Nyanyi Pujian BagiMu

Nyanyi pujian bagiMu Tuhan Pujian bagiMu Tuhan NamaMu besar dan layak dipuji .

Yesus namaMu besar dan layak dipuji . Yesus agungkan namaMu.Kumuliakan namaMu Tuhan Mulia namaMu Tuhan namaMu besar dan layak dipuji Ku agungkan namaMu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful