,547,3

lasil lc:-auata: lo:osi laca lcsi

Disusu: ·lc| .
Diuas Dcwa l:istia:to
lclas Xll llA !
·\A \u|auuaciva| !. ·icoa:jo
Ia|u: lclaja:a: !009!010

Z

lata lc:-a:ta:

Assalauualai|uu W:. W|.
·ava ¡a:jat|a: ¡uji svu|u: atas |c|aci:at Alla| ·WI va:- tcla| ucu|c:i|a: :a|uat ca: |icava|:va.
sc|i:--a la¡o:a: ¡c:-auata: i:i ca¡at tc:sclcsai|a: calau ja:-|a wa|tu va:- citc:tu|a:. Da: sava
sa:-at i:-i: uc:-uca¡a|a: tc:iua |asi| |c¡aca l|u ·iti Zu|:o| sc|a-ai -u:u ¡cu|iu|i:- uata ¡claja:a:
|iuia atas |iu|i:-a: ca:i |cliau.
Dalau ¡c:vusu:a: la¡o:a: ¡c:-auata: i:i va:- |c:isi tc:ta:- uc:-auati |o:osi :¡c:|a:ata: ¡aca |csi.
sava |c:tujua: a-a: scuua ¡i|a| ca¡at uc:-cta|ui |a-aiua:a ¡:oscs tc:jaci:va sc|ua| |o:osi ca:
|a-aiua:a ca:a ¡c:cc-a|a: tc:jaci:va |o:osi. \a|a ca:i itu sava ucu|uat la¡o:a: i:i. sclai: itu sava
uc:-|a:a¡|a: a-a: aci| aci| |clas ca¡at uc:au|a| wawasa: iluu:va calau |ica:- |iuia sctcla|
ucu|aca la¡o:a: va:- |c:casa:|a: cata cata va:- :vata i:i.
·ava uc:vaca:i |a|wa la¡o:a: i:i uasi| ucuili|i |c|u:a:-a: ca: uasi| ¡c:lu citi:-|at|a: la-i. ·lc|
|a::a itu sa:a: ca: |c:iti| ca:i a:ca sa:-at sava |a:a¡|a:. a-a: la¡o:a: i:i uc:jaci sc|ua| la¡o:a: va:-
|c:a:|c:a: tc:jaui: |c|c:a:a::va.
Wassalauualai|uu W:. W|.


Daita: lsi

B

ovc:............................... 1
lata lc:-a:ta:.............................. !
Daita: lsi................................... !
la| 1 lc:ca|ulua:............................ +
O ucul ¡c:-auata:
O Iujua: lc:-auata:
O Dasa: Ico:i
la| ! \ctocc lc:co|aa:......................... 9
O Alatalat lc:co|aa:
O la|a:|a|a: lc:co|aa:
O a:-|a|la:-|a| lc:ja
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: sc|cluu tc:jaci:va |o:osi
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: scsuca| tcjaci:va |o:osi
la| ! lc:utu¡............................. 1!
O lcsiu¡ula:
O lc:ta:vaa:
O awa|a:
Daita: lusta|a............................ 1+

Bab 1 Pendahuiuan

ucul ¡c:-auata:
4

O \c:-auati tc:jaci:jva |o:osi
Iujua:
O \c:-cta|ui ia|to: ia|to:to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi :|a:at ¡aca |csi
Dasa: Ico:i

4748
Acala| |c:usa|a: atau cc-:acasi lo-au a|i|at :ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- |o:osii. lo:osi ca¡at ju-a
cia:ti|a: sc|a-ai sc:a:-a: va:- uc:usa| lo-au |a:c:a lo-au |c:ca|si scca:a |iuia atau clc|t:o|iuia
cc:-a: li:-|u:-a:. Aca ccii:isi lai: va:- uc:-ata|a: |a|wa |o:osi acala| |c|ali|a: ca:i ¡:oscs
c|st:a|si lo-au ca:i uatc:ial. o:to|:va. llAI ¡a-a: |csi ci |alaua: :uua| |auu. atau ci sc|ola|
|auu. atau ¡a|u¡a|u va:- tc:ta:ca¡ ci |avu. |csi :o:-so|a:.
a¡a va:- uc:a:i| ¡c:|atia: |auu· A¡a|a| |auu ucli|at aca
:oca co|lat va:- uc:cu¡cl ¡aca |csi tc:sc|ut· scuacau |c:a|
co|lat. a¡a|a| itu· lc:a| itu tica| |a:va sc|cca: uc:utu¡i
¡c:uu|aa: |csi taci. ta¡i ju-a uc:-|a:cu:|a: |csi tc:sc|ut
sola| ªucua|a:¨ :va. ltula| la:at. atau cisc|ut ju-a lo:osi.
Yaitu ¡c:sc:vawaa: va:- tc:jaci |a:c:a u:su: |csi |c::ca|si
cc:-a: uca:a ca: ai:. \u:-|i: |auu ju-a suca| scci|it ucu¡claja:i:va
ci sc|ola|. |a|wa |c|c:a¡a u:su: |iuia ca¡at cc:-a: uuca| |c::ca|si
cc:-a: o|i-c: :va:- aca ci uca:a ucu|c:tu| sc:vawa o|sica. ¡c:istiwa
i:i cisc|ut o|sicasi. aci sva:at tc:jaci:va |a:at acala| aca:va |csi. uca:a
ca: ai:. lcsi ca: uca:a saja tica| |isa uc:iu|ul|a: |a:at. atau |csi ca:
ai: saja. :auu: ci uca:a. |ita a|a: uc:cuu|a: ua¡ ai: ca: ci calau ai:
ju-a |ita ca¡at uc:cuu|a: uca:a tc:la:ut. \a|a ¡:oscs |o:osii tcta¡ |isa
|c:la:jut.lo:osi ca¡at scua|i: cc¡at tc:jaci cc:-a: |c|aci:a: -a:au.
\isal ai: laut. |auu tc:tu |isa ucli|at
|a-aiua:a |a¡al|a¡al laut lc|i|
uuca: |c:|a:at. ca: ju-a tia:-tia:-
¡a:ca:- ¡cla|u|a: va:- ju-a uuca| |c:|a:at. Da: lo-au |csi ci
alau |c|as calau |c:tu| sc:vawa |csi o|sica atau |csi suliica.
sctcla| cic|st:a|si ca: ciola|. a|a: ci|asil|a: |csi va:- ci-u:a|a:
u:tu| ¡cu|uata: |aja atau |aja ¡acua:. ·claua ¡cua|aia:. |aja
tc:sc|ut a|a: |c:ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- uc:vc|a||a: |o:osi
:|cu|ali uc:jaci sc:vawa |csi o|sica. Dc:ct volta ca: |u|uu
:c::st a|a: ucu|a:tu u:tu| ca¡at ucli|at tc:jaci:va |o:osi.
lccc¡ata: |o:osi sa:-at tc:-a:tu:- ¡aca |a:va| ia|to:. sc¡c:ti aca
atau tica|:va la¡isa: o|sica. |a:c:a la¡isa: o|sica ca¡at uc:-|ala:-i
|cca ¡otc:sial tc:|aca¡ clc|t:oca lai::va va:- a|a: sa:-at |c:|cca |ila uasi| |c:si| ca:i o|sica.
Penyebab 4748
la|to: va:- |c:¡c:-a:u| tc:|aca¡ |o:osi ca¡at ci|cca|a: uc:jaci cua. vaitu va:- |c:asal ca:i |a|a: itu
sc:ci:i ca: ca:i li:-|u:-a:. la|to: ca:i |a|a: ucli¡uti |cuu::ia: |a|a:. st:u|tu: |a|a:. |c:tu|
|:istal. u:su:u:su: |cluuit va:- aca calau |a|a:. tc|:i| ¡c:cau¡u:a: |a|a: ca: sc|a-ai:va. la|to:
ca:i li:-|u:-a: ucli¡uti ti:-|at ¡c:ccua:a: uca:a. su|u. |clcu|a|a:. |c|c:acaa: zatzat |iuia
5

va:- |c:siiat |o:osii ca: sc|a-ai:va. la|a:|a|a: |o:osii :va:- ca¡at uc:vc|a||a: |o:osi tc:ci:i atas
asau. |asa sc:ta -a:au. |ai| calau |c:tu| sc:vawa a:o:-a:i| uau¡u: o:-a:i|. lc:-ua¡a: ca:
¡clc¡asa: |a|a:|a|a: |o:osii |c uca:a ca¡at ucu¡c:cc¡at ¡:oscs |o:osi. uca:a calau :ua:-a: va:-
tc:lalu asau atau |asa ca¡at ucuc¡:cc¡at ¡:oscs |o:osi ¡c:alata: clc|t:o:i| va:-
aca calau :ua:-a: tc:sc|ut. llou:. |ic:o-c: iluo:ica |csc:ta ¡c:sc:vawaa:¡c:sc:vawaa::va ci|c:al
sc|a-ai |a|a: |o:osii. Dalau i:cust:i. |a|a: i:i uuuu:va ci¡a|ai u:tu| si:tcsa |a|a:|a|a: o:-a:i|.
Auuo:ia| ::l! uc:u¡a|a: |a|a: |iuia va:- cu|u¡ |a:va| ci-u:a|a: calau |c-iata: i:cust:i. laca
su|u ca: tc|a:a: :o:ual. |a|a: i:i |c:aca calau |c:tu| -as ca: sa:-at uuca| tc:lc¡as |c uca:a.
Auuo:ia| calau |c-iata: i:cust:i uuuu:va ci-u:a|a: u:tu| si:tcsa |a|a: o:-a:i|. sc|a-ai |a|a: a:ti
|c|u ci calau alat ¡c:ci:-i:. ju-a sc|a-ai |a|a: u:tu| ¡cu|uata: ¡u¡u|. lcja:a|cja:a ¡c:viu¡a:
auuo:ia| |a:us sclalu ci¡c:i|sa u:tu| uc:cc-a| tc:jaci:va |c|oco:a: ca: ¡clc¡asa: |a|a: i:i |c
uca:a. lu|u: ¡a-i saat i:i uuuu:va uc:-a:cu:- a:c|a ¡a:ti|cl ac:osol. cc|u sc:ta -as -as asau
sc¡c:ti :·x ca: ··x. Dalau |atu|a:a tc:ca¡at |clc:a:- atau suliu: :· va:- a¡a|ila ci|a|a: |c:u|a|
uc:jaci o|sica |clc:a:-. \asala| utaua |c:|aita: cc:-a: ¡c:i:-|ata: ¡c:--u:aa: |atu|a:a acala|
cilc¡as|a::va -as-as ¡oluta: sc¡c:ti o|sica :it:o-c: ::·x ca: o|sica |clc:a:- :··x. Walau¡u:
sc|a-ia: |csa: ¡usat tc:a-a list:i| |atu|a:a tcla| uc:--u:a|a: alat ¡cu|c:si| c:ca¡a: :¡:csi¡itato:
u:tu| ucu|c:si||a: ¡a:ti|cl¡a:ti|cl |ccil ca:i asa¡ |atu|a:a. :auu: :·x ca: ··x va:- uc:u¡a|a:
sc:vawa -as cc:-a: |c|as:va :ai| uclcwati cc:o|o:- ca: tc:lc¡as |c uca:a |c|as. Di calau uca:a.
|ccua -as tc:sc|ut ca¡at |c:u|a| uc:jaci asau :it:at :l:·! ca: asau suliat :l!··+. ·lc| sc|a|
itu. uca:a uc:jaci tc:lalu asau ca: |c:siiat |o:osii cc:-a: tc:la:ut:va -as-as asau tc:sc|ut ci calau
uca:a. uca:a va:- asau i:i tc:tu ca¡at : |c:i:tc:a|si cc:-a: a¡a saja. tc:uasu| |ou¡o:c:|ou¡o:c:
:c:i| ci calau ¡c:alata: clc|t:o:i|. i|a |al itu tc:jaci. ua|a ¡:oscs |o:osi tica| ca¡at ci|i:ca:i la-i.

P748e8 1e7adnya 4748
lo:osi atau ¡c:-|a:ata: uc:u¡a|a: ic:ouc:a |iuia ¡aca |a|a: |a|a: lo-au va:- ¡aca casa::va
uc:u¡a|a: :ca|si lo-au uc:jaci io: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au va:- |o:ta| la:-su:- cc:-a: li:-|u:-a:
|c:ai: ca: o|si-c:. o:to| va:- ¡ali:- uuuu. vaitu |c:usa|a: lo-au |csi cc:-a: tc:|c:tu|:va |a:at
o|sica. Dc:-a: ccui|ia:. |o:osi uc:iu|ul|a: |a:va| |c:u-ia:. lo:osi lo-au ucli|at|a: ¡:oscs
a:oci|. vaitu o|sicasi lo-au uc:jaci io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: |c calau :¡c:uu|aa: lo-au ca:
¡:oscs |atoci| va:- uc:-|o:suusi clcct:o: tc:sc|ut cc:-a: laju va:- saua . ¡:oscs |atoci| |iasa:va
uc:u¡a|a: :ccu|si io: |ic:o-c: atau o|si-c: ca:i li:-|u:-a: sc|ita::va. u:tu| co:to| |o:osi lo-au
|csi calau uca:a lcu|a|. uisal:va ¡:oscs :ca|si:va ca¡at ci:vata|a: sc|a-ai |c:i|ut .

(-.1o lc:s7 lc

:aq ¹ !c¸ · 2
xo·.1o ·!:-¹ +l
¹
:aq ¹ + c 7 ! l!·:l
#01.|· ! lc:s ¹ ·! :-¹ + l
¹
:aq7 ! lc

¹ ! l!·:l

Da:i cata ¡otc:sial clc|t:occ ca¡at ci|itu:- |a|wa 021 sta:ca: u:tu| ¡:oscs |o:osi i:i.
vaitu i· ·0 = +1.o¯ V . :ca|si i:i tc:jaci ¡aca li:-|u:-a: asau ciua:a io: l
¹
sc|a-ia: ca¡at ci¡c:olc|
ca:i :ca|si |a:|o: cio|sica atuosic: cc:-a: ai: ucu|c:tu| l!·!. lo: lc

va:- tc:|c:tu|. ci
a:occ |cuucia: tc:o|sicasi lc|i| la:jut olc| o|si-c: ucu|c:tu| |csi :lll o|sica .

+ lc

:aq ¹ ·! :- ¹ :+ ¹ !x l!·:l 7 ! lc!·!x l!· ¹ · l
¹
:aq

lic:at |csi :lll o|sica i:ila| va:- ci|c:al sc|a-ai |a:at |csi. ·i:|uit list:i| ci¡acu olc| ui-:asi clc|t:o:
ca: io:. itula| sc|a|:va |o:osi cc¡at tc:jaci calau ai: -a:au. i|a ¡:oscs |o:osi tc:jaci calau
li:-|u:-a: |asa. ua|a :ca|si |atoci| va:- tc:jaci. vaitu .
B

·! :- ¹ ! l!·:l¹ +c 7 + ·l

:aq

·|sicasi la:jut io: lc!¹ tica| |c:la:-su:- |a:c:a lau|at:va -c:a| io: i:i sc|i:--a sulit |c:|u|u:-a:
cc:-a: o|si-c: uca:a lua:. tau|a|a: ¡ula io: i:i sc-c:a cita:-|a¡ olc| -a:au |ou¡lc|s |cxasia:oic:at
:ll ucu|c:tu| sc:vawa |ou¡lc|s sta|il |i:u. i:-|u:-a: |asa tc:sccia |a:c:a |ou¡lc|s |aliuu
|c|sasia:oic:at :lll. lo:osi |csi :calatii cc¡at tc:jaci ca: |c:la:-su:- tc:us. sc|a| la¡isa: sc:vawa |csi
:lll o|sica va:- tc:jaci |c:siiat ¡o:ous sc|i:--a uuca| citcu|us olc| uca:a uau¡u: ai:. Icta¡i
ucs|i¡u: aluuu:iuu ucu¡u:vai ¡otc:sial :ccu|si jau| lc|i| :c-atii |ctiu|a:- |csi. :auu: ¡:oscs
|o:osi la:jut uc:jaci tc:|au|at|a:c:a |asil o|sicasi Al!·!. va:- ucla¡isi:va tica| |c:siiat ¡o:ous
sc|i:--a ucli:cu:-i lo-au va:- cila¡isi ca:i |o:ta| cc:-a: uca:a lua:.


ampak a7 4748
xo.o·o- o1oo| .··.o| ;o-o 1./0..|o- 2o·;o.o|o· ·0.|o1oo .oo2 ;o-o 20-ooo2. |0.o·o|o- /0./0-·o| |0..o.·.
·cca:-|a: |a-ia: lo-au va:- :usa| ca: |c:wa::a |itau |cco|lata: ¡aca |aja cisc|ut la:at. ·cca:a
tco:itis |a:at acala| istila| va:- ci|c:i|a: tc:|aca¡ satu jc:is lo-au saja vaitu |aja. scca:-|a:
scca:a uuuu istila| |a:at lc|i| tc¡at cisc|ut |o:osi. lo:osi ciccic:isi|a: sc|a-ai cc-:acasi uatc:ial
:||usus:va lo-au ca: ¡acua::va atau siiat:va a|i|at |c:i:tc:a|si cc:-a: li:-|u:-a::va. lo:osi
uc:u¡a|a: ¡:oscs atau :ca|si clc|t:o|iuia va:- |c:siiat alauia| ca: |c:la:-su:- cc:-a: sc:ci:i:va.
olc| |a:c:a itu |o:osi tica| ca¡at cicc-a| atau ci|c:ti|a: saua sc|ali. lo:osi |a:va |isa ci|c:cali|a:
atau ci¡c:lau|at laju:va sc|i:--a ucu¡c:lau|at ¡:oscs ¡c:usa|a::va. Dili|at ca:i as¡c| clc|t:o|iuia.
|o:osi uc:u¡a|a: ¡:oscs tc:jaci:va t:a:sic: clc|t:o: ca:i lo-au |c li:-|u:-a::va. o-au |c:la|u
sc|a-ai scl va:- ucu|c:i|a: clc|t:o: :a:oca ca: li:-|u:-a::va sc|a-ai ¡c:c:iua clcct:o: :|atoca.
kca|si va:- tc:jaci ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| :ca|si o|sicasi. ciua:a atouatou lo-au
la:ut |cli:-|u:-a::va uc:jaci io:io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: ¡aca lo-au tc:sc|ut. ·cca:-|a:
ca:i |atoca tc:jaci :ca|si. ciua:a io:io: ca:i li:-|u:-a: uc:cc|ati lo-au ca: uc:a:-|a¡
clc|t:o:clc|t:o: va:- tc:ti:--al ¡aca lo-au. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi su:--u| lua: |iasa.
lc:casa:|a: ¡c:-alaua: ¡aca ta|u:ta|u: sc|cluu:va. Auc:i|a ·c:i|at uc:-alo|asi|a: |iava
¡c:-c:calia: |o:osi sc|csa: ·0 |i:--a 1!o uilva: colla: ¡c: ta|u:. Di l:co:csia. cua ¡ulu| ta|u: lalu
saja |iava va:- citiu|ul|a: a|i|at |o:osi calau |ica:- i:cus:i uc:ca¡ai . t:ilvu: :u¡ia|. :ilai tc:sc|ut
ucu|c:i -au|a:a: |c¡aca |ita |cta¡a |csa::va cau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca: :ilai i:i
scua|i: uc:i:-|at sctia¡ ta|u::va |a:c:a |cluu tc:la|sa:a:va ¡c:-c:calia: |o:osi scca:a |ai| |ica:-
i:cus:i. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca¡at |c:u¡a |c:u-ia: la:-su:- ca: |c:u-ia: tica| la:-su:-.
lc:u-ia: la:-su:- acala| |c:u¡a tc:jaci:va |c:usa|a: ¡aca ¡c:alata:. ¡c:ucsi:a: atau stu|tu:
|a:-u:a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:- |c:u¡a tc:|c:ti:va a|tiiitas ¡:ocu|si |a:c:a
tc:jaci:va ¡c:--a:tia: ¡c:alata: va:- :usa| a|i|at |o:osi. tc:jaci:va |c|ila:-a: ¡:ocu| a|i|at aca:va
|c:usa|a: ¡aca |o:tai:c:. ta:|i |a|a: |a|a: atau ja:i:-a: ¡cui¡aa: ai: |c:si| atau ui:va| uc:ta|.
tc:a|uuulasi:va ¡:ocu| |o:osi ¡aca alat ¡c:u|a: ¡a:as ca: ja:i:-a: ¡cui¡aa::va a|a: uc:u:u:|a:
ciisic:si ¡c:¡i:ca|a: ¡a:as:va. ca: lai: sc|a-ai:va. lc:casa:|a: |o:cisi li:-|u:-a::va. |o:osi ca¡at
ci|lasiii|asi|a: sc|a-ai |o:osi |asa| vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a: ai:. |o:osi atuosic:i| va:-
tc:jaci ci uca:a tc:|u|a ca: |o:osi tcu¡c:atu: ti:--i vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a:
|c:tcu¡c:atu: ciatas .00 o.7

Bentuk-Bentuk 4748
lc:tu||c:tu| |o:osi ca¡at |c:u¡a. |o:osi uc:ata. |o:osi -alva:i|. |o:osi suuu:a:. |o:osi ccla|.
|o:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi
:cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca: |o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c:
:.....·..- .-1o.01 |;1..o0-. |o:osi i:tc:-:a:ula:. ·00.·.·0 0o.|.-o. ca: |o:osi
c:osi.
O lo:osi uc:ata acala| |o:osi va:- tc:jaci scca:a sc:c:ta| cisclu:u| ¡c:uu|aa: lo-au. olc|
|a:c:a itu ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi uc:ata a|a: tc:jaci ¡c:-u:a:-a: ciuc:si va:-
:clatii |csa: ¡c: satua: wa|tu. lc:u-ia: la:-su:- a|i|at |o:osi uc:ata |c:u¡a |c|ila:-a:
uatc:ial |o:st:u|si. |csclauata: |c:ja ca: ¡c:ccua:a: li:-|u:-a: a|i|at ¡:ocu| |o:osi calau
|c:tu| sc:vawa va:- uc:ccua:|a: li:-|u:-a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:-. a:ta:a lai:
|c:u¡a ¡c:u:u:a: |a¡asitas ca: ¡c:i:-|ata: |iava ¡c:awata: :o.0·0-·.·0 2o.-·0-o-.0.
O lo:osi -alva:i| tc:jaci a¡a|ila cua lo-au va:- tica| saua ci|u|u:-|a: ca: |c:aca ci
li:-|u:-a: |o:osii. ·ala| satu ca:i lo-au tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi. scuc:ta:a lo-au
lai::va a|a: tc:li:cu:- ca:i sc:a:-a: |o:osi. o-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial va:- lc|i| :c:ca| ca: lo-au va:- tica| uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial lc|i| ti:--i.

O lo:osi suuu:a: acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ¡c:uu|aa: va:- tc:|u|a a|i|at ¡cca|:va
la¡isa: ¡asii. Ic:jaci:va |o:osi suuu:a: i:i ciawali cc:-a: ¡cu|c:tu|a: la¡isa: ¡asii
ci¡c:uu|aa::va. ¡aca a:ta:uu|a la¡isa: ¡asii ca: clc|t:olit tc:jaci ¡c:u:u:a: ¡l. sc|i:--a
tc:jaci ¡cla:uta: la¡isa: ¡asii scca:a ¡c:la|a:la|a: ca: uc:vc|a||a: la¡isa: ¡asii ¡cca|
sc|i:--a tc:jaci |o:osi suuu:a:. lo:osi suuu:a: i:i sa:-at |c:|a|ava |a:c:a lo|asi tc:jaci:va
sa:-at |ccil tcta¡i calau. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: ¡c:alata: atau st:u|tu: ¡ata| uc:caca|.
O lo:osi ccla| acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ccla| cia:ta:a cua |ou¡o:c:. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ccla| i:i ciawali cc:-a: tc:jaci |o:osi uc:ata cilua: ca: cicalau ccla|.
sc|i:--a tc:jaci o|sicasi lo-au ca: :ccu|si o|si-c:. laca suatu saat o|si-c: :·! ci calau ccla|
|a|is. scca:-|a: o|si-c: :·! cilua: ccla| uasi| |a:va|. a|i|at:va ¡c:uu|aa: lo-au va:-
|c:|u|u:-a: cc:-a: |a-ia: lua: uc:jaci |atoca ca: ¡c:uu|aa: lo-au va:- cicalau ccla|
uc:jaci a:oca sc|i:--a tc:|c:tu| ccla| va:- tc:|o:osi.
O lo:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi :cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca:
|o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: :.....·..- .-1o.01 |;1..o0- acala| |c:tu| |o:osi ciua:a uatc:ial
uc:-alaui |c:cta|a: a|i|at ¡c:-a:u| li:-|u:-a::va. lo:osi :cta| tc-a:- tc:jaci ¡aca ¡acua:
lo-au va:- uc:-alaui tc-a:-a: ta:i| statis cili:-|u:-a: tc:tc:tu. sc¡c:ti . |aja ta|a: |a:at
sa:-at :c:ta: tc:|aca¡ li:-|u:-a: |lo:ica ¡a:as. tcu|a-a :c:ta: cila:uta: auuo:ia ca: |aja
|a:|o: :c:ta: tc:|aca¡ :it:at.
O lo:osi :cta| iati| tc:jaci a|i|at tc-a:-a: |c:ula:- cili:-|u:-a: |o:osii. ·cca:-|a: |o:osi
a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: tc:jaci |a:c:a |c:la:-su:-:va ciiusi |ic:o-c: |ccalau |isi ¡acua:.
O lo:osi i:tc:-:a:ula: acala| |c:tu| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au a|i|at tc:jaci:va
:ca|si a:ta: u:su: lo-au tc:sc|ut ci |atas |uti::va. ·c¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca |aja ta|a: |a:at
austc:iti| a¡a|ila ci|c:i ¡c:la|ua: ¡a:as. laca tcu¡c:atu: +!. ·1. o |a:|ica |:ou
::
!!

o
a|a: uc:-c:ca¡ ci |atas |uti:. Dc:-a: |a:cu:-a: |:ou ci|awa| 10 . cicac:a|
¡c:-c:ca¡a: tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi ca: uc:u:u:|a: |c|uata: |aja ta|a: |a:at
tc:sc|ut.
O $00.·.·0 0o.|.-o acala| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au |a:c:a ¡cla:uta: sala| satu u:su:
¡acua: va:- lc|i| a|tii. sc¡c:ti va:- |iasa tc:jaci ¡aca ¡acua: tcu|a-asc:-. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ·00.·.·0 0o.|.-o ciawali cc:-a: tc:jaci ¡cla:uta: total tc:|aca¡ scuua u:su:.
·ala| satu u:su: ¡cuacu va:- ¡otc:sial:va lc|i| ti:--i a|a: tc:cc¡osisi. scca:-|a: u:su: va:-
¡otc:sial:va lc|i| :c:ca| a|a: la:ut |c clc|t:olit. A|i|at:va tc:jaci |c:o¡os ¡aca lo-au ¡acua:
B

tc:sc|ut. o:to| lai: ·00.·.·0 0o.|.-o tc:jaci ¡aca |csi tua:- |cla|u va:- ci-u:a|a: sc|a-ai ¡i¡a
¡cu|a|a:a:. lc:|u:a:-:va |csi calau ¡acua: |csi tua:- a|a: uc:vc|a||a: ¡acua: tc:sc|ut
uc:jaci ¡o:ous ca: lcua|. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: tc:jaci:va ¡cca| ¡aca ¡i¡a.
O lo:osi c:osi acala| |o:osi va:- tc:jaci aca:va |ou|i:asi a:ta:a iluica va:- |o:osii ca:
|ccc¡ata: ali:a: va:- ti:--. sc¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca ¡i¡a |aja va:- ci-u:a|a: u:tu|
uc:-ali:|a: ua¡ va:- uc:-a:cu:- ai:.lc:-u|u:a: laju |o:osi ca¡at cila|u|a: cc:-a: |c:|a-ai
ca:a. lc:-u|u:a: va:- ¡ali:- sccc:|a:a |iasa:va cila|u|a: cc:-a: ca:a uc:-u|u: |c|ila:-a:
lo-au :|c:casa:|a: ¡c:|ccaa: |c:at:va. \cs|i¡u: ccui|ia: |c|c:a¡a uctoca ¡c-u|u:a: laju
|o:osi va:- ca¡at citc:a¡|a: a:ta:a lai: acala| cc:-a: uc:-u|u: io: lo-au va:- tc:ca¡at
cili:-|u:-a:. uc:-u|u: |o:cu|tivitas li:-|u:-a:. uc:-u|u: |c:at jc:is li:-|u:-a: atau
|c:casa:|a: :ca|si cc:-a: uctoca clc|t:o|iuia.

lc-itu |a:va|:va |c:tu| |c:tu| |o:osi va:- ca¡at tc:jaci. sc|i:--a scvo-ia:va |o:osi tc:sc|ut ci|c:ali
cc:-a: |ai| u:tu| ci|c:cali|a:. tc:utaua |a-i uc:c|a va:- uc:a:-a:i |ica:- ¡c:c:ca:aa: ca:
¡c:awata: ¡c:alata: ¡a|:i|. sa:a:a t:a:s¡o:tasi ca: iasilitas uuuu lai::va. ·c|i:--a |ccc¡a:
ci|a:a¡|a: ca¡at uc:i:-|at|a: uuu: :liic tiuc ¡c:alata: va:- ci-u:a|a: ca: va:- lc|i| ¡c:ti:-
la-i ca¡at uc:-|i:ca:i tc:jaci:va |cccla|aa: a|i|at |c-a-ala: uatc:ial va:- uc:iu|ul|a: |o:|a: jiwa.

encegah 1e7adnya 4748
la-aiua:a ca:a |auu uc:cc-a| |a:at· l:i:si¡ sccc:|a:a:va acala| ¨uc:utu¡¨ jala: uasu| ca: |o:ta|
a:ta:a ¡c:uu|aa: |csi cc:-a: ai: ca: uca:a. a:a:va |isa |c:uacauuacau. uisal cc:-a: ca:a
¡c:-ccata:. ca: ucla¡isi |csi cc:-a: |a|a: lai: uisal c|:ou. :c|cl :uisal ¡aca ¡cl- :oca sc¡cca
|auu. ¡c:vc¡u|a: atau -alva:isasi. Aca ju-a lo-au va:- ci|c:tu|
ca:i cau¡u:a: |csi scccui|ia: :u¡a :auu: tcta¡ |uat va:- cisc|ut
cc:-a: ·IAl:l·· ·Il atau |aja ta|a: |a:at. |iasa:va ci-u:a|a:
u:tu| ¡isau. alat ca¡u: ca: atau alatalat |cco|tc:a:|csc|ata:. a:a
lai::va acala| cc:-a: a¡a va:- cics|ut cc:-a: lk·Ill·l
lAI·Dll. vaitu ucli:cu:-i
|c:ca |csi ca:i |a:at cc:-a:
uc:jaci|a::va |c:ca citu sc|a-ai
lAI·DA. scca:a sccc:|a:a |isa cijclas|a: |a|wa sc|ata:- |csi a|a:
lc|i| uuca| tc:|c:a |a:at ci|a:ci:-|a: tcu|a-a. ua|a cc:-a:
"uc:cu¡cl|a:" |csi ¡aca sc|ua| tcu|a-a. ua|a |a:at va:- uu:cul
a|a: "tc:sc:a¡" uc:uju |csi. |u|a::va tcu|a-a. a:a i:i |iasa:va
ci-u:a|a: u:tu| jalu: ¡i¡a va:- ¡a:ja:-. uc:a:a ti:--i. ca: ju-a
uulai ci|cu|a:-|a: calau tc|:olo-i ¡c:cc-a| |a:at ci |c:ca:aa:
uo|il. o|a cc| li|at uc:a:a uc:a:a a:tc:a. tc:|uat ca:i |csi |a:· alu |c:a¡a uc:c|a tica| |isa
|c:|a:at· lctul. sctia¡ |c|c:a¡a wa|tu sclalu ci cat ula:-. tica| uc:visa|a: tcu¡at |a-i uca:a ca: ai:
|c:tcuu cc:-a: ¡c:uu|aa: |csi ucu|c:tu| |a:at.B

Bab 2 met4da pe7c4baan

Alat
O clas ¡lasti| |c:i:- . 9 clas
O la|u |ccil :suca| ciau¡las . ¯ la|u
O la|u |csa: :suca| ciau¡las . ! la|u
O Icu|a-a :·uca| ciau¡las . 1 lua|
O llasti| |c:i:- . . lua|
O la:ct -cla:- . . lua|

la|a:
O a:uta: lcl 0.1 \
O Ai:

a:-|a| |c:ja
1. lc:i|a: ta:ca la|cl . co:to|. A.l......l ¡aca uasi:- uasi:- -clas
!. \asu|a: 9 |ua| ¡a|u. cia:ta:a:va 1 ¡a|u va:- suca| cililit tcu|a-a ca: ! ¡a|u va:-
lc|i| |csa: u|u:a::va |ccalau -clas va:- tcla| ci|c:i|a: la|cl
!. laca -clas |c:la|cl D.l.l ciisi cc:-a: lcl 0.1 \. -clas |c:la|cl l..l. ciisi cc:-a:
ai:. ca: -clas |c:la|cl A ca: l |a:va |c:isi ¡a|u saja
+. . -clas |c:la|cl :l.l..l.l citutu¡ cc:-a: ¡lasti| |c:i:-. ca: + -clas |c:la|cl
:A.l..D ci|ia:|a: tc:|u|a
.. Auatila| ¡c:u|a|a: va:- tc:jaci ¡aca |ccso|a: |a:i:va atau i!+ jau.

|B

lasil lc:co|aa:

.· 1o/0 t0-oo2o·o- $0/0o2 ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
sebeium
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
sebeium
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A
A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a


lcl 0.1 \
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

||

lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡.1o/0 o0-oo2o·o- ·0·o1o| ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
se8udah
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
se8udah
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:|u|a

lcl 0.1 \
lc:i:- litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

|Z

lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

la| ! ¡c:utu¡

lcsiu¡ula:

aci lcsi va:- cc¡at |c:|a:at acala| |csi va:- ci calau ai: va:- tc:|u|a a:ti:va ¡c:-a:u| o|si-c: ca: ai:
sa:-at |uat. la|to: ¡c:vc|a| |csi |c:|a:at acala| ·! ca: l!· A-a: tica| tc:jaci ¡c:|a:ata: va:- tica|
|ita |c|c:ca|i. ua|a |ita |a:us ucla¡isi lo-au |csi cc:-a: cat atau lo-au va:- ta|a: |o:osi a-a: tica|
ci ¡c:-a:u|i olc| ·! ca: l!·
|B

lc:ta:vaa:

1. la|u ¡aca -clas ua:a|a| va:- uc:jaci |c:|a:at ·
!. ·aua|a| |ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at ¡aca sctia¡ ¡a|u· i|a |c|cca. u:ut|a: ¡a|u |c:casa:|a:
|ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at:
!. la|to:ia|to: a¡a saja va:- uc:vc|a||a: |csi |c:|a:at ·
+. i|a |csi ci-a:ti cc:-a: lo-au lai:. uisal:va aluuu:iuu. a¡a va:- tc:jaci· clas|a:

awa|a:

1. ·cuua ¡a|u calau -clas va:- ci isi ai: atau lcl.
!. Iica| saua.
1. la|u calau -clas |c:isi lcl 0.1 \ ta:¡a ci tutu¡
!. la|u calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
!. la|u va:- cililit tcu|a-a calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
+. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
.. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
o. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
¯. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
·. la|u calau -clas |oso:- va:- tc:|u|a
9. la|u calau -clas |oso:- ca: citututu¡
!. la|to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi .
O Di:cct co:osio: . ¡c:-:usa|a: |iuiawi
O llcct:oc|cuical co:ocio: . cisc|a||a: |a:c:a ¡c:-a:u| li:-|u:-a: ca:i |a|a: |a|u.
uisal ¡lat |a¡al cc:-a: ua¡ ai: laut
O ·xicatio: . cia|i|at|a: olc| :ca|si o|si-c: ¡aca tcu¡c:atu: va:- ti:--i
O lvolusi |ic:o-c:
|4

O lc:vc:a¡a: oxv-c:
O lclcu|a|a: uca:a
O Zat tc:la:ut ¡cu|c:tu| asau :·
!
. ··
!

O a¡isa: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au
O cta| lo-au calau cc:ct ¡otc:sial :ccu|si

+. Aluuu:iuu tc:sc|ut tica| a|a: |c:|a:at. |a:c:a lo-au aluuu:iuu ucuili|i ¡o:i¡o:i va:-
sa:-at |ccil ¡aca ¡c:uu|aa::va ca: lo calau aluuu:iuu ti:--i.


Daita: lusta|a


A||aci. \u|lis. !00!. (|. t0-0.·. Mo1o i.1o-o t.·.|o 1. i.1o-o 10-ooo :o|.. i-1.-0·.o. a|a:ta.
\i-as l:co:csia

A:is. I:i ·. ca: A:to:io oucs. !009. io|o- x.-··.o|·. (o· t..·0· 1o- x...·.. \ala:-.
l:stitut Ic|:olo-i \ala:-

·uu|c: l:tc::ct.
|tt¡.ic.a:swc:.va|oo.cou
|tt¡.ui-asi:co:csia.cou
|tt¡.o:|v:ci:a.|lo-s¡ot.cou
|tt¡.wi|i¡ccia.o:-wi|i|a:at
|tt¡.www.-oo-lc.cou
|tt¡.www.-oo-lc.cou|oo|s
|tt¡.www.-o:co:c:-la:c.co.u|
|tt¡.www.|o:a:a:a|i:co:csia.cou
|tt¡.www.lc::tcc|.cou
|tt¡.www.sc:i|c.cou
|tt¡.iacc|oo|.cou
|5

.33.5..9.:7:502-2-32..5.7907./.33/.3.3 .3.9.:27 - $.33203.3 $.7.7.203.!03..39072.933203:.7.3 .80.37. 803.78  .7-0.5.2.3.9:8.5..7-.5..9.-08 8. 202-..7.3.7..547.3/.50.9.202-07.3-0789039.2-/..9.-:$9:7480-.19.:27 -      .33..32../3.4748/./7. 8.547. 0 .332./..3.3.547./80-:./.3/.:-.9..9..3/..3/..-079::.3907.547. ../0.3.8-2-3.9..5.39.80-:..94748 507.2..3079/.230-03.$%.32:3.9.33 80.3/9039:.39:8. .3 -03.2503:8:3..3203...3/.38.8507:/93.3 2..547..202-:.32.2..503.7.3.7 -03.9.3/./.: ...88.5..98.79:8.3 5.3503.3.8.9.2:.7.8.8090.7..3 -..2.390.7  88.33.73.2.8..7.99078008.9203.2.7802:.82020:7.547./..3.3/.3-07/./..4748 .2:. 203.2..574808907..2-.3503.35:8::7.0..805.7....3..9./3. /.9:.7.3.9/.8/.5.920309.9../ .547.3.3.9..

9.4.3808:/...-!03:9:5 O 0825:.::.2.3!03.-0..9.2.9.3 O .3           .4-.9.3 O .4748 O %.3 O .9 ..7 ..4-. O %..07.3.19.-0.3 O .7!:89.8503.-094/0!07..3 -.9!07.380-0:2907.-!03/.2.3 O .-.4-.78 .7%047 .-!03/.3!07.19.3 O !079./3.07 .9.!03.::.3 .2.39./3.3 O %::.8. ..9.3 O :/:503.4748 .3 :/:503.90.8503.2.3.    .3..

: 009742..3 .2.3 -.3 .3 4.7.3 .  .3 ..7.-.3 50.3 ./:.. . /804.02.348/. 90780-:9.3 -0/./ . . .7..9.3..05.9907. 203. -08 48/.2.3.9 .3 3. %5.7:9 .7.8/03.92.2.3..84.8.3 2:/.3 3:3. 2. 5.9 907.5 :.9:./8.:7.2 07.05.9 /.5..970.37:2. -0-07.7 574808 0897. 9. 4..3.: -.7%047 4748 /.5.347481 4748/../ /03.9.: 5.3 . ./.3 80-.3-07503..32030-.9..5.9 5.9. 4. 202. 43943. 4748 0.9 -.:38:7 2.80/920250./3./.9.3 O 0309. 2:/.7.703.5.7 :../.3 -08 90780-:9 84.9 ..3 0-07.9. /./.:/804.3 /:3..348/..3.3-..3-070.3 :/.3 203. .:/07.9:. .7..9203.9..3.78. 4748 ...9907.../.9 /03.947 805079....-0890780-:9802.2: 5..500974/.2. 502..: -08/.3 $0.. .2 -0-.3 202-.703.2...: 5.3:.748/.7. .3 /4./.39: 803/7 /...2::.-4748 . 0-.3 /.7..7.7.3 20302:.33:3.3.9479475030-.8.33.7 -..5.3 -.07:8.3 . 50789.2-.4.3.9 907..3:/. . 4748 .20.3 5. . 807. .9..8 /03.947 /.-07 70. .9.: -08 8:1/. /03.3./:/.54748/././7..:9/...9-07-0/.3.7-.9. :38:7 -08 -07 70.39:35.3 907.9.5. -..2: 20. :38:7 :38:70:29.3 -07.8 .3//.3.907.57480847481909.-8.7 :33./3.39: :39: /../ 9.5.1.3 ::2 07389 .9907.38.3:/.3.8:/.947 /.3 -08 .3 -..8 /.5 / .8-078/. -07.3205:993.73.3 897:9:7 -.:1./3.3.7./3.9503.549038..7 3:3./.2/.72. 9: 07.3 20302505./.3. 202-039:803.947./.9..: -08 74384. 800/.9/. 8090. 0709 .947 1.3 -.:9 0- 2:/.//:./ 803.3:/.: /80-:9 :..9.3 /./. -08 48/..3 :.9 .3:9 4748 /..9 802.9.2.3 9079.7.73:3.703. /.907...8.2:3/:/.3 903503.4748 %::.58..380-.-./.8 /03.: .3 -039: 789. . -07.3.5.2: .3 /./.-.3 207:8. 9:.. .3 :39: 502-:./.9 ..9 .5-8. /0138 .920302:.7 507.3..3/.-907.9.9. 9.3..2.2:9039:-8.7 08 /.3203. 203.7.2: .3.9: 507803.3 0..3.7 203:9:5 5072:.3 -08 9..O 03.5.3 .48/./.-..25:7.3 205:9 02:73.3. 8:: 002-.3 :..5.8/03.2 -070.907. 9: 9/.3 9.7.4748 . .7:907. 2032-:.49./.7/.7.2 -08 / .2 .8 80.. 34/.84.9 20...5.2 8.79.-.3 203. .7.347488.2 -039: 803..3-07..3 .58..9/-0/.5.5.3 /./.8 /.3 . . 3/80-:948/.9 . .3./..3 .34748 02-./. /0897.8./.7..:9 .7-08/.-:.-08 :/.33:3. !030-.-08 .3403 .7. /.4.

9:-..8.38:3/03.7900. 2-:3 5.3 809.-.35.9:-.3907. 5. .6 70 .5./. .2 5072:.2243. 8./.33:2:23. 0/:.3 5.9./435.27:.3 474810:/...30097430/.8..2:/...2 :/.7.2 ./3.3/:3 .9-07:-. -007.3 90780-:9 4:7 /7403 1:47/.3 8.5.3-.3 907.3 805079 48/. :9.3 -.2 20-.3 -.8 ... .8:4254303 4254303 703//.9:48/...390748/.7.43 80-.: /5078..3 203438:2800.3 507803.:4027.2 ..2/.3 /..-3.3907. .. /.074-43 /.9  /.3 2..9248107 /03.9743 90780-:9 /03.7... 2243..9 503/33 :.02189.3 4. -007./. -0. 0-4..7.8. -.. 3.203./. 0 ./-. /..4748 4748 . 907.7/.3. 207:5./.9./:3.7 70..2 -08/03.8.3.7.:5:3 80-.3.94/-.3 1034203.9.3-.3 4.3 .::5-.2 7:..83907.9:07:8.370.8/03. 4748 .3.: 4803 /.8.07484 /0-: 8079...3:39:83908.3.3.3907-039:3.9 5748084748 &/..3 5:5: 0.. -07..3 .3.. .7.2.8.239039:/.3. 80-.9.3.3 80-.3 3 -07....3 -. 507803.05.3:9404803202-039:-08 48/.32005...2397. 574808 4748 907./:3.9-08 $7:9897/5..:.3.8.7:93././3.6 0<       #0/480 8   .5. -08079.33.47.9/50740 /./. /.. 207:5.7..6 07 .3.8.3$ ./.3 -.7..3 907-039: / .94/.. 50325.3 90705.57480847489/.30. /05..8. 07:. 397403  /.3/.8 .3 /03....8.3.8.3 503:3.907/.347.8.80-.84.3-0781.3 -.9.7/./ /.05..3. &39:.5. &/.5.8 /03.7.92030-..0 8 70 .2. 8:: /.3:2:2 .28.9:  ./ /..2203.3/./43/03.3-0781.2 -08/.347481 .5.9.3.3 -07.790 . .: .7 5:8.2.70. 203.80-.890780-:9/.2 3:3.8 .7 .0.7.57480870.34..549038.9: 80 '70.3 207:5./.7.3 $ .33/:897:2:23.3. 9072.8.9.20..20.3.3 .33.3.9.7.7.34748 907/7. -.. /03.5.347.380-.9 907.7.8.3.9.. 8079.7.35./.8  /.95748084748507.8 .3 5005.38.3 .5..28:1.05.9 903.3 4748 4.34.. 90705.8.3/03....9:907.8 .3 -.7.9-007.2 -.3 $  .2 -.8009743 /.3 -0-.3/.33/:897 !. 200.2-.3 570859.9 48/.370/:843 /7403.9 502-078 03/..34803 4394. 5072:. 5.3 803./.5-.9-073907.2:3 /.3 -.9 3 :2:23.7../ 48/.3 48/.203.-.5.9/9:3-..:-.83..2507.9..8 0 :/.9 .34/ . -0-..3 .2203.8.9/3.790 5.7:39:57480847483 .3009743.4394 47484./..7..7.2/...9/3/.73.7.3 90./ 2.00974/0/.3 574808 .3 /./5.34/002:/..73. /.3 5005.:8:1:7 $ .5.3 -08..3207:5.8.33:3.3 3 0 :/. 2.  . 207:5.5..3 47.947481/03.9../.3.3 :39: 502-:.3 574808...2 805079 /. 574808 ./ .2 -039: . .23/:897 -.5.347481 ..8 /.:..2..9./.. 80-..83. 80-.8.3 3472.:5:3 47.2 .7 202-039:  43 0 .: 503.3.. :39: 203. 03.7:8 80.9./5.2/2.7-43 /48/./.8.94/.9 2:/.8. 90.9.84.73:3.3009743 .2 :/. 3.9 $  080-.-.380-.8 54:9.947481/.. .3 .  !74808%07. 897 -.7.9.39 -0: / /.3 43 9:.. 203:3.3/. 2.9:-.94/ .9202057. -.-07:9 34/.3 .2 .9-08 48/./907.947 :39:202-078.8.3:3.- 9: :/.6  /7. 203.3 4748 2032-:...3-.3439.3 2243.-.8.3.02-.:39:83908.3 /02..6      70  .3 !03:.5.9.9:-. /..290780-:9//.9 202507..-.7-07:-..3 5033.32.8 .8.5.-.2 -039: 803.. .8 0 :/.

.7.9 /.-.9:7 93 ..9. 4748 -.7.. 907.9907.-07.. 207.89.73.3-.942 . 4.4.81. 4.7.34803:/.9. .7 3:3.2425080.33.07.-. 907. .7..42508.7.7.7.9248107 .8. 70/:8 ...8. :8:83.:3.2.8.34748/.. 2.25.3 80.3 5025.2./3.38:3-07:5.2.2-.9: 4748 . /03/.3-07-039:074548 $0/..540./. /.//. 549038.-.91 092-.3 3:3.3 /.3907.202507./.2 . 07/.-..73./ 43 43 /03.90780/. 50303/.7 -078 .3 /92-:.:.5 2085:3 .73.3 .3/92-:.9 .7.33.34107.4338007.3 7:8.5 009743009743 .58/.9 503:.7 .33.703.. 2039.7 .9.703. -.3 2005...25.3 -.9 202-039:803.4./. 503.3 43/8 3:3.9.8.3474880-08..3./3.3./3..9: 47489/.3:9203..703.7.3 3/:87 .3-07.5.703.3474880.9.8 /..83.7 -. 507..: 80-.05.9-07:5.: 8.703.3..38:3/. 4.7.2.9 -073907.0.3 907.33/:87203.33.75079.93. /80-:9 .3 5.3 80-.848/.8574/:8..-..-. 80/..38:3 /03.3 018038 50753/. 907.3 $0/.8 2..58. ./. /07.9: 4748 .307 9.3 907.3/92-:.94/./..:3.3 90793.3 4748 902507. 4./.3.7.2:3 574808 4748.39./ /3:3.3.8 /2./9. 07:8.. /.3 4.3/-07..2-..2 0 3:3.8 4     07 .94/. 40 ..2.9.2.8.803.9.3/92-:. /.3 203. 907-:.8 009742..8.9070393.3. 9..3 5.39/.38:3 07:.3907.3 574808 907.33.: 23. 203.38:3907:8 80-.3 -07902507../.94748/./.3/-07.8 /2.3. .3.8.3 802.32. .: 81.3 . 07/. 574/: 4748 5.3203. .-8.3/.7 3...9907.-08.3 . -07:5.3:943 0 9/.9 $0./907..8.9.3 5025.3.-/.83..3 .2-.503072.7.9. /902-:8 40 :/.203/:34.3.7.3.3 574/:.:33.3 .8:9-07:-:3.3 -0781./..:2 08.2-.8 /03.. $07.3 5072083.9.3 -.8.93.2 /./.3 -.58...3203.3..9/.3 507.80-.34748/.2 .33.9 4./ / :/.5.25..3 -08 3.../ /3:3.305.3 /03.3 -07.9.9 /80-:9 4748 4748 //01038.9 .7.: 0- 30.3.3.850009742.. 4748.9 4748-0870.3.33.. .80 .3 5.848/.9809..:2:.7439.5.2-.3.583.4.3 -07. .2 90780-:9 $0/./5.7 9.33:3.2 /..: 70.9743 .6  . .7 %09.8 . 904798.9:0384.: .4250889.2 ./.7.9 /./.9 4748 907.9424. 0..50303/.3 .38.38:3 .3 009743 5.9574808507:8. 5.5.3 907.:3 3/4308./..7  ...9 5474:8 803.:/507.33.73.-.7 4.2.35:. 4748 207:5. 439..3 5.2 0.8.2-/../.3803.-09.307:.3202-07.9.-0:2907.8.80.703.:/039. /.3.9/.3 203:7:3./03..3 503./.70. /. ./:.307:..24748.: 89:9:7 -.3 203/0.9.--7: 3:3.-08  48/.74748 . 4748 /.25.37:8. #0.3 574808 .3.:2:3:2 2025:3.34/..   8/.9.3 5.7.5::9.3 907.3 80-.7:9 03:3.3:/.38:3 .9 203.34107./ -0781.95474:8 803..8.:.90780-:9 202-07.7.907. 907. :2:2 89.3:3.32033..3 ..7 4748 .54.8.919.433803. 2:/./.59.9:-..7 5.-0781.38107 009743 /.7/4.07:. .3 4748 8:3: :.:3 9. 07:8.2 -07.2-.3009743 .3 -.3 80-. 4748 207:5.97:37:5.:3 80-0:23.33.9.9.9 0- 905. 43 43 /./3.91./.28.00.320...207:8.5.3 .:5:3 ./ 70.89. 9. /:. 97...3 803/73././.39/.3.3 5.9:7/.8..

3 .9 8././..8/.3 47481 $0/. 902507.3 0- ././.3 -07:-:3.7. /80:7: 5072:.3./. 4748 . 0./:.9503././ 80.8.3.8:.3507.96:0 ..84..3 907. 8.3 3 /. 907..47748431./ 503:7.0.8907.-8 80/.8-:973..3 202549038.7 4..38:3 .0-93  O 47488:2:7...7807.92030-.3 /.3././.3 5.3.3 5.5.2 ./:.507././.0.3.-.307:.7. .2./ 5.39/.../.3..3 O 4748 39077.81 50.-.5.8.. 5072:./.3 -07:.3 549038.5.91 -08.8.. 4254303 0.47748433/:. 907..9.3 47481 $. 90. 4.93./:./3.2 .3.9 7039..0-703/.5.-..3/:3.3.-.3 /.3:..47748433/:. 742 7  .3907. /03..3. -039: 4748 .3907./.7-437039./5.../1:8/74030/.9::38:7502./3.2 ..58./0745485.5 3:3.307..3 . 8..2 4748 207.3 4748 709..-.5802:./:.3 742 /-. /.:897:9:75.9-07-. /:.4. /-07 507.:38:7 $.:.3 203.-./:. 203. O 4748 .3 /./:.3 907.5. .285.9 907./.5/.43897:8 080.9::38:7 5.3./.3.3 570./03.7:/403 .7:/403 ./48/.39.0-93.3.3 $0/.3503...0 O 4748 .3 902-.703.00./ 5.3 .3903../ 5.703.2.9503.34.2 .3 5.9.2.7-/./ .81 /5072:.9574/:4748/. /.2 ..3 /3:3.9503.3 //. 5.-07.3.34748 0748 O 4748 207.7./ .94803 //.2 803.0.7.9.3.370/:84803 !.4774843.3820 907..3 .3949. 70.909.. -07:5.9:.81 /.3.3-. 3 /.3./5.02.0.7:/403907.3./.98 /3:3.3.-..907.3203./5.9:7  4 .39073/:3/.2 40 ./..3 0:.02.81 %07.9./:.3 4748 .9503.35033. 7039.... /:..3 4./.3 :./ .3 4748 709..07.3.34.7:3:3.2 .3 4. /:./. . $05079.3 4748 .3.7 800.5072:.203.3 90780-:9 .3 /03.3 /.-./.90.33.24748.3.. 507.38...3 907./.. 2...703. 9. 5.9: 07:.7:38:74.5./.4748./3.5.7 .2 4748 802039...0.39/.9 4748 207.8 -:97 03.9.3 -.-./3..90. 9: 5.8 -.02. /03.3 907. / 3:3..9 O 4748 709.9.   //.7. 50303/./.3907.20709... 4748 . ../..3 47/.81 80.2.39. .3 907.3907-:.7 89.94/.7..950.907. 5..9.30-703/.3 -...3 -.9:8. 203.2 90780-:9 . 803.5 / -.8.3 4748 8:2:7.7 /.-..9..3907.7.3 ./5. 1.-.90.3 5.2.9.3 . .7 507 8.96:0.00.9 .-.3 ..3907.9 90./.58.1..0..3 4748.3 009749 907.3 -.703.9.3..3 9/..3907/05488 80/.4774843 .338.7:9..3 -07:5.58.7 .34748 4. 4.9./3.-.9 .3 897088./50.3 203.2/.3 907.3 9079039: 805079 -.3 907.58.3203.38:33.290780-:9/-.2. 4748709.9 907.3.2./47488:2:7.3 .39.3 .72:.907-039:.9.. 4748 207.7. 4748 4..2 .. . 4748 .3 -07.3 /.9./:. .-..3 502-039:.3 /.8 !.3 203.3.47484.3:38:7.039.3 4.38:3 .33:3. .0//7403 .039: 039:4748 039: -039: 4748 /.3.0.803./..58.3 5.91 805079 ../ 50.3 5.3907./ 503:7:3.50.907.7.3 2.34748./..907.0.0//7403 474839077.7.9.89.3 4803  /:.. 8. .7..7. 9.3:.33:3.7. /.3 .3 //. 5..3  .9.503:7:3. 803.9 90780-:9 O $00./.3 4..7 203.3..3 4.2 90.4. 4748709.24748.5.2. /:-:3.7.9 -07:5..3 203.7:9.4774843 1.7:9.. 803 0.5397.2243.-039:4748/2.3 202549038.907./.3 70..9: /.3 5072:.4748800./..2 4748 /.7:9.9.3 2030-.39074748 O 4748 709..3 203:7:3.3 47488:2:7.00.9.3549038. 4.907.3 /..3820 907.3 /2038 . 807039. .9 .0.3 897088 ..-.25.2 -039:803.7:90009749 -.3.2 .203/..3 .3 .33.3 5 803.2 ../ 4748 207.34/..9.33. 4748 8:2:7.2.93.:89039 .3.39. 1.4.3 20303/.4.3 9.8 902-.

3.009742.380-.370..3 80/07./5. .3203. 4.3 .8/03.7..9./.9.: 4748 ./ 803.5. . 203:9:5 .3-07./.7...-:..-..3 907.7. !03::7..3 907:9./:.5.7.9 /3:3.2.3 1...3 ..8:/..3 907/.203::70.3 /-039: /..3 . -.9 038 3:3.92030-.3.3. 803.7 !03::7.33.  09:-.55..5:7/. ./5474:8/.:-.93.7.9./3.32094/.:.90780-:9 4394.2 -07/.30-50393 .7.3507-0/.8.3 :/.3 /03. :39: /03/.9./.804. 2070.7./..-.9907.5.9/.7.: .3 93 805079 .3$%$$$%.. -.3.9.7.3.347-.8.39.0.7.3.3 .3 ..3 -08 /03.3 ./. 5072:.3 50703.3/.3.3:2:7 10920 507..302. /03..5 :. $03.9.3 2030-.3 5.9.92033. 502-.3.3 203::7 43/:9.5.-7 8.: .:..3/:3.3 507..2:3 909.9!738580/07.385479. 3. /03...-039:-039:4748. 4748 .32.3.2 5.3. :.3 /..3800.3 203::7 -07..3907.3-07-.3/.2.3... 55.3/03.39.32032-:.0.3./ .3 /..3.%07.50::7.3907.3 07:7../:3. -8.2 .: -07/.39..3 4.00.3 0.5...2: 50305:.9...8 .90.:. 50 74/.3 /..3:..2 2.7.8 3:3./.3.:4748/...3/.3 5..50. 5.8 /. 42-3. 0/05. 1:/.5.7907...2094/.2 .3 47481 /./ 5.3.7.3 .7.3. 97.3. /03.3.3 .8.9 -.3 /.3 -.-089:.3 -08 80/02.. .3/:3.3 28.  03./.5.3439.8 /.3 :39: 203.25:7.3 :39:58..9.8.9.8 :2:2 .5.3 203::7 43 4..7. O 4748 0748 .9.3 907..3 -08 9:.7 .3 203.3 5.3 /80-:9 /03.7.3.5.4748 .3 .3 7:5. 8050/.907.90/4907.7.742 300 28./3.474890780-:9/03.2:203.3 /:3. .3.3 .7 /..89./.5. 5030.9.3/:3.38..7..3.3 507. 085:3/02.9 /907..7./.32.3-0-07.3 90780-:9 203.58 -08 /03./3..3 .3.3..0.5. ..92033/. . .-.3 -/..9/./:.3.0./.9 . -072. . -.3 -.9.30.33./.5.3 20.2 28.9 .05. -08 /.55.3.

80/07.9 /-. 2:.3903.32:3.7..7 . 907-:.33. 902-. /03. 2.3 5.7..9. 9/... -03/.: 03./.7.3..3 :.0.5...9 /.9-.9: 203/:3 -03/.9 / 03/.080.2 90344 503./.80-:.3 .7.:/.7.: ..9 :.-8.3-08.9.3 9/. /9: 80-.9    .8.3 !# %$ %  .3 0- 2:/.:7 55. 90703.35072:.3-085.7. .5.7.5.3 907807..3 203.7. .80-.7.7. /:3. 2.. -8.7. ..33.3-. /03.9 /03. % 80. /0 .7. . .2038.5 203:: -08 -:. . /02-.8.:/..33.3-08202-039:.3 .7 -08 . ..7.909: 809.7 -07902:/03...3 2030250.3 /08-:9 /03. -07.9./0. -08 /.5-0-07.902-. 2070..3 24-  4-.9 203..3. 93 /.3.3./. 3 -.3 /.3 203...3/3./.3 .7. 203.3 :39: .39025.9:80. .3.3 902-.

7::7.4394  5.89-033 /..4-.3.507./5.3907.-0 !.3-:.-0   /9:9:5/03.35.5.25.-0  /8/03.89-033  .8-07.8 !.-0 .7 /.8-07.3        0.:8.3 .2.3./.9 O O O O O O .7 8:/.3. 7 0.25./-07.39.33. 0. $:/..: /.38:/.8 !..          07.507:-./.9.89-033 !./.3/.390.3.85.8.7.9.:-08.8-07.  ./.8-07. :.:.3.0084.: !.8 ..35.2 .30.30./.20.3.8-07.../. :.8 !.-0/.-0 /8/03. 2. 8:/.3 O O .7090.0/.3.830.3 . 0.83 2.3907-:./.73.-2094/./9902-.3 0--08.   .0...:].:.-0   /-.5.39.07.8 %02-.3.:0.: :.8:..-0785.25.7.7:9.3.

3  %.4748 ./.!.-: -078 %/.3 !./3.8%07-:.0:57 %07./3.73 %07.-: -078 %/.0:57 -: ..  033 -: . -: .7:9.0:5 .8%07-:.      .73 %07.0:57 %07.0:57 -: .8%079:9:5 0. -: .3 !488!.-: -078 %/.: 0.3.7:9..8%079:9:5 0. 0./3.73.8%07-:.73 7 7 033 033 %/.0:5 .73  .3$0-0:2907.-: -078 %/.2.0:57 -: .8%07-:.4-.8%079:9:5 .73 %07.8!07.73..-: -078 73 %07.-0!03.: $0-0:2 %07.-0 038 .  . 0.73 %07. 0. 4748 . 4748 .3   7 7 033 033 %/.8%079:9:5  0.3 $0-0:2 %07.: 0907. 033 -: .9.0:57 -: . 0. 0.-: -078 %/.-: -078 73 %07.-: -078 %/.

3   7 7 :330.!.73 %07.8%079:9:5 0. 033 -: ..8%079:9:5      %.73 %/.-: -078 %/.3808:/.8%079:9:5 7 :33 ..0:5 .2 %/. 0.8%079:9:5  .0:57 0. :33 0.2.0:57 $0-./.0:57 :330. 0. 033 9. . %/.3 %07.8%079:9:5 7 :3307. 0.5 :330.73 0.73 %07.8%07-:./3..907.73.9.9. 4748 . %07.  .0:5 .73.-: -078 %/.73 %07.8%07-:.0:57 73 %07. :3307.0:57 %/. 0.: 0907.4748 ./3.0:57 $0-.2 %/.8%07-:.5 -: .3 73 %07.-0503. 4748 . %07.4..-0 038 ./3.3.73 %07.73 0.-: -078 %/.3 !.   -: .7:9.3 %07. :330.7:9. %07.9.3 !488!.: 0. 033 9.: $08:/.8%07-:.3 $08:/.3 %/.0:5 .4.

.9475030-.:4.9:.. 0.3.9 ..2 %/.34748.9.9.7:820.7..907.7 8.8%079:9:5      . 9. . /.39.-503:9:5  0825:.3907-:.2.--08-07.9.3 .7.9.3.9..3//.2-08/03.-08.3.3./.79/./..9-07.0:5 ./507.7.05. 2.. /503.584.2.7:40 /.39/. 033 9.3 .7:4803/./08.7..793.9.73 %07.3            .003/..503.79/.3.

..947 1.3907.8.-.3-08-07.2.3/8.3/.3/9:9:5  !.  !.9.:2:3:2 .3/9902-..7.7:3:3.:9 O /.8. /.79..20.7.3 28...3203.0.:/.-.9.: 28.05./3.3/9:9:5  !.393 O .8.3907-:.:43/8273/.9..3.7-.20.3/9:9:5  !. 9.:/.84843/.35./0.3/9:9:5  !...:5.:/.8.2.474.7./3./.5.902507.3/8.9:7.3:.32.:.:-07/.4748 O 70.20.5.82.3/8.8..3.5.:/.3  !.20./9:9:5  !.7..:/.34./3.        !079.3-.5.43/80-..8.4748435037:8.7/.  !.84843.3-078.3-078.9  .20..-907.943/.3  $02:.20.703.7.05..8.848035.3907.503./.-08/.7.3.20. :7:9..:/.8-078.9  $.55.974.3 0.79.2.  %/.35.9  .8.9.8.9..0.8.5./9:9:5  !../..3907.3/8.8.-.9475030-.3/9:9:9:5  .34070.02.4:8/7403  .32030-...:43/8273/.3.20.20.95..3/8.5.7.-.35.:/.20.35. O 0./9:9:5  !.:.809. /./03.9./-07.39/03./.-0-0/.3 ....947..:.7/..

3394344208  .4...34/.  .7.79./.5....-.5072:..2  $  ./.7!:89. .:2:3:293         .33.70/:8  :2:3:290780-:99/.703.38.2 09.34748 .//.2/..7:9502-039:. 78 %7$ /. .3 $:2-073907309 995./.3403 002-.83/4308.2/0709549038.58.34.90.3..2..3-07.7. .3 8.35.2./.19.3 3899:9%0344.5072:.4..3%03.3:/.8.9907../ :8  !0309:/.9 .:73/4308..343897:8.:2:3:2202547 547.9!74808/.O O O O O !0307.5.

42 . / .3807 .44 .

 995.

42 .8 3/4308. 2. .

 995.

433017. -48549 .42 .

 995.

47. 50/.

.

.9 .7.

 995.

 440 .42 .

 995.

42. 440 .

-448 .

 995.

3/ .4 : . 47/4303.

 995.

 47.3.3.42 . .3/4308.

 995.

 .42 . 03390.

 995.

42 . 8.7-/ .

 995.

1.42 .0-44 ..

  .

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful