www.cpnsonline.

com

Pertama di Indonesia ....

EBook CPNSONLINE

Terlengkap dan Terbaik

_DEP ARTEMEN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

J alan Lapangan Banteng TIara t N omor 3 - 4 ] ~ kana

Telepon 3811244,3811642,3811654, 3811658, 3811779, 3812216, 3509472

UJIAN PENY ARINGAN CALON PEGA WAI NEGKRI DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2004

W AKTU: 90 MENIT

lVIATA UJIAN : PENGETAHUAN AGAMA ISLAlVI GOL. III

HARI : SABTIJ

~----------------------------------------------------------------------------~---4

PETUNJUK:

1. Isilah uornor ujian dan data Anda sesuai dengan permintaan pada kolcrn yang rersedia dalarn formulir Lernbar Jawaban.

2. Seluruh jawaban d ikerj akan pada lem bar J a waban yang telah disediakan.l

3. Baca dan teliti soal serta kerjakan dengan tenang (boleh mengerjakan Jebih dahulu seal yang dianggap mudah).

4. Mala uj ian terdiri dati 100 (seratus) seal, untuk satu soal dapat diselesaikan dalam waktu ± I menit,

5. Setelah selesai agar seal clan lembarjawaba~l ditinggal di atas kursi/meja ujian dalarn keadaan terbalik.

TANGGAL: 6-11 - 2004

------------------------------------------------------------------------_._

flILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR, DENGAN CARA MENGHITAMKAN dETIAP LING-KARAN (.) YANG SESUAI DENGAN HURUF YANG ANDA PILIH PADA

LElVIBAR JA WABAN KOMPUTER YANG TERSEDlA www.cpnsonline.com

1. blum adalah agarna fitroh, artinya

A . Azama yang mernbawa rahrnat isi alam

sc~·nesta 'K. ~

B. Agarna yang menyelernatkan umat Islam ~gama yang sesuai dcngan hati nurani CE_~gama yang" suci dan cenderung kepada . ke bena ran V/

E. Agama yang rncndasarkan pada nilai-nilai kc man u S iaan

2. Ajaran Islam hakekarnya mengandung tiga prinsip pokok. yakni

A Aqidah. ibadah dan hakekat

B. Aqidah. syariab dan i badah

C. Aqidah, syariah dan rnuamalah v'

D. Aqidah, syariah dan ma'rifah C. Aqidah, syariah dan ahklak

"

'I _; ~~.5 -'.i., ,Jw L;h I~ .l ('.::LliJ ';/ \ _y.r-" ~ L.,'''' 3. .. .. (V 0 LJ .. r.c JI ) L.,w _T"" l.:,J1 0-' -; ....rOo.. t\rllJlya :

1\. Baraug siapa vane mencari sclain Agama IsI8rl1_ rnaka 13 ~.:tl\.an menaalami kesenz-

saraand i akherat ~ ~

B. Barang siapa yang mencari Agama Islam, maka ia akan bahagia di akherat

C. Barang siapa yang mcncari Islam, rnaka ia akan mcnenrui keberuntungan di akherat

S 0 A L

D. Barang siapa yang mencari selain Agarna Islam, maka ia terrnasuk orang yang merugi

- di akherat

arang siapa yang rnencan selain Agarna Islam, maka ia tidak akan diterima amaliahnya dan ia termasuk orang yang

merugi di akherat

4. (0bJ1 rlc. ~ CJh...a~I) J-bLi 01~ U L.....i '11

Artinva :

Man~lsia adalah rnakhluk yang berbicara.sc, Manusia adalah hewan yang berfikir / berakal v Manusia adalah makhluk vanz adaptif

D. Manusiaadalah makbluk )Iallg mulia

E. Manusia adalah hewan yang cerdas

5. Jamaluddin Al Atghany adalah pernbaharu Islam yang mengemukakan gagasari tentang :

A. lslarnisasi ilmu peng~tahlJan R. Islam dan Libcralismc

C. Pan Islarnisme

D. Post Modcrnisrne

E. Islam akomodatif dan a! ternarif

6. Pengarang buku yang bcrjudul Islnrn at the Class Road. adalah :

A. Maurice Bruciie

B. Leopad \\i ciss

C. Sayid Husen Naser

D. Abu Zahrah

E. George Bernard Shaw

Artinya : 16. Apa yang disebut dengan "Qaulus Shohaby"

A. Dalil tentang Dzorof Zaman dan Dzorof Alah

Makan c:5) Perkatnan Sahabat .....,-/

B. Dalil tentang Khobar Muqodam dan B. Perkataan Tabiin

Mubrhada Mudzakkar C. Perkataan Tabiit tabiin

C. Dalil tcntang jurnlah isrniyah D. Perkataan Mujiahid

D. Dalil tentang jurnlah fi' liyuh E. Perkataan Rasulullah SA W

E. Dalil ten tang nu'ut dan marr'ut . 17. Padu rnasn kepepirnpinan khalifah AI Muknu:

www. cpriaon Li ne . com . I I . k

f' '1\ .'. , '. • (Bany A?basyyah) t~ a 1 menghasil 'an sua, .. ,

II. Sycch 1VIL1s~~lf.l. Al-Ghlllay~\nl adalah scorang produk keilmuan yah!

1/ peng:).r~lllg ~!lab~~crke:l~ll, )'<\It:1, : A, Rl!tlll Lahrni

A. K!ldb Tanbiehul C,hoIJlI),L:11 ~ Enllul llrni

B. Kitab Irsyadul ILJad C.)Bailul IJik1l1altV

C. Kitab Jrsyadul fuhul 5. Bailul U1UIIl

D Kitab Jawukhirul Ilul·.rtl:II'Y

E·.' .'" '" • . E. I3<lilul Ikhwan

K!(~lb Idhol un Nasyi in

J 8. Dulnm nilai [SI:1111 kitu mengcnu] iSliiah "Millah \ yakni

KA. Sua:u nilai yang mengandung prinsip ajaran D Suatu nilai yang mengandung jalan hidup ~)Sllatll nilai-nilai yang menganclung ajnranajarun tcrrcntu

D. Su.uu nilai yang mengandung hukum-hukum keagurnaa»

E. S uatu nilai y:1I1 g men gu n cI U 11 g (i[ uran-uuuun

7. ('IV ~J:!) ~ 1 dih.yJ ufiil cl31¥, ~ 1"j:i1 \j

A Hari tentang kekalahan fir'aun dari Musa AS

B. Fir'aun merupakan raja yang paling dzalirn di dunia

C. Fir'aun, Musa dan-Human merupakan ternan akrab dian tara mereka

D. Dahl tersebur rnenunjukkan tentang bukri

@ bahwa firaun seorang raja yang sornbong Bukti tentang keutuhan fisiknya fir' aun sebagai tanda kebesaran Allah SWT ..__/'

8. ~ disebut dengan talaq dz.ihar, adalah .~ &,alaq yang diucapkan dengan menyarnakan

punggungibunya .

P. Talaq yang diucapkan dengan tiga kali

C. Talaq yang dijalankau pcnangguhan

persyaratan

D. Talag yang dilaksanakan dengan cara surnpah

E. Talaq yang dilaksanakan dengan cam paksaan

9. h.... ~I ~J yJl.) Ai *~.ll uJi_, ~ L._,

Artinya :

A Dalil tentarig tanda-tunda IS1m Ma'rifat

@) DllllJ tcntang tanda-tanda jama' Muarias

Salim ~ .

C. Dalil rentang tanda-tandu jarna' Mudakkar Sulim

V-O. Dalil tentang tanda-tanda jarna' Taksir E. Dalil tcntang tanda-tanda Isim Nakiroh

10.

12.

Syair tcrsebut adalah ungkapan scorang penyair

'kcnal vakni : .

V Syallqie Bey V

AbLlJ Aswad AI-Dualy

C. Djaluluddin Ar-Rummi

D. Abdul \Vahab Din Munabbih

E. AI Muiaabby

13. Dalarn wacana hukurn Islam kita mengenal adanya istilah "Talfieq" yang dirnaksud dengan istilah tersebut adalah :

A. Gagasan tentang konsep pengembangan fiqih Islam

B. Penyesuian terhadap madzhab seseorang

/ dengan orang lain

~. Pindahnya mudzhab sescorang ke madzhab ainnya akibat adanya mudharat

uasana pcrcampuran antara rnadzhab Kcjadian yang serius dalam dunia fiqih

14. Ciri-ciri ayat rnakkiyah adalah

A. Diturunkan di Madinah sebelum hijrah

B. Mengadung nilai-nilai politik dan ketatane~araan Islam

~imulai dengan "Yaa ayyu!lannas:' per.ldekpendek, mengandung 1111a1 tauhid, unan, iaqwa, ancarnan dan pahala~

. D. Dimulai dengan "Yaa ayyuhaladzina aarnanuu", panjang-panjang, rnengandung nilai pcrjuangan, hukurn kernasyarakatan d~ keratanegarnan

E. Dirurunkan eli Makkah seielah hijrah :x:.

15. Dalam wacana scj arah peradaban Islam, .k,i ta mcngenal sejaruwun muslim modern yairu :

A. Ibnu Batutah

" B. Ibnu Rusydi * v1cJ Ibnu Khaldun V

15. AI Waqidi

E. lbnu Sirien

19. Implementasi kekuasaan Allah SWT dalam kehidupan dunia, disebut

A. Qudrat Hakikie

lB. Qudrat Ilaby

I\. C. Qudrat Ijaby

D. Qudrat Soluhy

@Qudrat Tanjizie t_../

20. Tokoh pertama yang rnelahirkan pcmikiran

mu'tazilah yaitu A. Al Furabi Lj/ 1 Kindi

J asil Bin f\tha~ Baghdadi

E. Abu Hasan Al-Basri

11. Tokoh yatlg melahi rkan ahli sunnah wal jarnaah, adalah :

A. Ibnu Tnirnivab

rnu Shihnb A7.,-Zu.l:ry

'f> btl Hasan Al-Basri ~ )IlU Qoyurn Al-Juuzi

E. Ibrahirn Attamimy

2. Yang dirnaksud dcngan ayat-ayat mutasyabih

I~yat-aya! yang mengandung nilai-nilai l~net<lforis

B. Ayat-ayat yang mcngandung nilai-nilai rnuarnal all

C. Ayar-ayat yang mengandung ajaran-ajaran Akhl ak

D. Aynt-uyat yang mengandung ajaran-ajaran ibadah

E. Ayut-nyat yang mengandung ajurun-ajaran

nqid.il: .

23. Butas "rniqut' huji bagi orang Indonesia adalah A Jularnlam

B. Bir Ali 1.('>(

vc. Jcdduh

D. Dlml hulaifah

E. Dzarul Irqien

24. Balas "miqat" haji bagi orang Mesir adalah :

A. Dzatul Irqicn l r: 'I {_

{B. Dzul Hlliaifah

C. Yul.uulam /.' ".,,' i;

D .. Icddah I' .,.J' . j ...

E. J3irr\h ./

25. DR Yu..uf Al-Qudhuwi urlalal: scoraug peruik ir I~LlIn )':111~ mcugnr.ih k:::PiLLI:l :

A. l:"'jqih Dawnh

B. Fiqih Siyasi

C. fiqi II 111l1:l111itl:\11 \;b. Fiqil! Kontcmporer

E Fiqih lbudah

www.cpnsonline.com

26. Deiapan asnaf bagi orang yang menerima zakat telah termaktub dalam surat AI-Qur an yakni

A. Q.S. Al-Anfal ayat 7

B. Q.S. Yunus ayat 7

J c. Q,S. AI Baqarah ayat 76

D. Q.S. Ali Imran ayat 85

E. Q.S. Attaubah ayat 60

27. Tokoh tasawuf yang pertama kali mengemukakan konsep zuhud

A. Abu Yazid Al-Bustarr.mi

B. Abu Laits Assarnarqondy

C. Rabiah Al-Adawiyah

D. Hasan Al-Basri V"'"

E. Dzunun Al-Misry

28.

...... I~J0:! ~l)\ ~Lil..:..~.J~~ J:,. IjJ ~

i;..1_,:J~

JSI_,:J~

~i.¥~

..l..;>.WI~

A.

~.

C. D. E.

29. Mcnurut para ahli tafsir bahwa jumlah ayat-ayat Al-Quran diperkirakan

JA. 6236 v

VB. 6666

C. 6576

D. 6866

E. 6336

3D. Yang disebut dengan fiqih siyasah adalah

17 A. Fiqih tentarig poJitik kctatancgaraan Islam

B. Fiqih rcntang ibadah

C. Fiqih tentang muarnaluh

D. Fiqih rentang jinayah

E. Fiqih tentang waris rnewaris

31. Dalam wacana fiqih Islam, air kelapa terrnnsuk kategori

A. Air bersih yang tidal dapnt untuk berwudhu

B. Air bersih tapi tidak dapat untuk beristinja \.--C. Ai r sue i dan rnensuci kan

D. Air suci yang tidak dapat mensucikan

E. Air bersih yang dapat dipakai untuk wudhu

32. Apakah mayat manusia, hangkui ibn dan belalang rerrnasuk kalegori

A. Bcrsih

D. Kotot

C. Ticbk suci V

D. N:ljis

E. Suci

33. Apakah yang disebut dengan orang "Muaallaf dularn pcndekatan fiqih Islam yakni

A. Orang yan[! musyrik

13. Oi'al1~ YJn';; durhaka

~. ::;,

C. Orang yang bam mcmasuki Islam v

D. Orang yang bersifat takabur E Orang rnurtud

34. ~~.JJ~~~JA.l~d.&lr~1

(i !I~WI) 4.l~~1

Ayat tersebut dipertegas esensinya oleh

Rasullah SAW ketika beliau :

A. Sedang membangun rnasjid quba

j B. Sedang rnenjalankan ibadah haji pertama ,

C. Sedang menjalankan ibadah haji terakhir

(haji wadha) .

D. Sedang rnelakukan perang badar

E. Sedang merancang pembuatan konstitusi madinah

35. Seorang ulama termashur di bidang ilmu hadist . adaJah:

A. Ibnu Jarir At-Thobary Jl(

B. Thou Mundzir

C. Ibnu Rajar AI-Tsaqafy /

D. Ibnu Hajar AJ-Asqalany

E. Ibnu Rajar AI-Haitammy

36. Dalarn sejarah kenabian salah seorang nabi yang terkenal dengan julukan "Ulul Azmmi" yaitu

A. Nab~ Saleh /

B. Nabi Musa V

C. Nabi Yusuf

D. Nabi Adam

E. Nabi Nuhv

37. Urnar bin Abd. Azis adalah searang khaLifah "Bany Urnayah" yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang pelik yakni :

A. Pernberantasan penguasaan tanah negara B, Pernbangunan irigasi dan fasilitas

infrastruktur

C. Penyelesaian konfl ik internal di istana

D. Melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah spanyol

v E. Pemberantasan KKN yang sangat merajalela

38. S ayid Arnir Al i adalah seorang pengarang buku yang sangat popular yaitu

A The Preaching Of Islam

B. The Recoritruction Of ReI igius Thought In Islam

C. Islam The Straight Past I D The Holy Qur'an

V E.' The Spirit Of Islam

39. Menurut para pakar ahli Fiqih, bahwa baras nisab "Zakar Ernas" minimal:

A. 75 gramernas m II rn i ('14 karat)

B. 80 gram em as 111 urn i (22 karat)

C. 90 gram ernas rnurni (24 karat) c/

D. 85 gram ernas murni (24 karat)

E. 95 gram ernas rnurni (22 karat)

40. Batas nisab "Zakat Karnbing" minimal:

A. 40 ekor karnbing

B. 50 ekor kambing

C. 60 ekor karnbing

D. 20 ekor kambin g

E. 30 ekor karnbina ....

Q

www.cpnsonline.com

41.

(l.r;i..J -~~)I".A,(·" ~ •• Lo;~_.11 I' b.

.r" 'e":'""...YJ,~ ("C"'Y(,)4 "'-"

Ayat tersebut memberikan pengertian tentang :

v.A. Perintah untuk melakukan ibadah Mahdhoh

B. Perintah untuk mengeluarkan zakat

C. Perintah untuk rnelaksanakan Muamalah

D. Perintah untuk rnenjalankan syariah

E. Perinrah untuk rnenyalurkan Sadaqoh

42. Salah seorang pejuang atas pahlawan Islam yang mirintis penaklukan tanah Spanyol adalah

A. 'Arnr Bin Ash

B. Urnar bin Khatab

j C. Umarbin Abd.Azis

D. Khalid bin Walid

E. Tariq bin Ziyad

43. Istilah "Zakat Ziroah,j adalah menekankan pada optimalisasi yang rnengacu kepada

A. Zakat fitrah

B. Zakat Nuqud

C. Zakat harta benda

D. Zakat perdagangan v' E. Zakat pertanian

44. Dalam ajaran Islam tidak "Ruhbaniyyah" artinya

A. Kependetaan v

B. Keimanan

C. Kcbij aksanaan D, Kepcmimpinan E. Kepem iIi kan

men genal sysn

45. Yang dirnaksud dengan "Tahanuts" ialah

V A. Ibadah dengan eara konrernplasi

B. Keberhalaan

C. Pemujaan terbadap dewa

D. Bimbingan kerohanian

E. Ibadah Mahdhah

46. Konseptor faham Baqa dan Fana dalam dunia tasawuf ialah

A. AI-Khallaj

B. Hasan Al-Basri v'c. DZl111UI Al-Misry

D. Abu Yazid Al-Bustammi

E. Abu Makil AI-Jily

47. Konseptor faham mahabbah dalam dunia tasawuf ialah

vi A. Rabiah Al-Adawiyah

B. Ibnu Rusydi

C. Hasan Al-Basri D, Dzunun Ai-Misry E. AI-Gnzali

48. Kitab suci AI-Qur'an diturunkan kepada rnanusia, berfungsi sebagai

A, I3acaan sehari-hari

B, Petunjuk hidup ketatancgaraan

C. Pctunjuk manusia dalam perdagangan

D. Rahrnat, hidayab dan syafaah

E. Petunjuk manusia dan pcnjelas terhadap halhal yang hak dan barhil y

49. Dalam filsafat Islam kita men genal istilah . rnetafisika, artinya

V A. Alam yang berada di balik alam kita

B. Dunia lain yang mengandung misterius

C. Alam akherat

D. Alam Barzah

E. Alam yang kita ternpati ,

www.cpnsonllne.com

50. Qodlo Allah SWT merupakan konsepsi tuhan yang nuansanya dituangkan dalam

A. Alam Ruh

B. Alam sernesta ini \//

C. Alam di laufhul mahfudh (Arsy)

D. Alam akherat

E. Alam Barzah

51. Ayat yang artinya "Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa, berdiarn dan berputus asa"

A. (QS. 8: 8) Uyy..JI ~..fo _,J _j Jb LJI ~J J:JI ~~

B. (QS.10: 17) Uy ~I ~ 'i.oJ j ~ ~ '-,-l:.5 Jl

C. (QS. 28:78) UY' y-JI (+!fo LP ~ ')_j 4 jiSlJ

D ...,./ (QS 30 2) '- .1\ . L ~ WI ....

. . : 1 U.JA..fr""" ~ f' Y-' r »s

E. (QS.55:43) UY' y,.-JI Lr. '-:-' ~ ~I i'P-.~

52. Urutan surat dan ayat AI-Qur'an dijeJaskan Nabi Muhammad SA \V berdasarkan perintah Allah SWT. Hal ini lazirn disebut

A. Tsaraqi

B. I'jazy

C. Itsbaty v"

D. Tauqify

E. Asbabun N uzul

53. Sebutan bagi surat-surat yang ayatnya pendek pada juz tiga puluh dalam AI-Qur' an

A. Al-Muththasil

B. Al-Mufahshol

C. Al-Munfashil

D. AI-Maktubat

E. Al-Matsurat

54. Lafadz yang digunakan untuk menafsirkan ayat Fawatihu Shuwar

A Ta[\'iicl

B. Tarqiq

C. Tajwid D, Talqill E. Tafhim

5.5. Al-Qur' an pertarn a kal i d icetak, tahun

A. 1673 M

B. 1694 M

C. 1695 M

D. 1684M

E. 1685 M

Halarnan 5 dari 8

56. Ayat yang artinya "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman sernua orang di muka bumi seluruhnya"

A. ~..l! ._,l11 ul t...,.J~1 UJ..>.! il Ip 0:! jJl .s » ~J

(QS. 2: 165)

B. (QS. 4: 139) ~ .jJl ul..! .jJl ~ .ilC u~i

r-v.-(QS. 10:99)~~L.';".J~1l>"l>"~ ~.JiSU"~J

D. (QS. ] 3 :42) ~ _fo...lt .uJj ~ 0-'> 0:! jJl fi..o .l9 J

E. ~ -t..A 0-"J ""-.i.! _;el j ~)i.1 l>" ~ ~ ui ~I.J ~ (QS. 17:103)

57. AI-Qur'an pertama kali dicetak, di negara A. Belanda

JB. Irak

C. Saudi Arabia . D. Jerman

E. Inggris

58. Transaksi jual beli mengenai suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pernbayaran konlan, tetapi barangnya sendiri belum diserahkan kepada pernbeli

A. Qiradh

B. Khiyar

C. Salam

D. Jj'alah

E. Hiwalah

59. Rasul yang menerirna wahyu berupa Shuhuf

A. Isa AS

B. Nuh AS

C. Muhammad SA \V

D. Zakaria AS

E. lbrahim AS .....--

60. Penulis kitab At-Tibyan, yang menerangkan '. maksud surnpah dalarn Al-Qur''an

~ »: Ibn Qayyim

B. Ibn At-Arabi

C. Ibn Al-Jauzi

D. Ibn MaLlk

E. Ibn Kabir

61. Ayat yang artinya "Barang siapa yang enggan menyernbah-Nya dan rnenyombongkan diri, niscaya Allah akan mengumpulkan mcrcka sernua kepada-Nya'

A.
\. B.
C.
D.
E. (QS. 4:71)~ IJ.>i'.1 ) ulfj I_~ Ij rS.Jh :Jh ~~ -01 ~ ~ y:L...;u ~,.:.lp LP ~ l>"J (QS.4:172)

(QS. 13 :42) ~ _ft.J! .I...lli ~ l>" 0:! ~I _;5A ~ J ~ ~ U~J 4...lSJiJ v'-"'_) ':/1lJ.'> ~.)-~ ul .l1.J ~ (QS.17:I03)

(QS. 35: l 0) i~;; _yJ1 ~.lli ~ jJl .l:l _}.! uLS c:,,,,

www.cpnsonline.com

62. Jumlah lafadz Allah dalarn Al-Quran

A. 2899

B. 2999

C. 2599

D. 2699

E. 2799

63.

Ayat tersebut diulang lebih dari tiga kali dalarn satu surat, yaitu pada surat

A. An-Nisa

B. Al-Ma'idah

C. AI-An'am v

D. Al-Baqarah

E. Ali Imran

64, Ayat AI-Qur'an yang menjelaskan langsung kaidah keuangan dan perekonomian, berjumlah

A. 8 ayat

B. 9 ayat

C. 10 ayat www.cpnsonline.com

D. II ayat

E. 7 ayat

65. Hukurn asal peluksanuan ibadah A. Mafhurn

,,/ B. Muradif

C. Ibahah

D. Tahrim

E. Karahah

66, Tokoh pergerakun muslim modern di Mesir

A. Sayyid Amir Ali

B. Jalaluddin Maulana Rurni J C. Muhammad Iqbal

v D. Muhammad Abduh E. Sayyid Ahmad Khan

67. Ayat yang artinya "Itulah hukurn-hukum Allah dan barung siapa rnelanggarrlYu, rnaka sesungguhnya dia telah berhuat dhalirn tcrhadap dirinyu sendiri"

A. ( Q S .2: 1 R 7 )l_",\il ~\ ..iJ1 l»::> cill ~ _)i )t9 ..1 I .} _,..b. .ill;

B . 0~...J.6.l1 ~ 0t j 1i..11 .j _;.J::.. ~ ()A J lA. J.G.:i )li ..11.} _,..b. .ill.; (QS.2:229)

D.

(QS.4: 13 )u,?- .J.;, -l:!.u J'-')J..11 ~ [p J ",-~I Jy:,. dll~, (QS. 58:4)JI die. U::,__.rCJ.l_,..1I.;,_:j.L ... ..ill::;J (QS. 6S:1)~F .llihll.J_,..b. ~ lJ-oJ..1I..l_j..b. c2.l1

I

V' E.

v

68. Pengarnng tarsi!' Fi Dzilal Quran

A. Imam Malik

B. Jaluluddin As-Suyuthi

C. Al-Qurruby D, AJ-Maw,1rJy

E. Quruisb Shih.ib

_ . .r',

,:: . .: I I ,I -

L.TOl ~,. \~ r"; l.! ~ ~ j , I '.

i I ,_J - -l~~ • f)

69. Istilah untuk Blimat yang merupakan akhir ayat

A. Akhirah

B. Fashilah

C. Fadhilah

D. Tarnmah

E. Karnliah

70. Nabi Muhammad SAW rnenjelaskan bahwa wahyu yang sangat berat diterirna dalam bcntuk

A. Suara yang menggema

B. Suara di balik tabir

C. Suara seperti gemerincing lonceng

D. Suara langsung dari Malaikat 1ibril c-:

E. Suara dalarn mimpi

71. Ayat yang artinya "Kami berikan kepadariya

hikmab dan ilrnu. Demikianlah karni mernberi balasan kepada orang-orang yang berouat baik'

~I.l,l ~J~r.5.l y.u~k 1_,J~y

t.ill~ 4...J! • .l! L;. I • : '; I I .. ;_.: . .. ~ I _ l\j

_, .' tJ:l _) "'!-' "t-'-"-" lY' 1.5 _J.?-J . y

~I ~I_j.;..

~I _).;.j ..ill:t>_J UJY J 1..s"'".Y' J t.....L..., ~_j '--;--J ~iJ ~I _r.-.I ~ 'i .ill! 01 cJ L....:. J.= "'-! rt3 ...,_us. (QS 9: 120) (QS. ]2:22)~1 i.S? dil is_) L..l.c_, L&,. "~i

, A.
.B.
C.
D.
Y E. 72. Pengarang kitab tafsir Al-Kasysyaf

A. Al-Thabari

B. AJ-Hatilll

J C. AI-Zamachsyary

D. AI-Kaylaniy

E. Al-Mawardi

73. Istilah untuk ayat-ayat pernbuka pada Al-Qur'nn A. Arnamus-Suwar

B_ Jarni'us-Suwar

C. Kalirnarus-Suwar

D. Awwalus-Suwar ..........

E. Fawatihus-Suwar

74 .. - .Ayat tcrsebut diuJang Iebih dari tiga

kali dalarn satu surat, yaitu pada sural

A. AI-Hijr

B. AI-Mu'minull

C. An-Nur

D. As-Syuara ):Z! A I-An' am 1/

75. Akad perjanjian kerja sama bag I hasil adnlnh A. Mukhaburah

}3, Qiradh ,,/'

C. Hiwaluh

D. Muzaraah

E. Ji'alah

76. Ayat yang artinya "Untuk mernberi peri!lgatllll terhadap orang-orang yang dhalim dun member: khabar gcrnbi ra kepada orargorang yung berbuat baik"

Halalll<lll 6 dari g

A. \/~I u-k- I:i:.. U jy-J ~ ~ I:i.. • _)~ jiiJl ~ j (QS.2:236)

(QS. 12: 90) ~ y..i ~ ~ '&1 Ji .J:"--'>l..J Ji;! L;o olj (QS. 37:105)~ll.i'fiJ..ill~U~)Iwll....:.~

(QS 46 12) ',., - .11 ~ 1 .. 11,. ::J\ ~

. : ~U~j _""""'U:! _)_

lJ:!.! .£.Jl ::.:,_., .J:! Ju ~I !.S,y...; cill .s lil (QS.77:44)

13.

,c.

JD.

E.

77. Transaksi bagi hasi 1 menggarap lahan pertanian dengan benih tanarnan dad pemilik laban

A. Jialah ~

B. Mukhabarah 1/

C. Qiradh :

D. Hiwalah

E. Muzara'ah

78. Yang tidak termasuk bagian waqaf ikhtiari

A. Wagaf Kaaf c-:

B. Vvagaf Qcbih

C. Wagaf Muthlaq

D. Wagaf Taam

E. WaqafHasan

79. Pernirnpin pertama kaum Asy'ariyah

A. Abdullah Ibn Jabbar

B. Wasil Ibn Atha

C. Ibn Qayyi rn

\ .. , D. Abu Hasan Al-Basri

E. Abdullah Ibn Wahab

www.cpnsonline.com

80, Ayat yang artinya "Dan Allah menghendaki untuk rnernbenarkan yang benar dengan ayatayat- [ya serta memusnahkan orang-orang kafi r'

A, 'v""0:' pi yi.J ~J ~ L?JI ~ ul ..tl .l,!._!:U

(QS.8:7)

B. (QS. lO:82)uy_r.uJlo._fi _,Jj ~ J.:..-lI..il1 ~J

C. (QS. 42:24)_)j.l......:>.l1 d~ r:b <lJ1 ~ ~I ~J

D. r.J-?o-l ~ Ipl ()l:;l\ I~\j ~.J .y... l..;, Y:-.J W

(QS. S7:27)u~ \j ~ ft.J

E. (QS. 8:8)' .. -II ~ .c .1 q J.b Lli ~ s., \l'~- .1

LJ.Y'~ J-' y~ . ...J L_J-"-' ~

81, Al iran yang tiduk terrnusuk kaurn Kha\vaij 1\. Mnulawiyah

B, Al-Muhu kk i rna h C, Al-Jnricah

D. Al-Sufriyah

E, Yazid.yyah

82, Sujud yang hanya dapat dilakukan di luar shalat

A. Sujud Thuma'riinah

B. Sujud Syukur 'I' e. Sujud Syahwi 0., Sujud Sajdah

E. Sujud Tilawah

83. Zakat pertanian yang tidak mengeluarkan biaya pengairan

A.5%

B. 25 %

C. 10 %~

D. 2,5 %

E. 20%

84. Ayat yang artinya "Inilah kitab yang ayatayatnya disusun rapi serta dijelaskan secara riuci, diturunkan dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Tahu"

A. (QS. 6: 18)~1 ~\ y. j d .. p 0~ _;A Ull y. j

B. (QS. 6:73)~1 ~I JAJ._}lg....'iJlj~1 rk

c. (QS. 34:1)~1 ~I JAJ0y..)r1 ~ ~1.uJ

D (QS 11'1) .. x., .. ,\. ~ '".0.::,.,1 w.&,.1 WiS.

. .. ~ r-::-- U"'" (.)'> r' - .

E. J (QS. 15:25)# ~ "..i\ rA ~ y. ~.J UIJ

"~",,, >t ( .+.~. I, '.,;, ;( {'I'I I" ',! '>

85. Zakat pertanian yang mengeluarkan biaya pengairan

A. 20 %

B.5%v'·

C. 25 %

D. 10%

E. 2,5 %

86. Zakat harta perdagangan atau perniagaan

A. 10 %

B. 2.,5 %./

C. 20 % D.5% E, 25 %

87. Ayat yang artinya "Dan sesungguhnya karnu benar-benar diberi Al-Qnran dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mcngerahui"

A. (QS. 6:83)~ ~ .. R!.J ul~l.:,j 0-" ~.J_} ciJ 13. r-f= ~.J u\ '&1 ~ W l" 'J \ ~ l>.!:u;' r£;u .JUlI JIj (QS. 6: 128) ~

C. ~I ~j .ul L":':'_}'ll c.)j .ul e WI ~ Lf :;ll y.J (QS. 43:84) ~\

D. (QS. 51 :30)~1 ~I Y. "..il ~.J J \j -ill ~ i_,J li E. ~(QS. 27:6)~ ~ 0.l! 0'" L;1_;qJ1 fi ~IJ

88. Zakat harta temuan (Rikaz)

A. 25 %

B. 10 %

C ?S07.

I • -, /(l

'j D, 20 % E. 5 %

89. Mclaksanakan haji dan urnrah dalarn satu niat dan wakru

A. Raj i IfraclbV( 13, Haji Nazar

C. Haji Tamnttu D, Haii Qirun v E. Haji Ihrnm

I' 1·1 I , """.I'~ III

Hala 111,1/1 1 dari R

90. Panglima perang ummat Islam dalam perang riddab

A. Saad Ibn Abi Waqqash

B. Umar Ibn Khattab

,C. Mu'awiyah Ibn Sufyan VD. Kbalid Ibn Walid

E. Zaid Ibn Tsabit

91. Melaksanakan urnrah lebih dahulu kernudian haji

A. Haji Tarnattu V

B. Haji Qiran ~

C. Haji Ihram

D. Haji Ifradh

E. Haj i Arafah

92. Ayat yang artinya "Dan sesungguhnya j ika kalian mentaati manusia sepertirnu, niscaya kal ian benar-benar menjadi orang-orang yang

merugi" .

A. 1:\1 pi ~ F.I u:J 0\..0'; t.J.:o IJfo ,j,!i11 ,,)WI JliJ

. (QS. 7:90) L)J~

B. (QS. 12: 14) L.lJ~ IJ\ Lll ~ tP-iJ ~i1I.us1 ~

c. (QS. 16: 1 09) UJ_r.:,J1 ~ ;;_;.;.. 'Jrl ~ ~I ('Y>- '1 D, J (QS. 23:34) l.u~ I~I pi ~ I~ ~I u:JJ

E, '-'J' ,0'1 ...,I, .,_, ':'1 u' ,'11 ',L, "'1 <.....l. ~ 1

, u ~ r- ~.r ~ ,r J

, (QS.58:19)

93. Meluksunak an haj j lcbih dahulu kemudian umrah

I ,A", Haji Wada

J B. Haji Tarnauuw

C. Haji Qiran

D. Haji Ihram l

E. H aj i Ifradh v

94. Tempat mabit setelah selesai wukuf

A. Mulrazam

B. Hijr Ismail

C. Muzdalifah V D, Maqarn Ibrahim E, Arafuh

95. Ayat yang secara tegas mewajibkan ibadah haji diturunkan di

A. Arafah

B. Mina

C. Madinah ,f

D. Muzdal ifab

E. MakkahV(

96. Thalaq yang dijatuhkan pada saat isteri sedang haidh, disebut thalaq

A. Ta'lik

B. Bidh'i V

C. Fasakh

D. Klm]u'

E. Ila'

97. Istilah mengenai sumpah suarni yang tidak akan menggau I i isterinya

A. Ila'

B. Ta'lik

C. Bidh'j www.cpnsonline.com

D. Fasakh

E. Khulu'V

98. Istilah mengenai thalaq yang tergantung adanya syarat

A. Khulu' '" R 11a'

C. Tu'lik

D. Bidh'l

E. Fasakh

99. Transaksi mengenai pemeliha~·aan. atau. penggarapan kebun oengan aqad b .. agi hasil dan kcbun iersebut secara ikhlas antara pemilik dengan peng&arap

A. Jl alah

B. Muznraah tI

C. Hiwalah

D. Mukhabarah

E. Musaqqah

noo. Iddah isteri yang ditinggal mati suami

A. Tanpa masa iddah

B. 3 bulan

C. 3 bulan 10 hari

D. 4 bulan t/

E. 4 bulan 10 hari

l--I~\I~'n '!1,\ ~ ,i'll'l X