UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AMALAN PENGURUSAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN DI SEKOLAH RENDAH NEGERI SEMBILAN MALAYSIA

MD.RAZALI BIN MD.YUSOFF

FPP 2008 7

AMALAN PENGURUSAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN DI SEKOLAH RENDAH NEGERI SEMBILAN MALAYSIA

Oleh MD.RAZALI BIN MD.YUSOFF

Tesis Ini Dikemukakan Kepada Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia, Bagi Memenuhi Keperluan Untuk Ijazah Master Sains Mac 2008

Alat kajian yang digunakan adalah soal selidik yang merangkumi profil responden. berumur di bawah 40 tahun. pengalaman menjadi guru penyelaras RMT. memperuntukkan ii . Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan kaedah rawak berlapis. mempunyai tanggung jawab mengajar antara 21 hingga 30 waktu seminggu.YUSOFF Pengerusi Fakulti : Profesor Datin Sharifah binti Md. Majoriti responden adalah guru perempuan. Seratus empat puluh orang guru penyelaras RMT dari sekolah rendah di Negeri Sembilan dipilih sebagai responden dalam kajian ini. berkelulusan SPM. MALAYSIA Oleh MD.Abstrak tesis ini dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai keperluan untuk Ijazah Master Sains AMALAN PENGURUSAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN DI SEKOLAH RENDAH . PhD : Pengajian Pendidikan Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat profil guru penyelaras RMT dan sejauh mana perkaitan pengetahuan. mempunyai pengalaman mengajar kurang dari 20 tahun dan pengalaman menjadi guru penyelaras RMT kurang dari lima tahun. Kesahan kandungan soal selidik telah dianalisis oleh tiga orang pakar.949 masing-masing. Nor. pengetahuan guru terhadap pengurusan RMT dan pelaksanaan pengurusan RMT.RAZALI BIN MD. berbangsa Melayu. kehadiran guru dalam taklimat atau latihan RMT serta beban tugas guru dengan pelaksanaan pengurusan RMT. Kebolehpercayaan alat kajian untuk bahagian pengetahuan dan bahagian pengurusan adalah 0.859 dan 0. NEGERI SEMBILAN.

039. p = 0. p = 0. p = 0.05 ). p<0.121.407). tiada sebarang perkaitan antara faktor pengalaman guru sebagai penyelaras RMT (r = 0. p = 0. (t = 3. iii .644) dan beban tugas guru dari aspek jawatan lain dengan pelaksanaan pengurusan RMT (r = 0. Namun.267. Dari segi perbandingan pelaksanaan pengurusan RMT.5).158).120. namun kedapatan sekolah yang tidak mengamalkan prosedur yang betul disebabkan ketiadaan garis panduan piawai berkenaan pelaksanaan pengurusan RMT. p = 0.4) dan Tahap pelaksanaan pengurusan RMT adalah cemerlang (M = 3.451.9.071.001) dengan pelaksanaan pengurusan RMT.181. maka satu piawaian perlu dijadikan akta dan dilaksanakan agar setiap pelaksanaan wajib mematuhi prosedur piawai yang ditetapkan selain mewajibkan setiap guru mengikuti latihan yang sewajarnya.masa penyeliaan RMT kurang dari 3 jam seminggu dan menyandang satu hingga dua jawatan lain.032) dan beban tugas guru dari aspek jam penyeliaan RMT (r = 0. Tahap pengetahuan guru berkenaan pengurusan RMT adalah sederhana (M = 18. Dapatan menunjukkan terdapat perkaitan positif yang lemah antara faktor pengetahuan pengurusan RMT (r = 0. Kesimpulannya.153).4. kehadiran guru dalam latihan (r = 0 . beban tugas guru dari aspek jumlah waktu pengajaran (r = 0 . SD = 0. p = 0. Majoriti responden tidak pernah menghadiri latihan atau taklimat tetapi memiliki buku panduan pengurusan RMT serta menyatakan sumber pengetahuan pengurusan RMT yang utama adalah buku. walaupun pelaksanaan pengurusan RMT adalah cemerlang. df = 138. SD = 3. sekolah jenis kebangsaan mempunyai pelaksanaan pengurusan RMT yang lebih baik dari sekolah kebangsaan.

age below 40 years old. with at least SPM qualification. training and workload factors with the implementation of RMT management A total of one hundred forty teachers from selected primary schools in Negeri Sembilan have been chosen to participate in this study.949 respectively. Majority of the respondents in the study were female teachers. The instruments used in the study were teachers’ profile questionnaires. Malays. RMT management knowledge questionnaires and RMT management implementation questionnaires. Nor. The reliability of these instruments is 0.Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Petra Malaysia in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science FOOD SUPPLEMENTARY PROGRAMMES MANAGEMENT PRACTICE IN PRIMARY SCHOOL IN NEGERI SEMBILAN. Majority of them are also have the teaching workload between 21 to 30 periods per week. PhD : Educational Studies The purpose of the research is to determine the profiles of the Food Supplementary Program (RMT) teachers and to find the relationships between their knowledge. The analysis of the content validity had been established by three experts. experiences. spending less than three hours a week in managing the RMT iv .859 dan 0.YUSOFF Chairman Faculty : Professor Datin Sharifah binti Md. The selection of the respondents was made through a stratified random sampling technique. with below twenty years of teaching experiences and have less than five years experiences in managing the RMT Program.RAZALI BIN MD. MALAYSIA By MD.

SD = 0. The findings showed a positive but no significant relationship between teachers’ knowledge and the RMT management implementation (r = 0.4) and the level of the RMT management implementation was at excellent level (M = 3. Majority of the respondents have never attended any course on RMT and only a few were supplied with the RMT management manual.032). there were some schools did not follow the correct procedure.451.5).9.4. Besides. the SJK schools have better RMT management implementation than SK school. v .05 ). However. the standard procedures of managing the Food Supplementary Program should be made compulsory as an act and implemented in all schools. In conclusion. p < 0. The findings show that from the aspect of the RMT management implementation. It was due to the lack of standard procedures required. Therefore. teachers’ experiences with the RMT management implementation. all the selected teachers should undergo the appropriate training on how to manage the program based on an act provided.program and have one to two portfolios. The level of teachers’ knowledge was at intermediate level (M = 18. p = 0.181. (t = 3. there was no significant relationship between teachers’ workload. df = 138. SD = 3. although the RMT management implementation is at excellent level.

Haji Azimi b Hj Hamzah dan Dr.PENGHARGAAN Alhamdulillah. Akhir kata. saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada isteri tercinta dan anak-anak saya tersayang yang sentiasa mendoakan kejayaan saya dalam usaha menyiapkan tesis ini. Onn bin Haji Ibrahim.Yahya bin Rashid. kerja sama. iaitu Prof. Penyelia Kanan Kesihatan di Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. selaku pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan dan ahli jawatan kuasa yang lain. Datin Dr. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada En. bimbingan dan dorongan yang berterusan sehingga saya berjaya menyiapkan tesis ini. Negeri Sembilan yang telah memberikan kerja sama untuk menjawab soal selidik yang diedarkan. Penyelia Hal Ehwal Murid (HEM) Pejabat Pelajaran Daerah Sepang dan En. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang diberikan. Shamsuddin b Ahmad yang tidak jemujemu membekalkan segala tunjuk ajar. Dr. Sekalung ucapan terima kasih ditujukan kepada Prof. vi . En. Sharifah bt Md Nor. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pegawai di Unit Kesihatan Sekolah. idea.Ramli bin Amin. Ucapan penghargaan ini turut ditujukan kepada semua guru besar dan guru penyelaras RMT di sekolah rendah. bimbingan dan nasihat di sepanjang pengajian saya. Bahagian Sekolah-sekolah. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memberi bantuan.

LEMBARAN PENGESAHAN Saya mengesahkan bahawa Jawatankuasa Pemeriksa bagi Md. Jawatankuasa Pemeriksa memperakukan bahawa calon ini layak untuk dianugerahkan ijazah tersebut. Anggota Jawatankuasa pemeriksaan calon adalah seperti berikut: Prof. PhD Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sarawak (Pemeriksa Luar) ________________________________________ HASANAH MOHD GHAZALI. Dimbab Ngidang. PhD Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Pemeriksa Dalaman) Norhasni Zainal Abidin.Yusoff telah mengadakan pemeriksaan akhir pada 7 Mac 2008 untuk menilai tesis Master Sains yang bertajuk “Amalan Pengurusan Rancangan Makanan Tambahan di Sekolah Rendah. PhD Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Pengerusi) Roselan Baki. Negeri Sembilan” mengikut Akta Universiti Putera Malaysia (Ijazah Lanjutan) 1980 dan Peraturan universiti Putera Malaysia (Ijazah Lanjutan) 1981. PhD Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Pemeriksa Dalaman) Prof. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. PhD Profesor/ Timbalan Dekan Sekolah Pengajian Siswazah Universiti Putra Malaysia Tarikh: vii .Razali bin Md.

PhD Profesor dan Dekan Sekolah Pengajian Siswazah Universiti Putra Malaysia Tarikh: 11 September 2008 viii . PhD Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Ahli) ________________________________________ AINI IDERIS. PhD Profesor Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Pengerusi) Azimi b Hj Hamzah. PhD Profesor Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Ahli) Shamsuddin b Ahmad. Anggota Jawatankuasa Penyeliaan adalah seperti berikut: Datin Sharifah bt Md Nor.Tesis ini telah dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia dan telah diterima sebagai memenuhi syarat keperluan untuk Ijazah Master Sains.

RAZALI BIN MD.PERAKUAN Saya memperakui bahawa tesis ini adalah hasil kerja saya yang asli melainkan petikan dan sedutan yang tiap-tiap satunya telah dijelaskan sumbernya.YUSOFF Tarikh: ix . dan tidak dimajukan serentak dengan ini. Saya juga memperakui bahawa tesis ini tidak pernah dimajukan sebelum ini. __________________________ MD. untuk ijazah lain sama ada di Universiti Putra Malaysia atau di institusi lain.

JADUAL KANDUNGAN Halaman ii iv vi vii ix xiv xvi xvii ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN LEMBARAN PENGESAHAN PERAKUAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN BAB I PENGENALAN Konteks Permasalahan Latar Belakang Kajian Program RMT Pengurusan Program RMT Perkaitan Antara Pendidikan Pengembangan Dan Guru Dalam Pelaksanaan Pengurusan RMT Pernyataan Masalah Objektif Kajian Soalan Kajian Kepentingan Kajian Skop dan Batasan Kajian Definisi Operasional II TINJAUAN LITERATUR Pengenalan Sejarah Perkembangan Dan Perluasan RMT 19 Pengurusan RMT Pengurusan Peringkat Pusat Pengurusan Peringkat Negeri Pengurusan Peringkat Daerah Pengurusan Peringkat Sekolah Pelaksanaan Pengurusan RMT Aspek Mendidik Dalam RMT Aspek Kebersihan Makanan dan Sanitasi RMT Aspek Pengurusan Dalam RMT Ciri-ciri Guru Penyelaras RMT Peranan dan Tanggungjawab Guru Faktor-Faktor Berkaitan Pelaksanaan Pengurusan RMT Pengetahuan Pengalaman Latihan Beban Tugas Guru 19 20 25 25 26 26 27 27 30 31 33 36 39 39 41 43 46 1 2 3 4 8 12 13 14 14 15 16 x .

Model Perencanaan Program Model Boone Pelaksanaan Pengurusan RMT Kerangka Konseptual Kajian Kesimpulan III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Reka bentuk Kajian Lokasi Kajian Sekolah Kajian Populasi Kajian Sampel Kajian Prosedur Pemilihan Sampel Kajian Instrumen Kajian Bahagian A Bahagian B Bahagian C Kesahan Instrumen Kajian Kebolehpercayaan Instrumen Kajian Ujian Rintis Pengumpulan Data Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif Analisis Statistik Inferensi Penentuan Tahap Pengetahuan Pengurusan RMT Penentuan Tahap Pelaksanaan Pengurusan RMT IV DAPATAN KAJIAN Pengenalan Profil Responden Kajian Jenis sekolah Jantina Bangsa Umur Pengalaman Mengajar Pengalaman Sebagai Guru RMT Kelulusan Akademik Waktu Pengajaran Penyeliaan RMT Bilangan Jawatan Lain Kehadiran Dalam Latihan Pembekalan Buku Panduan Pengurusan Sumber Pengetahuan Pengurusan RMT Tahap Pengetahuan Pengurusan RMT Analisa Kajian Item-item Soal Selidik Pengetahuan Mengikut Kategori Pengetahuan Pengurusan RMT 49 52 58 63 63 65 65 66 66 66 66 67 68 69 69 69 70 70 71 72 72 73 73 73 74 77 77 77 78 78 79 80 80 81 81 82 83 83 84 84 85 86 86 xi .

Pengetahuan Kebersihan dan Keselamatan Makanan Pengetahuan Pemakanan Tahap Pelaksanaan Pengurusan RMT Analisa Kajian Item Soal Selidik Pelaksanaan Pengurusan RMT Mengikut Kategori Pelaksanaan Aspek Mendidik Pelaksanaan Aspek Kebersihan dan Keselamatan Makanan Pelaksanaan Aspek Pengurusan RMT Perkaitan Antara Faktor Terpilih Dan Tahap Pelaksanaan Pengurusan RMT Perbezaan Tahap Pelaksanaan Pengurusan RMT Di Antara Sekolah Kebangsaan Dan Sekolah Jenis Kebangsaan Perbezaan Jam Penyeliaan Pengurusan RMT Antara Sekolah Kebangsaan Dan Sekolah Jenis Kebangsaan Ringkasan 87 88 89 91 91 93 94 96 97 98 98 V RINGKASAN. Perbezaan Tahap Pelaksanaan Pengurusan RMT Antara Sekolah Kebangsaan Dan Sekolah Jenis Kebangsaan Di Negeri Sembilan Perbincangan Beban Tugas Pengalaman Latihan Pengetahuan Pelaksanaan Pengurusan RMT Kesimpulan Implikasi dan Cadangan Implikasi Praktikal Implikasi Teoretikal Cadangan Kajian Lanjutan RUJUKAN SENARAI INDIVIDU YANG DITEMU BUAL 100 100 101 101 101 102 102 102 103 103 103 103 104 105 105 106 108 114 115 115 116 117 119 125 xii .PERBINCANGAN. IMPLIKASI DAN CADANGAN Ringkasan Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian Metodologi Kajian Profil responden Tahap Pengetahuan Responden Tahap Pelaksanaan Pengurusan RMT Perkaitan Antara Pengetahuan Guru Dengan Pelaksanaan Pengurusan RMT Di Sekolah Perkaitan Antara Bilangan Tahun Menanggung Tugas Menjadi Guru RMT Dengan Pelaksanaan Pengurusan RMT di Sekolah Perkaitan Antara Beban Tugas Guru Penyelaras RMT Dengan Pelaksanaan Pengurusan RMT Di Sekolah. KESIMPULAN.

Lampiran A Lampiran B Lampiran C BIODATA PELAJAR 126 133 138 143 xiii .

12 4.14 4.23 Interpretasi tahap pengetahuan Interpretasi tahap pelaksanaan pengurusan RMT Ringkasan objektif dan pemilihan statistik Maklumat sekolah berdasarkan jenis sekolah Profil responden mengikut jantina Profil responden mengikut bangsa Profil responden mengikut umur Profil responden mengikut pengalaman mengajar Profil responden mengikut pengalaman menjadi guru RMT Profil responden dari segi kelulusan akademik Taburan responden dari segi jumlah waktu pengajaran Profil responden dari segi jumlah waktu penyeliaan RMT Profil responden dari segi jumlah jawatan selain penyelaras RMT Kehadiran dalam taklimat atau latihan RMT Pembekalan buku panduan RMT Profil responden dari segi sumber pengetahuan mengikut susunan Taburan tahap pengetahuan pengurusan RMT Min dan sisihan piawai skor pengetahuan guru dalam pengurusan RMT Taburan frekuensi dan peratus skor pengetahuan pengurusan RMT Taburan frekuensi dan peratus skor pengetahuan kebersihan dan keselamatan makanan Taburan frekuensi dan peratus skor pengetahuan pemakanan Taburan tahap pelaksanaan pengurusan RMT Min dan sisihan piawai skor pelaksanaan pengurusan RMT Taburan min dan sisihan piawai berkaitan pelaksanaan pengurusan RMT Taburan frekuensi.10 4. peratusan. peratusan.9 4.20 4.7 4.16 4.15 4.21 4.3 4.5 4.SENARAI JADUAL Jadual 3.1 3.4 4.24 95 xiv .18 4.1 4.19 4. peratusan.6 4.2 3.17 4. min dan sisihan piawai skor pelaksanaan pengurusan RMT dari aspek kebersihan dan keselamatan makanan Taburan frekuensi.22 4.11 4.3 4.2 4.8 4.13 4. min dan sisihan piawai skor pelaksanaan pengurusan RMT dari aspek mendidik Taburan frekuensi. min dan sisihan piawai skor pelaksanaan pengurusan RMT dari aspek pengurusan RMT Halaman 74 74 75 78 78 79 79 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 87 88 89 90 90 91 92 94 4.

26 4.25 4.27 Perkaitan antara faktor terpilih dan tahap pelaksanaan pengurusan RMT Ujian-T tidak bersandar pelaksanaan pengurusan RMT dengan jenis sekolah Ujian-T tidak bersandar jam penyeliaan pengurusan RMT dengan jenis sekolah 97 97 98 xv .4.

SENARAI RAJAH Rajah 1 Hierarki keperluan. objektif. 56 57 58 63 Rajah 2 Rajah 3 Rajah 4 Hierarki Keperluan Murid RMT Hierarki Objektif Dalam RMT Kerangka Konseptual Kajian xvi . pelaksanaan (strategi dan mekanisme) dan penilaian.

SENARAI SINGKATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ADA AMP AJK KPM LAB NUTP PIBG RMT SPM STPM SPPSS SPBT FDA FSNE EFNEP MAMPU American Dietetic Association Amalan Makanan dan Pemakanan Ahli Jawatankuasa Kementerian Pelajaran Malaysia Laporan Adab Belajar Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Persatuan Ibu bapa dan Guru Rancangan Makanan Tambahan Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia Statistical Package for Social Science Skim Pinjaman Buku Teks Food and Drug Administration Food Stamp Nutrition Education Expanded Food and Nutrition Education Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan 17 18 SK SJK xvii .

1996.BAB I PENDAHULUAN Konteks Permasalahan Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengendalikan pelbagai program untuk membantu murid mencapai satu tahap kecemerlangan dalam mengikuti pelajaran dengan lancar dan berkesan. beberapa kelemahan telah ditemui dan berkemungkinan boleh menjejaskan pencapaian matlamat program RMT. Memandangkan pengurusan program RMT di peringkat sekolah diselia oleh guru sebagai penyelaras khas yang dilantik oleh pihak sekolah maka kajian perlu dijalankan untuk mengetahui kewibawaan guru dalam menguruskan program yang telah diamanahkan. Kelancaran dan kejayaan program banyak bergantung kepada perancangan yang 1 . Program RMT diwujudkan untuk membantu para murid yang berasal dari keluarga miskin atau kurang berkemampuan untuk menikmati makanan tambahan secara imbuhan sebanyak 25%-33% daripada keperluan harian seorang murid. Mohd Sahril et al. Antara program utama yang telah dilancarkan ialah program Rancangan Makanan Tambahan (RMT). Walaupun program ini telah dilaksanakan lebih 30 tahun yang lampau. tidak selaras dengan menu yang ditetapkan dan tidak dihidangkan pada masa makan yang sesuai untuk dinikmati oleh murid (Wan et al. 1990). Rancangan ini merupakan satu usaha yang bersepadu dan selaras dengan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kesihatan murid sekolah. Kandiah. 2000. Kajian-kajian yang telah dijalankan di beberapa buah sekolah rendah menunjukkan kebanyakan makanan yang disediakan mengandungi kandungan protein dan kalori yang rendah dan tidak mengikuti saranan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pemberian makanan tambahan merupakan faktor utama yang boleh meninggalkan kesan yang mendalam terhadap pengambilan makanan seimbang kekal dalam ingatan murid. Oleh itu. Latar Belakang Kajian Pelaksanaan pengambilan makanan yang berkhasiat banyak membantu murid lebih bersedia untuk belajar dengan lebih sempurna. suatu pengurusan atau pembangunan program yang berjaya dan berkesan banyak dipengaruhi oleh faktor kewibawaan pelaksana program yang memahami objektif program yang ingin dilaksanakan.betul dan teliti serta faktor pelaksana program yang terlibat. kajian ini akan cuba meneliti pemboleh ubah-pemboleh ubah yang tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pengurusan RMT. mencukupi dan sesuai dalam mengurus program RMT dengan berkesan di sekolah masing-masing. Justeru. Program RMT Program RMT di sekolah merupakan satu usaha mempertingkatkan tahap pencapaian pendidikan negara yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran 2 . guru yang dipilih sebagai ahli jawatankuasa RMT perlu mempunyai ilmu dan persediaan yang lengkap. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil daya usaha mengadakan program RMT di sekolah untuk membantu murid dari golongan tersebut agar mereka turut mendapat bekalan tenaga yang diperlukan untuk meneruskan persekolahan dengan penuh ceria dan bermakna. Namun. tidak ramai murid yang berkemampuan untuk mengambil sarapan di rumah atau semasa rehat di sekolah serta atau makan tengah hari sebelum menuju ke sekolah kerana faktor kedaifan keluarga. Menurut Boone (1985). Oleh yang demikian.

2005). masalah pertumbuhan badan. Di samping itu. pencapaian pelajaran serta kelakuan penyesuaian diri menyumbang kepada rasional pelaksanaan program RMT (Kementerian Pelajaran. 2005). Selain dari itu.35 sehari bagi sekolah di Serawak. 3 . serangan penyakit. Keutamaan program RMT disasarkan kepada murid sekolah rendah yang berasal daripada golongan keluarga miskin yang berpendapatan di bawah RM400. setiap murid yang menyertai program RMT diberi bantuan dalam bentuk makanan dengan kadar RM 1. faktor salah pemakanan. peluang yang sama turut diberikan kepada murid yang tinggal jauh dari sekolah untuk dipertimbangkan menyertai program RMT jika keadaan kewangan mengizinkan (Kementerian Pelajaran.00 sebulan. Hasil kajian yang telah dijalankan menunjukkan 15% hingga 20% murid hadir ke sekolah tanpa sarapan atau makan tengah hari dan 1/6 hingga 1/3 dari kalangan murid dikesan mengalami kelaparan tersembunyi. 2005).20 sehari bagi sekolah di Semenanjung Malaysia. Sehingga kini.dan RM1. purata perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjalankan program RMT di sekolah-sekolah rendah seluruh negara adalah RM200 juta setahun.Malaysia semenjak lebih dari 30 tahun yang lampau. Di bawah program ini. Program RMT di sekolah bukan bermaksud menggantikan makanan yang disediakan oleh ibu bapa atau penjaga murid tetapi sebagai makanan tambahan yang membekalkan 25% hingga 33% jumlah keperluan harian dari segi taraf pemakanan murid sekolah rendah. Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan (Kementerian Pelajaran. Bantuan ini turut dipanjangkan kepada murid yang dikesan mengalami malnutrisi dengan pengesanan dan pengesahan pegawai perubatan yang bertauliah.

6 Februari 2006). pertumbuhan tubuh badan yang tidak terencat. Pengurusan Program RMT Sehingga kini. Perakuan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 yang telah memperakukan bahawa Rancangan Pelaksanaan Pemakanan dan Pemakanan telah dapat menghasilkan peningkatan taraf kesihatan umum. pengurangan serangan penyakit dan pertambahan daya pembelajaran murid maka. Menyelenggarakan program pendidikan kesihatan dan pemakanan di sekolah. data peserta RMT menunjukkan seramai 771 506 orang murid dari seluruh negara menerima bantuan RMT (Berita Harian. Memupuk budaya sopan santun. Menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha sekolah.Pada tahun 2006. 2005). Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan (AMP) dan khasnya RMT akan diteruskan dan diperbaiki (Kementerian Pelajaran. timbang rasa serta pelaksanaanpelaksanaan yang diingini berkaitan dengan kebersihan diri. 2. kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. banyak kajian telah membuktikan kejayaan program RMT kepada murid. objektif khusus RMT ialah : 1. 3. Memberi makanan tambahan berzat dan seimbang kepada murid yang berkenaan. disiplin. Antaranya. oleh itu. 4 . Selain dari objektif am RMT seperti memberi makanan tambahan kepada murid sekolah rendah. 4.

Pengambilan protein. Kajian ini menunjukkan pengambilan sarapan dapat meningkatkan kesan terhadap daya pembelajaran kanak-kanak. Kejayaan program berkait rapat dengan guru dalam pelaksanaan pengurusan RMT. 2005). pemakanan seperti asid lemak. Namun.Kajian lalu telah memperlihatkan hubungan yang positif di antara pemakanan dan perkembangan diri kanak-kanak terutama terhadap fungsi otak. ia perlu dikendalikan seiring dengan keperluan pendidikan yang memberikan penekanan kepada aspek kepentingan pengambilan makanan. Selain dari itu. mineral dan vitamin adalah penting dan turut dikesan mempunyai kaitan serta kesan terhadap fungsi otak. Justeru para guru. bakal menyebabkan kesan negatif terhadap pembelajaran dan tingkah laku dalam banyak cara. guru perlu 5 . Perhatian yang wajar perlu diberikan kepada aspek pelaksanaan pengurusan yang meliputi aspek pemilihan murid hingga kepada penyediaan makanan. Justeru. iodin dan pengambilan sarapan pagi mempunyai kesan terhadap pembelajaran kanak-kanak dan tingkah laku. kajian terhadap kesan pemakanan terhadap fungsi otak kanak-kanak dan remaja menunjukkan pemakanan mempunyai kesan yang mendalam terhadap otak. Contohnya. Diet yang tidak mencukupi. Oleh itu.. ibu bapa patut mengambil tahu bagaimana kanak-kanak mampu terencat akibat kesan diet dan berusaha untuk mendidik mereka akan kepentingan pemakanan yang baik (Dani et al. pelaksanaan pengurusan RMT perlu dilaksanakan dengan mematuhi arahan Kementerian Pelajaran Malaysia demi mendatangkan kesan yang bermakna kepada murid. zat besi. Memenuhi keperluan nutrisi sepanjang tempoh pembesaran di kalangan kanak-kanak adalah penting dalam pembangunan tingkah laku dan daya intelek.

1976). lemah jantung atau pertambahan berat badan (Edge. oleh itu. Murid sekolah rendah merupakan golongan yang berada di zaman kanak-kanak dan pemakanan yang betul semasa kanak-kanak boleh membentuk satu pola pemakanan yang sihat sepanjang hayat seseorang.mempunyai kesediaan dan maklumat yang cukup dalam mengendalikan RMT terutama dari aspek mendidik murid-murid tentang pemakanan. guru adalah agen perubahan yang profesional yang mampu membawa kebaikan yang diharapkan hasil dari pengajaran yang baik dan berkesan. Usaha mendidik pada peringkat awal berkenaan pemakanan yang sihat akan membantu kanak-kanak bijak membuat pemilihan makanan dari segi kualiti dan kuantiti yang patut diambil seterusnya menghalang pelbagai penyakit seperti diabetes. kebersihan dan keceriaan ruang makan perlu dikekalkan agar tabiat makan yang sihat dapat diterap dalam diri murid. Guru memainkan peranan yang penting dalam membentuk adab makan murid. guru mesti makan bersama-sama murid dan berinteraksi dengan mereka sewaktu makan. darah tinggi. Persekitaran fizikal ruang makan. kesihatan dan adab sopan yang sempurna. Memandangkan masa yang ada amat bernilai maka peluang tersebut boleh digunakan oleh guru untuk memberi 6 . Para guru boleh membentuk pola pemakanan yang wajar dan melatih tabiat makan yang betul dengan menyediakan persekitaran yang kondusif dan memupuk adab makan yang betul hingga mampu mendorong murid menikmati hidangan dengan selesa dan menyeronokkan. tabiat makan yang baik boleh dibentuk dengan mengamalkan adab makan yang betul. Pemakanan berkhasiat dan seimbang merupakan aspek yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Contohnya. Menurut Fullan (1993).

penerangan tentang makanan. Persoalannya. sejauh manakah sejauh manakah tahap pelaksanaan pengurusan RMT diamalkan oleh guru dengan jaya di sekolah? Sehingga kini. adab dan tabiat makan. 2005). Sejajar dengan keperluan tersebut. Selain dari tugas hakiki iaitu mengajar. menerima dan menikmati makanan dengan selesa. adab makan. bersih. persekitaran yang interaktif akan menggalakkan kanak-kanak untuk mencuba. Menurut Satter (1987) dalam Suriani (2003). Antara perkara-perkara yang menjadi fokus utama adalah penerapan aspek mendidik berkenaan pemakanan. guru perlu menerapkan pengetahuan pemakanan dan kesihatan kepada murid di samping memantau penyediaan makanan yang disediakan pihak kantin atau pengusaha makanan dari segi kebersihan dan keselamatan makanan agar ia menepati menu dan mematuhi piawaian yang telah ditetapkan seperti penyediaan makanan yang seimbang. berkhasiat dan menyumbang kepada pertumbuhan yang optimum kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia. penyediaan makanan yang menepati menu dan penyimpanan makanan yang wajar. kesihatan. hasil kajian-kajian yang berkaitan dengan pemakanan di sekolah-sekolah rendah di Malaysia menunjukkan makanan yang disediakan dalam program RMT di sekolah-sekolah rendah sering tidak mematuhi keperluan nutrien yang sepatutnya dibekalkan kepada murid dalam sehari dan gagal dihidangkan pada waktu yang tepat hingga mempengaruhi rasa dan 7 . pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggariskan beberapa panduan berkenaan pelaksanaan pengurusan RMT di sekolah. Guru memikul peranan dan tanggungjawab yang berat dengan peruntukan masa yang amat terhad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful