P. 1
Matlamat Dan Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Di Malaysia

Matlamat Dan Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Di Malaysia

|Views: 1,507|Likes:
Published by Zahey Ismail

More info:

Published by: Zahey Ismail on Nov 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2015

pdf

text

original

Matlamat dan Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu di Malaysia 2.

1 Latar Belakang Bahasa Melayu bakumerupakan bahasa Melayu yang sempurna darisegi penggunaan aspek-aspek bahasanya iaitu betul tatabahasnya, betulejaannya, betul istilahnya, penggunaan katanya, sebutannya dan bahasanya. Maklumat yang termuat dalam Pedoman Umum Sebutan Baku

BahasaMelayu ini berdasarkan kepada dokumen-dokumen pedoman sebutan bakubahasa Melayu yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan

Pustaka,khususnya daripada terbitan-terbitan yang berikut : i. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1998. ii. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1994. iii. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1991. Perancangan mengenai pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadisalah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu yang telah termaktubdalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 ( Disemak 1978; Pindaandan Peluasan 1995). Terdapat beberapa objektif yang dicatatkan sebagaitujuan-tujuan Lembaga Pengelola DBP mengenai perkara ini iaitu ³ untukmembakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yangsesuai dalam bahasa kebagsaan;´

iv. Untuk mewujudkan satu kepelbagaian sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi rasmi. ii.2Matlamat Pembakuan Sebutan Bahasa Melayu. Perumusan mengenai pedoman sebutan baku bahasaMelayu dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal antara DBPdengan Pusat Perkembangan Kurikulum. iii. Secara khususnya. ia bertujuan : i.perancangan dalam pembakuannya Malaysia selepasmemantapkan aspek-aspek bahasa yang lain. Secara khususnya.Beberapa bengkel diadakan sehingga akhir tahun 1987. Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku di kalangan semua pengguna bahasa Melayu. laras bahasa. Kegiatan kajian mengenai sistem fonologi dialek danbahasa Melayu yang diadakan sejak tahun 1980-an lagi. dilaksanakan Olehitu.2. .3 Masalah Sebutan Kekangan sebutan disifatkan sebagai kekangan di yang merumitkan. sistem ejaan dan kosa kata. ii. Beberapa kegiatan yangdiperturunkan adalah : i. Untuk memantapkan struktur dalaman dan sistem bahasa Melayu. iaitu supayasistemsebutanmenjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapandan pembakuan tatabahasa. ia adalah bertujuan untuk mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaa dialek setempat dalam pembelajaran dan pengajaran di peringkat sekolah 2. Matlamat pembakuan sebutan dalam bahasa Melayu adalah untuk tujuan penyeragaman.

II/ 1988: Pelaksanaan Sebutan Baku EjaanRumi Bahasa Malaysia di Sekolah-sekolah´ yang bertarikh pada 2 April 1988yang dikeluarkan oleh Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah. KementerianPendidikan Malaysia dan pakar-pakar bahasa sekitar tahun 1987. Siri bengkel sebutan baku 1987 antara Persatuan LinguistikMalaysia dan DBP. iv. KementerianPendidikan Malaysia. Ia di Malaysia penggal dilaksanakan berdasarkanarahan ³ Pekeliling Ikhtisas Bil. Penggunaan telahdilaksanakan sebutan pada baku dua di sector tahun pendidikan 1988. . Kementerian Pendidikan Malaysia sertapakar-pakar bahasa. Mengadakan penyelidikan melalui beberapa seminar dan bengkel sejak awal Rancangan Malaysia Keempat 1981. Puncautama ialah kebiasaan sebutan lama yang sukar hendak diubah kepadasistem baharu.PLM. pelaksanaan mengenai sebutan bakubahasa Melayu di seluruh negara memerlukan masa yang lama. iii. Selain itu.

kuliah dan pengumuman. Siaran melalui media elektronik seperti pembacaan berita. Komunikasi rasmi dan perbincangan di sector awam. dan pengacaraan sesuatu majlis. Ucapan pada khalayak ramai seperti pidato. pelajar dan guru. temu duga ucapan dalam upacara rasmi danwawancara. ii. ulasan. sepertimesyuarat rasmi. perbahasan. Pengajaran dan pembelajaran formal di institusi pendidikan oleh [pegawai pensyarah. Segala urusan yang ditakrifkan sebagai rasmi termasuklah: i. ceramah.4 Sebutan Baku Merujuk buku Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu 1996: 46telahmentakrifkan sebutan baku sebagai sebutan yang digunakan dalamsituasi rasmi.2. . iii. iv.

5Dasar Sebutan Baku Penetapan dasar umum sebutan baku bagi kata bahasa Melayu perlulah berdasarkan ejaan.2. iaitu penyukuan kata dan sebutan menurut pelambangan huruf. serta fungsinya dalam ayat. Sebagai garis panduan umum tentang sebutan baku bahasa Melayu . dan hendaklah berdasarkan bentuk ayatatau kalimat dan jenis dalam bahasa Melayu serta keprihatinan keadaan yang berkenaan. Sebutan Huruf : Pada asasnya. Sebutan Kata : Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata. setiap huruf dalam ejaan Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas menurt nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya. Intonansi : Ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendahnya sewaktu berbicara. perhatian perlu diberikan kepada ciri-ciri sebutan yang berikut : i. ii. . sama ada kata dasar atau kata terbitan. iii.

0Fonetik dan Fonologi Dalam Bahasa Melayu Baku Fonologi telah didefinisikan sebagai satu cabangilmu bahasa yangmengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bunyibahasa tersebut. antara aspek yang mendapat perhatian utamaialah konsep bunyi. sistem tulisan dan suku kata. manusia cuba untuk menghasilkan bunyi yang bermakna. Tetapi.1 Konsep Bunyi Melalui bidang fonologi. Bunyi bahasa telah disusun mengikut sistem dan bidangfonologi bertujuan untuk menganalisis penggunaan sistem ini. contohnya bunyi [p]. dan [w]. Dalampertuturan.3. . manusia menghasilkan bunyi. fonetik pendengarandan fonetik artikulasi. [a]. Bunyi-bunyi yangdihasilkan untuk tujuan pertuturan dikenali sebagai bunyi bahasa. Pengkajianfonetik terbahagi kepada tiga cabang iaitu fonetik akustik. batuk dan berdehem hanya bunyisemata-mata dan tidak dikenali sebagai bunyi bahasa. bunyi-bunyi tersebut dianggapterpisah menjadi unit-unit kecil yang dikenali sebagai bunyi penggalanatau fon. bersin. bagi tujuan kajian.Bidang fonetik ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang dihasilkan olehmanusia serta memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. Menggunakan alat-alatujaran.Bunyi yang dikeluarkan dalam bentuk ujaran itu berlaku secara berterusaniaitu berentetan. Contohnya. Melalui keadaan udara yangterkeluar dari paruparu menerusi alat-alat ujaran telah menghasilkanbunyi-bunyi. Pembahagiandalam bidang fonologi terbahagi kepada duacabang iaitu fonemik dan fonetik. 3.

. iaitu fonetik dan fonologi. Fonetik mengkajibunyi bahasa dari segi penyebutan dan pendengaran atau sifatnya.3. Kajian bunyi lazimnya terbahagi kepada dua bidang.2Sistem Bunyi Bahasa Melayu Bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untukmenguasai kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik dan berkesan.seseorang pengguna bahasa perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya.Fonologi pula mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsidalam sesuatu bahasa.

3. .3 Alat Pertuturan dan Bunyinya.

Gigi atas 13.Bibir atas 11. Epiglotis 5.Gigi bawah 14. Belakang lidah 3. Tengah lidah 2. Tenggorok . Rahang 10.Bibir bawah 12.1. Hadapan lidah 20. Pita suara 6. Rongga tekak 7. Akar lidah 4. Rongga Hidung 8.Gusi 15.Hujung lidah 19.Anak tekak 18.Lelangit keras 16. Rongga mulut 9.Lelangit lembut 17.

Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dandibundarkan dan berperananmengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Hujung lidah merupakan bahagian palingaktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuatpenyekatan. Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannyatidaklah aktif. Lelangit .4 FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalampengeluaran bunyi bahasa. tengah dan belakang. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagaipenampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. iaituhujung lidah.Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenispenghasilan bunyi.Bibir juga menjadi sempadan paling luar daripada rongga mulut.3. danbelakang lidah. Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi kebahagian dalam rongga mulut. Bahagian hadapan lidah. Lidah terbahagi kepadaempat bahagian. Organ ini digunakan sebagai daerahsebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. iaitu bunyi vokalhadapan. tengah lidah dan belakanglidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. Bibir jugaberfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. Penampan aliran udarainilah yang menghasilkan bunyi. Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. tengah lidah. hadapan lidah.

bergantung kepada keadaan sama adaanak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak.Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit kerashingga ke akhir rongga mulut. . Proses pengeluaran suara berlaku dengan caramemperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara duakeping selaput nipis berkenaan.Apabila dinaikkan. Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat pentingdalam penghasilan bunyi. Ronggahidung boleh dibuka atau ditutup. iaitu lelangit keras danlelangit lembut. rongga mulut akan tertutupdan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluarmelalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. Lelangit keras bermula dari sempadan gusidi bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untukmenutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung.Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian.

3.Bunyi vokal juga dipengaruhi olehpengaruh lidah. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir.Kedudukanvokal-vokal dapat dilihat seperti berikut: .5 JENIS-JENIS BUNYI Bunyi Vokal Bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidakmengalami sekatan atau himpitan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->