Biografi imam 1.

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, AnNasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kuniah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin alMughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Di Naisabur, tempat asal imam Muslim seorang Ahli hadits yang juga murid Imam Bukhari dan yang menerbitkan kitab Shahih Muslim, kedatangan beliau pada tahun 250 H disambut meriah, juga oleh guru Imam Bukhari Sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zihli. Dalam kitab Shahih Muslim, Imam Muslim menulis. "Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama dan warga kota memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Imam Bukhari". Namun kemudian terjadi fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara.

kali ini datang dari Gubernur Bukhara sendiri. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. dan kepada ulama ahli hadits yang lain. Di Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah. di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur. yang diterimanya dari Bukhari.Seperti halnya di Naisabur. sebuah desa kecil sebelum Samarkand. padahal iapun sebagai gurunya. sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. atas permintaan warga Samarkand sebuah negeri tetangga Uzbekistan. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Khalid bin Ahmad Az-Zihli yang akhirnya Gubernur ini menerima hukuman dari Sultan Uzbekistan Ibn Tahir. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhraja hu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli. Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits. ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Nampaknya . dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H. Tak lama kemudian. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya. Namun ternyata fitnah kembali melanda. Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan. Syam. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini. Kedua kitab hadits shahih ini. beliau sering datang kepadanya untuk berguru. yaitu mulai tahun 218 H. sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadits. Ia pergi ke Hijaz. Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. di Bukhara beliau disambut secara meriah. ia bergabung kepada Bukhari. di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan.Imam Muslim Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi(bahasa Arab: ). di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. 2. Irak.. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Tiba di Khartand. Ia dimakamkan selepas Salat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri. di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar. termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia tidak meriwayatkan hadits dalam Sahihnya. Dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan Ash Shahihain.

800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ia menyusun kitab Sunan At Turmudzi dan Al Ilal. dan tempat-tempat lain. yang mengumpulkan sekitar 50." Nama dan kelahirannya . 4. beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashroh. 888 / 16 Syawal 275 H. dan di sana beliau menemui kematian Imam Muslim. Harron. Bapak beliau yaitu Al Asy'ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bin Zaid. dia sudah berada di Baghdad. beliau bepergian ke Arab Saudi. dalam usia 55 tahun. Ia mengatakan bahwa dia sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama ulama Hijaz. Setelah beliau masuk kota Baghdad. 3. Nishapur. Imam Muslim wafat pada Minggu sore. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Roi dan Naisabur.dan beliau menerimanya. Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun.pada hemat Muslim. Baghlan. Irak dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sajistaan.Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud (817 / 202 H ± meninggal di Basrah. Mesir. dan dikebumikan di kampung Nasr Abad. yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu. Untuk mengumpulkan hadits. Suriah. pada hari Senin. dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. umur 70±71 tahun) adalah salah seorang perawi hadits. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. salah satu daerah di luar Naisabur.akan tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti dalam mencari hadits. Khurasan. sebagaimana yang beliau katakan: "Aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkannya". 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. kematian Imam Bukhari tidak meninggalkan muridnya yang lebih pandai di Khurasan selain daripada Abu 'Isa At Turmudzi dalam hal luas ilmunya dan hafalannya. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H. Ia juga tergolonga salah satu "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal. menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya.Imam Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits. dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy`ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadits dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan beliau dalam menuntut hadits dari para ulama ahli hadits. Karyanya yang mashyur yaitu Kitab Al-Jami¶ (Jami¶ At-Tirmizi). Irak. Marv. seperti khurasan. Al Hakim mengatakan "Saya pernah mendengar Umar bin Alak mengomentari pribadi At Turmudzi sebagai berikut.

serta Imam Abu Isa al-Tirmidzi (penyusun alJami`/Sunan al-Tirmidzi). salah seorang ahli hadits kenamaan. Dan tampaknya tidak ada konsensus ulama tentang tempat meninggal beliau.Imam Nasa¶i Imam Nasa`i dengan nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany. Beliau menerima Hadits dari Sa'id. al-Harits bin Miskin. Al-Daruqutni mengatakan. Imam Abu Dawud (penyusun Sunan Abi Dawud). terkenal dengan nama An Nasa`i karena dinisbahkan dengan kota Nasa'i salah satu kota di Khurasan. Hijaz. Ishaq bin Rawahih dan ulama-ulama lainnya selain itu dari kalangan tokoh ulama ahli hadits yang berada di Khurasanb. Wafat Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar. Kisah ini akan diuraikan lebih lanjut. Ia pernah menetap di Mesir Para guru beliau yang nama harumnya tercatat oleh pena sejarah antara lain. dan pengarang berbagai kitab yang masyhur. Ia tidak pernah menyianyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. beliau di . Ia dilahirkan pada tahun 215 Hijriah demikian menurut Adz Dzahabi dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Shafar 303 Hijriah di Palestina lalu dikuburkan di Baitul Maqdis. Ali bin Kasyram. Qutaibah bin Sa`id. dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmizi meninggal dunia. 5. Di kota inilah cucunya bernama Abu µIsa dilahirkan. ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan. dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra. Setahun menjelang kemangkatannya. lahir di kota Tirmiz. Irak. Mesir. beliau pindah dari Mesir ke Damsyik. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz. mencatat. Syam. dan Jazirah Arab. Khurasan dan lain-lain. kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Ishaq bin Rahawaih. Ishaq bin Ibrahim. berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang. Irak. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) dalam usia 70 tahun. Perkembangan dan lawatannya Kakek Abu µIsa at-Tirmizi berkebangsaan Mirwaz. Ia termasuk diantara ulama yang ahli di bidang ini dan karena ketinggian sanad hadtsnya.Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak asSulami at-Tirmizi. Semenjak kecilnya Abu µIsa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. Ia lebih kuat hafalannya menurut para ulama ahli hadits dari Imam Muslim dan kitab Sunan An Nasa`i lebih sedikit hadits dhaifnya (lemah) setelah Hadits Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat.

Menurut pandangan terakhir ini. Pendapat ini didukung oleh Ibn Yunus. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. 6. menolak pendapat tersebut. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini sebelumnya tidak mempunyai tingkatan atau tidak termasuk dalam kelompok kutubus sittah (lihat di bagian hadits) karena dalam kitabnya ini terdapat hadits yang dlaif bahkan hadits munkar. Imam al-Nasa`i meninggal di Ramlah. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-`Uqbi al-Mishri.Imam Ibnu Marjah Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini . Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria). Ia menuntut ilmu hadits dari berbagai negara hingga beliau mendengar hadits dari madzhab Maliki dan Al Laits. delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275. Menurut penyusun (Ibnu Hajar) ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah kedalam kelompok Al Khamsah itu adalah Abul Fadl bin Thahir dalam kitabnya Al Athraf. seperti Imam al-Dzahabi. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan. Ia mengatakan.Imam Ahmad Bin Hanbal Ahmad bin Hanbal (781 . Awal mula Menuntut Ilmu Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur¶an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Sementara ulama yang lain. saleh. Irak. Kunyah beliau Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Semoga jerih payahnya dalam mengemban wasiat Rasullullah guna menyebarluaskan hadis mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. Hijaz. Belaiu menghafal sampai sejuta hadits. Abu Ja`far al-Thahawi (murid al-Nasa`i) dan Abu Bakar al-Naqatah.241 AH) (Arab ) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Palestina. Inna lillah wa Inna Ilai Rajiun. Imam Syafi'i mengatakan tetang diri Imam Ahmad sebagai berikut : . Imam al-Nasa`i meninggal pada tahun 303 H/915M dan dikebumikan di Bait al-Maqdis. Oleh karena itu para ulama memasukkan kitab Al Muwaththa karya Imam Malik dalam kelompok perawi yang lima (Al Khamsah).Makkah dan dikebumikan diantara Shafa dan Marwah. Sebaliknya banyak ulama yang menerima hadits dari beliau. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari selasa.855 M. kemudian Abdul Ghani dal kitabnya Asmaur Rijal 7. dan zuhud. suatu daerah di Palestina. beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad. Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah belau hafal di luar kepala. 164 .

Imama malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh.000 hadits. tetapi yang terkenal hanya 20 buah. ³Ahmad bukan ahli fiqih. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad Darimi sebagai . Tetapi orang bodoh tidak mengetahui kadar dirinya. "Saya tidak pernah melihat orang se-faqih dan se-wara' Ahmad Bin Hanbal" Ahli hadits sekaligus juga Ahli Fiqih Ibnu µAqil berkata. Yahya Al Qaththan dan Ibnul Madini. lebih shaleh dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal" Abdur Rozzaq Bin Hammam yang juga salah seorang guru beliau pernah berkata. Ini adalah puncaknya kebodohan. lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H). dalam hafalan beliau setara dengan Syu¶bah. dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. Ia menyusun kitab Al Muwaththa'. dan yang meriwayatkan Al Muwaththa¶ lebih dari seribu orang. dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. al-Imam. selama waktu itu. sedangkan. yaitu Al Kutub as Sittah ditambah Al Muwaththa¶. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits. Malik dan Asy-Syafi¶i serta Abu Yusuf. (Bahasa Arab: ). serta pendiri Mazhab Maliki. Kitab tersebut menghimpun 100. dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun). Sejumlah µUlama berpendapat bahwa sumber sumber hadits itu ada tujuh. Bahkan Imam Adz-Dzahabi berkata. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. imam alDzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata :"aku dilahirkan pada 93 H". sedangkan mengenai masalah tahun kelahiranya terdapat perbedaaan riwayat. Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani). Dalam zuhud dan wara¶ beliau menyamai Fudhail dan Ibrahim bin Adham.Imam Maliki M lik ibn Anas bin Malik bin ' mr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin `Amr. tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji. ³Saya pernah mendengar hal yang sangat aneh dari orang-orang bodoh yang mengatakan. bagaimana mungkin dia mengetahui kadar orang lain!! 8. ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. ³Demi Allah. bahkan beliau lebih unggul dari seniornya´. beliau dalam fiqih sampai derajat Laits. karena Imam Ahmad memiliki pendapat-pendapat yang didasarkan pada hadits yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. tetapi hanya ahli hadits saja. ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahawa imam malik dilahirkan pada 95 H."Setelah saya keluar dari Baghdad. Abu abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirbin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail binAmr bin al-Haris Dzi Ashbah.

Ketika melukiskan kitab besar ini. 285 perkataan tabi¶in.ganti Al Muwaththa¶.wikipedia. Yahya bin Yahya al Andalusi. Hadits-hadits yang terdapat dalam Al Muwaththa¶ tidak semuanya Musnad. Al Muwatta. Adapula yang belajar darinya seperti Asy Safi¶i. Al Qo¶nabi. 300 dari golongan Tabi¶in dan 600 dari tabi¶in tabi¶in. tetapi hadits hadits tersebut bersanad dari jalur jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri. Al Qoththon. Qutaibah Abu Mush¶ab. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak. Al Auza¶i. ada yang Mursal. Sa¶id bin Manshur.com) . Yahya bin Bakir. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadits dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini. Nafi¶. Az Zuhri. Ibnu Qosim. Ibnu Mahdi.(sumber:www. Sa¶id al Maqburi dan Humaid ath Thawil. Zaib bin Aslam. al Qaththan dan Abi Ishaq. Na¶imul Majmar. Amir bin Abdullah bin Az Zubair. munqathi¶ dan mu¶dhal yang terdapat dalam Al Muwaththa¶ Malik. Abu Hudzafah as Sahmi. Sebagian µUlama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad. aku belum mnegetahui bandingannya. disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara. Ibnu Wahb. Abdullah bin Yusuf. Sufyan bin Uyainah. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali diantaranya ada yang lebih tua darinya seperti az Zuhry dan Yahya bin Sa¶id. ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu¶main al Mujmir. Nafi¶ al Muqbiri. 222 hadits mursal. Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru). Ibnu Mahdi.´ Al Muwaththa¶ adalah kitab tentang fiqh dan hadits. Di antara guru beliau adalah Nafi¶ bin Abi Nu¶aim.. 613 hadits mauquf. dan lain-lain. Sufyan bin Uyainah. Abi az Ziyad. Ibnu Wahb. muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari. karena itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits hadits mursal . Abdullah bin Dinar. Imam Syafi¶i. Syarik bin Abdullah. mu¶dlal dan munqathi. Al Laits bin Sa¶ad. Ibnul Munkadir. az Zuhry. dan lain-lain. Ibnu Juraij dan Syu¶bah bin Hajjaj. Ibn Hazm berkata. Ats Tsauri. Ada yang sebaya seperti al Auza¶i. hanya dikatakan telah sampai kepadaku´ dan ³ dari orang kepercayaan´. Sufyan Ats Tsaury. Az Aubairi.