Biografi imam 1.

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, AnNasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kuniah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin alMughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Di Naisabur, tempat asal imam Muslim seorang Ahli hadits yang juga murid Imam Bukhari dan yang menerbitkan kitab Shahih Muslim, kedatangan beliau pada tahun 250 H disambut meriah, juga oleh guru Imam Bukhari Sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zihli. Dalam kitab Shahih Muslim, Imam Muslim menulis. "Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama dan warga kota memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Imam Bukhari". Namun kemudian terjadi fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara.

dan kepada ulama ahli hadits yang lain. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhraja hu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini. Mesir dan negara-negara lainnya. Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. Tak lama kemudian. Di Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah. atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar. 2. ia bergabung kepada Bukhari. yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadits. yaitu mulai tahun 218 H. di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. kali ini datang dari Gubernur Bukhara sendiri. Syam. Ia tidak meriwayatkan hadits dalam Sahihnya. beliau sering datang kepadanya untuk berguru. Namun ternyata fitnah kembali melanda. padahal iapun sebagai gurunya. Ia dimakamkan selepas Salat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Ia pergi ke Hijaz. sebuah desa kecil sebelum Samarkand. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan Ash Shahihain. Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits. atas permintaan warga Samarkand sebuah negeri tetangga Uzbekistan. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Kedua kitab hadits shahih ini. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. yang diterimanya dari Bukhari. tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Tiba di Khartand. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini. termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur.Imam Muslim Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi(bahasa Arab: ). di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan.Seperti halnya di Naisabur. Khalid bin Ahmad Az-Zihli yang akhirnya Gubernur ini menerima hukuman dari Sultan Uzbekistan Ibn Tahir. di Bukhara beliau disambut secara meriah. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Di Khurasan. dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya.. Nampaknya . sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini. ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Irak. Dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

Baghlan. salah satu daerah di luar Naisabur. Ia juga tergolonga salah satu "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal. Al Hakim mengatakan "Saya pernah mendengar Umar bin Alak mengomentari pribadi At Turmudzi sebagai berikut. Mesir. kematian Imam Bukhari tidak meninggalkan muridnya yang lebih pandai di Khurasan selain daripada Abu 'Isa At Turmudzi dalam hal luas ilmunya dan hafalannya. Ia mengatakan bahwa dia sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama ulama Hijaz. Khurasan. dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. 3. Harron. Ia menyusun kitab Sunan At Turmudzi dan Al Ilal. 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875.Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud (817 / 202 H ± meninggal di Basrah.akan tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti dalam mencari hadits. Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Imam Muslim wafat pada Minggu sore. dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy`ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadits dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan beliau dalam menuntut hadits dari para ulama ahli hadits.pada hemat Muslim. Roi dan Naisabur. Setelah beliau masuk kota Baghdad. 4. Suriah.Imam Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4. sebagaimana yang beliau katakan: "Aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkannya". dan di sana beliau menemui kematian Imam Muslim.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Irak dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. pada hari Senin. Marv.Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sajistaan. dan dikebumikan di kampung Nasr Abad. dia sudah berada di Baghdad." Nama dan kelahirannya . Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H. Karyanya yang mashyur yaitu Kitab Al-Jami¶ (Jami¶ At-Tirmizi). seperti khurasan. Bapak beliau yaitu Al Asy'ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bin Zaid. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. 888 / 16 Syawal 275 H.dan beliau menerimanya. yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu. beliau bepergian ke Arab Saudi. umur 70±71 tahun) adalah salah seorang perawi hadits. dan tempat-tempat lain. beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashroh. menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. Nishapur. yang mengumpulkan sekitar 50. Untuk mengumpulkan hadits. Irak. dalam usia 55 tahun.

Hijaz. salah seorang ahli hadits kenamaan. ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan. berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang. Ia lebih kuat hafalannya menurut para ulama ahli hadits dari Imam Muslim dan kitab Sunan An Nasa`i lebih sedikit hadits dhaifnya (lemah) setelah Hadits Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di kota inilah cucunya bernama Abu µIsa dilahirkan. terkenal dengan nama An Nasa`i karena dinisbahkan dengan kota Nasa'i salah satu kota di Khurasan. Ishaq bin Ibrahim.Imam Nasa¶i Imam Nasa`i dengan nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz.Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak asSulami at-Tirmizi. Beliau menerima Hadits dari Sa'id. Wafat Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar. Irak. Mesir. beliau di . mencatat. Qutaibah bin Sa`id. dan Jazirah Arab. serta Imam Abu Isa al-Tirmidzi (penyusun alJami`/Sunan al-Tirmidzi). Ia dilahirkan pada tahun 215 Hijriah demikian menurut Adz Dzahabi dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Shafar 303 Hijriah di Palestina lalu dikuburkan di Baitul Maqdis. Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. beliau pindah dari Mesir ke Damsyik. lahir di kota Tirmiz. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) dalam usia 70 tahun. Al-Daruqutni mengatakan. Kisah ini akan diuraikan lebih lanjut. Perkembangan dan lawatannya Kakek Abu µIsa at-Tirmizi berkebangsaan Mirwaz. Dan tampaknya tidak ada konsensus ulama tentang tempat meninggal beliau. Semenjak kecilnya Abu µIsa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmizi meninggal dunia. Ali bin Kasyram. Ia termasuk diantara ulama yang ahli di bidang ini dan karena ketinggian sanad hadtsnya. Irak. Imam Abu Dawud (penyusun Sunan Abi Dawud). Setahun menjelang kemangkatannya. 5. dan pengarang berbagai kitab yang masyhur. Syam. kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Ia tidak pernah menyianyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Ishaq bin Rahawaih. Khurasan dan lain-lain. Ishaq bin Rawahih dan ulama-ulama lainnya selain itu dari kalangan tokoh ulama ahli hadits yang berada di Khurasanb. dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra. Ia pernah menetap di Mesir Para guru beliau yang nama harumnya tercatat oleh pena sejarah antara lain. al-Harits bin Miskin.

Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini sebelumnya tidak mempunyai tingkatan atau tidak termasuk dalam kelompok kutubus sittah (lihat di bagian hadits) karena dalam kitabnya ini terdapat hadits yang dlaif bahkan hadits munkar. Irak. Palestina.855 M. Awal mula Menuntut Ilmu Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur¶an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Imam al-Nasa`i meninggal di Ramlah. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria). Belaiu menghafal sampai sejuta hadits. delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275. 6. utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad. Sebaliknya banyak ulama yang menerima hadits dari beliau. menolak pendapat tersebut. saleh. Oleh karena itu para ulama memasukkan kitab Al Muwaththa karya Imam Malik dalam kelompok perawi yang lima (Al Khamsah). Menurut penyusun (Ibnu Hajar) ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah kedalam kelompok Al Khamsah itu adalah Abul Fadl bin Thahir dalam kitabnya Al Athraf. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah belau hafal di luar kepala. 164 . beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya.Makkah dan dikebumikan diantara Shafa dan Marwah. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari selasa. Ia menuntut ilmu hadits dari berbagai negara hingga beliau mendengar hadits dari madzhab Maliki dan Al Laits.241 AH) (Arab ) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Semoga jerih payahnya dalam mengemban wasiat Rasullullah guna menyebarluaskan hadis mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. Ia mengatakan.Imam Ibnu Marjah Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini . Imam al-Nasa`i meninggal pada tahun 303 H/915M dan dikebumikan di Bait al-Maqdis. suatu daerah di Palestina.Imam Ahmad Bin Hanbal Ahmad bin Hanbal (781 . Menurut pandangan terakhir ini. kemudian Abdul Ghani dal kitabnya Asmaur Rijal 7. Kunyah beliau Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. seperti Imam al-Dzahabi. Abu Ja`far al-Thahawi (murid al-Nasa`i) dan Abu Bakar al-Naqatah. Pendapat ini didukung oleh Ibn Yunus. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. dan zuhud. Sementara ulama yang lain. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan. Hijaz. Inna lillah wa Inna Ilai Rajiun. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-`Uqbi al-Mishri. Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa. Imam Syafi'i mengatakan tetang diri Imam Ahmad sebagai berikut : .

lebih shaleh dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal" Abdur Rozzaq Bin Hammam yang juga salah seorang guru beliau pernah berkata. dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun). bahkan beliau lebih unggul dari seniornya´. Dalam zuhud dan wara¶ beliau menyamai Fudhail dan Ibrahim bin Adham. Imama malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. imam alDzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H.Imam Maliki M lik ibn Anas bin Malik bin ' mr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin `Amr. beliau dalam fiqih sampai derajat Laits. sedangkan mengenai masalah tahun kelahiranya terdapat perbedaaan riwayat. Malik dan Asy-Syafi¶i serta Abu Yusuf. Yahya Al Qaththan dan Ibnul Madini. Bahkan Imam Adz-Dzahabi berkata. (Bahasa Arab: ). karena Imam Ahmad memiliki pendapat-pendapat yang didasarkan pada hadits yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Ia menyusun kitab Al Muwaththa'. tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits. yaitu Al Kutub as Sittah ditambah Al Muwaththa¶. Sejumlah µUlama berpendapat bahwa sumber sumber hadits itu ada tujuh. al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. dalam hafalan beliau setara dengan Syu¶bah. ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. bagaimana mungkin dia mengetahui kadar orang lain!! 8. ³Demi Allah. dan yang meriwayatkan Al Muwaththa¶ lebih dari seribu orang. lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H). serta pendiri Mazhab Maliki. dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Ini adalah puncaknya kebodohan. Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani). Kitab tersebut menghimpun 100. ³Saya pernah mendengar hal yang sangat aneh dari orang-orang bodoh yang mengatakan. karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah. tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad Darimi sebagai . sedangkan."Setelah saya keluar dari Baghdad. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata :"aku dilahirkan pada 93 H". selama waktu itu. "Saya tidak pernah melihat orang se-faqih dan se-wara' Ahmad Bin Hanbal" Ahli hadits sekaligus juga Ahli Fiqih Ibnu µAqil berkata. dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Tetapi orang bodoh tidak mengetahui kadar dirinya. al-Imam.000 hadits. Abu abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirbin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail binAmr bin al-Haris Dzi Ashbah. ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahawa imam malik dilahirkan pada 95 H. tetapi hanya ahli hadits saja. ³Ahmad bukan ahli fiqih.

tetapi hadits hadits tersebut bersanad dari jalur jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri. Qutaibah Abu Mush¶ab. 285 perkataan tabi¶in. Ibnu Wahb. Sa¶id al Maqburi dan Humaid ath Thawil. 300 dari golongan Tabi¶in dan 600 dari tabi¶in tabi¶in. Amir bin Abdullah bin Az Zubair. Ibnul Munkadir. aku belum mnegetahui bandingannya. Sebagian µUlama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad. Imam Syafi¶i. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak. Ibnu Juraij dan Syu¶bah bin Hajjaj. Abi az Ziyad. dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali diantaranya ada yang lebih tua darinya seperti az Zuhry dan Yahya bin Sa¶id. Zaib bin Aslam.(sumber:www. az Zuhry.. al Qaththan dan Abi Ishaq.ganti Al Muwaththa¶. dan lain-lain. 613 hadits mauquf. Al Muwatta. Sufyan bin Uyainah. Ats Tsauri. Abdullah bin Yusuf. Ibnu Qosim. Ada yang sebaya seperti al Auza¶i. Di antara guru beliau adalah Nafi¶ bin Abi Nu¶aim. Na¶imul Majmar. Yahya bin Bakir. 222 hadits mursal. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadits dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini. Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru). muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari. Ibnu Wahb. Nafi¶ al Muqbiri. Al Laits bin Sa¶ad. Al Qo¶nabi. mu¶dlal dan munqathi. Al Auza¶i. Ibn Hazm berkata. ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu¶main al Mujmir. Adapula yang belajar darinya seperti Asy Safi¶i. Yahya bin Yahya al Andalusi. Sufyan Ats Tsaury. Hadits-hadits yang terdapat dalam Al Muwaththa¶ tidak semuanya Musnad. Az Zuhri. karena itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits hadits mursal . munqathi¶ dan mu¶dhal yang terdapat dalam Al Muwaththa¶ Malik. Sufyan bin Uyainah. Az Aubairi. ada yang Mursal. Syarik bin Abdullah. Sa¶id bin Manshur. Nafi¶. Ibnu Mahdi.wikipedia. Abu Hudzafah as Sahmi. Abdullah bin Dinar.com) . Ketika melukiskan kitab besar ini.´ Al Muwaththa¶ adalah kitab tentang fiqh dan hadits. disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara. hanya dikatakan telah sampai kepadaku´ dan ³ dari orang kepercayaan´. Ibnu Mahdi. Al Qoththon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful