BAB 3 METODOLOGI Pengenalan Tujuan kajian ini dibuat ialah untuk melihat dan mengkaji kesan perlaksanaan PBS

dalam mata pelajaran KHB disekolah menegah. Kajian juga adalah bertujuan untuk melihat faktor yang mempengaruhi perlakasanaan PBS ini disekolah dalam aliran pertanian. Bab ini member penerangan secara ringkas dan menerangkan perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB, reka bentuknya dan metodologi bagi mengkajinya.

Konteks perlaksanaan PBS dalam Mata pelajaran KHB Seperti yang telah diterangkan dalam bab 1, perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB ialah satu aspek penting dalam pentaksiran tahap pencapaian pelajar mata pelajaran KHB. Ini kerana ia mewakili 40% penilaian keseluruhan mata pelajaran KHB dan mempengaruhi kelulusan seorang calon PMR dalam mata pelajaran KHB.

Persoalan Kajian Dalam kajian ini, soalan kajian umum adalah seperti berikut: 1. Apakah kesan perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB kepada guru dan pelajar di Daerah Kudat? 2. Apakah faktor yang mempengaruhi perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB?

disini jelas diketahui bahawa kajian kes ialah satu pendekatan yang komprehensif dalam mengkaji atau menganalisis sesuatu kes atau beberapa kes secara mendalam bagi mendapatkan gambaran sebenar fenomena yang berlaku. Sumber data utama bagi kajian kes ini pula ialah daripada temu bual yang dijalankan secara berfokus kumpulan terhadap pelajar. Menurut Othman (2007).Reka bentuk kajian Bagi menjalankan kajian ini. Sebagai satu system yang bersepadu serta boleh berfungsi dalam ruang sempadan tertentu. especially when the boundaries between phenomenon and context are not clear evident´ Justeru. Ia merupakan satu system yang bersepadu dimana ia bersifat spesifik. Merriam (1988) pula menyatakan kajian kes adalah satu huraian holistic dan intensif bagi sesuatu fenomena atau unit sosial. temubual individu terhadap guru dan kajian dokumen dan rekod berkaitan PBS iaitu borang penilaian individu. kompleks dan berfungsi. maka sesuatu kes itu perlu mempunyai sempadan yang membolehkan kita melihat kes itu sebagai satu unit atau entity yang eksklusif. kajian kes bukanlah merupakan pilihan ke atas metodologi taetapi pilihan ke atas apa yang hendak dikaji. Yin (1994) mendefinisikan kajian kes sebagai: ³A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real life context. Kajian Kes Menurut Stake (2000). pengkaji telah memilih pendekatan reka bentuk kajian kes. Kajian kes . Ini kerana tujuan utama kajian ini ialah member focus kepada kes perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB di sekolah dikudat.

Bagi mendapatkan data yang terperinci dan kaya untuk kajian kes ini. Berdasarkan sumber pelbagai ini. pengakaji menggunakan 3 sumber untuk mendapatkan maklumat yang bemakna iaitu temubual. Oleh itu. Pengakaji telah memilih untuk menjalankan kajian intrinsik untuk mengkaji dengan lebih mendalam terhadap perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB di sekolah menengah. temubual berfokus kumpulan dan kajian dokumen. Yang paling mudah adalah merupakan deskripsi tentang sesuatu peristiwa sehingga yang paling kompleks yang memerlukan analisis sesuatu subjek dalam satu jangka masa yang panjang. . 2002) Stake (2000) membahagikan kajian kes kepada 3 jenis iaitu Kajian Kes Intrinsik. Dengan rangkuman beberapa pemboleh ubah. dapatan dapat ditriangulasi bagi meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan data (Patton. pengkaji tela menggunakan pendekatan kualitatif. kajian kes boleh mengenalpasti bagaimana keadaan yang kompleks boleh digabungkan untuk menghasilkan manifestasi tertentu. Kajian Kes Instrumental dan Kajian Kes Kolektif. pengkaji telah menggunakan kajian kes untuk mengkaji. maklumat yang mendalam dan lebih bermakna daripada guru dan pelajar yang terlibat dalam pelaksanaan PBS disekolah. Dalam kajian ini. Sebagai satu reka bentuk penyelidikan. kajian kes dapat menyediakan maklumat yang kaya dan mendalam berbanding pendekatan lain. Kajian kes amatlah sesuai apabila pengkaji mahu mendefinisi dan menyiasat sesuatu topic yang luas merangkumi konteks dan bukan sahaja fenomena kajian sahaja dan menggunakan pelbagai sumber bukti (Yin. 1994). meneroka dan mendapatkan padangan yang lebih luas. Fokus kajian kes ini adalah untuk melihat dan mengkaji perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB di sekolah menengah dan kesan perlaksanaanya. Ia adalah satu kaedah kajian yang sangat versatile dan fleksible dalam pengumpulan data.adalah berbeza dari segi kerumitanya.

aktiviti. Maka dengan sifat kajian kualitatif ini. pendektan naturalistic kepada dunia sebenar. Fraenkel & Wallen (2006) menyatakan ia bukan sahaja mengkaji kualiti perhubungan. ³pengkaji kualitatif mempunyai matlamat untuk memahami kekompleksan berbanding membuktikan kebenaran yang telah diketahui dimana melibatkan pemehatian. Pada masa yang sama mereka berminat untuk memahami maksud yang telah dibina oleh orang lain dan pengalaman yang mereka alami dalam dunia ini. kajian kualitatif melibatkan satu interpretasi. salah satu faktor utama perkembangan pendekatan kualitatif ialah kerana pengkaji ingin cuba memahami dunia dari perspektif orang lain. matlamat pengkaji untuk mengkaji dalam keadaan semulajadi dan memahami apakah pengalaman yang dialami sendri oleh guru KHB dan pelajar sepanjang pelaksanaan PBS serta bagaimana mereka member maksud setiap pengalaman mereka dapat dicapai. Seperti yang dinyatakan oleh Kervin et al. kunci utama perhatian para pengkaji kualitatif ialah untuk memahami sesuatu fenomena dari perspektif partisipan bukan pengkaji.Kajian Kualitatif Menurut Lankshear dan Knobel (2004). Tmbahan lagi. Merriam (1998) menambah lagi. situasidan bahan tetapi juga mencari jawapan bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan diberi makna. (2006). bertanya orang tentangnya dan cuba untuk memahami serta menerangkan apa yang sedang dan telah berlaku tanpa sebarang sumber numerical atau statistik atau pemboleh ubah sebagainya. . Oleh itu dapat dilihat bahawa kajian kualitatif adalah satu pendekatan yang sangat unik dengan cara yang pelbagai bagi mendapatkatkan maklumat yang kaya dan mendalam tentang sesuatu fenomena atau kes. mencuba untuk member makna dalam bahasa yang boleh diekspresikan. perbualan dgn mereka. Menurut Bogdan & Biklen (1992).

Ini membolehkan penyelidik menyiasat. Sampel yang terlibat dalam kajian ini pula adalah secara persampelan bertujuan supaya pengkaji dapat mengumpul data yang lebih spesifik dan relevan. Sekolah ini pula digerakkan oleh 63 orang guru yang terlatih dengan populasi pelajar sebanyak 980 pelajar dari pelbagai latar belakang dan multi etnik. Sampel Dalam kajian kualitatif. . Kebanyakan ibu bapa mereka adalah petani dan sebahagianya adalah kakitangan keranjaan seperti guru dan kerani. melalui pemilihan yang yang dibuat secara bertujuan. menaganlisa dan melaporkan secara mendalam dan terperinci terhadap impak atau kesan pelaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB. berturutan dan berkembang boleh mencapai titik ketepuan apabila jumlah sampel mencapai 12 orang dan tidak lebih 20 orang. kaedah penyelidikan kualitatif dianggap satu pilihan yang tepat kepada penyelidik.Setelah mengkaji pelbagai pendekatan dalam kajian dan mempertimbangkan tujuan kajian serta latar budaya setempat masyarakat. Sekolah ini menyediakan kelas daripada tingkatan satu sehingga tingkatan enam. Manakala 5 orang pelajar tingkatan 3 pula dipilih secara persampelan bertujuan bagi tujuan temubua berfokus kumpulan. Menurut Guba & Lincoln (1985). saiz sampel tidak boleh ditentukan lebih awal sepertimana kajian kuantitatif. Pada ketika ia dipanggil titik ketepuan. Pemilihan sampel adalah satu kerja yang berterusan sehingga sampai satu tahap dimana tidak lagi ditemui maklumat yang baru. Bagi guru pula pengakaji telah memilih 2 orang guru untuk ditemubual secara individu. Lokasi kajian Lokasi bagi menjalankan kajian ini ialah di sebuah sekolah menengah bantuan penuh kerajaan di daerah kudat. Kumpulan majority terdiri daripada kaum rungus diikuti bajau. kajian yang dijalankan secara teliti.

Dalam teknik ini. pegkaji membuat persampelan bertujuan dimana 5 orang pelajar dipilih secara persampelan bertujuan untuk menjadi partisipan dalam kajian ini.Pengendalian Kajian Kajian ini akan dilakukan selama lebih kurang 4 minggu. Strategi persampelan Micheal Quinn Patton (1990) mencadangkan beberapa strategi persampelan yang brtujuan memahami lebih baik fenomena kajian dan kes menarik serta bermakna. Jumlah calon PMR 2011 di sekolah kajian ialah sebanyak 160 pelajar. Transkrip temuabual akan dianalisis dan dibincang dalam perbincangan dan dapatan. Strategi persampelan yang paling berguna dan utama adalah persampelan variasi maksimum. Bagi mengkaji lebih mendalam faktor sebenar yang menjadi persepsi pelajar terhadap pelaksanaan PBS dalam mata pelajaran ini. Dalam strategi ini. Dalam membina sampel. seorang individu atau satu latar akan member petunjuk untuk . Pemilihan partisipan dilakukan di SMK Pinawantai Kudat. Dalam penyelidikan kualitatif. Ia mengambil kira ciri-ciri ketidakboleh ramalan dan perubahan dalam persampelan secara rawak. pengkaji boleh menggunakan teknik persampelan µSnowBall¶. Ia mengambilkira kerencaman fenomena kehidupan dan social manusia serta keterbatasan generalisasi. Partisipan yang terlibat dalam kajian ini melibatkan semua pelajar p tingkatan tiga yang akan menduduki PMR 2011. pengkaji cuba untuk memahami sesuatu fenomena dengan mencari individu atau latar yang mewakili perbezaan atau kepelbagaian yang besar dalam fenomena tersebut. Manusia yang dipilih adalah secara berkelompok dan bertujuan. persampelan bertujuan(manusia/tempat kajian) adalah lebih sesuai kerana sampel dipilih mempunyai matlamat yang berbeza iaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji. 5 orang pelajar ini akan dilakukan temubual secara kumpulan malalui kaedah perbincangn.

pemerhatian. temu bual yang mendalam serta analisis dokumen dan bahan. Walaubagaimanapun. Profil tersebut menyediakan permulaan bagi kajian kualitatif. terdapat empat kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif iaitu penglibatan pengkaji didalam kajian. Dengan ini persampelan variasi maksimum akan berkembang dan berturutan. Bagi persampelan variasi maksimum. pengkaji digalakkan menggunakan teknik snowball ini untuk mengesan individu atau latar yang berbeza daripada yang pertama.memilih individu atau latar seterusnya. Selepas mendapat maklumat dari sumber sampel yang relevan. ia baru tekaan yang paling baik bagi memulakan kajian. pengkaji boleh mengenalpasti pemboleh ubah yang sangat berguna untuk membina variasi dan membentuk profil persampelan. Oleh itu. Strategi lain bagi membantu pengkaji membuat keputusan tentang siapa yang boleh dimasukkan ke dalam kajian adalah dengan berbincang dengan pakar yang berpengalaman dan berpengatahuan (Lincoln & Guba. Menurut Marshall & Rosman (2006). 1985). pengkaji telah menggunakan pendekatan temubual individu dan temu bual berfokus kumpulan bersama dengan kajian dokumen PBS dan dokumen berkaitan bagi mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Temu bual . Kaedah Pengumpulan Data Merriam (1998) mengatakan bahawa data ialah bit-bit atau pecahan maklumat yang dijumpai dari persekitaran. Oleh itu tidak dapat dinafikan lagi bahawa tulang belakang kepada penyelidikan kualitatif ialah pengumpulan data yang komprehensif dan dari pelbagai sumber maklumat.

Penyelidikan kualitatif banyak bergantung kepada temu bual dalam mengumpul maklumat kajian. pengkaji menggunakan temu bual semi berstruktur yang menggabungkan ciri-ciri fleksibiliti temu bual terbuka dengan ciri yang mengarah kepada temu bual berstruktur. Ia berbeza dengan perbualan harian biasa. Semua maklumat temu bual adalah rahsia. Temu bual adalah perlu apabila kita tidak boleh memerhati perlakuan. 2007). Sebab itu Marshall & Rosman (1957) mendefinisikan temu bual sebagai ³perbualan bertujuan´. Temua bual dijalankan ditempat yang selesa dimana partisipan dapat meluahkan kata -kata dengan selesa dan jelas serta dirakam dengan perakam suara digital. Di dalam kajian ini. Tambahan pula. (1999). Temu bual dijalankan dalam bahasa Melayu. Temua bual amat sesuai digunakan dalam kajian kes yang mengkaji hanya beberapa individu terpilih (Othman. . Menurut Schensul et al. boleh dikembangkan mengikut budi bicara penemu bual dan partisipan. Oleh itu temu bual adalah satu kaedah pengumpulan yang sangat efektif dalam mendapatkan maklumat terus dari seseorang. Menurut Patton (1990). perasaan atau bagaimana manusia mentafsir dunia sekeliling mereka. temu bual semi berstruktur adalah yang terbaik untuk meneroka dan menjelaskan faktor dan sub-faktor. Tujuan utama temua bual adalah untuk mendapatkan maklumat yang khusus. Tujuan utama menggunakan temu bual adalah untuk mengorek dan mendapatkan persepsi guru dan pelajar terhadap pelaksanaan PBS ini. Soalan ± soalan dalam temu bual ini ditentukan terlebih dahulu tetapi jawapan kepada soalan tersebut adalah terbuka. ini member peluang kepada mereka untuk meluahkan pendapat dan cadangan bagi memperbaiki lagi pelaksanaan PBS diperingkat sekolah agar ia lebih berkesan dan mencapai matlamat yang dihasratkan. Oleh itu ia menjadi pendekatan yang sesuai kerana pengkaji dapat mengumpul data yang mendalam berkaitan faktor yang mempengaruhi perlaksanaan PBS dalam KHB di sekolah. penyelidik hendaklah mengetahui apa yang terdapat dalam minda seseorang.

Ia adalah alat yang penting bagi penemuan dan eksplorasi (Steward & Shamdasani. . empatik. Ada juga antara pelajar yang bertindak sebagai pemerhati pasif atau rakan tidur. Ini mungkin disebabkan perasaan malu atau janggal apabila ditemubual secara individu. Mereka dikumpul dalam kumpulan utuk dilakukan perbincang. 1990).Kumpulan berfokus Kupulan berfokus ialah temu bual bagi mengumpul maklumat kualitatif. Dalam kata lain ia lebih kepada perbincangan dalam kumpulan dimana ahli dalam kumpulan akan berbincang bersama dalam menjawab persoalan kajian. pengkaji menngunakan pendekatan ini bagi mendapat kan maklumat dan data daripada pelajar. Ia melibatkan pengumpulan beberapa individu untuk penyoalan yang sistematik sama ada secara formal atau tidak formal (Fontana & Frey. pendengar yang baik dan meyakinkan. banyak dan elaborative hasil percambahan idea semasa perbincangan. Mereka lebih senang untuk bercakap dalam kumpulan berbanding secara individu. Bagi individu pula. Namun disebalik kebaikan ada kekurangan yang perlu diambil berat oleh pengkaji iaitu proses harus diawasi oleh pengkaji bagi mengelakkan ada individu yang menguasai perbincangan kumpulan. Penemubual haruslah bersifat fleksible. Tujuan pengkaji menggunakan pendekatan ini adalah supaya maklumat dan data diperoleh dengan mudah dan banyak. objektif. Oleh itu pengkaji mesti mendapatkan kerjasama yang baik daripada semua partisipan. Oleh itu. Kebaikan kaedah ini ialah maklumat yang diperoleh adalah sangat kaya. Selaian itu ia tidak memakan masa dan kos yang banyak kerana dijalankan serentak. 2000). pertukaran pendapat dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru.

kaedah triangulasi boleh meningkatkan kredibiliti penemuan dan saranan yang dihasilkan dalam sesuatu penyelidikan (Lincon dan Stake. . Triangulasi merupakan salah satu kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan sesuatu penyelidikan kualitatif (Merriam. 1998). 1995).Triangulasi Data Kebolehpercayaan menggambarkan situasi di mana sesuatu dapatan dalam sesuatu penyelidikan mempunyai replikasi sekiranya penyelidikan dilakukan dalam situasi yang sama (Merriam. 1998). Seterusnya. Diharapkan penggunaan kaedah triangulasi yang melibatkan data dari pelbagai sumber temu bual seperti guru dan pelajar dijangka mampu untuk meningkatkan kebolehpercayaan penyelidikan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful