(BUKHARI - 1297) : Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Jarir bin

Hazim telah menceritakan kepada kami Abu Raja' dari Samrah bin Jundab berkata; Sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bila selesai melaksanakan suatu shalat, Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata,: "Siapa diantara kalian yang tadi malam bermimpi". Dia (Samrah bin Jundab) berkata,: "Jika ada seorang yang bermimpi maka orang itu akan menceritakan, saat itulah Beliau berkata,: "Maa sya-allah" (atas kehendak Allah) ". Pada suatu hari yang lain Beliau bertanya kepada kami: "Apakah ada diantara kalian yang bermimpi?". Kami menjawab: "Tidak ada". Beliau berkata,: "Tetapi aku tadi malam bermimpi yaitu ada dua orang lakilaki yang mendatangiku kemudian keduanya memegang tanganku lalu membawaku ke negeri yang disucikan (Al Muqaddasah), ternyata disana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dan yang satunya lagi duduk yang di tangannya memegang sebatang besi yang ujungnya bengkok (biasanya untuk menggantung sesuatu). Sebagian dari sahabat kami berkata, dari Musa bahwa: batang besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut (dari geraham) orang itu hingga menembus tengkuknya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi mulut yang satunya lagi, lalu dilepas dari mulutnya dan dimasukkan kembali dan begitu seterusnya diperlakukan. Aku bertanya: "Apa ini maksudnya?". Kedua orang yang membawaku berkata,: "Berangkatlah". Maka kami berangkat ke tempat lain dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berbaring bersandar pada tengkuknya, sedang ada laki-laki lain yang berdiri diatas kepalanya memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Ketika dipukulkan, batu itu menghancurkan kepala orang itu, Maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang itu kembali utuh seperti semula, kemudian dipukul lagi dengan batu hingga hancur. Aku bertanya: "Siapakah orang ini?". Keduanya menjawab: "Berangkatlah". Maka kamipun berangkat hingga sampai pada suatu lubang seperti dapur api dimana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar dan dibawahnya dinyalakan api yang apabila api itu didekatkan, mereka (penghuninya) akan terangkat dan bila dipadamkan penghuninya akan kembali kepadanya,

wanita dan anak-anak lalu keduanya membawa aku keluar dari situ lalu membawaku naik lagi ke atas pohon. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya dan bermaksud hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai. maka angkatlah kepalamu. Keduanya berkata. didalamnya penuh dengan pepohonan yang besar-besar sementara dibawahnya ada satu orang tua dan anak -anak dan ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api.penghuninya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang yang kamu lihat berada didalam dapur api mereka adalah para pezina sedangkan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka yang memakanriba' sementara orang tua yang berada dibawah pohon adalah Nabi Ibrahim 'alaihissalam. Adapun orang yang menyalakan api adalah malaikat penunggu neraka sedangkan rumah pertama yang kam masuki adalah rumah u bagi seluruh kaum mu'minin sedangkan rumah yang ini adalah perkampungan para syuhada' dan aku adalah Jibril dan ini adalah Mika'il.: "Itulah tempatmu". setiap dia hendak keluar dari sungai. Maka kami pun berangkat hingga sampai di sebuah sungai yang airnya adalah darah. dan terjadilah seterusnya begitu. Yazid dan Wahb bin Jarir dari Jarir bin Hazim: 'Dan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang memegang batu. lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari qiyamat. pemuda.: "Baiklah. disana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai". maka dia dibawa hingga sampai ke ufuq lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari qiyamat. manakala dia menyalakan api maka kedua orang yang membawaku naik membawaku memanjat pohon lalu keduanya memasukkan aku ke sebuah rumah (perkampungan) yang belum pernah aku melihat seindah itu sebelumnya dan didalamnya ada para orang laki-laki. Aku bertanya: "Apa maksudnya ini?" Keduanya menjawab: "Berangkatlah". Keduanya menjawab: "Berangkatlah". orang-orang tua. Berkata. (BUKHARI . Aku berkata: "Ajaklah aku keliling malam ini dan terangkanlah tentang apa yang aku sudah lihat tadi". Adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta dan bila berkata selalu berbohong. Aku bertanya: "Siapakah mereka itu?". didalamnya ada orang-orang tua dan para pemuda.: " Umurmu masih tersisa dan belum selesai dan seandainya sudah selesai waktunya kamu pasti akan memasuki rumahmu". Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al Qur'an oleh Allah lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al Qur'an pada siang harinya. Keduanya berkata. Kemudian kami . lalu memasukkan aku ke dalam suatu rumah yang lebih baik dan lebih indah. sedangkan anak-anak yang ada disekitarnnya adalah anak-anak kecil manusia. Maka aku mengangkat kepalaku ternyata diatas kepalaku ada sesuatu seperti awan. akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula.1943) : Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Abu Raja' dari Samrah bin Jundub radliallahu 'anhu berkata. Aku berkata: "Biarkanlah aku memasuki rumahku". Maka keduanya berkata. Maka kamipun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada suatu malam aku bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci.

Disana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang batu. Aku bertanya: "Apa maksudnya ini?" Maka orang yang aku lihat dalam mimpiku itu berkata: "Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba'". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) anjing. . darah dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba' dan yang meminjam riba serta melaknat pembuat patung". (BUKHARI . (BUKHARI . Maka dia berkata.berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. aku melihat bapakku membeli seorang budak sebagai tukang bekam lalu aku tanyakan kepadanya maka dia berkata. beras dengan beras adalah riba' kecuali begini begini (maksudnya secara kontan).1990) : Telah menceritakan kepada saya 'Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan bahwa 'Amru bin Dinar menceritakan kepadanya dari Az Zuhriy dari Malik bin Aus bahwa dia berkata: "Siapa yang memiliki barang dagangan?" Tholhah berkata: "Saya. telah mengabarkan kepada saya Malik bin Aus bin Al Hadatsan dia mendengar 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu mengabarkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan). Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai. akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini begini (maksudnya secara kontan). gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan) ".1944) : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah berkata. hingga tukang gudang kami datang dari hutan" Sufyan berkata: "Begitulah yang kami ingat dari Az Zuhriy tanpa ada tambahan sedikitpun didalamnya".

Maka Tholhah bin 'Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: "Hingga tukang gudang kami datang dari hutan".2025) : Telah menceritakan kepada saya Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus bahwa dia mendengar 'Umar radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (kontan.2028) : Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. cash). gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (kontan. beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (kontan. . Dan kalian lebih mengetahui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam daripada aku namun Usamah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tidak ada riba.(BUKHARI . (BUKHARI . janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba' kecuali begini-begini (kontan. cash). cash).2032) : Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Adh Dhahhak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij berkata. Maka dia menjawab: "Semuanya itu aku tidak pernah mengatakannya. telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar bahwa Abu Shalih Az Zayyat mengabarkan kelpadanya bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham". cash) dan kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (kontan. cash) ". cash). kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (kontan. Aku berkata kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma tidak mengatakan seperti itu. kecuali riba' nasi'ah" (riba dalam urusan pinjam meminjam dengan ada tambahan)." (BUKHARI . cash). Maka Abu Sa'id berkata: "Aku pernah bertanya kepadanya dimana aku katakan apakah kamu mendengarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau kamu mendapatkan keterangannya dari Kitab Allah?. gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (kontan. 'Umar mendengar perkataan itu lalu berkata: "Demi Allah.

.2084) : Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata. kepadanya: "Dari mana kurma ini?" Bilal menjawab: "Kami memiliki kurma yang jelek lalu kami jual dua sha' kurma tersebut dengan satu sha' kurma yang baik agar kami dapat menghidangkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka saat itu juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Celaka celaka. Aku melihat Bapakku membeli tukang bekam lalu memerintahkan untuk menghancurkan alat alat bekamnya. Aku mendengar 'Uqbah bin 'Abdul Ghofir bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Bilal datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa kurma Barni (jenis kurma terbaik) maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata. lalu dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia hanya memberikan dagangannya dengan harga sekian-sekian padahal bohong belaka. Ali'Imran 77). telah menceritakan kepadaku Ibrahim Abu Isma'il as-Saksakiy dia mendengar 'Abdullah bin Abu Awfaa radliallahu 'anhuma berkata.. Jika kamu mau membeli kurma maka juallah kurmamu dengan harga tertentu kemudian belilah kurma yang baik ini". (BUKHARI .2479) : Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Al 'Awwam berkata. serta melaknat pembuat patung".(BUKHARI . ini benar-benar riba. { } (BUKHARI .) (QS. dia adalah Ibnu Sallam dari Yahya berkata. memeras budak wanita dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba' dan yang meminjamkan riba. anjing. maka turunlah firman Allah yang artinya: ("Sesungguhnya orang-orang yang menjual janjinya kepada Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah. Janganlah kamu lakukan seperti itu. Ada seseorang yang menunggui barang dagangannya.2145) : Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah. Kemudian aku tanyakan masalah itu. Dan berkata Ibnu Abi Awfaa: "Orang yang menipu orang lain. sama artinya dengan pemakan riba dan pengkhianat". telah mengabarkan kepada saya 'Aun bin Abu Juhaifah berkata. Lalu Bapakku berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) darah.

Ayat terakhir yang di turunkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah ayat tentang riba. makan harta anak yatim. Kemudian dia berkata lagi. Abu Daud dan Wahb tidak menyebutkannya dari Syu'bah tentang "rumah". "Sungguh kamu sekarang berada di negeri praktek riba sudah merajalela. "Tidakkah sebaiknya kamu berkunjung ke rumahku. membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq.' (BUKHARI . An-Nadlar.4180) : Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Uqbah Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Ashim dari As Sya'bi dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membacakannya kepada orangorang.4176) : Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Giyats Telah menceritakan kepada kami Bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Muslim dari Masruq dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata. kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina". tapi janganlah kamu mengambilnya karena itu barang hasil riba". Dia berkata.3530) : Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya. "Aku mengunjungi Madinah lalu bertemu dengan 'Abdullah bin Salam radliallahu 'anhu. sihir. (BUKHARI . Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah. "Nabi shallallahu 'alaihi . kemudian beliau mengharamkan jual beli khamr (minuman keras). (BUKHARI .2560) : Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid Al Madaniy dari Abu 'Al Ghoits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Nanti kusuguhi makanan terbuat dari tepung dan kurma dan kamu masuk ke dalam rumah.4928) : Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Su'bah Telah menceritakan kepada kami 'Aun bin Juhaifah dari bapaknya ia berkata.(BUKHARI . 'Beberapa ayat terakhir dari surat al Baqarah turun mengenai riba. Jika kamu bersama seseorang yang benar akan kutunjukkan kepadamu orang yang memiliki buah tin dan gandum atau biji-bijian. apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah. memakan riba. (BUKHARI .

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan darah. Umar pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. sedangkan khamr adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat). atau ia mengatakan. sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil (menjual) darah dan hasil penjualan anjing. hasil penjualan anjing dan hasil pelacuran. telah menceritakan kepadaku Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah dari Ayahnya bahwa dia pernah membeli seorang budak tukang bekam. biji gandum. lalu dia berkata. memakan riba dan yang memberi makan dan yang mentato dan yang meminta ditato. orang yang mentato dan yang minta ditato serta melaknat penggambar. "di masa Umar. tepung dan madu.5505) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dia berkata. (perasan) anggur. Kemudian beliau juga melaknat para tukang gambar. "Itu belum pernah ada di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Asy Sya'bi berkata. dan pelacur. (hak waris) seorang kakek." (BUKHARI . aku pernah melihat Ayahku berkata.5160) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja` telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan At Taimi dari As Sya'bi dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata." (BUKHARI ." (BUKHARI . "Wahai Abu Amru.wasallam telah melaknat Al Wasyimah (wanita yang mentato) dan Al Mustausyimah (wanita yang meminta untuk ditato). orang yang memakan riba. dan tiga perkara yang aku berharap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kami sebelum beliau meninggal. tamr (minuman dari perasan kurma kering). Dan beliau juga melarang untuk memakan hasil keuntungan dari anjing. dan pintu-pintu riba." (BUKHARI . "Aku berkata. "Sesungguhnya telah ditetapkan keharaman khamr yaitu dari lima jenis. al Kalalah. beliau juga melaknat pemakan riba dan yang memberi makan.6351) : Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Tsaur bin Zaid dari Abul Ghaits dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu . bagaimana dengan perasan nabidz yang terbuat dari biji padi?" Ibnu Umar menjawab. katanya. "Anggur sama dengan kismis.5489) : Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah dia berkata. dan orang yang memberi dari hasil riba." Hajjaj menyebutkan dari Hammad dari Abu Hayyan.

dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan. makan riba." (BUKHARI . lari dari medan perang.'alaihi wasallam bersabda. lalu ia menjatuhkan batu tersebut di kepalanya sehingga kepalanya pecah dan batu menggelinding disini. dan kami mendatangi seseorang yang berbaring dan yang lain berdiri disampingnya dengan membawa batu besar.6525) : Telah menceritakan kepadaku Mu`ammal bin Hisyam Abu Hisyam telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 'Auf telah menceritakan kepada kami Abu Raja' telah menceritakan kepada kami Samurah bin Jundab radliallahu 'anhu. "menyekutukan Allah. keduanya mengajakku pergi dan berujar. maka ada diantara mereka yang menceritakan kisahnya. 'Ayo kita berangkat! ' Aku pun berangkat bersama keduanya. Suatu saat ketika subuh. tetapi kepalanya telah kembali seperti sedia kala. Orang tadi terus mengikuti batu dan mengambilnya. apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu? ' Nabi menjawab. Lantas orang tadi kembali menemuinya dan mengerjakan sebagaimana semula." Para sahabat bertanya. "Apakah diantara kalian ada yang bermimpi?" Kata Samurah. 'Subhanallah. makan harta anak yatim. namun ketika dia belum kembali kepada yang dijatuhi. "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan. membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam seringkali mengatakan kepada para sahabatnya. 'Mari kita berangkat ke tempat lain dahulu! ' Kami pun . sihir. mengapa kedua orang ini seperti ini? ' keduanya menjawab. beliau berkata: "Semalaman aku didatangi dua orang. Sayapun bertanya kepada dua orang yang membawaku. 'Ya Rasulullah.

'sungai merah seperti darah-. dan separohnya seperti manusia paling jelek yang pernah engkau lihat. ia memegang salah satu samping wajahnya dan memotong-motong dagunya hingga tengkuknya. Saya bertanya kepada dua orang yang membawaku. terkadang Abu Raja' menggunakan redaksi. tak tahunya ada sebuah istana seperti awan putih yang menyendiri. apabila yang berenang tadi sampai ke tepian sungai. "tak tahunya di sungai ada laki-laki yang berenang. Keduanya berkata. dan kami mendatangi sebuah sungai. 'mengapa orang ini? ' kedua orang yang membawaku berujar. 'Ayo kita pindah ke tempat lain dulu! ' Maka kami pun berangkat. sedang ditepi sungai ada orang yang mengumpulkan banyak bebatuan. 'Semoga Allah memberkati kalian berdua."kemudian orang yang memotong berpindah ke sisi dagu lain dan memperlakukan korbannya sebagaimana ia lakukan pada sisi dagu pertama. Dan di dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan dan dia berlari di sekitarnya. mereka ini siapa? ' kedua orang yang membawaku berujar. lalu kami tiba di pintu kota. mereka mengerang-ngerang. Kami minta di buka." Kata Abu Raja. dan tenggorokannya hingga tengkuknya. dan sekitar orang itu terdapat banyak anak-anak kecil yang pernah aku lihat. lantas ia berenang kemudian kembali lagi. mereka pun pergi dan mandi-mandi disana. Lalu kami mendatangi sebuah kebun yang secara mera berisi warna musim semi. "Tungku tersebut mengeluarkan suara gemuruh. maka ia membuka mulutnya dan orang yang di tepi tadi memasukkan batu ke mulutnya. mereka didatangi oleh sulut api dari bawah mereka. 'Pergilah kalian semua! ' Lantas mereka sampai di sebuah sungai. sekarang biarkanlah aku .. jika sulutan api mengenai mereka. Maka saya bertanya kepada dua orang yang membawaku. maka pintu pun dibuka untuk kami. ke tempat orang yang mengumpulkan bebatuan. 'Inilah surga Aden dan di sini hunianmu! ' lantas pandanganku menatap ke atas. ta diantara dua tepi kebun terdapat seseorang yang jangkung. hingga kami mendatangi sebuah kebun besar yang sebelumnya aku belum pernah melihat kebun lebih besar dan lebih indah daripadanya sama sekali.Lantas kami melihat isinya. maka dagu samping pertama kembali seperti semula. Tak tahunya sungai itu terbentang mengalir. yang nyaris aku belum pernah melihat manusia yang kepalanya memanjang di langit seperti itu. lantas kami mendatangi seseorang yang terlentang diatas kedua tengkuknya sedang ada orang lain yang berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi. setiap kali ia kembali ke tepi. apa sebenarnya ' dengan orang-orang ini? Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar. kenapa dua orang ini? ' Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar. Saya bertanya kepada dua orang yang membawaku. dan kami berakhir ke sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan perak. Keduanya berkata. Belum ia selesai memotong-mogong dagu kedua. kemudian kembali menemui kami dan kotorannya telah hilang di sungai tempat mereka mandi. 'Naiklah engkau! ' Kami pun naik. bukan memotong. mulutnya membuka dan orang yang di tepi menyuapinya dengan batu itu. seingatku Samurah mengatakan. maka orang itu memperlakukannya sebagaimana semula. 'Subhanallah. sehingga mereka menjadi manusia paling tampan. kami masuk dan kami disambut oleh beberapa orang yang separo tubuhnya seperti orang paling tampan yang pernah anda lihat. airnya sangat putih bersih. 'Ayo kita berpindah ke tempat lain! ' Maka kami terus berangkat. 'Inilah hunianmu! ' Saya menjawab. 'Apa ini sebenarnya. 'lantas membelah-belah dagunya. Keduanya mengatakan kepadaku. hingga kami mendatangi suatu tempat seperti tungku. Saya bertanya." Dan setahuku Samurah mengatakan. dan matanya hingga tengkuknya" -Kata Auf. 'kenapa dua orang ini? ' keduanya menjawab.berangkat. 'Ayo kita pindah ke tempat lain dulu! ' Kami pun berangkat melanjutkan perjalanan. Keduanya mengatakan kepada mereka. tak tahunya disana ada laki-laki dan wanita telanjang. lantas kami mendatangi seseorang yang wajahnya menyeramkan sebagaimana seseorang yang paling menyeramkan yang pernah kalian lihat. 'Ayo kita pindah ke tempat lain dahulu! ' Lantas kami berangkat. 'Mari kita pindah ke tempat lain dulu! ' Maka kami berangkat. Maka saya bertanya.

dan ia tidur sampai meninggalkan shalat wajib. adapun laki-laki jangkung dalam taman. adapun laki-laki yang raut mukanya menyeramkan di neraka sambil menyalakan api dan berlari-lari di sekitarnya. tolong kabarilah aku apa arti sebenarnya yang kulihat! ' Keduanya berujar. adapun anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati diatas fitrah. 'ya Rasulullah. mereka adalah pemakan riba. mereka adalah laki-laki dan wanita pezina. dan matanya hingga tengkuknya. ia adalah Ibrahim 'alaihissalam. Adapun orang yang kamu datangi membelah dagu kawannya hingga tengkuknya. 'kalau sekarang jangan dulu. Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang dalam bangunan seperti tungku. lantas Allah mengampuni kesalahannya.untuk memasukinya! ' Keduanya menjawab. penjaga Jahannam." . 'Semenjak semalaman aku telah melihat peristiwa-peristiwa aneh nan mencengangkan. itu adalah Malik." Lantas sebagian sahabat bertanya. Adapun laki-laki yang berenang dalam sungai dan disuapi batu besar. tenggorokannya hingga dagunya. mereka adalah orang yang mencampuradukkan amal shalih dan lainnya jelek. itu adalah seseorang yang berangkat dari rumahnya lantas ia dusta. dan kedustaannya menembus cakrawala. namun pasti engkau akan memasukinya! ' Saya mengatakan. itu adalah seseorang yang mempelajari alquran namun ia menolaknya. 'Sekarang baiklah kuberitakan kepadamu peristiwa-peristiwa itu! Adapun laki-laki pertama yang kamu datangi sedang kepalanya pecah dengan batu. juga anak orang-orang musyrik? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Juga anak-anak orang-orang musyrik! Adapun orang yang separoh berwajah tampan dan separohnya lagi jelek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful