Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika dan Integriti dalam Sektor Awam  Kerajaan menyedari bahawa sektor awam merupakan

instrumen terpenting dalam pengurusan dan pentadbiran, penyampaian perkhidmatan dan pembangunan negara. Justeru, pembudayaan etika dan integriti mestilah pada setiap masa diterjemahkan dalam semua aspek pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sektor ini. Penerapan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni serta bersih daripada gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa perlu sentiasa diperkukuhkan dan menjadi am alan berterusan. Ke arah ini, Kerajaan telah memperkenal dan melancarkan pelbagai program bagi memantap dan mempertingkatkan nilai-nilai murni dan integriti perkhidmatan awam sejak kemerdekaan lagi. Walau bagaimanapun, usaha yang lebih terfokus dilaksanakan sejak tahuntahun 1980an. Tumpuan diberikan kepada penghayatan konsep 'Sersih, Cekap danAmanah', 'Penerapan Nilai-Nilai Islam', 'Sudaya Kerja Serkualiti', 'Kod Etika Kerja', 'Piaggam Pelanggan' dan 'ISO 9000'.  Di samping itu, bagi memastikan penguatkuasaan usaha pencegahan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa, Kerajaan melalui Parlimen telah meluluskan Akta Pencegah Rasuah, 1961, bagi menggantikan The Prevention of Corruption Ordinance 1950. Dalam tahun 1967, Sadan Pencegah Rasuah (SPR) telah ditubuhkan bertujuan menghapuskan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa. Dengan mengambil kira perkembangan dalam negeri dan antarabangsa, Akta ini kemudian disemak pada tahun 1971 dan seterusnya dimansuhkan serta digantikan dengan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Sejak penubuhannya sehingga kini, BPR telah memainkan peranan penting dalam memerangi rasuah, memelihara integriti pentadbiran Kerajaan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa.  Kerajaan juga telah menubuhkan Biro Pengaduan Awam (SPA) sebagai salah satu mekanisme dan saluran bagi orang ramai mengemukakan aduan mengenai salah tadbir, salahguna kuasa dan penyelewengan dalam perkhidmatan awam. Jabatan Audit Negara dibentuk untuk mengaudit Penyata Akaun Awam bagi memastikan pengurusan perbelanjaan, hasil dan aset Kerajaan dilaksanakan secara berhemah mengikut undangundang dan peraturan. Manakala Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) ditubuhkan, antara lain, sebagai peneraju pembaharuan pentadbiran dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang moden, cekap dan berkesan.  Bagi memantapkan keutuhan pengurusan dan pentadbiran, Kerajaan telah membentuk Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK), dengan meletakkan isu keutuhan atau integriti pengurusan Kerajaan sebagai fokus utamanya. Pad a masa ini Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Y.A.S. Perdana Menteri.  Langkah di peringkat Kerajaan Pusat ini telah disusuli dengan pembentukan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Dengan demikian keutuhan pengurusan bukan sahaja menangani isu integriti peringkat teratas, tetapi juga jentera pentadbiran pelbagai peringkat sehingga ke peringkat akar umbi.

benar.  Sebagai suatu garis panduan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni. tetapi juga untuk sektor swasta dalam negeri beroperasi di pasaran global. Tindakan Pengesanan dan Punitif. Isu utama mengenai integriti sektor swasta yang dititikberatkan dewasa ini ialah tadbir urus korporat. Pengiktirafan. JKP merupakan suatu mekanisme yang berstruktur dengan pelaporan berkala bertujuan memantapkan lagi keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia secara dalaman.  Selain daripada penekanan elemen etika dan integriti yang dinyatakan di atas. negeri dan daerah bertanggungjawab menerapkan nilainilai tersebut. Selain itu. penyelewengan dan salahguna kuasa. adil. Pad a masa yang sama. Kerajaan telah mengenalpasti satu himpunan nilai teras sebagai panduan untuk dihayati dan dilaksanakan oleh penjawat sektor awam. Himpunan nilai teras itu ialah amanah. beberapa peristiwa yang berlaku di peringkat dunia dan di dalam negeri dalam tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan betapa pentingnya tadbir urus terbaik dijadikan prinsip yang menjiwai syarikat serta membimbing perlakuan para pegawainya. Pelbagai skandal dan penyelewengan yang melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan menunjukkan betapa pentingnya isu tadbir urus terbaik dilaksanakan. Sektor swasta kerap dilihat sebagai pemberi rasuah manakala penjawat awam dilihat sebagai penerima rasuah. Prinsip ini menggariskan bagaimana para pegawai tersebut harus bertingkah laku dan bertanggungjawab terhadap para pelabur dan pihak berkepentingan yang lain. pelanggaran disiplin. Objektif Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di semua peringkat ialah untuk memastikan bahawa jentera pentadbiran Kerajaan terus-menerus cekap. yang akan mendukung pencapaian yang dituntut oleh nilai teras. telus dan bersyukur. yakni nilai yang dibentuk dari bawah. menyeluruh. serta Tindakan Pemulihan. ia juga bertujuan mengatasi masalah dan kelemahan khususnya dalam pengurusan kewangan. sistematik dan berterusan. gejala rasuah.  Salah satu masalah yang menjejaskan integriti sektor swasta ialah penglibatannya dengan gejala rasuah. Walau bagaimanapun. Sifat ekonomi Malaysia yang terbuka dan kemakmuran ekonomi selama beberapa dekad ini memberi peluang bukan sahaja kepada sektor swasta luar negara untuk beroperasi di negara ini. Walau bagaimanapun. terdiri daripada nilai yang sesuai dan relevan dengan kepakaran dan operasi organisasi berkenaan. Kod Etika Hakim (1994) dan Kod Etika Bagi Anggota-Anggota Pentadbiran (1997) juga telah digubal dan diguna pakai. Nilai-nilai Murni dan Etika. gejala rasuah sama ada dalam bentuk .  Terdapat lapan terma rujukan yang menjadi panduan JKP. bijaksana. Ini adalah nilai induk bagi sesebuah organisasi yang beradab dan patut dihayati oleh setiap warga perkhidmatan awam. Kod Etika. Sistem dan Prosedur Kerja. Mekanisme JKP yang ditubuhkan di peringkat Persekutuan. Kawalan Dalaman. Kerajaan juga mengenalpasti nilai kembangan. iaitu Perundangan. berdisiplin dan berpegang teguh kepada syarat keutuhan yang paling tinggi dengan berpandukan nilai-nilai murni. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Swasta  Sektor swasta adalah pemacu pembangunan dan penjana pertumbuhan ekonomi Malaysia.

gejala jenayah korporat yang lain seperti penipuan telah menjejaskan kredibiliti dan integriti sektor tersebut di kalangan pelabur dan juga anggota masyarakat. satu langkah positif telah diambil oleh Kementerian Kewangan dengan menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Tingkat Tinggi (High Level Finance Committee) pad a 1998 sejurus selepas krisis kewangan 1997. iaitu betapa pentingnya prinsip tadbir urus terbaik menjadi nadi dan jiwa sektor korporat. MSEB tidak menjadikan kepatuhan pada prinsip dan amalan terbaik dalam MCCG sebagai syarat mandatori.memberi dan menerima juga berlaku dalam sektor swasta.  Namun begitu.  Sementara Jawatankuasa Keutuhan pengurusan (JKP) merupakan mekanisme sektor awam untuk menangani isu etika dan integriti dalam perkhidmatan awam dan Kerajaan. Walaupun pad a mulanya MCCG tidak diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak swasta.  Setiap syarikat dalam Laporan Tahunan masing-masing dikehendaki memasukkan Kenyataan Mengenai Tadbir Urus Korporat yang melaporkan bagaimana prinsip-prinsip dalam kod MCCG diterapkan serta seta kat mana amalan terbaik dalam kod ini dipatuhi. syarikat terpaksa meningkatkan ketelusan dan pertanggungjawabannya. . Justeru.  Gejala-gejala di atas menegaskan satu hakikat pokok. Walau bagaimanapun. Memandangkan betapa seriusnya masalah ini. usaha meningkatkan integriti sektor korporat menjadi amat penting. satu konvensyen antarabangsa. Sekiranya amalan terbaik ini tidak dipatuhi. Dengan cara ini. Oalam syarat penyenaraian bagi syarikat. la juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penguatkuasaan oleh institusi yang berkuasa seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) ke atas sektor tersebut agar gejala semacam ini dapat dibendung. keadaan berubah sejak Januari 2001 apabila Malaysia Securities Exchange Berhad (MSEB) menguatkuasakan Revamped Listing Requirements dan menerimapakai kod ini. sektor swasta tidak mempunyai mekanisme yang sama. Setakat ini masih belum terdapat tindakan undangundang yang cukup berkesan diambil oleh negara-negara penandatangan Konvensyen berkenaan terhadap pelbagai syarikat dan pegawai mereka yang memberi dan menerima rasuah. usaha mence~ah gejala rasuah dalam sektor swasta masih tidak mencukupi. iaitu Organization for Economic Cooperation Development (OECD) Anti-Bribery Convention telah ditandatangani oleh 35 buah negara pada 1999 untuk menangani dan mencegah amalan pemberian rasuah oleh syarikat multinasional dan meningkatkan integriti mereka. Pad a masa yang sama. Konvensyen ini mengharamkan tindakan menyogok oleh syarikat-syarikat tersebut. Namun.  Hasil inisiatif tersebut. satu kod mengenai tadbir urus korporat yang dikenali sebagai Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) telah diterbitkan pad a Mac tahun 2000. semua syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dituntut supaya bersifat telus dengan melakukan disclosures seperti yang dituntut dalam syarat penyenaraian atau Listing Requirements. maka syarikat diperlukan membuat penjelasan dan menerangkan amalan alternatif yang mereka laksanakan. integriti ditingkatkan dan kemakmuran ekonomi dapat dikekalkan. Mereka diwajibkan membuat laporan mengenai pelbagai perkara seperti yang dituntut oleh syarat penyenaraian.

pertubuhan perguruan. Berperikemanusiaan kepada semua insan.  Selain itu. Perlunya Satu Mekanisme Menyeluruh  Apa yang nyata daripada huraian di atas ialah usaha peningkatan etika dan integriti masih merupakan usaha yang tidak bersepadu. Sistem ini juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Kesederhanaan tingkah laku dalam perniagaan. serta amalan pilihan raya dan demokrasi di Malaysia. kejuruteraan dan undang-undang juga perlu mengikuti kursus etika sebagai syarat bagi mereka mendapat kelulusan dalam bidang itu dan menjadi pengamalnya. Juga. persatuan pengguna. Rukuniaga Malaysia menggariskan enam prinsip dalam urusan perniagaan iaitu: Berlaku benar dalam amalan perniagaan. Saksama terhadap pelanggan. misalnya. tadbir urus terbaik dan ketelusan. Bertanggungjawab kepada pelanggan. Kesemua ini menunjukkan bahawa kesedaran dan komitmen terhadap etika dan integriti di kalangan pelbagai sektor masyarakat Malaysia semakin meningkat. Objektif pelan ini adalah untuk mewujudkan sistem kewangan yang berdaya saing. suatu mekanisme menyeluruh yang merangkumi semua sektor perlu dibentuk dan agenda integritinya dilaksanakan secara berkoordinasi. terdapat badan-badan lain di kalangan masyarakat sivil yang memantau pelaksanaan etika dalam beberapa bidang seperti hak asasi manusia. Lembaga Arkitek Malaysia dan lain-lain mempunyai kod etika masingmasing yang perlu dipatuhi oleh pengamal profesion berkenaan. dan Kesungguhan menjayakan perniagaan. Lembaga Jurutera Malaysia. pertubuhan pemberi khidmat penjagaan dan pertubuhan alam sekitar juga telah menggubal kod etika mereka. Persatuan Perubatan Malaysia. tidak menyeluruh. . Pelan induk ini memberikan hala tuju sistem kewangan bagi tempoh sepuluh tahun sehingga 2010. masyarakat dan persekitaran. Dalam sektor kewangan pult Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan Pelan Induk Ke Arah Masa pepan Yang Lebih Terjamin pada bulan Mac 2001. Bahkan. serta cabaran globalisasi dan liberalisasi. Sebilangan syarikat telah menerima Rukuniaga Malaysia sebagai pedoman dalam urusan perniagaan mereka.  Selain itu. berdaya tahan dan dinamik dengan amalanamalan terbaik yang mampu memenuhi permintaan pengguna dan perniagaan yang semakin canggih. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Lain  Sejumlah badan profesional dan badan bukan kerajaan (NGO) juga telah menggubal kod etika masing-masing untuk memastikan peningkatan etika dan integriti dalam organisasi mereka. satu himpunan etika dalam bidang perniagaan yang dikenali sebagai Rukuniaga Malaysia juga telah digubal dan diterimapakai oleh Kementerian Perdagangan Oalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sejak tahun 2002. Persatuan Akauntan Bertauliah. para pelajar institusi pengajian tinggi dalam profesion berdaftar seperti perubatan. Majlis Peguam Malaysia. dan bergerak secara bersendirian tanpa sinergi semua sektor untuk melaksanakannya. Oleh yang demikian. Badan-badan profesional di Malaysia.

Kerajaan menjangkakan beberapa sasaran penting yang digariskan oleh PIN akan tercapai. pelbagai program dan aktiviti yang dicadangkan dalam Strategi dan Pelan Tindakan PIN akan dilaksanakan. Pencapaian Sasaran 1. Dalam tempoh ini. Kepimpinan Berteladan . Kesimpulan Faktor penentu kejayaan. Untuk tujuan itu. suatu peranc. Institut Integriti Malaysia (IIM) ditubuhkan. Faktor Penentu 2. Semua pihak iaitu Kerajaan. wanita.ngan menyeluruh yang dikenali sebagai Pelan Integriti Nasional (PIN dibentuk dengan memberi fokus kepada matlamat pemantapan etika dan integriti serta membudayakan integriti di kalangan semua anggota masyarakat. Kerangka perundangan berkesan dan Kehakiman yang bebas.  Seiring dengan penggubalan PIN. Kerjasama jentera politik dan pentadbiran. dan Kesediaan individu untuk berubah (sila lihat Gambarajah 4). parti politik. belia. Antara faktor kritikal bagi mencapai sasaran tersebut ialah: Kepimpinan berteladan. institusi agama. NGO. Komunikasi berkesan. swasta. Kecukupan dan kecekapan sumber. Melalui pelaksanaan. Persekitaran budaya yang kondusif. Pelan Integriti Nasional (PIN) dilaksanakan secara berperingkat dan tempoh 2004-2008 merupakan fasa pertama pelaksanaannya. Pencapaian pelbagai objektif Strategi dan Pelan Tindakan PIN bergantung kepada dinamika dan daya tahan gerakan pemantapan integriti serta keupayaannya meresap ke akar umbi sehingga menjadi gerakan rakyat. Pendidikan berterusan dan berulang. media. Dasar yang utuh. pelajar dan golong an lain dalam masyarakat dari setiap pelusuk negara. IIM adalah mekanisme yang mengkoordinasikan pelaksanaan PIN. pemantauan dan penilaian ke atas keberkesanan pelbagai program dan aktiviti itu. secara keseluruhannya perlu meningkatkan kefahaman dan komitmen mereka terhadap integriti . Matlamat yang jelas. kesatuan sekerja.

Penguatkuasaan terhadap gejala rasuah.3. cekap dan amanah. jelas. Perkernbangan ini akan lebih terdorong lagi apabila tedapat penyelesaiaan terhadap kes-kes yang menarik perhatian umum. Melalui cara ini nilai-nilai tersebut beransuransur dapat dihayati dan dilaksanakan sehingga menjadi sebahagian daripada kebiasaan hidup. menetapkan sasaran yang jelas. dan mudah difahami amat penting. menunjukkan teladan yang baik. Pendekatan perundingan yang digunakan untuk menggubal PIN perlu diteruskan. sekaligus menggembleng kekuatan mereka untuk mencapai matlamat PIN. Persekitaran Budaya yang Kondusif 7. Komunikasi Berkesan 6. berwawasan. 5. Kerjasama Jentera Politik dan Pentadbiran . Kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri ini dapat memberikan inspirasi kepada rakyat. komunikasi yang berkesan. Kepimpinan sedemikian mempunyai iltizam politik yang teguh. berhemah serta mesra rakyat. Salah satu faktor yang boleh menyebabkan kegagalan mana-mana perancangan perubahan termasuk PIN ialah kegagalan berkomunikasi. Dasar yang Utuh dan Matlamat yang Jelas 4. penyelewengan dan salahguna kuasa pula semakin berkesan dan tidak dilakukan secara 'rnemilih bulu'. Oleh itu. Kepimpinan adalah antara faktor penentu terpenting bagi kejayaan PIN. Minat dan pengamalan ini akan terus berkembang apabila pemimpin menepati janjinya. Persekitaran yang kondusif bermaksud adanya suatu budaya di mana rakyat di merata tempat berminat mengenai etika dan integriti serta mengamalkannya. Penggubalan dasar dan penetapan matlamat perlu mengambilkira pandangan dan cadangan pelbagai lapisan masyarakat dan sektor negara. munasabah dan boleh dilaksanakan. Pemimpin perlu menggubal dasar yang utuh dan menggariskan matlamat yang jelas. Dengan dernikian ia akhirnya menjadi budaya individu dan masyarakat. Pencapaian sasaran PIN juga amat bergantung kepada pendidikan nilainilai murni secara berterusan dan berulang di kalangan pelbagai sektor dan lapisan masyarakat. berpegang pada prinsip bersih. terfokus.

Selain itu. Dengan cara itu. peranan individu sangat penting. Gerakan pemantapan integriti ialah suatu gagasan yang semakin menawanimaginasi pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. badan kehakiman yang bebas yang menjamin keadilan dilaksanakan dengan cepat dan tepat tanpa gentar atau memihak adalah amat kritikal bagi meningkatkan keyakinan rakyat. berkemahiran dan cekap. yang dipupuk melalui pendidikan dan komunikasi berkesan akan menyumbang kepada gerakan pemantapan integriti. Keinsafan mereka tentang perlunya kelemahan diri diatasi akan meningkatkan komitmen mereka untuk berubah. sumber kewangan dan teknologi moden yang mencukupi juga amat diperlukan. Kedua-dua ini menyurnbang kepada pencapaian sasaran PIN. Pada masa yang sama. Pemahaman. Pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM) menjadi pendorong terbesar ke arah pencapaian matlamat gerakan pemantapan integriti. Kesediaan individu untuk Berubah 11. Dari segi pembinaan insan. sekaligus integriti. dan isyarat yang sama daripada mereka memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa bahawa keadaan sedang berubah ke arah menjadi semakin baik. Kerangka Perundangan Berkesan dan Kehakiman yang Bebas 9. Kesemua ini membolehkan Malaysia secara teratur melangkah ke hadapan mencapai cita- .8. Koordinasi antara kedua-dua jentera tersebut. Kerangka perundangan yang berkesan dan sesuai dengan perkembangan semasa sangat penting. kesedaran dan pengetahuan individu mengenai nilai-nilai murni. Gerakan ini sedang menjadi suatu kekuatan masyarakat bagi mengurus kejayaan dan menangani kelemahan dengan berkesan. Sokongan padu dan kerjasarna jentera politik dan pentadbiran amat penting bagi menjayakan sasaran PIN. individu berkenaan akan lebih komited kepada usaha meningkatkan amalan beretika. Kesimpulan 12. Pelbagai syarat kejayaan di atas masih perlu dilengkapi dengan sumber manusia yang terlatih. Kecukupan dan Kecekapan Sumber 10.

cita menjadi sebuah masyarakat maju menurut acuan sendiri. gemilang dan terbilang. . serta membinanya menjadi lebih cemerlang.