BADAN BUKAN KERAJAAN

Pertubuhan bukan kerajaan (bahasa Inggeris: non-government organisation atau NGO) merupakan pertubuhan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mana-mana kerajaan. Ada NGO yang dibiaya oleh kerajaan tertentu, namun keahlian pertubuhan sebegini tidak terbuka kepada mana-mana pihak kerajaan. Tidak seperti istilah Pertubuhan antara kerajaan, "pertubuhan bukan kerajaan" merupakan suatu istilah bagi kegunaan umum tetapi ia bukan suatu definasi yang sah di sisi undang-undang. Di dalam bidang kuasa mahkamah jenis-jenis pertubuhan ini adalah "pertubuhan masyarakat awam" atau dirujukkan dengan nama-nama yang lain. Sesetengah pihak menganggarkan jumlah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa sebanyak 40,000.[1] Bilangan pertubuhan tempatan adalah lebih tinggi lagi: Russia mempunyai 277,000 NGO.[2] India dianggarkan mempunyai di antara 1 juta dan 2 juta NGO.[

BADAN BUKAN KERAJAAN DALAM ISU PEMBANGUNAN
1.1 PENGENALAN Salah satu kesan globalisasi ekonomi ialah kemunculan multinational corporation (MNCs) yang secara perlahan-lahan mengambil peranan sebagai pembuat keputusan dan penentu tahap pembangunan sesebuah negara daripada institusi politik iaitu kerajaan. Hal ini berlaku atas desakan luar iaitu pengantarabangsaan ekonomi dan desakan dalaman iaitu keperluan pembangunan ekonomi domestik. Kewujudan pelbagai MNCs yang bertapak di dalam negara ini telah mengakibatkan kerajaan sebagai autoriti pusat telah terhakis kuasanya. Pelaburan dan peluang pekerjaan yang disediakan oleh MNCs kepada rakyat di sesebuah negara menyebabkan ia memiliki daya untuk mempengaruhi kerajaan dalam membuat sebarang keputusan politik yang melibatkan soal ekonomi. Kerajaan boleh dikatakan sebagai satu autoriti yang mengalami dilema apabila sebarang keputusan politik terpaksa dibuat sama ada memberi lebih peluang kepada MNCs dari luar negara atau peluang kepada peniaga, buruh, pengguna mahupun etnik majoriti. Peluang bagi MNCs ialah memperluas pelaburan dan perniagaan mereka di negara ini manakala peluang di peringkat peniaga, buruh, pengguna dan etnik majoriti ialah ruang untuk mereka memperolehi keperluan asas dan kehendak diri dengan pemilikan ekonomi yang dimiliki. Isu pembangunan timbul apabila MNCs dalam negara mengejar keuntungan semata-mata tetapi mengambil buruh dari luar negara atau negara periferi, meningkatkan pengeluaran tetapi mengabaikan aspek kualiti dan menjadi pesaing hebat bagi syarikat-syarikat anak tempatan. Oleh itu, kerajaan tidak lagi boleh diharapkan sepenuhnya untuk membela nasib golongan miskin, buruh dan pengguna di Malaysia kerana perkiraan politik kerajaan harus juga mengambil kepentingan MNCs di Malaysia. Maka, wujud badan bukan kerajaan yang dirujuk sebagai masyarakat sivil untuk memperjuangkan isu pembangunan dalam ruang lingkup mereka. Badan-badan bukan kerajaan ini telah memainkan peranan penting dalam

2. kumpulan-kumpulan ini bersaing untuk mempromosikan kepentingan masingmasing dan ia mempengaruhi pembentukan undang-undang dan dasar-dasar kerajaan. badan bukan kerajaan harus mendaftarkan kumpulan melalui Jabatan Pendaftaran Persatuan Malaysia (JPPM) berdasarkan kehendak Akta Persatuan 1966. 2. tidak menjalankan fungsi-fungsi kerajaan. Walaubagaimanapun.isu-isu pembangunan. menyediakan fungsi semak dan imbang serta menyuburkan amalan demokrasi. Bahagian keempat pula akan mengandungi contoh-contoh badan bukan kerajaan seperti Malaysian Trade Union Congress (MTUC). Bahagian ketiga. bahawa proses pembuatan keputusan merupakan satu keadaan persaingan yang mana terdapat pelbagai kumpulan pendesak mewakili kepentingan masing-masing untuk menghasilkan dasar kerajaan yang merupakan satu bentuk manifestasi dan kompromi terhadap tuntutan kumpulan-kumpulan tersebut. (FOMCA). Sifat-sifatnya ialah tidak mewakili kerajaan. badan bukan kerajaan akan diiktiraf sebagai sebuah badan yang berautoriti. kaedah-kaedah ini akan dapat merealisasikan hasrat badan bukan kerajaan untuk mencapai matlamat dan kepentingan masing-masing dalam isu pembangunan.2. Terdapat pelbagai penggunaan kaedah oleh badan bukan kerajaan untuk menarik perhatian pembuat-pembuat dasar.2 Takrif dan Konsep Badan bukan kerajaan dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai non-governmental organization (NGO). Dalam hal ini. Maka. demonstrasi dan menarik perhatian umum seperti pengedaran risalah. berhimpun dan menubuh persatuan. 2. Kenyataan ini secocok dengan pendapat Baradat (1979). Badan bukan kerajaan telah menggunakan teknik melobi. Bahagian kedua akan menghuraikan faktor kewujudan badan bukan kerajaan dengan melihat desakan luar dan desakan dalam negara.2 Ciri-ciri Pluralisme . Bahagian pertama akan menjelaskan takrif dan konsep badan bukan kerajaan. Badan bukan kerajaan dapat dihuraikan tujuannya berdasarkan teori pluralisme iaitu satu keadaan yang mana terdapat pelbagai kumpulan berkepentingan dalam satu arena politik.2 Teori Pluralisme: Kewujudan Badan Bukan Kerajaan di Malaysia Bahagian ini akan menjelaskan kewujudan pelbagai badan bukan kerajaan dalam teori pluralisme yang mengiktiraf kepelbagaian kumpulan-kumpulan berkepentingan dalam sistem politik. tidak memperolehi autoriti langsung kerajaan dan tidak membawa agenda kerajaan sebaliknya terbentuk atas dasar sukarela. Seterusnya. 2. Tambahannya. Bahagian kelima merupakan rumusan seluruh bahagian seterusnya kesimpulan. Penghuraian ini penting kerana ia dapat membantu untuk memahami bagaimana badan bukan kerajaan mendapat keabsahan. Setelah itu. badan bukan kerajaan akan dikelaskan ke dalam beberapa jenis dengan mencirikan ia kepada golongan yang diwakili dan peranannya. Esei ini akan membincangkan peranan badan bukan kerajaan. Consumer Association of Penang (CAP) dan Dewan Perniagaan Ekonomi Melayu.1 Keabsahan dan Autoriti Badan-badan bukan kerajaan diabsahkan kewujudannya berdasarkan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu Perkara 10. autoriti dan kesignifikanannya dalam mempengaruhi isu pembangunan di Malaysia.2. kerajaan mesti bersifat bebas agar dasar yang dibentuk tidak bersifat bias.1 BADAN BUKAN KERAJAAN 2. Apa yang penting bagi sesebuah badan bukan kerajaan adalah untuk mewakili kepentingan golongangolongan tertentu yang tidak memiliki perwakilan dalam pembentukan dasar-dasar kerajaan dalam sistem politik negara. syarahan umum dan promosi kepada orang awam. kewujudan badan bukan kerajaan secara tidak langsung meringankan bebanan kerajaan. Kebebasan untuk bercakap. Badan bukan kerajaan merupakan kumpulan yang dibentuk berasaskan kepentingan umum ahli-ahlinya.

Oleh itu. isu pengguna dan isu taraf ekonomi Bumiputera.4 Kelemahan Pluralisme Terdapat juga kelemahan-kelemahan dalam pluralisme ini. kelestarian. Selain itu. pembangunan telah mula dijalankan sejak kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Keempat. Walaubagaimanapun. 2. kerajaan juga memberi perhatian kepada kumpulan-kumpulan terlibat. kerajaan adakalanya bersifat tidak ‘neutral’ kerana berpihak kepada badan bukan kerajaan tertentu.2 Faktor Luaran: Pasaran Global dan Persaingan Multinational Corporation (MNCs) . beberapa faktor akan dijelaskan merangkumi faktor luaran dan faktor dalaman seterusnya membawa kepada kemunculan badan-badan bukan kerajaan. Pertama. Selain itu. produktiviti dan pemberdayaan masih lagi tidak dapat diselesaikan berpandukan dasar-dasar ekonomi ini atau lebih tepat lagi. Buruh-buruh yang berpendapatan rendah contohnya tidak dapat menubuhkan kesatuan sekerja yang efisien dalam mempengaruhi kerajaan terhadap isu-isu mereka jika dibandingkan dengan kesatuan sekerja yang mempunyai sumber kewangan dan tenaga yang lengkap seperti Kesatuan Sekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS). Dalam hal ini kumpulan tersebut merujuk kepada badan bukan kerajaan. Kedua. Ia telah diteruskan setelah kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963.3 Kelebihan Pluralisme Pluralisme juga memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. terdapat juga dasar-dasar ekonomi seperti Dasar Ekonomi Baru(DEB). ekonomi bercirikan kapitalisme yang bermotifkan keuntungan semata-mata dan mengabaikan soal kebajikan pekerja serta kepuasan pengguna. teori pluralisme ini harus difahami dengan memahami ciri-ciri. pembangunan yang harus merangkumi prinsip kesaksamaan. peranan negara adalah untuk mengawal dan memantau konflik antara kumpulan bukan untuk mendominasi. Pertama. 3. wujud badan-badan bukan kerajaan sebagai entiti politik yang berperanan dalam isu pembangunan. Pembangunan secara holistik telah dijalankan dengan berpandukan rangka rancangan lima tahun. peluang untuk membentuk kumpulan mungkin akan terbatas jika terdapat masalah kekurangan sumber kewangan dan kumpulan yang wujud tidak efisien. Hal ini akan mengganggu prinsip dalam pluralisme itu sendiri iaitu kerajaan harus bersikap bebas. 2. Maka. Hal ini mustahak kerana ia akan memberi peluang kepada semua kumpulan untuk menyuarakan pandangan dalam isu pembangunan. Kerajaan juga tidak harus dipersalahkan seratusperatus dalam isu pembangunan kerana ia juga berkaitan dengan faktor luaran iaitu tuntutan pasaran global yang kian mendesak. Antara isu pembangunan yang sering timbul dalam konteks Malaysia ialah hak dan kebajikan pekerja atau buruh. Jadi.Terdapat beberapa ciri dalam teori pluralisme. kerajaan bersifat bebas atau ‘neutral’. Perhatian sebegini sangat penting untuk memastikan setiap isu berbangkit akan disertai tindakan oleh pihak berwajib. Kesemuanya merupakan dasar dan rancangan Malaysia ke arah pembangunan negara. Dasar Pembangunan Negara (DPN) dan yang terbaru Model Baru Ekonomi (MBE).1 FAKTOR-FAKTOR KEWUJUDAN BADAN BUKAN KERAJAAN DALAM ISU PEMBANGUNAN Pembangunan merupakan proses maka ia berterusan. Peranan kerajaan masih tidak dapat menangani isu-isu pembangunan yang timbul di pelbagai peringkat kumpulan masyarakat.2. Ketiga.2. 3. Antara kelebiahannya ialah setiap kumpulan berpeluang dan berkebolehan untuk mempengaruhi kerajaan dalam pembuatan dasar. Tambahannya. negara akan membuat dasar-dasar hasil interaksi pelbagai kumpulan ini. Isu-isu seperti ini timbul akibat pembangunan yang tidak setara. tiada kumpulan mendominasi kumpulan lain. Jika dilihat dalam konteks Malaysia. kelebihan dan kekurangan kerana ia akan dapat membantu badan bukan kerajaan menjalankan peranannya dengan cekap dan berkesan dalam memperjuangkan isu pembangunan di Malaysia.

Ia juga boleh meliputi kewangan dan buruh antara dua atau lebih negara. Teori ini akan menerangkan bagaimana ekonomi sesebuah negara dibuka kepada pasaran luar seterusnya didominasi oleh MNCs. MNCs yang datang daripada negara-negara pusat seperti ini akan menyediakan peluang pekerjaan di negara-negara ‘semi-periphery’ dalam bentuk pengeluaran barangan separuh siap dan siap. Myanmar dan Nepal. MNCs yang wujud perlu bersaing antara satu sama lain dalam sebuah pasaran bebas (laissez-faire). wujud juga MNCs dalam pengeluaran barangan elektronik seperti Sony. proses pengantarabangsaan ekonomi ialah satu himpunan aliran pertukaran bahan mentah. negara-negara pusat berperanan sebagai pemilik utama modal dan melabur dalam ekonomi negara separa pinggir. 3. Tambahannya. pemindahan teknologi dan pasaran untuk produk serta perkhidmatan. Isu ekonomi bukan lagi eksklusif kepada konteksnya sahaja tetapi melibatkan hubungan dua hala antara Malaysia dan negara-negara pembekal tenaga buruh seperti Indonesia.2 Teori Globalisasi Teori globalisasi menerangkan satu bentuk pergantungan negara-negara pasca kolonial seperti Malaysia. teori globalisasi ini akan dapat menjelaskan keadaan ekonomi di Malaysia sehingga ia telah menghakis kuasa negara dan memulakan peranan badan bukan kerajaan dalam isu pembangunan ekonomi. Pergantungan ini wujud hasil sistem ekonomi semasa penjajahan dahulu seperti bekalan buruh. Ia berjalan dalam sistem ekonomi bercirikan kapitalisme iaitu bermotifkan keuntungan yang maksima. ciri dalam teori globalisasi juga ialah kuasa modal asing atau ‘foreign direct investment’ (FDI). Dalam keadaan pergantungan antara satu sama lain. Ketiga. negara separa pinggir pula menjalankan fungsi ekonomi sebagai pengeluar produk separa siap dan siap.Bahagian ini akan menjelaskan bagaimana tuntutan pasaran global dan persaingan antara multinational corporations (MNCs) telah membawa kepada kemunculan badan bukan kerajaan di Malaysia. Ia merujuk kepada hubungan antara pusat (core). negara-negara pinggir berperanan sebagai pembekal bahan mentah dan buruh yang murah untuk proses penghasilan produk. Panasonic dan Philips. 3. Coca Cola dan Kentucky Fried Chicken. Selain itu. MNCs yang wujud adalah seperti produk makanan iaitu McDonalds. barangan separuh siap dan barangan siap serta perkhidmatan. ketiadaan permit dan isu . Di Malaysia. Salah satu daripada cabang globalisasi ialah pengantarabangsaan ekonomi (internationalization of economy). Ekonomi sesebuah negara dalam konteks teori sistem dunia bersifat terbuka untuk pasaran antarabangsa. Pertama. Pendefinisian pengantarabangsaan ekonomi oleh Petrella ini secocok dengan Teori Sistem Dunia oleh sarjana Immanuel Wallerstein yang melihat kesalingan hubungan pergantungan antara negara pusat atau ‘core’ dengan negara ‘semi-periphery’ dan negara ‘periphery’. MNCs ini mengembangkan pasaran untuk melipatgandakan keuntungan. perlindungan pekerja dan jaminan pekerjaan. Malaysia sendiri telah meliberalisasikan ekonomi untuk pelaburan luar. Isu buruh di negara ini juga bertambah rumit apabila ia melibatkan buruh-buruh asing. Ketiga-tiga segmen dalam teori sistem dunia ini bergantungan antara satu sama lain. Kedua. Pekerja-pekerja pula didatangkan daripada negara-negara pinggir seperti Bangladesh.1 Teori Sistem Dunia Wallerstein Teori sistem dunia diperkenalkan oleh Immanuel Wallerstein. Ketiga-tiga pembahagian ini didasarkan kepada fungsi ekonominya. Dalam hal ini.2. wujud kegiatan import dan eksport antara MNCs dan negara. kekuatan MNCs juga turut melebihi kuasa negara. Maka. Isu buruh luar ini melibatkan isu-isu seperti layanan berat sebelah. Selain itu. masa kerja. Kewujudan pelbagai MNCs dalam ekonomi negara ini menyebabkan isu-isu pekerja menjadi lebih kompleks seperti soal upah. Menurut Petrella (1996).2. separa pinggir (semi-periphery) dan pinggir (periphery). Globalisasi yang merupakan proses pemampatan masa dan ruang serta dibantu kemajuan teknologi mempunyai beberapa cabang. ekonomi sesebuah negara bukan lagi bersifat tertutup bagi keperluan domestik sahaja sebagaimana negara Korea Utara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialisme dan fahaman politik komunisme berdasarkan Juche Idea.

Hal ini dapat diungkap dalam kata-kata seperti ‘free trade is not a fair trade’ dan ‘one man’s freedom. penyediaan tapak perindustrian dan pengecualian cukai untuk tempoh tertentu amat perlu untuk menarik pelabur-pelabur asing. Tun Dr. Mantan Perdana Menteri Malaysia. jika dilihat daripada segi mikroekonomi.jenayah oleh buruh yang bekerja di Malaysia. 3. Malaysia sendiri contohnya telah melonggarkan peraturan dengan membenarkan pelabur dan syarikat asing untuk melakukan pembelian sehingga 30 peratus nilai saham dan ekuiti dalam badan korporat pada awal tahun 1990-an. Jadi. 3. persatuan pengguna dan kesatuan sekerja yang turut menentukan arah dan matlamat pembangunan sesebuah negara pada hari ini. pemerintah tidak lagi dianggap sebagai sumber kuasa yang unggul sebaliknya banyak lagi institusi sosial nasional dan antarabangsa yang lain seperti persatuan peniaga. Dalam kaca mata politik dan ekonomi Malaysia. 3. persatuan pengguna dan persatuan peniaga telah beransur-ansur memainkan peranan untuk memperjuangkan isu-isu yang telah dinyatakan di atas. Oleh itu. Keadaan sedia ada dikhuatiri akan bertambah buruk hasil ciri ‘deregulation’ dalam ekonomi. Isu-isu pembangunan ini pula telah mendesak kepada kewujudan pelbagai badan bukan kerajaan yang bertindak sebagai kumpulan yang mempengaruhi dasar-dasar dan menyediakan fungsi semak imbang.2 Peloggaran Undang-undang dan Peraturan (Deregulation) Usaha ‘deregulation’ merupakan salah satu pakej yang harus ada dalam usaha liberalisasi ekonomi. Walaupun dasar-dasar yang melibatkan ciri-ciri ini adalah untuk tujuan pembangunan ia hanya dilihat sebagai berjaya menunjukkan kesan positif jika dinilai daripada segi makroekonomi.3. ia telah menimbulkan ketidakadilan. usaha liberalisasi ekonomi ia dilihat sebagai penghakisan hak-hak istimewa Bumiputera dalam pemilikan ekonomi dan anak tempatan lain. isu taraf ekonomi Bumiputera sememangnya sesuatu yang dominan dan signifikan kerana ia melibatkan soal perlembagaan iaitu Perkara 153. kesan-kesan negatif terhadap proses pembangunan ini membuktikan bahawa kewujudan MNCs telah menghakis kuasa dan peranan negara dalam urusan pembangunan maka badan bukan kerajaan dalam bentuk kesatuan sekerja. Oleh itu. Walaubagaimanapun. Tambahannya. penyediaan infrastruktur. Kenyataan ini secocok dengan pendapat Sity (2002).3 Faktor Dalaman: Ciri-ciri ‘Liberalisation. Deregulation and Privatisation’ dalam Ekonomi Malaysia Pembangunan ekonomi di Malaysia melibatkan ciri-ciri ‘liberalisation. Perlembagaan Persekutuan dan sokongan politik etnik majoriti di Malaysia.3. Usaha liberalisasi ini telah diumumkan pada tahun 2009 sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Malaysia sebagai pusat kewangan antarabangsa dan memanfaatkan aset atau lebihan dalam negara kepada pelaburan asing. Pelonggaran undang-undang seperti pengurangan tarif dan bukan tarif. . syarikat-syarikat sedia ada perlu bersaing dengan syarikat-syarikat luar. another man’s infringement’. Perdana Menteri Malaysia. ia telah menggalakkan lagi kewujudan badan bukan kerajaan yang bergerak atas kapasiti pembela ekonomi Bumiputera. Namun.1 Liberalisasi (Liberalisation) Usaha liberalisasi ekonomi Malaysia telah dijalankan oleh Datuk Seri Najib Bin Tun Abdul Razak. deregulation and privatization’ hasil dasar-dasar yang diperkenalkan pihak kerajaan. Kerisauan ini berpunca daripada Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang bersifat pembela kepada Bumiputera tetapi dilihat tidak efektif untuk menangani masalah tersebut. jelas bahawa faktor luaran yang dijelaskan dengan Teori Sistem Dunia Wallerstein dan Teori Globalisasi telah meningkatkan kebergantungan ekonomi negara dan peranan MNCs seterusnya mencambahkan pelbagai isu pembangunan. Mahathir sendiri menyifatkan liberalisasi ekonomi sebagai mengambil hak-hak Bumiputera. Oleh itu. Galakan kepada pelaburan asing ini telah menimbulkan isu pemilikan ekonomi Bumiputera dalam sektor korporat. isu pemilikan ekonomi Bumiputera ini telah mewujudkan dan memperkukuhkan badan bukan kerajaan yang mewakili kepentingan ekonomi Bumiputera dan peniaga-peniaga tempatan.

Setiap badan bukan kerajaan mempunyai matlamat atau kepentingan tersendiri sebagaimana yang telah diterangkan dalam teori pluralisme. 4. pengedaran risalah dan penyebaran maklumat melalui laman web. ia telah memencarkan kuasa kerajaan kepada badan bukan kerajaan terutamanya dalam isu kelemahan pelaksanaan dasar penswastaan di Malaysia seperti produktiviti dan kebajikan pekerja. Setiap negeri di Malaysia mempunyai persatuan pengguna tersendiri.2 Persatuan Pengguna Isu-isu pengguna seperti kualiti produk. faedah saraan dan perlindungan di tempat kerja. soal harga barangan.3. Mahathir telah memperkenalkan penswastaan melalui Dasar Persyarikatan yang memiliki ciri ‘privatisation’ pada tahun 1983. Pelbagai badan bukan kerajaan menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mempengaruhi kerajaan yang bersifat ‘neutral’ dalam membentuk sesuatu dasar.1 JENIS-JENIS BADAN BUKAN KERAJAAN DALAM ISU PEMBANGUNAN Terdapat beberapa jenis badan bukan kerajaan yang telah wujud hasil isu-isu dalam pembangunan di Malaysia. 4. MTUC merupakan kesatuan sekerja yang melibatkan keahlian yang lebih umum berbanding CUEPACS yang hanya mengkhususkan keahlian kepada penjawat-penjawat awam. Walaubagaimanapun. kebajikan pekerja dan perkhidmatan yang melibatkan kos yang amat tinggi seterusnya membebankan pelanggan.3 Persatuan Peniaga Melayu atau Bumiputera Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam bahagian faktor kewujudan badan bukan kerajaan iaitu isu pemilikan dan taraf ekonomi Bumiputera telah mewujudkan persatuan peniaga yang mewakili kepentingan ekonomi Bumiputera. Badan bukan kerajaan seperti ini wujud hasil penindasan dan pengabaian terhadap isu dan tuntutan para pekerja. Masih lagi timbul soal produktiviti. isu upah. Usaha persatuan pengguna ini melibatkan kempen. penswastaan di Malaysia tidak berjalan dengan pengurusan yang baik sebagaimana di United Kingdom dan Amerika Syarikat. Kewujudan badan bukan kerajaan seperti ini lahir bukan sahaja daripada kesedaran terhadap keadaan ekonomi mereka tetapi juga adalah kerana tindak balas mereka terhadap jaminan keistimewaan Melayu dan Bumiputera yang dilihat masih tidak efektif dalam membela taraf ekonomi mereka selain kegagalan dasar kerajaan seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang masih belum mampu untuk membasmi kemiskinan dan kemelaratan hidup penduduk terutamanya di kawasan luar bandar. Consumer Association of Penang (CAP) merupakan sebuah persatuan pengguna paling aktif dan berpengaruh bukan sahaja di Pulau Pinang tetapi telah menjadi contoh kepada negeri-negeri lain.1.1. terdapat persatuan pengguna yang merupakan himpunan semua persatuan pengguna di Malaysia iaitu Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA). Di Malaysia. 4.3. Selain itu. Penswastaan bermotifkan kebaikan seperti kecekapan. Antara persatuan peniaga yang terdapat di Malaysia ialah Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM).1. jaminan halal bagi muslim dan soal kesedaran terhadap hak pengguna menjadi fokus kepada persatuan pengguna. Tun Dr. terdapat dua contoh kesatuan sekerja yang berpengaruh iaitu Malaysian Trade Union Congress (MTUC) dan Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS). Gabungan seperti ini akan memainkan peranan yang lebih berkesan dalam memperjuangkan isu pembangunan. Secara tidak langsung. 5.1 BADAN BUKAN KERAJAAN / NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) DI MALAYSIA DAN PERANANNYA DALAM ISU PEMBANGUNAN .3 Penswastaan (Privatisation) Dasar ini bertentangan dengan konsep pemiliknegaraan yang memusatkan kuasa urusan ekonomi kepada kerajaan. 4. kualiti barangan atau perkhidmatan dan pengurangan beban kerajaan. masa kerja.1 Kesatuan Sekerja Kesatuan sekerja memiliki fokus tersendiri dalam isu kebajikan pekerja. dasar-dasar yang melindungi pekerja.

CUEPACS bertanggungjawab dalam kebajikan material. Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. kemalangan dan keselamatan sosial para pekerja. Hal ini kerana terdapat pengguna yang dinafikan hak seperti tanda harga. 000 keahlian. menyediakan peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang akademik.5. Keempat. MTUC juga lantang mendesak agar pindaan dilakukan terhadap beberapa akta yang dilihat tidak mesra pekerja iaitu Emplyment Act. Kesatuan sekerja ini telah didaftarkan pada 23 Oktober 1957 di bawah Enakmen Kesatuan Sekerja dan terus unggul sebagai kesatuan sekerja kepada sektor awam di Malaysia. Kumpulan sasaran dan kepentingan bagi persatuan ini ialah golongan pengguna. barangan sudah mencapai tarikh luput.1. Kesatuan sekerja ini penting untuk menunjukkan kesatuan berdasarkan prinsipnya iaitu ‘Unity is Strength’.1. CUEPACS juga menjalankan fungsi untuk menubuhkan jentera yang dipersetujui majikan bagi menjalankan peranan untuk merunding dan membincangkan segala perkara mengenai kesatuan sekerja dan anggota-anggotanya. Sebagai sebuah gabungan kesatuan sekerja yang besar. Antara pemimpin MTUC ialah P. Ketiga. CUEPACS turut berperanan untuk menyelia dan memberi khidmat nasihat perundangan kepada kesatuan-kesatuan sekerja yang bernaung di bawahnya berdasarkan perbekalanperbekalan dalam undang-undang kesatuan sekerja yang berkuatkuasa.1. MTUC berperanan untuk menjaga kebajikan para pekerja dengan melindungi pekerja daripada kehilangan pekerjaan. sosial dan pelajaran kesatuan-kesatuan sekerja yang bernaung di bawahnya dengan apa sahaja kaedah yang sah dan berpatutan mengikut pendirian Konvensyen Kongres atau Majlis Kongres. faedah saran. Pertama.3 Federation of Malaysian Consumers Associations (Persatuan Pengguna) Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA) merupakan sebuah persatuan pengguna yang menggabungkan persatuan-persatuan pengguna lain di seluruh Malaysia. MTUC juga menuntut agar waktu bekerja dihadkan kepada lima hari kerana para pekerja perlu untuk diberi waktu bersama keluarga dan urusan peribadi. CUEPACS juga berperanan dalam menjaga kebajikan para pekerja tetapi terhad kepada kepentingan dan kumpulan sasarannya iaitu pekerja-pekerja sektor awam di Malaysia.1 Malaysian Trade Union Congress (Kesatuan Sekerja) Malaysian Trade Union Congress (MTUC) atau Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia merupakan gabungan kesatuan sekerja bagi pekerja-pekerja seluruh Malaysia dengan 500. Seterusnya. Kesatuan sekerja ini telah didaftarkan di bawah Akta Persatuan 1966 yang mana pada awal penubuhannya dikenali sebagai National Trade Union Organisation. 5. teknikal dan professional. CUEPACS mengekalkan misinya sebagai organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan pekerja sektor awam dan menjadi pusat rujukan utama berkaitan hal ehwal pekerja serta pemimpin berlandaskan kepimpinan berpengalaman atau knowledge leadership (k-leadership). Sabah dan Sarawak.2 Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam/ CUEPACS (Kesatuan Sekerja) Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam atau Congress of Unions of Employees in the Public and Civil Services (CUEPACS) merupakan gabungan kesatuan-kesatuan sekerja dalam sektor awam di seluruh Malaysia termasuk badan-badan berkanun dan kuasa-kuasa tempatan. Contohnya. Kelima. barangan tidak berkualiti dan tidak mencapai piawaian. Terakhir. MTUC berperanan dalam banyak perkara yang melibatkan isu pembangunan dalam kumpulan pekerja di Malaysia. Keahlian CUEPACS dibuka kepada semua kesatuan sekerja dalam perkhidmatan awam yang berdaftar di bahagian Semenanjung Malaysia. Narayanan dan Zainal Rampak. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) ditubuhkan untuk menjalankan fungsi pengurusan kebajikan para pekerja dan ahli keluarga pekerja. Ia telah . MTUC juga berperanan dalam menyediakan pusat-pusat latihan untuk para pekerja sebagai nilai tambah kepada kemahiran. Kedua. MTUC menuntut agar kadar upah minimum yang setimpal ditetapkan oleh kerajaan dan dijadikan dasar ekonomi negara. 5. Ia juga berperanan untuk membantu mana-mana kesatuan sekerja dan anggota-anggotanya dalam bentuk kewangan. Sebagai sebuah kesatuan sekerja terulung di negara ini.

Kelima. Perbezaan ini terletak pada isu atau tuntutan yang diperjuangkan oleh golongan pekerja. Demi menjalankan peranannya. DPMM bermatlamatkan suatu masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera yang bernilai. Kelima. Jepun dan Korea Selatan. Walaubagaimanapun. Sebagai sebuah badan bukan kerajaan yang mewakili Bumiputera. berjaya menguasai ekonomi dan kejayaan setiap negeri-negeri di Malaysia. senarai harga barang kawalan dan kualiti produk melalui laman web. DPMM beribu pejabat di Kuala Lumpur dan memiliki 14 cawangan lain di setiap negeri seluruh Semenanjung Malaysia. Tujuan . Penumpuan sering diberikan kepada ahli komuniti masyarakat dan pelajar-pelajar sekolah. United Kingdom. DPMM berperanan dalam beberapa hal yang melibatkan kepentingan ekonomi Melayu dan Bumiputera. 5.ditubuhkan secara sukarela. mantap. dengan adanya pertubuhan ini diharapkan agar ia dapat mempengaruhi pembentukan dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan perniagaan agar ia tidak mengabaikan kepentingan ekonomi Melayu dan Bumiputera.1. pengurusan dan kemahiran dalam bidang ekonomi dan perniagaan. Umumnya. Keempat. FOMCA bertanggungjawab dalam menyiasat. FOMCA berperanan terhadap beberapa aspek kebajikan terhadap pengguna-pengguna di Malaysia. ia merupakan badan bertindak yang memberi perlindungan kepada pengguna. Sebagai sebuah persatuan pengguna. membuat kajian dan ujian untuk memperoleh maklumat yang benar sebelum disampaikan kepada para pengguna. Pertama. Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan kecuali negeri Sarawak. Hal ini adalah untuk menjamin kualiti hidup yang lebih baik untuk semua rakyat. FOMCA telah bekerjasama dengan kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa untuk menyebarkan maklumat. DPMM berperanan juga dalam kegiatan penyelidikan masalahmasalah perniagaan agar ia dapat dijadikan panduan dalam memajukan dan menyediakan arah terhadap kaedah-kaedah tindakan. FOMCA bertindak memberi dan menyebarkan maklumat mengenai hak-hak pengguna. memberi pendidikan dan melindungi pengguna. Kedua. Dalam isu pembangunan. Misi FOMCA bukan hanya terhad untuk nilai kewangan pengguna tetapi untuk nilai kemanusiaan seperti soal keselamatan dan kesihatan.4 Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (NGO Melayu dan Bumiputera) Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) merupakan sebuah persatuan peniaga dan badan bukan kerajaan yang mewakili kepentingan ekonomi Melayu dan Bumiputera. DPMM berperanan untuk memastikan kelangsungan ekonomi Bumiputera di Malaysia melalui aktiviti perniagaan. 5. DPMM berperanan dalam usaha untuk menyatukan seluruh peniaga Melayu demi keperntingan dan faedah bersama dalam perniagaan. tidak bermotifkan keuntungan. DPMM turut memelihara kebajikan para ahli dewan perniagaan dengan menubuhkan yayasan untuk kebajikan. risalah dan kempen. Isu pembangunan di Malaysia seperti yang telah dinyatakan mempunyai kaitan rapat dengan isu pembangunan kaum Melayu dan Bumiputera kerana terdapatnya dasar-dasar yang mencakupi kepentingan mereka iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB). pelajaran. Hal ini adalah untuk mengukuhkan strategi dan pemilikan sedia ada dalam lapangan ekonomi. latihan. Ketiga. DPMM berperanan untuk mewujudkan sebuah pertubuhan perniagaan Melayu di peringkat kebangsaan dan di setiap negeri untuk kepentingan dan faedah kaum Melayu dalam lapangan perniagaan dan ikhtisas. Ketiga.2 Perbandingan Peranan Badan Bukan Kerajaan di Malaysia dan Negara Maju dalam Isu Pembangunan Umumnya terdapat banyak persamaan peranan dan tanggungjawab badan bukan kerajaan di Malaysia dan badan-badan bukan kerajaan di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. terdapat juga perbezaan antara badan bukan kerajaan di Malaysia dan di negara-negara maju. FOMCA berperanan untuk memberi pendidikan secara percuma kepada semua pengguna. Kedua. bukan bersifat politik dan merupakan sebuah pertubuhan sivik. FOMCA berperanan untuk menambah kuasa beli pengguna dan memastikan pembangunan berasaskan keperluan demi menjamin keadilan sosioekonomi dan alam sekitar. Pertama.

Dalam konteks Malaysia. isu gaji minimum adalah untuk menetapkan gaji paling rendah boleh dibayar kepada para pekerja. Tujuannya untuk membela nasib pekerja dan membasmi kemiskinan melalui kuatkuasa undang-undang. badan bukan kerajaan tidak kira di Malaysia atau di negara-negara maju memainkan peranan dalam jaminan sosial terhadap para pekerja. Dalam bahagian pengenalan. inti pati kepada keseluruhan esei telah diberikan untuk menerangkan objektif utama isi esei ini dan bahagian-bahagian lain secara umum. Ia bertujuan untuk memperlihatkan pengiktirafan terhadap kewujudan badan bukan kerajaan sebagai salah satu entiti politik. Isu gaji maksimum pula diperjuangkan kerana ia diyakini dapat mengelakkan akumulasi wang ringgit dalam segelintir pemilik. kelebihan pluralisme dan kelemahan pluralisme supaya ia dapat menunjukkan kesignifikanan badan bukan kerajaan dalam menanggapi isu-isu pembangunan di Malaysia. Faktor-faktor ini telah dibahagikan kepada dua iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor-faktor dalaman pula telah diterangkan dengan memperlihatkan ciri-ciri dasar ‘liberalisation. kaedah-kaedah yang digunakan badan bukan kerajaan dan pendapat sarjana iaitu Baradat mengenai pluralisme agar ia dapat memberi kefahaman mengenai apa yang dimaksudkan sebagai badan bukan kerajaan. Perlembagaan Persekutuan dan pendaftaran dalam Jabatan Pendaftaran Persatuan Malaysia. Bahagian faktor-faktor kewujudan badan bukan kerajaan dalam isu pembangunan pula telah merangkumi penjelasan dan penghuraian terhadap punca kemunculan badan-badan bukan kerajaan mengikut kepentingan tersendiri. jenis-jenis badan bukan kerajaan telah dikemukakan hasil daripada faktor luaran dan faktor dalaman. perhatian juga turut diberikan terhadap keabsahan dan autoriti badan bukan kerajaan melalui Perkara 10. Antaranya ialah menyediakan fungsi semak dan imbang (check and balance) dalam sesebuah sistem politik terutamanya dalam hal-hal berkaitan pembentukan dasar dan matlamat ekonomi sesebuah kerajaan. ciri-ciri pluralisme. penerangan ditumpukan kepada teori pluralisme. Badan bukan kerajaan juga berperanan untuk menyedarkan masyarakat tentang adanya hak semulajadi dan hak sivil. Perbezaan isu pembangunan antara Malaysia dan negara-negara maju ialah isu gaji minimum dan isu gaji maksimum. pengertian kepada badan bukan kerajaan telah dijelaskan dengan menerangkan ciri-ciri badan bukan kerajaan. Selain itu. persatuan pengguna berperanan untuk menyediakan persekitaran perniagaan yang bersifat mesra pengguna. 6. Ketiga-tiga faktor dalaman ini merupakan hasil peranan kerajaan maka ia telah mewujudkan pertentangan dengan badan bukan kerajaan sebagai alat semak dan imbang terhadap kerajaan.1 RUMUSAN Esei ini telah menjelaskan peranan badan bukan kerajaan dalam isu pembangunan. Untuk menjelaskan lagi kefahaman dan mengukuhkan hujah.bahagian ini adalah untuk membandingkan Malaysia yang diklasifikasikan sebagai negara membangun dan negara-negara yang telah mencapai status maju. Peranan ini selalunya dimainkan oleh persatuan pengguna. Dalam bahagian seterusnya. Faktor luaran telah menjelaskan bagaimana pasaran global dan persaingan MNCs menyebabkan isu-isu pembangunan di Malaysia menjadi bertambah kompleks selain percambahan masalahmasalah baharu. Akhir sekali. Teori Sistem Dunia Wallerstein dan Teori Globalisasi telah digunakan untuk menerangkan perkaitannya dengan pengantarabngsaan ekonomi dan penghakisan kuasa negara akibat kemunculan MNCs dalam ekonomi sesebuah negara. Tambahannya. Antara jenis badan bukan kerajaan ialah kesatuan sekerja. pengguna dan kumpulan sasaran tertentu. Akumulasi wang ringgit ini tidak sihat untuk ekonomi kerana wang harus sentiasa dijual beli dan mengalir dalam pasaran. pengguna dan etnik Melayu Bumiputera. Dalam bahagian takrif dan konsep badan bukan kerajaan. persatuan pengguna dan persatuan peniaga Melayu . Isu gaji minimum diperjuangkan di Malaysia oleh kesatuan sekerja seperti MTUC manakala negara-negara maju memperjuangkan isu gaji maksimum. Terdapat beberapa persamaan antara badan bukan kerajaan di Malaysia dan negara-negara maju. Dalam bahagian seterusnya. deregulation and privatization’dalam memberi kesan terhadap golongan pekerja.

Setiap badan bukan kerajaan ini telah dihuraikan peranannya dalam isu-isu pembangunan di Malaysia. Kesatuan sekerja mewakili kepentingan golongan pekerja iaitu Malaysian Trade Union Congress (MTUC) dan Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS). Bahagian badan bukan kerajaan dan peranannya dalam isu pembangunan menerangkan secara ringkas sejarah. pengguna dan etnik Melayu Bumiputera dengan lebih berkesan agar ia dapat memberi impak yang berterusan dalam pembangunan di Malaysia yang dihimpit proses pengantarabangsaan ekonomi. CONTOH NGO 1) ABIM Sejarah Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah ditubuhkan pada 6 Ogos 1971 di Fakulti Pengajian Islam.Bumiputera. Perbandingan ini adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbezaan antara Malaysia iaitu negara membangun dan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. CUEPACS. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) hasil beberapa pertemuan generasi pengasas ketika itu. ABIM merupakan sebuah (badan bukan kerajaan) NGO Islam yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan pada 17 Ogos 1972 di bawah Akta Pertubuhan 1966. Ustaz Siddiq Fadzil (sekarang Dato’ Dr) pula telah dilantik untuk memangku dan seterusnya menjadi Presiden ABIM selepas penyertaan sdr Anwar Ibrahim ke dalam UMNO pada tahun 1982. jelas bahawa badan bukan kerajaan sememangnya berperanan besar dalam isu pembangunan kerana ia mewakili kelompok masyarakat yang nyata terpinggir atau terlepas pandang dalam arus ekonomi yang kian dipengaruhi pasaran global dan kewujudan MNCs. Bahagian terakhir ialah perbandingan peranan badan bukan kerajaan di Malaysia dan negara maju dalam isu pembangunan. . Pada tahun 1974 sdr Anwar Ibrahim telah dilantik sebagai Presiden ABIM yang kedua. Pengerusi penaja rasmi ketika itu ialah (almarhum) Ustaz Abdul Wahab Abdullah dan sdr Fauzi Abd. Oleh itu. organisasi dan maklumat berkaitan beberapa badan bukan kerajaan iaitu MTUC. badan bukan kerajaan harus menjalankan peranan sebagai wakil kumpulan pekerja. FOMCA dan DPMM. Rahman (sekarang Dato’) sebagai Setiausaha Agung. Persatuan peniaga Melayu dan Bumiputera pula mewakili kepentingan ekonomi etnik Melayu dan Bumiputera seperti Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM). Muktamar ABIM yang pertama telah diadakan pada tahun 1972 di mana Ustaz Razali Nawawi (sekarang Profesor Dr) telah dipilih sebagai Presiden ABIM yang pertama manakala sdr Anwar Ibrahim (sekarang Dato’ Seri) dipilih sebagai Setiausaha Agung. Kesimpulannya. Persatuan pengguna pula ditubuhkan untuk mewakili kepentingan para pengguna seperti Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA) dan Consumers Association of Penang (CAP).

Pendekatan ini melahirkan banyak institusi dan agensi ABIM seperti Islamic Outreach-ABIM dan seumpamanya. bertepatan dengan tuntutan semasa yang begitu mendesak. ketika kepimpinan Ustaz Siddiq Fadzil. Pendekatan ini dirasakan sesuai dengan tuntutan dan keperluan era itu. (c) membina rupa budaya bangsa yang sihat. Dalam era 1970-an. dan (g) membudayakan amalan politik yang bersih. maruah. harta. ABIM mengambil pendekatan confrontationaldan dengan demikian. hak dan keselamatan mereka. Untuk ini ABIM amat prihatin terhadap pelbagai isu sosial. Di alaf baru. nyawa. ABIM sedia mendokong dan memperjuangkan usaha-usaha (a) mewujudkan perpaduan ummah. Aktiviti Nasional & Antarabangsa ABIM mempunyai wawasan untuk melihat kemunculan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang bermaruah yang mampu mendepani cabaran zaman. Pada September 1997. (b) memperkukuhkan hubungan pelbagai kaum dalam rangka membina integrasi nasional. Pada dekad kedua. sdr Ahmad Azam Abdul Rahman membawa tema pemugaran semula idealisme untuk menggilap semula dinamika perjuangan serta agenda pemersatu ummah. (e) memperjuangkan keadilan. (f) membanteraskan kemiskinan. ekonomi dan politik negara. (d) meningkatkan kualiti alam sekitar. ABIM terus menjadi jurubicara umat dalam pelbagai dimensi agar umat seluruhnya terpelihara iman. kebebasan. Ketika dekad ketiga 1990-an pula. . di tahun-tahun 1980-an. Kedah. ABIM yang berada di bawah kepimpinan Ustaz Muhammad Nur Manuty berperanan lebih proaktif sebagai rakan dalam pembinaan negara (partner in nation-building). pendekatan ABIM ditandai oleh perubahan orientasi ke arah pendekatan menangani dan menyelesaikan masalah (problem-solving).Ustaz Muhammad Nur Manuty (sekarang Dr) telah dilantik sebagai Presiden pada tahun 1991. ABIM menjadi vocal terhadap beberapa dasar dan pendirian pihak pemerintah. sdr Ahmad Azam Abdul Rahman telah dipilih sebagai Presiden ABIM yang kelima di Muktamar Sanawi ABIM ke-26 di Alor Setar. semasa ABIM berada di bawah kepimpinan Ustaz Razali Nawawi dan sdr Anwar Ibrahim.

Seri Mahathir Mohamad yang juga merupakan Presiden UMNO telah dipertemukan dengan almarhum Dato’ Fadzil Nor (Presiden PAS merangkap Ketua Pembangkang Parlimen ketika itu) di Balai Tun Syed Nasir. ABIM bertanggungjawab memberi pengkhususan kepada program pembinaan insan melalui penganjuran aktiviti keagamaan dan kerohanian di seluruh negara. Rakan Dalam Pembangunan Belia ABIM juga telah diberikan kepercayaan oleh Kementerian Belia dan Sukan (KBS) untuk menjadi rakan pembangunan belia.000 orang remaja dan belia seluruh negara telah mendapat manfaat dari pengisian bengkel tersebut yang berupa pendedahan teori dan praktikal amalan murni di bulan Ramadhan. Dengan mandat ini. Majlis yang turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri ketika itu. Dato’ Dr. Dato’ Seri Abdul Hadi Awang ini disaksikan di secara langsung di seluruh negara. Sebanyak 555 buah masjid. DBP.Perpaduan Ummah ABIM sentiasa konsisten dalam usahanya membina kesatuan ummah. pengendalian aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan di masjid dan kawasan setempat. Bengkel Penghayatan Ramadhan merupakan salah satu produk dakwah yang dirangka oleh ABIM untuk memenuhi matlamat tersebut. 111 buah daerah seluruh negara terlibat serta seramai 25. Perdana Menteri Malaysia ketika itu. . Usaha ABIM mempertemukan dua pemimpin parti terbesar negara telah terakam dalam sejarah melalui Syarahan Perdana Palestin anjuran bersama ABIM dan Dewan Bahasa Pustaka (DBP) pada 8 Mei 2002. Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi dan Timbalan Presiden PAS ketika itu.

Pelbagai pertandingan menarik untuk kanak-kanak. kaunter menderma darah serta persembahan hiburan dan kesenian Islam. International Institute of Islamic Thought (IIIT). Muhammadiyah. pemeriksaan dan ceramah kesihatan secara percuma. pembangunan prasana dan kemudahan pendidikan serta kesihatan. Australian Federation of Islamic Council (AFIC). badan swasta. bekalan air bersih.Pembangunan Komuniti Hari Bersama Komuniti yang dianjurkan di peringkat daerah dan mukim merupakan aktiviti lapangan ABIM yang menawarkan peluang kepada masyarakat setempat mendapatkan pelbagai manfaat melalui penglibatan agensi kerajaan. Antaranya ialah Asean Youth Council (AYC). pameran dan khidmat nasihat oleh agensi kerajaan. Jaringan Dakwah Antarabangsa ABIM adalah sebuah organisasi belia berorientasi dakwah yang aktif dalam pelbagai gabungan induk badan Islam sedunia seperti World Assembly of Muslim Youth (WAMY). Bantuan Kemanusiaan Projek kemanusiaan ABIM adalah bersifat jangka masa panjang melibatkan mangsa-mangsa peperangan seperti membekalkan makanan dan ubat-ubatan. Jamaat-e Islami (Pakistan). sektor swasta. aneka jualan gerai amal. Di samping itu. Regional Islamic Southeast Asia and the Pacific (RISEAP). para ibu. pertandingan melukis. Dewan Dakwah Islamiah. Young Muslim Association of Thailand (YMAT). ABIM memimpin gabungan 76 badan bukan kerajaan (NGO) di bawah Misi Keamanan Sejagat (Global . dan The Islamic Foundation (England). mewarna dan gubahan kraftangan. Islami Chhatra Shibir (Bangladesh). dan pertubuhan bukan kerajaan. belia. ASEAN Muslim Secretariat (AMSEC). ABIM juga menjalin hubungan yang akrab dengan badan belia lain di peringkat serantau dan antarabangsa. penguasa tempatan. dan World Council of Muslim Inter-Faith Relations (WCMIR). dan keluarga seperti sukaneka. Rabitah Islami (Arab Saudi). Darul Arqam Singapura. badan bukan kerajaan (NGO). Council of ASEAN Youth Coordination (CAYC). remaja. Nahdatul Ulama (Indonesia).

Dr Mohamed Ikram Mohamed Salleh Timbalan Presiden II(Bukan Perubatan) :Mohamad Azman Sulaiman Setiausaha Agung: Raja Riza Shazmin Bt Raja Badrul Shah Penolong Setiausaha : Prof. kewangan . Lantaran itu. Baghdad dan Najaf di Iraq serta Amman di Jordan. Kosovo. Kerjasama dan persefahaman erat dengan badan kemanusiaan antarabangsa seperti Islamic Relief Agency (ISRA). Perak. Peshawar (sempadan PakistanAfghanistan).genekologi untuk memberi perkhidmatan kesihatan percuma kepada mereka. Kabul (Afghanistan). ABIM terlibat secara langsung dalam misi kemanusiaan di peringkat antarabangsa seperti di Bosnia.Peace Mission) dan penaja kepada Malaysian Relief Agency – Sarajevo (MRA). beliau dan beberapa rakan sejiwa dengannya telah menubuhkan Persatuan Perubatan Malaysia pada Jun 1999. 2) MERCY Sejarah Perang Kosovo pada 1999 yang melibatkan pembersihan etnik oleh puak Serb terhadap penduduk Kosovo telah memberi ilham kepada Datuk Dr Jemilah Mahmood . Qasr-e-Shirin (sempadan Iran-Iraq). Hashimite Charity (Jordan) dan United Nations on Human Committee Relief (UNHCR) telah membolehkan ABIM melaksanakan projek bantuan kemanusiaan dan menjalin kerjasama dengan agensi bantuan tempatan di pelbagai pelusuk dunia. [sunting] Organisasi • • • • • • • Penaung : Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Malangnya sangat sukar untuk mendapatkan bantuan perubatan . pengangkutan dan tenaga kerja dari pertubuhan sukarela antarabangsa sedia ada. Jemilah Mahmood. seorang doktor obstektik. Malaysian Relief International (MRI) selain aktif sebagai badan gabungan dalam Perikatan Keamanan Rakyat Malaysia (AMAN). Timbalan Presiden I (Perubatan) : Prof. Misi pertama mereka ialah ke Kosovo diketuai oleh Dr Jemilah Mahmood dan 4 sukarelawan yang lain. Presiden:Datuk Dr. Uzbekistan. Dr P Shanmuhasuntharam Bendahari :Pubalan Ramachandaran & Kannan Manickam . Kashmir (sempadan India-Pakistan).

. Medic Asia. Melaka pada 19 Disember 2006 . Pembinaan semula kem pemindahan dalaman (IDP) Desa Weu raya. Ini termasuklah penilaian tahap kesihatan. Dr Ahmad Faizal Perdaus . (Petronas). kebersihan serta tempat tinggal. Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta badan-badan bukan kerajaan. Mercy merupakan pasukan pertama tiba di sana. Akademi Perawat Jabatan Kesihatan. Fakulti Kedoktoran Universiti Syiah Kuala (Unisyiah) yang ditaja sepenuhnya oleh Petroliam Nasional Bhd. Dr. Pembinaan Sekolah Menengah Umum Lhoknga. Mercy berjaya menyiapkan 16 projek pembangunan bernilai RM18. nutrisi. Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM). Kelab Lion Malaysia. rumah penempatan semula Desa Seubun Ayun dan rumah utama Desa Weu Raya. Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (Mercy Malaysia).Ahli jawatan kuasa :Dr. [sunting] Banjir di Johor Mercy turut memberi bantuan ketika banjir melanda Johor. dan Pusat Anak Yatim Sukamakmur di Sibreh. Piawai penilaian juga dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.Encik Azman Zainon Abidin [sunting] Tatacara bantuan Bagi menyelaras bantuan perubatan dan kemanusiaan Mercy telah menggunapakai beberapa kaedah seperti Sphere Standard . Tan Sri Shamsuddin Abdul Kadir dan Rektor Unisyiah. Mercy mendapat kerjasama daripada Badan Pemulihan dan Pembinaan Semula (BRR) Indonesia dan penduduk tempatan. Aceh Jaya. Majlis penyerahan Gedung Petronas turut disertai Pengarah Urusan Khazanah Nasional Bhd. Darni M.Januari 2007. Pahang. Sukarelawan lain yang turut membantu ialah Yayasan Salam. Pengerusi dan Pengasas Kumpulan Sapura. Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seramai 500 jururawat dan 211 pelajar Unisyiah terkorban pada 26 Disember 2004 akibat tsunami. Daud. Yang Dipertua Petronita.5 juta. Menyiapkan Pusat Anak Yatim Daruzzahidin di Kuta Baro. Heng Aik Cheng . rumah anak yatim Babun Najah di Ulee Kareng.Sphere Standard merupakan penentu keperluan minimum mangsa bencana. Rumah anak yatim Kayee Kunyit di Aceh Besar yang ditaja oleh Yayasan Shamsuddin Abdul Kadir di bawah Kumpulan Sapura. Datin Sri Noraini Mohd. Datuk Azman Mohktar. Pusat Kesihatan Masyarakat Meuraxa dan Pusat Kesihatan Masyarakat Panga. Akademi Farmasi Dinas Kesihatan. Yusoff . air. . Bangunan ini dinamakan Gedung Petronas. • • • • • Bangunan Program Akademi Jururawat. Persekutuan Pengakap Malaysia. 60 agensi kemanusiaan telah menggunakan pelbagai piawai sejak 10 tahun yang lalu. [1] [sunting] Misi di Aceh Apabila bencana tsunami 2004 berlaku di Aceh.

Mercy Malaysia menghantar pasukan pakar perubatan ke-7 ke Semenanjung Gaza .php 3. Barack Husssein Obama mengangkat sumpah pada 20 Januari 2009.Iran Gempa bumi di Bam.htm&arc =hive 2. Pelbagai kemusnahan akibat bom digugurkan termasuk sekolah dan penempatan milik PBB. ↑ Mercy Hantar Pasukan Ketujuh Ke Gaza 3) .org.[sunting] Misi di Bam.Pemangku Presiden Mercy Malaysia Dr Ahmad Faizal Perdaus menyatakan infrastruktur dan kemudahan kesihatan di Gaza mengalami kerosakan teruk.[3] [sunting] Rujukan 1.000 mangsa. provinsi Kerman .my .org.[2] [sunting] Gaza. Palestin Israel melancarkan perang terhadap Hamas di Gaza . Iran pada 26 Disember 2003 memusnahkan bandar purba tanah liat berusia 2500 tahun.mercy. 13 km dari bandar Bam . Seramai 9 misi Mercy telah dihantar ke sana.my/utusan/archive.utusan. Mercy beroperasi di sana hingga April 2004 . ↑ http://www. Serangan hanya dihentikan apabila Presiden Amerika Syarikat yang baru. Pada 25 Januari 2009. merawat 175 pesakit setiap hari dan membantu 18.62) telah dihantar. Palestin sejak 27 Disember 2008 hingga 20 Januari 2009. Mercy Malaysia telah bertugas di hospital medan bersama pasukan Itali di Baravat.mercy. Bekalan perubatan dan ubat-ubatan bernilai USD400.com.my/country.asp? y=2007&dt=0117&pub=utusan_malaysia&sec=rencana&pg=re_06. ↑ http://www. Orang ramai boleh menderma melalui Tabung Bantuan Palestin melalui Mercy Malaysia melalui akaun Maybank 5621-7950-4126 atau melayari web www.000 (USD1 = RM3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful