MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD

MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD
(A subsidiary of the EPF & public listed on KLSE) 9417-K

www.mbsb2u.com.my
Panduan

Anda hanya perlu mengurus : 1. Borang Pembiayaan MBSB (isi & tandatangan) 2. Surat Pengesahan Jawatan (disahkan oleh Majikan) 3. Dokumen Sokongan yang berkaitan

Dokumen yang boleh ditangguh dahulu : - Borang Angkasa BPA - Surat Wasiat Amanah Raya - Borang Keahlian Kelab "Temanku"

Sila Hantar Borang & Dokumen Sokongan Ke Alamat Dibawah Untuk Diproses Dengan Segera Puan ZARINA/ Eric MBSB Express Processing 284-1-1 Jalan Ayer Jerneh (Off Jalan Genting Klang) Wisma Mutiara Genting Kuala Lumpur 53300 HP: 012-390-1892 Tel: 03-40210377

***Sila confirm ke Unit Gaji Jabatan Anda untuk memastikan nama Majikan yang layak membuat pengesahan Surat Jawatan dan pembayaran balik melalui potongan slip gaji Biro Angkasa untuk permohonan Pembiayaan Peribadi MBSB. ***Untuk kes yang meliputi Overlap atau Settlement Awal, kami akan bantu Anda mengurus semua hal permintaan Surat Penyata Settlement yang diperlukan. ***Proses kelulusan dan wang tunai : 5-7 Hari Kerja. (Jaminan 7 hari bekerja dapat duit. Kalau tidak dapat duit dalam masa tersebut, MBSB akan membayar Anda bonus sebanyak RM500.00)

Terima kasih atas perhatian Anda

Maklumat Pewaris @ Isteri @ Suami**** Nama : ____________________________________________ No Tel Bimbit : __________________________ No. Polis : _________________ Tempat Lahir (Bandar) : ___________________ Jatina : __________________ Bangsa : __________________ Tarikah Lahir :_________________________ Umur : __________________ Taraf Berkhawin : ___________ Taraf Pendidikan : ( )Diploma ( )Sek.com.my Express Borang Pembiayaan Peribadi-i MBSB A) MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon:___________________________________________________________________________ No. Telefon Bimbit : _________________________ No. K/P Baru : ______________________________________ No. Menengah ( )Menengah Atas ( )Teknik Lain-lain_____________ Alamat Rumah :____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Menetap Semenjak : ____________ Taraf Pemilikan : ___________________________________________________________________________ No. K/P Lama : __________________________ Nama Majikan : ____________________________________ Gaji Bulanan : ___________________________ Alamat Majikan : ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Jawatan : __________________________________ Lama Bekerja (Tahun) : ___________________________ Tel Pejabat : ____________________ Taraf Jawatan (Tetap/Kontrak/Sementara) : ______________________ D) NOMBOR KECEMASAN (Saudara yang tinggal berasingan) Nama : __________________________________________________ No K/P :_________________________ Tel Bimbit : ______________________________ Tel Pejabat/ Rumah : _______________________________ Hubungannya dengan anda : _________________________________________________________________ . Telefon Rumah : _____________________________ Alamat Kampung : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Tel kampung : ________________________Hubungan dengan kampung : ____________________________ A) B) MAKLUMAT PEKERJAAN Nama Majikan : ____________________________________________________________________________ Alamat Majikan : ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Bekerja Sejak : _____________________________________________________________________________ Jawatan : ______________________ Taraf Jawatan (Tetap/Kontrak/Sementara) : ______________________ Lama Bekerja (Tahun) : ______________________________ No. K/P Baru : ________________________ No. Gaji : _______________________________ Tel Pejabat : ______________________________________ No.mbsb2u.MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD www. Faks : _______________________________ C) MAKLUMAT ISTERI / SUAMI / PEWARIS ****WAJIB di isi. K/P Lama : ____________No.

Rumah - Menetap Sejak Tahun Alamat E-mel __________________________ Alamat Surat-Menyurat Rumah Pejabat Jenis Kediaman Pemilik Sewa Disediakan Majikan Lain-lain______________ (sila nyatakan) B. Tel. Sila isi maklumat dalam kotak yang disediakan 3. Faksimili - Bandar Samb. sila gunakan huruf besar ) Gelaran En / Tuan Cik / Puan Dr Dato’ Lain-lain _______________ (Sila nyatakan) Bangsa Melayu Orang Asli Cina India Lain-lain________________ (Sila nyatakan) Agama Islam Buddha Kristian Hindu Sikh Lain-lain ________________ (Sila nyatakan) Taraf Pendidikan Profesional Ijazah Diploma Menengah Rendah Lain-lain ________________ (Sila nyatakan) Jenis Pengenalan Diri Kad Pengenalan K/P Polis / Tentera Paspot Lain-lain _______________ (Sila nyatakan) Warganegara Malaysia Lain-lain________________ (Sila nyatakan) Jantina Lelaki Perempuan Taraf Perkahwinan Berkahwin Bujang Lain-lain ________________ (Sila nyatakan) No. MAKLUMAT JABATAN / MAJIKAN Nama Jabatan / Majikan Bahagian / Unit Jawatan Alamat Jabatan / Majikan Poskod Negeri No. Sila baca borang permohonan dengan teliti sebelum dilengkapkan 2. Pejabat No. - Tarikh Mula Berkerja hari bulan tahun Taraf Pekerjaan Tetap Sementara Kontrak C. Semua soalan mesti dijawab atau. Bimbit No. Pengenalan Diri (K/P Lama / K/P Polis / Tentera / Paspot) Nombor Kad Pengenalan Baru Tarikh Lahir hari bulan tahun Alamat Kediaman Poskod Negeri Bandar No. MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON RM - Tempoh Bulan Nama Penuh ( seperti di dalam Kad Pengenalan.MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI NOTIS PENTING 1. Jumlah Pembiayaan yang dipohon A. Sila tulis menggunakan pen hitam dan dengan tulisan yang jelas dan nyata 4. Tel. Tel. PENDAPATAN & PERBELANJAAN BULANAN PEMOHON Gaji Pokok Elaun Tetap RM RM Pendapatan Lain Jumlah RM RM - . sila tandakan (  ) pada kotak yang berkenaan sahaja.

MAKLUMAT SUAMI/ISTERI/WARIS ( WAJIB di isi) Nama Penuh ( seperti di dalam Kad Pengenalan. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No Kakitangan Nama Kakitangan Pakej Pembiayaan Kod Cawangan ____________________________ Disaksikan Oleh Kakitangan MBSB Tarikh : _____________________ . sekarang dan masa depan berkenaan permohonan pembiayaan ini d an / atau rekod pembayaran saya. Tanpa mengambil kira yang terdahulu. Apabila permohonan saya bagi pembiayaan ini diterima. Tel.D. saya mengesahkan pihak MBSB adalah diberi kuasa untuk menyemak dan / atau membuat pemeriksaan dan / atau pengesahan dengan atau daripada mana-mana agarisi rujukan kredit. Saya dengan ini memberi kebenaran untuk mengkreditkan jumlah Harga Belian MBSB bersih di akaun saya seperti berikut : Nama Bank ____________________________ Cawangan ____________________________ Akaun No. Saya juga bersungguh-sungguh menyatakan bahawa saya / isteri / ibubapa / anak-anak bukanlah seorang Pengarah / Kakitangan MBSB dan / atau bertalian (related) dengan Pengarah / Kakitangan MBSB. Pihak MBSB dengan ini diberi kuasa yang nyata untuk berbincang dengan majikan dahulu. ___________________________ ____________________________ Tandatangan Pemohon Tarikh : _____________________ H. Pejabat - Bandar Samb. - No. saya bersetuju untuk terikat kepada Terma yang berkuatkuasa ke atas Pembiayaan ini. Tel Bimbit RM Pendapatan E. Saya dengan ini mengikhtisarkan bahawa saya bukan seorang bankrap dan pada masa ini tiada tindakan undang-undang sedang diambil terhadap saya. BUTIR-BUTIR PEMBAYARAN / JAMINAN DENGAN MBSB / INSTITUSI KEWANGAN LAIN Institusi Kewangan / Bank Jenis/Kredit Tarikh Diperolehi Jumlah Asal Baki Semasa Bayaran Balik Bulanan F. Saya di sini juga memberi kuasa kepada pihak MBSB untuk mendebit mana-mana akaun simpanan / deposit sekurit saya untuk ansuran bulanan pada atau sebelum tarikh matang setiap ansuran bulanan dan apa-apa caj berkaitan dengan permohonan. Saya telah membaca dan memahami dan syarat (“Terma”) Pembiayaan Peribadi (“Pembiayaan”) dan membuat permohonan ini berasaskan Terma tersebut. individu dan/atau entiti yang pihak MBSB agngap sesuai bagi apa jua tujuan sekalipun. sila gunakan huruf besar ) Jenis Pendenalan Diri Kad Pengenalan K/P Polis / Tentera Paspot Lain-lain _____________ (Sila nyatakan) Warganegara Malaysia Lain-lain____________ (Sila nyatakan) Jantina Lelaki Perempuan Agama Islam Buddha Kristian Hindu Sikh Lain-lain_____________ (sila nyatakan) Bangsa Melayu Orang Asli Cina India Hubungan Dengan Pemohon Suami Isteri Waris Lain-lain _____________ (sila nyatakan) No. Pengenalan Diri (K/P Lama / K/P Polis / Tentera / Paspot) Nama Jabatan / Majikan Nombor Kad Pengenalan Baru Tarikh Lahir Alamat Jabatan / Majikan Poskod Negeri Jawatan No. Permohonan ini akan terus menjadi hak/milik MBSB tidak kira sama ada pembiayaan ini diluluskan atau tidak dan pihak MBSB berhak menolak permohonan ini di atas budi bicara mutlaknya tan pa menyatakan apa-apa sebab. dan/atau daripada mana-mana institusi kewangan ke atas saya dan/atau mana-mana pihak. PERAKUAN Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar serta tepat dan saya membenarkan pihak MBSB atau wakilnya untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan permohonan ini dari mana-mana sumber (yang berkenaan). PERMOHONAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN LAIN (REDEMPTION) ( Jika Berkenaan ) Saya ingin menyelesaikan pembiayaan saya seperti mana di bawah melalui pembiayaan saya di sini : ( Sila kosongkan jika tidak berkenaan ) Institusi Kewangan / Koperasi / Pihak Ketiga Jumlah Asal Baki Semasa Bayaran Bulanan G.

2. 3.KEBENARAN PEMOTONGAN DARI PEMBIAYAAN PERIBADI Tarikh : Malaysia Building Society Berhad (9417-K). Saya dengan ini bersetuju bahawa MBSB tidak akan dipertanggungjawabkan atas apa-apa kerugian. Tingkat 11. Saya juga akan menanggung rugi sepenuhnya (“fully indemnify”) MBSB di atas segala kehilangan atau kerugian yang dialami MBSB atas tindakan MBSB di dalam melaksanakan arahan dan kebenaran saya di atas. Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur Tuan / Puan. 48 Jalan Dungun. 6. KEBENARAN PEMOTONGAN DARI KEMUDAHAN PEMBIAYAAN PERIBADI Perkara di atas adalah dirujuk. kehilangan atau apa-apa kos yang perlu ditanggung oleh saya. ___________________________________________________ (No. K/P : ____________________________ ) (“Pemohon”)dengan ini memberi kuasa dan membenarkan Malaysia Building Society Berhad (“MBSB”) melakukan pemotongan/ pembayaran secara terus daripada jumlah pembayaran yang diluluskan oleh MBSB. 1. _______________________________ TANDATANGAN PEMOHON NAMA : ________________________ *Batalkan yang tidak berkenaan . Saya. 4. Duti Setem Caruman Takaful Amaun Tebus Hutang* Yuran Perkhidmatan GIRO (IBG)* Yuran Pemrosesan Lain-Lain (sila masukkan)* ___________________ RM__________ RM__________ RM__________ RM__________ RM__________ RM__________ Jumlah potongan RM__________ Saya juga bersetuju bahawa baki amaun pembiayaan di atas (selepas potongan) akan dibayar oleh MBSB kepada saya melalui akaun saya dengan mana-mana bank dan melalui apa-apa cara yang difikirkan sesuai oleh MBSB. 5. Saya juga dengan ini bersetuju bahawa kebenaran ini adalah kebenaran tidak boleh batal sekiranya amaun tebus hutang telah pun dibayar kepada mana-mana pihak ketiga bagi pihak saya oleh MBSB dan saya juga bersetuju serta berakujanji akan membayar kesemua amaun tebus hutang tersebut kepada MBSB jika saya membatalkan kemudahan tersebut. Wisma MBSB.

) BAHWASANYA : 1. ______________________________ Nama Kakitangan : No. Wisma MBSB. 2. yang mana terpakai. K/P: DITANDATANGANI oleh Pemohon Dihadapan saksi : ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1. 3. 4. 5. ______________________________ Nama Pemohon : No. Dengan pemeteraian Perjanjian ini. dan 2. MAKA DISAKSIKAN BAHAWA pihak-pihak bagi Perjanjian ini menurunkan tandatangan mereka pada hari dan tahun yagn dinyatakan selepas ini. (MBSB dan Pemohon kesemuanya selepas ini dirujuk sebagai “pihak-pihak” dan secara individu dirujuk sebagai “pihak”. melainkan dinyatakan sebaliknya mempunyai maksud yang sama seperti di dalam Borang Permohonan dan bagi sebarang terma yang tidak konsisten bagi tujuan penguatkuasaan Perjanjian ini. semua hakmilik dan kepentingan terhadap Aset tersebut berpindah daripada MBSB kepada Pemohon. definisi di dalam Perjanjian ini akan terpakai. Syarikat : 9417-K) sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat perniagaan di Tingkat 11. Terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Borang Permohonan adalah dengan ini diulangi dan mengikat pihak-pihak terlibat di sini dan warisnya. Semua terma dan rujukan serta definisi terma-terma di dalam Perjanjian ini hendaklah. K/P: 2. K/P: 2. MBSB dengan ini menjual dan Pemohon dengan ini membeli Sijil yang bernilai RM ________________ sebagai sebahagian dari Sijil Pelaburan Am Mudharabah (GIA) dibawah akaun yang bernombor 305020022035 (“Aset”) pada harga jualan RM __________________ (“Harga Jualan MBSB”). Harga Jualan MBSB perlu dibayar mengikuti kaedah yang ditetapkan di dalam Borang Permohonan dan / atau Notis Pengeluaran Penuh daripada MBSB. Syarikat: 9417-K) Dihadapan saksi : ) ) ) ) ) ) ) ) 1. MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. DENGAN INI DIPERSETUJUI seperti yang berikut: 1. 2. MBSB telah bersetuju untuk menyediakan Kemudahan kepada Pemohon berdasarkan syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung di dalam Borang Permohonan tersebut. ______________________________ Nama Kakitangan : No. ____________________________________________________________________________ (“Pemohon”) di pihak kedua. K/P: . kedua-dua pihak akan memeterai Perjanjian Penjualan Aset dimana Pemohon akan menjual kepada Pemohon dan Pemohon akan membeli aset yang akan dikenalpasti pada harga jualan. Di bawah terma-terma yang terkandung di dalam Borang Permohonan tersebut.PERJANJIAN PEJUALAN ASET PERJANJIAN PENJUALAN ASET ini (Perjanjian ini”) dibuat pada __________________________ DI ANTARA : 1. Melalui satu borang permohonan Pembiayaan Peribadi yang diterima daripada Pemohon oleh MBSB pada _________________________ (“Borang Permohonan”) yang memohon Kemudahan daripada MBSB. secara bayaran tangguh dan tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma terkandung di dalam Borang Permohonan dan juga Perjanjian ini. 48 Jalan Dungun. Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur di pihak pertama (“MBSB”). DITANDATANGANI oleh sebagai Wakil Kuasa untuk MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. wakil diri dan penggantinya. ______________________________ Nama Kakitangan : No.

kedua-dua pihak akan memeterai Perjanjian Pembelian Aset dimana Pemohon akan menjual kepada MBSB dan MBSB akan membeli aset yang akan dikenalpasti daripada Pemohon pada harga belian. wakil diri dan penggantinya. ______________________________ Nama Kakitangan : No. (MBSB dan Pemohon kesemuanya selepas ini dirujuk sebagai “pihak-pihak” dan secara individu dirujuk sebagai “pihak”. Dengan pemeteraian Perjanjian ini. 2. 4. 3. Harga Belian MBSB akan dibayar secara tunai pada tarikh yang akan ditentukan oleh MBSB kepada Pemohon melalui akaun Pemohon dengan mana-mana bank atau melalui apa-apa cara yang difiikirkan sesuai oleh MBSB. Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur di pihak pertama (“MBSB”). ______________________________ Nama Kakitangan : No.PERJANJIAN PEMBELIAN ASET PERJANJIAN PEMBELIAN ASET ini (Perjanjian ini”) dibuat pada __________________________ DI ANTARA : 1. DITANDATANGANI oleh sebagai Wakil Kuasa untuk MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. 2. MAKA DISAKSIKAN BAHAWA pihak-pihak bagi Perjanjian ini menurunkan tandatangan mereka pada hari dan tahun yagn dinyatakan selepas ini. MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. secara tunai dan tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma terkandung di dalam Borang Permohonan dan juga Perjanjian ini. Wisma MBSB. Syarikat: 9417-K) Dihadapan saksi : ) ) ) ) ) ) ) ) 1. semua hakmilik dan kepentingan terhadap Aset tersebut berpindah daripada Pemohonan kepada MBSB. K/P: . dan 2. K/P: 2. MBSB telah bersetuju untuk menyediakan Kemudahan kepada Pemohon berdasarkan syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung di dalam Borang Permohonan tersebut. melainkan dinyatakan sebaliknya mempunyai maksud yang sama seperti di dalam Borang Permohonan dan bagi sebarang terma yang tidak konsisten bagi tujuan penguatkuasaan Perjanjian ini. DENGAN INI DIPERSETUJUI seperti yang berikut: 1. Syarikat : 9417-K) sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat perniagaan di Tingkat 11. 48 Jalan Dungun. Melalui satu borang permohonan Pembiayaan Peribadi yang diterima daripada Pemohon oleh MBSB pada _________________________ (“Borang Permohonan”) yang memohon Kemudahan daripada MBSB. Pemohon dengan ini menjual dan MBSB dengan ini membeli Sijil yang bernilai RM ________________ sebagai sebahagian dari Sijil Pelaburan Am Mudharabah (GIA) dibawah akaun yang bernombor 305020022035 (“Aset”) pada harga belian RM __________________ (“Harga Belian MBSB”). ______________________________ Nama Pemohon : No. definisi di dalam Perjanjian ini akan terpakai. 5. Di bawah terma-terma yang terkandung di dalam Borang Permohonan tersebut. yang mana terpakai BAHWASANYA : 1. ______________________________ Nama Kakitangan : No. ____________________________________________________________________________ (“Pemohon”) di pihak kedua. K/P: DITANDATANGANI oleh Pemohon Dihadapan saksi : ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1. K/P: 2. Semua terma dan serta definisi terma-terma di dalam Perjanjian ini hendaklah. Terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Borang Permohonan adalah dengan ini diulangi dan mengikat pihak-pihak terlibat di sini dan warisnya.

KAD PENGENALAN : BARU :____________________________________________ LAMA / POLIS :____________________________________________ Adalah dimaklumkan bahawa penama tersebut di atas berkhidmat sebagai : Jawatan sekarang : Tarikh mula berkhidmat : Taraf Perkhidmatan : Gaji Pokok ( RM ) : Elaun Tetap ( RM ) : _______________________________________________ _______________________________________________ *Tetap / Kontrak / Sementara _______________________________________________ 1. 2. Penama * tiada / telah memohon untuk cuti tanpa gaji/cuti belajar/berhenti kerja/bersara awal.______________________ 4. Per : Pengesahan Jawatan Nama:_________________________________________________________________ NO.Kepada Yang Berkenaan. Tuan. Terima Kasih Yang Benar TANDATANGAN MAJIKAN NAMA JAWATAN :_________________________________ :_________________________________ :_________________________________ COP RASMI MAJIKAN :_________________________________ . Penama *tidak / akan bertukar jabatan/ sekolah pada _____________________. disahkan bahawa 1. ( Disertakan surat pengesahan umur persaraan ) Sekian. 4. Penama di atas akan bersara pada umur* 56/58. Tiada tindakan tatatertib telah diambil terhadap penama diatas. ______________________2. 3.______________________ 3.______________________ Dengan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful