Matlamat dan Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu di Malaysia 2.

1 Latar Belakang Bahasa Melayu bakumerupakan bahasa Melayu yang sempurna darisegi penggunaan aspek-aspek bahasanya iaitu betul tatabahasnya, betulejaannya, betul istilahnya, penggunaan katanya, sebutannya dan bahasanya. Maklumat yang termuat dalam Pedoman Umum Sebutan Baku

BahasaMelayu ini berdasarkan kepada dokumen-dokumen pedoman sebutan bakubahasa Melayu yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan

Pustaka,khususnya daripada terbitan-terbitan yang berikut : i. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1998. ii. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1994. iii. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1991. Perancangan mengenai pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadisalah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu yang telah termaktubdalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 ( Disemak 1978; Pindaandan Peluasan 1995). Terdapat beberapa objektif yang dicatatkan sebagaitujuan-tujuan Lembaga Pengelola DBP mengenai perkara ini iaitu ³ untukmembakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yangsesuai dalam bahasa kebagsaan;´

Secara khususnya.3 Masalah Sebutan Kekangan sebutan disifatkan sebagai kekangan di yang merumitkan. Kegiatan kajian mengenai sistem fonologi dialek danbahasa Melayu yang diadakan sejak tahun 1980-an lagi. . Perumusan mengenai pedoman sebutan baku bahasaMelayu dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal antara DBPdengan Pusat Perkembangan Kurikulum. Secara khususnya. ii. Untuk memantapkan struktur dalaman dan sistem bahasa Melayu.2. Matlamat pembakuan sebutan dalam bahasa Melayu adalah untuk tujuan penyeragaman. sistem ejaan dan kosa kata.2Matlamat Pembakuan Sebutan Bahasa Melayu. ii. ia bertujuan : i.Beberapa bengkel diadakan sehingga akhir tahun 1987. ia adalah bertujuan untuk mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaa dialek setempat dalam pembelajaran dan pengajaran di peringkat sekolah 2.perancangan dalam pembakuannya Malaysia selepasmemantapkan aspek-aspek bahasa yang lain. Beberapa kegiatan yangdiperturunkan adalah : i. dilaksanakan Olehitu. laras bahasa. iaitu supayasistemsebutanmenjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapandan pembakuan tatabahasa. Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku di kalangan semua pengguna bahasa Melayu. iv. iii. Untuk mewujudkan satu kepelbagaian sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi rasmi.

iv. Ia di Malaysia penggal dilaksanakan berdasarkanarahan ³ Pekeliling Ikhtisas Bil. pelaksanaan mengenai sebutan bakubahasa Melayu di seluruh negara memerlukan masa yang lama. . KementerianPendidikan Malaysia dan pakar-pakar bahasa sekitar tahun 1987. Kementerian Pendidikan Malaysia sertapakar-pakar bahasa. KementerianPendidikan Malaysia. iii. Siri bengkel sebutan baku 1987 antara Persatuan LinguistikMalaysia dan DBP. Puncautama ialah kebiasaan sebutan lama yang sukar hendak diubah kepadasistem baharu. Selain itu. II/ 1988: Pelaksanaan Sebutan Baku EjaanRumi Bahasa Malaysia di Sekolah-sekolah´ yang bertarikh pada 2 April 1988yang dikeluarkan oleh Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah.PLM. Mengadakan penyelidikan melalui beberapa seminar dan bengkel sejak awal Rancangan Malaysia Keempat 1981. Penggunaan telahdilaksanakan sebutan pada baku dua di sector tahun pendidikan 1988.

. sepertimesyuarat rasmi. kuliah dan pengumuman. dan pengacaraan sesuatu majlis. Siaran melalui media elektronik seperti pembacaan berita. perbahasan. ii. Komunikasi rasmi dan perbincangan di sector awam. iv. Pengajaran dan pembelajaran formal di institusi pendidikan oleh [pegawai pensyarah.4 Sebutan Baku Merujuk buku Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu 1996: 46telahmentakrifkan sebutan baku sebagai sebutan yang digunakan dalamsituasi rasmi. Segala urusan yang ditakrifkan sebagai rasmi termasuklah: i. Ucapan pada khalayak ramai seperti pidato. iii. pelajar dan guru.2. ceramah. temu duga ucapan dalam upacara rasmi danwawancara. ulasan.

Sebagai garis panduan umum tentang sebutan baku bahasa Melayu . iaitu penyukuan kata dan sebutan menurut pelambangan huruf. . Intonansi : Ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendahnya sewaktu berbicara. perhatian perlu diberikan kepada ciri-ciri sebutan yang berikut : i. Sebutan Kata : Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata. ii.5Dasar Sebutan Baku Penetapan dasar umum sebutan baku bagi kata bahasa Melayu perlulah berdasarkan ejaan. setiap huruf dalam ejaan Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas menurt nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya. Sebutan Huruf : Pada asasnya. dan hendaklah berdasarkan bentuk ayatatau kalimat dan jenis dalam bahasa Melayu serta keprihatinan keadaan yang berkenaan.2. sama ada kata dasar atau kata terbitan. serta fungsinya dalam ayat. iii.

bersin. antara aspek yang mendapat perhatian utamaialah konsep bunyi. manusia menghasilkan bunyi. Menggunakan alat-alatujaran. Pengkajianfonetik terbahagi kepada tiga cabang iaitu fonetik akustik. Tetapi. Pembahagiandalam bidang fonologi terbahagi kepada duacabang iaitu fonemik dan fonetik. batuk dan berdehem hanya bunyisemata-mata dan tidak dikenali sebagai bunyi bahasa. sistem tulisan dan suku kata. Bunyi bahasa telah disusun mengikut sistem dan bidangfonologi bertujuan untuk menganalisis penggunaan sistem ini. bagi tujuan kajian. Contohnya. dan [w].3. 3. bunyi-bunyi tersebut dianggapterpisah menjadi unit-unit kecil yang dikenali sebagai bunyi penggalanatau fon. manusia cuba untuk menghasilkan bunyi yang bermakna. contohnya bunyi [p]. Melalui keadaan udara yangterkeluar dari paruparu menerusi alat-alat ujaran telah menghasilkanbunyi-bunyi.Bidang fonetik ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang dihasilkan olehmanusia serta memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. .0Fonetik dan Fonologi Dalam Bahasa Melayu Baku Fonologi telah didefinisikan sebagai satu cabangilmu bahasa yangmengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bunyibahasa tersebut. fonetik pendengarandan fonetik artikulasi.1 Konsep Bunyi Melalui bidang fonologi. [a]. Dalampertuturan. Bunyi-bunyi yangdihasilkan untuk tujuan pertuturan dikenali sebagai bunyi bahasa.Bunyi yang dikeluarkan dalam bentuk ujaran itu berlaku secara berterusaniaitu berentetan.

iaitu fonetik dan fonologi. . Kajian bunyi lazimnya terbahagi kepada dua bidang. Fonetik mengkajibunyi bahasa dari segi penyebutan dan pendengaran atau sifatnya.3.Fonologi pula mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsidalam sesuatu bahasa.2Sistem Bunyi Bahasa Melayu Bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untukmenguasai kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik dan berkesan.seseorang pengguna bahasa perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya.

3 Alat Pertuturan dan Bunyinya. .3.

Pita suara 6.Bibir atas 11. Epiglotis 5.Bibir bawah 12.Lelangit keras 16. Akar lidah 4. Hadapan lidah 20.Hujung lidah 19. Belakang lidah 3. Rahang 10.Anak tekak 18.Gigi atas 13.1. Rongga Hidung 8. Tenggorok .Gusi 15. Rongga mulut 9. Tengah lidah 2. Rongga tekak 7.Lelangit lembut 17.Gigi bawah 14.

Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi kebahagian dalam rongga mulut. tengah lidah. tengah lidah dan belakanglidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. Bibir jugaberfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. Organ ini digunakan sebagai daerahsebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. danbelakang lidah. hadapan lidah. iaituhujung lidah.Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dandibundarkan dan berperananmengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Penampan aliran udarainilah yang menghasilkan bunyi.Bibir juga menjadi sempadan paling luar daripada rongga mulut.3. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagaipenampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. Bahagian hadapan lidah.4 FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalampengeluaran bunyi bahasa. Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannyatidaklah aktif.Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenispenghasilan bunyi. Lidah terbahagi kepadaempat bahagian. Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. Lelangit . Hujung lidah merupakan bahagian palingaktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuatpenyekatan. iaitu bunyi vokalhadapan. tengah dan belakang.

Lelangit keras bermula dari sempadan gusidi bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untukmenutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. rongga mulut akan tertutupdan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. bergantung kepada keadaan sama adaanak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. . iaitu lelangit keras danlelangit lembut. Proses pengeluaran suara berlaku dengan caramemperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara duakeping selaput nipis berkenaan.Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit kerashingga ke akhir rongga mulut.Apabila dinaikkan.Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Ronggahidung boleh dibuka atau ditutup. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluarmelalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat pentingdalam penghasilan bunyi.

keadaan rongga mulut dan bentuk bibir.5 JENIS-JENIS BUNYI Bunyi Vokal Bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidakmengalami sekatan atau himpitan.3.Kedudukanvokal-vokal dapat dilihat seperti berikut: .Bunyi vokal juga dipengaruhi olehpengaruh lidah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful