MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD

MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD
(A subsidiary of the EPF & public listed on KLSE) 9417-K

www.mbsb2u.com.my
Panduan

Anda hanya perlu mengurus : 1. Borang Pembiayaan MBSB (isi & tandatangan) 2. Surat Pengesahan Jawatan (disahkan oleh Majikan) 3. Dokumen Sokongan yang berkaitan

Dokumen yang boleh ditangguh dahulu : - Borang Angkasa BPA - Surat Wasiat Amanah Raya - Borang Keahlian Kelab "Temanku"

Sila Hantar Borang & Dokumen Sokongan Ke Alamat Dibawah Untuk Diproses Dengan Segera Puan ZARINA/ Eric MBSB Express Processing 284-1-1 Jalan Ayer Jerneh (Off Jalan Genting Klang) Wisma Mutiara Genting Kuala Lumpur 53300 HP: 012-390-1892 Tel: 03-40210377

***Sila confirm ke Unit Gaji Jabatan Anda untuk memastikan nama Majikan yang layak membuat pengesahan Surat Jawatan dan pembayaran balik melalui potongan slip gaji Biro Angkasa untuk permohonan Pembiayaan Peribadi MBSB. ***Untuk kes yang meliputi Overlap atau Settlement Awal, kami akan bantu Anda mengurus semua hal permintaan Surat Penyata Settlement yang diperlukan. ***Proses kelulusan dan wang tunai : 5-7 Hari Kerja. (Jaminan 7 hari bekerja dapat duit. Kalau tidak dapat duit dalam masa tersebut, MBSB akan membayar Anda bonus sebanyak RM500.00)

Terima kasih atas perhatian Anda

Maklumat Pewaris @ Isteri @ Suami**** Nama : ____________________________________________ No Tel Bimbit : __________________________ No. Telefon Rumah : _____________________________ Alamat Kampung : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Tel kampung : ________________________Hubungan dengan kampung : ____________________________ A) B) MAKLUMAT PEKERJAAN Nama Majikan : ____________________________________________________________________________ Alamat Majikan : ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Bekerja Sejak : _____________________________________________________________________________ Jawatan : ______________________ Taraf Jawatan (Tetap/Kontrak/Sementara) : ______________________ Lama Bekerja (Tahun) : ______________________________ No.mbsb2u.com. K/P Baru : ________________________ No. K/P Baru : ______________________________________ No.my Express Borang Pembiayaan Peribadi-i MBSB A) MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon:___________________________________________________________________________ No. K/P Lama : ____________No. Faks : _______________________________ C) MAKLUMAT ISTERI / SUAMI / PEWARIS ****WAJIB di isi. K/P Lama : __________________________ Nama Majikan : ____________________________________ Gaji Bulanan : ___________________________ Alamat Majikan : ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Jawatan : __________________________________ Lama Bekerja (Tahun) : ___________________________ Tel Pejabat : ____________________ Taraf Jawatan (Tetap/Kontrak/Sementara) : ______________________ D) NOMBOR KECEMASAN (Saudara yang tinggal berasingan) Nama : __________________________________________________ No K/P :_________________________ Tel Bimbit : ______________________________ Tel Pejabat/ Rumah : _______________________________ Hubungannya dengan anda : _________________________________________________________________ . Gaji : _______________________________ Tel Pejabat : ______________________________________ No.MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD www. Telefon Bimbit : _________________________ No. Menengah ( )Menengah Atas ( )Teknik Lain-lain_____________ Alamat Rumah :____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Menetap Semenjak : ____________ Taraf Pemilikan : ___________________________________________________________________________ No. Polis : _________________ Tempat Lahir (Bandar) : ___________________ Jatina : __________________ Bangsa : __________________ Tarikah Lahir :_________________________ Umur : __________________ Taraf Berkhawin : ___________ Taraf Pendidikan : ( )Diploma ( )Sek.

Tel. Sila baca borang permohonan dengan teliti sebelum dilengkapkan 2. Tel. MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON RM - Tempoh Bulan Nama Penuh ( seperti di dalam Kad Pengenalan. - Tarikh Mula Berkerja hari bulan tahun Taraf Pekerjaan Tetap Sementara Kontrak C. Jumlah Pembiayaan yang dipohon A. sila tandakan (  ) pada kotak yang berkenaan sahaja. PENDAPATAN & PERBELANJAAN BULANAN PEMOHON Gaji Pokok Elaun Tetap RM RM Pendapatan Lain Jumlah RM RM - . Sila tulis menggunakan pen hitam dan dengan tulisan yang jelas dan nyata 4. sila gunakan huruf besar ) Gelaran En / Tuan Cik / Puan Dr Dato’ Lain-lain _______________ (Sila nyatakan) Bangsa Melayu Orang Asli Cina India Lain-lain________________ (Sila nyatakan) Agama Islam Buddha Kristian Hindu Sikh Lain-lain ________________ (Sila nyatakan) Taraf Pendidikan Profesional Ijazah Diploma Menengah Rendah Lain-lain ________________ (Sila nyatakan) Jenis Pengenalan Diri Kad Pengenalan K/P Polis / Tentera Paspot Lain-lain _______________ (Sila nyatakan) Warganegara Malaysia Lain-lain________________ (Sila nyatakan) Jantina Lelaki Perempuan Taraf Perkahwinan Berkahwin Bujang Lain-lain ________________ (Sila nyatakan) No. Pengenalan Diri (K/P Lama / K/P Polis / Tentera / Paspot) Nombor Kad Pengenalan Baru Tarikh Lahir hari bulan tahun Alamat Kediaman Poskod Negeri Bandar No. Bimbit No. MAKLUMAT JABATAN / MAJIKAN Nama Jabatan / Majikan Bahagian / Unit Jawatan Alamat Jabatan / Majikan Poskod Negeri No. Pejabat No. Tel. Sila isi maklumat dalam kotak yang disediakan 3. Faksimili - Bandar Samb.Rumah - Menetap Sejak Tahun Alamat E-mel __________________________ Alamat Surat-Menyurat Rumah Pejabat Jenis Kediaman Pemilik Sewa Disediakan Majikan Lain-lain______________ (sila nyatakan) B. Semua soalan mesti dijawab atau.MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI NOTIS PENTING 1.

D. Pengenalan Diri (K/P Lama / K/P Polis / Tentera / Paspot) Nama Jabatan / Majikan Nombor Kad Pengenalan Baru Tarikh Lahir Alamat Jabatan / Majikan Poskod Negeri Jawatan No. Saya di sini juga memberi kuasa kepada pihak MBSB untuk mendebit mana-mana akaun simpanan / deposit sekurit saya untuk ansuran bulanan pada atau sebelum tarikh matang setiap ansuran bulanan dan apa-apa caj berkaitan dengan permohonan. - No. Tel. sekarang dan masa depan berkenaan permohonan pembiayaan ini d an / atau rekod pembayaran saya. Saya juga bersungguh-sungguh menyatakan bahawa saya / isteri / ibubapa / anak-anak bukanlah seorang Pengarah / Kakitangan MBSB dan / atau bertalian (related) dengan Pengarah / Kakitangan MBSB. Pejabat - Bandar Samb. Tanpa mengambil kira yang terdahulu. dan/atau daripada mana-mana institusi kewangan ke atas saya dan/atau mana-mana pihak. MAKLUMAT SUAMI/ISTERI/WARIS ( WAJIB di isi) Nama Penuh ( seperti di dalam Kad Pengenalan. Pihak MBSB dengan ini diberi kuasa yang nyata untuk berbincang dengan majikan dahulu. ___________________________ ____________________________ Tandatangan Pemohon Tarikh : _____________________ H. sila gunakan huruf besar ) Jenis Pendenalan Diri Kad Pengenalan K/P Polis / Tentera Paspot Lain-lain _____________ (Sila nyatakan) Warganegara Malaysia Lain-lain____________ (Sila nyatakan) Jantina Lelaki Perempuan Agama Islam Buddha Kristian Hindu Sikh Lain-lain_____________ (sila nyatakan) Bangsa Melayu Orang Asli Cina India Hubungan Dengan Pemohon Suami Isteri Waris Lain-lain _____________ (sila nyatakan) No. Saya telah membaca dan memahami dan syarat (“Terma”) Pembiayaan Peribadi (“Pembiayaan”) dan membuat permohonan ini berasaskan Terma tersebut. individu dan/atau entiti yang pihak MBSB agngap sesuai bagi apa jua tujuan sekalipun. BUTIR-BUTIR PEMBAYARAN / JAMINAN DENGAN MBSB / INSTITUSI KEWANGAN LAIN Institusi Kewangan / Bank Jenis/Kredit Tarikh Diperolehi Jumlah Asal Baki Semasa Bayaran Balik Bulanan F. Saya dengan ini memberi kebenaran untuk mengkreditkan jumlah Harga Belian MBSB bersih di akaun saya seperti berikut : Nama Bank ____________________________ Cawangan ____________________________ Akaun No. Permohonan ini akan terus menjadi hak/milik MBSB tidak kira sama ada pembiayaan ini diluluskan atau tidak dan pihak MBSB berhak menolak permohonan ini di atas budi bicara mutlaknya tan pa menyatakan apa-apa sebab. saya mengesahkan pihak MBSB adalah diberi kuasa untuk menyemak dan / atau membuat pemeriksaan dan / atau pengesahan dengan atau daripada mana-mana agarisi rujukan kredit. Apabila permohonan saya bagi pembiayaan ini diterima. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No Kakitangan Nama Kakitangan Pakej Pembiayaan Kod Cawangan ____________________________ Disaksikan Oleh Kakitangan MBSB Tarikh : _____________________ . Tel Bimbit RM Pendapatan E. saya bersetuju untuk terikat kepada Terma yang berkuatkuasa ke atas Pembiayaan ini. PERMOHONAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN LAIN (REDEMPTION) ( Jika Berkenaan ) Saya ingin menyelesaikan pembiayaan saya seperti mana di bawah melalui pembiayaan saya di sini : ( Sila kosongkan jika tidak berkenaan ) Institusi Kewangan / Koperasi / Pihak Ketiga Jumlah Asal Baki Semasa Bayaran Bulanan G. Saya dengan ini mengikhtisarkan bahawa saya bukan seorang bankrap dan pada masa ini tiada tindakan undang-undang sedang diambil terhadap saya. PERAKUAN Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar serta tepat dan saya membenarkan pihak MBSB atau wakilnya untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan permohonan ini dari mana-mana sumber (yang berkenaan).

Saya dengan ini bersetuju bahawa MBSB tidak akan dipertanggungjawabkan atas apa-apa kerugian. 6. 4. Saya juga akan menanggung rugi sepenuhnya (“fully indemnify”) MBSB di atas segala kehilangan atau kerugian yang dialami MBSB atas tindakan MBSB di dalam melaksanakan arahan dan kebenaran saya di atas. Saya. 2. ___________________________________________________ (No. K/P : ____________________________ ) (“Pemohon”)dengan ini memberi kuasa dan membenarkan Malaysia Building Society Berhad (“MBSB”) melakukan pemotongan/ pembayaran secara terus daripada jumlah pembayaran yang diluluskan oleh MBSB. _______________________________ TANDATANGAN PEMOHON NAMA : ________________________ *Batalkan yang tidak berkenaan .KEBENARAN PEMOTONGAN DARI PEMBIAYAAN PERIBADI Tarikh : Malaysia Building Society Berhad (9417-K). Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur Tuan / Puan. Tingkat 11. 3. kehilangan atau apa-apa kos yang perlu ditanggung oleh saya. Duti Setem Caruman Takaful Amaun Tebus Hutang* Yuran Perkhidmatan GIRO (IBG)* Yuran Pemrosesan Lain-Lain (sila masukkan)* ___________________ RM__________ RM__________ RM__________ RM__________ RM__________ RM__________ Jumlah potongan RM__________ Saya juga bersetuju bahawa baki amaun pembiayaan di atas (selepas potongan) akan dibayar oleh MBSB kepada saya melalui akaun saya dengan mana-mana bank dan melalui apa-apa cara yang difikirkan sesuai oleh MBSB. 48 Jalan Dungun. KEBENARAN PEMOTONGAN DARI KEMUDAHAN PEMBIAYAAN PERIBADI Perkara di atas adalah dirujuk. 1. Saya juga dengan ini bersetuju bahawa kebenaran ini adalah kebenaran tidak boleh batal sekiranya amaun tebus hutang telah pun dibayar kepada mana-mana pihak ketiga bagi pihak saya oleh MBSB dan saya juga bersetuju serta berakujanji akan membayar kesemua amaun tebus hutang tersebut kepada MBSB jika saya membatalkan kemudahan tersebut. 5. Wisma MBSB.

Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur di pihak pertama (“MBSB”). Semua terma dan rujukan serta definisi terma-terma di dalam Perjanjian ini hendaklah. DENGAN INI DIPERSETUJUI seperti yang berikut: 1. kedua-dua pihak akan memeterai Perjanjian Penjualan Aset dimana Pemohon akan menjual kepada Pemohon dan Pemohon akan membeli aset yang akan dikenalpasti pada harga jualan. Dengan pemeteraian Perjanjian ini. ______________________________ Nama Kakitangan : No. Harga Jualan MBSB perlu dibayar mengikuti kaedah yang ditetapkan di dalam Borang Permohonan dan / atau Notis Pengeluaran Penuh daripada MBSB. dan 2. K/P: 2. 4. secara bayaran tangguh dan tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma terkandung di dalam Borang Permohonan dan juga Perjanjian ini. MBSB dengan ini menjual dan Pemohon dengan ini membeli Sijil yang bernilai RM ________________ sebagai sebahagian dari Sijil Pelaburan Am Mudharabah (GIA) dibawah akaun yang bernombor 305020022035 (“Aset”) pada harga jualan RM __________________ (“Harga Jualan MBSB”). yang mana terpakai. Melalui satu borang permohonan Pembiayaan Peribadi yang diterima daripada Pemohon oleh MBSB pada _________________________ (“Borang Permohonan”) yang memohon Kemudahan daripada MBSB. 5. wakil diri dan penggantinya. K/P: DITANDATANGANI oleh Pemohon Dihadapan saksi : ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1. 2.PERJANJIAN PEJUALAN ASET PERJANJIAN PENJUALAN ASET ini (Perjanjian ini”) dibuat pada __________________________ DI ANTARA : 1. ______________________________ Nama Pemohon : No. ____________________________________________________________________________ (“Pemohon”) di pihak kedua. (MBSB dan Pemohon kesemuanya selepas ini dirujuk sebagai “pihak-pihak” dan secara individu dirujuk sebagai “pihak”. Syarikat: 9417-K) Dihadapan saksi : ) ) ) ) ) ) ) ) 1. Terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Borang Permohonan adalah dengan ini diulangi dan mengikat pihak-pihak terlibat di sini dan warisnya. melainkan dinyatakan sebaliknya mempunyai maksud yang sama seperti di dalam Borang Permohonan dan bagi sebarang terma yang tidak konsisten bagi tujuan penguatkuasaan Perjanjian ini. Wisma MBSB. DITANDATANGANI oleh sebagai Wakil Kuasa untuk MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. Di bawah terma-terma yang terkandung di dalam Borang Permohonan tersebut. MBSB telah bersetuju untuk menyediakan Kemudahan kepada Pemohon berdasarkan syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung di dalam Borang Permohonan tersebut. ______________________________ Nama Kakitangan : No. Syarikat : 9417-K) sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat perniagaan di Tingkat 11. MAKA DISAKSIKAN BAHAWA pihak-pihak bagi Perjanjian ini menurunkan tandatangan mereka pada hari dan tahun yagn dinyatakan selepas ini. ______________________________ Nama Kakitangan : No. 2. 3. semua hakmilik dan kepentingan terhadap Aset tersebut berpindah daripada MBSB kepada Pemohon. MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No.) BAHWASANYA : 1. definisi di dalam Perjanjian ini akan terpakai. 48 Jalan Dungun. K/P: 2. K/P: .

MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. kedua-dua pihak akan memeterai Perjanjian Pembelian Aset dimana Pemohon akan menjual kepada MBSB dan MBSB akan membeli aset yang akan dikenalpasti daripada Pemohon pada harga belian. DITANDATANGANI oleh sebagai Wakil Kuasa untuk MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. ______________________________ Nama Kakitangan : No. Pemohon dengan ini menjual dan MBSB dengan ini membeli Sijil yang bernilai RM ________________ sebagai sebahagian dari Sijil Pelaburan Am Mudharabah (GIA) dibawah akaun yang bernombor 305020022035 (“Aset”) pada harga belian RM __________________ (“Harga Belian MBSB”). dan 2.PERJANJIAN PEMBELIAN ASET PERJANJIAN PEMBELIAN ASET ini (Perjanjian ini”) dibuat pada __________________________ DI ANTARA : 1. 2. 48 Jalan Dungun. DENGAN INI DIPERSETUJUI seperti yang berikut: 1. ____________________________________________________________________________ (“Pemohon”) di pihak kedua. wakil diri dan penggantinya. K/P: 2. K/P: 2. MBSB telah bersetuju untuk menyediakan Kemudahan kepada Pemohon berdasarkan syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung di dalam Borang Permohonan tersebut. K/P: DITANDATANGANI oleh Pemohon Dihadapan saksi : ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1. melainkan dinyatakan sebaliknya mempunyai maksud yang sama seperti di dalam Borang Permohonan dan bagi sebarang terma yang tidak konsisten bagi tujuan penguatkuasaan Perjanjian ini. 2. 3. ______________________________ Nama Kakitangan : No. yang mana terpakai BAHWASANYA : 1. Melalui satu borang permohonan Pembiayaan Peribadi yang diterima daripada Pemohon oleh MBSB pada _________________________ (“Borang Permohonan”) yang memohon Kemudahan daripada MBSB. Dengan pemeteraian Perjanjian ini. Harga Belian MBSB akan dibayar secara tunai pada tarikh yang akan ditentukan oleh MBSB kepada Pemohon melalui akaun Pemohon dengan mana-mana bank atau melalui apa-apa cara yang difiikirkan sesuai oleh MBSB. 4. ______________________________ Nama Kakitangan : No. Wisma MBSB. Syarikat : 9417-K) sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat perniagaan di Tingkat 11. semua hakmilik dan kepentingan terhadap Aset tersebut berpindah daripada Pemohonan kepada MBSB. Semua terma dan serta definisi terma-terma di dalam Perjanjian ini hendaklah. Syarikat: 9417-K) Dihadapan saksi : ) ) ) ) ) ) ) ) 1. Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur di pihak pertama (“MBSB”). MAKA DISAKSIKAN BAHAWA pihak-pihak bagi Perjanjian ini menurunkan tandatangan mereka pada hari dan tahun yagn dinyatakan selepas ini. K/P: . (MBSB dan Pemohon kesemuanya selepas ini dirujuk sebagai “pihak-pihak” dan secara individu dirujuk sebagai “pihak”. ______________________________ Nama Pemohon : No. Di bawah terma-terma yang terkandung di dalam Borang Permohonan tersebut. 5. Terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Borang Permohonan adalah dengan ini diulangi dan mengikat pihak-pihak terlibat di sini dan warisnya. definisi di dalam Perjanjian ini akan terpakai. secara tunai dan tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma terkandung di dalam Borang Permohonan dan juga Perjanjian ini.

Terima Kasih Yang Benar TANDATANGAN MAJIKAN NAMA JAWATAN :_________________________________ :_________________________________ :_________________________________ COP RASMI MAJIKAN :_________________________________ . Penama * tiada / telah memohon untuk cuti tanpa gaji/cuti belajar/berhenti kerja/bersara awal. KAD PENGENALAN : BARU :____________________________________________ LAMA / POLIS :____________________________________________ Adalah dimaklumkan bahawa penama tersebut di atas berkhidmat sebagai : Jawatan sekarang : Tarikh mula berkhidmat : Taraf Perkhidmatan : Gaji Pokok ( RM ) : Elaun Tetap ( RM ) : _______________________________________________ _______________________________________________ *Tetap / Kontrak / Sementara _______________________________________________ 1.Kepada Yang Berkenaan.______________________ Dengan ini.______________________ 4. Tuan. Penama di atas akan bersara pada umur* 56/58. ( Disertakan surat pengesahan umur persaraan ) Sekian. disahkan bahawa 1. Per : Pengesahan Jawatan Nama:_________________________________________________________________ NO. Penama *tidak / akan bertukar jabatan/ sekolah pada _____________________. 3. Tiada tindakan tatatertib telah diambil terhadap penama diatas. 2. 4. ______________________2.______________________ 3.