Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika dan Integriti dalam Sektor Awam  Kerajaan menyedari bahawa sektor awam merupakan

instrumen terpenting dalam pengurusan dan pentadbiran, penyampaian perkhidmatan dan pembangunan negara. Justeru, pembudayaan etika dan integriti mestilah pada setiap masa diterjemahkan dalam semua aspek pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sektor ini. Penerapan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni serta bersih daripada gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa perlu sentiasa diperkukuhkan dan menjadi am alan berterusan. Ke arah ini, Kerajaan telah memperkenal dan melancarkan pelbagai program bagi memantap dan mempertingkatkan nilai-nilai murni dan integriti perkhidmatan awam sejak kemerdekaan lagi. Walau bagaimanapun, usaha yang lebih terfokus dilaksanakan sejak tahuntahun 1980an. Tumpuan diberikan kepada penghayatan konsep 'Sersih, Cekap danAmanah', 'Penerapan Nilai-Nilai Islam', 'Sudaya Kerja Serkualiti', 'Kod Etika Kerja', 'Piaggam Pelanggan' dan 'ISO 9000'.  Di samping itu, bagi memastikan penguatkuasaan usaha pencegahan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa, Kerajaan melalui Parlimen telah meluluskan Akta Pencegah Rasuah, 1961, bagi menggantikan The Prevention of Corruption Ordinance 1950. Dalam tahun 1967, Sadan Pencegah Rasuah (SPR) telah ditubuhkan bertujuan menghapuskan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa. Dengan mengambil kira perkembangan dalam negeri dan antarabangsa, Akta ini kemudian disemak pada tahun 1971 dan seterusnya dimansuhkan serta digantikan dengan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Sejak penubuhannya sehingga kini, BPR telah memainkan peranan penting dalam memerangi rasuah, memelihara integriti pentadbiran Kerajaan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa.  Kerajaan juga telah menubuhkan Biro Pengaduan Awam (SPA) sebagai salah satu mekanisme dan saluran bagi orang ramai mengemukakan aduan mengenai salah tadbir, salahguna kuasa dan penyelewengan dalam perkhidmatan awam. Jabatan Audit Negara dibentuk untuk mengaudit Penyata Akaun Awam bagi memastikan pengurusan perbelanjaan, hasil dan aset Kerajaan dilaksanakan secara berhemah mengikut undangundang dan peraturan. Manakala Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) ditubuhkan, antara lain, sebagai peneraju pembaharuan pentadbiran dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang moden, cekap dan berkesan.  Bagi memantapkan keutuhan pengurusan dan pentadbiran, Kerajaan telah membentuk Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK), dengan meletakkan isu keutuhan atau integriti pengurusan Kerajaan sebagai fokus utamanya. Pad a masa ini Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Y.A.S. Perdana Menteri.  Langkah di peringkat Kerajaan Pusat ini telah disusuli dengan pembentukan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Dengan demikian keutuhan pengurusan bukan sahaja menangani isu integriti peringkat teratas, tetapi juga jentera pentadbiran pelbagai peringkat sehingga ke peringkat akar umbi.

 Objektif Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di semua peringkat ialah untuk memastikan bahawa jentera pentadbiran Kerajaan terus-menerus cekap. Selain itu. Walau bagaimanapun.  Salah satu masalah yang menjejaskan integriti sektor swasta ialah penglibatannya dengan gejala rasuah. Kod Etika. Kod Etika Hakim (1994) dan Kod Etika Bagi Anggota-Anggota Pentadbiran (1997) juga telah digubal dan diguna pakai. gejala rasuah. serta Tindakan Pemulihan.  Sebagai suatu garis panduan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni. telus dan bersyukur. sistematik dan berterusan. adil. penyelewengan dan salahguna kuasa. benar. beberapa peristiwa yang berlaku di peringkat dunia dan di dalam negeri dalam tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan betapa pentingnya tadbir urus terbaik dijadikan prinsip yang menjiwai syarikat serta membimbing perlakuan para pegawainya. iaitu Perundangan. menyeluruh. Pengiktirafan. Isu utama mengenai integriti sektor swasta yang dititikberatkan dewasa ini ialah tadbir urus korporat.  Selain daripada penekanan elemen etika dan integriti yang dinyatakan di atas. Tindakan Pengesanan dan Punitif. Pad a masa yang sama. berdisiplin dan berpegang teguh kepada syarat keutuhan yang paling tinggi dengan berpandukan nilai-nilai murni. negeri dan daerah bertanggungjawab menerapkan nilainilai tersebut. Walau bagaimanapun. Sifat ekonomi Malaysia yang terbuka dan kemakmuran ekonomi selama beberapa dekad ini memberi peluang bukan sahaja kepada sektor swasta luar negara untuk beroperasi di negara ini. Mekanisme JKP yang ditubuhkan di peringkat Persekutuan. terdiri daripada nilai yang sesuai dan relevan dengan kepakaran dan operasi organisasi berkenaan. Kerajaan juga mengenalpasti nilai kembangan. Kerajaan telah mengenalpasti satu himpunan nilai teras sebagai panduan untuk dihayati dan dilaksanakan oleh penjawat sektor awam. tetapi juga untuk sektor swasta dalam negeri beroperasi di pasaran global. Sistem dan Prosedur Kerja.  Terdapat lapan terma rujukan yang menjadi panduan JKP. Pelbagai skandal dan penyelewengan yang melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan menunjukkan betapa pentingnya isu tadbir urus terbaik dilaksanakan. JKP merupakan suatu mekanisme yang berstruktur dengan pelaporan berkala bertujuan memantapkan lagi keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia secara dalaman. Ini adalah nilai induk bagi sesebuah organisasi yang beradab dan patut dihayati oleh setiap warga perkhidmatan awam. Himpunan nilai teras itu ialah amanah. yang akan mendukung pencapaian yang dituntut oleh nilai teras. Nilai-nilai Murni dan Etika. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Swasta  Sektor swasta adalah pemacu pembangunan dan penjana pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sektor swasta kerap dilihat sebagai pemberi rasuah manakala penjawat awam dilihat sebagai penerima rasuah. pelanggaran disiplin. gejala rasuah sama ada dalam bentuk . ia juga bertujuan mengatasi masalah dan kelemahan khususnya dalam pengurusan kewangan. Prinsip ini menggariskan bagaimana para pegawai tersebut harus bertingkah laku dan bertanggungjawab terhadap para pelabur dan pihak berkepentingan yang lain. yakni nilai yang dibentuk dari bawah. Kawalan Dalaman. bijaksana.

 Hasil inisiatif tersebut. usaha mence~ah gejala rasuah dalam sektor swasta masih tidak mencukupi. Walau bagaimanapun. satu langkah positif telah diambil oleh Kementerian Kewangan dengan menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Tingkat Tinggi (High Level Finance Committee) pad a 1998 sejurus selepas krisis kewangan 1997. usaha meningkatkan integriti sektor korporat menjadi amat penting. Mereka diwajibkan membuat laporan mengenai pelbagai perkara seperti yang dituntut oleh syarat penyenaraian. iaitu Organization for Economic Cooperation Development (OECD) Anti-Bribery Convention telah ditandatangani oleh 35 buah negara pada 1999 untuk menangani dan mencegah amalan pemberian rasuah oleh syarikat multinasional dan meningkatkan integriti mereka.  Gejala-gejala di atas menegaskan satu hakikat pokok. Walaupun pad a mulanya MCCG tidak diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak swasta. Justeru. iaitu betapa pentingnya prinsip tadbir urus terbaik menjadi nadi dan jiwa sektor korporat. satu kod mengenai tadbir urus korporat yang dikenali sebagai Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) telah diterbitkan pad a Mac tahun 2000. Konvensyen ini mengharamkan tindakan menyogok oleh syarikat-syarikat tersebut. Namun. maka syarikat diperlukan membuat penjelasan dan menerangkan amalan alternatif yang mereka laksanakan. .  Setiap syarikat dalam Laporan Tahunan masing-masing dikehendaki memasukkan Kenyataan Mengenai Tadbir Urus Korporat yang melaporkan bagaimana prinsip-prinsip dalam kod MCCG diterapkan serta seta kat mana amalan terbaik dalam kod ini dipatuhi. sektor swasta tidak mempunyai mekanisme yang sama.  Namun begitu. Setakat ini masih belum terdapat tindakan undangundang yang cukup berkesan diambil oleh negara-negara penandatangan Konvensyen berkenaan terhadap pelbagai syarikat dan pegawai mereka yang memberi dan menerima rasuah. gejala jenayah korporat yang lain seperti penipuan telah menjejaskan kredibiliti dan integriti sektor tersebut di kalangan pelabur dan juga anggota masyarakat.memberi dan menerima juga berlaku dalam sektor swasta. integriti ditingkatkan dan kemakmuran ekonomi dapat dikekalkan. keadaan berubah sejak Januari 2001 apabila Malaysia Securities Exchange Berhad (MSEB) menguatkuasakan Revamped Listing Requirements dan menerimapakai kod ini. Pad a masa yang sama. Sekiranya amalan terbaik ini tidak dipatuhi. MSEB tidak menjadikan kepatuhan pada prinsip dan amalan terbaik dalam MCCG sebagai syarat mandatori. syarikat terpaksa meningkatkan ketelusan dan pertanggungjawabannya. satu konvensyen antarabangsa. semua syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dituntut supaya bersifat telus dengan melakukan disclosures seperti yang dituntut dalam syarat penyenaraian atau Listing Requirements. la juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penguatkuasaan oleh institusi yang berkuasa seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) ke atas sektor tersebut agar gejala semacam ini dapat dibendung.  Sementara Jawatankuasa Keutuhan pengurusan (JKP) merupakan mekanisme sektor awam untuk menangani isu etika dan integriti dalam perkhidmatan awam dan Kerajaan. Dengan cara ini. Oalam syarat penyenaraian bagi syarikat. Memandangkan betapa seriusnya masalah ini.

para pelajar institusi pengajian tinggi dalam profesion berdaftar seperti perubatan. Sebilangan syarikat telah menerima Rukuniaga Malaysia sebagai pedoman dalam urusan perniagaan mereka. suatu mekanisme menyeluruh yang merangkumi semua sektor perlu dibentuk dan agenda integritinya dilaksanakan secara berkoordinasi. misalnya. Kesemua ini menunjukkan bahawa kesedaran dan komitmen terhadap etika dan integriti di kalangan pelbagai sektor masyarakat Malaysia semakin meningkat.  Selain itu. kejuruteraan dan undang-undang juga perlu mengikuti kursus etika sebagai syarat bagi mereka mendapat kelulusan dalam bidang itu dan menjadi pengamalnya. pertubuhan pemberi khidmat penjagaan dan pertubuhan alam sekitar juga telah menggubal kod etika mereka. . Berperikemanusiaan kepada semua insan. dan Kesungguhan menjayakan perniagaan. Juga. Kesederhanaan tingkah laku dalam perniagaan. Bahkan. Persatuan Akauntan Bertauliah. pertubuhan perguruan. Bertanggungjawab kepada pelanggan. satu himpunan etika dalam bidang perniagaan yang dikenali sebagai Rukuniaga Malaysia juga telah digubal dan diterimapakai oleh Kementerian Perdagangan Oalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sejak tahun 2002. Perlunya Satu Mekanisme Menyeluruh  Apa yang nyata daripada huraian di atas ialah usaha peningkatan etika dan integriti masih merupakan usaha yang tidak bersepadu. Dalam sektor kewangan pult Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan Pelan Induk Ke Arah Masa pepan Yang Lebih Terjamin pada bulan Mac 2001. Badan-badan profesional di Malaysia.  Selain itu. Objektif pelan ini adalah untuk mewujudkan sistem kewangan yang berdaya saing. Saksama terhadap pelanggan. Lembaga Arkitek Malaysia dan lain-lain mempunyai kod etika masingmasing yang perlu dipatuhi oleh pengamal profesion berkenaan. terdapat badan-badan lain di kalangan masyarakat sivil yang memantau pelaksanaan etika dalam beberapa bidang seperti hak asasi manusia. serta amalan pilihan raya dan demokrasi di Malaysia. masyarakat dan persekitaran. Oleh yang demikian. Majlis Peguam Malaysia. Pelan induk ini memberikan hala tuju sistem kewangan bagi tempoh sepuluh tahun sehingga 2010. serta cabaran globalisasi dan liberalisasi. berdaya tahan dan dinamik dengan amalanamalan terbaik yang mampu memenuhi permintaan pengguna dan perniagaan yang semakin canggih. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Lain  Sejumlah badan profesional dan badan bukan kerajaan (NGO) juga telah menggubal kod etika masing-masing untuk memastikan peningkatan etika dan integriti dalam organisasi mereka. tadbir urus terbaik dan ketelusan. Rukuniaga Malaysia menggariskan enam prinsip dalam urusan perniagaan iaitu: Berlaku benar dalam amalan perniagaan. Sistem ini juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Persatuan Perubatan Malaysia. Lembaga Jurutera Malaysia. dan bergerak secara bersendirian tanpa sinergi semua sektor untuk melaksanakannya. tidak menyeluruh. persatuan pengguna.

 Untuk tujuan itu. pelbagai program dan aktiviti yang dicadangkan dalam Strategi dan Pelan Tindakan PIN akan dilaksanakan. Antara faktor kritikal bagi mencapai sasaran tersebut ialah: Kepimpinan berteladan. Semua pihak iaitu Kerajaan. Melalui pelaksanaan. media.  Seiring dengan penggubalan PIN. Kerjasama jentera politik dan pentadbiran. dan Kesediaan individu untuk berubah (sila lihat Gambarajah 4). Pencapaian Sasaran 1. secara keseluruhannya perlu meningkatkan kefahaman dan komitmen mereka terhadap integriti . Kesimpulan Faktor penentu kejayaan. IIM adalah mekanisme yang mengkoordinasikan pelaksanaan PIN. Matlamat yang jelas. kesatuan sekerja. Komunikasi berkesan. Dalam tempoh ini. Dasar yang utuh. suatu peranc. swasta. Kerajaan menjangkakan beberapa sasaran penting yang digariskan oleh PIN akan tercapai. pemantauan dan penilaian ke atas keberkesanan pelbagai program dan aktiviti itu. Institut Integriti Malaysia (IIM) ditubuhkan. belia.ngan menyeluruh yang dikenali sebagai Pelan Integriti Nasional (PIN dibentuk dengan memberi fokus kepada matlamat pemantapan etika dan integriti serta membudayakan integriti di kalangan semua anggota masyarakat. Kecukupan dan kecekapan sumber. Faktor Penentu 2. Pelan Integriti Nasional (PIN) dilaksanakan secara berperingkat dan tempoh 2004-2008 merupakan fasa pertama pelaksanaannya. Kepimpinan Berteladan . wanita. Kerangka perundangan berkesan dan Kehakiman yang bebas. pelajar dan golong an lain dalam masyarakat dari setiap pelusuk negara. Pendidikan berterusan dan berulang. parti politik. NGO. institusi agama. Persekitaran budaya yang kondusif. Pencapaian pelbagai objektif Strategi dan Pelan Tindakan PIN bergantung kepada dinamika dan daya tahan gerakan pemantapan integriti serta keupayaannya meresap ke akar umbi sehingga menjadi gerakan rakyat.

Kerjasama Jentera Politik dan Pentadbiran . Pencapaian sasaran PIN juga amat bergantung kepada pendidikan nilainilai murni secara berterusan dan berulang di kalangan pelbagai sektor dan lapisan masyarakat. Kepimpinan adalah antara faktor penentu terpenting bagi kejayaan PIN.3. berwawasan. Persekitaran yang kondusif bermaksud adanya suatu budaya di mana rakyat di merata tempat berminat mengenai etika dan integriti serta mengamalkannya. komunikasi yang berkesan. Penggubalan dasar dan penetapan matlamat perlu mengambilkira pandangan dan cadangan pelbagai lapisan masyarakat dan sektor negara. Salah satu faktor yang boleh menyebabkan kegagalan mana-mana perancangan perubahan termasuk PIN ialah kegagalan berkomunikasi. dan mudah difahami amat penting. sekaligus menggembleng kekuatan mereka untuk mencapai matlamat PIN. Persekitaran Budaya yang Kondusif 7. Melalui cara ini nilai-nilai tersebut beransuransur dapat dihayati dan dilaksanakan sehingga menjadi sebahagian daripada kebiasaan hidup. Dasar yang Utuh dan Matlamat yang Jelas 4. berhemah serta mesra rakyat. Perkernbangan ini akan lebih terdorong lagi apabila tedapat penyelesaiaan terhadap kes-kes yang menarik perhatian umum. Kepimpinan sedemikian mempunyai iltizam politik yang teguh. berpegang pada prinsip bersih. Komunikasi Berkesan 6. Pemimpin perlu menggubal dasar yang utuh dan menggariskan matlamat yang jelas. menunjukkan teladan yang baik. jelas. terfokus. Minat dan pengamalan ini akan terus berkembang apabila pemimpin menepati janjinya. 5. Kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri ini dapat memberikan inspirasi kepada rakyat. cekap dan amanah. Dengan dernikian ia akhirnya menjadi budaya individu dan masyarakat. menetapkan sasaran yang jelas. Pendekatan perundingan yang digunakan untuk menggubal PIN perlu diteruskan. penyelewengan dan salahguna kuasa pula semakin berkesan dan tidak dilakukan secara 'rnemilih bulu'. Oleh itu. Penguatkuasaan terhadap gejala rasuah. munasabah dan boleh dilaksanakan.

Pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM) menjadi pendorong terbesar ke arah pencapaian matlamat gerakan pemantapan integriti. Kerangka perundangan yang berkesan dan sesuai dengan perkembangan semasa sangat penting. Pemahaman. Kesediaan individu untuk Berubah 11. Dengan cara itu. Selain itu. Kedua-dua ini menyurnbang kepada pencapaian sasaran PIN. berkemahiran dan cekap. Gerakan pemantapan integriti ialah suatu gagasan yang semakin menawanimaginasi pelbagai lapisan masyarakat Malaysia.8. kesedaran dan pengetahuan individu mengenai nilai-nilai murni. Pelbagai syarat kejayaan di atas masih perlu dilengkapi dengan sumber manusia yang terlatih. Kesemua ini membolehkan Malaysia secara teratur melangkah ke hadapan mencapai cita- . individu berkenaan akan lebih komited kepada usaha meningkatkan amalan beretika. Kecukupan dan Kecekapan Sumber 10. Koordinasi antara kedua-dua jentera tersebut. Kesimpulan 12. badan kehakiman yang bebas yang menjamin keadilan dilaksanakan dengan cepat dan tepat tanpa gentar atau memihak adalah amat kritikal bagi meningkatkan keyakinan rakyat. dan isyarat yang sama daripada mereka memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa bahawa keadaan sedang berubah ke arah menjadi semakin baik. Keinsafan mereka tentang perlunya kelemahan diri diatasi akan meningkatkan komitmen mereka untuk berubah. Gerakan ini sedang menjadi suatu kekuatan masyarakat bagi mengurus kejayaan dan menangani kelemahan dengan berkesan. Pada masa yang sama. sekaligus integriti. yang dipupuk melalui pendidikan dan komunikasi berkesan akan menyumbang kepada gerakan pemantapan integriti. peranan individu sangat penting. Sokongan padu dan kerjasarna jentera politik dan pentadbiran amat penting bagi menjayakan sasaran PIN. Kerangka Perundangan Berkesan dan Kehakiman yang Bebas 9. sumber kewangan dan teknologi moden yang mencukupi juga amat diperlukan. Dari segi pembinaan insan.

. serta membinanya menjadi lebih cemerlang. gemilang dan terbilang.cita menjadi sebuah masyarakat maju menurut acuan sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful