TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

215

atau mencipta barangan yang bernilai dalam lingkungan satu atau lebih latar budaya. that are valued within one or more cultural settings.´ 216 . or to create products.´ .Howard Gardner ³Kecerdasan ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah.DEFINISI ASAS ³An intelligence is the ability to solve problems.

linguistik Naturalis Logik ± matematik Intrapersonal KECERDASAN PELBAGAI Muzik Interpersonal Kinestatik Visual ± ruang 217 .Verbal .

ketepatan pengiraan. analitis. Verbal ± linguistik Peka kepada bahasa. permainan bahasa. diksi dan wacana. puisi 2. makna. saintifik dan penaakulan. projek bacaan / penulisan.KECERDASAN PELBAGAI 1. logik. rekod maklumat dalam graf dan lukis peta 218 . Logik ± matematik Memiliki pemikiran abstrak. permainan strategi.

 main peranan / lakonan. pergerakan. menggunakan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. menulis semula lirik.3. Muzik Peka kepada irama . 4. Kinestatik Pergerakan fizikal untuk berkomunikasi / mahir dengan objek dan objektif. membuat model 219 . kuasa emosi dan organisasi kompleks bukan verbal. nada.

konsep dan imej mental (pemikiran 3D). Visual ± ruang Berupaya membayangkan idea . melukis dan mereka cipta.5. projek berkumpulan. Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. 220 . 6. progaram rakan sebaya dan sumbang saran. berinteraksi dan mempengaruhi orang lain.

 belajar kendiri.7. flora dan fauna aktiviti luar kelas untuk pengajaran & pembelajaran. refleksi diri dan projek kendiri / jurnal 8. eksperimen sains.Naturalis Peka kepada alam sekitar.Intrapersonal Kebolehan memahami perasaan. lawatan dan reka bentuk landskap. kemahuan dan matlamat diri secara kendiri. 221 .

BAGAIMANA MELAKSANAKAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERINGKAT 1: PADANAN Kesedaran bahawa perlunya memadankan pengajaran dan pembelajaran dengan kecerdasan pelbagai murid PERINGKAT 3: PENINGKATAN PERINGKAT 2: PERCUBAAN Kaitan TKP dengan kemahiran berfikir untuk perkembangan murid Perancangan dan percubaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berasaskan TKP 222 .

Persekitaran 3.Peringkat 2 : PERCUBAAN 1. Proses 4. Perancangan 2. Penilaian 223 .

PERANCANGAN Bagaimana TKP boleh diaplikasikan ke dalam pengajaran dan pembelajaran seharian? Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran Contoh«« INTRAPERSONAL Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri? KINESTETIK Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti µhands-on¶? 224 .

PERSEKITARAN Guru memikirkan cara memaksimumkan potensi persekitaran terutama sekali keadaan di dalam bilik darjah ADAKAN STESEN KECERDASAN ‡ Setiap stesen mempunyai unsur kecerdasan tertentu seperti mengadakan flora dan fauna untuk stesen Naturalis ‡ Sudut diwujudkan mengikut tema atau kecerdasan secara bergilir untuk mengatasi kekangan ruang 225 .

PERHIASAN BILIK DARJAH ‡ Hias bilik darjah dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan ‡ Contohnya. murid yang cenderung kepada VerbalLinguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal LAWATAN LUAR Membawa murid keluar dari bilik darjah supaya mereka dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai masing-masing 226 .

PROSES Guru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TKP merentasi kurikulum. SISIPAN Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung 2. JARINGAN Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran tematik 227 . mata pelajaran dan topik yang diajar 1. Lima model dicadangkan berdasarkan kesesuaian murid. bilik darjah.

KESEPADUAN Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan 228 . JALINAN Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran 5. PERKONGSIAN Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran 3.PROSES 4.

PENILAIAN * Guru boleh menggunakan cara yang berbeza mengendalikan penilaian dengan cara yang dicadangkan dalam TKP * Murid haruslah dibenarkan memainkan peranan yang aktif dalam proses penilaian dari segi penggubalan dan penilaian kendiri dan rakan sebaya 229 .

penyampaian dan demonstrasi Rakaman video. portfolio dan pameran JENIS PENILAIAN Persembahan.Projek dan produk Laporan. kaset dan penggambaran Penyelesaian masalah dan eksperimen Pemerhatian di stesen-stesen kecerdasan Berupaya membina soalan dengan tujuan dan objektif yang jelas serta berkebolehan mencari jawapan 230 . folio.

guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. 231 .Oleh itu.

232 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful