PENDAHULUAN Salah satu ciri syariah islam yang membezakannya dengan ajaran-ajaran dan fahaman fahaman agama

yang lain ialah syumul. Syumul bermaksud pencakupan yang menyeluruh ke atas setiap aspek kehidupan manusia, dari sekecil-kecil urusan sehinggalah sebesar-besarnya. Setiap tidak-tanduk dan gerak- geri manusia adalah tertakluk pada penilaian syariah yang seterusnya di letakkan dibawah kuasa penghukumannya. Sifat bagi segala perbuatan yang dipergantungkan ke atasnya ini merupakan neraca penimbang untuk disusuli dengannya tuntutan - tuntutan perundangan di dunua dan akhirat. Persoalan talfiq timbul ketika masyarakat islam mengikat diri untu berada di keadaan pertama, iaitu memilih salah satu cara dan menjadikannya penghukum mutlak bagi setiap perkara yang timbul. Pertentangan yang tercetus antara dua keaadaan ini adalah pada kemutlakan cara penghukumanyang diambil, kerana usaha mencampur adukan cara penghukuman menyebabkan kemasukan unsur luar kedalam cara yang dipegang. Kebimbangan dilihat kepada ketidakseragaman dasar dan hasil yang disebabkan oleh kepelbagaian cara yang dipakai. Kertas kerja ini akan berusaha menilai perkembangan serta menilai tanggapan masyarakat islam di Malaysia terhadap persoalan talfiq ini. Adalah persepsi awal bahawa masyarakat islam di Malaysia berada di keadaan yang pertama iaitu memilih mazhab syafie sebagai pegangan penghukuman bagi semua masalah fiqh. Penelusuran keatas sejarah dan perkembangan mengenainya.

1

1 Pembahagian Talfiq Talfiq dalam masalah fiqh dapat dibahagikan kepada dua jenis. maksudnya dua orang ulama mujtahid atau lebih daripadanya berijtihad dalam perkara tertentu dan didapati pendapat mereka berbeza diantara satu dengan yang lain dalam masalah yang sama. Berdasarkan huraian di atas dapat difahamkan bahawa yang dimaksudkan talfiq ini ialah menggabungkan pendapat mazhab atau mujtahid untuk diamalkan oleh seseorang muqallid dalam hukum syarak. Pengertian ini juga dipakai oleh fuqaha dan muhaddithun. selama ia mengetahui bahawa masalah itu adalah masalah khilaf pendapat dikalangan ulama mujtahid dan tidak diketahui kesepakatan mereka dalam perkara itu. Persoalannya sini ialah adakah ulama mujtahid yang lahir selepas zaman mereka boleh berijtihad dan mengeluarkan pendapat yang ketiga selain pendapat yang telah sedia ada? Kedua ialah talfiq dalam mengikuti pendapat mazhab.57 Ibid: hlmn 58 2 . hlmn. Adapun sarakhsi dan bazdawi mengatakan tidak harus mengeluarkan pendapat yang ketiga dalam perkara tersebut kerana persetujuan ulama pada zaman itu yang menerima dua pendapat itu dianggap sebagai ijmak. oleh itu ia mesti diterima sebagai mana adanya. sumber undang-undang islam dan pandangan orientalis.imam ghazali dan asnawi berpendapat bahawa tidak ada halangan untuk seseorang mujtahid berijtihad bagi mengeluarkan pendapat yang ketiga. sama ada dua pendapat atau lebih.2 1 2 Abdul Halim El-Muhammady. Membohong atau tidak didapati sesuatu. Dalam talfiq yang pertama .DEFINISI Perkataan talfiq berasal daripada kata dasar laffaqa maksudnya dalam penggunaan bahasa ialah melipat kain untuk menemukan kedua belah hujungnya. Pertama talfiq dalam ijtihad. Tetapi pengertian yang pertama banyak digunakan iaitu menggabungkan sesuatu atau menyesuaikannya supaya menjadi satu atau menjadi selari.

Adapun talfiq yang kedua ialah orang awam mengikuti dan mengamalkan beberapa mazhab dalam satu masalah secara umum para ulama tidak mengharuskan muqallid beramal dengan mazhab yang lain daripada mazhab yang diikutinya pendapat ini adalah selaras dengan sikap mereka mewajibkan orang awam bermuqallid pada mazhab tertentu dalam amalan hukum walau bagaimanapun ada kelonggaran diberikan kepada seseorang muqallid beramal dengan mazhab lain jikalau keadaan memerlukan dengan syarat-syarat tertentu antaranya ialah jangan lah perkara yang diamal itu bercanggah dengan ijmak umpamanya seorang berkahwin tanpa mas kahwin.i dalam keluar darah daripada badan yang menghasilkan wudhuknya tidak batal. Ketiga hendaklah dua pendapat yang diamalkan itu tidak menimbulkan natijah pada hakikat amalan yang satu contohnya seseorang yang mengambil wudhuk kemudian dalam membatalkan wudhuk ia mengikut mazhab hanafi dengan menyentuh perempuan dan mengikut mazhab syafi. Maka wudhuk sesorang yang bertalfiq seperti itu tidak dikira dan sembahyangnya dengan wudhuk itu tidak sah kerana kedua-dua amalan itu tidak diakui oleh kedua-dua mazhab tersebut. Amalan yang dilakukan itu tidak dapat diterima oleh kedua-dua mazhab yang tersebut kerana dalam mazhab syafi i wudhuk seorang lelaki itu terbatal jika tersentuh dengan perempuan dan dalam mazhab hanafi wudhuk terbatal disebabkan keluar darah daripada badan. Kedua jangan lah amalan itu telah disepakati oleh ulamak tentang batalnya samada daripada mazhab yang dianutinya atau mazhab yang ia berpindah kepadanya. tanpa wali nikah dan saksi akad yang seperti ini tidak ada satu mazhab yang membenarkan. 3 .

Perkaitan ini tergambar ketika mereka membincangkan pengertian dan pemahaman talfiq ini. Sudut persamaan antara al-talfiq dengan al-ittiba ialah percampuran pendapat dari cara yang pelbagai dalam membuat penghukuman fiqh. Dari segi istilahnya. iaitu istilah yang cenderung untuk disamakan dengan talfiq dan istilah-istilah yang cenderung untuk menjadi lawan kepada talfiq. 4 . istilah-istilah ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian. dan dia telah mencampurkan pendapat mazhab hanbali ke dalam mazhab syafie. Secara umumnya. Diantara istilah-istilah tersebut seperti berikut: 1) Al-ittiba Dari sudut bahasanya perkataan al-ittiba ini membawa maksud mengikut dan menurut. Dalam perbuatan ini ada makna talfiq kerana mazhab syafie berpendapat dengan kemestian menyapu sebahagian kepala. Contohnya dia melakukan wudhuk pada dasarnya berpandukan mazhab syafie.Beberapa istilah lain yang berkaitan dengan talfiq Ada beberapa istilah lain yang digunakan oleh para ahli ilmu yang berkait rapat dengan istilah talfiq ini. tetepai dalam perbuatan menyapu kepala dia mengetahui dalil yang menunjukkan kepada kemestian menyapu seluruh kepala yang mana ia adalah pendapat di sisi mazhab hanbali. tanpa melihat pada mazhab tertentu. atau mengambil pendapat orang kata-katanya adalah bukan hujah selepas mengetahui dalil pendapatnya itu. seseorang yang mengambil pendapat setelah mengetahui dalilnya akan mengikuti tuntutan dalil itu. perkataan ittiba ini bermakna beramal dengan pendapat orang yang mana kata-katanya adalah hujah sekalipun tidak mengetahui dalil pendapatnya terperinci. Ini keran.

Seseorang yang bermazhab syafei menemui kelebihan pada dalil di sisi mazhab hanafi yang berpendapat wudhuk ini tidak batal akan menuruti dalil yang kedua ini. yang menjadikan beramal dengannya lebih utama dari beramal dengan yang lain. Perbezaan hokum antara mazhabmazhab adalah kadang-kadang disebabkan oleh perbezaan dalil. seseorang yang menerima dalil yang pada mulanya bertentangan dengan dalil yang lain akan menerima tuntutan dalil itu setelah melihat kelebihan yang dimiliki. mazhab syafie berpendapat wudhuk boleh terbatal dengan sentuhan tanpa alas antara leleki dan perempuan yang ajnabi kerana mengikut dalil yang menunjukkan kepadanya.2) Al-tarjih Perkataan al-tarjih dari sudut bahasanya adalah yang membawa maksud condong dan melihat apa yang lebih berat. Kelebihan yang dilihat pada salah satu dalil yang bertentangan ini akan membawa kepada menerima dalil dan seterusnya kandungannya tanpa melihat kepada mazhab yang dipegang. atau menzahirkan kekuatan pada salah satu dari dua dalil yang bertentangan yang mana sekiranya kekuatan ini dipisahkan darinya tidaklah ia menjadi hujah. yang manan satu mazhab memiliki dalil yang berbeza dengan mazhab yang lain. Ini kerana. 5 . Makna perkataan ini secara istilahnya adalah mendahulukan sesuatu salah satu dari dua dalil yang bertentangan kerana kelebihan yang ada padanya. Contohnya. Sudut persamaan antara al-talfiq dengan al-tarjih ialah penggabungan pendapatpendapat dari cara-cara yang berbeza dalam permasalahan fiqh. Lalu dia telah menggabungkan antara dua mazhab dalam permaslahan kesahihan dan kebatalan wudhuk dengan sebab ini.

Contohnya. seseorang yang memilih apa yang mudah dan ringan dalam masalah perkahwinan. Penggabungan kedua-dua perkataan ini membawa maksud bagi istilah tertentu iaitu melihat ke setiap hukum-hakam yang terdapat dalam mazhab-mazhab yang berbeza untuk memilih apa yang paling mudah dan ringan tanpa sandaran dalam mana-mana metodologi keilmuan. akan memilih pendapat mazhab hanafi yang membolehkan wanita kahwin tanpa wali./Talfiq-di-Malaysia 6 . Perktaan tatabbu yang bermaksud menuntut dengan pengikutnya. yang bermaksud memudahkan dalam urusan.com. akan memilih mazhab syiah yang membolehkan kahwin mutah dan akan memilih pendapat ibn hazm yang membolehkan melihat seluruh tubuh wanita yang ingin dijadikan isteri. Seseorang yang memilih yang mudah dan ringan dari setiap mazhab akan menggabungkan pendapat-pendapat yang bersumberkan dari mazhab-mazhab yang berbeza. Sudut persamaan antara al-talfiq dengan tatabbu al-rukhas ialah kemasukan pendapatpendapat luar ke dalam mazhab yang dipegang hasil pemilihan apa yang mudah dan ringan ini.3) Tatabbu al-rukhas Istilah ini tersusun dari dua perkataan iaitu tatabbu dan al-rukhas.iefpedia. Perkataan al-rukhas pula adalah kata jamak bagi perkataan al-rukhsah. 3 3 www. lalu dia akan mencamtumkan hokum bagi sesuatu masalah dalam mazhabnya dengan hukum yang bukan dari mazhabnya.

Tetapi di dalam ilmu usul fiqh khususnya dalam persoalan ijtihad. hlm. Di malaysia persoalan talfiq sudah pun menjadi perbincangan hangat pada tahun 1937 di kelantan berkaitan dengan masalah jilatan anjing.165 7 . 4) Golongan yang mengharuskannya dengan syarat-syarat tertentu. Persoalannya bolehkah umat islam mengamalkan talfiq? Bagi para ulamak mujtahid masalah ini tidaklah berbangkit lantaran taraf kewibawaan mereka yang tinggi. 2) Golongan yang mengharamkannya tetepi mengharuskannya ketika darurat. Abdullah. amalan seperti ini dikenali sebagai talfiq. 3) Golongan yang mengharuskan talfiq sepenuhnya. Pada umumnya terdapat empat golongan ulamak dalam masalah talfiq ini iaitu : 1) Golongan mengharamkan talfiq sepenuhnya. Tetapi bagi para jumhur atau umat islam umumnya. umat islam diberi kemudahan mengikut fatwa dari mazhab-mazhab lain jadi walaupun kita bertaklid atau berittiba kepada mazhab tertentu tetapi terdapat rurkhsah atau kemudahan untuk memilih amalan dari mazhab-mazhab yang lain berbeza dengan amalan mazhab kita bagi golongan tradisional mereka menyebutkan nya sebagai amalan luar biasa dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan. Sejarah Ikhtilaf Mazhab di Malaysia.KAEDAH TALFIQ Dalam situasi tertentu seumpama keadaan darurat atau kesukaran.4 4 Abdul Rahman Hj. Dari segi konsep nya amalan talfiq merupakan satu tindakan beramal dengan mencampurkan atau menggabungkan pelbagai pendapat mazhab dalam sesuatu masalah tertentu tanpa terikat dengan mana-mana mazhab fiqh. masalah ini mengundang kontreversi yang tersendiri. Seperti sakit.

Sejarah Ikhtilaf Mazhab di Malaysia. Tetepi memandangkan tuntuntan terkini dimana umat islam hidup 5 Abdul Rahman Hj. Demikian juga jual beli najis haiwan (seumpama baja) dianggap tidak sah dalam mazhab syafi i tetapi sah menurut mazhab hanafi. Malah mereka menolak amalan talfiq dalam persoalan akidah yang asas seperti ilahiyah.166 8 . Contoh yang terpenting sekali ialah amalan mazhab syafi i tang menganggap batalnya wudhuk jika tersentuh lelaki dan perempuan. Bagaimana pun kerana darurat atau umul balwa iaitu tidak dapat dielakkan maka perkara ini dimaafkan. Abdullah. sesuai dengan kaedah fiqh yang menyebut tidak diingkari perubahan hukum dengan perubahan zaman. Tetapi dalam suasana yang terdesak ketika bertawaf di baitullah kita tidak dapat mengelakkan diri daripada bersentuhan lelaki dan perempuan. nubuwah dan samiyah. Tetapi di malaysia pemberian zakat fitrah adalah dalam bentuk wang berdasarkan mazhab hanafi.5 2) Faktor ijtihad. nereka tidaklah menerimanya secara mutlak. ataupun terdapat masalah najis seperti tahi burung merpati ditempat tawaf yang wajib dicuci untuk mendirikan solat. ia mungkin berlaku dari segi teorinya. hlm. Demikian juga bagi mereka yang menolak amalan talfiq sepenuhnya. persoalan hukum yang sabit dengan nas qat i dan perkara yang telah disepakati hukumnya oleh jumhur ulamak. Faktor ini adalah berdasarkan perubahan masa tempat. Malah berdasarkan mazhab syafi i juga. Sedangkan dari segi praktinya amalan talfiq tidak dapat dielakkan kerana sebab-sebab tertentu: 1) Faktor darurat. maliki dan hanbali yang menegaskan bahawa hudud tidak batal kerana bersentuhan lelaki dan perempuan.Sebenarnya bagi mereka yang menerimanya. Misalnya hukum zakat fitrah menurut mazhab syafi i hendaklah dibayar dengan makanan asasi penduduk sesebuah negara. seumpama beras atau gandum. sebarang unsur jual beli wajib disertai hijab dan qabul yang tentunya antara sesama umat islam sendiri. Maka dalam keadaan darurat ini. boleh lah merujuk pada mazhab hanafi.

tentunya mazhab syafi i kurang relevan lalu umat islam memilih fatwa lain yang sesuai. Antara tokoh ulama kontemporari yang terkemuka dalam mempopularkan fiqh taisir ini ialah syekh Dr Yusuf Al Qardawi. 6 Ibid: hlm.6 Oleh kerana amalan talfiq dipengaruhu oleh keperluan mencari kemudahan dan menjauhi kesukaran. Hakikat ini disebutkan oleh nabi s. selagi ia tidak membawa kepada dosa. Dalam konteks ini terdapat tiga mazhab atau golongan: 1) Golongan yang menolak tatabbu al rukhas kerana dianggap semata-mata ingin bersuka-suka mengikut hawa nafsu. 2) Golongan yang mengharuskan dengan bersyarat. 3) Golongan yang mengharuskan tanpa syarat.166 9 .dalam masyarakat majmuk serta berurus niaga melalui vendo atau kad kredit.aw memilih dua perkara beliau akan memilih beliau akan memilaih yang lebih mudah. maka ia mempunyai kaitan yang rapat dengan salah satu antara lima kaedah yang terkenal kesulitan itu membawa kemudahan.w sebagai berikut: apabila rasullullah s. Mengenai golongan yang menolak dan yang menerimanya tanpa syarat tidak lah perlu ditinjau kerana sudah jelas.a. Dalam kalangan ulamak usul fiqh. Apa yang penting disebutkan ialah golongan yang mengharuskan nya dengan syarat iaitu lagi ia tidak membawa kepada dosa. prinsip mencari kemudahan hukum seperti ini dikenali sebagai tatabbu al rukhas iaitu menerima pakai masalah yang lebih mudah dari semua mazhab.

Contohnya dia berwudhuk dengan mazhab syafi i dengan membasuh sebahagian kecil kepala tetapi dia menyentuh perempuan dengan bertaklid dengan bermazhab maliki dan kemudiannya ia mendirikan solat. Jika talfiq dibolehkan. Amalan talfiq seperti ini tidak sah kerana imam syaf i menganggap wudhuknya terbatal kerana menyentuh perempuan sedangkan imam malik pula tidak mengaggap sah wudhuk kerana tidak menyapu seluruh kepalanya. ini menyebabkan seseorang itu mencampur adukkan mazhabnya dengan mazhab yang lain. Ini bertentangan dengan apa yang telah diterima oleh ulamak tentang keharaman mewujudkan hukum baru ini. Pandangan ulamak mengenai kebolehan bertalfiq Setelah memehami konsep talfiq dan beberapa istilah yang lain yang berhubungkait dengannya. Seperti kebiasaanya juga setiap kelompok akan memperjuangkan pendapatpendapat masing-masing dengan menyusun dalil dan hujah serta kritikan terhadap dalil dan hujah dari kelompok yang bertentangan. maka tidak ada faedahnya seseorang itu bermazhab. 2) Talfiq menyebabkan penciptaan pendapat satu pendapat baru yang tidak pernah dikatakan oleh mana-mana ulamak terdahulu. Ia seolah-olah mewujudkan satu mazhab baru hasil cantuman pendapat-pendapat yang dilakukan oleh seorang yang bukan mujtahid. 10 . 3) Talfiq melanggar tuntutan bermazhab dan bertaklid. Golongan yang tidak menerima talfiq dan pendapat dengan ketidak bolehan mengamalkan talfiq bersandarkan kepada beberapa dalil antaranya: 1) Talfiq mewujudkan hukum ketiga bagi dua hukum yang telah disepakati oleh ulamak dalam membataskan perbezaan pendapat terhadap masalah.Antara syarat yang tidak bertaklid kepada dua mazhab dalam sesuatu masalah tertentu seumpama masalah amal ibadat.

sewajarnya bertalfiq juga dibolehkan.4) Talfiq membawa kepada perbuatan meremeh-remeh urusa agama. yang hanya menyebabkan pemikirannya beku dan jumud dengan apa yang diwarisinya dari orang yang sebelumnya. Berbeza dengan pengharamannya. Pengharaman talfiq yang memaksa seseorang itu berpegang dengan mazhabnya sekalipun dia mengetahui kebenaran yang lain adalah satu bebanan keatasnya. Sekiranya kebolehan ditunjukkan oleh dua sumber ini berada di luar dari mazhab yang kita pegang maka kita wajib mengambilnya. Iaitu menafikan haknya untuk melakukan apa yang diketahuinya sebagai yang benar dan tepat dengan syariah. 2) Telah menjadi satu ketetapan juga dalam islam bahawa ia bersifat memudahkan. sekalipun terpaksa mencampur adukkan pendapat-pendapat. dan meletakkan hawa nafsu sebagai ukuran dalam melakukan ibadah.com/Talfiq-di-Malaysia 11 . 4) Membolehkan bertalfiq boleh menyebabkan seseorang itu berusaha mendalami agama dan mencari ilmu. maka sebagaimana bertaklid dan bermazhab itu di bolehkan.7 7 www. 3) Tiada dalil dari syarak yang menunjukkan pengharaman melakukan talfiq ini.iefpedia. Jika talfiq di bolehkan seseorang itu akan memilih-milih dari setiap mazhab apa yang bersesuaian dengan keinginannya. kerana orang yang berusaha untuk menilai sejauh mana kebenaran pegangannya akan berusaha menuntut ilmu. Golongan kedua yang menerima talfiq dan berpendapat dengan keharusan atau kebolehan mengamalkan talfiq bersandarkan kepada beberapa dalil antaranya: 1) Telah menjadi ketetapan dalam islam bahawa kita wajib mengikuti al-quran dan alsunnah.

Meskipun berlaku perbezaan pendapat di kalangan ahli sejarah tentang siapa sebenarnya yang membawa masuk islam ke tanah melayu. makruh dan haram. namun apa yang penting ialah penyebarluasan islam tidak di depani dengan tentangan serta halangan. Ia telah mendominasikan cara pengamalan dan permasalahan bersumberkan apa yang terkandung di dalam mazhab ini. Mazhab syafie telah diterima sebagai mazhab rasmi kerajaan islam di Negara ini sejak berates-ratus tahun yang lalu. 12 . Pendakwah yang telah membawa masuk islam ke tanah melayu telah juga membawa cara ini bersama. islam telah menjadi agama masyarakat melayu menggantikan anutan fahaman hindu.Pengharmonian antara golongan yang mengatakan ketidakbolehan secara total dan golongan yang mengatakan keharusannya secara mutlak tergambar pada usaha meletakkan syarat-syarat untuk mengamalkan talfiq dan membataskan keadaankeadaan tertentu. sehingga islam yang diterima sebagai agama baru oleh masyarakat melayu adalah dengan cara ini. hukum talfiq ini boleh dibahagikan kepada lima bahagian mengikut pendapat pembahagian hukum syarie iaitu wajib. Peranan yang dimainkan oleh pendakwah islam ketika itu ternyata berkesan kerana dengan tidak mengambil masa yang panjang. Kemunculan fenomena bermazhab yang bermula pada kurun keenam hijriah telah juga mencorakkan cara pengamalan agama islam di kalangan masyarakat melayu pada mula penerimaannya. TALFIQ DI MALAYSIA Sejarah perkembangan islam di Malaysia dan hubungkaitnya dengan talfiq Kedatangan islam ke Malaysia telah mencorakkan tatacara hidup masyarakat melayu sejak awal penubuhan kerajaan melayu lagi. sebab dan natijah dari melakukan talfiq itu sendiri. sunat. Pembahagian ini dibuat berdasarkan cara. Dengan lebih terperinci.

Pergolakan kuasa politik melayu akibat kehadiran beberapa kuasa penjajah tidak mengubah suasana bermazhab ini. pendidikan dan kemasyarakatan dibentuk berdasarkan apa yang termaktub di dalam mazhab syafie. terutamanya dalam bidang pendidikan dan perundangan. Masyarakat muslim yang datang dari china. arab dan india ke Negara ini lalu tinggal disini untuk beberapa tahun mengamalkan mazhab-mazhab mereka yang berbeza dengan mazhab syafei yang dipegang oleh masyarakat melayu. tetapi ia membuatkan mereka mengetahui dengan mewujukan cara-cara lain dalam pengamalan agama islam. 2) Rentetan daripada perkara pertama. 13 . Antara faktor atau pun petunjuk kepada kebolehan berlakunya talfiq di sepanjang sejarah islam di Malaysia: 1) Kedudukan tanah melayu (Melaka terutamanya) sebagai laluan dagangan antarabangsa menjadikannya destinasi persinggahan penting bagi pedagang-pedagang yang dating dari segenap Negara. Ini menyebabkan masyarakat islam disini terdedah debgan mazhab-mazhab selain mazhab syafei. Pengamalan dengan mazhab ini sangat berakar umbi dalam kehidupan masyarakat melayu.Sistem-sistem kenegaraan di tanah melayu pada ketika itu seperti kehakiman. Pihak penjajah yang datang dengan sistem perundangan mereka sendiri telah menggantikan undang-undang islam yang sedia ada dengan undang-undang mereka. demi menjamin keberlangsungan cara kefahaman islam ini telah diwarisi zaman-berzaman. sekalipun ia telah membataskan pelaksanaan agama islam kepada aspek-aspek yang lebih kecil. perundangan. Pertentangan daripada masyarakat islam melayu yang berdasarkan kesedaran tentang pencabulan ini menunjukkan kepada kesungguhan mereka membela agama islam yang dianuti dari diperlekehkan oleh penjajah. pentadbiran. pendedahan ini lebih meluas apabila masyarakat luar mula menetap dan bermaustautin di tanah melayu. Perkara ini sekalipun tidak menjadikan mereka meninggalkan mazhab pegangan mereka.penghukuman.

sehingga berlakunya pencampuran dalam pengamalan mazhab itu sendiri. serta amalan golongan al-salaf. 2) Penekanan ke atas isu. Kaum tua melihat pembawaan kaummuda ini sebagai satu membahayakan masyarakat melayu pada ketika itu. Secara umumnya ada beberapa prinsip dalam gerakan kaum muda yang menyuarakan keperluan bertalfiq dalam masyarakat melayu: 1) Kembali kepada sumber-sumber islam yang utama iaitu al-quran dan al-sunnah.taqlid dan kemunduran dalam masyarakat melayu. Cara yang pertama kebiasaanya terjadi melalui kewujudan orang perseorangan atau kumpulan tertentu yang menyebarkan kesedaran tentang perlunya bertalfiq dan mengambil pendapat-pendapat yang bukan dari mazhab syafie. Manakala.khurafat.isu bidah dan khurafat yang diamalkan oleh mesyarakat melayu. taqlid dan jumud. cara yang kadua terjadi melalui percampuran yang sebati antara masyarakat melayu dengan masyarakat bukan melayu dalam hal-hak pengamalan fiqh harian. 14 . 3) Menghidupkan semula keperlian ijtihad dan mengkritik amalan bertaklid buta dengan apa yang diwarisi.Kedatangan talfiq di Malaysia: penerimaan dan penolakan Kemasukan talfiq ke dalam pengamalan fiqh di kalangan masyarakat melayu berlaku dengan dua cara: dibawa dan sedia ada. Kaum muda merupakan sebagai contoh yang jelas untu cara yang pertama ini. Kaum tua dilihat sebagai satu golongan yang amat mementingkan cara tradisi dalam menyebarkan islam dan berpegang kuat dengan mazhab syafie. 4) Pengecaman keatas sisitem pendidikan pondok yang hanya melahirkan jumud. Apa yang di bawa oleh kaum muda sebenrnya adalah bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti bidah. Kemunculan kaum muda yang merupakan ancaman kepada kaum tua menjadi perintis kepada gerakan penjernihan fiqh islam yang sebenar.

disedari dan tidak disedari.serta mengamalkan ijtihad dan meninggalkan taqlid membawa pada salah satu sudutnya kepada bertalfiq. tetapi mereka telah berusaha memberi pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat islam di Malaysia bahawa ada impak di sebalik keleraian pegangan mazhab syafie kepada mazhab-mazhab yang lain. Cara inilah yang biasanya dilakukan oleh pemerintah demi mengelakkan kesalahfahaman dan ketidakjelasan. Keadaan yang disedari ini bermaksud pihak pemerintah mewartakan satu hukum fiqh dengan pemberitahuan bahawa hukum ini adalah hasil gabungan antara pendapat mazhab syafie dengan mazhab-mazhab yang lain. akan tetapi ia tidak diketahui brjaya ataupun tidak. dan ijtihad adalah pelepas dari talfiq.Kepentingan merujuk semula dua sumber utama islam. dan ia dilihat sebagai satu yang positif oleh golongan yang menerima talfiq kerana ia memberikan penyelesaian dan pendekatan kepada ketetapan syarak. kedatangan talfiq ke dalam kehidupan masyarakat islam melayu Malaysia berlaku dalam dua keadaan. yang mana taklid adalah penyebab kepada talfiq. Ini merujuk kepada pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui jabatan-jabatan terrentu yang menyalurkan penghukuman fiqh kepada masyarakat. atau pun ia adalah pendapay mazhab lain secara keseluruhannya. Hubungkait antara tiga istilah di halaman terdahulu. Impak ini dilihat sebagai satu yang negatif oleh golongan yang menolak talfiq kerana ia tidak mewujudkan ketidaksamaan fiqh. 15 . Dari sudut yang lain. Usaha membawa talfiq oleh kaum muda dan golongan-golongan yang seangkatan dengannya telah berdepan dengan tentangan dan halangan. Keadaan yang tidak di sedari pula bermaksud pewartaan satu hukum fiqh yang di hasilkan melalui cara talfiq pemberitahuan umum.

3) Majlis fatwa bersetuju mengambil mazhab syafie sebagai asa dalam memilih fatwafatwa dan hukum-hukum Negara. dan pada masa yang sama mengutamakan mazhab syafie seboleh mungkin. kerana auratnya dihadapan wanita ini adalah sama dengan auratnya di hadapan lelaki muslim.seorang muslimah tidak boleh membuka aurat di hadapan wanita ajnabiyyah kafirah. dan adeologi ini perlu diperbetulkan untuk mengelakkan pertelingkahan antara manusia. tetapi sekiranya hukum di dalam mazhab ini tidak menepati maslahah umum semasa maka dibolehkan mengambil mana-mana mazhab dari mazhab yang tiga itu. Diantara beberapa penghukuman fiqh yang telah dilaksanakan di dalam masyarakat islam Malaysia sebagai contoh pengamalan talfiq ialah: 1) Aurat pelajar wanita islam di hadapan ajnabiyyah di asrama perempuan.Beberapa perkara yang dipersetujui oleh majlis fatwa kebangsaan berkaitan talfiq ini: 1) Secara prinsipnya. iaitu selepas berusaha berpegang dengan mazhab syafie. 2) Majlis ini melarang mana-mana pertubuhan agama dari mewartakan kebebasan dari mana-mana mazhab. Ini dengan mengambil pendapat mazhab 16 . majlis fatwa negeri Sembilan telah menfatwakan keharusan membuka aurat ini sekiranya ada kepentingan (darurah) yang menuntut kepada sebahagian badannya. Tetapi. berpaling pada talfiq hanya dibolehkan dengan bersyarat dan bersebab. Dari apa yang disebut ini. Dengan kata lainnya. dan mazhab ini haruslah didahulukan dari mazhabmazhab lain. Mengikut mazhab syafie. jelaslah bahawa pengamalan talfiq adalah diterima dengan rasmi secara pilihan kedua. 4) Majlis telah bersetuju bahawa pelaksanaan undang-undang islam mestilah mengikut mazhab syafie. majlis ini mengakui keempat-empat mazhab dalam fiqh. kerana golongan ahl al-sunnah wa al jamaah itu adalah mereka yang berpegang dengan hukukhukum syarak dengan cara mazhab yang empat ini.

gandum dan tamar. 5) Jual beli najis haiwan sebagai baja tanaman. tidak boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan wang. apa yang diamalkan di Malaysia dengan meluasnya di setiap negeri ialah kebolehan membayar zakat fitrah dengan wang. najis haiwan yang digunakan untuk tujuan yang berfaedah boleh dijualbeli. jual beli najis haiwan sebagai tanaman adalah satu yang diterima dan diamalkan sekalipun ia menyalahi mazhab syafie sendiri. 17 . 3) Menjual harta waqaf Mengikut mazhab syafie. kerana yang dituntut adalah dengan menggunakan makanan asasi seperti beras. Ini adalah mengambil pendapat mazhab hanafi yang membolehkan membyar zakat fitrah dengan nilai makanan asasi itu. Di Malaysia. 4) Mendirikan solat jumaat dengan bilangan makmum kurang daripada 40 orang. Mengikut mazhab syafie.hanbali yang membolehkan seorang muslimah membuka aurat dihadapan wanita kafirah. tetapi memilih pendapat mazhab hanbali yang membolehkan jual beli harta waqaf. harta harta yang telah di waqafkan tidak boleh dijual beli kerana ia sudah menjadi milik orang islam secara umumnya. dan tidak sah jual belinya. iaitu masyarakat islam telah memilih untuk tidak mengikut mazhab syafie dalam perkara ini. Tetapi. Namun apa yang berlaku di Malaysia adalah sebaliknya. 2) Membayar zakat fitrah dengan menggunakan wang Mengikut mazhab syafie. majlis fatwa kebangsaan telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan mendirikan solat jumaat dengan hanya empat orang bagi penuntut-penuntut Malaysia yang berada di luar Negara. sesuatu yang najis tidak boleh diperniagakan. Mengikut mazhab hanafi. Tetapi. solat jumaat tidak boleh didirikan sekiranya bilangan jemaahnya kurang daripada 40 orang. Mengikut mazhab syafie. Lima contoh yang disebutkan di atas adalah sebahagian kecil daripada bukti-bukti bahawa perkembangan dan juga amaln bertalfiq antara mazhab itu diterima dan digunapakai oleh masyarakat islam di Malaysia.

Para sahabat dan tabiin serta ulama yang kemudian terutama ulama mujtahid semuanya beramal pelbagai pendapat. 18 . Jadi. dan berpindah dari satu mazhab kepada mazhab yang lain. Amalan fiqh mengikut mazhab tertentu adalah merupakan perkembangan yang berlaku kemudian dalam masyarakat islam. Kepositifan pendirian yang diambil oleh pihak pembuat dan pengeluar fatwa ini terserlah pada pemastian bahawa setiap permasalahan fiqh yang timbul mempunyai jawapan yang menepati syarak dan meraikan kemaslahatan. malah dalam keadaan tertentu dia boleh keluar megikut pendapat yang lebih sesuai dengan keadaanya berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk memahami pendapat mazhab dan mampu menganalisis hukum tidak menjadi kesalahan untuk memilih pendapat yang telah disetujui. sewajarnya kita menganggap perkembangan fiqh ini membantutkan usaha untuk mendalami dan memelihara mazhab syafie sebagai mazhab rasmi Negara. Hal ini tidak mengikat diri seseorang secara mutlak kepadanya. Tetapi bagi orang awam yang tidak mencukupi ilmu mereka untk menganalisis hukum. maka lebih selamat jika mereka mengikuti pendapat mazhab dan ulama yang mempunyai kepakaran dalam keilmuan dan amalan tersebut.Kesimpulan Dengan apa yang dilihat ini.

com/ Talfiq-di-Malaysia 19 .iefpedia.Rujukan y Abdul Rahman Hj Abdullah.Bhd. Shah Alam 2010. Sumber Undang-undang Islam dan pandangan orientalis y www. Sejarah Ikhtilaf Mazhab di Malaysia (suatu kajian tentang perkembangan pemikiran tajdid dan islah di Malaysia) Karisma Publication Sdn. y Abdul Halim El-Muhammady.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful