PERINTAH AM BAB µC¶ Berkuatkuasa mulai 1 Januari 1974
membawa tajuk

Takrif cuti: Sebarang tempoh seseorang pegawai dibenar meninggalkan tugas tanpa dianggap terputus perkhidmatan atau berhenti kerja

Cuti adalah satu KEMUDAHAN BUKAN HAK .

KATEGORI-KATEGORI CUTI 1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN CUTI ATAS SEBAB-SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN CUTI MENUNAIKAN HAJI CUTI SAMBILAN/CUTI REHAT KHAS CUTI TANPA REKOD LAIN-LAIN JENIS CUTI . 3. 6. 5. 4. 2.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN Perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri dari masamasa bertugas. cuti rehat dan cuti sakit (dan bagi guru-guru termasuk cuti sekolah bergaji penuh) .

CUTI KERANA PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN ‡ ‡ ‡ CUTI REHAT CUTI SEPARUH GAJI CUTI TANPA GAJI .

Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan: CUTI REHAT: Boleh diambil bila-bila masa oleh anggota yang berkelayakan .

ketidakhadiran itu dianggap sebagai MENINGGALKAN TUGAS atau tidak hadir bertugas tanpa kebenaran . Jika ini berlaku.Walau bagaimana pun seseorang anggota itu tidak dibenarkan meninggalkan tugasnya untuk bercuti rehat sebelum permohonannya diluluskan.

Atas kepentingan perkhidmatan. Ketua Jabatan boleh: Tidak meluluskan permohonan cuti rehat yang dipohon. Memanggil balik untuk bertugas anggota yang telah diluluskan cuti rehatnya. . dipohon. rehatnya.

30 JUN 1977 Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Maksima tangga gaji Di bawah 10 tahun perkhidmatan Melebihi RM1250 sebulan $600 hingga $1200 sebulan $250 hingga $600 sebulan Dibawah $250 25 20 15 12 30 25 20 15 .KADAR CUTI REHAT ERA GAJI SUFFIAN MULAI 1 JANUARI 1970 .

KADAR CUTI REHAT ERA JAWATANKUASA KABINET MULAI 1 JULAI 1977 .31 DISEMBER 1991 Kelas Perkhidmatan Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Bahagian I Bahagian II Bahagian III Bahagian IV 30 25 20 17 35 30 25 20 .

VI Kategori VII .KADAR CUTI REHAT ERA SISTEM SARAAN BARU MULAI 1 JANUARI 1992 ² 31 OKTOBER 2002 Gred/ Kategori SSB Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Gred Khas dan ke atas Kategori I .VIII Kategori IX ² XI 30 30 25 20 35 35 30 25 .

30 1 .KADAR CUTI REHAT ERA SISTEM SARAAN MALAYSIA MULAI 1 NOVEMBER 2002 Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Di bawah Gred 10 tahun perkhidmatan Pengurusan Tertinggi Gred 54 .20 30 30 25 20 35 35 30 25 .31 21 .

20 30 30 25 20 30 30 30 25 ‡Lantikan baru mulai 1 September 2005 ‡Tarikh kuatkuasa mulai 1 September 2005 ‡Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 20 Tahun 2005 .30 Gred 1 .KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK MULAI 1 SEPTEMBER 2005 Di bawah Gred 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Pengurusan Tertinggi Gred 31 .54 Gred 21 .

KADAR CUTI REHAT MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2008 Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009 Kumpulan/ Gred SSM Dan Setaraf Kurang 10 Tahun Perkhidmatan Yang Melayakkan Genap 10 Tahun Perkhidmatan Yang Melayakkan Dan Lebih Pengurusan Tertinggi Gred 31 ± 54 Gred 21 ± 30 Gred 1 ± 20 25 25 25 20 25 25 25 25 .

KATEGORI / GRED Kategori I II III IV V VI VII Gred SSB N1 N2 DU2/DS2 N3/DG7 N4 DG4 N5/NT5 NT5 DGA6 N6/DG6 Gred SSM 54. 52 48 44 41 36 34 32 31 29 27 26 .

KATEGORI / GRED Kategori VIII IX N9/NT9/DG8 X N10 N11 XI N12 N13 Gred SSB N7/NT7 N8 Gred SSM 22 20 19 17 14 12 11 4 3 1 .

Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan: CUTI REHAT: Cuti mingguan tidak diambil kira Boleh dibawa ke hadapan bagi cuti yang tidak dapat dihabiskan atas kepentingan perkhidmatan .

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005 CUTI REHAT KHAS DAN PENGUMPULANNYA BAGI TUJUAN PEMBERIAN WANG TUNAI KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN PELAJARAN .

.TUJUAN Memberi Cuti Rehat Khas (CRK) dan pengumpulannya bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1977 DIGANTI dengan CRK sebanyak tujuh (7) hari dalam satu tahun kalendar.LATAR BELAKANG Kerajaan telah bersetuju bahawa : Cuti sambilan tidak lebih daripada tujuh a.(7) hari yang diberikan kepada PPP di perenggan 8. dan .

. CRK yang tidak dapat dihabiskan TIDAK BOLEH dibawa ke tahun berikutnya tetapi DIBENARKAN untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti rehat bagi pegawai yang layak.LATAR BELAKANG b.

. Semua pegawai yang mengajar dan diberi kemudahan cuti penggal atau cuti semester di Sekolah atau Institusi Pelajaran dan Pengajian Tinggi.PEGAWAI YANG LAYAK i.

Guru Kontrak .PEGAWAI YANG LAYAK i. Guru Sandaran Terlatih dan ii.

Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Bahagian/ Daerah dan lain-lain).PEGAWAI YANG TIDAK LAYAK Pegawai yang telah diberikan kemudahan Cuti Rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab C (sebagai contoh Pengarah dan Timbalan Pengarah Politeknik dan Maktab Perguruan serta pegawai yang berkhidmat di jabatanjabatan dan bahagian-bahagian di Kementerian Pelajaran. Kementerian Pengajian Tinggi. .

Pengetua Sekolah Menengah dan Guru Besar Sekolah Rendah yang menikmati kemudahan Cuti Rehat.PEGAWAI YANG TIDAK LAYAK ii. dan iii. Guru Sandaran Tidak Terlatih. .

Kemudahan CRK ini adalah untuk kegunaan dalam tahun semasa sahaja. Baki CRK yang tidak digunakan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya. .

CUTI TAHUN PERTAMA AKAN LUPUT JIKA TIDAK DIHABISKAN DALAM TAHUN KETIGA .BOLEH DIKUMPUL CUTI REHAT YANG BERKELAYAKAN DALAM TEMPOH DUA TAHUN PERKHIDMATAN KE TAHUN KETIGA.

‡ Award wang tunai ‡ Award perkhidmatan yang berpencen untuk menambah faedah persaraan. (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2008) .Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan: CUTI REHAT: Gantian Cuti Rehat (golden hand-shake) Pemberian hadiah pada tarikh persaraan atau mati dalam perkhidmatan.

(rujuk: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2008 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2008) Formula Perkiraan: 1/30 x Gaji Akhir (termasuk Imbuhan Tetap) x Jumlah cuti terkumpul.TEMPOH PENGUMPULAN GANTIAN CUTI REHAT  MAKSIMA 150 HARI PENGUMPULAN SEPARUH DARI TEMPOH CUTI REHAT YANG LAYAK BAGI TAHUN SEMASA. .

DILULUSKAN OLEH KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN ATAS SEBAB-SEBAB: kesihatan sanak saudara yang rapat .

.30 hari setiap genap tahun perkhidmatan. Ketua Jabatan boleh meluluskannya tidak melebihi 14 hari dalam satu-satu tahun atas sebab kesihatan sanak saudara yang rapat. Maksima 180 hari. Tidak boleh atas sebab bersalin.

Atas sebab-sebab persendirian yang mustahak 30 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan 360 hari tempoh maksima Syarat yang melayakkan ialah telah berkhidmat tidak kurang 6 bulan .

Baki cuti yang tidak diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had umur wajib bersara.Perlu dicatatkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan (Kenyataan Perkhidmatan dan cuti). . Telah menghabiskan kesemua cuti rehat yang ia berkelayakan. Tempoh bercuti tidak diambil kira bagi tujuan faedah persaraan.

.

Jenis-jenis cuti ± atas sebab perubatan    CUTI SAKIT CUTI SAKIT LANJUTAN CUTI KERANTINA CUTI BERSALIN CUTI KECEDERAAN CUTI TIBI. KUSTA DAN BARAH .

Boleh dipertimbangkan dan diluluskan cuti atas sebab perubatan oleh Ketua Jabatan atau Kuasa Tertentu apabila disahkan oleh Pegawai Perubatan sebagai tidak sihat dengan mengemukakan Sijil sakit .

SIJIL SAKIT bukan merupakan HAK untuk meninggalkan tugas tetapi hendaklah mendapat kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu untuk bercuti sakit .

4 Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN Tidak melebihi 90 hari pada satu-satu masa diluluskan oleh Ketua Jabatan dan 90 hari seterusnya oleh Kuasa Tertentu. Cuti sakit mesti dihabiskan di rumah .

4 Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN Jika masih sakit selepas 180 hari. cuti rehat hendaklah digunakan (jika berkelayakan) Sakit semasa dalam cuti rehat. layak mendapat faedah cuti sakit (dalam negeri) Cuti sakit 45 hari dalam 3 tahun berturut-turut akan dihadapkan kepada Lembaga Perubatan .

4 Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN Sakit semasa bercuti rehat di Malaysia:Layak mendapat faedah cuti sakit selagi ia diakui tidak sihat oleh Pegawai Perubatan. .

-sakitnya berlanjutan hingga ke tarikh ia patut balik. .4 Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN Sakit semasa berada di luar negara:Tak layak dapat cuti sakit kecuali -sakit pada tarikh ia patut balik.

4 Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN Sakit semasa berada di luar negara:- Layak mendapat faedah cuti sakit sekiranya:‡Dimasukkan ke hospital. . ‡Balik sebaik sahaja ia sembuh. ‡Disokong oleh sijil sakit dari Pegawai Perubatan negara berkenaan.

a) 90 hari kedua diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian.Cuti sakit bagi staf Bukan guru - a) 90 hari pertama diluluskan oleh Ketua Jabatan. a) Selebihnya hendaklah menggunakan cuti rehat yang masih ada. .

.Cuti sakit bagi Guru a) 90 hari pertama diluluskan oleh Ketua Jabatan. a) Selebihnya diluluskan oleh Ketua Jabatan selama 25 hari sebagai tambahan. a) 90 hari kedua diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian.

Diluluskan untuk bercuti sakit mengikut Perintah Am Bab ¶C· 15 .

Diluluskan untuk bercuti sakit mengikut Perintah Am Bab ¶C· 15 .

 Diperakukan oleh sebuah Lembaga Perubatan; Tempoh tidak melebihi 3 bulan; Boleh diberi cuti sakit atau cuti rehat yang masih ada; Jika cuti sakit/rehat telah habis digunakan maka cuti separuh gaji akan diluluskan bagi tempoh 90 hari;

 Tempoh menunggu laporan Lembaga Perubatan dibayar separuh gaji jika ada sijil sakit, jika tiada cuti tanpa gaji; Selepas itu cuti tanpa gaji tidak lebih 90 hari dan dibayar elaun bersamaan separuh gaji; Jika masih tidak sihat selepas itu, akan dihadapkan kepada Lembaga Perubatan.

CUTI KERANTINA
DIBERI KEPADA ANGGOTA YANG TERLIBAT DENGAN KES-KES PENYAKIT BERJANGKIT / WABAK.

.

Sakit bagi melebihi 60 hari boleh diberi cuti sakit biasa atau lain-lain cuti atas sebab-sebab kesihatan/perubatan. Boleh memohon maksima 14 hari lebih awal sebelum melahirkan.60 hari bergaji penuh. 5 kali sepanjang perkhidmatan. .

Kali yang ke 6 Bagi bukan guru: hendaklah menggunakan cuti rehat yang berkelayakan atau terkumpul. . Selebihnya cuti tanpa gaji.

. selebihnya sebagai cuti tanpa gaji.Bagi guru: bergaji penuh dalam cuti semester. 14 hari pertama sebagai cuti separuh gaji.

DR. Name: Siti Rohana bt Abd Rahman Age: 40 yrs. Thank You. . Post natal was uneventful and she was discharged well on the 13/2/03. PERAK. I/C: 620418-10-5940 14/2/2003 To whom so ever concern. GEETHA KITTU Pegawai Perubatan (O&G) Hospital Seri Manjung 32040 Seri Manjung. The above mentioned patient delivered a baby girl on 12/2/03 at 2:54 pm .HOSPITAL SERI MANJUNG 32040 SERI MANJUNG PERAK DARUL RIDZUAN.

Cuti Menjaga Anak Anggota wanita yang bersalin. . boleh diluluskan menjaga anak (cuti tanpa gaji) sehingga 90 hari mulai hari yang ke 61 dari tarikh bersalin. Kemudahan ini dihadkan kepada 5 kali sepanjang tempoh perkhidmatan.

cuti tibi. kusta dan barah 12 bulan bagi sakit tibi 24 bulan bagi sakit barah atau kusta Selebihnya ² cuti rehat yang berkelayakan atau cuti separuh gaji tidak melebihi 12 bulan. .

telah berkhidmat tidak kurang dari -4 tahun . . sekali sahaja sepanjang perkhidmatan .melebihi 40 hari boleh guna Cuti Rehat.Cuti Haji . .BERGAJI PENUH.berjawatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. .40 hari termasuk cuti mingguan dan cuti umum.

.Tempoh dihadkan mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabong Haji.dianggap sebagai telah menggunakan kemudahan Cuti Haji bergaji penuh. .anggota yang belum disahkan. .Tanpa gaji: .

5 kali sepanjang perkhidmatan. selama 7 hari. . Diberi juga kepada guru-guru yang diarah bertugas semasa cuti semester persekolahan.Cuti kerana isteri bersalin Pada sehari selepas isteri melahirkan anaknya.

Menghadiri Peperiksaan ² diluluskan oleh Ketua Jabatan kepada anggota yang menduduki peperiksaan yang dianggap boleh memperbaiki/tingkat taraf hidup anggota. . Pada hari peperiksaan sahaja.

.Menghadiri latihan/khemah tahunan/ Mesyuarat Agong/seminar/ aktiviti sukan/pertubuhan/persatuan. Bagi pertubuhan yang diiktiraf oleh JPA. Tempoh tidak melebihi 14 hari dengan 2 hari perjalanan.

Jumlah tidak melebihi 2 bulan dengan kelulusan Ketua Jabatan. .Menghadiri latihan syarikat kerjasama ± Kepada ahli yang memegang jawatan.

.Mengambil bahagian dalam acara sukan ± peserta.peringkat kebangsaan/negeri atau antarabangsa.tidak melebihi 30 hari. . pegawai atau jurulatih.menghadiri mesyuarat juga dibenarkan. . .

gunakan cuti rehat.Menyertai latihan pasukan Sukarela ± Tidak melebihi 30 hari ditambah dengan 2 hari perjalanan. perlu mendapat kelulusan Kuasa Tertentu. . Jika lebih dari itu. jika tiada.

hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. . Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu.CUTI GANTIAN Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian kerana dipanggil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa.

Syarat Arahan dikeluarkan oleh Ketua Jabatan untuk tugas lebih masa. Tugas lebih daripada masa bekerja biasa atau masa kecemasan. hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. . 9 jam bekerja lebih masa bersamaan dengn satu hari cuti gantian.CUTI GANTIAN Layak kepada pegawai dalam kumpulan sokongan yang tidak mendapat bayaran lebih masa dan pegawai dalam pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional.

3 hari sebagai cuti tanpa rekod .

Takrif ahli keluarga ± suami atau isteri anak-anak ibu atau bapa kandung Bermula dari tarikh kematian atau hari berikutnya jika meninggal selepas waktu pejabat.Menziarahi atau membantu urusan berkaitan kematian ahli keluarga. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.