Prinsip Kaidah Agama

Seperti yang kita ketahui,semua agama pasti memiliki prinsip kaidah agama, tetapi tidak semua agama memiliki persamaan prinsip yang sama, ada beberapa agama yang memiliki perbedaan prinsip yang cukup mencolok. Belakang ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengenali agama yang diyakininya, sehingga tidak bisa mengenali prinsip kaidah agama yang diyakininya. Hal tesebut diharapkan tidak terjadi secara terus menerus, karena suatu agama itu bagaikan rumah yang dapat melindungi kita dari gangguan-gangguan yang berasal dari luar diri kita.Begitu juga dengan prinsip kaidah agama itulah yang dapat menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dan melindungi kita dari gangguan-gangguan yang dapat menggoyahkan keimanan(keprcayaan) kita. Prinsip kaidah agama tersebut berisi tentang falsafah dan ajaran-ajaran agama dan juga fungsi serta cara menjalani hidup berdasarkan agama. Makalah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran dan ilmu agama yang bisa memperkuat keimanan kita terhadap agama yang diyakini.

1. Falsafah Agama

agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup. Manusia sejak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. yaitu y Godaan dan rayuan yang berysaha menarik manusia ke dalam lingkungan kebaikan. Godaan dan rayuan daridalam diri manusia dibagi menjadi dua bagian. Dalam keadaan yang demikian itu. al-Nahl (16) : 78 Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka. penglihatan dan hati.yang menurut istilah Al-Gazali dinamakan malak al-ghiwayah. Dia menjadikan untukmu pendengaran. maupun dari luar dirinya. tetapi sedikit di antara mereka yang mensyukurinya. . serta tidak mengetahui apa-apa sebagaimana firman Allah dalam Q. yang menurut istilah Al-Gazali dalam bukunya ihya ulumuddin disebut dengan malak Al-hidayah yaitu kekuatan-kekuatan yang berusaha menarik manusia kepada hidayah ataukebaikan. yaitu membimbing manusia kejalan yang baik dan menghindarkan manusia dari kejahatan atau kemungkaran. yakni kekuatan-kekuatan yang berusaha menarik manusia kepada kejahatan y Disinilah letak fungsi agama dalam kehidupan manusia. baik dari dalam. maupun di kala duka. Bagi kebanyakan orang. Fungsi Agama bagi Kehidupan Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. S. antara lain adalah : y y y y Karena agama merupakan sumber moral Karena agama merupakan petunjuk kebenaran Karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. manusia senantiasa dipengaruhi oleh berbagai macam godaan dan rayuan.  Fungsi Agama Kepada Manusia Dari segi pragmatisme. Godaan dan rayuan yang berusaha memperdayakan manusia kepada kejahatan. seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya.2.

Sesetangah soalan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. fungsi agama mempunyai dimensi yang lain seperti apa yang dihuraikan di bawah: . agama Islam menerangkan kepada umatnya bahawa dunia adalah ciptaan Allah SWTdan setiap manusia harus menaati Allah SWT -Menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. agama itulah berfungsi untuk menjawab soalan-soalan ini. matlamat menarik dan untuk menjawabnya adalah perlu. Agama dikatankan memberi pandangan dunia kepada manusia kerana ia sentiasanya memberi penerangan mengenai dunia(sebagai satu keseluruhan).  Fungsi Integratif Agama . pengaruh agama bisa dilihat dari dua sisi. Penerangan bagi pekara ini sebenarnya sukar dicapai melalui inderia manusia. pandangan dunia dan nilai yang sama. Ini adalah kerana sistem agama menimbulkan keseragaman bukan sahaja kepercayaan yang sama.Tetapi dari segi sains sosial. yaitu pengaruh yang bersifat positif atau pengaruh yang menyatukan (integrative factor) dan pengaruh yang bersifat negatif atau pengaruh yang bersifat destruktif dan memecah-belah (desintegrative factor). malah tingkah laku. dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. Maka ini dikatakan agama memainkan fungsi kawanan sosial  Fungsi Sosial Agama Secara sosiologis. Kebanyakan agama di dunia adalah menyaran kepada kebaikan. Agama merupakan satu faktor dalam pembentukkan kelompok manusia. Contohnya.Memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia. . Memainkan fungsi kawanan sosial. Contohnya soalan kehidupan selepas mati.Memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia. Pembahasan tentang fungsi agama disini akan dibatasi pada dua hal yaitu agama sebagai faktor integratif dan sekaligus disintegratif bagi masyarakat. Maka.

Prinsip-prinsip Kehidupan Agama Berikut ini tak sediain link tentang 10 prinsip hidup dalam islam .semua agama sudah sangat sempurna dikarnakan dapat menuntun umat-nya bersikap dengan baik dan benar serta dibenarkan. memburukan serta membandingkan agama satu dengan yang lain adalah cerminan kebodohan si pemeluk agama Beberapa tujuan agama yaitu : y y y y Menegakan kepercayaan manusia hanya kepada Allah. 3.Peranan sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama. mengikat.  Fungsi Disintegratif Agama. Menyempurnakan akhlak manusia.agar kehidupan teratur dengan baik. lahir dan batin. memecah-belah bahkan menghancurkan eksistensi suatu masyarakat. Tujuan Agama Salah satu tujuan agama adalah membentuk jiwa nya ber-budipekerti dengan adab yang sempurna baik dengan tuhan-nya maupun lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan eksistensi pemeluk agama lain. pada saat yang sama agama juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan.Tuhan Yang Maha Esa (tahuit). Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan sehingga agama menjamin adanya konsensus dalam masyarakat. keburukan cara ber-sikap dan penyampaian si pemeluk agama dikarnakan ketidakpahaman tujuan daripada agama-nya. Meskipun agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan. dunia dan akhirat. sehingga dapat mencapai kesejahterahan hidup. Menjunjung tinggi dan melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah. baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Mengatur kehidupan manusia di dunia. dan memelihara eksistensi suatu masyarakat.

'urf. syara' atau hukum adat menurut batas-batas yang dibenarkan oleh nash tersebut. dan demikian risalah atau agama yang diturunkan Allah sebelumnya melalui para Nabi-Nya yang terdahulu tidak berlaku lagi. Karena itu seluruh manusia diwajibkan untuk memeluk Islam sampai Hari Kiamat. Bila seseorang masuk Islam. syari'at dan syi'ar-syi'ar. berarti ia telah menyerah secara mutlak kepada Allah swt dalam semua persoalan yang mencakup semua aspek kehidupan. ruh. akal. (Qs.an-Nahl:89) Al-Qur'an menerangkan segala persoalan. Islam merupakan neraca dan satu-satunya tolok ukur untuk semua sisi kehidupan manusia. sedangkan seruan Islam telah sampai kepadanya. di barat atau di timur. (Qs. Barangsiapa yang tidak mengimani Islam. hati. istishab. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi keyakinan. (HR. maka ia dianggap sebagai ahli neraka. di utara atau di selatan. . apakah ia Yahudi atau Nasrani. Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. kepercayaan dan peribadatan.Ali Imran:19) Barangsiapa yang mencari dien (sistem hidup) selain Islam. (Qs.Muslim) 2. Risalah ini merupakan penutup seluruh risalah Allah swt. pemikiran. qiyas. ijma' ulama. berkulit kuning.1. perasaan. merah. Allah swt telah mengumumkan bahwa Dia tidak akan menerima sistem hidup (ad-Dien) selain Islam dengan firman-Nya: Sesungguhnya dien (sistem hidup) yang diridhai di sisi Allah ialah Islam. Termasuk dalam hal konstitusi dan undang-undang kehakiman. Islam adalah satu-satunya sistem hidup yang dibebankan pada seluruh ummat manusia. emosi. ibadat. perbuatan. tidak mendengar seseorang tentangku dari ummat ini. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya.Ali Imran:85) Yang dimaksud dengan Islam adalah risalah yang diturunkan Allah swt melalui Nabi Muhammad saw. putih atau hitam. Dari Islamlah terefleksinya petunjuk yang benar dan lurus serta selamat dalam segala hal. apakah melalui nash-nashnya atau melalui kesimpulan-kesimpulan yang tepat tentang nash-nash tersebut berdasarkan hadits. istihsan. kemudian ia tidak beriman dengan apa yang diutus kepadaku melainkan ia akan tergolong dari ahli neraka. Di samping itu Islam berarti 3. hukumhukum yang diakui oleh akal. termasuk yang berhubungan dengan jiwa. Islam adalah satu-satunya jawaban yang benar dan bersih terhadap semua persoalan manusia. maka sekali-kali tidak akan diterima (dien itu) darinya. istislah.

Namun jika pemikiran-pemikiran eksperimental itu sudah tidak murni lagi. (Qs.al-Baqarah:256) 4. sebelum kita menggunakannya..at-Taubah:40) Barangsiapa yang berperang untuk menjadikan kalimatullah yang tertinggi sekali. bahkan di seluruh dunia harus merupakan satu sekutu.. Islam adalah satu sistem yang sempurna dan lengkap. Allah berfirman: Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan kalimatullah itulah yang tinggi. Para sahabat Rasulullah saw telah mendahulukan pemilihan khalifah ketimbang mengubur jenazah Rasulullah saw. ekonomi dan moral. (al-Hadits) 7. Oleh karena itu segala sesuatu yang telah dicapai oleh akal yang sehat dan melalui proses percobaan adalah sesuatu yang dapat diterima dari sudut pandangan Islam dan diberi jaminan kepercayaan terhadap kesahannya.. (Qs. Kepemimpinan dan persatuan bagi ummat Islam sangat penting sekali. Maka di mana saja ia jumpai. dan mewarnainya dengan nilai-nilai Islam yang bersih. satu blok dan satu jama'ah. Apa pun bentuknya yang memisahkan dan mengesampingkan hal ini adalah satu kekufuran dan kesesatan yang amat besar.Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah. telah diwarnai oleh sistem hidup yang tidak Islami. Seluruh kaum Muslimin dibebani kewajiban menegakkan kalimatullah agar Islam menjadi satu-satunya Dien yang tegak di bumi ini. 5. karena ia mencakup seluruh sistem politik.. Oleh karena itu mengabaikan atau melupakan sebagian dari sistem Islam berarti menghalangi perjalanan seluruh sistem itu sendiri. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.penolakan total terhadap seluruh bentuk penyekutuan dengan selain Allah. Rasulullah pernah bersabda: Hikmah (ilmu pengetahuan) itu merupakan hak orang Mu'min.. Sekutu ini adalah sekutu iman dan politik. Begitu juga menegakkan politik yang tidak berdasarkan pada pilar-pilar Islam merupakan satu kendala dan sekaligus tantangan terhadap Islam. ia lebih berhak terhadapnya. Dalam Islam pemikiran eksperimental merupakan salah satu fenomena proses pembentukan pribadi Muslim atau karakteristik Islam.. maka kita berkewajiban untuk membersihkannya terlebih dahulu. . maka ia berjuang di jalan Allah. sosial. Sekutu dan blok tersebut harus mempunyai imam tersendiri. Allah swt berfirman: . 6. Kaum Muslimin dalam satu negara.

Dalam kondisi kekuasaan politik Islam dan kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia sedang mengalami kehancuran dan kelumpuhan seperti sekarang. mendirikan shalat. Maka dalam keadaan seperti itu. Dan rencana atau program yang disusun secara spontanitas pun harus tunduk kepada kaidahkaidah yang ketat. Sumber Ajaran Agama Sumber ajaran islam dirumuskan dengan jelas oleh Rasulullah SAW. mengontrol diri dari marah. dan komitmen ummat terhadap Islam. Sedangkan ciri-ciri khusus dari jama'ah Islamiah ialah adanya syura dan selalu menentang kezaliman. Ummat Islam. atau untuk mempersiapkan diri menghadapi peperangan. menyambut seruan Allah dalam semua hal. Sumber-sumber ajaran islam ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu . berinfaq di jalan Allah dan berlaku adil sesama manusia.al-Anfaal:60) 9. karakteristik. maka merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk cepat-cepat melantik seorang imam yang akan memimpin perjuangan. dan maju mundurnya jama'ah ini tergantung pada pencapaian ilmu. menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil maupun besar dan perbuatan keji. kecuali dalam kondisi dimana orang-orang Islam tidak mempunyai jama'ah dan imamnya. Oleh karena itu segenap kaum Muslimin harus terikat pada rencana atau program yang telah disusun. Karakteristik ummat Islam ialah beriman. Hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.sunnah (hadist). Menyertai dan bergabung dengan jama'ah Islam dan imamnya adalah suatu kewajiban besar di dalam Islam. yaitu kitabullah (Alquran). Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh-musuh Allah. Ketiga sumber ajaran ini merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan yang tidak boleh dibalik. as. Kewajiban ini secara langsung tidak memberikan peluang untuk mengelakkan diri dari keterlibatannya dengan jama'ah dan imamnya. Karakteristik ummat Islam dan jama'ahnya adalah sesuai dengan ayat 36-43 surat asy-Syura. dan tidak boleh membelakangi ke arah tercapainya tujuan. musuhmu dan orangorang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya.8. 4. dan ra yu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. atau melakukan persiapan yang matang untuk memilih seorang yang akan memimpin mereka. 10. sebenarnya merupakan satu jama'ah atau satu partai. (Qs. seorang Muslim harus memisahkan diri dari perkumpulan sesat dan tetap berpegang kepada yang haq. yakni terdiri dari tiga sumber. bertawakkal.

seperti para Nabi dan Rasul dalam menyiaran syariat Allah SWT maupun kisah orang-orang saleh ataupun kisah orang yang mengingkari kebenaran Alquran agar dapat dijadikan pembelajaran. Alqur an Secara etimologi Alquran berasal dari kata qara a. yaitu kepercayaan ke-esaann Allah SWT dan semua kepercayaan yang berhubungan dengan-Nya 2) Ibadah.sumber ajaran islam yang primer (Alquran dan hadist) dan sumber ajaran islam sekunder (ijtihad). yaitu semua perkataan Rasulullah 2) Sunnah fi liyah. b. Sumber-Sumber Ajaran Islam Primer a. Alquran adalah Kalamulllah yang diturunkan pada rasulullah dengan bahasa arab. Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Alquran yang kurang jelas atau sebagai penentu hukum yang tidak terdapat dalam Alquran. perkataan. yaitu: 1) Sunnah qauliyah. diawali dengan surat alFatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. As-sunah Sunnah menurut syar i adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW baik perbuatan. Sunnah dibagi menjadi empat macam. yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid 3) Janji dan ancaman. merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah Pokok-pokok kandungan dalam Alquran antara lain: 1) Tauhid. yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Alquran dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkari 4) Kisah umat terdahulu. Sumber-Sumber Ajaran Islam Sekunder a. yaitu sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tapi tidak sampai dikerjakan 2. Pembahasan mengenai karakteristik masing-masing sumber ajaran islam tersebut adalah sebagai berikut: 1. qiraa atan. Alquran adalah Kalam Allah ta ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya. Ijtihad . Muhammad shallallaahu alaihi wasallam. atau qur anan yang berarti mengumpulkan (al-jam u) dan menghimpun (al-dlammu). dan penetapan pengakuan. Sedangkan secara terminologi (syariat). yaitu semua perbuatan Rasulullah 3) sunnah taqririyah. yaqra u. yaitu penetapan dan pengakuan Rasulullah terhadap pernyataan ataupun perbuatan orang lain 4) Sunnah hammiyah. Dan menurut para ulama klasik.

Macam-macam ijtidah yang dikenal dalam syariat islam. yaitu berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Hasil dari Ijma adalah fatwa. setuju. . yaitu menurut bahasa artinya sepakat. 2) Qiyas. Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar i dari dalil-dalil syara. tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. yaitu Alquran dan hadist. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Alquran maupun hadist. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Alquran dan hadist. cis . Contohnya adalah pada surat Al isra ayat 23 dikatakan bahwa perkataan ah .Ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. yaitu 1) Ijma . maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Alquran dan hadist. Dengan kata lain Qiyas dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. atau hus kepada orang tua tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan . Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatu masa. atau sependapat. yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful