Matlamat dan Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu di Malaysia 2.

1 Latar Belakang Bahasa Melayu bakumerupakan bahasa Melayu yang sempurna darisegi penggunaan aspek-aspek bahasanya iaitu betul tatabahasnya, betulejaannya, betul istilahnya, penggunaan katanya, sebutannya dan bahasanya. Maklumat yang termuat dalam Pedoman Umum Sebutan Baku

BahasaMelayu ini berdasarkan kepada dokumen-dokumen pedoman sebutan bakubahasa Melayu yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan

Pustaka,khususnya daripada terbitan-terbitan yang berikut : i. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1998. ii. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1994. iii. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1991. Perancangan mengenai pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadisalah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu yang telah termaktubdalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 ( Disemak 1978; Pindaandan Peluasan 1995). Terdapat beberapa objektif yang dicatatkan sebagaitujuan-tujuan Lembaga Pengelola DBP mengenai perkara ini iaitu ³ untukmembakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yangsesuai dalam bahasa kebagsaan;´

Beberapa bengkel diadakan sehingga akhir tahun 1987.2Matlamat Pembakuan Sebutan Bahasa Melayu. Untuk memantapkan struktur dalaman dan sistem bahasa Melayu. Secara khususnya.perancangan dalam pembakuannya Malaysia selepasmemantapkan aspek-aspek bahasa yang lain. Beberapa kegiatan yangdiperturunkan adalah : i. ia bertujuan : i. sistem ejaan dan kosa kata. iii. Secara khususnya. Untuk mewujudkan satu kepelbagaian sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi rasmi. dilaksanakan Olehitu. laras bahasa. ii. ia adalah bertujuan untuk mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaa dialek setempat dalam pembelajaran dan pengajaran di peringkat sekolah 2. ii. . iaitu supayasistemsebutanmenjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapandan pembakuan tatabahasa. Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku di kalangan semua pengguna bahasa Melayu. iv.3 Masalah Sebutan Kekangan sebutan disifatkan sebagai kekangan di yang merumitkan. Perumusan mengenai pedoman sebutan baku bahasaMelayu dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal antara DBPdengan Pusat Perkembangan Kurikulum. Matlamat pembakuan sebutan dalam bahasa Melayu adalah untuk tujuan penyeragaman.2. Kegiatan kajian mengenai sistem fonologi dialek danbahasa Melayu yang diadakan sejak tahun 1980-an lagi.

KementerianPendidikan Malaysia dan pakar-pakar bahasa sekitar tahun 1987. Selain itu. Ia di Malaysia penggal dilaksanakan berdasarkanarahan ³ Pekeliling Ikhtisas Bil. Siri bengkel sebutan baku 1987 antara Persatuan LinguistikMalaysia dan DBP. pelaksanaan mengenai sebutan bakubahasa Melayu di seluruh negara memerlukan masa yang lama. .PLM. Mengadakan penyelidikan melalui beberapa seminar dan bengkel sejak awal Rancangan Malaysia Keempat 1981. Kementerian Pendidikan Malaysia sertapakar-pakar bahasa. iii. KementerianPendidikan Malaysia. Penggunaan telahdilaksanakan sebutan pada baku dua di sector tahun pendidikan 1988. iv. Puncautama ialah kebiasaan sebutan lama yang sukar hendak diubah kepadasistem baharu. II/ 1988: Pelaksanaan Sebutan Baku EjaanRumi Bahasa Malaysia di Sekolah-sekolah´ yang bertarikh pada 2 April 1988yang dikeluarkan oleh Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah.

temu duga ucapan dalam upacara rasmi danwawancara. dan pengacaraan sesuatu majlis. Segala urusan yang ditakrifkan sebagai rasmi termasuklah: i. perbahasan. pelajar dan guru. ii. Siaran melalui media elektronik seperti pembacaan berita. sepertimesyuarat rasmi. iv. kuliah dan pengumuman. iii. ulasan. . Ucapan pada khalayak ramai seperti pidato.2. Komunikasi rasmi dan perbincangan di sector awam. Pengajaran dan pembelajaran formal di institusi pendidikan oleh [pegawai pensyarah. ceramah.4 Sebutan Baku Merujuk buku Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu 1996: 46telahmentakrifkan sebutan baku sebagai sebutan yang digunakan dalamsituasi rasmi.

Sebutan Huruf : Pada asasnya.5Dasar Sebutan Baku Penetapan dasar umum sebutan baku bagi kata bahasa Melayu perlulah berdasarkan ejaan.2. dan hendaklah berdasarkan bentuk ayatatau kalimat dan jenis dalam bahasa Melayu serta keprihatinan keadaan yang berkenaan. Sebagai garis panduan umum tentang sebutan baku bahasa Melayu . Sebutan Kata : Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata. iaitu penyukuan kata dan sebutan menurut pelambangan huruf. setiap huruf dalam ejaan Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas menurt nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya. ii. . serta fungsinya dalam ayat. iii. perhatian perlu diberikan kepada ciri-ciri sebutan yang berikut : i. Intonansi : Ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendahnya sewaktu berbicara. sama ada kata dasar atau kata terbitan.

bagi tujuan kajian.3. Menggunakan alat-alatujaran. Tetapi. manusia cuba untuk menghasilkan bunyi yang bermakna. Contohnya.Bidang fonetik ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang dihasilkan olehmanusia serta memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. Pengkajianfonetik terbahagi kepada tiga cabang iaitu fonetik akustik. contohnya bunyi [p]. Bunyi bahasa telah disusun mengikut sistem dan bidangfonologi bertujuan untuk menganalisis penggunaan sistem ini. manusia menghasilkan bunyi. [a].Bunyi yang dikeluarkan dalam bentuk ujaran itu berlaku secara berterusaniaitu berentetan. . bersin. fonetik pendengarandan fonetik artikulasi. antara aspek yang mendapat perhatian utamaialah konsep bunyi. Bunyi-bunyi yangdihasilkan untuk tujuan pertuturan dikenali sebagai bunyi bahasa. sistem tulisan dan suku kata. 3. Melalui keadaan udara yangterkeluar dari paruparu menerusi alat-alat ujaran telah menghasilkanbunyi-bunyi. dan [w]. Dalampertuturan.1 Konsep Bunyi Melalui bidang fonologi. bunyi-bunyi tersebut dianggapterpisah menjadi unit-unit kecil yang dikenali sebagai bunyi penggalanatau fon.0Fonetik dan Fonologi Dalam Bahasa Melayu Baku Fonologi telah didefinisikan sebagai satu cabangilmu bahasa yangmengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bunyibahasa tersebut. Pembahagiandalam bidang fonologi terbahagi kepada duacabang iaitu fonemik dan fonetik. batuk dan berdehem hanya bunyisemata-mata dan tidak dikenali sebagai bunyi bahasa.

.3.Fonologi pula mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsidalam sesuatu bahasa. iaitu fonetik dan fonologi. Fonetik mengkajibunyi bahasa dari segi penyebutan dan pendengaran atau sifatnya. Kajian bunyi lazimnya terbahagi kepada dua bidang.seseorang pengguna bahasa perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya.2Sistem Bunyi Bahasa Melayu Bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untukmenguasai kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik dan berkesan.

3. .3 Alat Pertuturan dan Bunyinya.

Tenggorok . Belakang lidah 3. Pita suara 6.1. Tengah lidah 2. Epiglotis 5.Anak tekak 18. Rongga Hidung 8. Hadapan lidah 20.Lelangit lembut 17.Bibir atas 11.Gigi atas 13. Rongga mulut 9. Akar lidah 4.Gigi bawah 14. Rongga tekak 7.Bibir bawah 12.Gusi 15.Lelangit keras 16. Rahang 10.Hujung lidah 19.

Bahagian hadapan lidah.Bibir juga menjadi sempadan paling luar daripada rongga mulut. danbelakang lidah. hadapan lidah. Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi kebahagian dalam rongga mulut.Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dandibundarkan dan berperananmengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. tengah lidah dan belakanglidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. Lelangit . tengah lidah. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagaipenampan aliran udara dalam penghasilan bunyi.Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenispenghasilan bunyi. Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. tengah dan belakang. iaitu bunyi vokalhadapan. Penampan aliran udarainilah yang menghasilkan bunyi.4 FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalampengeluaran bunyi bahasa. Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannyatidaklah aktif. Bibir jugaberfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. iaituhujung lidah. Lidah terbahagi kepadaempat bahagian. Hujung lidah merupakan bahagian palingaktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuatpenyekatan. Organ ini digunakan sebagai daerahsebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan.3.

Ronggahidung boleh dibuka atau ditutup.Apabila dinaikkan. iaitu lelangit keras danlelangit lembut. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluarmelalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. rongga mulut akan tertutupdan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Lelangit keras bermula dari sempadan gusidi bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untukmenutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. bergantung kepada keadaan sama adaanak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. .Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit kerashingga ke akhir rongga mulut. Proses pengeluaran suara berlaku dengan caramemperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara duakeping selaput nipis berkenaan. Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat pentingdalam penghasilan bunyi.Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit.

keadaan rongga mulut dan bentuk bibir.Kedudukanvokal-vokal dapat dilihat seperti berikut: .5 JENIS-JENIS BUNYI Bunyi Vokal Bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidakmengalami sekatan atau himpitan.Bunyi vokal juga dipengaruhi olehpengaruh lidah.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful