P. 1
Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika Dan Integriti Dalam Sektor Awam

Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika Dan Integriti Dalam Sektor Awam

|Views: 3,738|Likes:
Published by shamakka

More info:

Published by: shamakka on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2015

pdf

text

original

Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika dan Integriti dalam Sektor Awam  Kerajaan menyedari bahawa sektor awam merupakan

instrumen terpenting dalam pengurusan dan pentadbiran, penyampaian perkhidmatan dan pembangunan negara. Justeru, pembudayaan etika dan integriti mestilah pada setiap masa diterjemahkan dalam semua aspek pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sektor ini. Penerapan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni serta bersih daripada gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa perlu sentiasa diperkukuhkan dan menjadi am alan berterusan. Ke arah ini, Kerajaan telah memperkenal dan melancarkan pelbagai program bagi memantap dan mempertingkatkan nilai-nilai murni dan integriti perkhidmatan awam sejak kemerdekaan lagi. Walau bagaimanapun, usaha yang lebih terfokus dilaksanakan sejak tahuntahun 1980an. Tumpuan diberikan kepada penghayatan konsep 'Sersih, Cekap danAmanah', 'Penerapan Nilai-Nilai Islam', 'Sudaya Kerja Serkualiti', 'Kod Etika Kerja', 'Piaggam Pelanggan' dan 'ISO 9000'.  Di samping itu, bagi memastikan penguatkuasaan usaha pencegahan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa, Kerajaan melalui Parlimen telah meluluskan Akta Pencegah Rasuah, 1961, bagi menggantikan The Prevention of Corruption Ordinance 1950. Dalam tahun 1967, Sadan Pencegah Rasuah (SPR) telah ditubuhkan bertujuan menghapuskan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa. Dengan mengambil kira perkembangan dalam negeri dan antarabangsa, Akta ini kemudian disemak pada tahun 1971 dan seterusnya dimansuhkan serta digantikan dengan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Sejak penubuhannya sehingga kini, BPR telah memainkan peranan penting dalam memerangi rasuah, memelihara integriti pentadbiran Kerajaan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa.  Kerajaan juga telah menubuhkan Biro Pengaduan Awam (SPA) sebagai salah satu mekanisme dan saluran bagi orang ramai mengemukakan aduan mengenai salah tadbir, salahguna kuasa dan penyelewengan dalam perkhidmatan awam. Jabatan Audit Negara dibentuk untuk mengaudit Penyata Akaun Awam bagi memastikan pengurusan perbelanjaan, hasil dan aset Kerajaan dilaksanakan secara berhemah mengikut undangundang dan peraturan. Manakala Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) ditubuhkan, antara lain, sebagai peneraju pembaharuan pentadbiran dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang moden, cekap dan berkesan.  Bagi memantapkan keutuhan pengurusan dan pentadbiran, Kerajaan telah membentuk Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK), dengan meletakkan isu keutuhan atau integriti pengurusan Kerajaan sebagai fokus utamanya. Pad a masa ini Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Y.A.S. Perdana Menteri.  Langkah di peringkat Kerajaan Pusat ini telah disusuli dengan pembentukan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Dengan demikian keutuhan pengurusan bukan sahaja menangani isu integriti peringkat teratas, tetapi juga jentera pentadbiran pelbagai peringkat sehingga ke peringkat akar umbi.

Nilai-nilai Murni dan Etika. Prinsip ini menggariskan bagaimana para pegawai tersebut harus bertingkah laku dan bertanggungjawab terhadap para pelabur dan pihak berkepentingan yang lain. serta Tindakan Pemulihan. Objektif Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di semua peringkat ialah untuk memastikan bahawa jentera pentadbiran Kerajaan terus-menerus cekap. Mekanisme JKP yang ditubuhkan di peringkat Persekutuan.  Selain daripada penekanan elemen etika dan integriti yang dinyatakan di atas. gejala rasuah sama ada dalam bentuk . Kawalan Dalaman. Sektor swasta kerap dilihat sebagai pemberi rasuah manakala penjawat awam dilihat sebagai penerima rasuah. iaitu Perundangan. Kerajaan telah mengenalpasti satu himpunan nilai teras sebagai panduan untuk dihayati dan dilaksanakan oleh penjawat sektor awam. yang akan mendukung pencapaian yang dituntut oleh nilai teras. menyeluruh. Kerajaan juga mengenalpasti nilai kembangan. Selain itu. Kod Etika Hakim (1994) dan Kod Etika Bagi Anggota-Anggota Pentadbiran (1997) juga telah digubal dan diguna pakai. telus dan bersyukur. sistematik dan berterusan. Pad a masa yang sama. Pengiktirafan. bijaksana. Sifat ekonomi Malaysia yang terbuka dan kemakmuran ekonomi selama beberapa dekad ini memberi peluang bukan sahaja kepada sektor swasta luar negara untuk beroperasi di negara ini. Isu utama mengenai integriti sektor swasta yang dititikberatkan dewasa ini ialah tadbir urus korporat. Pelbagai skandal dan penyelewengan yang melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan menunjukkan betapa pentingnya isu tadbir urus terbaik dilaksanakan. JKP merupakan suatu mekanisme yang berstruktur dengan pelaporan berkala bertujuan memantapkan lagi keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia secara dalaman. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Swasta  Sektor swasta adalah pemacu pembangunan dan penjana pertumbuhan ekonomi Malaysia. pelanggaran disiplin. Sistem dan Prosedur Kerja. adil.  Sebagai suatu garis panduan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni. Walau bagaimanapun. Himpunan nilai teras itu ialah amanah.  Terdapat lapan terma rujukan yang menjadi panduan JKP. Ini adalah nilai induk bagi sesebuah organisasi yang beradab dan patut dihayati oleh setiap warga perkhidmatan awam. Kod Etika.  Salah satu masalah yang menjejaskan integriti sektor swasta ialah penglibatannya dengan gejala rasuah. ia juga bertujuan mengatasi masalah dan kelemahan khususnya dalam pengurusan kewangan. penyelewengan dan salahguna kuasa. terdiri daripada nilai yang sesuai dan relevan dengan kepakaran dan operasi organisasi berkenaan. Walau bagaimanapun. beberapa peristiwa yang berlaku di peringkat dunia dan di dalam negeri dalam tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan betapa pentingnya tadbir urus terbaik dijadikan prinsip yang menjiwai syarikat serta membimbing perlakuan para pegawainya. berdisiplin dan berpegang teguh kepada syarat keutuhan yang paling tinggi dengan berpandukan nilai-nilai murni. Tindakan Pengesanan dan Punitif. yakni nilai yang dibentuk dari bawah. gejala rasuah. tetapi juga untuk sektor swasta dalam negeri beroperasi di pasaran global. benar. negeri dan daerah bertanggungjawab menerapkan nilainilai tersebut.

Dengan cara ini. keadaan berubah sejak Januari 2001 apabila Malaysia Securities Exchange Berhad (MSEB) menguatkuasakan Revamped Listing Requirements dan menerimapakai kod ini. Mereka diwajibkan membuat laporan mengenai pelbagai perkara seperti yang dituntut oleh syarat penyenaraian. Konvensyen ini mengharamkan tindakan menyogok oleh syarikat-syarikat tersebut. usaha meningkatkan integriti sektor korporat menjadi amat penting. Namun. MSEB tidak menjadikan kepatuhan pada prinsip dan amalan terbaik dalam MCCG sebagai syarat mandatori. Oalam syarat penyenaraian bagi syarikat. Pad a masa yang sama. syarikat terpaksa meningkatkan ketelusan dan pertanggungjawabannya. integriti ditingkatkan dan kemakmuran ekonomi dapat dikekalkan. Walau bagaimanapun. iaitu Organization for Economic Cooperation Development (OECD) Anti-Bribery Convention telah ditandatangani oleh 35 buah negara pada 1999 untuk menangani dan mencegah amalan pemberian rasuah oleh syarikat multinasional dan meningkatkan integriti mereka. usaha mence~ah gejala rasuah dalam sektor swasta masih tidak mencukupi. maka syarikat diperlukan membuat penjelasan dan menerangkan amalan alternatif yang mereka laksanakan. la juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penguatkuasaan oleh institusi yang berkuasa seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) ke atas sektor tersebut agar gejala semacam ini dapat dibendung. iaitu betapa pentingnya prinsip tadbir urus terbaik menjadi nadi dan jiwa sektor korporat. Sekiranya amalan terbaik ini tidak dipatuhi. semua syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dituntut supaya bersifat telus dengan melakukan disclosures seperti yang dituntut dalam syarat penyenaraian atau Listing Requirements. gejala jenayah korporat yang lain seperti penipuan telah menjejaskan kredibiliti dan integriti sektor tersebut di kalangan pelabur dan juga anggota masyarakat. sektor swasta tidak mempunyai mekanisme yang sama. satu konvensyen antarabangsa. satu kod mengenai tadbir urus korporat yang dikenali sebagai Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) telah diterbitkan pad a Mac tahun 2000.  Sementara Jawatankuasa Keutuhan pengurusan (JKP) merupakan mekanisme sektor awam untuk menangani isu etika dan integriti dalam perkhidmatan awam dan Kerajaan. satu langkah positif telah diambil oleh Kementerian Kewangan dengan menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Tingkat Tinggi (High Level Finance Committee) pad a 1998 sejurus selepas krisis kewangan 1997.  Namun begitu. Walaupun pad a mulanya MCCG tidak diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak swasta.  Gejala-gejala di atas menegaskan satu hakikat pokok.  Setiap syarikat dalam Laporan Tahunan masing-masing dikehendaki memasukkan Kenyataan Mengenai Tadbir Urus Korporat yang melaporkan bagaimana prinsip-prinsip dalam kod MCCG diterapkan serta seta kat mana amalan terbaik dalam kod ini dipatuhi. Setakat ini masih belum terdapat tindakan undangundang yang cukup berkesan diambil oleh negara-negara penandatangan Konvensyen berkenaan terhadap pelbagai syarikat dan pegawai mereka yang memberi dan menerima rasuah.  Hasil inisiatif tersebut. Justeru. Memandangkan betapa seriusnya masalah ini. .memberi dan menerima juga berlaku dalam sektor swasta.

terdapat badan-badan lain di kalangan masyarakat sivil yang memantau pelaksanaan etika dalam beberapa bidang seperti hak asasi manusia. Oleh yang demikian. suatu mekanisme menyeluruh yang merangkumi semua sektor perlu dibentuk dan agenda integritinya dilaksanakan secara berkoordinasi. Bahkan. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Lain  Sejumlah badan profesional dan badan bukan kerajaan (NGO) juga telah menggubal kod etika masing-masing untuk memastikan peningkatan etika dan integriti dalam organisasi mereka. serta cabaran globalisasi dan liberalisasi. persatuan pengguna. dan bergerak secara bersendirian tanpa sinergi semua sektor untuk melaksanakannya. kejuruteraan dan undang-undang juga perlu mengikuti kursus etika sebagai syarat bagi mereka mendapat kelulusan dalam bidang itu dan menjadi pengamalnya. para pelajar institusi pengajian tinggi dalam profesion berdaftar seperti perubatan. Badan-badan profesional di Malaysia.  Selain itu. Persatuan Perubatan Malaysia. Kesederhanaan tingkah laku dalam perniagaan. tadbir urus terbaik dan ketelusan. berdaya tahan dan dinamik dengan amalanamalan terbaik yang mampu memenuhi permintaan pengguna dan perniagaan yang semakin canggih. Berperikemanusiaan kepada semua insan. tidak menyeluruh. Lembaga Arkitek Malaysia dan lain-lain mempunyai kod etika masingmasing yang perlu dipatuhi oleh pengamal profesion berkenaan. Kesemua ini menunjukkan bahawa kesedaran dan komitmen terhadap etika dan integriti di kalangan pelbagai sektor masyarakat Malaysia semakin meningkat. dan Kesungguhan menjayakan perniagaan. Pelan induk ini memberikan hala tuju sistem kewangan bagi tempoh sepuluh tahun sehingga 2010. Sebilangan syarikat telah menerima Rukuniaga Malaysia sebagai pedoman dalam urusan perniagaan mereka. Perlunya Satu Mekanisme Menyeluruh  Apa yang nyata daripada huraian di atas ialah usaha peningkatan etika dan integriti masih merupakan usaha yang tidak bersepadu. Bertanggungjawab kepada pelanggan. Juga. Majlis Peguam Malaysia. serta amalan pilihan raya dan demokrasi di Malaysia. Lembaga Jurutera Malaysia. misalnya. pertubuhan pemberi khidmat penjagaan dan pertubuhan alam sekitar juga telah menggubal kod etika mereka. Rukuniaga Malaysia menggariskan enam prinsip dalam urusan perniagaan iaitu: Berlaku benar dalam amalan perniagaan. Saksama terhadap pelanggan. Sistem ini juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Persatuan Akauntan Bertauliah. Objektif pelan ini adalah untuk mewujudkan sistem kewangan yang berdaya saing.  Selain itu. pertubuhan perguruan. satu himpunan etika dalam bidang perniagaan yang dikenali sebagai Rukuniaga Malaysia juga telah digubal dan diterimapakai oleh Kementerian Perdagangan Oalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sejak tahun 2002. Dalam sektor kewangan pult Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan Pelan Induk Ke Arah Masa pepan Yang Lebih Terjamin pada bulan Mac 2001. masyarakat dan persekitaran. .

Kerajaan menjangkakan beberapa sasaran penting yang digariskan oleh PIN akan tercapai. Kesimpulan Faktor penentu kejayaan. Komunikasi berkesan. Institut Integriti Malaysia (IIM) ditubuhkan. Kepimpinan Berteladan . Kerangka perundangan berkesan dan Kehakiman yang bebas. IIM adalah mekanisme yang mengkoordinasikan pelaksanaan PIN. Pencapaian Sasaran 1. Pendidikan berterusan dan berulang. Faktor Penentu 2. secara keseluruhannya perlu meningkatkan kefahaman dan komitmen mereka terhadap integriti . kesatuan sekerja. Untuk tujuan itu. swasta. institusi agama. Kecukupan dan kecekapan sumber. Dasar yang utuh. dan Kesediaan individu untuk berubah (sila lihat Gambarajah 4). wanita. parti politik. NGO. Semua pihak iaitu Kerajaan. suatu peranc. belia. media. pemantauan dan penilaian ke atas keberkesanan pelbagai program dan aktiviti itu. Pencapaian pelbagai objektif Strategi dan Pelan Tindakan PIN bergantung kepada dinamika dan daya tahan gerakan pemantapan integriti serta keupayaannya meresap ke akar umbi sehingga menjadi gerakan rakyat. Dalam tempoh ini. Kerjasama jentera politik dan pentadbiran. Antara faktor kritikal bagi mencapai sasaran tersebut ialah: Kepimpinan berteladan. Melalui pelaksanaan. Matlamat yang jelas. pelajar dan golong an lain dalam masyarakat dari setiap pelusuk negara.  Seiring dengan penggubalan PIN. Pelan Integriti Nasional (PIN) dilaksanakan secara berperingkat dan tempoh 2004-2008 merupakan fasa pertama pelaksanaannya. Persekitaran budaya yang kondusif.ngan menyeluruh yang dikenali sebagai Pelan Integriti Nasional (PIN dibentuk dengan memberi fokus kepada matlamat pemantapan etika dan integriti serta membudayakan integriti di kalangan semua anggota masyarakat. pelbagai program dan aktiviti yang dicadangkan dalam Strategi dan Pelan Tindakan PIN akan dilaksanakan.

Salah satu faktor yang boleh menyebabkan kegagalan mana-mana perancangan perubahan termasuk PIN ialah kegagalan berkomunikasi. jelas. sekaligus menggembleng kekuatan mereka untuk mencapai matlamat PIN. Komunikasi Berkesan 6. berpegang pada prinsip bersih. dan mudah difahami amat penting. penyelewengan dan salahguna kuasa pula semakin berkesan dan tidak dilakukan secara 'rnemilih bulu'. Kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri ini dapat memberikan inspirasi kepada rakyat. Minat dan pengamalan ini akan terus berkembang apabila pemimpin menepati janjinya. terfokus. berhemah serta mesra rakyat. 5. Pemimpin perlu menggubal dasar yang utuh dan menggariskan matlamat yang jelas. cekap dan amanah. Penguatkuasaan terhadap gejala rasuah. komunikasi yang berkesan. menunjukkan teladan yang baik.3. Pencapaian sasaran PIN juga amat bergantung kepada pendidikan nilainilai murni secara berterusan dan berulang di kalangan pelbagai sektor dan lapisan masyarakat. Perkernbangan ini akan lebih terdorong lagi apabila tedapat penyelesaiaan terhadap kes-kes yang menarik perhatian umum. Pendekatan perundingan yang digunakan untuk menggubal PIN perlu diteruskan. Dengan dernikian ia akhirnya menjadi budaya individu dan masyarakat. Penggubalan dasar dan penetapan matlamat perlu mengambilkira pandangan dan cadangan pelbagai lapisan masyarakat dan sektor negara. Kepimpinan sedemikian mempunyai iltizam politik yang teguh. Persekitaran Budaya yang Kondusif 7. Kepimpinan adalah antara faktor penentu terpenting bagi kejayaan PIN. menetapkan sasaran yang jelas. Dasar yang Utuh dan Matlamat yang Jelas 4. munasabah dan boleh dilaksanakan. berwawasan. Melalui cara ini nilai-nilai tersebut beransuransur dapat dihayati dan dilaksanakan sehingga menjadi sebahagian daripada kebiasaan hidup. Oleh itu. Persekitaran yang kondusif bermaksud adanya suatu budaya di mana rakyat di merata tempat berminat mengenai etika dan integriti serta mengamalkannya. Kerjasama Jentera Politik dan Pentadbiran .

Pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM) menjadi pendorong terbesar ke arah pencapaian matlamat gerakan pemantapan integriti. dan isyarat yang sama daripada mereka memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa bahawa keadaan sedang berubah ke arah menjadi semakin baik. Pelbagai syarat kejayaan di atas masih perlu dilengkapi dengan sumber manusia yang terlatih. Kesemua ini membolehkan Malaysia secara teratur melangkah ke hadapan mencapai cita- . berkemahiran dan cekap. Gerakan pemantapan integriti ialah suatu gagasan yang semakin menawanimaginasi pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. kesedaran dan pengetahuan individu mengenai nilai-nilai murni. yang dipupuk melalui pendidikan dan komunikasi berkesan akan menyumbang kepada gerakan pemantapan integriti. Pada masa yang sama. Gerakan ini sedang menjadi suatu kekuatan masyarakat bagi mengurus kejayaan dan menangani kelemahan dengan berkesan. Kecukupan dan Kecekapan Sumber 10. Kerangka perundangan yang berkesan dan sesuai dengan perkembangan semasa sangat penting. Koordinasi antara kedua-dua jentera tersebut. sekaligus integriti. Pemahaman. Selain itu. Kerangka Perundangan Berkesan dan Kehakiman yang Bebas 9. peranan individu sangat penting. Keinsafan mereka tentang perlunya kelemahan diri diatasi akan meningkatkan komitmen mereka untuk berubah. badan kehakiman yang bebas yang menjamin keadilan dilaksanakan dengan cepat dan tepat tanpa gentar atau memihak adalah amat kritikal bagi meningkatkan keyakinan rakyat. sumber kewangan dan teknologi moden yang mencukupi juga amat diperlukan.8. individu berkenaan akan lebih komited kepada usaha meningkatkan amalan beretika. Dari segi pembinaan insan. Dengan cara itu. Kesediaan individu untuk Berubah 11. Sokongan padu dan kerjasarna jentera politik dan pentadbiran amat penting bagi menjayakan sasaran PIN. Kedua-dua ini menyurnbang kepada pencapaian sasaran PIN. Kesimpulan 12.

gemilang dan terbilang. serta membinanya menjadi lebih cemerlang. .cita menjadi sebuah masyarakat maju menurut acuan sendiri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->