PENDAHULUAN Salah satu ciri syariah islam yang membezakannya dengan ajaran-ajaran dan fahaman fahaman agama

yang lain ialah syumul. Syumul bermaksud pencakupan yang menyeluruh ke atas setiap aspek kehidupan manusia, dari sekecil-kecil urusan sehinggalah sebesar-besarnya. Setiap tidak-tanduk dan gerak- geri manusia adalah tertakluk pada penilaian syariah yang seterusnya di letakkan dibawah kuasa penghukumannya. Sifat bagi segala perbuatan yang dipergantungkan ke atasnya ini merupakan neraca penimbang untuk disusuli dengannya tuntutan - tuntutan perundangan di dunua dan akhirat. Persoalan talfiq timbul ketika masyarakat islam mengikat diri untu berada di keadaan pertama, iaitu memilih salah satu cara dan menjadikannya penghukum mutlak bagi setiap perkara yang timbul. Pertentangan yang tercetus antara dua keaadaan ini adalah pada kemutlakan cara penghukumanyang diambil, kerana usaha mencampur adukan cara penghukuman menyebabkan kemasukan unsur luar kedalam cara yang dipegang. Kebimbangan dilihat kepada ketidakseragaman dasar dan hasil yang disebabkan oleh kepelbagaian cara yang dipakai. Kertas kerja ini akan berusaha menilai perkembangan serta menilai tanggapan masyarakat islam di Malaysia terhadap persoalan talfiq ini. Adalah persepsi awal bahawa masyarakat islam di Malaysia berada di keadaan yang pertama iaitu memilih mazhab syafie sebagai pegangan penghukuman bagi semua masalah fiqh. Penelusuran keatas sejarah dan perkembangan mengenainya.

1

Dalam talfiq yang pertama . Pengertian ini juga dipakai oleh fuqaha dan muhaddithun.2 1 2 Abdul Halim El-Muhammady. hlmn. selama ia mengetahui bahawa masalah itu adalah masalah khilaf pendapat dikalangan ulama mujtahid dan tidak diketahui kesepakatan mereka dalam perkara itu. Pertama talfiq dalam ijtihad.57 Ibid: hlmn 58 2 . oleh itu ia mesti diterima sebagai mana adanya. Berdasarkan huraian di atas dapat difahamkan bahawa yang dimaksudkan talfiq ini ialah menggabungkan pendapat mazhab atau mujtahid untuk diamalkan oleh seseorang muqallid dalam hukum syarak. Membohong atau tidak didapati sesuatu. Persoalannya sini ialah adakah ulama mujtahid yang lahir selepas zaman mereka boleh berijtihad dan mengeluarkan pendapat yang ketiga selain pendapat yang telah sedia ada? Kedua ialah talfiq dalam mengikuti pendapat mazhab. sama ada dua pendapat atau lebih. Tetapi pengertian yang pertama banyak digunakan iaitu menggabungkan sesuatu atau menyesuaikannya supaya menjadi satu atau menjadi selari. 1 Pembahagian Talfiq Talfiq dalam masalah fiqh dapat dibahagikan kepada dua jenis.DEFINISI Perkataan talfiq berasal daripada kata dasar laffaqa maksudnya dalam penggunaan bahasa ialah melipat kain untuk menemukan kedua belah hujungnya. sumber undang-undang islam dan pandangan orientalis. Adapun sarakhsi dan bazdawi mengatakan tidak harus mengeluarkan pendapat yang ketiga dalam perkara tersebut kerana persetujuan ulama pada zaman itu yang menerima dua pendapat itu dianggap sebagai ijmak. maksudnya dua orang ulama mujtahid atau lebih daripadanya berijtihad dalam perkara tertentu dan didapati pendapat mereka berbeza diantara satu dengan yang lain dalam masalah yang sama.imam ghazali dan asnawi berpendapat bahawa tidak ada halangan untuk seseorang mujtahid berijtihad bagi mengeluarkan pendapat yang ketiga.

3 . Amalan yang dilakukan itu tidak dapat diterima oleh kedua-dua mazhab yang tersebut kerana dalam mazhab syafi i wudhuk seorang lelaki itu terbatal jika tersentuh dengan perempuan dan dalam mazhab hanafi wudhuk terbatal disebabkan keluar darah daripada badan.Adapun talfiq yang kedua ialah orang awam mengikuti dan mengamalkan beberapa mazhab dalam satu masalah secara umum para ulama tidak mengharuskan muqallid beramal dengan mazhab yang lain daripada mazhab yang diikutinya pendapat ini adalah selaras dengan sikap mereka mewajibkan orang awam bermuqallid pada mazhab tertentu dalam amalan hukum walau bagaimanapun ada kelonggaran diberikan kepada seseorang muqallid beramal dengan mazhab lain jikalau keadaan memerlukan dengan syarat-syarat tertentu antaranya ialah jangan lah perkara yang diamal itu bercanggah dengan ijmak umpamanya seorang berkahwin tanpa mas kahwin. Maka wudhuk sesorang yang bertalfiq seperti itu tidak dikira dan sembahyangnya dengan wudhuk itu tidak sah kerana kedua-dua amalan itu tidak diakui oleh kedua-dua mazhab tersebut. Ketiga hendaklah dua pendapat yang diamalkan itu tidak menimbulkan natijah pada hakikat amalan yang satu contohnya seseorang yang mengambil wudhuk kemudian dalam membatalkan wudhuk ia mengikut mazhab hanafi dengan menyentuh perempuan dan mengikut mazhab syafi.i dalam keluar darah daripada badan yang menghasilkan wudhuknya tidak batal. tanpa wali nikah dan saksi akad yang seperti ini tidak ada satu mazhab yang membenarkan. Kedua jangan lah amalan itu telah disepakati oleh ulamak tentang batalnya samada daripada mazhab yang dianutinya atau mazhab yang ia berpindah kepadanya.

Contohnya dia melakukan wudhuk pada dasarnya berpandukan mazhab syafie. istilah-istilah ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian. tanpa melihat pada mazhab tertentu. perkataan ittiba ini bermakna beramal dengan pendapat orang yang mana kata-katanya adalah hujah sekalipun tidak mengetahui dalil pendapatnya terperinci. seseorang yang mengambil pendapat setelah mengetahui dalilnya akan mengikuti tuntutan dalil itu. Dalam perbuatan ini ada makna talfiq kerana mazhab syafie berpendapat dengan kemestian menyapu sebahagian kepala. Ini keran. 4 . Diantara istilah-istilah tersebut seperti berikut: 1) Al-ittiba Dari sudut bahasanya perkataan al-ittiba ini membawa maksud mengikut dan menurut. iaitu istilah yang cenderung untuk disamakan dengan talfiq dan istilah-istilah yang cenderung untuk menjadi lawan kepada talfiq. Dari segi istilahnya. atau mengambil pendapat orang kata-katanya adalah bukan hujah selepas mengetahui dalil pendapatnya itu. Perkaitan ini tergambar ketika mereka membincangkan pengertian dan pemahaman talfiq ini. Sudut persamaan antara al-talfiq dengan al-ittiba ialah percampuran pendapat dari cara yang pelbagai dalam membuat penghukuman fiqh.Beberapa istilah lain yang berkaitan dengan talfiq Ada beberapa istilah lain yang digunakan oleh para ahli ilmu yang berkait rapat dengan istilah talfiq ini. Secara umumnya. tetepai dalam perbuatan menyapu kepala dia mengetahui dalil yang menunjukkan kepada kemestian menyapu seluruh kepala yang mana ia adalah pendapat di sisi mazhab hanbali. dan dia telah mencampurkan pendapat mazhab hanbali ke dalam mazhab syafie.

Makna perkataan ini secara istilahnya adalah mendahulukan sesuatu salah satu dari dua dalil yang bertentangan kerana kelebihan yang ada padanya. Ini kerana. seseorang yang menerima dalil yang pada mulanya bertentangan dengan dalil yang lain akan menerima tuntutan dalil itu setelah melihat kelebihan yang dimiliki. Contohnya. atau menzahirkan kekuatan pada salah satu dari dua dalil yang bertentangan yang mana sekiranya kekuatan ini dipisahkan darinya tidaklah ia menjadi hujah. mazhab syafie berpendapat wudhuk boleh terbatal dengan sentuhan tanpa alas antara leleki dan perempuan yang ajnabi kerana mengikut dalil yang menunjukkan kepadanya. Seseorang yang bermazhab syafei menemui kelebihan pada dalil di sisi mazhab hanafi yang berpendapat wudhuk ini tidak batal akan menuruti dalil yang kedua ini. yang menjadikan beramal dengannya lebih utama dari beramal dengan yang lain. yang manan satu mazhab memiliki dalil yang berbeza dengan mazhab yang lain. 5 . Lalu dia telah menggabungkan antara dua mazhab dalam permaslahan kesahihan dan kebatalan wudhuk dengan sebab ini. Kelebihan yang dilihat pada salah satu dalil yang bertentangan ini akan membawa kepada menerima dalil dan seterusnya kandungannya tanpa melihat kepada mazhab yang dipegang.2) Al-tarjih Perkataan al-tarjih dari sudut bahasanya adalah yang membawa maksud condong dan melihat apa yang lebih berat. Sudut persamaan antara al-talfiq dengan al-tarjih ialah penggabungan pendapatpendapat dari cara-cara yang berbeza dalam permasalahan fiqh. Perbezaan hokum antara mazhabmazhab adalah kadang-kadang disebabkan oleh perbezaan dalil.

akan memilih pendapat mazhab hanafi yang membolehkan wanita kahwin tanpa wali. Perktaan tatabbu yang bermaksud menuntut dengan pengikutnya. lalu dia akan mencamtumkan hokum bagi sesuatu masalah dalam mazhabnya dengan hukum yang bukan dari mazhabnya. Seseorang yang memilih yang mudah dan ringan dari setiap mazhab akan menggabungkan pendapat-pendapat yang bersumberkan dari mazhab-mazhab yang berbeza. Perkataan al-rukhas pula adalah kata jamak bagi perkataan al-rukhsah. akan memilih mazhab syiah yang membolehkan kahwin mutah dan akan memilih pendapat ibn hazm yang membolehkan melihat seluruh tubuh wanita yang ingin dijadikan isteri.com. yang bermaksud memudahkan dalam urusan. Penggabungan kedua-dua perkataan ini membawa maksud bagi istilah tertentu iaitu melihat ke setiap hukum-hakam yang terdapat dalam mazhab-mazhab yang berbeza untuk memilih apa yang paling mudah dan ringan tanpa sandaran dalam mana-mana metodologi keilmuan.3) Tatabbu al-rukhas Istilah ini tersusun dari dua perkataan iaitu tatabbu dan al-rukhas. Sudut persamaan antara al-talfiq dengan tatabbu al-rukhas ialah kemasukan pendapatpendapat luar ke dalam mazhab yang dipegang hasil pemilihan apa yang mudah dan ringan ini.iefpedia. 3 3 www. Contohnya. seseorang yang memilih apa yang mudah dan ringan dalam masalah perkahwinan./Talfiq-di-Malaysia 6 .

Tetapi bagi para jumhur atau umat islam umumnya. Persoalannya bolehkah umat islam mengamalkan talfiq? Bagi para ulamak mujtahid masalah ini tidaklah berbangkit lantaran taraf kewibawaan mereka yang tinggi. 3) Golongan yang mengharuskan talfiq sepenuhnya. 4) Golongan yang mengharuskannya dengan syarat-syarat tertentu. Seperti sakit. Sejarah Ikhtilaf Mazhab di Malaysia. Tetapi di dalam ilmu usul fiqh khususnya dalam persoalan ijtihad. Pada umumnya terdapat empat golongan ulamak dalam masalah talfiq ini iaitu : 1) Golongan mengharamkan talfiq sepenuhnya. hlm.KAEDAH TALFIQ Dalam situasi tertentu seumpama keadaan darurat atau kesukaran. amalan seperti ini dikenali sebagai talfiq.165 7 . 2) Golongan yang mengharamkannya tetepi mengharuskannya ketika darurat. Dari segi konsep nya amalan talfiq merupakan satu tindakan beramal dengan mencampurkan atau menggabungkan pelbagai pendapat mazhab dalam sesuatu masalah tertentu tanpa terikat dengan mana-mana mazhab fiqh. masalah ini mengundang kontreversi yang tersendiri. umat islam diberi kemudahan mengikut fatwa dari mazhab-mazhab lain jadi walaupun kita bertaklid atau berittiba kepada mazhab tertentu tetapi terdapat rurkhsah atau kemudahan untuk memilih amalan dari mazhab-mazhab yang lain berbeza dengan amalan mazhab kita bagi golongan tradisional mereka menyebutkan nya sebagai amalan luar biasa dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan. Di malaysia persoalan talfiq sudah pun menjadi perbincangan hangat pada tahun 1937 di kelantan berkaitan dengan masalah jilatan anjing.4 4 Abdul Rahman Hj. Abdullah.

166 8 . Sedangkan dari segi praktinya amalan talfiq tidak dapat dielakkan kerana sebab-sebab tertentu: 1) Faktor darurat. Contoh yang terpenting sekali ialah amalan mazhab syafi i tang menganggap batalnya wudhuk jika tersentuh lelaki dan perempuan. Malah berdasarkan mazhab syafi i juga. Tetapi dalam suasana yang terdesak ketika bertawaf di baitullah kita tidak dapat mengelakkan diri daripada bersentuhan lelaki dan perempuan. Maka dalam keadaan darurat ini. nereka tidaklah menerimanya secara mutlak. Tetepi memandangkan tuntuntan terkini dimana umat islam hidup 5 Abdul Rahman Hj.Sebenarnya bagi mereka yang menerimanya. ataupun terdapat masalah najis seperti tahi burung merpati ditempat tawaf yang wajib dicuci untuk mendirikan solat.5 2) Faktor ijtihad. Faktor ini adalah berdasarkan perubahan masa tempat. hlm. maliki dan hanbali yang menegaskan bahawa hudud tidak batal kerana bersentuhan lelaki dan perempuan. boleh lah merujuk pada mazhab hanafi. Demikian juga jual beli najis haiwan (seumpama baja) dianggap tidak sah dalam mazhab syafi i tetapi sah menurut mazhab hanafi. Sejarah Ikhtilaf Mazhab di Malaysia. persoalan hukum yang sabit dengan nas qat i dan perkara yang telah disepakati hukumnya oleh jumhur ulamak. Misalnya hukum zakat fitrah menurut mazhab syafi i hendaklah dibayar dengan makanan asasi penduduk sesebuah negara. Demikian juga bagi mereka yang menolak amalan talfiq sepenuhnya. nubuwah dan samiyah. Tetapi di malaysia pemberian zakat fitrah adalah dalam bentuk wang berdasarkan mazhab hanafi. sesuai dengan kaedah fiqh yang menyebut tidak diingkari perubahan hukum dengan perubahan zaman. Bagaimana pun kerana darurat atau umul balwa iaitu tidak dapat dielakkan maka perkara ini dimaafkan. Malah mereka menolak amalan talfiq dalam persoalan akidah yang asas seperti ilahiyah. Abdullah. seumpama beras atau gandum. ia mungkin berlaku dari segi teorinya. sebarang unsur jual beli wajib disertai hijab dan qabul yang tentunya antara sesama umat islam sendiri.

a. selagi ia tidak membawa kepada dosa.w sebagai berikut: apabila rasullullah s.dalam masyarakat majmuk serta berurus niaga melalui vendo atau kad kredit. Apa yang penting disebutkan ialah golongan yang mengharuskan nya dengan syarat iaitu lagi ia tidak membawa kepada dosa.6 Oleh kerana amalan talfiq dipengaruhu oleh keperluan mencari kemudahan dan menjauhi kesukaran. prinsip mencari kemudahan hukum seperti ini dikenali sebagai tatabbu al rukhas iaitu menerima pakai masalah yang lebih mudah dari semua mazhab. tentunya mazhab syafi i kurang relevan lalu umat islam memilih fatwa lain yang sesuai. Hakikat ini disebutkan oleh nabi s. 6 Ibid: hlm.aw memilih dua perkara beliau akan memilih beliau akan memilaih yang lebih mudah. 3) Golongan yang mengharuskan tanpa syarat.166 9 . maka ia mempunyai kaitan yang rapat dengan salah satu antara lima kaedah yang terkenal kesulitan itu membawa kemudahan. Dalam konteks ini terdapat tiga mazhab atau golongan: 1) Golongan yang menolak tatabbu al rukhas kerana dianggap semata-mata ingin bersuka-suka mengikut hawa nafsu. Antara tokoh ulama kontemporari yang terkemuka dalam mempopularkan fiqh taisir ini ialah syekh Dr Yusuf Al Qardawi. 2) Golongan yang mengharuskan dengan bersyarat. Dalam kalangan ulamak usul fiqh. Mengenai golongan yang menolak dan yang menerimanya tanpa syarat tidak lah perlu ditinjau kerana sudah jelas.

ini menyebabkan seseorang itu mencampur adukkan mazhabnya dengan mazhab yang lain. Contohnya dia berwudhuk dengan mazhab syafi i dengan membasuh sebahagian kecil kepala tetapi dia menyentuh perempuan dengan bertaklid dengan bermazhab maliki dan kemudiannya ia mendirikan solat. Golongan yang tidak menerima talfiq dan pendapat dengan ketidak bolehan mengamalkan talfiq bersandarkan kepada beberapa dalil antaranya: 1) Talfiq mewujudkan hukum ketiga bagi dua hukum yang telah disepakati oleh ulamak dalam membataskan perbezaan pendapat terhadap masalah. Seperti kebiasaanya juga setiap kelompok akan memperjuangkan pendapatpendapat masing-masing dengan menyusun dalil dan hujah serta kritikan terhadap dalil dan hujah dari kelompok yang bertentangan. maka tidak ada faedahnya seseorang itu bermazhab. 10 . Jika talfiq dibolehkan.Antara syarat yang tidak bertaklid kepada dua mazhab dalam sesuatu masalah tertentu seumpama masalah amal ibadat. Amalan talfiq seperti ini tidak sah kerana imam syaf i menganggap wudhuknya terbatal kerana menyentuh perempuan sedangkan imam malik pula tidak mengaggap sah wudhuk kerana tidak menyapu seluruh kepalanya. Pandangan ulamak mengenai kebolehan bertalfiq Setelah memehami konsep talfiq dan beberapa istilah yang lain yang berhubungkait dengannya. Ia seolah-olah mewujudkan satu mazhab baru hasil cantuman pendapat-pendapat yang dilakukan oleh seorang yang bukan mujtahid. 2) Talfiq menyebabkan penciptaan pendapat satu pendapat baru yang tidak pernah dikatakan oleh mana-mana ulamak terdahulu. 3) Talfiq melanggar tuntutan bermazhab dan bertaklid. Ini bertentangan dengan apa yang telah diterima oleh ulamak tentang keharaman mewujudkan hukum baru ini.

Golongan kedua yang menerima talfiq dan berpendapat dengan keharusan atau kebolehan mengamalkan talfiq bersandarkan kepada beberapa dalil antaranya: 1) Telah menjadi ketetapan dalam islam bahawa kita wajib mengikuti al-quran dan alsunnah. 4) Membolehkan bertalfiq boleh menyebabkan seseorang itu berusaha mendalami agama dan mencari ilmu.com/Talfiq-di-Malaysia 11 . yang hanya menyebabkan pemikirannya beku dan jumud dengan apa yang diwarisinya dari orang yang sebelumnya. Jika talfiq di bolehkan seseorang itu akan memilih-milih dari setiap mazhab apa yang bersesuaian dengan keinginannya. 3) Tiada dalil dari syarak yang menunjukkan pengharaman melakukan talfiq ini. sewajarnya bertalfiq juga dibolehkan. maka sebagaimana bertaklid dan bermazhab itu di bolehkan.iefpedia. Berbeza dengan pengharamannya. dan meletakkan hawa nafsu sebagai ukuran dalam melakukan ibadah.4) Talfiq membawa kepada perbuatan meremeh-remeh urusa agama. Sekiranya kebolehan ditunjukkan oleh dua sumber ini berada di luar dari mazhab yang kita pegang maka kita wajib mengambilnya. sekalipun terpaksa mencampur adukkan pendapat-pendapat. 2) Telah menjadi satu ketetapan juga dalam islam bahawa ia bersifat memudahkan. kerana orang yang berusaha untuk menilai sejauh mana kebenaran pegangannya akan berusaha menuntut ilmu.7 7 www. Pengharaman talfiq yang memaksa seseorang itu berpegang dengan mazhabnya sekalipun dia mengetahui kebenaran yang lain adalah satu bebanan keatasnya. Iaitu menafikan haknya untuk melakukan apa yang diketahuinya sebagai yang benar dan tepat dengan syariah.

TALFIQ DI MALAYSIA Sejarah perkembangan islam di Malaysia dan hubungkaitnya dengan talfiq Kedatangan islam ke Malaysia telah mencorakkan tatacara hidup masyarakat melayu sejak awal penubuhan kerajaan melayu lagi. Peranan yang dimainkan oleh pendakwah islam ketika itu ternyata berkesan kerana dengan tidak mengambil masa yang panjang. sunat. 12 . Kemunculan fenomena bermazhab yang bermula pada kurun keenam hijriah telah juga mencorakkan cara pengamalan agama islam di kalangan masyarakat melayu pada mula penerimaannya. makruh dan haram. sebab dan natijah dari melakukan talfiq itu sendiri. Dengan lebih terperinci. Mazhab syafie telah diterima sebagai mazhab rasmi kerajaan islam di Negara ini sejak berates-ratus tahun yang lalu. sehingga islam yang diterima sebagai agama baru oleh masyarakat melayu adalah dengan cara ini. namun apa yang penting ialah penyebarluasan islam tidak di depani dengan tentangan serta halangan. Pembahagian ini dibuat berdasarkan cara. islam telah menjadi agama masyarakat melayu menggantikan anutan fahaman hindu. Ia telah mendominasikan cara pengamalan dan permasalahan bersumberkan apa yang terkandung di dalam mazhab ini.Pengharmonian antara golongan yang mengatakan ketidakbolehan secara total dan golongan yang mengatakan keharusannya secara mutlak tergambar pada usaha meletakkan syarat-syarat untuk mengamalkan talfiq dan membataskan keadaankeadaan tertentu. hukum talfiq ini boleh dibahagikan kepada lima bahagian mengikut pendapat pembahagian hukum syarie iaitu wajib. Pendakwah yang telah membawa masuk islam ke tanah melayu telah juga membawa cara ini bersama. Meskipun berlaku perbezaan pendapat di kalangan ahli sejarah tentang siapa sebenarnya yang membawa masuk islam ke tanah melayu.

terutamanya dalam bidang pendidikan dan perundangan. 2) Rentetan daripada perkara pertama. Ini menyebabkan masyarakat islam disini terdedah debgan mazhab-mazhab selain mazhab syafei. Pertentangan daripada masyarakat islam melayu yang berdasarkan kesedaran tentang pencabulan ini menunjukkan kepada kesungguhan mereka membela agama islam yang dianuti dari diperlekehkan oleh penjajah. sekalipun ia telah membataskan pelaksanaan agama islam kepada aspek-aspek yang lebih kecil. Antara faktor atau pun petunjuk kepada kebolehan berlakunya talfiq di sepanjang sejarah islam di Malaysia: 1) Kedudukan tanah melayu (Melaka terutamanya) sebagai laluan dagangan antarabangsa menjadikannya destinasi persinggahan penting bagi pedagang-pedagang yang dating dari segenap Negara. Perkara ini sekalipun tidak menjadikan mereka meninggalkan mazhab pegangan mereka. pendidikan dan kemasyarakatan dibentuk berdasarkan apa yang termaktub di dalam mazhab syafie. Pihak penjajah yang datang dengan sistem perundangan mereka sendiri telah menggantikan undang-undang islam yang sedia ada dengan undang-undang mereka. tetapi ia membuatkan mereka mengetahui dengan mewujukan cara-cara lain dalam pengamalan agama islam. arab dan india ke Negara ini lalu tinggal disini untuk beberapa tahun mengamalkan mazhab-mazhab mereka yang berbeza dengan mazhab syafei yang dipegang oleh masyarakat melayu. demi menjamin keberlangsungan cara kefahaman islam ini telah diwarisi zaman-berzaman. Pengamalan dengan mazhab ini sangat berakar umbi dalam kehidupan masyarakat melayu. pentadbiran.penghukuman.Sistem-sistem kenegaraan di tanah melayu pada ketika itu seperti kehakiman. Masyarakat muslim yang datang dari china. perundangan. pendedahan ini lebih meluas apabila masyarakat luar mula menetap dan bermaustautin di tanah melayu. Pergolakan kuasa politik melayu akibat kehadiran beberapa kuasa penjajah tidak mengubah suasana bermazhab ini. 13 .

2) Penekanan ke atas isu.Kedatangan talfiq di Malaysia: penerimaan dan penolakan Kemasukan talfiq ke dalam pengamalan fiqh di kalangan masyarakat melayu berlaku dengan dua cara: dibawa dan sedia ada. 4) Pengecaman keatas sisitem pendidikan pondok yang hanya melahirkan jumud. Kaum tua dilihat sebagai satu golongan yang amat mementingkan cara tradisi dalam menyebarkan islam dan berpegang kuat dengan mazhab syafie. Apa yang di bawa oleh kaum muda sebenrnya adalah bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti bidah. cara yang kadua terjadi melalui percampuran yang sebati antara masyarakat melayu dengan masyarakat bukan melayu dalam hal-hak pengamalan fiqh harian. sehingga berlakunya pencampuran dalam pengamalan mazhab itu sendiri. 14 . Manakala. Kemunculan kaum muda yang merupakan ancaman kepada kaum tua menjadi perintis kepada gerakan penjernihan fiqh islam yang sebenar. 3) Menghidupkan semula keperlian ijtihad dan mengkritik amalan bertaklid buta dengan apa yang diwarisi.khurafat. taqlid dan jumud. Kaum tua melihat pembawaan kaummuda ini sebagai satu membahayakan masyarakat melayu pada ketika itu.isu bidah dan khurafat yang diamalkan oleh mesyarakat melayu.taqlid dan kemunduran dalam masyarakat melayu. Secara umumnya ada beberapa prinsip dalam gerakan kaum muda yang menyuarakan keperluan bertalfiq dalam masyarakat melayu: 1) Kembali kepada sumber-sumber islam yang utama iaitu al-quran dan al-sunnah. Kaum muda merupakan sebagai contoh yang jelas untu cara yang pertama ini. Cara yang pertama kebiasaanya terjadi melalui kewujudan orang perseorangan atau kumpulan tertentu yang menyebarkan kesedaran tentang perlunya bertalfiq dan mengambil pendapat-pendapat yang bukan dari mazhab syafie. serta amalan golongan al-salaf.

Hubungkait antara tiga istilah di halaman terdahulu. 15 . disedari dan tidak disedari. Usaha membawa talfiq oleh kaum muda dan golongan-golongan yang seangkatan dengannya telah berdepan dengan tentangan dan halangan.serta mengamalkan ijtihad dan meninggalkan taqlid membawa pada salah satu sudutnya kepada bertalfiq. Ini merujuk kepada pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui jabatan-jabatan terrentu yang menyalurkan penghukuman fiqh kepada masyarakat. yang mana taklid adalah penyebab kepada talfiq. Impak ini dilihat sebagai satu yang negatif oleh golongan yang menolak talfiq kerana ia tidak mewujudkan ketidaksamaan fiqh. tetapi mereka telah berusaha memberi pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat islam di Malaysia bahawa ada impak di sebalik keleraian pegangan mazhab syafie kepada mazhab-mazhab yang lain. dan ia dilihat sebagai satu yang positif oleh golongan yang menerima talfiq kerana ia memberikan penyelesaian dan pendekatan kepada ketetapan syarak. atau pun ia adalah pendapay mazhab lain secara keseluruhannya. akan tetapi ia tidak diketahui brjaya ataupun tidak.Kepentingan merujuk semula dua sumber utama islam. dan ijtihad adalah pelepas dari talfiq. Keadaan yang disedari ini bermaksud pihak pemerintah mewartakan satu hukum fiqh dengan pemberitahuan bahawa hukum ini adalah hasil gabungan antara pendapat mazhab syafie dengan mazhab-mazhab yang lain. kedatangan talfiq ke dalam kehidupan masyarakat islam melayu Malaysia berlaku dalam dua keadaan. Dari sudut yang lain. Cara inilah yang biasanya dilakukan oleh pemerintah demi mengelakkan kesalahfahaman dan ketidakjelasan. Keadaan yang tidak di sedari pula bermaksud pewartaan satu hukum fiqh yang di hasilkan melalui cara talfiq pemberitahuan umum.

Diantara beberapa penghukuman fiqh yang telah dilaksanakan di dalam masyarakat islam Malaysia sebagai contoh pengamalan talfiq ialah: 1) Aurat pelajar wanita islam di hadapan ajnabiyyah di asrama perempuan. 2) Majlis ini melarang mana-mana pertubuhan agama dari mewartakan kebebasan dari mana-mana mazhab. Tetapi. majlis ini mengakui keempat-empat mazhab dalam fiqh. Dengan kata lainnya. jelaslah bahawa pengamalan talfiq adalah diterima dengan rasmi secara pilihan kedua.seorang muslimah tidak boleh membuka aurat di hadapan wanita ajnabiyyah kafirah. dan pada masa yang sama mengutamakan mazhab syafie seboleh mungkin.Beberapa perkara yang dipersetujui oleh majlis fatwa kebangsaan berkaitan talfiq ini: 1) Secara prinsipnya. Ini dengan mengambil pendapat mazhab 16 . Mengikut mazhab syafie. 4) Majlis telah bersetuju bahawa pelaksanaan undang-undang islam mestilah mengikut mazhab syafie. 3) Majlis fatwa bersetuju mengambil mazhab syafie sebagai asa dalam memilih fatwafatwa dan hukum-hukum Negara. Dari apa yang disebut ini. dan adeologi ini perlu diperbetulkan untuk mengelakkan pertelingkahan antara manusia. kerana auratnya dihadapan wanita ini adalah sama dengan auratnya di hadapan lelaki muslim. iaitu selepas berusaha berpegang dengan mazhab syafie. majlis fatwa negeri Sembilan telah menfatwakan keharusan membuka aurat ini sekiranya ada kepentingan (darurah) yang menuntut kepada sebahagian badannya. tetapi sekiranya hukum di dalam mazhab ini tidak menepati maslahah umum semasa maka dibolehkan mengambil mana-mana mazhab dari mazhab yang tiga itu. kerana golongan ahl al-sunnah wa al jamaah itu adalah mereka yang berpegang dengan hukukhukum syarak dengan cara mazhab yang empat ini. dan mazhab ini haruslah didahulukan dari mazhabmazhab lain. berpaling pada talfiq hanya dibolehkan dengan bersyarat dan bersebab.

Di Malaysia. 5) Jual beli najis haiwan sebagai baja tanaman. tetapi memilih pendapat mazhab hanbali yang membolehkan jual beli harta waqaf. Namun apa yang berlaku di Malaysia adalah sebaliknya. 3) Menjual harta waqaf Mengikut mazhab syafie. 2) Membayar zakat fitrah dengan menggunakan wang Mengikut mazhab syafie. Mengikut mazhab syafie. Tetapi. 4) Mendirikan solat jumaat dengan bilangan makmum kurang daripada 40 orang. majlis fatwa kebangsaan telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan mendirikan solat jumaat dengan hanya empat orang bagi penuntut-penuntut Malaysia yang berada di luar Negara. Lima contoh yang disebutkan di atas adalah sebahagian kecil daripada bukti-bukti bahawa perkembangan dan juga amaln bertalfiq antara mazhab itu diterima dan digunapakai oleh masyarakat islam di Malaysia. solat jumaat tidak boleh didirikan sekiranya bilangan jemaahnya kurang daripada 40 orang. dan tidak sah jual belinya. jual beli najis haiwan sebagai tanaman adalah satu yang diterima dan diamalkan sekalipun ia menyalahi mazhab syafie sendiri. Tetapi. 17 . apa yang diamalkan di Malaysia dengan meluasnya di setiap negeri ialah kebolehan membayar zakat fitrah dengan wang. sesuatu yang najis tidak boleh diperniagakan.hanbali yang membolehkan seorang muslimah membuka aurat dihadapan wanita kafirah. gandum dan tamar. kerana yang dituntut adalah dengan menggunakan makanan asasi seperti beras. Mengikut mazhab syafie. Ini adalah mengambil pendapat mazhab hanafi yang membolehkan membyar zakat fitrah dengan nilai makanan asasi itu. najis haiwan yang digunakan untuk tujuan yang berfaedah boleh dijualbeli. Mengikut mazhab hanafi. harta harta yang telah di waqafkan tidak boleh dijual beli kerana ia sudah menjadi milik orang islam secara umumnya. iaitu masyarakat islam telah memilih untuk tidak mengikut mazhab syafie dalam perkara ini. tidak boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan wang.

Tetapi bagi orang awam yang tidak mencukupi ilmu mereka untk menganalisis hukum. Amalan fiqh mengikut mazhab tertentu adalah merupakan perkembangan yang berlaku kemudian dalam masyarakat islam. Jadi. Hal ini tidak mengikat diri seseorang secara mutlak kepadanya. dan berpindah dari satu mazhab kepada mazhab yang lain. 18 . malah dalam keadaan tertentu dia boleh keluar megikut pendapat yang lebih sesuai dengan keadaanya berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. maka lebih selamat jika mereka mengikuti pendapat mazhab dan ulama yang mempunyai kepakaran dalam keilmuan dan amalan tersebut. Para sahabat dan tabiin serta ulama yang kemudian terutama ulama mujtahid semuanya beramal pelbagai pendapat. Kepositifan pendirian yang diambil oleh pihak pembuat dan pengeluar fatwa ini terserlah pada pemastian bahawa setiap permasalahan fiqh yang timbul mempunyai jawapan yang menepati syarak dan meraikan kemaslahatan. bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk memahami pendapat mazhab dan mampu menganalisis hukum tidak menjadi kesalahan untuk memilih pendapat yang telah disetujui. sewajarnya kita menganggap perkembangan fiqh ini membantutkan usaha untuk mendalami dan memelihara mazhab syafie sebagai mazhab rasmi Negara.Kesimpulan Dengan apa yang dilihat ini.

Rujukan y Abdul Rahman Hj Abdullah.iefpedia. Shah Alam 2010. Sejarah Ikhtilaf Mazhab di Malaysia (suatu kajian tentang perkembangan pemikiran tajdid dan islah di Malaysia) Karisma Publication Sdn. y Abdul Halim El-Muhammady.com/ Talfiq-di-Malaysia 19 . Sumber Undang-undang Islam dan pandangan orientalis y www.Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful