P. 1
Novel Seteguh Karang

Novel Seteguh Karang

|Views: 160|Likes:
Published by yuyutz

More info:

Published by: yuyutz on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

NOVEL SETEGUH KARANG 1103/2 (KAJIAN TEKS) SINOPSIS Novel inimengisahkanketabahanhatiseoranggadisdalammengharungilikulikukehidupansetelahkematiankedua-duaibubapamereka.Gadis yang dimaksudkanituialahAwanis.

AwanisialahseorangpenuntutdiITM, CawanganArau, Perlis dalambidangPengurusanLadang.Awanismempunyaiseorangkakak yang bernamaMaysarahdanseorangadikangkatiaitu Anita.Merekadijagaolehbapasaudaranya, Pak Oni setelahibubapamerekaterkorbandalamnahasjalanraya. KakMaysarahmenjadipemurungdantidakbersemangatuntukhidupkeranatidakdapatmenerimakenyataan kematianibubapanyadanmenganggapdialahpuncasegalanya.Hal inimenyebabkan Anita berasaamatsunyikeranatiadasesiapa yang dapatdiajakberbualkeranaAwanisjarang-jarangberada di rumahkeranamasih belajar di ITM. Awanismenjalanilatihanpraktikal di HuluPaka, Terengganu. Di sana, Awanistelahmenumpang di rumahKak Nor yang agaksesakdengankerenahanak-anaknyasertasikapsuamiKak Nor yang pendiam. Hal iniagakmerimaskanAwanis.Namunbegitu, AwanisdapatmenyesuaikannyadanmampumembantuKakNormelakukan kerja-keraja di dapur. Di PejabatPertubuhanPeladangHuluPaka, Awanismenghadapibeberapamasalahdenganbeberapakakitanganpejabatitu yang selalumengambiltahutentanghalperibadinyasepertiKak Sofia danKakMaznah. Awanisjugaseringberkonflikdenganpenyelianya, EncikJohari yang selalumembulinya.Awanisjugasempatberkenalandengan Wan Asri yang seringmembantudanmengajaknyabersiar-siar di sekitar Terengganu padahujungminggu. Di ladangkelapasawit, AwanisseringdimarahidandicabarolehEncikJoharisupayamelakukankerjakerjaseperti yang dilakukanolehseoranglelaki.Namun, AwanisdapatmelakukannyadengansebaikmungkinkeranaAwanismemangseorang yang pantangdicabar.AwanisjugasempatberkenalandenganseorangburuhremajaIndonesia yang bernama Budi.Namun, hayat Budi tidakpanjangkeranadiameninggalduniadipatukolehseekorular hitam. Semasa di pejabat, Awanismendapatpanggilantelefondaripada Anita yang memarahinyadanmenangiskeranamenganggapAwaniscubamenipunyaiaitutidakmenceritakanhalsebenar tentangnya. Anita mengetahuibahawadirinyahanyaanakangkatkeluargaAwanis.KakMaysarahmendedahkanrahsiatersebuts etelahberlakupertengkaranantaradiadengan Anita.Olehitu, Awanistelahmemintakebenarandaripadapengurusladang, EncikBasri agar membenarnyamenamatkanpraktikalnyalebihawaluntukmenyelesaikanmasalahkeluarganya.Permohonan Awanisdiluluskan.

AwanispulangkerumahdanbergaduhdenganKakMaysarahdanbertindakmeninggalkanrumah. dan Anita salingbermaafandanberjanjiakanhidupbahagiasepertidahulu. AwanismemarahiKakMaysarahkeranaKakMaysarahsudahmelampaukeranamenghalaukeluar Anita darirumah.Padakeesokannya. Di hospital. SetelahduamingguAwanis di kampus.KakMaysarahamatmenyesaldengantindakannyaselamaitu. Anita tidakmahulagitinggalsebumbungdenganmerekakeranadiamahuhidup berdikari.Awanispergimendapatkan Anita yang tinggal di rumahCikguRushdabagimencarikeluargakandung Anita. keluargakandung Anita (Swee Ling) iaituEncil Lee danPuan Mary engganmenerimaAnitakeranamasihmenganggap Anita sebagaipembawasialdansudahpastiperniagaannyaakanmerosot. Awanis. . diamendapatpanggilankecemasanbahawaKakmaysarahtelahterlantar di hospital keranamenelanpiltidurberlebihan.Di rumahnya. Namun. KakMaysarah.Awanismenegurperbuatankakaknyaitu yang menyalahiajaran agama.Awanisbersama Anita pergimelawatKakMaysarahdihospital. Hal initelahmengecewakan Anita dengansikapibubapanyaitu.Tetapisayang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->