,547,3

lasil lc:-auata: lo:osi laca lcsi

Disusu: ·lc| .
Diuas Dcwa l:istia:to
lclas Xll llA !
·\A \u|auuaciva| !. ·icoa:jo
Ia|u: lclaja:a: !009!010

Z

lata lc:-a:ta:

Assalauualai|uu W:. W|.
·ava ¡a:jat|a: ¡uji svu|u: atas |c|aci:at Alla| ·WI va:- tcla| ucu|c:i|a: :a|uat ca: |icava|:va.
sc|i:--a la¡o:a: ¡c:-auata: i:i ca¡at tc:sclcsai|a: calau ja:-|a wa|tu va:- citc:tu|a:. Da: sava
sa:-at i:-i: uc:-uca¡a|a: tc:iua |asi| |c¡aca l|u ·iti Zu|:o| sc|a-ai -u:u ¡cu|iu|i:- uata ¡claja:a:
|iuia atas |iu|i:-a: ca:i |cliau.
Dalau ¡c:vusu:a: la¡o:a: ¡c:-auata: i:i va:- |c:isi tc:ta:- uc:-auati |o:osi :¡c:|a:ata: ¡aca |csi.
sava |c:tujua: a-a: scuua ¡i|a| ca¡at uc:-cta|ui |a-aiua:a ¡:oscs tc:jaci:va sc|ua| |o:osi ca:
|a-aiua:a ca:a ¡c:cc-a|a: tc:jaci:va |o:osi. \a|a ca:i itu sava ucu|uat la¡o:a: i:i. sclai: itu sava
uc:-|a:a¡|a: a-a: aci| aci| |clas ca¡at uc:au|a| wawasa: iluu:va calau |ica:- |iuia sctcla|
ucu|aca la¡o:a: va:- |c:casa:|a: cata cata va:- :vata i:i.
·ava uc:vaca:i |a|wa la¡o:a: i:i uasi| ucuili|i |c|u:a:-a: ca: uasi| ¡c:lu citi:-|at|a: la-i. ·lc|
|a::a itu sa:a: ca: |c:iti| ca:i a:ca sa:-at sava |a:a¡|a:. a-a: la¡o:a: i:i uc:jaci sc|ua| la¡o:a: va:-
|c:a:|c:a: tc:jaui: |c|c:a:a::va.
Wassalauualai|uu W:. W|.


Daita: lsi

B

ovc:............................... 1
lata lc:-a:ta:.............................. !
Daita: lsi................................... !
la| 1 lc:ca|ulua:............................ +
O ucul ¡c:-auata:
O Iujua: lc:-auata:
O Dasa: Ico:i
la| ! \ctocc lc:co|aa:......................... 9
O Alatalat lc:co|aa:
O la|a:|a|a: lc:co|aa:
O a:-|a|la:-|a| lc:ja
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: sc|cluu tc:jaci:va |o:osi
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: scsuca| tcjaci:va |o:osi
la| ! lc:utu¡............................. 1!
O lcsiu¡ula:
O lc:ta:vaa:
O awa|a:
Daita: lusta|a............................ 1+

Bab 1 Pendahuiuan

ucul ¡c:-auata:
4

O \c:-auati tc:jaci:jva |o:osi
Iujua:
O \c:-cta|ui ia|to: ia|to:to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi :|a:at ¡aca |csi
Dasa: Ico:i

4748
Acala| |c:usa|a: atau cc-:acasi lo-au a|i|at :ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- |o:osii. lo:osi ca¡at ju-a
cia:ti|a: sc|a-ai sc:a:-a: va:- uc:usa| lo-au |a:c:a lo-au |c:ca|si scca:a |iuia atau clc|t:o|iuia
cc:-a: li:-|u:-a:. Aca ccii:isi lai: va:- uc:-ata|a: |a|wa |o:osi acala| |c|ali|a: ca:i ¡:oscs
c|st:a|si lo-au ca:i uatc:ial. o:to|:va. llAI ¡a-a: |csi ci |alaua: :uua| |auu. atau ci sc|ola|
|auu. atau ¡a|u¡a|u va:- tc:ta:ca¡ ci |avu. |csi :o:-so|a:.
a¡a va:- uc:a:i| ¡c:|atia: |auu· A¡a|a| |auu ucli|at aca
:oca co|lat va:- uc:cu¡cl ¡aca |csi tc:sc|ut· scuacau |c:a|
co|lat. a¡a|a| itu· lc:a| itu tica| |a:va sc|cca: uc:utu¡i
¡c:uu|aa: |csi taci. ta¡i ju-a uc:-|a:cu:|a: |csi tc:sc|ut
sola| ªucua|a:¨ :va. ltula| la:at. atau cisc|ut ju-a lo:osi.
Yaitu ¡c:sc:vawaa: va:- tc:jaci |a:c:a u:su: |csi |c::ca|si
cc:-a: uca:a ca: ai:. \u:-|i: |auu ju-a suca| scci|it ucu¡claja:i:va
ci sc|ola|. |a|wa |c|c:a¡a u:su: |iuia ca¡at cc:-a: uuca| |c::ca|si
cc:-a: o|i-c: :va:- aca ci uca:a ucu|c:tu| sc:vawa o|sica. ¡c:istiwa
i:i cisc|ut o|sicasi. aci sva:at tc:jaci:va |a:at acala| aca:va |csi. uca:a
ca: ai:. lcsi ca: uca:a saja tica| |isa uc:iu|ul|a: |a:at. atau |csi ca:
ai: saja. :auu: ci uca:a. |ita a|a: uc:cuu|a: ua¡ ai: ca: ci calau ai:
ju-a |ita ca¡at uc:cuu|a: uca:a tc:la:ut. \a|a ¡:oscs |o:osii tcta¡ |isa
|c:la:jut.lo:osi ca¡at scua|i: cc¡at tc:jaci cc:-a: |c|aci:a: -a:au.
\isal ai: laut. |auu tc:tu |isa ucli|at
|a-aiua:a |a¡al|a¡al laut lc|i|
uuca: |c:|a:at. ca: ju-a tia:-tia:-
¡a:ca:- ¡cla|u|a: va:- ju-a uuca| |c:|a:at. Da: lo-au |csi ci
alau |c|as calau |c:tu| sc:vawa |csi o|sica atau |csi suliica.
sctcla| cic|st:a|si ca: ciola|. a|a: ci|asil|a: |csi va:- ci-u:a|a:
u:tu| ¡cu|uata: |aja atau |aja ¡acua:. ·claua ¡cua|aia:. |aja
tc:sc|ut a|a: |c:ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- uc:vc|a||a: |o:osi
:|cu|ali uc:jaci sc:vawa |csi o|sica. Dc:ct volta ca: |u|uu
:c::st a|a: ucu|a:tu u:tu| ca¡at ucli|at tc:jaci:va |o:osi.
lccc¡ata: |o:osi sa:-at tc:-a:tu:- ¡aca |a:va| ia|to:. sc¡c:ti aca
atau tica|:va la¡isa: o|sica. |a:c:a la¡isa: o|sica ca¡at uc:-|ala:-i
|cca ¡otc:sial tc:|aca¡ clc|t:oca lai::va va:- a|a: sa:-at |c:|cca |ila uasi| |c:si| ca:i o|sica.
Penyebab 4748
la|to: va:- |c:¡c:-a:u| tc:|aca¡ |o:osi ca¡at ci|cca|a: uc:jaci cua. vaitu va:- |c:asal ca:i |a|a: itu
sc:ci:i ca: ca:i li:-|u:-a:. la|to: ca:i |a|a: ucli¡uti |cuu::ia: |a|a:. st:u|tu: |a|a:. |c:tu|
|:istal. u:su:u:su: |cluuit va:- aca calau |a|a:. tc|:i| ¡c:cau¡u:a: |a|a: ca: sc|a-ai:va. la|to:
ca:i li:-|u:-a: ucli¡uti ti:-|at ¡c:ccua:a: uca:a. su|u. |clcu|a|a:. |c|c:acaa: zatzat |iuia
5

va:- |c:siiat |o:osii ca: sc|a-ai:va. la|a:|a|a: |o:osii :va:- ca¡at uc:vc|a||a: |o:osi tc:ci:i atas
asau. |asa sc:ta -a:au. |ai| calau |c:tu| sc:vawa a:o:-a:i| uau¡u: o:-a:i|. lc:-ua¡a: ca:
¡clc¡asa: |a|a:|a|a: |o:osii |c uca:a ca¡at ucu¡c:cc¡at ¡:oscs |o:osi. uca:a calau :ua:-a: va:-
tc:lalu asau atau |asa ca¡at ucuc¡:cc¡at ¡:oscs |o:osi ¡c:alata: clc|t:o:i| va:-
aca calau :ua:-a: tc:sc|ut. llou:. |ic:o-c: iluo:ica |csc:ta ¡c:sc:vawaa:¡c:sc:vawaa::va ci|c:al
sc|a-ai |a|a: |o:osii. Dalau i:cust:i. |a|a: i:i uuuu:va ci¡a|ai u:tu| si:tcsa |a|a:|a|a: o:-a:i|.
Auuo:ia| ::l! uc:u¡a|a: |a|a: |iuia va:- cu|u¡ |a:va| ci-u:a|a: calau |c-iata: i:cust:i. laca
su|u ca: tc|a:a: :o:ual. |a|a: i:i |c:aca calau |c:tu| -as ca: sa:-at uuca| tc:lc¡as |c uca:a.
Auuo:ia| calau |c-iata: i:cust:i uuuu:va ci-u:a|a: u:tu| si:tcsa |a|a: o:-a:i|. sc|a-ai |a|a: a:ti
|c|u ci calau alat ¡c:ci:-i:. ju-a sc|a-ai |a|a: u:tu| ¡cu|uata: ¡u¡u|. lcja:a|cja:a ¡c:viu¡a:
auuo:ia| |a:us sclalu ci¡c:i|sa u:tu| uc:cc-a| tc:jaci:va |c|oco:a: ca: ¡clc¡asa: |a|a: i:i |c
uca:a. lu|u: ¡a-i saat i:i uuuu:va uc:-a:cu:- a:c|a ¡a:ti|cl ac:osol. cc|u sc:ta -as -as asau
sc¡c:ti :·x ca: ··x. Dalau |atu|a:a tc:ca¡at |clc:a:- atau suliu: :· va:- a¡a|ila ci|a|a: |c:u|a|
uc:jaci o|sica |clc:a:-. \asala| utaua |c:|aita: cc:-a: ¡c:i:-|ata: ¡c:--u:aa: |atu|a:a acala|
cilc¡as|a::va -as-as ¡oluta: sc¡c:ti o|sica :it:o-c: ::·x ca: o|sica |clc:a:- :··x. Walau¡u:
sc|a-ia: |csa: ¡usat tc:a-a list:i| |atu|a:a tcla| uc:--u:a|a: alat ¡cu|c:si| c:ca¡a: :¡:csi¡itato:
u:tu| ucu|c:si||a: ¡a:ti|cl¡a:ti|cl |ccil ca:i asa¡ |atu|a:a. :auu: :·x ca: ··x va:- uc:u¡a|a:
sc:vawa -as cc:-a: |c|as:va :ai| uclcwati cc:o|o:- ca: tc:lc¡as |c uca:a |c|as. Di calau uca:a.
|ccua -as tc:sc|ut ca¡at |c:u|a| uc:jaci asau :it:at :l:·! ca: asau suliat :l!··+. ·lc| sc|a|
itu. uca:a uc:jaci tc:lalu asau ca: |c:siiat |o:osii cc:-a: tc:la:ut:va -as-as asau tc:sc|ut ci calau
uca:a. uca:a va:- asau i:i tc:tu ca¡at : |c:i:tc:a|si cc:-a: a¡a saja. tc:uasu| |ou¡o:c:|ou¡o:c:
:c:i| ci calau ¡c:alata: clc|t:o:i|. i|a |al itu tc:jaci. ua|a ¡:oscs |o:osi tica| ca¡at ci|i:ca:i la-i.

P748e8 1e7adnya 4748
lo:osi atau ¡c:-|a:ata: uc:u¡a|a: ic:ouc:a |iuia ¡aca |a|a: |a|a: lo-au va:- ¡aca casa::va
uc:u¡a|a: :ca|si lo-au uc:jaci io: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au va:- |o:ta| la:-su:- cc:-a: li:-|u:-a:
|c:ai: ca: o|si-c:. o:to| va:- ¡ali:- uuuu. vaitu |c:usa|a: lo-au |csi cc:-a: tc:|c:tu|:va |a:at
o|sica. Dc:-a: ccui|ia:. |o:osi uc:iu|ul|a: |a:va| |c:u-ia:. lo:osi lo-au ucli|at|a: ¡:oscs
a:oci|. vaitu o|sicasi lo-au uc:jaci io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: |c calau :¡c:uu|aa: lo-au ca:
¡:oscs |atoci| va:- uc:-|o:suusi clcct:o: tc:sc|ut cc:-a: laju va:- saua . ¡:oscs |atoci| |iasa:va
uc:u¡a|a: :ccu|si io: |ic:o-c: atau o|si-c: ca:i li:-|u:-a: sc|ita::va. u:tu| co:to| |o:osi lo-au
|csi calau uca:a lcu|a|. uisal:va ¡:oscs :ca|si:va ca¡at ci:vata|a: sc|a-ai |c:i|ut .

(-.1o lc:s7 lc

:aq ¹ !c¸ · 2
xo·.1o ·!:-¹ +l
¹
:aq ¹ + c 7 ! l!·:l
#01.|· ! lc:s ¹ ·! :-¹ + l
¹
:aq7 ! lc

¹ ! l!·:l

Da:i cata ¡otc:sial clc|t:occ ca¡at ci|itu:- |a|wa 021 sta:ca: u:tu| ¡:oscs |o:osi i:i.
vaitu i· ·0 = +1.o¯ V . :ca|si i:i tc:jaci ¡aca li:-|u:-a: asau ciua:a io: l
¹
sc|a-ia: ca¡at ci¡c:olc|
ca:i :ca|si |a:|o: cio|sica atuosic: cc:-a: ai: ucu|c:tu| l!·!. lo: lc

va:- tc:|c:tu|. ci
a:occ |cuucia: tc:o|sicasi lc|i| la:jut olc| o|si-c: ucu|c:tu| |csi :lll o|sica .

+ lc

:aq ¹ ·! :- ¹ :+ ¹ !x l!·:l 7 ! lc!·!x l!· ¹ · l
¹
:aq

lic:at |csi :lll o|sica i:ila| va:- ci|c:al sc|a-ai |a:at |csi. ·i:|uit list:i| ci¡acu olc| ui-:asi clc|t:o:
ca: io:. itula| sc|a|:va |o:osi cc¡at tc:jaci calau ai: -a:au. i|a ¡:oscs |o:osi tc:jaci calau
li:-|u:-a: |asa. ua|a :ca|si |atoci| va:- tc:jaci. vaitu .
B

·! :- ¹ ! l!·:l¹ +c 7 + ·l

:aq

·|sicasi la:jut io: lc!¹ tica| |c:la:-su:- |a:c:a lau|at:va -c:a| io: i:i sc|i:--a sulit |c:|u|u:-a:
cc:-a: o|si-c: uca:a lua:. tau|a|a: ¡ula io: i:i sc-c:a cita:-|a¡ olc| -a:au |ou¡lc|s |cxasia:oic:at
:ll ucu|c:tu| sc:vawa |ou¡lc|s sta|il |i:u. i:-|u:-a: |asa tc:sccia |a:c:a |ou¡lc|s |aliuu
|c|sasia:oic:at :lll. lo:osi |csi :calatii cc¡at tc:jaci ca: |c:la:-su:- tc:us. sc|a| la¡isa: sc:vawa |csi
:lll o|sica va:- tc:jaci |c:siiat ¡o:ous sc|i:--a uuca| citcu|us olc| uca:a uau¡u: ai:. Icta¡i
ucs|i¡u: aluuu:iuu ucu¡u:vai ¡otc:sial :ccu|si jau| lc|i| :c-atii |ctiu|a:- |csi. :auu: ¡:oscs
|o:osi la:jut uc:jaci tc:|au|at|a:c:a |asil o|sicasi Al!·!. va:- ucla¡isi:va tica| |c:siiat ¡o:ous
sc|i:--a ucli:cu:-i lo-au va:- cila¡isi ca:i |o:ta| cc:-a: uca:a lua:.


ampak a7 4748
xo.o·o- o1oo| .··.o| ;o-o 1./0..|o- 2o·;o.o|o· ·0.|o1oo .oo2 ;o-o 20-ooo2. |0.o·o|o- /0./0-·o| |0..o.·.
·cca:-|a: |a-ia: lo-au va:- :usa| ca: |c:wa::a |itau |cco|lata: ¡aca |aja cisc|ut la:at. ·cca:a
tco:itis |a:at acala| istila| va:- ci|c:i|a: tc:|aca¡ satu jc:is lo-au saja vaitu |aja. scca:-|a:
scca:a uuuu istila| |a:at lc|i| tc¡at cisc|ut |o:osi. lo:osi ciccic:isi|a: sc|a-ai cc-:acasi uatc:ial
:||usus:va lo-au ca: ¡acua::va atau siiat:va a|i|at |c:i:tc:a|si cc:-a: li:-|u:-a::va. lo:osi
uc:u¡a|a: ¡:oscs atau :ca|si clc|t:o|iuia va:- |c:siiat alauia| ca: |c:la:-su:- cc:-a: sc:ci:i:va.
olc| |a:c:a itu |o:osi tica| ca¡at cicc-a| atau ci|c:ti|a: saua sc|ali. lo:osi |a:va |isa ci|c:cali|a:
atau ci¡c:lau|at laju:va sc|i:--a ucu¡c:lau|at ¡:oscs ¡c:usa|a::va. Dili|at ca:i as¡c| clc|t:o|iuia.
|o:osi uc:u¡a|a: ¡:oscs tc:jaci:va t:a:sic: clc|t:o: ca:i lo-au |c li:-|u:-a::va. o-au |c:la|u
sc|a-ai scl va:- ucu|c:i|a: clc|t:o: :a:oca ca: li:-|u:-a::va sc|a-ai ¡c:c:iua clcct:o: :|atoca.
kca|si va:- tc:jaci ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| :ca|si o|sicasi. ciua:a atouatou lo-au
la:ut |cli:-|u:-a::va uc:jaci io:io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: ¡aca lo-au tc:sc|ut. ·cca:-|a:
ca:i |atoca tc:jaci :ca|si. ciua:a io:io: ca:i li:-|u:-a: uc:cc|ati lo-au ca: uc:a:-|a¡
clc|t:o:clc|t:o: va:- tc:ti:--al ¡aca lo-au. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi su:--u| lua: |iasa.
lc:casa:|a: ¡c:-alaua: ¡aca ta|u:ta|u: sc|cluu:va. Auc:i|a ·c:i|at uc:-alo|asi|a: |iava
¡c:-c:calia: |o:osi sc|csa: ·0 |i:--a 1!o uilva: colla: ¡c: ta|u:. Di l:co:csia. cua ¡ulu| ta|u: lalu
saja |iava va:- citiu|ul|a: a|i|at |o:osi calau |ica:- i:cus:i uc:ca¡ai . t:ilvu: :u¡ia|. :ilai tc:sc|ut
ucu|c:i -au|a:a: |c¡aca |ita |cta¡a |csa::va cau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca: :ilai i:i
scua|i: uc:i:-|at sctia¡ ta|u::va |a:c:a |cluu tc:la|sa:a:va ¡c:-c:calia: |o:osi scca:a |ai| |ica:-
i:cus:i. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca¡at |c:u¡a |c:u-ia: la:-su:- ca: |c:u-ia: tica| la:-su:-.
lc:u-ia: la:-su:- acala| |c:u¡a tc:jaci:va |c:usa|a: ¡aca ¡c:alata:. ¡c:ucsi:a: atau stu|tu:
|a:-u:a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:- |c:u¡a tc:|c:ti:va a|tiiitas ¡:ocu|si |a:c:a
tc:jaci:va ¡c:--a:tia: ¡c:alata: va:- :usa| a|i|at |o:osi. tc:jaci:va |c|ila:-a: ¡:ocu| a|i|at aca:va
|c:usa|a: ¡aca |o:tai:c:. ta:|i |a|a: |a|a: atau ja:i:-a: ¡cui¡aa: ai: |c:si| atau ui:va| uc:ta|.
tc:a|uuulasi:va ¡:ocu| |o:osi ¡aca alat ¡c:u|a: ¡a:as ca: ja:i:-a: ¡cui¡aa::va a|a: uc:u:u:|a:
ciisic:si ¡c:¡i:ca|a: ¡a:as:va. ca: lai: sc|a-ai:va. lc:casa:|a: |o:cisi li:-|u:-a::va. |o:osi ca¡at
ci|lasiii|asi|a: sc|a-ai |o:osi |asa| vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a: ai:. |o:osi atuosic:i| va:-
tc:jaci ci uca:a tc:|u|a ca: |o:osi tcu¡c:atu: ti:--i vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a:
|c:tcu¡c:atu: ciatas .00 o.7

Bentuk-Bentuk 4748
lc:tu||c:tu| |o:osi ca¡at |c:u¡a. |o:osi uc:ata. |o:osi -alva:i|. |o:osi suuu:a:. |o:osi ccla|.
|o:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi
:cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca: |o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c:
:.....·..- .-1o.01 |;1..o0-. |o:osi i:tc:-:a:ula:. ·00.·.·0 0o.|.-o. ca: |o:osi
c:osi.
O lo:osi uc:ata acala| |o:osi va:- tc:jaci scca:a sc:c:ta| cisclu:u| ¡c:uu|aa: lo-au. olc|
|a:c:a itu ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi uc:ata a|a: tc:jaci ¡c:-u:a:-a: ciuc:si va:-
:clatii |csa: ¡c: satua: wa|tu. lc:u-ia: la:-su:- a|i|at |o:osi uc:ata |c:u¡a |c|ila:-a:
uatc:ial |o:st:u|si. |csclauata: |c:ja ca: ¡c:ccua:a: li:-|u:-a: a|i|at ¡:ocu| |o:osi calau
|c:tu| sc:vawa va:- uc:ccua:|a: li:-|u:-a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:-. a:ta:a lai:
|c:u¡a ¡c:u:u:a: |a¡asitas ca: ¡c:i:-|ata: |iava ¡c:awata: :o.0·0-·.·0 2o.-·0-o-.0.
O lo:osi -alva:i| tc:jaci a¡a|ila cua lo-au va:- tica| saua ci|u|u:-|a: ca: |c:aca ci
li:-|u:-a: |o:osii. ·ala| satu ca:i lo-au tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi. scuc:ta:a lo-au
lai::va a|a: tc:li:cu:- ca:i sc:a:-a: |o:osi. o-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial va:- lc|i| :c:ca| ca: lo-au va:- tica| uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial lc|i| ti:--i.

O lo:osi suuu:a: acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ¡c:uu|aa: va:- tc:|u|a a|i|at ¡cca|:va
la¡isa: ¡asii. Ic:jaci:va |o:osi suuu:a: i:i ciawali cc:-a: ¡cu|c:tu|a: la¡isa: ¡asii
ci¡c:uu|aa::va. ¡aca a:ta:uu|a la¡isa: ¡asii ca: clc|t:olit tc:jaci ¡c:u:u:a: ¡l. sc|i:--a
tc:jaci ¡cla:uta: la¡isa: ¡asii scca:a ¡c:la|a:la|a: ca: uc:vc|a||a: la¡isa: ¡asii ¡cca|
sc|i:--a tc:jaci |o:osi suuu:a:. lo:osi suuu:a: i:i sa:-at |c:|a|ava |a:c:a lo|asi tc:jaci:va
sa:-at |ccil tcta¡i calau. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: ¡c:alata: atau st:u|tu: ¡ata| uc:caca|.
O lo:osi ccla| acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ccla| cia:ta:a cua |ou¡o:c:. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ccla| i:i ciawali cc:-a: tc:jaci |o:osi uc:ata cilua: ca: cicalau ccla|.
sc|i:--a tc:jaci o|sicasi lo-au ca: :ccu|si o|si-c:. laca suatu saat o|si-c: :·! ci calau ccla|
|a|is. scca:-|a: o|si-c: :·! cilua: ccla| uasi| |a:va|. a|i|at:va ¡c:uu|aa: lo-au va:-
|c:|u|u:-a: cc:-a: |a-ia: lua: uc:jaci |atoca ca: ¡c:uu|aa: lo-au va:- cicalau ccla|
uc:jaci a:oca sc|i:--a tc:|c:tu| ccla| va:- tc:|o:osi.
O lo:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi :cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca:
|o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: :.....·..- .-1o.01 |;1..o0- acala| |c:tu| |o:osi ciua:a uatc:ial
uc:-alaui |c:cta|a: a|i|at ¡c:-a:u| li:-|u:-a::va. lo:osi :cta| tc-a:- tc:jaci ¡aca ¡acua:
lo-au va:- uc:-alaui tc-a:-a: ta:i| statis cili:-|u:-a: tc:tc:tu. sc¡c:ti . |aja ta|a: |a:at
sa:-at :c:ta: tc:|aca¡ li:-|u:-a: |lo:ica ¡a:as. tcu|a-a :c:ta: cila:uta: auuo:ia ca: |aja
|a:|o: :c:ta: tc:|aca¡ :it:at.
O lo:osi :cta| iati| tc:jaci a|i|at tc-a:-a: |c:ula:- cili:-|u:-a: |o:osii. ·cca:-|a: |o:osi
a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: tc:jaci |a:c:a |c:la:-su:-:va ciiusi |ic:o-c: |ccalau |isi ¡acua:.
O lo:osi i:tc:-:a:ula: acala| |c:tu| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au a|i|at tc:jaci:va
:ca|si a:ta: u:su: lo-au tc:sc|ut ci |atas |uti::va. ·c¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca |aja ta|a: |a:at
austc:iti| a¡a|ila ci|c:i ¡c:la|ua: ¡a:as. laca tcu¡c:atu: +!. ·1. o |a:|ica |:ou
::
!!

o
a|a: uc:-c:ca¡ ci |atas |uti:. Dc:-a: |a:cu:-a: |:ou ci|awa| 10 . cicac:a|
¡c:-c:ca¡a: tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi ca: uc:u:u:|a: |c|uata: |aja ta|a: |a:at
tc:sc|ut.
O $00.·.·0 0o.|.-o acala| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au |a:c:a ¡cla:uta: sala| satu u:su:
¡acua: va:- lc|i| a|tii. sc¡c:ti va:- |iasa tc:jaci ¡aca ¡acua: tcu|a-asc:-. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ·00.·.·0 0o.|.-o ciawali cc:-a: tc:jaci ¡cla:uta: total tc:|aca¡ scuua u:su:.
·ala| satu u:su: ¡cuacu va:- ¡otc:sial:va lc|i| ti:--i a|a: tc:cc¡osisi. scca:-|a: u:su: va:-
¡otc:sial:va lc|i| :c:ca| a|a: la:ut |c clc|t:olit. A|i|at:va tc:jaci |c:o¡os ¡aca lo-au ¡acua:
B

tc:sc|ut. o:to| lai: ·00.·.·0 0o.|.-o tc:jaci ¡aca |csi tua:- |cla|u va:- ci-u:a|a: sc|a-ai ¡i¡a
¡cu|a|a:a:. lc:|u:a:-:va |csi calau ¡acua: |csi tua:- a|a: uc:vc|a||a: ¡acua: tc:sc|ut
uc:jaci ¡o:ous ca: lcua|. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: tc:jaci:va ¡cca| ¡aca ¡i¡a.
O lo:osi c:osi acala| |o:osi va:- tc:jaci aca:va |ou|i:asi a:ta:a iluica va:- |o:osii ca:
|ccc¡ata: ali:a: va:- ti:--. sc¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca ¡i¡a |aja va:- ci-u:a|a: u:tu|
uc:-ali:|a: ua¡ va:- uc:-a:cu:- ai:.lc:-u|u:a: laju |o:osi ca¡at cila|u|a: cc:-a: |c:|a-ai
ca:a. lc:-u|u:a: va:- ¡ali:- sccc:|a:a |iasa:va cila|u|a: cc:-a: ca:a uc:-u|u: |c|ila:-a:
lo-au :|c:casa:|a: ¡c:|ccaa: |c:at:va. \cs|i¡u: ccui|ia: |c|c:a¡a uctoca ¡c-u|u:a: laju
|o:osi va:- ca¡at citc:a¡|a: a:ta:a lai: acala| cc:-a: uc:-u|u: io: lo-au va:- tc:ca¡at
cili:-|u:-a:. uc:-u|u: |o:cu|tivitas li:-|u:-a:. uc:-u|u: |c:at jc:is li:-|u:-a: atau
|c:casa:|a: :ca|si cc:-a: uctoca clc|t:o|iuia.

lc-itu |a:va|:va |c:tu| |c:tu| |o:osi va:- ca¡at tc:jaci. sc|i:--a scvo-ia:va |o:osi tc:sc|ut ci|c:ali
cc:-a: |ai| u:tu| ci|c:cali|a:. tc:utaua |a-i uc:c|a va:- uc:a:-a:i |ica:- ¡c:c:ca:aa: ca:
¡c:awata: ¡c:alata: ¡a|:i|. sa:a:a t:a:s¡o:tasi ca: iasilitas uuuu lai::va. ·c|i:--a |ccc¡a:
ci|a:a¡|a: ca¡at uc:i:-|at|a: uuu: :liic tiuc ¡c:alata: va:- ci-u:a|a: ca: va:- lc|i| ¡c:ti:-
la-i ca¡at uc:-|i:ca:i tc:jaci:va |cccla|aa: a|i|at |c-a-ala: uatc:ial va:- uc:iu|ul|a: |o:|a: jiwa.

encegah 1e7adnya 4748
la-aiua:a ca:a |auu uc:cc-a| |a:at· l:i:si¡ sccc:|a:a:va acala| ¨uc:utu¡¨ jala: uasu| ca: |o:ta|
a:ta:a ¡c:uu|aa: |csi cc:-a: ai: ca: uca:a. a:a:va |isa |c:uacauuacau. uisal cc:-a: ca:a
¡c:-ccata:. ca: ucla¡isi |csi cc:-a: |a|a: lai: uisal c|:ou. :c|cl :uisal ¡aca ¡cl- :oca sc¡cca
|auu. ¡c:vc¡u|a: atau -alva:isasi. Aca ju-a lo-au va:- ci|c:tu|
ca:i cau¡u:a: |csi scccui|ia: :u¡a :auu: tcta¡ |uat va:- cisc|ut
cc:-a: ·IAl:l·· ·Il atau |aja ta|a: |a:at. |iasa:va ci-u:a|a:
u:tu| ¡isau. alat ca¡u: ca: atau alatalat |cco|tc:a:|csc|ata:. a:a
lai::va acala| cc:-a: a¡a va:- cics|ut cc:-a: lk·Ill·l
lAI·Dll. vaitu ucli:cu:-i
|c:ca |csi ca:i |a:at cc:-a:
uc:jaci|a::va |c:ca citu sc|a-ai
lAI·DA. scca:a sccc:|a:a |isa cijclas|a: |a|wa sc|ata:- |csi a|a:
lc|i| uuca| tc:|c:a |a:at ci|a:ci:-|a: tcu|a-a. ua|a cc:-a:
"uc:cu¡cl|a:" |csi ¡aca sc|ua| tcu|a-a. ua|a |a:at va:- uu:cul
a|a: "tc:sc:a¡" uc:uju |csi. |u|a::va tcu|a-a. a:a i:i |iasa:va
ci-u:a|a: u:tu| jalu: ¡i¡a va:- ¡a:ja:-. uc:a:a ti:--i. ca: ju-a
uulai ci|cu|a:-|a: calau tc|:olo-i ¡c:cc-a| |a:at ci |c:ca:aa:
uo|il. o|a cc| li|at uc:a:a uc:a:a a:tc:a. tc:|uat ca:i |csi |a:· alu |c:a¡a uc:c|a tica| |isa
|c:|a:at· lctul. sctia¡ |c|c:a¡a wa|tu sclalu ci cat ula:-. tica| uc:visa|a: tcu¡at |a-i uca:a ca: ai:
|c:tcuu cc:-a: ¡c:uu|aa: |csi ucu|c:tu| |a:at.B

Bab 2 met4da pe7c4baan

Alat
O clas ¡lasti| |c:i:- . 9 clas
O la|u |ccil :suca| ciau¡las . ¯ la|u
O la|u |csa: :suca| ciau¡las . ! la|u
O Icu|a-a :·uca| ciau¡las . 1 lua|
O llasti| |c:i:- . . lua|
O la:ct -cla:- . . lua|

la|a:
O a:uta: lcl 0.1 \
O Ai:

a:-|a| |c:ja
1. lc:i|a: ta:ca la|cl . co:to|. A.l......l ¡aca uasi:- uasi:- -clas
!. \asu|a: 9 |ua| ¡a|u. cia:ta:a:va 1 ¡a|u va:- suca| cililit tcu|a-a ca: ! ¡a|u va:-
lc|i| |csa: u|u:a::va |ccalau -clas va:- tcla| ci|c:i|a: la|cl
!. laca -clas |c:la|cl D.l.l ciisi cc:-a: lcl 0.1 \. -clas |c:la|cl l..l. ciisi cc:-a:
ai:. ca: -clas |c:la|cl A ca: l |a:va |c:isi ¡a|u saja
+. . -clas |c:la|cl :l.l..l.l citutu¡ cc:-a: ¡lasti| |c:i:-. ca: + -clas |c:la|cl
:A.l..D ci|ia:|a: tc:|u|a
.. Auatila| ¡c:u|a|a: va:- tc:jaci ¡aca |ccso|a: |a:i:va atau i!+ jau.

|B

lasil lc:co|aa:

.· 1o/0 t0-oo2o·o- $0/0o2 ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
sebeium
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
sebeium
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A
A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a


lcl 0.1 \
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

||

lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡.1o/0 o0-oo2o·o- ·0·o1o| ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
se8udah
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
se8udah
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:|u|a

lcl 0.1 \
lc:i:- litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

|Z

lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

la| ! ¡c:utu¡

lcsiu¡ula:

aci lcsi va:- cc¡at |c:|a:at acala| |csi va:- ci calau ai: va:- tc:|u|a a:ti:va ¡c:-a:u| o|si-c: ca: ai:
sa:-at |uat. la|to: ¡c:vc|a| |csi |c:|a:at acala| ·! ca: l!· A-a: tica| tc:jaci ¡c:|a:ata: va:- tica|
|ita |c|c:ca|i. ua|a |ita |a:us ucla¡isi lo-au |csi cc:-a: cat atau lo-au va:- ta|a: |o:osi a-a: tica|
ci ¡c:-a:u|i olc| ·! ca: l!·
|B

lc:ta:vaa:

1. la|u ¡aca -clas ua:a|a| va:- uc:jaci |c:|a:at ·
!. ·aua|a| |ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at ¡aca sctia¡ ¡a|u· i|a |c|cca. u:ut|a: ¡a|u |c:casa:|a:
|ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at:
!. la|to:ia|to: a¡a saja va:- uc:vc|a||a: |csi |c:|a:at ·
+. i|a |csi ci-a:ti cc:-a: lo-au lai:. uisal:va aluuu:iuu. a¡a va:- tc:jaci· clas|a:

awa|a:

1. ·cuua ¡a|u calau -clas va:- ci isi ai: atau lcl.
!. Iica| saua.
1. la|u calau -clas |c:isi lcl 0.1 \ ta:¡a ci tutu¡
!. la|u calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
!. la|u va:- cililit tcu|a-a calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
+. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
.. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
o. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
¯. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
·. la|u calau -clas |oso:- va:- tc:|u|a
9. la|u calau -clas |oso:- ca: citututu¡
!. la|to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi .
O Di:cct co:osio: . ¡c:-:usa|a: |iuiawi
O llcct:oc|cuical co:ocio: . cisc|a||a: |a:c:a ¡c:-a:u| li:-|u:-a: ca:i |a|a: |a|u.
uisal ¡lat |a¡al cc:-a: ua¡ ai: laut
O ·xicatio: . cia|i|at|a: olc| :ca|si o|si-c: ¡aca tcu¡c:atu: va:- ti:--i
O lvolusi |ic:o-c:
|4

O lc:vc:a¡a: oxv-c:
O lclcu|a|a: uca:a
O Zat tc:la:ut ¡cu|c:tu| asau :·
!
. ··
!

O a¡isa: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au
O cta| lo-au calau cc:ct ¡otc:sial :ccu|si

+. Aluuu:iuu tc:sc|ut tica| a|a: |c:|a:at. |a:c:a lo-au aluuu:iuu ucuili|i ¡o:i¡o:i va:-
sa:-at |ccil ¡aca ¡c:uu|aa::va ca: lo calau aluuu:iuu ti:--i.


Daita: lusta|a


A||aci. \u|lis. !00!. (|. t0-0.·. Mo1o i.1o-o t.·.|o 1. i.1o-o 10-ooo :o|.. i-1.-0·.o. a|a:ta.
\i-as l:co:csia

A:is. I:i ·. ca: A:to:io oucs. !009. io|o- x.-··.o|·. (o· t..·0· 1o- x...·.. \ala:-.
l:stitut Ic|:olo-i \ala:-

·uu|c: l:tc::ct.
|tt¡.ic.a:swc:.va|oo.cou
|tt¡.ui-asi:co:csia.cou
|tt¡.o:|v:ci:a.|lo-s¡ot.cou
|tt¡.wi|i¡ccia.o:-wi|i|a:at
|tt¡.www.-oo-lc.cou
|tt¡.www.-oo-lc.cou|oo|s
|tt¡.www.-o:co:c:-la:c.co.u|
|tt¡.www.|o:a:a:a|i:co:csia.cou
|tt¡.www.lc::tcc|.cou
|tt¡.www.sc:i|c.cou
|tt¡.iacc|oo|.cou
|5

 8.9:8./ .9.3-07/./0.-:$9:7480-.3/..33 80./.3.9.3 .933203:.35:8::7.547...2:.3.7.39:8.7.8.3.5.9.7.2.3 $. 202-.8-2-3.3/..33.4748 .7./3..547.9..547././..547.80-:..7.3503.202-07./.3/9039:.9.:7:502-2-32.2.3503.-08 8.79:8.3 -...32.: ...:27 -      .5.3/..805.8090.5.390.9.3.9.2.3 .547.38.3.33/.3907.3 -03.5.3.2:./80-:.8507:/93.3/.0.99078008..9.7..-079::.9.5.78  ..3079/.7-0.73..3 2.3-0789039..4748/.3./3./.33.7.2. .7 -03.7802:..9..2.7..9.202-:.:27 - $.80.7-. 0 .3..32..3...37.230-03.3.3203.9..5.33203.2-.$%.7.88.33.3.9:.5. .39072.3.920309.3.82020:7.:-.7  88..19. 803..9.547.8/.503.3/.8../.8.94748 507..3.!03.7.547..3/..50..7907.332.5.9. 203.2...574808907...32:3..7. /..2-/..3/..39.2.98.203.2503:8:3...9203./7.3 5.9/.

-!03:9:5 O 0825:.380-0:2907.!03.3 O .3 :/:503.39.9.3.-..8.3 O .9.4748 .07 ..3 O !079.3!03.-094/0!07..78 .2..19.7%047 .9 .3.-0.-!03/.9.    .9.4.3 -.3 O %::.3 O :/:503.9!07.3 O . .2.2./3.4748 O %.::.3!07.7!:89.3808:/..4-..3 O .3           .2.::.4-.-!03/.07.8503.19.3 O .9. O %..3..2.-0.9.3 .90.4-.8503.7 ./3..

 .8/03./.2-.: -08 74384.7 507.3.3 .3:/.33.8 /03.2:3/:/.3 .3.8 /./..3 /.9 . 4.9203. 203.3 20302505./.8..: -08 8:1/./. /. 2./.05. -0-07. 0709 ... /./.2:9039:-8.5.05.3 .20.2 .947..9.3.54748/.07:8.5-8..7./3. 202-039:803..3 3:3.5.3 -. 90780-:9./3.4.34748 02-.-907. 9:../.79.8-078/..9.5./.-08 :/.3 4.3./ /03. -08 48/. .9 907..7.92.-08 .3 20302:.7-08/.3:/.7 -.9 /.3 ..5 / .3-. /03.80/920250.-:./7.2.3:.9 .9. !030-.3 903503.8 80.9 ..: -.5.-.33:3.7.7 :33...3 :.2: 20.7 574808 0897.48/.-4748 .84.7.3.3203.9 -.73.970. .2.3 /4./:/.. 203.2/. 8:: 002-. 2032-:./.3 .9.: .7:9 .3 -0/.3.380-. . /804. ..9/.84.9907./.9907. .72.3 -..57480847481909. . .9/-0/.907.  .3.9..39: 803/7 /.748/.. -07.3-07503.9-07-0/.9479475030-. .3 :.5..9..7..3 205:9 02:73.7.3/. 9.2.947 1./:.3 /.9907.3.7. 34/..7 08 /.. 202.. 2:/.9 802.-..7.3.02.347488.:9 ..7.549038.:1.9 .8... 4748 .7.7 :. -. :38:7 :38:70:29.3//.. 4748 0.3205:993.3 -07.703.3 0-07. -08 48/./3. 3/80-:948/...7.3 9079.347481 4748/. -07..2 -070.3 907.3 9.8 /03.500974/.2 -08 / . /0138 .3 /.348/.3 80-..7:907.8:/. .3 /.3 -.:9/.7 203:9:5 5072:.2::.3. 4. 50789.7..38.3:9 4748 /.32030-.9 5.9 .3403 .:38:7 2.4.4748 %::.-..5 :..2: ./.3 -08 9.: /80-:9 :.9.7.:/07.3.9503. .3 $0.8 /.9 /03.5.8. .3 897:9:7 -../.348/.-07 70.7 3:3.3 -08 90780-:9 84.5.3 ::2 07389 .33:3. 8090.3 203.: 009742.9.7.9.... 807..: 5. 9: 9/.3.8 .3 207:8.5.73:3. .././.3 50.5. .3 O 0309.5.3.. .3./ 803.3 . :38:7 -08 -07 70.3 -./../3.9 .9.8/03.9.9: 507803.7-./.9.7. 5.3 .2 -0-.39: :39: /. 4748 .9 20.3 ..O 03.907.2 8.7/./.-8.3 203..58.9:.947 /.7..3-070.947 /.: 5.3..9:.2: 5.3 .3 -08 .-0890780-:9802..3 202-./8. ..5.7.:9 0- 2:/.3.3 0./.703.8..4748 . 9: 07.3 5.3 :39: 502-:. 9.947 805079. %5.78.3.9..2.5.-.703.49..3.3 . ./ .9.9.920302:.3. .: -08/.2.1./ 9.3 .-..:7.2.7.5.907./. 43943.37:2..2 -039: 803..//:.. /.3 3.3 /:3.7%047 4748 /.39:35. 800/..58. 502. /0897...:/804..9..2.9 907..3.3.2 07./..3 2:/.2: .3:/.3-07. 0-.25:7.3 -039: 789..3 :/.

5. /.33:3.347481 . 2-:3 5.3/.8 0 :/.8.:.. 0 .6 07 ./3. -0.:4027.3 /02.7 .8:4254303 4254303 703//.05.7.3 47.2 :/.3 90780-:9 4:7 /7403 1:47/..43 80-..9 3 :2:23. 0-4.9/3/.9.5.3 -0-.5.9.34803 4394.3 4748 2032-:. 2..9:07:8. 897 -.27:.9202057./.9/9:3-.02189.. 90.9:-..7:39:57480847483 ..47..33/:897 !.57480870.3 809.. :9. -... 4748 .3 /. 90705. 80-.7.3.7.3 570859.2 .4394 47484..2 -.9-073907.9-08 $7:9897/5.947481/./.34.2 805079 /.3 80-.39 -0: / /.83.7.3:3.8.2397.2 .3 4748 4.3-.3 1034203.3 $ .9248107 /03./.3 -. 2.790 5.3.3 4.8....2 -08/. .-.3 907-039: / . 207:5.8 /.9:-.3439.2 -08/03.3...3 -08.92030-.3-0781.8.7.34748 907/7.9.2 -039: 803.3207:5. /.8/03.28.2203.07484 /0-: 8079.00974/0/. 80-.3.3.23/:897 -.3 /.5.8.5. -007.0.3 474810:/.3 43 9:.203.7.2243.3 .2507.3 ./..80-.890780-:9/.907/..7.2 -039: ../43/03./... 203.8 .8.3 -./. &/.9:48/.347.7-07:-.83.9-07:-.3 90.2. 3.33:2:23./ /.2/.7/.3.95748084748507.9 5748084748 &/.3 5. .3 .8 /03.9.9.5.3 4.94/-.3 207:5.3.05.7 5:8.7900. .3./.. -07.2203.3$ .80-.35.9 502-078 03/.7.3/.. 207:5. 5.8. 8079.73.3 805079 48/.3.2 7:.3/./:3.-07:9 34/.: /5078.7:8 80.203..9:-. 80-.8 .3 -.2.  !74808%07.73.9 $  080-.2..3/:3 ../. 5072:.2 .3 907.6      70  .0 8 70 . 50325.3 503:3.3 .7.- 9: :/.9:  ./5.9: 80 '70.3 90705.5.370/:843 /7403..7/..8 . 9072..8.2 5072:.2/..9 202507.7 202-039:  43 0 . /. -007.2 .3:39:83908..3.8.3 2243. 203:3.8009743 /.. /..94/ . 907./ ./ 2.9..7./ /..8.8.380-..32.:.20./..290780-:9//.-.380-.3 :39: 502-:.790 .3.84.3..  . /05.8 ..3 $  . 3.34/002:/.3 ..:5:3 80-..9.5.7.9. 5.3 5033..33.3-.3 803.34/ .83907.9 903..9./907. 8. 2243.30. /03.9743 90780-:9 /03.8. 07:.7-43 /48/.05.8 0 :/.. -0-. 0/:./.347481 .:39:83908..7. .3907-039:3.30097430/./435. :39: 203..947481/03. /.9:907.35.3/.5.3.3 3 -07. 574808 4748 907.5. 200...7.8.8.3/03.2 :/. 8:: /.5.::5-.8.: 4803 /.9:-.8 .8 .7..8  /.3 5005..3 -. ./3.9/50740 /.38.3.5.2-.5.8.3.3.5..3 2.3 574808 .8.: . 397403  /.3 5:5: 0.9./. .9..3 -.5-./:3.9..9.3907. .9. 507803.2:/..9.-3.9..3.33/:897:2:23.3 8.20.7.9 .9/3...2:3 /.33.549038. -.3 ././.2 3:3.3:2:2 ..8.3-.8..3 3 0 :/.9 907.57480847489/..370...9 48/..3 -.. -08079./5..2/2.7.3 3472.: 503..074-43 /.:8:1:7 $ .3..3 -07.3009743.8..2. 207:5.3009743 .3 5005.9 2:/.6 70 .2 -.3 203438:2800.28:1.7.7./.947 :39:202-078.3 /03. ..8 54:9.390748/.6 0<       #0/480 8   .8.-. 574808 ../-.9-007.94/.:-..9  /.70..6  /7..4748 4748 .3.8.-. 03.3.9 503/33 :.7.:5:3 47.94/..3 574808. .-.. -.3 507803..73:3.../ 48/.3 .3:9404803202-039:-08 48/.02-..3..3 !03:. &39:.347. 203.7 70.34..3 -.3 48/.8..38:3/03.9-08 48/.84.7:93.239039:/.32005./...3-0781..7.-.2 20-.7.3907.

80/. 4.9 203.3203.3:/.54.3203.:/039.8..73.75079./..5.. 07:8.8 .703.7...9.3. 907-:. /.9-07:5.3.39/.58/..3 574808 .7 -.9 . 43 43 /.3474880..38:3/.3 43/8 3:3.2 .89.3/-07.9: 4748 . 907.3.//.32033.. /80-:9 .3 907.:.3. #0.3 -07.80 ././.9 0- 905. .3 80-./.9.25.3 80-.38:3-07:5.5..25.7.9. 70/:8 . .94/.:.33.3907. .80-.-.3 $0/.-..2-./ -0781. 5.2 90780-:9 $0/. 907. 507.2.33.9 $0.. 2:/.3.. 9.34107. 4...3. 4748 207:5.7.7 9.3 5..9.202507.81.3 3/:87 .8.942 ./.7.93. /..3/92-:.3 -.5 2085:3 . .3 203:7:3.3202-07. 4748 /.3 -.58.703.2-/.: 70.34107...6  .91 092-..9 -073907.33.2 /.38:3 .38..8.7.94748/.7.3 907.9248107 .7 4..307:.8:9-07:-:3.7..3 5.3 4748 902507.4.9 202-039:803.9:7 93 . 907.848/.7/4..80.3 907..38107 009743 /. /.320.8. -07:5.9809.703.9:-.83.2.803.7 5.3:3.9.73./.207:8..9: 47489/./907.9.2..3/92-:.97:37:5..93.3 802.919.3 803/73.:3.307:.91.7 ./.4250889.5.2 0. 07/.83.703.7 -078 .8 2.7.5 009743009743 ..3-07-039:074548 $0/./03.-8. 40 .07. ./ 43 43 /03.907.9/./:.-08./..9.33.7.9907.4.3 2005.8 /. 97.3 -.--7: 3:3.3 018038 50753/. 0.7.9 503:.9. 2.3803.433803..-.9./.. 4.3.8.00.3. 07:8.540.:5:3 .3 -07902507... 904798.9070393.90780-:9 202-07.9.2./.3 907.3 .05.3/92-:..2-.3.848/.35:..3 5072083.3./3.9 /80-:9 4748 4748 //01038.33.:3 9.5::9./3.7  . -.203/:34...:3 80-0:23.:33.-09.9 /.7 3..703.95474:8 803.7:9 03:3.34748/.3.2 .8./5.33.8.3 574/:.3474880-08..5...3.9 /.9 .3 5025.7439./ /3:3.. 207.38:3 /03..7.25.: 89:9:7 -../.28.:2:.33.3 5.3 503..3 .8.39.42508./. 2039.7.. . /07.3 .3 /03.3009743 ./.50303/. 203..2-. 907.3 3:3.3 574808 907.3 .34/./ /3:3..8.3 90793.4.3 5.3-07./.9.33.7 3:3.34748/./.3 203.-./9.8.: 80-.-.-.3.9574808507:8../ / :/.4338007..9 4748-0870.3 /.37:8. .3 .:2:3:2 2025:3.7.. :8:83..3 4748 8:3: :.3 .2 /.7 4748 .-0:2907.70.. 50303/.: 0- 30. 4.33/:87203.2.8.-08  48/.90780/.38:3907:8 80-./3.2-..3 4.3.3. /.. 503.3907. .: 81.7 .9:0384.. /:.:3 3/4308.59.38:3 .8 4     07 . 4748 -.89.5.503072.3 -.3.8 /03./.9:7/.73.3:943 0 9/.: 23.9. 07/.-07.38:3 07:.7.:2 08..2425080.25.3 5025.583.74748 .9: 4748 .8.07:.9.3 5.:3./.39/..   8/.8574/:8.: .8 /2.307 9.33:3.8 /2.3 5.3 /92-:. :2:2 89.3:9203.703.2 0 3:3.94/.9 4.8.3 203/0.3/.305.2.8..3 .3 80-.9/../. 9.3 507.-.3 80.9.3.58.3 009743 5.32.2. /.2 ..3 7:8..: 8.3/-07.9 4748 907./3.. .3 -08 3.9 5474:8 803.73. 574/: 4748 5.8 009742.9907.9.3...9424.-/./. /902-:8 40 :/.2:3 574808 4748.7.2 -07.-0781. .9.0. 549038.3-. 4748.7. 439./ 70.9743 .2-.2-.34803:/. 4748 207:5.850009742. /03/.33.3.7.3 -07. .7 %09. $07.24748.3 -0781.3 .:/507.

. 803.33.89.3907/05488 80/.3 //.3 5.5 3:3. 1.34748 0748 O 4748 207. 4.7.3.907.3820 907. 3 /./50.07. 203./.93.9.703.3 907.2 ./. .0.0.5802:...3 .3 897088 .8..2 .3 .9..7:38:74.703.3.3-. 902507.7:/403 .907.7 ...3 4./3.3 907.. 4748709.-.3.907-039:...47748433/:. .3907-:.503:7:3.3 203:7:3..-.0./ 4748 207. 4748 207.3 4748 8:2:7. /.3 5.7 89.3 4803  /:. .58.3.9.2 803..8-:973.3907. 9: 5.5.7807.9./ 503:7./3.039.-.39/..7 4.58.90.2./.3203.-.94/. 742 7  .38:3 .3 90780-:9 .:897:9:75.5..703.8 -.3.3.2 4748 802039./. 4...7.3203.39074748 O 4748 709.2 .3 4748 ..33./.3549038.00.9.20709.3 /2038 ./ 5.9::38:7 5.3:.3503..0.. 907.9.039: 039:4748 039: -039: 4748 /...3907..38:3 .4./0745485.3 4.8. ./.39./ 5./.39...39./.3907.3 9079039: 805079 -./.3. 907.3 ..3.-.7.9..9503.98 /3:3..7:9./../5.-8 80/.02./ 50.7:9.-07.81 80.9-07-.3.5.907.9 .9 ./:.58.203.9: /.7.7.4.-.. .30-703/./ .3 2030-./ 5.7:9.3.3 $0/.2.2 .2 90. 4748 .43897:8 080.9 -07:5.7..2 . 1.. 5072:.0./.02..3 203.4.0-703/.7./5.5.3 . .. .3  .24748.. 803./.3 5.9 8.58.3 4.3./1:8/74030/. 2.3 47/.-.3 4. 5.3 ..3 4748 .3 .9503.. 8.34/.3820 907./.. .3 .. 8.9.3.92030-.2 . 507.3 5.3 907.3 4748.7:90009749 -.7.9.950.-.3:. /03.7 800. 4254303 0.370/:84803 !.3 /./.3 ./.1.3 203.2.58.3 .9.3 47481 $.0.3 2.3507.3 009749 907. 4748 ..9 .907. 4748 .90..3949. /.9503.7:3:3..72:. 7039.7.0//7403 .3 5..8.9.203/.3 /.47748431.3 /. /:.3 9/... 807039.3 203.9:.3 907.24748.3 70.3 ./5./5.4748.. 803 0.34.39.38:33.4774843.9..3 /.81 50./ ..7-437039. 0. / 3:3.2.3 3 /.91 -08.4774843 1..-.5 / -.9 4748 207.0. /:../ 503:7:3.3 570.3 -07:5.3 ...5/./:././.2. 5... 5.2 ./3./:.703..9 90780-:9 O $00.3 47481 $0/..5072:.-.3..38.9 7039.3 :.3 /.3 47488:2:7.93./.-039:4748/2.3 /.3 202549038. /03.9 907.81 /5072:.2. /:-:3.3 5. 4748 8:2:7.3907./.9.907.0 O 4748 .3 /3:3.47484.909. 203. /80:7: 5072:.2/.3 742 /-.3 -..0-93  O 47488:2:7.3 //.3 /03.8907.2 90780-:9 .:.2 4748 207.5.:89039 .34.9: 07:./. -07:5.7:/403907./.3 -07.3 -.3 . 5. /./:../. /:.3 502-039:.3 907. .3 202549038.3 902-.00..91 805079 ./3. 50303/. 4748709.:38:7 $..7.39073/:3/. 8.3.   //. ..96:0 .7:/403 .3 0- .7.907.9.2 4748 /.9./:.3.8:.00.../.2.9.4748800.3 897088.307:.-.5.-..285.3903.5397.2 .3 203../. 4.3 -07:.9:7  4 .3.34748 4..33.3 20303/.2.94803 //./ ../3.3.3.290780-:9/-./.3 -./ 80.4./.338.0.2 .3.7-/.50. .02... 9.7.9.3 907../.0//7403 474839077.2 -039:803.307.81 %07..9.0-93. $05079. 90.9503.3 549038.3 5072:.3 -./:.81 /.-.7 /..8/.3.39/.3 5 803.9 O 4748 709. 4748 4.3 4748 709.96:0.47748433/:..3 4748 709.90.3 907.9 907.9 90.2.5./.3.3. O 4748 .3 0:.3.33:3.-../.8 !../03....3. 70..3.8 -:97 03..7./47488:2:7./48/.3.7:9.3 O 4748 39077.803.3 /..7 507 8.0.. 9.3:38:7.3./:./:.3 9. /-07 507.2243.4774843 .7 .3907.3.3 -07:-:3.34748.33:3.9574/:4748/.507.8.2 40 . -039: 4748 .35033.25.9::38:7502./.3/:3.-..9:8..7 203.3 4.3907.84.7.8 902-.5..

.9!738580/07.00..3 .05. 42-3.3.90/4907..3 -./3..2:203.5..7.9./. ././.32.3 507.39.3 47481 /.7.3439. :39: /03/..9.7.2 -07/.33. 5072:.2:3 909.3 .3.:4748/.3 7:5.  09:-.3 507.3 .7907. 4./ 5.8 .3.7.30-50393 ...3 203::7 43 4.5.9.3 .347-.9.009742.-.3. .9.9/.-039:-039:4748. -8..9./5474:8/.32.380-.3 ..3 50703.3.: . . 3.:-.3 907.3 907/. .3.3507-0/.9 .3.474890780-:9/03.3203.3 90780-:9 203.5.3 .3 .3.5.. -08 /.9./ 803.../.3 /03. 502-..5.5.7 .3../5.:.55.3. 1:/.3:.3 /.3 /:3.9.7.2 .3907.3 4.9.742 300 28..3 28.3.3:2:7 10920 507..0. ..3800.: -07/...5.9.3.3 . -.92030-. 50 74/.8/03.9 038 3:3. 97.3.3-0-07.-7 8.58 -08 /03..2. 4748 .3 80/07.5./:3..3 -08 80/02. /03.7.30...5 :...3.32094/. 803./:../.2 . 55..3 907. -.8. 085:3/02... 0/05.5:7/.7.50.7 /.38.2.32032-:.8.3.9 /907.3 -08 9:.3 -08 /03.: 4748 .3 1. .8.3 07:7. -. $03./3.7.0..3. /03.3$%$$$%.3 .7.3 907:9./3.9/.  03. -072.3.5.2 28.3 -.8.7../.8 /./ .39.:.92033.3 93 805079 ..3 203::7 -07.3/..2: 50305:.3 .3. 5.4748 .-:.8 3:3..3/:3.203::70.. 8050/.7.7 !03::7.%07.3 203::7 43/:9.3907.90780-:9 4394.7.3 /.2094/.3 /-039: /.9../..3 203. 5030.7..3 20.3 :/.3..3-07.3 2030-.-.3/..3 5.5.302.3 5. . /03.: .8:/.0.7.3 /. O 4748 0748 .55.90.385479.3/03. .3/:3.3 /80-:9 /03.3/:3.7.92033/.3-07-. !03::7..9..5.3 :39:58./.... 203:9:5 .././.33.9 .93. 2070.50::7.25:7.3. .7.7.3 5.2 2.370..-089:..3 .:.3 /.3 :39: 203.7.39..3 0. :.5.9 -.3.3.8 /.3/.907.0..3..-.2 5.9907.804./:.3.3.9 /3:3.9.89.8 :2:2 ./.3 -/.

7..7 -07902:/03.3 .7. /03. /0 .902-.9 / 03/. /:3.7. % 80.:/./.8.3 203.35072:.3. 2:. 2.32:3..5.3 .3 907807.9 /.3-085.3.7.3 :.7.9    . 203.33.9 /-...-8./.7.3 /08-:9 /03. . .7.7 ./..5-0-07.5.2 90344 503..5 203:: -08 -:.3 203.3 902-./. -08 /. 902-.33..3.5.0.80/07.3.9.3 9/. 2070. . 907-:..909: 809.3 0- 2:/.39025. /03.3-.3..3 24-  4-. /02-.. .: 03..9:80.3 !# %$ %  . .3 :39: ./0.:/..3 . 9/.7. .3-08..80-.9-. -07. 2.3-08202-039:.9: 203/:3 -03/. 3 -. 90703.8.:7 55..7..9 /03.33.3 5.80-:. -03/.9..3903.7.: .3 /. 93 /. -8.7.9 :.7.7 -08 ..3/3.9 203. /9: 80-.2038.7. ..9. .080..7.3 2030250.

-0/.83 2.3-:.39.3.3.4-.3        0.3 . 0.33.3.3.25.9.89-033  .:./9902-.20..8 %02-. 2.89-033 /.-0   /9:9:5/03.507:-..  .507.:.3./. $:/..8-07. 8:/.390.4394  5. 7 0./-07.-0785.25.3.830./.-0 .3/.07.-0 /8/03.35.0.3.3 0--08. :.:0.3. :.0/.: :.3907-:.-0  /8/03..:-08.30.-0   /-./.7::7.9 O O O O O O .-2094/./..8:.25.8 !.          07./5.0084.8 !.8 !.5./.8.7 8:/.7.2.-0 !..8-07.7.8-07./.35.3907.3 .89-033 !..3 O O .2 .8 .73.38:/.7:9.   ./. 0.8-07.30.39.:].7 /..5.85.9..7090.8-07.3.: /.: !.:8.

3.8%079:9:5 0.  .73.9. 0.7:9.-: -078 73 %07.7:9.-: -078 %/./3.-0!03.      ./3. 0. 0.8%079:9:5  0.3$0-0:2907.-: -078 %/.4-.0:5 .-: -078 73 %07.8%07-:.-: -078 %/.: 0..4748 .3   7 7 033 033 %/.: 0907. 033 -: .-: -078 %/.0:57 -: .8%079:9:5 .73 %07../3.-: -078 %/.  033 -: .-0 038 .73. 4748 . 0.73 %07./..0:5 . 0.-: -078 %/. 4748 .3 $0-0:2 %07.73  .73 %07.0:57 %07.8!07.0:57 -: . -: .8%07-:.73 7 7 033 033 %/.0:57 -: .73 %07.!.8%07-:.: $0-0:2 %07.0:57 %07.8%079:9:5 0.3 !.3  %.8%07-:.2.0:57 -: .3 !488!. -: .

: 0907.. 0.-0 038 .8%07-:.2 %/.: 0. 0. .0:5 .3 %07.8%07-:.73.: $08:/.3   7 7 :330.73.3 $08:/.8%079:9:5 0./3.  .   -: .2 %/. :3307. 4748 .8%079:9:5  .907.-: -078 %/.5 :330.9.4./.73 0.5 -: .3 !488!.0:57 %/. 4748 .73 %07.7:9.73 %/. %/..-0503.2.8%079:9:5      %.3. :330. 033 9. 033 -: .3 %07.8%07-:.3 %/.8%07-:. 0. 0.73 %07.-: -078 %/..4748 .0:57 73 %07.4.. %07.0:57 :330.0:57 $0-. :33 0.3 73 %07.3 !.73 %07.9.-: -078 %/.8%079:9:5 7 :33 .0:5 .9.3808:/./3.0:5 . %07.0:57 0.0:57 $0-.7:9.73 0.!. %07.8%079:9:5 7 :3307. 033 9./3.73 %07.

 2.2 %/../507..7.3.3.34748.39.8%079:9:5      .79/.-503:9:5  0825:.3..--08-07.3907-:.0:5 .907.3            .3//.3.7:4803/. /503.9.9 ..7 8.9.793.9:.3 .003/. 0. 033 9.79/..7.9. ..584.2./.-08..3. 9.:4..2./08..2-08/03.503.7:40 /. /./.73 %07.9.9475030-.7:820.9.05.3 .9-07.39/.7.9.7.

947 1.8.0.5.0.20..393 O .:5.82.7/.7.3/.:/.703.35.3 0.:..2. /.:43/8273/./03.34.35./9:9:5  !..3203./.9.43/80-.3  !.3/8.20. O 0.3/9:9:5  !..84843/..:/.8-078..05.3.474.8.8.-.3/9902-.9./-07./.8.5.848035.20.95.3:.        !079..7.943/.9.2.20.5.20.3/9:9:9:5  .8./0.: 28.3-078..9.05. /.-907...8.9:7.:2:3:2 .3/8.3/8./3.  !.20.8.5.3/9:9:5  !.2.9  .3-078.:/.35.8. :7:9.947.:/./3.3 28.:9 O /.35..3.809..9  $.:..7:3:3.7/.9  .20.3-..39/03.9475030-.4748435037:8./9:9:5  !.3/8.79.3.32..-.7.3.-08/.5..  %/.8....7...20.84843.7-.:/..:/.8.3907.8.79.:43/8273/.02.902507.  !./.3 .:-07/.55.9.3907.3-08-07.-..:/.4:8/7403  .34070.5.-.7./.20.4748 O 70.32030-. 9.-0-0/.3/9:9:5  !.3907-:...9./3.3907..20.3/9:9:5  !.7.:./9:9:5  !.7.3  $02:.503.974.3/8.

2.35.:2:3:2202547 547.3 3899:9%0344.7.3403 002-..7.58.7:9502-039:./.9!74808/.5072:..9 .34. . 78 %7$ /.4.2/0709549038.9907.3%03.2/.79.90.2..  .343897:8.5072:.34748 .3:/.5.38...33.5.. .O O O O O !0307.8..-.2  $  .:2:3:293         ./.3-07.3394344208  .:73/4308. .3 $:2-073907309 995.83/4308.3./ :8  !0309:/././.703.70/:8  :2:3:290780-:99/.3 8...19.//..4.7!:89..2 09.34/..

/ .44 .42 .3807 .

 995.

.8 3/4308.42 . 2.

 995.

-48549 . 433017.42 .

 995.

50/. 47.

.

7.9 ..

 995.

 440 .42 .

 995.

42. 440 .

-448 .

 995.

 47/4303.3/ .4 : .

 995.

42 . 47.3/4308.3.3. .

 995.

42 . . 03390.

 995.

42 . 8.7-/ .

 995.

1.0-44 .42 ..

  .

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful