SURAT PERJANJIAN PAJAKAN TANAH

Adalah dengan ini di akui bahawa saya ……………………………………………… No. KPT …………………………………………………......................... beralamat di ……………………………………………………………………………..…. Dengan ini Memajak tanah saya di Lot ………………………….. Mukim ……………………….. Kepada En. ………………………………………………………………………………. No. KPT …………………………………………………………………... Beralamat di ……………………………………………………………………………………………… Selama 25 tahun bermula ……………..………….. hingga tamat tempoh tersebut. Surat ini memperakukan bahawa ……………………………………………………… Berhak mengusahakan tanah tersebut dengan tanaman kelapa sawit. Sepanjang tempoh pajakan ini tuan punya tanah / pewaris tidak boleh menuntut apa-apa hak atau menuntut kembalu ke atas tanah tersebut. Sekiranya berlaku tuntutan balik ke atas tanah tersebut penilaian semula hendaklah di adakan ke atas semua kerja-kerja yang telah dijalankan. Pembahagian hasil tanaman adalah mengikut persetujuan-persetujuan berikut : 1. Bayaran pertama dan seterusnya akan bermula pada

……………………..… (Pindaan) 2. 3. 4. Pembayaran akan dibuat pada setiap kali jualan hasil kelapa sawit. Bayaran adalah mengikut system yang diamalkan oleh Felcra Berhad iaitu 30% daripada jualan bersih. Hasil tahunan tanah akan dijelas oleh pengusaha tanah bermula ………………………… (Pindaan)

KPT : Disaksikan oleh.Dengan ini saya memperaku dan mengesahkan Kn perjanjian pajakan tanah ini dan bersetujuan akan syarat-syaratnya. KPT.: ……………………………… ( ) No. Tandatangan …………………………………… ( ) No.: ……………………………… ( ) No. KPT. …………………………………… ( ) No. KPT : .