Prinsip Kaidah Agama

Seperti yang kita ketahui,semua agama pasti memiliki prinsip kaidah agama, tetapi tidak semua agama memiliki persamaan prinsip yang sama, ada beberapa agama yang memiliki perbedaan prinsip yang cukup mencolok. Belakang ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengenali agama yang diyakininya, sehingga tidak bisa mengenali prinsip kaidah agama yang diyakininya. Hal tesebut diharapkan tidak terjadi secara terus menerus, karena suatu agama itu bagaikan rumah yang dapat melindungi kita dari gangguan-gangguan yang berasal dari luar diri kita.Begitu juga dengan prinsip kaidah agama itulah yang dapat menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dan melindungi kita dari gangguan-gangguan yang dapat menggoyahkan keimanan(keprcayaan) kita. Prinsip kaidah agama tersebut berisi tentang falsafah dan ajaran-ajaran agama dan juga fungsi serta cara menjalani hidup berdasarkan agama. Makalah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran dan ilmu agama yang bisa memperkuat keimanan kita terhadap agama yang diyakini.

1. Falsafah Agama

Dia menjadikan untukmu pendengaran. yaitu membimbing manusia kejalan yang baik dan menghindarkan manusia dari kejahatan atau kemungkaran. . tetapi sedikit di antara mereka yang mensyukurinya.2. al-Nahl (16) : 78 Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup. serta tidak mengetahui apa-apa sebagaimana firman Allah dalam Q. penglihatan dan hati. Dalam keadaan yang demikian itu. yakni kekuatan-kekuatan yang berusaha menarik manusia kepada kejahatan y Disinilah letak fungsi agama dalam kehidupan manusia.yang menurut istilah Al-Gazali dinamakan malak al-ghiwayah. baik dari dalam. antara lain adalah : y y y y Karena agama merupakan sumber moral Karena agama merupakan petunjuk kebenaran Karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Fungsi Agama bagi Kehidupan Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. maupun dari luar dirinya. Manusia sejak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan lemah dan tidak berdaya.  Fungsi Agama Kepada Manusia Dari segi pragmatisme. Godaan dan rayuan daridalam diri manusia dibagi menjadi dua bagian. Bagi kebanyakan orang. manusia senantiasa dipengaruhi oleh berbagai macam godaan dan rayuan. yang menurut istilah Al-Gazali dalam bukunya ihya ulumuddin disebut dengan malak Al-hidayah yaitu kekuatan-kekuatan yang berusaha menarik manusia kepada hidayah ataukebaikan. maupun di kala duka. Godaan dan rayuan yang berusaha memperdayakan manusia kepada kejahatan. yaitu y Godaan dan rayuan yang berysaha menarik manusia ke dalam lingkungan kebaikan. S. Karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka.

Agama dikatankan memberi pandangan dunia kepada manusia kerana ia sentiasanya memberi penerangan mengenai dunia(sebagai satu keseluruhan). agama itulah berfungsi untuk menjawab soalan-soalan ini. Penerangan bagi pekara ini sebenarnya sukar dicapai melalui inderia manusia. Pembahasan tentang fungsi agama disini akan dibatasi pada dua hal yaitu agama sebagai faktor integratif dan sekaligus disintegratif bagi masyarakat. Maka. Maka ini dikatakan agama memainkan fungsi kawanan sosial  Fungsi Sosial Agama Secara sosiologis. Memainkan fungsi kawanan sosial. Contohnya soalan kehidupan selepas mati. Contohnya. matlamat menarik dan untuk menjawabnya adalah perlu. yaitu pengaruh yang bersifat positif atau pengaruh yang menyatukan (integrative factor) dan pengaruh yang bersifat negatif atau pengaruh yang bersifat destruktif dan memecah-belah (desintegrative factor). fungsi agama mempunyai dimensi yang lain seperti apa yang dihuraikan di bawah: . Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Sesetangah soalan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. agama Islam menerangkan kepada umatnya bahawa dunia adalah ciptaan Allah SWTdan setiap manusia harus menaati Allah SWT -Menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. pengaruh agama bisa dilihat dari dua sisi. Agama merupakan satu faktor dalam pembentukkan kelompok manusia.Memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia. malah tingkah laku.Memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia. Ini adalah kerana sistem agama menimbulkan keseragaman bukan sahaja kepercayaan yang sama. melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. pandangan dunia dan nilai yang sama.  Fungsi Integratif Agama . .Tetapi dari segi sains sosial. Kebanyakan agama di dunia adalah menyaran kepada kebaikan.

semua agama sudah sangat sempurna dikarnakan dapat menuntun umat-nya bersikap dengan baik dan benar serta dibenarkan. sehingga dapat mencapai kesejahterahan hidup. Tujuan Agama Salah satu tujuan agama adalah membentuk jiwa nya ber-budipekerti dengan adab yang sempurna baik dengan tuhan-nya maupun lingkungan masyarakat. Menjunjung tinggi dan melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah.agar kehidupan teratur dengan baik. baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka.  Fungsi Disintegratif Agama. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan eksistensi pemeluk agama lain. 3. dan memelihara eksistensi suatu masyarakat.Peranan sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama. dunia dan akhirat. Menyempurnakan akhlak manusia.Tuhan Yang Maha Esa (tahuit). Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan sehingga agama menjamin adanya konsensus dalam masyarakat. lahir dan batin. Meskipun agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan. mengikat. memburukan serta membandingkan agama satu dengan yang lain adalah cerminan kebodohan si pemeluk agama Beberapa tujuan agama yaitu : y y y y Menegakan kepercayaan manusia hanya kepada Allah. Prinsip-prinsip Kehidupan Agama Berikut ini tak sediain link tentang 10 prinsip hidup dalam islam . pada saat yang sama agama juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan. keburukan cara ber-sikap dan penyampaian si pemeluk agama dikarnakan ketidakpahaman tujuan daripada agama-nya. memecah-belah bahkan menghancurkan eksistensi suatu masyarakat. Mengatur kehidupan manusia di dunia.

Bila seseorang masuk Islam. hati. (Qs. hukumhukum yang diakui oleh akal. tidak mendengar seseorang tentangku dari ummat ini. apakah melalui nash-nashnya atau melalui kesimpulan-kesimpulan yang tepat tentang nash-nash tersebut berdasarkan hadits. istishab. Islam adalah satu-satunya jawaban yang benar dan bersih terhadap semua persoalan manusia. akal. maka sekali-kali tidak akan diterima (dien itu) darinya. emosi. Risalah ini merupakan penutup seluruh risalah Allah swt. Barangsiapa yang tidak mengimani Islam. kemudian ia tidak beriman dengan apa yang diutus kepadaku melainkan ia akan tergolong dari ahli neraka.1. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi keyakinan.Ali Imran:19) Barangsiapa yang mencari dien (sistem hidup) selain Islam. berarti ia telah menyerah secara mutlak kepada Allah swt dalam semua persoalan yang mencakup semua aspek kehidupan.Muslim) 2. di barat atau di timur.an-Nahl:89) Al-Qur'an menerangkan segala persoalan. (Qs. istihsan. berkulit kuning. Allah swt telah mengumumkan bahwa Dia tidak akan menerima sistem hidup (ad-Dien) selain Islam dengan firman-Nya: Sesungguhnya dien (sistem hidup) yang diridhai di sisi Allah ialah Islam. pemikiran. maka ia dianggap sebagai ahli neraka. Di samping itu Islam berarti 3. perbuatan. termasuk yang berhubungan dengan jiwa. Dari Islamlah terefleksinya petunjuk yang benar dan lurus serta selamat dalam segala hal.Ali Imran:85) Yang dimaksud dengan Islam adalah risalah yang diturunkan Allah swt melalui Nabi Muhammad saw. Islam merupakan neraca dan satu-satunya tolok ukur untuk semua sisi kehidupan manusia. (Qs. di utara atau di selatan. dan demikian risalah atau agama yang diturunkan Allah sebelumnya melalui para Nabi-Nya yang terdahulu tidak berlaku lagi. syara' atau hukum adat menurut batas-batas yang dibenarkan oleh nash tersebut. Karena itu seluruh manusia diwajibkan untuk memeluk Islam sampai Hari Kiamat. . apakah ia Yahudi atau Nasrani. Termasuk dalam hal konstitusi dan undang-undang kehakiman. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. sedangkan seruan Islam telah sampai kepadanya. 'urf. perasaan. ijma' ulama. merah. putih atau hitam. (HR. Islam adalah satu-satunya sistem hidup yang dibebankan pada seluruh ummat manusia. istislah. syari'at dan syi'ar-syi'ar. qiyas. kepercayaan dan peribadatan. Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. ruh. ibadat.

. 5.penolakan total terhadap seluruh bentuk penyekutuan dengan selain Allah. Oleh karena itu segala sesuatu yang telah dicapai oleh akal yang sehat dan melalui proses percobaan adalah sesuatu yang dapat diterima dari sudut pandangan Islam dan diberi jaminan kepercayaan terhadap kesahannya..al-Baqarah:256) 4. Sekutu dan blok tersebut harus mempunyai imam tersendiri. Sekutu ini adalah sekutu iman dan politik. Islam adalah satu sistem yang sempurna dan lengkap. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah swt berfirman: . Para sahabat Rasulullah saw telah mendahulukan pemilihan khalifah ketimbang mengubur jenazah Rasulullah saw. Maka di mana saja ia jumpai. Seluruh kaum Muslimin dibebani kewajiban menegakkan kalimatullah agar Islam menjadi satu-satunya Dien yang tegak di bumi ini. sosial. bahkan di seluruh dunia harus merupakan satu sekutu. Apa pun bentuknya yang memisahkan dan mengesampingkan hal ini adalah satu kekufuran dan kesesatan yang amat besar..at-Taubah:40) Barangsiapa yang berperang untuk menjadikan kalimatullah yang tertinggi sekali.. (Qs. Kepemimpinan dan persatuan bagi ummat Islam sangat penting sekali.Namun jika pemikiran-pemikiran eksperimental itu sudah tidak murni lagi. dan mewarnainya dengan nilai-nilai Islam yang bersih. Dalam Islam pemikiran eksperimental merupakan salah satu fenomena proses pembentukan pribadi Muslim atau karakteristik Islam. (al-Hadits) 7. 6. karena ia mencakup seluruh sistem politik. ekonomi dan moral..Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah. . maka kita berkewajiban untuk membersihkannya terlebih dahulu. telah diwarnai oleh sistem hidup yang tidak Islami.. maka ia berjuang di jalan Allah. sebelum kita menggunakannya. ia lebih berhak terhadapnya. Kaum Muslimin dalam satu negara. Begitu juga menegakkan politik yang tidak berdasarkan pada pilar-pilar Islam merupakan satu kendala dan sekaligus tantangan terhadap Islam. satu blok dan satu jama'ah. (Qs. Oleh karena itu mengabaikan atau melupakan sebagian dari sistem Islam berarti menghalangi perjalanan seluruh sistem itu sendiri. Rasulullah pernah bersabda: Hikmah (ilmu pengetahuan) itu merupakan hak orang Mu'min. Allah berfirman: Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan kalimatullah itulah yang tinggi.

kecuali dalam kondisi dimana orang-orang Islam tidak mempunyai jama'ah dan imamnya. Oleh karena itu segenap kaum Muslimin harus terikat pada rencana atau program yang telah disusun. Menyertai dan bergabung dengan jama'ah Islam dan imamnya adalah suatu kewajiban besar di dalam Islam. 10. Hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.al-Anfaal:60) 9. dan maju mundurnya jama'ah ini tergantung pada pencapaian ilmu. Karakteristik ummat Islam dan jama'ahnya adalah sesuai dengan ayat 36-43 surat asy-Syura. yaitu kitabullah (Alquran). menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil maupun besar dan perbuatan keji. Maka dalam keadaan seperti itu. musuhmu dan orangorang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. 4. karakteristik. mengontrol diri dari marah. atau untuk mempersiapkan diri menghadapi peperangan. Kewajiban ini secara langsung tidak memberikan peluang untuk mengelakkan diri dari keterlibatannya dengan jama'ah dan imamnya. Sumber-sumber ajaran islam ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu .sunnah (hadist). as. Dan rencana atau program yang disusun secara spontanitas pun harus tunduk kepada kaidahkaidah yang ketat. seorang Muslim harus memisahkan diri dari perkumpulan sesat dan tetap berpegang kepada yang haq. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh-musuh Allah. Sedangkan ciri-ciri khusus dari jama'ah Islamiah ialah adanya syura dan selalu menentang kezaliman.8. sebenarnya merupakan satu jama'ah atau satu partai. dan komitmen ummat terhadap Islam. Ketiga sumber ajaran ini merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan yang tidak boleh dibalik. dan tidak boleh membelakangi ke arah tercapainya tujuan. mendirikan shalat. menyambut seruan Allah dalam semua hal. Dalam kondisi kekuasaan politik Islam dan kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia sedang mengalami kehancuran dan kelumpuhan seperti sekarang. Karakteristik ummat Islam ialah beriman. berinfaq di jalan Allah dan berlaku adil sesama manusia. (Qs. dan ra yu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Sumber Ajaran Agama Sumber ajaran islam dirumuskan dengan jelas oleh Rasulullah SAW. atau melakukan persiapan yang matang untuk memilih seorang yang akan memimpin mereka. bertawakkal. Ummat Islam. maka merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk cepat-cepat melantik seorang imam yang akan memimpin perjuangan. yakni terdiri dari tiga sumber.

perkataan. yaqra u. yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Alquran dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkari 4) Kisah umat terdahulu. qiraa atan. Dan menurut para ulama klasik. diawali dengan surat alFatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. Sumber-Sumber Ajaran Islam Primer a. yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid 3) Janji dan ancaman. b. Alqur an Secara etimologi Alquran berasal dari kata qara a. Muhammad shallallaahu alaihi wasallam. yaitu penetapan dan pengakuan Rasulullah terhadap pernyataan ataupun perbuatan orang lain 4) Sunnah hammiyah. yaitu semua perbuatan Rasulullah 3) sunnah taqririyah. Pembahasan mengenai karakteristik masing-masing sumber ajaran islam tersebut adalah sebagai berikut: 1. yaitu: 1) Sunnah qauliyah. Alquran adalah Kalamulllah yang diturunkan pada rasulullah dengan bahasa arab. seperti para Nabi dan Rasul dalam menyiaran syariat Allah SWT maupun kisah orang-orang saleh ataupun kisah orang yang mengingkari kebenaran Alquran agar dapat dijadikan pembelajaran. Sunnah dibagi menjadi empat macam. yaitu semua perkataan Rasulullah 2) Sunnah fi liyah. merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah Pokok-pokok kandungan dalam Alquran antara lain: 1) Tauhid. yaitu sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tapi tidak sampai dikerjakan 2. As-sunah Sunnah menurut syar i adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW baik perbuatan. Sedangkan secara terminologi (syariat). Alquran adalah Kalam Allah ta ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya. dan penetapan pengakuan.sumber ajaran islam yang primer (Alquran dan hadist) dan sumber ajaran islam sekunder (ijtihad). Sumber-Sumber Ajaran Islam Sekunder a. atau qur anan yang berarti mengumpulkan (al-jam u) dan menghimpun (al-dlammu). Ijtihad . yaitu kepercayaan ke-esaann Allah SWT dan semua kepercayaan yang berhubungan dengan-Nya 2) Ibadah. Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Alquran yang kurang jelas atau sebagai penentu hukum yang tidak terdapat dalam Alquran.

cis .Ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Dengan kata lain Qiyas dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. setuju. Hasil dari Ijma adalah fatwa. atau sependapat. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Alquran dan hadist. atau hus kepada orang tua tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan . yaitu Alquran dan hadist. maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Alquran dan hadist. yaitu menurut bahasa artinya sepakat. Macam-macam ijtidah yang dikenal dalam syariat islam. . Contohnya adalah pada surat Al isra ayat 23 dikatakan bahwa perkataan ah . Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Alquran maupun hadist. 2) Qiyas. tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. yaitu 1) Ijma . yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatu masa. yaitu berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar i dari dalil-dalil syara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful