P. 1
KELEMAHAN KURIKULUM

KELEMAHAN KURIKULUM

|Views: 327|Likes:
Published by Stephanny Sylvester

More info:

Published by: Stephanny Sylvester on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

MENGENALPASTI KELEMAHAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH

ISI KANDUNGAN
1.Pengenalan................................................................................................1 Latarbelakang ..........................................................................................................1 Pernyataan Masalah.................................................................................................3 Objektif Kertas Tugasan............................................................................................4 Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4..............................................................5 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR................................................................5 Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4..............................................6 Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4........................................................................8 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP .................................................................................................................8 Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’......................................................10 Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’.........................................................11 Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’...................................................................13 Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4...........................................................15 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP ......................................................................................................................15 Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’............................................16 Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’.................................................17 Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’..........................................................19 Kesimpulan.................................................................................................21 Rujukan......................................................................................................23 Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR.................................24

bidang manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan. strategi adalah dan pendidikan Su (1992) di sesebuah institusi yang bahawa berdasarkan kepada kurikulum Goodlad menerangkan kurikulum adalah satu rekabentuk atau perancangan bagi sesuatu institusi atau negara yang mengandungi peluangpeluang belajar yang sebenar yang disediakan untuk satu jangka waktu dan tempat tertentu. 1996). Pengenalan Latarbelakang Pelaksanaan pendidikan digubal. KBSR ini adalah berlandaskan kepada Perakuan 57(a) Laporan Kabinet (1979) membolehkan mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. Pendidikan di peringkat sekolah rendah dilaksanakan berdasarkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 di mana pembentukan kurikulum ini adalah berasaskan keperluan individu iaitu: “Kurikulum dirancang Sekolah untuk Rendah itu hendaklah murid-murid dan negara (Mok. bakat dan Mukasurat 1 daripada 25 .1. minat. Ia menjadi alat untuk membawa perubahan tingkah laku dalam diri pelajar sebagai hasil daripada aktiviti-aktiviti mereka di institusi pendidikan dan juga seluruh pengalaman-pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar dengan bimbingan sekolah.

kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu” Proses pendidikan peringkat sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran asas yang mana terdaapt dua langkah yang diberikan perhatian. Pertama. penyayang. hidup dalam masyarakat yang demokratik. komponen Kemanusiaan dan Persekitaran memberi kemahiran muridmurid untuk aspek manusia dan alam sekelilingnya. Pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran ini bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang bersatu padu. Kajian Tempatan merupakan satu mata pelajaran yang diajar di Tahap II di peringkat sekolah rendah. menggunakan kemahiran tersebut. mata pelajaran Alam dan Manusia diperkenalkan di Tahap II tetapi kemudiannya dipecahkan kepada dua mata pelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pada Tahun 1995 (Mok. progresif dan sejahtera. Kajian Tempatan menjadi pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di kalangan murid. 1996). Pada awalnya. ruang liput kedua yang mengesahkan identiti dan Mukasurat 2 daripada 25 . Di sepanjang masa persekolahan rendah. 1996). menguasai kemahiran itu dan kedua. Tahap I dalam sekolah rendah ditumpukan kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas manakala Tahap II dirangka untuk pengukuhan dan penggunaan kemahirankemahiran asas bagi mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu (Mok. Kandungan dalam Sukatan Pelajaran (SP) Kajian Tempatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) merangkumi tiga ruang liput iaitu ruang liput pertama yang menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat.

2001a). 2001b). ekonomoi dan kejayaan negara Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. 2001b). Huraian Sukatan Pelajaran menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) pula merupakan satu dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakan murid menghadapi pengetahuan arus pada globalisasi abad serta ekonomi (Pusat berasaskan ke-21 Perkembangan Kurikulum. Pernyataan Masalah Di peringkat sekolah. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. keadaan sosial. Sesebuah RPT atau RPH perlulah merujuk kepada SP dan khususnya HSP bagi merancang pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pengisian kurikulum muridmurid menepati matlamat dan objektif HSP yang ditetapkan. Mukasurat 3 daripada 25 . Namun. SP dan HSP menjadi dokumen asas untuk membuat Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk sesuatu mata pelajaran.keistimewaan kawasan tempat tinggal murid dan ruang liput ketiga yang memperihalkan tentang sejarah. guru-guru disarankan menggunakan mengolah kreativiti untuk memilih. kesesuaian menyusun murid dan aktiviti mengikut (Pusat Perkembangan Kurikulum.

guru perlu menyesuaikan tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid. (2)Untuk memberikan cadangan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. kebolehdapatan sumber pengajaran dan pembelajaran dan situasi dalam sekolah untuk membangunkan RPT dan RPH. Mukasurat 4 daripada 25 . Objektif Kertas Tugasan Kertas untuk tugasan Tahun ini Empat bertujuan serta untuk membincangkan cadangan kelemahan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR khususnya memberikan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan berkenaan. Objektif khusus kertas tugasan ini adalah seperti berikut: (1)Untuk membentangkan aspek-aspek kelemahan dalam SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4.Dalam masa yang sama. dan (3)Untuk menerangkan cabaran dan implikasi kepada cadangan penambahbaikan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. Perubahan maklumat dan akibat arus globalisasi masa kini dan teknologi komunikasi menyebabkan terdapatnya beberapa aspek dalam SP dan HSP yang perlu dinilai semula supaya sesuai dengan perubahan semasa.

bahagian dan negeri supaya mereka cinta dan bangga dengan persekitaran dan negeri mereka. objektif dan organisasi kurikulum bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahap II. keadaan sosial.Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR ini memuatkan maklumat mengenai matlamat. Ruang liput ketiga pula memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah. bahagian dan negeri Ketiga: Negara kita Setiap ruang liput ini memberikan hasil pembelajaran yang berlainan. rumah. Mukasurat 5 daripada 25 . mukim. jiran dan sekolah) menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan bermasyarakat. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa dan negara Malaysia. daerah/jajahan. Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang identiti dan keistimewaan kawasan tempat tinggal. ekonomi dan kejayaan negara. rumah. mukim. terdapat tiga ruang liput dalam program pembelajaran Tahap II sekolah rendah iaitu: Pertama: Keluarga. daerah/jajahan. jiran dan sekolah Kedua: Kawasan tempat tinggal. Mengikut SP ini. Ruang liput pertama (keluarga.

Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik atau bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid-murid. objektif. Huraian Sukata Pelajaran Kajian Tempatan disediakan bagi meningkatkan kefahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran maklumat tentang kandungan SP tersebut. Lampiran 1 memberikan butiran lebih lanjut mengenai pembahagian topik berkenaan mengikut tahun. ruang liput dan bidang kajian mata pelajaran ini. Mukasurat 6 daripada 25 . Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Perancangan Tempatan dan pelaksanaan mata pelajaran Kajian yang berkesan di sekolah memerlukan guru mengetahui dan memahami matlamat. 2001a). iii. Mengetahui skop. ii. Tujuan HSP adalah untuk membantu guru: i. Menentukan objektif am. Mentafsir dan memahami SP Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan tepat. organisasi kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan di dalam SP Kajian Tempatan sekolah rendah.Pengalaman pembelajaran dalam ruang liput tersebut dapat membentuk warganegara yang bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. objektif khusus dan hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran.

Pernyataan hasil pembelajaran diolah secara khusus supaya mudah diukur dengan tepat tentang apa yang boleh dimanifestasikan oleh murid berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran mereka. Kedalaman dan keluasan skop sesuatu topik ditentukan oleh subtopik.iv. Guru boleh memilih tajuk kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil sebagai isi pelajaran mengikut kesesuaian. afektif dan psikomotor. HSP ini dipersembahkan dalam empat lajur iaitu pengajaran dan pembelajaran yang Topik/Subtopik. Lajur Contoh Aktiviti pula memberikan panduan kepada guru untuk mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. dan Melaksanakan berkesan. murid dapat menghayati mesej yang disampaikan. Lajur Hasil Pembelajaran menunjukkan segala kemahiran dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai murid. Lajur Topik/Subtopik menyenaraikan topik utama dan subtopik-subtopik serta tajuk-tajuk kecil. Lajur Unsur Patriotisme pula menyenaraikan nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang ingin dipupuk. v. kesediaan dan keupayaan murid apabila membuat RPT dan RPH. Menyediakan rancangan pelajaran yang sistematis. Unsur Patriotisme dan Contoh Aktiviti. tajuk kecil dan perincian huraian tajuk kecil. Ini merupakan kandungan sukatan pelajaran. Hasil Pembelajaran. Hasil pembelajaran ini disenaraikan mengikut urutan kesukaran dan merangkumi bidang kognitif. Aspek ini perlu disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melaluinya. Mukasurat 7 daripada 25 .

Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP Di dalam SP. Kajian istilah ‘Ruang Liput’ Tahap digunakan dalam I. untuk mata menjelaskan pelajaran bidang-bidang Tempatan pembelajaran Bidang-bidang pembelajaran pula dikategorikan kepada Topik. Rajah 1: Grafik dalam SP Rajah 2: Grafik dalam HSP Mukasurat 8 daripada 25 . Grafik di bawah menunjukkan paparan dalam SP.

Di dalam SP dan HSP. Ia grafik dalam SP dan boleh HSP ini tidak jelas keseragaman juga tidak dan menimbulkan dengan menunjukkan pembahagian sukatan pelajaran mengikut tahun. Kelemahan ini sebenarnya merupakan satu kelemahan kecil sahaja tetapi perlu diambilkira. Paparan dalam bentuk pengurusan grafik tidak digunakan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan. Pembestarian yang diamalkan dalam konteks pendidikan sekolah tidak ditunjukkan dalam penyampaian maklumat dalam SP ini. Guru merupakan warga pendidik yang sibuk dan perlu mengakses dan mengumpul maklumat dengan cepat. Rajah 3: Grafik dalam SP SP hanya menjelaskan pembahagian topik seperti Rajah 3 dan seterusnya memberikan senarai topik-topik dalam Tahap II. tanpa memberi indikasi dalam senarai tersebut topik tersebut untuk tahun mana.Penyampaian menunjukkan kekeliruan. Penggunaan Mukasurat 9 daripada 25 . paparan berikut menunjukkan pembahagian bidang pembelajaran. Kebanyakan maklumat disampaikan dalam bentuk teks yang memerlukan lebih banyak masa untuk scanning dan sklmming.

Menghargai rumah dan keluarga sendiri. Rumah dan Keluarga mengisahkan perihal rumah dan keluarga murid serta interaksi dalam keluarga. cara hidup dan perubahanperubahan yang berlaku dalam keluarga dari masa ke semasa. 1. murid-murid juga semasa perlu didedahkan dengan dan perubahan-perubahan seperti perceraian Mukasurat 10 daripada 25 . Mengenali rumah sendiri dari segi bentuk. Menerusi topik ini. murid akan mengetahui dan memahami tentang rumah sebagai tempat perlindungan. konsep keluarga asas dan keluarga kembangan. kemudahan asas dan fungsinya sebagai tempat perlindungan. Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik pertama. Memahami keluarga sebagai satu institusi sosial dan peranan setiap anggota keluarga. dan 3. Perubahan yang dimasukkan dalam pembelajaran sekarang hanya meliputi aspek kelahiran. Secara amnya. 2. Murid-murid perlu didedahkan kepada perubahanperubahan yang berlaku dalam insititusi sosial iaitu keluarga. Objektif topik ini adalah. Topik ini juga menyentuh peranan dan tanggungjawab murid terhadap rumah dan keluarga. kandungan dalam topik ini merangkumi pengetahuan asas murid-murid mengenai aspek rumah dan keluarga asas.istilah yang tidak seragam juga menyebabkan guru terpaksa mengambil masa memahami konteks istilah tersebut. kematian dan perkahwinan. Salah satu daripada topik pembelajaran yang dimuatkan adalah Perubahan dalam Keluarga (1d) [Rajah 4]. Namun.

dan berbincang mengenai sebab. Kemudahan Asas Mukasurat 11 daripada 25 . Ruang dan Kegunaan e. Pembinaan Rumah c. perasaan dan kesan perubahan dalam keluarga mereka. Rajah 4:Topik Pembelajaran ‘Perubahan dalam Keluarga’ dalam HSP Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’ Subtopik-subtopik dalam ‘Perihal Rumah’ memuatkan enam tajuk kecil iaitu: a.perkahwinan semula dalam keluarga. Rumah saya b. Jenis Rumah d.

kontraktor. Rajah 4: Sub-topik ‘Pembinaan Rumah’ dalam HSP Mukasurat 12 daripada 25 . Keceriaan dan Keselamatan Rajah 4 di bawah menunjukkan subtopik ‘Pembinaan Rumah’ di mana terdapat tiga tajuk kecil iaitu pelan.f. bahan binaan dan pihak yang telribat seperti arkitek. tukang kayu dan tukang paip.

Pengasingan kepada subtopik (b. bilik sembahyang (surau). Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ‘Sekolah Saya’ terdiri daripada enam subtopik iaitu lokasi. kantin. Lokasi hanya memberi fokus kepada lokasi bilik darjah murid seperti ditunjukkan dalam Rajah 5. peraturan dan keselamatan dan aktiviti.Pengetahuan mengenai pihak yang terlibat dalam pembinaan rumah dianggap tidak relevan dalam memberikan pengalaman pembelajaran mengenai pembinaan rumah. jawatan dan tanggungjawab. sejarah. identiti. dan sebagainya supaya murid juga dapat memperihalkan seolah dengan lebih meluas. Penumpuan kepada bilik darjah sahaja didapati tidak memadai kerana muridmurid juga sepatutnya mengetahui lokasi bagi tempat-tempat lain seperti bilik guru. pusat sumber.iii) ini agak bertindih dengan pengisian untuk subtopik (d) dan (e). Mukasurat 13 daripada 25 . Ini kerana aspek ini dapat disentuh secara tidak langsung dalam membincangkan sub-topik (d) Ruang dan Kegunaan dan (e) Kemudahan Asas dalam topik ini. bilik bimbingan dan kaunseling.

Rajah 5: Lokasi dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ini juga tidak memberi pendedahan kepada peranan badan-badan tertentu di dalam sekolah seperti peranan Pusat Sumber. dalam subtopik (e. Begitu juga. aspek peraturan di tempattempat khas tidak memasukkan pusat sumber. bilik bimbingan dan kaunseling dan tempat-tempat lain yang khas di sekolah. Bilik ICT. Mukasurat 14 daripada 25 . dan sebagainya. Bilik Bimbingan dan Kaunseling.iii) Peraturan dan Keselamatan.

Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP Penyampaian maklumat dalam SP dapat diperbaiki dengan menggunakan borang pengurusan grafik yang sesuai di mana ia dapat memaparkan maklumat secara berasingan dan keseluruhan dalam satu bentuk grafik. Masyarakat Malaysia 1. Latar belakang Pembangunan jiran. Perihal Setempat 1. Cara sebegini lebih mudah difahami. rumah. mengurangkan masa merujuk dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Sejarah negara kita 4. Grafik yang ditunjukkan dalam Rajah 6 di bawah adalah cadangan untuk memaparkan maklumat dalam SP KBSR Kajian Tempatan. Sekolah Kita 4. Rumah dan Keluarga 2. Bidang Pembelajaran Kajian Tempatan Pertama Kedua Ketiga (Tahun 4) (Tahun 5) (Tahun 6) Keluarga. Kejayaan dan kebanggaan negara Mukasurat 15 daripada 25 . Keindahan negara kita 3. Ekonomi negara 3. Mengenal negara kita 2. sekolah dan Negara Kita Negara Kita perihal setempat Topik-topik yang diliputi adalah: 1. Pembinaan bangsa dan negara 4. Sumber negara 2. Kejiranan 3.

Rajah 5: Cadangan Pengolahan Pembelajaran dalam SP dan HSP Penyampaian grafik yang lebih jelas membolehkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Isu perpecahan dalam keluarga merupakan satu isu yang tidak boleh diketepikan dalam generasi masa kini. ketiadaan keluarga kembangan dalam ruang lingkup kehidupan kanak-kanak sekarang. Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik rumah dan keluarga perlu memasukkan isu-isu kekeluargaan yang semasa dan futuristik. 5 dan 6. Mereka perlu dibawa berbincang mengenai sebab. 5 dan 6 di samping memberi gambaran keseluruhan kandungan sukatan pelajaran dari Tahun 4. Ia juga terus memberi gambaran pemecahan bidang pembelajaran kepada Tahun 4. Kadar perceraian dan ibu tunggal semakin meningkat sekarang dan dihubungkaitkan dengan pelbagai isu sosial di kalangan kanak-kanak. Mata pelajaran Kajian Tempatan boleh dijadikan satu saluran utama dan awal untuk mendidik murid-murid untuk memahami dan mempunyai pengetahuan untuk menangani kesan daripada masalah ini. sukatan pelajaran yang ada sekarang tidak memasukkan beberapa aspek semasa dalam keluarga moden seperti kejadian perceraian dalam keluarga. sama seperti mereka Mukasurat 16 daripada 25 . kehadiran pembantu rumah. Dalam mempelajari aspek rumah dan keluarga. perasaan dan kesan perubahan sedemikian dalam keluarga mereka.

Tajuk kecil diagihkan kepada (b) Jenis Rumah dan (e) Kemudahan Asas d Ruang Kegunaan dan Dikekalkan e Kemudahan asas Memasukkan “Pihak yang satu tajuk kecil seperti dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu terlibat arkitek. kematian dan perkahwinan dalam keluarga. tukang kayu dan tukang paip” Mukasurat 17 daripada 25 . Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’ Tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik ‘Perihal Rumah’ didapati mempunyai pertindihan kandungan sukatan pelajaran. kontraktor.membincangkan perihal kelahiran. Urutan tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik berkenaan dicadangkan seperti berikut. No Urutan TajukTajuk Kecil Cadangan a b Rumah Saya Jenis Rumah Dikekalkan Memasukkan dua tajuk kecil dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu pelan dan rumah bahan binaan dalam perbincangan mengenai jenis-jenis c Pembinaan Rumah Digugurkan.

Keceriaan dan keselamatan juga dicadangkan agar dipisahkan kerana aspek keceriaan dan keselamatan mempunyai skop yang luas. pula lebih sesuai digabungkan dengan tajuk kecil “Kemudahan Asas” kerana dalam tajuk ini. Ini kerana apabila akan membincangkan yang digunakan. keselamatan rumah masa kini menjadi isu yang penting disebabkan kes pecah rumah yang melibatkan jenayah berat seperti membunuh. penyediaan kemudahan asas boleh terus merujuk kepada pihak yang menyediakan kemudahan asas berkenaan. Huraian (iii) Pihak yang terlibat seperti arkitek.f g Keceriaan keselamatan Diasingkan daripada keselamatan Diasingkan daripada keceriaan Untuk mengelakkan pertindihan pengajaran dan juga untuk mengemaskini HSP. Di samping itu. rumah. Oleh itu. dan sebagainya. tajuk kecil ‘Pembinaan Rumah’ digugurkan dan huraian-huraian di dalamnya iaitu (i) pelan dan (ii) bahan binaan lebih sesuai dibincang bersama dengan tajuk kecil ‘Jenis-jenis Rumah’. tukang kayu dan tukang paip. mengenai langkah tanggungjawab mereka menjaga keselamatan di rumah yang berkaitan berjaga-jaga daripada kejadian mencuri dan pecah rumah. Mukasurat 18 daripada 25 . merogol dan sebagainya semakin menjadi-jadi. aspek keselamatan rumah perlu dikembangkan untuk membawa dengan murid-murid penggunaan berbincang bahan elektrik. jenis-jenis perbincangan membawa kepada pelan (rekabentuk) dan juga bahan binaan kontraktor.

Murid-murid perlu didedahkan bukan sahaja kepada peraturan di tempat-tempat khas tetapi lebih penting lagi. Oleh itu.Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid-murid. Kantin. Surau. Mereka kesedaran kepelbagaian fungsi sekolah seperti bilik darjah. pengetahuan haruslah mereka yang mendalam perlu tentang diberi sekolah disesuaikan. Cadangan tetapi ditambah dengan lokasi tempat-tempat khas di sekolah seperti pusat sumber. makmal ICT. Bilik Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya. Surau Sekolah. Bilik Bimbingan & Kaunseling dsb b c d Sejarah Identiti Jawatan dan Dikekalkan Dikekalkan Dikekalkan Mukasurat 19 daripada 25 . Bilik Kesihatan. makmal Sains. Pusat Kesihatan. Oleh itu. memahami peranan dan fungsi tempat-tempat khas ini. makmal ICT. penambahbaikan dalam topik ini dicadangkan pengolahan subtopik-subtopik seperti berikut: No a Sub-topik Lokasi Dikekalkan. makmal Sains. pusat sumber. bilik guru.

Contoh: Pusat Sumber dan bukan lagi Perpustakaan f Aktiviti Dikekalkan Mukasurat 20 daripada 25 .tanggungjawab e Peraturan dan keselamatan Dikekalkan tetapi senarai tempattempat khas perlu disemak semula. menggunakan istilah yang betul.

Guru merupakan pengoperasi kurikulum di bilik darjah dan dengan itu orang yang penting dalam memberi pendapat dan cadangan penambahbaikan sukatan pelajaran sedia ada. guru melihat sesuatu kelemahan itu di peringkat mikro iaitu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah manakala Pusat Perkembangan Kurikulum perlu mengambilkira pendapat guru-guru dan melihatnya pula di peringkat makro. Sebagai guru yang menyampaikan pengajaran dan dan pembelajaran matapelajaran-matapelajaran di pembelajaran dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. isu-isu dan masalah berkaitan dengan penyampaian kandungan dalam sukatan pelajaran sememangnya perlu diketengahkan dan disampaikan kepada pihak berkenaan supaya inovasi kurikulum ke arah peningkatan kualiti dapat diteruskan.Kesimpulan Mok (2004) menyatakan bahawa Malaysia juga tidak ketinggalan dalam melakukan sekolah reformasi telah pendidikan. Perubahan kali dalam ia kurikulum dilakukan beberapa sejak diperkenalkan. Walaupun demikian. Kesimpulannya. KBSR juga telah mengalami beberapa perubahan dan setiap daripada perubahan ini perlu diserapkan dalam SP dan HSP mata pelajaran. kelemahan yang dinyatakan dalam kertas tugasan ini adalah semata-mata andaian dan pendapat guru sebagai pengoperasi kurikulum di sekolah dan cadangan penambahbaikan pula datang daripada pengalaman guru dalam Mukasurat 21 daripada 25 . Pembestarian sekolah yang berlaku pada tahun 2000 membawa lebih banyak arus perubahan dalam penyampaian pengajaran sekolah.

memantapkan lagi penyampaian pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan di sekolah. Mukasurat 22 daripada 25 .

(1998). The organization of the curriculum. & Park. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum (2001a). W. S. P. Jackson (Ed. Mukasurat 23 daripada 25 . D. Pendidikan di Malaysia untuk Diploma Perguruan. P. Masalah Pendidikan. M.Rujukan Brown. 1. & McIntyre. w. Contoh Perancangan Kurikulum Sekolah.. Ontario: Ministry of Education. Z.).pdf web: Fullan.. Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). London: Routledge. New York: Macmillan Habib Mat Som. Dlm.. 27 McCormick. Handbook of research on curriculum (hh. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Wiles.. R. Curriculum implementation. Curriculum development: A guide to practice. C. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepasan Ijazah). & Su. Making sense of teaching. (1989).saktie. M. (2004) Guru dan Pelaksanaan Inovasi Kurikulum: Sorotan dan Perbincangan. (1993). 327-344). 1. & James. (1992).. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Tahun Empat. J. New Jersey: Prentice-Hall. & Bondi. Mok Soon Sang (1996).com/media/Program%20Kurikulum. laman http://www. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Mok Soon Sang (2004). Buckingham: Open University Press. (1983). Goodlad. I. Curriculum evaluation in schools.

Pembangunan 10. Kesan kepada alam sekitar f. Keluarga kembangan c. KEINDAHAN Tahun 6 9. Lagu. Penyelidikan dan pembangunan 9. Kegunaan e. Cara hidup 2. Lokasi b.5 Kemudahan dan Perkhidmatan Awam a. Peranan dan tanggungjawab 3. EKONOMI NEGARA 10.2 Sumber Manusia Mukasurat 24 daripada 25 . Jenis dan kepentingan b. Cara mendapatkan sumber d.1 Perihal Sekolah a.1 Sumber Semula Jadi a. mercu dan lambang lain 4. Pendapatan c.1 Perihal Keluarga a. Di dunia 5. Jenis rumah d. Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui c.1 Kegiatan Ekonomi a. Keluarga asas b. Rumah saya b. SEKOLAH KITA 3. Latar belakang jiran c.Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Pembahagian Topik Kajian Tempatan Tahun 4 1. Jenis sumber b. Kemudahan asas f .3 Identiti Negara a. Pekerjaan b. Pembinaan rumah c. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan 6. Kegiatan ekonomi utama b.2 Hidup Berjiran a.1 Lokasi a. bendera jata dan lambang lambang negeri c. MENGENAL NEGARA KITA 5.1 Perihal Jiran a. Keceriaan dan keselamatan 2. Cara hidup berkeluarga 1. Anggota keluarga jiran b. Lagu . Struktur pentadbiran negara c.2 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. Perubahan dalam keluarga e. Kepentingan hidup berjiran b. Sejarah Tahun 5 5. Nama negeri .2 Negeri-Negeri Dalam Malaysia a.3 Pembangunan Ekonomi Berterusan a. Ruang dan kegunaan e. KEJIRANAN 2. RUMAH & KELUARGA 1. bendera. Pemeliharaan dan pemuliharaan 10. ibu negeri dan bandar utama b. SUMBER NEGARA 9. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri 5. Peranan & tanggungjawab d. jata. Peranan dan tanggungjawab pengguna b. Kepentingan bekalan sumber b.2 Perihal Rumah a. Di Asia Tenggara b. Kawasan utama dan faktor yang mempengaruhinya 10.

jata dan lambang c. Jawatan di pelbagai peringkat 4. Prinsip b. Pembentukan a. Bentuk muka bumi Malaysia 6. Faktor istimewa 12. Raja Berperlembagaan f . KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.3 Masyarakat a.1 Perlembagaan Negara a.1 Latar Belakang a.2 Identiti Setempat a. Kewarganegaraan c. a. Lagu. Keindahan dan keistimewaan seni bina 7. Jawatan dan tanggungjawab e. Sistem Kerajaan Persekutuan b. Rancangan ekonomi b. bendera. Kegemilangan Melaka 7.3 Malaysia di Arena Antarabangsa a. Kedatangan penjajah b. Jumlah penduduk b. Rancangan sosial 12.6 Isu Setempat a. Keistimewaan setempat 4.4 Pentadbiran a. Tokoh dan pemimpin d.2 Rukun Negara a. Kestabilan politik b.2 Kejayaan Negara a. Aspek fizikal utama c.3 Sekolah & Masyarakat a. Peraturan dan keselamatan f .2 Sejarah Awal Sabah a. Semangat kebangsaan b. Kesan penjajahan c. Mengenal pasti NEGARA KITA 6. Peristiwa c. Pentadbiran c. Pengasasan Melaka b. Penghayatan 11. PERIHAL SETEMPAT 4. Keturunan b. Cuaca 4. Pentadbiran c. Pertubuhan yang Mukasurat 25 daripada 25 .1 Masyarakat Harmonis a.1 Kesultanan Melayu Melaka a. Pembangunan sosial 12.1 Ciri . Tahap kesihatan 11. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA 11. Kemajuan ekonomi c. Pihak lain yang memberi sumbangan kepada sekolah c.4 Zaman Penjajahan a. Perayaan dan sambutan c.3 Usaha-Usaha Membangunkan Negara a. Sejarah dan legenda b.c. Pekerjaan 4.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia a. Asal usul nama Sabah b. Lokasi b. Khidmat sekolah kepada masyarakat 4. Asal-usul nama Sarawak b.3 Sejarah Awal Sarawak. Peranan dan tanggungjawab b. Tahap pendidikan c. Penentangan masyarakat tempatan 7. Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) b. Cara hidup 7. Sumbangan murid kepada sekolah 3. Bahasa dan agama rasmi 11. Identiti d. Aktiviti 3. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dan kepentingan sah kaum lain e.2 Bangunan dan Binaan a. SEJARAH NEGARA KITA 7.Ciri Fizikal yang Istimewa a.2 Saya dan Sekolah a. Cara hidup 7.

masalah dan cara mengatasinya.3 Kebudayaan dan kesenian a. kesenian dan rekreasi c. Pemeliharaan dan pemuliharaan 8. Cara hidup 8. Komposisi dan taburan b. Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan.6 Warisan Sejarah a.4 Perpaduan a. Sistem pendidikan d. Kepelbagaian agama dan kepercayaan 8. Malaysia 7. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk 8. MASYARAKAT MALAYSIA 8. Kegiatan sosial dan kebajikan b.1 Penduduk a. Peranan dan sumbangan Mukasurat 26 daripada 25 . Undang-undang dan peraturan dianggotai dan faedahnya b.2 Agama dan kepercayaan a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->