BAB 3 METODOLOGI Pengenalan Tujuan kajian ini dibuat ialah untuk melihat dan mengkaji kesan perlaksanaan PBS

dalam mata pelajaran KHB disekolah menegah. Kajian juga adalah bertujuan untuk melihat faktor yang mempengaruhi perlakasanaan PBS ini disekolah dalam aliran pertanian. Bab ini member penerangan secara ringkas dan menerangkan perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB, reka bentuknya dan metodologi bagi mengkajinya.

Konteks perlaksanaan PBS dalam Mata pelajaran KHB Seperti yang telah diterangkan dalam bab 1, perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB ialah satu aspek penting dalam pentaksiran tahap pencapaian pelajar mata pelajaran KHB. Ini kerana ia mewakili 40% penilaian keseluruhan mata pelajaran KHB dan mempengaruhi kelulusan seorang calon PMR dalam mata pelajaran KHB.

Persoalan Kajian Dalam kajian ini, soalan kajian umum adalah seperti berikut: 1. Apakah kesan perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB kepada guru dan pelajar di Daerah Kudat? 2. Apakah faktor yang mempengaruhi perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB?

maka sesuatu kes itu perlu mempunyai sempadan yang membolehkan kita melihat kes itu sebagai satu unit atau entity yang eksklusif. disini jelas diketahui bahawa kajian kes ialah satu pendekatan yang komprehensif dalam mengkaji atau menganalisis sesuatu kes atau beberapa kes secara mendalam bagi mendapatkan gambaran sebenar fenomena yang berlaku. kompleks dan berfungsi.Reka bentuk kajian Bagi menjalankan kajian ini. Yin (1994) mendefinisikan kajian kes sebagai: ³A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real life context. pengkaji telah memilih pendekatan reka bentuk kajian kes. kajian kes bukanlah merupakan pilihan ke atas metodologi taetapi pilihan ke atas apa yang hendak dikaji. Kajian kes . Ia merupakan satu system yang bersepadu dimana ia bersifat spesifik. temubual individu terhadap guru dan kajian dokumen dan rekod berkaitan PBS iaitu borang penilaian individu. Sumber data utama bagi kajian kes ini pula ialah daripada temu bual yang dijalankan secara berfokus kumpulan terhadap pelajar. Merriam (1988) pula menyatakan kajian kes adalah satu huraian holistic dan intensif bagi sesuatu fenomena atau unit sosial. especially when the boundaries between phenomenon and context are not clear evident´ Justeru. Menurut Othman (2007). Ini kerana tujuan utama kajian ini ialah member focus kepada kes perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB di sekolah dikudat. Kajian Kes Menurut Stake (2000). Sebagai satu system yang bersepadu serta boleh berfungsi dalam ruang sempadan tertentu.

. Yang paling mudah adalah merupakan deskripsi tentang sesuatu peristiwa sehingga yang paling kompleks yang memerlukan analisis sesuatu subjek dalam satu jangka masa yang panjang. 1994). Ia adalah satu kaedah kajian yang sangat versatile dan fleksible dalam pengumpulan data. temubual berfokus kumpulan dan kajian dokumen. pengkaji tela menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam kajian ini. Bagi mendapatkan data yang terperinci dan kaya untuk kajian kes ini. Sebagai satu reka bentuk penyelidikan. Kajian kes amatlah sesuai apabila pengkaji mahu mendefinisi dan menyiasat sesuatu topic yang luas merangkumi konteks dan bukan sahaja fenomena kajian sahaja dan menggunakan pelbagai sumber bukti (Yin. Berdasarkan sumber pelbagai ini. meneroka dan mendapatkan padangan yang lebih luas. kajian kes boleh mengenalpasti bagaimana keadaan yang kompleks boleh digabungkan untuk menghasilkan manifestasi tertentu. pengakaji menggunakan 3 sumber untuk mendapatkan maklumat yang bemakna iaitu temubual. 2002) Stake (2000) membahagikan kajian kes kepada 3 jenis iaitu Kajian Kes Intrinsik. pengkaji telah menggunakan kajian kes untuk mengkaji. Oleh itu. kajian kes dapat menyediakan maklumat yang kaya dan mendalam berbanding pendekatan lain.adalah berbeza dari segi kerumitanya. Dengan rangkuman beberapa pemboleh ubah. dapatan dapat ditriangulasi bagi meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan data (Patton. Kajian Kes Instrumental dan Kajian Kes Kolektif. maklumat yang mendalam dan lebih bermakna daripada guru dan pelajar yang terlibat dalam pelaksanaan PBS disekolah. Fokus kajian kes ini adalah untuk melihat dan mengkaji perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB di sekolah menengah dan kesan perlaksanaanya. Pengakaji telah memilih untuk menjalankan kajian intrinsik untuk mengkaji dengan lebih mendalam terhadap perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB di sekolah menengah.

Merriam (1998) menambah lagi.Kajian Kualitatif Menurut Lankshear dan Knobel (2004). Oleh itu dapat dilihat bahawa kajian kualitatif adalah satu pendekatan yang sangat unik dengan cara yang pelbagai bagi mendapatkatkan maklumat yang kaya dan mendalam tentang sesuatu fenomena atau kes. salah satu faktor utama perkembangan pendekatan kualitatif ialah kerana pengkaji ingin cuba memahami dunia dari perspektif orang lain. situasidan bahan tetapi juga mencari jawapan bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan diberi makna. . mencuba untuk member makna dalam bahasa yang boleh diekspresikan. Fraenkel & Wallen (2006) menyatakan ia bukan sahaja mengkaji kualiti perhubungan. Maka dengan sifat kajian kualitatif ini. Pada masa yang sama mereka berminat untuk memahami maksud yang telah dibina oleh orang lain dan pengalaman yang mereka alami dalam dunia ini. Menurut Bogdan & Biklen (1992). aktiviti. kajian kualitatif melibatkan satu interpretasi. perbualan dgn mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Kervin et al. Tmbahan lagi. matlamat pengkaji untuk mengkaji dalam keadaan semulajadi dan memahami apakah pengalaman yang dialami sendri oleh guru KHB dan pelajar sepanjang pelaksanaan PBS serta bagaimana mereka member maksud setiap pengalaman mereka dapat dicapai. (2006). kunci utama perhatian para pengkaji kualitatif ialah untuk memahami sesuatu fenomena dari perspektif partisipan bukan pengkaji. bertanya orang tentangnya dan cuba untuk memahami serta menerangkan apa yang sedang dan telah berlaku tanpa sebarang sumber numerical atau statistik atau pemboleh ubah sebagainya. ³pengkaji kualitatif mempunyai matlamat untuk memahami kekompleksan berbanding membuktikan kebenaran yang telah diketahui dimana melibatkan pemehatian. pendektan naturalistic kepada dunia sebenar.

Lokasi kajian Lokasi bagi menjalankan kajian ini ialah di sebuah sekolah menengah bantuan penuh kerajaan di daerah kudat. Ini membolehkan penyelidik menyiasat. Pemilihan sampel adalah satu kerja yang berterusan sehingga sampai satu tahap dimana tidak lagi ditemui maklumat yang baru. Kumpulan majority terdiri daripada kaum rungus diikuti bajau.Setelah mengkaji pelbagai pendekatan dalam kajian dan mempertimbangkan tujuan kajian serta latar budaya setempat masyarakat. . menaganlisa dan melaporkan secara mendalam dan terperinci terhadap impak atau kesan pelaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB. Sampel yang terlibat dalam kajian ini pula adalah secara persampelan bertujuan supaya pengkaji dapat mengumpul data yang lebih spesifik dan relevan. Sekolah ini menyediakan kelas daripada tingkatan satu sehingga tingkatan enam. Menurut Guba & Lincoln (1985). kaedah penyelidikan kualitatif dianggap satu pilihan yang tepat kepada penyelidik. kajian yang dijalankan secara teliti. Kebanyakan ibu bapa mereka adalah petani dan sebahagianya adalah kakitangan keranjaan seperti guru dan kerani. Bagi guru pula pengakaji telah memilih 2 orang guru untuk ditemubual secara individu. berturutan dan berkembang boleh mencapai titik ketepuan apabila jumlah sampel mencapai 12 orang dan tidak lebih 20 orang. saiz sampel tidak boleh ditentukan lebih awal sepertimana kajian kuantitatif. Pada ketika ia dipanggil titik ketepuan. Manakala 5 orang pelajar tingkatan 3 pula dipilih secara persampelan bertujuan bagi tujuan temubua berfokus kumpulan. melalui pemilihan yang yang dibuat secara bertujuan. Sekolah ini pula digerakkan oleh 63 orang guru yang terlatih dengan populasi pelajar sebanyak 980 pelajar dari pelbagai latar belakang dan multi etnik. Sampel Dalam kajian kualitatif.

Pengendalian Kajian Kajian ini akan dilakukan selama lebih kurang 4 minggu. Dalam strategi ini. Bagi mengkaji lebih mendalam faktor sebenar yang menjadi persepsi pelajar terhadap pelaksanaan PBS dalam mata pelajaran ini. Jumlah calon PMR 2011 di sekolah kajian ialah sebanyak 160 pelajar. Ia mengambilkira kerencaman fenomena kehidupan dan social manusia serta keterbatasan generalisasi. 5 orang pelajar ini akan dilakukan temubual secara kumpulan malalui kaedah perbincangn. pegkaji membuat persampelan bertujuan dimana 5 orang pelajar dipilih secara persampelan bertujuan untuk menjadi partisipan dalam kajian ini. Dalam teknik ini. Manusia yang dipilih adalah secara berkelompok dan bertujuan. Partisipan yang terlibat dalam kajian ini melibatkan semua pelajar p tingkatan tiga yang akan menduduki PMR 2011. pengkaji boleh menggunakan teknik persampelan µSnowBall¶. persampelan bertujuan(manusia/tempat kajian) adalah lebih sesuai kerana sampel dipilih mempunyai matlamat yang berbeza iaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji. seorang individu atau satu latar akan member petunjuk untuk . Dalam penyelidikan kualitatif. pengkaji cuba untuk memahami sesuatu fenomena dengan mencari individu atau latar yang mewakili perbezaan atau kepelbagaian yang besar dalam fenomena tersebut. Strategi persampelan Micheal Quinn Patton (1990) mencadangkan beberapa strategi persampelan yang brtujuan memahami lebih baik fenomena kajian dan kes menarik serta bermakna. Transkrip temuabual akan dianalisis dan dibincang dalam perbincangan dan dapatan. Strategi persampelan yang paling berguna dan utama adalah persampelan variasi maksimum. Dalam membina sampel. Ia mengambil kira ciri-ciri ketidakboleh ramalan dan perubahan dalam persampelan secara rawak. Pemilihan partisipan dilakukan di SMK Pinawantai Kudat.

Oleh itu tidak dapat dinafikan lagi bahawa tulang belakang kepada penyelidikan kualitatif ialah pengumpulan data yang komprehensif dan dari pelbagai sumber maklumat. pengkaji digalakkan menggunakan teknik snowball ini untuk mengesan individu atau latar yang berbeza daripada yang pertama. pengkaji boleh mengenalpasti pemboleh ubah yang sangat berguna untuk membina variasi dan membentuk profil persampelan. Oleh itu.memilih individu atau latar seterusnya. 1985). pengkaji telah menggunakan pendekatan temubual individu dan temu bual berfokus kumpulan bersama dengan kajian dokumen PBS dan dokumen berkaitan bagi mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Kaedah Pengumpulan Data Merriam (1998) mengatakan bahawa data ialah bit-bit atau pecahan maklumat yang dijumpai dari persekitaran. Strategi lain bagi membantu pengkaji membuat keputusan tentang siapa yang boleh dimasukkan ke dalam kajian adalah dengan berbincang dengan pakar yang berpengalaman dan berpengatahuan (Lincoln & Guba. Bagi persampelan variasi maksimum. Selepas mendapat maklumat dari sumber sampel yang relevan. ia baru tekaan yang paling baik bagi memulakan kajian. Profil tersebut menyediakan permulaan bagi kajian kualitatif. Dengan ini persampelan variasi maksimum akan berkembang dan berturutan. terdapat empat kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif iaitu penglibatan pengkaji didalam kajian. Menurut Marshall & Rosman (2006). Walaubagaimanapun. Temu bual . pemerhatian. temu bual yang mendalam serta analisis dokumen dan bahan.

temu bual semi berstruktur adalah yang terbaik untuk meneroka dan menjelaskan faktor dan sub-faktor. Di dalam kajian ini. Oleh itu temu bual adalah satu kaedah pengumpulan yang sangat efektif dalam mendapatkan maklumat terus dari seseorang. Temu bual dijalankan dalam bahasa Melayu. 2007). perasaan atau bagaimana manusia mentafsir dunia sekeliling mereka.Penyelidikan kualitatif banyak bergantung kepada temu bual dalam mengumpul maklumat kajian. Soalan ± soalan dalam temu bual ini ditentukan terlebih dahulu tetapi jawapan kepada soalan tersebut adalah terbuka. Semua maklumat temu bual adalah rahsia. Menurut Patton (1990). Tujuan utama temua bual adalah untuk mendapatkan maklumat yang khusus. Tujuan utama menggunakan temu bual adalah untuk mengorek dan mendapatkan persepsi guru dan pelajar terhadap pelaksanaan PBS ini. ini member peluang kepada mereka untuk meluahkan pendapat dan cadangan bagi memperbaiki lagi pelaksanaan PBS diperingkat sekolah agar ia lebih berkesan dan mencapai matlamat yang dihasratkan. Temua bual amat sesuai digunakan dalam kajian kes yang mengkaji hanya beberapa individu terpilih (Othman. Ia berbeza dengan perbualan harian biasa. Temu bual adalah perlu apabila kita tidak boleh memerhati perlakuan. Oleh itu ia menjadi pendekatan yang sesuai kerana pengkaji dapat mengumpul data yang mendalam berkaitan faktor yang mempengaruhi perlaksanaan PBS dalam KHB di sekolah. penyelidik hendaklah mengetahui apa yang terdapat dalam minda seseorang. Menurut Schensul et al. Temua bual dijalankan ditempat yang selesa dimana partisipan dapat meluahkan kata -kata dengan selesa dan jelas serta dirakam dengan perakam suara digital. . Tambahan pula. pengkaji menggunakan temu bual semi berstruktur yang menggabungkan ciri-ciri fleksibiliti temu bual terbuka dengan ciri yang mengarah kepada temu bual berstruktur. (1999). boleh dikembangkan mengikut budi bicara penemu bual dan partisipan. Sebab itu Marshall & Rosman (1957) mendefinisikan temu bual sebagai ³perbualan bertujuan´.

Selaian itu ia tidak memakan masa dan kos yang banyak kerana dijalankan serentak. 1990). objektif. Mereka lebih senang untuk bercakap dalam kumpulan berbanding secara individu. Bagi individu pula. Ia melibatkan pengumpulan beberapa individu untuk penyoalan yang sistematik sama ada secara formal atau tidak formal (Fontana & Frey. pengkaji menngunakan pendekatan ini bagi mendapat kan maklumat dan data daripada pelajar. Ada juga antara pelajar yang bertindak sebagai pemerhati pasif atau rakan tidur. pertukaran pendapat dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru. Penemubual haruslah bersifat fleksible. 2000). Oleh itu pengkaji mesti mendapatkan kerjasama yang baik daripada semua partisipan. Dalam kata lain ia lebih kepada perbincangan dalam kumpulan dimana ahli dalam kumpulan akan berbincang bersama dalam menjawab persoalan kajian. Oleh itu. Tujuan pengkaji menggunakan pendekatan ini adalah supaya maklumat dan data diperoleh dengan mudah dan banyak. pendengar yang baik dan meyakinkan. Ia adalah alat yang penting bagi penemuan dan eksplorasi (Steward & Shamdasani. Namun disebalik kebaikan ada kekurangan yang perlu diambil berat oleh pengkaji iaitu proses harus diawasi oleh pengkaji bagi mengelakkan ada individu yang menguasai perbincangan kumpulan. banyak dan elaborative hasil percambahan idea semasa perbincangan. Ini mungkin disebabkan perasaan malu atau janggal apabila ditemubual secara individu. . Mereka dikumpul dalam kumpulan utuk dilakukan perbincang. empatik. Kebaikan kaedah ini ialah maklumat yang diperoleh adalah sangat kaya.Kumpulan berfokus Kupulan berfokus ialah temu bual bagi mengumpul maklumat kualitatif.

Triangulasi merupakan salah satu kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan sesuatu penyelidikan kualitatif (Merriam. 1998). kaedah triangulasi boleh meningkatkan kredibiliti penemuan dan saranan yang dihasilkan dalam sesuatu penyelidikan (Lincon dan Stake. Diharapkan penggunaan kaedah triangulasi yang melibatkan data dari pelbagai sumber temu bual seperti guru dan pelajar dijangka mampu untuk meningkatkan kebolehpercayaan penyelidikan ini.Triangulasi Data Kebolehpercayaan menggambarkan situasi di mana sesuatu dapatan dalam sesuatu penyelidikan mempunyai replikasi sekiranya penyelidikan dilakukan dalam situasi yang sama (Merriam. 1995). Seterusnya. . 1998).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful