,547,3

lasil lc:-auata: lo:osi laca lcsi

Disusu: ·lc| .
Diuas Dcwa l:istia:to
lclas Xll llA !
·\A \u|auuaciva| !. ·icoa:jo
Ia|u: lclaja:a: !009!010

Z

lata lc:-a:ta:

Assalauualai|uu W:. W|.
·ava ¡a:jat|a: ¡uji svu|u: atas |c|aci:at Alla| ·WI va:- tcla| ucu|c:i|a: :a|uat ca: |icava|:va.
sc|i:--a la¡o:a: ¡c:-auata: i:i ca¡at tc:sclcsai|a: calau ja:-|a wa|tu va:- citc:tu|a:. Da: sava
sa:-at i:-i: uc:-uca¡a|a: tc:iua |asi| |c¡aca l|u ·iti Zu|:o| sc|a-ai -u:u ¡cu|iu|i:- uata ¡claja:a:
|iuia atas |iu|i:-a: ca:i |cliau.
Dalau ¡c:vusu:a: la¡o:a: ¡c:-auata: i:i va:- |c:isi tc:ta:- uc:-auati |o:osi :¡c:|a:ata: ¡aca |csi.
sava |c:tujua: a-a: scuua ¡i|a| ca¡at uc:-cta|ui |a-aiua:a ¡:oscs tc:jaci:va sc|ua| |o:osi ca:
|a-aiua:a ca:a ¡c:cc-a|a: tc:jaci:va |o:osi. \a|a ca:i itu sava ucu|uat la¡o:a: i:i. sclai: itu sava
uc:-|a:a¡|a: a-a: aci| aci| |clas ca¡at uc:au|a| wawasa: iluu:va calau |ica:- |iuia sctcla|
ucu|aca la¡o:a: va:- |c:casa:|a: cata cata va:- :vata i:i.
·ava uc:vaca:i |a|wa la¡o:a: i:i uasi| ucuili|i |c|u:a:-a: ca: uasi| ¡c:lu citi:-|at|a: la-i. ·lc|
|a::a itu sa:a: ca: |c:iti| ca:i a:ca sa:-at sava |a:a¡|a:. a-a: la¡o:a: i:i uc:jaci sc|ua| la¡o:a: va:-
|c:a:|c:a: tc:jaui: |c|c:a:a::va.
Wassalauualai|uu W:. W|.


Daita: lsi

B

ovc:............................... 1
lata lc:-a:ta:.............................. !
Daita: lsi................................... !
la| 1 lc:ca|ulua:............................ +
O ucul ¡c:-auata:
O Iujua: lc:-auata:
O Dasa: Ico:i
la| ! \ctocc lc:co|aa:......................... 9
O Alatalat lc:co|aa:
O la|a:|a|a: lc:co|aa:
O a:-|a|la:-|a| lc:ja
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: sc|cluu tc:jaci:va |o:osi
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: scsuca| tcjaci:va |o:osi
la| ! lc:utu¡............................. 1!
O lcsiu¡ula:
O lc:ta:vaa:
O awa|a:
Daita: lusta|a............................ 1+

Bab 1 Pendahuiuan

ucul ¡c:-auata:
4

O \c:-auati tc:jaci:jva |o:osi
Iujua:
O \c:-cta|ui ia|to: ia|to:to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi :|a:at ¡aca |csi
Dasa: Ico:i

4748
Acala| |c:usa|a: atau cc-:acasi lo-au a|i|at :ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- |o:osii. lo:osi ca¡at ju-a
cia:ti|a: sc|a-ai sc:a:-a: va:- uc:usa| lo-au |a:c:a lo-au |c:ca|si scca:a |iuia atau clc|t:o|iuia
cc:-a: li:-|u:-a:. Aca ccii:isi lai: va:- uc:-ata|a: |a|wa |o:osi acala| |c|ali|a: ca:i ¡:oscs
c|st:a|si lo-au ca:i uatc:ial. o:to|:va. llAI ¡a-a: |csi ci |alaua: :uua| |auu. atau ci sc|ola|
|auu. atau ¡a|u¡a|u va:- tc:ta:ca¡ ci |avu. |csi :o:-so|a:.
a¡a va:- uc:a:i| ¡c:|atia: |auu· A¡a|a| |auu ucli|at aca
:oca co|lat va:- uc:cu¡cl ¡aca |csi tc:sc|ut· scuacau |c:a|
co|lat. a¡a|a| itu· lc:a| itu tica| |a:va sc|cca: uc:utu¡i
¡c:uu|aa: |csi taci. ta¡i ju-a uc:-|a:cu:|a: |csi tc:sc|ut
sola| ªucua|a:¨ :va. ltula| la:at. atau cisc|ut ju-a lo:osi.
Yaitu ¡c:sc:vawaa: va:- tc:jaci |a:c:a u:su: |csi |c::ca|si
cc:-a: uca:a ca: ai:. \u:-|i: |auu ju-a suca| scci|it ucu¡claja:i:va
ci sc|ola|. |a|wa |c|c:a¡a u:su: |iuia ca¡at cc:-a: uuca| |c::ca|si
cc:-a: o|i-c: :va:- aca ci uca:a ucu|c:tu| sc:vawa o|sica. ¡c:istiwa
i:i cisc|ut o|sicasi. aci sva:at tc:jaci:va |a:at acala| aca:va |csi. uca:a
ca: ai:. lcsi ca: uca:a saja tica| |isa uc:iu|ul|a: |a:at. atau |csi ca:
ai: saja. :auu: ci uca:a. |ita a|a: uc:cuu|a: ua¡ ai: ca: ci calau ai:
ju-a |ita ca¡at uc:cuu|a: uca:a tc:la:ut. \a|a ¡:oscs |o:osii tcta¡ |isa
|c:la:jut.lo:osi ca¡at scua|i: cc¡at tc:jaci cc:-a: |c|aci:a: -a:au.
\isal ai: laut. |auu tc:tu |isa ucli|at
|a-aiua:a |a¡al|a¡al laut lc|i|
uuca: |c:|a:at. ca: ju-a tia:-tia:-
¡a:ca:- ¡cla|u|a: va:- ju-a uuca| |c:|a:at. Da: lo-au |csi ci
alau |c|as calau |c:tu| sc:vawa |csi o|sica atau |csi suliica.
sctcla| cic|st:a|si ca: ciola|. a|a: ci|asil|a: |csi va:- ci-u:a|a:
u:tu| ¡cu|uata: |aja atau |aja ¡acua:. ·claua ¡cua|aia:. |aja
tc:sc|ut a|a: |c:ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- uc:vc|a||a: |o:osi
:|cu|ali uc:jaci sc:vawa |csi o|sica. Dc:ct volta ca: |u|uu
:c::st a|a: ucu|a:tu u:tu| ca¡at ucli|at tc:jaci:va |o:osi.
lccc¡ata: |o:osi sa:-at tc:-a:tu:- ¡aca |a:va| ia|to:. sc¡c:ti aca
atau tica|:va la¡isa: o|sica. |a:c:a la¡isa: o|sica ca¡at uc:-|ala:-i
|cca ¡otc:sial tc:|aca¡ clc|t:oca lai::va va:- a|a: sa:-at |c:|cca |ila uasi| |c:si| ca:i o|sica.
Penyebab 4748
la|to: va:- |c:¡c:-a:u| tc:|aca¡ |o:osi ca¡at ci|cca|a: uc:jaci cua. vaitu va:- |c:asal ca:i |a|a: itu
sc:ci:i ca: ca:i li:-|u:-a:. la|to: ca:i |a|a: ucli¡uti |cuu::ia: |a|a:. st:u|tu: |a|a:. |c:tu|
|:istal. u:su:u:su: |cluuit va:- aca calau |a|a:. tc|:i| ¡c:cau¡u:a: |a|a: ca: sc|a-ai:va. la|to:
ca:i li:-|u:-a: ucli¡uti ti:-|at ¡c:ccua:a: uca:a. su|u. |clcu|a|a:. |c|c:acaa: zatzat |iuia
5

va:- |c:siiat |o:osii ca: sc|a-ai:va. la|a:|a|a: |o:osii :va:- ca¡at uc:vc|a||a: |o:osi tc:ci:i atas
asau. |asa sc:ta -a:au. |ai| calau |c:tu| sc:vawa a:o:-a:i| uau¡u: o:-a:i|. lc:-ua¡a: ca:
¡clc¡asa: |a|a:|a|a: |o:osii |c uca:a ca¡at ucu¡c:cc¡at ¡:oscs |o:osi. uca:a calau :ua:-a: va:-
tc:lalu asau atau |asa ca¡at ucuc¡:cc¡at ¡:oscs |o:osi ¡c:alata: clc|t:o:i| va:-
aca calau :ua:-a: tc:sc|ut. llou:. |ic:o-c: iluo:ica |csc:ta ¡c:sc:vawaa:¡c:sc:vawaa::va ci|c:al
sc|a-ai |a|a: |o:osii. Dalau i:cust:i. |a|a: i:i uuuu:va ci¡a|ai u:tu| si:tcsa |a|a:|a|a: o:-a:i|.
Auuo:ia| ::l! uc:u¡a|a: |a|a: |iuia va:- cu|u¡ |a:va| ci-u:a|a: calau |c-iata: i:cust:i. laca
su|u ca: tc|a:a: :o:ual. |a|a: i:i |c:aca calau |c:tu| -as ca: sa:-at uuca| tc:lc¡as |c uca:a.
Auuo:ia| calau |c-iata: i:cust:i uuuu:va ci-u:a|a: u:tu| si:tcsa |a|a: o:-a:i|. sc|a-ai |a|a: a:ti
|c|u ci calau alat ¡c:ci:-i:. ju-a sc|a-ai |a|a: u:tu| ¡cu|uata: ¡u¡u|. lcja:a|cja:a ¡c:viu¡a:
auuo:ia| |a:us sclalu ci¡c:i|sa u:tu| uc:cc-a| tc:jaci:va |c|oco:a: ca: ¡clc¡asa: |a|a: i:i |c
uca:a. lu|u: ¡a-i saat i:i uuuu:va uc:-a:cu:- a:c|a ¡a:ti|cl ac:osol. cc|u sc:ta -as -as asau
sc¡c:ti :·x ca: ··x. Dalau |atu|a:a tc:ca¡at |clc:a:- atau suliu: :· va:- a¡a|ila ci|a|a: |c:u|a|
uc:jaci o|sica |clc:a:-. \asala| utaua |c:|aita: cc:-a: ¡c:i:-|ata: ¡c:--u:aa: |atu|a:a acala|
cilc¡as|a::va -as-as ¡oluta: sc¡c:ti o|sica :it:o-c: ::·x ca: o|sica |clc:a:- :··x. Walau¡u:
sc|a-ia: |csa: ¡usat tc:a-a list:i| |atu|a:a tcla| uc:--u:a|a: alat ¡cu|c:si| c:ca¡a: :¡:csi¡itato:
u:tu| ucu|c:si||a: ¡a:ti|cl¡a:ti|cl |ccil ca:i asa¡ |atu|a:a. :auu: :·x ca: ··x va:- uc:u¡a|a:
sc:vawa -as cc:-a: |c|as:va :ai| uclcwati cc:o|o:- ca: tc:lc¡as |c uca:a |c|as. Di calau uca:a.
|ccua -as tc:sc|ut ca¡at |c:u|a| uc:jaci asau :it:at :l:·! ca: asau suliat :l!··+. ·lc| sc|a|
itu. uca:a uc:jaci tc:lalu asau ca: |c:siiat |o:osii cc:-a: tc:la:ut:va -as-as asau tc:sc|ut ci calau
uca:a. uca:a va:- asau i:i tc:tu ca¡at : |c:i:tc:a|si cc:-a: a¡a saja. tc:uasu| |ou¡o:c:|ou¡o:c:
:c:i| ci calau ¡c:alata: clc|t:o:i|. i|a |al itu tc:jaci. ua|a ¡:oscs |o:osi tica| ca¡at ci|i:ca:i la-i.

P748e8 1e7adnya 4748
lo:osi atau ¡c:-|a:ata: uc:u¡a|a: ic:ouc:a |iuia ¡aca |a|a: |a|a: lo-au va:- ¡aca casa::va
uc:u¡a|a: :ca|si lo-au uc:jaci io: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au va:- |o:ta| la:-su:- cc:-a: li:-|u:-a:
|c:ai: ca: o|si-c:. o:to| va:- ¡ali:- uuuu. vaitu |c:usa|a: lo-au |csi cc:-a: tc:|c:tu|:va |a:at
o|sica. Dc:-a: ccui|ia:. |o:osi uc:iu|ul|a: |a:va| |c:u-ia:. lo:osi lo-au ucli|at|a: ¡:oscs
a:oci|. vaitu o|sicasi lo-au uc:jaci io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: |c calau :¡c:uu|aa: lo-au ca:
¡:oscs |atoci| va:- uc:-|o:suusi clcct:o: tc:sc|ut cc:-a: laju va:- saua . ¡:oscs |atoci| |iasa:va
uc:u¡a|a: :ccu|si io: |ic:o-c: atau o|si-c: ca:i li:-|u:-a: sc|ita::va. u:tu| co:to| |o:osi lo-au
|csi calau uca:a lcu|a|. uisal:va ¡:oscs :ca|si:va ca¡at ci:vata|a: sc|a-ai |c:i|ut .

(-.1o lc:s7 lc

:aq ¹ !c¸ · 2
xo·.1o ·!:-¹ +l
¹
:aq ¹ + c 7 ! l!·:l
#01.|· ! lc:s ¹ ·! :-¹ + l
¹
:aq7 ! lc

¹ ! l!·:l

Da:i cata ¡otc:sial clc|t:occ ca¡at ci|itu:- |a|wa 021 sta:ca: u:tu| ¡:oscs |o:osi i:i.
vaitu i· ·0 = +1.o¯ V . :ca|si i:i tc:jaci ¡aca li:-|u:-a: asau ciua:a io: l
¹
sc|a-ia: ca¡at ci¡c:olc|
ca:i :ca|si |a:|o: cio|sica atuosic: cc:-a: ai: ucu|c:tu| l!·!. lo: lc

va:- tc:|c:tu|. ci
a:occ |cuucia: tc:o|sicasi lc|i| la:jut olc| o|si-c: ucu|c:tu| |csi :lll o|sica .

+ lc

:aq ¹ ·! :- ¹ :+ ¹ !x l!·:l 7 ! lc!·!x l!· ¹ · l
¹
:aq

lic:at |csi :lll o|sica i:ila| va:- ci|c:al sc|a-ai |a:at |csi. ·i:|uit list:i| ci¡acu olc| ui-:asi clc|t:o:
ca: io:. itula| sc|a|:va |o:osi cc¡at tc:jaci calau ai: -a:au. i|a ¡:oscs |o:osi tc:jaci calau
li:-|u:-a: |asa. ua|a :ca|si |atoci| va:- tc:jaci. vaitu .
B

·! :- ¹ ! l!·:l¹ +c 7 + ·l

:aq

·|sicasi la:jut io: lc!¹ tica| |c:la:-su:- |a:c:a lau|at:va -c:a| io: i:i sc|i:--a sulit |c:|u|u:-a:
cc:-a: o|si-c: uca:a lua:. tau|a|a: ¡ula io: i:i sc-c:a cita:-|a¡ olc| -a:au |ou¡lc|s |cxasia:oic:at
:ll ucu|c:tu| sc:vawa |ou¡lc|s sta|il |i:u. i:-|u:-a: |asa tc:sccia |a:c:a |ou¡lc|s |aliuu
|c|sasia:oic:at :lll. lo:osi |csi :calatii cc¡at tc:jaci ca: |c:la:-su:- tc:us. sc|a| la¡isa: sc:vawa |csi
:lll o|sica va:- tc:jaci |c:siiat ¡o:ous sc|i:--a uuca| citcu|us olc| uca:a uau¡u: ai:. Icta¡i
ucs|i¡u: aluuu:iuu ucu¡u:vai ¡otc:sial :ccu|si jau| lc|i| :c-atii |ctiu|a:- |csi. :auu: ¡:oscs
|o:osi la:jut uc:jaci tc:|au|at|a:c:a |asil o|sicasi Al!·!. va:- ucla¡isi:va tica| |c:siiat ¡o:ous
sc|i:--a ucli:cu:-i lo-au va:- cila¡isi ca:i |o:ta| cc:-a: uca:a lua:.


ampak a7 4748
xo.o·o- o1oo| .··.o| ;o-o 1./0..|o- 2o·;o.o|o· ·0.|o1oo .oo2 ;o-o 20-ooo2. |0.o·o|o- /0./0-·o| |0..o.·.
·cca:-|a: |a-ia: lo-au va:- :usa| ca: |c:wa::a |itau |cco|lata: ¡aca |aja cisc|ut la:at. ·cca:a
tco:itis |a:at acala| istila| va:- ci|c:i|a: tc:|aca¡ satu jc:is lo-au saja vaitu |aja. scca:-|a:
scca:a uuuu istila| |a:at lc|i| tc¡at cisc|ut |o:osi. lo:osi ciccic:isi|a: sc|a-ai cc-:acasi uatc:ial
:||usus:va lo-au ca: ¡acua::va atau siiat:va a|i|at |c:i:tc:a|si cc:-a: li:-|u:-a::va. lo:osi
uc:u¡a|a: ¡:oscs atau :ca|si clc|t:o|iuia va:- |c:siiat alauia| ca: |c:la:-su:- cc:-a: sc:ci:i:va.
olc| |a:c:a itu |o:osi tica| ca¡at cicc-a| atau ci|c:ti|a: saua sc|ali. lo:osi |a:va |isa ci|c:cali|a:
atau ci¡c:lau|at laju:va sc|i:--a ucu¡c:lau|at ¡:oscs ¡c:usa|a::va. Dili|at ca:i as¡c| clc|t:o|iuia.
|o:osi uc:u¡a|a: ¡:oscs tc:jaci:va t:a:sic: clc|t:o: ca:i lo-au |c li:-|u:-a::va. o-au |c:la|u
sc|a-ai scl va:- ucu|c:i|a: clc|t:o: :a:oca ca: li:-|u:-a::va sc|a-ai ¡c:c:iua clcct:o: :|atoca.
kca|si va:- tc:jaci ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| :ca|si o|sicasi. ciua:a atouatou lo-au
la:ut |cli:-|u:-a::va uc:jaci io:io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: ¡aca lo-au tc:sc|ut. ·cca:-|a:
ca:i |atoca tc:jaci :ca|si. ciua:a io:io: ca:i li:-|u:-a: uc:cc|ati lo-au ca: uc:a:-|a¡
clc|t:o:clc|t:o: va:- tc:ti:--al ¡aca lo-au. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi su:--u| lua: |iasa.
lc:casa:|a: ¡c:-alaua: ¡aca ta|u:ta|u: sc|cluu:va. Auc:i|a ·c:i|at uc:-alo|asi|a: |iava
¡c:-c:calia: |o:osi sc|csa: ·0 |i:--a 1!o uilva: colla: ¡c: ta|u:. Di l:co:csia. cua ¡ulu| ta|u: lalu
saja |iava va:- citiu|ul|a: a|i|at |o:osi calau |ica:- i:cus:i uc:ca¡ai . t:ilvu: :u¡ia|. :ilai tc:sc|ut
ucu|c:i -au|a:a: |c¡aca |ita |cta¡a |csa::va cau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca: :ilai i:i
scua|i: uc:i:-|at sctia¡ ta|u::va |a:c:a |cluu tc:la|sa:a:va ¡c:-c:calia: |o:osi scca:a |ai| |ica:-
i:cus:i. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca¡at |c:u¡a |c:u-ia: la:-su:- ca: |c:u-ia: tica| la:-su:-.
lc:u-ia: la:-su:- acala| |c:u¡a tc:jaci:va |c:usa|a: ¡aca ¡c:alata:. ¡c:ucsi:a: atau stu|tu:
|a:-u:a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:- |c:u¡a tc:|c:ti:va a|tiiitas ¡:ocu|si |a:c:a
tc:jaci:va ¡c:--a:tia: ¡c:alata: va:- :usa| a|i|at |o:osi. tc:jaci:va |c|ila:-a: ¡:ocu| a|i|at aca:va
|c:usa|a: ¡aca |o:tai:c:. ta:|i |a|a: |a|a: atau ja:i:-a: ¡cui¡aa: ai: |c:si| atau ui:va| uc:ta|.
tc:a|uuulasi:va ¡:ocu| |o:osi ¡aca alat ¡c:u|a: ¡a:as ca: ja:i:-a: ¡cui¡aa::va a|a: uc:u:u:|a:
ciisic:si ¡c:¡i:ca|a: ¡a:as:va. ca: lai: sc|a-ai:va. lc:casa:|a: |o:cisi li:-|u:-a::va. |o:osi ca¡at
ci|lasiii|asi|a: sc|a-ai |o:osi |asa| vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a: ai:. |o:osi atuosic:i| va:-
tc:jaci ci uca:a tc:|u|a ca: |o:osi tcu¡c:atu: ti:--i vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a:
|c:tcu¡c:atu: ciatas .00 o.7

Bentuk-Bentuk 4748
lc:tu||c:tu| |o:osi ca¡at |c:u¡a. |o:osi uc:ata. |o:osi -alva:i|. |o:osi suuu:a:. |o:osi ccla|.
|o:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi
:cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca: |o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c:
:.....·..- .-1o.01 |;1..o0-. |o:osi i:tc:-:a:ula:. ·00.·.·0 0o.|.-o. ca: |o:osi
c:osi.
O lo:osi uc:ata acala| |o:osi va:- tc:jaci scca:a sc:c:ta| cisclu:u| ¡c:uu|aa: lo-au. olc|
|a:c:a itu ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi uc:ata a|a: tc:jaci ¡c:-u:a:-a: ciuc:si va:-
:clatii |csa: ¡c: satua: wa|tu. lc:u-ia: la:-su:- a|i|at |o:osi uc:ata |c:u¡a |c|ila:-a:
uatc:ial |o:st:u|si. |csclauata: |c:ja ca: ¡c:ccua:a: li:-|u:-a: a|i|at ¡:ocu| |o:osi calau
|c:tu| sc:vawa va:- uc:ccua:|a: li:-|u:-a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:-. a:ta:a lai:
|c:u¡a ¡c:u:u:a: |a¡asitas ca: ¡c:i:-|ata: |iava ¡c:awata: :o.0·0-·.·0 2o.-·0-o-.0.
O lo:osi -alva:i| tc:jaci a¡a|ila cua lo-au va:- tica| saua ci|u|u:-|a: ca: |c:aca ci
li:-|u:-a: |o:osii. ·ala| satu ca:i lo-au tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi. scuc:ta:a lo-au
lai::va a|a: tc:li:cu:- ca:i sc:a:-a: |o:osi. o-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial va:- lc|i| :c:ca| ca: lo-au va:- tica| uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial lc|i| ti:--i.

O lo:osi suuu:a: acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ¡c:uu|aa: va:- tc:|u|a a|i|at ¡cca|:va
la¡isa: ¡asii. Ic:jaci:va |o:osi suuu:a: i:i ciawali cc:-a: ¡cu|c:tu|a: la¡isa: ¡asii
ci¡c:uu|aa::va. ¡aca a:ta:uu|a la¡isa: ¡asii ca: clc|t:olit tc:jaci ¡c:u:u:a: ¡l. sc|i:--a
tc:jaci ¡cla:uta: la¡isa: ¡asii scca:a ¡c:la|a:la|a: ca: uc:vc|a||a: la¡isa: ¡asii ¡cca|
sc|i:--a tc:jaci |o:osi suuu:a:. lo:osi suuu:a: i:i sa:-at |c:|a|ava |a:c:a lo|asi tc:jaci:va
sa:-at |ccil tcta¡i calau. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: ¡c:alata: atau st:u|tu: ¡ata| uc:caca|.
O lo:osi ccla| acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ccla| cia:ta:a cua |ou¡o:c:. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ccla| i:i ciawali cc:-a: tc:jaci |o:osi uc:ata cilua: ca: cicalau ccla|.
sc|i:--a tc:jaci o|sicasi lo-au ca: :ccu|si o|si-c:. laca suatu saat o|si-c: :·! ci calau ccla|
|a|is. scca:-|a: o|si-c: :·! cilua: ccla| uasi| |a:va|. a|i|at:va ¡c:uu|aa: lo-au va:-
|c:|u|u:-a: cc:-a: |a-ia: lua: uc:jaci |atoca ca: ¡c:uu|aa: lo-au va:- cicalau ccla|
uc:jaci a:oca sc|i:--a tc:|c:tu| ccla| va:- tc:|o:osi.
O lo:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi :cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca:
|o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: :.....·..- .-1o.01 |;1..o0- acala| |c:tu| |o:osi ciua:a uatc:ial
uc:-alaui |c:cta|a: a|i|at ¡c:-a:u| li:-|u:-a::va. lo:osi :cta| tc-a:- tc:jaci ¡aca ¡acua:
lo-au va:- uc:-alaui tc-a:-a: ta:i| statis cili:-|u:-a: tc:tc:tu. sc¡c:ti . |aja ta|a: |a:at
sa:-at :c:ta: tc:|aca¡ li:-|u:-a: |lo:ica ¡a:as. tcu|a-a :c:ta: cila:uta: auuo:ia ca: |aja
|a:|o: :c:ta: tc:|aca¡ :it:at.
O lo:osi :cta| iati| tc:jaci a|i|at tc-a:-a: |c:ula:- cili:-|u:-a: |o:osii. ·cca:-|a: |o:osi
a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: tc:jaci |a:c:a |c:la:-su:-:va ciiusi |ic:o-c: |ccalau |isi ¡acua:.
O lo:osi i:tc:-:a:ula: acala| |c:tu| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au a|i|at tc:jaci:va
:ca|si a:ta: u:su: lo-au tc:sc|ut ci |atas |uti::va. ·c¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca |aja ta|a: |a:at
austc:iti| a¡a|ila ci|c:i ¡c:la|ua: ¡a:as. laca tcu¡c:atu: +!. ·1. o |a:|ica |:ou
::
!!

o
a|a: uc:-c:ca¡ ci |atas |uti:. Dc:-a: |a:cu:-a: |:ou ci|awa| 10 . cicac:a|
¡c:-c:ca¡a: tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi ca: uc:u:u:|a: |c|uata: |aja ta|a: |a:at
tc:sc|ut.
O $00.·.·0 0o.|.-o acala| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au |a:c:a ¡cla:uta: sala| satu u:su:
¡acua: va:- lc|i| a|tii. sc¡c:ti va:- |iasa tc:jaci ¡aca ¡acua: tcu|a-asc:-. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ·00.·.·0 0o.|.-o ciawali cc:-a: tc:jaci ¡cla:uta: total tc:|aca¡ scuua u:su:.
·ala| satu u:su: ¡cuacu va:- ¡otc:sial:va lc|i| ti:--i a|a: tc:cc¡osisi. scca:-|a: u:su: va:-
¡otc:sial:va lc|i| :c:ca| a|a: la:ut |c clc|t:olit. A|i|at:va tc:jaci |c:o¡os ¡aca lo-au ¡acua:
B

tc:sc|ut. o:to| lai: ·00.·.·0 0o.|.-o tc:jaci ¡aca |csi tua:- |cla|u va:- ci-u:a|a: sc|a-ai ¡i¡a
¡cu|a|a:a:. lc:|u:a:-:va |csi calau ¡acua: |csi tua:- a|a: uc:vc|a||a: ¡acua: tc:sc|ut
uc:jaci ¡o:ous ca: lcua|. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: tc:jaci:va ¡cca| ¡aca ¡i¡a.
O lo:osi c:osi acala| |o:osi va:- tc:jaci aca:va |ou|i:asi a:ta:a iluica va:- |o:osii ca:
|ccc¡ata: ali:a: va:- ti:--. sc¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca ¡i¡a |aja va:- ci-u:a|a: u:tu|
uc:-ali:|a: ua¡ va:- uc:-a:cu:- ai:.lc:-u|u:a: laju |o:osi ca¡at cila|u|a: cc:-a: |c:|a-ai
ca:a. lc:-u|u:a: va:- ¡ali:- sccc:|a:a |iasa:va cila|u|a: cc:-a: ca:a uc:-u|u: |c|ila:-a:
lo-au :|c:casa:|a: ¡c:|ccaa: |c:at:va. \cs|i¡u: ccui|ia: |c|c:a¡a uctoca ¡c-u|u:a: laju
|o:osi va:- ca¡at citc:a¡|a: a:ta:a lai: acala| cc:-a: uc:-u|u: io: lo-au va:- tc:ca¡at
cili:-|u:-a:. uc:-u|u: |o:cu|tivitas li:-|u:-a:. uc:-u|u: |c:at jc:is li:-|u:-a: atau
|c:casa:|a: :ca|si cc:-a: uctoca clc|t:o|iuia.

lc-itu |a:va|:va |c:tu| |c:tu| |o:osi va:- ca¡at tc:jaci. sc|i:--a scvo-ia:va |o:osi tc:sc|ut ci|c:ali
cc:-a: |ai| u:tu| ci|c:cali|a:. tc:utaua |a-i uc:c|a va:- uc:a:-a:i |ica:- ¡c:c:ca:aa: ca:
¡c:awata: ¡c:alata: ¡a|:i|. sa:a:a t:a:s¡o:tasi ca: iasilitas uuuu lai::va. ·c|i:--a |ccc¡a:
ci|a:a¡|a: ca¡at uc:i:-|at|a: uuu: :liic tiuc ¡c:alata: va:- ci-u:a|a: ca: va:- lc|i| ¡c:ti:-
la-i ca¡at uc:-|i:ca:i tc:jaci:va |cccla|aa: a|i|at |c-a-ala: uatc:ial va:- uc:iu|ul|a: |o:|a: jiwa.

encegah 1e7adnya 4748
la-aiua:a ca:a |auu uc:cc-a| |a:at· l:i:si¡ sccc:|a:a:va acala| ¨uc:utu¡¨ jala: uasu| ca: |o:ta|
a:ta:a ¡c:uu|aa: |csi cc:-a: ai: ca: uca:a. a:a:va |isa |c:uacauuacau. uisal cc:-a: ca:a
¡c:-ccata:. ca: ucla¡isi |csi cc:-a: |a|a: lai: uisal c|:ou. :c|cl :uisal ¡aca ¡cl- :oca sc¡cca
|auu. ¡c:vc¡u|a: atau -alva:isasi. Aca ju-a lo-au va:- ci|c:tu|
ca:i cau¡u:a: |csi scccui|ia: :u¡a :auu: tcta¡ |uat va:- cisc|ut
cc:-a: ·IAl:l·· ·Il atau |aja ta|a: |a:at. |iasa:va ci-u:a|a:
u:tu| ¡isau. alat ca¡u: ca: atau alatalat |cco|tc:a:|csc|ata:. a:a
lai::va acala| cc:-a: a¡a va:- cics|ut cc:-a: lk·Ill·l
lAI·Dll. vaitu ucli:cu:-i
|c:ca |csi ca:i |a:at cc:-a:
uc:jaci|a::va |c:ca citu sc|a-ai
lAI·DA. scca:a sccc:|a:a |isa cijclas|a: |a|wa sc|ata:- |csi a|a:
lc|i| uuca| tc:|c:a |a:at ci|a:ci:-|a: tcu|a-a. ua|a cc:-a:
"uc:cu¡cl|a:" |csi ¡aca sc|ua| tcu|a-a. ua|a |a:at va:- uu:cul
a|a: "tc:sc:a¡" uc:uju |csi. |u|a::va tcu|a-a. a:a i:i |iasa:va
ci-u:a|a: u:tu| jalu: ¡i¡a va:- ¡a:ja:-. uc:a:a ti:--i. ca: ju-a
uulai ci|cu|a:-|a: calau tc|:olo-i ¡c:cc-a| |a:at ci |c:ca:aa:
uo|il. o|a cc| li|at uc:a:a uc:a:a a:tc:a. tc:|uat ca:i |csi |a:· alu |c:a¡a uc:c|a tica| |isa
|c:|a:at· lctul. sctia¡ |c|c:a¡a wa|tu sclalu ci cat ula:-. tica| uc:visa|a: tcu¡at |a-i uca:a ca: ai:
|c:tcuu cc:-a: ¡c:uu|aa: |csi ucu|c:tu| |a:at.B

Bab 2 met4da pe7c4baan

Alat
O clas ¡lasti| |c:i:- . 9 clas
O la|u |ccil :suca| ciau¡las . ¯ la|u
O la|u |csa: :suca| ciau¡las . ! la|u
O Icu|a-a :·uca| ciau¡las . 1 lua|
O llasti| |c:i:- . . lua|
O la:ct -cla:- . . lua|

la|a:
O a:uta: lcl 0.1 \
O Ai:

a:-|a| |c:ja
1. lc:i|a: ta:ca la|cl . co:to|. A.l......l ¡aca uasi:- uasi:- -clas
!. \asu|a: 9 |ua| ¡a|u. cia:ta:a:va 1 ¡a|u va:- suca| cililit tcu|a-a ca: ! ¡a|u va:-
lc|i| |csa: u|u:a::va |ccalau -clas va:- tcla| ci|c:i|a: la|cl
!. laca -clas |c:la|cl D.l.l ciisi cc:-a: lcl 0.1 \. -clas |c:la|cl l..l. ciisi cc:-a:
ai:. ca: -clas |c:la|cl A ca: l |a:va |c:isi ¡a|u saja
+. . -clas |c:la|cl :l.l..l.l citutu¡ cc:-a: ¡lasti| |c:i:-. ca: + -clas |c:la|cl
:A.l..D ci|ia:|a: tc:|u|a
.. Auatila| ¡c:u|a|a: va:- tc:jaci ¡aca |ccso|a: |a:i:va atau i!+ jau.

|B

lasil lc:co|aa:

.· 1o/0 t0-oo2o·o- $0/0o2 ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
sebeium
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
sebeium
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A
A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a


lcl 0.1 \
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

||

lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡.1o/0 o0-oo2o·o- ·0·o1o| ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
se8udah
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
se8udah
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:|u|a

lcl 0.1 \
lc:i:- litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

|Z

lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

la| ! ¡c:utu¡

lcsiu¡ula:

aci lcsi va:- cc¡at |c:|a:at acala| |csi va:- ci calau ai: va:- tc:|u|a a:ti:va ¡c:-a:u| o|si-c: ca: ai:
sa:-at |uat. la|to: ¡c:vc|a| |csi |c:|a:at acala| ·! ca: l!· A-a: tica| tc:jaci ¡c:|a:ata: va:- tica|
|ita |c|c:ca|i. ua|a |ita |a:us ucla¡isi lo-au |csi cc:-a: cat atau lo-au va:- ta|a: |o:osi a-a: tica|
ci ¡c:-a:u|i olc| ·! ca: l!·
|B

lc:ta:vaa:

1. la|u ¡aca -clas ua:a|a| va:- uc:jaci |c:|a:at ·
!. ·aua|a| |ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at ¡aca sctia¡ ¡a|u· i|a |c|cca. u:ut|a: ¡a|u |c:casa:|a:
|ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at:
!. la|to:ia|to: a¡a saja va:- uc:vc|a||a: |csi |c:|a:at ·
+. i|a |csi ci-a:ti cc:-a: lo-au lai:. uisal:va aluuu:iuu. a¡a va:- tc:jaci· clas|a:

awa|a:

1. ·cuua ¡a|u calau -clas va:- ci isi ai: atau lcl.
!. Iica| saua.
1. la|u calau -clas |c:isi lcl 0.1 \ ta:¡a ci tutu¡
!. la|u calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
!. la|u va:- cililit tcu|a-a calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
+. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
.. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
o. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
¯. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
·. la|u calau -clas |oso:- va:- tc:|u|a
9. la|u calau -clas |oso:- ca: citututu¡
!. la|to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi .
O Di:cct co:osio: . ¡c:-:usa|a: |iuiawi
O llcct:oc|cuical co:ocio: . cisc|a||a: |a:c:a ¡c:-a:u| li:-|u:-a: ca:i |a|a: |a|u.
uisal ¡lat |a¡al cc:-a: ua¡ ai: laut
O ·xicatio: . cia|i|at|a: olc| :ca|si o|si-c: ¡aca tcu¡c:atu: va:- ti:--i
O lvolusi |ic:o-c:
|4

O lc:vc:a¡a: oxv-c:
O lclcu|a|a: uca:a
O Zat tc:la:ut ¡cu|c:tu| asau :·
!
. ··
!

O a¡isa: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au
O cta| lo-au calau cc:ct ¡otc:sial :ccu|si

+. Aluuu:iuu tc:sc|ut tica| a|a: |c:|a:at. |a:c:a lo-au aluuu:iuu ucuili|i ¡o:i¡o:i va:-
sa:-at |ccil ¡aca ¡c:uu|aa::va ca: lo calau aluuu:iuu ti:--i.


Daita: lusta|a


A||aci. \u|lis. !00!. (|. t0-0.·. Mo1o i.1o-o t.·.|o 1. i.1o-o 10-ooo :o|.. i-1.-0·.o. a|a:ta.
\i-as l:co:csia

A:is. I:i ·. ca: A:to:io oucs. !009. io|o- x.-··.o|·. (o· t..·0· 1o- x...·.. \ala:-.
l:stitut Ic|:olo-i \ala:-

·uu|c: l:tc::ct.
|tt¡.ic.a:swc:.va|oo.cou
|tt¡.ui-asi:co:csia.cou
|tt¡.o:|v:ci:a.|lo-s¡ot.cou
|tt¡.wi|i¡ccia.o:-wi|i|a:at
|tt¡.www.-oo-lc.cou
|tt¡.www.-oo-lc.cou|oo|s
|tt¡.www.-o:co:c:-la:c.co.u|
|tt¡.www.|o:a:a:a|i:co:csia.cou
|tt¡.www.lc::tcc|.cou
|tt¡.www.sc:i|c.cou
|tt¡.iacc|oo|.cou
|5

3 .933203:.3.3.3/.33203...3079/../0.80.3.3...547..9:8.3.3.3503..2.7802:...7 -03..9.3..7.2.../80-:.8-2-3.574808907.7..37. 803.9.99078008.9.$%...33 80.9.94748 507.33.7-.35:8::7.7..547.9.2.3/.2:.503.7..5./7.3/.5.7.9..-:$9:7480-.38.33.7.3907.202-:.3-07/. .9..547.3203.5.3..7907.203..8507:/93.9.: ..547.3/.3.805.920309.7.9.32..7.3 $..73..7..2..-08 8.0.:-.9.82020:7.4748 .50.!03.9203.332.3503.4748/...390.7.79:8./.19. 8...33/.78  .3 -.3/..32:3.2-.3 5./. 203..9.3...3.39:8.547.5.-079::.2./ .3.547. 202-./3.2-/.3-0789039.8090.3. /.39072.8.9..2.98.:7:502-2-32.7.3/.. .9.:27 -      .3/9039:.8./..80-:./././.33.32..3 .5.2:.88.230-03.9.2503:8:3.3/.:27 - $.9:.9/. 0 .3 2.5.7-0..7  88..8/.5..5.202-07.2./3.3.8.39.3 -03.547.

380-0:2907. O %.9!07..9.9./3. ..3!03.07.2./3.3 O .3 -.3 O .-.9..9 ..3 O %::.3.9.07 .8503.7!:89.3.19.7 ..-0.3 :/:503.-0.!03.    ..9.4-.78 .3 O :/:503.3 .3 O ..90.::.4748 O %.19.2.-!03:9:5 O 0825:.8.3 O .9.4748 .8503.3           .-094/0!07.2.3!07.4-.7%047 .3 O !079.4-.39.3..::.3 O .-!03/.2..-!03/.4.3808:/.2.

9.3.3 :.O 03.3 897:9:7 -..3 203..07:8.2 -08 / .: -08/.348/.4.3 /.3 :39: 502-:.3 .7.:38:7 2.5-8.947 1...-.3 /. 4.48/.9 . 4748 0.3205:993.2.3 .7.907./.8 /.7.2::.5.7.3 80-.9:./ 803.7 08 /.58.3 .9 ..2/. ..:9 ..3 3. 2032-:.9:.3 3:3..2 -070.: /80-:9 :..3 0.05.3 202-.9 907.9 20.73:3. 0-. /0897.5.5.. 4748 .9/-0/..7-08/..3 9.3 $0.8 80.748/.-07 70.9 .2. 2.2 ..2: 20.703.8.3 5. !030-.9907.8/03. 9.9.3.9. -07.3. -07.3 -08 90780-:9 84.3-././. .3 20302:.3 .5 / .2.9...3 ::2 07389 ./:. ..-0890780-:9802.84.3 .2 -039: 803.5.7 507.9.: -08 8:1/.3. 4..-4748 . /0138 .3 .2:9039:-8.5. .9 907.3 -08 .9 /03.  ./.8.7 3:3../3.5.3. 800/..3403 .5.3 -. . 9: 9/./.7 -.-..4.3 -.3 205:9 02:73.7. -0-07.7./. 90780-:9. .3:.8/03.5.3 :/./ 9.-8. .34748 02-.92.4748 %::.38./..:/804.5.3. 2:/.920302:.2: . 202.: -.3 .3 2:/.72./.2.:7..5.33.-08 :/.9907.9 5.347481 4748/./.9 . .9..9 ./7./ ./. -./.7. 202-039:803.3.39: :39: /.:/07.:9 0- 2:/.3 :.5.348/.2: 5.3 -07.2:3/:/.3 203...: 009742.3 /4..8 /.8..2.3. 3/80-:948/.3.7 :33.3 .500974/..3-070.3 0-07..3 /.7:907.3 4..57480847481909.2.8 ..9.3 . 502.37:2. 8:: 002-.7.-../. 9. .3 20302505..3 -08 9.947 /.. . /03. /.970./3..9479475030-.2 8.8:/. 5.7/.7.20.3./.: 5. 203.3:/.//:. .7. /. 4748 .380-. %5.3./3.3-07. 34/...3.. 9:.2.25:7.347488./3.9..5.9.-:...58..:9/.7..3 9079.3.. 9: 07. :38:7 :38:70:29.32030-.7%047 4748 /.8.: -08 74384..84..3 /:3..2-.3:9 4748 /.3 50.3 -.39:35.7-.3.9.9.9/.-.: .../.947 805079.8 /03.05./.9 -. /804.4748 .3:/.3...947. -08 48/. .9./.7.. 203.3.907.7 203:9:5 5072:.: 5. . :38:7 -08 -07 70.33:3.1. /.-907.703....49..02. 8090.7..9. .2 07.:1.8 /03.54748/.7:9 ..9.3.9.3.9: 507803.3 /.3:/.33:3.549038.7.9 802.3 -.3-07503..3.79.3//. .9 /.3 207:8.7 :.3203.78. 43943. .3./.2: .-. .3.9 .7. 807./. ./ /03.9907.73.9203.-08 . -08 48/.7 574808 0897./.3 ..3 907....3 903503.39: 803/7 /.7.3 .703./:/.3 -039: 789.7.2 -0-.3 O 0309.9.5.907.80/920250.3 -0/..5 :..947 /..9-07-0/.3/./8. 50789.8-078/.9503. 0709 .7./.

8.9:-.8.3 570859./5.34803 4394.3 5033..3 -. ..3/:3 .3-0781.::5-.3 :39: 502-:.8.-.:39:83908.3 4. -.73:3....3..33.3 -0-.00974/0/.3 4748 2032-:..39 -0: / /.8. .7:8 80. 207:5...3 .8 .:5:3 47.  !74808%07. .47. 0/:..9. :9.7/.33/:897:2:23.5-.3 -08.7-43 /48/./ .. 3.2203.9.:-. ..3 2.3$ . 0-4.3907.33:2:23..6      70  ..: /5078..8 .3907.7.3-.9.3 47.35..2203.3 -07.3 .8./.380-. 2.9 907. :39: 203.3. /.9-08 48/.8.5.3 5005.8.3 $ ... .2 . 5..3:3..9:  ./...-. 897 -. 203:3.3 5005.2 20-.7 70./.3 4748 4..4394 47484..27:.3 -.2 805079 /.9.3/.3009743 . 8:: /..3.347. -0.2 -039: .20. /.9:48/.6  /7.80-.7./ 48/.347481 .907/.:8:1:7 $ ./.2.2 5072:. /05.30.3:39:83908.203..7..3 3472.3 ./:3...07484 /0-: 8079.9.8.2 7:.8 .02189.2 .35.8.3 203438:2800.34/002:/. &39:.947 :39:202-078. 507803.8..57480847489/..05.9 48/. 207:5.9/3/.3 48/. &/.3:9404803202-039:-08 48/. 03.7. .7.:..:./..3 .9:-.2:3 /..8 ..38.33.3-.947481/..390748/.3 90780-:9 4:7 /7403 1:47/.5. 2243..790 . -07.3 809. 207:5.3 474810:/.20.9./.3439. 80-. 574808 .9.7:39:57480847483 ..92030-.. /.9.8.8.7 202-039:  43 0 .3 507803.73./ /.-07:9 34/..2.5. 80-.3. . 5...9 503/33 :.2243.5./:3.3 /02..9.2.2 .9 5748084748 &/.38:3/03..790 5./3../5.3 -..9. 4748 ./.3. /03.2 -. -.5.3.2 :/.84..3/. .9.8..8 /03.70.3.83.43 80-.3 90705.83907.34/ ../907.94/. -007.7 .8:4254303 4254303 703//.7.-.8009743 /.9202057.347481 .34748 907/7..7.:4027.-. /.3907-039:3.3.3 !03:.6 07 .: .3/.3-.9 903.: 4803 /.3./..3 8.3 /.3 907-039: / .5.3/03.3 -.8.- 9: :/.8.2 -.-.80-.2 :/.05.94/-.8.7:93.3./.2/..8.  .9  /.890780-:9/.7.9 3 :2:23.8.-.2-..2 -08/03.. 3.: 503./-.3 .:5:3 80-.3 . 200.549038..947481/03..3.2397.9743 90780-:9 /03.9-08 $7:9897/5.3 3 0 :/.3 574808 . 0 .3 -.95748084748507..8.3.3009743. 8./ 2././435.3/.7900.7 5:8.6 0<       #0/480 8   ./. 907.370/:843 /7403. -08079.8..2 3:3.3 80-.380-.7.239039:/.9:-. 397403  /.3 5.4748 4748 ./. 2-:3 5... 5072:. 9072.9-007.9.3 907.5.8/03.33:3.3 805079 48/.3.8 .02-.32.8 0 :/.9: 80 '70. .6 70 .7.3 /03.8.7.290780-:9//.7...7.3.0.7.7.8 54:9.3 207:5.3 $  . 80-./43/03.203.94/.2507.3 -./ /.2 .3.3 574808.8.7.84.3:2:2 .9-07:-.7...5.. 07:.05.7..3 503:3.30097430/.7.2/.5.3..9 $  080-.8  /...074-43 /.3 2243.9/3.5..9 .3207:5.9 502-078 03/.28. -. 50325.5.0 8 70 ./.5.57480870. 203..9.9/9:3-.34.3.8 /.9/50740 /.23/:897 -. /.9.. 2.3 1034203.3 4..73.8 .8.9-073907.2:/.34./3.28:1.2. 90.5.9.2 -039: 803. 203.3.3 5:5: 0.8 0 :/././...3 .9 202507...3-0781.370.-3.3 803.3 /. 8079.3..94/ .9:907. -0-. 90705.3 90..7-07:-.3 3 -07.9:-.2 -08/.9.347....9248107 /03.9 2:/.32005. 574808 4748 907..7/.2/2.3 43 9:.33/:897 !.9:07:8.7.3..7.3 -..3..83.5. -007.

-08.4338007.38:3907:8 80-. $07.9.-.38. 4748.5 009743009743 .3..9-07:5..9.:3 80-0:23.: 23.05.3.. /.8.3.3 80-. -.35:. #0.9 4748-0870.203/:34. :2:2 89.7 5..8. 4./ / :/..9248107 . ..-0781.8:9-07:-:3.3.7 4.9.8 .2:3 574808 4748. .9: 47489/.3/-07./.3907.3 574808 907.3 5.9 4748 907.28.3 907.: ..:/507.3 . /:.703.34803:/.8574/:8. 4748 207:5.3 . 439.7.3009743 .7./.70.33./ 70.. 07:8.3 907.37:8.4.3 2005.38:3/./:.2 /.3 203.3.89.3-.3.3 3/:87 . /./ 43 43 /03.9.207:8.8 /2.2425080..9 5474:8 803.2...9:0384..2 .90780/.3.: 0- 30./.7 -..:3.9 .3 43/8 3:3...89.2 0 3:3.9 .3 -0781.3 5025.2 .: 89:9:7 -.9/.7.-0:2907. 0.91.:2 08.33/:87203.3 90793.38107 009743 /.503072.9.3 80-.8.9.2 .9./9./.33:3.9 203. 2.25.24748.3 4.-.3.7 4748 .3.3:3.39/.3:9203..:5:3 . /.4.3 5.2.07.:3 3/4308.9.9: 4748 .25. 907.3 .9 /.-08  48/.. .9424.2.3./3. .3203.73..3/92-:.34107.7.8.2 0..3 /03.33.9. -07:5. 203.3 3:3.2-.38:3 . 907.9/.3./3.9:-..7 9...320.7.3 . .3 009743 5.7.94748/.:2:3:2 2025:3.. .9 -073907.3 907.7:9 03:3.7../ -0781.3.93. 2039.9 202-039:803.703. 4748 /.-.942 .9907././.2.3 .7 .3 507.33.:2:.32033.2.7.34107./03./.. 07/. 97.2.83. . 549038.   8/.7.73. 904798.7 3./ /3:3.74748 .-. .:3 9.. 574/: 4748 5.7 .3 /.9 $0.7. /.8.8.307:.8 /03.2-.58. :8:83..8 /2.73.307 9.3803.//.94/.9907.540.850009742..90780-:9 202-07.25.-.97:37:5.-8.8 2.433803.50303/.3 5.3.7. ./..38:3-07:5.8. /03/.7439.3 018038 50753/.34748/. /. 43 43 /.--7: 3:3.3 /92-:.7./.9.33.: 70. 907.8 /..9743 .94/./.2-.3 5.80 .5.5.59.75079.-09.81.8.3 -.7.. 80/.3 574808 .848/.3 -07.3 203:7:3.307:.. 4.4250889.9.:33.3 5025.3 -07.07:. /80-:9 .9.3/92-:.33. 907-:.583.3 -.3 907.9: 4748 .. .: 81..7.3 -07902507./...54../.3-07-039:074548 $0/.7  .919...8.8..39/.3 4748 8:3: :. 503.2. 207./.3 503.3.3 -.2 /. 9.9574808507:8..3-07..3 ./ /3:3./. 40 ..32.4..9809.3 203/0.:3.703. 4748 207:5...95474:8 803.:.9 /80-:9 4748 4748 //01038. 5...58/..:.2 90780-:9 $0/. 4.. /902-:8 40 :/.80.6  .3907.2-/.3 4748 902507.8 009742.703./.8 4     07 .3/.9 4.7/4.3 -08 3.3 80...:/039.3.3..39.3 ...907.3474880-08.33.3/-07.. 907.848/./3.202507.38:3 .3 -.00.8. 507.3:/..7 3:3.3 5..9.3 .58.7 -078 .9.93.-.-/..8..9./907.3 803/73./5. 70/:8 .3 574/:.803. 4748 -.8. 07/.3.38:3 07:. 07:8.34748/.-07./.2 -07.42508../3.703.9:7 93 .2-.5 2085:3 .3202-07.3 7:8. 9.3 802.73.3203.38:3 /03.703. 2:/.34/.3 $0/.0. 50303/.7 %09.7.5.3 80-.5::9.3.3:943 0 9/.9 0- 905.80-./.305.33.91 092-.9070393./.2-.3/92-:.25. .8.3 5072083.33.9.3.: 8.83.33..5.7.9 /..2-./.-..5.9 503:. /07.3 5.: 80-. 4.9:7/..7.3474880.

/3.96:0./.   //..38:3 ..3./.2 .47748433/:.5.3.4.3 4748 709.9: /.34.7807.81 %07. 203.2.38:33.3 2. /03.3 -07:5.1. 9: 5.3907.3. 4748 ./5.89.9. 70..9503.47748433/:.94803 //.2 90780-:9 .3./.3.2 4748 207..3 .307:./50.3907.2 4748 802039.34/. ./ 5. 5.92030-.:897:9:75./:.9: 07:.3 907.-.3 5..3.3.9503.3 47481 $0/.7. 4748 4.33:3.58.4../.8 -:97 03.-.33.9.3 20303/.9.7 4.3 :.703../.3 //..2 4748 /.2./ .0 O 4748 .0.3 2030-..3 4748 . -07:5.703.07./.94/.. 4748709.3 4803  /:.0//7403 474839077../ .7:/403 .4774843.:89039 .39074748 O 4748 709./..-.9. 8.02.8. 5.3 .3203. ..30-703/..84.9.39/.3 47481 $./3.5.3 -.3 009749 907.9::38:7502./ 4748 207.907.3 3 /./3.0./3..93.-./ .7 89..39.-.25.4748./. 4748 207.3. 3 /. .3 /.8:.7 800.9.8907.3 5...290780-:9/-.7..0.3 .8 902-...58.3 4748 8:2:7.47484. /-07 507.3.7.9 4748 207.9 8./..7-437039..503:7:3.7:9.24748.. 4748709.9503..0-93  O 47488:2:7.907.58.3 -. 9.7:9..7 507 8.3 -07.3 ..-.370/:84803 !.5 3:3./. 9.3 5.0.3 $0/./:.-..-.2 . O 4748 . / 3:3....3 70. 5. .3 897088 .3 203:7:3.7.3 -07:.7..7.34748 4.3.3.3.3820 907.-07.3 907./.3 /..3.-. 5072:./.9.9. -039: 4748 .8.3.3 570..3903./.02.5.3 /03. 803..3907././.. /../:.3 907. /:-:3.8.2 ..3 -..5.5.9 ..3820 907.203.507.3.9.3 4.34748 0748 O 4748 207.7 .3./ 5..3 /.3 203.9503.81 80.38../ 5.0//7403 .. 7039.3 4.2 ..3 4./. /03.-8 80/.3./.3 502-039:.907.3503./5.3 9079039: 805079 -.0-93. 803 0.3 4.5072:.4748800.43897:8 080.7.3 .7:9.3 5..3  .9 O 4748 709.5.8./:. $05079.3 4748.. 5.5 / -./.3 5 803.4.3 .3 907.7:3:3.3.3:38:7.72:.. 50303/. 4.02.0.9.3 202549038..90.-039:4748/2.4774843 1. 2. /.7:9.9..9 90780-:9 O $00.2.3 9/.20709. 507..3 O 4748 39077.3./1:8/74030/.3 //./.9 90.3 5.8 -.00.2.7...950.3507.3 907. 4254303 0.2 ./ 50.3 5..338.3 /.7.81 50.7./48/.3.3 /.039: 039:4748 039: -039: 4748 /.-.96:0 ./:. 203.3. . .33.3 47488:2:7.9-07-.7:/403907.3.203/.3 203.7:/403 ..3907-:.39/.0.-..7..7 ../ 503:7.9.803.9::38:7 5.3 0- . 907..907..3 907.5802:.907.3.9 -07:5.3 902-.58..38:3 .3 742 /-.3 -07:-:3..3 4.3 .7:38:74.2 . .3 .7.7-/.2 90./5.9 7039.3907/05488 80/. 1.0.3 /./ 80.0.-.2 40 .8/.9574/:4748/.0-703/.-. 90.3 ..5/.4774843 ././0745485. .39.90.9../.2 .9:7  4 .3:.9. 803.9 907.5.9:../.3 9.7.3 4748 ./:.3 549038.34.34748.91 -08..39.24748.-.3 0:..3:.2243..98 /3:3.:.3 /2038 .3.9.. 902507. ./.-./.2 .7 /.81 /.7 203.5.9.2.3203.3./5.3 907.3/:3. 4748 .3 /3:3. 742 7  .7.. 8.3907.3907..3 203..3.3 897088.9 . 907.58.2 -039:803.35033.2 .0./:.039.9 907./. 4..2.81 /5072:./. 4748 8:2:7.8-:973.3907. /:. .00.703.909.3-.3... /:./47488:2:7.703..3.907-039:./.50./. /:./3./. 1.47748431..39073/:3/./03.3 5072:.90.3 -. 4748 .307.33.33:3.:38:7 $.00./.3549038.9.3 47/.907.3 /. 8./:.3 4748 709..2.91 805079 .8 !. /80:7: 5072:.3 90780-:9 .2./ 503:7:3.39.2...93. 0.3 .3 ....2 803..2/.7:90009749 -.4.3949. 4.3 203. /.9 ..9.5397. .. 807039.3 202549038.3 .285.9:8.

3/..9!738580/07./3.8. 085:3/02. 50 74/.3 93 805079 .9/.-.8 /.3507-0/.3 /.385479./. -08 /.:. -.9.907.-..3 .2.5.8.%07.7907.3.9. .3.5..3 .3. /03.3 5.3203...39.3 :39:58.3 28.3 .8 /..9. .9. 502-.3...: -07/..3 50703.8:/.3 907.3 47481 /.7.00.-.50.2. 42-3.3 90780-:9 203.9.009742. 4748 .38...3/:3.0.2: 50305:.3.32094/.9.93.7. -8.3907.-089:.3 /.. 97.742 300 28..89./.3.  03.39.3.3 :39: 203./5.9..3 203..3 /.3.3-07-.. 203:9:5 .7.7.3 4.9. .7.3 203::7 43/:9.2 .3 203::7 -07. -./.3 7:5.2 2.8 :2:2 .. 0/05.3.5../3..7.5.7 /.:-.55.3/.3/03.9.. 4. -072.5. 2070.9/..3.3. :39: /03/.3 . 5072:.5.3 .32./.3 /.5.5.8.7.3.3:2:7 10920 507.4748 .-039:-039:4748.3 203::7 43 4.7.90780-:9 4394.:.3.2 28. :.3 907.302.3 907/.3 20.3 07:7./..3/.347-.3 -08 80/02.50::7.32032-:...3 5.3/:3. .7.3 -./.3-07..7.: 4748 .5 :.3..7. !03::7...3 507. 5030..3 907:9.90/4907.39.5.. 803..:.8 .25:7.2:3 909.32.7.8. .7.3.3.9.474890780-:9/03.0.. 55.9..3 ...-7 8.92030-.3-0-07.92033./3.3 -/.58 -08 /03.:4748/./:3.9 /907.3..-:../.33.7.3.9 038 3:3.3 .7.3/:3..8 3:3../:./.  09:-.2 -07/.5.3 .3 507.3 -08 /03./5474:8/.: ./. -./ 5.370.203::70.3 80/07.3../ .30.55. 1:/.3.9 .2 .33.3 .3. O 4748 0748 .7.2 5.5..3 5.5:7/.5.9 ..7 . ./.3./:..92033/./.2094/.3 1.3 .30-50393 . .9.. /03.8/03.380-.804.3907.90.2:203..3439..0.0.3 :/.3.3800. 3.9907..7.3 2030-.3.. /03. 8050/.3 ..3.3 /80-:9 /03.3:. .9 -..3 -.05.3$%$$$%.7 !03::7. $03.. .9 /3:3.9.3 /-039: /..7. 5./ 803.3 -08 9:.3 /:3.3 0.: .3 /03.

 -07.3. -8.33.909: 809.7.3 5..9 /-.9    .80/07.. 902-.8.9.:/..3 !# %$ %  .3-08202-039:. /0 .8.7.5. % 80. 2070.3-08./.3 24-  4-. 2:.3. 90703. /:3.3 902-.5.3 :39: . -03/.9 /.5..3 /.3 :.3.32:3.3 907807.33.2038./.3. .3-. 9/.7.-8.7 -08 .9-.39025.7. /03.7.:7 55. 93 /.3903..7. ..80-:.. 907-:.9: 203/:3 -03/..3 .: .3 9/.. 203. .7.3 0- 2:/..9 203.:/.7.9.9 :. 2..3 2030250..2 90344 503...3/3. . 2.080. 3 -.7. /02-.3-085.3 .7.7 -07902:/03.5-0-07.3 /08-:9 /03.: 03.7. /9: 80-..7.9.9 /03.7. /03.3 203. .902-. -08 /.7.3./...9 / 03/.. .9:80.5 203:: -08 -:.80-.3 .33.3 203.7 ../0.35072:./. . .0.

89-033 !.2.7::7.  .7 /.35.-0 .. 7 0.3./.          07.8.3        0.7. :.3/.-0   /-.3.:0.39.-0  /8/03./5..9.85.507:-.7:9.8 !.8:.3.8-07.39.3 0--08.9.:8. 0.9 O O O O O O .8 !.: :.830.2 .-0/.3.7 8:/.89-033  .-0 /8/03.25././9902-.3..-0   /9:9:5/03.35.38:/./.3 .8-07..0084.5.:.30.: !.33. :. 2.7090.4-.4394  5.507.3.5.3./-07.3907-:.3.0/..25.3.390.-0785.:./..89-033 /.8 !./.3-:.8-07.07.8 ..:].73..:-08. $:/.3 O O .-2094/./..8-07.8 %02-.   .0.3907.25.: /.-0 !. 0.3 .8-07.30.83 2./.7. 8:/.20.

73 %07.3   7 7 033 033 %/.0:57 %07..73 7 7 033 033 %/.-: -078 %/./3. 0.7:9.-0 038 . 4748 .8%07-:.-0!03.7:9.. -: .-: -078 73 %07.3 $0-0:2 %07.0:57 -: . 0.3$0-0:2907.8%07-:.-: -078 %/.!.73 %07./3.0:57 -: .0:5 . 0.3.: 0907. -: .8%079:9:5 0.-: -078 %/..-: -078 %/. 0.-: -078 %/.0:5 .8%07-:.73.73 %07.  .-: -078 %/.8%07-:.8!07.: $0-0:2 %07.0:57 -: .3 !.-: -078 73 %07.: 0./. 033 -: .73 %07.2. 4748 .4-./3.3  %.8%079:9:5 0.73  .4748 .  033 -: .      .8%079:9:5 . 0.8%079:9:5  0.9.0:57 -: .3 !488!.73.0:57 %07.

/3. 033 9.-0503.73 %07. :33 0.0:57 $0-.: 0.!./3.8%079:9:5 0. %07.2 %/.0:57 %/. 0.0:57 $0-.3 !. 4748 .2 %/.0:5 .73 %/.8%07-:.3 $08:/.0:5 . 0. 033 9.   -: .3 !488!.9.3 73 %07.7:9.4.73 0.5 -: .0:57 73 %07.2..3 %07.73. 4748 .3 %07.0:5 .. .  .7:9.0:57 :330.8%07-:.8%079:9:5  .73.4748 .-0 038 . %07.3.8%079:9:5 7 :3307.3 %/.3   7 7 :330.3808:/.: 0907.73 %07.8%07-:..9.9.-: -078 %/. 033 -: .: $08:/.73 %07. 0.4././3.8%079:9:5 7 :33 .-: -078 %/..907.-: -078 %/.8%079:9:5      %. %/. %07.0:57 0. 0. :3307.8%07-:.5 :330.73 0. :330.73 %07.

9.2-08/03.05.8%079:9:5      .9475030-.9.-08.3            .9 .:4.9.9.3.. /.3..3 ..3..503.7. .7.3.7:820.-503:9:5  0825:.79/. 0. 9..9:.793.3//./.--08-07..907. 033 9.9.7:4803/.34748.././08.39.0:5 ..3 . /503.9-07. 2..9.7:40 /.79/.003/.73 %07.39/.7.2.7.3907-:.2.7 8.584.3.2 %/./507.

.82.503.:...8.8.0...9475030-.:-07/../.9:7.:5.3907-:.3 0.  !.20.05.4748435037:8.3/9:9:5  !.32...7/.32030-.5..:.3/8.9./3.3/8.20././3.9.7.20.9  .902507.7-.3/9:9:5  !.8.20.3-08-07.-..3907.8.35..35./03....9.974.02..943/./-07.-08/.9.7/.39/03.:/.3/9:9:9:5  .34070.-907.35./9:9:5  !.84843/.3./0.-.3-078.3/8.3/9:9:5  !.7.474.84843.9.2..8.20./9:9:5  !.5.:9 O /.43/80-.809.95.9  .0.3./3.8.5.20.7.3/8.9  $.3  !.9..7.7.3/9:9:5  !. O 0.34..3203.-.3/.2.5.3907./.55. :7:9.8.:/.:.848035....4748 O 70.5.4:8/7403  .05./.3 .3  $02:..20.947 1.  %/.3-.393 O .20.2..7.5.:43/8273/.: 28.:/.35.:/.:/.8.  !.3-078. /.3/8.79.20.703.7.3.3/9902-./9:9:5  !.7:3:3.-.:43/8273/.:2:3:2 .8.3907..3:.. /.20. 9.8.:/..3.:/.8.-0-0/.8-078.947.3 28.79.        !079.

/..-./.5072:..7.3-07.5./.7!:89.703.9 ..3 3899:9%0344..19./.34/..9!74808/.3394344208  .3 8...58.7..2/.2 09.3 $:2-073907309 995.2/0709549038.5072:.:2:3:293         .. .//.9907.2.3403 002-. 78 %7$ /.7:9502-039:.34.3.:2:3:2202547 547.70/:8  :2:3:290780-:99/.38..5.90.35.3:/.33.:73/4308..2  $  .83/4308.O O O O O !0307. .34748 .  ./ :8  !0309:/.4.79..4.8.343897:8. .3%03.2.

42 .44 . / .3807 .

 995.

2.8 3/4308. .42 .

 995.

-48549 .42 . 433017.

 995.

50/. 47.

.

.9 .7.

 995.

 440 .42 .

 995.

42. 440 .

-448 .

 995.

 47/4303.4 : .3/ .

 995.

3/4308.3. 47. .42 .3.

 995.

 03390. .42 .

 995.

42 . 8.7-/ .

 995.

42 . 1..0-44 .

  .

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful