BADAN BUKAN KERAJAAN

Pertubuhan bukan kerajaan (bahasa Inggeris: non-government organisation atau NGO) merupakan pertubuhan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mana-mana kerajaan. Ada NGO yang dibiaya oleh kerajaan tertentu, namun keahlian pertubuhan sebegini tidak terbuka kepada mana-mana pihak kerajaan. Tidak seperti istilah Pertubuhan antara kerajaan, "pertubuhan bukan kerajaan" merupakan suatu istilah bagi kegunaan umum tetapi ia bukan suatu definasi yang sah di sisi undang-undang. Di dalam bidang kuasa mahkamah jenis-jenis pertubuhan ini adalah "pertubuhan masyarakat awam" atau dirujukkan dengan nama-nama yang lain. Sesetengah pihak menganggarkan jumlah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa sebanyak 40,000.[1] Bilangan pertubuhan tempatan adalah lebih tinggi lagi: Russia mempunyai 277,000 NGO.[2] India dianggarkan mempunyai di antara 1 juta dan 2 juta NGO.[

BADAN BUKAN KERAJAAN DALAM ISU PEMBANGUNAN
1.1 PENGENALAN Salah satu kesan globalisasi ekonomi ialah kemunculan multinational corporation (MNCs) yang secara perlahan-lahan mengambil peranan sebagai pembuat keputusan dan penentu tahap pembangunan sesebuah negara daripada institusi politik iaitu kerajaan. Hal ini berlaku atas desakan luar iaitu pengantarabangsaan ekonomi dan desakan dalaman iaitu keperluan pembangunan ekonomi domestik. Kewujudan pelbagai MNCs yang bertapak di dalam negara ini telah mengakibatkan kerajaan sebagai autoriti pusat telah terhakis kuasanya. Pelaburan dan peluang pekerjaan yang disediakan oleh MNCs kepada rakyat di sesebuah negara menyebabkan ia memiliki daya untuk mempengaruhi kerajaan dalam membuat sebarang keputusan politik yang melibatkan soal ekonomi. Kerajaan boleh dikatakan sebagai satu autoriti yang mengalami dilema apabila sebarang keputusan politik terpaksa dibuat sama ada memberi lebih peluang kepada MNCs dari luar negara atau peluang kepada peniaga, buruh, pengguna mahupun etnik majoriti. Peluang bagi MNCs ialah memperluas pelaburan dan perniagaan mereka di negara ini manakala peluang di peringkat peniaga, buruh, pengguna dan etnik majoriti ialah ruang untuk mereka memperolehi keperluan asas dan kehendak diri dengan pemilikan ekonomi yang dimiliki. Isu pembangunan timbul apabila MNCs dalam negara mengejar keuntungan semata-mata tetapi mengambil buruh dari luar negara atau negara periferi, meningkatkan pengeluaran tetapi mengabaikan aspek kualiti dan menjadi pesaing hebat bagi syarikat-syarikat anak tempatan. Oleh itu, kerajaan tidak lagi boleh diharapkan sepenuhnya untuk membela nasib golongan miskin, buruh dan pengguna di Malaysia kerana perkiraan politik kerajaan harus juga mengambil kepentingan MNCs di Malaysia. Maka, wujud badan bukan kerajaan yang dirujuk sebagai masyarakat sivil untuk memperjuangkan isu pembangunan dalam ruang lingkup mereka. Badan-badan bukan kerajaan ini telah memainkan peranan penting dalam

Bahagian kelima merupakan rumusan seluruh bahagian seterusnya kesimpulan. Bahagian pertama akan menjelaskan takrif dan konsep badan bukan kerajaan. 2. tidak memperolehi autoriti langsung kerajaan dan tidak membawa agenda kerajaan sebaliknya terbentuk atas dasar sukarela. berhimpun dan menubuh persatuan. Walaubagaimanapun. 2. Sifat-sifatnya ialah tidak mewakili kerajaan.isu-isu pembangunan. Consumer Association of Penang (CAP) dan Dewan Perniagaan Ekonomi Melayu. Badan bukan kerajaan merupakan kumpulan yang dibentuk berasaskan kepentingan umum ahli-ahlinya. badan bukan kerajaan akan diiktiraf sebagai sebuah badan yang berautoriti. Setelah itu.2 Ciri-ciri Pluralisme . Penghuraian ini penting kerana ia dapat membantu untuk memahami bagaimana badan bukan kerajaan mendapat keabsahan. syarahan umum dan promosi kepada orang awam. tidak menjalankan fungsi-fungsi kerajaan. Bahagian ketiga. Kebebasan untuk bercakap. autoriti dan kesignifikanannya dalam mempengaruhi isu pembangunan di Malaysia. menyediakan fungsi semak dan imbang serta menyuburkan amalan demokrasi. Bahagian keempat pula akan mengandungi contoh-contoh badan bukan kerajaan seperti Malaysian Trade Union Congress (MTUC). Dalam hal ini. Kenyataan ini secocok dengan pendapat Baradat (1979). badan bukan kerajaan harus mendaftarkan kumpulan melalui Jabatan Pendaftaran Persatuan Malaysia (JPPM) berdasarkan kehendak Akta Persatuan 1966.1 BADAN BUKAN KERAJAAN 2. badan bukan kerajaan akan dikelaskan ke dalam beberapa jenis dengan mencirikan ia kepada golongan yang diwakili dan peranannya. (FOMCA). kumpulan-kumpulan ini bersaing untuk mempromosikan kepentingan masingmasing dan ia mempengaruhi pembentukan undang-undang dan dasar-dasar kerajaan. demonstrasi dan menarik perhatian umum seperti pengedaran risalah. Bahagian kedua akan menghuraikan faktor kewujudan badan bukan kerajaan dengan melihat desakan luar dan desakan dalam negara. kerajaan mesti bersifat bebas agar dasar yang dibentuk tidak bersifat bias.2. 2. Terdapat pelbagai penggunaan kaedah oleh badan bukan kerajaan untuk menarik perhatian pembuat-pembuat dasar.2 Takrif dan Konsep Badan bukan kerajaan dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai non-governmental organization (NGO).2 Teori Pluralisme: Kewujudan Badan Bukan Kerajaan di Malaysia Bahagian ini akan menjelaskan kewujudan pelbagai badan bukan kerajaan dalam teori pluralisme yang mengiktiraf kepelbagaian kumpulan-kumpulan berkepentingan dalam sistem politik. bahawa proses pembuatan keputusan merupakan satu keadaan persaingan yang mana terdapat pelbagai kumpulan pendesak mewakili kepentingan masing-masing untuk menghasilkan dasar kerajaan yang merupakan satu bentuk manifestasi dan kompromi terhadap tuntutan kumpulan-kumpulan tersebut. Maka. kaedah-kaedah ini akan dapat merealisasikan hasrat badan bukan kerajaan untuk mencapai matlamat dan kepentingan masing-masing dalam isu pembangunan. Tambahannya.1 Keabsahan dan Autoriti Badan-badan bukan kerajaan diabsahkan kewujudannya berdasarkan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu Perkara 10. Seterusnya. kewujudan badan bukan kerajaan secara tidak langsung meringankan bebanan kerajaan. 2. Badan bukan kerajaan telah menggunakan teknik melobi. Esei ini akan membincangkan peranan badan bukan kerajaan. Badan bukan kerajaan dapat dihuraikan tujuannya berdasarkan teori pluralisme iaitu satu keadaan yang mana terdapat pelbagai kumpulan berkepentingan dalam satu arena politik. Apa yang penting bagi sesebuah badan bukan kerajaan adalah untuk mewakili kepentingan golongangolongan tertentu yang tidak memiliki perwakilan dalam pembentukan dasar-dasar kerajaan dalam sistem politik negara.2.

Isu-isu seperti ini timbul akibat pembangunan yang tidak setara. wujud badan-badan bukan kerajaan sebagai entiti politik yang berperanan dalam isu pembangunan. Jadi.4 Kelemahan Pluralisme Terdapat juga kelemahan-kelemahan dalam pluralisme ini. Keempat. Perhatian sebegini sangat penting untuk memastikan setiap isu berbangkit akan disertai tindakan oleh pihak berwajib. Dalam hal ini kumpulan tersebut merujuk kepada badan bukan kerajaan. Selain itu. Dasar Pembangunan Negara (DPN) dan yang terbaru Model Baru Ekonomi (MBE). Hal ini mustahak kerana ia akan memberi peluang kepada semua kumpulan untuk menyuarakan pandangan dalam isu pembangunan. pembangunan yang harus merangkumi prinsip kesaksamaan.2. Pertama.2 Faktor Luaran: Pasaran Global dan Persaingan Multinational Corporation (MNCs) . ekonomi bercirikan kapitalisme yang bermotifkan keuntungan semata-mata dan mengabaikan soal kebajikan pekerja serta kepuasan pengguna.1 FAKTOR-FAKTOR KEWUJUDAN BADAN BUKAN KERAJAAN DALAM ISU PEMBANGUNAN Pembangunan merupakan proses maka ia berterusan. Antara isu pembangunan yang sering timbul dalam konteks Malaysia ialah hak dan kebajikan pekerja atau buruh. Walaubagaimanapun. kerajaan adakalanya bersifat tidak ‘neutral’ kerana berpihak kepada badan bukan kerajaan tertentu. Selain itu. Jika dilihat dalam konteks Malaysia. beberapa faktor akan dijelaskan merangkumi faktor luaran dan faktor dalaman seterusnya membawa kepada kemunculan badan-badan bukan kerajaan. peranan negara adalah untuk mengawal dan memantau konflik antara kumpulan bukan untuk mendominasi. peluang untuk membentuk kumpulan mungkin akan terbatas jika terdapat masalah kekurangan sumber kewangan dan kumpulan yang wujud tidak efisien. 2. negara akan membuat dasar-dasar hasil interaksi pelbagai kumpulan ini. isu pengguna dan isu taraf ekonomi Bumiputera. kelestarian.2. Buruh-buruh yang berpendapatan rendah contohnya tidak dapat menubuhkan kesatuan sekerja yang efisien dalam mempengaruhi kerajaan terhadap isu-isu mereka jika dibandingkan dengan kesatuan sekerja yang mempunyai sumber kewangan dan tenaga yang lengkap seperti Kesatuan Sekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS). Pertama.3 Kelebihan Pluralisme Pluralisme juga memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. pembangunan telah mula dijalankan sejak kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. tiada kumpulan mendominasi kumpulan lain. Hal ini akan mengganggu prinsip dalam pluralisme itu sendiri iaitu kerajaan harus bersikap bebas. Kedua. kelebihan dan kekurangan kerana ia akan dapat membantu badan bukan kerajaan menjalankan peranannya dengan cekap dan berkesan dalam memperjuangkan isu pembangunan di Malaysia. Maka. kerajaan bersifat bebas atau ‘neutral’. Kesemuanya merupakan dasar dan rancangan Malaysia ke arah pembangunan negara. produktiviti dan pemberdayaan masih lagi tidak dapat diselesaikan berpandukan dasar-dasar ekonomi ini atau lebih tepat lagi. 2. kerajaan juga memberi perhatian kepada kumpulan-kumpulan terlibat. teori pluralisme ini harus difahami dengan memahami ciri-ciri. terdapat juga dasar-dasar ekonomi seperti Dasar Ekonomi Baru(DEB). Ketiga. 3. Antara kelebiahannya ialah setiap kumpulan berpeluang dan berkebolehan untuk mempengaruhi kerajaan dalam pembuatan dasar. Pembangunan secara holistik telah dijalankan dengan berpandukan rangka rancangan lima tahun.Terdapat beberapa ciri dalam teori pluralisme. Oleh itu. Kerajaan juga tidak harus dipersalahkan seratusperatus dalam isu pembangunan kerana ia juga berkaitan dengan faktor luaran iaitu tuntutan pasaran global yang kian mendesak. Ia telah diteruskan setelah kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. 3. Tambahannya. Peranan kerajaan masih tidak dapat menangani isu-isu pembangunan yang timbul di pelbagai peringkat kumpulan masyarakat.

Panasonic dan Philips. ciri dalam teori globalisasi juga ialah kuasa modal asing atau ‘foreign direct investment’ (FDI). Dalam hal ini. Malaysia sendiri telah meliberalisasikan ekonomi untuk pelaburan luar. Ia juga boleh meliputi kewangan dan buruh antara dua atau lebih negara. Selain itu. Ketiga. Maka. Pendefinisian pengantarabangsaan ekonomi oleh Petrella ini secocok dengan Teori Sistem Dunia oleh sarjana Immanuel Wallerstein yang melihat kesalingan hubungan pergantungan antara negara pusat atau ‘core’ dengan negara ‘semi-periphery’ dan negara ‘periphery’. Salah satu daripada cabang globalisasi ialah pengantarabangsaan ekonomi (internationalization of economy). Selain itu. Ketiga-tiga segmen dalam teori sistem dunia ini bergantungan antara satu sama lain. Pergantungan ini wujud hasil sistem ekonomi semasa penjajahan dahulu seperti bekalan buruh. MNCs yang wujud adalah seperti produk makanan iaitu McDonalds. Tambahannya. MNCs yang datang daripada negara-negara pusat seperti ini akan menyediakan peluang pekerjaan di negara-negara ‘semi-periphery’ dalam bentuk pengeluaran barangan separuh siap dan siap. proses pengantarabangsaan ekonomi ialah satu himpunan aliran pertukaran bahan mentah. Ekonomi sesebuah negara dalam konteks teori sistem dunia bersifat terbuka untuk pasaran antarabangsa.1 Teori Sistem Dunia Wallerstein Teori sistem dunia diperkenalkan oleh Immanuel Wallerstein. Ia berjalan dalam sistem ekonomi bercirikan kapitalisme iaitu bermotifkan keuntungan yang maksima.2 Teori Globalisasi Teori globalisasi menerangkan satu bentuk pergantungan negara-negara pasca kolonial seperti Malaysia.2. negara separa pinggir pula menjalankan fungsi ekonomi sebagai pengeluar produk separa siap dan siap. Isu buruh luar ini melibatkan isu-isu seperti layanan berat sebelah. wujud kegiatan import dan eksport antara MNCs dan negara. negara-negara pusat berperanan sebagai pemilik utama modal dan melabur dalam ekonomi negara separa pinggir. Kewujudan pelbagai MNCs dalam ekonomi negara ini menyebabkan isu-isu pekerja menjadi lebih kompleks seperti soal upah. Menurut Petrella (1996). Kedua. wujud juga MNCs dalam pengeluaran barangan elektronik seperti Sony. pemindahan teknologi dan pasaran untuk produk serta perkhidmatan.Bahagian ini akan menjelaskan bagaimana tuntutan pasaran global dan persaingan antara multinational corporations (MNCs) telah membawa kepada kemunculan badan bukan kerajaan di Malaysia. Globalisasi yang merupakan proses pemampatan masa dan ruang serta dibantu kemajuan teknologi mempunyai beberapa cabang. Ketiga-tiga pembahagian ini didasarkan kepada fungsi ekonominya. 3. Di Malaysia. Isu buruh di negara ini juga bertambah rumit apabila ia melibatkan buruh-buruh asing. perlindungan pekerja dan jaminan pekerjaan. Pertama. ketiadaan permit dan isu . Pekerja-pekerja pula didatangkan daripada negara-negara pinggir seperti Bangladesh. kekuatan MNCs juga turut melebihi kuasa negara. teori globalisasi ini akan dapat menjelaskan keadaan ekonomi di Malaysia sehingga ia telah menghakis kuasa negara dan memulakan peranan badan bukan kerajaan dalam isu pembangunan ekonomi. barangan separuh siap dan barangan siap serta perkhidmatan. Dalam keadaan pergantungan antara satu sama lain. MNCs yang wujud perlu bersaing antara satu sama lain dalam sebuah pasaran bebas (laissez-faire). ekonomi sesebuah negara bukan lagi bersifat tertutup bagi keperluan domestik sahaja sebagaimana negara Korea Utara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialisme dan fahaman politik komunisme berdasarkan Juche Idea. Teori ini akan menerangkan bagaimana ekonomi sesebuah negara dibuka kepada pasaran luar seterusnya didominasi oleh MNCs.2. negara-negara pinggir berperanan sebagai pembekal bahan mentah dan buruh yang murah untuk proses penghasilan produk. Myanmar dan Nepal. masa kerja. Isu ekonomi bukan lagi eksklusif kepada konteksnya sahaja tetapi melibatkan hubungan dua hala antara Malaysia dan negara-negara pembekal tenaga buruh seperti Indonesia. Coca Cola dan Kentucky Fried Chicken. Ia merujuk kepada hubungan antara pusat (core). MNCs ini mengembangkan pasaran untuk melipatgandakan keuntungan. separa pinggir (semi-periphery) dan pinggir (periphery). 3.

deregulation and privatization’ hasil dasar-dasar yang diperkenalkan pihak kerajaan. isu taraf ekonomi Bumiputera sememangnya sesuatu yang dominan dan signifikan kerana ia melibatkan soal perlembagaan iaitu Perkara 153. 3. penyediaan tapak perindustrian dan pengecualian cukai untuk tempoh tertentu amat perlu untuk menarik pelabur-pelabur asing. Dalam kaca mata politik dan ekonomi Malaysia. ia telah menimbulkan ketidakadilan. 3. Perlembagaan Persekutuan dan sokongan politik etnik majoriti di Malaysia. Galakan kepada pelaburan asing ini telah menimbulkan isu pemilikan ekonomi Bumiputera dalam sektor korporat. Perdana Menteri Malaysia. Walaubagaimanapun. jelas bahawa faktor luaran yang dijelaskan dengan Teori Sistem Dunia Wallerstein dan Teori Globalisasi telah meningkatkan kebergantungan ekonomi negara dan peranan MNCs seterusnya mencambahkan pelbagai isu pembangunan. Mahathir sendiri menyifatkan liberalisasi ekonomi sebagai mengambil hak-hak Bumiputera. Deregulation and Privatisation’ dalam Ekonomi Malaysia Pembangunan ekonomi di Malaysia melibatkan ciri-ciri ‘liberalisation.2 Peloggaran Undang-undang dan Peraturan (Deregulation) Usaha ‘deregulation’ merupakan salah satu pakej yang harus ada dalam usaha liberalisasi ekonomi. Usaha liberalisasi ini telah diumumkan pada tahun 2009 sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Malaysia sebagai pusat kewangan antarabangsa dan memanfaatkan aset atau lebihan dalam negara kepada pelaburan asing. ia telah menggalakkan lagi kewujudan badan bukan kerajaan yang bergerak atas kapasiti pembela ekonomi Bumiputera. Tun Dr. Jadi. Namun. isu pemilikan ekonomi Bumiputera ini telah mewujudkan dan memperkukuhkan badan bukan kerajaan yang mewakili kepentingan ekonomi Bumiputera dan peniaga-peniaga tempatan. Mantan Perdana Menteri Malaysia. Oleh itu. usaha liberalisasi ekonomi ia dilihat sebagai penghakisan hak-hak istimewa Bumiputera dalam pemilikan ekonomi dan anak tempatan lain. Tambahannya.3. penyediaan infrastruktur. jika dilihat daripada segi mikroekonomi. Malaysia sendiri contohnya telah melonggarkan peraturan dengan membenarkan pelabur dan syarikat asing untuk melakukan pembelian sehingga 30 peratus nilai saham dan ekuiti dalam badan korporat pada awal tahun 1990-an. Kenyataan ini secocok dengan pendapat Sity (2002).3 Faktor Dalaman: Ciri-ciri ‘Liberalisation. persatuan pengguna dan persatuan peniaga telah beransur-ansur memainkan peranan untuk memperjuangkan isu-isu yang telah dinyatakan di atas. 3. pemerintah tidak lagi dianggap sebagai sumber kuasa yang unggul sebaliknya banyak lagi institusi sosial nasional dan antarabangsa yang lain seperti persatuan peniaga. another man’s infringement’. syarikat-syarikat sedia ada perlu bersaing dengan syarikat-syarikat luar. . Oleh itu. Isu-isu pembangunan ini pula telah mendesak kepada kewujudan pelbagai badan bukan kerajaan yang bertindak sebagai kumpulan yang mempengaruhi dasar-dasar dan menyediakan fungsi semak imbang. Pelonggaran undang-undang seperti pengurangan tarif dan bukan tarif. Kerisauan ini berpunca daripada Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang bersifat pembela kepada Bumiputera tetapi dilihat tidak efektif untuk menangani masalah tersebut. Walaupun dasar-dasar yang melibatkan ciri-ciri ini adalah untuk tujuan pembangunan ia hanya dilihat sebagai berjaya menunjukkan kesan positif jika dinilai daripada segi makroekonomi. persatuan pengguna dan kesatuan sekerja yang turut menentukan arah dan matlamat pembangunan sesebuah negara pada hari ini.jenayah oleh buruh yang bekerja di Malaysia. Hal ini dapat diungkap dalam kata-kata seperti ‘free trade is not a fair trade’ dan ‘one man’s freedom.3.1 Liberalisasi (Liberalisation) Usaha liberalisasi ekonomi Malaysia telah dijalankan oleh Datuk Seri Najib Bin Tun Abdul Razak. Oleh itu. kesan-kesan negatif terhadap proses pembangunan ini membuktikan bahawa kewujudan MNCs telah menghakis kuasa dan peranan negara dalam urusan pembangunan maka badan bukan kerajaan dalam bentuk kesatuan sekerja. Keadaan sedia ada dikhuatiri akan bertambah buruk hasil ciri ‘deregulation’ dalam ekonomi.

1. Penswastaan bermotifkan kebaikan seperti kecekapan. Antara persatuan peniaga yang terdapat di Malaysia ialah Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM).1. isu upah.1 BADAN BUKAN KERAJAAN / NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) DI MALAYSIA DAN PERANANNYA DALAM ISU PEMBANGUNAN . 4. Setiap negeri di Malaysia mempunyai persatuan pengguna tersendiri. jaminan halal bagi muslim dan soal kesedaran terhadap hak pengguna menjadi fokus kepada persatuan pengguna.2 Persatuan Pengguna Isu-isu pengguna seperti kualiti produk. Di Malaysia. Secara tidak langsung.3. dasar-dasar yang melindungi pekerja. masa kerja. 4.3 Penswastaan (Privatisation) Dasar ini bertentangan dengan konsep pemiliknegaraan yang memusatkan kuasa urusan ekonomi kepada kerajaan. Setiap badan bukan kerajaan mempunyai matlamat atau kepentingan tersendiri sebagaimana yang telah diterangkan dalam teori pluralisme. ia telah memencarkan kuasa kerajaan kepada badan bukan kerajaan terutamanya dalam isu kelemahan pelaksanaan dasar penswastaan di Malaysia seperti produktiviti dan kebajikan pekerja. pengedaran risalah dan penyebaran maklumat melalui laman web.1 JENIS-JENIS BADAN BUKAN KERAJAAN DALAM ISU PEMBANGUNAN Terdapat beberapa jenis badan bukan kerajaan yang telah wujud hasil isu-isu dalam pembangunan di Malaysia. kebajikan pekerja dan perkhidmatan yang melibatkan kos yang amat tinggi seterusnya membebankan pelanggan. terdapat dua contoh kesatuan sekerja yang berpengaruh iaitu Malaysian Trade Union Congress (MTUC) dan Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS). Mahathir telah memperkenalkan penswastaan melalui Dasar Persyarikatan yang memiliki ciri ‘privatisation’ pada tahun 1983. 5.3. Kewujudan badan bukan kerajaan seperti ini lahir bukan sahaja daripada kesedaran terhadap keadaan ekonomi mereka tetapi juga adalah kerana tindak balas mereka terhadap jaminan keistimewaan Melayu dan Bumiputera yang dilihat masih tidak efektif dalam membela taraf ekonomi mereka selain kegagalan dasar kerajaan seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang masih belum mampu untuk membasmi kemiskinan dan kemelaratan hidup penduduk terutamanya di kawasan luar bandar. kualiti barangan atau perkhidmatan dan pengurangan beban kerajaan. Usaha persatuan pengguna ini melibatkan kempen. faedah saraan dan perlindungan di tempat kerja. Masih lagi timbul soal produktiviti. Gabungan seperti ini akan memainkan peranan yang lebih berkesan dalam memperjuangkan isu pembangunan. Tun Dr. penswastaan di Malaysia tidak berjalan dengan pengurusan yang baik sebagaimana di United Kingdom dan Amerika Syarikat. 4. terdapat persatuan pengguna yang merupakan himpunan semua persatuan pengguna di Malaysia iaitu Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA). Consumer Association of Penang (CAP) merupakan sebuah persatuan pengguna paling aktif dan berpengaruh bukan sahaja di Pulau Pinang tetapi telah menjadi contoh kepada negeri-negeri lain. 4.1. Pelbagai badan bukan kerajaan menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mempengaruhi kerajaan yang bersifat ‘neutral’ dalam membentuk sesuatu dasar. Walaubagaimanapun.3 Persatuan Peniaga Melayu atau Bumiputera Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam bahagian faktor kewujudan badan bukan kerajaan iaitu isu pemilikan dan taraf ekonomi Bumiputera telah mewujudkan persatuan peniaga yang mewakili kepentingan ekonomi Bumiputera. Badan bukan kerajaan seperti ini wujud hasil penindasan dan pengabaian terhadap isu dan tuntutan para pekerja. soal harga barangan. Selain itu. MTUC merupakan kesatuan sekerja yang melibatkan keahlian yang lebih umum berbanding CUEPACS yang hanya mengkhususkan keahlian kepada penjawat-penjawat awam.1 Kesatuan Sekerja Kesatuan sekerja memiliki fokus tersendiri dalam isu kebajikan pekerja.

Kesatuan sekerja ini penting untuk menunjukkan kesatuan berdasarkan prinsipnya iaitu ‘Unity is Strength’.1. MTUC juga berperanan dalam menyediakan pusat-pusat latihan untuk para pekerja sebagai nilai tambah kepada kemahiran. barangan tidak berkualiti dan tidak mencapai piawaian. MTUC berperanan untuk menjaga kebajikan para pekerja dengan melindungi pekerja daripada kehilangan pekerjaan. menyediakan peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang akademik. MTUC berperanan dalam banyak perkara yang melibatkan isu pembangunan dalam kumpulan pekerja di Malaysia.1.2 Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam/ CUEPACS (Kesatuan Sekerja) Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam atau Congress of Unions of Employees in the Public and Civil Services (CUEPACS) merupakan gabungan kesatuan-kesatuan sekerja dalam sektor awam di seluruh Malaysia termasuk badan-badan berkanun dan kuasa-kuasa tempatan. CUEPACS turut berperanan untuk menyelia dan memberi khidmat nasihat perundangan kepada kesatuan-kesatuan sekerja yang bernaung di bawahnya berdasarkan perbekalanperbekalan dalam undang-undang kesatuan sekerja yang berkuatkuasa. Ketiga. Hal ini kerana terdapat pengguna yang dinafikan hak seperti tanda harga. Terakhir. 5. Contohnya. Kedua.1 Malaysian Trade Union Congress (Kesatuan Sekerja) Malaysian Trade Union Congress (MTUC) atau Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia merupakan gabungan kesatuan sekerja bagi pekerja-pekerja seluruh Malaysia dengan 500. Sebagai sebuah kesatuan sekerja terulung di negara ini. Sabah dan Sarawak. kemalangan dan keselamatan sosial para pekerja. sosial dan pelajaran kesatuan-kesatuan sekerja yang bernaung di bawahnya dengan apa sahaja kaedah yang sah dan berpatutan mengikut pendirian Konvensyen Kongres atau Majlis Kongres. CUEPACS juga berperanan dalam menjaga kebajikan para pekerja tetapi terhad kepada kepentingan dan kumpulan sasarannya iaitu pekerja-pekerja sektor awam di Malaysia. Narayanan dan Zainal Rampak. Kumpulan sasaran dan kepentingan bagi persatuan ini ialah golongan pengguna. Antara pemimpin MTUC ialah P. Pertama. Ia telah . Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967.5. Keahlian CUEPACS dibuka kepada semua kesatuan sekerja dalam perkhidmatan awam yang berdaftar di bahagian Semenanjung Malaysia. barangan sudah mencapai tarikh luput. Keempat. Sebagai sebuah gabungan kesatuan sekerja yang besar. MTUC menuntut agar kadar upah minimum yang setimpal ditetapkan oleh kerajaan dan dijadikan dasar ekonomi negara. MTUC juga lantang mendesak agar pindaan dilakukan terhadap beberapa akta yang dilihat tidak mesra pekerja iaitu Emplyment Act. Kelima. 5.3 Federation of Malaysian Consumers Associations (Persatuan Pengguna) Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA) merupakan sebuah persatuan pengguna yang menggabungkan persatuan-persatuan pengguna lain di seluruh Malaysia. Seterusnya. CUEPACS juga menjalankan fungsi untuk menubuhkan jentera yang dipersetujui majikan bagi menjalankan peranan untuk merunding dan membincangkan segala perkara mengenai kesatuan sekerja dan anggota-anggotanya. teknikal dan professional. Kesatuan sekerja ini telah didaftarkan di bawah Akta Persatuan 1966 yang mana pada awal penubuhannya dikenali sebagai National Trade Union Organisation. Ia juga berperanan untuk membantu mana-mana kesatuan sekerja dan anggota-anggotanya dalam bentuk kewangan. MTUC juga menuntut agar waktu bekerja dihadkan kepada lima hari kerana para pekerja perlu untuk diberi waktu bersama keluarga dan urusan peribadi. faedah saran. Kesatuan sekerja ini telah didaftarkan pada 23 Oktober 1957 di bawah Enakmen Kesatuan Sekerja dan terus unggul sebagai kesatuan sekerja kepada sektor awam di Malaysia.1. 000 keahlian. CUEPACS bertanggungjawab dalam kebajikan material. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) ditubuhkan untuk menjalankan fungsi pengurusan kebajikan para pekerja dan ahli keluarga pekerja. CUEPACS mengekalkan misinya sebagai organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan pekerja sektor awam dan menjadi pusat rujukan utama berkaitan hal ehwal pekerja serta pemimpin berlandaskan kepimpinan berpengalaman atau knowledge leadership (k-leadership).

Keempat. Walaubagaimanapun. Kedua. Kedua. DPMM beribu pejabat di Kuala Lumpur dan memiliki 14 cawangan lain di setiap negeri seluruh Semenanjung Malaysia. DPMM bermatlamatkan suatu masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera yang bernilai. Pertama. DPMM berperanan dalam usaha untuk menyatukan seluruh peniaga Melayu demi keperntingan dan faedah bersama dalam perniagaan. Sebagai sebuah badan bukan kerajaan yang mewakili Bumiputera. pengurusan dan kemahiran dalam bidang ekonomi dan perniagaan.4 Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (NGO Melayu dan Bumiputera) Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) merupakan sebuah persatuan peniaga dan badan bukan kerajaan yang mewakili kepentingan ekonomi Melayu dan Bumiputera. 5.2 Perbandingan Peranan Badan Bukan Kerajaan di Malaysia dan Negara Maju dalam Isu Pembangunan Umumnya terdapat banyak persamaan peranan dan tanggungjawab badan bukan kerajaan di Malaysia dan badan-badan bukan kerajaan di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. Hal ini adalah untuk mengukuhkan strategi dan pemilikan sedia ada dalam lapangan ekonomi. membuat kajian dan ujian untuk memperoleh maklumat yang benar sebelum disampaikan kepada para pengguna. berjaya menguasai ekonomi dan kejayaan setiap negeri-negeri di Malaysia. pelajaran. bukan bersifat politik dan merupakan sebuah pertubuhan sivik. FOMCA bertindak memberi dan menyebarkan maklumat mengenai hak-hak pengguna. Jepun dan Korea Selatan. FOMCA bertanggungjawab dalam menyiasat. FOMCA berperanan untuk menambah kuasa beli pengguna dan memastikan pembangunan berasaskan keperluan demi menjamin keadilan sosioekonomi dan alam sekitar. mantap. Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan kecuali negeri Sarawak. Perbezaan ini terletak pada isu atau tuntutan yang diperjuangkan oleh golongan pekerja. Penumpuan sering diberikan kepada ahli komuniti masyarakat dan pelajar-pelajar sekolah. latihan. Kelima. DPMM turut memelihara kebajikan para ahli dewan perniagaan dengan menubuhkan yayasan untuk kebajikan. DPMM berperanan untuk memastikan kelangsungan ekonomi Bumiputera di Malaysia melalui aktiviti perniagaan. United Kingdom.ditubuhkan secara sukarela. Sebagai sebuah persatuan pengguna. tidak bermotifkan keuntungan.1. FOMCA telah bekerjasama dengan kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa untuk menyebarkan maklumat. Umumnya. FOMCA berperanan terhadap beberapa aspek kebajikan terhadap pengguna-pengguna di Malaysia. risalah dan kempen. Dalam isu pembangunan. Demi menjalankan peranannya. DPMM berperanan untuk mewujudkan sebuah pertubuhan perniagaan Melayu di peringkat kebangsaan dan di setiap negeri untuk kepentingan dan faedah kaum Melayu dalam lapangan perniagaan dan ikhtisas. Ketiga. Tujuan . senarai harga barang kawalan dan kualiti produk melalui laman web. Ketiga. FOMCA berperanan untuk memberi pendidikan secara percuma kepada semua pengguna. ia merupakan badan bertindak yang memberi perlindungan kepada pengguna. DPMM berperanan dalam beberapa hal yang melibatkan kepentingan ekonomi Melayu dan Bumiputera. 5. Misi FOMCA bukan hanya terhad untuk nilai kewangan pengguna tetapi untuk nilai kemanusiaan seperti soal keselamatan dan kesihatan. dengan adanya pertubuhan ini diharapkan agar ia dapat mempengaruhi pembentukan dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan perniagaan agar ia tidak mengabaikan kepentingan ekonomi Melayu dan Bumiputera. memberi pendidikan dan melindungi pengguna. Kelima. DPMM berperanan juga dalam kegiatan penyelidikan masalahmasalah perniagaan agar ia dapat dijadikan panduan dalam memajukan dan menyediakan arah terhadap kaedah-kaedah tindakan. Isu pembangunan di Malaysia seperti yang telah dinyatakan mempunyai kaitan rapat dengan isu pembangunan kaum Melayu dan Bumiputera kerana terdapatnya dasar-dasar yang mencakupi kepentingan mereka iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB). Pertama. Hal ini adalah untuk menjamin kualiti hidup yang lebih baik untuk semua rakyat. terdapat juga perbezaan antara badan bukan kerajaan di Malaysia dan di negara-negara maju.

persatuan pengguna dan persatuan peniaga Melayu . perhatian juga turut diberikan terhadap keabsahan dan autoriti badan bukan kerajaan melalui Perkara 10. Perbezaan isu pembangunan antara Malaysia dan negara-negara maju ialah isu gaji minimum dan isu gaji maksimum. kaedah-kaedah yang digunakan badan bukan kerajaan dan pendapat sarjana iaitu Baradat mengenai pluralisme agar ia dapat memberi kefahaman mengenai apa yang dimaksudkan sebagai badan bukan kerajaan. Ketiga-tiga faktor dalaman ini merupakan hasil peranan kerajaan maka ia telah mewujudkan pertentangan dengan badan bukan kerajaan sebagai alat semak dan imbang terhadap kerajaan. Isu gaji maksimum pula diperjuangkan kerana ia diyakini dapat mengelakkan akumulasi wang ringgit dalam segelintir pemilik. deregulation and privatization’dalam memberi kesan terhadap golongan pekerja. pengertian kepada badan bukan kerajaan telah dijelaskan dengan menerangkan ciri-ciri badan bukan kerajaan. persatuan pengguna berperanan untuk menyediakan persekitaran perniagaan yang bersifat mesra pengguna. Akumulasi wang ringgit ini tidak sihat untuk ekonomi kerana wang harus sentiasa dijual beli dan mengalir dalam pasaran. Dalam konteks Malaysia.1 RUMUSAN Esei ini telah menjelaskan peranan badan bukan kerajaan dalam isu pembangunan. Terdapat beberapa persamaan antara badan bukan kerajaan di Malaysia dan negara-negara maju.bahagian ini adalah untuk membandingkan Malaysia yang diklasifikasikan sebagai negara membangun dan negara-negara yang telah mencapai status maju. Faktor-faktor ini telah dibahagikan kepada dua iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Selain itu. jenis-jenis badan bukan kerajaan telah dikemukakan hasil daripada faktor luaran dan faktor dalaman. ciri-ciri pluralisme. Isu gaji minimum diperjuangkan di Malaysia oleh kesatuan sekerja seperti MTUC manakala negara-negara maju memperjuangkan isu gaji maksimum. Dalam bahagian seterusnya. Badan bukan kerajaan juga berperanan untuk menyedarkan masyarakat tentang adanya hak semulajadi dan hak sivil. pengguna dan kumpulan sasaran tertentu. Antaranya ialah menyediakan fungsi semak dan imbang (check and balance) dalam sesebuah sistem politik terutamanya dalam hal-hal berkaitan pembentukan dasar dan matlamat ekonomi sesebuah kerajaan. kelebihan pluralisme dan kelemahan pluralisme supaya ia dapat menunjukkan kesignifikanan badan bukan kerajaan dalam menanggapi isu-isu pembangunan di Malaysia. Faktor-faktor dalaman pula telah diterangkan dengan memperlihatkan ciri-ciri dasar ‘liberalisation. Dalam bahagian pengenalan. Dalam bahagian takrif dan konsep badan bukan kerajaan. Perlembagaan Persekutuan dan pendaftaran dalam Jabatan Pendaftaran Persatuan Malaysia. badan bukan kerajaan tidak kira di Malaysia atau di negara-negara maju memainkan peranan dalam jaminan sosial terhadap para pekerja. inti pati kepada keseluruhan esei telah diberikan untuk menerangkan objektif utama isi esei ini dan bahagian-bahagian lain secara umum. Bahagian faktor-faktor kewujudan badan bukan kerajaan dalam isu pembangunan pula telah merangkumi penjelasan dan penghuraian terhadap punca kemunculan badan-badan bukan kerajaan mengikut kepentingan tersendiri. Untuk menjelaskan lagi kefahaman dan mengukuhkan hujah. Ia bertujuan untuk memperlihatkan pengiktirafan terhadap kewujudan badan bukan kerajaan sebagai salah satu entiti politik. isu gaji minimum adalah untuk menetapkan gaji paling rendah boleh dibayar kepada para pekerja. Peranan ini selalunya dimainkan oleh persatuan pengguna. Akhir sekali. pengguna dan etnik Melayu Bumiputera. 6. Tambahannya. Antara jenis badan bukan kerajaan ialah kesatuan sekerja. Teori Sistem Dunia Wallerstein dan Teori Globalisasi telah digunakan untuk menerangkan perkaitannya dengan pengantarabngsaan ekonomi dan penghakisan kuasa negara akibat kemunculan MNCs dalam ekonomi sesebuah negara. Dalam bahagian seterusnya. Faktor luaran telah menjelaskan bagaimana pasaran global dan persaingan MNCs menyebabkan isu-isu pembangunan di Malaysia menjadi bertambah kompleks selain percambahan masalahmasalah baharu. Tujuannya untuk membela nasib pekerja dan membasmi kemiskinan melalui kuatkuasa undang-undang. penerangan ditumpukan kepada teori pluralisme.

Rahman (sekarang Dato’) sebagai Setiausaha Agung. FOMCA dan DPMM. jelas bahawa badan bukan kerajaan sememangnya berperanan besar dalam isu pembangunan kerana ia mewakili kelompok masyarakat yang nyata terpinggir atau terlepas pandang dalam arus ekonomi yang kian dipengaruhi pasaran global dan kewujudan MNCs. Persatuan pengguna pula ditubuhkan untuk mewakili kepentingan para pengguna seperti Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA) dan Consumers Association of Penang (CAP). Setiap badan bukan kerajaan ini telah dihuraikan peranannya dalam isu-isu pembangunan di Malaysia. Kesimpulannya. Oleh itu.Bumiputera. Pada tahun 1974 sdr Anwar Ibrahim telah dilantik sebagai Presiden ABIM yang kedua. badan bukan kerajaan harus menjalankan peranan sebagai wakil kumpulan pekerja. Ustaz Siddiq Fadzil (sekarang Dato’ Dr) pula telah dilantik untuk memangku dan seterusnya menjadi Presiden ABIM selepas penyertaan sdr Anwar Ibrahim ke dalam UMNO pada tahun 1982. organisasi dan maklumat berkaitan beberapa badan bukan kerajaan iaitu MTUC. Pengerusi penaja rasmi ketika itu ialah (almarhum) Ustaz Abdul Wahab Abdullah dan sdr Fauzi Abd. Persatuan peniaga Melayu dan Bumiputera pula mewakili kepentingan ekonomi etnik Melayu dan Bumiputera seperti Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM). ABIM merupakan sebuah (badan bukan kerajaan) NGO Islam yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan pada 17 Ogos 1972 di bawah Akta Pertubuhan 1966. CONTOH NGO 1) ABIM Sejarah Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah ditubuhkan pada 6 Ogos 1971 di Fakulti Pengajian Islam. Kesatuan sekerja mewakili kepentingan golongan pekerja iaitu Malaysian Trade Union Congress (MTUC) dan Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS). Muktamar ABIM yang pertama telah diadakan pada tahun 1972 di mana Ustaz Razali Nawawi (sekarang Profesor Dr) telah dipilih sebagai Presiden ABIM yang pertama manakala sdr Anwar Ibrahim (sekarang Dato’ Seri) dipilih sebagai Setiausaha Agung. CUEPACS. pengguna dan etnik Melayu Bumiputera dengan lebih berkesan agar ia dapat memberi impak yang berterusan dalam pembangunan di Malaysia yang dihimpit proses pengantarabangsaan ekonomi. Bahagian terakhir ialah perbandingan peranan badan bukan kerajaan di Malaysia dan negara maju dalam isu pembangunan. . Bahagian badan bukan kerajaan dan peranannya dalam isu pembangunan menerangkan secara ringkas sejarah. Perbandingan ini adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbezaan antara Malaysia iaitu negara membangun dan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) hasil beberapa pertemuan generasi pengasas ketika itu.

ketika kepimpinan Ustaz Siddiq Fadzil. Dalam era 1970-an. semasa ABIM berada di bawah kepimpinan Ustaz Razali Nawawi dan sdr Anwar Ibrahim. ABIM terus menjadi jurubicara umat dalam pelbagai dimensi agar umat seluruhnya terpelihara iman. ekonomi dan politik negara. Aktiviti Nasional & Antarabangsa ABIM mempunyai wawasan untuk melihat kemunculan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang bermaruah yang mampu mendepani cabaran zaman. Di alaf baru. Pada September 1997. Pada dekad kedua. (e) memperjuangkan keadilan. harta. sdr Ahmad Azam Abdul Rahman membawa tema pemugaran semula idealisme untuk menggilap semula dinamika perjuangan serta agenda pemersatu ummah. bertepatan dengan tuntutan semasa yang begitu mendesak. maruah. ABIM mengambil pendekatan confrontationaldan dengan demikian. Kedah. ABIM yang berada di bawah kepimpinan Ustaz Muhammad Nur Manuty berperanan lebih proaktif sebagai rakan dalam pembinaan negara (partner in nation-building). hak dan keselamatan mereka. (c) membina rupa budaya bangsa yang sihat. (b) memperkukuhkan hubungan pelbagai kaum dalam rangka membina integrasi nasional. Untuk ini ABIM amat prihatin terhadap pelbagai isu sosial. ABIM sedia mendokong dan memperjuangkan usaha-usaha (a) mewujudkan perpaduan ummah. di tahun-tahun 1980-an. Ketika dekad ketiga 1990-an pula. nyawa. sdr Ahmad Azam Abdul Rahman telah dipilih sebagai Presiden ABIM yang kelima di Muktamar Sanawi ABIM ke-26 di Alor Setar. ABIM menjadi vocal terhadap beberapa dasar dan pendirian pihak pemerintah. . Pendekatan ini dirasakan sesuai dengan tuntutan dan keperluan era itu. kebebasan. dan (g) membudayakan amalan politik yang bersih. pendekatan ABIM ditandai oleh perubahan orientasi ke arah pendekatan menangani dan menyelesaikan masalah (problem-solving). (d) meningkatkan kualiti alam sekitar. (f) membanteraskan kemiskinan. Pendekatan ini melahirkan banyak institusi dan agensi ABIM seperti Islamic Outreach-ABIM dan seumpamanya.Ustaz Muhammad Nur Manuty (sekarang Dr) telah dilantik sebagai Presiden pada tahun 1991.

Usaha ABIM mempertemukan dua pemimpin parti terbesar negara telah terakam dalam sejarah melalui Syarahan Perdana Palestin anjuran bersama ABIM dan Dewan Bahasa Pustaka (DBP) pada 8 Mei 2002. DBP. 111 buah daerah seluruh negara terlibat serta seramai 25. Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi dan Timbalan Presiden PAS ketika itu. Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Seri Mahathir Mohamad yang juga merupakan Presiden UMNO telah dipertemukan dengan almarhum Dato’ Fadzil Nor (Presiden PAS merangkap Ketua Pembangkang Parlimen ketika itu) di Balai Tun Syed Nasir.000 orang remaja dan belia seluruh negara telah mendapat manfaat dari pengisian bengkel tersebut yang berupa pendedahan teori dan praktikal amalan murni di bulan Ramadhan.Perpaduan Ummah ABIM sentiasa konsisten dalam usahanya membina kesatuan ummah. Dato’ Seri Abdul Hadi Awang ini disaksikan di secara langsung di seluruh negara. . Rakan Dalam Pembangunan Belia ABIM juga telah diberikan kepercayaan oleh Kementerian Belia dan Sukan (KBS) untuk menjadi rakan pembangunan belia. Dato’ Dr. Majlis yang turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri ketika itu. Bengkel Penghayatan Ramadhan merupakan salah satu produk dakwah yang dirangka oleh ABIM untuk memenuhi matlamat tersebut. Dengan mandat ini. Sebanyak 555 buah masjid. ABIM bertanggungjawab memberi pengkhususan kepada program pembinaan insan melalui penganjuran aktiviti keagamaan dan kerohanian di seluruh negara. pengendalian aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan di masjid dan kawasan setempat.

dan World Council of Muslim Inter-Faith Relations (WCMIR). Di samping itu. Bantuan Kemanusiaan Projek kemanusiaan ABIM adalah bersifat jangka masa panjang melibatkan mangsa-mangsa peperangan seperti membekalkan makanan dan ubat-ubatan. sektor swasta. badan swasta. Islami Chhatra Shibir (Bangladesh). ABIM juga menjalin hubungan yang akrab dengan badan belia lain di peringkat serantau dan antarabangsa. ABIM memimpin gabungan 76 badan bukan kerajaan (NGO) di bawah Misi Keamanan Sejagat (Global . para ibu. Jaringan Dakwah Antarabangsa ABIM adalah sebuah organisasi belia berorientasi dakwah yang aktif dalam pelbagai gabungan induk badan Islam sedunia seperti World Assembly of Muslim Youth (WAMY). pembangunan prasana dan kemudahan pendidikan serta kesihatan. Regional Islamic Southeast Asia and the Pacific (RISEAP). Pelbagai pertandingan menarik untuk kanak-kanak. Dewan Dakwah Islamiah. remaja. Antaranya ialah Asean Youth Council (AYC). penguasa tempatan. badan bukan kerajaan (NGO). Nahdatul Ulama (Indonesia). Rabitah Islami (Arab Saudi). Jamaat-e Islami (Pakistan). Muhammadiyah. pertandingan melukis. mewarna dan gubahan kraftangan. pemeriksaan dan ceramah kesihatan secara percuma. Council of ASEAN Youth Coordination (CAYC). dan The Islamic Foundation (England). kaunter menderma darah serta persembahan hiburan dan kesenian Islam. Australian Federation of Islamic Council (AFIC). Darul Arqam Singapura. bekalan air bersih. pameran dan khidmat nasihat oleh agensi kerajaan. belia. aneka jualan gerai amal. dan keluarga seperti sukaneka. Young Muslim Association of Thailand (YMAT). International Institute of Islamic Thought (IIIT).Pembangunan Komuniti Hari Bersama Komuniti yang dianjurkan di peringkat daerah dan mukim merupakan aktiviti lapangan ABIM yang menawarkan peluang kepada masyarakat setempat mendapatkan pelbagai manfaat melalui penglibatan agensi kerajaan. dan pertubuhan bukan kerajaan. ASEAN Muslim Secretariat (AMSEC).

Dr Mohamed Ikram Mohamed Salleh Timbalan Presiden II(Bukan Perubatan) :Mohamad Azman Sulaiman Setiausaha Agung: Raja Riza Shazmin Bt Raja Badrul Shah Penolong Setiausaha : Prof. Uzbekistan. kewangan . Jemilah Mahmood. Hashimite Charity (Jordan) dan United Nations on Human Committee Relief (UNHCR) telah membolehkan ABIM melaksanakan projek bantuan kemanusiaan dan menjalin kerjasama dengan agensi bantuan tempatan di pelbagai pelusuk dunia. beliau dan beberapa rakan sejiwa dengannya telah menubuhkan Persatuan Perubatan Malaysia pada Jun 1999. Baghdad dan Najaf di Iraq serta Amman di Jordan. Presiden:Datuk Dr. 2) MERCY Sejarah Perang Kosovo pada 1999 yang melibatkan pembersihan etnik oleh puak Serb terhadap penduduk Kosovo telah memberi ilham kepada Datuk Dr Jemilah Mahmood . Kerjasama dan persefahaman erat dengan badan kemanusiaan antarabangsa seperti Islamic Relief Agency (ISRA). Timbalan Presiden I (Perubatan) : Prof. Kabul (Afghanistan).Peace Mission) dan penaja kepada Malaysian Relief Agency – Sarajevo (MRA). Malaysian Relief International (MRI) selain aktif sebagai badan gabungan dalam Perikatan Keamanan Rakyat Malaysia (AMAN).genekologi untuk memberi perkhidmatan kesihatan percuma kepada mereka. Dr P Shanmuhasuntharam Bendahari :Pubalan Ramachandaran & Kannan Manickam . Malangnya sangat sukar untuk mendapatkan bantuan perubatan . Kosovo. [sunting] Organisasi • • • • • • • Penaung : Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. pengangkutan dan tenaga kerja dari pertubuhan sukarela antarabangsa sedia ada. Qasr-e-Shirin (sempadan Iran-Iraq). Kashmir (sempadan India-Pakistan). Lantaran itu. Perak. Misi pertama mereka ialah ke Kosovo diketuai oleh Dr Jemilah Mahmood dan 4 sukarelawan yang lain. Peshawar (sempadan PakistanAfghanistan). ABIM terlibat secara langsung dalam misi kemanusiaan di peringkat antarabangsa seperti di Bosnia. seorang doktor obstektik.

rumah penempatan semula Desa Seubun Ayun dan rumah utama Desa Weu Raya. nutrisi. Yusoff . dan Pusat Anak Yatim Sukamakmur di Sibreh. Daud.5 juta. Darni M. Dr. Heng Aik Cheng . rumah anak yatim Babun Najah di Ulee Kareng. 60 agensi kemanusiaan telah menggunakan pelbagai piawai sejak 10 tahun yang lalu. Fakulti Kedoktoran Universiti Syiah Kuala (Unisyiah) yang ditaja sepenuhnya oleh Petroliam Nasional Bhd. Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (Mercy Malaysia). Aceh Jaya. Majlis penyerahan Gedung Petronas turut disertai Pengarah Urusan Khazanah Nasional Bhd. Piawai penilaian juga dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. . [sunting] Banjir di Johor Mercy turut memberi bantuan ketika banjir melanda Johor. Mercy merupakan pasukan pertama tiba di sana. Akademi Farmasi Dinas Kesihatan. Kelab Lion Malaysia. (Petronas). air. Seramai 500 jururawat dan 211 pelajar Unisyiah terkorban pada 26 Disember 2004 akibat tsunami. Menyiapkan Pusat Anak Yatim Daruzzahidin di Kuta Baro. Pembinaan semula kem pemindahan dalaman (IDP) Desa Weu raya. Mercy berjaya menyiapkan 16 projek pembangunan bernilai RM18. Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta badan-badan bukan kerajaan. Pusat Kesihatan Masyarakat Meuraxa dan Pusat Kesihatan Masyarakat Panga. Persekutuan Pengakap Malaysia. kebersihan serta tempat tinggal. Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengerusi dan Pengasas Kumpulan Sapura. Akademi Perawat Jabatan Kesihatan. Medic Asia. Datuk Azman Mohktar.Encik Azman Zainon Abidin [sunting] Tatacara bantuan Bagi menyelaras bantuan perubatan dan kemanusiaan Mercy telah menggunapakai beberapa kaedah seperti Sphere Standard . Mercy mendapat kerjasama daripada Badan Pemulihan dan Pembinaan Semula (BRR) Indonesia dan penduduk tempatan. Tan Sri Shamsuddin Abdul Kadir dan Rektor Unisyiah. Pahang.Ahli jawatan kuasa :Dr. [1] [sunting] Misi di Aceh Apabila bencana tsunami 2004 berlaku di Aceh. Yang Dipertua Petronita. Bangunan ini dinamakan Gedung Petronas. Pembinaan Sekolah Menengah Umum Lhoknga. Dr Ahmad Faizal Perdaus .Januari 2007. Ini termasuklah penilaian tahap kesihatan.. Datin Sri Noraini Mohd. Sukarelawan lain yang turut membantu ialah Yayasan Salam. Melaka pada 19 Disember 2006 . • • • • • Bangunan Program Akademi Jururawat. Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM). Rumah anak yatim Kayee Kunyit di Aceh Besar yang ditaja oleh Yayasan Shamsuddin Abdul Kadir di bawah Kumpulan Sapura.Sphere Standard merupakan penentu keperluan minimum mangsa bencana.

my/country.Iran Gempa bumi di Bam.com.mercy. Bekalan perubatan dan ubat-ubatan bernilai USD400. provinsi Kerman .000 (USD1 = RM3.mercy.asp? y=2007&dt=0117&pub=utusan_malaysia&sec=rencana&pg=re_06.org. Mercy Malaysia menghantar pasukan pakar perubatan ke-7 ke Semenanjung Gaza . Serangan hanya dihentikan apabila Presiden Amerika Syarikat yang baru. ↑ http://www. merawat 175 pesakit setiap hari dan membantu 18.my . ↑ Mercy Hantar Pasukan Ketujuh Ke Gaza 3) .000 mangsa.utusan. Pada 25 Januari 2009.php 3. 13 km dari bandar Bam . Mercy Malaysia telah bertugas di hospital medan bersama pasukan Itali di Baravat.[3] [sunting] Rujukan 1.62) telah dihantar. Barack Husssein Obama mengangkat sumpah pada 20 Januari 2009.htm&arc =hive 2.[2] [sunting] Gaza. Palestin sejak 27 Disember 2008 hingga 20 Januari 2009. Pelbagai kemusnahan akibat bom digugurkan termasuk sekolah dan penempatan milik PBB. Orang ramai boleh menderma melalui Tabung Bantuan Palestin melalui Mercy Malaysia melalui akaun Maybank 5621-7950-4126 atau melayari web www. ↑ http://www.my/utusan/archive. Iran pada 26 Disember 2003 memusnahkan bandar purba tanah liat berusia 2500 tahun. Seramai 9 misi Mercy telah dihantar ke sana.Pemangku Presiden Mercy Malaysia Dr Ahmad Faizal Perdaus menyatakan infrastruktur dan kemudahan kesihatan di Gaza mengalami kerosakan teruk.[sunting] Misi di Bam.org. Mercy beroperasi di sana hingga April 2004 . Palestin Israel melancarkan perang terhadap Hamas di Gaza .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful