HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM

Page | 1


1.0 Pendahuluan

Masalah orang bukan Islam yang tinggal dalam Negara Islam adalah merupakan persoalan
yang sentiasa diperbincangkan terutama sekali apabila konsep Negara Islam menjadi tajuk
perbincangan pada masa kini. Sebagai sebuah Negara berbilang bangsa, sudah tentulah
persoalan ini sentiasa berlegar di fikiran terutama dalam kalangan orang-orang bukan Islam
itu sendiri. Persoalan sebegini memang perlu diberi perhatian yang serius oleh setiap
pemimpin Negara terutamanya dalam agenda-agenda pembangunan sesebuah Negara.
Di dalam sebuah negara yang dihuni oleh pelbagai bangsa yang berlainan agama, adat resam
dan budaya, usaha untuk melaksana pembangunan bukanlah satu tugas yang mudah.
Bagaimanapun bagi seseorang pemimpin yang amanah, walau sesukar mana pun, dia perlu
melaksanakan tanggungjawab tadi dengan sepenuh hati. Jadi satu pendekatan khas perlu
dikenalpasti. Pada masa yang sama pendekatan tadi perlulah bersifat berkecuali dan tidak
dilihat sebagai menyebelahi mana-mana kumpulan kaum yang terdapat di negara terbabit.
Apa yang jelas, usaha pembangunan akan menjadi mudah jika sesebuah masyarakat itu diikat
dengan unsur kesatuan dan perpaduan. Kesatuan ini akan bertambah kukuh jika mereka
bergabung di atas dasar saling percaya mempercayai dengan kumpulan masyarakat yang lain.
Melalui kesatuan yang ditunjukkan oleh rakyat, semangat untuk bekerjasama akan terhasil
dan seterusnya ia membantu untuk mempercepatkan usaha pihak pentadbir menyalurkan
kebaikan dan kemakmuran kepada setiap ahli masyarakat.
Di dalam sejarah awal tamadun Islam, unsur kesatuan adalah asas kekuatan kepada sebuah
negara yang didiami oleh masyarakat majmuk. Bukti yang paling jelas bahawa unsur
kesatuan ini dititikberatkan oleh pemerintah kerajaan Islam pada masa silam dapat
diperhatikan melalui fasal-fasal yang terdapat di dalam Sahifah al-Madinah atau Piagam
Madinah.

HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM
Page | 2

2.0 Ringkasan Piagam Madinah
Madinah pada peringkat awal ketibaan Nabi Muhammad s.a.w adalah sebuah penempatan
yang dihuni oleh masyarakat beragama Islam dan bukan beragama Islam (terutamanya suku-
suku Yahudi). Jadi sebagai langkah awal untuk mentadbir sebuah negara yang mempunyai
kepelbagaian kaum, Nabi s.a.w telah mewujudkan satu perlembagaan yang dikenali sebagai
Sahifah al-Madinah atau Piagam Madinah.
Sahifah al-Madinah yang dideraf oleh Rasulullah s.a.w selaku pengasas dan ketua kerajaan
Islami Madinah pada waktu itu mengandungi 47 fasal. Apa yang menarik sekali ialah baginda
s.a.w meletakkan unsur kesatuan dan keperluan merujuk kepada satu perlembagaan yang
sama yakni Sahifah al-Madinah itu sendiri oleh semua penduduk sebagai 2 fasal awal
kandungan piagam tersebut.
Berikut adalah Fasal 1 dan Fasal 2 yang dimaksudkan :
Fasal 1 : Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Penyayang: Inilah kitab (Piagam
Bertulis) dari Nabi Muhammad, pesuruh Allah bagi orang-orang yang beriman dan orang-
orang yang memeluk agama Islam dari Quraish dengan penduduk Yathrib dan orang -orang
yang bersama mereka lalu masuk ke dalam golongan mereka dan berjuang bersama-sama
mereka.
Fasal 2 : Bahawa mereka adalah satu umat (bangsa) berbeza dari manusia-manusia lain.
Apa yang terkandung di dalam 2 fasal awal piagam ini dapat diterjemahkan sebagai satu
penekanan oleh nabi s.a.w terhadap unsur kesatuan dan kesepaduan bagi memastikan
masyarakat majmuk tadi dapat menikmati satu kehidupan yang harmoni dan bermutu di
dalam sesebuah negara.
Selain itu bagi mengelak sebarang prasangka yang boleh menghakis keutuhan perpaduan
kaum, Sahifah al-Madinah turut menyenaraikan jaminan perlindungan keselamatan yang
sama rata kepada setiap penduduk Madinah termasuklah kaum Yahudi selama mana mereka
mematuhi isi kandungan piagam. Ini dapat dilihat di dalam Fasal ke-15 dan Fasal ke-16.
Manakala di dalam Fasal 47 pula, mana-mana pihak yang berlaku zalim atau melakukan
kesalahan tidak diberi sebarang keistimewaan atau perlindungan di bawah piagam ini.
HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM
Page | 3

Apa yang lebih menarik, walaupun penduduk Madinah ini merupakan satu ummah atau satu
bangsa, namun di dalam Fasal ke-25 mereka diberi kebebasan untuk mengamalkan anutan
masing-masing. Ini merupakan satu bentuk penghormatan yang diberikan oleh agama Islam
kepada penganut agama lain untuk bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing tanpa
sebarang gangguan atau sekatan daripada pihak pemerintah Muslim.
Bagaimanapun, sebagai imbalan kepada jaminan pelbagai hak yang diberikan oleh
pemerintah, para penduduk dikehendaki bertanggungjawab untuk sama-sama berganding
bahu menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran bidang-bidang kewangan,
ekonomi dan kemasyarakatan di dalam negara. Penyataan ini disebut di dalam Fasal ke-37
seperti berikut :
Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah menbiayai negara seperti mana orang-orang
mukmin juga hendaklah membiayai negara; dan hendaklah mereka sama -sama tolong-
menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menganggotai Piagam
ini; dan hendaklah mereka saling nasihat-menasihati, sama-sama membuat kebajikan
terhadap perbuatan dosa.
Ini menggambarkan bahawa satu bangsa yang bersatu bukan sahaja berkongsi negara malah
mereka juga perlu berkongsi usaha untuk memajukan negara tadi dalam pelbagai bidang
kehidupan.

3.0 Hak-hak orang bukan Islam di dalam Negara Islam
Masyarakat Islam adalah masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agamanya,
mematuhi perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan wajib (mesti) berlaku adil
kepada semua masyarakat atau rakyat yang bernaung di bawahnya. Berteraskan kepada
perintah Allah dalam surah Al-Mumtahinah ayat 8:
´N ´)´Nq´·´o´· ´äBb ´¬´´ ´´´´C´äBb ´òO
´ò´H¬´1´1´l´· ß´´ ´´´´´POBb ´óO."
)´H¬´¬´M´·´´ ¬´.ÿ ´ò´H´M´´·´T ´"0
´ó´´"´M´OV Pb´¬´´´´´l´V." ´ò´÷´MO´l P
´´´l ´äBb ×1´´´´ ´´´´´´´´l´o´OBb ´´´

HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM
Page | 4

Maksudnya :
³Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang -orang
yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak menghalau kamu dari tanah air
kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang melakukan keadilan´.
Masyarakat non-muslim yang berada dalam pemerintahan Islam dahulu dikenali dengan
istilah ahluz zimmah yang maksudnya adalah orang yang diberi jaminan oleh Islam; jaminan
keselamatan dan keamanan kepada mereka sepanjang berada di bawah pemerintahan Islam.
Ahluz zimmah ini bolehlah disamakan dengan istilah kerakyatan atau ΓϱαϥΝ ϝ΍ (al-jinsiyyah).
Di dalam pemerintahan kita hari ini, mereka (ahluz zimmah) ini ada hak dan kewajipan
sebagai rakyat dalam pemerintahan Islam yang dikanunkan atau disyariatkan oleh Islam
dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Rasul Allah S.A.W bersabda dalam konteks ini yang bermaksud :
Ϳ΍ ϯΫ΁ ΪϘϓ ϲϧ΍Ϋ΁ Ϧϣϭ ϲϧ΍Ϋ΁ ΪϘϓ Ύ˱ ϴϣΫ ϯΫ΁ Ϧϣ
Maksudnya;
³Barangsiapa menyakiti Zimmi, maka dia telah menyakitiku, barangsiapa menyakitiku, maka
sesungguhnya dia telah menyakiti Allah
Hak-hak ahli Zimmi adalah sama seperti dengan hak-hak yang dinikmati oleh orang Islam
kecuali dalam perkara-perkara tertentu. Antara hak-hak tersebut ialah :-
3.1. Hak mendapat perlindungan dari pencerobohan
Setiap manusia memerlukan kepada pelindungan agar denganya ia merasa aman dan
selamat. Non- muslim dalam masyarakat Islam khususnya pemerintahan Islam
menawarkan pelindungan kepada mereka dalam semua bentuk pencerobohan. Hak
mereka untuk mendapat pelindungan ini tidak terbatas kepada pencerobohan di dalam
negeri sahaja, malah pencerobohan luar negara pun diberi pelindungan kepada
mereka. Dengan jaminan pelindungan ini, mereka adalah dilabel sebagai rakyat yang
berhak mendapat sepenuh pelindungan dari pemerintah Islam.

HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM
Page | 5

3.2. Hak mendapat keadilan
Di dalam pemerintahan Islam, keadilan adalah salah satu ciri yang dijaga dan
dilaksanakan dengan telus dan sempurna. Pemerintah mesti berlaku adil kepada
semua rakyatnya. Muslim atau tidak, semuanya sama. Allah berfirman di dalam surah
Al-Maidah ayat 8:
B÷´P"0´´´· ´´´´C´äBb Pb¬´o´ÿb.´
Pb¬´ò¬´H ´´´´ÿ´´¬C ´ä .´äb´P÷´´
´´´´´l´OBB´) P ´N." ´ò´P´1´ÿ´M´´·
´´B´´×oA´ ÿó´¬C bß`V´´ ´N"0
Pb¬´O´P´´V P Pb¬´O´P´´Bb .¬´´
´L´M´C"0 N´.¬´l´11´O P Pb¬´l´VBb." ´äBb P
´.´l ´äBb ÓMM´P´. B´o´) ´.¬´1´o´´V
´´´
Yang bermaksud:
³Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang
menegakkan kebenaran kerana Allah menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali -
kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak
melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap
adil itu lebih hampir kepada taqwa dan bertakqwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan´

3.3. Hak perlindungan terhadap darah dan jasad
Ahluz zimmah atau masyarakat non-muslim di dalam pemerintahan masyarakat Islam
terpelihara nyawa, darah dan tubuh badan mereka dari angkara-angkara yang tidak
diingini. Islam memberi hak kepada mereka dan pemerintahan Islam melindungi hak
tersebut dengan sebaik-baiknya. Rasul Allah SAW bersabda:
Ύ˱ ϣΎ˴ ϋ ˴ Ϧϴ˶ ό˴ Α˸έ˴ ΃ ˶ Γ˴ ήϴ˶ δ˴ ϣ ˸Ϧ˶ ϣ ˵ Ϊ˴ ΟϮ˵ Η Ύ˴ Ϭ˴ Τϳ˶ έ ͉ ϥ˶ ·˴ ϭ ˶ Δ͉ Ϩ˴ Π˸ϟ΍ ˴ Δ˴ Τ˶ ΋΍˴ έ ˸Ρ˶ ή˴ ϳ ˸Ϣ˴ ϟ ΍˱ Ϊ˴ ϫΎ˴ ό˵ ϣ ˴ Ϟ˴ Θ˴ ϗ ˸Ϧ˴ ϣ
Maksudnya;
³Barangsiapa yang membunuh kafir yang ada perjanjian, maka dia tidak akan dapat
membau bauan syurga, padahal bau syurga itu didapati walaupun jarak perjalanan
itu mengambil masa 40 tahun sekalipun´ (Riwayat Al-Bukhari)
HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM
Page | 6

Kerana itu fuqaha¶ (ahli fiqah) Islam seluruhnya bersetuju menyatakan bahawa
membunuh seorang zimmi itu adalah salah satu daripada beberapa dosa besar,
berdasarkan janji seksa yang disebut dalam hadis tadi.

3.4. Hak perlindungan harta benda
Harta benda non-muslim di dalam masyarakat Islam terjamin dan terpelihara.
Perlindungan kepada non-muslim meliputi pelindungan terhadap harta benda (non-
muslim) dengan pelindungan terhadap nyawanya dan tubuh badannya. Ini telah
disepakati oleh ulama¶ Islam dari dahulu hingga sekarang.

3.5. Perlindungan terhadap kehormatan diri
Kehormatan diri adalah perkara utama yang diberi pelindungan oleh syariat Islam
kepada zimmi dan masyarakat Islam amat mematuhinya. Kerana itu tidak dibenarkan
sesiapa membunuh,mencela mana-mana zimmi atau membuat tuduhan palsu yang
mengaibkan mereka atau mencacinya.

3.6. Hak ketika kurang upaya
Islam memberi jaminan kepada non-muslim yang tinggal di bawah naungan Islam,
suatu kehidupan yang sesuai dengan keadaan mereka. Mereka bebas memiliki harta
kekayaan dan boleh bekerja yang sesuai dengan kebolehan mereka tanpa diganggu-
gugat.

Apabila tiba saat ahluz zimmah ini kurang upaya dan tidak mampu menyara diri
mereka dan keluarga mereka, maka Islam memberi bantuan yang sesuai dengan
keadaan mereka. Penduduk Al-Hirah di Iraq telah membuat perjanjian dengan Khalid
Bin Al-Walid, Khalid berkata kepada mereka:
³Aku telah berjanji untuk mereka bahawa sesiapa sahaja orang dewasa yang lemah
yang tidak dapat bekerja maka aku tidak akan mengambil jizyah daripada mereka dan
mereka akan ditanggung oleh baitulmal´
HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM
Page | 7

Hal sebegini telah berlaku lebih awal lagi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
dengan disaksikan oleh para sahabat. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab pula,
beliau pernah suatu ketika terserempak dengan seorang Yahudi tua meminta sedekah.
Umar kemudian membawanya ke Baitulmal untuk mendapatkan bantuan.

3.7. Hak kebebasan beragama
Kebebasan beragama orang-orang zimmi dijamin oleh Islam. Mereka tidak akan
dipaksa memeluk sebarang agama. Ini jelas daripada ayat Allah dalam surah Al-
Baqarah ayat 256:
+N ×`b´M´H´l ß´´ ´´´´BäBb P PC ´´´´´P´V
´P´´´MOBb .¬´ÿ ´.´A´´OBb
³Tidak ada paksaan untuk menganut Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang
benar daripada yang salah.´
Dan Firman Allah lagi dalam surah Yunus ,99:

^/ò"0´"0 ´`´M´N´V Y´B´1OBb P´´/´=
Pb¬´ò¬´N´· ´´´´1´ÿ´´ÿ ´´´´
³Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang
beriman´

Demikian juga dengan tempat-tempat ibadat. Umat Islam memberi pelindungan
kepada tempat-tempat itu dengan sebaik mungkin. Meskipun demikian, non-muslim
mestilah pula menjaga perasaan orang-orang Islam dan kesucian agama Islam.
Janganlah hendaknya dilakukan sesuatu yang boleh menjejas hubungan antara agama
dan masyarakat. Mesti ada tolak ansur dan timbang rasa yang boleh menjana
keharmonian masyarakat majmuk.


3.8. Hak kebebasan mencari kekayaan
HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM
Page | 8

Islam memberi hak kepada bukan Islam sama seperti orang Islam pada umumnya
untuk berusaha mencari kekayaan yang dibenarkan oleh undang-undang negara.
Namun demikian non-muslim tidak seharusnya menjual barangan yang diharamkan
ke atas umat Islam seperti babi, arak dan sebagainya kepada orang Islam.
Ahli zimmah sebenarnya dapat menikmati kebebasan menjalankan perniagaan
pertukangan dan segala macam pekerjaan yang dibenarkan oleh undang-undang
negara. Inilah yang telah dilakukan dalam mana-mana masyarakat Islam di seluruh
dunia. Malah kadang-kadang non-muslim lebih menguasai bidang-bidang perniagaan
ini berbanding dengan orang Islam sendiri.

3.9. Hak menjawat jawatan kerajaan
Pada umumnya apa yang boleh dipegang sesuatu jawatan kerajaan oleh orang Islam,
non-muslim juga boleh menjawatnya, kecuali dalam jawatan yang bersangkut dengan
keagaaman yang memerlukan kepada kepakaran khusus di dalam Islam seperti
jawatan ketua negara, ketua kerajaan , ketua tentera, ketua hakim dan sebagainya.
Jawatan-jawatan itu amat memerlukan kepada bukan sahaja kefahaman dan kealiman,
akan tetapi memerlukan kepada aqidah (iman) yang dengannya mereka membuat
keputusan yang tidak boleh bercanggah tentang aqidah dan syariat.
Adapun jawatan lain boleh dipertimbangkan bergantung kepada kesesuaian dan
organisasi. Namun demikian ada pengecualian iaitu golongan yang didapati
menyimpan hasad dengki terhadap orang Islam dan ada kecenderungan untuk
melakukan sesuatu yang tidak baik kepada negara dan umatnya. Mereka tidak boleh
diambil untuk memegang jawatan. Ini ditekankan oleh Allah dalam ayat-Nya dalam
surah Ali Imran : 118
B÷´P"0´´´· ´´´´C´äBb Pb¬´o´ÿb.´ ´N
Pb"´M´´1V 1´òB´´) ¬´.ÿ ´ò´N´ò"´T
´N ´ò´N´ò¬´O´0´· 1NB´P´. Pb"´T." B´ÿ
´/´´´o´´ ´PC ´ò´P´) ´´äB´´´´´Ó´OBb
´¬´ÿ ´ò´·´´´.¬´´"0 B´ÿ." H´´´´V
´ò´´´H"´P´´ ´M´O´H"0 P ´PC B´o´×´)
´ò´NO ´/´´·1´Bb P ´´l ´/´´1´H
´´¬´1´l´´V ´´´´´
HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM
Page | 9


³ wahai orang yang beriman, jangan kamu ambil jadi teman kepercayaan orang yang
diluar golonganmu kerana mereka tidak henti-henti menimbulkan kemudharatan
bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian
daripada mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih
celaka. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu
memahaminya´


4. PENUTUP

Jika hendak diceritakan tentang tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh pihak
kerajaan terhadap non muslim amat banyak. Walaubagaimanapun, daripada apa yang
telah dijelaskan di atas, sedikit sebanyak menggambarkan kepada kita bahawa,
pemerintahan Islam bukanlah seperti yang digambarkan oleh sebilangan manusia
sebagai pemerintahan yang akan menindas golongan non muslim.

Apa yang jelas, pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang paling adil.
Keadilan yang dijanjikan oleh Islam tidak sekadar berlegar dikalangan umat Islam
sahaja, bahkan menjangkau kepada mereka yang tidak beragama Islam.

Mudah-mudahan dengan penjelasan ini menjadikan kita memahami bahawa Islam
bukanlah agama yang disalah ertikan sebagai agama yang menindas, bahkan Islam
adalah agama yang memberi rahmat kepada seluruh manusia dan alam ini.


Wallahu ¶Alam

Apa yang menarik sekali ialah baginda s.HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM 2. pesuruh Allah bagi orang-orang yang beriman dan orangorang yang memeluk agama Islam dari Quraish dengan penduduk Yathrib dan orang -orang yang bersama mereka lalu masuk ke dalam golongan mereka dan berjuang bersama-sama mereka.a.a.w terhadap unsur kesatuan dan kesepaduan bagi memastikan masyarakat majmuk tadi dapat menikmati satu kehidupan yang harmoni dan bermutu di dalam sesebuah negara. mana-mana pihak yang berlaku zalim atau melakukan kesalahan tidak diberi sebarang keistimewaan atau perlindungan di bawah piagam ini. Page | 2 .w selaku pengasas dan ketua kerajaan Islami Madinah pada waktu itu mengandungi 47 fasal.a. Sahifah al-Madinah yang dideraf oleh Rasulullah s. Jadi sebagai langkah awal untuk mentadbir sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum.w telah mewujudkan satu perlembagaan yang dikenali sebagai Sahifah al-Madinah atau Piagam Madinah. Fasal 2 : Bahawa mereka adalah satu umat (bangsa) berbeza dari manusia-manusia lain. Berikut adalah Fasal 1 dan Fasal 2 yang dimaksudkan : Fasal 1 : Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Penyayang: Inilah kitab (Piagam Bertulis) dari Nabi Muhammad.a. Selain itu bagi mengelak sebarang prasangka yang boleh menghakis keutuhan perpaduan kaum. Ini dapat dilihat di dalam Fasal ke-15 dan Fasal ke-16. Sahifah al-Madinah turut menyenaraikan jaminan perlindungan keselamatan yang sama rata kepada setiap penduduk Madinah termasuklah kaum Yahudi selama mana mereka mematuhi isi kandungan piagam. Apa yang terkandung di dalam 2 fasal awal piagam ini dapat diterjemahkan sebagai satu penekanan oleh nabi s.a.w meletakkan unsur kesatuan dan keperluan merujuk kepada satu perlembagaan yang sama yakni Sahifah al-Madinah itu sendiri oleh semua penduduk sebagai 2 fasal awal kandungan piagam tersebut. Manakala di dalam Fasal 47 pula.0 Ringkasan Piagam Madinah Madinah pada peringkat awal ketibaan Nabi Muhammad s.w adalah sebuah penempatan yang dihuni oleh masyarakat beragama Islam dan bukan beragama Islam (terutamanya suku suku Yahudi). Nabi s.

Bagaimanapun. Ini menggambarkan bahawa satu bangsa yang bersatu bukan sahaja berkongsi negara malah mereka juga perlu berkongsi usaha untuk memajukan negara tadi dalam pelbagai bidang kehidupan. walaupun penduduk Madinah ini merupakan satu ummah atau satu bangsa.0 Hak-hak orang bukan Islam di dalam Negara Islam Masyarakat Islam adalah masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agamanya. dan hendaklah mereka sama -sama tolongmenolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menganggotai Piagam ini. d Y s 0 S ) U d B K$ S A n d !WT 1 FT o[U! . dan wajib (mesti) berlaku adil kepada semua masyarakat atau rakyat yang bernaung di bawahnya. Berteraskan kepada perintah Allah dalam surah Al-Mumtahinah ayat 8: 0U  B 1UWT Fj DT 0 n d k 0 M oU S  [I . dan hendaklah mereka saling nasihat-menasihati. sebagai imbalan kepada jaminan pelbagai hak yang diberikan oleh pemerintah.HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM Apa yang lebih menarik. p D Page | 3 . ekonomi dan kemasyarakatan di dalam negara. Penyataan ini disebut di dalam Fasal ke-37 seperti berikut : Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah menbiayai negara seperti mana orang -orang mukmin juga hendaklah membiayai negara. Ini merupakan satu bentuk penghormatan yang diberikan oleh agama Islam kepada penganut agama lain untuk bebas mengamalkan ajaran agama masing -masing tanpa sebarang gangguan atau sekatan daripada pihak pemerintah Muslim. sama-sama membuat kebajikan terhadap perbuatan dosa. mematuhi perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. para penduduk dikehendaki bertanggungjawab untuk sama-sama berganding bahu menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran bidang-bidang kewangan. 3. namun di dalam Fasal ke-25 mereka diberi kebebasan untuk mengamalkan anutan masing-masing.

Dengan jaminan pelindungan ini. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang melakukan keadilan´ . Non. Ahluz zimmah ini bolehlah disamakan dengan istilah kerakyatan atau (al-jinsiyyah). Antara hak-hak tersebut ialah :3.W bersabda dalam konteks ini yang bermaksud : Maksudnya. barangsiapa menyakitiku. ³Barangsiapa menyakiti Zimmi. mereka adalah dilabel sebagai rakyat yang berhak mendapat sepenuh pelindungan dari pemerintah Islam.HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM Maksudnya : ³Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang -orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak menghalau kamu dari tanah air kamu. maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Hak-hak ahli Zimmi adalah sama seperti dengan hak-hak yang dinikmati oleh orang Islam kecuali dalam perkara-perkara tertentu.A. malah pencerobohan luar negara pun diberi pelindungan kepada mereka. Di dalam pemerintahan kita hari ini. mereka (ahluz zimmah) ini ada hak dan kewajipan sebagai rakyat dalam pemerintahan Islam yang dikanunkan atau disyariatkan oleh Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hak mendapat perlindungan dari pencerobohan Setiap manusia memerlukan kepada pelindungan agar denganya ia merasa aman dan selamat. Masyarakat non-muslim yang berada dalam pemerintahan Islam dahulu dikenali dengan istilah ahluz zimmah yang maksudnya adalah orang yang diberi jaminan oleh Islam. maka dia telah menyakitiku.muslim dalam masyarakat Islam khususnya pemerintahan Islam menawarkan pelindungan kepada mereka dalam semua bentuk pencerobohan.1. Hak mereka untuk mendapat pelindungan ini tidak terbatas kepada pencerobohan di dalam negeri sahaja. Page | 4 . Rasul Allah S. jaminan keselamatan dan keamanan kepada mereka sepanjang berada di bawah pemerintahan Islam.

Islam memberi hak kepada mereka dan pemerintahan Islam melindungi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. darah dan tubuh badan mereka dari angkara -angkara yang tidak diingini.3. maka dia tidak akan dapat membau bauan syurga. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa dan bertakqwalah kepada Allah. keadilan adalah salah satu ciri yang dijaga dan dilaksanakan dengan telus dan sempurna. Hak perlindungan terhadap darah dan jasad Ahluz zimmah atau masyarakat non-muslim di dalam pemerintahan masyarakat Islam terpelihara nyawa. Hak mendapat keadilan Di dalam pemerintahan Islam. $W W [jRM 0 < $ n H d YT sP! WS F S j  S !WT ES [. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 8: S . Pemerintah mesti berlaku adil kepada semua rakyatnya.Z  S j U! WS ) n T on [\ E ³Wahai orang yang beriman. Yang bermaksud:  RM jT d $ SU S 4S YWT  $3 SU D Q. semuanya sama. U! [. Rasul Allah SAW bersabda: Maksudnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan´ 3. padahal bau syurga itu didapati walaupun jarak perjalanan itu mengambil masa 40 tahun sekalipun´ (Riwayat Al-Bukhari) Page | 5 . Muslim atau tidak.HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM 3.2. ³Barangsiapa yang membunuh kafir yang ada perjanjian. hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan.

Khalid berkata kepada mereka: ³Aku telah berjanji untuk mereka bahawa sesiapa sahaja orang dewasa yang lemah yang tidak dapat bekerja maka aku tidak akan mengambil jizyah daripada mereka dan mereka akan ditanggung oleh baitulmal´ Page | 6 . Kerana itu tidak dibenarkan sesiapa membunuh.6. Hak ketika kurang upaya Islam memberi jaminan kepada non-muslim yang tinggal di bawah naungan Islam.HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM Kerana itu fuqaha¶ (ahli fiqah) Islam seluruhnya bersetuju menyatakan bahawa membunuh seorang zimmi itu adalah salah satu daripada beberapa dosa besar. berdasarkan janji seksa yang disebut dalam hadis tadi. Penduduk Al-Hirah di Iraq telah membuat perjanjian dengan Khalid Bin Al-Walid. Hak perlindungan harta benda Harta benda non-muslim di dalam masyarakat Islam terjamin dan terpelihara. Perlindungan terhadap kehormatan diri Kehormatan diri adalah perkara utama yang diberi pelindungan oleh syariat Islam kepada zimmi dan masyarakat Islam amat mematuhinya. 3. Apabila tiba saat ahluz zimmah ini kurang upaya dan tidak mampu menyara diri mereka dan keluarga mereka. maka Islam memberi bantuan yang sesuai dengan keadaan mereka. suatu kehidupan yang sesuai dengan keadaan mereka.4. Ini telah disepakati oleh ulama¶ Islam dari dahulu hingga sekarang. 3.mencela mana-mana zimmi atau membuat tuduhan palsu yang mengaibkan mereka atau mencacinya. 3. Mereka bebas memiliki harta kekayaan dan boleh bekerja yang sesuai dengan kebolehan mereka tanpa diganggugugat. Perlindungan kepada non-muslim meliputi pelindungan terhadap harta benda (nonmuslim) dengan pelindungan terhadap nyawanya dan tubuh badannya.5.

beliau pernah suatu ketika terserempak dengan seorang Yahudi tua meminta sedekah.HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM Hal sebegini telah berlaku lebih awal lagi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan disaksikan oleh para sahabat. Umar kemudian membawanya ke Baitulmal untuk mendapatkan bantuan.[O _ < P n ! < $ U ^/4T U T $ S 4S d ³Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman´ Demikian juga dengan tempat-tempat ibadat. sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada yang salah. Mereka tidak akan dipaksa memeluk sebarang agama. Janganlah hendaknya dilakukan sesuatu yang boleh menjejas hubungan antara agama dan masyarakat. Hak kebebasan beragama Kebebasan beragama orang-orang zimmi dijamin oleh Islam. Hak kebebasan mencari kekayaan Page | 7 . non-muslim mestilah pula menjaga perasaan orang-orang Islam dan kesucian agama Islam. Meskipun demikian.8. 3. Ini jelas daripada ayat Allah dalam surah AlBaqarah ayat 256: ! jU E G s QP n +Y Z \B $ j n ³Tidak ada paksaan untuk menganut Islam. Mesti ada tolak ansur dan timbang rasa yang boleh menjana keharmonian masyarakat majmuk.7. Umat Islam memberi pelindungan kepada tempat-tempat itu dengan sebaik mungkin.´ Dan Firman Allah lagi dalam surah Yunus .99: . Pada zaman Khalifah Umar Al Khattab pula. 3.

p 0 U / d([ D . Malah kadang-kadang non-muslim lebih menguasai bidang-bidang perniagaan ini berbanding dengan orang Islam sendiri. arak dan sebagainya kepada orang Islam. Namun demikian non-muslim tidak seharusnya menjual barangan yang diharamkan ke atas umat Islam seperti babi. Inilah yang telah dilakukan dalam mana-mana masyarakat Islam di seluruh dunia.9. ketua hakim dan sebagainya. Mereka tidak boleh diambil untuk memegang jawatan. < DS U! Page | 8 . non-muslim juga boleh menjawatnya. 3. $W Y T l c )U! <R 4U B K$ 0 4T k Y 0 4S d <Y [\ T kWT $ . kecuali dalam jawatan yang bersangkut dengan keagaaman yang memerlukan kepada kepakaran khusus di dalam Islam seperti jawatan ketua negara. ketua kerajaan . Namun demikian ada pengecualian iaitu golongan yang didapati menyimpan hasad dengki terhadap orang Islam dan ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada negara dan umatnya.HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM Islam memberi hak kepada bukan Islam sama seperti orang Islam pada umumnya untuk berusaha mencari kekayaan yang dibenarkan oleh undang-undang negara. . ketua tentera. akan tetapi memerlukan kepada aqidah (iman) yang dengannya mereka membuat keputusan yang tidak boleh bercanggah tentang aqidah dan syariat. Ahli zimmah sebenarnya dapat menikmati kebebasan menjalankan perniagaan pertukangan dan segala macam pekerjaan yang dibenarkan oleh undang-undang negara. Jawatan-jawatan itu amat memerlukan kepada bukan sahaja kefahaman dan kealiman. Ini ditekankan oleh Allah dalam ayat-Nya dalam surah Ali Imran : 118 RM jT d  S . jU 0[j   B $ 0 I F WS T $WT r c ! 0 F rT j o T jU . Adapun jawatan lain boleh dipertimbangkan bergantung kepada kesesuaian dan organisasi. Hak menjawat jawatan kerajaan Pada umumnya apa yang boleh dipegang sesuatu jawatan kerajaan oleh orang Islam.

sedikit sebanyak menggambarkan kepada kita bahawa. Apa yang jelas. jangan kamu ambil jadi teman kepercayaan orang yang diluar golonganmu kerana mereka tidak henti-henti menimbulkan kemudharatan bagimu. jika kamu memahaminya´ 4.HAK-HAK BUKAN ISLAM DALAM NEGARA ISLAM ³ wahai orang yang beriman. Wallahu ¶Alam Page | 9 . Walaubagaimanapun. PENUTUP Jika hendak diceritakan tentang tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh pihak kerajaan terhadap non muslim amat banyak. pemerintahan Islam bukanlah seperti yang digambarkan oleh sebilangan manusia sebagai pemerintahan yang akan menindas golongan non muslim. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami. daripada apa yang telah dijelaskan di atas. bahkan Islam adalah agama yang memberi rahmat kepada seluruh manusia dan alam ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini menjadikan kita memahami bahawa Islam bukanlah agama yang disalah ertikan sebagai agama yang menindas. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Keadilan yang dijanjikan oleh Islam tidak sekadar berlegar dikalangan umat Islam sahaja. Telah nyata kebencian daripada mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih celaka. bahkan menjangkau kepada mereka yang tidak beragama Islam. pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang paling adil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful