Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika dan Integriti dalam Sektor Awam  Kerajaan menyedari bahawa sektor awam merupakan

instrumen terpenting dalam pengurusan dan pentadbiran, penyampaian perkhidmatan dan pembangunan negara. Justeru, pembudayaan etika dan integriti mestilah pada setiap masa diterjemahkan dalam semua aspek pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sektor ini. Penerapan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni serta bersih daripada gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa perlu sentiasa diperkukuhkan dan menjadi am alan berterusan. Ke arah ini, Kerajaan telah memperkenal dan melancarkan pelbagai program bagi memantap dan mempertingkatkan nilai-nilai murni dan integriti perkhidmatan awam sejak kemerdekaan lagi. Walau bagaimanapun, usaha yang lebih terfokus dilaksanakan sejak tahuntahun 1980an. Tumpuan diberikan kepada penghayatan konsep 'Sersih, Cekap danAmanah', 'Penerapan Nilai-Nilai Islam', 'Sudaya Kerja Serkualiti', 'Kod Etika Kerja', 'Piaggam Pelanggan' dan 'ISO 9000'.  Di samping itu, bagi memastikan penguatkuasaan usaha pencegahan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa, Kerajaan melalui Parlimen telah meluluskan Akta Pencegah Rasuah, 1961, bagi menggantikan The Prevention of Corruption Ordinance 1950. Dalam tahun 1967, Sadan Pencegah Rasuah (SPR) telah ditubuhkan bertujuan menghapuskan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa. Dengan mengambil kira perkembangan dalam negeri dan antarabangsa, Akta ini kemudian disemak pada tahun 1971 dan seterusnya dimansuhkan serta digantikan dengan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Sejak penubuhannya sehingga kini, BPR telah memainkan peranan penting dalam memerangi rasuah, memelihara integriti pentadbiran Kerajaan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa.  Kerajaan juga telah menubuhkan Biro Pengaduan Awam (SPA) sebagai salah satu mekanisme dan saluran bagi orang ramai mengemukakan aduan mengenai salah tadbir, salahguna kuasa dan penyelewengan dalam perkhidmatan awam. Jabatan Audit Negara dibentuk untuk mengaudit Penyata Akaun Awam bagi memastikan pengurusan perbelanjaan, hasil dan aset Kerajaan dilaksanakan secara berhemah mengikut undangundang dan peraturan. Manakala Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) ditubuhkan, antara lain, sebagai peneraju pembaharuan pentadbiran dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang moden, cekap dan berkesan.  Bagi memantapkan keutuhan pengurusan dan pentadbiran, Kerajaan telah membentuk Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK), dengan meletakkan isu keutuhan atau integriti pengurusan Kerajaan sebagai fokus utamanya. Pad a masa ini Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Y.A.S. Perdana Menteri.  Langkah di peringkat Kerajaan Pusat ini telah disusuli dengan pembentukan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Dengan demikian keutuhan pengurusan bukan sahaja menangani isu integriti peringkat teratas, tetapi juga jentera pentadbiran pelbagai peringkat sehingga ke peringkat akar umbi.

 Sebagai suatu garis panduan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni. pelanggaran disiplin. Kerajaan telah mengenalpasti satu himpunan nilai teras sebagai panduan untuk dihayati dan dilaksanakan oleh penjawat sektor awam. yang akan mendukung pencapaian yang dituntut oleh nilai teras. serta Tindakan Pemulihan. yakni nilai yang dibentuk dari bawah. Walau bagaimanapun. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Swasta  Sektor swasta adalah pemacu pembangunan dan penjana pertumbuhan ekonomi Malaysia. Kawalan Dalaman. telus dan bersyukur. benar. gejala rasuah sama ada dalam bentuk . gejala rasuah.  Selain daripada penekanan elemen etika dan integriti yang dinyatakan di atas. Isu utama mengenai integriti sektor swasta yang dititikberatkan dewasa ini ialah tadbir urus korporat. beberapa peristiwa yang berlaku di peringkat dunia dan di dalam negeri dalam tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan betapa pentingnya tadbir urus terbaik dijadikan prinsip yang menjiwai syarikat serta membimbing perlakuan para pegawainya. negeri dan daerah bertanggungjawab menerapkan nilainilai tersebut. Objektif Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di semua peringkat ialah untuk memastikan bahawa jentera pentadbiran Kerajaan terus-menerus cekap. Kod Etika. Pelbagai skandal dan penyelewengan yang melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan menunjukkan betapa pentingnya isu tadbir urus terbaik dilaksanakan.  Salah satu masalah yang menjejaskan integriti sektor swasta ialah penglibatannya dengan gejala rasuah. sistematik dan berterusan. Ini adalah nilai induk bagi sesebuah organisasi yang beradab dan patut dihayati oleh setiap warga perkhidmatan awam. ia juga bertujuan mengatasi masalah dan kelemahan khususnya dalam pengurusan kewangan. Kod Etika Hakim (1994) dan Kod Etika Bagi Anggota-Anggota Pentadbiran (1997) juga telah digubal dan diguna pakai. menyeluruh. Prinsip ini menggariskan bagaimana para pegawai tersebut harus bertingkah laku dan bertanggungjawab terhadap para pelabur dan pihak berkepentingan yang lain. terdiri daripada nilai yang sesuai dan relevan dengan kepakaran dan operasi organisasi berkenaan.  Terdapat lapan terma rujukan yang menjadi panduan JKP. adil. Walau bagaimanapun. Himpunan nilai teras itu ialah amanah. Nilai-nilai Murni dan Etika. penyelewengan dan salahguna kuasa. Tindakan Pengesanan dan Punitif. berdisiplin dan berpegang teguh kepada syarat keutuhan yang paling tinggi dengan berpandukan nilai-nilai murni. bijaksana. Pengiktirafan. tetapi juga untuk sektor swasta dalam negeri beroperasi di pasaran global. Mekanisme JKP yang ditubuhkan di peringkat Persekutuan. Sistem dan Prosedur Kerja. Selain itu. Pad a masa yang sama. JKP merupakan suatu mekanisme yang berstruktur dengan pelaporan berkala bertujuan memantapkan lagi keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia secara dalaman. iaitu Perundangan. Sifat ekonomi Malaysia yang terbuka dan kemakmuran ekonomi selama beberapa dekad ini memberi peluang bukan sahaja kepada sektor swasta luar negara untuk beroperasi di negara ini. Sektor swasta kerap dilihat sebagai pemberi rasuah manakala penjawat awam dilihat sebagai penerima rasuah. Kerajaan juga mengenalpasti nilai kembangan.

 Sementara Jawatankuasa Keutuhan pengurusan (JKP) merupakan mekanisme sektor awam untuk menangani isu etika dan integriti dalam perkhidmatan awam dan Kerajaan.  Namun begitu. Oalam syarat penyenaraian bagi syarikat. la juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penguatkuasaan oleh institusi yang berkuasa seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) ke atas sektor tersebut agar gejala semacam ini dapat dibendung. gejala jenayah korporat yang lain seperti penipuan telah menjejaskan kredibiliti dan integriti sektor tersebut di kalangan pelabur dan juga anggota masyarakat. Walaupun pad a mulanya MCCG tidak diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak swasta. Setakat ini masih belum terdapat tindakan undangundang yang cukup berkesan diambil oleh negara-negara penandatangan Konvensyen berkenaan terhadap pelbagai syarikat dan pegawai mereka yang memberi dan menerima rasuah. Sekiranya amalan terbaik ini tidak dipatuhi. Konvensyen ini mengharamkan tindakan menyogok oleh syarikat-syarikat tersebut.  Setiap syarikat dalam Laporan Tahunan masing-masing dikehendaki memasukkan Kenyataan Mengenai Tadbir Urus Korporat yang melaporkan bagaimana prinsip-prinsip dalam kod MCCG diterapkan serta seta kat mana amalan terbaik dalam kod ini dipatuhi. Mereka diwajibkan membuat laporan mengenai pelbagai perkara seperti yang dituntut oleh syarat penyenaraian. integriti ditingkatkan dan kemakmuran ekonomi dapat dikekalkan. iaitu Organization for Economic Cooperation Development (OECD) Anti-Bribery Convention telah ditandatangani oleh 35 buah negara pada 1999 untuk menangani dan mencegah amalan pemberian rasuah oleh syarikat multinasional dan meningkatkan integriti mereka. satu kod mengenai tadbir urus korporat yang dikenali sebagai Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) telah diterbitkan pad a Mac tahun 2000. semua syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dituntut supaya bersifat telus dengan melakukan disclosures seperti yang dituntut dalam syarat penyenaraian atau Listing Requirements. satu konvensyen antarabangsa. usaha meningkatkan integriti sektor korporat menjadi amat penting. Dengan cara ini. syarikat terpaksa meningkatkan ketelusan dan pertanggungjawabannya.memberi dan menerima juga berlaku dalam sektor swasta. Memandangkan betapa seriusnya masalah ini. Justeru. MSEB tidak menjadikan kepatuhan pada prinsip dan amalan terbaik dalam MCCG sebagai syarat mandatori.  Hasil inisiatif tersebut. Walau bagaimanapun. . keadaan berubah sejak Januari 2001 apabila Malaysia Securities Exchange Berhad (MSEB) menguatkuasakan Revamped Listing Requirements dan menerimapakai kod ini. Pad a masa yang sama. usaha mence~ah gejala rasuah dalam sektor swasta masih tidak mencukupi.  Gejala-gejala di atas menegaskan satu hakikat pokok. maka syarikat diperlukan membuat penjelasan dan menerangkan amalan alternatif yang mereka laksanakan. iaitu betapa pentingnya prinsip tadbir urus terbaik menjadi nadi dan jiwa sektor korporat. Namun. satu langkah positif telah diambil oleh Kementerian Kewangan dengan menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Tingkat Tinggi (High Level Finance Committee) pad a 1998 sejurus selepas krisis kewangan 1997. sektor swasta tidak mempunyai mekanisme yang sama.

Pelan induk ini memberikan hala tuju sistem kewangan bagi tempoh sepuluh tahun sehingga 2010. Sistem ini juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Berperikemanusiaan kepada semua insan. para pelajar institusi pengajian tinggi dalam profesion berdaftar seperti perubatan. serta cabaran globalisasi dan liberalisasi. Juga. masyarakat dan persekitaran. Bahkan. kejuruteraan dan undang-undang juga perlu mengikuti kursus etika sebagai syarat bagi mereka mendapat kelulusan dalam bidang itu dan menjadi pengamalnya. Sebilangan syarikat telah menerima Rukuniaga Malaysia sebagai pedoman dalam urusan perniagaan mereka. persatuan pengguna.  Selain itu. dan bergerak secara bersendirian tanpa sinergi semua sektor untuk melaksanakannya. Kesemua ini menunjukkan bahawa kesedaran dan komitmen terhadap etika dan integriti di kalangan pelbagai sektor masyarakat Malaysia semakin meningkat. serta amalan pilihan raya dan demokrasi di Malaysia. Persatuan Akauntan Bertauliah. pertubuhan pemberi khidmat penjagaan dan pertubuhan alam sekitar juga telah menggubal kod etika mereka. pertubuhan perguruan. tadbir urus terbaik dan ketelusan. terdapat badan-badan lain di kalangan masyarakat sivil yang memantau pelaksanaan etika dalam beberapa bidang seperti hak asasi manusia. Badan-badan profesional di Malaysia. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Lain  Sejumlah badan profesional dan badan bukan kerajaan (NGO) juga telah menggubal kod etika masing-masing untuk memastikan peningkatan etika dan integriti dalam organisasi mereka. Rukuniaga Malaysia menggariskan enam prinsip dalam urusan perniagaan iaitu: Berlaku benar dalam amalan perniagaan. . Objektif pelan ini adalah untuk mewujudkan sistem kewangan yang berdaya saing. Saksama terhadap pelanggan. berdaya tahan dan dinamik dengan amalanamalan terbaik yang mampu memenuhi permintaan pengguna dan perniagaan yang semakin canggih. Oleh yang demikian. Majlis Peguam Malaysia. Lembaga Arkitek Malaysia dan lain-lain mempunyai kod etika masingmasing yang perlu dipatuhi oleh pengamal profesion berkenaan. Kesederhanaan tingkah laku dalam perniagaan. suatu mekanisme menyeluruh yang merangkumi semua sektor perlu dibentuk dan agenda integritinya dilaksanakan secara berkoordinasi. Perlunya Satu Mekanisme Menyeluruh  Apa yang nyata daripada huraian di atas ialah usaha peningkatan etika dan integriti masih merupakan usaha yang tidak bersepadu. satu himpunan etika dalam bidang perniagaan yang dikenali sebagai Rukuniaga Malaysia juga telah digubal dan diterimapakai oleh Kementerian Perdagangan Oalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sejak tahun 2002. misalnya. Persatuan Perubatan Malaysia.  Selain itu. dan Kesungguhan menjayakan perniagaan. Lembaga Jurutera Malaysia. tidak menyeluruh. Dalam sektor kewangan pult Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan Pelan Induk Ke Arah Masa pepan Yang Lebih Terjamin pada bulan Mac 2001. Bertanggungjawab kepada pelanggan.

pelbagai program dan aktiviti yang dicadangkan dalam Strategi dan Pelan Tindakan PIN akan dilaksanakan. Kepimpinan Berteladan . belia. pelajar dan golong an lain dalam masyarakat dari setiap pelusuk negara.ngan menyeluruh yang dikenali sebagai Pelan Integriti Nasional (PIN dibentuk dengan memberi fokus kepada matlamat pemantapan etika dan integriti serta membudayakan integriti di kalangan semua anggota masyarakat. Pencapaian pelbagai objektif Strategi dan Pelan Tindakan PIN bergantung kepada dinamika dan daya tahan gerakan pemantapan integriti serta keupayaannya meresap ke akar umbi sehingga menjadi gerakan rakyat. parti politik. wanita. Dalam tempoh ini. Matlamat yang jelas. Pendidikan berterusan dan berulang. Semua pihak iaitu Kerajaan. Pelan Integriti Nasional (PIN) dilaksanakan secara berperingkat dan tempoh 2004-2008 merupakan fasa pertama pelaksanaannya. Kesimpulan Faktor penentu kejayaan. Komunikasi berkesan. Persekitaran budaya yang kondusif. Melalui pelaksanaan. Institut Integriti Malaysia (IIM) ditubuhkan. Kerjasama jentera politik dan pentadbiran. Antara faktor kritikal bagi mencapai sasaran tersebut ialah: Kepimpinan berteladan. Kerangka perundangan berkesan dan Kehakiman yang bebas. NGO. dan Kesediaan individu untuk berubah (sila lihat Gambarajah 4). IIM adalah mekanisme yang mengkoordinasikan pelaksanaan PIN. media. pemantauan dan penilaian ke atas keberkesanan pelbagai program dan aktiviti itu. Kerajaan menjangkakan beberapa sasaran penting yang digariskan oleh PIN akan tercapai. swasta.  Seiring dengan penggubalan PIN. Kecukupan dan kecekapan sumber. Faktor Penentu 2. institusi agama. suatu peranc. Dasar yang utuh. Untuk tujuan itu. secara keseluruhannya perlu meningkatkan kefahaman dan komitmen mereka terhadap integriti . Pencapaian Sasaran 1. kesatuan sekerja.

Dasar yang Utuh dan Matlamat yang Jelas 4. Oleh itu. Pendekatan perundingan yang digunakan untuk menggubal PIN perlu diteruskan. Komunikasi Berkesan 6. terfokus. menetapkan sasaran yang jelas. Salah satu faktor yang boleh menyebabkan kegagalan mana-mana perancangan perubahan termasuk PIN ialah kegagalan berkomunikasi. Perkernbangan ini akan lebih terdorong lagi apabila tedapat penyelesaiaan terhadap kes-kes yang menarik perhatian umum. Penggubalan dasar dan penetapan matlamat perlu mengambilkira pandangan dan cadangan pelbagai lapisan masyarakat dan sektor negara.3. Persekitaran Budaya yang Kondusif 7. Pencapaian sasaran PIN juga amat bergantung kepada pendidikan nilainilai murni secara berterusan dan berulang di kalangan pelbagai sektor dan lapisan masyarakat. 5. Melalui cara ini nilai-nilai tersebut beransuransur dapat dihayati dan dilaksanakan sehingga menjadi sebahagian daripada kebiasaan hidup. berpegang pada prinsip bersih. Dengan dernikian ia akhirnya menjadi budaya individu dan masyarakat. Penguatkuasaan terhadap gejala rasuah. menunjukkan teladan yang baik. Pemimpin perlu menggubal dasar yang utuh dan menggariskan matlamat yang jelas. Kepimpinan adalah antara faktor penentu terpenting bagi kejayaan PIN. Kerjasama Jentera Politik dan Pentadbiran . Kepimpinan sedemikian mempunyai iltizam politik yang teguh. Persekitaran yang kondusif bermaksud adanya suatu budaya di mana rakyat di merata tempat berminat mengenai etika dan integriti serta mengamalkannya. jelas. komunikasi yang berkesan. Kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri ini dapat memberikan inspirasi kepada rakyat. berwawasan. sekaligus menggembleng kekuatan mereka untuk mencapai matlamat PIN. penyelewengan dan salahguna kuasa pula semakin berkesan dan tidak dilakukan secara 'rnemilih bulu'. munasabah dan boleh dilaksanakan. berhemah serta mesra rakyat. cekap dan amanah. Minat dan pengamalan ini akan terus berkembang apabila pemimpin menepati janjinya. dan mudah difahami amat penting.

Kecukupan dan Kecekapan Sumber 10. Kerangka perundangan yang berkesan dan sesuai dengan perkembangan semasa sangat penting. Pelbagai syarat kejayaan di atas masih perlu dilengkapi dengan sumber manusia yang terlatih. Selain itu. badan kehakiman yang bebas yang menjamin keadilan dilaksanakan dengan cepat dan tepat tanpa gentar atau memihak adalah amat kritikal bagi meningkatkan keyakinan rakyat. Kedua-dua ini menyurnbang kepada pencapaian sasaran PIN. kesedaran dan pengetahuan individu mengenai nilai-nilai murni. Kerangka Perundangan Berkesan dan Kehakiman yang Bebas 9. Dari segi pembinaan insan. Pemahaman. Koordinasi antara kedua-dua jentera tersebut. sekaligus integriti. peranan individu sangat penting. Kesemua ini membolehkan Malaysia secara teratur melangkah ke hadapan mencapai cita- . Sokongan padu dan kerjasarna jentera politik dan pentadbiran amat penting bagi menjayakan sasaran PIN. Dengan cara itu. Kesediaan individu untuk Berubah 11. Pada masa yang sama. individu berkenaan akan lebih komited kepada usaha meningkatkan amalan beretika. yang dipupuk melalui pendidikan dan komunikasi berkesan akan menyumbang kepada gerakan pemantapan integriti.8. Gerakan ini sedang menjadi suatu kekuatan masyarakat bagi mengurus kejayaan dan menangani kelemahan dengan berkesan. Kesimpulan 12. Gerakan pemantapan integriti ialah suatu gagasan yang semakin menawanimaginasi pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. dan isyarat yang sama daripada mereka memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa bahawa keadaan sedang berubah ke arah menjadi semakin baik. berkemahiran dan cekap. Pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM) menjadi pendorong terbesar ke arah pencapaian matlamat gerakan pemantapan integriti. Keinsafan mereka tentang perlunya kelemahan diri diatasi akan meningkatkan komitmen mereka untuk berubah. sumber kewangan dan teknologi moden yang mencukupi juga amat diperlukan.

serta membinanya menjadi lebih cemerlang.cita menjadi sebuah masyarakat maju menurut acuan sendiri. gemilang dan terbilang. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful