NOVEL SETEGUH KARANG 1103/2 (KAJIAN TEKS) SINOPSIS Novel inimengisahkanketabahanhatiseoranggadisdalammengharungilikulikukehidupansetelahkematiankedua-duaibubapamereka.Gadis yang dimaksudkanituialahAwanis.

AwanisialahseorangpenuntutdiITM, CawanganArau, Perlis dalambidangPengurusanLadang.Awanismempunyaiseorangkakak yang bernamaMaysarahdanseorangadikangkatiaitu Anita.Merekadijagaolehbapasaudaranya, Pak Oni setelahibubapamerekaterkorbandalamnahasjalanraya. KakMaysarahmenjadipemurungdantidakbersemangatuntukhidupkeranatidakdapatmenerimakenyataan kematianibubapanyadanmenganggapdialahpuncasegalanya.Hal inimenyebabkan Anita berasaamatsunyikeranatiadasesiapa yang dapatdiajakberbualkeranaAwanisjarang-jarangberada di rumahkeranamasih belajar di ITM. Awanismenjalanilatihanpraktikal di HuluPaka, Terengganu. Di sana, Awanistelahmenumpang di rumahKak Nor yang agaksesakdengankerenahanak-anaknyasertasikapsuamiKak Nor yang pendiam. Hal iniagakmerimaskanAwanis.Namunbegitu, AwanisdapatmenyesuaikannyadanmampumembantuKakNormelakukan kerja-keraja di dapur. Di PejabatPertubuhanPeladangHuluPaka, Awanismenghadapibeberapamasalahdenganbeberapakakitanganpejabatitu yang selalumengambiltahutentanghalperibadinyasepertiKak Sofia danKakMaznah. Awanisjugaseringberkonflikdenganpenyelianya, EncikJohari yang selalumembulinya.Awanisjugasempatberkenalandengan Wan Asri yang seringmembantudanmengajaknyabersiar-siar di sekitar Terengganu padahujungminggu. Di ladangkelapasawit, AwanisseringdimarahidandicabarolehEncikJoharisupayamelakukankerjakerjaseperti yang dilakukanolehseoranglelaki.Namun, AwanisdapatmelakukannyadengansebaikmungkinkeranaAwanismemangseorang yang pantangdicabar.AwanisjugasempatberkenalandenganseorangburuhremajaIndonesia yang bernama Budi.Namun, hayat Budi tidakpanjangkeranadiameninggalduniadipatukolehseekorular hitam. Semasa di pejabat, Awanismendapatpanggilantelefondaripada Anita yang memarahinyadanmenangiskeranamenganggapAwaniscubamenipunyaiaitutidakmenceritakanhalsebenar tentangnya. Anita mengetahuibahawadirinyahanyaanakangkatkeluargaAwanis.KakMaysarahmendedahkanrahsiatersebuts etelahberlakupertengkaranantaradiadengan Anita.Olehitu, Awanistelahmemintakebenarandaripadapengurusladang, EncikBasri agar membenarnyamenamatkanpraktikalnyalebihawaluntukmenyelesaikanmasalahkeluarganya.Permohonan Awanisdiluluskan.

KakMaysarahamatmenyesaldengantindakannyaselamaitu. Awanis. diamendapatpanggilankecemasanbahawaKakmaysarahtelahterlantar di hospital keranamenelanpiltidurberlebihan. AwanispulangkerumahdanbergaduhdenganKakMaysarahdanbertindakmeninggalkanrumah. dan Anita salingbermaafandanberjanjiakanhidupbahagiasepertidahulu.Awanismenegurperbuatankakaknyaitu yang menyalahiajaran agama.Padakeesokannya. Di hospital.Tetapisayang. Hal initelahmengecewakan Anita dengansikapibubapanyaitu. KakMaysarah. . SetelahduamingguAwanis di kampus. AwanismemarahiKakMaysarahkeranaKakMaysarahsudahmelampaukeranamenghalaukeluar Anita darirumah.Awanispergimendapatkan Anita yang tinggal di rumahCikguRushdabagimencarikeluargakandung Anita. Anita tidakmahulagitinggalsebumbungdenganmerekakeranadiamahuhidup berdikari.Awanisbersama Anita pergimelawatKakMaysarahdihospital. keluargakandung Anita (Swee Ling) iaituEncil Lee danPuan Mary engganmenerimaAnitakeranamasihmenganggap Anita sebagaipembawasialdansudahpastiperniagaannyaakanmerosot. Namun.Di rumahnya.