TATAKELAKUAN DAN LARANGAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM

CAWANGAN DASAR DAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

SKOP CERAMAH
1. Pendahuluan 2. Rasional Peraturan Tatatertib 3. Tatakelakuan/Larangan Secara Umum(Per. 4(1),(2)(a«j) Secara Khusus (Per. 4A, 5 - 24) Larangan Mutlak Boleh Dengan kebenaran Peraturan Oleh Pek./Surat Pek. Lain-lain Peraturan/Akta 4. Penutup

Istilah Bahasa
TATALAKU ‡ Sistem atau peraturan perilaku peribadi seseorang individu, kumpulan dsb

KELAKUAN
‡ Tabiat yang biasa dilakukan, ‡ Perangai, perbuatan
Dewan Eja Pro (DBP 2007)

Tingkah Laku / Behaviour
Behavior (U.S.) or behaviour (U.K.) refers to the actions or reactions of an object or organism, usually in relation to the environment. Behavior can be conscious or unconscious, overt or covert, and voluntary or involuntary. Behavior: (psychology) the aggregate of the responses or reactions or movements made by an organism in any situation behavior: manner of acting or conducting yourself wordnet.princeton.edu/perl/webwn

sesal kemudian tiada bergunaµ ‡ ´Nasi sudah menjadi buburµ . terlajak kata buruk padahnyaµ ‡ ´Sesal dulu pendapatan. baru terngadahµ ‡ ´Kerana mulut badan binasaµ ‡ ´Terlajak perahu boleh diundur.PERIBAHASA ‡ ´Sudah terhantuk.

.

Menggantikan Perintah-Perintah Am (Kelakuan dan Tatatertib) Bab µD¶ 1980 Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 .(A)396/1993 .U.P.U.PENDAHULUAN Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 .P.(A)395/1993 .Dibuat di bawah Perkara 132(2) Perlembagaan Persekutuan .

Setiap masa pegawai awam hendaklah menjaga tingkahlaku & perbuatan supaya nama baik perkhidmatan awam tidak terjejas Memelihara tingkahlaku bagi mengelakkan syak wasangka orang awam terhadap kejujuran dan kesungguhan dalam menjalankan tugas. Ia perlu dikawal bagi mengelakkan penyelewengan dan menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi. .Dalam menjalankan tugas pegawai dibekalkan dengan kuasa.

. Pembangunan modal insan minda kelas pertama melalui pelaksanaan tatatertib yang berkesan. dan iv. Menghukum pegawai yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan.RASIONAL PERATURAN TATATERTIB i. iii. Memelihara imej perkhidmatan awam . ii. menghayati dan membudayakan tatakelakuan sebagai seorang penjawat awam . Supaya pegawai awam memahami.

(2) Pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini oleh seseorang pegawai boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan-Peraturan ini. (1) Seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan PeraturanPeraturan ini. .KEWAJIPAN MEMATUHI PERATURAN PERATURAN 3A.

TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 3C. (1) Maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin bagi apa-apa pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan .Peraturan ini. .

Peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab. dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. . atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar manamana Peraturan .3C. (2) Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya.

Maka menjadi tugas Pihak Berkuasa Tatatertib (PBTT) untuk memaklumkan kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) sebaik sahaja tindakan tatatertib dimulakan terhadap seseorang pegawai dan juga keputusan tindakan itu setelah ia selesai.TUGAS UNTUK MEMAKLUMKAN KPPA SETIAP TINDAKAN TATATERTIB 3D. .

. hormat dan patuh kepada undang . ‡ Pegawai hendaklah mengamalkan sikap berkecuali dalam menjalankan tugas.undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara.(1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang di .TATAKELAKUAN SECARA UMUM ³4. ‡ Pegawai hendaklah memberi taat setia kepada Kerajaan yang memerintah.Pertuan Agong.´ ‡ Pegawai hendaklah sentiasa menjaga. memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. negara dan Kerajaan.

‡ Membocorkan rahsia Kerajaan.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(1) ‡ Bersubahat dengan musuh negara. . ‡ Memburuk . ‡ Menganggotai pertubuhan yang mengancam keselamatan negara (anasir anasir subversif).burukkan serta memperkecil kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan.

rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan . CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(a) Menguruskan perniagaan / pelaburan sendiri / isteri / anak / saudara-mara dalam waktu pejabat/tugas rasmi.³4. . Menyebelahi / memberi keutamaan kepada saudara mara / rakan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ± (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya.

³4. Mempunyai hubungan dengan pihak yang ada hubungan rasmi dengan tugas.´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(b) Menguruskan tender / sebutharga sedangkan pegawai tidak mengetahui ada di antara mereka yang mengemukakan tender / sebutharga terdiri daripada saudara-maranya.(2)Seseorang pegawai tidak boleh (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya. .

atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri.³4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa (i) dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya sehingga menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai awam.´ .

Membeli kenderaan milik syarikat yang mempunyai hubungan dengan tugas rasminya.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(c) ‡ Menggunakan dan memandu kenderaan jabatan untuk kegunaan sendiri seperti pergi ke pejabat dan balik dari pejabat. menghantar anak ke sekolah dan lain-lain. . Mendapat kemudahan pembayaran ansuran bagi pembelian tanah daripada pemaju yang ada hubungan rasmi dengan tugas pegawai.

Bercuti bersama ± sama dengan pihak yang ada hubungan dengan tugas rasminya. . Menggunakan kakitangan jabatan / alat / barang barang jabatan untuk hal-hal persendiriannya seperti membersihkan tanah. mengangkat perabot rumah dan lain-lain.Menyalahgunakan hak istimewa sebagai seorang diplomat seperti terlibat dalam aktiviti penyeludupan. kawasan rumah.

.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (d) Berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan / mencemar nama baik perkhidmatan awam´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(d) Terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Melakukan gangguan seksual. Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi.³4. Menjalinkan hubungan sulit dengan isteri / suami orang. Kesusahan berat kerana hutang. Berjudi di pejabat / waktu bertugas. Disabitkan kesalahan jenayah / mahkamah syariah.

³4. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(e) ‡ Gagal menguruskan penyata bank dan buku tunai dengan teratur dan bersistematik. ‡ ‡ Gagal memantau kerja pegawai bawahan. Membuat pembayaran sebelum kerja / projek / bekalan belum selesai / diterima. .(2) Seseorang pegawai tidak boleh (e) kurang cekap atau kurang berusaha.

(2) Seseorang pegawai tidak boleh (f) tidak jujur atau tidak amanah.³4. Membuat bayaran tanpa menyemak kerjakerja yang diarahkan telah siap atau belum dengan niat mendapat imbuhan. . CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(f) ‡ Menggunakan wang tabung amanah untuk kegunaan sendiri. Mengemukakan tuntutan perjalanan palsu.

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(g) ‡ Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah.³4. .(2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab. ‡ Mengambil cuti sewaktu perkhidmatannya sangat diperlukan. ‡ Mengetik kad perakam waktu pegawai lain. ‡ Tidak mengetik kad perakam waktu.

³4. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(h) ‡ ‡ Meminta orang kenamaan untuk menggunakan jasa baiknya mempengaruhi Lembaga Kenaikan Pangkat untuk menaikkan pangkatnya. sama ada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain´. Meminta ahli politik untuk menyokong permohonannya mendapatkan tanah Kerajaan atau rumah atau sesuatu jawatan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam. .

Keluar negara tanpa kelulusan KSU. . Arahan Keselamatan). Kementerian. dan CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(i) Tidak melaporkan penerimaan hadiah kepada Ketua Jabatan. Membawa keluar fail terperingkat Jabatan tanpa kebenaran bertulis Ketua Jabatan (Perenggan 67.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (i) ingkar perintah.³4.

Pegawai Perubatan / Doktor tersilap memberi ubat kepada pesakit. Tertinggal alat .alat pembedahan dalam anggota yang dibedah.´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(j) ‡ Menghilangkan harta Kerajaan dalam simpanan pegawai.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya.³4. ‡ ‡ .

LARANGAN SECARA KHUSUS DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK) BOLEH BUAT DENGAN KEBENARAN .

SKIM CEPAT KAYA JENIS LARANGAN . 4A 7 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 GANGGUAN SEKSUAL MENYALAHGUNA DADAH MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN CABUTAN BERTUAH DAN LOTERI PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT PENYUNTING AKHBAR / MAJALAH / JURNAL KEGIATAN POLITIK Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi / Kumpulan Pengurusan dan Professional 24 TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI / KEBENARAN / SEBAB YANG MUNASABAH PP 2/2009 .1. DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK) PER.

.PERATURAN 4A. atau (b) melakukan perbuatan bersifat seksual menyebabkan seseorang yang waras tersinggung.GANGGUAN SEKSUAL (1) DILARANG MELAKUKAN GANGGUAN SEKSUAL IAITU: (a) cubaan merapati / meminta layanan seksual. terhina atau terugut .

. Bercerita / jenaka / isyarat yang lucah Menyentuh anggota sensitif badan .PERATURAN 4A.GANGGUAN SEKSUAL ³(2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL: (a) secara lisan. bertulis dan lain-lain (b) tidak terhad di tempat kerja / waktu kerja selagi mencemarkan imej Perkhidmatan Awam´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4A.

bahan yang disenaraikan di dalam Jadual Pertama.PERATURAN 7: MENYALAHGUNA DADAH TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN / MENGAMBIL / MENYALAHGUNAKAN / MENAGIH DADAH BERBAHAYA (KECUALI BAGI MAKSUD PERUBATAN) PEGAWAI BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49] SEKIRANYA PEGAWAI MENCAPAI UMUR PERSARAAN PILIHAN.PPT1/MS1 4 . Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234)] TTLAKU. [Dadah atau bahan .

. morfin. Penyalahgunaan dan menagih dadah seperti ganja. heroin dan lain-lain.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 7.

Kontraktor meraikan Ketua Jabatan yang menjadi ahli Lembaga Tender [Keraian = Belanja makan.PERATURAN 9 ² MENERIMA / MEMBERI KERAIAN TIDAK BOLEH MENERIMA / MEMBERI KERAIAN SEKIRANYA: KERAIAN ITU DAPAT DENGAN APA-APA CARA MEMPENGARUHI TUGAS RASMI. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 9. hotel. BERCANGGAH DENGAN TATAKELAKUAN PERATURAN 4. tambang bercuti dan lain-lain] .

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 11. Pegawai mempunyai harta yang tidak sepadan dengan emolumen atau pendapatan yang sah.MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN / PENDAPATAN YANG SAH PEGAWAI TIDAK BOLEH : i) MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH. ii) MENGUASAI / MEMILIKI SUMBER KEWANGAN ATAU HARTA YANG TAK SEIMBANG ATAU TAK MUNASABAH DENGAN EMOLUMEN / PENDAPATAN YANG SAH. .PERATURAN 11 .

MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANA ORANG YANG : i) ii) iii) TERTAKLUK KEPADA KUASA RASMINYA ADA URUSAN RASMI TINGGAL / MEMILIKI TANAH / MENJALANKAN PERNIAGAAN DALAM KAWASAN KUASA RASMI MENJALANKAN PERNIAGAAN MEMBERI PINJAM WANG iv) .PERATURAN 12 .

INSURAN . MEMINJAM 1969 PERJANJIAN SEWA BELI INSTITUSI ITU TIDAK SECARA LANGSUNG DI BAWAH KUASA RASMINYA.BOLEH PINJAM DARIPADA : i) ii) iii) iv) v) i) ii) iii) BANK .CAGARAN POLISI SY.BERCAGAR / OVERDRAF SY.AKTA SY. JANGAN BAWA SKANDAL AWAM / MENGGUNAKAN KEDUDUKAN AWAM AGREGAT HUTANG TIDAK MENYEBABKAN KETERHUTANGAN KEWANGAN WANG YANG SERIUS DENGAN SYARAT - .(TERMASUK KERAJAAN) SY.MEMINJAM . KERJASAMA .

iii) BANKRAP ATAU PEMAKAN GAJI TAK SOLVEN (INSOLVENT). ii) PENGHUTANG PENGHAKIMAN (JUDGEMENT DEBTOR) DAN TIDAK DIJELASKAN DALAM TEMPOH 1 BULAN. IAITU i) AGREGAT HUTANG / TANGGUNGAN TAK BERCAGAR LEBIH 10 KALI EMOLUMEN BULANANNYA KECUALI PINJAMAN PENDIDIKAN.PERATURAN 13: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS TANGGUNGAN HUTANGNYA MENYEBABKAN KESULITAN KEWANGAN YANG SERIUS. .

Penjamin yang gagal membayar hutang peminjam dalam tempoh satu bulan dari tarikh penerimaan perintah mahkamah Peminjam diisytihar bankrap oleh mahkamah dan gaji dipegang / urus oleh Amanah Raya. .CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 13. Gaji tidak mencukupi untuk melepaskan tanggungan.

PERATURAN 15 .MEMINJAMKAN WANG TIDAK BOLEH MEMINJAMKAN WANG DENGAN FAEDAH CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 15. Pegawai memberikan pinjaman dengan mengenakan faedah atau bunga .

TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN SEBAGAI PEMBELI ATAU PENJUAL.PERATURAN 16 . DALAM PASARAN TEMPATAN ATAU LUAR NEGERI CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 16. Terlibat dalam pasaran komoditi / pasaran hadapan .

PERATURAN 17 ² CABUTAN BERTUAH DAN LOTERI TIDAK BOLEH MENGADAKAN CABUTAN BERTUAH ATAU LOTERI HARTA PERSENDIRIANNYA SELAIN BAGI MAKSUD KEBAJIKAN CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 17. Menggunakan harta persendirian untuk cabutan bertuah atau loteri selain tujuan kebajikan .

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18.PENERBITAN BUKU DAN KARYA TIDAK BOLEH MENERBITKAN ATAU MENULIS BUKU.PERATURAN 18 . rahsia dan sulit) . MAKALAH ATAU KARYA LAIN BERDASARKAN MAKLUMAT RASMI TERPERINGKAT. Menulis / menerbit buku menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar.

PERATURAN 20 . PENERBITAN. i) ii) iii) iv) JABATAN PROFESIONAL PERTUBUHAN SUKARELA YANG TIDAK BERCORAK POLITIK DILULUSKAN SECARA BERTULIS OLEH KETUA JABATAN .PENYUNTING AKHBAR/ MAJALAH / JURNAL TIDAK BOLEH MENJADI PENYUNTING AKHBAR/ MAJALAH/JURNAL KECUALI.

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 20. Menjadi penyunting akhbar harian Menjadi penyunting akhbar parti politik Menjadi penulis laman blog .

KEGIATAN POLITIK PEGAWAI KPT / KPDP DILARANG MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK ATAU MEMAKAI LAMBANG PARTI POLITIK. KHUSUSNYA TIDAK BOLEH: i) MEMBUAT PERNYATAAN MENYEBELAHI MANA MANA PARTI POLITIK ii) iii) iv) v) vi) MENERBIT / MENGEDAR BUKU / ARTIKEL / RISALAH MENGENAI POLITIK MERAYU UNDI AGEN PILIHANRAYA TEMPAT MENGUNDI BERTANDING APA-APA JAWATAN MEMEGANG APA-APA JAWATAN .PERATURAN 21.

Berkempen bagi pihak parti politik Mengedar risalah parti politik Memegang jawatan dalam parti politik Memakai lambang parti politik .CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 21.

PERATURAN 23 TERMASUKLAH TIDAK HADIR BAGI APA-APA JUA TEMPOH MASA PADA MASA DAN DI TEMPAT PEGAWAI ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS.PERATURAN 24 . ³KETIDAKHADIRAN ´ .TIDAK HADIR BERTUGAS TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI ATAU TANPA KEBENARAN ATAU TANPA SEBAB YANG MUNASABAH BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB.PPT1/MS1 14 . TTLAKU.

Pegawai ¶hilang· selepas mengetik kad perakam waktu di waktu pagi. kemudian muncul semula di waktu petang bagi mengetik waktu pulang Tidak patuhi waktu bekerja berperingkat .CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 23.

iii) tiada risiko. KPDN & HEP atau pihak-pihak berkuasa lain. ii) jumlah pelaburan yang kecil.PP 2/2009 . dan v) pelan / aktiviti pelaburan yang menyalahi undang-undang . iv) tidak berdaftar dengan Bank Negara Malaysia.SKIM CEPAT KAYA PEGAWAI AWAM DILARANG SAMA SEKALI TERLIBAT DALAM MANA-MANA SKIM CEPAT KAYA TERMASUK SEBAGAI PENGANJUR ATAU PENGANTARA ATAU PELABUR i) kadar pulangan yang tinggi / tidak realistik. Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Suruhanjaya Sekuriti.

2009 .1.BERITA HARIAN ² 15.2009 UTUSAN MALAYSIA ² 15.1.

5 6 8/9 10 19 21 KUASA MEMBERI KEBENARAN KETUA JABATAN KPPA KETUA JABATAN KETUA JABATAN MENTERI KPPA / KSU 22 KSU .2. LARANGAN YANG BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN JENIS LARANGAN PEKERJAAN LUAR ETIKA BERPAKAIAN MENERIMA HADIAH/KERAIAN µPEMUNYAAN HARTA¶ PERNYATAAN AWAM KEGIATAN POLITIK i) KUMPULAN SOKONGAN ii) CUTI SEBELUM BERSARA MEMULAKAN PROSIDING UNDANG-UNDANG DAN BANTUAN GUAMAN PER.

PP BIL.PEKERJAAN LUAR TIDAK BOLEH BUAT KERJA LUAR.PERATURAN 5 .MARA / BADAN YANG BUKAN MENCARI KEUNTUNGAN DENGAN KEBENARAN KETUA JABATAN .2/2005 ii) BAGI FAEDAH DIRINYA / SAUDARA. KECUALI i) DIBENARKAN OLEH KETUA JABATAN DIANGGAP TUGAS RASMI HONORARIUM DITENTUKAN OLEH PERBENDAHARAAN CONTOH : MENYAMPAIKAN CERAMAH .

SYARAT - TERTAKLUK KEPADA TATAKELAKUAN PERATURAN 4 DAN MEMASTIKAN PEKERJAAN LUAR ITU DILAKUKAN : a) b) c) DI LUAR WAKTU PEJABAT/ TUGAS RASMI TIDAK MENJEJASKAN KEBERGUNAANNYA SEBAGAI PEGAWAI AWAM TIDAK BERCANGGAH DENGAN KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM .

Memandu teksi selepas waktu pejabat tanpa kebenaran Menjalankan perniagaan pasar malam.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 5. menjadi pengawal keselamatan dan pekerjaan lain tanpa kebenaran .

PERATURAN 6 .PAKAIAN SEMASA BERTUGAS HENDAKLAH SENTIASA BERPAKAIAN DENGAN SEPATUTNYA YANG DITENTUKAN OLEH KERAJAAN MELALUI ARAHAN YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM .

seluar pendek dan lain-lain Tidak memakai pakaian Batik Malaysia pada hari Khamis seperti yang ditetapkan di dalam SPP1/2008 . tanpa kolar Memakai kain sarong.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 6. Memakai singlet atau baju-T.

HADIAH PEGAWAI DILARANG MEMBERI / MENERIMA HADIAH.PERATURAN 8 . AMAUN ATAU NILAI HADIAH ITU TIDAK SEPADAN DENGAN MAKSUD HADIAH . JIKA i) ADA KENA.MENGENA DENGAN PELAKSANAAN TUGAS. ii) BENTUK.

KEBENARAN KETUA JABATAN PERLU DIPEROLEHI. . JIKA i) PEGAWAI MERAGUI TENTANG BENTUK. ii) PENERIMAAN HADIAH SUKAR DITOLAK (KETUA JABATAN = KSU ATAU KP DI IBU PEJABAT). AMAUN ATAU NILAI HADIAH.

.KETUA JABATAN KEBENARAN - BOLEH MEMBERI (i) PEGAWAINYA MENERIMA SURAT PUJIAN SEMPENA PERSARAAN / PERTUKARAN (BEKAS JANGAN MAHAL) (ii) PUNGUTAN SPONTAN OLEH PEGAWAI BAGI MAKSUD HADIAH SEMPENA PERSARAAN / PERTUKARAN. PERKAHWINAN. PERISTIWA LAIN PEGAWAINYA.

PERATURAN 10 .PEMUNYAAN HARTA MINTA KEBENARAN KETUA JABATAN JIKA HENDAK MEMPEROLEHI HARTA YANG TIDAK SEJAJAR DENGAN TATAKELAKUAN LAPORAN HARTA : i) PADA TARIKH DILANTIK ii) MEMPEROLEHI HARTA BARU iii) PELUPUSAN HARTA iv) PADA MASA DIKEHENDAKI OLEH KERAJAAN v) SETIAP LIMA TAHUN SEKALI .

KERETA DLL TIDAK MELAPORKAN PELUPUSAN RUMAH. TIDAK MELAPORKAN PEMBELIAN RUMAH.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 10. KERETA DLL .

PERATURAN 19 .PERNYATAAN AWAM TIDAK BOLEH KECUALI MENDAPAT KEBENARAN MENTERI YANG BERKENAAN .

Ceramah yang memburukkan pentadbiran Kerajaan Membuat ulasan / penjelasan mengenai sesuatu peristiwa tanpa kebenaran Menteri Menyuarakan perasaan tidak puas hati terhadap isu peribadi menerusi kenyataan akhbar .CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 19.

PEGAWAI GUNASAMA KSU .KEGIATAN POLITIK PEGAWAI KUMPULAN SOKONGAN KUMPULAN SOKONGAN BOLEH DILANTIK SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PARTI POLITIK SETELAH MENDAPAT KEBENARAN SECARA BERTULIS DARIPADA KPPA .PERATURAN 21 .PEGAWAI BUKAN GUNASAMA CUTI SEBELUM BERSARA SEMUA KUMPULAN DENGAN KEBENARAN .

Kumpulan Pengurusan dan Profesional boleh bergiat aktif dalam aktiviti politik semasa menghabiskan cuti terkumpul sebelum bersara wajib jika mendapat kelulusan KPPA atau KSU .

MEMULAKAN PROSIDING UNDANG-UNDANG DAN BANTUAN GUAMAN MESTI MENDAPAT KEBENARAN KSU Bagi kes ² kes yang ada kaitan dengan tugas rasmi .PERATURAN 22 .

Tanpa kebenaran melantik peguam untuk perbicaraan mahkamah yang kes berkaitan dengan tugas rasmi .CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 22.

23/ 2007 PP 2/2009 PP 26/2008 KAD PERAKAM WAKTU PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM 9. 8. 5/2008 SPA Bil. 2. 2 / 1987 PP Bil. 11/1981 PP Bil. 6. 7. 5. PAKAIAN PAKAIAN ALTERNATIF HARTA SYARIKAT PEGANGAN KELUARGA HADIAH PIHAK BERKUASA MELULUS PENERIMAAN HADIAH OLEH JABATAN KERAJAAN PP Bil. 4.PERATURAN DALAM PEKELILING/ SURAT PEKELILING 1. 2 / 1985 SPP Bil. LARANGAN PENGLIBATAN PEGAWAI AWAM DALAM SKIM CEPAT KAYA 10. 3. 3 / 1998 SPP Bil. GARIS PANDUAN BAGI MENGAMBIL TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PEGAWAI YANG SEDANG DIBICARAKAN ATAS PERTUDUHAN JENAYAH DI MAHKAMAH TANPA MENUNGGU PROSIDING JENAYAH KE ATASNYA SELESAI . 1 / 2006 PP Bil. 3 / 2002 PP Bil.

KEBENARAN KELUAR NEGERI 14. 1 TAHUN 1984 SURAT PEKELILING AM BIL. MENJADI LEMBAGA PENGARAH DALAM SYARIKAT 16.3 TAHUN 1985 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.11. PENAMATAN TEMPOH PINJAMAN JIKA ADA KES TATATERTIB 17. SURAT EDARAN PEMBATALAN SURAT MENGENAI KEWAJIPAN MENGISYTIHAR HARTA PEGAWAI AWAM PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.7076 KLT. PENGLIBATAN DALAM AL-ARQAM 15. 12 (91) . KEBENARAN TAK HADIR BERTUGAS ATAS SEBAB KECEMASAN AM 12.1 TAHUN 1986 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 8 TAHUN 1990 JPA(S)TT.9 TAHUN 1995 SURAT PEKELILING AM BIL. 4 TAHUN 1994 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. PENGLIBATAN PEGAWAI DALAM KOPERASI 13.

2005 PERINTAH-PERINTAH AM BAB `B¶. `E¶. 4. 2. `C¶. SEKSYEN 18 .(A)176/2005 BERKUAT KUASA 1.5. 6. . KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2005 ± P.U.AKTA ACARA KEWANGAN 1957 ARAHAN PERBENDAHARAAN 1970 AKTA RAHSIA RASMI 1980 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN. `F¶ DAN `G¶ PEKELILING/ SURAT PEKELILING / SURAT PEKELILING AM / PKPA / SURAT EDARAN DAN AKTA BERKAITAN 5. 3.LAIN-LAIN PERATURAN / AKTA ANTARANYA : 1.

AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957

18 (a) ³ Kerana kegagalannya memungut wang yang mesti dibayar kepada Kerajaan Persekutuan, yang mana pungutannya wang adalah tanggungjawab pegawai itu sendiri´

AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957

18 (b) ³ Kerana bertanggungjawab tentang pembayaran wang kerajaan dengan tidak sepatutnya atau pembayaran wang itu dibuat dengan tidak disokong oleh resit yang betul´ (Pembayaran lebih atau pembayaran tanpa kuasa)

AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957

18 (c) ³ Kerana tanggungjawab tentang kekurangan atau kerosakan wang kerajaan, setem, cagaran barang-barang atau harta kerajaan´

gagal atau telah gagal menyimpan akaun atau rekod yang sempurna´ .AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 18 (d) ³ Sebagai Pegawai Akaun.

AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 18 (e) ³ Telah gagal membuat bayaran. atau di bawah kontrak. atau bertanggungjawab di atas sebarang kelambatan pembayaran. wang awam Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri kepada seseorang di mana pembayaran tersebut wajardi bawah undang-undang. perjanjian atau peraturan yang dibuat di antara seseorang itu dengan Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri´ .

.

(ii) Menghalang penyelewengan. Tatakelakuan pegawai awam tidak semata-mata bersifat menghukum tetapi lebih kepada : Pencegahan Pengajaran Amaran / peringatan .PENUTUP PEMATUHAN DAN PENGHAYATAN TATAKELAKUAN INI AKAN: (i) Mewujudkan perkhidmatan awam yang µBersih. Cekap dan Amanah¶. (iii) Menghalang perbuatan rasuah.

SISTEM PENGAWALAN DISPLIN DALAM BENTUK PEMBETULAN DAN PENGHUKUMAN BERSERTA DENGAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DISIPLIN MEMERLUKAN KOMITMEN DAN KESUNGGUHAN SEMUA PIHAK YANG BERKENAAN BAGI MELAKSANAKANNYA SUPAYA TAHAP KEBERKESANAN YANG MAKSIMUM DAPAT DICAPAI .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful