TATAKELAKUAN DAN LARANGAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM

CAWANGAN DASAR DAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

SKOP CERAMAH
1. Pendahuluan 2. Rasional Peraturan Tatatertib 3. Tatakelakuan/Larangan Secara Umum(Per. 4(1),(2)(a«j) Secara Khusus (Per. 4A, 5 - 24) Larangan Mutlak Boleh Dengan kebenaran Peraturan Oleh Pek./Surat Pek. Lain-lain Peraturan/Akta 4. Penutup

Istilah Bahasa
TATALAKU ‡ Sistem atau peraturan perilaku peribadi seseorang individu, kumpulan dsb

KELAKUAN
‡ Tabiat yang biasa dilakukan, ‡ Perangai, perbuatan
Dewan Eja Pro (DBP 2007)

Tingkah Laku / Behaviour
Behavior (U.S.) or behaviour (U.K.) refers to the actions or reactions of an object or organism, usually in relation to the environment. Behavior can be conscious or unconscious, overt or covert, and voluntary or involuntary. Behavior: (psychology) the aggregate of the responses or reactions or movements made by an organism in any situation behavior: manner of acting or conducting yourself wordnet.princeton.edu/perl/webwn

PERIBAHASA ‡ ´Sudah terhantuk. baru terngadahµ ‡ ´Kerana mulut badan binasaµ ‡ ´Terlajak perahu boleh diundur. terlajak kata buruk padahnyaµ ‡ ´Sesal dulu pendapatan. sesal kemudian tiada bergunaµ ‡ ´Nasi sudah menjadi buburµ .

.

P.U.P.(A)396/1993 .U.Dibuat di bawah Perkara 132(2) Perlembagaan Persekutuan .Menggantikan Perintah-Perintah Am (Kelakuan dan Tatatertib) Bab µD¶ 1980 Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 .(A)395/1993 .PENDAHULUAN Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 .

Dalam menjalankan tugas pegawai dibekalkan dengan kuasa. . Ia perlu dikawal bagi mengelakkan penyelewengan dan menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi. Setiap masa pegawai awam hendaklah menjaga tingkahlaku & perbuatan supaya nama baik perkhidmatan awam tidak terjejas Memelihara tingkahlaku bagi mengelakkan syak wasangka orang awam terhadap kejujuran dan kesungguhan dalam menjalankan tugas.

Pembangunan modal insan minda kelas pertama melalui pelaksanaan tatatertib yang berkesan.RASIONAL PERATURAN TATATERTIB i. ii. iii. . Supaya pegawai awam memahami. menghayati dan membudayakan tatakelakuan sebagai seorang penjawat awam . Memelihara imej perkhidmatan awam . dan iv. Menghukum pegawai yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan.

(1) Seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan PeraturanPeraturan ini.KEWAJIPAN MEMATUHI PERATURAN PERATURAN 3A. . (2) Pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini oleh seseorang pegawai boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan-Peraturan ini.

(1) Maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin bagi apa-apa pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan .Peraturan ini. .TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 3C.

. (2) Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya.3C. atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar manamana Peraturan .Peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab. dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.

. Maka menjadi tugas Pihak Berkuasa Tatatertib (PBTT) untuk memaklumkan kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) sebaik sahaja tindakan tatatertib dimulakan terhadap seseorang pegawai dan juga keputusan tindakan itu setelah ia selesai.TUGAS UNTUK MEMAKLUMKAN KPPA SETIAP TINDAKAN TATATERTIB 3D.

‡ Pegawai hendaklah memberi taat setia kepada Kerajaan yang memerintah. negara dan Kerajaan.(1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang di .TATAKELAKUAN SECARA UMUM ³4. memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. ‡ Pegawai hendaklah mengamalkan sikap berkecuali dalam menjalankan tugas.undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara.´ ‡ Pegawai hendaklah sentiasa menjaga.Pertuan Agong. hormat dan patuh kepada undang . .

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(1) ‡ Bersubahat dengan musuh negara. ‡ Membocorkan rahsia Kerajaan. ‡ Memburuk . ‡ Menganggotai pertubuhan yang mengancam keselamatan negara (anasir anasir subversif).burukkan serta memperkecil kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan. .

.rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan .³4. Menyebelahi / memberi keutamaan kepada saudara mara / rakan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ± (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(a) Menguruskan perniagaan / pelaburan sendiri / isteri / anak / saudara-mara dalam waktu pejabat/tugas rasmi.

Mempunyai hubungan dengan pihak yang ada hubungan rasmi dengan tugas. .´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(b) Menguruskan tender / sebutharga sedangkan pegawai tidak mengetahui ada di antara mereka yang mengemukakan tender / sebutharga terdiri daripada saudara-maranya.(2)Seseorang pegawai tidak boleh (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya.³4.

atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa (i) dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya sehingga menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai awam.´ .³4.

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(c) ‡ Menggunakan dan memandu kenderaan jabatan untuk kegunaan sendiri seperti pergi ke pejabat dan balik dari pejabat. . Mendapat kemudahan pembayaran ansuran bagi pembelian tanah daripada pemaju yang ada hubungan rasmi dengan tugas pegawai. menghantar anak ke sekolah dan lain-lain. Membeli kenderaan milik syarikat yang mempunyai hubungan dengan tugas rasminya.

Bercuti bersama ± sama dengan pihak yang ada hubungan dengan tugas rasminya. Menggunakan kakitangan jabatan / alat / barang barang jabatan untuk hal-hal persendiriannya seperti membersihkan tanah. kawasan rumah.Menyalahgunakan hak istimewa sebagai seorang diplomat seperti terlibat dalam aktiviti penyeludupan. . mengangkat perabot rumah dan lain-lain.

Melakukan gangguan seksual. Disabitkan kesalahan jenayah / mahkamah syariah. Kesusahan berat kerana hutang.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (d) Berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan / mencemar nama baik perkhidmatan awam´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(d) Terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi.³4. Menjalinkan hubungan sulit dengan isteri / suami orang. . Berjudi di pejabat / waktu bertugas.

³4. . CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(e) ‡ Gagal menguruskan penyata bank dan buku tunai dengan teratur dan bersistematik. ‡ ‡ Gagal memantau kerja pegawai bawahan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (e) kurang cekap atau kurang berusaha. Membuat pembayaran sebelum kerja / projek / bekalan belum selesai / diterima.

Mengemukakan tuntutan perjalanan palsu. Membuat bayaran tanpa menyemak kerjakerja yang diarahkan telah siap atau belum dengan niat mendapat imbuhan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (f) tidak jujur atau tidak amanah. . CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(f) ‡ Menggunakan wang tabung amanah untuk kegunaan sendiri.³4.

‡ Mengetik kad perakam waktu pegawai lain.³4. ‡ Mengambil cuti sewaktu perkhidmatannya sangat diperlukan. ‡ Tidak mengetik kad perakam waktu. . CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(g) ‡ Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab.

³4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam. . sama ada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain´. Meminta ahli politik untuk menyokong permohonannya mendapatkan tanah Kerajaan atau rumah atau sesuatu jawatan. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(h) ‡ ‡ Meminta orang kenamaan untuk menggunakan jasa baiknya mempengaruhi Lembaga Kenaikan Pangkat untuk menaikkan pangkatnya.

(2) Seseorang pegawai tidak boleh (i) ingkar perintah. Kementerian. Arahan Keselamatan). Keluar negara tanpa kelulusan KSU. . Membawa keluar fail terperingkat Jabatan tanpa kebenaran bertulis Ketua Jabatan (Perenggan 67.³4. dan CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(i) Tidak melaporkan penerimaan hadiah kepada Ketua Jabatan.

´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(j) ‡ Menghilangkan harta Kerajaan dalam simpanan pegawai.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya.alat pembedahan dalam anggota yang dibedah. ‡ ‡ . Tertinggal alat . Pegawai Perubatan / Doktor tersilap memberi ubat kepada pesakit.³4.

LARANGAN SECARA KHUSUS DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK) BOLEH BUAT DENGAN KEBENARAN .

4A 7 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 GANGGUAN SEKSUAL MENYALAHGUNA DADAH MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN CABUTAN BERTUAH DAN LOTERI PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT PENYUNTING AKHBAR / MAJALAH / JURNAL KEGIATAN POLITIK Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi / Kumpulan Pengurusan dan Professional 24 TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI / KEBENARAN / SEBAB YANG MUNASABAH PP 2/2009 . DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK) PER.1.SKIM CEPAT KAYA JENIS LARANGAN .

atau (b) melakukan perbuatan bersifat seksual menyebabkan seseorang yang waras tersinggung. .GANGGUAN SEKSUAL (1) DILARANG MELAKUKAN GANGGUAN SEKSUAL IAITU: (a) cubaan merapati / meminta layanan seksual.PERATURAN 4A. terhina atau terugut .

. Bercerita / jenaka / isyarat yang lucah Menyentuh anggota sensitif badan .PERATURAN 4A.GANGGUAN SEKSUAL ³(2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL: (a) secara lisan. bertulis dan lain-lain (b) tidak terhad di tempat kerja / waktu kerja selagi mencemarkan imej Perkhidmatan Awam´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4A.

PERATURAN 7: MENYALAHGUNA DADAH TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN / MENGAMBIL / MENYALAHGUNAKAN / MENAGIH DADAH BERBAHAYA (KECUALI BAGI MAKSUD PERUBATAN) PEGAWAI BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49] SEKIRANYA PEGAWAI MENCAPAI UMUR PERSARAAN PILIHAN. [Dadah atau bahan . Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234)] TTLAKU.PPT1/MS1 4 .bahan yang disenaraikan di dalam Jadual Pertama.

. heroin dan lain-lain.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 7. morfin. Penyalahgunaan dan menagih dadah seperti ganja.

BERCANGGAH DENGAN TATAKELAKUAN PERATURAN 4. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 9. Kontraktor meraikan Ketua Jabatan yang menjadi ahli Lembaga Tender [Keraian = Belanja makan. tambang bercuti dan lain-lain] .PERATURAN 9 ² MENERIMA / MEMBERI KERAIAN TIDAK BOLEH MENERIMA / MEMBERI KERAIAN SEKIRANYA: KERAIAN ITU DAPAT DENGAN APA-APA CARA MEMPENGARUHI TUGAS RASMI. hotel.

ii) MENGUASAI / MEMILIKI SUMBER KEWANGAN ATAU HARTA YANG TAK SEIMBANG ATAU TAK MUNASABAH DENGAN EMOLUMEN / PENDAPATAN YANG SAH. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 11.PERATURAN 11 . .MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN / PENDAPATAN YANG SAH PEGAWAI TIDAK BOLEH : i) MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH. Pegawai mempunyai harta yang tidak sepadan dengan emolumen atau pendapatan yang sah.

MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANA ORANG YANG : i) ii) iii) TERTAKLUK KEPADA KUASA RASMINYA ADA URUSAN RASMI TINGGAL / MEMILIKI TANAH / MENJALANKAN PERNIAGAAN DALAM KAWASAN KUASA RASMI MENJALANKAN PERNIAGAAN MEMBERI PINJAM WANG iv) .PERATURAN 12 .

BERCAGAR / OVERDRAF SY.MEMINJAM .CAGARAN POLISI SY. MEMINJAM 1969 PERJANJIAN SEWA BELI INSTITUSI ITU TIDAK SECARA LANGSUNG DI BAWAH KUASA RASMINYA. JANGAN BAWA SKANDAL AWAM / MENGGUNAKAN KEDUDUKAN AWAM AGREGAT HUTANG TIDAK MENYEBABKAN KETERHUTANGAN KEWANGAN WANG YANG SERIUS DENGAN SYARAT - . INSURAN .BOLEH PINJAM DARIPADA : i) ii) iii) iv) v) i) ii) iii) BANK .(TERMASUK KERAJAAN) SY.AKTA SY. KERJASAMA .

IAITU i) AGREGAT HUTANG / TANGGUNGAN TAK BERCAGAR LEBIH 10 KALI EMOLUMEN BULANANNYA KECUALI PINJAMAN PENDIDIKAN. ii) PENGHUTANG PENGHAKIMAN (JUDGEMENT DEBTOR) DAN TIDAK DIJELASKAN DALAM TEMPOH 1 BULAN.PERATURAN 13: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS TANGGUNGAN HUTANGNYA MENYEBABKAN KESULITAN KEWANGAN YANG SERIUS. iii) BANKRAP ATAU PEMAKAN GAJI TAK SOLVEN (INSOLVENT). .

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 13. . Gaji tidak mencukupi untuk melepaskan tanggungan. Penjamin yang gagal membayar hutang peminjam dalam tempoh satu bulan dari tarikh penerimaan perintah mahkamah Peminjam diisytihar bankrap oleh mahkamah dan gaji dipegang / urus oleh Amanah Raya.

Pegawai memberikan pinjaman dengan mengenakan faedah atau bunga .MEMINJAMKAN WANG TIDAK BOLEH MEMINJAMKAN WANG DENGAN FAEDAH CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 15.PERATURAN 15 .

DALAM PASARAN TEMPATAN ATAU LUAR NEGERI CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 16. Terlibat dalam pasaran komoditi / pasaran hadapan .TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN SEBAGAI PEMBELI ATAU PENJUAL.PERATURAN 16 .

Menggunakan harta persendirian untuk cabutan bertuah atau loteri selain tujuan kebajikan .PERATURAN 17 ² CABUTAN BERTUAH DAN LOTERI TIDAK BOLEH MENGADAKAN CABUTAN BERTUAH ATAU LOTERI HARTA PERSENDIRIANNYA SELAIN BAGI MAKSUD KEBAJIKAN CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 17.

PENERBITAN BUKU DAN KARYA TIDAK BOLEH MENERBITKAN ATAU MENULIS BUKU.PERATURAN 18 . CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18. rahsia dan sulit) . MAKALAH ATAU KARYA LAIN BERDASARKAN MAKLUMAT RASMI TERPERINGKAT. Menulis / menerbit buku menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar.

PENERBITAN. i) ii) iii) iv) JABATAN PROFESIONAL PERTUBUHAN SUKARELA YANG TIDAK BERCORAK POLITIK DILULUSKAN SECARA BERTULIS OLEH KETUA JABATAN .PENYUNTING AKHBAR/ MAJALAH / JURNAL TIDAK BOLEH MENJADI PENYUNTING AKHBAR/ MAJALAH/JURNAL KECUALI.PERATURAN 20 .

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 20. Menjadi penyunting akhbar harian Menjadi penyunting akhbar parti politik Menjadi penulis laman blog .

KEGIATAN POLITIK PEGAWAI KPT / KPDP DILARANG MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK ATAU MEMAKAI LAMBANG PARTI POLITIK.PERATURAN 21. KHUSUSNYA TIDAK BOLEH: i) MEMBUAT PERNYATAAN MENYEBELAHI MANA MANA PARTI POLITIK ii) iii) iv) v) vi) MENERBIT / MENGEDAR BUKU / ARTIKEL / RISALAH MENGENAI POLITIK MERAYU UNDI AGEN PILIHANRAYA TEMPAT MENGUNDI BERTANDING APA-APA JAWATAN MEMEGANG APA-APA JAWATAN .

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 21. Berkempen bagi pihak parti politik Mengedar risalah parti politik Memegang jawatan dalam parti politik Memakai lambang parti politik .

PPT1/MS1 14 .TIDAK HADIR BERTUGAS TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI ATAU TANPA KEBENARAN ATAU TANPA SEBAB YANG MUNASABAH BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB.PERATURAN 24 . TTLAKU. ³KETIDAKHADIRAN ´ .PERATURAN 23 TERMASUKLAH TIDAK HADIR BAGI APA-APA JUA TEMPOH MASA PADA MASA DAN DI TEMPAT PEGAWAI ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS.

Pegawai ¶hilang· selepas mengetik kad perakam waktu di waktu pagi. kemudian muncul semula di waktu petang bagi mengetik waktu pulang Tidak patuhi waktu bekerja berperingkat .CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 23.

PP 2/2009 . dan v) pelan / aktiviti pelaburan yang menyalahi undang-undang . KPDN & HEP atau pihak-pihak berkuasa lain. iii) tiada risiko. iv) tidak berdaftar dengan Bank Negara Malaysia. ii) jumlah pelaburan yang kecil.SKIM CEPAT KAYA PEGAWAI AWAM DILARANG SAMA SEKALI TERLIBAT DALAM MANA-MANA SKIM CEPAT KAYA TERMASUK SEBAGAI PENGANJUR ATAU PENGANTARA ATAU PELABUR i) kadar pulangan yang tinggi / tidak realistik. Suruhanjaya Sekuriti. Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

BERITA HARIAN ² 15.1.2009 UTUSAN MALAYSIA ² 15.2009 .1.

LARANGAN YANG BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN JENIS LARANGAN PEKERJAAN LUAR ETIKA BERPAKAIAN MENERIMA HADIAH/KERAIAN µPEMUNYAAN HARTA¶ PERNYATAAN AWAM KEGIATAN POLITIK i) KUMPULAN SOKONGAN ii) CUTI SEBELUM BERSARA MEMULAKAN PROSIDING UNDANG-UNDANG DAN BANTUAN GUAMAN PER.2. 5 6 8/9 10 19 21 KUASA MEMBERI KEBENARAN KETUA JABATAN KPPA KETUA JABATAN KETUA JABATAN MENTERI KPPA / KSU 22 KSU .

PERATURAN 5 .2/2005 ii) BAGI FAEDAH DIRINYA / SAUDARA.PEKERJAAN LUAR TIDAK BOLEH BUAT KERJA LUAR.PP BIL. KECUALI i) DIBENARKAN OLEH KETUA JABATAN DIANGGAP TUGAS RASMI HONORARIUM DITENTUKAN OLEH PERBENDAHARAAN CONTOH : MENYAMPAIKAN CERAMAH .MARA / BADAN YANG BUKAN MENCARI KEUNTUNGAN DENGAN KEBENARAN KETUA JABATAN .

SYARAT - TERTAKLUK KEPADA TATAKELAKUAN PERATURAN 4 DAN MEMASTIKAN PEKERJAAN LUAR ITU DILAKUKAN : a) b) c) DI LUAR WAKTU PEJABAT/ TUGAS RASMI TIDAK MENJEJASKAN KEBERGUNAANNYA SEBAGAI PEGAWAI AWAM TIDAK BERCANGGAH DENGAN KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM .

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 5. Memandu teksi selepas waktu pejabat tanpa kebenaran Menjalankan perniagaan pasar malam. menjadi pengawal keselamatan dan pekerjaan lain tanpa kebenaran .

PAKAIAN SEMASA BERTUGAS HENDAKLAH SENTIASA BERPAKAIAN DENGAN SEPATUTNYA YANG DITENTUKAN OLEH KERAJAAN MELALUI ARAHAN YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM .PERATURAN 6 .

tanpa kolar Memakai kain sarong.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 6. seluar pendek dan lain-lain Tidak memakai pakaian Batik Malaysia pada hari Khamis seperti yang ditetapkan di dalam SPP1/2008 . Memakai singlet atau baju-T.

AMAUN ATAU NILAI HADIAH ITU TIDAK SEPADAN DENGAN MAKSUD HADIAH .MENGENA DENGAN PELAKSANAAN TUGAS. JIKA i) ADA KENA.PERATURAN 8 . ii) BENTUK.HADIAH PEGAWAI DILARANG MEMBERI / MENERIMA HADIAH.

. JIKA i) PEGAWAI MERAGUI TENTANG BENTUK.KEBENARAN KETUA JABATAN PERLU DIPEROLEHI. AMAUN ATAU NILAI HADIAH. ii) PENERIMAAN HADIAH SUKAR DITOLAK (KETUA JABATAN = KSU ATAU KP DI IBU PEJABAT).

PERKAHWINAN. PERISTIWA LAIN PEGAWAINYA.KETUA JABATAN KEBENARAN - BOLEH MEMBERI (i) PEGAWAINYA MENERIMA SURAT PUJIAN SEMPENA PERSARAAN / PERTUKARAN (BEKAS JANGAN MAHAL) (ii) PUNGUTAN SPONTAN OLEH PEGAWAI BAGI MAKSUD HADIAH SEMPENA PERSARAAN / PERTUKARAN. .

PEMUNYAAN HARTA MINTA KEBENARAN KETUA JABATAN JIKA HENDAK MEMPEROLEHI HARTA YANG TIDAK SEJAJAR DENGAN TATAKELAKUAN LAPORAN HARTA : i) PADA TARIKH DILANTIK ii) MEMPEROLEHI HARTA BARU iii) PELUPUSAN HARTA iv) PADA MASA DIKEHENDAKI OLEH KERAJAAN v) SETIAP LIMA TAHUN SEKALI .PERATURAN 10 .

TIDAK MELAPORKAN PEMBELIAN RUMAH.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 10. KERETA DLL . KERETA DLL TIDAK MELAPORKAN PELUPUSAN RUMAH.

PERATURAN 19 .PERNYATAAN AWAM TIDAK BOLEH KECUALI MENDAPAT KEBENARAN MENTERI YANG BERKENAAN .

Ceramah yang memburukkan pentadbiran Kerajaan Membuat ulasan / penjelasan mengenai sesuatu peristiwa tanpa kebenaran Menteri Menyuarakan perasaan tidak puas hati terhadap isu peribadi menerusi kenyataan akhbar .CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 19.

PERATURAN 21 .PEGAWAI BUKAN GUNASAMA CUTI SEBELUM BERSARA SEMUA KUMPULAN DENGAN KEBENARAN .PEGAWAI GUNASAMA KSU .KEGIATAN POLITIK PEGAWAI KUMPULAN SOKONGAN KUMPULAN SOKONGAN BOLEH DILANTIK SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PARTI POLITIK SETELAH MENDAPAT KEBENARAN SECARA BERTULIS DARIPADA KPPA .

Kumpulan Pengurusan dan Profesional boleh bergiat aktif dalam aktiviti politik semasa menghabiskan cuti terkumpul sebelum bersara wajib jika mendapat kelulusan KPPA atau KSU .

PERATURAN 22 .MEMULAKAN PROSIDING UNDANG-UNDANG DAN BANTUAN GUAMAN MESTI MENDAPAT KEBENARAN KSU Bagi kes ² kes yang ada kaitan dengan tugas rasmi .

Tanpa kebenaran melantik peguam untuk perbicaraan mahkamah yang kes berkaitan dengan tugas rasmi .CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 22.

6. 3 / 2002 PP Bil. 23/ 2007 PP 2/2009 PP 26/2008 KAD PERAKAM WAKTU PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM 9. GARIS PANDUAN BAGI MENGAMBIL TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PEGAWAI YANG SEDANG DIBICARAKAN ATAS PERTUDUHAN JENAYAH DI MAHKAMAH TANPA MENUNGGU PROSIDING JENAYAH KE ATASNYA SELESAI . LARANGAN PENGLIBATAN PEGAWAI AWAM DALAM SKIM CEPAT KAYA 10. 2 / 1985 SPP Bil. PAKAIAN PAKAIAN ALTERNATIF HARTA SYARIKAT PEGANGAN KELUARGA HADIAH PIHAK BERKUASA MELULUS PENERIMAAN HADIAH OLEH JABATAN KERAJAAN PP Bil. 2. 7. 5. 11/1981 PP Bil. 3. 8.PERATURAN DALAM PEKELILING/ SURAT PEKELILING 1. 1 / 2006 PP Bil. 5/2008 SPA Bil. 3 / 1998 SPP Bil. 4. 2 / 1987 PP Bil.

PENGLIBATAN PEGAWAI DALAM KOPERASI 13. 4 TAHUN 1994 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 1984 SURAT PEKELILING AM BIL. PENAMATAN TEMPOH PINJAMAN JIKA ADA KES TATATERTIB 17. 12 (91) . SURAT EDARAN PEMBATALAN SURAT MENGENAI KEWAJIPAN MENGISYTIHAR HARTA PEGAWAI AWAM PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.9 TAHUN 1995 SURAT PEKELILING AM BIL.1 TAHUN 1986 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.3 TAHUN 1985 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 8 TAHUN 1990 JPA(S)TT. KEBENARAN KELUAR NEGERI 14.11. KEBENARAN TAK HADIR BERTUGAS ATAS SEBAB KECEMASAN AM 12. PENGLIBATAN DALAM AL-ARQAM 15. MENJADI LEMBAGA PENGARAH DALAM SYARIKAT 16.7076 KLT.

2005 PERINTAH-PERINTAH AM BAB `B¶. 4.(A)176/2005 BERKUAT KUASA 1.LAIN-LAIN PERATURAN / AKTA ANTARANYA : 1. `F¶ DAN `G¶ PEKELILING/ SURAT PEKELILING / SURAT PEKELILING AM / PKPA / SURAT EDARAN DAN AKTA BERKAITAN 5.U. `C¶.5. 2.AKTA ACARA KEWANGAN 1957 ARAHAN PERBENDAHARAAN 1970 AKTA RAHSIA RASMI 1980 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN. KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2005 ± P. `E¶. . 6. SEKSYEN 18 . 3.

AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957

18 (a) ³ Kerana kegagalannya memungut wang yang mesti dibayar kepada Kerajaan Persekutuan, yang mana pungutannya wang adalah tanggungjawab pegawai itu sendiri´

AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957

18 (b) ³ Kerana bertanggungjawab tentang pembayaran wang kerajaan dengan tidak sepatutnya atau pembayaran wang itu dibuat dengan tidak disokong oleh resit yang betul´ (Pembayaran lebih atau pembayaran tanpa kuasa)

AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957

18 (c) ³ Kerana tanggungjawab tentang kekurangan atau kerosakan wang kerajaan, setem, cagaran barang-barang atau harta kerajaan´

AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 18 (d) ³ Sebagai Pegawai Akaun. gagal atau telah gagal menyimpan akaun atau rekod yang sempurna´ .

atau bertanggungjawab di atas sebarang kelambatan pembayaran.AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 18 (e) ³ Telah gagal membuat bayaran. wang awam Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri kepada seseorang di mana pembayaran tersebut wajardi bawah undang-undang. perjanjian atau peraturan yang dibuat di antara seseorang itu dengan Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri´ . atau di bawah kontrak.

.

Cekap dan Amanah¶.PENUTUP PEMATUHAN DAN PENGHAYATAN TATAKELAKUAN INI AKAN: (i) Mewujudkan perkhidmatan awam yang µBersih. (ii) Menghalang penyelewengan. Tatakelakuan pegawai awam tidak semata-mata bersifat menghukum tetapi lebih kepada : Pencegahan Pengajaran Amaran / peringatan . (iii) Menghalang perbuatan rasuah.

SISTEM PENGAWALAN DISPLIN DALAM BENTUK PEMBETULAN DAN PENGHUKUMAN BERSERTA DENGAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DISIPLIN MEMERLUKAN KOMITMEN DAN KESUNGGUHAN SEMUA PIHAK YANG BERKENAAN BAGI MELAKSANAKANNYA SUPAYA TAHAP KEBERKESANAN YANG MAKSIMUM DAPAT DICAPAI .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful