P. 1
Matlamat Dan Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Di Malaysia

Matlamat Dan Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Di Malaysia

|Views: 1,515|Likes:
Published by Zahey Ismail

More info:

Published by: Zahey Ismail on Nov 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2015

pdf

text

original

Matlamat dan Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu di Malaysia 2.

1 Latar Belakang Bahasa Melayu bakumerupakan bahasa Melayu yang sempurna darisegi penggunaan aspek-aspek bahasanya iaitu betul tatabahasnya, betulejaannya, betul istilahnya, penggunaan katanya, sebutannya dan bahasanya. Maklumat yang termuat dalam Pedoman Umum Sebutan Baku

BahasaMelayu ini berdasarkan kepada dokumen-dokumen pedoman sebutan bakubahasa Melayu yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan

Pustaka,khususnya daripada terbitan-terbitan yang berikut : i. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1998. ii. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1994. iii. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1991. Perancangan mengenai pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadisalah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu yang telah termaktubdalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 ( Disemak 1978; Pindaandan Peluasan 1995). Terdapat beberapa objektif yang dicatatkan sebagaitujuan-tujuan Lembaga Pengelola DBP mengenai perkara ini iaitu ³ untukmembakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yangsesuai dalam bahasa kebagsaan;´

ii. ia bertujuan : i. dilaksanakan Olehitu.2Matlamat Pembakuan Sebutan Bahasa Melayu. . Secara khususnya. Matlamat pembakuan sebutan dalam bahasa Melayu adalah untuk tujuan penyeragaman. iv. laras bahasa. ii. sistem ejaan dan kosa kata. Secara khususnya. iii. Untuk memantapkan struktur dalaman dan sistem bahasa Melayu.3 Masalah Sebutan Kekangan sebutan disifatkan sebagai kekangan di yang merumitkan. Kegiatan kajian mengenai sistem fonologi dialek danbahasa Melayu yang diadakan sejak tahun 1980-an lagi. Perumusan mengenai pedoman sebutan baku bahasaMelayu dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal antara DBPdengan Pusat Perkembangan Kurikulum. Beberapa kegiatan yangdiperturunkan adalah : i.perancangan dalam pembakuannya Malaysia selepasmemantapkan aspek-aspek bahasa yang lain. iaitu supayasistemsebutanmenjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapandan pembakuan tatabahasa. Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku di kalangan semua pengguna bahasa Melayu.2. Untuk mewujudkan satu kepelbagaian sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi rasmi.Beberapa bengkel diadakan sehingga akhir tahun 1987. ia adalah bertujuan untuk mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaa dialek setempat dalam pembelajaran dan pengajaran di peringkat sekolah 2.

Selain itu. KementerianPendidikan Malaysia. Mengadakan penyelidikan melalui beberapa seminar dan bengkel sejak awal Rancangan Malaysia Keempat 1981. KementerianPendidikan Malaysia dan pakar-pakar bahasa sekitar tahun 1987. II/ 1988: Pelaksanaan Sebutan Baku EjaanRumi Bahasa Malaysia di Sekolah-sekolah´ yang bertarikh pada 2 April 1988yang dikeluarkan oleh Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah.PLM. Ia di Malaysia penggal dilaksanakan berdasarkanarahan ³ Pekeliling Ikhtisas Bil. Puncautama ialah kebiasaan sebutan lama yang sukar hendak diubah kepadasistem baharu. iii. Siri bengkel sebutan baku 1987 antara Persatuan LinguistikMalaysia dan DBP. iv. . Kementerian Pendidikan Malaysia sertapakar-pakar bahasa. Penggunaan telahdilaksanakan sebutan pada baku dua di sector tahun pendidikan 1988. pelaksanaan mengenai sebutan bakubahasa Melayu di seluruh negara memerlukan masa yang lama.

ceramah. sepertimesyuarat rasmi. ulasan.2. perbahasan.4 Sebutan Baku Merujuk buku Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu 1996: 46telahmentakrifkan sebutan baku sebagai sebutan yang digunakan dalamsituasi rasmi. pelajar dan guru. Siaran melalui media elektronik seperti pembacaan berita. Pengajaran dan pembelajaran formal di institusi pendidikan oleh [pegawai pensyarah. iv. . Komunikasi rasmi dan perbincangan di sector awam. dan pengacaraan sesuatu majlis. Segala urusan yang ditakrifkan sebagai rasmi termasuklah: i. Ucapan pada khalayak ramai seperti pidato. ii. temu duga ucapan dalam upacara rasmi danwawancara. iii. kuliah dan pengumuman.

Sebutan Kata : Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata.2. serta fungsinya dalam ayat. sama ada kata dasar atau kata terbitan. perhatian perlu diberikan kepada ciri-ciri sebutan yang berikut : i. setiap huruf dalam ejaan Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas menurt nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya. dan hendaklah berdasarkan bentuk ayatatau kalimat dan jenis dalam bahasa Melayu serta keprihatinan keadaan yang berkenaan. iii. Intonansi : Ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendahnya sewaktu berbicara. iaitu penyukuan kata dan sebutan menurut pelambangan huruf. ii. Sebagai garis panduan umum tentang sebutan baku bahasa Melayu . .5Dasar Sebutan Baku Penetapan dasar umum sebutan baku bagi kata bahasa Melayu perlulah berdasarkan ejaan. Sebutan Huruf : Pada asasnya.

Pembahagiandalam bidang fonologi terbahagi kepada duacabang iaitu fonemik dan fonetik. contohnya bunyi [p]. fonetik pendengarandan fonetik artikulasi. Melalui keadaan udara yangterkeluar dari paruparu menerusi alat-alat ujaran telah menghasilkanbunyi-bunyi.0Fonetik dan Fonologi Dalam Bahasa Melayu Baku Fonologi telah didefinisikan sebagai satu cabangilmu bahasa yangmengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bunyibahasa tersebut. Menggunakan alat-alatujaran. Bunyi-bunyi yangdihasilkan untuk tujuan pertuturan dikenali sebagai bunyi bahasa.Bidang fonetik ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang dihasilkan olehmanusia serta memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. Bunyi bahasa telah disusun mengikut sistem dan bidangfonologi bertujuan untuk menganalisis penggunaan sistem ini. bunyi-bunyi tersebut dianggapterpisah menjadi unit-unit kecil yang dikenali sebagai bunyi penggalanatau fon. Contohnya. sistem tulisan dan suku kata.Bunyi yang dikeluarkan dalam bentuk ujaran itu berlaku secara berterusaniaitu berentetan. batuk dan berdehem hanya bunyisemata-mata dan tidak dikenali sebagai bunyi bahasa. manusia menghasilkan bunyi. manusia cuba untuk menghasilkan bunyi yang bermakna. 3. Pengkajianfonetik terbahagi kepada tiga cabang iaitu fonetik akustik. Tetapi. bagi tujuan kajian. [a]. . dan [w]. bersin. antara aspek yang mendapat perhatian utamaialah konsep bunyi.3.1 Konsep Bunyi Melalui bidang fonologi. Dalampertuturan.

. iaitu fonetik dan fonologi. Fonetik mengkajibunyi bahasa dari segi penyebutan dan pendengaran atau sifatnya.Fonologi pula mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsidalam sesuatu bahasa. Kajian bunyi lazimnya terbahagi kepada dua bidang.seseorang pengguna bahasa perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya.2Sistem Bunyi Bahasa Melayu Bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untukmenguasai kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik dan berkesan.3.

.3 Alat Pertuturan dan Bunyinya.3.

Epiglotis 5. Hadapan lidah 20.Gusi 15. Rongga mulut 9.Bibir atas 11. Rongga Hidung 8.Bibir bawah 12. Pita suara 6.1. Tenggorok . Tengah lidah 2. Rahang 10.Anak tekak 18.Hujung lidah 19.Gigi bawah 14.Gigi atas 13.Lelangit keras 16. Belakang lidah 3. Rongga tekak 7. Akar lidah 4.Lelangit lembut 17.

tengah lidah dan belakanglidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. hadapan lidah. Lidah terbahagi kepadaempat bahagian.Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dandibundarkan dan berperananmengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai.4 FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalampengeluaran bunyi bahasa.Bibir juga menjadi sempadan paling luar daripada rongga mulut. iaitu bunyi vokalhadapan.Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenispenghasilan bunyi. Hujung lidah merupakan bahagian palingaktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuatpenyekatan. Lelangit . tengah dan belakang. Bibir jugaberfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagaipenampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannyatidaklah aktif.3. Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi kebahagian dalam rongga mulut. Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. tengah lidah. Bahagian hadapan lidah. Penampan aliran udarainilah yang menghasilkan bunyi. danbelakang lidah. iaituhujung lidah. Organ ini digunakan sebagai daerahsebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan.

iaitu lelangit keras danlelangit lembut. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluarmelalui rongga mulut dan apabila diturunkkan.Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit kerashingga ke akhir rongga mulut. Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. Proses pengeluaran suara berlaku dengan caramemperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara duakeping selaput nipis berkenaan. Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat pentingdalam penghasilan bunyi.Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. . rongga mulut akan tertutupdan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Lelangit keras bermula dari sempadan gusidi bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untukmenutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. Ronggahidung boleh dibuka atau ditutup. bergantung kepada keadaan sama adaanak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak.Apabila dinaikkan.

5 JENIS-JENIS BUNYI Bunyi Vokal Bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidakmengalami sekatan atau himpitan. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir.Bunyi vokal juga dipengaruhi olehpengaruh lidah.Kedudukanvokal-vokal dapat dilihat seperti berikut: .3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->