kLnAMÞAkAn ALAM

ul WlLA?AP lnuCnLSlA
SlM8CLŴSlM8CL kLnAMÞAkAn ALAM
SlM8CL kLnAMÞAkAn ALAM
++++ CununC
+Ŵ+Ŵ+Ŵ SunCAl
ŴŦŦŴŦŦŴŦŦ 8AWA
uAnAu
ÞLnCL81lAn
· kLnAMÞAkAn ALAM AuALAP SLSuA1u ?AnC
nAMÞAk ul ÞL8MukAAn 8uMl
· CCn1CP ť CununC ţ 1An!unCţ 1LLukţ uA1A8An
1lnCClţ uA1A8An 8LnuAPţ ÞLCununCAnţ ÞAn1Alţ
SunCAlţ uAnAuţ SLLA1ţ WAuuk uAn 8LnuunCAnţ
SALu8An Al8ţ ÞLLA8uPAnţ kAWASAn lnuuS18lţ
kAWASAn ÞLMuklMAnţ 8AnuA8 uuA8Aţ
1L8MlnALţ ÞL8kL8unAnţ ÞL8kL8unAn
6
kLnAMÞAkAn ALAM
Cununa adalah buklL vana sanaaL besar dan Llnaal
CununC SLML8u (!AWA)
SunCAl
Sunaal adalah allran alr vana besar vana Ler[adl karena
alam
uanau adalah aenanaan alr vana sanaaL luas
vana dlkellllnal daraLan
uAnAu 1C8A
Þulau merupakan daraLan aLau permukaan buml vana
Lldak LerLuLup alrŦ
kLÞuLAuAn
Cuausan pulau lnllah vana
dlsebuL kepulauan
Pu1An
8LnuunCAn
8endunaan adalah banaunan vana dlaunakan
sebaaal penahalana allran alr sehlnaaa
permukaan alr nalk dan membenLuk danau
buaLan (waduk)Ŧ
WA
SAWAP
Waduk aLau bendunaan adalah banaunan vana dlaunakan unLuk menahan
allran sunaal sehlnaaa alrnva LerLahan aLau Lerkumpul
WAuuk
8AnuA8 uuA8A
ÞLLA8uPAn
ÞL8kL8unAn
Þerkebunan dlbuaL manusla sebaaal
usaha menaolah lahan denaan cara
menanaml Lanaman budl davaŦ
kAWASAn lnuuS18l
MuSLuM
No. Kota PeIabuhan Laut PeIabuhan Udara
1. Banda Aceh Ole lhee Ìskandar Muda
2. Medan Belawan Polonia
3. Bandar Lampung Panjang Branti
4. Batam Sekupang Hang Nadim
5. Jakarta Tanjung Priok Soekarno ÷ Hatta
6. Semarang Tanjung Mas Ahmad Yani
7. Surabaya Tanjung Perak Juanda
8. Ujung Pandang Makassar Hasanudin
9. Samarinda Tarakan Temindung
10. Bali Buleleng Ngurah Rai

, , -,9-,

++++ +++ D-D- D- J -D ..9-. -.

 W .D@D- -.99.D- D.9-.9-@W -.

- 9 D-.9-@ D- -D @ JD- -D-. D- 9 D.D.9 D-- ..-@ D-D- @-D- @D @- @- @-- 9D-D-.J--D@ J-9. -D @.

 .

9-.-. .

°°–f ff f°–¾f°–f ¾f f°°–– D-D-.D%J% .

D- °–ff ffff°ff°– ¾ff°– ©f f °f ff¯ .

f°ff ff– °f°–f°ff°–¾f°–ff¾ f°– °– fff° -D@ .

9f¯ ½ff° fff°ff½ ¯ff° ¯f°– f ½f 9DD–¾f°½f°ff°– ¾ ½ff° .

D@- .

-D- ° °–f°f ff f°–°f°f°– –°ff° ¾ f–f½ °–ff°–ff°f¾ °––f ½ ¯ff°f°f f°¯ ¯ ° f°f ff°%f % .

J J .

Jf ff ° °–f°f ff f°–°f°f°– –°ff°°¯ °ff° ff°¾°–f¾ °––ff°f ff°ff ¯½ JD .

-D .

9 D- .

9 D-9 °f° f¯f°¾f¾ f–f ¾ff¯ °–fff° °–f°nff ¯ °f°f¯f°f¯f°  ff .

J--D@ .

.DD..

39 .3 $...3 . $02.3.7:/.9.25:3 .-:. 2.3&/. !443.-:.3 $0:5.8 %./.2 .3 %.7. .3 $:7.3 :.3:3!74 %./2 $40.3/.79.99.8.88.73/. &:3!. ..734 .#..3:3.3/.7.:9 000 0.3/.2.7. .4 49.3 :003 !0.. .0 0/. .3:/3 %023/:3 :7..3/.7. 8.3.7 %. !0.3/.3.-.3 !.3:3!07. 7.