FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

1.0 LATAR BELAKANG Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan roses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program kurikulum di sekolah. Mereka bertanggungjawab merealisasikankaedah P & P untuk tujuan kefahaman dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah.Mereka menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu berlaku secara berkesan dalam suasana, iklim sekolah yang kondusif Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan guru mata pelajaran dalam meningkatkan peresasi perkhidmatan mereka. 2.0 OBJEKTIF AM 2.1 2.2 3.0 Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran

OBJEKTIF KHUSUS

3.1 3.2

Guru mata pelajaran mendapat paduan tentang tugas masing-masing dengan berpandu Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi akademi yang tinggi. Merealisasikan hala tuju Semua Panitia Mata Pelajaran di Sekolah Kebangsaan Bandar Dua SandakanSabah

3.3

1

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

4.0. CARTA ORGANISASI GURU MATA PELAJARAN

GURU BESAR

PENOLONG KANAN HEM

PENOLONG KANAN 1

PENOLONG KANAN KOKUM

KETUA PANITIA

KETUA PANITIA

KETUA PANITIA

KETUA PANITIA

Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran

Murid

Murid

Murid

M urid

2

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN
5. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN a. Memiliki , memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan. b. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajara yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir penggal bagi setiap tingkatan.

c. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan
kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. d. Menyediakan dengan lengkap Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar untuk tempoh setahun/sepenggal/hariandan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.

e. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa bukul
latihan pelajar dan memulangkan secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. f. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalansoalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. g. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan. h. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. i. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah.

j. Memastikan keselamatan pelajar di makmal, bengkel kemahiran hidup, serta
mengawasi penggunaan peralatan.

3

SEKOL AH RENDA H

Membantu menguruskan Bank Soalan. Memastikan bahawa balat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. p. Melaporkan kepada Ketua panitia Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. q. l.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN k. n. r. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran/ Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah. Mematuhi arahan Guru Besar 4 SEKOL AH RENDA H . m.Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. o.

memahami dan menghurai sukatan dan huraian sukatan pelajaran 2. mengesan kelemahan pelajar dan berusaha memulihkannya 8. Memiliki. menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Kuasa Yang Diberi Arahan Guru Besar Tugas Pegawai-Pegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan Guru mata pelajaran Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran 5 SEKOL AH RENDA H . menjalankan ujian. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Tugas Pegawai Yang Ada hubungan Guru Mata Pelajaran Tugas Dan Tanggungjawab 1. Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian serta melaksanakannya dalam P&P 5. penilaian pentaksiran kepada pelajar dan merekodkannya 7. memberi kerja dan latihan kepada pelajar dan memeriksanya Arahan Guru Besar 6. mamatuhi pekeliling dan arahan berkaitan serta menetapkan matlamat yang harus dicapai 3.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN 6. Mempunyai dan mengemas kini buku rekod mengajar 4. SENARAI TUGAS.

Mengguna dan bertanggungjawab terhadap BBM 14. Mengadakan sudut mata pelajaran berkenaan di dalam kelas 15. menghadiri mesyuarat panitia serta mematuhi dan melaksanakannya 10. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh KP/JPN/PPD Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar 11.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN 9. Membantu mengurus bank soalan 16. Memastikan keselamatan pelajar di makmal atau bengkel KH serta pengurusan penggunaan peralatan 12. Bertindak sebagai konselor dan guru disiplin 17. Bekerja sebagai “team work” Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Arahan Ketua Panitia Arahan Guru Besar Arahan GPK Arahan Guru Besar 6 SEKOL AH RENDA H Tugas Pegawai Yang Ada hubungan Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan . Menghadiri mesyuarat/taklimat kelolaan Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri 13.

6.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN 7. Menyediakan kertas soalan peperiksaan dalaman dan menandanya 7 SEKOL AH RENDA H . Menyediakan Rancangan mengajar tahunan/harian Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan Menyediakan bahan-bahan bantu mengajar Mengadakan kelas pengayaan dan pemulihan 6. FUNGSI UTAMA Mendapatkan Sukatan Pelajaran terkini.

MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil 1 Proses Kerja Menghubungi GPK/KP untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan yang di dapati adalah yang terkini 3 Memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan sukatan pelajaran 4 Memasukkan sukatan dalam buku rekod atau fail yang ditetapkan 5. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN 7. Melaksanakan P & P di dalam kelas Guru Mata Pelajaran GPK/Ketua Panitia GPK/Ketua Panitia Pegawai Yang Meluluskan GPK/GKMP Seksyen/UndangUndang/Peraturan 2 Ketua Panitia 8 SEKOL AH RENDA H .FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN 7.1.

Memastikan sukatan pelajaran yang diperolehi adalah yang terkini Memahami serta mentafsirkan sukatan dan huraian Sukatan pelajaran Memasukkan ke dalam buku rekod Menjalankan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan P & P dalam Kelas 9 SEKOL AH RENDA H .FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN CARTA ALIRAN Menghubungi GPK/Ketua Panitia untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini.

5. Melaksanakan P & P di dalam kelas 10 SEKOL AH RENDA H .FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Hubungi GPK untuk mendapatkan sukatan pelajaran Pastikan sukatan di terima adalah yang terkini Faham dan dapat tafsirkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran Masukkan dalam buku rekod Tandakan (/) Catatan 2. 4. 3.

3 60 minit 120 minit 4 5 20 minit 40 minit 11 SEKOL AH RENDA H .FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN NORMA KERJA Bil 1 Jenis Kerja Hubungi GPK/KB untuk mendapatkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pastikan sukatan terkini Faham dan dapat tafsirkan sukatan dan huraian sukatan Masukkan dalam buku rekod Melaksanakan dalam P & P Masa yang diambil 30 minit Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2.

2. Menyerahkan kepada GPK untuk disahkan Pengetua menandatangani di akhir tahun Melaksanakan dalam P & P Pegawai Yang Meluluskan GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 2 3 4.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN 7. PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN Bil 1 Proses Kerja Mendapatkan buku rekod daripada GPK Menyediakan rancangan pelajar tahunan dan harian Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. 5 6 GPK Ketua Panitia GPK Guru Besar Guru mata Pelajaran 12 SEKOL AH RENDA H PROSES KERJA .

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN CARTA ALIRAN Mendapatkan buku dari GPK Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian Menyerahkan kepada ketua panitia untuk disemak tidak betulkan betulkan Ya Serahkan kepada PK 1 Menyerahkan kepada Guru Besar untuk disahkan Melaksanakannya dalam P & P 13 SEKOL AH RENDA H .

Tindakan Mendapatkan buku rekod dari GPK Tandakan (/) Catatan 2. 14 SEKOL AH RENDA H . 6. Menyediakan rancangan tahunan/harian 3. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak Menyerahkan kepada PK 1 untuk semakan semula Menyerahkan kepada Guru Besar untuk pengesahan Melaksanakan dalam P & P 4.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN SENARAI SEMAK Bil 1. 5.

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN NORMA KERJA Jumlah Unit yang boleh dijalankan Seminggu Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 1 Mendapatkan buku rekod dari GPK 10 minit 2 Menyediakan rancangan tahunan 2 minggu 3 Menyediakan rancangan harian 60 minit 4 Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak 10 minit 5 6 7 Menyerahkan kepada PK 1 untuk semakan semula Menyerahkan kepada Guru Besar untuk pengesahan Melaksanakan dalam P & P 15 SEKOL AH RENDA H .

3. Mengajar mengikut jadual waktu yang ditetapkan Proses Kerja Bil 1 2.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN 7. Ucap selamat dan doa 3 Memastikan kebersihan kelas 4 Menyemak kehadiran pelajar 5 Set Induks 6 7 8 9 10 Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran Guru MP Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Memberi nota. kerja-kerja latihan dan memeriksanya Mengesan kelebihan dan kelemahan pelajar untuk tindakan selanjutnya Memberi latihan tambahan dan kerja rumah Diakhiri dengan Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asri Guru MP Guru MP Guru MP Guru MP Proses Kerja Menulis rancangan pelajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Guru Besar Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Seksyen/UndangUndang/Peraturan Guru MP Guru MP Murid 11 12 16 SEKOL AH RENDA H .

Latihan dan pengukuhan Membuat rumusan Tindak ikut seterusnya Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asri 17 SEKOL AH RENDA H .FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN CARTA ALIRAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menulis rancangan pelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Pelajar Salam dan doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kedatangan pelajar Set Induksi Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung tidak bimbingan penilaian Beri nota.

Mengesan kelebihan dan kelemahan Pelajar untuk tindakan selanjutnya Memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucapan Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asr Tandakan (/) Catatan 10. 12. Memberikan nota . 2.kerja-kerja latihan dan memeriksanya. 7 8. Tindakan Menulis rancangan pelajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap salam dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Set Induksi Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran berlangsung.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN SENARAI SEMAK Bil 1. 9. 6. 4 5. 11. 18 SEKOL AH RENDA H . 3.

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN NORMA KERJA Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jenis Kerja Menulis rancangan pelajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap salam dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Set induksi Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran berlangsung Memberi nota dan kerja-kerja latihan dan memeriksanya. Mengesan kelebihan dan kelemahan Pelajar untuk tindakan selanjutnya Memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucapan tasbih kaffarah dan surah Al Asr Masa yang diambil 30 minit 40 minit 1minit 2 minit 2 minit 5 minit 2 minit 30 minit 5 minit 10 minit 5 minit 1 minit Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 19 SEKOL AH RENDA H .

4.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN 7. Menyediakan Bahan Bantu Mengajar Proses Kerja Bil 1 2 Proses Kerja Menghadiri mesyuarat panitia Menerima arahan daripada ketua Panitia Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM Memilih bahan-bahan untuk BBM PK 1 /Ketua Panitia 5 6 Membuat Bahan Bantu mengajar Menyerah kepad KP untuk disemak/cek/dipantau Menggunakannya dalam P & P PK 1 /Ketua Panitia PK 1 /Ketua Panitia Pegawai yang meluluskan Ketua Panitia Ketua Panitia Seksyen/Undangundang/peraturan 3 PK 1/Ketua Panitia PK 1 /Ketua Panitia 4 7 20 SEKOL AH RENDA H .

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN CARTA ALIRAN Menghadiri mesyuarat panitia Menerima arahan daripada ketua Panitia Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM Memilih bahan-bahan untuk BBM Membuat Bahan Bantu mengajar Menyerah kepada KP untuk disemak Menggunakannya dalam P & P 21 SEKOL AH RENDA H .

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN SENARAI SEMAK Bil 1. 2. Tindakan Menghadiri mesyuarat panitia Menerima arahan daripada ketua Panitia Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM Memilih bahan-bahan untuk BBM Membuat bahan-bahan untuk BBM Menyerahkan kepada KP untuk disemak Menggunakannya dalam P & P Tandakan (/) Catatan 3. 22 SEKOL AH RENDA H . 5. 6. 6. 4.

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN NORMA KERJA Bil 1 Jenis Kerja Menghadiri mesyuarat panitia Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 60 minit 2 Menerima arahan daripada ketua Panitia 20 minit 3 Memilih tajuk-tajuk yang perlukan BBM Memilih bahan-bahan untuk BBM 60 minit 4 Menggunakannya dalam P & P 5 60 minit 40 minit 23 SEKOL AH RENDA H .

5.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN 7. Mengadakan Kelas Pengayaan dan Pemulihan Bil 1 Proses Kerja Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia Membuat penilaian Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program Mengadakan penambahbaikan jika perluj Pegawai Yang Meluluskan Undang-undang Peraturan 2 3 4 5 24 SEKOL AH RENDA H Proses Kerja .

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN CARTA ALIRAN Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia Menilai keberkesanan program Membuiat penilaian untuk melihat keberkesanan Berkesan? ubah suai nilai semula ya Program diteruskan 25 SEKOL AH RENDA H Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan .

Lemah 2 Laksanakan program a. Jadual pelaksanaan program Pelaksanaan program Penilaian program dan buat laporan Menyampaikan salinan lapoaran kepada Guru Besar. 5. Pemulihan 3.Pengayaan b.GPK dan KP untuk difailkan Tandakan (/) Catatan 26 SEKOL AH RENDA H . Cemerlang b. 6. 4.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN SENARAI SEMAK Bil 1 Tindakan Dapatkan senarai nama pelajar a.

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN NORMA KERJA Bil 1 Jenis Kerja Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia Membuat penilaian Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program Mengadakan penambahbaikan jika perlu Masa Yang diambil 40 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 3 4 5 80 minit 30 minit 60 minit 60 minit 27 SEKOL AH RENDA H .

MENYEDIAKAN SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN DAN MENANDANYA Bil 1 2 3 4 5 Proses Kerja Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU ( jadual spesifikasi ujian) Menaip dan menyerahkannya kepada PK 1 untuk disahkan Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan diperbanyakkan Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja) Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar Tindakan susulan jika berkaitan Pegawai Yang Meluluskan GPK Undang-undang Peraturan 6 7 8 9 28 SEKOL AH RENDA H PROSES KERJA .FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN 7.6.

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN CARTA ALIRAN Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU ( jadual spesifikasi ujian) Ada kesilapan Buat pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan dan menyerahkannya kepada PK 1 untuk untuk disemak Guru Besar meluluskan Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan diperbanyakkan Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar Tindakan susulan jika berkaitan 29 SEKOL AH RENDA H Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan .

5. Menaip dan menyerahkannya kepada PK 1 untuk disahkan Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan diperbanyakkan Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja) Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar Tindakan susulan jika berkaitan 4. 9. 8. 30 SEKOL AH RENDA H . 2. Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU (jadual spesifikasi ujian) 3. 6. 7.FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan(/) Catatan 1.

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN NORMA KERJA Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU (jadual spesifikasi ujian ) Menaip dan menyerahkannya kepada PK 1 untuk disahkan Menyerahkan kepada pejabat untuk dicetak dan diperbanyakkan Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja) Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar Tindakan susulan jika berkaitan 10 minit 2 hari 80 minit 10 minit 60 minit 40 minit 2 hari 30 minit 40 minit 31 SEKOL AH RENDA H Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan seminggu .

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN LAMPIRAN SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : BIL TUGAS SAYA HARI INI CATATAN 32 SEKOL AH RENDA H .