P. 1
Dualisme Dalam Pendidikan

Dualisme Dalam Pendidikan

|Views: 588|Likes:
Published by Eerma Sara

More info:

Published by: Eerma Sara on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

PENDAHULUAN Pendidikan merupakan suatu perkara yang amat penting dan mencabar dalam kehidupan manusia.

Tanpa pendidikan manusia tidak akan mengenal huruf, tidak mampu membaca dengan baik dan tidak mungkin mempunyai pengetahuan samada secara formal ataupun informal. Jaminan kepada perkembangan positif terhadap negara adalah dengan menitikberatkan pendidikan ke dalam diri individu umumnya dan masyarakan khususnya. Walaubagaimanapun, pendidikan agama perlu diterapkan dalam pendidikan moden supaya manusia khususnya umat Islam tidak akan mudah terpesong daripada ajaran Islam yang mencakupi aspek akhlak, aqidah dan syariah. Tuntutan supaya menuntut ilmu ini ternyata mempunyai nilai yang amat tinggi bilamana ayat Al-Quran yang mula-mula sekali diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. melalui peristiwa Nuzul Al-Quran itu, juga menerangkan secara umum tentang tuntutan menuntut ilmu melalui pendidikan. Firman Allah S.W.T dalam surah al-‘Alaq: ayat 1-5:                  

        



 

Mafhumnya: 1.Bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk);2. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku;3. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, -4. Yang mengajar manusia melalui Pena dan tulisan, -5. Ia mengajarkan manusia apa Yang tidak diketahuinya. Namun, dewasa ini, hampir semua negara Islam mengamalkan sistem pendidikan yang berbentuk dualisme. Pendidikan berbentuk dualisme ini ialah dua aliran pendidikanyang dikenalai sebagai aliran sekolah kebangsaan dan aliran sekolah agama. Matlamat dan tujuan kedua-dua sistem ini jauh berbeza serta menimbulkan jurang pemisahan antara pelajar kedua-dua aliran tersebut.

1

sesuatu yang berasaskan dua hal yang bertentangan.’ Sementara pendidikan pula membawa makna . didikan). lahirlah pelajar yang tidak mempunyai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Haji Mohd Ramlee (2009). pengasuhan. 2 Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). bentuk. pengajaran. latihan. didikan.Aliran sekolah kebangsaan yang semua subjeknya bersifat duniawi lebih menekankan penguasaan ilmu-ilmu akademik dan ketrampilan. namun kurang menumpukan aspek kerohanian dan mental para pelajar.. (Tesaurus Melayu Moden Utusan. pengalaman menerima (ajaran. 2002). Memecah Dualisme Harmoniskan Ilmu : Reformasi Sistem Pendidikan Menurut Perspektif Syeikh Mohamad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan. didalam rencana tulisannya. ajaran (Kamus Dewan edisi ketiga.Institut Pendidikan Sultan Hasanal Bolkiah. penjagaan.. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (i) Perihal mendidik. didikan). sekolah aliran agama pula hanya menumpukan subjek yang bersifat keagamaan semata-mata tanpa memberikan perhatian yang secukupnya terhadap pendidikan umum. 2002) (ii) Proses belajar dan mengajar. kaedah. 1997) (iii) Tarbiyah. latihan.Dualisme Dalam Pendidikan. ilmu didik.1 Oleh yang demikian. Tesis Sarjana Pendidikan Dalam Pengajian Islam. perihal mendidik (dalam ajaran..2 Menurut Abdul Halim Ramli. KONSEP DUALISME DALAM PENDIDIKAN Menurut Kamus Dewan Edisi Baru (cetakan ketiga.wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza iaitu sistem pendidikan tradisional Islam dan sistem pendidikan moden. 2001). (Kamus Bahasa Melayu. Manakala. ilmu mendidik pengetahuan mendidik. dualisme dalam pendidikan ditakrifkan sebagai berikut :". istilah dualisme membawa maksud ‘teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan’ atau ‘perihal yang mendua. 2 . Sistem pendidikan tradisional Islam lebih menumpukan perhatiannya terhadap ilmu-ilmu keagamaan semata-mata dengan mengabaikan ilmu-ilmu 1 Haji Rose De Yusof b. Ilmu pendidikan. latihan. Universiti Brunei Darussalam: Brunei Darussalam.

Ogos 1997 Dewan Budaya.. Dalam Ensiklopedi Columbia (1963) dualisme adalah suatu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada suatu benda atau perkara. Sedangkan “ismus” berfungsi membentuk kata nama bagi satu kata kerja.masalah masyarakat Islam rata-rata. ialah kita telah mewujudkan dualisme di antara ilmu wahyu atau naqliah dengan ilmu aqliah ataupun sciences. serta nilai-nilai yang membentuk budaya dan peradaban Barat. “Duo” memberi makna kata dua. tafsiran dualisme dalam pendidikan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syed Naquib al-Attas (1978) bahawa asal usul konsep dualisme terkandung dalam pandangan hidup tentang alam (world view). bukan sahaja di Malaysia. sistem dualisme dalam pendidikan merupakan penumpuan dan pemfokusan pendidikan yang menjurus hanya kepada satu aliran sahaja dalam sesebuah institusi pendidikan.3 Sementara itu. SEJARAH DUALISME Perkataan “dualisme” adalah gabungan dua perkataan dalam bahasa latin iaitu “dualis” atau “duo” dan “ismus” atau “isme”. dualisme ialah keadaan yang menjadi dua. 5 3 Majalah Tamadun . dan ia adalah satu sistem atau teori yang berdasarkan kepada dua prinsip yang menyatakan bahwa ada dua keadaan.moden. Dato’ Seri Najib Tun Razak ialah :".."4 Oleh yang demikian dapat disimpulkan bahawa. Rosnani Hashim (1996) menyatakan bahwa dualisme adalah dua fahaman yang memiliki asas dan landasan yang berbeza baik secara sejarah. Oleh kerana itu. Manakala sistem pendidikan moden hanya menitikberatkan ilmu-ilmu moden dengan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan". Disember 1995 4 3 . Asal idea ini pada hakikatnya merupakan doktrin falsafah dan metafizik yang lahir dari alam pemikiran para falsafah Barat dalam melihat ke dalam jiwa dan raga manusia. falsafah mahupun ideologi.

IMPLIKASI DUALISME DALAM PENDIDIKAN 5 Amin. 4 . iaitu sekolah umum yang mendapat sokongan pemerintah dan menjadi tanggungjawab bahagian pendidikan nasional dan madrasah. sekolah yang kurang mendapat perhatian dan menjadi tanggungjawab jabatan agama. yang berpendapat bahawa pemikiran adalah substansi nonfisik. Jiwa dan raga (mind-body) tidak saling berkaitan antara satu sama lain. fahaman dualisme ini melihat kepada fakta secara mendua.Gagasan tentang dualisme sebenarnya dapat dijejaki sejak zaman Plato dan Aristoteles yang memiliki pandangan berhubung dengan perasaan jiwa yang berkaitan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Dualisme yang dikenali secara umum ke hari ini diterapkan oleh René Descartes (1641). Pemerintah akhirnya menyelesaikan masalah dualisme ini dengan menjadikan beberapa madrasah kepada sekolah negeri kerana dengan sebab wujudnya suasana politik yang semakin berkembang dan meluas. Plato dan Aristoteles berpendapat bahawa "kecerdasan" seseorang merupakan bahagian dari fikiran atau jiwa yang tidak boleh diidentifikasikan atau dijelaskan dengan fizik. Oleh itu. Jadi. fenomena mental adalah non-fizik dan raga adalah fizik. dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Descartes adalah orang yang pertama kali memodifikasikan dualisme dan mengidentifikasikan dengan jelas pemikiran dengan kesedaran sebagai tempat kecerdasan. Akal dan materi adalah dua keadaan yang secara asalnya terpisah. secara ideologinya diciptakan adanya dualisme pendidikan. Baginya yang real itu adalah akal sebagai substansi yang berfikir (substance that think). Abdullah. 2003. pondok. Menyatukan kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum. Oleh yang demikian demikian. Yogyakarta: Suka Press IAIN Sunan Kalijaga.

Dualisme sistem dan pola pendidikan inilah telah mewarnai semua negara dan masyarakat islam. dan lain-lain. Dengan demikian sistem pendidikan tradisional akan berkembang secara beransur-ansur mengarah ke sisitem pendidikan moden. Sistem dualisme pendidikan yang dilaksanakan di negara ini memberi dua impak yang berbeza iaitu dari sudut kebaikan dan juga keburukan ke dalam masyarakat. hubungan antarabangsa dan sebagainya. kebudayaan. dengan mengasingkan sesuatu ilmu dengan ilmu yang lain dapat menjamin kemantapan penguasaan ilmu seseorang individu itu. sebagaimana yang dipelopori oleh Al-Afgani. Pada umumnya usaha pendidikan untuk memadukan antara kedua sistem tersebut telah diadakan. yang berorientasikan kepada ajaran Islam yang murni.com/dualisme3.6 Kelemahan Dualisme Dalam Pendidikan 6 http://sarjana. Oleh yang demikian.Tinjauan umum mendapati bahawa kemajuan sesebuah negara banyak dibangunkan oleh unsur-unsur pendidikan umum. Dan inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh para pemikir pembaharuan pendidikan. Samada dari segi ekonomi. Muhammad Abduh. pendidikan agama perlu diselaraskan dan dititikberatkan supaya semua perancangan dan tindakan dalam usaha membangunkan negara tidak menyimpang dan tidak menyalahi landasan yang telah ditetapkan oleh Syara’. Walaubagaimanapun sistem pendidikan dualisme ini sebenarnya lebih membawa kepada kesan negatif berbanding yang positif. dengan jalan memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan moden kedalam sistem pendidikan tradisional.tripod. sosial.html 5 . penumpuan yang jitu merupakan aspek utama yang perlu dititikberatkan. dan memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolahsekolah moden. Kelebihan Dualisme Dalam Pendidikan Untuk memastikan sesuatu ilmu itu dapat dikuasai dengan mendalam dan mantap oleh para penuntutnya. Walaubagaimanapun.

menyatakan sistem pendidikan dualisme antara sekolah-sekolah yang hanya memberikan pelajaran pengetahuan agama yang hanya melahirkan golongan ulama-ulama yang tidak mempunyai pengetahuan ilmu-ilmu moden.7 Golongan cendiakawan dan ilmuwan yang lahir dari dua sistem pendidikan yang didiskriminasikan ini juga akan saling bersaing antara satu sama lain. Persaingan yang wujud pula bukanlah dalam keadaan yang membina bahkan mungkin menjatuhkan sesama sendiri walaupun beragama Islam. Inilah yang akan menyebabkan konflik pemikiran yang tidak selari malah bertentangan dengan ajaran Islam. Penghalang Membina Jati Diri 7 ibid Ishak Ramly (2003).Secara globalnya. Sekumpulan manusia lebih cenderung ke arah akhirat dan sekumpulan manusia lagi lebih cenderung ke arah dunia.8 2. Muhammad Abduh. Manakala sekolah-sekolah moden pula mengeluarkan ahli-ahli dalam pelbagai bidang keilmuan dan kemahiran yang sedikit pengetahuan agamanya. Ishak Ramly (2003) juga menyatakan bahawa amalan kurikulum dualisme melahirkan individu yang mempunyai latar belakang premis orientasi yang berbeza dan akhirnya wujud manusia yang berbeza. Kualiti Masyarakat Tokoh pembaharuan Islam yang banyak berkecimpung dalam bidang pendidikan. impak yang negatif besar kemungkinan akan wujud melebihi kesan positif sekiranya diamalkan sistem dualisme ke dalam pendidikan. 1.PTS Publication Sdn. bukan dalam keadaan yang membina bahkan mungkin menjatuhkan sesama sendiri walaupun beragama Islam.Bhd: Kuala Lumpur 8 6 . Inilah Kurikulum Sekolah. Ini kerana golongan cendekiawan dan ilmuwan yang lahir dari dua sistem pendidikan yang didiskriminasikan ini akan saling bersaing antara satu sama lain.

keadaan seperti ini menghalang para belia membentuk jati diri yang utuh berpegang pada agama kerana pengaruh anasir seperti ini yang sangat kuat. 3. Namun. ia tidak bermakna ajaran Islam itu lemah atau tidak lengkap bagi mengatasi cabaran sezaman dan kerenah lingkungan. Penerbitan majalah dan akhbar hiburan yang langsung tidak mengambil kira kesensitifan lunaslunas agama. Tradisi ‘turath’ atau bercorak tradisi tidak dapat dikembangkan bagi menghubungi metodologi berfikir 9 Note from bear 7 . namun ianya tidak mampu mempengaruhi minda dan minat golongan belia kerana limpahan media cetak berunsur hiburan tanpa batasan itu. Keadaan itu hingga menyebabkan umat Islam menjadi pengguna kepada kekuatan tamadun Barat. Penulis. editor. para wartawan serta individu-individu yang terlibat dalam proses penerbitan majalah dan akhbar berkaitan isu ini tidak mementingkan batasan Syara’ dek sedikit cuma pengetahuan mereka tentang agama. ia akibat suburnya dualisme dan sekularisasi ilmu serta pendidikan yang menyebabkan ajaran Islam sebenar atau sepatutnya terpinggir.9 Situasi ini merupakan terhasil daripada golongan yang hanya mendapat pendidikan moden yangmana sedikit sahaja pengetahuan agamanya yang diperoleh melalui sistem pendidikan formal. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Oleh yang demikian. budaya berpasangan serta pergaulan bebas dikalangan remaja. Sidek Baba: “. Namun. Tidak dinafikan bahawa terdapat juga majalahmajalah serta akhbar-akhbar yang mengetengahkan unsur-unsur keIslaman.Pada hari ini wujud kebekuan ilmu dan tradisi berfikir yang amat ketara. malah tambah menggoyah dengan pemaparan gambargambar yang menjolok mata. lihat dari sudut media cetak dewasa ini. Bahkan ia langsung tidak menampakkan akan kecenderungan untuk mengutuhkan nilai dan peradaban yang sekian longgar. Kebekuan Ilmu Dualisme dalam pendidikan membawa kepada kebekuan ilmu. Sebagai contoh. Mereka belum mampu melepasi diri untuk menyumbang ke arah pembangunan tamadun umat manusia..Dualisme dalam pendidikan menjadi faktor penghalang kepada pembentukan jati diri golongan muda belia terutamanya.

Kedua-dua jenis pendidikan tersebut tidak disatupadukan sama sekali. sudah pasti mereka tidak mampu untuk menguruskan sesuatu perkara dengan baik.com/2009/06/al-quran-tidak-menolak-kebaikan-tradisi. Kemunduran Menurut Prof.W. 8 . Kurang ilmu boleh ditafsirkan sebagai individu dari aliran kebangsaan kurang mempunyai ilmu dalam bidang agama manakala individu dari sekolah aliran agama pula kurang mempunyai ilmu moden.html dicapai pada 17 September 2010 11 Zulina hassan (penulis). Apabila masing-masing saling kurang dalam penguasaan ilmu. 5. Dr Abdullah @ Alwi Hassan. Akibatnya tiada keseimbangan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Majalah i.bil 37 (November 2005). dua faktor utama yang menyebabkan umat Islam berada dalam kemunduran ialah kerana kurang ilmu dan lemah dari segi pengurusan. Kumpulan Karangkraf Sdn. Mementingkan Satu Aspek Pendidikan Ianya lebih menjurus kepada pendidikan agama ataupun lebih memfokus kepada pendidikan umum. Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Islam. Bhd: Selangor.blogspot. Universiti Malaya. Maka ini menyebabkan para pelajar hanya memperoleh ilmu berdasarkan teori barat semata-mata. fardhu ‘ain dan fardhu kifayah) tanpa sedikitpun mengambil berat 10 Sidek Baba (2009).kini yang lebih banyak menumpu kepada tradisi kajian dan fakta yang terputus dengan nilai tauhid dan nilai murni. 4.Kita Miskin Kerana Kurang Ilmu & Lemah Pengurusan. fiqh ibadat dan mu’amalat. Ramai dalam kalangan guru-guru kini tidak mengaitkan sesuatu pembelajaran itu dengan ciptaan Allah S.T.”10 Hal seperti ini juga dapat dilihat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi subjeksubjek selain daripada pendidikan Islam.11 Hal ini dilihat merupakan antara impak daripada dualisme dalam pendidikan di negara ini. Al-Quran Tidak Menolak Kebaikan Tradisi (atas talian) http://drsidekbaba. Mereka yang menceburi bidang pendidikan agama akan lebih mahir dalam bidang keagamaan (hukum hakam.

Ini penting untuk melahirkan generasi yang mampu melaksanakan peranan sebagai pemimpin dan berupaya berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mendatang. Tauhid sebagai paksi ilmu – meyedari hakikat kejadian manusia yang bertujuan beribadat kepada Allah. seimbang. 1985). diberi akal fikiran. ilmu pelengkap – pembinaan masyarakat. akhlak dan syariah. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Pendidikan bersepadu merupakan salah satu pendekatan yang perlu diambil untuk menyelesaikan isu dualisme dalam pendidikan. Pengisian ilmu – meliputi semua aspek bersandarkan sumber utama. Islamisasi Ilmu Pengetahuan Islamisasi Ilmu Pengetahuan merupakan satu lagi kaedah penyelesaian isu dualisme dalam pendidikan. geografi dan sebagainya akan mempunyai kemahiran dalam bidang masing-masing tetapi tidak dicampuri dengan ajaran Islam yang syumul dan kamil. Langkah pertama yang perlu dibuat ialah setiap 9 . Maka atas sebab itulah pendidikan agama dipisahkan daripada pendidikan umum secara keseluruhan memandangkan faktor perbezaan tersebut. Prinsip-prinsip Pendidikan Bersepadu seperti penciptaan manusia – diciptakan sebaikbaik kejadian. pengalaman dan pemikiran manusia berasaskan kawalan syarak(Abdul Halim Muhamad.terbahagi dua iaitu ilmu asas iaitu pembinaan kualiti peribadi manusia meliputi roh. sebaliknya pendidikan agama pula lebih banyak menguasai bidang ibadat dan hal ehwal akhirat. Pendidikan yang bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah disamping adanya integrasi disiplin-disiplin ilmu akal ke arah membina komuniti ummah dengan berteraskan akidah (Forum Pendidikan Bersepadu. ilmu perubatan. dinamik. Martabat ilmu . Ia merujuk kepada pendekatan pendidikan yang komprehensif. sains. Pendidikan umum (atau pendidikan sekular) dikatakan lebih tertumpu kepada hal ehwal urusan keduniaan. Manakala mereka yang mempelajari bidang pendidikan umum seperti ilmu matematik. akal dan jasad – akidah.maka akal dan jasmani perlulah disuburkan dengan sumber daya usaha.1984:12).keperluan pendidikan umum sebagai ilmu pengetahuan tambahan yang perlu ada bagi setiap individu. Kedua. Sumber ilmu – sumber utama (al-Quran dan al-Sunnah). relevan dan kontemporari sebagai pendekatan yang terbaik.

. Cumanya. Langkah ketiga. Dato’ Seri Dr. segala kurikulum yang dijalankan mestilah mempunyai hubungkait secara langsung dengan Falsafah Pendidikan Islam. Silibus dan tatacara perlaksanaan kursus ini yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan keselarasannya. mata pelajaran dan kursus yang ditawarkan bebas daripada anasir-anasir barat dan fahaman sekular yang bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. tiada sistem yang lebih unggul daripada pendidikan pondok (Azmi Omar.slideshare. masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran berbentuk keagamaan perlulah ditambah untuk memastikan keberkesanan penerapan nilai. Institusi pendidikan telah terbeban bahkan ianya juga ‘terjejas teruk’ akibat dari perspektif masyarakat kepada para pendidik yang semakin hari semakin menurun. Malang sekali. kita sememangnya tidak boleh lari daripada turut sama mengaitkan sistem pendidikan yang ada. 12 Sesungguhnya di dalam kita membincangkan permasalahan gejala sosial hari ini.net/realkamy/dualisme-pendidikan 10 . Langkah kedua. Saranan Perdana Menter. supaya kursus Tamadun Islam diperkenal dan dilaksanakan di IPT pada tahun 1993 yang lalu juga antara lain menunjukkan komitmen kerajaan untuk menghasilkan para intelek yang berilmu dan berakhlak. sama teruknya dengan penurunan kadar nilai mata wang negara. Tuan-tuan guru dihormati dan menjadi rujukan masyarakat. Perubahan sosial dalam institusi Pendidikan Islam sebelum kedatangan penjajah menjadi teras pendidikan masyarakat dan tonggak kepada pembangunan nasional. Namun begitu. sejak awal hingga kini masih wujud perbezaan 12 Tradisi dan Kemodenan dalam konteks Islam : http://www.mata pelajaran yang dipelajari mestilah dilihat dari kaca mata Islam di mana Al Quran dan Sunnah di jadikan panduan. 1993). Sikap lepas tangan sesetengah masyarakat tambah merumitkan lagi keadaan. Kecelaruan falsafah yang ada tambah mengeruhkan suasana. tidak kita nafikan bahawa komitmen pihak kerajaan untuk cuba memperbaiki keadaan. Pendekatan yang sedi ada pula perlu dikaji keberkesanannya. Ini dapat dilihat melalui penggubalan kurikulum bersepadu di peringkat sekolah rendah dan menengah. hendaklah dipastikan segala ilmu pengetahuan. Mahathir Mohamad. Pelajar diiktiraf oleh masyarakat dan tidak sukar meneruskan kehidupan samada kerjaya atau rumahtangga.

Masalah gejala sosial ini perlu ditangani segera kerana semakin hari ianya kelihatan semakin kronik. yang tidak hanya menumpukan pendidikan umum semata-mata bahkan diintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan sekular. (Berita Harian. (iii) Bidang matematik : al-Khawarizmi seorang ahli matematik ulung yang telah menulis sebuah buku bertajuk al-Jabrwa al-Muqabalah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan untuk mengajar di kebanyakan universiti Eropah. suara-suara rakyat tetap perlu diambil kira. dan mencipta kompas.dari segi tafsiran dan kefahaman terhadap perlaksanaan kursus itu di peringkat IPT. 8 Julai 1997). Kita tidak lagi boleh bertangguh. Beliau juga memperkenalkan teori asal usul angka serta ilmu aljabar (algebra) dengan menumpukan perhatian dalam bidang persamaan 11 . Oleh itu setiap lapisan masyarakat perlulah turut sama berganding bahu dalam usaha mencerahkan kembali ‘jerebu’ yang telah menyelubungi negara ini. Jika diimbas kembali sejarah ketamadunan Islam silam telah melahirkan banyak tokohtokoh ilmuwan Islam di zaman Bani Abbasiyah dan selepasnya. maka perlulah pihak-pihak yang bertanggungjawab segera mengorak langkah. Ibnu Rusyd seorang ahli sarjana Islam yang banyak menterjemahkan karya-karya Aristotle. misalnya . Namun begitu. Penghapusan dualisme ini adalah merupakan sesuatu yang melibatkan legislatif. Adalah tidak adil jika kita hanya bersikap menunding jari menyalahkan orang lain. Duduk berdiam diri tidak akan menguntungkan sesiapa. (i) Bidang Falsafah : al-Kindi yang menggabungkan falsafah dan pemikiran Yunani dengan falasafah dan pemikiran Islam. al-Farabi yang telah menghasilkan sebuah karya yang bertajuk Ihsan al-Mlum yang merupakan karya berbentuk politik berasaskan ajaran dan fahaman Plato dan Aristotle diadunkan dengan falsafah Islami. Jika telah kita kenal pasti dengan penghapusan dualisme dalam sistem pendidikan boleh menjernihkan keadaan. Umar Khayyam yang menghasilkan karya Al-Tarikh Al-Jalani yang membincangkan ilmu astronomi. (ii) Bidang astronomi dan astrologi : al-Biruni telah memperkenalkan Teori Auja iaitu teori jarak jauh dan dekat di antara sebuah planet daripada fokusnya. Ibu-bapa dan keluarga tidak boleh lari dari tanggungjawab mengawal institusi keluarga masing-masing. walau tidak dinafikan akan betapa besarnya pengaruh ‘pendidikan’ yang terbentang di luar rumah.

sakit jiwa dan peredaran darah dalam tubuh manusia. manusia mengamalkan keadilan dan keadilan membawa kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. al-Razi pula seorang tokoh ilmu perubatan moden berbangsa Parsi yang terkenal dalam bidang perubatan penyakit cacar dan campak. Ibnu Battutah seorang pengembara yang telah menganalisa kebudayaan masyarakat dunia dan telah mengembara dari Tawjah. Adalah diharapkan dengan pengislaman ilmu ini merupakan satu titik tolak dalam proses pengislaman dari segi politik. sinus dan kosinus dalam bidang trigonometri. biologi. al-Battani pula memperkenalkan teori tangen. Mereka sentiasa membawa slongan kemajuan umat. ekonomi dan sains kemanusian keseluruhannya. Afrika Utara ke India. Di 13 Dualisme Pendidikan(2008). bertanggungjawab dan disiplin yang tinggi. Asia Tenggara hingga ke China. iaitu berkenaan teknik pembedahan dan rawatan. Ibnu al-Nafis seorang pakar bedah yang terkenal di Damsyik dan menghasilkan buku pembedahan bertajuk al-Shamil Fil-Sinaat at-Tabib. serta telah berusaha menggabungkan falsafah dan teori sains. Dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sebenar.kuodratik. Sepanyol salah seorang tokoh pengembara Islam yang telah menghasilkan sebuah karya berjudul Rihlah Ibn Jubayr (catatan segala pengalaman dan peristiwa yang ditempuhi sepanjang dalam pelayarannya). dan menguasai bidang perubatan fizik. Generasi yang lahir dari pendidikan pengislaman ilmu adalah generasi yang mempunyai rasa tawadu’. (v) Bidang pelayaran dan pengembaraan : al-Masudi menghasilkan karya Muruj al-Dhabab menceritakan kehidupan masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu yang kemudiannya menjadi bahan penting dalam kajian antropologi dan sosiologi orang-orang Eropah. 12 . Ibnu Jubayr yang berasal dari Andalus. 13 Oleh kerana ilmu agama dan ilmu sains saling berkait rapat kerana mereka lahir dari sumber yang sama iaitu ilmu tuhan maka proses pengislaman ilmu amat penting supaya manusia dapat mengetahui cara untuk meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya yang sebenar dalam sistem kewujudan. kimia dan astronomi. (iv) Bidang perubatan : Ibnu Sina yang juga dikenali dengan Avicenna di Eropah telah mengemukakan teori mengenai perubatan sakit saraf.

Semuanya telah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadith sebagai perlembagaan Islam yang berharga hingga ke akhir zaman.W. Idea besar ini akan menjadi malap dan sulit apabila ia diambil dan dipermudahkan oleh pendukung-pendukung yang tidak berhati-hati dalam melaksanakannya.T dalam surah al-Maidah:48. Kejayaannya bergantung kepada kesediaan pihak pemimpin. Sebagaimana firman Allah S.                       13    . pengislaman ilmu masih bergiat lancar dan memerlukan sokongan dari semua pihak bagi menjayakannya. Sesungguhnya proses untuk melaksanakan dan menjayakan hasrat ini akan mengambil masa. Dalam keghairahan kita mengimport kolej-kolej swasta dan universiti-universiti dari luar negara. maka pihak yang berwajib perlulah mengawasi dan memerhati supaya proses pengislaman ilmu tidak terbantut dan terjejas disebabkan perkara tersebut. penggubal dasar. KESIMPULAN Kesimpulannya. usaha-usaha ke arah islamisasi ilmu di pusat-pusat pengajian tinggi di negara ini harus dikaji dari semasa ke semasa supaya keberkesannya terserlah seperti termaktub dalam gagasan awalnya. Kita berkeyakinan pengislaman ilmu merupakan satu titik tolak ke arah kebangkitan umat seterusnya membawa umat ini kepada ‘izzah. Oleh itu. Ertinya ilmu-ilmu yang ada di dunia ini selain daripada agama Islam pokok pangkalnya memang berasal daripada agama Islam itu sendiri. dan mempunyai hubungkait yang rapat antara satu sama lain.Malaysia. pendidik dan masyarakat dalam menghayati dan mengamali konsep pengislaman ilmu. pendidikan agama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Hadith adalah sebenarnya menjadi tunjang kepada semua pendidikan umum yang ada di dunia. Pengislaman ilmu ini haruslah bermula dari peringkat rendah hinggalah ke tahap pengajian tinggi.

tetapi ia hendak menguji kamu (dalam menjalankan) apa Yang telah disampaikan kepada kamu... Konferensi Pertama tentang pendidikan Muslim yang digelar oleh King Abdul Aziz juga ada menyatakan: “. Yang diperlukan sekarang ialah suatu sistem baru.”14 14 Ali Sobirin el-Muannatsy (2009)Kampus Hijau.umat Islam tidak akan bangkit jika sistem pendidikan tidak diubah dan segera dibaiki kelemahannya. dan kalau Allah menghendaki nescaya ia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu Dalam ugama Yang satu). bagi tiap-tiap umat Yang ada di antara kamu. Kalam Cinta Dari Tuhan. Kami jadikan (tetapkan) suatu syariat dan jalan ugama (yang wajib diikuti oleh masing-masing).                                            Mafhumny: dan Kami turunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) Dengan membawa kebenaran. maka ia akan memberitahu kamu apa Yang kamu berselisihan padanya. Percabangan sistem Islam dan sekular harus dilenyapkan dengan mengintegrasikan kedua-duanya ke dalam jiwa Islam secara total dan ideologi. dan janganlah Engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa Yang telah datang kepadamu dari kebenaran. maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah (kepadamu). Faruqi yang mula berkempen tentang Islamisasi pada tahun 1977 dalam satu persidangan yang berlangsung di Hotel Intercontinental Mekkah. oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan (beriman dan beramal soleh). kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya.Bhd:Kuala Lumpur 14 . Dualisme pendidikan Islam harus dihapuskan. untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab suci Yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Ismail R..PTS Litera Utama Sdn.

.gemaislam.Oleh yang demikian.com (dicapai pada 9September 2010) Tamadun Islam dalam Bidang Falsafah(2007). untuk menjamin perkembangan positif dari pelbagai aspek dalam sesebuah negara..pdf (dicapai pada 11September2010) 15 .my/content/view/111/3/.net/. Bibliografi Dualisme Pendidikan(2008). pendidikan berbentuk dualisme mesti diubah kepada pendidikan berbentuk bersepadu yang menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu moden.(atas talian)www.(atas talian) www./tamadun_islam_dalam_bidang_falsafah.mindamadani.

andalus.(atas talian) www.Dualisme dalam Sistem Pendidikan(2005).ppt (dicapai pada 11September 2010) 16 .sg/dpia/nota_pensyarah/SPI3_Minggu3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->