P. 1
Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika Dan Integriti Dalam Sektor Awam

Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika Dan Integriti Dalam Sektor Awam

|Views: 3,933|Likes:
Published by shamakka

More info:

Published by: shamakka on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2015

pdf

text

original

Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika dan Integriti dalam Sektor Awam  Kerajaan menyedari bahawa sektor awam merupakan

instrumen terpenting dalam pengurusan dan pentadbiran, penyampaian perkhidmatan dan pembangunan negara. Justeru, pembudayaan etika dan integriti mestilah pada setiap masa diterjemahkan dalam semua aspek pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sektor ini. Penerapan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni serta bersih daripada gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa perlu sentiasa diperkukuhkan dan menjadi am alan berterusan. Ke arah ini, Kerajaan telah memperkenal dan melancarkan pelbagai program bagi memantap dan mempertingkatkan nilai-nilai murni dan integriti perkhidmatan awam sejak kemerdekaan lagi. Walau bagaimanapun, usaha yang lebih terfokus dilaksanakan sejak tahuntahun 1980an. Tumpuan diberikan kepada penghayatan konsep 'Sersih, Cekap danAmanah', 'Penerapan Nilai-Nilai Islam', 'Sudaya Kerja Serkualiti', 'Kod Etika Kerja', 'Piaggam Pelanggan' dan 'ISO 9000'.  Di samping itu, bagi memastikan penguatkuasaan usaha pencegahan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa, Kerajaan melalui Parlimen telah meluluskan Akta Pencegah Rasuah, 1961, bagi menggantikan The Prevention of Corruption Ordinance 1950. Dalam tahun 1967, Sadan Pencegah Rasuah (SPR) telah ditubuhkan bertujuan menghapuskan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa. Dengan mengambil kira perkembangan dalam negeri dan antarabangsa, Akta ini kemudian disemak pada tahun 1971 dan seterusnya dimansuhkan serta digantikan dengan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Sejak penubuhannya sehingga kini, BPR telah memainkan peranan penting dalam memerangi rasuah, memelihara integriti pentadbiran Kerajaan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa.  Kerajaan juga telah menubuhkan Biro Pengaduan Awam (SPA) sebagai salah satu mekanisme dan saluran bagi orang ramai mengemukakan aduan mengenai salah tadbir, salahguna kuasa dan penyelewengan dalam perkhidmatan awam. Jabatan Audit Negara dibentuk untuk mengaudit Penyata Akaun Awam bagi memastikan pengurusan perbelanjaan, hasil dan aset Kerajaan dilaksanakan secara berhemah mengikut undangundang dan peraturan. Manakala Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) ditubuhkan, antara lain, sebagai peneraju pembaharuan pentadbiran dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang moden, cekap dan berkesan.  Bagi memantapkan keutuhan pengurusan dan pentadbiran, Kerajaan telah membentuk Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK), dengan meletakkan isu keutuhan atau integriti pengurusan Kerajaan sebagai fokus utamanya. Pad a masa ini Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Y.A.S. Perdana Menteri.  Langkah di peringkat Kerajaan Pusat ini telah disusuli dengan pembentukan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Dengan demikian keutuhan pengurusan bukan sahaja menangani isu integriti peringkat teratas, tetapi juga jentera pentadbiran pelbagai peringkat sehingga ke peringkat akar umbi.

sistematik dan berterusan. Isu utama mengenai integriti sektor swasta yang dititikberatkan dewasa ini ialah tadbir urus korporat. iaitu Perundangan. gejala rasuah. yakni nilai yang dibentuk dari bawah. Kerajaan juga mengenalpasti nilai kembangan. adil. Pengiktirafan. tetapi juga untuk sektor swasta dalam negeri beroperasi di pasaran global.  Sebagai suatu garis panduan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni. Objektif Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di semua peringkat ialah untuk memastikan bahawa jentera pentadbiran Kerajaan terus-menerus cekap. gejala rasuah sama ada dalam bentuk . negeri dan daerah bertanggungjawab menerapkan nilainilai tersebut. yang akan mendukung pencapaian yang dituntut oleh nilai teras. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Swasta  Sektor swasta adalah pemacu pembangunan dan penjana pertumbuhan ekonomi Malaysia. terdiri daripada nilai yang sesuai dan relevan dengan kepakaran dan operasi organisasi berkenaan.  Selain daripada penekanan elemen etika dan integriti yang dinyatakan di atas. Walau bagaimanapun. Pelbagai skandal dan penyelewengan yang melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan menunjukkan betapa pentingnya isu tadbir urus terbaik dilaksanakan. Mekanisme JKP yang ditubuhkan di peringkat Persekutuan. Sifat ekonomi Malaysia yang terbuka dan kemakmuran ekonomi selama beberapa dekad ini memberi peluang bukan sahaja kepada sektor swasta luar negara untuk beroperasi di negara ini. ia juga bertujuan mengatasi masalah dan kelemahan khususnya dalam pengurusan kewangan. JKP merupakan suatu mekanisme yang berstruktur dengan pelaporan berkala bertujuan memantapkan lagi keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia secara dalaman. Selain itu. bijaksana. menyeluruh. Prinsip ini menggariskan bagaimana para pegawai tersebut harus bertingkah laku dan bertanggungjawab terhadap para pelabur dan pihak berkepentingan yang lain. Kerajaan telah mengenalpasti satu himpunan nilai teras sebagai panduan untuk dihayati dan dilaksanakan oleh penjawat sektor awam. Tindakan Pengesanan dan Punitif. Kod Etika. berdisiplin dan berpegang teguh kepada syarat keutuhan yang paling tinggi dengan berpandukan nilai-nilai murni.  Salah satu masalah yang menjejaskan integriti sektor swasta ialah penglibatannya dengan gejala rasuah. Sistem dan Prosedur Kerja. penyelewengan dan salahguna kuasa. Kawalan Dalaman. Walau bagaimanapun. Pad a masa yang sama. Sektor swasta kerap dilihat sebagai pemberi rasuah manakala penjawat awam dilihat sebagai penerima rasuah. serta Tindakan Pemulihan. telus dan bersyukur. beberapa peristiwa yang berlaku di peringkat dunia dan di dalam negeri dalam tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan betapa pentingnya tadbir urus terbaik dijadikan prinsip yang menjiwai syarikat serta membimbing perlakuan para pegawainya.  Terdapat lapan terma rujukan yang menjadi panduan JKP. pelanggaran disiplin. Nilai-nilai Murni dan Etika. benar. Ini adalah nilai induk bagi sesebuah organisasi yang beradab dan patut dihayati oleh setiap warga perkhidmatan awam. Himpunan nilai teras itu ialah amanah. Kod Etika Hakim (1994) dan Kod Etika Bagi Anggota-Anggota Pentadbiran (1997) juga telah digubal dan diguna pakai.

Namun. . maka syarikat diperlukan membuat penjelasan dan menerangkan amalan alternatif yang mereka laksanakan.  Namun begitu. Walau bagaimanapun.  Hasil inisiatif tersebut. Pad a masa yang sama.  Gejala-gejala di atas menegaskan satu hakikat pokok. Memandangkan betapa seriusnya masalah ini.  Setiap syarikat dalam Laporan Tahunan masing-masing dikehendaki memasukkan Kenyataan Mengenai Tadbir Urus Korporat yang melaporkan bagaimana prinsip-prinsip dalam kod MCCG diterapkan serta seta kat mana amalan terbaik dalam kod ini dipatuhi. iaitu betapa pentingnya prinsip tadbir urus terbaik menjadi nadi dan jiwa sektor korporat. la juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penguatkuasaan oleh institusi yang berkuasa seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) ke atas sektor tersebut agar gejala semacam ini dapat dibendung. usaha mence~ah gejala rasuah dalam sektor swasta masih tidak mencukupi. Oalam syarat penyenaraian bagi syarikat. Sekiranya amalan terbaik ini tidak dipatuhi. Mereka diwajibkan membuat laporan mengenai pelbagai perkara seperti yang dituntut oleh syarat penyenaraian. satu konvensyen antarabangsa. integriti ditingkatkan dan kemakmuran ekonomi dapat dikekalkan. MSEB tidak menjadikan kepatuhan pada prinsip dan amalan terbaik dalam MCCG sebagai syarat mandatori. keadaan berubah sejak Januari 2001 apabila Malaysia Securities Exchange Berhad (MSEB) menguatkuasakan Revamped Listing Requirements dan menerimapakai kod ini. usaha meningkatkan integriti sektor korporat menjadi amat penting. Dengan cara ini. semua syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dituntut supaya bersifat telus dengan melakukan disclosures seperti yang dituntut dalam syarat penyenaraian atau Listing Requirements. syarikat terpaksa meningkatkan ketelusan dan pertanggungjawabannya. Setakat ini masih belum terdapat tindakan undangundang yang cukup berkesan diambil oleh negara-negara penandatangan Konvensyen berkenaan terhadap pelbagai syarikat dan pegawai mereka yang memberi dan menerima rasuah. gejala jenayah korporat yang lain seperti penipuan telah menjejaskan kredibiliti dan integriti sektor tersebut di kalangan pelabur dan juga anggota masyarakat.  Sementara Jawatankuasa Keutuhan pengurusan (JKP) merupakan mekanisme sektor awam untuk menangani isu etika dan integriti dalam perkhidmatan awam dan Kerajaan. satu langkah positif telah diambil oleh Kementerian Kewangan dengan menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Tingkat Tinggi (High Level Finance Committee) pad a 1998 sejurus selepas krisis kewangan 1997. iaitu Organization for Economic Cooperation Development (OECD) Anti-Bribery Convention telah ditandatangani oleh 35 buah negara pada 1999 untuk menangani dan mencegah amalan pemberian rasuah oleh syarikat multinasional dan meningkatkan integriti mereka. satu kod mengenai tadbir urus korporat yang dikenali sebagai Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) telah diterbitkan pad a Mac tahun 2000. Walaupun pad a mulanya MCCG tidak diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak swasta. Justeru. Konvensyen ini mengharamkan tindakan menyogok oleh syarikat-syarikat tersebut. sektor swasta tidak mempunyai mekanisme yang sama.memberi dan menerima juga berlaku dalam sektor swasta.

Lembaga Jurutera Malaysia. terdapat badan-badan lain di kalangan masyarakat sivil yang memantau pelaksanaan etika dalam beberapa bidang seperti hak asasi manusia. Perlunya Satu Mekanisme Menyeluruh  Apa yang nyata daripada huraian di atas ialah usaha peningkatan etika dan integriti masih merupakan usaha yang tidak bersepadu. dan Kesungguhan menjayakan perniagaan. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Lain  Sejumlah badan profesional dan badan bukan kerajaan (NGO) juga telah menggubal kod etika masing-masing untuk memastikan peningkatan etika dan integriti dalam organisasi mereka. pertubuhan pemberi khidmat penjagaan dan pertubuhan alam sekitar juga telah menggubal kod etika mereka. Dalam sektor kewangan pult Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan Pelan Induk Ke Arah Masa pepan Yang Lebih Terjamin pada bulan Mac 2001. Saksama terhadap pelanggan. Kesemua ini menunjukkan bahawa kesedaran dan komitmen terhadap etika dan integriti di kalangan pelbagai sektor masyarakat Malaysia semakin meningkat. tadbir urus terbaik dan ketelusan. satu himpunan etika dalam bidang perniagaan yang dikenali sebagai Rukuniaga Malaysia juga telah digubal dan diterimapakai oleh Kementerian Perdagangan Oalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sejak tahun 2002. Objektif pelan ini adalah untuk mewujudkan sistem kewangan yang berdaya saing. tidak menyeluruh. Persatuan Perubatan Malaysia. Sistem ini juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Juga. pertubuhan perguruan. serta amalan pilihan raya dan demokrasi di Malaysia. Majlis Peguam Malaysia. Berperikemanusiaan kepada semua insan. serta cabaran globalisasi dan liberalisasi. kejuruteraan dan undang-undang juga perlu mengikuti kursus etika sebagai syarat bagi mereka mendapat kelulusan dalam bidang itu dan menjadi pengamalnya. masyarakat dan persekitaran. persatuan pengguna. Badan-badan profesional di Malaysia. suatu mekanisme menyeluruh yang merangkumi semua sektor perlu dibentuk dan agenda integritinya dilaksanakan secara berkoordinasi. Bahkan. Rukuniaga Malaysia menggariskan enam prinsip dalam urusan perniagaan iaitu: Berlaku benar dalam amalan perniagaan. para pelajar institusi pengajian tinggi dalam profesion berdaftar seperti perubatan. Oleh yang demikian. misalnya. dan bergerak secara bersendirian tanpa sinergi semua sektor untuk melaksanakannya.  Selain itu. Sebilangan syarikat telah menerima Rukuniaga Malaysia sebagai pedoman dalam urusan perniagaan mereka. . Persatuan Akauntan Bertauliah. Bertanggungjawab kepada pelanggan. Kesederhanaan tingkah laku dalam perniagaan.  Selain itu. Lembaga Arkitek Malaysia dan lain-lain mempunyai kod etika masingmasing yang perlu dipatuhi oleh pengamal profesion berkenaan. Pelan induk ini memberikan hala tuju sistem kewangan bagi tempoh sepuluh tahun sehingga 2010. berdaya tahan dan dinamik dengan amalanamalan terbaik yang mampu memenuhi permintaan pengguna dan perniagaan yang semakin canggih.

Komunikasi berkesan. Kerjasama jentera politik dan pentadbiran. IIM adalah mekanisme yang mengkoordinasikan pelaksanaan PIN. Pencapaian pelbagai objektif Strategi dan Pelan Tindakan PIN bergantung kepada dinamika dan daya tahan gerakan pemantapan integriti serta keupayaannya meresap ke akar umbi sehingga menjadi gerakan rakyat. Persekitaran budaya yang kondusif. Pencapaian Sasaran 1. institusi agama. Kecukupan dan kecekapan sumber. kesatuan sekerja. dan Kesediaan individu untuk berubah (sila lihat Gambarajah 4). secara keseluruhannya perlu meningkatkan kefahaman dan komitmen mereka terhadap integriti . Semua pihak iaitu Kerajaan. pelbagai program dan aktiviti yang dicadangkan dalam Strategi dan Pelan Tindakan PIN akan dilaksanakan. Matlamat yang jelas. pelajar dan golong an lain dalam masyarakat dari setiap pelusuk negara. Pelan Integriti Nasional (PIN) dilaksanakan secara berperingkat dan tempoh 2004-2008 merupakan fasa pertama pelaksanaannya. Kerangka perundangan berkesan dan Kehakiman yang bebas. Faktor Penentu 2. wanita. media. NGO. Pendidikan berterusan dan berulang. Kerajaan menjangkakan beberapa sasaran penting yang digariskan oleh PIN akan tercapai. swasta. Antara faktor kritikal bagi mencapai sasaran tersebut ialah: Kepimpinan berteladan. Kepimpinan Berteladan . Dalam tempoh ini. Melalui pelaksanaan.ngan menyeluruh yang dikenali sebagai Pelan Integriti Nasional (PIN dibentuk dengan memberi fokus kepada matlamat pemantapan etika dan integriti serta membudayakan integriti di kalangan semua anggota masyarakat. parti politik.  Seiring dengan penggubalan PIN. pemantauan dan penilaian ke atas keberkesanan pelbagai program dan aktiviti itu. suatu peranc. Untuk tujuan itu. Dasar yang utuh. belia. Kesimpulan Faktor penentu kejayaan. Institut Integriti Malaysia (IIM) ditubuhkan.

cekap dan amanah. Pendekatan perundingan yang digunakan untuk menggubal PIN perlu diteruskan. jelas. menetapkan sasaran yang jelas. munasabah dan boleh dilaksanakan. Kerjasama Jentera Politik dan Pentadbiran .3. menunjukkan teladan yang baik. terfokus. berpegang pada prinsip bersih. Kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri ini dapat memberikan inspirasi kepada rakyat. berwawasan. Perkernbangan ini akan lebih terdorong lagi apabila tedapat penyelesaiaan terhadap kes-kes yang menarik perhatian umum. Dengan dernikian ia akhirnya menjadi budaya individu dan masyarakat. dan mudah difahami amat penting. sekaligus menggembleng kekuatan mereka untuk mencapai matlamat PIN. Pemimpin perlu menggubal dasar yang utuh dan menggariskan matlamat yang jelas. komunikasi yang berkesan. Pencapaian sasaran PIN juga amat bergantung kepada pendidikan nilainilai murni secara berterusan dan berulang di kalangan pelbagai sektor dan lapisan masyarakat. Komunikasi Berkesan 6. Dasar yang Utuh dan Matlamat yang Jelas 4. Melalui cara ini nilai-nilai tersebut beransuransur dapat dihayati dan dilaksanakan sehingga menjadi sebahagian daripada kebiasaan hidup. berhemah serta mesra rakyat. Salah satu faktor yang boleh menyebabkan kegagalan mana-mana perancangan perubahan termasuk PIN ialah kegagalan berkomunikasi. Kepimpinan adalah antara faktor penentu terpenting bagi kejayaan PIN. 5. Penggubalan dasar dan penetapan matlamat perlu mengambilkira pandangan dan cadangan pelbagai lapisan masyarakat dan sektor negara. Kepimpinan sedemikian mempunyai iltizam politik yang teguh. Persekitaran yang kondusif bermaksud adanya suatu budaya di mana rakyat di merata tempat berminat mengenai etika dan integriti serta mengamalkannya. Minat dan pengamalan ini akan terus berkembang apabila pemimpin menepati janjinya. Penguatkuasaan terhadap gejala rasuah. penyelewengan dan salahguna kuasa pula semakin berkesan dan tidak dilakukan secara 'rnemilih bulu'. Oleh itu. Persekitaran Budaya yang Kondusif 7.

Gerakan ini sedang menjadi suatu kekuatan masyarakat bagi mengurus kejayaan dan menangani kelemahan dengan berkesan. dan isyarat yang sama daripada mereka memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa bahawa keadaan sedang berubah ke arah menjadi semakin baik. Pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM) menjadi pendorong terbesar ke arah pencapaian matlamat gerakan pemantapan integriti. Kesimpulan 12. kesedaran dan pengetahuan individu mengenai nilai-nilai murni. Keinsafan mereka tentang perlunya kelemahan diri diatasi akan meningkatkan komitmen mereka untuk berubah. Kerangka Perundangan Berkesan dan Kehakiman yang Bebas 9. berkemahiran dan cekap. Kesediaan individu untuk Berubah 11. Dari segi pembinaan insan. Koordinasi antara kedua-dua jentera tersebut. badan kehakiman yang bebas yang menjamin keadilan dilaksanakan dengan cepat dan tepat tanpa gentar atau memihak adalah amat kritikal bagi meningkatkan keyakinan rakyat. peranan individu sangat penting. Selain itu. Gerakan pemantapan integriti ialah suatu gagasan yang semakin menawanimaginasi pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. Pemahaman. individu berkenaan akan lebih komited kepada usaha meningkatkan amalan beretika. Dengan cara itu. Kerangka perundangan yang berkesan dan sesuai dengan perkembangan semasa sangat penting. Pelbagai syarat kejayaan di atas masih perlu dilengkapi dengan sumber manusia yang terlatih. Kecukupan dan Kecekapan Sumber 10. yang dipupuk melalui pendidikan dan komunikasi berkesan akan menyumbang kepada gerakan pemantapan integriti. sumber kewangan dan teknologi moden yang mencukupi juga amat diperlukan. sekaligus integriti.8. Kesemua ini membolehkan Malaysia secara teratur melangkah ke hadapan mencapai cita- . Pada masa yang sama. Kedua-dua ini menyurnbang kepada pencapaian sasaran PIN. Sokongan padu dan kerjasarna jentera politik dan pentadbiran amat penting bagi menjayakan sasaran PIN.

.cita menjadi sebuah masyarakat maju menurut acuan sendiri. gemilang dan terbilang. serta membinanya menjadi lebih cemerlang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->