Tuladha Aturipun Panatacara Sasampunipun Pasrah Panampining Putra Temanten Kakung Paripurna pasrah panampining putra temanten kakung

dening para ingkang piniji kanthi lulus raharja nir ing sambekala. Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah, wus dumugi wahyaning mangsa kala laksitaning upacara salajengipun inggih panggihing putra temanten sekalihan, menggah ingkang piniji manggihaken putra temanten nun inggih Ibu ___________ minangka panganthining putra temanten putni Ibu ___________ ingkang sarta Ibu ___________ wondene ingkang nyamektakaken uba rampening panggih Ibu ___________ dhumateng panjenenganipun Ibu ___________ minangka pangembaning sekar cepaka sasele mugi keparenga hamapag jengkaning putra temanten putri saking sasana adi, jengkaring putra temanten putri ingkang sarta panggihing putra temanten sekaliyan binarung ungeling gangsa Kodhok Ngorek, kalajengaken Ketawang Larasmaya, laras pelog pathet barang sumangga nun, nuwun.

http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=818&Itemid=781

Tuladha Atur Pasrah Temanten Kakung Assalamu alaikum Wr. Wb. Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira wonten panjenengan sadaya dalasan kula. Panjenenganipun Bp ___________ (ingkang nampi) keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapak saha Ibu (besan) kula kinen masrahaken putra temanten kakung pun Bagus ___________ mugi katur panjenenganipun Bapak saha Ibu ___________ (ingkang mengku gati). Wondene kalampahanipun mekaten, kala wau wanci tabuh ___________ temanten kakung kula pendhet saking dalem ___________ (alamatipun besan), saking wisma palereman (menawi sampun kapondhokan) kanthi kairing para sepuh, kulawangsa sanak kadang pawong mitra sawetawis, kula bekta / kanthi sowan ing dalem pawiwahan mriki kanthi gangsar, lancar rahayu wilujeng nir ing sambekala. Pramila ngemban dhawuh ___________ wigatosing sedya, keparenga hing mangke temanten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggakaken dhumateng panjenengan minangka sulih saliranipun Bp ___________ (ingkang mengku gati) cundhuk kalihan lampahing adicara. Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan, nuwun, nuwun maturnuwun. Wassalamu µalaikum Wr. Wb.

http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=815&Itemid=781

abot kaya ngene angele Nanging aku kudu bisa nelakake Kanggo ngimbangi rekasane wong tuwa Bapak. Ibu ben lega atine Putrane bisa Kabul gegayuhane Sirna Ana Ngendi Arum Ganda Melathi tumekane ratri ninggalake wengi durung tinemu ganda wangi kang dak goleki tumlawung rasa kang ngulandara ing akasa angrantu ing wengi kang bakal tumeka wanuh wani anggoleki wewangen kang nyirep ati kadya wingi kawuri nadyan tumekane wengi iki durung dak mangerteni sirna ana ngendi arum ganda melathi Rembang.. 01 September 2010 melati iki rinonce saka sempalan kang wujud sepi .GEGURITAN CITA CITAKU Esok awan wengi aku sinau Kanggo nentoake cita-citaku Ora ana wektu kanggo nyenengake atiku Nanging semangatku nyagak sinau Aku sinau sedina-dina Tansah ngestokake dhawuhe wong tuwa Takdua sak kabehing gada Aku kudu entuk juwara Oooh gusti Paringana rido awak mami Supaya aku sesok bakti negri Marakabi mring sesame Oooh.