Nyanyi Pujian BagiMu

Nyanyi pujian bagiMu Tuhan Pujian bagiMu Tuhan NamaMu besar dan layak dipuji .

Yesus agungkan namaMu. Yesus namaMu besar dan layak dipuji .Kumuliakan namaMu Tuhan Mulia namaMu Tuhan namaMu besar dan layak dipuji Ku agungkan namaMu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful