P. 1
Rumah Adat Daerah Riau

Rumah Adat Daerah Riau

|Views: 63|Likes:
Published by Alfand Adrian

More info:

Published by: Alfand Adrian on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2010

pdf

text

original

RumahAdat Daerah Riau

RumahAdat Daerah Riau - Sebenarnyatidaklahbisadisebutrumahadat Riau, namundisebabkanoleh Riau identikdenganMelayu, makaRumahadat Riau adalahrumahadatMelayu. Ditambah pula Riau-initerdapatbanyaksungaimakasetiapsungaiitubeda pula beradabansertaadatnyawalaupunbanyakterdapatpersamaan. Secaraumumada 5 jenisrumahadatMelayu Riau: * BalaiSalasoJatuh, * RumahAdatSalasoJatuhKembar, * RumahMelayuAtapLimas, * RumahMelayuLipatKajangdan * RumahMelayuAtapLontik. Bentukrumahtradisionaldaerah Riau padaumumnyaadalahrumahpanggung yang berdiridiatastiangdenganbangunanpersegipanjang.Dari beberapabentukrumah, semuanyahampirserupa, baiktangga, pintu, dinding, susunanruangannyaidentik, kecualirumahlontik yang-mendapatpengaruhMinang. - RumahLontik/Lancang (Kampar)

Rumahlontik yang dapatjugadisebutrumahlancangkarenarumahinibentukatapnyamelengkungkeatas, agakruncingsepertitandukkerbau. Sedangkandindingnya miring keluardenganhiasan kaki dindingmiripperahuataulancang.Hal itumelambangkanpenghormatankepadaTuhandansesama.RumahadatlontikdiperkirakandapatpengaruhdarikebudayaanMinangkabaukarenakabanya kanterdapat di daerah yang berbatasandengan Sumatera Barat.Tanggarumahbiasanyaganjil.

- BalaiSalasoJatuh

Balaisalasojatuhadalahbangunansepertirumahadattapifungsinyabukanuntuktempattinggalmelaink anuntukmusyawarahataurapatsecaraadat. Sesuaidenganfungsinyabangunaninimempunyaimacammacamnamaantaralain :Balairung Sari, BalaiPenobatan, BalaiKerapatandan lain-lain. Bangunantersebutkinitidakadalagi, didesa-desatempatmusyawarahdilakukan di rumahPenghulu, sedangkan yang menyangklutkeagamaandilakukan di masjid. BalaiSalasoJatuhmempunyaiselasarkeliling yang lantainyalebihrendahdariruangtengah, karenaitudikatakanSalasoJatuh.Semuabangunanbaikrumahadatmaupunbalaiadatdiberihiasanterut amaberupaukiran. Puncakatapselaluadahiasankayu yang mencuatkeatasbersilangandanbiasanyahiasaninidiberiukiran yang disebutSalembayungatauSulobuyung yang mengandungmaknapengakuanterhadapTuhan Yang MahaEsa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->