TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

En Azizi Jaafar Jabatan Ilmu Pendidikan

IPGKKB
azizi cyberspot 1

Jean Piaget

Abraham Maslow

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

Lev Semenovich Vygotsky

Burrhus F. Skinner

azizi cyberspot

2

Jean Piaget yang berasal daripada Switzerland Penemuan-penemuan Piaget berdasarkan pemerhatian, deskripsi dan analisis bilangan kecil kanak-kanak pembelajaran adalah hasil daripada 2 proses utamal iatu ORGANISASI dan ADAPTASI.

Jean Piaget (1896 - 1980)
azizi cyberspot 3 

Berasal dari Switzerland  Banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar kanak Perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza-beza dan berubah melalui 4 kanakberbezaperingkat

Deria Motor Praoperasi Operasi Konkrit Operasi Formal

0-2 tahun 2-7 tahun 7-11 tahun 11 hingga dewasa

azizi cyberspot

4

Jean Piaget (1896 - 1980)

TEORI KOGNITIVSME 

Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui skema. Jika maklumat baru secocok dengan skema, maka maklumat itu diterima. Jika tidak, maklumat itu ditolak atau diubah suai, atau skema diubah suai.
azizi cyberspot 5 

Penggerak utama Kognitivisme adalah Jean Piaget. Idea utama Kognitivisme adalah perwakilan mental. Skema akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima akan difahami oleh minda manusia.

azizi cyberspot

6

APLIKASI TEORI PIAGET 

Dunia pemikiran kanak-kanak kanak Pelajari cara pemikiran dengan memerhati dan menghalusi

azizi cyberspot

7

Lev Semenovich Vygotsky (1896 ± 1934) 

Memperkenalkan teori pembudayaan sosial atau teori konstruktivisme  Bahasa memainkan peranan sebagai alat komunikasi dalam P&P  Tema utama teori ini ialah interaksi sosial memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kognitif.  mengatakan bahawa jalan pemikiran sesorang harus diertikan dari latar

sosial-budaya dan sejarahnya.

azizi cyberspot

8

Lev Semenovich Vygotsky (1896 ± 1934) 

Konstruktivism bukan merupakan satu teori yang baru dalam bidang pendidikan. Pengaruh konstruktivism dalam era teknologi maklumat dan komunikasi ini semakin kuat. Teori ini bertitik tolak daripada pandangan behaviorism yang mengkaji perubahan tingkahlaku sehingga kepada kognitivism yang mengkaji tentang cara manusia belajar dan memperoleh pengetahuan yang menekankan perwakilan mental.

azizi cyberspot

9 

Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Pengetahuan dibina sendiri oleh murid secara aktif berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada.

azizi cyberspot

10

Pengaplikasian Konstruktif dalam BD
‡ Meminta pelajar membentuk soalan sendiri (inkuiri) ‡ Membenarkan pelbagai interpretasidan ekspresi pembelajaran (mutiple intelligence) ‡ Menggalakkan kerja berkump. Dan menggunakan rakan sebaya sbg sumber (kolaboratif) ‡ Matlamat dan objektif dicetuskan pelajar
azizi cyberspot 11

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Guru bperanan sbg pemandu, tutor, fasilitator Menyediakan alat, aktiviti Pembinaan pengetahuan lepas pelajar Menggalakkan pendekatan penerokaan Pelajar memainkan peranan Pembelajaran koperatif juga digalakkan Kemahiran penyelesaian masalah Penilaian

azizi cyberspot

12

Faedah Pembelajaran Konstruktif
‡ Pelajar merasa seronok, aktif, tdk pasif ‡ Melatih pelajar berfikir dan memahami sesuatu. ‡ Pelajar lebih kreatif dan kritis ‡ Pelajar berani bertanya, menyoal, dan merangsang minda ‡ Mempertingkatkan kemahiran sosial, komunikasi, bertukar idea, bekerjasama, meneroka alam sebenar.
azizi cyberspot 13

Aspek penting konstruktif
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ia menekankan pembelajran bukan pengajaran Menggalakkan inisiatif pelajar Semua pelajar mempunyai potensi dan ada matlamat Ia meikirkan pembelajaran sbg satu proses Ia menggalakkan perasaan ingin tahu pelajar Ia menekankan prestasi dan pemahaman pelajar Ia berteraskan prinsip teori kognitif Meramal, mereka cipta dan menganalisis Ia menyokong pembelajaran koperatif Ia melibatkan pelajar dalam dunia sebenar Ia mempertimbangkan kepercayaan dan sikap pelajar Membina pengetahuan dan pemahaman drpd pengalaman lepas.
azizi cyberspot 14

KONSTRUKTIF 

Guru dan pelajar perlu bekerjasama  Guru perlu sediakan bilik darjah yang kondusif  Guru perlu berperanan untuk mengorganisasikan interaksi

azizi cyberspot

15

PENUTUP 
Guru perlu memiliki beberapa kemahiran penting.  Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas, daya kreativiti, serta peka terhadap segala perubahan.  Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang  Fokus ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya, menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek, kerja yang dilakukan lebih spesifik, boleh diukur pencapaiannya, boleh dicapai, realistik, dan bijak dalam pengurusan masa

azizi cyberspot

16

Sekian Terima Kasih
azizi cyberspot 17