oleh penggunaan dari sumber tenaga (minyak dan arang batu). Kecekapan tenaga merupakan matlamat jangka panjang kerajaan khususnya dalam menangani pengurusan permintaan sampingan.ECO4303 RUMUSAN Berdasarkan kepada analisis kajian di atas.

Joint Global Change Research Institute.ECO4303 RUJUKAN TENAGA PENGGERAK KEMAJUAN. Maryland 20740. College Park.Sands@pnl. Sumangala Pillai. USA. Sands. (Ronald. Fax: +1 301-314-6719) dan Katja Schumacher dari German Institute for Economic Research (DIW). Suite 201. Germany. 8400 Balti more Avenue. 8 . Jurnal Advanced electric generating technologies in a CGE model of Germany dari Ronald D.gov. 14195 Berlin. sempena ulang tahun ke -50 TNB. Jabatan Statistik Dan Perangkaan Ekonomi Negara. Koenigen -Luise-Strasse 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful