Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika dan Integriti dalam Sektor Awam  Kerajaan menyedari bahawa sektor awam merupakan

instrumen terpenting dalam pengurusan dan pentadbiran, penyampaian perkhidmatan dan pembangunan negara. Justeru, pembudayaan etika dan integriti mestilah pada setiap masa diterjemahkan dalam semua aspek pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sektor ini. Penerapan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni serta bersih daripada gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa perlu sentiasa diperkukuhkan dan menjadi am alan berterusan. Ke arah ini, Kerajaan telah memperkenal dan melancarkan pelbagai program bagi memantap dan mempertingkatkan nilai-nilai murni dan integriti perkhidmatan awam sejak kemerdekaan lagi. Walau bagaimanapun, usaha yang lebih terfokus dilaksanakan sejak tahuntahun 1980an. Tumpuan diberikan kepada penghayatan konsep 'Sersih, Cekap danAmanah', 'Penerapan Nilai-Nilai Islam', 'Sudaya Kerja Serkualiti', 'Kod Etika Kerja', 'Piaggam Pelanggan' dan 'ISO 9000'.  Di samping itu, bagi memastikan penguatkuasaan usaha pencegahan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa, Kerajaan melalui Parlimen telah meluluskan Akta Pencegah Rasuah, 1961, bagi menggantikan The Prevention of Corruption Ordinance 1950. Dalam tahun 1967, Sadan Pencegah Rasuah (SPR) telah ditubuhkan bertujuan menghapuskan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa. Dengan mengambil kira perkembangan dalam negeri dan antarabangsa, Akta ini kemudian disemak pada tahun 1971 dan seterusnya dimansuhkan serta digantikan dengan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Sejak penubuhannya sehingga kini, BPR telah memainkan peranan penting dalam memerangi rasuah, memelihara integriti pentadbiran Kerajaan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa.  Kerajaan juga telah menubuhkan Biro Pengaduan Awam (SPA) sebagai salah satu mekanisme dan saluran bagi orang ramai mengemukakan aduan mengenai salah tadbir, salahguna kuasa dan penyelewengan dalam perkhidmatan awam. Jabatan Audit Negara dibentuk untuk mengaudit Penyata Akaun Awam bagi memastikan pengurusan perbelanjaan, hasil dan aset Kerajaan dilaksanakan secara berhemah mengikut undangundang dan peraturan. Manakala Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) ditubuhkan, antara lain, sebagai peneraju pembaharuan pentadbiran dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang moden, cekap dan berkesan.  Bagi memantapkan keutuhan pengurusan dan pentadbiran, Kerajaan telah membentuk Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK), dengan meletakkan isu keutuhan atau integriti pengurusan Kerajaan sebagai fokus utamanya. Pad a masa ini Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Y.A.S. Perdana Menteri.  Langkah di peringkat Kerajaan Pusat ini telah disusuli dengan pembentukan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Dengan demikian keutuhan pengurusan bukan sahaja menangani isu integriti peringkat teratas, tetapi juga jentera pentadbiran pelbagai peringkat sehingga ke peringkat akar umbi.

Walau bagaimanapun. Mekanisme JKP yang ditubuhkan di peringkat Persekutuan. Kawalan Dalaman. Nilai-nilai Murni dan Etika. Selain itu. iaitu Perundangan. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Swasta  Sektor swasta adalah pemacu pembangunan dan penjana pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pad a masa yang sama. penyelewengan dan salahguna kuasa. Pelbagai skandal dan penyelewengan yang melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan menunjukkan betapa pentingnya isu tadbir urus terbaik dilaksanakan. Sifat ekonomi Malaysia yang terbuka dan kemakmuran ekonomi selama beberapa dekad ini memberi peluang bukan sahaja kepada sektor swasta luar negara untuk beroperasi di negara ini. Kerajaan telah mengenalpasti satu himpunan nilai teras sebagai panduan untuk dihayati dan dilaksanakan oleh penjawat sektor awam. JKP merupakan suatu mekanisme yang berstruktur dengan pelaporan berkala bertujuan memantapkan lagi keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia secara dalaman. Himpunan nilai teras itu ialah amanah. telus dan bersyukur. tetapi juga untuk sektor swasta dalam negeri beroperasi di pasaran global. menyeluruh. adil. Sistem dan Prosedur Kerja. benar.  Selain daripada penekanan elemen etika dan integriti yang dinyatakan di atas. berdisiplin dan berpegang teguh kepada syarat keutuhan yang paling tinggi dengan berpandukan nilai-nilai murni. bijaksana. Objektif Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di semua peringkat ialah untuk memastikan bahawa jentera pentadbiran Kerajaan terus-menerus cekap. Sektor swasta kerap dilihat sebagai pemberi rasuah manakala penjawat awam dilihat sebagai penerima rasuah. beberapa peristiwa yang berlaku di peringkat dunia dan di dalam negeri dalam tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan betapa pentingnya tadbir urus terbaik dijadikan prinsip yang menjiwai syarikat serta membimbing perlakuan para pegawainya. pelanggaran disiplin.  Sebagai suatu garis panduan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni. Kod Etika Hakim (1994) dan Kod Etika Bagi Anggota-Anggota Pentadbiran (1997) juga telah digubal dan diguna pakai.  Salah satu masalah yang menjejaskan integriti sektor swasta ialah penglibatannya dengan gejala rasuah. Ini adalah nilai induk bagi sesebuah organisasi yang beradab dan patut dihayati oleh setiap warga perkhidmatan awam. Kod Etika. yakni nilai yang dibentuk dari bawah. Tindakan Pengesanan dan Punitif. Prinsip ini menggariskan bagaimana para pegawai tersebut harus bertingkah laku dan bertanggungjawab terhadap para pelabur dan pihak berkepentingan yang lain. Walau bagaimanapun. Isu utama mengenai integriti sektor swasta yang dititikberatkan dewasa ini ialah tadbir urus korporat. gejala rasuah sama ada dalam bentuk . Pengiktirafan. serta Tindakan Pemulihan. Kerajaan juga mengenalpasti nilai kembangan. gejala rasuah. negeri dan daerah bertanggungjawab menerapkan nilainilai tersebut. yang akan mendukung pencapaian yang dituntut oleh nilai teras.  Terdapat lapan terma rujukan yang menjadi panduan JKP. sistematik dan berterusan. ia juga bertujuan mengatasi masalah dan kelemahan khususnya dalam pengurusan kewangan. terdiri daripada nilai yang sesuai dan relevan dengan kepakaran dan operasi organisasi berkenaan.

Sekiranya amalan terbaik ini tidak dipatuhi. Konvensyen ini mengharamkan tindakan menyogok oleh syarikat-syarikat tersebut. Dengan cara ini. usaha meningkatkan integriti sektor korporat menjadi amat penting. satu langkah positif telah diambil oleh Kementerian Kewangan dengan menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Tingkat Tinggi (High Level Finance Committee) pad a 1998 sejurus selepas krisis kewangan 1997. MSEB tidak menjadikan kepatuhan pada prinsip dan amalan terbaik dalam MCCG sebagai syarat mandatori. Walaupun pad a mulanya MCCG tidak diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak swasta.  Hasil inisiatif tersebut. semua syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dituntut supaya bersifat telus dengan melakukan disclosures seperti yang dituntut dalam syarat penyenaraian atau Listing Requirements. iaitu Organization for Economic Cooperation Development (OECD) Anti-Bribery Convention telah ditandatangani oleh 35 buah negara pada 1999 untuk menangani dan mencegah amalan pemberian rasuah oleh syarikat multinasional dan meningkatkan integriti mereka. la juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penguatkuasaan oleh institusi yang berkuasa seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) ke atas sektor tersebut agar gejala semacam ini dapat dibendung. usaha mence~ah gejala rasuah dalam sektor swasta masih tidak mencukupi.  Setiap syarikat dalam Laporan Tahunan masing-masing dikehendaki memasukkan Kenyataan Mengenai Tadbir Urus Korporat yang melaporkan bagaimana prinsip-prinsip dalam kod MCCG diterapkan serta seta kat mana amalan terbaik dalam kod ini dipatuhi. Namun. sektor swasta tidak mempunyai mekanisme yang sama. satu kod mengenai tadbir urus korporat yang dikenali sebagai Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) telah diterbitkan pad a Mac tahun 2000. syarikat terpaksa meningkatkan ketelusan dan pertanggungjawabannya. gejala jenayah korporat yang lain seperti penipuan telah menjejaskan kredibiliti dan integriti sektor tersebut di kalangan pelabur dan juga anggota masyarakat.  Gejala-gejala di atas menegaskan satu hakikat pokok. .  Sementara Jawatankuasa Keutuhan pengurusan (JKP) merupakan mekanisme sektor awam untuk menangani isu etika dan integriti dalam perkhidmatan awam dan Kerajaan. Justeru.memberi dan menerima juga berlaku dalam sektor swasta. Oalam syarat penyenaraian bagi syarikat. Setakat ini masih belum terdapat tindakan undangundang yang cukup berkesan diambil oleh negara-negara penandatangan Konvensyen berkenaan terhadap pelbagai syarikat dan pegawai mereka yang memberi dan menerima rasuah.  Namun begitu. iaitu betapa pentingnya prinsip tadbir urus terbaik menjadi nadi dan jiwa sektor korporat. keadaan berubah sejak Januari 2001 apabila Malaysia Securities Exchange Berhad (MSEB) menguatkuasakan Revamped Listing Requirements dan menerimapakai kod ini. Walau bagaimanapun. integriti ditingkatkan dan kemakmuran ekonomi dapat dikekalkan. Memandangkan betapa seriusnya masalah ini. Pad a masa yang sama. Mereka diwajibkan membuat laporan mengenai pelbagai perkara seperti yang dituntut oleh syarat penyenaraian. satu konvensyen antarabangsa. maka syarikat diperlukan membuat penjelasan dan menerangkan amalan alternatif yang mereka laksanakan.

 Dalam sektor kewangan pult Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan Pelan Induk Ke Arah Masa pepan Yang Lebih Terjamin pada bulan Mac 2001. Bertanggungjawab kepada pelanggan. Pelan induk ini memberikan hala tuju sistem kewangan bagi tempoh sepuluh tahun sehingga 2010. satu himpunan etika dalam bidang perniagaan yang dikenali sebagai Rukuniaga Malaysia juga telah digubal dan diterimapakai oleh Kementerian Perdagangan Oalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sejak tahun 2002. Lembaga Jurutera Malaysia. masyarakat dan persekitaran. Perlunya Satu Mekanisme Menyeluruh  Apa yang nyata daripada huraian di atas ialah usaha peningkatan etika dan integriti masih merupakan usaha yang tidak bersepadu. serta cabaran globalisasi dan liberalisasi. Berperikemanusiaan kepada semua insan. Objektif pelan ini adalah untuk mewujudkan sistem kewangan yang berdaya saing.  Selain itu. kejuruteraan dan undang-undang juga perlu mengikuti kursus etika sebagai syarat bagi mereka mendapat kelulusan dalam bidang itu dan menjadi pengamalnya. Badan-badan profesional di Malaysia.  Selain itu. Saksama terhadap pelanggan. terdapat badan-badan lain di kalangan masyarakat sivil yang memantau pelaksanaan etika dalam beberapa bidang seperti hak asasi manusia. serta amalan pilihan raya dan demokrasi di Malaysia. berdaya tahan dan dinamik dengan amalanamalan terbaik yang mampu memenuhi permintaan pengguna dan perniagaan yang semakin canggih. pertubuhan perguruan. Majlis Peguam Malaysia. Oleh yang demikian. tidak menyeluruh. para pelajar institusi pengajian tinggi dalam profesion berdaftar seperti perubatan. pertubuhan pemberi khidmat penjagaan dan pertubuhan alam sekitar juga telah menggubal kod etika mereka. suatu mekanisme menyeluruh yang merangkumi semua sektor perlu dibentuk dan agenda integritinya dilaksanakan secara berkoordinasi. Sistem ini juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Lain  Sejumlah badan profesional dan badan bukan kerajaan (NGO) juga telah menggubal kod etika masing-masing untuk memastikan peningkatan etika dan integriti dalam organisasi mereka. Bahkan. Kesemua ini menunjukkan bahawa kesedaran dan komitmen terhadap etika dan integriti di kalangan pelbagai sektor masyarakat Malaysia semakin meningkat. Kesederhanaan tingkah laku dalam perniagaan. Juga. Persatuan Akauntan Bertauliah. misalnya. Sebilangan syarikat telah menerima Rukuniaga Malaysia sebagai pedoman dalam urusan perniagaan mereka. Persatuan Perubatan Malaysia. Rukuniaga Malaysia menggariskan enam prinsip dalam urusan perniagaan iaitu: Berlaku benar dalam amalan perniagaan. persatuan pengguna. tadbir urus terbaik dan ketelusan. dan bergerak secara bersendirian tanpa sinergi semua sektor untuk melaksanakannya. . Lembaga Arkitek Malaysia dan lain-lain mempunyai kod etika masingmasing yang perlu dipatuhi oleh pengamal profesion berkenaan. dan Kesungguhan menjayakan perniagaan.

Institut Integriti Malaysia (IIM) ditubuhkan. Pencapaian pelbagai objektif Strategi dan Pelan Tindakan PIN bergantung kepada dinamika dan daya tahan gerakan pemantapan integriti serta keupayaannya meresap ke akar umbi sehingga menjadi gerakan rakyat. Untuk tujuan itu. Pelan Integriti Nasional (PIN) dilaksanakan secara berperingkat dan tempoh 2004-2008 merupakan fasa pertama pelaksanaannya. kesatuan sekerja. dan Kesediaan individu untuk berubah (sila lihat Gambarajah 4). pelbagai program dan aktiviti yang dicadangkan dalam Strategi dan Pelan Tindakan PIN akan dilaksanakan. Antara faktor kritikal bagi mencapai sasaran tersebut ialah: Kepimpinan berteladan. Pencapaian Sasaran 1. media. pelajar dan golong an lain dalam masyarakat dari setiap pelusuk negara. pemantauan dan penilaian ke atas keberkesanan pelbagai program dan aktiviti itu.ngan menyeluruh yang dikenali sebagai Pelan Integriti Nasional (PIN dibentuk dengan memberi fokus kepada matlamat pemantapan etika dan integriti serta membudayakan integriti di kalangan semua anggota masyarakat. Kerangka perundangan berkesan dan Kehakiman yang bebas. institusi agama. Kerajaan menjangkakan beberapa sasaran penting yang digariskan oleh PIN akan tercapai. wanita. Kesimpulan Faktor penentu kejayaan. Matlamat yang jelas. Komunikasi berkesan. Persekitaran budaya yang kondusif. suatu peranc. NGO. Melalui pelaksanaan. belia. swasta. Pendidikan berterusan dan berulang. Dalam tempoh ini. secara keseluruhannya perlu meningkatkan kefahaman dan komitmen mereka terhadap integriti . IIM adalah mekanisme yang mengkoordinasikan pelaksanaan PIN. Kerjasama jentera politik dan pentadbiran. Kecukupan dan kecekapan sumber. Dasar yang utuh. Faktor Penentu 2. parti politik. Semua pihak iaitu Kerajaan. Kepimpinan Berteladan .  Seiring dengan penggubalan PIN.

cekap dan amanah. jelas. Kerjasama Jentera Politik dan Pentadbiran . Melalui cara ini nilai-nilai tersebut beransuransur dapat dihayati dan dilaksanakan sehingga menjadi sebahagian daripada kebiasaan hidup. Oleh itu. Kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri ini dapat memberikan inspirasi kepada rakyat. komunikasi yang berkesan. Pendekatan perundingan yang digunakan untuk menggubal PIN perlu diteruskan. Kepimpinan adalah antara faktor penentu terpenting bagi kejayaan PIN. terfokus. Kepimpinan sedemikian mempunyai iltizam politik yang teguh. Komunikasi Berkesan 6. Persekitaran Budaya yang Kondusif 7.3. menetapkan sasaran yang jelas. Persekitaran yang kondusif bermaksud adanya suatu budaya di mana rakyat di merata tempat berminat mengenai etika dan integriti serta mengamalkannya. berpegang pada prinsip bersih. menunjukkan teladan yang baik. Perkernbangan ini akan lebih terdorong lagi apabila tedapat penyelesaiaan terhadap kes-kes yang menarik perhatian umum. berwawasan. 5. dan mudah difahami amat penting. Pencapaian sasaran PIN juga amat bergantung kepada pendidikan nilainilai murni secara berterusan dan berulang di kalangan pelbagai sektor dan lapisan masyarakat. Minat dan pengamalan ini akan terus berkembang apabila pemimpin menepati janjinya. berhemah serta mesra rakyat. Dengan dernikian ia akhirnya menjadi budaya individu dan masyarakat. sekaligus menggembleng kekuatan mereka untuk mencapai matlamat PIN. penyelewengan dan salahguna kuasa pula semakin berkesan dan tidak dilakukan secara 'rnemilih bulu'. Dasar yang Utuh dan Matlamat yang Jelas 4. Penguatkuasaan terhadap gejala rasuah. munasabah dan boleh dilaksanakan. Salah satu faktor yang boleh menyebabkan kegagalan mana-mana perancangan perubahan termasuk PIN ialah kegagalan berkomunikasi. Penggubalan dasar dan penetapan matlamat perlu mengambilkira pandangan dan cadangan pelbagai lapisan masyarakat dan sektor negara. Pemimpin perlu menggubal dasar yang utuh dan menggariskan matlamat yang jelas.

Koordinasi antara kedua-dua jentera tersebut. Gerakan ini sedang menjadi suatu kekuatan masyarakat bagi mengurus kejayaan dan menangani kelemahan dengan berkesan.8. Gerakan pemantapan integriti ialah suatu gagasan yang semakin menawanimaginasi pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. Pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM) menjadi pendorong terbesar ke arah pencapaian matlamat gerakan pemantapan integriti. Pelbagai syarat kejayaan di atas masih perlu dilengkapi dengan sumber manusia yang terlatih. Keinsafan mereka tentang perlunya kelemahan diri diatasi akan meningkatkan komitmen mereka untuk berubah. Kerangka perundangan yang berkesan dan sesuai dengan perkembangan semasa sangat penting. badan kehakiman yang bebas yang menjamin keadilan dilaksanakan dengan cepat dan tepat tanpa gentar atau memihak adalah amat kritikal bagi meningkatkan keyakinan rakyat. Kedua-dua ini menyurnbang kepada pencapaian sasaran PIN. Kecukupan dan Kecekapan Sumber 10. Kesemua ini membolehkan Malaysia secara teratur melangkah ke hadapan mencapai cita- . sumber kewangan dan teknologi moden yang mencukupi juga amat diperlukan. Pada masa yang sama. dan isyarat yang sama daripada mereka memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa bahawa keadaan sedang berubah ke arah menjadi semakin baik. Dari segi pembinaan insan. Kesimpulan 12. Pemahaman. Sokongan padu dan kerjasarna jentera politik dan pentadbiran amat penting bagi menjayakan sasaran PIN. yang dipupuk melalui pendidikan dan komunikasi berkesan akan menyumbang kepada gerakan pemantapan integriti. Selain itu. Kerangka Perundangan Berkesan dan Kehakiman yang Bebas 9. sekaligus integriti. berkemahiran dan cekap. Kesediaan individu untuk Berubah 11. Dengan cara itu. kesedaran dan pengetahuan individu mengenai nilai-nilai murni. peranan individu sangat penting. individu berkenaan akan lebih komited kepada usaha meningkatkan amalan beretika.

serta membinanya menjadi lebih cemerlang. . gemilang dan terbilang.cita menjadi sebuah masyarakat maju menurut acuan sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful