,547,3

lasil lc:-auata: lo:osi laca lcsi

Disusu: ·lc| .
Diuas Dcwa l:istia:to
lclas Xll llA !
·\A \u|auuaciva| !. ·icoa:jo
Ia|u: lclaja:a: !009!010

Z

lata lc:-a:ta:

Assalauualai|uu W:. W|.
·ava ¡a:jat|a: ¡uji svu|u: atas |c|aci:at Alla| ·WI va:- tcla| ucu|c:i|a: :a|uat ca: |icava|:va.
sc|i:--a la¡o:a: ¡c:-auata: i:i ca¡at tc:sclcsai|a: calau ja:-|a wa|tu va:- citc:tu|a:. Da: sava
sa:-at i:-i: uc:-uca¡a|a: tc:iua |asi| |c¡aca l|u ·iti Zu|:o| sc|a-ai -u:u ¡cu|iu|i:- uata ¡claja:a:
|iuia atas |iu|i:-a: ca:i |cliau.
Dalau ¡c:vusu:a: la¡o:a: ¡c:-auata: i:i va:- |c:isi tc:ta:- uc:-auati |o:osi :¡c:|a:ata: ¡aca |csi.
sava |c:tujua: a-a: scuua ¡i|a| ca¡at uc:-cta|ui |a-aiua:a ¡:oscs tc:jaci:va sc|ua| |o:osi ca:
|a-aiua:a ca:a ¡c:cc-a|a: tc:jaci:va |o:osi. \a|a ca:i itu sava ucu|uat la¡o:a: i:i. sclai: itu sava
uc:-|a:a¡|a: a-a: aci| aci| |clas ca¡at uc:au|a| wawasa: iluu:va calau |ica:- |iuia sctcla|
ucu|aca la¡o:a: va:- |c:casa:|a: cata cata va:- :vata i:i.
·ava uc:vaca:i |a|wa la¡o:a: i:i uasi| ucuili|i |c|u:a:-a: ca: uasi| ¡c:lu citi:-|at|a: la-i. ·lc|
|a::a itu sa:a: ca: |c:iti| ca:i a:ca sa:-at sava |a:a¡|a:. a-a: la¡o:a: i:i uc:jaci sc|ua| la¡o:a: va:-
|c:a:|c:a: tc:jaui: |c|c:a:a::va.
Wassalauualai|uu W:. W|.


Daita: lsi

B

ovc:............................... 1
lata lc:-a:ta:.............................. !
Daita: lsi................................... !
la| 1 lc:ca|ulua:............................ +
O ucul ¡c:-auata:
O Iujua: lc:-auata:
O Dasa: Ico:i
la| ! \ctocc lc:co|aa:......................... 9
O Alatalat lc:co|aa:
O la|a:|a|a: lc:co|aa:
O a:-|a|la:-|a| lc:ja
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: sc|cluu tc:jaci:va |o:osi
O Ia|cl |asil ¡c:-auata: scsuca| tcjaci:va |o:osi
la| ! lc:utu¡............................. 1!
O lcsiu¡ula:
O lc:ta:vaa:
O awa|a:
Daita: lusta|a............................ 1+

Bab 1 Pendahuiuan

ucul ¡c:-auata:
4

O \c:-auati tc:jaci:jva |o:osi
Iujua:
O \c:-cta|ui ia|to: ia|to:to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi :|a:at ¡aca |csi
Dasa: Ico:i

4748
Acala| |c:usa|a: atau cc-:acasi lo-au a|i|at :ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- |o:osii. lo:osi ca¡at ju-a
cia:ti|a: sc|a-ai sc:a:-a: va:- uc:usa| lo-au |a:c:a lo-au |c:ca|si scca:a |iuia atau clc|t:o|iuia
cc:-a: li:-|u:-a:. Aca ccii:isi lai: va:- uc:-ata|a: |a|wa |o:osi acala| |c|ali|a: ca:i ¡:oscs
c|st:a|si lo-au ca:i uatc:ial. o:to|:va. llAI ¡a-a: |csi ci |alaua: :uua| |auu. atau ci sc|ola|
|auu. atau ¡a|u¡a|u va:- tc:ta:ca¡ ci |avu. |csi :o:-so|a:.
a¡a va:- uc:a:i| ¡c:|atia: |auu· A¡a|a| |auu ucli|at aca
:oca co|lat va:- uc:cu¡cl ¡aca |csi tc:sc|ut· scuacau |c:a|
co|lat. a¡a|a| itu· lc:a| itu tica| |a:va sc|cca: uc:utu¡i
¡c:uu|aa: |csi taci. ta¡i ju-a uc:-|a:cu:|a: |csi tc:sc|ut
sola| ªucua|a:¨ :va. ltula| la:at. atau cisc|ut ju-a lo:osi.
Yaitu ¡c:sc:vawaa: va:- tc:jaci |a:c:a u:su: |csi |c::ca|si
cc:-a: uca:a ca: ai:. \u:-|i: |auu ju-a suca| scci|it ucu¡claja:i:va
ci sc|ola|. |a|wa |c|c:a¡a u:su: |iuia ca¡at cc:-a: uuca| |c::ca|si
cc:-a: o|i-c: :va:- aca ci uca:a ucu|c:tu| sc:vawa o|sica. ¡c:istiwa
i:i cisc|ut o|sicasi. aci sva:at tc:jaci:va |a:at acala| aca:va |csi. uca:a
ca: ai:. lcsi ca: uca:a saja tica| |isa uc:iu|ul|a: |a:at. atau |csi ca:
ai: saja. :auu: ci uca:a. |ita a|a: uc:cuu|a: ua¡ ai: ca: ci calau ai:
ju-a |ita ca¡at uc:cuu|a: uca:a tc:la:ut. \a|a ¡:oscs |o:osii tcta¡ |isa
|c:la:jut.lo:osi ca¡at scua|i: cc¡at tc:jaci cc:-a: |c|aci:a: -a:au.
\isal ai: laut. |auu tc:tu |isa ucli|at
|a-aiua:a |a¡al|a¡al laut lc|i|
uuca: |c:|a:at. ca: ju-a tia:-tia:-
¡a:ca:- ¡cla|u|a: va:- ju-a uuca| |c:|a:at. Da: lo-au |csi ci
alau |c|as calau |c:tu| sc:vawa |csi o|sica atau |csi suliica.
sctcla| cic|st:a|si ca: ciola|. a|a: ci|asil|a: |csi va:- ci-u:a|a:
u:tu| ¡cu|uata: |aja atau |aja ¡acua:. ·claua ¡cua|aia:. |aja
tc:sc|ut a|a: |c:ca|si cc:-a: li:-|u:-a: va:- uc:vc|a||a: |o:osi
:|cu|ali uc:jaci sc:vawa |csi o|sica. Dc:ct volta ca: |u|uu
:c::st a|a: ucu|a:tu u:tu| ca¡at ucli|at tc:jaci:va |o:osi.
lccc¡ata: |o:osi sa:-at tc:-a:tu:- ¡aca |a:va| ia|to:. sc¡c:ti aca
atau tica|:va la¡isa: o|sica. |a:c:a la¡isa: o|sica ca¡at uc:-|ala:-i
|cca ¡otc:sial tc:|aca¡ clc|t:oca lai::va va:- a|a: sa:-at |c:|cca |ila uasi| |c:si| ca:i o|sica.
Penyebab 4748
la|to: va:- |c:¡c:-a:u| tc:|aca¡ |o:osi ca¡at ci|cca|a: uc:jaci cua. vaitu va:- |c:asal ca:i |a|a: itu
sc:ci:i ca: ca:i li:-|u:-a:. la|to: ca:i |a|a: ucli¡uti |cuu::ia: |a|a:. st:u|tu: |a|a:. |c:tu|
|:istal. u:su:u:su: |cluuit va:- aca calau |a|a:. tc|:i| ¡c:cau¡u:a: |a|a: ca: sc|a-ai:va. la|to:
ca:i li:-|u:-a: ucli¡uti ti:-|at ¡c:ccua:a: uca:a. su|u. |clcu|a|a:. |c|c:acaa: zatzat |iuia
5

va:- |c:siiat |o:osii ca: sc|a-ai:va. la|a:|a|a: |o:osii :va:- ca¡at uc:vc|a||a: |o:osi tc:ci:i atas
asau. |asa sc:ta -a:au. |ai| calau |c:tu| sc:vawa a:o:-a:i| uau¡u: o:-a:i|. lc:-ua¡a: ca:
¡clc¡asa: |a|a:|a|a: |o:osii |c uca:a ca¡at ucu¡c:cc¡at ¡:oscs |o:osi. uca:a calau :ua:-a: va:-
tc:lalu asau atau |asa ca¡at ucuc¡:cc¡at ¡:oscs |o:osi ¡c:alata: clc|t:o:i| va:-
aca calau :ua:-a: tc:sc|ut. llou:. |ic:o-c: iluo:ica |csc:ta ¡c:sc:vawaa:¡c:sc:vawaa::va ci|c:al
sc|a-ai |a|a: |o:osii. Dalau i:cust:i. |a|a: i:i uuuu:va ci¡a|ai u:tu| si:tcsa |a|a:|a|a: o:-a:i|.
Auuo:ia| ::l! uc:u¡a|a: |a|a: |iuia va:- cu|u¡ |a:va| ci-u:a|a: calau |c-iata: i:cust:i. laca
su|u ca: tc|a:a: :o:ual. |a|a: i:i |c:aca calau |c:tu| -as ca: sa:-at uuca| tc:lc¡as |c uca:a.
Auuo:ia| calau |c-iata: i:cust:i uuuu:va ci-u:a|a: u:tu| si:tcsa |a|a: o:-a:i|. sc|a-ai |a|a: a:ti
|c|u ci calau alat ¡c:ci:-i:. ju-a sc|a-ai |a|a: u:tu| ¡cu|uata: ¡u¡u|. lcja:a|cja:a ¡c:viu¡a:
auuo:ia| |a:us sclalu ci¡c:i|sa u:tu| uc:cc-a| tc:jaci:va |c|oco:a: ca: ¡clc¡asa: |a|a: i:i |c
uca:a. lu|u: ¡a-i saat i:i uuuu:va uc:-a:cu:- a:c|a ¡a:ti|cl ac:osol. cc|u sc:ta -as -as asau
sc¡c:ti :·x ca: ··x. Dalau |atu|a:a tc:ca¡at |clc:a:- atau suliu: :· va:- a¡a|ila ci|a|a: |c:u|a|
uc:jaci o|sica |clc:a:-. \asala| utaua |c:|aita: cc:-a: ¡c:i:-|ata: ¡c:--u:aa: |atu|a:a acala|
cilc¡as|a::va -as-as ¡oluta: sc¡c:ti o|sica :it:o-c: ::·x ca: o|sica |clc:a:- :··x. Walau¡u:
sc|a-ia: |csa: ¡usat tc:a-a list:i| |atu|a:a tcla| uc:--u:a|a: alat ¡cu|c:si| c:ca¡a: :¡:csi¡itato:
u:tu| ucu|c:si||a: ¡a:ti|cl¡a:ti|cl |ccil ca:i asa¡ |atu|a:a. :auu: :·x ca: ··x va:- uc:u¡a|a:
sc:vawa -as cc:-a: |c|as:va :ai| uclcwati cc:o|o:- ca: tc:lc¡as |c uca:a |c|as. Di calau uca:a.
|ccua -as tc:sc|ut ca¡at |c:u|a| uc:jaci asau :it:at :l:·! ca: asau suliat :l!··+. ·lc| sc|a|
itu. uca:a uc:jaci tc:lalu asau ca: |c:siiat |o:osii cc:-a: tc:la:ut:va -as-as asau tc:sc|ut ci calau
uca:a. uca:a va:- asau i:i tc:tu ca¡at : |c:i:tc:a|si cc:-a: a¡a saja. tc:uasu| |ou¡o:c:|ou¡o:c:
:c:i| ci calau ¡c:alata: clc|t:o:i|. i|a |al itu tc:jaci. ua|a ¡:oscs |o:osi tica| ca¡at ci|i:ca:i la-i.

P748e8 1e7adnya 4748
lo:osi atau ¡c:-|a:ata: uc:u¡a|a: ic:ouc:a |iuia ¡aca |a|a: |a|a: lo-au va:- ¡aca casa::va
uc:u¡a|a: :ca|si lo-au uc:jaci io: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au va:- |o:ta| la:-su:- cc:-a: li:-|u:-a:
|c:ai: ca: o|si-c:. o:to| va:- ¡ali:- uuuu. vaitu |c:usa|a: lo-au |csi cc:-a: tc:|c:tu|:va |a:at
o|sica. Dc:-a: ccui|ia:. |o:osi uc:iu|ul|a: |a:va| |c:u-ia:. lo:osi lo-au ucli|at|a: ¡:oscs
a:oci|. vaitu o|sicasi lo-au uc:jaci io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: |c calau :¡c:uu|aa: lo-au ca:
¡:oscs |atoci| va:- uc:-|o:suusi clcct:o: tc:sc|ut cc:-a: laju va:- saua . ¡:oscs |atoci| |iasa:va
uc:u¡a|a: :ccu|si io: |ic:o-c: atau o|si-c: ca:i li:-|u:-a: sc|ita::va. u:tu| co:to| |o:osi lo-au
|csi calau uca:a lcu|a|. uisal:va ¡:oscs :ca|si:va ca¡at ci:vata|a: sc|a-ai |c:i|ut .

(-.1o lc:s7 lc

:aq ¹ !c¸ · 2
xo·.1o ·!:-¹ +l
¹
:aq ¹ + c 7 ! l!·:l
#01.|· ! lc:s ¹ ·! :-¹ + l
¹
:aq7 ! lc

¹ ! l!·:l

Da:i cata ¡otc:sial clc|t:occ ca¡at ci|itu:- |a|wa 021 sta:ca: u:tu| ¡:oscs |o:osi i:i.
vaitu i· ·0 = +1.o¯ V . :ca|si i:i tc:jaci ¡aca li:-|u:-a: asau ciua:a io: l
¹
sc|a-ia: ca¡at ci¡c:olc|
ca:i :ca|si |a:|o: cio|sica atuosic: cc:-a: ai: ucu|c:tu| l!·!. lo: lc

va:- tc:|c:tu|. ci
a:occ |cuucia: tc:o|sicasi lc|i| la:jut olc| o|si-c: ucu|c:tu| |csi :lll o|sica .

+ lc

:aq ¹ ·! :- ¹ :+ ¹ !x l!·:l 7 ! lc!·!x l!· ¹ · l
¹
:aq

lic:at |csi :lll o|sica i:ila| va:- ci|c:al sc|a-ai |a:at |csi. ·i:|uit list:i| ci¡acu olc| ui-:asi clc|t:o:
ca: io:. itula| sc|a|:va |o:osi cc¡at tc:jaci calau ai: -a:au. i|a ¡:oscs |o:osi tc:jaci calau
li:-|u:-a: |asa. ua|a :ca|si |atoci| va:- tc:jaci. vaitu .
B

·! :- ¹ ! l!·:l¹ +c 7 + ·l

:aq

·|sicasi la:jut io: lc!¹ tica| |c:la:-su:- |a:c:a lau|at:va -c:a| io: i:i sc|i:--a sulit |c:|u|u:-a:
cc:-a: o|si-c: uca:a lua:. tau|a|a: ¡ula io: i:i sc-c:a cita:-|a¡ olc| -a:au |ou¡lc|s |cxasia:oic:at
:ll ucu|c:tu| sc:vawa |ou¡lc|s sta|il |i:u. i:-|u:-a: |asa tc:sccia |a:c:a |ou¡lc|s |aliuu
|c|sasia:oic:at :lll. lo:osi |csi :calatii cc¡at tc:jaci ca: |c:la:-su:- tc:us. sc|a| la¡isa: sc:vawa |csi
:lll o|sica va:- tc:jaci |c:siiat ¡o:ous sc|i:--a uuca| citcu|us olc| uca:a uau¡u: ai:. Icta¡i
ucs|i¡u: aluuu:iuu ucu¡u:vai ¡otc:sial :ccu|si jau| lc|i| :c-atii |ctiu|a:- |csi. :auu: ¡:oscs
|o:osi la:jut uc:jaci tc:|au|at|a:c:a |asil o|sicasi Al!·!. va:- ucla¡isi:va tica| |c:siiat ¡o:ous
sc|i:--a ucli:cu:-i lo-au va:- cila¡isi ca:i |o:ta| cc:-a: uca:a lua:.


ampak a7 4748
xo.o·o- o1oo| .··.o| ;o-o 1./0..|o- 2o·;o.o|o· ·0.|o1oo .oo2 ;o-o 20-ooo2. |0.o·o|o- /0./0-·o| |0..o.·.
·cca:-|a: |a-ia: lo-au va:- :usa| ca: |c:wa::a |itau |cco|lata: ¡aca |aja cisc|ut la:at. ·cca:a
tco:itis |a:at acala| istila| va:- ci|c:i|a: tc:|aca¡ satu jc:is lo-au saja vaitu |aja. scca:-|a:
scca:a uuuu istila| |a:at lc|i| tc¡at cisc|ut |o:osi. lo:osi ciccic:isi|a: sc|a-ai cc-:acasi uatc:ial
:||usus:va lo-au ca: ¡acua::va atau siiat:va a|i|at |c:i:tc:a|si cc:-a: li:-|u:-a::va. lo:osi
uc:u¡a|a: ¡:oscs atau :ca|si clc|t:o|iuia va:- |c:siiat alauia| ca: |c:la:-su:- cc:-a: sc:ci:i:va.
olc| |a:c:a itu |o:osi tica| ca¡at cicc-a| atau ci|c:ti|a: saua sc|ali. lo:osi |a:va |isa ci|c:cali|a:
atau ci¡c:lau|at laju:va sc|i:--a ucu¡c:lau|at ¡:oscs ¡c:usa|a::va. Dili|at ca:i as¡c| clc|t:o|iuia.
|o:osi uc:u¡a|a: ¡:oscs tc:jaci:va t:a:sic: clc|t:o: ca:i lo-au |c li:-|u:-a::va. o-au |c:la|u
sc|a-ai scl va:- ucu|c:i|a: clc|t:o: :a:oca ca: li:-|u:-a::va sc|a-ai ¡c:c:iua clcct:o: :|atoca.
kca|si va:- tc:jaci ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| :ca|si o|sicasi. ciua:a atouatou lo-au
la:ut |cli:-|u:-a::va uc:jaci io:io: cc:-a: uclc¡as|a: clc|t:o: ¡aca lo-au tc:sc|ut. ·cca:-|a:
ca:i |atoca tc:jaci :ca|si. ciua:a io:io: ca:i li:-|u:-a: uc:cc|ati lo-au ca: uc:a:-|a¡
clc|t:o:clc|t:o: va:- tc:ti:--al ¡aca lo-au. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi su:--u| lua: |iasa.
lc:casa:|a: ¡c:-alaua: ¡aca ta|u:ta|u: sc|cluu:va. Auc:i|a ·c:i|at uc:-alo|asi|a: |iava
¡c:-c:calia: |o:osi sc|csa: ·0 |i:--a 1!o uilva: colla: ¡c: ta|u:. Di l:co:csia. cua ¡ulu| ta|u: lalu
saja |iava va:- citiu|ul|a: a|i|at |o:osi calau |ica:- i:cus:i uc:ca¡ai . t:ilvu: :u¡ia|. :ilai tc:sc|ut
ucu|c:i -au|a:a: |c¡aca |ita |cta¡a |csa::va cau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca: :ilai i:i
scua|i: uc:i:-|at sctia¡ ta|u::va |a:c:a |cluu tc:la|sa:a:va ¡c:-c:calia: |o:osi scca:a |ai| |ica:-
i:cus:i. Dau¡a| va:- citiu|ul|a: |o:osi ca¡at |c:u¡a |c:u-ia: la:-su:- ca: |c:u-ia: tica| la:-su:-.
lc:u-ia: la:-su:- acala| |c:u¡a tc:jaci:va |c:usa|a: ¡aca ¡c:alata:. ¡c:ucsi:a: atau stu|tu:
|a:-u:a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:- |c:u¡a tc:|c:ti:va a|tiiitas ¡:ocu|si |a:c:a
tc:jaci:va ¡c:--a:tia: ¡c:alata: va:- :usa| a|i|at |o:osi. tc:jaci:va |c|ila:-a: ¡:ocu| a|i|at aca:va
|c:usa|a: ¡aca |o:tai:c:. ta:|i |a|a: |a|a: atau ja:i:-a: ¡cui¡aa: ai: |c:si| atau ui:va| uc:ta|.
tc:a|uuulasi:va ¡:ocu| |o:osi ¡aca alat ¡c:u|a: ¡a:as ca: ja:i:-a: ¡cui¡aa::va a|a: uc:u:u:|a:
ciisic:si ¡c:¡i:ca|a: ¡a:as:va. ca: lai: sc|a-ai:va. lc:casa:|a: |o:cisi li:-|u:-a::va. |o:osi ca¡at
ci|lasiii|asi|a: sc|a-ai |o:osi |asa| vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a: ai:. |o:osi atuosic:i| va:-
tc:jaci ci uca:a tc:|u|a ca: |o:osi tcu¡c:atu: ti:--i vaitu |o:osi va:- tc:jaci cili:-|u:-a:
|c:tcu¡c:atu: ciatas .00 o.7

Bentuk-Bentuk 4748
lc:tu||c:tu| |o:osi ca¡at |c:u¡a. |o:osi uc:ata. |o:osi -alva:i|. |o:osi suuu:a:. |o:osi ccla|.
|o:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi
:cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca: |o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c:
:.....·..- .-1o.01 |;1..o0-. |o:osi i:tc:-:a:ula:. ·00.·.·0 0o.|.-o. ca: |o:osi
c:osi.
O lo:osi uc:ata acala| |o:osi va:- tc:jaci scca:a sc:c:ta| cisclu:u| ¡c:uu|aa: lo-au. olc|
|a:c:a itu ¡aca lo-au va:- uc:-alaui |o:osi uc:ata a|a: tc:jaci ¡c:-u:a:-a: ciuc:si va:-
:clatii |csa: ¡c: satua: wa|tu. lc:u-ia: la:-su:- a|i|at |o:osi uc:ata |c:u¡a |c|ila:-a:
uatc:ial |o:st:u|si. |csclauata: |c:ja ca: ¡c:ccua:a: li:-|u:-a: a|i|at ¡:ocu| |o:osi calau
|c:tu| sc:vawa va:- uc:ccua:|a: li:-|u:-a:. ·cca:-|a: |c:u-ia: tica| la:-su:-. a:ta:a lai:
|c:u¡a ¡c:u:u:a: |a¡asitas ca: ¡c:i:-|ata: |iava ¡c:awata: :o.0·0-·.·0 2o.-·0-o-.0.
O lo:osi -alva:i| tc:jaci a¡a|ila cua lo-au va:- tica| saua ci|u|u:-|a: ca: |c:aca ci
li:-|u:-a: |o:osii. ·ala| satu ca:i lo-au tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi. scuc:ta:a lo-au
lai::va a|a: tc:li:cu:- ca:i sc:a:-a: |o:osi. o-au va:- uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial va:- lc|i| :c:ca| ca: lo-au va:- tica| uc:-alaui |o:osi acala| lo-au va:-
ucuili|i ¡otc:sial lc|i| ti:--i.

O lo:osi suuu:a: acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ¡c:uu|aa: va:- tc:|u|a a|i|at ¡cca|:va
la¡isa: ¡asii. Ic:jaci:va |o:osi suuu:a: i:i ciawali cc:-a: ¡cu|c:tu|a: la¡isa: ¡asii
ci¡c:uu|aa::va. ¡aca a:ta:uu|a la¡isa: ¡asii ca: clc|t:olit tc:jaci ¡c:u:u:a: ¡l. sc|i:--a
tc:jaci ¡cla:uta: la¡isa: ¡asii scca:a ¡c:la|a:la|a: ca: uc:vc|a||a: la¡isa: ¡asii ¡cca|
sc|i:--a tc:jaci |o:osi suuu:a:. lo:osi suuu:a: i:i sa:-at |c:|a|ava |a:c:a lo|asi tc:jaci:va
sa:-at |ccil tcta¡i calau. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: ¡c:alata: atau st:u|tu: ¡ata| uc:caca|.
O lo:osi ccla| acala| |o:osi lo|al va:- tc:jaci ¡aca ccla| cia:ta:a cua |ou¡o:c:. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ccla| i:i ciawali cc:-a: tc:jaci |o:osi uc:ata cilua: ca: cicalau ccla|.
sc|i:--a tc:jaci o|sicasi lo-au ca: :ccu|si o|si-c:. laca suatu saat o|si-c: :·! ci calau ccla|
|a|is. scca:-|a: o|si-c: :·! cilua: ccla| uasi| |a:va|. a|i|at:va ¡c:uu|aa: lo-au va:-
|c:|u|u:-a: cc:-a: |a-ia: lua: uc:jaci |atoca ca: ¡c:uu|aa: lo-au va:- cicalau ccla|
uc:jaci a:oca sc|i:--a tc:|c:tu| ccla| va:- tc:|o:osi.
O lo:osi :cta| tc-a:- :··.0·· .....·..- ..o.|.-o. |o:osi :cta| iati| :.....·..- 1o·.oo0 ..o.|.-o ca:
|o:osi a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: :.....·..- .-1o.01 |;1..o0- acala| |c:tu| |o:osi ciua:a uatc:ial
uc:-alaui |c:cta|a: a|i|at ¡c:-a:u| li:-|u:-a::va. lo:osi :cta| tc-a:- tc:jaci ¡aca ¡acua:
lo-au va:- uc:-alaui tc-a:-a: ta:i| statis cili:-|u:-a: tc:tc:tu. sc¡c:ti . |aja ta|a: |a:at
sa:-at :c:ta: tc:|aca¡ li:-|u:-a: |lo:ica ¡a:as. tcu|a-a :c:ta: cila:uta: auuo:ia ca: |aja
|a:|o: :c:ta: tc:|aca¡ :it:at.
O lo:osi :cta| iati| tc:jaci a|i|at tc-a:-a: |c:ula:- cili:-|u:-a: |o:osii. ·cca:-|a: |o:osi
a|i|at ¡c:-a:u| |ico-c: tc:jaci |a:c:a |c:la:-su:-:va ciiusi |ic:o-c: |ccalau |isi ¡acua:.
O lo:osi i:tc:-:a:ula: acala| |c:tu| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au a|i|at tc:jaci:va
:ca|si a:ta: u:su: lo-au tc:sc|ut ci |atas |uti::va. ·c¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca |aja ta|a: |a:at
austc:iti| a¡a|ila ci|c:i ¡c:la|ua: ¡a:as. laca tcu¡c:atu: +!. ·1. o |a:|ica |:ou
::
!!

o
a|a: uc:-c:ca¡ ci |atas |uti:. Dc:-a: |a:cu:-a: |:ou ci|awa| 10 . cicac:a|
¡c:-c:ca¡a: tc:sc|ut a|a: uc:-alaui |o:osi ca: uc:u:u:|a: |c|uata: |aja ta|a: |a:at
tc:sc|ut.
O $00.·.·0 0o.|.-o acala| |o:osi va:- tc:jaci ¡aca ¡acua: lo-au |a:c:a ¡cla:uta: sala| satu u:su:
¡acua: va:- lc|i| a|tii. sc¡c:ti va:- |iasa tc:jaci ¡aca ¡acua: tcu|a-asc:-. \c|a:isuc
tc:jaci:va |o:osi ·00.·.·0 0o.|.-o ciawali cc:-a: tc:jaci ¡cla:uta: total tc:|aca¡ scuua u:su:.
·ala| satu u:su: ¡cuacu va:- ¡otc:sial:va lc|i| ti:--i a|a: tc:cc¡osisi. scca:-|a: u:su: va:-
¡otc:sial:va lc|i| :c:ca| a|a: la:ut |c clc|t:olit. A|i|at:va tc:jaci |c:o¡os ¡aca lo-au ¡acua:
B

tc:sc|ut. o:to| lai: ·00.·.·0 0o.|.-o tc:jaci ¡aca |csi tua:- |cla|u va:- ci-u:a|a: sc|a-ai ¡i¡a
¡cu|a|a:a:. lc:|u:a:-:va |csi calau ¡acua: |csi tua:- a|a: uc:vc|a||a: ¡acua: tc:sc|ut
uc:jaci ¡o:ous ca: lcua|. sc|i:--a ca¡at uc:vc|a||a: tc:jaci:va ¡cca| ¡aca ¡i¡a.
O lo:osi c:osi acala| |o:osi va:- tc:jaci aca:va |ou|i:asi a:ta:a iluica va:- |o:osii ca:
|ccc¡ata: ali:a: va:- ti:--. sc¡c:ti va:- tc:jaci ¡aca ¡i¡a |aja va:- ci-u:a|a: u:tu|
uc:-ali:|a: ua¡ va:- uc:-a:cu:- ai:.lc:-u|u:a: laju |o:osi ca¡at cila|u|a: cc:-a: |c:|a-ai
ca:a. lc:-u|u:a: va:- ¡ali:- sccc:|a:a |iasa:va cila|u|a: cc:-a: ca:a uc:-u|u: |c|ila:-a:
lo-au :|c:casa:|a: ¡c:|ccaa: |c:at:va. \cs|i¡u: ccui|ia: |c|c:a¡a uctoca ¡c-u|u:a: laju
|o:osi va:- ca¡at citc:a¡|a: a:ta:a lai: acala| cc:-a: uc:-u|u: io: lo-au va:- tc:ca¡at
cili:-|u:-a:. uc:-u|u: |o:cu|tivitas li:-|u:-a:. uc:-u|u: |c:at jc:is li:-|u:-a: atau
|c:casa:|a: :ca|si cc:-a: uctoca clc|t:o|iuia.

lc-itu |a:va|:va |c:tu| |c:tu| |o:osi va:- ca¡at tc:jaci. sc|i:--a scvo-ia:va |o:osi tc:sc|ut ci|c:ali
cc:-a: |ai| u:tu| ci|c:cali|a:. tc:utaua |a-i uc:c|a va:- uc:a:-a:i |ica:- ¡c:c:ca:aa: ca:
¡c:awata: ¡c:alata: ¡a|:i|. sa:a:a t:a:s¡o:tasi ca: iasilitas uuuu lai::va. ·c|i:--a |ccc¡a:
ci|a:a¡|a: ca¡at uc:i:-|at|a: uuu: :liic tiuc ¡c:alata: va:- ci-u:a|a: ca: va:- lc|i| ¡c:ti:-
la-i ca¡at uc:-|i:ca:i tc:jaci:va |cccla|aa: a|i|at |c-a-ala: uatc:ial va:- uc:iu|ul|a: |o:|a: jiwa.

encegah 1e7adnya 4748
la-aiua:a ca:a |auu uc:cc-a| |a:at· l:i:si¡ sccc:|a:a:va acala| ¨uc:utu¡¨ jala: uasu| ca: |o:ta|
a:ta:a ¡c:uu|aa: |csi cc:-a: ai: ca: uca:a. a:a:va |isa |c:uacauuacau. uisal cc:-a: ca:a
¡c:-ccata:. ca: ucla¡isi |csi cc:-a: |a|a: lai: uisal c|:ou. :c|cl :uisal ¡aca ¡cl- :oca sc¡cca
|auu. ¡c:vc¡u|a: atau -alva:isasi. Aca ju-a lo-au va:- ci|c:tu|
ca:i cau¡u:a: |csi scccui|ia: :u¡a :auu: tcta¡ |uat va:- cisc|ut
cc:-a: ·IAl:l·· ·Il atau |aja ta|a: |a:at. |iasa:va ci-u:a|a:
u:tu| ¡isau. alat ca¡u: ca: atau alatalat |cco|tc:a:|csc|ata:. a:a
lai::va acala| cc:-a: a¡a va:- cics|ut cc:-a: lk·Ill·l
lAI·Dll. vaitu ucli:cu:-i
|c:ca |csi ca:i |a:at cc:-a:
uc:jaci|a::va |c:ca citu sc|a-ai
lAI·DA. scca:a sccc:|a:a |isa cijclas|a: |a|wa sc|ata:- |csi a|a:
lc|i| uuca| tc:|c:a |a:at ci|a:ci:-|a: tcu|a-a. ua|a cc:-a:
"uc:cu¡cl|a:" |csi ¡aca sc|ua| tcu|a-a. ua|a |a:at va:- uu:cul
a|a: "tc:sc:a¡" uc:uju |csi. |u|a::va tcu|a-a. a:a i:i |iasa:va
ci-u:a|a: u:tu| jalu: ¡i¡a va:- ¡a:ja:-. uc:a:a ti:--i. ca: ju-a
uulai ci|cu|a:-|a: calau tc|:olo-i ¡c:cc-a| |a:at ci |c:ca:aa:
uo|il. o|a cc| li|at uc:a:a uc:a:a a:tc:a. tc:|uat ca:i |csi |a:· alu |c:a¡a uc:c|a tica| |isa
|c:|a:at· lctul. sctia¡ |c|c:a¡a wa|tu sclalu ci cat ula:-. tica| uc:visa|a: tcu¡at |a-i uca:a ca: ai:
|c:tcuu cc:-a: ¡c:uu|aa: |csi ucu|c:tu| |a:at.B

Bab 2 met4da pe7c4baan

Alat
O clas ¡lasti| |c:i:- . 9 clas
O la|u |ccil :suca| ciau¡las . ¯ la|u
O la|u |csa: :suca| ciau¡las . ! la|u
O Icu|a-a :·uca| ciau¡las . 1 lua|
O llasti| |c:i:- . . lua|
O la:ct -cla:- . . lua|

la|a:
O a:uta: lcl 0.1 \
O Ai:

a:-|a| |c:ja
1. lc:i|a: ta:ca la|cl . co:to|. A.l......l ¡aca uasi:- uasi:- -clas
!. \asu|a: 9 |ua| ¡a|u. cia:ta:a:va 1 ¡a|u va:- suca| cililit tcu|a-a ca: ! ¡a|u va:-
lc|i| |csa: u|u:a::va |ccalau -clas va:- tcla| ci|c:i|a: la|cl
!. laca -clas |c:la|cl D.l.l ciisi cc:-a: lcl 0.1 \. -clas |c:la|cl l..l. ciisi cc:-a:
ai:. ca: -clas |c:la|cl A ca: l |a:va |c:isi ¡a|u saja
+. . -clas |c:la|cl :l.l..l.l citutu¡ cc:-a: ¡lasti| |c:i:-. ca: + -clas |c:la|cl
:A.l..D ci|ia:|a: tc:|u|a
.. Auatila| ¡c:u|a|a: va:- tc:jaci ¡aca |ccso|a: |a:i:va atau i!+ jau.

|B

lasil lc:co|aa:

.· 1o/0 t0-oo2o·o- $0/0o2 ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
sebeium
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
sebeium
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A
A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c
Ai:
lc:i:- A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a


lcl 0.1 \
lc:i:- A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lc:i:-

A|u a|u. |c:si| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

||

lcl 0.1 \ lc:i:-

A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡.1o/0 o0-oo2o·o- ·0·o1o| ·0.¡o1.-;o |...·.
abei
Jen8
a7utan
Wa7na a7utan
se8udah
1e7adnya
4748
Wa7na Paku
se8udah
1e7adnya
4748
P488 Paku
eadaan
Paku
ete7angan
A A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-
Iica|
Ic:cclu¡ Ai:
clas Ic:|u|a
B Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:|u|a

c Ai:
lu:i:- cla¡ lu:i:- lcco|lata: \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:|u|a

lcl 0.1 \
lc:i:- litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:|u|a

I


A|u a|u. |c:si| Iica| \i:i:-

Iica|
Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡
I
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:

clas Ic:tutu¡

G
Ai: lu:i:- c:a|

lu:i:- \i:i:-

Ic:cclu¡ Ai:
·c|a-ia:

clas Ic:tutu¡

H
lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

|Z

lcl 0.1 \ lc:i:-

litau Iica| \i:i:-

Ic:cclu¡
lcl 0.1 \

clas Ic:tutu¡

la| ! ¡c:utu¡

lcsiu¡ula:

aci lcsi va:- cc¡at |c:|a:at acala| |csi va:- ci calau ai: va:- tc:|u|a a:ti:va ¡c:-a:u| o|si-c: ca: ai:
sa:-at |uat. la|to: ¡c:vc|a| |csi |c:|a:at acala| ·! ca: l!· A-a: tica| tc:jaci ¡c:|a:ata: va:- tica|
|ita |c|c:ca|i. ua|a |ita |a:us ucla¡isi lo-au |csi cc:-a: cat atau lo-au va:- ta|a: |o:osi a-a: tica|
ci ¡c:-a:u|i olc| ·! ca: l!·
|B

lc:ta:vaa:

1. la|u ¡aca -clas ua:a|a| va:- uc:jaci |c:|a:at ·
!. ·aua|a| |ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at ¡aca sctia¡ ¡a|u· i|a |c|cca. u:ut|a: ¡a|u |c:casa:|a:
|ccc¡ata: tc:jaci:va |a:at:
!. la|to:ia|to: a¡a saja va:- uc:vc|a||a: |csi |c:|a:at ·
+. i|a |csi ci-a:ti cc:-a: lo-au lai:. uisal:va aluuu:iuu. a¡a va:- tc:jaci· clas|a:

awa|a:

1. ·cuua ¡a|u calau -clas va:- ci isi ai: atau lcl.
!. Iica| saua.
1. la|u calau -clas |c:isi lcl 0.1 \ ta:¡a ci tutu¡
!. la|u calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
!. la|u va:- cililit tcu|a-a calau -clas va:- |c:isi lcl 0.1 \ ca: ci tutu¡
+. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
.. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ta:¡a ci tutu¡
o. la|u calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
¯. la|u |o:cisi ui:i:- calau -clas va:- ci isi ai: ca: ci tutu¡
·. la|u calau -clas |oso:- va:- tc:|u|a
9. la|u calau -clas |oso:- ca: citututu¡
!. la|to: ¡c:vc|a| tc:jaci:va |o:osi .
O Di:cct co:osio: . ¡c:-:usa|a: |iuiawi
O llcct:oc|cuical co:ocio: . cisc|a||a: |a:c:a ¡c:-a:u| li:-|u:-a: ca:i |a|a: |a|u.
uisal ¡lat |a¡al cc:-a: ua¡ ai: laut
O ·xicatio: . cia|i|at|a: olc| :ca|si o|si-c: ¡aca tcu¡c:atu: va:- ti:--i
O lvolusi |ic:o-c:
|4

O lc:vc:a¡a: oxv-c:
O lclcu|a|a: uca:a
O Zat tc:la:ut ¡cu|c:tu| asau :·
!
. ··
!

O a¡isa: ¡aca ¡c:uu|aa: lo-au
O cta| lo-au calau cc:ct ¡otc:sial :ccu|si

+. Aluuu:iuu tc:sc|ut tica| a|a: |c:|a:at. |a:c:a lo-au aluuu:iuu ucuili|i ¡o:i¡o:i va:-
sa:-at |ccil ¡aca ¡c:uu|aa::va ca: lo calau aluuu:iuu ti:--i.


Daita: lusta|a


A||aci. \u|lis. !00!. (|. t0-0.·. Mo1o i.1o-o t.·.|o 1. i.1o-o 10-ooo :o|.. i-1.-0·.o. a|a:ta.
\i-as l:co:csia

A:is. I:i ·. ca: A:to:io oucs. !009. io|o- x.-··.o|·. (o· t..·0· 1o- x...·.. \ala:-.
l:stitut Ic|:olo-i \ala:-

·uu|c: l:tc::ct.
|tt¡.ic.a:swc:.va|oo.cou
|tt¡.ui-asi:co:csia.cou
|tt¡.o:|v:ci:a.|lo-s¡ot.cou
|tt¡.wi|i¡ccia.o:-wi|i|a:at
|tt¡.www.-oo-lc.cou
|tt¡.www.-oo-lc.cou|oo|s
|tt¡.www.-o:co:c:-la:c.co.u|
|tt¡.www.|o:a:a:a|i:co:csia.cou
|tt¡.www.lc::tcc|.cou
|tt¡.www.sc:i|c.cou
|tt¡.iacc|oo|.cou
|5

547.3./.202-:.3 -..3503.9./3.3.4748/.32.547. 203.:27 - $.7.-08 8..9. 803..73.19.-:$9:7480-.3/.7802:./.230-03.202-07.38.547. 0 ../ .88.332.2-/.!03./.9:..5.7.80.3.4748 .8507:/93.8-2-3.3 -03..3.2.3/.2./.79:8..7-.3.3/.7-0..5.7..3/.3/9039:..99078008.39072..3.:27 -      .7907.3... /.9..8090.547.3203.2.7.33203.5././80-:..920309.5.80-:..9/.547.9.7..3-0789039.9.8.33/.3 .3..:7:502-2-32.3 .8..3 $..547..39.33.9203.7.5. 8.94748 507.39:8.7.5.35:8::7.9. . 202-.805./0.9.33..9.203.933203:./3....78  ./7.503.9.2:.3.7 -03.2-.2.3907.3.33.2..7.32.7.3.2.5.9..7  88.3/..3/.3.2:.33 80...3.9.-079::.547.3503.2.82020:7..$%..3 2.9..3/.8.: .9.8/.3079/..5.7.9...:-.3..574808907.3-07/..50..37. .3 5.32:3.9:8.98../..2503:8:3.0...390.7.

3           .8503./3.3 :/:503.3 O .3.07 .-!03:9:5 O 0825:...4-.9 .-!03/.19.4748 O %.39.4748 .3 O !079.3!07.!03.3 O .3.2.-0.9.7!:89.9.3 -.8.3 .2...380-0:2907.2. .4-.07.9.::.8503.7 .2.4.3 O .-0.::.-094/0!07.3 O %::.-!03/.19.9!07...3 O .3!03./3.7%047 .9.3808:/. O %..2.    .4-.9..78 .90.3.3 O :/:503.3 O .9.-..

2 -070.73:3.3 80-.3 /4...9 907.9./3. .7.7.9/.73.7.3 205:9 02:73.5 :.5.380-. 3/80-:948/..5. :38:7 :38:70:29.9907.3. 800/.3 0.9./:./.48/.7.5../.02.2.3 203.9 .3 202-./:/.8 /./3.. /0897. .3 -039: 789.3 /..5.3.2 -08 / .7.25:7.7 3:3.84.9479475030-.32030-.39: :39: /.-0890780-:9802.3:/.500974/.O 03.2: 5.-.3 -.3 9.9 .. . 5.3.8-078/.3..7:9 .9503.9.9.947.3.38.-:.703.3 -08 9. .3. -07.3..3..9 . ./7.2 8. /.7.58. !030-.7 507././.4748 .-.3//..2-.33.3-070.2. /03.84.58.2/.7.:9/.9.-8.33:3.3 207:8.3.-.3 3./ 9.3 -08 90780-:9 84.9.7 574808 0897.2.9.4.9.947 805079..:9 .92.5.3. 8:: 002-.5-8..: 5..549038.3 :../.9.3..3:.3 20302505. .3-07.3 /.8/03.7-.78.:7.7.. 9:.20..703.5 / . .9 .9907.-. ./ /03.9. 502.3 ..3 .7.9 .3.7-08/.4748 %::.3 903503.3.2::.:1. 4748 ..3.:/07. 34/.34748 02-..-08 .3 O 0309.3403 ..3 .57480847481909.9:..3 -...05.9. /0138 . 90780-:9.2: ./.. 8090.703. .9.5.3205:993.//:.7/.7 :.9.: 009742. 9.. . -0-07.5.3 3:3.3 897:9:7 -..8.05.3....3 .8 80.3 ././. 4.7..3 . :38:7 -08 -07 70. .8. 4748 0../.3 5./.7.3:/.3 :/.7.7.2.8 /03.8/03.3 50.3.9.39: 803/7 /..9-07-0/. -08 48/.2: ..7.07:8. 2:/. 43943.3 9079. -07.3 /:3. 0709 .9 /.3 -08 ..7.7.79.: -08 8:1/.  . 4. .. 202-039:803.4.-907./ .907.7 -.2: 20. 203./.3 :39: 502-:.. -. 202.7:907..: 5.8 /.7 08 /.3 /.748/..9 5.348/.907.347481 4748/.3 .-.: -08 74384./.-08 :/.9 /03.1. /.2:9039:-8.5..: -.3 ...3-07503. 807.3 0-07./.5.3 :..: /80-:9 :./.3.2 . 50789. %5./.9 907..8.9 802./. .5.39:35.3-..947 1...3:/.5.920302:. 9: 07.49././ 803./3./. 9: 9/..8.3 -07.947 /.:9 0- 2:/.3 4.2.7 :33.2:3/:/.:/804...3 .907.-4748 . 2032-:..3 -0/.9203.9 .2.72.3 .5.3. -08 48/.5.2 07.9 -.7.:38:7 2. /804.3.3.7%047 4748 /.3 203.. ./8./3./..348/.3203.8:/.9.2.2 -0-.37:2. 9. .3 ::2 07389 .8 /03.80/920250. 203.3 /. 0-..54748/.. 4748 .9 20. .33:3.3 -.2 -039: 803..-07 70.7 203:9:5 5072:.3 2:/.7.947 /.3:9 4748 /.3...3 20302:.3 907.... .347488.3 .9/-0/.3 $0. 2.: -08/. /. ./.3 -..9...9907.: .9:.8 ..9: 507803.3/.970.

7-07:-..290780-:9//.9: 80 '70.790 5.7 202-039:  43 0 .7.9:07:8...20.5. -0-.9.9./ /. 897 -.7.3 -07.3207:5.9-08 48/.3 90705.2203.9./5.. 5.3 -.9/50740 /./. 203:3. 574808 4748 907.8 0 :/.-.947 :39:202-078. 207:5.6 70 . 5.3.3.3 /02.-.: /5078.83907...7.3:9404803202-039:-08 48/.92030-.8.3 .3.3.2.30.3 5005. -././...7.5..6      70  .7:39:57480847483 .3/:3 . 8..9:-..34/ .3 4.3 207:5.: .3 4.70..203..8.9-07:-.33.3 3 -07.7.9-073907.- 9: :/. 397403  /.9:-.3 $ .3-0781.3.2:3 /./..7.2 .05.33/:897:2:23..3-..347481 .2:/.3.. :39: 203./ 48/.9.94/.347481 .5..35.3/.3/03.3. 203. 2-:3 5.2507.34/002:/.2 805079 /. /03.38...3 .8.8 . 80-..8.3 80-./ /.: 503../.5.:.83.3 5.8 . &/.3 203438:2800. 3.6  /7.3 474810:/.: 4803 /.3 -.8.2 -./3.84.5.3 .2243. /.8/03..3 90.5.28./907.7../5.9.  .2397.7.3439.8 ./. 200.3 4748 2032-:..9.7 5:8./.84...8.23/:897 -.02-.57480870.73..3 5:5: 0.. 4748 .347.2 ..9743 90780-:9 /03.9.3 -.. -...4394 47484. 507803..347.9/3/. 203..9202057.-.8 54:9.34... :9.-.9248107 /03. .9 .8.3009743.00974/0/.. 80-.30097430/.5. ..9 503/33 :. 5072:./:3.9 907.7. 03.8 .3 -.9-007.9 48/.8.20..7 70.. -0.890780-:9/.3 /.3 ../.9:-.3/.9. 8079.8..2 . . 9072..3 -. 2.07484 /0-: 8079.3.9/9:3-.27:.:.7.9-08 $7:9897/5.9:907.7:93.3:3.3 $  .9:  .3 2.9 5748084748 &/.7-43 /48/.:-.3.9 $  080-..05.2 -08/03.2 7:.0 8 70 ./..80-.32005. .5.05.2-.074-43 /. 207:5.3.3/.8../.2203.3 .3 47. 07:.73. &39:.2.0.3 8.2/.43 80-.3 /...3 -.7.. 2243.3. /..3:39:83908. 0/:. 2..:8:1:7 $ .-.380-. -08079. /05...3 574808.7../43/03.7900. -007.3907. 90705..8.3 -.95748084748507.3 48/.3 4748 4.9.947481/03.947481/.5.3 1034203.3.9.9 3 :2:23.33/:897 !. .9.3 -08..5.2/..3 /03.-3.33:2:23.5.2 -08/.3-.3.9. 907.4748 4748 .9:-.3 -0-.34803 4394.94/-..34.3 3 0 :/.3 574808 .2 -039: 803. 50325..8009743 /.35.33./435.3 5005. -..7:8 80.3 90780-:9 4:7 /7403 1:47/.5.5-. 0-4. 0 .8 . ..7 .7.3/.3..8.9 2:/.203..3.380-.8./..3907.3 503:3..7/.33:3.94/. -07..8  /.:4027.8. /.6 07 .7.2..8./ .2 :/.-. 80-.  !74808%07.3 809.3009743 .3.. .94/ .3 :39: 502-:./.3 43 9:.3 !03:.8.8. 574808 .907/./ 2.3:2:2 .370.3 907.39 -0: / /.3 .2 -..8 /./.9.390748/.. 207:5.7./3.549038.73:3. /.8.. 8:: /.. -007.7.3 803.:39:83908.2 -039: .8 0 :/.3 2243.3 5033.3-0781.790 . ..2.2 3:3....:5:3 80-.8.9:48/.8.3$ .::5-..80-..9 202507.7.9/3.83.9..3-. 90..9.9 502-078 03/..2 20-.2 5072:./..3.28:1.8.:5:3 47...7./-.8:4254303 4254303 703//./:3.3.2 :/.239039:/.8 .3 .2 .47..7.02189.7.57480847489/.3 507803.8 /03.3.3.38:3/03. .9.9  /.2/2. 3.3 907-039: / .3 3472.3.6 0<       #0/480 8   .5.9 903.8.7/./.32.34748 907/7.7.3907-039:3. /.-07:9 34/.8.3 805079 48/.370/:843 /7403.5.3 570859.

3 .3 5025..2.94/.3 018038 50753/.8.3 3:3.90780-:9 202-07.38:3 07:..-07.7..25.:3. 9..7 %09. 4748 /.8./.-0:2907.3/92-:..3 203/0./.9.:3 3/4308.:/039.2-/.583.9:-.7 4.38:3907:8 80-.7.9 .9 503:. 97...433803./3.-.9: 4748 . .2 90780-:9 $0/.3.703.: 0- 30./03.. 07/..-09.9 ..2-.38:3-07:5.:3 80-0:23.9..3 /03../. .24748.3-.32. 07:8.5::9.3 907...89./3..3 7:8.3 80.:5:3 .8.9.202507.33.3 5.703.3/92-:..9248107 .8 2.3 /.848/.91 092-.7.33.3 203:7:3.9: 4748 .50303/.9 4.3.54.8.3.3 4748 8:3: :.. 07/.8. /./ 43 43 /03.9.3 .73./ 70.7 4748 ./.3907.3 $0/.: .9424.80-.83.58.-./.3.3 5.3 -0781.8574/:8... /. 907. 4.5.9 4748 907.3 43/8 3:3.3 907..-.. .9.3.540.3 5025. .70.8.7.9743 ..3474880-08.3 -.34748/.307:./5. /. 904798.703.90780/.33. 43 43 /.2-.3 .9.2 /.3.2 -07.9/.3 503.2. 2:/. /80-:9 .3-07-039:074548 $0/.3 5.8 009742.7439.8.703.59.3 3/:87 .3 ...203/:34.25.7 .9 5474:8 803.3 80-.3 907.33. /.703.8..850009742./.9 202-039:803.7.: 8.33:3./.3 2005.-08.35:.. 2.9:7 93 .2 .3/..4250889.33.9..2.7 .7.58/.3.9.7.7.3/-07.7.-..38:3 .8.58.3/92-:./9.3 80-.9 4748-0870.9. /.9 -073907.3-07...34748/.703.3 5072083.: 89:9:7 -.3 507. .8 /.3/-07.3 /92-:..38:3 . .25. 907.: 23.3 803/73.7.3 .. 439. 4.9.9809.3803.-/.. :8:83..3:3.8 4     07 .307 9.3 .9907.././/.3 ..75079.89.4.95474:8 803.7  .42508.:./.. 07:8.2.9-07:5./.2:3 574808 4748.8.3 009743 5.9..3 574/:.7.73.9.3 5.3.7.8 /03.33/:87203.39. 9. -..9/.3 574808 907.2-.9 $0.7 -078 . 574/: 4748 5. 4./.5.:3.05.:2:.34107. 907..2-.8.39/.8 /2.28. 40 .83.. 207.8.2./3.9 /./:...3474880.6  .:33.39/.8.0.3 802. .3 574808 .37:8. .5.38107 009743 /. /902-:8 40 :/.907.: 70. .-08  48/. 80/.2-.:./.3.-.3203.3203. /07.3 -08 3./ / :/.97:37:5.: 80-.8.-.3 5.-.7. :2:2 89./ /3:3..4. /03/.4338007.3 -07.4. 5... 70/:8 .33.3 907.2 .7.3 -.2-. 549038.33.34107.93.93. 503...3:/.503072.9.3 -.94748/. -07:5.307:.3..3.94/.3 -07.3 90793.3 203.3 ..9.3009743 .34/.3. 4748 -.9.919.38:3 /03.3:9203.38.9 203.81.2 ./.7 -.8 /2.9574808507:8.34803:/.:2 08.305.7 3:3.9907.80 .32033.9.3 -..3.:/507..--7: 3:3..3..:3 9.73./3.5 009743009743 . 4748.3.2 0.7.9 /.25.2.3.: 81.3 80-./.7 9.9070393.-8. 907-:.07:.   8/. .3:943 0 9/.7/4.3202-07.7:9 03:3..33./.. 2039.-0781. 4748 207:5.00.5.9: 47489/. /:.3 -07902507.5.7.2 /./.8:9-07:-:3. 0./..9 /80-:9 4748 4748 //01038.848/.207:8.9 0- 905../. 4.91.3 5.3907. 50303/..803.3.942 .3./ -0781. 507.3 4.3 4748 902507./ /3:3. $07..7 5.74748 . 907.320. #0..9:7/... .73.2425080.33.07.:2:3:2 2025:3./907.9:0384./.7 3.7.2 0 3:3.3.8 . 203.2. 4748 207:5..5 2085:3 .80.38:3/.

-..8 !.72:. /:-:3.2 40 .7.3 4.3 47481 $0/..7807. 50303/.9.7.3 -07.9:.3 /2038 .7..3 -. 1. 803.0.58.5.8-:973..7-437039.338. 9. ..9503.93.9..-.3/:3.9 .3.8 902-. 4748 8:2:7.30-703/.7.307.0.3.. /03.3820 907.3 .39.3.8.2 803.9:8./.7.33:3.3 009749 907. /.9.3 3 /.3.3. 70.25.203.8.0.7./././:.8907.3./3..3 2.907.-8 80/.9: 07:./.34.4.3 9079039: 805079 -.7 /.203/.9::38:7 5.39073/:3/./ 5. . -07:5.9.9.7 800./3.. 8.3 O 4748 39077.3 4748 709.3 5 803./:.39074748 O 4748 709.2 .-.3..3 .. 203.00.5.9:7  4 .2 ..3 /. 4.3 .3907-:.4774843 1.8/.58.9.7 .0-703/.3 .39.35033..7. $05079.9.8:..9. 9: 5.3 -.-.3 5. 807039.5.3 9/. 2.2 4748 /.3 /. /-07 507. 8..7..0.34..907.2 .50.039: 039:4748 039: -039: 4748 /..2243.. .47484.3 .5/.. 4../ 50. 1.0././1:8/74030/.8 -:97 03. -039: 4748 .3 4.3.3 502-039:./47488:2:7..43897:8 080.3 202549038.3 549038.. 803 0..4..3 -07:-:3.81 /5072:.3 /.7:/403 .7.3 .02.3907/05488 80/.-.38:3 .3907.9503./:./03./ 503:7:3.3 570.3549038./.39/../ .20709.91 -08.39/. 7039.3.2.34748 4./.7-/.2 .3 203.3 -07:5.2.9.2 ../.7 507 8.34748.47748433/:.2 90.7.0 O 4748 .3820 907.. . 5.. 4748709.3 4. /:.0-93. .3.   //.3 2030-.-.7:90009749 -.33.3:./..907.3 47488:2:7.-.2.3907..2.-.3.94803 //.58.92030-.3 70.3 -07:./.3 4803  /:.2./.3 .3.3 897088. /.3 //./. .4748800.9. 8.3 .907.2./ 5.2.58./0745485.290780-:9/-././.. /80:7: 5072:.0.1.90. 90.9. 742 7  . 4748 207.703./:.81 50..3. 5./3./3.-.370/:84803 !.33.3 203.3907.9./50.3 9.2 ..3 4748.5.5. ./.3  .34748 0748 O 4748 207.3 47/.-.907-039:.7:9.. .9 7039.3 .3 20303/. 4748 ./48/..:./..7:38:74.7:3:3.3 $0/.0.3-.38.4774843 .2/.3 907.9 ..9 90780-:9 O $00.3 5. 4748 .38:3 .3 4748 709. .-..3:..2./.3 202549038.3203.5802:.503:7:3.3.9 90..5072:.7 203.3903.47748433/:.././5.9-07-.-./ 5.9.9 O 4748 709. 907.3907.89.803.3 /.9: /.84.3 -./:. 507.2 .2 4748 207.7.3:38:7./:.24748.0-93  O 47488:2:7.02. 4254303 0../5.3 5./5...3 90780-:9 .507. O 4748 ..3.9.950.3.3../5..3.3.8.3 4.703.3 0:. 902507.3203..33:3.4.00..3.94/.039.0.5 3:3. 4748 .7:9.3 203:7:3..-./:.3. 907.7 4./ .907.9 -07:5.93.3 907.9 .0//7403 474839077.9 4748 207.9574/:4748/.3./. /03.81 %07. 4748709../..907.:89039 . / 3:3..2 .0//7403 .96:0 ..285.3 203.5397..7 89.3 907.38:33..307:.4774843. 0..9 8.3 907./ 4748 207.3 742 /-..00.3 5./.3 5./ 80.7..58.:38:7 $.2 -039:803.-07. 5072:./.3..7:/403 ..3 :.90.9.3 -.3...3907.4748..39..5 / -./ 503:7.3.3 /.3 897088 .7:/403907.3 0- .-039:4748/2..9.3.3 //.2 90780-:9 . 803.90. 3 /.703./. 203.703..3 4748 .7.3.3 4748 8:2:7./.96:0./3.81 80..2./.9.3 907. /.81 /./.-.../:.. .9::38:7502.7 ..3 902-.3907.-.3 /.3507.3.34/..3 /..9 907.9.4.3 907.02./.3 .3949.9503.3 5. .33.2 .3 4..7... 9.5.8 -./.5.. 4748 4..9503.909.39.3 203.07.. /:.. 5./ .9 907.3 /3:3.3 47481 $.2 4748 802039. /:.98 /3:3.91 805079 .3503. 5.3 5072:.5. 4./.3 907.7:9./.:897:9:75..3 4748 .3 ..8.3 /03.47748431..7:9.3 .0.24748.

3 .3 ./:.3 47481 /.-.92030-.3 203::7 -07.3 /.7. .3 -08 9:.3 5..7.2 -07/.-:. -072.3/...3.3 .92033.3/:3..3 -.3 5. :39: /03/..8 /.3.9.:.7. 2070.58 -08 /03.3507-0/. -.3:.:.39./3.3 93 805079 .5. !03::7.3. .3. .3 :39:58.. 5030./ 803.3 507.3 . -. 1:/.3/:3.3.3 /:3. .3.: 4748 . 085:3/02.8.89..3$%$$$%../.4748 .3.9/./..2 2.3 07:7.9 .3. 42-3.3.8/03.7.32032-:.742 300 28.:4748/.3800.3 203.9!738580/07../.9.3../.3 28.380-. 203:9:5 . .9 /3:3.8.5 :. .2 .3 1./3./:.2 28..55.5.9 /907.7..2094/.3. 3./.2:3 909.2.-. 50 74/. 97.3 /-039: /.9.0.3.3 507. :. 0/05.3 0.32..3 2030-.3-0-07..3.. 4748 .3203.5. O 4748 0748 .3 -08 80/02.3/:3.3 203::7 43/:9.2: 50305:.7.9.8:/.3/....38.7 ./5.9.3.: .3439./ ..2..9.: .5.  03.-039:-039:4748.  09:-..0.3.-089:.5.5.3 :/.7.370..9.3 203::7 43 4.9./...8 :2:2 ./.0. $03.3 .5.32094/.3-07-..30./.3.-.3907.90. 8050/.2 .9 -./:3.7./.3907..92033/.3 :39: 203.9.3 /03.93..7.3.: -07/.7907././3.3 . 502-. /03..7. .3/03.3 ./ 5.00.3 .-7 8.3.009742.3.50::7.9.3 /..302.7.25:7..5.3 4.907.7. 5.3 .%07...7..8.5.33.90780-:9 4394.39. .3 7:5.3 -.9.474890780-:9/03.90/4907.:-.8 /.7 /. /03.:...9 038 3:3.3 -08 /03.3 /.3..3/.9 .. /03.3. -8.5.3 907..0.3 ..2 5.7..203::70.3 907:9.2:203.50./.3 5.8.9.7. ..8 ...804.33.3 50703.8 3:3.3 907.9. 4.3 80/07. 803..3 907/.7.5:7/.5.55.347-./5474:8/.5.3 .7.3.3.7. 55.39.3 20.9/...3.3 /.3 -/...3.3 90780-:9 203.9907.30-50393 . -.3:2:7 10920 507.05. -08 /.32.3 /80-:9 /03.3-07..385479... 5072:.7 !03::7.

7.909: 809. . % 80.. . 3 -.7.9 /03.7.9 /. .5. /02-.. /03. /:3. .9-.:/. 902-.5-0-07.3 0- 2:/.3 2030250. -8. 2:.3-08202-039:.3 203..33..3 /.80-.3/3.7..3 5.3 ..3-.3 .9    . 203. . 9/.7.2 90344 503.9 /-.: 03.7.8./. . /0 ..:/..80-:.7.3 9/. 90703. -07. .8.9.. /9: 80-.35072:.3.3 203. 2.3 /08-:9 /03.-8.3 24-  4-.3 :39: .9:80. 907-:. -08 /..3-085..3 902-.7.5 203:: -08 -:.7 -08 .33../.7.9: 203/:3 -03/.9.7 ...3 907807..3-08.3 :.9 / 03/.5.9 203.080.3. -03/.7.:7 55..3.9.5.32:3.33.7./.3.7.902-.3 !# %$ %  .. 2.7 -07902:/03./0.2038.9 :.7./.7.3.: . 93 /.0.3 . 2070..3903. /03..80/07. .39025.

3.25..7.-0 !. 8:/.8 !.3907-:.:0.30.:-08.3.3-:.3 .3.73.8-07..89-033 /.3        0.3.: !.0/.:.07.9 O O O O O O ..507:-.39.3 .38:/.2 .8 .          07.5./-07./.8-07.83 2.30.3./.   .89-033 !.0084. 0.7 8:/.: /./9902-.33./../.35.-0785.7./5.-0  /8/03.:8.3./.8-07..8-07./.8.35.: :. 7 0.3.85.:. 0.8:..7::7.830.8 %02-.390.4394  5.3 0--08.9.9.7 /.25.8 !.39.-0 /8/03.4-.-2094/.2.7090.-0/.8 !. :... :.7:9.8-07. $:/.  .-0   /9:9:5/03.20.3907.25.89-033  ./.3 O O .5.507.3/..0.:].3.-0   /-.-0 . 2.3.

  033 -: .      . 0.-: -078 %/.-0 038 .0:57 %07.7:9.0:57 -: .8%079:9:5 0.3   7 7 033 033 %/./. 0.-: -078 %/.-: -078 %/. 4748 .8%07-:.-0!03.73 %07.8!07.8%07-:..73 %07. -: .  . 0.!. -: . 0.73. 4748 .3  %.: 0907. 0./3.8%079:9:5 0.: $0-0:2 %07.8%079:9:5  0.3.0:57 -: ./3.3 !.3 $0-0:2 %07.3 !488!.73  . 033 -: .-: -078 %/.4-.73.73 %07.8%079:9:5 .7:9../3.0:5 .8%07-:.9..2.0:57 %07.0:5 .-: -078 %/.-: -078 73 %07.73 %07.73 7 7 033 033 %/.8%07-:.0:57 -: .-: -078 %/.0:57 -: .4748 .-: -078 73 %07.: 0.3$0-0:2907.

 %07.0:57 0.0:57 $0-.73 %07.-0 038 . :330.5 -: .  .0:57 :330.-: -078 %/.8%07-:.8%07-:. 0. .8%079:9:5 7 :33 .73.8%079:9:5  ./3.   -: .73 0..8%079:9:5 7 :3307.4..3 %/.0:5 .3 %07. :3307.-0503.2.0:5 . %07.73 %07.3 $08:/.9.3808:/. 033 9. 4748 .8%079:9:5      %.: 0907.3 %07. %/.2 %/. 0.4748 .73 %07. :33 0. 033 -: .8%07-:.9.-: -078 %/.3.73 %/. %07.8%079:9:5 0..-: -078 %/.0:57 73 %07. 0.907. 033 9.2 %/./3.73./3.3 !.5 :330.73 %07.0:57 %/./. 0.0:57 $0-.0:5 .: $08:/.4.8%07-:.: 0.!.7:9..9.73 0.3 !488!. 4748 .3   7 7 :330.7:9.3 73 %07.

9. 033 9..9-07..7 8..9 .--08-07.3//.503.9..39/.8%079:9:5      .2 %/.7.3            .79/. 9.3.793.3.3. 0.2../08.9475030-./.34748.9..79/. /503.73 %07..3.7. 2.-503:9:5  0825:.:4.7:820.907.7:40 /.0:5 .9.2..9. .9..3.584.05.3907-:. /.003/.39./.-08.7.3 ./507.7.9:.3 .7:4803/.2-08/03.

8.02.34070.20.:/.8.05.9.3 28.3/9902-.8.3.9  $..5.3  !.0.:.3  $02:.20.9  .8.:/.3/./9:9:5  !.7. 9.9.34..4748435037:8..95.. /.8.43/80-.  %/.-.:/.3/8.7.32.503./0.:/.902507.:9 O /.3/9:9:5  !..:/./3.8.3-08-07.7..9.84843.2.        !079.82.3203.7.:5.84843/.35./. O 0.3:./03.39/03.809./.  !.20..-08/.0.3/9:9:5  !..7..05.5.20.4:8/7403  .3.20./-07.5.7.4748 O 70.9475030-.:-07/.20.:.3907.947.393 O ..79.3 0.9:7.:43/8273/.:/.:2:3:2 .2.-.3-.-0-0/.3.703.7:3:3.  !..7/.-907.848035.2.474.8-078.8.7/..: 28..35.3907.20.5.-..7.3/8.8. :7:9.20.3/9:9:9:5  .79...8.3-078. /.974.3/9:9:5  !.3907-:..3/8./3.32030-.5.3907.947 1..3/8.7-.8.55.9./9:9:5  !.3.:/.3/8.5.:43/8273/.-..9.3-078.9..8.3/9:9:5  !.35...3 .20.9  .35././3.:...943/.20./../9:9:5  !..

/...2/.79.2 09.90.34/. 78 %7$ /.3%03.9!74808/.7!:89...3 8.34748 .5072:.343897:8.7:9502-039:. ..3.7..3 $:2-073907309 995.58.70/:8  :2:3:290780-:99/./.3394344208  ..3 3899:9%0344.83/4308.9907. .O O O O O !0307.33.3403 002-../.2.//.  .5.5072:. .19.35.8./.38.-.9 .3:/...4...703.2./ :8  !0309:/.:73/4308.2/0709549038.7.5.3-07.:2:3:2202547 547.2  $  .34.4.:2:3:293         .

/ .42 .3807 .44 .

 995.

. 2.42 .8 3/4308.

 995.

42 . -48549 . 433017.

 995.

50/. 47.

.

.9 .7.

 995.

42 . 440 .

 995.

42. 440 .

-448 .

 995.

3/ . 47/4303.4 : .

 995.

42 . 47. .3.3/4308.3.

 995.

 . 03390.42 .

 995.

 8.7-/ .42 .

 995.

1..0-44 .42 .

  .

  .