MATERI PEMBELAJARAN AL-QUR’AN

Kelas Waktu Semester : XI / Ilmu Alam & Ilmu Sosial : 6 x 2 Jam Pelajaran : Ganjil

Pokok Bahasan Materi Pembelajaran 1. Q.S. Al-Baqarah (2) = 148 2. Q.S. Al Fathiir (35) 4. Q.S. Al Isro’ (17) 5. Q.S. Al-Baqarah (2) = 177 I. Standard Kompetensi Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan kompeten dalam membaca, memahami arti / terjemahan dan isi kandungannya serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang ayat-ayat Al-Qur’an pada bagian materi pembelajaran. II. Kompetensi Dasar 1. 2. 3. 4. Membaca lancar dan fasih atas dasar hukum bacaan ilmu tajwid. Mengetahui, memahami arti dan terjemahannya. Menjelaskan isi kandungan ayat Al-Qur’an dinukil dari sebuah kitab tafsir Mengaktualisasikan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dalam perilaku nyata = 32 - 33 = 11 = 26 - 27 3. Q.S. Al Mujadilah (58)

Al-Qur’an. sehari-hari. III. Materi Pembelajaran a. Bacaan dan penjelasan hukum bacaan : - Tulislah ayat-ayat Al-Qur’an pada pokok bahasan materi pembelajaran AlQur’an ini, kemudian bacalao dengan fasih disertai hukum bacaannya.

Sajian dan Kajian Materi Pembelajaran a. Artikan per kalimat (dihafal) kemudian terjemahkan dengan sempurna. d. Al-Baqarah (2) ayat 177 ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ُ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ّ ِ ْ َ ْ َ ‫ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب‬ ِ َ ِ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ّ ِ َ َ ْ َ ّ ِ ْ ّ ِ َ‫و‬ ‫َلكن البر من آمن بال واليوم الخر والملئكة‬ ِ ‫والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى‬ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ّ ُ ََ َ َ ْ َ َ َ ّ ِ ّ َ ِ َ ِ ْ َ ‫واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي‬ ِ َ َ ِِ ّ َ ِ ِ ّ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ‫الرقاب وأقام الصلة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا‬ َِ ْ ِ ِْ َ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ ّ َ َ َ ّ َ َ ََ ِ َ ّ ِ ْ َْ َ ِ َ ِ ّ ّ َ ِ َ ْ َْ ِ َ ِ ِ ّ َ ُ َ َ ‫عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس‬ َ ُ ّ ُ ْ ُ ُ َ ِ َ َُ ُ َ َ َ ِ ّ َ ِ َ ُ ‫أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون‬ b. 1 2 3 4 Kalimat Bacaan Ra Tafkhim Ikhfa Hakiki Idhar Syafawi Mad Badal Penjelasan [ra] berharkat fathah [nun] mati bertemu ta' [mim] mati bertemu qaf Hamzah terletak sebelum alif ّ ِْ ‫البر‬ ‫أن تولوا‬ َّ ُ ْ َ ‫ُ ُ َ ُ ْ ِ َل‬ َ ‫وجوهكم قب‬ ََ ‫آمن‬ .S. Jelaskan isi kandungannya dengan menukil dari sebuah kitab tafsir AlBuatlah sebuah ilustrasi perilaku nyta sehari-hari dari ajaran Qur’an yang standart dan sebuah buku ! kandungan ayat-ayat Al-Qur’an yang dimaksud pada pokok bahasan materi pembelajaran Al-Qur’an ini ! IV.b. Q. c. Penerapan ilmu tajwid dalam bacaan No.

malaikatmalaikat. Arti kalimat dan terjemahannya No. hari akhir. orang-orang yang dalam perjalanan ّ ِْ َ ْ ‫ل‬ ‫َيس البر‬ ‫َن تولوا‬ َّ ُ ْ ‫أ‬ َُْ ُ ُ ‫وجوهكم‬ ‫ل‬ ِ ََِ َ ّ ‫منْ آمن با‬ ِ ِ ِ ْ َْ َ ‫واليوم الخر‬ َ َْ َ َ ‫وآتى المال‬ ِ ّ ُ ََ ‫على حبه‬ ‫ذوي القربى‬ َْ ُْ ِ َ ‫واليتامى‬ َ ََْ َ َ ِِ ّ َ ‫والسائلين‬ ِ َّ ‫الرقاب‬ َ ّ َ َ ََ ‫وأقام الصلة‬ َ َّ ‫وآتى الزكاة‬ ََ . kitab-kitab. tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah.5 6 7 8 9 َِِ َْ ‫الملئكة‬ َ ِّ ‫الذين‬ َ َِ ُ ‫أولئك‬ َ ُ ُّ ْ ‫المتقون‬ َ ِّّ ‫النبيين‬ Mad Wajib Muttasil Mad Thabi'i Mad Wajib Muttasil Alif Lam Qamariyah Mad Tamkin [mad thabi'i] bertemu hamzah [ya] mati setelah kasrah [mad thabi'i] bertemu hamzah [alif lam] bertemu mim [dua [ya] yang awal bertasydid dan berkasrah c. dan nabi-nabi dan memmemberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. anak yatim. orang-orang miskin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kalimat Arti Bukanlah kebaikan Kamu menghadapkan Wajahmu Orang yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Memberikan hartanya Yang dicintainya Kerabat yang dekat Anak yatim Orang-orang yang meminta Hamba sahaya Mendirikan shalat Mengeluarkan zakat Terjemahan Sempurna “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat.

lagi amat taat dan sedikit pun tidak membangkang perintah- . orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. atau bukan satu-satunya kebajikan. pemintaminta. Al Baqarah ayat 177 menjelaskan dan menegaskan tentang : Ayat ini bermaksud menegaskan bahwa yang demikian itu bukan kebajikan yang sempurna. yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. dan untuk memerdekakan hamba sahaya.14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ِْ ِْ َ ِ َ ُ ُ ْ َ ‫والموفون بعهدهم‬ ‫إذا عاهدوا‬ َُ َ َِ َ ِِّ َ ‫والصابرين‬ ِ َ ْ َْ ِ ‫في البأساء‬ ِ ّّ َ ‫والضراء‬ ِ ْ َْ َ ِ َ ‫وحين البأس‬ ِ ِّ َ ْ َ ‫وابن السبيل‬ َ َِ ُ ‫أولئك‬ َ ِّ ‫الذين‬ ‫صدقو‬ َُ َ َ ِ َ َُ ‫وأولئك‬ ُُ ‫هم‬ َ ُ ُّ ْ ‫المتقون‬ Yang menepati janjinya Apabila berjanji Orang-orang yang sabar Dalam kesempitan Pada saat peperangan Dan penderitaan Ibnu sabil Mereka itulah Orang-orang Yang benar Dan mereka Mereka itulah Orang yang takwa (musafir). dan mereka itulah orangorang yang bertakwa. percaya juga kepada malaikat-malaikat sebagai makhluk-makhluk yang ditugaskan Allah dengan aneka tugas. Isi pokok kandungan ayat. penderitaan dan pada masa peperangan.” 26 d. akan tetapi kebajikan sempurna itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian yang sebenar-benarnya iman sehingga meresap dalam jiwa dan membuahkan amal shaleh. Quraish Shihab jilid (jus) II halaman 364-366 cetakan tahun 1421 penerbit Lentera Hati bahwa Q. dan orang yang sabar dalam kemelaratan.S. Dinukil dari kitab tafsir Al-Qur’an Al-Misbah oleh M. Mereka itulah orang-orang yang benar.

juga percaya kepada seluruh nabi-nabi. sebagaimana yang diuraikan dalam ayat ini. Menepati janji yang telah kita buat. orang-orang yang miskin. seperti orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan hidup dan lain-lain. 2. Kesedian mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain. Membayar zakat sesuai ketentuan dan tanpa menunda-nunda. 3. Kebajikan sempurna itu ialah orang yang beriman kepada Allah yang sebenar-benarnya iman sehingga meresap dalam jiwa dan membuahkan amal shaleh. dan orang-orang yang meminta-minta dan juga untuk memberi tujuan untuk memerdekakan hamba sahaya. juga percaya kepada semua kitab-kitab suci yang diturunkan. setelah sebelumnya memberikan harata yang dicintainya selain zakat. 5. anakanak yatim. Kesimpulan kandungan ayat : 1.S. kitab-kitab. ayat ini melanjutkan penjelasan tentang contoh-contoh kebajikan dari sisi yang lahir ke permukaan. musafir yang memerlukan pertolongan. Melaksanakan shalat secara benar sesuai syarat. yaitu: . Taurat. Penerapan dalam kehidupan Setelah memahami arti.dan Zabur yang disampaikan melalui para malaikat san para nabi. e. sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau yang tidak dibutuhkan-walaupun ini tidak terlarang-teteapi memberikan harta yang dicintainya secara tulus dan demi meraih cinta-Nya kepada kerabat. dan sunnahsunnahnya. rasul-rasul. 4. Injil. yang manusia pilihan Allah yang diberi wahyu unutk membimbing manusia. pesan dan ajaran kandungan Q. maka diharapkan adanya penerapan pada perilaku nyata sehari – hari (sebuah aktivitas atau sebuah kisah nyata) sebagai berikut : Iman tersebut harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata. rukun. Selain itu. hari kiamat dan takdir Allah. khususnya AlQuran. Al Baqarah ayat 177 di atas. juga kepada malaikat-malaikat.Nya.

artinya melaksanakannya pada waktunya dengan khusyu' lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dirinya yang sudah hilang. Memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim karena anak-anak kecil yang sudah wafat ayahnya adalah orang-orang yang tidak berdaya. baik janji kepada Allah seperti sumpah dan nazar dan sebagainya. maupun janji kepada manusia. Memberikan harta kepada orang-orang musafir yang membutuhkan. d) Menempati janji bagi mereka yang telah mengadakan perjanjian. Mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan untuk menyambung hidup dan meneruskan pendidikannya. c) Menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya. maka tidak boleh (haram) dilakukan. terkecuali janji yang bertentangan dengan hukum Allah (Syari'at Islam) seperti janji berbuat maksiat.a) Memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat yang membutuhkannya. Anggota keluarga yang mampu hendaklah lebih mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga yang lebih dekat. b) Mendirikan salat. sehingga mereka bisa hidup tenteram sebagai manusia yang bermanfaat dalam lingkungan masyarakatnya. Segala macam janji yang telah dijanjikan wajib ditepati. Memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya. sehingga mereka tidak terlantar dalam perjalanan dan terindar dari berbagai kesulitan. .