,547,3

lasil lc:-auata: lo:osi laca lcsi

Disusu: ·lc| .
Diuas Dcwa l:istia:to
lclas Xll llA !
·\A \u|auuaciva| !. ·icoa:jo
Ia|u: lclaja:a: !009!010

Z

lata lc:-a:ta:

Assalauualai|uu W:. W|.
·ava ¡a:jat|a: ¡uji svu|u: atas |c|aci:at Alla| ·WI va:- tcla| ucu|c:i|a: :a|uat ca: |icava|:va.
sc|i:--a la¡o:a: ¡c:-auata: i:i ca¡at tc:sclcsai|a: calau ja:-|a wa|tu va:- citc:tu|a:. Da: sava
sa:-at i:-i: uc:-uca¡a|a: tc:iua |asi| |c¡aca l|u ·iti Zu|:o| sc|a-ai -u:u ¡cu|iu|i:- uata ¡claja:a:
|iuia atas |iu|i:-a: ca:i |cliau.
Dalau ¡c:vusu:a: la¡o:a: ¡c:-auata: i:i va:- |c:isi tc:ta:- uc:-auati |o:osi :¡c:|a:ata: ¡aca |csi.
sava |c:tujua: a-a: scuua ¡i|a| ca¡at uc:-cta|ui |a-aiua:a ¡:oscs tc:jaci:va sc|ua| |o:osi ca:
|a-aiua:a ca:a ¡c:cc-a|a: tc:jaci:va |o:osi. \a|a ca:i itu sava ucu|uat la¡o:a: i:i. sclai: itu sava
uc:-|a:a¡|a: a-a: aci| aci| |clas ca¡at uc:au|a| wawasa: iluu:va calau |ica:- |iuia sctcla|
ucu|aca la¡o:a: va:- |c:casa:|a: cata cata va:- :vata i:i.
·ava uc:vaca:i |a|wa la¡o:a: i:i uasi| ucuili|i |c|u:a:-a: ca: uasi| ¡c:lu citi:-|at|a: la-i. ·lc|
|a::a itu sa:a: ca: |c:iti| ca:i a:ca sa:-at sava |a:a¡|a:. a-a: la¡o:a: i:i uc:jaci sc|ua| la¡o:a: va:-
|c:a:|c:a: tc:jaui: |c|c:a:a::va.
Wassalauualai|uu W:. W|.


Daita: lsi

B

ovc:............................... 1
lata lc:-a:ta:.............................. !
Daita: lsi................................... !
la| 1 lc:ca|ulua:............................ +
O ucul ¡c:-auata:
O Iujua: lc:-auata:
O Dasa: Ico:i
la| ! \ctocc lc:co|aa:......................... 9
O Alatalat lc:co|aa:
O la|a:|a|a: lc:co|aa:
O a:-|a|la:-|a| lc:ja
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: sc|cluu tc:jaci:va |o:osi
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: scsuca| tcjaci:va |o:osi
la| ! lc:utu¡............................. 1!
O lcsiu¡ula:
O lc:ta:vaa:
O awa|a:
Daita: lusta|a............................ 1+

Bab 1 Pendahuiuan

ucul ¡c:-auata:
4

O \c:-auati tc:jaci:jva |o:osi
Iujua:
O \c:-cta|ui ia|to: ia|to:to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi :|a:at ¡aca |csi
Dasa: Ico:i

4748
Acala| |c:usa|a: atau cc-:acasi lo-au a|i|at :ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- |o:osii. lo:osi ca¡at ju-a
cia:ti|a: sc|a-ai sc:a:-a: va:- uc:usa| lo-au |a:c:a lo-au |c:ca|si scca:a |iuia atau clc|t:o|iuia
cc:-a: li:-|u:-a:. Aca ccii:isi lai: va:- uc:-ata|a: |a|wa |o:osi acala| |c|ali|a: ca:i ¡:oscs
c|st:a|si lo-au ca:i uatc:ial. o:to|:va. llAI ¡a-a: |csi ci |alaua: :uua| |auu. atau ci sc|ola|
|auu. atau ¡a|u¡a|u va:- tc:ta:ca¡ ci |avu. |csi :o:-so|a:.
a¡a va:- uc:a:i| ¡c:|atia: |auu· A¡a|a| |auu ucli|at aca
:oca co|lat va:- uc:cu¡cl ¡aca |csi tc:sc|ut· scuacau |c:a|
co|lat. a¡a|a| itu· lc:a| itu tica| |a:va sc|cca: uc:utu¡i
¡c:uu|aa: |csi taci. ta¡i ju-a uc:-|a:cu:|a: |csi tc:sc|ut
sola| ªucua|a:¨ :va. ltula| la:at. atau cisc|ut ju-a lo:osi.
Yaitu ¡c:sc:vawaa: va:- tc:jaci |a:c:a u:su: |csi |c::ca|si
cc:-a: uca:a ca: ai:. \u:-|i: |auu ju-a suca| scci|it ucu¡claja:i:va
ci sc|ola|. |a|wa |c|c:a¡a u:su: |iuia ca¡at cc:-a: uuca| |c::ca|si
cc:-a: o|i-c: :va:- aca ci uca:a ucu|c:tu| sc:vawa o|sica. ¡c:istiwa
i:i cisc|ut o|sicasi. aci sva:at tc:jaci:va |a:at acala| aca:va |csi. uca:a
ca: ai:. lcsi ca: uca:a saja tica| |isa uc:iu|ul|a: |a:at. atau |csi ca:
ai: saja. :auu: ci uca:a. |ita a|a: uc:cuu|a: ua¡ ai: ca: ci calau ai:
ju-a |ita ca¡at uc:cuu|a: uca:a tc:la:ut. \a|a ¡:oscs |o:osii tcta¡ |isa
|c:la:jut.lo:osi ca¡at scua|i: cc¡at tc:jaci cc:-a: |c|aci:a: -a:au.
\isal ai: laut. |auu tc:tu |isa ucli|at
|a-aiua:a |a¡al|a¡al laut lc|i|
uuca: |c:|a:at. ca: ju-a tia:-tia:-
¡a:ca:- ¡cla|u|a: va:- ju-a uuca| |c:|a:at. Da: lo-au |csi ci
alau |c|as calau |c:tu| sc:vawa |csi o|sica atau |csi suliica.
sctcla| cic|st:a|si ca: ciola|. a|a: ci|asil|a: |csi va:- ci-u:a|a:
u:tu| ¡cu|uata: |aja atau |aja ¡acua:. ·claua ¡cua|aia:. |aja
tc:sc|ut a|a: |c:ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- uc:vc|a||a: |o:osi
:|cu|ali uc:jaci sc:vawa |csi o|sica. Dc:ct volta ca: |u|uu
:c::st a|a: ucu|a:tu u:tu| ca¡at ucli|at tc:jaci:va |o:osi.
lccc¡ata: |o:osi sa:-at tc:-a:tu:- ¡aca |a:va| ia|to:. sc¡c:ti aca
atau tica|:va la¡isa: o|sica. |a:c:a la¡isa: o|sica ca¡at uc:-|ala:-i
|cca ¡otc:sial tc:|aca¡ clc|t:oca lai::va va:- a|a: sa:-at |c:|cca |ila uasi| |c:si| ca:i o|sica.
Penyebab 4748
la|to: va:- |c:¡c:-a:u| tc:|aca¡ |o:osi ca¡at ci|cca|a: uc:jaci cua. vaitu va:- |c:asal ca:i |a|a: itu
sc:ci:i ca: ca:i li:-|u:-a:. la|to: ca:i |a|a: ucli¡uti |cuu::ia: |a|a:. st:u|tu: |a|a:. |c:tu|
|:istal. u:su:u:su: |cluuit va:- aca calau |a|a:. tc|:i| ¡c:cau¡u:a: |a|a: ca: sc|a-ai:va. la|to:
ca:i li:-|u:-a: ucli¡uti ti:-|at ¡c:ccua:a: uca:a. su|u. |clcu|a|a:. |c|c:acaa: zatzat |iuia
5

va:- |c:siiat |o:osii ca: sc|a-ai:va. la|a:|a|a: |o:osii :va:- ca¡at uc:vc|a||a: |o:osi tc:ci:i atas
asau. |asa sc:ta -a:au. |ai| calau |c:tu| sc:vawa a:o:-a:i| uau¡u: o:-a:i|. lc:-ua¡a: ca:
¡clc¡asa: |a|a:|a|a: |o:osii |c uca:a ca¡at ucu¡c:cc¡at ¡:oscs |o:osi. uca:a calau :ua:-a: va:-
tc:lalu asau atau |asa ca¡at ucuc¡:cc¡at ¡:oscs |o:osi ¡c:alata: clc|t:o:i| va:-
aca calau :ua:-a: tc:sc|ut. llou:. |ic:o-c: iluo:ica |csc:ta ¡c:sc:vawaa:¡c:sc:vawaa::va ci|c:al
sc|a-ai |a|a: |o:osii. Dalau i:cust:i. |a|a: i:i uuuu:va ci¡a|ai u:tu| si:tcsa |a|a:|a|a: o:-a:i|.
Auuo:ia| ::l! uc:u¡a|a: |a|a: |iuia va:- cu|u¡ |a:va| ci-u:a|a: calau |c-iata: i:cust:i. laca
su|u ca: tc|a:a: :o:ual. |a|a: i:i |c:aca calau |c:tu| -as ca: sa:-at uuca| tc:lc¡as |c uca:a.
Auuo:ia| calau |c-iata: i:cust:i uuuu:va ci-u:a|a: u:tu| si:tcsa |a|a: o:-a:i|. sc|a-ai |a|a: a:ti
|c|u ci calau alat ¡c:ci:-i:. ju-a sc|a-ai |a|a: u:tu| ¡cu|uata: ¡u¡u|. lcja:a|cja:a ¡c:viu¡a:
auuo:ia| |a:us sclalu ci¡c:i|sa u:tu| uc:cc-a| tc:jaci:va |c|oco:a: ca: ¡clc¡asa: |a|a: i:i |c
uca:a. lu|u: ¡a-i saat i:i uuuu:va uc:-a:cu:- a:c|a ¡a:ti|cl ac:osol. cc|u sc:ta -as -as asau
sc¡c:ti :·x ca: ··x. Dalau |atu|a:a tc:ca¡at |clc:a:- atau suliu: :· va:- a¡a|ila ci|a|a: |c:u|a|
uc:jaci o|sica |clc:a:-. \asala| utaua |c:|aita: cc:-a: ¡c:i:-|ata: ¡c:--u:aa: |atu|a:a acala|
cilc¡as|a::va -as-as ¡oluta: sc¡c:ti o|sica :it:o-c: ::·x ca: o|sica |clc:a:- :··x. Walau¡u:
sc|a-ia: |csa: ¡usat tc:a-a list:i| |atu|a:a tcla| uc:--u:a|a: alat ¡cu|c:si| c:ca¡a: :¡:csi¡itato:
u:tu| ucu|c:si||a: ¡a:ti|cl¡a:ti|cl |ccil ca:i asa¡ |atu|a:a. :auu: :·x ca: ··x va:- uc:u¡a|a:
sc:vawa -as cc:-a: |c|as:va :ai| uclcwati cc:o|o:- ca: tc:lc¡as |c uca:a |c|as. Di calau uca:a.
|ccua -as tc:sc|ut ca¡at |c:u|a| uc:jaci asau :it:at :l:·! ca: asau suliat :l!··+. ·lc| sc|a|
itu. uca:a uc:jaci tc:lalu asau ca: |c:siiat |o:osii cc:-a: tc:la:ut:va -as-as asau tc:sc|ut ci calau
uca:a. uca:a va:- asau i:i tc:tu ca¡at : |c:i:tc:a|si cc:-a: a¡a saja. tc:uasu| |ou¡o:c:|ou¡o:c:
:c:i| ci calau ¡c:alata: clc|t:o:i|. i|a |al itu tc:jaci. ua|a ¡:oscs |o:osi tica| ca¡at ci|i:ca:i la-i.

P748e8 1e7adnya 4748
lo:osi atau ¡c:-|a:ata: uc:u¡a|a: ic:ouc:a |iuia ¡aca |a|a: |a|a: lo-au va:- ¡aca casa::va
uc:u¡a|a: :ca|si lo-au uc:jaci io: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au va:- |o:ta| la:-su:- cc:-a: li:-|u:-a:
|c:ai: ca: o|si-c:. o:to| va:- ¡ali:- uuuu. vaitu |c:usa|a: lo-au |csi cc:-a: tc:|c:tu|:va |a:at
o|sica. Dc:-a: ccui|ia:. |o:osi uc:iu|ul|a: |a:va| |c:u-ia:. lo:osi lo-au ucli|at|a: ¡:oscs
a:oci|. vaitu o|sicasi lo-au uc:jaci io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: |c calau :¡c:uu|aa: lo-au ca:
¡:oscs |atoci| va:- uc:-|o:suusi clcct:o: tc:sc|ut cc:-a: laju va:- saua . ¡:oscs |atoci| |iasa:va
uc:u¡a|a: :ccu|si io: |ic:o-c: atau o|si-c: ca:i li:-|u:-a: sc|ita::va. u:tu| co:to| |o:osi lo-au
|csi calau uca:a lcu|a|. uisal:va ¡:oscs :ca|si:va ca¡at ci:vata|a: sc|a-ai |c:i|ut .

(-.1o lc:s7 lc

:aq ¹ !c¸ · 2
xo·.1o ·!:-¹ +l
¹
:aq ¹ + c 7 ! l!·:l
#01.|· ! lc:s ¹ ·! :-¹ + l
¹
:aq7 ! lc

¹ ! l!·:l

Da:i cata ¡otc:sial clc|t:occ ca¡at ci|itu:- |a|wa 021 sta:ca: u:tu| ¡:oscs |o:osi i:i.
vaitu i· ·0 = +1.o¯ V . :ca|si i:i tc:jaci ¡aca li:-|u:-a: asau ciua:a io: l
¹
sc|a-ia: ca¡at ci¡c:olc|
ca:i :ca|si |a:|o: cio|sica atuosic: cc:-a: ai: ucu|c:tu| l!·!. lo: lc

va:- tc:|c:tu|. ci
a:occ |cuucia: tc:o|sicasi lc|i| la:jut olc| o|si-c: ucu|c:tu| |csi :lll o|sica .

+ lc

:aq ¹ ·! :- ¹ :+ ¹ !x l!·:l 7 ! lc!·!x l!· ¹ · l
¹
:aq

lic:at |csi :lll o|sica i:ila| va:- ci|c:al sc|a-ai |a:at |csi. ·i:|uit list:i| ci¡acu olc| ui-:asi clc|t:o:
ca: io:. itula| sc|a|:va |o:osi cc¡at tc:jaci calau ai: -a:au. i|a ¡:oscs |o:osi tc:jaci calau
li:-|u:-a: |asa. ua|a :ca|si |atoci| va:- tc:jaci. vaitu .
B

·! :- ¹ ! l!·:l¹ +c 7 + ·l

:aq

·|sicasi la:jut io: lc!¹ tica| |c:la:-su:- |a:c:a lau|at:va -c:a| io: i:i sc|i:--a sulit |c:|u|u:-a:
cc:-a: o|si-c: uca:a lua:. tau|a|a: ¡ula io: i:i sc-c:a cita:-|a¡ olc| -a:au |ou¡lc|s |cxasia:oic:at
:ll ucu|c:tu| sc:vawa |ou¡lc|s sta|il |i:u. i:-|u:-a: |asa tc:sccia |a:c:a |ou¡lc|s |aliuu
|c|sasia:oic:at :lll. lo:osi |csi :calatii cc¡at tc:jaci ca: |c:la:-su:- tc:us. sc|a| la¡isa: sc:vawa |csi
:lll o|sica va:- tc:jaci |c:siiat ¡o:ous sc|i:--a uuca| citcu|us olc| uca:a uau¡u: ai:. Icta¡i
ucs|i¡u: aluuu:iuu ucu¡u:vai ¡otc:sial :ccu|si jau| lc|i| :c-atii |ctiu|a:- |csi. :auu: ¡:oscs
|o:osi la:jut uc:jaci tc:|au|at|a:c:a |asil o|sicasi Al!·!. va:- ucla¡isi:va tica| |c:siiat ¡o:ous
sc|i:--a ucli:cu:-i lo-au va:- cila¡isi ca:i |o:ta| cc:-a: uca:a lua:.


ampak a7 4748
xo.o·o- o1oo| .··.o| ;o-o 1./0..|o- 2o·;o.o|o· ·0.|o1oo .oo2 ;o-o 20-ooo2. |0.o·o|o- /0./0-·o| |0..o.·.
·cca:-|a: |a-ia: lo-au va:- :usa| ca: |c:wa::a |itau |cco|lata: ¡aca |aja cisc|ut la:at. ·cca:a
tco:itis |a:at acala| istila| va:- ci|c:i|a: tc:|aca¡ satu jc:is lo-au saja vaitu |aja. scca:-|a:
scca:a uuuu istila| |a:at lc|i| tc¡at cisc|ut |o:osi. lo:osi ciccic:isi|a: sc|a-ai cc-:acasi uatc:ial
:||usus:va lo-au ca: ¡acua::va atau siiat:va a|i|at |c:i:tc:a|si cc:-a: li:-|u:-a::va. lo:osi
uc:u¡a|a: ¡:oscs atau :ca|si clc|t:o|iuia va:- |c:siiat alauia| ca: |c:la:-su:- cc:-a: sc:ci:i:va.
olc| |a:c:a itu |o:osi tica| ca¡at cicc-a| atau ci|c:ti|a: saua sc|ali. lo:osi |a:va |isa ci|c:cali|a:
atau ci¡c:lau|at laju:va sc|i:--a ucu¡c:lau|at ¡:oscs ¡c:usa|a::va. Dili|at ca:i as¡c| clc|t:o|iuia.
|o:osi uc:u¡a|a: ¡:oscs tc:jaci:va t:a:sic: clc|t:o: ca:i lo-au |c li:-|u:-a::va. o-au |c:la|u
sc|a-ai scl va:- ucu|c:i|a: clc|t:o: :a:oca ca: li:-|u:-a::va sc|a-ai ¡c:c:iua clcct:o: :|atoca.
kca|si va:- tc:jaci ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| :ca|si o|sicasi. ciua:a atouatou lo-au
la:ut |cli:-|u:-a::va uc:jaci io:io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: ¡aca lo-au tc:sc|ut. ·cca:-|a:
ca:i |atoca tc:jaci :ca|si. ciua:a io:io: ca:i li:-|u:-a: uc:cc|ati lo-au ca: uc:a:-|a¡
clc|t:o:clc|t:o: va:- tc:ti:--al ¡aca lo-au. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi su:--u| lua: |iasa.
lc:casa:|a: ¡c:-alaua: ¡aca ta|u:ta|u: sc|cluu:va. Auc:i|a ·c:i|at uc:-alo|asi|a: |iava
¡c:-c:calia: |o:osi sc|csa: ·0 |i:--a 1!o uilva: colla: ¡c: ta|u:. Di l:co:csia. cua ¡ulu| ta|u: lalu
saja |iava va:- citiu|ul|a: a|i|at |o:osi calau |ica:- i:cus:i uc:ca¡ai . t:ilvu: :u¡ia|. :ilai tc:sc|ut
ucu|c:i -au|a:a: |c¡aca |ita |cta¡a |csa::va cau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca: :ilai i:i
scua|i: uc:i:-|at sctia¡ ta|u::va |a:c:a |cluu tc:la|sa:a:va ¡c:-c:calia: |o:osi scca:a |ai| |ica:-
i:cus:i. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca¡at |c:u¡a |c:u-ia: la:-su:- ca: |c:u-ia: tica| la:-su:-.
lc:u-ia: la:-su:- acala| |c:u¡a tc:jaci:va |c:usa|a: ¡aca ¡c:alata:. ¡c:ucsi:a: atau stu|tu:
|a:-u:a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:- |c:u¡a tc:|c:ti:va a|tiiitas ¡:ocu|si |a:c:a
tc:jaci:va ¡c:--a:tia: ¡c:alata: va:- :usa| a|i|at |o:osi. tc:jaci:va |c|ila:-a: ¡:ocu| a|i|at aca:va
|c:usa|a: ¡aca |o:tai:c:. ta:|i |a|a: |a|a: atau ja:i:-a: ¡cui¡aa: ai: |c:si| atau ui:va| uc:ta|.
tc:a|uuulasi:va ¡:ocu| |o:osi ¡aca alat ¡c:u|a: ¡a:as ca: ja:i:-a: ¡cui¡aa::va a|a: uc:u:u:|a:
ciisic:si ¡c:¡i:ca|a: ¡a:as:va. ca: lai: sc|a-ai:va. lc:casa:|a: |o:cisi li:-|u:-a::va. |o:osi ca¡at
ci|lasiii|asi|a: sc|a-ai |o:osi |asa| vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a: ai:. |o:osi atuosic:i| va:-
tc:jaci ci uca:a tc:|u|a ca: |o:osi tcu¡c:atu: ti:--i vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a:
|c:tcu¡c:atu: ciatas .00 o.7

Bentuk-Bentuk 4748
lc:tu||c:tu| |o:osi ca¡at |c:u¡a. |o:osi uc:ata. |o:osi -alva:i|. |o:osi suuu:a:. |o:osi ccla|.
|o:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi
:cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca: |o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c:
:.....·..- .-1o.01 |;1..o0-. |o:osi i:tc:-:a:ula:. ·00.·.·0 0o.|.-o. ca: |o:osi
c:osi.
O lo:osi uc:ata acala| |o:osi va:- tc:jaci scca:a sc:c:ta| cisclu:u| ¡c:uu|aa: lo-au. olc|
|a:c:a itu ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi uc:ata a|a: tc:jaci ¡c:-u:a:-a: ciuc:si va:-
:clatii |csa: ¡c: satua: wa|tu. lc:u-ia: la:-su:- a|i|at |o:osi uc:ata |c:u¡a |c|ila:-a:
uatc:ial |o:st:u|si. |csclauata: |c:ja ca: ¡c:ccua:a: li:-|u:-a: a|i|at ¡:ocu| |o:osi calau
|c:tu| sc:vawa va:- uc:ccua:|a: li:-|u:-a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:-. a:ta:a lai:
|c:u¡a ¡c:u:u:a: |a¡asitas ca: ¡c:i:-|ata: |iava ¡c:awata: :o.0·0-·.·0 2o.-·0-o-.0.
O lo:osi -alva:i| tc:jaci a¡a|ila cua lo-au va:- tica| saua ci|u|u:-|a: ca: |c:aca ci
li:-|u:-a: |o:osii. ·ala| satu ca:i lo-au tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi. scuc:ta:a lo-au
lai::va a|a: tc:li:cu:- ca:i sc:a:-a: |o:osi. o-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial va:- lc|i| :c:ca| ca: lo-au va:- tica| uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial lc|i| ti:--i.

O lo:osi suuu:a: acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ¡c:uu|aa: va:- tc:|u|a a|i|at ¡cca|:va
la¡isa: ¡asii. Ic:jaci:va |o:osi suuu:a: i:i ciawali cc:-a: ¡cu|c:tu|a: la¡isa: ¡asii
ci¡c:uu|aa::va. ¡aca a:ta:uu|a la¡isa: ¡asii ca: clc|t:olit tc:jaci ¡c:u:u:a: ¡l. sc|i:--a
tc:jaci ¡cla:uta: la¡isa: ¡asii scca:a ¡c:la|a:la|a: ca: uc:vc|a||a: la¡isa: ¡asii ¡cca|
sc|i:--a tc:jaci |o:osi suuu:a:. lo:osi suuu:a: i:i sa:-at |c:|a|ava |a:c:a lo|asi tc:jaci:va
sa:-at |ccil tcta¡i calau. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: ¡c:alata: atau st:u|tu: ¡ata| uc:caca|.
O lo:osi ccla| acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ccla| cia:ta:a cua |ou¡o:c:. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ccla| i:i ciawali cc:-a: tc:jaci |o:osi uc:ata cilua: ca: cicalau ccla|.
sc|i:--a tc:jaci o|sicasi lo-au ca: :ccu|si o|si-c:. laca suatu saat o|si-c: :·! ci calau ccla|
|a|is. scca:-|a: o|si-c: :·! cilua: ccla| uasi| |a:va|. a|i|at:va ¡c:uu|aa: lo-au va:-
|c:|u|u:-a: cc:-a: |a-ia: lua: uc:jaci |atoca ca: ¡c:uu|aa: lo-au va:- cicalau ccla|
uc:jaci a:oca sc|i:--a tc:|c:tu| ccla| va:- tc:|o:osi.
O lo:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi :cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca:
|o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: :.....·..- .-1o.01 |;1..o0- acala| |c:tu| |o:osi ciua:a uatc:ial
uc:-alaui |c:cta|a: a|i|at ¡c:-a:u| li:-|u:-a::va. lo:osi :cta| tc-a:- tc:jaci ¡aca ¡acua:
lo-au va:- uc:-alaui tc-a:-a: ta:i| statis cili:-|u:-a: tc:tc:tu. sc¡c:ti . |aja ta|a: |a:at
sa:-at :c:ta: tc:|aca¡ li:-|u:-a: |lo:ica ¡a:as. tcu|a-a :c:ta: cila:uta: auuo:ia ca: |aja
|a:|o: :c:ta: tc:|aca¡ :it:at.
O lo:osi :cta| iati| tc:jaci a|i|at tc-a:-a: |c:ula:- cili:-|u:-a: |o:osii. ·cca:-|a: |o:osi
a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: tc:jaci |a:c:a |c:la:-su:-:va ciiusi |ic:o-c: |ccalau |isi ¡acua:.
O lo:osi i:tc:-:a:ula: acala| |c:tu| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au a|i|at tc:jaci:va
:ca|si a:ta: u:su: lo-au tc:sc|ut ci |atas |uti::va. ·c¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca |aja ta|a: |a:at
austc:iti| a¡a|ila ci|c:i ¡c:la|ua: ¡a:as. laca tcu¡c:atu: +!. ·1. o |a:|ica |:ou
::
!!

o
a|a: uc:-c:ca¡ ci |atas |uti:. Dc:-a: |a:cu:-a: |:ou ci|awa| 10 . cicac:a|
¡c:-c:ca¡a: tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi ca: uc:u:u:|a: |c|uata: |aja ta|a: |a:at
tc:sc|ut.
O $00.·.·0 0o.|.-o acala| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au |a:c:a ¡cla:uta: sala| satu u:su:
¡acua: va:- lc|i| a|tii. sc¡c:ti va:- |iasa tc:jaci ¡aca ¡acua: tcu|a-asc:-. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ·00.·.·0 0o.|.-o ciawali cc:-a: tc:jaci ¡cla:uta: total tc:|aca¡ scuua u:su:.
·ala| satu u:su: ¡cuacu va:- ¡otc:sial:va lc|i| ti:--i a|a: tc:cc¡osisi. scca:-|a: u:su: va:-
¡otc:sial:va lc|i| :c:ca| a|a: la:ut |c clc|t:olit. A|i|at:va tc:jaci |c:o¡os ¡aca lo-au ¡acua:
B

tc:sc|ut. o:to| lai: ·00.·.·0 0o.|.-o tc:jaci ¡aca |csi tua:- |cla|u va:- ci-u:a|a: sc|a-ai ¡i¡a
¡cu|a|a:a:. lc:|u:a:-:va |csi calau ¡acua: |csi tua:- a|a: uc:vc|a||a: ¡acua: tc:sc|ut
uc:jaci ¡o:ous ca: lcua|. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: tc:jaci:va ¡cca| ¡aca ¡i¡a.
O lo:osi c:osi acala| |o:osi va:- tc:jaci aca:va |ou|i:asi a:ta:a iluica va:- |o:osii ca:
|ccc¡ata: ali:a: va:- ti:--. sc¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca ¡i¡a |aja va:- ci-u:a|a: u:tu|
uc:-ali:|a: ua¡ va:- uc:-a:cu:- ai:.lc:-u|u:a: laju |o:osi ca¡at cila|u|a: cc:-a: |c:|a-ai
ca:a. lc:-u|u:a: va:- ¡ali:- sccc:|a:a |iasa:va cila|u|a: cc:-a: ca:a uc:-u|u: |c|ila:-a:
lo-au :|c:casa:|a: ¡c:|ccaa: |c:at:va. \cs|i¡u: ccui|ia: |c|c:a¡a uctoca ¡c-u|u:a: laju
|o:osi va:- ca¡at citc:a¡|a: a:ta:a lai: acala| cc:-a: uc:-u|u: io: lo-au va:- tc:ca¡at
cili:-|u:-a:. uc:-u|u: |o:cu|tivitas li:-|u:-a:. uc:-u|u: |c:at jc:is li:-|u:-a: atau
|c:casa:|a: :ca|si cc:-a: uctoca clc|t:o|iuia.

lc-itu |a:va|:va |c:tu| |c:tu| |o:osi va:- ca¡at tc:jaci. sc|i:--a scvo-ia:va |o:osi tc:sc|ut ci|c:ali
cc:-a: |ai| u:tu| ci|c:cali|a:. tc:utaua |a-i uc:c|a va:- uc:a:-a:i |ica:- ¡c:c:ca:aa: ca:
¡c:awata: ¡c:alata: ¡a|:i|. sa:a:a t:a:s¡o:tasi ca: iasilitas uuuu lai::va. ·c|i:--a |ccc¡a:
ci|a:a¡|a: ca¡at uc:i:-|at|a: uuu: :liic tiuc ¡c:alata: va:- ci-u:a|a: ca: va:- lc|i| ¡c:ti:-
la-i ca¡at uc:-|i:ca:i tc:jaci:va |cccla|aa: a|i|at |c-a-ala: uatc:ial va:- uc:iu|ul|a: |o:|a: jiwa.

encegah 1e7adnya 4748
la-aiua:a ca:a |auu uc:cc-a| |a:at· l:i:si¡ sccc:|a:a:va acala| ¨uc:utu¡¨ jala: uasu| ca: |o:ta|
a:ta:a ¡c:uu|aa: |csi cc:-a: ai: ca: uca:a. a:a:va |isa |c:uacauuacau. uisal cc:-a: ca:a
¡c:-ccata:. ca: ucla¡isi |csi cc:-a: |a|a: lai: uisal c|:ou. :c|cl :uisal ¡aca ¡cl- :oca sc¡cca
|auu. ¡c:vc¡u|a: atau -alva:isasi. Aca ju-a lo-au va:- ci|c:tu|
ca:i cau¡u:a: |csi scccui|ia: :u¡a :auu: tcta¡ |uat va:- cisc|ut
cc:-a: ·IAl:l·· ·Il atau |aja ta|a: |a:at. |iasa:va ci-u:a|a:
u:tu| ¡isau. alat ca¡u: ca: atau alatalat |cco|tc:a:|csc|ata:. a:a
lai::va acala| cc:-a: a¡a va:- cics|ut cc:-a: lk·Ill·l
lAI·Dll. vaitu ucli:cu:-i
|c:ca |csi ca:i |a:at cc:-a:
uc:jaci|a::va |c:ca citu sc|a-ai
lAI·DA. scca:a sccc:|a:a |isa cijclas|a: |a|wa sc|ata:- |csi a|a:
lc|i| uuca| tc:|c:a |a:at ci|a:ci:-|a: tcu|a-a. ua|a cc:-a:
"uc:cu¡cl|a:" |csi ¡aca sc|ua| tcu|a-a. ua|a |a:at va:- uu:cul
a|a: "tc:sc:a¡" uc:uju |csi. |u|a::va tcu|a-a. a:a i:i |iasa:va
ci-u:a|a: u:tu| jalu: ¡i¡a va:- ¡a:ja:-. uc:a:a ti:--i. ca: ju-a
uulai ci|cu|a:-|a: calau tc|:olo-i ¡c:cc-a| |a:at ci |c:ca:aa:
uo|il. o|a cc| li|at uc:a:a uc:a:a a:tc:a. tc:|uat ca:i |csi |a:· alu |c:a¡a uc:c|a tica| |isa
|c:|a:at· lctul. sctia¡ |c|c:a¡a wa|tu sclalu ci cat ula:-. tica| uc:visa|a: tcu¡at |a-i uca:a ca: ai:
|c:tcuu cc:-a: ¡c:uu|aa: |csi ucu|c:tu| |a:at.B

Bab 2 met4da pe7c4baan

Alat
O clas ¡lasti| |c:i:- . 9 clas
O la|u |ccil :suca| ciau¡las . ¯ la|u
O la|u |csa: :suca| ciau¡las . ! la|u
O Icu|a-a :·uca| ciau¡las . 1 lua|
O llasti| |c:i:- . . lua|
O la:ct -cla:- . . lua|

la|a:
O a:uta: lcl 0.1 \
O Ai:

a:-|a| |c:ja
1. lc:i|a: ta:ca la|cl . co:to|. A.l......l ¡aca uasi:- uasi:- -clas
!. \asu|a: 9 |ua| ¡a|u. cia:ta:a:va 1 ¡a|u va:- suca| cililit tcu|a-a ca: ! ¡a|u va:-
lc|i| |csa: u|u:a::va |ccalau -clas va:- tcla| ci|c:i|a: la|cl
!. laca -clas |c:la|cl D.l.l ciisi cc:-a: lcl 0.1 \. -clas |c:la|cl l..l. ciisi cc:-a:
ai:. ca: -clas |c:la|cl A ca: l |a:va |c:isi ¡a|u saja
+. . -clas |c:la|cl :l.l..l.l citutu¡ cc:-a: ¡lasti| |c:i:-. ca: + -clas |c:la|cl
:A.l..D ci|ia:|a: tc:|u|a
.. Auatila| ¡c:u|a|a: va:- tc:jaci ¡aca |ccso|a: |a:i:va atau i!+ jau.

|B

lasil lc:co|aa:

.· 1o/0 t0-oo2o·o- $0/0o2 ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
sebeium
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
sebeium
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A
A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a


lcl 0.1 \
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

||

lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡.1o/0 o0-oo2o·o- ·0·o1o| ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
se8udah
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
se8udah
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:|u|a

lcl 0.1 \
lc:i:- litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

|Z

lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

la| ! ¡c:utu¡

lcsiu¡ula:

aci lcsi va:- cc¡at |c:|a:at acala| |csi va:- ci calau ai: va:- tc:|u|a a:ti:va ¡c:-a:u| o|si-c: ca: ai:
sa:-at |uat. la|to: ¡c:vc|a| |csi |c:|a:at acala| ·! ca: l!· A-a: tica| tc:jaci ¡c:|a:ata: va:- tica|
|ita |c|c:ca|i. ua|a |ita |a:us ucla¡isi lo-au |csi cc:-a: cat atau lo-au va:- ta|a: |o:osi a-a: tica|
ci ¡c:-a:u|i olc| ·! ca: l!·
|B

lc:ta:vaa:

1. la|u ¡aca -clas ua:a|a| va:- uc:jaci |c:|a:at ·
!. ·aua|a| |ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at ¡aca sctia¡ ¡a|u· i|a |c|cca. u:ut|a: ¡a|u |c:casa:|a:
|ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at:
!. la|to:ia|to: a¡a saja va:- uc:vc|a||a: |csi |c:|a:at ·
+. i|a |csi ci-a:ti cc:-a: lo-au lai:. uisal:va aluuu:iuu. a¡a va:- tc:jaci· clas|a:

awa|a:

1. ·cuua ¡a|u calau -clas va:- ci isi ai: atau lcl.
!. Iica| saua.
1. la|u calau -clas |c:isi lcl 0.1 \ ta:¡a ci tutu¡
!. la|u calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
!. la|u va:- cililit tcu|a-a calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
+. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
.. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
o. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
¯. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
·. la|u calau -clas |oso:- va:- tc:|u|a
9. la|u calau -clas |oso:- ca: citututu¡
!. la|to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi .
O Di:cct co:osio: . ¡c:-:usa|a: |iuiawi
O llcct:oc|cuical co:ocio: . cisc|a||a: |a:c:a ¡c:-a:u| li:-|u:-a: ca:i |a|a: |a|u.
uisal ¡lat |a¡al cc:-a: ua¡ ai: laut
O ·xicatio: . cia|i|at|a: olc| :ca|si o|si-c: ¡aca tcu¡c:atu: va:- ti:--i
O lvolusi |ic:o-c:
|4

O lc:vc:a¡a: oxv-c:
O lclcu|a|a: uca:a
O Zat tc:la:ut ¡cu|c:tu| asau :·
!
. ··
!

O a¡isa: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au
O cta| lo-au calau cc:ct ¡otc:sial :ccu|si

+. Aluuu:iuu tc:sc|ut tica| a|a: |c:|a:at. |a:c:a lo-au aluuu:iuu ucuili|i ¡o:i¡o:i va:-
sa:-at |ccil ¡aca ¡c:uu|aa::va ca: lo calau aluuu:iuu ti:--i.


Daita: lusta|a


A||aci. \u|lis. !00!. (|. t0-0.·. Mo1o i.1o-o t.·.|o 1. i.1o-o 10-ooo :o|.. i-1.-0·.o. a|a:ta.
\i-as l:co:csia

A:is. I:i ·. ca: A:to:io oucs. !009. io|o- x.-··.o|·. (o· t..·0· 1o- x...·.. \ala:-.
l:stitut Ic|:olo-i \ala:-

·uu|c: l:tc::ct.
|tt¡.ic.a:swc:.va|oo.cou
|tt¡.ui-asi:co:csia.cou
|tt¡.o:|v:ci:a.|lo-s¡ot.cou
|tt¡.wi|i¡ccia.o:-wi|i|a:at
|tt¡.www.-oo-lc.cou
|tt¡.www.-oo-lc.cou|oo|s
|tt¡.www.-o:co:c:-la:c.co.u|
|tt¡.www.|o:a:a:a|i:co:csia.cou
|tt¡.www.lc::tcc|.cou
|tt¡.www.sc:i|c.cou
|tt¡.iacc|oo|.cou
|5

3/.2.2-/. 202-.3..3203.3/...574808907.88.33/.8507:/93.5.8090..203.7.2.503.!03.82020:7. .547.0. /..805..79:8.73.3..2503:8:3.3/.332.3503./..39:8.3..547.80-:.3 -.9.5..3.:-.3..9.9.9.39072.933203:.3/. 203.7.:27 -      .3 2.32..3.7. 8.7-.3.7802:.7..4748/./3.8/.8-2-3./80-:..7.2.7.5.7  88.33.9203.-:$9:7480-.3./ .3.3 5..:27 - $.2-.50. 803..5.9.7.32.5..5..2.547.9.3.7.9..9...7 -03.9../..230-03.2:.3 -03.3/.3/9039:.2.-08 8.33203.202-:.7..547.7./.9.33 80.19..80.2:.-079::./3.3...3.3907. 0 .99078008...8.33.3-07/.9:..7907.3-0789039.98..3 $.390.8.9..3 ..35:8::7..920309.2.547.2.7.3.38./../.5.3.547.3/..:7:502-2-32...94748 507.3 .3/./7.5.32:3.9/.7-0./..9.37.78  .9:8...8.39.3503.$%..4748 .33.9..3079/./0.547.202-07.9.: . .

::.9 .2..3.3 O !079.3 O :/:503.9.3 O .9./3.9.-0..39.3 O .!03.9./3.19.4-..8.07 .9.7 .3!03...7!:89.2.-094/0!07..4748 O %.3 O ..-!03:9:5 O 0825:.::.07.3 :/:503.2.3!07.3 .4-.3. O %.90.-.3.3           .8503.-!03/.7%047 .19.3 O .2.-0.3 O %::.4.4748 ..9!07.    .2.3 -. ..380-0:2907.3808:/.78 .4-.8503.-!03/.3 O .9.

 502.2: 5.9 ./.8 /.39: :39: /. 2.9.3 -. /.-.3 3:3.7 -..3.7.9.73.9503.-08 . . ./3.3:.3./3./.48/.9/.3205:993.970. 8090.-.O 03. 202-039:803.3.3.9./. 5. :38:7 :38:70:29.3 .4.8 .5.2::. .3 .3203.3. ..3 -039: 789.79.  ..3 903503.3 .2:3/:/.9:.8/03./.3 /./.37:2.3 ::2 07389 ..5 :./.5 / .3 0-07.2: 20...3 5...3 2:/.:9/.9.78.33:3.9.:7.7...72.3.9: 507803.3.-:...3 /.5. . 43943.73:3.3 :.5.3../.2.3 20302:.-8../:.7%047 4748 /.2..-.2 . -.380-.7..3 -08 90780-:9 84...:9 .49.3.7 08 /. 4.3 /:3.7-08/. /03. 8:: 002-. 9:. 9: 07. . -0-07. .2 -08 / .9./.7.. 9.7.: /80-:9 :.33.. 4.7.2 -039: 803.39:35. 34/.9 .9 /..3 897:9:7 -.9 .3.-4748 .3-07.500974/.2: .1./..3-.3 50../:/.9.9.8:/. .3 /..3//. 4748 .: 5.947 1.3 -.3-070.8 /.907.5...3 .7. !030-./..9.3 -07.3 $0.5../. -08 48/./.2 07..07:8./ 803. /0897.348/.3 -.39: 803/7 /.9.7 507. -07.348/.7.3 .3 . 9.7.347481 4748/.8 /03.7.2.-././.3 207:8..7:907.3 -0/.8 /03.:/07..3 9. 0709 .//:.7.3 .7-.7 :..20...9 802.3/.3 -08 .703.2.. . 203..3.05. .3 20302505.3 203.32030-..8-078/./ .3 :/.5. -08 48/.947. . 807.3 203. %5.8..9 5.: .347488.9907. 90780-:9.-.7.:/804..5.2/. /..57480847481909. 50789.947 /.25:7.3.4.703.3 9079.9 20.3 /. /. 2032-:. 0-..9203.05. .9:.3:9 4748 /..: -08/..3..34748 02-.:1.9.3 907.2.2.92.907.7 3:3..9907.2.3 O 0309.: -08 74384. 9: 9/..: -.7 :33.54748/.3 -./ 9.9 /03.9 .3 ...9479475030-.2 -070.././.3.9.8.8 80.9-07-0/./7.: 5. ..5-8.947 805079..3..38.7.9 .3-07503..9.8.: 009742../.9.3 0.7/.4748 .3.-07 70.5...9./ /03.80/920250.2 -0-.3:/..907.9 907. 2:/.84./8.4748 %::.3 3./...2: .:9 0- 2:/.5. 4748 0.:38:7 2.8/03.3 202-.58.3. 203.7.02.2-.5.-907. .9 -./3.920302:.: -08 8:1/.947 /. .3 80-. 800/.3 /4..7.3./3.84.2 8.703.-08 :/.9907.5.9/-0/.3 :..2:9039:-8.33:3..58./.3:/.3. 202. .7 574808 0897.7 203:9:5 5072:.748/.7:9 .3 .9.3 -08 9...9 907.3 :39: 502-:..9 . -07. /0138 . :38:7 -08 -07 70. 3/80-:948/..-0890780-:9802./. .5.8.7.3 .3 . 4748 .3:/.3.3403 .549038.3. /804.3 4.3 205:9 02:73.7.7. .5.

8.9:07:8..:4027.8..-..30097430/.2 ...34/002:/..:. /03..3 4.7.790 5.3 4748 2032-:.3 .239039:/.5..2 5072:.. 80-..9-08 $7:9897/5. 397403  /.5.5.3907-039:3.9248107 /03.9.3 .9 2:/. ..9-073907.. /05.05.3 -. .00974/0/.6 0<       #0/480 8   ....9-07:-.:..:5:3 80-.2 7:. 9072. /..7 202-039:  43 0 .-.2 -.05....6 70 .8.3/.3 -.3-0781.3 203438:2800. 8:: /.9 $  080-..3:3.3 907-039: / ../907.8 .2 3:3.7 5:8.92030-.8.3.3 -.. .:5:3 47. 90.39 -0: / /..8.7.8.34./..7..3 -08. -07.8 0 :/./. 203.6      70  .203.3 :39: 502-:.-.3:2:2 .3 8.3 /03. 3.3 90. 03.8/03...9: 80 '70.8 /...3 -.3$ .8.4394 47484.9.3.5.7.4748 4748 .28:1.8.9:48/.02-.3.8 .8.2397. 8079.7.7-07:-.9.-.3/03.8 ..370/:843 /7403.2.94/.9.7. -.3 90705.0 8 70 .3009743.2:/.370.3 -07.3 $  . 2-:3 5..3 803.3 48/..33:3. -0-.3 !03:.3. ..7.34803 4394. 0-4.8  /.3 570859..7.-3.47.6 07 .9 907. :9.33:2:23.3439.890780-:9/.9. -.947 :39:202-078.7900.9743 90780-:9 /03.2..7.. /.8.. 907.94/. .83907. 203.73:3.9:-.8.95748084748507./.20.9.57480870.8 .3 3472.84.: 4803 /.9.9.32005.3 5005...7:8 80. 5.8.9202057. &/.3 574808 .3 /02.2-. -007..3 907.8.907/. 200. :39: 203.9:-../.3..9 48/.3.. 207:5.3 574808.33.3 -.3 3 0 :/.3-.947481/.80-.57480847489/./. 5072:.7.3 /. 8.3:39:83908..9.  .8. 3.3207:5.0.8 54:9. 207:5.3 5005./435.9/9:3-.203.9.3 4748 4.34/ .83. /. -. 90705.3 3 -07..7.3. /./3./:3.33.8.380-.7 70.9:-./.7/.3. . -08079.7... 2. 80-. 4748 ..9 503/33 :.3.347.9/50740 /./5.7.2 :/.33/:897 !...3 .34748 907/7.2 -./ 48/.7:39:57480847483 .9 5748084748 &/./.3:9404803202-039:-08 48/.074-43 /..-07:9 34/./.8.3 -..9.05.43 80-.2/2.5.7:93.7 .3 809.3.94/-.3 43 9:.9.2 -039: .3/.84.3 90780-:9 4:7 /7403 1:47/./ /..28. ..2/./3./.: .3009743 .8 .5.70.5..80-.3 47.9.3 5033. 07:.02189.9  /. 0 .3..9 502-078 03/.2 -08/03.3 .3 2.3 .35..7-43 /48/.83.2 -039: 803.9/3.7.6  /7.8....2 805079 /....7.3.9.3 507803.3-. 574808 4748 907. 50325.3 -0-.380-.2.290780-:9//.3.94/ .7.2203..- 9: :/.9-007.5.3 5.5.8. ..7. 207:5.5.23/:897 -.5.3 /. 574808 ..3 474810:/.: /5078.8 0 :/.3/. -0.. 897 -.. 0/:./5..8:4254303 4254303 703//.7. .7.5./.2 -08/.9 3 :2:23.3 $ .9.5.27:.8.8.3 80-.7/.-.2 ..3-0781.347481 .38:3/03. 203:3. 2.3.8./ /. /.73.35..3 .::5-.3./ .2/..3 2243.790 .9:-./.8 ..9 202507. 2243.:8:1:7 $ .73.30.:-.3907.9 .3-.3 1034203.347481 .3/.9/3/.: 503..3.2507.2 .2 ./43/03.549038.2203.34.3 5:5: 0.8.2243.5-...9 903.390748/./-.9.9:  .8.3 4.5./ 2.9:907.3/:3 . &39:.32.38.7.3.7.. -007./.. 5.20..347.2 :/.:39:83908./..3 805079 48/./:3.8 /03.9-08 48/.3 -.2..3 503:3./.3. 507803.3 .07484 /0-: 8079.3907.3 207:5.  !74808%07.-.947481/03.3. 80-.8009743 /..3..2 20-./...2:3 /.3.33/:897:2:23.

3 507.74748 .3907.-..3:943 0 9/.9:7 93 .9.3 907..38:3 07:.-0781.38:3 /03.3:9203.3/-07./.35:.3 .5 2085:3 .3.25.5.3. 50303/.39.90780-:9 202-07. :2:2 89.3:/.9. /.8.-..2 -07.2 90780-:9 $0/.34748/.39/./.89..3.38.8 /03.33.942 .7. .3.3..9 -073907..:./3. 40 ./.848/./.4338007. 4748 207:5.8.9 $0.6  .-/.91 092-.3 907.307 9.3.5.24748.2 0 3:3./...3. $07. /:. 549038..9 5474:8 803...75079.3 80-./ /3:3.50303/.7./:. /902-:8 40 :/.00.-.2.2-.3 80.9:-.848/.9.8 /.54.4.9/.: 80-. 4748 -.3.9.8. .34803:/.3 .9809.2-.3 5025.7.58.-. .. 2:/.:3 9.3 43/8 3:3../5../ /3:3.3 /92-:.: 8.07.3/92-:. .9.0. 07:8.433803..7..7..7 -078 .-0:2907. 5.80.7 4.9.3/-07.9 503:.9.9: 4748 ..8.05.. 207..3/./. /07. ./3.7..9/.:3.:3.33. .73.7. 80/.4..3 90793...:5:3 .33/:87203.7 .7 .3.3 -07902507./.9 203.. /.7. :8:83.3 .70.9.2-. 9.7.33.3803.33.202507.3.7.8 /2.2. /.3 .2.2 /. 97.3 5. 4.-08  48/.3 018038 50753/.9 0- 905.3 4748 8:3: :.9907.7.8 009742.--7: 3:3.3 -07.-.93. 70/:8 .9424.9248107 ./ 43 43 /03.5 009743009743 ./.:2:.59.3907. 07:8.7 5.3 -. 2039..3474880.7 -.83.8 . .38:3907:8 80-. #0..38:3 .3 5072083.3 574/:.:3 3/4308.3 7:8.89./. 4. 2./ 70.9.3-07..34/.58.3 3:3.93...7  .9:0384.703.7:9 03:3..3-.7..5::9..2.3 907.8.7 %09..3 802.34107.3 009743 5.307:.38:3/.34748/.3 .3:3.8.80-.: 70.8 /2./. 4748 207:5.2-.9 .8./ -0781.3 2005.3/92-:.80 .540.33.:/039.203/:34.25. 907.2 .3 -0781.83..583.5./.3 4.9 4.9743 . /.919.2425080.38107 009743 /..42508.:2:3:2 2025:3.:2 08.73..3203.503072.-.73.2-.7 3:3.3 3/:87 .-07.91.2 .3 5.3 -../.2 /.3 .3 203/0.3 574808 .2.33.3474880-08.3 -.90780/.3.9: 47489/. /80-:9 .9907. 907..8 4     07 .207:8.38:3-07:5.3 203..7/4.3. 439.2./907.8574/:8.8:9-07:-:3.9 4748-0870.3 80-...././.:33. 907./ / :/. 07/.-./9.3.2-.4250889../03.3.5..3 907.32. 4748. 507.803.94/...37:8..9.3 574808 907. 4.9: 4748 ..7.3 $0/.8.7 9.2 0.   8/..: 81.: 23.94/.33.3 503.3 4748 902507.3 803/73.3 5.33:3.97:37:5.5.-08.3 ./.703.305./. 4748 /.850009742.320. 574/: 4748 5.07:.33.9-07:5.:/507. 0.3.8 2.9 .//.3 5. 4.9 /.3 80-.703.7 3.7 4748 ...32033..3.58/.28./3. . /03/.: 89:9:7 -. -. 904798.25.2-/. . 907..2 ..9.3 .907.3009743 ..3 -08 3.:3 80-0:23. -07:5.3 -.3 /03. 907-:.:.9.9 /.9070393.: .3 /...34107.8.9. .3.9 4748 907.4. 43 43 /../.: 0- 30.8. 503.307:..33.3.3.8.-8.8.3/92-:.73.7.9.3-07-039:074548 $0/.3 5025.2:3 574808 4748.95474:8 803./.703.-09.39/..2.9.. 07/. .7. 203. /.8.7439.3 5.9574808507:8.9 202-039:803.3 -07../.703.9 /80-:9 4748 4748 //01038.3 5.703.3202-07. 9.3 203:7:3.94748/.81.38:3 .7.7.25.../3.3203.9.9:7/.8.

9::38:7 5.. .907.34748 0748 O 4748 207. 4748 8:2:7...4748800./..9. 4./3... /:.5 3:3.84.3 5 803.5.3 907..3 4803  /:.02.4774843 . /03./.3 4748.47748433/:. 9: 5.3 .907..-.3 $0/.96:0.3...3.9 .-039:4748/2.4.3 203.00.7-437039.3.3 9.0//7403 ... 1. /:-:3...3 4...34./..3 /.3 .8 -:97 03.3:.9 7039.9 .4..93.39074748 O 4748 709.3 0- ..3 549038.4. 4748 .3 .3 47488:2:7.:38:7 $.47748433/:.9.2../ 5.9574/:4748/.3.8 -.907.3.3 O 4748 39077./:.3549038./ 80.3. .3./.5./ 503:7.7.9.3.. -07:5.507. 4.3.-.33. .9../.:.39/.8:.5./.9.39.3 2030-.3 0:. 9.7 203.9. /.7:9.2 803.3 4./:.9503.58.34748 4.0.7.38.7...2 4748 207.1.-.907-039:./:.2 .3.7:3:3.3./.907.503:7:3. 803 0.3..:897:9:75.89.-./ 5.3 9/./3.8./.7 89. 907.3 /03.3 20303/.81 %07.2 40 ./.3 202549038. 5072:.3:38:7. O 4748 ..3 47481 $0/.2 ./.3949.3 .3907./.2 ...3 .7 .9..3 -07:5.-.7-/.7 800.2 90780-:9 .3907. / 3:3./..0..3 //.39/..3 4748 .3.3. /.703. 2. /03.3 -07.5802:.3 907. /././.00.3 .7:9.0.3 .91 805079 .96:0 ./. 5.3 5.5/.307.3 202549038.38:3 .7./.2 4748 /.2 -039:803.92030-. 803..290780-:9/-.803./5.. 9..2 ..3907.0//7403 474839077.0-93.7 4. 4748 ..9503.3 742 /-.3 :.-. 507.38:3 .7./:.2.2.39. -039: 4748 .3...7:/403 .8907.3 .9 . .9 90780-:9 O $00.02.3 907. 70...8-:973.93.9 O 4748 709.9 907.8 902-.-..5 / -.   //.950...3 5.3 907.3 /. 4748709.-.9../:.3907-:.34.0.7.24748.2 .3.3 4748 709.3.9.3 //.33.3820 907.. . .3203.00.-.8. .3 4.3 907..3 4748 8:2:7../:.3 897088.90.4774843 1.5.3903./3./:.0.3./1:8/74030/.3 9079039: 805079 -.7:9.25.5072:.3 5072:.3..3 /.81 /.703..3 203:7:3. 0.3 -.285. 5.5./3./ 503:7:3.7 ./.7.8/. $05079.34/.907...3 203.3../50../03.2 4748 802039.34748.3 5.90.:89039 .9.-.203/./.-.3507.338.33:3...3503..33:3.3 /.3.5./3.3 /../.. 203.3 203.43897:8 080.2 ./.-./ .0-93  O 47488:2:7.2..98 /3:3.94/. 5./..7807.2. /:./ .7 507 8.7. 8./.7 /.3:.2.3 47/.3 /2038 .3 4.9:8.4774843.5397.3 5.39073/:3/.9 90..3.703...3 /3:3.58.3 47481 $.2 ./ 4748 207.7.3820 907./48/. 3 /. 902507./. 5. 1.33.90.9 907.9::38:7502.72:.3 009749 907.3 . .3.9. 8.370/:84803 !..8.81 80. 4.58.9:7  4 . 4254303 0.2/.3..3...0.94803 //.9503.07.9.3/:3.0..3 203.5./ 5.-..9.9: /. 7039.50.3 570.20709.7:/403907.39..7. 4748 .7.-.-8 80/.9 8.3907.9:.24748.4748. .3907. 8. /:.9 -07:5./ 50.9: 07:./.3.3907/05488 80/. 203.9503.7:9.2243. /-07 507.2 90.58.7:90009749 -.203.35033.9 4748 207.3 -07:-:3. 4748 4././..3-.9-07-.3 -.3 -.703. 90./5..02.3 -07:..3 90780-:9 .8 !.2 .7.2./.3 2.3 897088 .3 /.307:.3 ../0745485. 4748 207. 4748709. .3 .-07.3./ ..81 /5072:./.9./:.-.3 5./5.3 4. 50303/.4.3 502-039:. 807039.5.0 O 4748 .3 902-.3.3 .0./.3 -.3 3 /.3 907.3  ..30-703/.3 907.7.8.38:33./47488:2:7.9...7:38:74.47484. 907.81 50.907.909..039.0./5.3 /..3 70..3203...39. .3907.3 4748 709.58.91 -08.47748431./. /80:7: 5072:.9.3 4748 .2 .7.2. 803.039: 039:4748 039: -039: 4748 /.7:/403 .3 5.2.0-703/.9.9.. 742 7  .

 09:-.9 .3 90780-:9 203.5:7/..: ..3 /. 4.380-. 97. .3/03.370..302.2 2.7.7.9907.8 /.804.3.3 5.3907.474890780-:9/03.7.5.3:2:7 10920 507.3 5.3 0.9. 0/05.3.3 .7.39.-.3.3.7.3 203::7 43/:9.5.7./..009742.30-50393 . -.2:203. 55.7.2 5.05. 5030..3800./. ..3 /:3. 5072:.3 907/.3/.3 .55.32094/.3.-..5...7 .3.3203./.9 /3:3..: -07/.3 /-039: /.347-.3 -.: 4748 .7. -.2094/.9!738580/07.3../.3 50703.3 07:7.58 -08 /03.3..7 !03::7.:.32. -08 /. 1:/.9/.3-07./ .3.39..3..3507-0/..3 -08 9:..5.38.3 /03.3.742 300 28. 203:9:5 .9./5. 3..3 507.3-0-07./.9.2: 50305:.3$%$$$%.9.3.3 28.9.3 1.3 .5. .3 . 4748 .:4748/. 2070.7..-039:-039:4748.203::70.7./.3 -/.9 -..385479..3 -.8 3:3. . 502-./..3 :39: 203.3 80/07.9 /907.00.5 :.50::7...50.8 :2:2 .7.8.32.3/:3./. :39: /03/.3 93 805079 .3 5..3/:3.907.9/..33. 803.3907.92033/.3:./ 5.0.3./.2.3.3 203::7 43 4./3.. :.90/4907.9.3/:3..3.3.9.89.3 .3 20. O 4748 0748 . -.3 507..5. 42-3./3.92030-.3 :/...-089:..8/03. $03.:-.9.7.3 47481 /..39. /03.3 .7... -072.7..3 ./:.. 085:3/02.3 /.0.3 907:9.9..3/.3 .3 2030-./..7907.8.2.9.3.3 907.: ..2:3 909. -8../:3. ..3 ..3 907.90.3 203. /03. /03.7 /.0.4748 . 5. 8050/.8 /.2 -07/.3 4.90780-:9 4394.3 .3.8./5474:8/.8:/. 50 74/.9.92033. !03::7.3 /.7.3/.3 /.93.5.3.3.5...33.7.-:.%07.2 .8.9 038 3:3. .3./3..3.5.32032-:.7. .25:7.2 ..5.3-07-.3 7:5.3.3 :39:58. .3 .3.3.30.:..9.5.-7 8.3 /80-:9 /03. ./:.0.55.  03.7.9 .3 -08 80/02.3 -08 /03.9.8 .../.5./ 803.:.-..3439..2 28..3 203::7 -07.

3 203.9.3-.7.. 907-:.2038. .9    . 9/.5. 2.. /9: 80-.9..7.909: 809.7.7.3-08202-039:./0.3. 90703...3.3-085. ..3 2030250.9 /03. .080..7. /03.3.5-0-07.3/3.7. . % 80. 2.902-. /03.7 -07902:/03. -03/.. 3 -. /0 .9 /..8.2 90344 503. 203.3 907807.9 203.3 .80-..3 !# %$ %  .7.5. 2:.3 .7..9: 203/:3 -03/. -8.:/.5 203:: -08 -:./.7 .7 -08 .7. -07.80-:./.35072:.9 / 03/..3 5.32:3.3 203.. .-8.: .9 /-. 93 /.3 /..9:80. 902-.: 03. ./.:/. /:3.3-08.8.9-..3. 2070. ..7.3 24-  4-.7.3 /08-:9 /03.3903. ..3 .7..3 0- 2:/.3 902-.3.3 9/.3 :39: .3 :.:7 55.33.9.7.9 :.39025. /02-.33../.33.7.80/07.0. -08 /.5.

8-07.-0/....9.7 8:/.07.-0 .8-07..:.3.3 .4-./9902-.3907-:. 8:/. :.:0.25.8.7::7./. 0.39.:].3.5.39.:-08.390..85..: !./-07.8 !.8 %02-.3.3.3 .8 !.38:/.: /.8-07.8:.507.3        0.7.8 !.   .3././.20.-0  /8/03.0/.4394  5.:8.507:-. 2.7 /..5./.73.9.0084.-0 /8/03.-0 !../.7.3-:.:. 7 0.35..0.2. $:/.3. 0.8 .3 O O .35.3 0--08.89-033 /.30./.3./5.89-033  .-0785.8-07.89-033 !.-2094/.7:9.2 .-0   /9:9:5/03.3.9 O O O O O O .83 2.25.7090.30./.33.25. :.          07.3/.: :.-0   /-.3907.8-07.  .830.3.

 -: .0:5 .-: -078 73 %07..-0 038 .8%07-:.-: -078 %/. 0. 0.8%07-:.8!07.73 %07.4-.73.73 %07. 4748 .-: -078 73 %07.3 !.-: -078 %/.8%079:9:5  0.  033 -: .7:9.3$0-0:2907.!./3.-0!03.3 !488!.9.7:9.-: -078 %/.0:57 %07.73 7 7 033 033 %/.. 0.-: -078 %/.      .8%079:9:5 0.-: -078 %/.3.3 $0-0:2 %07..4748 .: 0907. -: .: $0-0:2 %07.-: -078 %/.0:57 -: . 033 -: .73 %07.0:57 -: ./3.0:5 . 4748 .0:57 -: .0:57 %07.8%079:9:5 .2.0:57 -: .: 0.8%07-:.3  %.8%079:9:5 0.3   7 7 033 033 %/.73  . 0.73./3.8%07-:. 0.73 %07.  ./.

 033 9.4748 .3808:/.8%07-:.9. 0.-: -078 %/.907.: $08:/.3 !488!. 4748 .3 %07.8%079:9:5  . :330.8%079:9:5 7 :3307. 0. %07. :33 0.  ./3..73 %07.7:9. 033 9.-: -078 %/.73. 033 -: .9.7:9.5 -: .73 0.3   7 7 :330. %07.-0503.0:57 $0-. %07..0:5 .0:57 :330..: 0907.0:57 0.0:57 73 %07.4.73.3 $08:/.0:5 .8%079:9:5      %.3 %/. %/.0:5 .-0 038 .3.0:57 %/.73 %07./.4.   -: .9. 0.8%07-:.3 !. :3307.73 0..73 %07./3.-: -078 %/.73 %/.8%079:9:5 7 :33 .0:57 $0-.8%07-:.8%079:9:5 0.73 %07. 0.2. 4748 . .5 :330./3.!.3 73 %07.2 %/.3 %07.8%07-:.2 %/.: 0.

34748.3 .9..9:.79/.-08. 9.7:40 /.793.3.2 %/.7.7.--08-07..:4. /.73 %07. 2.2-08/03. 033 9.-503:9:5  0825:.39/.7:4803/..3.3//.907.3.../.39...503.9.7:820.3907-:.3..9. 0.9.2.7. /503.584./08.79/. ./.3            .0:5 .9475030-..9./507.2.05.3.003/.7.3 .8%079:9:5      .9-07.7 8.9.9 .

/3.  %/.9  .902507.34070./-07.8.20.3-078.3907.:-07/.3  !.05.20.20..3  $02:.:5.8.84843.8-078.848035./0.947.393 O .20..7/.9./3.8.82.0.5..:9 O /.9..9  .3.-0-0/.  !.9.3-078.:/.20.7.5.7/..4748 O 70.7. O 0./03.05..35.20.9.7.4748435037:8.3:.3/9902-.:43/8273/.-.7.9:7.3907-:.3/8./.943/.3 28.. /.-907.20..9  $.947 1...02..3203.:/..-..:.3.-.3-./.35.34.20.974. 9.35.3/.8. :7:9.-08/..:/.3/8.32.3..8./.7.474./.7-.79.3/9:9:5  !.-.9475030-./3.:.0.: 28.2.20..32030-.:.9.:/. /.3/8.8.3907..9...3 0.8.8.3/8.3/9:9:5  !./9:9:5  !.        !079.503.39/03.:43/8273/.5.3/9:9:5  !...3/9:9:5  !.95.5.  !.20...79.5.5.3-08-07./9:9:5  !.3.3907.:/.809..55.7.:2:3:2 .84843/.8.3/8.:/.8.3/9:9:9:5  .43/80-.2.2.7.8./9:9:5  !.3 .703.4:8/7403  .7:3:3.35.:/...

34.7.79.58.5.38.90.7..5072:..5..8.2/.3 3899:9%0344../. 78 %7$ /./. .2. ...:2:3:293         .35.2/0709549038.9!74808/.3%03.33.4..3:/./ :8  !0309:/.7:9502-039:.3394344208  .2.703..//.3-07. .:2:3:2202547 547.9907..70/:8  :2:3:290780-:99/.19.3.  .3403 002-.4.7!:89.3 $:2-073907309 995.9 .O O O O O !0307./.:73/4308.3 8.2  $  ..2 09.34748 .343897:8../.83/4308.34/.5072:..-.

3807 . / .44 .42 .

 995.

42 .8 3/4308. 2. .

 995.

42 . -48549 . 433017.

 995.

50/. 47.

.

9 .7..

 995.

 440 .42 .

 995.

 440 .42.

-448 .

 995.

4 : .3/ . 47/4303.

 995.

3. 47. .42 .3.3/4308.

 995.

42 . 03390. .

 995.

42 . 8.7-/ .

 995.

0-44 .. 1.42 .

  .

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful