Matlamat dan Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu di Malaysia 2.

1 Latar Belakang Bahasa Melayu bakumerupakan bahasa Melayu yang sempurna darisegi penggunaan aspek-aspek bahasanya iaitu betul tatabahasnya, betulejaannya, betul istilahnya, penggunaan katanya, sebutannya dan bahasanya. Maklumat yang termuat dalam Pedoman Umum Sebutan Baku

BahasaMelayu ini berdasarkan kepada dokumen-dokumen pedoman sebutan bakubahasa Melayu yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan

Pustaka,khususnya daripada terbitan-terbitan yang berikut : i. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1998. ii. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1994. iii. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1991. Perancangan mengenai pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadisalah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu yang telah termaktubdalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 ( Disemak 1978; Pindaandan Peluasan 1995). Terdapat beberapa objektif yang dicatatkan sebagaitujuan-tujuan Lembaga Pengelola DBP mengenai perkara ini iaitu ³ untukmembakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yangsesuai dalam bahasa kebagsaan;´

Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku di kalangan semua pengguna bahasa Melayu. Untuk memantapkan struktur dalaman dan sistem bahasa Melayu. Secara khususnya. sistem ejaan dan kosa kata. iv. Matlamat pembakuan sebutan dalam bahasa Melayu adalah untuk tujuan penyeragaman. ii. .perancangan dalam pembakuannya Malaysia selepasmemantapkan aspek-aspek bahasa yang lain. ia adalah bertujuan untuk mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaa dialek setempat dalam pembelajaran dan pengajaran di peringkat sekolah 2.2Matlamat Pembakuan Sebutan Bahasa Melayu. iaitu supayasistemsebutanmenjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapandan pembakuan tatabahasa.2.Beberapa bengkel diadakan sehingga akhir tahun 1987. dilaksanakan Olehitu. iii. Untuk mewujudkan satu kepelbagaian sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi rasmi. laras bahasa. Kegiatan kajian mengenai sistem fonologi dialek danbahasa Melayu yang diadakan sejak tahun 1980-an lagi. ia bertujuan : i. Secara khususnya.3 Masalah Sebutan Kekangan sebutan disifatkan sebagai kekangan di yang merumitkan. ii. Beberapa kegiatan yangdiperturunkan adalah : i. Perumusan mengenai pedoman sebutan baku bahasaMelayu dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal antara DBPdengan Pusat Perkembangan Kurikulum.

pelaksanaan mengenai sebutan bakubahasa Melayu di seluruh negara memerlukan masa yang lama. II/ 1988: Pelaksanaan Sebutan Baku EjaanRumi Bahasa Malaysia di Sekolah-sekolah´ yang bertarikh pada 2 April 1988yang dikeluarkan oleh Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah. Penggunaan telahdilaksanakan sebutan pada baku dua di sector tahun pendidikan 1988. Selain itu. KementerianPendidikan Malaysia dan pakar-pakar bahasa sekitar tahun 1987. iii.PLM. Kementerian Pendidikan Malaysia sertapakar-pakar bahasa. . Puncautama ialah kebiasaan sebutan lama yang sukar hendak diubah kepadasistem baharu. Ia di Malaysia penggal dilaksanakan berdasarkanarahan ³ Pekeliling Ikhtisas Bil. Mengadakan penyelidikan melalui beberapa seminar dan bengkel sejak awal Rancangan Malaysia Keempat 1981. iv. KementerianPendidikan Malaysia. Siri bengkel sebutan baku 1987 antara Persatuan LinguistikMalaysia dan DBP.

perbahasan. ulasan. Pengajaran dan pembelajaran formal di institusi pendidikan oleh [pegawai pensyarah. temu duga ucapan dalam upacara rasmi danwawancara.2. kuliah dan pengumuman. Komunikasi rasmi dan perbincangan di sector awam. . iii.4 Sebutan Baku Merujuk buku Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu 1996: 46telahmentakrifkan sebutan baku sebagai sebutan yang digunakan dalamsituasi rasmi. ceramah. iv. sepertimesyuarat rasmi. Segala urusan yang ditakrifkan sebagai rasmi termasuklah: i. Ucapan pada khalayak ramai seperti pidato. ii. Siaran melalui media elektronik seperti pembacaan berita. pelajar dan guru. dan pengacaraan sesuatu majlis.

perhatian perlu diberikan kepada ciri-ciri sebutan yang berikut : i. Sebutan Huruf : Pada asasnya. iii. . sama ada kata dasar atau kata terbitan. ii.2.5Dasar Sebutan Baku Penetapan dasar umum sebutan baku bagi kata bahasa Melayu perlulah berdasarkan ejaan. setiap huruf dalam ejaan Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas menurt nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya. dan hendaklah berdasarkan bentuk ayatatau kalimat dan jenis dalam bahasa Melayu serta keprihatinan keadaan yang berkenaan. Intonansi : Ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendahnya sewaktu berbicara. Sebutan Kata : Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata. serta fungsinya dalam ayat. iaitu penyukuan kata dan sebutan menurut pelambangan huruf. Sebagai garis panduan umum tentang sebutan baku bahasa Melayu .

Dalampertuturan. bagi tujuan kajian. bersin. Bunyi bahasa telah disusun mengikut sistem dan bidangfonologi bertujuan untuk menganalisis penggunaan sistem ini. sistem tulisan dan suku kata.Bidang fonetik ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang dihasilkan olehmanusia serta memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. 3. . bunyi-bunyi tersebut dianggapterpisah menjadi unit-unit kecil yang dikenali sebagai bunyi penggalanatau fon.0Fonetik dan Fonologi Dalam Bahasa Melayu Baku Fonologi telah didefinisikan sebagai satu cabangilmu bahasa yangmengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bunyibahasa tersebut. manusia menghasilkan bunyi. manusia cuba untuk menghasilkan bunyi yang bermakna. dan [w].1 Konsep Bunyi Melalui bidang fonologi.3. Pembahagiandalam bidang fonologi terbahagi kepada duacabang iaitu fonemik dan fonetik. Pengkajianfonetik terbahagi kepada tiga cabang iaitu fonetik akustik. Tetapi. [a]. fonetik pendengarandan fonetik artikulasi. contohnya bunyi [p]. Melalui keadaan udara yangterkeluar dari paruparu menerusi alat-alat ujaran telah menghasilkanbunyi-bunyi. batuk dan berdehem hanya bunyisemata-mata dan tidak dikenali sebagai bunyi bahasa. antara aspek yang mendapat perhatian utamaialah konsep bunyi. Menggunakan alat-alatujaran.Bunyi yang dikeluarkan dalam bentuk ujaran itu berlaku secara berterusaniaitu berentetan. Contohnya. Bunyi-bunyi yangdihasilkan untuk tujuan pertuturan dikenali sebagai bunyi bahasa.

3.2Sistem Bunyi Bahasa Melayu Bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untukmenguasai kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik dan berkesan.Fonologi pula mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsidalam sesuatu bahasa. . iaitu fonetik dan fonologi. Kajian bunyi lazimnya terbahagi kepada dua bidang. Fonetik mengkajibunyi bahasa dari segi penyebutan dan pendengaran atau sifatnya.seseorang pengguna bahasa perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya.

3. .3 Alat Pertuturan dan Bunyinya.

Pita suara 6.Gigi bawah 14.Lelangit lembut 17. Rongga tekak 7. Tenggorok . Hadapan lidah 20. Rongga Hidung 8.Hujung lidah 19.Bibir bawah 12.Lelangit keras 16. Tengah lidah 2. Rahang 10. Epiglotis 5.1. Akar lidah 4. Rongga mulut 9.Gigi atas 13. Belakang lidah 3.Bibir atas 11.Anak tekak 18.Gusi 15.

Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi kebahagian dalam rongga mulut. iaituhujung lidah.Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenispenghasilan bunyi. Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. iaitu bunyi vokalhadapan. hadapan lidah. tengah dan belakang.4 FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalampengeluaran bunyi bahasa. Bibir jugaberfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut.Bibir juga menjadi sempadan paling luar daripada rongga mulut. Bahagian hadapan lidah. Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannyatidaklah aktif. tengah lidah dan belakanglidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagaipenampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. Lidah terbahagi kepadaempat bahagian.3. Organ ini digunakan sebagai daerahsebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. tengah lidah. Lelangit .Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dandibundarkan dan berperananmengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Penampan aliran udarainilah yang menghasilkan bunyi. danbelakang lidah. Hujung lidah merupakan bahagian palingaktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuatpenyekatan.

rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluarmelalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. rongga mulut akan tertutupdan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Proses pengeluaran suara berlaku dengan caramemperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara duakeping selaput nipis berkenaan. Ronggahidung boleh dibuka atau ditutup.Apabila dinaikkan. Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat pentingdalam penghasilan bunyi.Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. . bergantung kepada keadaan sama adaanak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. Lelangit keras bermula dari sempadan gusidi bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untukmenutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. iaitu lelangit keras danlelangit lembut.Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit kerashingga ke akhir rongga mulut.

Kedudukanvokal-vokal dapat dilihat seperti berikut: .5 JENIS-JENIS BUNYI Bunyi Vokal Bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidakmengalami sekatan atau himpitan.Bunyi vokal juga dipengaruhi olehpengaruh lidah.3. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful