BAB 3 METODOLOGI Pengenalan Tujuan kajian ini dibuat ialah untuk melihat dan mengkaji kesan perlaksanaan PBS

dalam mata pelajaran KHB disekolah menegah. Kajian juga adalah bertujuan untuk melihat faktor yang mempengaruhi perlakasanaan PBS ini disekolah dalam aliran pertanian. Bab ini member penerangan secara ringkas dan menerangkan perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB, reka bentuknya dan metodologi bagi mengkajinya.

Konteks perlaksanaan PBS dalam Mata pelajaran KHB Seperti yang telah diterangkan dalam bab 1, perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB ialah satu aspek penting dalam pentaksiran tahap pencapaian pelajar mata pelajaran KHB. Ini kerana ia mewakili 40% penilaian keseluruhan mata pelajaran KHB dan mempengaruhi kelulusan seorang calon PMR dalam mata pelajaran KHB.

Persoalan Kajian Dalam kajian ini, soalan kajian umum adalah seperti berikut: 1. Apakah kesan perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB kepada guru dan pelajar di Daerah Kudat? 2. Apakah faktor yang mempengaruhi perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB?

Kajian kes . Sumber data utama bagi kajian kes ini pula ialah daripada temu bual yang dijalankan secara berfokus kumpulan terhadap pelajar. Merriam (1988) pula menyatakan kajian kes adalah satu huraian holistic dan intensif bagi sesuatu fenomena atau unit sosial. kompleks dan berfungsi.Reka bentuk kajian Bagi menjalankan kajian ini. especially when the boundaries between phenomenon and context are not clear evident´ Justeru. Sebagai satu system yang bersepadu serta boleh berfungsi dalam ruang sempadan tertentu. Kajian Kes Menurut Stake (2000). pengkaji telah memilih pendekatan reka bentuk kajian kes. disini jelas diketahui bahawa kajian kes ialah satu pendekatan yang komprehensif dalam mengkaji atau menganalisis sesuatu kes atau beberapa kes secara mendalam bagi mendapatkan gambaran sebenar fenomena yang berlaku. kajian kes bukanlah merupakan pilihan ke atas metodologi taetapi pilihan ke atas apa yang hendak dikaji. maka sesuatu kes itu perlu mempunyai sempadan yang membolehkan kita melihat kes itu sebagai satu unit atau entity yang eksklusif. Yin (1994) mendefinisikan kajian kes sebagai: ³A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real life context. Ia merupakan satu system yang bersepadu dimana ia bersifat spesifik. Ini kerana tujuan utama kajian ini ialah member focus kepada kes perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB di sekolah dikudat. Menurut Othman (2007). temubual individu terhadap guru dan kajian dokumen dan rekod berkaitan PBS iaitu borang penilaian individu.

2002) Stake (2000) membahagikan kajian kes kepada 3 jenis iaitu Kajian Kes Intrinsik. temubual berfokus kumpulan dan kajian dokumen. Yang paling mudah adalah merupakan deskripsi tentang sesuatu peristiwa sehingga yang paling kompleks yang memerlukan analisis sesuatu subjek dalam satu jangka masa yang panjang. Bagi mendapatkan data yang terperinci dan kaya untuk kajian kes ini. 1994). Ia adalah satu kaedah kajian yang sangat versatile dan fleksible dalam pengumpulan data. Dengan rangkuman beberapa pemboleh ubah. meneroka dan mendapatkan padangan yang lebih luas. maklumat yang mendalam dan lebih bermakna daripada guru dan pelajar yang terlibat dalam pelaksanaan PBS disekolah. Berdasarkan sumber pelbagai ini. pengakaji menggunakan 3 sumber untuk mendapatkan maklumat yang bemakna iaitu temubual. Oleh itu. kajian kes dapat menyediakan maklumat yang kaya dan mendalam berbanding pendekatan lain. pengkaji tela menggunakan pendekatan kualitatif. kajian kes boleh mengenalpasti bagaimana keadaan yang kompleks boleh digabungkan untuk menghasilkan manifestasi tertentu. Fokus kajian kes ini adalah untuk melihat dan mengkaji perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB di sekolah menengah dan kesan perlaksanaanya. Pengakaji telah memilih untuk menjalankan kajian intrinsik untuk mengkaji dengan lebih mendalam terhadap perlaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB di sekolah menengah. . pengkaji telah menggunakan kajian kes untuk mengkaji. Sebagai satu reka bentuk penyelidikan. dapatan dapat ditriangulasi bagi meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan data (Patton. Kajian kes amatlah sesuai apabila pengkaji mahu mendefinisi dan menyiasat sesuatu topic yang luas merangkumi konteks dan bukan sahaja fenomena kajian sahaja dan menggunakan pelbagai sumber bukti (Yin. Kajian Kes Instrumental dan Kajian Kes Kolektif.adalah berbeza dari segi kerumitanya. Dalam kajian ini.

Merriam (1998) menambah lagi. Tmbahan lagi. kunci utama perhatian para pengkaji kualitatif ialah untuk memahami sesuatu fenomena dari perspektif partisipan bukan pengkaji.Kajian Kualitatif Menurut Lankshear dan Knobel (2004). bertanya orang tentangnya dan cuba untuk memahami serta menerangkan apa yang sedang dan telah berlaku tanpa sebarang sumber numerical atau statistik atau pemboleh ubah sebagainya. Fraenkel & Wallen (2006) menyatakan ia bukan sahaja mengkaji kualiti perhubungan. Menurut Bogdan & Biklen (1992). pendektan naturalistic kepada dunia sebenar. mencuba untuk member makna dalam bahasa yang boleh diekspresikan. perbualan dgn mereka. Oleh itu dapat dilihat bahawa kajian kualitatif adalah satu pendekatan yang sangat unik dengan cara yang pelbagai bagi mendapatkatkan maklumat yang kaya dan mendalam tentang sesuatu fenomena atau kes. aktiviti. situasidan bahan tetapi juga mencari jawapan bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan diberi makna. (2006). salah satu faktor utama perkembangan pendekatan kualitatif ialah kerana pengkaji ingin cuba memahami dunia dari perspektif orang lain. Maka dengan sifat kajian kualitatif ini. Pada masa yang sama mereka berminat untuk memahami maksud yang telah dibina oleh orang lain dan pengalaman yang mereka alami dalam dunia ini. matlamat pengkaji untuk mengkaji dalam keadaan semulajadi dan memahami apakah pengalaman yang dialami sendri oleh guru KHB dan pelajar sepanjang pelaksanaan PBS serta bagaimana mereka member maksud setiap pengalaman mereka dapat dicapai. kajian kualitatif melibatkan satu interpretasi. ³pengkaji kualitatif mempunyai matlamat untuk memahami kekompleksan berbanding membuktikan kebenaran yang telah diketahui dimana melibatkan pemehatian. . Seperti yang dinyatakan oleh Kervin et al.

Pada ketika ia dipanggil titik ketepuan. . Ini membolehkan penyelidik menyiasat. Manakala 5 orang pelajar tingkatan 3 pula dipilih secara persampelan bertujuan bagi tujuan temubua berfokus kumpulan. Sampel Dalam kajian kualitatif. berturutan dan berkembang boleh mencapai titik ketepuan apabila jumlah sampel mencapai 12 orang dan tidak lebih 20 orang. Bagi guru pula pengakaji telah memilih 2 orang guru untuk ditemubual secara individu. Kumpulan majority terdiri daripada kaum rungus diikuti bajau. Lokasi kajian Lokasi bagi menjalankan kajian ini ialah di sebuah sekolah menengah bantuan penuh kerajaan di daerah kudat. Sekolah ini pula digerakkan oleh 63 orang guru yang terlatih dengan populasi pelajar sebanyak 980 pelajar dari pelbagai latar belakang dan multi etnik. Kebanyakan ibu bapa mereka adalah petani dan sebahagianya adalah kakitangan keranjaan seperti guru dan kerani. Pemilihan sampel adalah satu kerja yang berterusan sehingga sampai satu tahap dimana tidak lagi ditemui maklumat yang baru. kajian yang dijalankan secara teliti.Setelah mengkaji pelbagai pendekatan dalam kajian dan mempertimbangkan tujuan kajian serta latar budaya setempat masyarakat. Sekolah ini menyediakan kelas daripada tingkatan satu sehingga tingkatan enam. Sampel yang terlibat dalam kajian ini pula adalah secara persampelan bertujuan supaya pengkaji dapat mengumpul data yang lebih spesifik dan relevan. Menurut Guba & Lincoln (1985). melalui pemilihan yang yang dibuat secara bertujuan. menaganlisa dan melaporkan secara mendalam dan terperinci terhadap impak atau kesan pelaksanaan PBS dalam mata pelajaran KHB. saiz sampel tidak boleh ditentukan lebih awal sepertimana kajian kuantitatif. kaedah penyelidikan kualitatif dianggap satu pilihan yang tepat kepada penyelidik.

Bagi mengkaji lebih mendalam faktor sebenar yang menjadi persepsi pelajar terhadap pelaksanaan PBS dalam mata pelajaran ini. persampelan bertujuan(manusia/tempat kajian) adalah lebih sesuai kerana sampel dipilih mempunyai matlamat yang berbeza iaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji. seorang individu atau satu latar akan member petunjuk untuk . Strategi persampelan Micheal Quinn Patton (1990) mencadangkan beberapa strategi persampelan yang brtujuan memahami lebih baik fenomena kajian dan kes menarik serta bermakna. pegkaji membuat persampelan bertujuan dimana 5 orang pelajar dipilih secara persampelan bertujuan untuk menjadi partisipan dalam kajian ini.Pengendalian Kajian Kajian ini akan dilakukan selama lebih kurang 4 minggu. pengkaji boleh menggunakan teknik persampelan µSnowBall¶. Dalam teknik ini. Dalam membina sampel. 5 orang pelajar ini akan dilakukan temubual secara kumpulan malalui kaedah perbincangn. Jumlah calon PMR 2011 di sekolah kajian ialah sebanyak 160 pelajar. Ia mengambil kira ciri-ciri ketidakboleh ramalan dan perubahan dalam persampelan secara rawak. Partisipan yang terlibat dalam kajian ini melibatkan semua pelajar p tingkatan tiga yang akan menduduki PMR 2011. pengkaji cuba untuk memahami sesuatu fenomena dengan mencari individu atau latar yang mewakili perbezaan atau kepelbagaian yang besar dalam fenomena tersebut. Ia mengambilkira kerencaman fenomena kehidupan dan social manusia serta keterbatasan generalisasi. Strategi persampelan yang paling berguna dan utama adalah persampelan variasi maksimum. Dalam penyelidikan kualitatif. Dalam strategi ini. Manusia yang dipilih adalah secara berkelompok dan bertujuan. Transkrip temuabual akan dianalisis dan dibincang dalam perbincangan dan dapatan. Pemilihan partisipan dilakukan di SMK Pinawantai Kudat.

pengkaji telah menggunakan pendekatan temubual individu dan temu bual berfokus kumpulan bersama dengan kajian dokumen PBS dan dokumen berkaitan bagi mendapatkan data yang kaya dan mendalam. pengkaji digalakkan menggunakan teknik snowball ini untuk mengesan individu atau latar yang berbeza daripada yang pertama. Bagi persampelan variasi maksimum. pemerhatian. Selepas mendapat maklumat dari sumber sampel yang relevan. Walaubagaimanapun. Oleh itu tidak dapat dinafikan lagi bahawa tulang belakang kepada penyelidikan kualitatif ialah pengumpulan data yang komprehensif dan dari pelbagai sumber maklumat. Strategi lain bagi membantu pengkaji membuat keputusan tentang siapa yang boleh dimasukkan ke dalam kajian adalah dengan berbincang dengan pakar yang berpengalaman dan berpengatahuan (Lincoln & Guba. temu bual yang mendalam serta analisis dokumen dan bahan. 1985). Dengan ini persampelan variasi maksimum akan berkembang dan berturutan.memilih individu atau latar seterusnya. pengkaji boleh mengenalpasti pemboleh ubah yang sangat berguna untuk membina variasi dan membentuk profil persampelan. Profil tersebut menyediakan permulaan bagi kajian kualitatif. Temu bual . ia baru tekaan yang paling baik bagi memulakan kajian. Oleh itu. Kaedah Pengumpulan Data Merriam (1998) mengatakan bahawa data ialah bit-bit atau pecahan maklumat yang dijumpai dari persekitaran. terdapat empat kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif iaitu penglibatan pengkaji didalam kajian. Menurut Marshall & Rosman (2006).

Sebab itu Marshall & Rosman (1957) mendefinisikan temu bual sebagai ³perbualan bertujuan´.Penyelidikan kualitatif banyak bergantung kepada temu bual dalam mengumpul maklumat kajian. Di dalam kajian ini. Ia berbeza dengan perbualan harian biasa. pengkaji menggunakan temu bual semi berstruktur yang menggabungkan ciri-ciri fleksibiliti temu bual terbuka dengan ciri yang mengarah kepada temu bual berstruktur. Semua maklumat temu bual adalah rahsia. 2007). . ini member peluang kepada mereka untuk meluahkan pendapat dan cadangan bagi memperbaiki lagi pelaksanaan PBS diperingkat sekolah agar ia lebih berkesan dan mencapai matlamat yang dihasratkan. Tujuan utama menggunakan temu bual adalah untuk mengorek dan mendapatkan persepsi guru dan pelajar terhadap pelaksanaan PBS ini. (1999). perasaan atau bagaimana manusia mentafsir dunia sekeliling mereka. Menurut Schensul et al. boleh dikembangkan mengikut budi bicara penemu bual dan partisipan. Menurut Patton (1990). Oleh itu temu bual adalah satu kaedah pengumpulan yang sangat efektif dalam mendapatkan maklumat terus dari seseorang. Temua bual amat sesuai digunakan dalam kajian kes yang mengkaji hanya beberapa individu terpilih (Othman. Oleh itu ia menjadi pendekatan yang sesuai kerana pengkaji dapat mengumpul data yang mendalam berkaitan faktor yang mempengaruhi perlaksanaan PBS dalam KHB di sekolah. Temua bual dijalankan ditempat yang selesa dimana partisipan dapat meluahkan kata -kata dengan selesa dan jelas serta dirakam dengan perakam suara digital. Temu bual dijalankan dalam bahasa Melayu. temu bual semi berstruktur adalah yang terbaik untuk meneroka dan menjelaskan faktor dan sub-faktor. Temu bual adalah perlu apabila kita tidak boleh memerhati perlakuan. Soalan ± soalan dalam temu bual ini ditentukan terlebih dahulu tetapi jawapan kepada soalan tersebut adalah terbuka. penyelidik hendaklah mengetahui apa yang terdapat dalam minda seseorang. Tambahan pula. Tujuan utama temua bual adalah untuk mendapatkan maklumat yang khusus.

Ada juga antara pelajar yang bertindak sebagai pemerhati pasif atau rakan tidur. Penemubual haruslah bersifat fleksible. pendengar yang baik dan meyakinkan. Ini mungkin disebabkan perasaan malu atau janggal apabila ditemubual secara individu. banyak dan elaborative hasil percambahan idea semasa perbincangan. Kebaikan kaedah ini ialah maklumat yang diperoleh adalah sangat kaya. Oleh itu. Selaian itu ia tidak memakan masa dan kos yang banyak kerana dijalankan serentak. Oleh itu pengkaji mesti mendapatkan kerjasama yang baik daripada semua partisipan. .Kumpulan berfokus Kupulan berfokus ialah temu bual bagi mengumpul maklumat kualitatif. empatik. Tujuan pengkaji menggunakan pendekatan ini adalah supaya maklumat dan data diperoleh dengan mudah dan banyak. pengkaji menngunakan pendekatan ini bagi mendapat kan maklumat dan data daripada pelajar. objektif. Ia adalah alat yang penting bagi penemuan dan eksplorasi (Steward & Shamdasani. Mereka dikumpul dalam kumpulan utuk dilakukan perbincang. pertukaran pendapat dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru. Mereka lebih senang untuk bercakap dalam kumpulan berbanding secara individu. Namun disebalik kebaikan ada kekurangan yang perlu diambil berat oleh pengkaji iaitu proses harus diawasi oleh pengkaji bagi mengelakkan ada individu yang menguasai perbincangan kumpulan. Ia melibatkan pengumpulan beberapa individu untuk penyoalan yang sistematik sama ada secara formal atau tidak formal (Fontana & Frey. 2000). Dalam kata lain ia lebih kepada perbincangan dalam kumpulan dimana ahli dalam kumpulan akan berbincang bersama dalam menjawab persoalan kajian. Bagi individu pula. 1990).

Triangulasi merupakan salah satu kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan sesuatu penyelidikan kualitatif (Merriam.Triangulasi Data Kebolehpercayaan menggambarkan situasi di mana sesuatu dapatan dalam sesuatu penyelidikan mempunyai replikasi sekiranya penyelidikan dilakukan dalam situasi yang sama (Merriam. 1998). 1998). 1995). Seterusnya. kaedah triangulasi boleh meningkatkan kredibiliti penemuan dan saranan yang dihasilkan dalam sesuatu penyelidikan (Lincon dan Stake. . Diharapkan penggunaan kaedah triangulasi yang melibatkan data dari pelbagai sumber temu bual seperti guru dan pelajar dijangka mampu untuk meningkatkan kebolehpercayaan penyelidikan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful