,547,3

lasil lc:-auata: lo:osi laca lcsi

Disusu: ·lc| .
Diuas Dcwa l:istia:to
lclas Xll llA !
·\A \u|auuaciva| !. ·icoa:jo
Ia|u: lclaja:a: !009!010

Z

lata lc:-a:ta:

Assalauualai|uu W:. W|.
·ava ¡a:jat|a: ¡uji svu|u: atas |c|aci:at Alla| ·WI va:- tcla| ucu|c:i|a: :a|uat ca: |icava|:va.
sc|i:--a la¡o:a: ¡c:-auata: i:i ca¡at tc:sclcsai|a: calau ja:-|a wa|tu va:- citc:tu|a:. Da: sava
sa:-at i:-i: uc:-uca¡a|a: tc:iua |asi| |c¡aca l|u ·iti Zu|:o| sc|a-ai -u:u ¡cu|iu|i:- uata ¡claja:a:
|iuia atas |iu|i:-a: ca:i |cliau.
Dalau ¡c:vusu:a: la¡o:a: ¡c:-auata: i:i va:- |c:isi tc:ta:- uc:-auati |o:osi :¡c:|a:ata: ¡aca |csi.
sava |c:tujua: a-a: scuua ¡i|a| ca¡at uc:-cta|ui |a-aiua:a ¡:oscs tc:jaci:va sc|ua| |o:osi ca:
|a-aiua:a ca:a ¡c:cc-a|a: tc:jaci:va |o:osi. \a|a ca:i itu sava ucu|uat la¡o:a: i:i. sclai: itu sava
uc:-|a:a¡|a: a-a: aci| aci| |clas ca¡at uc:au|a| wawasa: iluu:va calau |ica:- |iuia sctcla|
ucu|aca la¡o:a: va:- |c:casa:|a: cata cata va:- :vata i:i.
·ava uc:vaca:i |a|wa la¡o:a: i:i uasi| ucuili|i |c|u:a:-a: ca: uasi| ¡c:lu citi:-|at|a: la-i. ·lc|
|a::a itu sa:a: ca: |c:iti| ca:i a:ca sa:-at sava |a:a¡|a:. a-a: la¡o:a: i:i uc:jaci sc|ua| la¡o:a: va:-
|c:a:|c:a: tc:jaui: |c|c:a:a::va.
Wassalauualai|uu W:. W|.


Daita: lsi

B

ovc:............................... 1
lata lc:-a:ta:.............................. !
Daita: lsi................................... !
la| 1 lc:ca|ulua:............................ +
O ucul ¡c:-auata:
O Iujua: lc:-auata:
O Dasa: Ico:i
la| ! \ctocc lc:co|aa:......................... 9
O Alatalat lc:co|aa:
O la|a:|a|a: lc:co|aa:
O a:-|a|la:-|a| lc:ja
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: sc|cluu tc:jaci:va |o:osi
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: scsuca| tcjaci:va |o:osi
la| ! lc:utu¡............................. 1!
O lcsiu¡ula:
O lc:ta:vaa:
O awa|a:
Daita: lusta|a............................ 1+

Bab 1 Pendahuiuan

ucul ¡c:-auata:
4

O \c:-auati tc:jaci:jva |o:osi
Iujua:
O \c:-cta|ui ia|to: ia|to:to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi :|a:at ¡aca |csi
Dasa: Ico:i

4748
Acala| |c:usa|a: atau cc-:acasi lo-au a|i|at :ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- |o:osii. lo:osi ca¡at ju-a
cia:ti|a: sc|a-ai sc:a:-a: va:- uc:usa| lo-au |a:c:a lo-au |c:ca|si scca:a |iuia atau clc|t:o|iuia
cc:-a: li:-|u:-a:. Aca ccii:isi lai: va:- uc:-ata|a: |a|wa |o:osi acala| |c|ali|a: ca:i ¡:oscs
c|st:a|si lo-au ca:i uatc:ial. o:to|:va. llAI ¡a-a: |csi ci |alaua: :uua| |auu. atau ci sc|ola|
|auu. atau ¡a|u¡a|u va:- tc:ta:ca¡ ci |avu. |csi :o:-so|a:.
a¡a va:- uc:a:i| ¡c:|atia: |auu· A¡a|a| |auu ucli|at aca
:oca co|lat va:- uc:cu¡cl ¡aca |csi tc:sc|ut· scuacau |c:a|
co|lat. a¡a|a| itu· lc:a| itu tica| |a:va sc|cca: uc:utu¡i
¡c:uu|aa: |csi taci. ta¡i ju-a uc:-|a:cu:|a: |csi tc:sc|ut
sola| ªucua|a:¨ :va. ltula| la:at. atau cisc|ut ju-a lo:osi.
Yaitu ¡c:sc:vawaa: va:- tc:jaci |a:c:a u:su: |csi |c::ca|si
cc:-a: uca:a ca: ai:. \u:-|i: |auu ju-a suca| scci|it ucu¡claja:i:va
ci sc|ola|. |a|wa |c|c:a¡a u:su: |iuia ca¡at cc:-a: uuca| |c::ca|si
cc:-a: o|i-c: :va:- aca ci uca:a ucu|c:tu| sc:vawa o|sica. ¡c:istiwa
i:i cisc|ut o|sicasi. aci sva:at tc:jaci:va |a:at acala| aca:va |csi. uca:a
ca: ai:. lcsi ca: uca:a saja tica| |isa uc:iu|ul|a: |a:at. atau |csi ca:
ai: saja. :auu: ci uca:a. |ita a|a: uc:cuu|a: ua¡ ai: ca: ci calau ai:
ju-a |ita ca¡at uc:cuu|a: uca:a tc:la:ut. \a|a ¡:oscs |o:osii tcta¡ |isa
|c:la:jut.lo:osi ca¡at scua|i: cc¡at tc:jaci cc:-a: |c|aci:a: -a:au.
\isal ai: laut. |auu tc:tu |isa ucli|at
|a-aiua:a |a¡al|a¡al laut lc|i|
uuca: |c:|a:at. ca: ju-a tia:-tia:-
¡a:ca:- ¡cla|u|a: va:- ju-a uuca| |c:|a:at. Da: lo-au |csi ci
alau |c|as calau |c:tu| sc:vawa |csi o|sica atau |csi suliica.
sctcla| cic|st:a|si ca: ciola|. a|a: ci|asil|a: |csi va:- ci-u:a|a:
u:tu| ¡cu|uata: |aja atau |aja ¡acua:. ·claua ¡cua|aia:. |aja
tc:sc|ut a|a: |c:ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- uc:vc|a||a: |o:osi
:|cu|ali uc:jaci sc:vawa |csi o|sica. Dc:ct volta ca: |u|uu
:c::st a|a: ucu|a:tu u:tu| ca¡at ucli|at tc:jaci:va |o:osi.
lccc¡ata: |o:osi sa:-at tc:-a:tu:- ¡aca |a:va| ia|to:. sc¡c:ti aca
atau tica|:va la¡isa: o|sica. |a:c:a la¡isa: o|sica ca¡at uc:-|ala:-i
|cca ¡otc:sial tc:|aca¡ clc|t:oca lai::va va:- a|a: sa:-at |c:|cca |ila uasi| |c:si| ca:i o|sica.
Penyebab 4748
la|to: va:- |c:¡c:-a:u| tc:|aca¡ |o:osi ca¡at ci|cca|a: uc:jaci cua. vaitu va:- |c:asal ca:i |a|a: itu
sc:ci:i ca: ca:i li:-|u:-a:. la|to: ca:i |a|a: ucli¡uti |cuu::ia: |a|a:. st:u|tu: |a|a:. |c:tu|
|:istal. u:su:u:su: |cluuit va:- aca calau |a|a:. tc|:i| ¡c:cau¡u:a: |a|a: ca: sc|a-ai:va. la|to:
ca:i li:-|u:-a: ucli¡uti ti:-|at ¡c:ccua:a: uca:a. su|u. |clcu|a|a:. |c|c:acaa: zatzat |iuia
5

va:- |c:siiat |o:osii ca: sc|a-ai:va. la|a:|a|a: |o:osii :va:- ca¡at uc:vc|a||a: |o:osi tc:ci:i atas
asau. |asa sc:ta -a:au. |ai| calau |c:tu| sc:vawa a:o:-a:i| uau¡u: o:-a:i|. lc:-ua¡a: ca:
¡clc¡asa: |a|a:|a|a: |o:osii |c uca:a ca¡at ucu¡c:cc¡at ¡:oscs |o:osi. uca:a calau :ua:-a: va:-
tc:lalu asau atau |asa ca¡at ucuc¡:cc¡at ¡:oscs |o:osi ¡c:alata: clc|t:o:i| va:-
aca calau :ua:-a: tc:sc|ut. llou:. |ic:o-c: iluo:ica |csc:ta ¡c:sc:vawaa:¡c:sc:vawaa::va ci|c:al
sc|a-ai |a|a: |o:osii. Dalau i:cust:i. |a|a: i:i uuuu:va ci¡a|ai u:tu| si:tcsa |a|a:|a|a: o:-a:i|.
Auuo:ia| ::l! uc:u¡a|a: |a|a: |iuia va:- cu|u¡ |a:va| ci-u:a|a: calau |c-iata: i:cust:i. laca
su|u ca: tc|a:a: :o:ual. |a|a: i:i |c:aca calau |c:tu| -as ca: sa:-at uuca| tc:lc¡as |c uca:a.
Auuo:ia| calau |c-iata: i:cust:i uuuu:va ci-u:a|a: u:tu| si:tcsa |a|a: o:-a:i|. sc|a-ai |a|a: a:ti
|c|u ci calau alat ¡c:ci:-i:. ju-a sc|a-ai |a|a: u:tu| ¡cu|uata: ¡u¡u|. lcja:a|cja:a ¡c:viu¡a:
auuo:ia| |a:us sclalu ci¡c:i|sa u:tu| uc:cc-a| tc:jaci:va |c|oco:a: ca: ¡clc¡asa: |a|a: i:i |c
uca:a. lu|u: ¡a-i saat i:i uuuu:va uc:-a:cu:- a:c|a ¡a:ti|cl ac:osol. cc|u sc:ta -as -as asau
sc¡c:ti :·x ca: ··x. Dalau |atu|a:a tc:ca¡at |clc:a:- atau suliu: :· va:- a¡a|ila ci|a|a: |c:u|a|
uc:jaci o|sica |clc:a:-. \asala| utaua |c:|aita: cc:-a: ¡c:i:-|ata: ¡c:--u:aa: |atu|a:a acala|
cilc¡as|a::va -as-as ¡oluta: sc¡c:ti o|sica :it:o-c: ::·x ca: o|sica |clc:a:- :··x. Walau¡u:
sc|a-ia: |csa: ¡usat tc:a-a list:i| |atu|a:a tcla| uc:--u:a|a: alat ¡cu|c:si| c:ca¡a: :¡:csi¡itato:
u:tu| ucu|c:si||a: ¡a:ti|cl¡a:ti|cl |ccil ca:i asa¡ |atu|a:a. :auu: :·x ca: ··x va:- uc:u¡a|a:
sc:vawa -as cc:-a: |c|as:va :ai| uclcwati cc:o|o:- ca: tc:lc¡as |c uca:a |c|as. Di calau uca:a.
|ccua -as tc:sc|ut ca¡at |c:u|a| uc:jaci asau :it:at :l:·! ca: asau suliat :l!··+. ·lc| sc|a|
itu. uca:a uc:jaci tc:lalu asau ca: |c:siiat |o:osii cc:-a: tc:la:ut:va -as-as asau tc:sc|ut ci calau
uca:a. uca:a va:- asau i:i tc:tu ca¡at : |c:i:tc:a|si cc:-a: a¡a saja. tc:uasu| |ou¡o:c:|ou¡o:c:
:c:i| ci calau ¡c:alata: clc|t:o:i|. i|a |al itu tc:jaci. ua|a ¡:oscs |o:osi tica| ca¡at ci|i:ca:i la-i.

P748e8 1e7adnya 4748
lo:osi atau ¡c:-|a:ata: uc:u¡a|a: ic:ouc:a |iuia ¡aca |a|a: |a|a: lo-au va:- ¡aca casa::va
uc:u¡a|a: :ca|si lo-au uc:jaci io: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au va:- |o:ta| la:-su:- cc:-a: li:-|u:-a:
|c:ai: ca: o|si-c:. o:to| va:- ¡ali:- uuuu. vaitu |c:usa|a: lo-au |csi cc:-a: tc:|c:tu|:va |a:at
o|sica. Dc:-a: ccui|ia:. |o:osi uc:iu|ul|a: |a:va| |c:u-ia:. lo:osi lo-au ucli|at|a: ¡:oscs
a:oci|. vaitu o|sicasi lo-au uc:jaci io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: |c calau :¡c:uu|aa: lo-au ca:
¡:oscs |atoci| va:- uc:-|o:suusi clcct:o: tc:sc|ut cc:-a: laju va:- saua . ¡:oscs |atoci| |iasa:va
uc:u¡a|a: :ccu|si io: |ic:o-c: atau o|si-c: ca:i li:-|u:-a: sc|ita::va. u:tu| co:to| |o:osi lo-au
|csi calau uca:a lcu|a|. uisal:va ¡:oscs :ca|si:va ca¡at ci:vata|a: sc|a-ai |c:i|ut .

(-.1o lc:s7 lc

:aq ¹ !c¸ · 2
xo·.1o ·!:-¹ +l
¹
:aq ¹ + c 7 ! l!·:l
#01.|· ! lc:s ¹ ·! :-¹ + l
¹
:aq7 ! lc

¹ ! l!·:l

Da:i cata ¡otc:sial clc|t:occ ca¡at ci|itu:- |a|wa 021 sta:ca: u:tu| ¡:oscs |o:osi i:i.
vaitu i· ·0 = +1.o¯ V . :ca|si i:i tc:jaci ¡aca li:-|u:-a: asau ciua:a io: l
¹
sc|a-ia: ca¡at ci¡c:olc|
ca:i :ca|si |a:|o: cio|sica atuosic: cc:-a: ai: ucu|c:tu| l!·!. lo: lc

va:- tc:|c:tu|. ci
a:occ |cuucia: tc:o|sicasi lc|i| la:jut olc| o|si-c: ucu|c:tu| |csi :lll o|sica .

+ lc

:aq ¹ ·! :- ¹ :+ ¹ !x l!·:l 7 ! lc!·!x l!· ¹ · l
¹
:aq

lic:at |csi :lll o|sica i:ila| va:- ci|c:al sc|a-ai |a:at |csi. ·i:|uit list:i| ci¡acu olc| ui-:asi clc|t:o:
ca: io:. itula| sc|a|:va |o:osi cc¡at tc:jaci calau ai: -a:au. i|a ¡:oscs |o:osi tc:jaci calau
li:-|u:-a: |asa. ua|a :ca|si |atoci| va:- tc:jaci. vaitu .
B

·! :- ¹ ! l!·:l¹ +c 7 + ·l

:aq

·|sicasi la:jut io: lc!¹ tica| |c:la:-su:- |a:c:a lau|at:va -c:a| io: i:i sc|i:--a sulit |c:|u|u:-a:
cc:-a: o|si-c: uca:a lua:. tau|a|a: ¡ula io: i:i sc-c:a cita:-|a¡ olc| -a:au |ou¡lc|s |cxasia:oic:at
:ll ucu|c:tu| sc:vawa |ou¡lc|s sta|il |i:u. i:-|u:-a: |asa tc:sccia |a:c:a |ou¡lc|s |aliuu
|c|sasia:oic:at :lll. lo:osi |csi :calatii cc¡at tc:jaci ca: |c:la:-su:- tc:us. sc|a| la¡isa: sc:vawa |csi
:lll o|sica va:- tc:jaci |c:siiat ¡o:ous sc|i:--a uuca| citcu|us olc| uca:a uau¡u: ai:. Icta¡i
ucs|i¡u: aluuu:iuu ucu¡u:vai ¡otc:sial :ccu|si jau| lc|i| :c-atii |ctiu|a:- |csi. :auu: ¡:oscs
|o:osi la:jut uc:jaci tc:|au|at|a:c:a |asil o|sicasi Al!·!. va:- ucla¡isi:va tica| |c:siiat ¡o:ous
sc|i:--a ucli:cu:-i lo-au va:- cila¡isi ca:i |o:ta| cc:-a: uca:a lua:.


ampak a7 4748
xo.o·o- o1oo| .··.o| ;o-o 1./0..|o- 2o·;o.o|o· ·0.|o1oo .oo2 ;o-o 20-ooo2. |0.o·o|o- /0./0-·o| |0..o.·.
·cca:-|a: |a-ia: lo-au va:- :usa| ca: |c:wa::a |itau |cco|lata: ¡aca |aja cisc|ut la:at. ·cca:a
tco:itis |a:at acala| istila| va:- ci|c:i|a: tc:|aca¡ satu jc:is lo-au saja vaitu |aja. scca:-|a:
scca:a uuuu istila| |a:at lc|i| tc¡at cisc|ut |o:osi. lo:osi ciccic:isi|a: sc|a-ai cc-:acasi uatc:ial
:||usus:va lo-au ca: ¡acua::va atau siiat:va a|i|at |c:i:tc:a|si cc:-a: li:-|u:-a::va. lo:osi
uc:u¡a|a: ¡:oscs atau :ca|si clc|t:o|iuia va:- |c:siiat alauia| ca: |c:la:-su:- cc:-a: sc:ci:i:va.
olc| |a:c:a itu |o:osi tica| ca¡at cicc-a| atau ci|c:ti|a: saua sc|ali. lo:osi |a:va |isa ci|c:cali|a:
atau ci¡c:lau|at laju:va sc|i:--a ucu¡c:lau|at ¡:oscs ¡c:usa|a::va. Dili|at ca:i as¡c| clc|t:o|iuia.
|o:osi uc:u¡a|a: ¡:oscs tc:jaci:va t:a:sic: clc|t:o: ca:i lo-au |c li:-|u:-a::va. o-au |c:la|u
sc|a-ai scl va:- ucu|c:i|a: clc|t:o: :a:oca ca: li:-|u:-a::va sc|a-ai ¡c:c:iua clcct:o: :|atoca.
kca|si va:- tc:jaci ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| :ca|si o|sicasi. ciua:a atouatou lo-au
la:ut |cli:-|u:-a::va uc:jaci io:io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: ¡aca lo-au tc:sc|ut. ·cca:-|a:
ca:i |atoca tc:jaci :ca|si. ciua:a io:io: ca:i li:-|u:-a: uc:cc|ati lo-au ca: uc:a:-|a¡
clc|t:o:clc|t:o: va:- tc:ti:--al ¡aca lo-au. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi su:--u| lua: |iasa.
lc:casa:|a: ¡c:-alaua: ¡aca ta|u:ta|u: sc|cluu:va. Auc:i|a ·c:i|at uc:-alo|asi|a: |iava
¡c:-c:calia: |o:osi sc|csa: ·0 |i:--a 1!o uilva: colla: ¡c: ta|u:. Di l:co:csia. cua ¡ulu| ta|u: lalu
saja |iava va:- citiu|ul|a: a|i|at |o:osi calau |ica:- i:cus:i uc:ca¡ai . t:ilvu: :u¡ia|. :ilai tc:sc|ut
ucu|c:i -au|a:a: |c¡aca |ita |cta¡a |csa::va cau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca: :ilai i:i
scua|i: uc:i:-|at sctia¡ ta|u::va |a:c:a |cluu tc:la|sa:a:va ¡c:-c:calia: |o:osi scca:a |ai| |ica:-
i:cus:i. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca¡at |c:u¡a |c:u-ia: la:-su:- ca: |c:u-ia: tica| la:-su:-.
lc:u-ia: la:-su:- acala| |c:u¡a tc:jaci:va |c:usa|a: ¡aca ¡c:alata:. ¡c:ucsi:a: atau stu|tu:
|a:-u:a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:- |c:u¡a tc:|c:ti:va a|tiiitas ¡:ocu|si |a:c:a
tc:jaci:va ¡c:--a:tia: ¡c:alata: va:- :usa| a|i|at |o:osi. tc:jaci:va |c|ila:-a: ¡:ocu| a|i|at aca:va
|c:usa|a: ¡aca |o:tai:c:. ta:|i |a|a: |a|a: atau ja:i:-a: ¡cui¡aa: ai: |c:si| atau ui:va| uc:ta|.
tc:a|uuulasi:va ¡:ocu| |o:osi ¡aca alat ¡c:u|a: ¡a:as ca: ja:i:-a: ¡cui¡aa::va a|a: uc:u:u:|a:
ciisic:si ¡c:¡i:ca|a: ¡a:as:va. ca: lai: sc|a-ai:va. lc:casa:|a: |o:cisi li:-|u:-a::va. |o:osi ca¡at
ci|lasiii|asi|a: sc|a-ai |o:osi |asa| vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a: ai:. |o:osi atuosic:i| va:-
tc:jaci ci uca:a tc:|u|a ca: |o:osi tcu¡c:atu: ti:--i vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a:
|c:tcu¡c:atu: ciatas .00 o.7

Bentuk-Bentuk 4748
lc:tu||c:tu| |o:osi ca¡at |c:u¡a. |o:osi uc:ata. |o:osi -alva:i|. |o:osi suuu:a:. |o:osi ccla|.
|o:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi
:cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca: |o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c:
:.....·..- .-1o.01 |;1..o0-. |o:osi i:tc:-:a:ula:. ·00.·.·0 0o.|.-o. ca: |o:osi
c:osi.
O lo:osi uc:ata acala| |o:osi va:- tc:jaci scca:a sc:c:ta| cisclu:u| ¡c:uu|aa: lo-au. olc|
|a:c:a itu ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi uc:ata a|a: tc:jaci ¡c:-u:a:-a: ciuc:si va:-
:clatii |csa: ¡c: satua: wa|tu. lc:u-ia: la:-su:- a|i|at |o:osi uc:ata |c:u¡a |c|ila:-a:
uatc:ial |o:st:u|si. |csclauata: |c:ja ca: ¡c:ccua:a: li:-|u:-a: a|i|at ¡:ocu| |o:osi calau
|c:tu| sc:vawa va:- uc:ccua:|a: li:-|u:-a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:-. a:ta:a lai:
|c:u¡a ¡c:u:u:a: |a¡asitas ca: ¡c:i:-|ata: |iava ¡c:awata: :o.0·0-·.·0 2o.-·0-o-.0.
O lo:osi -alva:i| tc:jaci a¡a|ila cua lo-au va:- tica| saua ci|u|u:-|a: ca: |c:aca ci
li:-|u:-a: |o:osii. ·ala| satu ca:i lo-au tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi. scuc:ta:a lo-au
lai::va a|a: tc:li:cu:- ca:i sc:a:-a: |o:osi. o-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial va:- lc|i| :c:ca| ca: lo-au va:- tica| uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial lc|i| ti:--i.

O lo:osi suuu:a: acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ¡c:uu|aa: va:- tc:|u|a a|i|at ¡cca|:va
la¡isa: ¡asii. Ic:jaci:va |o:osi suuu:a: i:i ciawali cc:-a: ¡cu|c:tu|a: la¡isa: ¡asii
ci¡c:uu|aa::va. ¡aca a:ta:uu|a la¡isa: ¡asii ca: clc|t:olit tc:jaci ¡c:u:u:a: ¡l. sc|i:--a
tc:jaci ¡cla:uta: la¡isa: ¡asii scca:a ¡c:la|a:la|a: ca: uc:vc|a||a: la¡isa: ¡asii ¡cca|
sc|i:--a tc:jaci |o:osi suuu:a:. lo:osi suuu:a: i:i sa:-at |c:|a|ava |a:c:a lo|asi tc:jaci:va
sa:-at |ccil tcta¡i calau. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: ¡c:alata: atau st:u|tu: ¡ata| uc:caca|.
O lo:osi ccla| acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ccla| cia:ta:a cua |ou¡o:c:. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ccla| i:i ciawali cc:-a: tc:jaci |o:osi uc:ata cilua: ca: cicalau ccla|.
sc|i:--a tc:jaci o|sicasi lo-au ca: :ccu|si o|si-c:. laca suatu saat o|si-c: :·! ci calau ccla|
|a|is. scca:-|a: o|si-c: :·! cilua: ccla| uasi| |a:va|. a|i|at:va ¡c:uu|aa: lo-au va:-
|c:|u|u:-a: cc:-a: |a-ia: lua: uc:jaci |atoca ca: ¡c:uu|aa: lo-au va:- cicalau ccla|
uc:jaci a:oca sc|i:--a tc:|c:tu| ccla| va:- tc:|o:osi.
O lo:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi :cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca:
|o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: :.....·..- .-1o.01 |;1..o0- acala| |c:tu| |o:osi ciua:a uatc:ial
uc:-alaui |c:cta|a: a|i|at ¡c:-a:u| li:-|u:-a::va. lo:osi :cta| tc-a:- tc:jaci ¡aca ¡acua:
lo-au va:- uc:-alaui tc-a:-a: ta:i| statis cili:-|u:-a: tc:tc:tu. sc¡c:ti . |aja ta|a: |a:at
sa:-at :c:ta: tc:|aca¡ li:-|u:-a: |lo:ica ¡a:as. tcu|a-a :c:ta: cila:uta: auuo:ia ca: |aja
|a:|o: :c:ta: tc:|aca¡ :it:at.
O lo:osi :cta| iati| tc:jaci a|i|at tc-a:-a: |c:ula:- cili:-|u:-a: |o:osii. ·cca:-|a: |o:osi
a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: tc:jaci |a:c:a |c:la:-su:-:va ciiusi |ic:o-c: |ccalau |isi ¡acua:.
O lo:osi i:tc:-:a:ula: acala| |c:tu| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au a|i|at tc:jaci:va
:ca|si a:ta: u:su: lo-au tc:sc|ut ci |atas |uti::va. ·c¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca |aja ta|a: |a:at
austc:iti| a¡a|ila ci|c:i ¡c:la|ua: ¡a:as. laca tcu¡c:atu: +!. ·1. o |a:|ica |:ou
::
!!

o
a|a: uc:-c:ca¡ ci |atas |uti:. Dc:-a: |a:cu:-a: |:ou ci|awa| 10 . cicac:a|
¡c:-c:ca¡a: tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi ca: uc:u:u:|a: |c|uata: |aja ta|a: |a:at
tc:sc|ut.
O $00.·.·0 0o.|.-o acala| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au |a:c:a ¡cla:uta: sala| satu u:su:
¡acua: va:- lc|i| a|tii. sc¡c:ti va:- |iasa tc:jaci ¡aca ¡acua: tcu|a-asc:-. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ·00.·.·0 0o.|.-o ciawali cc:-a: tc:jaci ¡cla:uta: total tc:|aca¡ scuua u:su:.
·ala| satu u:su: ¡cuacu va:- ¡otc:sial:va lc|i| ti:--i a|a: tc:cc¡osisi. scca:-|a: u:su: va:-
¡otc:sial:va lc|i| :c:ca| a|a: la:ut |c clc|t:olit. A|i|at:va tc:jaci |c:o¡os ¡aca lo-au ¡acua:
B

tc:sc|ut. o:to| lai: ·00.·.·0 0o.|.-o tc:jaci ¡aca |csi tua:- |cla|u va:- ci-u:a|a: sc|a-ai ¡i¡a
¡cu|a|a:a:. lc:|u:a:-:va |csi calau ¡acua: |csi tua:- a|a: uc:vc|a||a: ¡acua: tc:sc|ut
uc:jaci ¡o:ous ca: lcua|. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: tc:jaci:va ¡cca| ¡aca ¡i¡a.
O lo:osi c:osi acala| |o:osi va:- tc:jaci aca:va |ou|i:asi a:ta:a iluica va:- |o:osii ca:
|ccc¡ata: ali:a: va:- ti:--. sc¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca ¡i¡a |aja va:- ci-u:a|a: u:tu|
uc:-ali:|a: ua¡ va:- uc:-a:cu:- ai:.lc:-u|u:a: laju |o:osi ca¡at cila|u|a: cc:-a: |c:|a-ai
ca:a. lc:-u|u:a: va:- ¡ali:- sccc:|a:a |iasa:va cila|u|a: cc:-a: ca:a uc:-u|u: |c|ila:-a:
lo-au :|c:casa:|a: ¡c:|ccaa: |c:at:va. \cs|i¡u: ccui|ia: |c|c:a¡a uctoca ¡c-u|u:a: laju
|o:osi va:- ca¡at citc:a¡|a: a:ta:a lai: acala| cc:-a: uc:-u|u: io: lo-au va:- tc:ca¡at
cili:-|u:-a:. uc:-u|u: |o:cu|tivitas li:-|u:-a:. uc:-u|u: |c:at jc:is li:-|u:-a: atau
|c:casa:|a: :ca|si cc:-a: uctoca clc|t:o|iuia.

lc-itu |a:va|:va |c:tu| |c:tu| |o:osi va:- ca¡at tc:jaci. sc|i:--a scvo-ia:va |o:osi tc:sc|ut ci|c:ali
cc:-a: |ai| u:tu| ci|c:cali|a:. tc:utaua |a-i uc:c|a va:- uc:a:-a:i |ica:- ¡c:c:ca:aa: ca:
¡c:awata: ¡c:alata: ¡a|:i|. sa:a:a t:a:s¡o:tasi ca: iasilitas uuuu lai::va. ·c|i:--a |ccc¡a:
ci|a:a¡|a: ca¡at uc:i:-|at|a: uuu: :liic tiuc ¡c:alata: va:- ci-u:a|a: ca: va:- lc|i| ¡c:ti:-
la-i ca¡at uc:-|i:ca:i tc:jaci:va |cccla|aa: a|i|at |c-a-ala: uatc:ial va:- uc:iu|ul|a: |o:|a: jiwa.

encegah 1e7adnya 4748
la-aiua:a ca:a |auu uc:cc-a| |a:at· l:i:si¡ sccc:|a:a:va acala| ¨uc:utu¡¨ jala: uasu| ca: |o:ta|
a:ta:a ¡c:uu|aa: |csi cc:-a: ai: ca: uca:a. a:a:va |isa |c:uacauuacau. uisal cc:-a: ca:a
¡c:-ccata:. ca: ucla¡isi |csi cc:-a: |a|a: lai: uisal c|:ou. :c|cl :uisal ¡aca ¡cl- :oca sc¡cca
|auu. ¡c:vc¡u|a: atau -alva:isasi. Aca ju-a lo-au va:- ci|c:tu|
ca:i cau¡u:a: |csi scccui|ia: :u¡a :auu: tcta¡ |uat va:- cisc|ut
cc:-a: ·IAl:l·· ·Il atau |aja ta|a: |a:at. |iasa:va ci-u:a|a:
u:tu| ¡isau. alat ca¡u: ca: atau alatalat |cco|tc:a:|csc|ata:. a:a
lai::va acala| cc:-a: a¡a va:- cics|ut cc:-a: lk·Ill·l
lAI·Dll. vaitu ucli:cu:-i
|c:ca |csi ca:i |a:at cc:-a:
uc:jaci|a::va |c:ca citu sc|a-ai
lAI·DA. scca:a sccc:|a:a |isa cijclas|a: |a|wa sc|ata:- |csi a|a:
lc|i| uuca| tc:|c:a |a:at ci|a:ci:-|a: tcu|a-a. ua|a cc:-a:
"uc:cu¡cl|a:" |csi ¡aca sc|ua| tcu|a-a. ua|a |a:at va:- uu:cul
a|a: "tc:sc:a¡" uc:uju |csi. |u|a::va tcu|a-a. a:a i:i |iasa:va
ci-u:a|a: u:tu| jalu: ¡i¡a va:- ¡a:ja:-. uc:a:a ti:--i. ca: ju-a
uulai ci|cu|a:-|a: calau tc|:olo-i ¡c:cc-a| |a:at ci |c:ca:aa:
uo|il. o|a cc| li|at uc:a:a uc:a:a a:tc:a. tc:|uat ca:i |csi |a:· alu |c:a¡a uc:c|a tica| |isa
|c:|a:at· lctul. sctia¡ |c|c:a¡a wa|tu sclalu ci cat ula:-. tica| uc:visa|a: tcu¡at |a-i uca:a ca: ai:
|c:tcuu cc:-a: ¡c:uu|aa: |csi ucu|c:tu| |a:at.B

Bab 2 met4da pe7c4baan

Alat
O clas ¡lasti| |c:i:- . 9 clas
O la|u |ccil :suca| ciau¡las . ¯ la|u
O la|u |csa: :suca| ciau¡las . ! la|u
O Icu|a-a :·uca| ciau¡las . 1 lua|
O llasti| |c:i:- . . lua|
O la:ct -cla:- . . lua|

la|a:
O a:uta: lcl 0.1 \
O Ai:

a:-|a| |c:ja
1. lc:i|a: ta:ca la|cl . co:to|. A.l......l ¡aca uasi:- uasi:- -clas
!. \asu|a: 9 |ua| ¡a|u. cia:ta:a:va 1 ¡a|u va:- suca| cililit tcu|a-a ca: ! ¡a|u va:-
lc|i| |csa: u|u:a::va |ccalau -clas va:- tcla| ci|c:i|a: la|cl
!. laca -clas |c:la|cl D.l.l ciisi cc:-a: lcl 0.1 \. -clas |c:la|cl l..l. ciisi cc:-a:
ai:. ca: -clas |c:la|cl A ca: l |a:va |c:isi ¡a|u saja
+. . -clas |c:la|cl :l.l..l.l citutu¡ cc:-a: ¡lasti| |c:i:-. ca: + -clas |c:la|cl
:A.l..D ci|ia:|a: tc:|u|a
.. Auatila| ¡c:u|a|a: va:- tc:jaci ¡aca |ccso|a: |a:i:va atau i!+ jau.

|B

lasil lc:co|aa:

.· 1o/0 t0-oo2o·o- $0/0o2 ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
sebeium
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
sebeium
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A
A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a


lcl 0.1 \
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

||

lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡.1o/0 o0-oo2o·o- ·0·o1o| ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
se8udah
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
se8udah
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:|u|a

lcl 0.1 \
lc:i:- litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

|Z

lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

la| ! ¡c:utu¡

lcsiu¡ula:

aci lcsi va:- cc¡at |c:|a:at acala| |csi va:- ci calau ai: va:- tc:|u|a a:ti:va ¡c:-a:u| o|si-c: ca: ai:
sa:-at |uat. la|to: ¡c:vc|a| |csi |c:|a:at acala| ·! ca: l!· A-a: tica| tc:jaci ¡c:|a:ata: va:- tica|
|ita |c|c:ca|i. ua|a |ita |a:us ucla¡isi lo-au |csi cc:-a: cat atau lo-au va:- ta|a: |o:osi a-a: tica|
ci ¡c:-a:u|i olc| ·! ca: l!·
|B

lc:ta:vaa:

1. la|u ¡aca -clas ua:a|a| va:- uc:jaci |c:|a:at ·
!. ·aua|a| |ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at ¡aca sctia¡ ¡a|u· i|a |c|cca. u:ut|a: ¡a|u |c:casa:|a:
|ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at:
!. la|to:ia|to: a¡a saja va:- uc:vc|a||a: |csi |c:|a:at ·
+. i|a |csi ci-a:ti cc:-a: lo-au lai:. uisal:va aluuu:iuu. a¡a va:- tc:jaci· clas|a:

awa|a:

1. ·cuua ¡a|u calau -clas va:- ci isi ai: atau lcl.
!. Iica| saua.
1. la|u calau -clas |c:isi lcl 0.1 \ ta:¡a ci tutu¡
!. la|u calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
!. la|u va:- cililit tcu|a-a calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
+. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
.. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
o. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
¯. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
·. la|u calau -clas |oso:- va:- tc:|u|a
9. la|u calau -clas |oso:- ca: citututu¡
!. la|to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi .
O Di:cct co:osio: . ¡c:-:usa|a: |iuiawi
O llcct:oc|cuical co:ocio: . cisc|a||a: |a:c:a ¡c:-a:u| li:-|u:-a: ca:i |a|a: |a|u.
uisal ¡lat |a¡al cc:-a: ua¡ ai: laut
O ·xicatio: . cia|i|at|a: olc| :ca|si o|si-c: ¡aca tcu¡c:atu: va:- ti:--i
O lvolusi |ic:o-c:
|4

O lc:vc:a¡a: oxv-c:
O lclcu|a|a: uca:a
O Zat tc:la:ut ¡cu|c:tu| asau :·
!
. ··
!

O a¡isa: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au
O cta| lo-au calau cc:ct ¡otc:sial :ccu|si

+. Aluuu:iuu tc:sc|ut tica| a|a: |c:|a:at. |a:c:a lo-au aluuu:iuu ucuili|i ¡o:i¡o:i va:-
sa:-at |ccil ¡aca ¡c:uu|aa::va ca: lo calau aluuu:iuu ti:--i.


Daita: lusta|a


A||aci. \u|lis. !00!. (|. t0-0.·. Mo1o i.1o-o t.·.|o 1. i.1o-o 10-ooo :o|.. i-1.-0·.o. a|a:ta.
\i-as l:co:csia

A:is. I:i ·. ca: A:to:io oucs. !009. io|o- x.-··.o|·. (o· t..·0· 1o- x...·.. \ala:-.
l:stitut Ic|:olo-i \ala:-

·uu|c: l:tc::ct.
|tt¡.ic.a:swc:.va|oo.cou
|tt¡.ui-asi:co:csia.cou
|tt¡.o:|v:ci:a.|lo-s¡ot.cou
|tt¡.wi|i¡ccia.o:-wi|i|a:at
|tt¡.www.-oo-lc.cou
|tt¡.www.-oo-lc.cou|oo|s
|tt¡.www.-o:co:c:-la:c.co.u|
|tt¡.www.|o:a:a:a|i:co:csia.cou
|tt¡.www.lc::tcc|.cou
|tt¡.www.sc:i|c.cou
|tt¡.iacc|oo|.cou
|5

 .79:8.5.9:..5.9..2-./80-:..39072.202-07.7.9..332..9...:27 -      .8090.3/.503..9.547.:7:502-2-32. /.3.7-0.7802:.3.7.2:.8.5.7  88.2:.3 .8-2-3..9.547../.2./3..3-07/.82020:7.3..7907.3/. 803./0.2.8.203.-079::.9.3907..547.9.19. .33.33 80.9./..9:8.2..3/.3.5.9./7.3.9./ .7-./..574808907.3 -03.3/9039:...4748/.9.78  ..547.33/.33.-08 8.:27 - $.7.0.390.9.7..3..94748 507.5.920309.8507:/93.3.50.933203:...5.3 ..37.3.80-:....3./. 8.5.3.2.: .4748 .9..3.3/.:-.3.3503..32.98.2. 203.7..7.33.3 $.!03..3079/.3 -.3/. 202-..3.805.3 2.2.3-0789039. 0 ..5.39.3 5.73.547.33203.2-/.3/.35:8::7..-:$9:7480-.80...38...7.8/.3203.$%.547..3/.88.7.7../.7 -03.230-03.547.3.9203.2../3.39:8..32.9.3503.32:3.8.2503:8:3.7.99078008.202-:.9/..7./.

.3 .!03..4.07 .4-..19..-0.3 O .7!:89.3 O .9.8503.3.-094/0!07.07.9 .3 O !079..7%047 .3 O ..19.4-.9.3 O .3           .-.3 O :/:503.78 ..3.-!03:9:5 O 0825:.90.2.3 O . O %.8503.4-.3.9!07./3. .380-0:2907.3!03.3 O %::.9.::.3!07.39.7 .::.4748 O %.    .-!03/..2.2.9..8.3 :/:503.3808:/.-!03/.2.9.9.-0.4748 .2./3.3 -.

9 907. 800/. 203.2::.33:3. 0-.3 /. /.3 3:3.3 /./.2:3/:/. :38:7 :38:70:29.7 :33./8. -.2.907...3 ..5.7:9 .748/.2 -070.3.3.2 07. 9: 9/.05..7.: /80-:9 :./..38.3..73.2 -08 / . 2. 5./.3:/.9.7.3 2:/. 8:: 002-. .7 3:3.3.3 :39: 502-:.3//.: 5.3 .2 .4.-07 70.84.1.57480847481909..9/. 9.2:9039:-8.3 897:9:7 -. /.2: 5. 4748 .7 08 /. 43943.7-.8/03./ 9.947..8 /03.3 50./ 803.9. .79./. 9: 07.. ./.3 .3 -08 9./.348/.3 -0/..2: . -07.. .8 .9479475030-.2 8.9.. /.33:3.9. -08 48/..8 /./.9 .9:.9 /.:9 .3 . .3 ./7.703.3..348/.:1.3 .907.8..  .3 /. . 202..39: 803/7 /.: -08 74384.3 9079.3..54748/. 2:/.4748 ...7 507.8.. 807. 8090. .: -. ..347488.9./.3 20302505.84.3 .02.3 0-07./ /03.O 03.9 .3-07503.72.947 /.: -08/.9 /03. -0-07.-.2./..: .7:907.07:8.7.3:/.3 205:9 02:73. 4748 0.8.-08 :/.5.: 5.3 -./.-08 ..: -08 8:1/.3.9907.7.25:7.9-07-0/.3.7.3 .9 5.33.3.3 -039: 789.3203.5.37:2.2 -0-.347481 4748/./.3:9 4748 /. . /0138 .39:35.3 20302:.3-..73:3.2.7.3 :./. . .9.2.3./3..7 :.3403 .80/920250..920302:..380-. .-8.3.-:. 90780-:9. ./.7 203:9:5 5072:.-.-.05...-907.5./. 4. 34/.9 907.5..3.3 5.5.5 / . 2032-:.947 1.:9/.3 9..3 :/.9.970.947 /..: 009742./.5. 0709 .3 -./ .3 .549038..7-08/.703.3.3 -07.. /03.907.7 574808 0897.4.3..78.3 80-.7%047 4748 /. .:7.3 .9/-0/..3..9.2.8 /..9 802. 202-039:803.7.7. 9.3:/.9 .3 -.. !030-. 203.20.7.3.3 /:3...3 907.3 3.39: :39: /.7 -. .58.58.3-070.9..3.3 ::2 07389 .9 -..3205:993...7.3 -08 90780-:9 84. /0897..2-. 4748 ./.-.-4748 . -07.. 9:.7.:9 0- 2:/.5 :. 3/80-:948/..500974/..7.7. %5. .3/.7/..9.3 903503. /804.5....9.9.2 -039: 803.9: 507803.3 203.7.9 ./..9.3 0.2/.9 20.9.3 202-.8 80.3.3. 4.2.3 /4.8.4748 %::.:38:7 2./:/.//:.9.3.9 .5.. :38:7 -08 -07 70./3.3:.34748 02-.7./3..48/.5./. 502./:. 50789.-0890780-:9802..703..9203...7.9:.8/03.3-07.2: 20.2./.3 -08 .5.3 $0.3 ./.8-078/.3 /.3 :.49.:/804..947 805079.7.7.9 .2: . .9907.3 O 0309.8 /03.5.3.9..32030-.-./3.. . -08 48/....9907.92.9503.8:/.3 -.3 4.3 203.:/07.5-8.3 207:8.5.

..3. 2-:3 5.3.2 -.3 -. -.3 /.73:3.73. 397403  /.3/:3 ..7 5:8.7 202-039:  43 0 ... 574808 .3 574808.9: 80 '70..05..8 .3 .8.3.2 3:3.2:/.8.: 4803 /.3.2.5.3 5.2./5..:8:1:7 $ .8 . 0-4.:. 207:5.5.7./:3..9. 80-.34803 4394.33:3.23/:897 -.83.290780-:9//.57480847489/.3$ .7.2507. .3 570859.3 2...3.-3.38:3/03.3 3472.. 90..7.3207:5.549038./5.8.20.: 503. /03.390748/.5.3 3 0 :/.2 :/.7900.3 . 50325.57480870.9 907. -08079.5.3 809.3009743.8 /. .02189.8.7.203.7/. 0/:.84.9. 3..07484 /0-: 8079.9-07:-..34748 907/7. 907.9.3 4.7.9 .8.9.3-.9.3/... 4748 . 5.83907.9.7.27:.3:2:2 . .7:8 80.8.- 9: :/.92030-.3 907-039: / .9 2:/.2/. .8 .39 -0: / /.9:48/. /..2 -039: 803.8.32. 507803../. 80-.3 8.3 507803./ /.8.9/3/.8 0 :/.347.33/:897:2:23.3 80-.7 70.. .3 .8. 9072.9/50740 /. &/.9:-.9  /.3 -.3..7..-07:9 34/.7:39:57480847483 .3907..0 8 70 ..28:1.9/3..7.8.3 90705.9:-. 8:: /. 90705. 897 -..9.:.....7/.3 $  ./. .3 47.8.8 /03..9 5748084748 &/. 07:.6 70 .-.3. /. -0.3 -.7.94/ .02-./.43 80-...7.9.947481/.3 207:5..5.3439.35. :9.8.. 203.30097430/.9:-.  .2 -.8 .. /.9 48/.7-43 /48/./:3.3 3 -07.2 805079 /.00974/0/.9 202507.3 4.80-.2 .. 203.7-07:-..94/-.3.8..3/.. -007.2 20-.7.8009743 /..9.3 -0-.347..3 48/.3 43 9:.3 5005.9.5.80-.3. ./-.7..3 4748 4..9.34.7./.3 803.9:-.:4027.33:2:23./.3.8 .370.6  /7.84.9./.7.8:4254303 4254303 703//..8.33. -.9 903.3.9 $  080-.3 805079 48/./ .3.3.3-0781.2.3 .-.33.-.2 -039: ..3 90780-:9 4:7 /7403 1:47/.3009743 .8.3907.34/002:/.2/.9 3 :2:23.35.47.9248107 /03.3.8.7:93./.3:9404803202-039:-08 48/.947 :39:202-078.8 54:9.3.3 -./ 48/..3-.. -0-.3 474810:/..05./.8 0 :/. 2.0.3 /03.3.8  /.  !74808%07.2397.5.../ 2.3 -.2:3 /.9 502-078 03/.8 .:5:3 80-.2203.7.3 203438:2800..8.9:907./907.3 5005.2-...203. 5.73.-.5-.3 !03:. -007.3 -.3 -08.33/:897 !.3/.:5:3 47.. /05.2 :/..30.9.9.8.5./.../.7.94/.: /5078.34...5. 0 .3.3.2 .2243.2 7:.8.3 1034203.3:3..70.9:  .3./..2/2. 8./. 203:3..7.6      70  .5.::5-.3907-039:3./43/03. .5.3./.-.2 5072:.9743 90780-:9 /03. 80-.32005. 3..790 .3 907.3-..38. -.3.6 0<       #0/480 8   .3 90. 207:5.947481/03.3-0781.7 .3 5:5: 0. . &39:. 2243.3 /02.9/9:3-.-.95748084748507. /.:-.3:39:83908..370/:843 /7403.5.380-. 2. 8079...05..8/03.9-08 48/..9-08 $7:9897/5.3/03.2 .9202057.4394 47484...6 07 .5.7. 200..890780-:9/.4748 4748 .: ..3/.8.239039:/..3 ..907/. /.3 574808 .9-007.94/.3 503:3.3 /.074-43 /.5.2 .20.3 -07..2 -08/03.3 4748 2032-:. 5072:.9:07:8.2.9.8.28.7..347481 ..380-./435./ /./3../.8. 574808 4748 907.3 2243.9-073907.790 5.7..3 5033.3 .83.34/ .7.9. 03. 207:5. -07. :39: 203.3 $ ..3 -.347481 .:39:83908.3 .2 -08/..3 :39: 502-:./3.2203.8./..9 503/33 :...

 439./.3 574808 .8. .7 .2 .34/.3803.3 907.3 /.7..9 ./907..-0781.7./5. /.05.9 4748 907..2-.9 503:..7.3 .9:0384.2:3 574808 4748.2 . /..3 -.9 /.4.5 009743009743 .2-. 80/.8. /.7 %09../3.3 802./ /3:3.9.9 $0.3 -.9/.9: 4748 .8 4     07 .7..73.80. 207.8.433803./3..: 89:9:7 -.. -./. . 4748 207:5.7 4748 .00.:33.7.9.2 /.8 /2..39/. 2:/.2-/./:.94748/.7 3.3907.25.3..2 0.848/. 43 43 /.34107.3 5..:3.2 .33.9574808507:8.. 07:8.9.5.3 /92-:..2-.3:9203.3-07.7 4.80 .8.-.   8/.7.5.81. 4748 -.5 2085:3 . 4748 /.2. 574/: 4748 5. #0.3 -0781./. /:.38:3-07:5..5.9 0- 905..../..3.8574/:8.3 .:3 3/4308.8. 904798. 4748. .7..8 009742.9.-08  48/.8.3 203/0.38107 009743 /.33. 4.33/:87203.33.7 -./.9.: 0- 30.0.3 /03.8. -07:5.919.3 3/:87 . 4./.3 .3..2 -07.-.-..3:3../.-.:2:3:2 2025:3.703.9:7/.2.58/.3 80-.:3 9.2.25.-08...39.9 4.3 -07902507. 9.9 /.3..3 907.: 23.83./3.9: 4748 .8:9-07:-:3.3.7.4338007.-.42508.8 . .-07. :8:83.3 009743 5..-/. .3 ./ /3:3.3 43/8 3:3. .503072.7:9 03:3. 5.9907.202507.89.3 $0/./ 43 43 /03. /80-:9 .9.3907.25. 07/.9.3:943 0 9/..3 80./.39/.28.90780/...3 503.320.--7: 3:3.8.3.32033.:.:2 08.7.33.850009742.:/039./.8.4.:3.5.9 /80-:9 4748 4748 //01038..3 574808 907. 503.7.3202-07.7 -078 .91 092-.3.73.3.703. 4.33.38:3/.8 /03. /.9.-8.9.90780-:9 202-07.3-07-039:074548 $0/.5::9.9.2 /.7.3.3474880-08.34803:/.2.9/..9 4748-0870.4250889.3 574/:.:/507.75079.2.:3 80-0:23.3 3:3.3/.8. 40 .3 203.7...35:.33.34748/.6  ./ -0781.9. /.2425080./. 907.3-.7  .73. 70/:8 .9.3.3 4.//.: 80-.3..7 3:3.3 .9:7 93 ./3.58./.54. 907.8.9907. 907-:.942 .: 8..33:3...8 /.3203.50303/. 0. 07:8.3 5. 203./03.3 507.3:/.3 . .7./ / :/. 2039. 9.73. 507.3 203:7:3.307:. 907.703.307:.7.97:37:5.3 -.38:3 .89.3/92-:.3 4748 902507.3 -07.3 80-./. 4748 207:5.907.9 202-039:803..3 90793.07:.7 9.2 0 3:3.3 80-.38:3 .3 907.24748.38:3 /03. .3474880.2-.3 5025.3 7:8.38:3907:8 80-.94/..7/4./.80-. 907.: 70.3 5072083.70. .2-.9...7..3 5.3 5./.9248107 .540.: 81.3 2005.3 -08 3.305. 4.9..703.3/92-:.8.8 /2. /07.93..:.8..2 90780-:9 $0/.2. 97.7 .3.207:8.58.38:3 07:.3 5.703.8 2.3/-07.9.7..848/.94/.38. 07/.3 4748 8:3: :..9070393.9. . 2.9-07:5.8.59.3../.3 907.3.34107.3 018038 50753/.3 -07.3.3 . /902-:8 40 :/..3.-09.203/:34.3.3/-07.3..3/92-:.07.803./.:5:3 .3203.3009743 . .74748 ...-0:2907.: ./.4.703..583.9: 47489/.307 9.2.7439.3 -.9 203. 549038./9..3 5..5.91.7.. 50303/.3 5025.3 803/73./../ 70.:2:.9424.../.25.-..33.9 -073907. :2:2 89.93.-..32.33.9 .95474:8 803.3 .33. $07.83.7 5.9743 .37:8...2-..34748/.9:-. /03/.3.9 5474:8 803.9809.

/ 5.3 .9::38:7 5.3 47481 $0/...2.07.3 47488:2:7. 3 /. $05079./3.7:/403 .7 203.81 %07.-07.3.38:3 .0.9.203.58.3 4.2 -039:803. 4748 8:2:7.3 4.-039:4748/2. 5..3903.9. 4748 ../3.5072:.3 9079039: 805079 -. .8 -.338..9: /...3 2.. 1./.. /:.3 549038.7:/403 .7..3:.3 4803  /:.58.3 /. /.-..2 .203/.3/:3./47488:2:7.7:9.0-703/. /80:7: 5072:.3. 4748 4.34..7.3 .3 4748. .9 90.8/.9 .703./.5..4748800.38:33.43897:8 080.3 //./.. 7039.5802:.3..30-703/.33.3 90780-:9 .90.94/.2 4748 207.3203.907. 803 0.47748431.5./ 503:7:3.7 507 8. 807039.. .-.39./..-.3820 907.370/:84803 !.-./.3 203.0-93  O 47488:2:7.8./:. .8.. /:.2.9.. 8.. 1.3 5...3 $0/.7:38:74.3907.2.-.39./ 503:7.7-/..3 907../ 50.9 907. 803.3549038. 907.503:7:3.7-437039. 203.3 907.9 -07:5..9:.7.9..7 89./.907.0.3 902-.-.39073/:3/.8.3 /. 8.2 90.3 .4774843 1.5./5. ./ ..81 /. /-07 507..3.3 570.2 40 ./3.2 90780-:9 .3203. /03.3907.3 897088.3 5.9 8.81 /5072:.. 90.4..5 3:3. /.3503.9:8.3907.3 4748 8:2:7.33:3.4.9.3 5 803.3.3 907.3 -.3./ 4748 207..907-039:.7:9./5.90./:..3 -.7:9.94803 //.3 -.2 ./ 80.   //./.909. .35033.3 4.7:9.3..3 9.. 8.39/././.907.2 ..81 50..3 /3:3.0.3 907./48/. /:..8 -:97 03.3 .47748433/:.3 70.-./.9.3.3 :. 0.9.3 5..4748.039.5. 203.5.2 4748 /.3..3 47481 $.96:0.7.00..2 .3.84.93. 9.2 . 4748 207.5 / -.3 742 /-.0.-...:89039 .0//7403 .. 4254303 0.2/.. /.02.58.3 .33:3./:.2.3 4. 5.4.3 . 50303/.3 /..34748 4./. -039: 4748 .39074748 O 4748 709./:.8 902-.50..9 4748 207.34.9 .3.7.3 /03.3 .703.7.-.307:.3 202549038.3.-.3 202549038.3949./.0 O 4748 ..907.3 0:.98 /3:3.7 .9.3 O 4748 39077./ ..3 -07:. 4.0.907. -07:5.5.290780-:9/-..3 3 /.907./1:8/74030/.90..2.8907.3907./.9.3 20303/.3 4..9. 2.3 203.92030-.9:7  4 .39.91 -08.5.3507.. 5072:.:897:9:75./ ./..9.7.3.3-.3 0- ../5.9503.3 897088 ..9503.3 502-039:. /:-:3.2 . 4748 .3.89../.0-93. 803./03.3907..34/./. 4748709.3 -07.7.3 4748 .3 907./.3 47/. O 4748 .3 .. /03.7807.3 5072:.3.3 4748 709.703.039: 039:4748 039: -039: 4748 /.3.7 800.38:3 .3:38:7.2..950.4774843.3.2 4748 802039.3.9503../. .38.3.9503.9./50..2.3 5.3:. ..2.-8 80/.3.00.3.2 .7./3.3 .91 805079 .72:.3 203..7 /. 4.3..3907/05488 80/.3. 70.24748.4.3 009749 907. 4748709.803.3 203:7:3.9-07-.7:90009749 -.58.2 803. .7 4.3 907.3 5..00.7:/403907.9 O 4748 709./.9: 07:. 4748 .-.9574/:4748/.9..3 ./. 4././3.9.9..5.:38:7 $.3 ..0.24748./ 5.8:.285. 9: 5..3.9 90780-:9 O $00..2243.. 9.:.39.3 907.-./:./.3 -.47484.2 .9 . .02..34748.3.4774843 .3.93.8-:973./ 5.507.20709. 5./.3907.3 /.3 . 5.3 /.2 .3  .3 //.9 907.307../.8 !. 507.3 4748 ..3 -07:-:3. / 3:3.3 203..9::38:7502../.-.3./0745485.7.2..0. 902507.703./:.58.7./5.../.47748433/:.8.3.1.-.33.9.7 .34748 0748 O 4748 207.3 5./.0//7403 474839077./:.5397.3 /.7. .02.7:3:3.7.3820 907.-. 907..25.96:0 ./.39/./.0.3 9/.9 7039.33..5/. 742 7  .7.3 /2038 ../:../..9.3 2030-.3 4748 709.9..3 /.3907-:.81 80.3 -07:5.0.

./.7.3.302.009742....90.7.9 -.3907..7.3 93 805079 .2.7907.3.2 -07/..370.  09:-.-:. -08 /..9.3.39.: .907.3439. 0/05.3 /.3 907.3 907.3 .8.39./.474890780-:9/03.5.3 203::7 43/:9.9.3 ..33..8 .  03. .804.7.3.3/:3.3.3 .5.93.3 2030-.7../ 5.92033/.-7 8..3 /..5 :./:.: .3 203::7 43 4.39.3 4.2: 50305:.3.9. 5072:.32094/.7.3./.8 /. /03.347-.3 47481 /. 42-3././ .3.7...58 -08 /03.8 3:3. .3 /:3..2 ./:.3 -08 /03.3/. 55.7.3. ..5.3 . 50 74/.9 ..3 . 97./.7. .8/03.3 28. 3.3 -08 9:.7 !03::7.7.3...5.05.8.3 7:5. 5030.3:.9!738580/07. O 4748 0748 ..3-0-07.38.00.8.:-.2 ./ 803.. 8050/.3 -08 80/02.9.7.3 5.3.5.7.9 ../.9.9..3 507.5..7.2:203.3 907:9.3/. !03::7.:.3.32..3 50703... .742 300 28.3/:3.9 038 3:3.3 .90/4907.89.3 /.9.3.92030-.3 /03.3/:3.9/. .: 4748 . 203:9:5 ./:3..5:7/. 502-.8:/.90780-:9 4394./3.0.:4748/.3 90780-:9 203..3...3507-0/.2 28.3./..5./..-.3 5. 1:/. /03.2./. .3 07:7.3 907/...3-07.3907.9 /3:3. :.-./5.32.3800.9. 803.33.5.3 -.%07..3:2:7 10920 507.-039:-039:4748.3 /80-:9 /03.3 /-039: /.3 .-..3$%$$$%..50::7.3 5.203::70.3 :/.2:3 909.3./3.5. -.:.2 5. ./. 5.3 /.3/03. /03.9/.8.7.5.55.2 2..3 0.3.30.7..3 :39: 203.3. 4748 . -8.3/.8 :2:2 .30-50393 .0..3 -..3 :39:58.3 ..55.3.7 .5.9.9. 085:3/02.32032-:..25:7.3203.9. .3 .7..3 20.5.50..7 /. 2070.92033.3.3 203::7 -07..3.2094/.9.9 /907.3.3 1.385479.. $03.9. -.3 .:.8 /.. -072..3 ..3.3 203..3 507./5474:8/.7.3-07-.: -07/. 4.7. :39: /03/.3./.4748 .380-.9907.3.3 -/. -.0.-089:./3.0.3 80/07.

 907-:. 2:.-8. .7.3 .8.3 :.9 203.7 -07902:/03. . /9: 80-.:/.7 .7... .3 .5.80/07.3 24-  4-.9-..: .3.909: 809.. 2.9.33.9:80.9 / 03/.2038. /03.3 907807.902-.5-0-07... .3 5.0.7.9.3 :39: . 902-.3903.7.39025. 93 /..3.3 902-.9 /03.5./.3-085.7 -08 .3 9/. -8./.3 /08-:9 /03. -03/. -07. /03.3/3. 90703.3-08202-039:... /:3. 3 -.7.5 203:: -08 -:..080..3 /.: 03. /0 ...32:3.3.3-.3.3 !# %$ %  .3 . /02-.7./.9: 203/:3 -03/. 9/.3.7. 203.9 :.33.3 2030250. .. 2.9 /-.7.7.. .80-:.3 203.7. . % 80.7. 2070.7.9 /..80-.3 0- 2:/..8.9.35072:././0.33.5..3 203.:/.3-08. .2 90344 503. -08 /.7..:7 55.9    .7.

7.9 O O O O O O .4394  5.3.3.89-033 /.7 8:/..7.0. 8:/.8 !./.30.3.35.89-033 !./-07./.  .8-07.07.33.83 2.0/.-0/.35.-0  /8/03.3        0..:0.3 .9. 0.-0 /8/03./.4-.3.20.390.507:-.-0   /-.8 !.5./.-0 .   .8-07.: :.507.3.8 !. :.-0785.3.-2094/.3. $:/.39.:8.3 O O .30.25.7090.3.3907.7 /.8-07. 2./9902-.-0 !.:..3 0--08.25.89-033  .7:9.8-07./.3 .8-07.39..8./5. 7 0.2.-0   /9:9:5/03.9.7::7.85....3/.2 .:-08..830.: !.          07.38:/.3.8:.25./.: /.8 %02-.:./.8 .:].3-:. :.0084. 0.5.73..3907-:.

3 !488!.-0 038 .0:5 . -: ./3.7:9.-: -078 73 %07.3  %.  .73.-: -078 %/.3   7 7 033 033 %/.0:57 -: .3. 4748 .8%079:9:5 0.73 %07.7:9. 0./. 0./3.8%07-:.-: -078 73 %07.0:57 -: . 0. 0.9.8%079:9:5  0..8%07-:.. -: .: 0907.73 %07. 4748 .3 !.0:57 -: .73 %07. 0./3.: 0.73 7 7 033 033 %/.8!07.0:5 .0:57 %07.0:57 -: ..73  .!.73.-: -078 %/.3 $0-0:2 %07.-: -078 %/.8%079:9:5 0.73 %07.8%07-:.  033 -: .4748 .-: -078 %/.      .-0!03.0:57 %07.3$0-0:2907.4-.8%07-:.-: -078 %/.-: -078 %/.8%079:9:5 .: $0-0:2 %07.2. 033 -: .

8%079:9:5 7 :3307. %/.8%07-:.9.0:57 $0-. 0.4.-: -078 %/.9.73 0.0:5 . :3307.5 :330.2 %/.0:57 73 %07.73. 4748 .   -: ..3 !488!.0:57 %/.73 0.907.3 %07.-: -078 %/.73 %07.8%079:9:5      %.2 %/.3   7 7 :330.!.-: -078 %/.73 %/. %07. 033 9.0:5 .. 0.7:9.3 %/.73 %07.8%07-:./3.: $08:/.9.3.. :33 0.3808:/. 4748 ..4748 .3 %07. 0.7:9.8%079:9:5 0.5 -: .3 $08:/./3.-0 038 .: 0907.0:57 $0-.73.  . :330.-0503. %07. .73 %07. %07.8%079:9:5 7 :33 ./3.73 %07.8%07-:.: 0.8%079:9:5  ./. 033 9.2. 0.8%07-:.4.0:5 . 033 -: .0:57 0.3 73 %07.0:57 :330.3 !.

3907-:.7:4803/.9.003/.8%079:9:5      .9.73 %07.79/.3            .9:. /503..503.3 ..7.7.584.3.7 8.9475030-.05.7:40 /.0:5 .:4.3.--08-07. /.3.2-08/03.. 9..9.907.2.7. 2.34748..3//.3 ./.3.79/.9 .-08.2.9-07.9./.39.793.7:820.-503:9:5  0825:.39/./507.9..9..7. ./08.. 033 9..3. 0.2 %/.

.8.:./9:9:5  !.2.-...79.8..5.20.3/9:9:5  !..7.35.20.32.7. /.05.20.9.:43/8273/.-.3./-07. 9.4:8/7403  .9:7.9  $.3-078.-.20...3907-:./3./9:9:5  !.3./03.0..947.8.9  .-.-0-0/.7.947 1.474..35.3/.:5.20.3203.3  $02:.3907.7.3  !.84843..848035.8.7. O 0.5.:-07/.  !.7/.20.3 .:/..9.3907.  !.3/9:9:5  !./0.8..9  .39/03.3/9902-.:.35./.55..:/./3.9.3-078.05.34.3/9:9:5  !..-08/.7-..3/8.3 0.:/./9:9:5  !..8.84843/.8.0.7.20.3.:.:9 O /.  %/.20.809.974.8.9.3/8.79.3-08-07.3-..:2:3:2 .20.5.5.8.35.82..503..5.:/.8..43/80-.9475030-.393 O .9./3.3/8.8-078.:/.3 28.943/.-907.4748 O 70.7/.:/...7./.8. /. :7:9.:43/8273/.        !079.../.3/8.9./.:/.02.3.2.20.7:3:3.3907.32030-.95..5.703.4748435037:8.3/9:9:5  !.902507.3/9:9:9:5  .2.: 28.34070.3:.3/8..

O O O O O !0307..:2:3:293         .3394344208  .70/:8  :2:3:290780-:99/.5072:.5072:.703.3-07..7:9502-039:.34748 .3 3899:9%0344.2/..:2:3:2202547 547.2/0709549038.2.3403 002-.343897:8. 78 %7$ /.3:/.7.3%03./ :8  !0309:/.7.4...//.. .83/4308.2  $  ./.5.3..3 8. .34/..38.9!74808/.3 $:2-073907309 995.58./..9907. ./...8.79.34.19.33.2 09.  .4.:73/4308.90.9 ../.7!:89.-.5.35.2.

42 . / .3807 .44 .

 995.

.8 3/4308. 2.42 .

 995.

433017. -48549 .42 .

 995.

47. 50/.

.

7..9 .

 995.

 440 .42 .

 995.

 440 .42.

-448 .

 995.

3/ .4 : . 47/4303.

 995.

3. 47. .3/4308.3.42 .

 995.

 . 03390.42 .

 995.

42 . 8.7-/ .

 995.

0-44 . 1.42 ..

  .

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful