Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika dan Integriti dalam Sektor Awam  Kerajaan menyedari bahawa sektor awam merupakan

instrumen terpenting dalam pengurusan dan pentadbiran, penyampaian perkhidmatan dan pembangunan negara. Justeru, pembudayaan etika dan integriti mestilah pada setiap masa diterjemahkan dalam semua aspek pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sektor ini. Penerapan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni serta bersih daripada gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa perlu sentiasa diperkukuhkan dan menjadi am alan berterusan. Ke arah ini, Kerajaan telah memperkenal dan melancarkan pelbagai program bagi memantap dan mempertingkatkan nilai-nilai murni dan integriti perkhidmatan awam sejak kemerdekaan lagi. Walau bagaimanapun, usaha yang lebih terfokus dilaksanakan sejak tahuntahun 1980an. Tumpuan diberikan kepada penghayatan konsep 'Sersih, Cekap danAmanah', 'Penerapan Nilai-Nilai Islam', 'Sudaya Kerja Serkualiti', 'Kod Etika Kerja', 'Piaggam Pelanggan' dan 'ISO 9000'.  Di samping itu, bagi memastikan penguatkuasaan usaha pencegahan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa, Kerajaan melalui Parlimen telah meluluskan Akta Pencegah Rasuah, 1961, bagi menggantikan The Prevention of Corruption Ordinance 1950. Dalam tahun 1967, Sadan Pencegah Rasuah (SPR) telah ditubuhkan bertujuan menghapuskan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa. Dengan mengambil kira perkembangan dalam negeri dan antarabangsa, Akta ini kemudian disemak pada tahun 1971 dan seterusnya dimansuhkan serta digantikan dengan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Sejak penubuhannya sehingga kini, BPR telah memainkan peranan penting dalam memerangi rasuah, memelihara integriti pentadbiran Kerajaan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa.  Kerajaan juga telah menubuhkan Biro Pengaduan Awam (SPA) sebagai salah satu mekanisme dan saluran bagi orang ramai mengemukakan aduan mengenai salah tadbir, salahguna kuasa dan penyelewengan dalam perkhidmatan awam. Jabatan Audit Negara dibentuk untuk mengaudit Penyata Akaun Awam bagi memastikan pengurusan perbelanjaan, hasil dan aset Kerajaan dilaksanakan secara berhemah mengikut undangundang dan peraturan. Manakala Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) ditubuhkan, antara lain, sebagai peneraju pembaharuan pentadbiran dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang moden, cekap dan berkesan.  Bagi memantapkan keutuhan pengurusan dan pentadbiran, Kerajaan telah membentuk Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK), dengan meletakkan isu keutuhan atau integriti pengurusan Kerajaan sebagai fokus utamanya. Pad a masa ini Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Y.A.S. Perdana Menteri.  Langkah di peringkat Kerajaan Pusat ini telah disusuli dengan pembentukan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Dengan demikian keutuhan pengurusan bukan sahaja menangani isu integriti peringkat teratas, tetapi juga jentera pentadbiran pelbagai peringkat sehingga ke peringkat akar umbi.

terdiri daripada nilai yang sesuai dan relevan dengan kepakaran dan operasi organisasi berkenaan.  Selain daripada penekanan elemen etika dan integriti yang dinyatakan di atas. Prinsip ini menggariskan bagaimana para pegawai tersebut harus bertingkah laku dan bertanggungjawab terhadap para pelabur dan pihak berkepentingan yang lain. Kawalan Dalaman. ia juga bertujuan mengatasi masalah dan kelemahan khususnya dalam pengurusan kewangan. Ini adalah nilai induk bagi sesebuah organisasi yang beradab dan patut dihayati oleh setiap warga perkhidmatan awam. Tindakan Pengesanan dan Punitif. tetapi juga untuk sektor swasta dalam negeri beroperasi di pasaran global. serta Tindakan Pemulihan. Walau bagaimanapun. pelanggaran disiplin. Sistem dan Prosedur Kerja.  Sebagai suatu garis panduan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni. Kod Etika.  Salah satu masalah yang menjejaskan integriti sektor swasta ialah penglibatannya dengan gejala rasuah. Pengiktirafan. yakni nilai yang dibentuk dari bawah. iaitu Perundangan. benar. Sifat ekonomi Malaysia yang terbuka dan kemakmuran ekonomi selama beberapa dekad ini memberi peluang bukan sahaja kepada sektor swasta luar negara untuk beroperasi di negara ini. sistematik dan berterusan. Kerajaan telah mengenalpasti satu himpunan nilai teras sebagai panduan untuk dihayati dan dilaksanakan oleh penjawat sektor awam. Walau bagaimanapun. Objektif Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di semua peringkat ialah untuk memastikan bahawa jentera pentadbiran Kerajaan terus-menerus cekap. telus dan bersyukur. Kerajaan juga mengenalpasti nilai kembangan.  Terdapat lapan terma rujukan yang menjadi panduan JKP. menyeluruh. Selain itu. negeri dan daerah bertanggungjawab menerapkan nilainilai tersebut. yang akan mendukung pencapaian yang dituntut oleh nilai teras. Himpunan nilai teras itu ialah amanah. berdisiplin dan berpegang teguh kepada syarat keutuhan yang paling tinggi dengan berpandukan nilai-nilai murni. Sektor swasta kerap dilihat sebagai pemberi rasuah manakala penjawat awam dilihat sebagai penerima rasuah. gejala rasuah sama ada dalam bentuk . JKP merupakan suatu mekanisme yang berstruktur dengan pelaporan berkala bertujuan memantapkan lagi keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia secara dalaman. Mekanisme JKP yang ditubuhkan di peringkat Persekutuan. gejala rasuah. adil. beberapa peristiwa yang berlaku di peringkat dunia dan di dalam negeri dalam tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan betapa pentingnya tadbir urus terbaik dijadikan prinsip yang menjiwai syarikat serta membimbing perlakuan para pegawainya. Kod Etika Hakim (1994) dan Kod Etika Bagi Anggota-Anggota Pentadbiran (1997) juga telah digubal dan diguna pakai. penyelewengan dan salahguna kuasa. Pelbagai skandal dan penyelewengan yang melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan menunjukkan betapa pentingnya isu tadbir urus terbaik dilaksanakan. Isu utama mengenai integriti sektor swasta yang dititikberatkan dewasa ini ialah tadbir urus korporat. bijaksana. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Swasta  Sektor swasta adalah pemacu pembangunan dan penjana pertumbuhan ekonomi Malaysia. Nilai-nilai Murni dan Etika. Pad a masa yang sama.

Konvensyen ini mengharamkan tindakan menyogok oleh syarikat-syarikat tersebut. gejala jenayah korporat yang lain seperti penipuan telah menjejaskan kredibiliti dan integriti sektor tersebut di kalangan pelabur dan juga anggota masyarakat. Memandangkan betapa seriusnya masalah ini. syarikat terpaksa meningkatkan ketelusan dan pertanggungjawabannya. satu kod mengenai tadbir urus korporat yang dikenali sebagai Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) telah diterbitkan pad a Mac tahun 2000. usaha meningkatkan integriti sektor korporat menjadi amat penting. Pad a masa yang sama. Walau bagaimanapun. iaitu betapa pentingnya prinsip tadbir urus terbaik menjadi nadi dan jiwa sektor korporat. Mereka diwajibkan membuat laporan mengenai pelbagai perkara seperti yang dituntut oleh syarat penyenaraian. Dengan cara ini.  Namun begitu.memberi dan menerima juga berlaku dalam sektor swasta. integriti ditingkatkan dan kemakmuran ekonomi dapat dikekalkan. sektor swasta tidak mempunyai mekanisme yang sama.  Gejala-gejala di atas menegaskan satu hakikat pokok. Walaupun pad a mulanya MCCG tidak diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak swasta. Setakat ini masih belum terdapat tindakan undangundang yang cukup berkesan diambil oleh negara-negara penandatangan Konvensyen berkenaan terhadap pelbagai syarikat dan pegawai mereka yang memberi dan menerima rasuah. satu langkah positif telah diambil oleh Kementerian Kewangan dengan menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Tingkat Tinggi (High Level Finance Committee) pad a 1998 sejurus selepas krisis kewangan 1997. Sekiranya amalan terbaik ini tidak dipatuhi.  Setiap syarikat dalam Laporan Tahunan masing-masing dikehendaki memasukkan Kenyataan Mengenai Tadbir Urus Korporat yang melaporkan bagaimana prinsip-prinsip dalam kod MCCG diterapkan serta seta kat mana amalan terbaik dalam kod ini dipatuhi. iaitu Organization for Economic Cooperation Development (OECD) Anti-Bribery Convention telah ditandatangani oleh 35 buah negara pada 1999 untuk menangani dan mencegah amalan pemberian rasuah oleh syarikat multinasional dan meningkatkan integriti mereka.  Sementara Jawatankuasa Keutuhan pengurusan (JKP) merupakan mekanisme sektor awam untuk menangani isu etika dan integriti dalam perkhidmatan awam dan Kerajaan. Namun. satu konvensyen antarabangsa. usaha mence~ah gejala rasuah dalam sektor swasta masih tidak mencukupi.  Hasil inisiatif tersebut. . keadaan berubah sejak Januari 2001 apabila Malaysia Securities Exchange Berhad (MSEB) menguatkuasakan Revamped Listing Requirements dan menerimapakai kod ini. la juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penguatkuasaan oleh institusi yang berkuasa seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) ke atas sektor tersebut agar gejala semacam ini dapat dibendung. semua syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dituntut supaya bersifat telus dengan melakukan disclosures seperti yang dituntut dalam syarat penyenaraian atau Listing Requirements. Oalam syarat penyenaraian bagi syarikat. Justeru. MSEB tidak menjadikan kepatuhan pada prinsip dan amalan terbaik dalam MCCG sebagai syarat mandatori. maka syarikat diperlukan membuat penjelasan dan menerangkan amalan alternatif yang mereka laksanakan.

Juga. serta amalan pilihan raya dan demokrasi di Malaysia. Badan-badan profesional di Malaysia. serta cabaran globalisasi dan liberalisasi. Lembaga Arkitek Malaysia dan lain-lain mempunyai kod etika masingmasing yang perlu dipatuhi oleh pengamal profesion berkenaan.  Selain itu. Rukuniaga Malaysia menggariskan enam prinsip dalam urusan perniagaan iaitu: Berlaku benar dalam amalan perniagaan. Objektif pelan ini adalah untuk mewujudkan sistem kewangan yang berdaya saing. suatu mekanisme menyeluruh yang merangkumi semua sektor perlu dibentuk dan agenda integritinya dilaksanakan secara berkoordinasi. Majlis Peguam Malaysia. terdapat badan-badan lain di kalangan masyarakat sivil yang memantau pelaksanaan etika dalam beberapa bidang seperti hak asasi manusia. para pelajar institusi pengajian tinggi dalam profesion berdaftar seperti perubatan. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Lain  Sejumlah badan profesional dan badan bukan kerajaan (NGO) juga telah menggubal kod etika masing-masing untuk memastikan peningkatan etika dan integriti dalam organisasi mereka. Kesederhanaan tingkah laku dalam perniagaan. berdaya tahan dan dinamik dengan amalanamalan terbaik yang mampu memenuhi permintaan pengguna dan perniagaan yang semakin canggih. Saksama terhadap pelanggan. tidak menyeluruh. dan bergerak secara bersendirian tanpa sinergi semua sektor untuk melaksanakannya. pertubuhan perguruan.  Selain itu. Dalam sektor kewangan pult Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan Pelan Induk Ke Arah Masa pepan Yang Lebih Terjamin pada bulan Mac 2001. Bahkan. kejuruteraan dan undang-undang juga perlu mengikuti kursus etika sebagai syarat bagi mereka mendapat kelulusan dalam bidang itu dan menjadi pengamalnya. Persatuan Perubatan Malaysia. Oleh yang demikian. tadbir urus terbaik dan ketelusan. Lembaga Jurutera Malaysia. misalnya. persatuan pengguna. . Pelan induk ini memberikan hala tuju sistem kewangan bagi tempoh sepuluh tahun sehingga 2010. Persatuan Akauntan Bertauliah. masyarakat dan persekitaran. Bertanggungjawab kepada pelanggan. Kesemua ini menunjukkan bahawa kesedaran dan komitmen terhadap etika dan integriti di kalangan pelbagai sektor masyarakat Malaysia semakin meningkat. pertubuhan pemberi khidmat penjagaan dan pertubuhan alam sekitar juga telah menggubal kod etika mereka. satu himpunan etika dalam bidang perniagaan yang dikenali sebagai Rukuniaga Malaysia juga telah digubal dan diterimapakai oleh Kementerian Perdagangan Oalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sejak tahun 2002. dan Kesungguhan menjayakan perniagaan. Sistem ini juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Sebilangan syarikat telah menerima Rukuniaga Malaysia sebagai pedoman dalam urusan perniagaan mereka. Perlunya Satu Mekanisme Menyeluruh  Apa yang nyata daripada huraian di atas ialah usaha peningkatan etika dan integriti masih merupakan usaha yang tidak bersepadu. Berperikemanusiaan kepada semua insan.

Kerajaan menjangkakan beberapa sasaran penting yang digariskan oleh PIN akan tercapai. secara keseluruhannya perlu meningkatkan kefahaman dan komitmen mereka terhadap integriti . media. kesatuan sekerja. Kerjasama jentera politik dan pentadbiran. dan Kesediaan individu untuk berubah (sila lihat Gambarajah 4). pemantauan dan penilaian ke atas keberkesanan pelbagai program dan aktiviti itu. Komunikasi berkesan. Melalui pelaksanaan. Pendidikan berterusan dan berulang. wanita. parti politik. Faktor Penentu 2. Pencapaian pelbagai objektif Strategi dan Pelan Tindakan PIN bergantung kepada dinamika dan daya tahan gerakan pemantapan integriti serta keupayaannya meresap ke akar umbi sehingga menjadi gerakan rakyat. Matlamat yang jelas. pelbagai program dan aktiviti yang dicadangkan dalam Strategi dan Pelan Tindakan PIN akan dilaksanakan. Semua pihak iaitu Kerajaan. IIM adalah mekanisme yang mengkoordinasikan pelaksanaan PIN. suatu peranc.  Seiring dengan penggubalan PIN.ngan menyeluruh yang dikenali sebagai Pelan Integriti Nasional (PIN dibentuk dengan memberi fokus kepada matlamat pemantapan etika dan integriti serta membudayakan integriti di kalangan semua anggota masyarakat. Antara faktor kritikal bagi mencapai sasaran tersebut ialah: Kepimpinan berteladan. Kecukupan dan kecekapan sumber. Kerangka perundangan berkesan dan Kehakiman yang bebas. belia. pelajar dan golong an lain dalam masyarakat dari setiap pelusuk negara. Untuk tujuan itu. Dasar yang utuh. Kesimpulan Faktor penentu kejayaan. Kepimpinan Berteladan . Institut Integriti Malaysia (IIM) ditubuhkan. Pencapaian Sasaran 1. NGO. Pelan Integriti Nasional (PIN) dilaksanakan secara berperingkat dan tempoh 2004-2008 merupakan fasa pertama pelaksanaannya. institusi agama. Dalam tempoh ini. swasta. Persekitaran budaya yang kondusif.

menunjukkan teladan yang baik. Perkernbangan ini akan lebih terdorong lagi apabila tedapat penyelesaiaan terhadap kes-kes yang menarik perhatian umum. Oleh itu. komunikasi yang berkesan. Dasar yang Utuh dan Matlamat yang Jelas 4. berhemah serta mesra rakyat. Salah satu faktor yang boleh menyebabkan kegagalan mana-mana perancangan perubahan termasuk PIN ialah kegagalan berkomunikasi. Dengan dernikian ia akhirnya menjadi budaya individu dan masyarakat. penyelewengan dan salahguna kuasa pula semakin berkesan dan tidak dilakukan secara 'rnemilih bulu'. Pendekatan perundingan yang digunakan untuk menggubal PIN perlu diteruskan. sekaligus menggembleng kekuatan mereka untuk mencapai matlamat PIN. Pemimpin perlu menggubal dasar yang utuh dan menggariskan matlamat yang jelas. munasabah dan boleh dilaksanakan. Pencapaian sasaran PIN juga amat bergantung kepada pendidikan nilainilai murni secara berterusan dan berulang di kalangan pelbagai sektor dan lapisan masyarakat. berwawasan. 5. berpegang pada prinsip bersih. cekap dan amanah.3. Penggubalan dasar dan penetapan matlamat perlu mengambilkira pandangan dan cadangan pelbagai lapisan masyarakat dan sektor negara. Kepimpinan sedemikian mempunyai iltizam politik yang teguh. terfokus. Kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri ini dapat memberikan inspirasi kepada rakyat. Persekitaran yang kondusif bermaksud adanya suatu budaya di mana rakyat di merata tempat berminat mengenai etika dan integriti serta mengamalkannya. Persekitaran Budaya yang Kondusif 7. menetapkan sasaran yang jelas. dan mudah difahami amat penting. jelas. Penguatkuasaan terhadap gejala rasuah. Kepimpinan adalah antara faktor penentu terpenting bagi kejayaan PIN. Melalui cara ini nilai-nilai tersebut beransuransur dapat dihayati dan dilaksanakan sehingga menjadi sebahagian daripada kebiasaan hidup. Minat dan pengamalan ini akan terus berkembang apabila pemimpin menepati janjinya. Komunikasi Berkesan 6. Kerjasama Jentera Politik dan Pentadbiran .

Kerangka Perundangan Berkesan dan Kehakiman yang Bebas 9. badan kehakiman yang bebas yang menjamin keadilan dilaksanakan dengan cepat dan tepat tanpa gentar atau memihak adalah amat kritikal bagi meningkatkan keyakinan rakyat. Pemahaman. Kedua-dua ini menyurnbang kepada pencapaian sasaran PIN. Pada masa yang sama. Kerangka perundangan yang berkesan dan sesuai dengan perkembangan semasa sangat penting. individu berkenaan akan lebih komited kepada usaha meningkatkan amalan beretika. Koordinasi antara kedua-dua jentera tersebut. peranan individu sangat penting. sekaligus integriti. sumber kewangan dan teknologi moden yang mencukupi juga amat diperlukan. Kesemua ini membolehkan Malaysia secara teratur melangkah ke hadapan mencapai cita- . Kecukupan dan Kecekapan Sumber 10. Gerakan pemantapan integriti ialah suatu gagasan yang semakin menawanimaginasi pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. Dengan cara itu. Pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM) menjadi pendorong terbesar ke arah pencapaian matlamat gerakan pemantapan integriti. berkemahiran dan cekap. Pelbagai syarat kejayaan di atas masih perlu dilengkapi dengan sumber manusia yang terlatih. Kesediaan individu untuk Berubah 11. Sokongan padu dan kerjasarna jentera politik dan pentadbiran amat penting bagi menjayakan sasaran PIN. dan isyarat yang sama daripada mereka memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa bahawa keadaan sedang berubah ke arah menjadi semakin baik. Keinsafan mereka tentang perlunya kelemahan diri diatasi akan meningkatkan komitmen mereka untuk berubah. kesedaran dan pengetahuan individu mengenai nilai-nilai murni. yang dipupuk melalui pendidikan dan komunikasi berkesan akan menyumbang kepada gerakan pemantapan integriti. Selain itu. Dari segi pembinaan insan. Gerakan ini sedang menjadi suatu kekuatan masyarakat bagi mengurus kejayaan dan menangani kelemahan dengan berkesan. Kesimpulan 12.8.

gemilang dan terbilang. .cita menjadi sebuah masyarakat maju menurut acuan sendiri. serta membinanya menjadi lebih cemerlang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful