Bab 2 Pentaksiran Autentik Pentaksiran autentik menurut Pert (1990) merupakan bentuk penilaian yang berdasarkan pencapaian sebenar

yang ditunjukkan oleh kanak-kanak di dalam bilik darjah setiap hari. Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar. Dalam erti kata lain, pentaksiran autentik ini juga merupakan suatu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran pelajar, kejayaan, motivasi dan sikap pada aktiviti yang releven. Menurut Grace, (1992), penilaian autentik ini merupakan amalan yang membabitkan kanakkanak secara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. Ia juga melibatkan pentaksiran yang dilakukan secara berterusan. Realistik dan bermakna merupakan terma yang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. (Sumber: Buku Educational Assessment of Students) Kepentingan Pentaksiran Autentik dan Pentaksiran Performance Based Autentik I. II. III. IV. Menghendaki pelajar menggunakan pengetahuan dengan bermakna Menghendaki pelajar mahir menggunakan pelbagai kemahiran (contohnya, penulisan, penyelidikan, perdebatan, kemahiran komunikasi dan kemahiran berfikir secara kritis) Memberi pelajar peluang untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikan melalui pemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh kejayaaan pada masa hadapan. Merangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan, kemampuan yang ada dalam dunia sebenar.

Penilaian Alternatif I. II. III. IV. V. VI. Menilai pelajar pada tugas-tugas dalam disiplin khusus yang telah ditetapkan Menilai pencapaian pelajar secara menyeluruh Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran secara holistik berbanding secara dipecahasingkan Ambil kira proses dan hasil pengajaran dan pembelajaran Melatih pelajar cara-cara membuat penilaian terhadap pencapaiannya dan membantu menilai kerja seni orang lain Mempastikan pelajar berupaya membuat persembahan dan mempertahankan hasil kerjanya secara lisan dan di khalayak ramai

rekod profil dan lain-lain.Bab 5 Bentuk pentaksiran pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikutjangka waktu yang ditentukan. rekod anekdot. Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti senarai semak. Penilaian melalui pemerhatian : y digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran dibuat oleh pelajar (individu /kumpulan) untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran y . meliputi aspek kognitif. bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. rubrik yang merangkumi aspek kognitif. afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran. skala kadar. Antaranya ialah dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan yang dirancang menggunakan instrumen seperti senarai semak. bahan dan persekitaran dilaksanakan secara global atau analitik mengikut objektif pemerhatian tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian dijalankan jangka masa pemerhatian hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan keperluan Fungsi 1. Jenis Pemerhatian Dikategorikan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai/diperhati .Aspek yang diperhatikan menyeluruh. afektif. Dapatan dari proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing. rekod anekdot. iaitu:y y y Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran (interpretation) dan tanggapan(judgement) Memerhati apa yang telah dirancang secara open ended Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang Strategi Pelaksanaan Pemerhatian boleh dilaksanakan dengan menggunakan strategi dan cara serta kriteria tertentu. psikomotor.

Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/pelajar merancang tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya seperti menjalankan aktiviti pemulihan/pengukuhan meningkatkan motivasi pelajar mengatur aktiviti pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan minat dan keupayaan serta prestasi pelajar 3. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksi terhadap keberkesanan peranannya sebagai penyampai maklumat. Pemerhatian yang terancang membantu guru : y Mengetahui sejauh manakah minat pelajar terhadap pelajaran dan apakah yang mendorong/menolak minat tersebut Mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan yang positif Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran pelajar Mengesan tahap penguasaan bahasa pelajar Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan Mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap pelajar terhadap pelajaran .y dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek 2. 4. pemudahcara. rakan sebaya dan terhadap diri sendiri y y y y y . pendidik dan mentor.