TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

215

´ 216 . that are valued within one or more cultural settings.DEFINISI ASAS ³An intelligence is the ability to solve problems. or to create products. atau mencipta barangan yang bernilai dalam lingkungan satu atau lebih latar budaya.´ .Howard Gardner ³Kecerdasan ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah.

Verbal .linguistik Naturalis Logik ± matematik Intrapersonal KECERDASAN PELBAGAI Muzik Interpersonal Kinestatik Visual ± ruang 217 .

saintifik dan penaakulan. Verbal ± linguistik Peka kepada bahasa. puisi 2. logik. rekod maklumat dalam graf dan lukis peta 218 . permainan bahasa. makna. diksi dan wacana. Logik ± matematik Memiliki pemikiran abstrak. permainan strategi.KECERDASAN PELBAGAI 1. analitis. ketepatan pengiraan. projek bacaan / penulisan.

4. membuat model 219 . menggunakan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. Muzik Peka kepada irama . nada. kuasa emosi dan organisasi kompleks bukan verbal. main peranan / lakonan. Kinestatik Pergerakan fizikal untuk berkomunikasi / mahir dengan objek dan objektif. menulis semula lirik. pergerakan.3.

 melukis dan mereka cipta. berinteraksi dan mempengaruhi orang lain. Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. projek berkumpulan. 220 . progaram rakan sebaya dan sumbang saran. konsep dan imej mental (pemikiran 3D). Visual ± ruang Berupaya membayangkan idea .5. 6.

refleksi diri dan projek kendiri / jurnal 8.7. flora dan fauna aktiviti luar kelas untuk pengajaran & pembelajaran. lawatan dan reka bentuk landskap.Naturalis Peka kepada alam sekitar. belajar kendiri. eksperimen sains. kemahuan dan matlamat diri secara kendiri. 221 .Intrapersonal Kebolehan memahami perasaan.

BAGAIMANA MELAKSANAKAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERINGKAT 1: PADANAN Kesedaran bahawa perlunya memadankan pengajaran dan pembelajaran dengan kecerdasan pelbagai murid PERINGKAT 3: PENINGKATAN PERINGKAT 2: PERCUBAAN Kaitan TKP dengan kemahiran berfikir untuk perkembangan murid Perancangan dan percubaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berasaskan TKP 222 .

Proses 4. Persekitaran 3. Perancangan 2.Peringkat 2 : PERCUBAAN 1. Penilaian 223 .

PERANCANGAN Bagaimana TKP boleh diaplikasikan ke dalam pengajaran dan pembelajaran seharian? Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran Contoh«« INTRAPERSONAL Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri? KINESTETIK Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti µhands-on¶? 224 .

PERSEKITARAN Guru memikirkan cara memaksimumkan potensi persekitaran terutama sekali keadaan di dalam bilik darjah ADAKAN STESEN KECERDASAN ‡ Setiap stesen mempunyai unsur kecerdasan tertentu seperti mengadakan flora dan fauna untuk stesen Naturalis ‡ Sudut diwujudkan mengikut tema atau kecerdasan secara bergilir untuk mengatasi kekangan ruang 225 .

murid yang cenderung kepada VerbalLinguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal LAWATAN LUAR Membawa murid keluar dari bilik darjah supaya mereka dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai masing-masing 226 .PERHIASAN BILIK DARJAH ‡ Hias bilik darjah dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan ‡ Contohnya.

JARINGAN Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran tematik 227 .PROSES Guru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TKP merentasi kurikulum. Lima model dicadangkan berdasarkan kesesuaian murid. mata pelajaran dan topik yang diajar 1. bilik darjah. SISIPAN Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung 2.

KESEPADUAN Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan 228 . JALINAN Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran 5. PERKONGSIAN Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran 3.PROSES 4.

PENILAIAN * Guru boleh menggunakan cara yang berbeza mengendalikan penilaian dengan cara yang dicadangkan dalam TKP * Murid haruslah dibenarkan memainkan peranan yang aktif dalam proses penilaian dari segi penggubalan dan penilaian kendiri dan rakan sebaya 229 .

folio. kaset dan penggambaran Penyelesaian masalah dan eksperimen Pemerhatian di stesen-stesen kecerdasan Berupaya membina soalan dengan tujuan dan objektif yang jelas serta berkebolehan mencari jawapan 230 . portfolio dan pameran JENIS PENILAIAN Persembahan.Projek dan produk Laporan. penyampaian dan demonstrasi Rakaman video.

Oleh itu. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. 231 .

232 .