P. 1
Buku Panduan&Pembelajaran

Buku Panduan&Pembelajaran

|Views: 1,034|Likes:
Published by Nazif Aiman Ismail

More info:

Published by: Nazif Aiman Ismail on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

Sections

 • BAB 1
 • BAB 2
 • BAB 3
 • BAB 4
 • BAB 5
 • BAB 6
 • BAB 7
 • BAB 8
 • BAB 9
 • BAB 10
 • BAB 11
 • BAB 12
 • BAB 13
 • BAB 14
 • BAB 15
 • BAB 16
 • BAB 17
 • BAB 18
 • BAB 19

PANDUAN AMALAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BERKESAN

Penyunting MOHAMED AMIN EMBI
I

Prakata
Memang tidak dapat dinafikan bahawa Institut Pengajian Tinggi yang mempunyai kepimpinan yang efektif, tenaga akademik yang tersohor serta profesional, kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terkini, bakal graduan yang berkualiti serta silabus yang relevan akan lebih berdaya saing dalam menghadapi persaingan global yang semakin mencabar. Sehubungan itu, sebagai usaha untuk mewujudkan program pengajian yang berkualiti, UKM amat serius melaksanakan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) yang memberi penekanan kepada pendidikan berasaskan hasil pembelajaran (OBE). Bagi menjayakan hasrat ini, buku ‘Panduan Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan’ ini disunting sebagai bahan bacaan asas untuk dijadikan panduan kepada setiap warga akademik di UKM. Buku ini dibahagikan kepada lima bahagian yang difikirkan penting bagi pengendalian kursus setiap program pengajian di UKM. Bahagian pertama berkaitan dengan Pembangunan Kurikulum Pengajian Tinggi yang merangkumi aspek pembentukan program berdasarkan KKM, pendekatan OBE, pembentukan hasil pembelajaran kursus serta penentuan jam pembelajaran pelajar (SLT). Bahagian kedua akan menghuraikan pelbagai Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran termasuk pembelajaran dewasa, pembelajaran kolaboratif dan koperatif, pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dan pembelajaran berasaskan projek. Bahagian ketiga pula memperihalkan tentang Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran yang meliputi aspek reka bentuk instruksi (ID dan e-Pembelajaran) termasuk pengendalian forum dan kuiz atas talian. Bahagian keempat membincangkan kepentingan Penaksiran dan Penilaian; manakala bahagian kelima membahaskan tentang Pendekatan Humanistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan terima kasih kepada Prof. Ir. Dr. Riza Atiq Abdullah, Pengarah, PPA kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menyunting karya ini bagi manfaat warga akademik UKM. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penulis yang sudi berkongsi kepakaran serta pengalaman masing-masing melalui penulisan bab dalam bentuk yang santai dan mudah dibaca. Tidak lupa juga kepada semua staf PPA yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menerbitkan buku ini.

Prof. Dr. Mohamed Amin Embi Pusat Pembangunan Akademik
II

Bab

Tajuk

Muka Surat II

Prakata Bahagian 1 Pembangunan Kurikulum Pengajian Tinggi Bab 1 Pembentukan Program Pengajian Berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin & Riza Atiq O.K Rahmat Bab 2 Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Hasil Wan Hamidon Wan Badaruzzaman Bab 3 Pembentukan Hasil Pembelajaran Kursus Rosadah Abdul Majid Bab 4 Penentuan Jam Pembelajaran Pelajar Ab. Halim Tamuri Bahagian 2 Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8 Pembelajaran Dewasa Norzaini Azman Pembelajaran Kolaboratif & Koperatif Saemah Rahman Pembelajaran Berasaskan Masalah Nabishah Mohamad Pembelajaran Berasaskan Projek Ruhizan Mohd Yassin

1

27 43 57

67 93 107 117

Bahagian 3 Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran Bab 9 Bab 10 Bab 11 Reka Bentuk Instruksi Norazah Mohd Nordin Pemilihan & Penilaian Bahan Sumber Pendidikan Mohd. Arif Ismail Pelaksanaan e-Pembelajaran Menggunakan SPIN Mohamed Amin Embi 133 151 161

III

Bab 12 Bab 13

Pengendalian Forum Atas Talian Supyan Hussin Pengendalian Kuiz Atas Talian Norizan Abd. Razak

177 189

Bahagian 4 Penaksiran & Penilaian Bab 14 Bab 15 Bab 16 Bentuk Penilaian Ima Nirwana Soelaiman Penilaian Berdasarkan Hasil Pembelajaran Abdul Wahab Mohammad Penilaian Berasaskan Kompetensi Nabishah Mohamad 201 215 225

Bahagian 5 Pendekatan Humanistik dalam Pengajaran & Pembelajaran Bab 17 Bab 18 Bab 19 Motivasi dalam Pengajaran & Pembelajaran Salleh Amat Bimbingan & Mentoran Zuria Mahmud Profesionalisme dalam Pengajaran & Pembelajaran Khairul Anwar Mastor 233 247 265

IV

Prof. Tan Sri Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin merupakan Naib Canselor, UKM dan pernah memegang jawatan sebagai Pengarah Bahagian Jaminan Kualiti, Kementerian Pengajian Tinggi serta Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Akreditasi Negara. Beliau telah memberi sepenuh perhatian dan masanya dalam bidang perkembangan pendidikan perubatan dan piawaian kualiti dalam pengajian tinggi. Beliau telah diberi kepercayaan untuk pembangunan rangka kerja mengikut undang-undang untuk jaminan kualiti di Malaysia. Prof. Ir. Dr. Riza Atiq Bin Orang Kaya Rahmat merupakan Pengarah Pusat Pembangunan Akademik, UKM dan pensyarah dalam bidang kejuruteraan pengangkutan di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, UKM. Pengalaman beliau dalam pembangunan kurikulum dan akreditasi tidak dapat dinafikan malahan sering dijemput oleh IPT lain untuk mendapatkan nasihat bagi menggubal program pengajian bersesuaian dengan Kerangka Kelayakan Malaysia. Prof. Dr. Mohamed Amin Embi merupakan Timbalan Pengarah (e-Pembelajaran) di Pusat Pembangunan Akademik, UKM. Sebagai pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM, beliau adalah pakar dalam bidang m-pembelajaran dan e-pembelajaran. Beliau adalah penerima sulung Anugerah Akademik Negara 2006 (Kategori Pengajaran).

V

Abdul Wahab Mohammad merupakan Pengarah Pejabat Hubungan Industri UKM. Ir. Dr. VI . Bhd. Beliau kini merupakan seorang Pengarah Bersekutu. Dr. Wan Hamidon Wan Badaruzzaman merupakan seorang profesor bidang Kejuruteraan Struktur. Beliau kini dipinjamkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif.Profesor Ir. satu-satunya Negara OIC yang menjadi ahli penuh WA. Beliau juga merupakan mantan ahli Lembaga Akreditasi Kejuruteraan di Lembaga Jurutera Malaysia dan Ahli Lembaga Penasihat program berkaitan kejuruteraan kimia di Universiti Malaysia Perlis dan Universiti Malaysia Pahang. Dr. UKM. penyelidikan beliau tertumpu kepada teknologi membran dan pemisahan. Beliau telah banyak menyumbangkan masa untuk membantu Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) di dalam kejayaan mencapai status ahli penuh Washington Accord (WA). LJM. beliau telah dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Akreditasi MQA dalam bidang Perubatan dan Kesihatan mulai November 2007. UKM. UKM Perunding Kejuruteraan & Arkitek Sdn. Nabishah Mohamad yang merupakan pakar dalam bidang Fisiologi Perubatan merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan. Prof. Dengan penubuhan MQA. Beliau juga pernah menjadi Ahli EAC dan pemangku Pengarah EAD. Sebagai pensyarah dalam bidang kejuruteraan kimia. Prof. Beliau telah mengikuti kursus Pembelajaran-Berasaskan Masalah (PBL) di dalam dan luar negara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendidikan perubatan. Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina. Jabatan Akreditasi Kejuruteraan (EAD).

Dr. Khairul Anwar Mastor merupakan Pengarah Pusat Pengajian Umum. Fakulti Perubatan. Penyelidik Pelawat di National Institute of Aging (NIA). Madya Dr. USA. UKM dan berkepakaran dalam bidang penilaian dan pembangunan sahsiah. Prof. Berlin. VII .Prof. Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penilai Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia. Jawatankuasa Penilaian Pelajar Kurikulum Integrasi. Germany dan Sarjana Pelawat Fulbright di University of Illinois. Urbana-Champaign. UDM. Beliau giat menjalankan penyelidikan dalam bidang metabolisme tulang dan osteoporosis serta toksisiti ke atas bahan-bahan semulajadi. Beliau pernah dilantik sebagai Sarjana Pelawat di Washington State University. Maryland. Sarjana Pelawat di Humboldt University. NIH. Prof. pakar rujuk Lembaga Peperiksaan Malaysia. UKM sejak tahun 2004. USA. Halim Tamuri adalah pensyarah dalam bidang pendidikan Islam di Fakulti Pendidikan. Illinois. Madya Dr. USIM dan KUIS. UKM. ahli lembaga pengajian untuk program Sarjanamuda Pendidikan (Pendidikan Islam dan al-Quran) untuk UPSI. Ab. UIAM. Penyelidikan beliau tertumpu kepada pedagogi dan pembangunan modul pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Fakulti Perubatan UKM dan juga merupakan Pengerusi. Ima Nirwana Soelaiman adalah Ketua Jabatan Farmakologi.

dan pembelajaran bahasa berbantukan komputer. UKM. VIII . Madya Dr. Norzaini Azman merupakan Felo Penyelidik di Institut Penyelidikan Pengajian Tinggi Negara (IPPTN). Beliau adalah pensyarah di Fakulti Pendidikan. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Madya Dr. Prof. Prof. Madya Dr. pembelajaran atas talian. UKM. Ruhizan Mohammad Yasin merupakan pensyarah dan Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Hubungan Masyarakat) di Fakulti Pendidikan.Prof. UKM serta terlibat dalam pembinaan Portal Malaycivilization. UKM dan penyelidikan beliau tertumpu kepada profesion akademik. USM dan Institut Alam Sekitar & Pembangunan (LESTARI). Supyan Hussin merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik.com. polisi dan governans serta kelestarian dalam Pendidikan Tinggi. Beliau merupakan pakar dalam bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional. pengantarabangsaan. Kepakaran beliau dalam bidang pendidikan bahasa dan teknologi dan pengkhususan dalam latihan perguruan. UKM. Beliau pernah berkhidmat sebagai Felo Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu.

Norazah Mohd. Penyelidikan beliau tertumpu kepada integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran serta reka bentuk pengajaran bagi e-pembelajaran. Madya Dr. UKM. Prof. UKM. UKM dan pakar dalam bidang teknologi maklumat dalam pendidikan. Beliau giat menjalankan penyelidikan berkaitan e-pembelajaran. UKM. Prof. pembelajaran bahasa berbantukan komputer dan impak teknologi maklumat dan komunikasi kepada masyarakat. Madya Dr Saemah Rahman merupakan Timbalan Dekan (Prasiswazah Alumni) di Fakulti Pendidikan. Prof. serta kepelbagaian pelajar. UKM. Madya Datin Dr. isu-isu keluarga. Nordin merupakan Penyelaras Program Sarjanamuda Pendidikan Sains di Fakulti Pendidikan. Beliau merupakan pakar rujuk dalam bidang Psikilogi Pendidikan di Jabatan Asas Pendidikan. Madya Dr. IX .Prof. Fakulti Pendidikan. Zuria Mahmud bertugas sebagai pensyarah dan Timbalan Dekan Siswazah dan Pengantarabangsaan di Fakulti Pendidikan. Norizan Abdul Razak merupakan Ketua Pusat Kajian E-Komuniti di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Bidang penyelidikan dan penerbitan beliau adalah pembinaan insan psikodinamik yang merangkumi strategi kaunseling.

Beliau merupakan Presiden. Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga adalah Penyelaras Program Badan Beruniform. dan pintar cerdas berbakat. Pusat Perkembangan Pelajar. Fakulti Pendidikan. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang bimbingan dan kaunseling dengan tumpuan kepada pengurusan personalia pelajar institusi pengajian tinggi. Sebelum ini beliau pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah (Perkembangan & Inovasi Kurikulum PPA.Dr. UKM. Beliau adalah pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM dalam bidang pendidikan khas: pengkhususan pemulihan. X . Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia. Salleh Amat merupakan Timbalan Pengarah (Latihan & Perkembangan Akademik) di Pusat Pembangunan Akademik. Beliau adalah pakar dalam bidang Teknologi Pendidikan. Mohd. Beliau adalah pensyarah di Fakulti Pendidikan. UKM. Dr. Dr. UKM. Arif Ismail merupakan Timbalan Pengarah (Ko-Kurikulum) Pusat Perkembangan Pelajar. UKM. UKM. UKM dan banyak menjalankan penyelidikan dalam bidang sumber dan teknologi maklumat. Rosadah Abd Majid merupakan Ketua Unit Pusat Permata Pintar Negara UKM.

kerajaan telah memperkenalkan dasar liberalisasi. • Aras kelayakan ditentukan hanya dengan menggunakan jumlah kredit program pengajian berkenaan. pada tahun 1996 telah diperkenalkan Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta. K. Sehubungan dengan ini. tiada kefahaman yang seragam mengenai takrif kredit. Di antara kelemahan-kelemahan itu ialah: • Kurang telus dari segi kelayakan dan persijilan seperti kekaburan dalam aras kelulusan. Takrif berbeza-beza dari satu institusi dengan institusi yang lain. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara juga telah ditubuhkan pada tahun ini bagi tujuan memberikan nasihat bukan sahaja kepada institusi pengajian tinggi swasta tetapi juga kepada institusi pengajian tinggi awam.BAB 1 Pembentukan Program Pengajian Berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin dan Riza Atiq O. Pada tahun yang sama juga diperkenalkan Akta Lembaga Akreditasi Negara yang memberi kuasa mengesyorkan kelulusan sesuatu program pengajian kepada Menteri Pengajian Tinggi. • Kekaburan dalam pensijilan kelayakan yang memerlukan 1 . Rahmat Sejarah Kerangka Kelayakan Malaysia Pada pertengahan tahun 1990an. masih terdapat beberapa kelemahan yang ketara. Pendidikan swasta telah dilihat sebagai juzuk integral pengajian tinggi dari segi penambahan peluang dan memperkaya pengalaman mendidikan di Malaysia. pendemokrasian dan pendidikan swasta serta pembelajaran rentas sempadan. Walaupun tiga akta telah diperkenalkan.

Penubuhan Lembaga Akreditasi Negara (LAN) LAN telah ditubuhkan berikutan penguatkuasaan Akta Lembaga Akreditasi Negara pada tahun 1996.• • penilian kemahiran terutama yang berkaitan dengan kelayakan profesional. iaitu: • Kelulusan program pengajian • Pensijilan standard Pensijilan standard pula melibatkan dua peringkat iaitu: • Sijil standard minimum • Sijil akreditasi Masalah timbul kerana tiada garis panduan berkenaan standard yang digunakan. Ini telah mewujudkan dua sistem jaminan kualiti. Bahagian Jaminan Kualiti telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi bagi menambahkan keyakinan kepada standard kelayakan dan penyampaian program-program pengajian di IPTA. Ia mengawal kualiti dan perjalanan program pengajian tinggi yang ditawarkan oleh pihak swasta. Tiada mekanisme untuk menyokong dan mewujudkan dasar pembelajaran sepanjang hayat. Wujudnya perbezaan dan pemisahan antara institusi pengajian awam dan swasta. sangat subjektif dan tiada penanda aras. Jaminan Kualiti Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Pada tahun 2002. Semua institusi pengajian swasta mesti melalui dua proses untuk menjalankan sesuatu program. satu untuk institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) dan satu lagi untuk 2 . Satu kriteria dan prosedur diperlukan untuk mengakui pembelajaran terdahulu dan pengalaman.

Audit program dan institusi oleh Bahagian Jaminan Kualiti adalah bertujuan untuk penambahbaikan kualiti berterusan. Pada 24 Februari 2006.IPTA. • Mengguna pakai amalan terbaik antarabangsa yang berkaitan dengan jaminan kualiti. satu Pasukan Petugas di bawah Kementerian Pengajian Tinggi telah ditubuhkan untuk membentuk Kerangka Kelayakan Malaysia dan Akta Agensi Kelayakan Malaysia yang terdiri dari: • Lembaga Akreditasi Negara (MQA sekarang) • Jabatan Pengajian Tinggi • Jabatan Pendidikan Swasta • Jabatan Pendidikan Teknikal • Jabatan Perkhidmatan Awam • Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat • Pusat Iktisas Negara • Persatuan Kolej dan Universiti Swasta Malaysia (MAPCU) • Persatuan Pendidikan Swasta Kebangsaan 3 . Kabinet Malaysia telah membuat satu keputusan yang bersejarah yang melibatkan perkara berikut: • Penstrukturan semula LAN dan Bahagian Jaminan Kualiti. • Mengitegrasikan jaminan kualiti bagi IPTA dan IPTS. termasuk pembentukan Kerangka Kelayakan Malaysia. Penekanan kepada pembinaan kapasiti untuk membina budaya penambahbaikan kualiti yang berterusan. Kewujudan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) Pada tahun 2004. syarat-syarat yang dikenakan oleh LAN adalah mandatori manakala jaminan kualiti untuk IPTA hanya bersifat dasar. Bagi IPTS. tidak mandatori. termasuk pendidikan teknikal dan vokasional.

Draf pertama telah diedarkan kepada semua pihak berkepentingan dan badan petugas yang terdiri dari: • Semua universiti awam dan swasta. MQR) sebagai tempat rujukan kelayakan. • Rakan luar negara universiti dan kolej tempatan • Badan-badan profesional dan badan-badan persijilan Akta ini telah dibentangkan di Parlimen pada 1 Julai 2007 dan diwartakan pada 30 Julai 2007. Perkara ini boleh dilihat apabila universiti-universiti terkemuka dari Eropah dan Australia telah membuka cawangan di Malaysia. • Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Register. Akta ini telah memberikan perkara-perkara berikut: • Satu agensi sahaja untuk tujuan jaminan kualiti pengajian tinggi di Malaysia • Pentadbiran Kerangka Kelayakan Malaysia oleh Agensi Kelayakan Malaysia yang lebih dikenali sebagai Malaysian Qualifications Agency (MQA). • Rayuan. Akhirnya Akta Agensi Kelayakan Malaysia telah dikuatkuasakan pada 1 November 2007. penyiasatan. • Proses Jaminan Kualiti yang mengambil kira kepelbagaian institusi dan program pengajian tinggi. • Akreditasi pembelajaran terdahulu (prior learning) untuk menyokong pembelajaran sepanjang hayat. penguatkuasaan. Perkara ini amat penting terutama apabila berhadapan dengan dunia tanpa sempadan yang juga melibatkan pendidikan. 4 . Kewujudan akta ini dilihat sebagai tepat pada masanya terutamanya dari segi menjamin kualiti pengajian tinggi di Malaysia supaya setanding dengan pengajian tinggi di negara-negara maju. kes pelanggaran dan hukuman.

menyokong pendidikan yang luwes dan mempermudahkan saling mengakui kelulusan antara universiti 5 . Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) Tujuan utama Kerangka Kelayakan Malaysia ialah untuk menjaga standard kelayakan. termasuk dari Malaysia. Bahkan di Kanada. Sebuah universiti terbuka di Shanghai mempunyai 465. Dalam keadaan dunia seperti ini. KKM juga menyediakan kerangka yang memberikan kebebasan kepada institusi pengajian tinggi untuk berinovasi dan menentukan nic program masing-masing selagi ia berada dalam kerangka tersebut. Demikian juga di Eropah dan Amerika Utara. Malaysia perlu mempunyai satu kerangka yang boleh memastikan institusi pengajian tinggi di Malaysia mempunyai kualiti yang tinggi dan dalam masa yang sama mempunyai ruang dan kebebasan untuk berinovasi bagi menjamin kelangsungan dan daya saing institusinya dan graduannya. Kewujudan KKM dijangka boleh menjamin kualiti pendidikan tinggi di Malaysia secara telus dan dalam masa yang sama rakyat Malaysia boleh membuat penilaian. Sebahagian dari universiti terbuka ini mendapat akreditasi dari Negara masing-masing dan setaraf dengan universiti biasa. Kini rakyat Malaysia boleh mendaftar dengan universiti terbuka di negara-negara maju dan seterusnya mendapat ijazah dengan kos termampu.Kewujudan internet jalur lebar juga telah membuka luas dunia pendidikan. Mereka berbuat demikian untuk menghabiskan pengajian dengan lebih cepat.000 pelajar berdaftar dari seluruh negeri Cina dan merata dunia. pelajar dari universiti biasa boleh mengambil beberapa kursus dari universiti terbuka yang diakreditasi dan memindahkan kredit yang diperolehi ke universiti asal mereka. mereka telah membuka pintu pendidikan yang luas.

Di negara-negara Kesatuan Eropah. satu kredit bermakna 40 jam masa pembelajaran seseorang pelajar dalam satu semester. • Lebih jelas dan lebih mudah menilai kesetaraan kelayakan dari universiti negara lain. Secara ringkasnya. profesional dan vokasional. di samping sijil kelayakan. Apabila ia berjalan dan berkuatkuasa sepenuhnya dijangka ia akan dapat menghasilkan perkara-perkara berikut: • Menambahkan keyakinan orang awam berkenaan kualiti dan standard kelayakan pendidikan tinggi kerana ia melibatkan akreditasi dan penilaian jaminan kualiti. Ini bermakna pembelajaran terdahulu seseorang pelajar boleh dinilai dalam sebutan kredit. definasi kredit telah diseragamkan untuk semua pengajian tinggi di Malaysia. 6 . • Meningkatkan kerjasama antara institusi pengajian tinggi awam dengan swasta.1 dan Gambarajah 1.1. kemahiran dan laluan pembelajaran sepanjang hayat seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. • Kejelasan pelbagai jenis laluan pendidikan seperti laluan akademik dan profesional. • Pengiktirafan pembelajaran sepanjang hayat melalui akreditasi pembelajaran dan pengalaman terdahulu. • Kesetaraan nilai kelayakan di antara ahli akademik. iaitu sijil yang mudah difahami oleh pihakpihak berkepentingan dari segi pencapaian hasil pembelajaran dan sistem pendidikan yang dijalankan. teknikal dan vokasional. Pada masa ini. • Ketelusan kelayakan. universti-universiti juga mengeluarkan diploma suplimen yang memberikan pencapaian kemahiran-kemahiran insaniah dan akademik graduannya secara terperinci.dan antara negara. • Pembentukan pertukaran seragam berkenaan pengumpulan kredit dan pemindahan kredit berasaskan hasil pembelajaran.

1 Struktur Kerangka Kelayakan Malaysia Kredit Aras KKM Minimum Profesional dan Akademik (A) Teknikal Kemahiran Pembelajaran dan (C) sepanjang Vokasional hayat & (B) Pembelajaran Terdahulu yang diiktiraf Sijil Sijil Teknikal dan kemahiran Vakasional 1C Sijil kemahiran 2C Sijil kemahiran 3C Diploma kemahiran Diploma Vokasional & teknikal Diploma lanjutan PPTD Selepas Sekolah Menengah 1 2 Sijil 60 PPTD 3 PPTD 4 90 Diploma PPTD Aras pertama pengajian tinggi 5 6 40 30 60 120 Diploma 7 20 30 40 Aras kedua pengajian tinggi 8 Sijil siswazah Sijil dan diploma siswazah Diploma siswazah Sarjana Muda (kepujian) Sijil pasca siswa Dip.Jadual 1.pasca siswazah Sarjana -kursus Sijil dan diploma pasca -penyelidikan siswazah -kursus & penyelidikan -Profesional PhD & Kedoktoran PPTD PPTD Nota: PPTD = Pembelajaran dan Pengalaman Terdahulu yang Diiktiraf (Sumber: Sharifah Hapsah) 7 .

tiada keseragaman takrif kredit di antara institusi. Aktiviti pelajar di luar jam kontak tidak dikira. penyelidikan.1 Laluan Pembelajaran (Sumber: Sharifah Hapsah) Kredit KKM Sebelum KKM diwujudkan. Pengiraan kredit bagi latihan industri.Gambarajah 1. Pembelajaran 8 . projek dan kerja lapangan amat berbeza-beza bukan sahaja di antara institusi bahkan di antara fakulti di dalam institusi yang sama.

seperti program perubatan memerlukan kredit yang lebih banyak dari program sains sosial. program sarjana muda memerlukan tidak kurang dari 120 kredit (4800 jam pembelajaan) dan sarjana. Akan tetapi kelayakan dalam aras yang sama mungkin memerlukan kredit yang berbeza. Kelayakan dalam nama yang sama memerlukan kredit minimum yang sama. KKM memudahkan perpindahan kredit antara sektor seperti dari sektor kemahiran dan vokasional kepada akademik dan profesional. KKM telah memberikan kefahaman yang seragam dalam takrif kredit dan aras kelayakan. Secara umumnya. KKM juga membolehkan perpindahan kredit antara pendidikan tidak formal kepada pendidikan formal. Dalam KKM. satu kredit bersamaan dengan 40 jam pembelajaran. aktiviti praktikal. kerja dua jam seminggu dalam pembelajaran berasaskan hasil diberikan satu jam kredit. 9 . jam kredit dikira berasaskan jumlah beban atau kerja atau kuantiti pembelajaran seseorang pelajar dalam usahanya untuk mencapai Hasil Pembelajaran. pembelajaran berasaskan kerja. Sebagai contoh. Semua jenis pembelajaran dalam sebutan jam seperti jam kontak. penyelidikan. Bahkan.berpusatkan pelajar juga diberikan nilai yang kecil berbanding dengan kuliah. KKM juga telah memudahkan pemindahan kredit di antara institusi sama ada di dalam negeri atau dengan luar Negara. Program PhD tidak dikreditkan. pembelajaran sendiri dan pesiapan untuk penilaian adalah dikira sebagai jam kredit. manakala kuliah satu jam diberikan juga satu jam kredit. tidak kurang dari 40 kredit (1600 jam pembelajaran). Minumum kredit Kredit minimum telah ditetapkan untuk mencapai sesuatu kelayakan. pengalaman.

Pembentukan Program Pengajian Apabila hendak membangunkan satu program pengajian. • Menunjukkan profesionalisme dalam penggunaan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang pengajian. Di UKM. iaitu ijazah sarjana muda (dengan kepujian). Program pada aras ini mestilah mampu menghasilkan graduan pada tahap berikut: • Memamerkan pengetahuan dan kefahaman prinsip-prinsip dari bahan-bahan yang tinggi dan pengetahun yang terkehadapan dalam bidang pengajian. 10 . 7 dan 8. aras 6 ialah sarjana muda yang dianggap sebagai persiapan untuk memulakan kerjaya. pembelajaran berasaskan kerja dan sebagainya. pembelajaran berasaskan masalah. perkara yang pertama perlu ditentukan ialah aras program tersebut. sistem kredit KKM memberikan kreativiti kepada institusi merekabentuk program masingmasing untuk memenuhi pelbagai keperluan dan mod pembelajaran seperti sepenuh masa atau separuh masa. e-pembelajaran. 2 minggu persiapan untuk penilaian dan 2 minggu penilaian. Aras ini amat penting kerana kegagalan mencapai sesuatu aras akan menyebabkan sesuatu program tidak mendapat akreditasi. masalah.Faedah Sistem Kredit KKM Sistem kredit KKM banyak memberikan faedah termasuk menghadkan beban pembelajaran untuk membolehkan pelajar menjalankan aktiviti-aktiviti lain yang amat diperlukan untuk membangun sahsiah mereka. penyelesaian kepada pakar dan bukan pakar. ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah. Akhir sekali. UKM telah menetapkan lebih kurang 20 jam kredit setiap semester dengan mengambil kira 14 minggu pembelajaran. Dalam hal ini. Sistem kredit KKM juga membenarkan keluwesan julat masa sesuatu program pengajian. idea. • Berkebolehan menerangkan dan menyampaikan maklumat. Sebagai contoh. aras yang biasa ialah aras 6.

• Memamerkan kebolehan menganalisis. Memiliki kemahiran belajar secara autonomi yang tinggi untuk maju ke peringkat pasca-siswazah Bagi aras 7. aplikasi dan interpretasi yang boleh memajukan ilmu dalam bidang pengajian. program pada aras ini mestilah mampu menghasilkan graduan pada tahap berikut: • Menguasai teori atau aplikasi ilmu pada aras tinggi dalam bidang pengajian. • Memamerkan kebolehan menjalankan projek atau penyelidikan dalam projek ilmiah. kerja-kerja kreatif atau pendekatan lain yang sistematik atau melakukan penilaian semula secara kritikal 11 . juga mempunyai aras yang perlu dicapai oleh setiap graduan seperti berikut: • Memberikan sumbangan sama ada berbentuk adaptasi daripada ilmu sedia ada. • Memberikan pandangan yang komprehensif dan meninjau literatur. iaitu ijazah kedoktoran. bebas dan sistematik dalam menggunakan ilmu ketika menangani isuisu yang kompleks dan menyelesaikan masalah. saintifik dan etika. Aras 8. menilai dan mengintegrasikan idea-idea baru dengan pengetahuan yang sedia ada.• • • Berkebolehan mendapatkan dan menggunakan data dan maklumat untuk menyelesaikan masalah serta membuat keputusan yang mengambil kira sosial. Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan dan memiliki kemahiran hubungan antara insan. eksperimen. luwes. • Memamerkan dan menunjukkan keaslian. yakni peringkat sarjana. • Dijalankan secara kursus atau kombinasi kursus dengan penyelidikan. kreatif.

Memamerkan kebolehan melakukan penemuan dan inovasi ketika menyelesaikan masalah dalam isu-isu yang kompleks dalam bidang kepakarannya. • Struktur serta kaedah pembelajaran dan pengajaran. Beban pelajar yang munasabah bagi satu semester 14+3 minggu (masa pembelajaran + peperiksaan) ialah lebih kurang 20 kredit setiap semester. Perubahan 12 . Sebagai contoh. Menghasilkan disertasi. Perkara kedua ialah rekabentuk program yang terdiri dari empat perkara utama: • Objektif atau Matlamat Program dan Hasil Pembelajaran Program. rekabentuk dan perlaksanaan projek untuk menjana ilmu atau kefahaman baru yang bermakna. tesis atau portfolio yang dinilai dengan standard antarabangsa. • Kandungan dan hasil pembelajaran yang berasaskan hasil pembelajaran yang mengambil kira beban pelajar.• • • berkaitan teori dan amalan profesional. Memamerkan kebolehan memberikan konsep. perkara pertama yang perlu ditentukan ialah bentuk dan jenis graduan yang hendak dihasilkan. • Penilaian yang menguji pencapaian hasil pembelajaran Objektif dan Hasil Pembelajaran Program Matlamat atau Objektif Program Sebelum memulakan kerja-kerja merekabentuk program baru atau menyemak semula program sedia ada. Satu kredit telah ditetapkan lebih kurang 40 jam masa pelajar dalam satu semester. beberapa program di sebuah universiti di Singapura telah dirombak berikutan perubahan objektif pembelajaran.

kreatif berasaskan bukti dan pengalaman. undang-undang dan kewangan. etika. kemahiran dan asas-asas saintifik.ini dilakukan kerana mereka berhadapan dengan saingan graduan dari Negeri Cina yang lebih cemerlang dari segi akademik dan sanggup menerima gaji yang jauh lebih rendah. • Sikap. • Pengetahuan isu-isu umum yang berkaitan dengan dasar-dasar UKM. Mereka berhadapan dengan saingan dari universiti-universiti Afrika Utara dan Eropah Timur yang melahirkan graduan yang sanggup menerima gaji lebih rendah dan bekerja lebih rajin. • Keinginan mendapat ilmu dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat yang amat penting untuk peningkatan diri era pengetahuan yang amat pesat berkembang. 13 . keprofesionalan dan kepimpinan untuk kemajuan masyarakat di dalam kerangka visi kebangsaan seperti melahirkan modal insan kelas dunia. ia mesti mengandungi perkara-perkara berikut: • Pengetahuan. Oleh itu. mereka telah membuat perubahan daripada penekanan kepada kandungan kursus-kursus dalam bidang berkenaan kepada melahirkan pemimpin dan pengurusan peringkat tinggi. nic graduan mereka telah berubah dari kehandalan dalam pengetahuan bidang kepada kompetensi kepimpinan dan pengurusan. • Kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah serta menilai dan membuat keputusan secara kritikal. Apabila menggubal matlamat atau objektif program. Oleh itu. Perkara yang sama juga dilakukan oleh beberapa universiti di Eropah Barat. Malaysia dan dunia. Perubahan objektif ini telah menyebabkan mereka telah mengurangkan kandungan kursus-kursus bidang sehingga aras minimum yang dibenarkan oleh lembaga akreditasi dan menambahkan kursus-kursus seperti pengurusan.

Objektif pendidikan mestilah dihayati oleh semua pihak yang melaksanakan program berkenaan. Semasa penggubalan. Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran Program pula ialah sifat-sifat yang mesti ada pada seseorang pelajar ketika menamatkan pengajian program yang berkenaan. daripada kerani. Ia seperti membina sebuah istana yang indah. semua pihak berkepentingan perlu dilibatkan untuk mendapatkan pandangan mereka. visi dan misi UKM. Oleh itu. Jika dinisbahkan kepada pembinaan dan perlaksanaan sebuah program.Objektif program perlu sejajar dengan matlamat pendidikan. Seperti objektif program. pembantu makmal hingga kepada pensyarah dan profesor mestilah menyedari bahawa mereka sedang membangunkan manusia yang mempunyai ciri-ciri seperti yang dinyatakan dalam objektif atau matlamat program. Kerangka Kelayakan Malaysia telah 14 . tetapi kini semua pihak berkepentingan perlu dilibatkan secara terancang. Sehubungan dengan perkara ini. Demikian juga pihak majikan boleh membantu para pelajar UKM semasa latihan industri dan semasa peringkat awal graduan UKM bekerja di tempat mereka. Bahkan pelajar dan ibu bapa juga perlu mengetahui mengenai objektif ini supaya mereka sama-sama bekerja untuk melahirkan modal insan yang unggul. Jika dahulu kandungan pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada pihak berkuasa. Ini sebenarnya merupakan perubahan yang besar dari segi falsafah. semua pihak akan memastikan setiap bahagian istana tersebut dibina dengan betul dan berkualiti. Hasil Pembelajaran Program perlu digubal dengan mengambil kira pandangan pihak-pihak berkepentingan. Sifat-sifat ini perlu menyediakan seseorang graduan mencapai objektif program selepas terjun ke alam industri dan pekerjaan. Semua pekerja daripada buruh kasar pemotong besi hingga kepada pengurus projek menyedari bahawa mereka sedang membina istana.

kepimpinan dan berkerja dalam pasukan.menetapkan supaya semua program pengajian pada aras 6 merangkumi lapan bidang berikut: 1. Pengurusan maklumat dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat . Keperibadian. Kemahiran berkomunikasi. Keusahawanan dan kemahiran mengurus. penyelesaian masalah dan otonomi membuat keputusan. Kaedah saintifik. 3. lebar dan kesukaran. Universiti ini telah menitik beratkan perkara berikut dalam kurikulum dan penyampaian kursus-kursusnya: • Keberanian mengambil risiko • Cepat mengenal pasti peluang • Peka terhadap kos. etika. 2. 6. Wales. perkongisan nilai dan keprofesionalan. 7. 8. Kemahiran praktikal atau psikomotor dari segi bidang dan kerumitan. aliran tunai dan pulangan • Kemampuan menjana idea baru dan inovasi • Kemampuan menguruskan sumber dengan baik 15 . pemikiran kritikal. Univercity of Bangor. Penguasaan ilmu dari segi kedalaman. United Kingdom yang terletak jauh terpencil sehingga sukar mendapatkan hubungan telefon bimbit telah memberikan penekanan kepada keusahawanan. 4. Tanggung jawab sosial dan keabsahan. 5.

Hasil pembelajaran di aras 7 (Sarjana) pula ialah: 1. Menunjukkan kebolehan menjana. Walaupun universiti ini tidak dikenali ramai. mengambil kira tanggungjawab sosial dan etika yang berkaitan. Membuat penilaian dan keputusan dalam keadaan tanpa atau dengan maklumat terhad. 16 .Hasilnya amat memberangsangkan. 3. Menguasai kemahiran belajar untuk terus maju dengan autonomi yang tinggi. Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman lanjutan atau tambahan daripada tahap sarjana muda dan membangun atau mengguna idea lazimnya dalam konteks penyelidikan. Menyampaikan rumusan. Menggunakan pengetahuan dan kefahaman bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan bidang pengajian dalam situasi baru dan konteks multidisiplin. Menunjukkan kefahaman sistematik dan mendalam tentang satu displin pengajian serta penguasaan kemahiran dan kaedah penyelidikan berkaitan bidang tersebut. 4. pengetahuan dan rasionalnya kepada pakar dan bukan pakar dengan jelas. dan 6. ia telah mencapai kedudukan keempat dari segi keboleh pasaran graduan-graduannya. Mengintegrasi pengetahuan dan mengurus perkara kompleks. 2. 2. 3. Menyumbang kepada penyelidikan asal yang melebarkan sempadan ilmu melalui disertasi mendalam yang telah dibentang dan dipertahankan mengikut standard antarabangsa termasuk penulisan dalam penerbitan berwasit antarabangsa. tetapi di United Kingdom. 5. mereka bentuk. Hasil pembelajaran di aras 8 (Kedoktoran) pula ialah: 1. melaksana dan mengubah suai sebahagian besar proses penyelidikan dengan keutuhan kesarjanaan.

Misi UKM pula ialah: Menjadi Universiti terpilih yang memartabatkan Bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan. Mari kita perhatikan Visi. dan Matlamat Pendidikan UKM. 6. Misi. kurikulum yang dibangunkan dan kaedah penyampaiannya mestilah dapat mencapai Matamat dan Hasil Pembelajaran Program dan serterusnya matlamat pendidikan UKM. Berkomunikasi dengan rakan. Visi dan Misi UKM mestilah menjadi asas utama. komuniti sarjana dan masyarakat umum tentang bidang kepakaran. Membuat analisis kritikal. Visi UKM ialah: UKM bertekad untuk menjadi sebuah universiti terulung yang menjadi pelopor inovasi dalam pembinaan ilmu pengetahuan bagi mencapai aspirasi membentuk sebuah masyarakat yang dinamik. berilmu dan berkepimpinan. 17 . sosial dan kebudayaan dalam masyarakat berasaskan ilmu dalam konteks akademik dan profesional. dan Menggalakkan kemajuan teknologi. Demikian juga terdapat program sarjana muda yang ditawarkan oleh sebuah universiti yang baik yang tidak mendapat akreditasi aras 6. penilaian dan sintesis idea baru dan kompleks. Terdapat sebuah universiti terkemuka yang telah menawarkan program sarjana tetapi diakreditasi sama taraf dengan sarjana muda semata-mata kerana komptensi yang dihasilkan tidak mencapai aras sarjana. Pembangunan Kurikulum Apabila membangun kurikulum di UKM. 5. Di samping itu.4. Aras-aras ini amat penting diperhatikan.

Ini bermakna. keyakinan diri. Bagi tujuan ini UKM telah menggubal Matlamat Pendidikan yang perlu dihayati oleh semua pihak yang terlibat dengan perlaksanaan program pengajian. Bahkan kaedah pembelajaran-pengajaran juga perlu dipelbagaikan bagi membina kemahiran seperti kepemimpinan. dia menjadi seorang berkeperibadian unggul. pengalaman pembelajaran yang dilalui oleh setiap pelajar perlu diperkaya sebanyak mungkin supaya apabila dia menamatkan pengajian. Bagi tujuan pembinaan kemahiran insaniah seperti ini. berkepimpinan dan berjati diri kebangsaan di persada antarabangsa.Visi dan Misi ini menuntut kita bekerja bersungguh-sungguh melahirkan graduan berilmu. kita perlu melihat bukan sahaja pengajaran di kelas. Bagi membina manusia seperti ini.2. komunikasi dan kemahiran-kemahiran lain. berkeyakinan diri yang tinggi dan memiliki jati diri yang teguh di samping berilmu yang bermanfaat dan mantap. membentuk masyarakat dinamik dan membawa bahasa dan acuan Malaysia ke peringkat antarabangsa. Matlamat Pendidikan UKM ialah: Melahirkan siswazah yang berkeyakinan. pelajar UKM mesti dididik untuk menjadi pemimpin. berinovasi. 18 . tetapi juga pengalaman pelajar secara menyeluruh seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 1.

Gambarajah 1.2 Rekabentuk Kurikulum Melibatkan Pengalaman Pembelajaran Menyeluruh Pencapaian pelajar terhadap matlamat pendidikan perlu diukur untuk mengetahui pencapaian graduan UKM. Berkemahiran menggunakan bahasa kerja antarabangsa/global (bahasa Inggeris). 2. Memiliki ilmu yang mantap dalam bidang pengajian. Mahir dalam bidang ilmu masing-masing. Ciri-ciri boleh ukur matlamat ini ialah seperti berikut: Domain Ciri Boleh Ukur “Berkeyakinan” 1. 19 . 3. peringkat dan budaya (inovatif dan kreatif). Boleh menggunakan dan menyesuaikan ilmu dalam pelbagai suasana/keadaan. 4.

Bangga dan fasih menggunakan bahasa ibunda. Boleh berkomunikasi dan berinteraksi dalam pasukan. peperiksaan akan menguji pencapaian pelajar dalam bidang pengetahuan. Bagi program yang mempunyai lapan Hasil Pembelajaran Program (HPP). pencapaian pelajar dalam kelapan-lapan HPP perlu diukur dan dinilai. 10. Beretika dan bermoral tinggi. Di antara instrumen yang biasa digunakan ialah rubrik yang boleh 20 . Kemahiran pula boleh diuji melalui projek sebenar. lestari dan integriti). 6. Misalnya. Mempunyai kesedaran untuk mempertahankan kedaulatan negara. terutamanya kemahiran insaniah perlu direkabentuk dengan baik. Boleh membuat keputusan dan mengambil tindakan bijaksana berdasarkan etika dan nilai sejagat (saksama. Mempunyai kepimpinan dan hala tuju dalam konteks fungsi dan peranan masyarakat. Domain Ciri Boleh Ukur “Jati Diri Kebangsaan” 8. aktiviti klinik di hospital dan sebarang aktiviti yang melibatkan kemahiran. Soalan-soalan perlu disediakan untuk menilai pencapaian pelajar sehingga peringkat yang tinggi dalam Taksonomi Bloom. Kaedah dan instrumen penilaian kemahiran-kemahiran lain. Pada masa lepas.Domain Ciri Boleh Ukur “Berkepimpinan” 5. penilaian pelajar hanya berbentuk pencapaian dalam bidang pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan kursusnya. Penilaian Pelajar Pencapaian perlu diukur dan dinilai. 9. 7. 11. adil. Berkemahiran dan selesa dalam interaksi antara budaya dan agama.

Penilaian pencapaian Hasil Pembelajaran sesuatu kursus boleh dilakukan oleh pensyarah yang berkaitan. berani membedah dan sebagainya. tidak takut melihat darah. Pemilihan pelajar Kemasukan pelajar perlu ditapis supaya mereka yang benarbenar berkelayakan sahaja diterima. Hasil Pembelajaran Program memerlukan perngumpulan markah penilaian dari semua kursus dan aktiviti ko-kurikulum dalam program berkaitan. Bagi menjamin kualiti pembelajaran-pengajaran. Kelayakan yang dimaksudkan bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dari segi kemahiran dan sikap. Sebagai contoh. 21 . satu kaedah dan mekanisme yang sistematik perlu diwujudkan. Sesetengah objektif program sukar untuk diperhatikan. yang hanya boleh dilihat selepas beberapa tahun mereka berkecimpung dalam masyarakat. pengambilan pelajar mestilah bersesuaian dengan kemampuan infrastruktur dan tenaga pengajar. maka markah dari semua kursus dan aktiviti ko-kurikulum perlu dikumpulkan dan dinilai.digunakan untuk menilai pelajar melalui pemerhatian ketika mereka menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu. Penilaian pencapaian Matlamat atau Objektif Program mungkin lebih sukar sedikit kerana ia melibatkan pencapaian pelajar selepas mereka menamatkan pengajian. Walau bagaimanapun. Jika program tersebut mempunyai 40 kursus dan 10 aktiviti ko-kurikulum. seperti kebolehan memimpin masyarakat. pelajar yang ingin mengambil kursus seni bina perlu mahir melukis manakala pelajar yang ingin mengambil kursus perubatan perlu benar-benar berminat untuk menjadi doktor.

Di antara perkara yang perlu diadakan bagi tujuan ini ialah: • Mekanisme semakan dan pengawasan program perlaksanaan dan kemajuan pelajar. Pengawasan dan Semakan Program Kaedah pengawasan dan semakan program perlu diwujudkan. 22 . Bidang-bidang ilmu atau kursus-kursus yang akan ditangani oleh pensyarah-pensyarah perlu juga ditentukan. • Kaedah mendapatkan maklum balas dari pensyarah dan pelajar secara berkala dan sistematik • Kaedah melibatkan pihak-pihak berkepentingan dalam pengawasan dan semakan program. kemudahan IT dan keperluankeperluan lain perlu diadakan. makmal.Staf Akademik Staf akademik adalah amat penting dalam perlaksanaan sesuatu program. Kemudahan dan Sumber Kemudahan dan sumber untuk melaksanakan program yang ingin dijalankan perlu mencukupi bagi perjalanan program berkenaan. Bilik kuliah. Nisbah pensyarah kepada pelajar seperti yang ditetapkan oleh badan-badan profesional atau oleh UNESCO juga perlu dipatuhi. Ia perlu diwujudkan dari peringkat awal. • Kaedah untuk mendapatkan maklum balas dari pelbagai punca. Demikian juga bajet yang mencukupi perlu diadakan. perpustakaan. • Sumber untuk menjalankan semakan dan pengawasan program perlaksanaan dan kemajuan pelajar.

semua program di UKM perlu berpegang kepada kedua-dua bentuk jaminan kualiti tersebut. Perkara ini amat penting terutama untuk memberikan persepsi yang baik terhadap pelajar-pelajar UKM. penambahbaikan kualiti berterusan perlu diadakan mengikut 23 . mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan pihak industri sehingga mereka mudah mendapatkan kes dan projek untuk dijadikan bahan pembelajaran. ketelusan dan keabsahan. Berikutan perkara ini. satu pengurusan kualiti yang jelas mesti diadakan. Di samping itu. Oleh itu. Tadbir Urus dan Pentadbiran Sesuatu program mesti mempunyai kepimpinan yang jelas supaya semua aktiviti yang berkaitan dengannya dapat dijalankan dengan baik. sebuah universiti di Denmark yang melaksanakan sistem pembelajaran-pengajaran berasaskan masalah. Bagi memastikan kepimpinan berjala dengan baik. Sebagai contoh. Penambahbaikan Kualiti Berterusan UKM telah mengadakan ISO untuk kualiti pembelajaranpengajaran di samping sistem jaminan kualiti akademik yang telah ditetapkan oleh MQA. Sesuatu program tidak akan dapat dijalankan dengan baik jika tiada pentadbir yang cekap.Kepimpinan. Bagi tujuan ini. Tugas pentadbir bukan sahaja untuk urusan pentadbiran sehari-hari tetapi juga bagi pengurusan kualiti. Para pentadbir juga perlu mengadakan sistem hubungan dengan pihak industri. Ketiadaan tadbir urus yang baik akan menyebabkan timbul pertembungan kuasa dan kesukaran membuat keputusan. hubungan yang baik akan memudahkan pelajar-pelajar mendapat tempat latihan industri dan memudahkan mendapatkan pandangan mereka mengenai program di UKM. tadbir urus yang baik mesti diwujudkan terutama yang berkaitan dengan bidang kuasa.

kitaran atau pusingan satu semester.3 Pusingan Penambah Baikan Penutup Malaysia sekarang sedang berusaha melahirkan modal insan minda kelas dunia. Gambarajah 1. setahun dan lima tahun seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 1.3. Oleh itu. Dalam masa yang sama saingan dari luar negara menjadi amat sengit dan semakin sengit. Ini memerlukan institusi pengajian tinggi yang berkualiti yang mampu melahirkan pemimpin bertaraf antarabangsa. UKM pula mempunyai visi dan misi untuk membentuk masyarakat dinamik dan memimpin. semua program di UKM. sama ada yang sedia ada atau yang hendak ditubuhkan mestilah benar-benar berkualiti sekurang-kurangnya sesuai dengan Kerangka Kelayakan Malaysia. 24 .

MQF. Bacaan Tambahan Code of Practice for Program Accreditation. UKM Bangi. 2007. Bengkel Jaminan Kualiti. 2008. 2008.Rujukan Sharifah Hapsah. MQA Rating for Quality Assurance Report in Public Universities of Malaysia 25 . MQA Code of Practice for Institutional Accreditation.

26 .

pelbagai sistem pengurusan kualiti seperti ISO telah diperkenalkan. UKM sudah mengorak langkah 27 .BAB 2 Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Hasil (PHB) Wan Hamidon Wan Badaruzzaman Pengenalan Di dalam era globalisasi dan ke arah dunia tanpa sempadan. kemahiran praktikal dan profesional. Adakah graduan kita sudah disediakan dengan ilmu pengetahuan yang mencukupi. Dalam hubungan ini. Memetik beberapa perenggan daripada Pelan Strategik UKM Perspektif 2006 – 2020: “UKM mesti memastikan program yang disajikan mampu melahirkan siswazah yang mempunyai daya saing serta kebolehpasaran tinggi yang relevan dan sesuai dengan keperluan negara dan masyarakat ilmu. kemahiran insaniah serta sikap yang akan membolehkan mereka menghadapi persaingan tersebut? Adakah kita sudah menyediakan mereka untuk memenuhi keperluan dan tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan? Siapakah pihak-pihak yang berkepentingan ini? Di dalam Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Hasil (PBH). pihak-pihak yang berkepentingan program perlu dikenalpasti dan pandangan mereka diperolehi dan dipertimbangkan di dalam menggubal Objektif-Objektif Program (jangka panjang) dan Hasil-Hasil Pembelajaran program (jangka pendek). cabaran yang dihadapi oleh para graduan kita kini menjadi lebih sengit di pasaran kerja di dalam mahupun luar negara. Pada masa yang sama. ObjektifObjektif Program (OP) dan Hasil-Hasil Pembelajaran (HP) program harus dijadikan titik rujukan untuk dihubungkait dan dijejaki kepada kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran setiap program. UKM komited dengan kualiti program pengajian yang disajikan pada peringkat prasiswazah dan pasca siswazah. Perkembangan terkini dalam pembentukan kurikulum menuntut usaha tersusun untuk peningkatan kualiti program secara berterusan melalui pendekatan berasaskan hasil (outcomebased approach).

Keperluan PBH Pendekatan Pendidikan Berasaskan Hasil (PBH) ataupun Outcome-based Education (OBE) kini merupakan satu pendekatan pendidikan yang diamalkan oleh UKM dan semua institusi pengajian tinggi lain di Malaysia dalam semua bidang pengajian. UKM mesti memastikan program yang disajikan mampu melahirkan siswazah yang mempunyai daya saing serta kebolehpasaran tinggi yang relevan dan sesuai dengan keperluan negara dan masyarakat ilmu.” Bab ini cuba menjelaskan falsafah.dengan mengamalkan Penambahbaikan Kualiti Berterusan (CQI) dan langkah jaminan kualiti di bawah Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF). Pendekatan ini merupakan satu keperluan yang ditetapkan oleh Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) yang kini di bawah pemantauan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). PBH digerakkan hasil daripada keinginan untuk melihat pelajar dan graduan disediakan dengan hasil-hasil pembelajaran atau ciri-ciri menyeluruh. Bagaimanapun. serta kaedah perlaksanaan Pendekatan Pendidikan Berasaskan Hasil (PBH) dengan lebih terperinci. Perkembangan ini telah dipercepatkan lagi dengan perubahan di dalam pendekatan akreditasi oleh badanbadan profesional seperti Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) yang kini mewajibkan pendekatan PBH bagi kesemua program kejuruteraan yang memerlukan akreditasi daripada Majlis Akreditasi Kejuruteraan (EAC). konsep. sistematik dan menyeluruh. agensi akreditasi pendidikan tempatan dan antarabangsa. 28 . UKM harus bersedia menghadapi cabaran seterusnya apabila kaedah rating dan ranking diperkenalkan dan bersedia sepenuhnya untuk diaudit dalam proses jaminan kualiti program pengajian. sebab yang lebih penting di sebalik perlaksanaan PBH ialah kerana PBH dapat meningkatkan kualiti pelajar dan graduan secara lebih jelas. Ini bertepatan dengan kehendak yang disarankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Ia diharap dapat membantu meningkatkan kefahaman mengenai PBH di kalangan para pensyarah UKM agar PBH dapat dilaksanakan dengan penuh penghayatan.

kepentingan input dan proses tidak dinafikan. bukan matlamat. Sekiranya tidak berkesan. Bagaimanapun. PBH mengalih fokus daripada input dan proses kepada memberi tumpuan kepada Objektif-Objektif Program (OP) dan Hasil-Hasil Pembelajaran (HP) Program. sebarang program pengajian perlu mengambilkira keperluan pihak-pihak berkepentingan dalam penggubalan OP serta HP program yang perlu dicapai oleh para pelajar dan graduan. maka kedua-duanya akan dinilai semula. Struktur pembelajaran. Sekiranya struktur pembelajaran. Struktur pendidikan dan kurikulum dianggap sebagai penyebab. maka ia boleh atau harus difikirkan semula dan diubah’ 29 . setelah menentukan apakah perkara-perkara penting yang pelajar/ graduan harus memahami dan boleh lakukan atau sifat-sifat yang perlu ada dalam diri. Kaedah penyampaian (delivery) dan pengukuran (assessment) dan penilaian (evaluation) pencapaian objektif-objektif dan hasil-hasil pembelajaran program menjadi amat penting untuk memastikan pencapaian hasil-hasil pembelajaran oleh para pelajar dan graduan. rekabentuk kurikulum. kurikulum dan ko-kurikulum tidak berjaya membuahkan hasil. Memetik daripada satu laporan Education Department of Western Australia: ‘OBE merupakan satu proses pendidikan yang berasaskan cuba mencapai hasil-hasil pembelajaran spesifik berkaitan dengan pembelajaran individu pelajar. silibus dan ko-kurikulum kemudiannya direkabentuk secara top-down dengan menjadikan OP dan HP program sebagai titik rujukan. OP pengajian (jangka panjang dan berkaitan dengan graduan semasa sudah bekerja) dan HP (jangka pendek dan berkaitan dengan pelajar) perlu dikenalpasti dan dijejaki dalam rekabentuk kurikulum program. Melalui PBH. Struktur pembelajaran dan rekabentuk kurikulum dianggap sebagai penyebab dan bukan matlamat akhir. Maka. kedua-dua struktur dan kurikulum direkabentuk untuk mencapai keupayaan atau kualiti-kualiti tersebut. Bahan-bahan bukti yang yang berkaitan perlu ditunjukkan apabila proses akreditasi program dijalankan.PBH PBH merupakan singkatan kepada Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Hasil.

terdapat permintaan yang tinggi terhadap sesuatu bidang khusus berkaitan dengan Kejuruteraan Awam. Juga penambaikan kualiti berterusan (CQI) program mestilah berasaskan sistem pengurusan kualiti yang mantap. Maknanya graduan kita mempunyai satu nic tersendiri. mungkin OP yang sesuai adalah seperti berikut pula: 30 . Begitu juga. katakan setelah menjalankan kajiselidik dan mendapatkan maklumbalas daripada bakal majikan dan pihak industri. ibu bapa. kaedah pengukuran dan penilaian mesti disusun semula serta dipelbagaikan. tetapi OP adalah apa yang kita kehendaki graduan kita capai dalam kerjaya mereka setelah beberapa tahun bekerja. Pernyataanpernyataan tersebut haruslah digubal melalui proses mendapatkan maklumbalas daripada pihak-pihak berkepentingan yang melibatkan kepentingan universiti. OP di atas telah mengambilkira satu pandangan potensi majikan dan industri yang dieksploitasikan oleh program kerana terdapat permintaan yang tinggi terhadap graduan sedemikian yang mungkin tidak diambilkira oleh program Kejuruteraan Awam yang lain di Malaysia. Sebagai contoh. katakan berkaitan dengan alam sekitar. kaedah pengajaran dan pembelajaran. PBH akan mempelbagaikan kaedah pengajaran serta penilaian pencapaian mereka menjadikan kaedah dan penilaian bersifat lebih fleksibel. maka satu OP yang boleh digubal ialah: • Program akan menghasilkan graduan yang akan menjadi Jurutera Awam yang memberi kepentingan terhadap alam sekitar dan pembangunan lestari. bakal majikan dan industri. dari sudut kesesuaian dengan UKM sebagai sebuah universiti penyelidikan. Objektif-Objektif Program (OP) Objektif-Objektif Program (OP) adalah pernyataan-pernyataan yang menyatakan pencapaian yang disasarkan untuk dicapai para graduan setelah beberapa tahun berada di alam kerjaya. kerajaan. OP tidak seharusnya menjadi duplikasi kepada Hasil-Hasil Pembelajaran (HP). pelajar.Keseluruhan proses pendidikan dari sudut rekabentuk kurikulum. penaja dsbnya.

Hasil-Hasil Pembelajaran (HP) Hasil-hasil Pembelajaran (HP) adalah pernyataan-pernyataan mengenai ilmu pengetahuan (IP) (knowledge). Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina. OP perlu digubal agar bersesuaian dengan permintaan pihak-pihak berkepentingan (tetapi tidak semestinya memenuhi kehendak semua). kemahiran praktikal dan profesional (KPP) (practical and professional skills) dan kemahiran insaniah (KI/KG) (human/soft skills) yang disasarkan untuk dicapai pelajar semasa berada di universiti daripada mula sehinggalah tamat 31 • .Program akan menghasilkan graduan yang akan menjadi Jurutera Awam mampu menjalankan penyelidikan dalam bidang kejuruteraan samaada di peringkat pasca siswazah atau di dalam organisasi masing-masing. OP bagi program Kejuruteraan Awam & Struktur. mendapatkan ilmu pengetahuan lanjutan dan kecemerlangan di dalam kerjaya. Sebagai contoh. sesuatu program akan mempunyai 4 atau 5 atau kurang atau lebih OP. Begitulah seterusnya. Bagaimana pula untuk mencerminkan visi dan misi UKM dalam objektif program? OP hendaklah konsisten dengan visi dan misi UKM sebagai sebuah universiti yang memartabatkan Bahasa Melayu contohnya. Kemungkinan. UKM yang disasarkan untuk dicapai graduan stelah beberapa tahun berada di alam kerjaya adalah seperti berikut: OP1: Seorang jurutera yang membina kerjaya di dalam bidang Kejuruteraan Awam dengan pengkhususan dalam bidang Kejuruteraan Struktur. OP2: Seorang jurutera yang mencapai tahap jurutera profesional di bawah Lembaga Jurutera Malaysia dan mengekalkannya. OP4: Seorang jurutera yang mampu untuk maju ke suasana kerja peringkat serantau dan antarabangsa. OP3: Seorang jurutera yang meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Pencapaian OP harus boleh diukur dan dinilai secara berkala serta mesti diwar-war dan disebarluaskan.

5. kemahiran kepimipinan dan kerja berkumpulan (domain KI/KG). 6. Pengurusan dan keusahawanan (domain KI/KG). etika.pengajian. UKM telah mengembangkan 6 domain KI daripada KKM (domain 3 – 8) menjadi 13 domain KG. 3. Kemahiran berkomunikasi. Tanggungjawab sosial dan kebertanggungjawapan (domain KI/KG). penyelesaian masalah dan membuat keputusan (domain KI/KG). Terdapat lapan ciri graduan atau HP di dalam KKM yang mesti dimasukkan ke dalam semua kursus sesuatu program pengajian. Pengurusan maklumat dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat (domain KI/KG). Pencapaian hasil-hasil pembelajaran mesti dibuktikan sebelum dan pada masa graduan menerima ijazah. Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia juga cuba untuk memperkukuhkan lagi sudut Kemahiran Insaniah (KI) dengan menyenaraikan KI yang perlu diterapkan dalam diri pelajar di universiti. dan jelas diterapkan di dalam struktur pembelajaran dan kurikulum. Gambarajah 2. Kaedah saintifik. Secara asas. 32 . nilai-nilai sejagat dan profesionalisme (domain KI/KG). Lapan domain tersebut adalah: 1. Ilmu pengetahuan (domain IP). pemikiran kritis. Kemahiran praktikal atau psikomotor (domain KPP). Semua domain HP tersebut menjadi asas kepada pembinaan HP program untuk setiap program pengajian di UKM. KI dan KG merupakan kemahiran insaniah yang perlu ada dalam diri pelajar yang perlu diberi penekanan semasa di universiti. HP harus menyumbang kepada pencapaian OP.1 menunjukkan keperluan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) yang merangkumi kesemua domain HP. UKM telah mengubahsuai KI tersebut dan menamakannya sebagai Kompetensi Generik (KG). 8. 7. Seperti yang dinyatakan KI atau KG sudah sedia terkandung di dalam domain KKM. 2. 4. Ciri-ciri keperibadian.

KG12: Kemahiran Keusahawanan. KG4: Kerohanian. KG5: Komunikasi. KG2: Menghargai Alam Sekitar. Pemikiran Kritis.1: Domain HP KKM Tiga belas KG yang ditetapkan oleh UKM ialah: KG1: Tanggungjawab Sosial. Moral dan Profesionalisme.Gambarajah 2. KG13: Kemahiran Pengurusan. Penyelesaian Masalah dan Autonomi dalam Pembuatan Keputusan. KG9: Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. 33 . KG10: Pembelajaran Sepanjang Hayat. KG7: Kerja Berpasukan. KG11: Kemahiran Globalisasi. KG3: Etika. KG6: Kepimpinan. KG8: Kaedah Saintifik.

majikan dll). penaja dsbnya. bakal majikan dan industri. ibu bapa. kerajaan. Kurikulum dan proses berkaitan dengan pencapaian objektif mestilah diadakan. HP program mesti mengambilkira 10 ciri-ciri yang mesti dicapai oleh para pelajar semua program kejuruteraan di Malaysia. pencapaian HP oleh pelajar mestilah diukur secara terus (direct method of assessments). HP harus diwar-warkan. Pencapaian HP harus diukur dan dinilai secara terus dan berkala dengan penglibatan pihak-pihak berkepentingan dalaman (para pensyarah dll) dan luaran (industri. Petikan daripada Manual tersebut adalah seperti di bawah: 34 . Berbanding dengan OP (yang banyak bergantung kepada pengukuran secara tidak langsung (indirect assessments). pelajar. Majlis Akreditasi Kejuruteraan (EAC) (yang telah disediakan oleh kumpulan kerja yang dianggotai kesemuanya oleh ahli Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina dipengerusikan oleh penulis sendiri). disebarluaskan dan konsisten dengan OP. Bagi program-program bidang profesional seperti Kejuruteraan. keperluan yang disyaratkan oleh Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) melalui Manual Akreditasi Program Kejuruteraan. Sistem penilaian berterusan yang dapat menunjukkan pencapaian HP serta penggunaan keputusan untuk penambahbaikan program harus diwujudkan.Seperti OP. pernyataan-pernyataan HP program haruslah digubal melalui proses perundingan dengan pihak-pihak berkepentingan yang melibatkan universiti sendiri.

‘Students of an engineering programme are expected to attain the following: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) ability to acquire and apply knowledge of science and engineering fundamentals. formulation and solution. acquired in-depth technical competence in a specific engineering discipline. ability to function effectively as an individual and in a group with the capacity to be a leader or manager . and recognising the need to undertake life-long learning. understanding of professional and ethical responsibilities and commitment to them. ability to undertake problem identification. and possessing/acquiring the capacity to do so. not only with engineers but also with the community at large. ability to communicate effectively. cultural. ability to utilise systems approach to design and evaluate operational performance. understanding of the social. understanding of the principles of design for sustainable development. global and environmental responsibilities of a professional engineer.’ 35 .

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina. HP1 ILMU PENGETAHUAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL & PROFESIONAL KEMAHIRAN INSANIAH Dapat diperhatikan daripada senarai HP di atas. HP8 Berkebolehan untuk berfungsi secara efektif sebagai individu dan juga dalam kumpulan dengan kemampuan untuk menjadi pemimpin atau pengurus serta menjadi anggota kumpulan yang efektif. pengurusan aset.1 memberikan contoh HP bagi program Kejuruteraan Awam & Struktur. UKM DOMAIN KOMPONEN ILMU PENGETAHUAN Berkebolehan untuk mendapat dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam matematik. bukan sahaja dengan jurutera tetapi juga dengan masyarakat umum. kesihatan dan kelestarian. HP9 Mengetahui keperluan untuk menjalani pembelajaran berterusan. HP3 Berkebolehan untuk merekabentuk projek Kejuruteraan Awam & Struktur mengambilkira kekangan yang realistik seperti ekonomi. KPT. Jadual 2. KEMAHIRAN DAN CIRI-CIRI LAIN HP5 Berkebolehan untuk merekabentuk dan menjalankan ujikaji dan juga menganalisa serta mengintreptasi data. alam sekitar. mendapatkan penyelesaian dan jawapan bagi masalah tersebut.Jadual 2. polisi awam. UKM yang disasarkan untuk dicapai pelajar. HP7 Berkebolehan untuk berkomunikasi secara efektif. sosial. politik. Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina. etika. pentadbiran. perniagaan dan keusahawanan. dan mempunyai kemampuan/cuba mendapatkan kebolehan tersebut. HP6 Berkebolehan untuk menggunakan teknik. sains dan kejuruteraan menjurus kepada kompetensi teknikal mendalam dalam bidang Kejuruteraan Awam & Struktur. HP4 Memahami tanggungjawab dan komitmen profesional dan etika. HP2 Berkebolehan untuk mengenal pasti masalah kejuruteraan. 36 . program ini telah memenuhi domain KKM. UKM dan Lembaga Jurutera Malaysia. HP10 Berkebolehan untuk mengambilkira unsur-unsur pengurusan projek pembinaan. kemahiran dan alatan moden kejuruteraan yang perlu bagi amalan kejuruteraan.1: Contoh HP Program Kejuruteraan Awam & Struktur.

HasilHasil Pembelajaran Kursus (HPK) dengan kurikulum dan kaedah pembelajaran dan pengajaran. HP. Pemetaan dan Penjejakan OP dan HP dalam Kurikulum dan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Gambarajah 2. Hubungan Umum Secara umum. OP merupakan titik fokus yang perlu disokong oleh pelbagai aspek penting universiti.Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) HPK adalah pernyataan tentang kebolehan atau apa yang boleh dilakukan oleh pelajar semasa dan setelah menjalani kursus yang akan membantu pencapaian HP yang berkaitan. Gambarajah 2. 37 . Pernyataan-pernyataan ini adalah lebih spesifik dan berkaitan dengan kandungan kursus.2 menunjukkan hubungan umum tersebut.2: Hubungan Umum OP kepada aspek-aspek penting universiti. Gambarajah 2.3 menunjukkan perkaitan di antara OP.

Setiap program perlu memetakan HP kepada OP. Peranan di kolej-kolej kediaman dan aktiviti-aktiviti kokurikulum yang juga penting tidak termasuk dalam cakupan bab ini. OP.Gambarajah 2. Dengan itu. manakala setiap kursus pula perlu dipetakan kepada HP melalui pemetaan HPK kepada HP. Rekabentuk Kurikulum dan HPK Gambarajah 2. HP kepada kurikulum dan HPK. HP. bab ini hanya memfokuskan kepada sumbangan proses pembelajaran dan pengajaran rasmi di Fakulti kepada OBE. Harus diingat. program akan dapat digerakkan secara lebih tersusun ke arah OBE dengan penglibatan semua pensyarah. 38 .3: Hirarki Keperluan Pihak-Pihak Berkepentingan.3 menunjukkan dapat dilihat hirarki dan perkaitan OP.

to Communicate and to Compete. kepentingan mewujudkan satu Sistem Pengurusan Kualiti yang mantap harus difahami dan dilaksanakan. Kesimpulan Bab ini telah memberikan penjelasan mengenai konsep asas dan falsafah pendekatan pembelajaran berasaskan hasil (PBH). Di sinilah terletaknya kepentingan mewujudkan satu sistem Pengurusan Kualiti yang mantap. Bab ini diharap dapat membantu para pensyarah meningkatkan kefahaman dan seterusnya dapat menerapkan PBH di dalam kursus masing-masing secara lebih bermakna.Penambahbaikan Berterusan (CQI) Suasana pembelajaran perlu sentiasa menitikberatkan penambahbaikan kualiti berterusan (Continual Quality Improvement (CQI)). 2003. Proceeding of the International Conference on the Global Engineer: Education and Training for Mobility. 39 . 2nd ABET International Faculty Workshop on Continuous Program Improvement held at the National University Singapore (NUS). daripada pembentukan objektif-objektif dan hasil-hasil pembelajaran.. 2003. Kesemua kitaran yang masih ’terbuka’ harus ’ditutup’ (closing the loop).abet. A. 2009. pp. rekabentuk kurikulum sehinggalah kepada perlaksanaan dan pengimplementasian program. CQI mesti dilaksanakan. HasilHasil Pembelajaran (HP) program dan Hasil-Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) telah ditekankan. Abet Website. Bagi para pentadbir pula. Preparing Engineering Students to work in a Global Environment to Co-operate.org Andersen. Kepentingan menggubal Objektif-Objektif Pembelajaran (OP) program. Bibliografi Abet. Presentation Materials. Portugal. CQI boleh berlaku dalam ’kitaran dalam’ ataupun ’kitaran luar’. Di setiap peringkat. http://www. Melalui perlaksanaan PBH. adalah diharapkan unsur-unsur penambahbaikan kualiti secara berterusan akan menjadi satu budaya di UKM. 252 – 257.

. M. 2009. 2003. Proceeding of the International Conference on the Global Engineer: Education and Training for Mobility. R.Basri.. Sharifah Hapsah Syed Hasan Sahabudin. 2002. Efforts towards Outcome-Based Approach in Engineering Education. J. Che Man. 2004. 2006. V.B.M. A. Supplementary Accreditation Document Submitted to the Engineering Accreditation Council. Portugal.. Experience with Holistis Engineering Education. M.Eng. Pelan Strategik UKM Perspektif 2006 – 2020. Shakhgildian. 1. pp. W. Brisk. Engineering Education Assessment Procedures: Meeting Washington Accord Standards. H. 1. Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Rahmat. Felder. Hassan Basri. and Chan.. pp. Engineering Board for Engineering and Technology (ABET). N. Inc. 2004.. Bahan-Bahan Pembentangan MQF..K. 2006.301. International Journal of Engineering and Technology. pp. Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria. R. and Fomin. 218 – 224. and Brent. Hodel. Portugal. 2003. 40 . 2005. Criteria for Accrediting Engineering Programs.M. Fletcher. 2003. Wan Hamidon Wan Badaruzzaman dan Riza Atiq Abdullah O. 64 – 73. Malaysia and the Washington Accord: What it takes for Full Membership. A. Wan Badaruzzaman. Lembaga Jurutera Malaysia. EAC Workshop for IHLs.J. Bahagian Jaminan Kualiti.V. 2008.. Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT).. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 299 .N.. No. 2004. L. Engineering Programme Accreditation (EAC) Manual. Vol. Proceeding of the International Conference on The Global Engineer: Education and Training for Mobility. H. Board of Engineers Malaysia. Formation of the Global Engineers: Necessary Conditions.Education.S. Advantages and Drawbacks for Russia. Possibilities. Universiti Kebangsaan Malaysia.H and Nor.

A Review of the Literature. 2009. and Kissane. 2009. S. http://www. Keynote Address.Wan Hamidon Wan Badaruzzaman and Megat Johari Megat Mohd Noor.org Washington Accord BEM’s Reviewers (2008).washingtonaccord. 41 . Report of the July and Nov 2008 Washington Accord New Application Review Team Visit to the Engineering Accreditation Council (EAC) Malaysia. Washington Accord Website. B. Academic Excellence with Focus on Sustainable Development. Fifth National Conference Civil Engineering AWAM’09.. Outcome-based Education . Willis. 1995. Prepared for the Education Department of Western Australia.

42 .

Turut dijadikan ukuran pembelajaran seseorang pelajar dari kursus yang diikuti ialah produk yang telah dihasilkan kesan daripada ilmu. Ini merupakan bukti bahawa pembelajaran telah berlaku. adalah menjadi tanggungjawab pengajar untuk merancang pengendalian kursusnya agar berjaya mencapai hasil pembelajaran kursus tersebut merentasi ketiga-tiga kategori hasil pembelajaran itu. atau dengan kata lain kursus terbabit telah dikendalikan dengan berkesan. Perancangan kursus juga perlu memberi perhatian agar hasil pembelajaran kursus terbabit berjaya menyumbang mencapai hasil pembelajaran program pengajian yang diikuti. Apa yang diharap untuk diperolehi oleh seseorang pelajar setelah mengikuti sesuatu kursus dikenali sebagai hasil pembelajaran kursus. Kita menekan 43 . kemahiran yang melibatkan kapasiti fizikal. ilmu pengetahuan yang melibatkan kapasiti mental. Domain Pembelajaran Pengajar perlu memikirkan hasil pembelajaran kursus merentasi domain-domain pembelajaran pelajar. Hasil pembelajaran kursus biasanya dinyatakan dalam bentuk tingkah laku pelajar yang boleh diperhatikan. Justeru. Hasil pembelajaran kursus boleh dibahagikan kepada sekurang-kurangnya tiga kategori iaitu. Hasil pembelajaran kursus perlu dinyatakan dengan jelas agar pengajar dan pelajar tahu dan sedar tentang fokus atau tumpuan kursus yang diikuti. kemahiran serta sikap yang sesuai yang telah diperolehi kesan dari mengikuti kursus berkenaan. dia berharap untuk memperolehi ilmu pengetahuan berkaitan dengan kursus yang diikutinya. dan sikap yang melibatkan kapasiti emosi atau perasaan.BAB 3 Pembentukan Hasil Pembelajaran Kursus Rosadah Abdul Majid Pengenalan Apabila seseorang pelajar mendaftar untuk mengikuti sesuatu kursus.

1: Tahap serta Domain Pengajaran dan Pembelajaran Tahap Kognitif Pengetahuan 1 2 3 Mengingat Fakta / Data Memahami Aplikasi (guna) Afektif Sikap Penerimaan (kesedaran) Respon (reaksi) Psikomotor Kemahiran Mengikut (meniru) Manipukasi (mengikut arahan) Menilai (memahami Membina ketepatan dan bertindak) 44 . Ini merujuk kepada tahap-tahap penguasaan hasil pembelajaran merentasi ketiga-tiga domain pembelajaran. dan domain psikomotor (lihat jadual 3. Ini merujuk kepada bagaimana pelajar diharap akan memperolehi hasil dari proses pembelajaran yang mereka lalui dengan mengikuti kursus terbabit. Hasil pembelajaran kursus juga boleh dilihat sebagai objektif pembelajaran. Ini kerana pengendalian kursus perlu difikirkan dan dirancang dalam konteks pelajar. domain kognitif. Hasil pembelajaran kursus perlu dinyatakan dalam bentuk tingkah laku pelajar dan tidak dalam tingkah laku pengajar.1). Ia juga membantu pengajar membangunkan kriteria tertentu dalam menentukan tahap penguasaan sesuatu pembelajaran (Simon 2000). Jadual 3. Kerangka domain pembelajaran yang telah dicadangkan oleh Bloom membantu pengajar menganalisis serta menilai objektif pembelajaran yang dibina. iaitu yang berfokus kepada pembelajaran mereka.kepada domain pembelajaran pelajar dan bukan domain pengajaran. Domain kognitif merujuk kepada pencapaian hasil pembelajaran dalam aspek kemampuan mental pelajar. Jadual 3. Taksonomi Pembelajaran Bloom (1956) menstrukturkan hasil pembelajaran kepada satu kerangka yang mengambilkira beberapa domain pembelajaran iaitu.2 mempamerkan perincian tingkah laku pembelajaran merentasi domain kognitif berserta contoh aktiviti dan kata kunci yang menggambarkan aktiviti pembelajaran dalam domain tersebut. domain afektif.

atau penyataan yang diberikan. menyebut prosedur atau peraturan Kata kunci (kata kerja yang menghuraikan aktiviti yang akan dilatih dan tingkah laku yang akan diukur pada setiap tahap) melabel mengingat mengenalpasti menyusun mendefinisi menghurai mengecam menghasilkan semula memilih. maklumat mengingat proses. atau penunjuk bukti pencapaian hasil pembelajaran yang boleh diukur. peraturan. reaksi. mencadangkan memanjangkan. Pemahaman Memahami makna. Mengingat Ujian objektif. rawatan. menyebut menerangkan mengkritik mengklasifikasi memaparkan merumus menterjemah melapor berbincang menulis semula menganggar menginterpretasi mengkonsepsi memparafrasa merujuk memberi contoh 1 Pengetahuan 2.2: Domain kognitif Tahap Kategori atau Tahap Huraian Tingkah Contoh aktiviti laku yang boleh dilatih. 45 . atau penyelesaian masalah. menterjemah. Menerangkan menyebut semula atau menterjemah fakta dalam makna dari senario perkataan sendiri. sebagai pakar) Jadual 3.4 Analisis (kepada struktur atau unsur) Mengurus sistem nilai peribadi 5 6 Sintesis (mencipta/ membina) Menilai (menaksir. atau mengecam mengira fakta. membina contoh atau metafora. definisi. mengintegrasi kemahiran berkaitan) Semulajadi (secara spontan. menghakimi dalam terma yang sesuai) Menghayati sistem nilai (selaras nilai dengan tingkah laku) Penyampaian / artikulasi (menggabung.

perkaitan. mengaplikasi menunjukkan. mengkaji semula sumber. dan memformulasi bahagian-bahagian.3 Aplikasi Menggunakan atau mengaplikasi ilmu. Menggunakan ilmu apabila respon kepada situasi sebenar Menggunakan menggunakan teori secara praktis. nilai dan kesan. mengurus menyelesaikan menyelesai masalah. mengurus menghasilkan aktiviti mengimplimentasi membentuk mengubah menyediakan menjalankan menunjukkan reaksi memainkan peranan 4. idea. dan idea baharu yang unik. menggunakan teori dalam amalan. prinsip-prinsip dari serta fungsi sesuatu struktur susunan. kaedah atau proses. mengukur keperluan. membubarkan pembinaan. mencipta merekabentuk merekabentuk penyelesaian. Analisis Menginterpretasi. mengusul menghasilkan tema menetapkan memasang atau pendekatan mengintegrasikan baharu. hubungan. menulis menyusun semula perancangan mengubah alternatif. proses atau konsep. dan pengoperasian membangunkan Membangunkan merancang perancangan membina atau prosedur. 5. mengurus mengintegrasi pelbagai kaedah. sistem. menilai elemen kualiti serta kebolehpercayaan secara kualitatif. Membangunkan struktur. models. Sintesis 46 . pendekatan. setiap komponen. pemikiran kreatif. Mengenalpasti bahagian khusus unsur-unsur.

47 . Jadual 3. praktikaliti. mengadili berpandukan kriteria luaran. menaksir kelestarian. membandingkan dan mengkaji semula secara strategik. hasil. yang dikaitkan dengan nilai. keberkesanan. melaksanakan satu penghitungan analisis risiko berserta cadangan dan justifikasi. melaksanakan analisis SWOT yang dikaitkan dengan pelbagai alternatif. Mengkaji semula pilihan strategik atau perancangan dalam aspek keberkesanan.3 memberi perincian tingkah laku pembelajaran merentasi domain afektif berserta contoh aktiviti dan kata kunci yang menggambarkan aktiviti pembelajaran. menghasilkan justifikasi kepada cadangan atau tindakan berani. mengkaji semula justifikasi menaksir membentangkan kes membela melaporkan menyelidik mengarah menilai berhujah mengurus projek Seterusnya. menghitung kesan daripada cadangan atau strategi. pulangan kepada pelaburan atau kos efektif. kebolehlaksanaan. Domain afektif merujuk kepada pencapaian domain hasil pembelajaran yang meliputi sikap serta nilai pelajar. pemikiran kritis. Penilaian Menaksir keberkesanan konsep keseluruhan.6.

mengambil nota. pelatih. atau penunjuk bukti pencapaian hasil pembelajaran yang boleh diukur. pembelajaran. merasa. dalam aktiviti. untuk mendengar guru atau memberi perhatian. kekal. mencadangkan takrifan. bersemangat untuk bertindak.Jadual 3. Kata kunci (kata kerja yang menghuraikan aktiviti yang akan dilatih dan tingkah laku yang akan diukur pada setiap tahap) 1. 2 Respon 48 . mendengar. menerima. hadir. menerangkan. membaca. berminat dalam hasil. untuk belajar. menyoal dan meransang idea. pengalaman berbincang. Bertindak balas dan mengambil bahagian secara aktif Mengambil bahagian secara aktif dalam perbincangan kumpulan. hadir ke kelas. menulis. memberikan rujukan atau contoh lain. dalam sesi atau mengambil bahagian. bertindak balas. pasif. menyoal. Penerimaan Bertanya Sedia untuk Memberi mencuba.3: Domain Afektif Tahap Kategori atau Tahap Huraian Tingkah laku Contoh aktiviti yang boleh dilatih. melaksanakan tugas. mengambil bahagian secara melakukan. mencari penerangan. menjadi gembira. merujuk. memperaku. sedia perhatian kepada mendengar. memberi masa mengikuti. membantu kumpulan. menginterpretasi. menyumbang. berminat memberi tumpuan. respon.

4. Berpandukan keyakinan kendiri. membela. menyatakan pendirian. justifikasi. mengutamakan. menyelesaikan. Berikut ialah perincian tingkah laku pembelajaran merentasi domain psikomotor berserta contoh aktiviti dan kata kunci yang menggambarkan aktiviti pembelajaran. alasan. 49 . mengamalkan. Menghayati atau Berpegang membudayakan kepada sistem nilai kepercayaan dan falsafah kendiri. menyusun. meleraikan. memujuk. Mengurus atau mengkonsepsi nilai. konfran. membangunkan sistem nilai kendiri. mengkritik. mencabar. membezakan. bertindak konsisten dengan nilai peribadi. membina. berdebat. memformulasi. 5. mengaitkan. menerima dan komited kepada sesuatu pendirian atau tindakan.3. Berhujah. menolak pandangan. Membangunkan. mengubahsuai. Meleraikan konflik dalaman. Domain psikomotor merujuk kepada pencapaian hasil pembelajaran yang bersifat kemahiran dan aktiviti fizikal yang boleh dilaksanakan oleh pelajar. Nilai Memberi nilai dan menyatakan pandangan peribadi. mempamerkan. membandingkan Bertindak. mempengaruhi. dan kepercayaan peribadi. Membuat keputusan tentang kepentingan serta kesesuaian sesuatu idea atau pengalaman. Menghurai dan mengumpul pandangan peribadi.

Membangunkan. mengikut. menyelesaikan. memformulasi. atau penunjuk bukti pencapaian hasil pembelajaran yang boleh diukur. 50 .4: Domain Psikomotor Tahap Kategori atau Tahap Huraian Contoh aktiviti Tingkah laku yang boleh dilatih. melaksanakan. Meniru Melihat guru tindakan atau pelatih dan mengulangi orang lain. mengkordinasi. menghasilkan semula. berupaya menunjukkan aktiviti kepada pelajar-pelajar lain. proses menghasilkan atau aktiviti.Jadual 3. menggabungkan. menguasai. mengawal. mengadaptasi. mengamalkan (adhere) 2 Manipulasi Mencipta semula. semulareplikasi Menghasilkan aktiviti dari arahan atau ingatan. arahan bertulis atau arahan lisan. Menunjuk cara. mengulangi. tepat. mengkalibrasi. mengintegrasi. menunjukkan. membangunkan. Melakukan tugasan daripada membina. Mengaitkan dan menggabungkan aktiviti yang berkaitan untuk membangunkan kaedah-kaedah bagi memenuhi keperluan unik (novel) yang pelbagai. mengimplementasikan. Menunjukkan kemahiran perlaksanaan yang tepat secara kendiri tanpa bantuan. mengubahsuai. Melaksanakan sesuatu tugas atau aktiviti dengan kepakaran dan berkualiti tanpa bantuan atau arahan. menyelesaikan. 3 Kejituan 4 Penyampaian / artikulasi Mengadaptasi dan mengintegrasi kepakaran untuk memenuhi objektif kepakaran yang terpiawai. Kata kunci (kata kerja yang menghuraikan aktiviti yang akan dilatih dan tingkah laku yang akan diukur pada setiap tahap) 1 Imitasi Meniru. memerhati dan tindakan .

Hasil Pembelajaran Program merujuk kepada ciri serta kemampuan pelajar setelah selesai mengikuti semua kursus yang terdapat dalam pakej program pengajian yang disediakan. menguasai aktiviti dan kemahirankemahiran pada peringkatperingkat yang strategik secara spontan. menentukan.5 Semulajadi Secara (Naturalization) otomatik. mengurus projek. mengurus. Sumbangan Hasil Pembelajaran Kursus kepada Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) yang diikuti perlu menyumbang kepada pencapaian Hasil Pembelajaran Program pengajian (HPP atau PO).5). Hasil pembelajaran kursus dilihat sebagai matlamat terdekat yang perlu dicapai setelah pelajar mengikuti kursus berkenaan. Kita perlu menentukan domain pembelajaran yang hendak dicapai serta tahap yang hendak dicapai. 51 . Mendefinisikan matlamat. Hasil-hasil pembelajaran kursus secara kolektif akan menjurus kepada pencapaian matlamat jangka panjang iaitu hasil pembelajaran program. kita akan memulakan dengan hasil pembelajaran program dan seterusnya menyenaraikan hasil pembelajaran kursus yang perlu bagi mencapai hasil pembelajaran program berkenaan (rujuk Jadual 3. pendekatan dan strategi dalam aktiviti-aktiviti bagi mencapai sesuatu matlamat. Merekabentuk. Hasil Pembelajaran Program (HPP) juga boleh dilihat sebagai tema-tema pembelajaran yang perlu dikuasai dalam sesuatu program pengajian. Selalunya dalam merancang silibus kursus. mencipta.

HPK turut mencorakkan bentuk penaksiran bagi kursus berkenaan.5: Padanan Hasil Pembelajaran Program dengan Hasil Pembelajaran Kursus Hasil Pembelajaran Program (HPP) Tahun I Tema : Ciri dan etiologi pelajar Khas HPP: Pelajar mengetahui jenisjenis kecacatan serta punca-puncanya dan membangunkan rasa keghairahan (passion) untuk mengajar kanakkanak tersebut.Jadual 3. (Domain Afektif Tahap 4 Mengurus dan Mengkonsepsi Nilai) HPK (Afektif) Pelajar membahaskan nilai kasih sayang dan empati terhadap kanakkanak khas Secara konsepnya Gambarajah 3. (Domain Kognitif Tahap 2 Kefahaman) HPK (Kognitif): Pelajar menghuraikan punca-punca yang menyebabkan ciri-ciri keistimewaan pada pelajar-pelajar khas. HPP di bentuk bertitik tolak dari ciri-ciri graduan yang ideal khusus bagi sesuatu program pengajian. Kursus Kod Kursus: GGGB 1033 Tajuk Kursus: Perkembangan dan Ciri Pelajar Pendidikan Khas Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) 1.1 berikut menggambarkan kedudukan Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) dalam konteks hubungannya dengan Hasil Pembelajaran Program (HPP). 52 . Selain itu. 2. HPK yang ditentukan akan mencorakkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran selaras dengan HPK tersebut.

1: Pemetaan Hasil Pembelajaran dalam Struktur Pengajian Ciri-ciri Ideal Graduan Hasil Pembelajaran Program (HPP) Struktur Program Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Pengajaran dan Penaksiran Kursus Contoh Penyataan Hasil Pembelajaran Kursus Berikut adalah bukan penyataan yang boleh dikategorikan sebagai hasil pembelajaran kursus: Contoh-contoh Penyataan yang tidak boleh dikategorikan sebagai Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Objektif Kursus ini adalah untuk: 1. Mendedahkan pelajar-pelajar kepada aplikasi pengajaran untuk kanak-kanak khas. 2. 4. 53 . Membiasakan pelajar dengan konsep-konsep serta terminologi berkaitan dengan pendidikan khas. Menyediakan pandangan yang luas tentang isu-isu berkaitan dengan pendidikan khas. Memperkenalkan kepada pelajar tentang konsep dan aplikasi pengurusan tingkah laku.Gambarajah 3. 3.

Nilai. Practical. Program Lama Penyataan Memahami ciri-ciri Hasil teknikal bahan-bahan Pembelajaran tertentu Pengajaran Penaksiran Perkuliahan Peperiksaan Program Baru Menggunakan bahan-bahan sebagai pereka dalaman. Kemahiran dan kebertanggungjawaban sosial (Social Skills & Responsibility) 4. Pengurusan maklumat dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat (Management of Information & Life Long Learning) 8. sikap dan profesionalisme (Professionalism. Behaviour & Ethics) 5. Values. Penyelesaian masalah dan kemahiran saintifik (Critical Thinking & Scientific Approach) 7. kepimpinan dan kemahiran berpasukan (Communication Skills) 6. Technical Skills) 3. Menghasilkan “ Panduan Pengguna” • • Panduan Pengguna Kajian kes Rumusan Semua hasil pembelajaran kursus secara kolektif menyumbang kepada pencapaian hasil pembelajaran program pengajian. Pengetahuan ilmu bidang (Knowledge) 2. Kemahiran praktikal (Psychomotor. Lapan domain HP dalam KKM tersebut meliputi perkara-perkara berikut: 1. Komunikasi. Attitudes.Contoh: Perbandingan Penyataan dalam Amalan lama dengan Amalan baru. Hasil pembelajaran program pengajian pula perlu menepati domain hasil pembelajaran menurut Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM). Kemahiran mengurus dan keusahawanan (Managerial & Entrepreneurial Skills) 54 .

2000. London: Routledge. Competitive Intelligence Magazine. J.Pendekatan pengendalian kursus dahulu yang menekankan kepada tingkah laku pengajar kini telah berubah kepada paradigma yang menekankan kepada tingkah laku pelajar. Open University Press/Mc Graw-Hill Education. N. 53-56. 1992 Learning to Teach in Higher Education. P. 2007. Ramsden. Bacaan Tambahan Biggs. B. Simon. Justeru tenaga pengajar perlu memberi perhatian terhadap aspek-aspek yang dititikberatkan dalam paradigma baharu ini agar pembelajaran menjadi lebih berkesan untuk mencapai kehendak keperluan KKM. 3. & Tang. C. 55 . Managing the CI department: Cognition and performance. Teaching for Quality Learning at University.

56 .

Salah satu komponen yang paling penting ialah penggubalan kurikulum pengajian tinggi yang berteraskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan sistematik. Beban pembelajaran pelajar kini dinilai sebagai aspek utama dalam pembelajaran sebagai satu ukuran kualitatif termasuklah kuliah. Halim Tamuri Pendahuluan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) telah diperkenalkan sebagai salah satu usaha penting Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) untuk melahirkan graduan yang mempunyai kesepaduan dan keseimbangan serta cemerlang dalam semua bidang kehidupan. KKM yang digubal ini adalah satu penanda aras yang telah dibina dengan merujuk kepada amalan antarabangsa. termasuk juga persediaan dan menduduki peperiksaan. Ianya tidak hanya merujuk kepada jam pertemuan rasmi dengan pensyarah atau tutor seperti yang sering diamalkan 57 . hasil pembelajaran dan sistem kredit yang berasaskan kepada bebanan pembelajaran pelajar. Fokus utama ialah penentuan tahap pembelajaran.BAB 4 Penentuan Jam Pembelajaran Pelajar Ab. kerja lapangan. pembelajaran kendiri. penyelidikan. praktikal. Isu Pembelajaran Pelajar IPT Jam pembelajaran pelajar adalah teras kepada dua perkara utama dalam KKM iaitu hasil pembelajaran dan juga penetapan kredit. Jam pembelajaran pelajar bermaksud beban sebenar pembelajaran pelajar yang mengambil kira semua aktiviti pembelajaran termasuk juga persediaan material dan pencarian maklumat di internet. pencarian maklumat. seminar. Penentuan jam pembelajaran pelajar merupakan salah satu proses utama kepada kejayaan pelaksanaan KKM dan ianya berbeza dengan penentuan jam kredit yang digunakan selama ini di semua institusi pengajian tinggi. tutorial.

terdapat pelajar yang menghadapi masalah untuk menamatkan pengajian mereka dalam tempoh yang ditetapkan. Peranan pelajar juga tidak jelas kerana penjelasan bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran lebih tertumpu kepada tugas pensyarah dalam melaksanakan pengajaran di dalam bilik kuliah. Jika merujuk kepada sistem yang diguna pakai sebelum ini. Malah. Isu ini berlaku mungkin disebabkan pembahagian jam pembelajaran yang tidak sistematik. Sehubungan itu. sistem pengajian yang ada pada masa kini masih sangat bergantung kepada pendekatan berpusatkan guru. Terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran di IPT masa kini antaranya adalah berkaitan dengan persoalan pembelajaran pelajar. Ini ditambah pula kurang budaya ilmu dan masyarakat pula didominasi dengan “budaya peperiksaan” yang menguasai sistem penilaian dalam sistem pendidikan di Malaysia. Apa yang berlaku juga menunjukkan pelajar terlalu terikat kepada pengajaran guru dan kurang memberikan tumpuan kepada proses pengayaan ilmu pengetahuan. kelemahan untuk mengawal dan menetapkan masa untuk pengajian mereka. 1 jam kuliah atau 2 jam tutorial diberi nilai 1 kredit. Keadaan ini tidak memberikan gambaran yang sebenar tentang tugas dan tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan oleh pelajar untuk memenuhi keperluan sesuatu kursus. dan tidak memahami jumlah masa yang diperlukan untuk memahami beberapa aspek dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga proses pengajaran dan pembelajaran yang masih berpusatkan kepada guru sahaja.sebelum ini. Sebagai contoh. Penentuan sesuatu kredit hanya dibina berasaskan kepada pertemuan pensyarah dalam seminggu dengan pelajar sebagai contoh. penentuan jam pembelajaran pelajar perlu dilaksanakan dalam konteks untuk mengawal secara berkesan tempoh pembelajaran pelajar sebagai yang dirangka dalam sesuatu program 58 . masa keperluan sebenar yang patut diberikan oleh pelajar untuk mendalami sesuatu topik yang penting juga tidak dijelaskan. Kesemua aktiviti pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran diambil kira dalam menentukan hasil pembelajaran dan juga menentapkan jumlah jam kredit bagi setiap kursus yang ditawarkan kepada pelajar.

Jumlah jam pembelajaran bersendirian/kumpulan (independent/ self/group learning time) iv. Dalam penentuan jam pembelajaran tersebut. Jumlah jam pertemuan rasmi secara kuliah atau pengajaran berjadual (official contact time) ii. Untuk kursus yang mempunyai 5 nilai kredit. pensyarah perlu menetapkan pembahagian jumlah jam tersebut secara tepat dan sesuai. Kementerian Pengajian Tinggi melalui Kerangka Kelayakan Malaysia telah menetapkan bahawa satu kredit mempunyai gabungan 40 jam pembelajaran pelajar dalam satu kursus bagi setiap semester. Aspek utama yang perlu diberikan tumpuan adalah 59 . maka jam pembelajaran pelajar ialah 200 jam (5 kredit x 40 jam pembelajaran pelajar). proses penilaian rakan kesepakaran amat penting bagi tujuan tersebut. Sehubungan itu. Nilai gabungan adalah notional credit atau nilai nosional yang mempunyai nilai 40 jam setiap semester untuk satu beban kredit. Jumlah jam pembelajaran terselia atau terpandu (supervised or guided learning time) iii. maka nilai jam pembelajaran pelajar ialah 120 jam (3 kredit X 40 jam pembelajaran pelajar). Jam Pembelajaran Pelajar Jam pembelajaran adalah salah satu langkah penting untuk memastikan pelajar mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan berdasarkan kepada beban pembelajaran yang sesuai. Pelaksanaannya juga diharap akan dapat mewujudkan pembelajaran berasaskan pelajar serta memberikan tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan hasil atau produk. Gabungan tersebut adalah terdiri daripada pada gabungan masa berikut: i. Para pensyarah juga akan dapat mengetahui dan memantau tugasan dan bebanan sebenar pelajar dalam kursus yang ditawarkan. jika satu kursus untuk satu semester mempunyai nilai 3 kredit.pengajian. Jumlah jam penilaian (assessment time) Sebagai contoh.

Jadual 4. Apa yang utama ialah kesesuaian dengan keperluan pelajar dan menepati tahap minimum kualiti yang ditetapkan dalam KKM. Dalam hal ini. semester dan sesi pengajian perlu diambil kira agar aktiviti pembelajaran yang dirangka sesuai dengan tahap keupayaan pelajar. Penentuan jam pembelajaran ini perlu mengambil kira hasil pembelajaran agar aktiviti pembelajaran pelajar sesuai dan memberikan sumbangan yang signifikan kepada mereka. Pandangan dan persetujuan daripada rakan kesepakaran adalah amat penting bagi memastikan ianya menepati hasil pembelajaran yang ditetapkan dan dapat diterima secara konsensus atau bersama. Apa yang perlu diberikan perhatian dalam menentukan jam pembelajaran pelajar adalah kesesuaian bebanan dimana ianya perlulah mengambil kira keseimbangan antara “terlalu terbeban” dan “terlalu mudah dan ringan”.2 dan 4. Bebanan pembelajaran pelajar perlu mengambil kira tempoh pengajian yang merangkumi minggu.kedalaman kandungan pengajaran dan pembelajaran. keluasan dan aras kandungan kursus. Pensyarah dan penyelaras kursus perlu menjelaskan secara terperinci jam pertemuan untuk i) jumlah jam pertemuan rasmi secara kuliah atau pengajaran berjadual (official contact time). Adalah diharapkan pelajar akan mengetahui. iv) penilaian dan juga tugasan. pelajar perlu melaksanakan semua tugas yang diberikan dan sesuai dengan hasil pembelajaran yang ditetapkan. ii) jumlah jam pembelajaran terselia atau terpandu (supervised or guided learning time). memahami dan menghayati apa yang dipelajari setelah mereka menamatkan kursus tersebut. iii) jumlah jam pembelajaran bersendirian/kumpulan (independent/self/group learning time). Kesemua aspek ini perlu dinyatakan dalam huraian kursus untuk panduan pelajar merancang jadual pembelajaran mereka.1. 4. Pengiraan sistem kredit adalah berdasarkan kepada beban sebenar jam pembelajaran pelajar dan bukannya merujuk kepada jumlah jam pertemuan pelajar dengan penyarah mereka dalam setiap minggu dalam sesi pengajian.3 mempamerkan contoh pembahagian agihan masa beban pembelajaran sebanyak 120 jam untuk kursus 3 kredit 60 . Pembahagian jam pembelajaran pelajar adalah penting bagi mengukur hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

5 7.5 7. cangan taksiran Learning Pemb.5 61 . Jadual 4.2: Agihan Masa Jam Pembelajaran Pelajar Berdasarkan Tajuk KURSUS: GP 3063 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM Minggu Tajuk Pengenalan kursus dan sejarah perkembangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Isu-isu dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Kaedah pengajaran konvensional dalam pendidikan Islam Kaedah pengajaran terkini dalam pendidikan Islam Jumlah PengaPerbin. Jadual menunjukkan pembahagian jam pembelajaran pelajar untuk satu kursus yang mempunyai 3 kredit.5 3 2 0 2 0 5 9 4 2 0 1 0 4. Mikro 1 2 0 1 0 4. Jam Kuliah jaran.1: Pembahagian Agihan Masa Pembelajaran Pelajar Bil 1 2 3 4 Aktiviti Pembelajaran Jumlah jam pertemuan rasmi secara kuliah atau pengajaran berjadual (official contact time) Jumlah jam pembelajaran terselia atau terpandu (supervised or guided learning time) Jumlah jam pembelajaran bersendirian/kumpulan (independent/self/group learning time) Jumlah jam penilaian (assessment time) Jumlah jam pembelajaran pelajar Jumlah Masa 14 jam 45 jam 47 jam 14 jam 120 jam Jadual 4.bagi Kursus GP 3063 Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam.5 7.5 2 2 0 1 0 4.PenInd.

5 Pembelajaran Masteri dan Kajian Masa Hadapan dalam pendidikan Islam.5 7. regulasi kendiri dan Pembelajaran Aktif Pendidikan Islam Pembinaan bahan bantu pengajaran yang berkesan Perancangan pengajaran dan pembelajaran Cuti Semester Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Jumlah jam pembelajaran satu semester Jumlah Jam Nosional yang diperlukan Jam Kredit Nosional 2 0 1 0 4.5 6 2 0 2 0 5 9 7 2 0 2 0 5 9 8 9 10 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 14 21 24 14 47 120 120 3 62 .

Halim Tamuri Aktiviti Kuliah dan Perbincangan Jam Pembelajaran Pelajar 2 jam kuliah 1 jam perbincangan 4.JPP 7. Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 6 Ab. Halim Pengajaran dan 3 jam peng. Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 4 Ab.JPP 9 jam 7 Ab.5 jam 2 Ab. Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 8 Pengajaran Mikro Ab.5 jam 2 jam kuliah 1 jam perbincangan 4.5 jam Persediaan . regulasi kendiri dan Pembelajaran Aktif Pendidikan Islam Pembinaan bahan bantu pengajaran yang berkesan Perancangan pengajaran Pensyarah Ab. Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 2 jam kuliah 2 jam perbincangan 5 jam Persediaan . Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 5 Ab.JPP 9 jam 2 jam kuliah 2 jam perbincangan 5 jam Persediaan .3: Perancangan Kandungan Kursus Mengikut Minggu Minggu 1 Tajuk Kuliah Pengenalan kursus dan sejarah perkembangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Isu-isu dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Kaedah pengajaran konvensional dalam pendidikan Islam Kaedah pengajaran terkini dalam pendidikan Islam Pembelajaran Masteri dan Kajian Masa Hadapan dalam pendidikan Islam.Jadual 4.5 jam Persediaan .JPP 7.5 jam 3 Ab.JPP 7.JPP 7.5 jam Persediaan .5 jam Persediaan .5 jam 2 jam kuliah 2 jam perbincangan 5 jam Persediaan .JPP 9 jam 63 . Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 2 jam kuliah 1 jam perbincangan 4.JPP 9 jam 2 jam kuliah 1 jam perbincangan 4. mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan .

mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan .JPP 9 jam Ab. Jadual 4.2 adalah contoh jumlah keseluruhan jam pembelajaran pelajar berdasarkan kepada jumlah minimum kredit untuk progam diperingkat sijil.JPP 9 jam Ab. diploma dan ijazah sarjanamuda. jam pembelajaran pelajar bagi setiap program juga akan berbeza antara satu sama lain. Halim Pengajaran dan 3 jam peng. Halim Pengajaran dan 3 jam peng. Halim Pengajaran dan 3 jam peng.JPP 9 jam Ab. mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan . mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan . Halim Pengajaran dan 3 jam peng.JPP 9 jam Ab.9 Pengajaran Mikro 10 Pengajaran Mikro Ab. Halim Pengajaran dan 3 jam peng.JPP 9 jam 11 Pengajaran Mikro 12 Pengajaran Mikro 13 Pengajaran Mikro 14 Pengajaran Mikro Jika dilihat kepada keseluruhan kredit minimum bagi setiap jenis atau tahap program pengajian. Ianya bergantung kepada jumlah kredit yang diperlukan bagi setiap peringkat pengajian.JPP 9 jam Ab. mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan . 64 . mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan . Mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan . Halim Pengajaran dan 3 jam peng.

ianya dapat membantu pelajar bagi mendisiplinkan diri mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran.P. 2001. Bacaan Tambahan Enggan. D.4: Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar Mengikut Peringkat Pengajian Peringkat Program Pengajian Sijil Diploma Sarjanamuda Jumlah Minimum kredit 60 kredit (60 X 40 jam) 90 kredit (90 X 40 jam) 120 kredit (120 X 40 jam) Jam Pembelajaran Pelajar 2400 jam 3600 jam 4800 jam Gabungan jam tersebut merupakan masa pembelajaran efektif yang dinilai sebagai beban akademik setiap pelajar dalam mengikuti sesuatu program pengajian yang ditawarkan. khususnya di peringkat pengajian tinggi. 65 . Jam pembelajaran pelajar ini juga akan dapat membudaya etika belajar dalam pembelajaran mereka seterusnya dapat memupuk konsep pembelajaran seumur hidup. Malah. Boston: Allyn and Bacon.P. memerlukan para pensyarah dan juga pelajar-pelajar melakukan perubahan dan anjakan pemikiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi. Penentuan jam pembelajaran pelajar yang merupakan asas pencapai hasil pembelajaran diharap akan dapat memberikan satu garis panduan yang baik dalam aspek pengurusan masa pembelajaran berkesan seterusnya melahirkan graduan yang cemerlang. D. Penutup Perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. & Kauchak.Jadual 4. Strategies for Teachers: Teaching Content and Thinking Skills. Pelaksanaan penentuan jam pembelajaran pelajar yang diperkenalkan dalam KKM perlu diberikan perhatian dalam usaha untuk melahirkan graduan yang seimbang dan cemerlang sebagaimana yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jumlah jam di atas merangkumi jumlah jam yang diperuntukkan untuk aktiviti-aktiviti pembelajaran pelajar keseluruhannya sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini.

66 .

BAB 5 Pembelajaran Dewasa Norzaini Azman Pendahuluan Dalam konteks pendidikan tinggi. Akhirnya. membantu membawa perubahan. tingkah laku. Pembelajaran dewasa adalah satu terma yang luas merangkumi pendidikan kolej dan universiti. Bab ini akan meneliti sebahagian teori tentang pembelajaran dewasa. Pembelajaran Dewasa Pembelajaran dewasa merujuk kepada proses di mana setiap individu cuba mengubah atau meningkatkan pengetahuan. teori pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran penting untuk membina pembelajaran yang efektif untuk pelajar dewasa akan dihuraikan. kemahiran atau strategi. nilai. pendidikan komuniti atau peningkatan kendiri. Pertimbangan diberi kepada cirian umum pelajar dewasa dan bagaimana cirian ini mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. cara berfikir dan produktiviti. Pembelajaran dewasa adalah penting seiring dengan perubahan dunia semasa di mana fakta-fakta dan pendekatan yang kita pelajari daripada pendidikan formal akan menjadi tidak berguna lagi dalam tempoh beberapa tahun akan datang. dan meningkatkan kualiti hidup bagi setiap individu. para pelajar adalah unik dan mereka membawa pelbagai jenis pengalaman dan motivasi ke dalam situasi pendidikan. memberi sumbangan kepada pertumbuhan masyarakat. Berikutnya. kemahiran. latihan berasaskan pekerjaan. pengetahuan. Boleh dikatakan bahawa pembelajaran dewasa adalah mengenai perubahan – perubahan dalam sikap. 67 . Pembelajaran sepanjang hayat mempunyai implikasi ekonomi. kemahiran mengajar yang perlu ada pada setiap pensyarah akan disentuh.

Apabila mendaftar sesuatu kursus. Mereka mestilah bertindak sebagai fasilitator.Cirian Pelajar Dewasa Untuk menjadi seorang pendidik yang berkesan. Mereka perlu mengaitkan pelbagai teori dan konsep dengan pengalaman pelajar serta mengenalpasti nilai pengalaman dalam pembelajaran. kita perlu memahami tentang cara terbaik bagaimana pelajar dewasa belajar. pelajar dewasa mempunyai kehendak dan keperluan yang istimewa sebagai pelajar. pensyarah perlu melakarkan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik yang dibincangkan. membimbing pelajar untuk mendapatkan pengetahuan secara tersendiri dan mengalakan pelajar tidak bergantung kepada fakta yang disediakan oleh fasilitator. Oleh itu. Pensyarah mestilah sentiasa melibatkan penyertaan aktif pelajar dalam proses pembelajaran dan bertindak sebagai fasilitator. • Pelajar dewasa telah mengumpulkan asas pengalaman hidup dan pengetahuan meliputi aktiviti berkaitan kerja. Mereka perlu bebas untuk mendorong diri mereka sendiri. Khususnya. Berbanding kanak-kanak dan remaja. Pensyarah sewajarnya membiarkan pelajar mengambil tanggungjawab bagi persembahan dan kepimpinan kumpulan. Akhirnya. • Pelajar dewasa merupakan individu yang berorientasikan matlamat. tanggungjawab keluarga dan pendidikan terdahulu. Untuk membantu pelajar berbuat demikian. pensyarah mestilah mendapatkan perspektif pelajar tentang topik-topik yang akan dipelajari dan memberi ruang untuk mereka melaksanakan projek yang berkaitan dengan minat mereka. mereka biasanya tahu apakah matlamat yang ingin dicapai. mereka menghargai program pendidikan yang disusun baik 68 . mereka perlu menunjukkan kepada pelajar bagaimana aktiviti pembelajaran akan membantu pelajar mencapai matlamat yang diharapkan. Pensyarah perlu mengaitkan pembelajaran dengan asas pengetahuan atau pengalaman tersebut. Malcolm Knowles (1980) telah mengenalpasti cirian pelajar dewasa seperti berikut: • Pelajar dewasa adalah bebas dan mempunyai hala tuju kendiri.

• • • dan mempunyai elemen yang jelas. Mereka mesti melihat apakah rasionalnya untuk mempelajari sesuatu perkara. Pelajar seharusnya dilayan sama rata dalam pengalaman dan pengetahuan serta dibenarkan menyuarakan pendapat secara bebas di dalam kelas. Pelajar dewasa adalah berorientasikan kerelevanan.1 menjelaskan kelima-lima andaian yang menjadi paksi model andragogi. masing-masing mempunyai hubungan terhadap kemampuan atau kebolehan pelajar serta kehendak dan keinginan untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pembelajaran haruslah bersesuaian dengan pekerjaan atau tanggungjawab lain yang memberi nilai kepada mereka. Andragogi Andragogi didefinisikan oleh Knowles (1980) sebagai seni dan sains yang membantu pelajar dewasa untuk belajar (the art and science of helping adults learn). Pelajar dewasa adalah praktikal iaitu mereka memberikan fokus kepada aspek pembelajaran yang paling berguna dalam pekerjaan. Pengelasan matlamat dan objektif kursus ini perlu disiapkan pada awal permulaan kursus. pelajar dewasa perlu ditunjukkan rasa hormat. pensyarah perlu mengenalpasti objektif bagi pelajar dewasa sebelum kursus bermula. Kehendak ini boleh dipenuhi dengan memberi peluang kepada pelajar memilih topik atau projek yang berkaitan dengan minat mereka. 69 . Oleh itu. Jadual 5. Ini bermakna. Tenaga pengajar perlu menunjukkan bagaimana kelas tersebut akan membantu pelajar mencapai matlamat. Pensyarah mestilah memperakui kekayaan pengalaman yang dimiliki oleh pelajar dewasa. Pensyarah harus memberitahu pelajar dengan jelas bagaimana pelajaran tersebut berguna dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Mereka tidak mungkin berminat dengan pengetahuan semata-mata. Seperti mana dengan pelajar dari kelompok lain. Model andragogi adalah berpandukan lima andaian. segala teori dan konsep mestilah mempunyai kaitan dengan kebiasaan pelajar.

Pelajar dewasa mempunyai keperluan psikologi yang mendalam untuk menjadi seorang yang mempunyai hala tuju kendiri. (Orientation to Mereka perlukan kemahiran untuk mengaplikasikan apa jua learning) pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi pada hari ini untuk hidup dengan lebih efektif pada hari esok. Pensyarah bertanggungjawab untuk menggalakkan dan membimbing perubahan ini.Jadual 5. Sewajarnya. perbincangan kes-kes penyelesaian masalah. pelajar menerapkan lebih banyak (Role of the Learner’s makna ke dalam pembelajaran yang mereka hasilkan daripada Experience) pengalaman berbanding dengan pengalaman yang diperolehi secara pasif. tetapi pada kadar yang berbeza bagi individu yang berbeza dan dalam dimensi kehidupan yang berlainan. teknik-teknik penting dalam pendidikan adalah melibatkan pengalaman-seperti eksperimen makmal. Pelajar berminat dengan aplikasi Perspective) pengetahuan yang segera (immediate application of knowledge). pelajar Peranan dewasa mengumpul sejumlah pengalaman yang boleh menjadi Pengalaman sumber yang kaya untuk pembelajaran—bagi diri sendiri dan Pelajar orang lain. seseorang akan berubah daripada (Concept of the bergantung kepada orang lain kepada meningkatkan hala tuju Learner) kendiri. Pendidikan mempunyai tanggungjawab untuk Learn) menghasilkan persekitaran kondusif dan menyediakan peralatan serta prosedur yang membantu pelajar memperolehi ”keperluan untuk tahu”. Aktiviti pembelajaran perlu jelas dengan kesesuaian keperluan pelajar dewasa. Kesediaan Pelajar dewasa mulai bersedia untuk belajar sesuatu pekara apabila untuk Belajar mereka mempunyai pengalaman dalam keperluan untuk belajar (Readiness to bagi membolehkan mereka berpuas hati dengan tugasan dan ujian hidup yang sebenar. Perspektif Masa Pembelajaran mestilah berkaitan dengan masalah sebenar dan (Time berorientasikan tugasan. pengalaman pembelajaran perlu disusun di sekitar kategori pembangunan kompetensi kerana orientasi pembelajaran mereka adalah berteraskan pencapaian. Orientasi Pelajar melihat pendidikan sebagai proses membina peningkatan Pembelajaran kecekapan untuk mencapai potensi keseluruhan dalam hidup. Sejajar dengan sifat manusia membesar dan membangun.1: Andaian-Andaian Andragogi Andaian-Andaian Andragogi Knowles (1980) Konsep Pelajar Semasa proses kematangan. pengalaman lapangan dan sebagainya. Program pembelajaran sepatutnya diatur berdasarkan aplikasi kehidupan sebenar dan disusun mengikut tahap kesediaan pelajar untuk belajar. 70 . Oleh itu. Tambahan pula. tetapi mereka mungkin bergantung kepada orang lain dalam situasi-situasi tertentu.

Kedua-dua model ini sangat berguna jika dilihat sebagai keterusan pembelajaran yang saling berhubung antara satu sama lain. Model pedagogi memberikan tanggungjawab yang penuh kepada guru untuk membuat keputusan tentang pembelajaran serta meletakkan pelajar dalam situasi yang memerlukan mereka mematuhi arahan guru. Model andragogi pula memfokuskan tentang aspek keseluruhan pelajar dewasa iaitu emosi. psikologi dan intelektual. sekolah menengah. pelajar memerlukan galakan dan bantuan daripada pensyarah. 71 .Andragogi vs Pedagogi Andragogi atau pendidikan pembelajaran dewasa adalah berbeza dari pedagogi iaitu seni dan sains dalam membantu mengajar kanak-kanak. biasanya model pedagogi akan mempengaruhi reka bentuk aktiviti-aktiviti yang dihasilkan kerana model pedagogi digunakan secara meluas dalam sistem pendidikan dan latihan di Malaysia sejak sekian lamanya. Pensyarah yang memiliki orientasi pedagogi yang kuat kebanyakannya risau tentang konten atau kandungan yang perlu ada dalam situasi pembelajaran. Ini berbeza dengan peranan tradisional di mana pensyarah adalah pakar dan hanya menyampaikan kandungan. Perkara asas bagi orientasi pedagogi ialah isi kandungan. Model Mana? Penggunaan mana-mana model pembelajaran membawa implikasi tertentu kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Kebanyakan kita mempunyai pengalaman dalam mengunakan model pedagogi kerana ia merupakan gaya pengajaran yang sering digunakan di kebanyakan sekolah rendah. Dari perspektif andragogi. pelajar dewasa digalakkan untuk lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri apabila berada di dalam persekitaran pembelajaran. Apabila kita memasuki profesion akademik dan diminta untuk merangka suatu rancangan mengajar. kolej dan institusi pendidikan lain. Pelajar belajar apabila mereka diberitahu apa yang mereka perlu pelajari supaya melepasi tahap gred yang seterusnya. Oleh itu. pengetahuan dan kemahiran. Untuk memudahkan proses ini. ia memberi penekanan yang lebih tinggi terhadap mengenalpasti keperluan dan cirian pelajar.

Dengan meletakkan kesemua andaian ini secara bersebelahan. urutan yang paling logik mempersembahkan unit-unit tersebut. melibatkan pelajar dalam membentuk perancangan pembelajaran. perbezaan dalam orientasi terhadap pelajar mudah untuk dibuat perbandingan. Jadual 5. Konsep Kendiri Pelajar Guru melihat pelajar sebagai personaliti Pelajar dewasa mempunyai konsep kendiri yang bergantung kepada guru. Jadual 5.bagaimana kandungan pembelajaran boleh diatur kepada unit-unit yang dapat dikendalikan. melibatkan pelajar dalam merancang pembelajaran mereka. maka yang ingin bertanggungjawab ke atas keputusan konsep kendiri pelajar akhirnya menjadi sendiri untuk kehidupan mereka sendiri. Proses andragogi terdiri daripada tujuh elemen: menetapkan iklim fizikal dan psikologi.2 menunjukkan rumusan andaian model andragogi berbanding model pedagogi. perkara asas bagi orientasi andragogi ialah proses. Sebaliknya. mereka yang dipelajari akan digunakan dalam akan menggunakan tenaga sepenuhnya kehidupan. dan melibatkan pelajar dalam menilai hasil pembelajaran mereka. melibatkan pelajar dalam mendiagnosis keperluan pembelajaran mereka. dan cara-cara yang paling cekap menyalurkan kandungan tersebut. melibatkan pelajar dalam merumus objektif pembelajaran mereka. untuk meneroka kepentingan pelajaran dan akibat yang mungkin berlaku jika tidak mempelajarinya. Apabila mereka tidak perlu tahu bagaimana perkara mengambil keputusan belajar sendiri. pelajar dewasa mempunyai “keperluan personality) psikologi” terhadap hala tuju kendiri dalam proses pembelajaran. membantu pelajar merancang pembelajaran mereka sendiri. Oleh personaliti bersandar (dependent itu.2: Andaian Model Andragogi berbanding Model Pedagogi Model Pedagogi Keperluan untuk Tahu Pelajar hanya perlu tahu bahawa mereka Pelajar dewasa perlu tahu mengapa mereka harus belajar apa yang guru ajar jika perlu belajar sesuatu sebelum berusaha mahu lulus dan diberi gred. Model Andragogi 72 . mereka untuk mempelajarinya.

1990. namun ganjaran dan teguran guru. Oleh itu. Motivasi Pelajar bermotivasi untuk belajar Walaupun pelajar dewasa memberi respon disebabkan motivasi luaran – gred.Peranan Pengalaman Pelajar Pengalaman pelajar tidak begitu Pelajar dewasa mempunyai pengalaman berperanan sebagai sumber pembelajaran yang lebih luas dan kualiti pengalaman yang yang bernilai kepada guru. sebenar. senarai bahan bacaan dan sebagainya. tugas atau menguruskan masalah dalam kehidupan seharian. mereka melihat kehidupan (life-centred). berorientasi tugasan pembelajaran sebagai memperolehi atau masalah dalam proses pembelajaran. 55-56) Pensyarah universiti perlu memberikan perhatian yang serius terhadap isu transisi sekolah-universiti. kandungan sesuatu subjek. 1990. kepada sebahagian motivasi luaran. terdapat teks. Pensyarah seharusnya memainkan peranan penting untuk memudahkan proses penyesuaian dimana teori andragogi dan pedagogi perlu digembeling bagi memberi masa pelajar beradaptasi dengan keperluan pendidikan pelajar dewasa. seperti kuliah. kemasukan pelajar dari sekolah ke universiti memerlukan masa penyesuaian. teknik penyampaian dewasa. pp. pp. dalaman. penulis buku berbeza berbanding remaja. dan pengeluar peralatan audio kepelbagaian dalam perbezaan individu visual. Orientasi untuk Pembelajaran Pelajar mempunyai orientasi berpusatkan Pelajar dewasa adalah individu yang berteraskan subjek untuk belajar.57-63) (Knowles. Dalam sistem pembelajaran di Malaysia. Maka. Oleh itu. Ini kerana pelajar sekolah telah didedahkan kepada pendekatan pedagogi sementara pendidikan di universiti menuntut pendekatan pembelajaran andragogi. tekanan ibu motivasi yang paling berkesan ialah tekanan bapa. 73 . (Knowles. adalah tulang belakang kepada metodologi pedagogi. Kesediaan untuk Belajar Guru memberitahu pelajar apa yang Pelajar dewasa bersedia untuk belajar semua perlu dipelajari dan pelajar bersedia perkara yang mereka perlu tahu dan berupaya mempelajarinya jika ingin lulus dan mengendalikannya dalam situasi kehidupan diberi gred. Pelajar dewasa bermotivasi untuk belajar pengalaman pembelajaran adalah sesuatu demi mengembangkan ilmu yang tersusun berpandukan kepada logik dilihat akan membantu mereka menjalankan kandungan subjek tersebut.

pelajar. Rogers mengingatkan tentang ancaman (caution to threats). 74 . Pada hakikatnya. sumber. Kedua-dua teori menekankan keutamaan aktif/pembelajaran berasaskan masaalah. Aplikasi sertamerta Berpusatkan Pelajar Komen dan Perbandingan Potensi semulajadi Keazaman Responsif kendiri Pembelajaran holistik Potensi semulajadi Pada dasarnya adalah sama. Jadual 5. Rogers dan Knowles sependapat. (1969: 157-163) dan Boyer (1982: 59-63). Rogers. andragogi dan pendidikan berpusatkan pelajar melihat pembangunan pembelajaran secara holistik sebagai pekara semulajadi dan amat penting dalam mencapai pembelajaran sepanjang hayat. sedangkan Rogers (1969) melihat bahawa tiada peluang yang berbeza untuk pelajar. pembelajaran dan guru/fasilitator (Jadual 5. Pembinaan tanggungjawab perananperanan sosial. Knowles lebih menekankan hubungan masa berbanding Rogers.3). andaian dan latihan pendidikan tradisional yang dahulunya berpusatkan guru (Roger 1969). Knowles (1980) menekankan tentang pengalaman pelajar. Kesediaan Perspektif Masa Potensi semulajadi Desakan perubahan kendiri. Untuk membantu memahami dua model ini.Andragogi & Pendidikan Berpusatkan Apakah perkaitan model andragogi dengan model pendidikan berpusatkan pelajar (student-centred education)? Pendidikan berpusatkan pelajar ialah keperluan untuk membetulkan semula semua matlamat. Perbezaan pembelajaran Aktif/praktikal Aktif/praktikal Responsif kendiri Aktif/Praktikal Orientatsi Berasaskan Pembelajaran masaalah Diadaptasi daripada Knowles (1978:110). teori Rogers (1969) dan Knowles (1970) diteliti dari aspek lima cirian asas penting dalam setiap proses pendidikan kandungan. Setiap satu berasaskan konsep seperti yang wujud dalam diri (self-actualisation).3: Perbezaan Andaian Andragogi dan Pendidikan Berpusatkan Pelajar Andragogi Konsep Kendiri Pengalaman Peningkatan pembelajaran kendiri Berdikari Pengalaman pelajar merupakan sumber yang kaya untuk pembelajaran.

Dalam proses pengajaran. pembelajaran dimudahkan apabila: 1) Pelajar menyertai proses pembelajaran dengan sempurna dan mengawal sifat serta arah tuju proses tersebut. Peranan Fasilitator dalam Pembelajaran Dewasa Apabila mengajar pelajar dewasa. Secara amnya. fasilitator yang efektif tidak hanya bertindak sebagai sumber rujukan tetapi lebih kepada seorang pemudahcara yang mempunyai kemahiran berkomuniksi dan dapat membantu pelajar menghuraikan persoalan dan kekeliruan dalam pembelajaran. Tambahan pula. Setiap fasilitator mestilah mahir dalam sesuatu subjek dan menunjukkan sokongan ikhlas serta responsif terhadap keperluan pelajar. mempunyai pengalaman terdahulu yang memadai untuk setiap pembelajaran yang signifikan berlaku. Ini kerana. Rogers dan Knowles menganggap pembelajaran holistik sebagai pembelajaran yang paling ideal. mereka mengutamakan kecekapan fasilitator yang pelbagai. kedua-duanya mempunyai persamaan dalam kebanyakan kategori. bukan sekadar membuat semua keputusan bagi pihak pelajar. Terdapat hanya satu perbezaan iaitu dari aspek konsep pengalaman dan hubungannya kepada pembelajaran.Berdasarkan perbandingan andragogi dan pendidikan berpusatkan pelajar. Pendidikan berpusatkan pelajar menggambarkan bahawa setiap pelajar. 75 . 2) Terutamanya berdasarkan kepada konfrontasi secara langsung dengan persoalan praktikal. sokongan kuat dan maklum balas berguna adalah penting kepada pelajar. Fasilitator juga memerlukan kemahiran interpersonal untuk membantu pelajar meneroka peranan mereka sebagai pelajar dewasa agar mereka dapat meningkatkan tanggungjawab terhadap pembelajaran. pelajar dewasa masih memerlukan bantuan untuk merancang. mengatur dan menilai pembelajaran mereka. sosial. peranan pensyarah berubah terutamanya daripada seorang pembekal maklumat dan penilai pembelajaran kepada seorang fasilitator pembelajaran. Justeru. personal dan isu penyelidikan. tanpa mengira umur.

Ini menunjukkan andragogi merangkumi pelbagai kaedah pembelajaran dewasa di mana guru merupakan fasilitator pembelajaran.4: Peranan Guru Andragogi Keadaan Pembelajaran • Pelajar berasa perlu untuk belajar Prinsip Pengajaran • • • Guru mendedahkan kepada para pelajar tentang kemungkinan kepuasan diri yang baru. Dalam usaha meningkatkan kefahaman tentang peranan pensyarah/ pengajar berasaskan model andragogi.4 menjelaskan bagaimana konsep dan teori model ini boleh dipraktikkan. 76 . Jadual 5. Jadual 5. Guru membantu setiap pelajar mendiagnosis jurang antara aspirasi dengan tahap kebolehan pelajar. Guru membantu pelajar mengenalpasti masalah-masalah yang mereka alami kerana jurang kelengkapan peribadi. 4) Penekanan pembelajaran adalah terhadap pembelajaran untuk belajar dan membina hala tuju kendiri pelajar.3) Penilaian kendiri merupakan kaedah utama dalam menilai perkembangan atau kejayaan.

pencahayaan dan dekorasi) dan aliran interaksi (sebaik-baiknya. Guru mendedahkan perasaan sendiri dan menyumbangkan sumbernya selaku pelajar bersama dalam semangat sama-sama belajar. subjek dan masyarakat. Guru melibatkan pelajar dalam proses formulasi bersama menyediakan objektif pembelajaran. Guru berusaha membina hubungan saling mempercayai dan membantu dikalangan pelajar dengan menggalakkan aktiviti-aktiviti kerjasama dan mengelakkan merangsang persaingan dan penilaian.• Persekitaran pembelajaran disifatkan sebagai keselesaan fizikal. dimana ia merangkumi keperluan pelajar. guru. • • Pelajar berkongsi tanggungjawab merancang dan menguruskan pengalaman pembelajaran dan seterusnya komited dengan tanggungjawab tersebut. • • • • Guru menyediakan keadaan fizikal yang selesa (seperti tempat duduk. • Pelajar menjadikan matlamat pengalaman pembelajaran sebagai matlamat mereka. kumpulan pengajaran-pembelajaran. tiada orang duduk di belakang orang lain). • 77 . pengudaraan. Guru membantu pelajar menguruskan diri sendiri (projek berkumpulan. bebas memberi idea dan persetujuan tentang perbezaan. institusi. ulangkaji sendiri dan sebagainya) untuk berkongsi tanggungjawab dalam proses penyelidikan. Guru menerima setiap pelajar sebagai seorang yang berharga serta menghormati perasaan dan idea pelajar. suhu. saling membantu. saling mempercayai dan menghormati.

Guru membantu pelajar membina dan menggunakan prosedur penilaian kendiri berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Guru melengkapkan penyampaiannya sendiri kepada tahap pengalaman pelajar tertentu. Guru melibatkan pelajar dalam membina kriteria dan kaedah yang bersesuaian bagi mengukur perkembangan objektif-objektif pembelajaran. Guru membantu pelajar menggunakan pengalaman mereka dalam pembelajaran baru dan ini membuatkan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berintegrasi. kaedah kes dan sebagainya. • • • Guru menolong pelajar mengeksploitasi pengalaman mereka sendiri sebagai satu sumber pembelajaran melalui penggunaan teknik perbincangan. • Pelajar mempunyai keinginan untuk mengembangkan matlamat mereka. kemahiran dan pengetahuan baru 4) Melibatkan pelajar dalam perancangan kaedah dan arah tuju kurikulum 5) Melibatkan penyertaan pelajar dalam mendiagnosis keperluan pembelajaran mereka 6) Menggalakkan penyertaan pelajar dalam merumuskan objektif pembelajaran mereka 78 . role play.• Proses pembelajaran adalah berkaitan dan menggunakan pengalaman pelajar. • • Cirian & Prinsip Fasilitator Efektif Berikut merupakan cirian dan panduan prinsip bagi fasilitator yang efektif apabila memudahcara proses pembelajaran. Fasilitator mestilah: 1) Mempunyai kefahaman tentang pelajar dewasa 2) Membina iklim fizikal dan psikologikal yang kondusif untuk belajar 3) Menyediakan penetapan kontekstual tentang penerokaan idea.

7) Menggalakkan pelajar mengenal pasti sumber dan memikirkan strategi untuk menggunakan sumber-sumber bagi mencapai objektif 8) Membantu pelajar menghasilkan perancangan pembelajaran mereka 9) Melibatkan pelajar dalam menilai pembelajaran mereka sendiri 10) Menyediakan satu forum refleksi kritikal Implimentasi prinsip ini memerlukan fasilitator mempunyai kemahiran teknik dalam kandungan subjek dan perancangan pengajaran serta kecekapan yang tinggi dalam kemahiran interpersonal dan hubungan kemanusiaan. bahagian seterusnya hanya menjelaskan dua daripada teori pembelajaran berkaitan pembelajaran dewasa iaitu pembelajaran kendiri dan pembelajaran berasaskan pengalaman. pembelajaran berasaskan projek (project based learning). pembelajaran reflektif (reflective learning) dan belajar bagaimana untuk belajar (learning to learn). Teori Pembelajaran Berkaitan Pembelajaran Dewasa Terdapat banyak teori yang sesuai digunakan untuk pembelajaran dewasa. mempunyai kaitan dengan teori-teori lain dalam pembelajaran dewasa. dan menilai 79 . mencari dan menggunakan sumber-sumber yang sesuai. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri memberi fokus kepada proses di mana pelajar dewasa bertanggungjawab ke atas pembelajaran mereka sendiri. pembelajaran berasaskan transformasi (transformational learning). Walau bagaimanapun. Proses ini membantu menyokong pelajar dewasa dalam menetapkan matlamat kendiri. pembelajaran berasaskan pengalaman (experiential learning). Antaranya ialah action learning. Dua teori yang dijelaskan ini merupakan teori yang paling releven dengan tren semasa pembelajaran dewasa dan dalam kebanyakan aspek. menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai.

Jadual 5. memanggil dua sumber. Pensyarah perlu bertindak sebagai perunding. menggunakannya. sumber rujukan dan penghasil bahan-bahan pembelajaran. orang yang pernah menggunakan program itu dan memeriksa kedai buku tempatan tentang panduan ”Belajar tentang Grafik”. Dalam pembelajaran kendiri. 80 .pencapaian mereka sendiri. Langkah 2 Anda mengenal pasti apa yang anda Anda mahu menjadi pembina mahu pelajari. sendiri. Fikirkannya dan nilailah boleh lakukan tanpa merujuk buku panduan. Jadual 5.5: Prosedur dalam Pengalaman Pembelajaran Kendiri Langkah Ciri-ciri Setiap Langkah Contoh Huraian Langkah 1 Anda akan sedar bahawa Anda membeli persisian grafik sesungguhnya terdapat perkara yang yang baru dan tidak teragak-agak anda perlu pelajari.5 menyediakan satu set prosedur yang berguna berkaitan pengalaman pembelajaran kendiri. software yang berteknologi tinggi dengan perisian baru atau hanya belajar bagaimana untuk meletakkan pra pakej kartun ke dalam laporan? Langkah 3 Anda mendiagnosis kemahiran atau Anda memuat turun program pengetahuan yang anda perlukan grafik. Langkah 4 Anda membina satu rancangan Anda membaca sepintas lalu penyelidikan dan satu senarai buku panduan. pelajar dan pensyarah berkongsi mengawal situasi pengajaran dan pembelajaran. bermain-main dengan untuk memperolehi apa yang anda menu dan lihat apa yang anda hajati.

anda cuba menggunakan program tersebut dengan serius. Pembelajaran kendiri merupakan pilihan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. Sebaliknya. Kerap kali. Apabila anda buntu. anda memanggil orang lain untuk minta bantuan. Pensyarah perlu mempertimbangkan pelbagai alternatif apabila memperkenalkan pembelajaran terarah kendiri kepada pelajar yang telah biasa dengan amalan tradisional iaitu pendekatan pedagogi. cuba menggunakan program. masalah timbul apabila gaya pengajaran tidak sesuai dengan tahap kendiri pelajar. pelajar yang berdikari akan kecewa kerana terlalu dikawal oleh situasi pembelajaran. mereka takut dengan situasi pembelajaran kendiri. 81 . Langkah 7 Anda mendiagnosis semula Ulang semula proses di atas. pembelajaran Anda mula membaca buku panduan. dan meletakkan sebahagian grafik ke dalam laporan lama. Model yang disediakan oleh Grow (1991) berguna untuk membimbing pensyarah dalam mencipta kesesuaian di antara tahap kesediaan pelajar dengan gaya pengajaran. Empat peringkat pembelajaran dalam jadual 5. pendekatan pengajaran yang lebih sesuai ialah untuk menilai tahap kendiri semasa (level of self-directedness) pelajar.Langkah 5 Anda mulakan proaktif. keperluan pembelajaran anda. Oleh itu. Kita perlu ingat bahawa pelajar mempunyai pelbagai kebolehan dalam memberi respon kepada pengajaran yang memerlukan mereka menjadi pelajar yang berdikari. Langkah 6 Anda menilai sama ada anda berjaya Semasa anda menyiapkan laporan. Kebanyakan pelajar kita bergantung kepada guru terutamanya apabila mereka kurang kemahiran belajar dan tidak berpengalaman dengan sesuatu perkara dan dalam erti kata sebenar.6 menyediakan kerangka kerja dimana pensyarah perlu menyesuaikan gaya pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar. mencapai objektif.

bukan hanya memikirkan tentang perkara tersebut. Apabila pembelajaran dimudahkan dengan pengalaman atau pelaksanaan.6: Model Peringkat Pembelajaran kendiri Peringkat Pelajar Peringkat Bergantung 1 kepada guru Guru Guru Contoh Mengajar dengan memberi maklum balas yang cepat. Pembelajaran berasaskan pengalaman melibatkan pelajar secara terus dengan perkara-perkara yang dikaji. Peluang untuk mencipta pengalaman memerlukan pelajar reflek secara kritikal tentang kepercayaan dan andaian terdahulu. belajar melalui pemerhatian tersebut serta berinteraksi dengan persekitaran yang menghasilkan fenomena berkaitan. Perbincangan dipermudahkan oleh guru yang menyertainya. Peringkat Berminat 2 Pendorong. Contoh: seminar. ia memberi peluang kepada pelajar untuk menambah pengalaman. pembimbing Peringkat Melibatkan 3 diri Fasilitator Peringkat Kendiri 4 Perunding Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Pembelajaran berasaskan pengalaman adalah pembelajaran melalui refleksi berasaskan tindakan. projek berkumpulan. Menetapkan matlamat dan strategi pembelajaran. Kita boleh mendengar dan membaca tetapi apa yang kita pelajari tidak bermakna sehingga ia diamal atau menjadi pengalaman. pelajar meneroka dan membuat ujikaji sambil mengumpul pengetahuan baru. Disertasi. Contoh pembelajaran berasaskan pengalaman adalah pergi ke lapangan dan melakukan cerapan sendiri sesuatu fenomena. Membatasi kekurangan dan halangan.Jadual 5. Jadi. bukan dengan mendengar atau membaca dari pengalaman 82 . Memberi ilham di dalam kuliah berpandukan perbincangan. tugasan individu atau kumpulan ulangkaji yang dikendalikan sendiri oleh pelajar. Pembelajaran berasaskan pengalaman memfokuskan proses pembelajaran pelajar.

Kebanyakan pengajaran yang efektif dihasilkan berasaskan kaedah berkaitan teori pembelajaran dewasa.7 menunjukkan kaedah dan strategi komprehensif yang boleh digunakan untuk mengajar pelajar dewasa. pembelajaran berasaskan pengalaman adalah pengalaman pelajar itu sendiri dan bukan orang lain. Dalam usaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun tiada satu cara yang terbaik untuk mengajar pelajar dewasa. • Menggunakan pengalaman dan refleksi pelajar sendiri tentang pengalaman tersebut melebihi pengajaran kuliah sebagai pendekatan pertama untuk belajar. Secara ringkasnya. membuat refleksi dan mengulas. Pensyarah perlu mengubahsuai strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan cirian pelajar dewasa. pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman: • Merupakan proses kitaran yang melibatkan penetapan matlamat. 83 .orang lain. berfikir. Pensyarah perlu fleksibel dalam pengajaran. Kaedah & Strategi Mengajar Pelajar Dewasa Kebanyakan tenaga pengajar bagi pelajar dewasa berdepan dengan tugas yang kompleks dalam membentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sedikit atau tiada langsung latihan untuk mengajar. emosi dan aspek fizikal pelajar. Perlu diingatkan bahawa ciri penting dalam model andragogi adalah fleksibiliti. Pembelajaran berasaskan pengalaman membenarkan transformasi kemahiran dan pengetahuan. Kegagalan untuk memahami bagaimana pelajar dewasa belajar akan memberikan pengaruh negatif terhadap pembelajaran pelajar. menguji dan membuat keputusan dan tindakan akhir yang diikuti dengan memerhati. • Berkesan ke atas kognitif. Jadual 5. namun terdapat beberapa kaedah dan strategi yang kukuh serta berkesan. pensyarah mestilah responsif kepada kebolehan dan kecenderungan pelajar. • Melibatkan sesuatu tindakan dan penerokaan yang memberi makna kepada pelajar. Dalam erti kata lain.

bahan lain. Kerap menggunakan bantuan visual untuk menambah perubahan dan kejelasan. Menyediakan garis panduan yang Kaedah yang berkesan lengkap dengan isi-isi penting. 84 . Buat perubahan dengan kerap dalam persekitaran pengajaranpembelajaran. Terangkan sesuatu yang biasa sebelum beralih kepada yang luar biasa. Bincangkan perkara berkenaan secara tertib. Mulakan dengan gambaran keseluruhan.Jadual 5. Daripada ringkas kepada kompleks. masa yang singkat. menyediakan maklumat Mengatur dan menyusun bahantidak ada dalam bahan bahan berkaitan dalam satu turutan bercetak atau bahanyang logik untuk pelajar.7: Kaedah. Tujuan dan Cadangan Strategi Pengajaran Kaedah Syarahan/ penyampaian Tujuan Cadangan Strategi Untuk menyediakan Membangunkan minat pelajar melalui banyak maklumat perkara yang boleh untuk menarik (pengetahuan) dalam perhatian. Tunjukkan semangat.

Sediakan sumber perseorangan itu dengan : Topik perbincangan (hubungan objektif yang jelas) Tempoh sesi Pengetahuan dan pengalaman utama pelajar berkenaan tajuk Perkara-perkara khusus Jumlah dan latar belakang pelajar Menentukan keperluan kelengkapan sumber perseorangan tersebut. Memastikan fasilitator memberi komen bagi setiap persembahan. masalah atau perkara. Pilih ahli panel daripada pelbagai latar belakang dan pengalaman. 85 . masalah atau topik tertentu daripada panel pakar. Selepas persembahan. masalah atau topik yang akan dibincangkan dan berkongsi pendapat dengan ahli panel simposium. biarkan ahli panel menyertai perbincangan panel dengan bertanya antara satu sama lain atau respon kepada soalan-soalan penonton/rakan lain.Sumber perseorangan (pakar sesuatu bidang) Untuk menyediakan pengetahuan dan pengalaman daripada orang yang mahir dalam sesuatu topik. Memberi keutamaan kepada pelajar berkaitan sumber pencapaian. Mentafsirkan dengan jelas tentang isu. Memastikan setiap ahli panel bersedia meringkaskan penyampaian isu. Merancang perbincangan lanjutan semasa sesi selanjutnya. Menggalakkan pelajar bertanya. Mengenalpasti kehendak atau permintaan pelajar. Pilih empat hingga enam ahli panel. Simposium Untuk menyediakan pelbagai sudut pandangan terhadap isu.

Sediakan senarai soalan utama yang akan merangsang pemikiran dan perbincangan. Arahan berasaskan bantuan komputer Untuk memberi peluang kepada pelajar dewasa belajar mengikut kemampuan sendiri. Menyediakan persekitaran pembelajaran di mana pelajar boleh belajar tanpa gangguan. gambaran dan rasa). Perbincangan Untuk memberi peluang kumpulan kepada pelajar berfikir secara membina. isu atau masalah kepada ahli panel lain dan penonton (pelajar). Lantik ketua panel. Mentafsirkan dengan jelas isu atau masalah yang dibincangkan. Menayangkan program perisian (tutorial) dengan meluas. Bimbing pelajar memilih topik untuk dibincangkan. Pilih program perisian yang menyediakan pembelajaran aktif (interaksi). Sentiasa ingat untuk menyesuaikan persekitaran pembelajaran dengan penonton (pelajar). Pastikan perbincangan berlangsung dalam tempoh masa yang ditetapkan. Pilih program perisian yang menyediakan maklum balas segera. Menetapkan keadaan di mana pelajar mempunyai peluang yang sama rata untuk menyertai perbincangan.Perbincangan Untuk menyediakan panel peluang kepada pakar atau sekumpulan pelajar untuk memberikan pandangan yang berbeza terhadap suatu topik. Atur persekitaran pembelajaran yang menggalakkan perbincangan. Perbincangan panel seharusnya sejajar dengan pemikiran pelajar. Pilih program perisian yang mempunyai pelbagai bentuk pembelajaran (pendengaran. Pilih (dikalangan pelajar) untuk menjadi ahli panel. Menyediakan teknologi komputer terkini. membuat keputusan dan/atau meningkatkan hubungan kemanusiaan. 86 .

Kaedah terbaik untuk menggembargemburkan kontroversi dan debat isu yang mana rumusan tepat tidak wujud. Mengatur persekitaran pembelajaran untuk menggalakkan perbincangan. Kemukakan kes dengan 3 atau 4 persoalan yang akan menggerakkan perbincangan. 87 .Kajian kes Untuk menyediakan sejumlah masalah atau situasi sebenar yang dialami oleh individu atau kumpulan. Bersedia dengan soalan asas untuk merangsang pemikiran dan perbincangan. Membimbing perbincangan ke arah hasil yang diingini. Mewujudkan keadaan yang memberi peluang sama rata kepada pelajar untuk menyertai perbincangan.

atau kaedah pengajaran untuk melibatkan pelajar dalam menyelesaikan masalah. Biarkan pelajar menggunakan pelbagai sumber untuk mengumpul maklumat. Pilih penyelesaian tentatif dan/ atau alternatif. main peranan. Menilai keputusan dan tentukan tindakan yang diperlukan. Cuba menyelesaikan masalah. Mengumpul maklumat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadikan penyelesaian masalah sebagai pembelajaran aktif yang memerlukan pelajar mengkaji topik tersebut. aplikasi dan penilaian maklumat. Berikut adalah prosedur dalam menyelesaikan masalah: Merumus dan mentafsir masalah. Pilih masalah yang relevan kepada kehidupan pelajar. Biarkan pelajar merumuskan apa yang dipelajari daripada proses penyelesaian masalah. Mengenal pasti faktor-faktor yang relevan berkaitan masalah. Gunakan kajian kes. Kaedah pengajaran yang berkesan menggalakkan pelajar untuk menyelidik. 88 .Penyelesaian masalah Untuk memberi peluang kepada pelajar menyelesaikan masalah melalui pengumpulan. berfikir dan mengkritik tentang sesuatu topik. Biarkan pelajar mendapatkan maklumat.

mendapatkan Brainstorming Untuk idea-idea kreatif atau untuk mengenal pasti kemungkinan kepada penyelesaian masalah. Kritikan tidak dibenarkan. Menganalisis dan merumus main peranan untuk mengaitkannya dengan objektif. Menitik beratkan kuantiti idea adalah dituntut. Mulakan sesi brainstorming dengan tajuk atau masalah khusus. Mengembangkan idea orang lain adalah digalakkan. lebih banyak idea. Penilaian pendapat dan idea tidak dibenarkan. Menyediakan penyertaan pelajar dalam main peranan serta menyediakan situasi dan skrip jika diperlukan. Menerangkan peraturan-peraturan sesi brainstorming: Semua pendapat dan idea yang berkaitan dengan topik dialualukan. Memastikan kumpulan sentiasa fokus kepada topik dan masalah. Membentuk main peranan untuk mencapai objektif yang ditentukan. lebih baik. 89 . Menentukan objektif yang ingin dicapai.Role Play Untuk memberi peluang kepada pelajar mengalami masalah hubungan kemanusiaan yang biasa terjadi dalam persekitaran yang terjamin. Membenarkan pelajar untuk meluahkan pendapat dan idea tanpa dihakimi oleh pelajar lain.

Menerangkan faktor istimewa di tempat lawatan. Menentukan objektif yang tepat untuk dicapai. Penutup Matlamat keseluruhan bab ini ialah untuk menyediakan maklumat praktikal dalam konteks teori untuk pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran dewasa. Lawatan/ rombongan Untuk memberi peluang kepada pelajar untuk meneliti latihan dan permasalahan atau untuk menghubungkan pelajar dengan orang atau perkara lain. Pilih tempat yang sesuai. Menghimpunkan semua kelengkapan dan bekalan serta mengulanginya sebelum melakukan demonstrasi sebenar. Hampir keseluruhan pendidik dewasa mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam bidang masing-masing dan sangat cenderung untuk membantu pelajar untuk belajar. Menarik minat pelajar dengan melibatkan mereka dalam demonstrasi (persembahan). tetapi 90 . Merancang lawatan seterusnya dan membuat kesimpulan. Banyak kali menyebut isi-isi penting. Merancang pengangkutan (termasuklah peta jika diperlukan). Melengkapkan masa untuk pelajar mengaplikasi dan melatih kemahiran yang baru diperolehi.Demonstrasi Untuk membentuk prosedur langkah demi langkah yang betul yang diperlukan apabila melaksanakan tugas. Menggariskan langkah-langkah (prosedur) menggunakan beberapa gambaran. Jadikan demonstrasi yang ringkas – cuba jangan terlalu banyak mengajar dalam satu demonstrasi. Periksa untuk mendapatkan penjelasan dengan bertanyakan soalan dan perhatikan tanda-tanda kekeliruan pada pelajar.

M. Grow. Knowles. 41/3. Edisi ketiga. Teaching Learners to be Self-Directed: A Stage Approach. 125-149. Houston. 91 . C. The Adult Learner: A Weglected Species. Adult Education Quarterly. Merrill Publishing Co. 1991. 300-316. Columbus: Charles E. sesungguhnya merupakan pengalaman yang mencabar. Knowles. Kefahaman mengenai pembelajaran dewasa dapat meningkatkan dan memandu mereka yang terlibat dalam kerjaya sebagai pensyarah. New York: Cambridge Knowles. Adult Leadership. pemahaman asas mengenai cirian pembelajaran dewasa. 1969. The Modern Practice of Adult Education.mereka memerlukan pembangunan kesedaran mengenai pembelajaran dewasa dan bagaimana untuk mengajar golongan dewasa. Freedom to Learn. M. Kansas City. Issues in Adult Learning Psychology. Rujukan Boyer. 1970. Andragogy in Debate. G. 22. keupayaan untuk belajar dan harapan mereka dapat membantu pensyarah untuk memudahkan cara pelajar melibatkan diri dan bertanggungjawab dalam proses pembelajaran. 1980. Gulf. 1990. Manuskrip University of Missouri. 1982. Rogers.L. M. Mengajar. Oleh itu. D. Kesedaran mengenai andragogi dan proses pemudahcara dapat membangun pendekatan ketelitian dan termaklum untuk mengajar pelajar dewasa. menarik dan memberikan ganjaran yang tinggi.

P. Learning to Teach in Higher Education. The Adult Learner at Work. S. 1999. UiTM. Learning How to Learn: Applied Theory for Adults. Hazadiah Mohamad Dahan & Faizah Abd. R. 2006. Inc. Dlm Hazadiah Mohamad Dahan & Faizah Abd. 1990.M. Shah Alam: UPENA. 2006. Majid (Editor). S. 159-196. Working with Adult Learners. P. Brookfield. R. Ramsden. Merriam. 1992. Majid (Editor) (2006). The Skillful Teacher. & Caffarella. Adult Learners Self-Directed Readiness and Implication for Teaching in Higher Education. New South Wales. 2000. 1996. Toronto: Wall & Emerson. Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide. UiTM. Scaffolding Adult Education: Naratives of Malaysian Practitioners. R. Australia: Business and Professional Publishing. Shah Alam: UPENA. 92 .Bacaan Tambahan Cranton. London: Routledge. 1993. San Fransisco: Jossey Bass. Buckingham: Open University Press.S. San Fransisco: Jossey Bass Burns. Norzaini Azman.B. Smith. Scaffolding Adult Education: Naratives of Malaysian Practitioners.D.

Sesetengah pendidik mendakwa bahawa menggunakan penilaian kumpulan dapat menggalakkan proses 93 . Bagaimanapun. pembelajaran kolaboratif dan koperatif dipercayai dapat meningkatkan pemahaman isi kandungan yang dipelajari dan meningkatkan pencapaian. estim kendiri dan motivasi pelajar. mempelajari bagaimana menyelesaikan konflik dalam kumpulan dan meningkatkan kemahiran bekerja sebagai satu pasukan. Dalam persekitaran pembelajaran sekarang. Jelaslah bahawa penggunaan pendekatan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif dapat menyediakan platform yang sangat penting bagi membantu pelajar memperoleh sebahagian daripada kemahiran generik yang diinginkan dalam persekitaran kerja yang bakal dihadapi kelak. pembelajaran kolaboratif dan koperatif boleh dilakukan secara tradisional mahupun berbantukan komputer. Bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa setiap ahli kumpulan sama-sama melakukan tugasan yang diberikan dan yang lebih penting ialah setakat mana setiap ahli kumpulan sama-sama membina makna daripada proses pembelajaran yang dilalui. pengertian kolaboratif dan koperatif sering disalah ertikan. belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran mereka sendiri. Ramai pendidik menyangka memberikan tugasan secara berkumpulan bermakna mereka mengamalkan pendekatan pembelajaran kolaboratif atau koperatif. pembelajaran kolaboratif dan koperatif merupakan satu proses pembelajaran secara berkumpulan di mana pelajar saling membantu dan bergantung antara satu sama lain untuk mencapai objektif yang telah ditentukan.BAB 6 Pembelajaran Kolaboratif dan Koperatif Saemah Rahman Pengenalan Secara umum. Secara dasarnya. Pendekatan ini juga dapat membantu pelajar menjadi aktif dan terlibat dalam proses membina makna.

Beberapa isu tersebut perlu dinilai semula untuk memastikan pelaksanaan pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan memenuhi tujuan yang ingin dicapai. pensyarah masih mengawal perjalanan proses pembelajaran melalui aktiviti yang telah distrukturkan. Dalam pembelajaran kolaboratif. ahli-ahli kumpulan yang menentukan dan mengenalpasti sumber yang diperlukan dan membuat pembahagian tugas antara ahli kumpulan untuk mencapai objektif yang telah ditentukan. setiap ahli kumpulan juga mempunyai akauntabiliti individu ke atas hasil dan proses pembelajaran yang dilalui. 94 . Hasil kerja dan proses pembelajaran biasanya ditaksir menggunakan kedua-dua cara iaitu penaksiran secara kumpulan dan penaksiran secara individu. Antara contoh pembelajaran kolaboratif ialah bila mana sekumpulan pelajar membincangkan apa yang diajar dalam sesuatu kuliah atau sekumpulan pelajar daripada institusi yang berbeza atau terpisah secara geografi berbincang melalui internet untuk melengkapkan satu tugasan yang dikongsi bersama. Dalam pembelajaran koperatif.kerjasama sesama ahli. pelajar bekerja bersama-sama dalam kumpulan kecil bardasarkan aktiviti yang telah distrukturkan. Satu ciri penting pembelajaran koperatif ialah ia berlaku secara bersemuka dan pelajar belajar sebagai satu pasukan dalam aktiviti yang telah distrukturkan. Ini bermakna. Dengan lain perkataan. Bab ini membincangkan tentang konsep pembelajaran kolaboratif dan koperatif. ciri-ciri pendekatan kolaboratif dan koperatif serta aplikasi pendekatan pembelajaran kolaboratif dan koperatif dalam proses pengajaran-pembelajaran Konsep Pembelajaran Kolaboratif & Koperatif Pembelajaran kolaboratif merujuk kepada kaedah pengajaran pembelajaran di mana pelajar bekerja secara berkumpulan untuk menyelesaikan atau meneroka satu persoalan yang diajukan atau untuk mencipta satu projek yang bermakna. Sesetengahnya pula mendakwa mereka juga menggunakan penilaian rakan sebaya untuk menilai keterlibatan setiap ahli kumpulan dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Pembelajaran koperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran kolaboratif. Dengan lain perkataan. kumpulan yang dibentuk mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan tugasan yang diberi.

persoalan penting yang perlu difikirkan dalam pelaksanaan pendekatan ini ialah bagaimanakah kita dapat memastikan pelajar memperoleh manfaat yang diharapkan daripada proses pembelajaran yang dilalui. Berada dekat secara fizikal. 95 . Satu ciri penting dalam pembelajaran koperatif ialah pelajar belajar saling tolong menolong sesama ahli kumpulan dan pada masa yang sama belajar bertanggungjawab ke atas proses dan hasil pembelajaran mereka sendiri. pelajar akan belajar membina dan berkongsi matlamat yang sama. menyumbang kepada proses pemahaman masalah dan penyelesaian yang ingin dicapai serta belajar mempertimbangkan sumbangan ahli lain dalam proses penyelesaian masalah tersebut.Prinsip & Ciri Pembelajaran Kolaboratif & Koperatif Pendekatan pembelajaran kolaboratif dan koperatif adalah berasaskan kepada prinsip-prinsip yang berikut: i. Interaksi sama ada secara verbal atau bertulis dengan orang lain akan menyumbang kepada kefahaman yang lebih mendalam. setiap kumpulan mestilah mempunyai ciri-ciri yang berikut: i. Untuk menghasilkan pembelajaran koperatif. Saling pergantungan yang positif: Kejayaan sesuatu kumpulan dikuatkan melalui hubungan matlamat. membantu atau berkongsi bahan merupakan sebahagian daripada aspek penting dalam pembelajaran koperatif namun untuk menjayakan pembelajaran secara koperatif. Justeru. Bagaimanapun. Sebagai ahli kumpulan. Pembelajaran koperatif tidak berlaku dengan meletakkan pelajar duduk bersebelahan. Memberikan tugasan kepada sekumpulan pelajar tanpa penstrukturan mungkin menyebabkan hanya sebahagian pelajar melakukan tugasan dan yang lain hanya meletakkan nama mereka sahaja. perlu diambil perhatian bahawa terdapat perbezaan antara meletakkan pelajar dalam kumpulan dengan menstrukturkan kerjasama antara pelajar. bersama-sama berbincang. Bekerja bersama dengan orang lain akan menghasilkan kefahaman yang lebih mendalam berbanding jika seseorang pelajar itu bekerja secara bersendirian ii. ia memerlukan lebih dari itu.

bahan atau ganjaran yang dikongsi bersama. Interaksi serentak: Perlu pastikan lebih daripada seorang pelajar yang terlibat secara aktif dalam satusatu masa. Akauntabiliti individu: Objektif pembelajaran koperatif ialah supaya pada akhirnya setiap individu boleh memperolehi apa yang dipelajari secara individu. Antara contoh pensturkturan bagi saling pergantungan ialah: a) ahli perlu setuju dengan satu jawapan. mengagihkan peranan. iii. Kemahiran kerja berpasukan: Antara faktor penting yang menyumbang kepada kejayaan pembelajaran koperatif ialah kemahiran kerja berpasukan. Penglibatan yang samarata: Struktur tugasan yang memerlukan penglibatan setiap ahli dan terdapat mekanisma untuk memastikan penglibatan yang sama rata. langkah yang memerlukan input dari setiap ahli atau prosedur mengikut giliran. Pelajar harus mempercayai bahawa mereka saling bergantung antara satu sama lain dan mereka tidak akan berjaya kecuali semua ahli kumpulan sama-sama berjaya. pelajar bekerja berpasangan. kepimpinan.ii. Contohnya. Pelajar mesti mempunyai dan menggunakan kemahiran komunikasi. Untuk mencapai tujuan ini. Contohnya. perlu dipastikan supaya pada setiap proses supaya setiap ahli menyumbang kepada proses pembelajaran yang berlaku melalui prestasi individu (misalnya melalui memanggil individu dalam kumpulan secara rawak untuk menjawab soalan atau meminta tugasan individu sebagai sebahagian daripada tugasan kumpulan). iv. v. atau minta setiap individu menulis secara individu dahulu sebelum berbincang dalam kumpulan dapat memastikan berlakunya interaksi secara serentak. membuat keputusan. 96 . b) memastikan mana-mana ahli boleh mewakili kumpulan c) kepelbagaian peranan ahli dan perkongsian ganjaran atau bahan.

Kebanyakan pengkaji dalam bidang ini masih berselisih pendapat tentang sama ada perlu membentuk kumpulan berdasarkan kebolehan atau mencampurkan 97 . Cadangan untuk mempertingkatkan keberkesanan pendekatan kolaboratif/koperatif termasuklah: i. Memastikan objektif yang hendak dicapai dibincangkan dengan jelas ii. Mereka perlu mengenal pasti tingkah laku mana yang membantu dan sebaliknya dan membuat keputusan untuk langkah selanjutnya. Bantu pelajar membuat refleksi ke atas kemajuan mereka dari semasa ke semasa v.membina kepercayaan sesama ahli dan pengurusan konflik. Selesaikan konflik yang timbul dengan segera iii. Pemprosesan yang dilakukan dalam kumpulan membolehkan ahli kumpulan belajar kemahiran kolaboratif dan memastikan setiap ahli mendapat maklum balas tentang penglibatan mereka. Kesemua aspek ini sangat penting untuk memastikan pembelajaran koperatif benar-benar berlaku. Kemahiran-kemahiran ini perlu diajar secara langsung sama seperti mata pelajaran akademik yang lain. Perdebatan masih berlaku mengenai perkara ini. Beri harapan supaya setiap kumpulan menghasilkan kerja yang terbaik Pembentukan & Saiz Kumpulan Satu aspek penting dalam pendekatan pembelajaran kolaboratif dan koperatif ialah mengenai bagaimana kumpulan dibentuk dan saiz yang ideal bagi pembentukan sesuatu kumpulan yang efektif. Sediakan rubrik di peringkat permulaan untuk memandu proses pembelajaran dan penilaian hasil kerja kumpualan iv. Disamping itu sangat penting juga agar kumpulan dibimbing membincangkan kemajuan mereka. Ahli kumpulan juga perlu dibimbing supaya menggunakan kemahiran antara perseorangan dalam kumpulan kecil yang diperlukan untuk bekerja bersama sebagai satu pasukan dan juga sentiasa memantau keberkesanan mereka bekerja secara berkumpulan.

Kadangkadang pembentukan kumpulan dilakukan berdasarkan minat dan kekuatan pelajar dan kadang-kadang mereka dicampurkan supaya mereka dapat belajar bekerja dengan jenis individu yang berbeza. Sesetengah pengkaji pula mendakwa bahawa kebanyakan pendidik lebih suka kumpulan dalam bentuk berpasangan dan saiz kumpulan kecil antara tiga atau empat ahli. Mereka belajar bagaimana berkomunikasi dengan rakan ketika bekerja bersama-sama di dalam kumpulan 98 . Justeru kita boleh membuat pilihan berdasarkan objektif yang ingin dicapai. mereka mempunyai banyak peluang untuk membuat refleksi tentang pelbagai respon yang timbul. Proses ini dapat membantu pelajar memahami pelbagai sudut pandangan yang mungkin wujud. Faedah Pembelajaran Kolaboratif & Koperatif Antara faedah persekitaran pembelajaran kolaboratif dan koperatif yang dapat diperhatikan ialah: 1. kebanyakan pengkaji bersetuju dengan pembentukan kumpulan pelbagai kebolehan. Bagaimanapun. Perselisihan pendapat juga berlaku mengenai saiz kumpulan yang ideal. Sesetengah pengkaji pula mencadangkan supaya perbincangan dilakukan dengan pelajar mengenai bilangan kumpulan dan apa yang diharapkan berlaku di dalam kumpulan yang dibentuk. Mereka juga berpeluang menambah perbincangan dengan pelbagai isu dari perspektif yang berbeza yang mungkin lebih lengkap dan komprehensif. Sesetengah pengkaji mendakwa bahawa pelajar yang pintar akan terganggu pencapaian mereka jika dicampurkan dengan pelajar lemah. 2. Slavin (1995) mendakwa bahawa bilangan dua atau tiga ahli dalam satu kumpulan dapat meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi berbanding kumpulan dengan empat atau lebih ahli. pelajar dapat belajar bekerja dengan pelbagai jenis individu. Dalam kumpulan pelbagai kebolehan.pelajar pelbagai kebolehan supaya pelajar yang kuat dapat membantu yang lemah dan pada masa yang sama belajar dengan lebih baik melalui proses membantu tersebut. Pelajar dapat meningkatkan perkembangan interpersonal mereka. Ketika berinteraksi dalam kumpulan.

Persekitaran pembelajaran kolaboratif berbantukan komputer merupakan salah satu contoh pembelajaran kolaboratif yang dapat dilakukan. Dalam persekitaran pembelajaran ini. ahli-ahli kumpulan boleh saling berhubung tanpa mengira di mana mereka berada dan boleh memberi respon bila mereka mempunyai waktu yang sesuai. teknologi yang ada menambahkan dimensi baru kepada konsep pembelajaran kolaboratif dan koperatif. Maklum balas sebegini jarang berlaku dalam kumpulan besar atau dalam kaedah kuliah di mana hanya satu atau dua pelajar boleh bertukar-tukar fikiran sementara yang lain hanya mendengar. Mereka juga akan lebih cenderung mengambil tanggungjawab belajar dan berfikir secara kritis tentang isu yang dibincangkan ketika bekerja sebagai satu pasukan. 4.3. Pelajar mempunyai lebih banyak peluang untuk mendapatkan maklum balas secara individu kerana berlakunya banyak pertukaran pendapat ketika mereka memberi idea dan maklumbalas kepada idea orang lain. Dalam persekitaran pembelajaran hari ini. Ahli-ahli kumpulan juga boleh bekerja bersama-sama mencipta laman web atau mencari dan berkongsi data yang diperolehi melalui internet. Dengan kemunculan internet. Pelajar mempunyai peluang memberi sumbangan dalam kumpulan kecil. Aplikasi Pembelajaran Kolaboratif dalam PengajaranPembelajaran Pendekatan kolaboratif bersifat fleksibel tetapi antara ciri penting ialah pembinaan kumpulan yang bertanggungjawab mengawal proses pembelajaran mereka dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Dengan penggunaan email misalnya. proses kolaborasi boleh berlaku tanpa mengira masa dan tempat. Terdapat juga perisian yang membolehkan pelajar daripada setting tempat yang berbeza untuk bekerja bersama-sama secara serentak atau sekumpulan pelajar boleh bekerja secara kolaboratif dalam membina sesuatu projek misalnya projek “desktop publishing”. bilangan ahli boleh melebihi bilangan ahli kumpulan secara bersemuka namun bilangan maksima tertakluk 99 .

Pelajar menulis analisis kendiri tentang peranan yang dimainkannya dalam perbincangan yang dijalankan. Kombinasi penggunaan pendekatan ini boleh menyediakan satu struktur yang pelbagai kepada pelajar. ii) peringkat ketidakseimbangan kognitif dan pemikiran peringkat tinggi. iv. Fasa-fasa tersebut boleh dijelaskan dalam bentuk langkah-langkah berikut:i.sejauhmana pemantauan dapat dilakukan supaya setiap ahli benar-benar terlibat secara aktif dalam proses pembinaan makna yang dijalankan. Pelajar membuat rumusan berdasarkan kandungan perbincangan. Teknik kumpulan formal boleh digunakan untuk mengajar isi kandungan tertentu atau kemahiran penyelesaian masalah manakala teknik kumpulan informal boleh digunakan untuk memastikan proses kognitif yang aktif berlaku semasa kaedah kuliah dijalankan. 100 . iii. mencadangkan model refleksi kendiri empat fasa yang boleh disesuaikan dengan pembelajaran kolaboratif berbantukan komputer iaitu: i) peringkat pra pembinaan. Fasa-fasa pembelajaran ini boleh digunakan dalam model-model pembelajaran yang menggunakan kaedah forum atau perbincangan atas talian dan boleh diaplikasikan dalam kaedah pembelajaran berasaskan masalah/kes atau projek mahupun pembelajaran inkuiri atau penemuan. Pelajar menyediakan jawapan kepada tugasan yang diberikan secara individu dan diposkan ke dalam forum/ perbincangan dalam talian. Aplikasi Pembelajaran Koperatif dalam PengajaranPembelajaran Pendekatan pembelajaran koperatif boleh dikategorikan kepada dua kategori utama iaitu kumpulan koperatif formal dan kumpulan koperatif infromal. ii. iii)peringkat pembinaan semula dan iv) peringkat Refleksi kendiri. Knowlton (2006). Pelajar memberi respon kepada satu sama lain sebagai satu cara untuk meluaskan kefahaman.

i. Ia meliputi kumpulan kolaboratif dan koperatif. beri bahan A. Pilih strategi pembelajaran koperatif yang akan digunakan untuk menjalankan tugasan. 101 . iv. Mereka mempunyai dua tanggungjawab utama iaitu: i) untuk memaksimakan pembelajaran mereka sendiri dan ii) untuk memaksimakan pembelajaran kesemua ahli kumpulan. Dalam kumpulan koperatif. Berikut dijelaskan secara ringkas teknik. Agihkan kumpulan mengikut pelbagai kebolehan. B. ii.Kumpulan Koperatif Formal Kumpulan koperatif formal boleh digunakan dalam satu jangka masa kuliah atau boleh melewati beberapa minggu untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Terdapat beberapa langkah umum dalam pendekatan ini. Setiap ahli kumpulan diberi bahan yang berbeza (Contoh: Jika ada empat ahli. v. dua peringkat kumpulan dijalankan. pelajar bekerja bersama-sama untuk mencapai objektif yang dikongsi bersama. Peringkat pertama pelajar belajar dalam kumpulan pakar dan pada peringkat kedua pelajar mengajar ahli kumpulannya bahan yang dipelajari dalam kumpulan pakar. Berikan tugasan yang perlu diselesaikan dengan pastikan objektif dan kaedah penilaian dijelaskan. Sediakan peluang berkongsi hasil kerja kumpulan antara kumpulan. Jigsaw: Dalam teknik ini.teknik tersebut: 1. Antara contoh teknik koperatif kumpulan formal ialah teknik STAD. JIGSAW dan teknik-teknik pengajaran berasaskan kumpulan kecil. Sediakan senarai semak penilaian untuk mengenal pasti kemajuan yang dicapai oleh kumpulan. Prosedur umum langkah-langkah pembelajaran berikut boleh digunakan dalam aplikasi pembelajaran koperatif. Langkah-langkah dalam Jigsaw ialah: • Langkah 1: Bentuk kumpulan. iii. Berikan bantuan jika diperlukan. vi. C dan D kepada ahli).

pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran inkuiri boleh menggunakan prinsip pembelajaran koperatif untuk meningkatkan keberkesanan kerja berpasukan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasan tersebut.• • • Langkah 2: Pelajar yang mendapat bahan yang sama dari kumpulan berbeza membentuk kumpulan pakar untuk mempelajari bahan tersebut (Contoh: Pelajar A dari semua kumpulan membentuk kumpulan A dan seterusnya. Teknik/strategi pembelajaran berasaskan kumpulan seperti pembelajaran berasaskan masalah. Langkah 4: Semua ahli kumpulan menggabungkan kepakaran untuk melaksanakan tugasan yang diberi atau mengambil ujian/ penilaian.penyelesaian tugasan atau masalah yang diberikan. • Langkah 2: Pelajar bekerja dalam kumpulan untuk mempelajari bahan yang diberikan dalam kelas. Langkah 3: Ahli kumpulan balik ke kumpulan asal dan mengajar ahli kumpulan mereka bahan yang dipelajari dalam kumpulan pakar. 2. • Langkah 3: Pelajar mengambil kuiz secara individu. STAD (Student Team Achievement Division) : Langkah-langkah dalam STAD meliputi: • Langkah 1: Guru menyampaikan pengajaran. 102 . Berikut ialah contoh aplikasi prinsip pembelajaran koperatif dalam pembelajaran berasaskan masalah: • Tugasan: Contoh. 3. • Langkah 4: Kumpulan menerima pengiktirafan berdasarkan skor individu dalam kuiz yang mengambil kira skor yang diperolehi dalam skor kuiz yang lepas (contohnya peratusan penambahan skor) untuk menangani masalah perbezaan kebolehan antara ahli kumpulan). Penggunaan prinsip pembelajaran koperatif dalam strategi berasaskan kumpulan. Kumpulan ini dipanggil kumpulan pakar).

jawapan dan strategi dengan kumpulan lain. Kerjasama antara kumpulan: Jika diperlukan. Beberapa struktur koperatif berikut sesuai digunakan sebagai aktiviti kumpulan kecil semasa menggunakan pendekatan kumpulan besar (kuliah). Tingkah laku yang diharapkan: Penglibatan aktif. Penilaian: Penyelesaian terbaik berasaskan sumber yang ada atau dalam limitasi yang ada. item ujian atau isu untuk difikirkan secara ringkas oleh pelajar mula-mula secara individu (fasa 103 . semak prosedur. Struktur tersebut merujuk kepada alat yang boleh digunakan untuk menguruskan interaksi dalam bilik darjah. Ia boleh digunakan bila-bila masa terutamanya dalam kaedah kuliah untuk mendapatkan penglibatan aktif pelajar secara intelektual. penyemakan. Kumpulan Koperatif Informal Kumpulan koperatif informal adalah kumpulan sementara atau ad hoc yang dibentuk untuk satu aktiviti perbincangan kumpulan kecil dalam kumpulan besar. Memastikan setiap ahli boleh menerangkan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. elaborasi dan saling menggalakkan antara ahli. Akauntabiliti individu: Ahli dari mana-mana kumpulan dipilih secara rawak untuk menerangkan jawapan dan bagaimana masalah diselesaikan. Kriteria untuk kejayaan: Setiap ahli mesti dapat menerangkan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya ialah untuk menarik fokus pelajar supaya mempelajari bahan yang dibincangkan dalam kelas. 1. Aktiviti koperatif: Mencari persetujuan kumpulan. ‘Think-Pair-Share’: Anda boleh memberhentikan syarahan dengan memberikan soalan. Membahagikan kuliah dengan aktiviti pemprosesan maklumat secara koperatif yang pendek dapat meningkatkan apa yang dipelajari dan membina hubungan sosial antara pelajar.• • • • • • • Aktiviti individu: Mencari jawapan/strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah.

Pada akhir kelas. Soalan yang memerlukan pelbagai jawapan dikemukakan dan pelajar diberikan masa untuk memikirkan jawapannya. Dalam langkah pertama. ahli-ahli bergilir-gilir memberikan respon jawapan. 2.‘think’). ahli-ahli berkongsi hasil kerja berpasangan dengan kumpulan. Selepas masa berfikir diberikan. 3. 5. ‘Three-Step Interview’: Setiap ahli kumpulan memilih ahli lain sebagai pasangan. ii) pelajar berbincang dan bertukar pendapat tentang jawapan secara berpasangan dan iii) hasil perbincangan berpasangan dikongsi dengan kumpulan lain/ kelas. tanyakan soalan klarifikasi atau apa-apa soalan yang sesuai untuk mendapatkan respon pelajar. kemudian dibincangkan bersama dengan rakan di sebelah (Fasa ‘pair’). pelajar pertama meminta pasangannya dengan bertanya soalan untuk mendapatkan penjelasan.3 dan 4.pelajar mencari jawapan kepada soalan yang diberikan secara individu. anda tanyakan soalan dan minta ahli-ahli kumpulan menjawab 104 . ‘Round Robin Brainstorming’: Kelas dibahagikan kepada kumpulan kecil (4-6 orang) dengan seorang dilantik sebagai pencatat. Teknik ini melibatkan tiga langkah: i) masa berfikir secara individu. ‘Two Minute Paper’: Dalam teknik ini. pasangan bertukar peranan dan pada langkah akhir. Kemudian pilih beberapa orang kongsikan apa yang ditulis kepada kelas. 4.2. Kemudian. kemudian minta mereka kongsikan dengan rakan di sebelah. dipungut dan boleh digunakan dalam kelas seterusnya. Pada pusingan kedua. 6. beri pelajar masa dua minit untuk menulis tentang sesuatu. kertas yang ditulis. Kemudian beberapa pasangan mengongsikan hasil perbincangan tadi dengan kelas. ‘Three-Minute Review’: Anda boleh berhenti sekejap semasa memberi kuliah dan beri masa tiga minit kepada kumpulan untuk meneliti semula apa yang telah dikuliahkan atau dibincangkan. Pencatat mencatat semua jawapan ahli. ‘Numbered Heads Together’: Contohnya satu kumpulan yang terdiri daripada empat ahli diberi nombor 1.

‘Pose a Question-All Write-Discuss’: Tanyakan soalan kepada seluruh kelas. 7. Jika diminta bekerja sendiri mungkin tidak dapat diselesaikan. Pada akhir kuliah.soalan bersama-sama supaya mana-mana ahli boleh menjawab soalan yang diberikan. buat perbincangan rumusan dengan meminta pelajar berkongsi apa yang telah dibincangkan. Kemudian minta beberapa pelajar ceritakan kepada kelas. Ketika bekerja di dalam kumpulan. Beri mereka masa 2 atau 3 minit untuk membuat refleksi dan menuliskannya. maka mulakan dengan kumpulan. berpasangan dan akhirnya baru secara indiividu. minta pelajar tuliskan respon mereka. ‘Lecture-Write-Share-Learn’: Pensyarah minta pelajar bentuk pasangan untuk membincangkan apa yang dikuliahkan dan mencatat hasil perbincangan. 8. Mereka juga dapat membina kemahiran antara perseorangan dan belajar bagaimana menangani konflik. Selepas itu. ‘Team Pair Solo’: Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan dulu kemudian berpasangan dan akhirnya bekerja secara individu. Struktur ini direkabentuk untuk memotivasi pelajar menangani masalah kurang kebolehan di kalangan pelajar. 105 . Pembelajaran kolaboratif berlaku bila pelajar bekerja bersama-sama misalnya bila mereka menolong satu sama lain untuk menyelesaikan tugasan manakala pembelajaran koperatif berlaku bila pelajar bekerja bersama-sama dalam kumpulan kecil di tempat yang sama dalam projek yang telah distrukturkan. anda sebutkan mana-mana nombor katalah nombor dua dan semua ahli kumpulan bernombor dua diminta menjawab soalan tersebut. Akhirnya buat rumusan keseluruhan dengan meminta pelajar secara bergilir menerangkan apa yang telah dipelajari menggunakan ayat: Saya belajar tentang…… 9. pelajar boleh berkongsi kekuatan dan memperbaiki kelemahan masing-masing. Rumusan Kedua-dua pendekatan kolaboratif dan koperatif melibatkan proses bekerja dalam kumpulan.

106 . jika perkembangan kemahiran komunikasi dan antara perorangan serta kemahiran bekerja dalam pasukan diambil perhatian secara langsung.html Slavin. R. 24-29. Johnson. www.com Knowlton. Spencer.W. D. Boston: Allyn & Bacon.. 1995 Cooperative Learning. pendekatan pembelajaran koperatif boleh menjadi alat penting untuk mengembangkan kemahiran generik pelajar. 2006. S. 1994. 7(6).T. and Smith... 2nd Edition. D. Tambahan lagi. Pensyarah perlu memastikan bagaimana ciri-ciri pembelajaran koperatif yang dicadangkan dapat diaplikasikan dalam menstruktur interaksi pelajar dalam kumpulan untuk menghasilkan output pembelajaran yang maksima. Maximizing instruction through cooperative learning. R.edu/~itconf/proceed01/11. pelajar akan terlibat dengan pelbagai aktiviti yang dapat membantu meningkatkan apa yang dipelajari. K. Bacaan Tambahan Johnson. Cooperative Learning.mtsu.Pelaksanaan pembelajaran kolaboratif dan koperatif mempunyai cabarannya yang tersendiri. Promoting Durable Knowledge Construction through Online Discussion. San Clemente. 1998. ASEE Prism.A. Kagan. http://www. CA: Kagan Publishing. Bila pembelajaran koperatif dibimbing dengan objektif yang jelas.E.KaganOnline.

Walaubagaimanapun pendekatan PBL dan definasi PBL itu sendiri berbeza-beza. kaedah ini telah digunakan dalam pelbagai bidang dan tersebar di seluruh dunia. Bab ini memberi fokus terhadap ciri yang perlu ada pada pelajar dan fasilitator serta proses tutorial PBL. Kanada. Definisi Pembelajaran berasaskan masalah (PBL) ialah satu kaedah pembelajaran yang menggunakan ‘masalah sebenar’ sebagai pencetus.Motivasi untuk belajar adalah secara dalaman (intrinsik) apabila pelajar sendiri menentukan halatuju pembelajaran. Namun contoh panduan fasilitator dalam bidang perubatan diberikan dalam apendiks. Ianya diperkenal oleh Howard Burrow di Universiti McMaster. Perlaksanaan PBL melibatkan tiga elemen utama iaitu pelajar.BAB 7 Pembelajaran Berasaskan Masalah Nabishah Mohamad Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran berasaskan masalah atau Problem Based Learning (PBL) adalah satu kaedah pembelajaran yang telah diperkenalkan lebih 30 tahun yang lalu. Kejayaan dan kegagalan perlaksaan PBL juga telah banyak ditulis. Sejak ia diperkenalkan. Falsafah Pendidikan dalam PBL Pembelajaran berasaskan masalah menggunakan prinsip pembelajaran androgogi iaitu: 1. Dalam menyelesaikan masalah dalam PBL pelajar secara aktif mengenalpasti keperluan pembelajaran dengan dibantu oleh fasilitator. 107 . senario PBL dan fasilitator. Penulisan panduan fasilitator untuk mengendali sesuatu PBL di luar skop buku ini.

108 . guru hanya membantu untuk mencapai objektif dan bukan untuk mencurah ilmu. Proses PBL 1. 5. Mengenalpasti perkara penting (cue) dari trigger. seperti yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian. Membuat ‘formulasi masalah’. Disini dapat dilihat proses dalam PBL melibatkan pelajar bekerja dalam kumpulan untuk mempelajari ilmu baru dalam usaha untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi dalam profesion mereka. Proses pembelajaran berlaku apabila pelajar perlu memahami masalah yang diberikan. Merancang strategi untuk mendapatkan maklumat tambahan melalui pertanyaan dan pemeriksaan.Pembelajaran lebih berkesan apabila ianya dibangunkan dari pengalaman dan pengetahuan sedia ada. 2. Manakala dalam PBL. Perbezaan PBL dari Penyelesaian Masalah Dalam penyelesaian masalah atau Problem Solving (PS). 7. 3.2. Kehadiran fasilitator adalah untuk membimbing supaya perbincangan pelajar tidak tersasar dari objektif pembelajaran. Membaca/melihat/mendengar trigger. 4. Fokus pembelajaran adalah untuk menyelesaikan masalah berdasarkan maklumat yang ada. 3. Ini bermakna PS adalah sebahagian dari PBL.Pembelajaran berlaku secara kolaborasi bukan kompetitif. Mengenalpasti istilah yang tidak difahami. maklumat di dalam trigger merupakan maklumat awal. Mengenalpasti keperluan pembelajaran dalam menyelesaikan langkah 5 – 6.Belajar adalah tanggungjawab pelajar. maklumat yang diberikan dalam trigger hampir lengkap. juga merangsang pelajar mengaplikasi pengetahuan sedia ada sebelum menetukan keperluan pembelajaran. 6. Menyenarai hipotesis berdasarkan ‘masalah’. seterusnya mengenalpasti apakah maklumat tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 4.

Merumus semua hasil perbincangan dan kaitannya dengan ‘masalah’ dalam satu peta konsep. Mengenalpasti keperluan pembelajaran dalam usaha untuk memahami masalah. (pengetahuan baru dikembangkan dari pengetahuan asas. Tanggungjawab Pelajar dalam PBL 1. 109 . Maklumat yang diperolehi samada dari sumber rujukan atau semasa perbincangan dengan rakan perlu dianalisis dan dikaitkan dengan ‘masalah’ yang sedang dipelajari) 5. Berkongsi pengetahuan baru dengan rakan dalam kumpulan PBL. Ini adalah salah satu prinsip pembelajaran dewasa iaitu ilmu baru dibina dari ilmu sedia ada) 6.8. (Tidak ada jalan pintas dalam pencarian maklumat. 4. Fasilitator membimbing (guide)/membantu kumpulan pelajar dalam mengenalpasti keperluan pembelajaran selari dengan keperluan kursus. Membaharui ‘formulasi masalah’ (problem reformulation) berdasarkan maklumat tambahan/baru. Peranan fasilitator dalam PBL 1. Membantu pelajar melalui proses PBL. 9. Menyelesaikan masalah. 11. 10. 3. Mengaitkan dan menggunapakai ilmu baru dengan ‘masalah’ dalam PBL akan datang. dan seterusnya dalam masalah sebenar dalam praktis. Mendapatkan sumber terbaik dan pelbagai untuk menyempurnakan keperluan pembelajaran. 2. 2. Menilai prestasi secara kendiri dan mendapat maklumbalas dari rakan serta fasilitator. Mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. Membina pemikiran kritis dalam perolehan sumber maklumat dan semasa perbincangan dengan rakan.

Mengubah ‘set minda’ dari pensyarah kepada fasilitator. 110 . Membantu dalam pembentukan/pembangunan dinamis kumpulan. Bersikap tegas dengan pelajar sekiranya pembelajaran kendiri tidak dilakukan dengan baik. 8. Memberi maklumbalas konstruktif kepada pelajar. Memahami proses PBL. 2. Memberi peluang pelajar memberi pendapat dan berbincang. 6. 7. 3. Pelajar bekerja dalam kumpulan kecil antara 6 – 10 orang. Memantau prestasi kumpulan. 7. Membantu pelajar dalam mengenalpasti sumber rujukan. Kemahiran membina dinamis kumpulan dan menggalakkan kerja berpasukan. 4. 4. membina persekitaran belajar yang memberangsangkan. Ciri Fasilitator PBL 1. Menilai prestasi kendiri dan berusaha untuk meningkatkan kemahiran fasilitasi. Memberi maklumbalas konstruktif kepada pelajar.3. Kemahiran pemudahcara (probing. non-judgemental. Mempunyai kemahiran ‘probing’ untuk memastikan pembelajaran berlaku secara ‘deep learning’. Kemahiran mendengar. mengaju soalan terbuka (open ended). 2. Kemahiran Fasilitator 1. Menilai prestasi pelajar. 6. 5. 3. 9. Keperluan Asas Pengendalian PBL 1. Sekiranya bilangan pelajar melebihi 12 orang menjadikan PBL tidak efektif. 5. Kemahiran mengendali konflik dalam kumpulan. Pengetahuan secara umum mengenai kurikulum dan secara terperinci mengenai sesuatu modul yang pelajari. Pengetahuan mengenai dinamis kumpulan. 4.

Pelajar tahu peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pelajar dalam ‘pembelajaran dewasa’. 5. Sesi pertama PBL dimulai dengan pengenalan fasilitator dan pelajar (sekiranya fasilitator pertama kali mengendalikan kumpulan berkenaan). Setiap sesi berlangsung selama dua – tiga jam. Ini 111 . proses PBL dan kemahiran memberi dan menerima maklumbalas. 4. Sumber rujukan yang mencukupi untuk menjamin keberkesanan pembelajaran kendiri. 5. 7. Fakulti mempunyai bilangan fasilitator yang mencukupi. 3. 6. Membaca panduan fasilitator semasa PBL. Jangkamasa keseluruhan untuk sesuatu kes bergantung kepada kerumitan masalah dan tahap pelajar. 3. Perkara yang perlu dielakkan oleh fasilitator PBL 1. Tutorial PBL Keseluruhan proses PBL boleh dilakukan dalam dua atau tiga sesi. Pelajar Tahun 1 memerlukan masa yang lebih panjang untuk mempelajari dan menyelesaikan masalah. Ruang untuk bilangan pengendalian PBL yang mencukupi. Pelajar tahu tugas guru sebagai fasilitator dalam membimbing pelajar melalui proses PBL dan bukan sebagai pemberi maklumat. Membenarkan terbentuk sub-kumpulan dalam sesuatu kumpulan pelajar. 4. Mendominasi dalam perbincangan pelajar. 8. Tenaga pengajar yang menerima konsep pembelajaran menggunakan kaedah PBL. Menyerahkan panduan fasilitator untuk sesuatu kes kepada pelajar. penilaian pelajar dalam kumpulan. 6. 2. Menjadikan sesi PBL sebagai sesi mini kuliah. Fasilitator diberi latihan mengenai kemahiran fasilitasi. Terlalu cepat membuat penilaian semasa pelajar memberi pandangan.2.

• Membantu pelajar menganalisis dan menilai maklumat menjana “clinical reasoning skill” Dalam sesi kedua. • Bertanyakan soalan bersifat soalan terbuka dan menggalakkan pelajar mengkritis maklumat dan sumber maklumat. Adalah baik sekiranya kemajuan kes hasil dari langkah penyelesaian masalah yang telah diambil terhadap kes tersebut dimaklumkan kepada pelajar. Ini adalah penting kerana pendekatan PBL amat luwes.diikuti pengenalan mengenai kes iaitu apakah fokus sesi PBL tersebut. Di sini tugas fasilitator adalah: • Memastikan semua pelajar melaksana tugas mereka. • Membantu pelajar mengaitkan maklumat dari kes yang lepas dengan kes/masalah kini. Ini bermakna sesi pertama dan kedua yang diterangkan di atas 112 . • Memastikan semua pelajar terlibat dalam perbincangan. penggunaan sesuatu trigger boleh digunakan untuk menjana keperluan pembelajaran yang berbagai bergantung kepada keperluan kursus. Sesi kedua dimulai dengan reformulasi masalah diikuti dengan perbincangan pelajar dalam berkongsi maklumat yang diperolehi semasa pembelajaran kendiri. Bagi PBL yang dijalankan sebanyak dua sesi sahaja. Sesi ketiga juga dimulai dengan reformulasi semula masalah diikuti dengan perbincangan pelajar berkongsi maklumat baru yang diperolehi semasa pembelajaran kendiri. • Membantu pelajar dalam mengaitkan ilmu baru dengan kes yang dipelajari. memahami maklumat baru yang dibawa dan juga memahami maklumat yang dibawa oleh rakan. Sesi pertama berakhir sehingga penjanaan hipotesis beserta menyenarai keperluan pembelajaran untuk PBL yang dijalankan sebanyak 3 sesi. Ini diikuti dengan perbincangan pelajar mengenai langkah penyelesaian masalah. pelajar memohon maklumat tambahan mengenai kes (masalah) berdasar maklumat baru yang mereka perolehi dari pembelajaran kendiri dan perbincangan dengan rakan pada awal sesi kedua. pengendalian sesi pertama berakhir sehingga langkah ke lapan.

Memerlukan komitmen yang tinggi dan memakan masa dalam penyediaan panduan fasilitator.dijalankan pada sesi pertama. Peta ini mengandungi mekanisme bagaimana masalah/kes terjadi. Pengendalian sesi pertama akan menjadi lebih sukar dan mencabar kerana pelajar masih belum melakukan pembelajaran kendiri terhadap keperluan pembelajaran semasa mereka membincangkan stratergi mendapat maklumat tambahan melalui pertanyaan lanjut. pemeriksaan dan penyelidikan. 3. Pelajar juga boleh dilatih untuk membuat penilaian kendiri dan penilaian ke atas rakan secara lisan. Adalah menjadi tanggungjawab fasilitator untuk menilai prestasi pelajar dan memberi maklumbalas konstruktif secara individu dan secara berkumpulan. Kemahiran permudahcara memerlukan latihan dan dipraktis. Oleh itu untuk pelajar tahun 1 semester 1 dicadangkan PBL tiga sesi digunakan. 4. Tidak yakin pelajar dapat melakukan pembelajaran kendiri yang berkesan. Pada sesi PBL terakhir untuk sebuah kes. Rasa status pensyarah tercabar apabila tajuk yang biasanya diberi dalam bentuk kuliah. kini pelajar mempelajarinya sendiri. Penilaian secara formal menggunakan borang khusus boleh dilakukan mengikut keperluan sesuatu kursus. Beban pengajaran bertambah. Pelajar juga mungkin tidak dapat menyenarai jenis penyelidikan atau pemeriksaan lanjut yang perlu dilakukan. penilaian prestasi setiap pelajar dilakukan secara lisan. Memerlukan keyakinan yang tinggi mengendali pelajar dalam kumpulan kecil yang bersifat interaktif berbanding kuliah yang bersifat didaktif. 2. 5. 6. faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah tersebut dan bagaimana langkah penyelesaian yang dicadangkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dalam sesi PBL terakhir (samada ke 2 atau 3) pelajar dikehendaki merumus semua ilmu yang dipelajari dalam satu peta konsep. Cabaran Dalam Perlaksanaan PBL Cabaran Kepada Pensyarah 1. 113 .

jurnal dan maya yang mencukupi. Perlu berusaha sendiri mendapatkan maklumat. 3. ianya bukan keperluan untuk memulakan PBL. Kesimpulan Pembelajaran berasaskan masalah PBL mendidik pelajar bagaimana untuk belajar dan membentuk sikap pembelajaran kendiri sebagai bekalan untuk memperoleh kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. 4.Cabaran Kepada Pelajar 1. 3. pensyarah dan pentadbir. 114 . Sedangkan untuk mengendalikan sesuatu kuliah hanya seorang pensyarah diperlukan tanpa mengambilkira bilangan pelajar. 5. 2. Menyediakan ruang yang mencukupi. menyediakan kumpulan pelajar yang seimbang dari segi jantina dan bangsa. Memerlukan kakitangan sokongan yang boleh menguruskan pengendalian PBL termasuk penyediaan pakej PBL. taklimat kepada fasilitator dan memantau kehadiran pelajar dalam setiap kumpulan. Bilangan fasilitator yang diperlukan bergantung kepada jumlah pelajar. Cabaran Kepada Pentadbir 1. Perlu mengubah matlamat belajar untuk diri sendiri kepada matlamat untuk kecemerlangan kumpulan. Menyediakan sumber rujukan dalam bentuk buku. Nota: Kemahiran berkomunikasi dan kemahiran berfikiran kreatif dan kritis dibentuk melalui proses PBL. Perlu menyediakan latihan kepada fasilitator. Namun perlaksanaan PBL memerlukan komitmen yang tinggi dikalangan pelajar. tidak semudah mengikuti kuliah. Tidak yakin maklumat yang diperolehi secara kendiri dan rakan setanding dengan ilmu yang dicurahkan oleh guru. 2.

1 PBL: STUDENT’S GUIDE 1ST Session Elect : Scriber Draw 3 columns on the board Information Important cues Patient data Hypothesis/discussion Brain storming about: • cause • effect Learning Issues List of what need to be learn in order to complete the problem task 115 .Apendiks 9.

116 .

kelebihan serta beberapa rekabentuk PBL yang boleh dilaksanakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di IPT. Hasil-hasil pembelajaran ini dapat diterjemahkan menerusi pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berpusatkan pelajar seperti Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP). dapat bekerja secara individu dan berkumpulan serta mempunyai sifat-sifat kepimpinan.BAB 8 Pembelajaran Berasaskan Projek Ruhizan Mohd Yassin Pengenalan Globalisasi perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi memberi impak kepada perkembangan pendidikan di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di mana graduan yang dilahirkan mestilah lebih kompetitif. berdaya saing dan sentiasa relevan dengan kehendak pasaran tenaga kerja dan ekonomi semasa. mempunyai kesediaan dan keyakinan untuk memulakan kerjaya profesional mereka. berketerampilan dalam komunikasi lisan dan bukan lisan. aspek-aspek ini haruslah dijadikan hasil pembelajaran program atau kursus-kursus di IPT. Objektif utama PBP ialah untuk mengembang dan meningkatkan kemahiran mengaplikasikan (memindahkan) pengetahuan yang dipelajari kepada sesuatu yang lebih bermakna. kreatif dan inovatif. isu-isu pelaksanaan PBP dan beberapa contoh modul PBP. 117 . belajar cara belajar. Di antara ciri-ciri modal insan yang perlu dihasilkan ialah individu yang berpengetahuan dan berketerampilan dalam bidang ilmu yang dipelajari. Seterusnya dapat menghasilkan graduan berpasaran kerja yang tinggi. Bab ini membincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) dengan huraian tentang ciri-ciri PBP. Justeru.

PBP boleh dikendalikan oleh seorang pensyarah ataupun oleh satu pasukan pensyarah. Tugasan projek yang menjadi aktiviti pembelajaran pelajar mempunyai ciri-ciri utamanya iaitu: • Berpusatkan pelajar • Mampu mengembangkan pelbagai kemahiran • Melibatkan pembelajaran aktif • Melibatkan beberapa bidang disiplin (Multidisiplin) • Lazimnya melibatkan kerja kumpulan Kelebihan Pembelajaran Berasaskan Projek Beberapa kelebihan yang nyata dari PBP ini antaranya ialah: • Pelajar digalak menggunakan pelbagai kemahiran (kemahiran generik) dalam mengaplikasikan pengetahuan teori yang dipelajari kepada situasi yang lebih praktikal. • Pembelajaran menerusi projek ini adalah lebih menarik bukan hanya kepada pelajar tetapi juga kepada pensyarah.Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) ialah satu pendekatan pembelajaran menggunakan projek sebagai satu tugasan pembelajaran yang mesti dilalui oleh pelajar. pelajar juga dapat menghayati nilai-nilai serta kekangan-kekangan yang wujud dalam mengaplikasikan pengetahuan dan teori kepada keadaan yang sebenar. • Di samping kemahiran-kemahiran generik. Aspek ini akan lebih memotivasikan pelajar kerana ia bersifat hands-on dan lebih kepada situasi sebenar alam pekerjaan atau kehidupan. Ia boleh 118 . Reka Bentuk Projek Projek boleh digunakan dalam satu kontek pembelajaran yang luas iaitu dari aspek bilangan pensyarah dan juga dari aspek pendekatan pengajaran yang digunakan. • Pengaplikasian teori kepada praktikal ini dapat membantu pelajar memahami dan menghayati teori-teori (pengetahuan) yang dipelajari dengan mengembangkan kemahiran-kemahiran baru dan lebih bermakna dengan mengintegrasikan pelbagai pengetahuan untuk disesuaikan dengan situasi.

119 . berpasangan atau berkumpulan. penyelesaian atau produk akhir mestilah berbeza. Projek Individu Tugasan projek individu selalunya dianggap kurang mencabar dan komplek jika dibandingkan dengan tugasan projek berkumpulan. Komunikasi lisan dapat dinilai menerusi pembentangan individu. Tugasan ini juga boleh dilaksanakan oleh individu pelajar ataupun secara berpasukan. Saiz masalah dan hasil pembelajaran bagi projek berkumpulan adalah lebih dari satu tugasan projek individual. bentuk projek yang dipilih perlulah disesuaikan dengan tajuk bidang yang diterokai dan hasil pembelajaran yang digariskan. dapat direalisasikan kepada satu produk. Lazimnya hasil pembelajaran yang dihasratkan menerusi projek individu ini lebih bertumpu kepada kemahiran individu seperti untuk menilai sejauhmanakah individu pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari pengkuliahan. Tugasan projek yang diberikan kepada pelajar boleh dibahagikan kepada projek jangka pendek dan juga projek jangka panjang. pensyarah perlu membuat garispanduan seperti menetapkan pelajar boleh berbincang dengan rakan-rakan yang lain (jika tajuk yang sama) tetapi rekabentuk. Pensyarah boleh juga menambah hasil pembelajaran lain seperti menunjukkan kemahiran berkomunikasi lisan dan penulisan. Dalam pemantauan tugasan projek individu.digunakan dalam pendekatan pengajaran tradisional (kuliah) atau pun dalam pendekatan pengajaran terkini seperti Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL). Bagi mendapat kelebihan yang maksima menerusi PBP. Bentuk-Bentuk Projek Tugasan projek boleh dijalankan dalam banyak bentuk. Projek Individu/Berkumpulan Dalam setiap modul pembelajaran atau struktur kursus perlu dinyatakan sama ada tugasan projek perlu dijalankan secara individu. Pensyarah perlu menegaskan kepada pelajar terhadap akibat aktiviti memplagiat.

pensyarah sebagai penyelia perlu membuat pemantauan berkala dengan memastikan kemajuan berdasarkan jangkaan dan hasilan (milestones and deliverables). • • 120 . Jangkamasa sesuatu projek perlulah setimpal dengan kerumitan dan hasil pembelajaran yang dihasratkan begitu juga dengan kriteria dan beban penilaian (pemarkahan). beberapa perkara perlu diberi perhatian termasuklah: • Saiz kumpulan – bergantung kepada jumlah pelajar mendaftar. alatan dan ruang. Keahlian kumpulan – terdapat beberapa pendekatan untuk memastikan pelajar mana yang dapat bekerja bersama. Rekod perjumpaan (penyeliaan) pensyarah dan pelajar perlu disediakan bagi setiap perjumpaan. Bagi memastikan tugasan projek dijalankan mengikut jangkamasa yang diberikan. Contoh 2: Tugasan projek penulisan artikel atau makalah bagi tajuk-tajuk yang diberikan atau dipersetujui bagi modul penulisan akademik. Sebagai garis panduan umum kumpulan 3 atau 4 orang dianggap ideal tetapi jika lebih agak sukar untuk diuruskan. Ia diperlukan untuk memastikan kejelekitan dan keefisienan pasukan bagi menghasilkan pengalaman pembelajaran yang bermakna.Contoh 1: Tugasan projek menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan latihan ilmiah bagi modul kaedah penyelidikan. Pembinaan kumpulan (Team building) ialah – input atau latihan untuk membina kumpulan. Projek Berkumpulan Apabila pensyarah membuat keputusan untuk memberi tugasan projek berkumpulan kepada pelajar. Dinamika kumpulan – pensyarah berperanan penting dalam menggalakkan perkembangan pasukan yang efisien dan harmoni dimana setiap individu berkomunikasi dengan baik. tugasan yang terlibat dan sumber dan sokongan yang ada seperti bilangan pensyarah pembimbing.

Projek Tertutup Projek tertutup ialah tugasan projek yang memerlukan pelajar melaksanakan tugasan yang telah digariskan dalam kerangka kerja. Pensyarah juga boleh menyerahkan agihan tugasan individu ini kepada kumpulan. Peranan kumpulan – peranan yang dimainkan oleh individu pelajar dalam pasukan boleh ditentukan oleh pensyarah secara rawak atau berpandukan kemahiran dan pengetahuan pelajar. galakan dan nasihat tambahan jika diperlukan. Projek tertutup lazimnya dikemukakan bersama ringkasan fakta-fakta. Satu dimensi penting ialah sama ada tugasan projek berbentuk terbuka atau pun tertutup. kemajuan terhadap tindakan yang dipersetujui sebelumnya. rajah. tindakan baru bagi masa yang ditetapkan dan isu-isu berbangkit yang perlu dibincangkan dengan pensyarah pembimbing. Pelajar perlu menyimpan rekod kehadiran mesyuarat. pengetahuan dan atau metod yang tertentu. Berikut adalah contoh-contoh bentuk projek tertutup: 121 . Tutorial kumpulan – perjumpaan antara pensyarah dan ahli kumpulan untuk tujuan pemantauan kemajuan. memeriksa rekod. Projek Terbuka/Tertutup Penerangan tentang tugasan projek bergantung kepada bentuk projek yang diberikan dan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Mesyuarat (perbincangan/perjumpaan) kumpulan – perjumpaan dan perbincangan yang kerap adalah penting terutamanya di peringkat awal dan akhir projek. formula dan maklumat mendapatkan data.• • • saling menyokong dalam merealisasikan matlamat individu dan kumpulan. menangani masalah atau isu yang timbul dan seterusnya memberi sokongan.

Pelajar dikehendakki mengemukan strategi projek berpandukan deskripsi umum permasalahan (pernyataan masalah) mereka. Pelajar diberi peluang untuk mengemukan ‘permasalahan’ yang dijelmakan sebagai satu ‘projek’.Contoh 1 : Reka bentuk struktur komponen bagi mematuhi kriteria loading atau prestasi yang telah ditentukan. pendekatan inovatif atau kemahiran kreatif. Pensyarah boleh menyediakan model jawapan atau penyelesaian yang selalunya membantu dalam memberikan maklumbalas yang berkesan diakhir projek. memanafaatkan pensyarah dan lain-lain sebagai sumber untuk mendapatkan maklumat dan panduan. Projek terbuka berguna untuk pengembangan kemahiran dan pengetahuan spesifik (terfokus). halaju dan kriteria kehidupan yang diberikan. Lazimnya projek tertutup ini dilaksanakan diperingkat tahun pertama program prasiswazah. Pelajar perlu mendapatkan maklumat-maklumat latarbelakang yang diperlukan menerusi kajian bebas (independent research). Persediaan 122 . Projek Terbuka Secara bandingan. Ia lebih sesuai untuk menggalakkan perkembangan kemahiran-kemahiran yang telah dikenalpasti tetapi agak terbatas untuk menggalakkan pelajar membangunkan ide-ide baru. Siasat punca-punca dan kenalpasti strategi yang paling sesuai untuk mengurus atau menghindarkan masalah tersebut. Contoh 2 : Reka bentuk satu mesin atau mekanisme untuk beroperasi dengan tork. Projek tertutup ini lebih telus dan mudah untuk dilaksanakan dan dipantau. tugasan projek terbuka adalah agak kurang kekangannya. Contoh 3 : Hasilkan satu kertas kerja dengan tajuk. Pelajar perlu menunjukkan kemahiran pembelajaran terarah kendiri. Contoh bentuk projek terbuka : Contoh 1 : Satu syarikat mengalami gangguan sekali sekala pada production line conveyor. dan kriteria yang telah diberikan.

123 . kejuruteraan awam. Namun mungkin bentuk multidisiplin ini mempunyai cabaran yang lebih sedikit yang memerlukan perhatian kepada isu-isu yang berkaitan seperti: Bekerja merentas disiplin Masalah-masalah yang wujud dalam dunia sebenar selalunya melibatkan beberapa disiplin. Projek terbuka lebih kerap digunakan ditahap yang lebih tinggi dalam sesuatu program pengajian. alam bina. Projek Multidisiplin Tugasan projek multi-disiplin melibatkan pelbagai disiplin bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti. Merancang dan melaksanakan projek multidisiplin yang berkesan secara umumnya sama seperti bentuk-bentuk projek yang lain. Projek sebegini boleh dilaksanakan dengan keahlian kumpulan dari pelbagai disiplin dan program yang dibangunkan telah mengambil kira aspek-aspek multidisiplin ini dalam kurikulumnya. elektrik. bangunan dan ekonomi. berkomunikasi dan merancang projek.dan struktur sokongan yang bersesuaian adalah penting untuk mendapatkan kelebihan yang unggul dari tugasan projek terbuka. matematik dan ekonomi. Tugasan projek multidisiplin memberi peluang kepada pelajar-pelajar menyelesaikan masalah keadaan dunia sebenar dan membantu mereka mengembangkan ketrampilan pemindahan (transferable skills) yang luas seperti bekerja berpasukan. mekanikal. Contoh kejuruteraan dan alam bina mempunyai kaitan yang amat rapat dan projek-projek integratif boleh dilaksanakan. Contoh projek multidisiplin 1: mereka bentuk satu bangunan yang menggunakan tenaga alternatif yang efisien untuk disesuaikan dengan keadaan keliling dan kos. Ia mungkin pelbagai sub-disiplin seperti dalam kejuruteraan melibatkan kejuruteraan mekanikal. Walau bagaimana pun projek berbentuk ini digunakan disemua tahap dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Oriented Project Based Learning -POPBL). Disini disiplin-disiplin yang terlibat seperti kejuruteraan tenaga terbaharu.

Rancangkan satu projek bagi menyedarkan masyarakat kepada pentingnya konsep Integrated Water Resource Management (IWRM). 124 . Satu cara untuk mengatasi isu ini ialah dengan menggunakan kemudahan komunikasi internet menerusi forum atau perbincangan kumpulan atas talian. Koloborasi antara Pensyarah Adalah penting bagi pensyarah untuk bekerja secara berkoloborasi dalam merancang dan menguruskan projek-projek bersifat multidisiplin. Rancang dan hasilkan satu business plan dengan membuat penilaian kepada economic viability kepada pembinaan stainless steel cold rolling mill yang baru di Bangi. Pelajar boleh ditugaskan untuk menentukan penjadualan dan memastikan semua pensyarah dapat hadir dalam perbincangan bersemuka. Di sini nilai-nilai bertolak ansur dan kerjasama serta saling menghormati perlu ada di antara pensyarah-pensyarah untuk tidak menyukarkan pelajar dalam melaksanakan tugasan projek mereka. Contoh projek multidisiplin 3: Anda sebagai seorang konsultan alam sekitar. Spesifikasi teknikal mungkin terdiri daripada aspek-aspek berikut: • Kerangka Umum/skop projek – termasuklah hasilan pembelajaran. Oleh yang demikian pelajar-pelajar diselia oleh beberapa orang pensyarah dalam disiplin-disiplin yang telah dikenalpasti untuk menyumbang kepada pelaksanaan projek.Contoh projek multidisiplin 2: Anda sebagai seorang konsultan kepada satu syarikat kejuruteraan Stainless steel. justifikasi kepada perkaitan antara projek dan pelajar-pelajar yang menjadi ahli dan pensyarah yang terlibat dari pelbagai jabatan. Spesifikasi Teknikal & Sumber Pensyarah bertanggungjawab untuk menyediakan spesifikasi projek dengan mengeluarkan satu spesifikasi teknikal bertulis dengan terperinci. Isu kedua dalam kolaborasi ialah masa atau penjadualan mesyuarat atau pertemuan bersemuka. Perhatian perlu diberikan kepada setiap pecahan antara jabatan bagi memudahkan arahan. Perlu ada seorang koordinator kepada kerja berpasukan ini. penyeliaan dan pemantauan bagi setiap aktiviti.

dengan memberi petunjuk kepada ahli/pensyarah/jabatan yang bertanggungjawab untuk menyediakan sumber-sumber. Ia boleh dari industri. Dokumentasi dan rekod amatlah penting dipraktikkan. Perancangan Kos – perlu dibuat diperingkat awal dan sentiasa membuat penyemakan semasa projek berjalan. jabatan atau universiti. Komunikasi Perjumpaan dan perbincangan yang berkala merupakan elemen penting bagi menentukan komunikasi dan kerja berpasukan yang berkesan. Sumber Kewangan – Perlu difikirkan siapa dan bagaimanakah untuk mendapatkan sumber pembiayaan kepada projek yang akan dijalankan. Kemudahan sumber – tertakluk kepada keperluan reka bentuk. Kawalan penggunaan sumber/bahan – perkara ini penting terutamanya kepada projek multi-disiplin dimana kemungkinan terdapat lebih daripada seorang penyelia yang terlibat dan mungkin dari jabatan atau fakulti yang berlainan.• • • • • Keperluan Reka bentuk – dipecahkan kepada disiplin-disiplin yang terlibat. Pensyarah perlu merancang diawal pembentukan kurikulum dan boleh memohon atau dimasukkan dalam peruntukan pengajaran dan pembelajaran fakulti atau jabatan. Disamping itu. geran pensyarah. sepanjang projek berjalan pemantauan berkala terhadap perbelanjaan antara pelajar dan penyelia juga perlu dilakukan. Tidak digalakkan untuk individu pelajar membuat tugasan bersendirian untuk satu bahagian kecil projek kerana untuk mengelakkan daripada 125 . keperluan mematuhi perbelanjaan mengikut peruntukan dan mengemukakan perincian anggaran perbelanjaan untuk disemak sebelum memulakan sesuatu projek. Semua ahli projek digalakkan mengambil bahagian dalam setiap perbincangan dan keputusan yang dibuat dalam setiap bahagian projek. Adalah penting untuk memastikan terdapat peruntukan yang mencukupi untuk apa yang dirancangkan. pelajar perlu diberi pendedahan yang sewajarnya kepada kekangan peruntukan.

membuat keputusan dan sebagainya dalam dunia sebenar disamping mempraktikkan teoriteori dan pengetahuan yang dipelajari dalam kuliah dan pembacaan. Pemantauan Kemajuan Pensyarah atau penyelia perlu membuat pemantauan yang berkala dan pelajar perlu diingatkan kepada kepentingan komunikasi yang kerap antara ahli projek dan penyelia. Sebagai contoh sebelum pelajar menjalani latihan industri. Ini juga akan meningkatkan semangat pemuafakatan. Pelajar haruslah diajar untuk menyediakan perancangan projek yang mengandungi interim milestones. rasa tanggungjawab dan ownership terhadap projek yang dijalankan.kemajuan projek secara keseluruhan terbantut jika tiada koordinasi dan komunikasi antara bahagian-bahagian projek atau ahli kumpulan secara keseluruhan. hasilan. antara ahli kumpulan dan juga semasa sesi penyeliaan. kepimpinan. Projek Berasaskan Industri atau Komuniti Tidak dapat dinafikan pembelajaran berasaskan konteks (contextual learning) memberi kesan yang positif terhadap pemahaman subjek dan juga meningkatkan kebolehan generik pelajar menerusi pengalaman di tempat kerja atau komuniti setempat. Selain daripada latihan praktikum. keusahawanan. setiap program pengajian perlu mengandungi tugasan projek yang melibatkan industri dan juga komuniti. projek dalam kursus-kursus di fakulti juga dapat dilaksanakan dengan penglibatan komuniti setempat seperti projek-projek khidmat masyarakat yang pada masa yang sama mereka dapat mempelajari pelbagai kemahiran generik seperti komunikasi. Ini dapat dilakukan menerusi jadual perjumpaan berkala. Perancangan ini perlu disemak secara berkala mungkin setiap bulan sekali. tarikh penting dan belanjawan. 126 . email dan cara komunikasi yang pelbagai. perbincangan dengan pihak industri perlu dilakukan bagi mengenalpasti projek-projek yang berkaitan yang dapat dijalankan oleh pelajar dengan industri semasa latihan praktikum mereka. Oleh yang demikian.

Penilaian Projek Semua hasilan pembelajaran yang telah dirancangkan menerusi PBP perlu disesuaikan dengan pendekatan penilaian yang dapat memberi gambaran yang jelas dan jitu terhadap pengukuran kemahirankemahiran yang dihasratkan pelajar. Integrasi antara metod penilaian yang bersesuaian dengan tujuan. Melalui proses penilaian. hasil pembelajaran dan pendekatan pembelajaran adalah penting untuk menentukan keberkesanan pembelajaran. penambahbaikan pembangunan kursus (kurikulum) dan mengukur prestasi pelajar. kebolehan serta pencapaian dalam banyak perkara seperti kemahiran berfikir kritis dan kreatif. 127 . datadata dapat digunakan untuk tujuan penambahbaikan pembelajaran. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek mampu menguji pelbagai kemahiran. Jadual 8.1 menunjukkan hubung kait antara elemen dalam rekabentuk projek dan hasil pembelajaran serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi metod dan hasilan pembelajaran dan penilaian.

128 . penilaia luar. tutor. Kenal pasti kriteria prestasi setiap hasilan Kenal pasti metod penilaian alternatif Tentukan metod penilaian paling bersesuaian bagi hasilan pembelajaran yang penting. Rekabentuk Projek & Rekabentuk Penilaian PENGARUH REKABENTUK PROJEK Tujuan 1. Bagi PBP pelbagai metod penilaian boleh digunakan bagi nenilai pelbagai kemahiran. Pemarkahan Maklum Pelajar Ekspektasi pelajar Balas Sumber: A Guide for Lecturers.1: Hubungkait antara Pengaruh Luaran.2 menunjukkan metod yang boleh diaplikasikan dalam PBP. Faktor Luaran Kepada Universiti Lembaga Profesional Keperluan terhadap Industri Kriteria 8. REKA BENTUK PENILAIAN Lihat kembali hasilan pembelajaran. Bangunkan jadual penilaian Hasilkan ringkasan tugasan dan penilaian. rakan). LTSN Generic Centre. Pendekatan Pembelajaran Universiti Dasar Starategi 4. Metod-metod ini boleh digunakan secara formatif atau summatif oleh pelbagai penilaian (pensyarah.Jadual 8. 9. 6. Pengurusan Kualiti Standard (tanda aras) benchmarking Perincian program Hasilan Pembelajaran Penilaian Tugasan dan Pendekatan 5. 7. Jadual 8. George Brownvii Metod penilaian ialah proses yang digunakan untuk menilai sejauhmanakah pelajar telah mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan. Bangunkan satu metod pengredan output pembelajaran. Tentukan apakah output yang akan pelajar hasilkan. 3. Tentukan tugasan yang perlu pelajar laksanakan. 2.

kualiti. 129 . Pensyarah sebaiknya dilakukan juga pengujian prestasi ke atas pelajar bagi menentukan kesahan ketrampilan yang dihasratkan sebagaimana yang digariskan dalam hasil pembelajaran. reka bentuk dan kreativiti yang sukar untuk dinilai menggunakan kertas dan pensel. metod ini mampu dikembangkan untuk menilai aspekaspek seperti estetika. Pengajar/ Pensyarah Rakan Profesional dari industri Pengujian Prestasi/ prestasi produk Penilaian Suatu projek yang Pengajar/ menghasilkan produk. metodologi dan bahagian yang penting hingga tahap akhir. ergonomik. Catatan projek dan buku penggunaan makmal digunakan untuk merekodkan kemajuan. Berdasarkan hasilan pembelajaran.2: Metod-Metod Penilaian METOD Laporan bertulis • • • • Produk Prototype atau model • • KETERAMPILAN Pengetahuan dan aplikasi teori Penyelesaian masalah penyelidikan Pembelajaran kendiri Penulisan dan penerbitan Reka bentuk dan pengeluaran Penyelesaian masalah CATATAN PENILAI Adalah digalakkan Pengajar/ supaya pelajar meneroka Pensyarah sendiri dalam proses memahami masalah yang Penilai luar hendak diselesaikan terlebih dahulu sebelum diberikan perincian penyelesaian.Jadual 8.

Ujian akhir hendaklah berstruktur dan objektif. Pelaporan perkembangan hasil kerja secara berkala boleh membantu pelajar memperoleh maklum balas yang bermanfaat bagi perkembangan hasil kerja pelajar. Menerapkan model kerja am berasaskan senario. pengajar dan pekerja boleh memberi maklum balas yang bermanfaat. Pengajar/ Pensyarah Rakan Pembimbing Ujian Lisan • Pemahaman • Komunikasi • Penjelasan/ Penakulan Pengajar/ Pensyarah Profesional dari Industri Pembentangan • Pengetahuan Pemahaman • Kebolehan menyampaikan informasi dan kemampuan berkomunikasi secara lisan Pengajar/ Pensyarah Pelajar Rakan 130 . pertanyaan rakan-rakan.Nota Pembelajaran Kendiri pembelajaran/ Diari Bentuk dan struktur pelaksanaan kerja hendaklah dijelaskan secara jelas. Memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menjelaskan dan mempertahankan hasil kerjanya. terutama yang berkaitan dengan format pelaporan yang harus dilengkapi untuk setiap tugasan.

menambah elemenelemen yang berdaya saing. Portfolio digunakan dalam reka bentuk projek dan ia lebih mencakup keseluruhan hasil daripada projek. Jenis • Kemahiran angka penilaian terhadap model pembelajaran seperti ini adalah ujian terbuka. mengetahui pemahaman pelaksanaan projek seawal mungkin. pelajar membentangkan projek poster bersama staf dan pelajar lain diminta untuk bertanya. Portfolio tersebut mengandungi gambar rajah yang dihasilkan daripada CAD (Computer aided design) dan peranti 3D yang boleh digunakan untuk membantu reka bentuk dan sketsa projek selanjutnya Pengajar/ Pensyarah Rakan Profesional dari Industri • Kreativiti Kumpulan gambargambar.Poster • Pembentangan • Komunikasi • Pengetahuan dan penerapan teori Di beberapa institusi. Pembentangan tersebut dihadiri oleh pelajar peringkat rendah untuk menanam minat mereka dengan maksud agar menghasilkan input. • Kemahiran berasas pengetahuan 131 . sketsa • Kemahiran reka bentuk dengan (Portfolio) alatan komputer Pengajar/ Pensyarah Pembimbing Rekan Profesional dari Industri Ujian bertulis Bentuk ujian Pengajar/ bertulis kurang tepat Pensyarah dilaksanakan untuk pembelajaran yang bersifat projek.

Kelebihan PBP dapat dicapai dengan menyesuaikan jenis projek kepada topik dan hasilan pembelajaran yang dihasratkan. komunikasi. Problem Oreinted Project Based Learning: A Workbook. Di antara rekabentuk yang boleh diaplikasikan ialah projek individu/kumpulan. Roskilde University Press. kemahiran berpasukan dan pembelajaran kendiri. Pembelajaran berasaskan projek memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran generik atau insaniah berbanding dengan pendekatan kuliah. Guide for Busy Academics: Using Learning Outcomes to Design a Course and Assess Learning. Rujukan Jackson. 2003. Kemahiran-kemahiran ini termasuklah penyelesaian masalah. B & Pedersen. Olsen. P. metod penilaian yang bersesuaian dengan hasil pembelajaran perlu direka bentuk dengan mengambil kira faktor-faktor luaran yang mempengaruhi program pengajian seperti Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF). K 2005. projek multi-disiplin dan projek berasaskan industri/ komuniti. LTSN Generic Centre. 132 . Aplikasi masalah atau situasi kehidupan harian dan tempat kerja membantu meningkatkan kefahaman pelajar terhadap hubung-kait antara teori dan aplikasi sebenar di tempat kerja.Rumusan Terdapat pelbagai bentuk Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) yang menawarkan pelbagai manafaat kepada pelajar. Bagi menentukan keberkesanan pembelajaran. projek terbuka/tertutup. N.

Bolehkah pembelajaran berlaku tanpa instruksi? Sudah semestinya boleh. Sebagai contoh. tugas seorang pensyarah atau jurulatih meliputi banyak elemen seperti memilih bahan media. Perkataan ‘pengajaran’ merujuk kepada seseorang menyampaikan syarahan atau mendemonstrasi sesuatu kepada pelajar.BAB 9 Reka Bentuk Instruksi Norazah Mohd Nordin Pengenalan Tujuan instruksi adalah bagi membantu seseorang belajar. mengenalpasti kesediaan pelajar untuk 133 . Instruksi didefinisikan sebagai satu set agenda yang tersirat dalam aktiviti bagi memudahkan pembelajaran (Gagne et al 2005). dalam agenda tersebut terdapat juga elemen yang tersirat seperti arahan perhatian. Dengan menggunakan prinsip pembelajaran ini. Pembelajaran ialah satu proses semulajadi yang menjurus kepada peningkatan pengetahuan. Banyak kajian telah dilakukan oleh pakar psikologi pendidikan mengenai elemen tersirat ini sehingga mereka merumus prinsip mengenai proses pembelajaran. salah satu fungsi sesebuah sistem pendidikan ialah bagi memudahkan proses pembelajaran yang diharapkan bagi mencapai beberapa matlamat yang telah ditetapkan. bahan bercetak dan aktiviti pelajar. agenda ini adalah bersifat luaran sahaja yang boleh dipersembahkan dalam bentuk nota syarahan. Namun. Namun. membuat refleksi dan pemantauan kemajuan pembelajaran. mengikut prinsip pembelajaran. Pereka bentuk instruksi mengaplikasi prinsip pembelajaran ini bagi mereka bentuk elemen luaran yang telah disebutkan di atas. Lazimnya. pengajaran adalah hanya sebahagian daripada instruksi. pengurusan maklumat dalam bentuk kluster atau kategori akan memudahkan proses pembelajaran. ingatan jangka pendek mempunyai kapasiti terhad. Walaupun begitu. Apakah perbezaan antara ‘instruksi’ dan ‘pengajaran’? Menurut Gagne et al (2009) lagi.

134 . Sistem ini merujuk kepada integrasi set elemen yang berinteraksi sesama sendiri (Banathy 1987). Kemudian. yang digunakan oleh pensyarah bagi melibatkan pelajar. 2002). dan (iv) sibernatik. Penyelidikan awal menunjukkan teknik reka bentuk sistem pengajaran (instructional design system) menjadi popular selepas tahun 1970an dalam bidang pertahanan yang menggunakan pendekatan behaviorisme. (iii)dinamik. Reka bentuk pengajaran adalah proses yang kompleks yang mengaplikasi pendekatan sistem bagi menyelesai masalah secara berkesan. Menurut mereka lagi. mengurus masa pengajaran. (ii) synergistic. sistem yang dimaksudkan adalah mempunyai ciri berikut: (i) interdependent. Menurut Gustafson dan Branch (2002) lagi. 2002). efisyen. yang menggunakan pendekatan kognitif yang memfokuskan kepada teori pemprosesan maklumat (Gustafson & Branch. barulah teknik tersebut diperluas dalam bidang aplikasi latihan perindustrian dan perdagangan. iaitu sistem tersebut boleh diubahsuai bagi mengubah persekitaran. penggunaan prosidur reka bentuk instruksi secara sistematik akan menghasilkan hasil pengajaran yang berkesan dan releven. Reka bentuk instruksi dibangunkan bertujuan untuk menjadikan pengajaran lebih efektif.belajar. Pensyarah yang mempunyai pengetahuan mengenai prinsip reka bentuk instruksi akan mempunyai visi yang luas tentang bagaimana untuk membantu pelajar belajar. Reka Bentuk Instruksi Secara amnya. Pereka bentuk pengajaran menggunakan pelbagai media interaktif bagi memperbaiki pembelajaran dan mencapai objektif pengajaran. reka bentuk instruksi (Instructional Design atau ID) ialah satu sistem prosedur untuk program pembangunan pendidikan dan latihan dalam gaya yang konsisten dan luwes (Gustafson & Branch. Oleh yang demikian. perkataan ‘instruksi’ merangkumi dan menekankan spektrum aktiviti yang sangat luas. memantau aktiviti pengajaran dan juga bertindak sebagai pemudahcara pembelajaran dan sumber kandungan. iaitu setiap elemen berinteraksi antara satu sama lain. iaitu gabungan kesemua elemen mampu mencapai lebih objektif berbanding dengan satu elemen sahaja. iaitu tiada elemen yang boleh terpisah daripada sistem tersebut. menyerlah dan menjimatkan kos.

Caroll (1963) dalam modelnya. dan (e) kebolehan pelajar untuk belajar.Secara amnya. Namun. (d) kecenderungan pelajar. Reka bentuk instruksi adalah bertujuan untuk membantu proses pembelajaran. ii. (iii) pembangunan bahan latihan bagi pensyarah dan pelajar. Model of School Learning mendefinisikan sekurang-kurangnya lima pembolehubah penting yang mempengaruhi tahap pembelajaran yang dicapai oleh pelajar. menurut Gagne et al (2005). Matlamat dan hasil pembelajaran yang diinginkan membantu dalam pembentukan dan pemilihan aktiviti pembelajaran. (b) masa yang diperuntukkan. Andaian Asas Reka Bentuk Instruksi Secara amnya. dan (iv) implementasi bahan pengajaran yang telah dibina. (ii) mereka bentuk pengajaran melalui penulisan objektif yang boleh diukur. Pembelajaran merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak pembolehubah. tidak wujud satu model reka bentuk instruksi yang terbaik yang dapat memenuhi keperluan semua situasi pembelajaran. terdapat beberapa andaian yang dibuat dalam proses mereka bentuk instruksi seperti berikut: i. iaitu: (a) ketekunan pelajar. bukannya pengajaran. Setiap pereka bentuk instruksi memperkenalkan proses reka bentuk berdasarkan pemahamannya mengenai prinsip elemen yang mempengaruhi pembelajaran dan bagaimana kaedah terbaik bagi menstrukturkan instruksi tersebut. (c) kualiti instruksi. proses reka bentuk pengajaran mematuhi elemen teras pembangunan seperti: (i) analisis keperluan latihan pelajar melalui ‘penilaian keperluan’. Pembolehubah tersebut adalah saling berhubungkait dan model reka bentuk instruksi yang efektif perlu menitikberatkan semua pembolehubah ini. 135 .

Reka bentuk dan pembangunan boleh dirancang terlebih dahulu atau berkembang secara beransur-ansur sebagai proses yang berterusan. 136 . membangunkan aktiviti pembelajaran yang melibatkan tugasan authentic pelajar dan mereka bentuk pelbagai bentuk aktiviti latihan. iv. Prinsip reka bentuk instruksi boleh menjadi aset kepada seseorang pensyarah atau jurulatih yang mereka bentuk pengajaran untuk aktiviti sehari. Proses mereka bentuk instruksi perlu melibatkan pelajar.iii. Reka bentuk instruksi boleh dihasilkan oleh individu. v. Reka bentuk instruksi ialah satu proses kitaran (iterative process). penilaian dan maklum balas. reka bentuk instruksi mengaitkan hasil pembelajaran. pakar penilaian pendidikan dan eksekutif penerbitan. bengkel tiga hari atau pembangun kurikulum yang mereka bentuk pengajaran bagi sesuatu kajian. Reka bentuk instruksi ialah satu proses yang mengandungi beberapa subproses yang berkaitan. Media instruksi dan aktiviti berkaitan mesti diuji dengan pelajar bagi menentukan keberkesanan reka bentuk tersebut. kaedah instruksi dan penilaian pelajar. Reka bentuk instruksi yang lebih kompleks melibatkan proses menentukan hasil pembelajaran. Model reka bentuk instruksi boleh diaplikasi pada pelbagai tahap. Pada tahap yang paling mudah. pakar kandungan pengajaran (subject matter experts). atau boleh melibatkan satu pasukan yang terdiri daripada pereka bentuk instruksi.

vi. 1986). Proses Asas Reka Bentuk Instruksi: Model ADDIE Pelbagai Model ID telah dihasilkan bagi penggunaan kumpulan sasaran yang pelbagai dan konteks pendidikan yang berbeza (Edmonds et al. Kebanyakan model reka bentuk yang sistematik mempunyai komponen yang sama. model ID yang efektif adalah model yang berasaskan teori pembelajaran. Model ini menggabungkan elemen asas proses reka bentuk pengajaran yang meliputi analisis kumpulan sasaran atau mengenalpasti matlamat dan objektif pengajaran (Braxton et al. 1995). 1994. Model-model ini telah menjana banyak data penyelidikan yang mempunyai banyak implikasi kepada amalan dan pembangunan teori reka bentuk pengajaran (Richey. Model ID memberi struktur dan pengertian kepada masalah sesuatu reka bentuk pengajaran. Proses ISD asas ini dikenali sebagai Model ADDIE (akronim dalam bahasa Inggeris bagi setiap fasa 137 . 1991). Sesebuah model ID memperlihatkan bagaimana kombinasi komponen strategi pengajaran perlu diintegrasi bagi menghasilkan sebuah kursus pengajaran.1. Pelbagai jenis hasil pembelajaran adalah bagi pelbagai jenis instruksi. tetapi boleh bertukar dari segi bilangan fasa dan persembahan secara grafik. Gustafson. Model Reka Bentuk Instruksi (Instructional Design Models) Model bagi reka bentuk instruksi (Model ID) menyediakan kerangka prosedural bagi menghasilkan pengajaran. Proses reka bentuk sistem instruksi (Instructional System Design atau ISD) yang paling asas mempunyai lima fasa atau komponen seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah 9. Tiada kaedah terbaik untuk mengajar semua kursus dan syarat pembelajaran yang sesuai bagi sesuatu hasil pembelajaran yang diinginkan akan mempengaruhi pemikiran pensyarah dalam mereka bentuk aktiviti dan media pembelajaran. Menurut Braxtonet al (1995). Model ini seterusnya membantu meneliti masalah tersebut dengan memecahkan masalah tersebut dalam unit yang diskrit dan mudah untuk diurus..

Pembangunan a. Tentukan topik pengajaran yang perlu diselesaikan dan berapa banyak masa yang akan diperuntukkan untuk setiap topik. Beri definisi aktiviti pengajaran bagi setiap unit topik. Buat keputusan berdasarkan jenis bahan dan aktiviti pembelajaran. b. d. Hasilkan bahan latihan pensyarah. b.– Analyze (Analisis). Tadbir analisis instruksi bagi menentukan sasaran kognitif. III. Analisis masa yang ada dan isi kandungan yang boleh dihabiskan dalam masa tersebut. Ulang. c. Design (Reka bentuk). II. Buat persediaan draf bahan dan/atau aktiviti. Namun. afektif dan psikomotor bagi kursus tersebut. perbincangan dalam bab ini akan menggunakan Model ADDIE sebagai kerangka asas. b. Develop (Pembangunan). Uji bahan dan aktiviti pembelajaran dengan kumpulan sasaran. Implement (Implemen) dan Evaluate (Penilaian). 138 . Susun topik mengikut objektif kursus. Bina spesifikasi bagi penilaian pelajar. d. Ringkasan komponen dan subkomponen Model ADDIE adalah seperti berikut: I. setiap daripada lima fasa tersebut diberi lebih atau kurang penekanan. c. tambahbaik dan hasilkan bahan dan aktiviti pembelajaran. e. Dalam model ISD yang lain. c. e. Analisis a. Reka bentuk a. Terjemah matlamat kursus kepada hasil kerja dan objektif kursus yang penting. Tentukan keperluan instruksi.

pada Fasa Reka Bentuk.IV. Promosi bahan instruksi bagi kegunaan pensyarah dan pelajar. b. b. Acara luaran ini memainkan peranan penting dalam kerangka pembangunan bahan pelajaran dan aktiviti pembelajaran. V. Lakukan penilaian terhadap penyelenggaraan dan ulangan bahan kursus.1 Model Reka Bentuk Instruksi ADDIE Dalam Model ADDIE. c. 139 . Gambarajah 9. Lakukan penilaian terhadap pelajar. Penilaian a. Lakukan penilaian terhadap program. Sediakan bantuan seperti yang diperlukan oleh pensyarah atau pelajar.1. Implimentasi a. Gagne dan Briggs (1977) mendefinisikan sembilan acara instruksi luaran (Nine External Events of Instruction) seperti yang diringkaskan dalam Jadual 9.

Perkara ini selalunya. cerita. Menilai pelaksanaan 140 . 5. Mengingatkan kembali pengetahuan yang diperlukan (prerequisites) atau pengetahuan berkaitan Menyampaikan kandungan pelajaran baru Menyediakan arah kepada pembelajaran baru. Menyediakan bahan bagi menarik perhatian dan memberi motivasi Tujuan (Purpose) Memantapkan set pembelajaran. 4. Menjelaskan lagi kandungan yang disampaikan dalam Acara 4. 2. Menguji pengetahuan atau kemahiran pelajar. menjadi fokus kepada syarahan. Penyebatian perkara ini dan pengetahuan sedia ada akan memantapkan ingatan jangka panjang. 7. menghubungkaitkan pengetahuan akan datang dan pengetahuan sedia ada. Menyampaikan maklumat baru. Mendapatkan maklum balas daripada pelajar. Bimbingan ini boleh disampaikan dalam bentuk contoh. prosedur.Jadual 9. proses atau tugasan penyelesaian masalah yang perlu dipelajari. Menyediakan maklum balas 8. Maklum balas ini bukan untuk tujuan penilaian tetapi bagi memastikan pemahaman pelajar.1: Sembilan Acara Instruksi Luaran (Nine External Events of Instruction) (Gagne & Briggs. perbincangan atau elemen lain yang mampu menjadikan kandungan pelajaran lebih diingati. 1977) Acara (Event) 1. Langkah ini penting dalam memantapkan pembinaan struktur pengetahuan. Menyampaikan objektif Memantapkan jangkaan pencapaian yang pembelajaran diinginkan. Menyediakan bimbingan kepada pelajar Menyediakan bahan latihan 6. mengemudi perhatian pelajar kepada tujuan instruksi. Menyediakan maklumat kepada pelajar mengenai ketepatan pemahaman mereka. 3. penerangan.

tetapi tidak semestinya berguna sebagai model konkrit yang mematuhi keperluan teori atau persekitaran ISD tertentu. menyediakan penyelesaian (pembangunan). Pelbagai Model Reka Bentuk Pengajaran Model ADDIE yang telah dibincangkan terdahulu telah menjadi model generik proses ISD yang selalu dirujuk. Dalam bab ini. dan menentukan sama ada penyelesaian tersebut berjaya (penilaian). ‘Transfer’ membawa maksud pelajar mampu mengaplikasi kandungan pelajaran dalam pelbagai konteks atau situasi. yang bermula dengan pengenalpastian masalah dan sebab (analisis). Objektif pengajaran membolehkan seseorang pensyarah membangun perancangan tindakan bagi menghasilkan bahan pengajaran. beratus-ratus model reka bentuk instruksi telah diterbit dan dibangunkan dalam pelbagai organisasi di dunia. faktor yang paling penting untuk dititiberatkan ialah objektif pengajaran. Menyediakan retention dan ‘transfer’ Tujuan (Purpose) Memantapkan apa yang telah dipelajari dengan latihan yang telah dipraktikkan. Objektif juga sangat penting dalam menentukan sesebuah pengajaran itu efektif kerana pada penghujung pengajaran. membuat cadangan penyelesaian (reka bentuk). Walaupun demikian. beliau perlu memikirkan objektif pengajaran yang perlu dicapai secara keseluruhan. Justeru. Sebelum seseorang pensyarah membangunkan sesebuah instruksi yang efektif. Selain itu. mencuba penyelesaian (implementasi). Model ADDIE adalah berguna bagi menyampaikan ciri-ciri am sesebuah ISD. beberapa model reka bentuk instruksi yang menarik diterangkan seperti berikut: I. penilaian dilakukan. Ini kerana model tersebut meliputi fasa penting dalam model penyelesaian masalah yang sistematik. dalam mengenalpasti model yang sesuai untuk sesuatu pengajaran.Acara (Event) 9. Model Reka Bentuk Dick and Carey (1996) 141 . objektif pengajaran juga membantu dalam mengenalpasti di mana instruksi patut bermula atau adakah pengetahuan sedia ada diperlukan.

Fokuskan kepada masalah yang dihadapi oleh pelajar bagi topik yang dibincang.Model Reka Bentuk Dick and Carey (1996) adalah salah sebuah model ID yang popular. persekitaran di mana kemahiran itu diperoleh dan ciri-ciri yang sesuai bagi memperoleh kesahan pengajaran tersebut. v. Salah satu perkara yang dikritik dalam model instruksi ini ialah model ini terlalu linear dan tidak fleksibel. Salah satu limitasi model ini ialah aspek tingkah laku kumpulan sasaran tidak diambil kira. ii. Tulis objektif – Jelaskan kemahiran yang perlu diperoleh. Disebabkan model ini berasaskan model sistem. Lakukan analisis instruksi – Tentukan kemahiran yang perlu dicapai oleh pelajar bagi mencapai matlamat pengajaran. setiap fasa boleh diterangkan seperti berikut: i. 142 . ia lebih melibatkan pembangunan pengajaran daripada reka bentuk. Mengenalpasti matlamat instruksi – Pastikan apa yang pelajar perlu capai sebelum sesi pengajaran. iii. Dalam Model Dick and Carey (Gambarajah 9. Tentukan objektif pengajaran dan lakukan analisis keperluan. Bangunkan Criterion Standards – Buat penilaian kebolehan pelajar bagi mencapai matlamat instruksi. kepada pentadbiran kerajaan) dan pengguna (novis kepada pakar).2). Model reka bentuk ini menerangkan semua fasa dalam proses kitaran yang bermula dengan mengenalpasti matlamat pengajaran dan diakhiri dengan penilaian sumatif. Model ini berpusatkan pelajar dan merentasi semua konteks pengajaran (daripada peringkat prasekolah kepada sektor perniagaan. Kenal pasti tingkah laku pelajar – Kenal pasti kemahiran yang diperlukan oleh pelajar serta ciri-ciri peribadi yang perlu diambil kira sebelum pelajar memulakan proses pembelajaran. yang menggunakan pendekatan sistem seperti yang digunakan dalam perisian kejuruteraan dalam mereka bentuk pengajaran. iv.

vi. Oleh yang demikian. proses ulangan adalah amat penting dan perlu dilakukan kerap kali bagi memastikan pelajar mencapai objektif pengajaran dengan jayanya. penilaian sumatif vii. Pada fasa ini. ix. Secara amnya. satu mekanisma penilaian dibina bagi memastikan pelajar memahami kandungan yang disampai. Reka bentuk dan tadbir penilaian formatif – Setelah bahan pengajaran siap dibina. bahan persembahan pensyarah serta manual pembelajaran pelajar. Membangunkan bahan instruksi – Strategi instruksi digunakan bagi menghasilkan bahan pengajaran seperti helaian kerja dan bahan pengujian. seseorang pensyarah menentukan media yang perlu digunakan dan bagaimana untuk memastikan pelajar memenuhi matlamat pengajaran. Bina strategi instruksi – Analisis maklumat yang diperoleh daripada analisis keperluan dan gunakan untuk menghasilkan sebuah strategi pengajaran. pelajar membuat latihan tentang apa yang telah dipelajari serta memberi maklum balas kepada pensyarah bagi penambahbaikan proses pengajaran. viii. Setelah proses penilaian dilakukan. aktiviti susulan dirancang. pensyarah menilai bahan ini kepada semua pelajar bagi mendapat maklum balas dan membuat penambah baikan. Tujuan utama penilaian formatif ialah bagi menyelesaikan masalah pelajar untuk mencapai objektif pengajaran. Reka bentuk dan tadbir penilaian sumatif – Apabila seseorang pensyarah menyampaikan bahan pengajaran. Seterusnya. Kemudian. kemudian diikuti dengan persembahan maklumat. Ulang pengajaran jika perlu – Gunakan hasil analisis daripada penilaian formatif dan ubah suai bagi mempertingkatkan instruksi. seseorang pensyarah memulakan pengajaran dengan aktiviti pengenalan. 143 . x.

Konsep penting dalam model ini ialah semua elemen dalam model ini boleh digunakan pada bila-bila masa. ciri pelajar. Salah satu keistimewaan model ini ialah elemen ulangan penambah baikan ditekankan pada keseluruhan proses. Gambarajah 9. Morrison dan Ross (1994) mengambil pendekatan holistik dalam reka bentuk pengajaran. sumber instruksi (seperti komputer dan bahan bercetak). aktiviti instruksi. Model Kemp. Morrison dan Ross menekankan konsep keluwesan.2: Model Sistem Reka Bentuk Fnstruksi Dick & Carey II. objektif instruksi.3.dilakukan bagi menentukan nilai sesebuah instruksi dan bagi membuat cadangan penambah baikan terhadap implementasi insruksi tersebut. Matlamat model ini ialah kebebasan pensyarah untuk membuat penambah baikan jika diperlukan. perkhidmatan sokongan dan penilaian gambarajah 9. Ini memberi kebebasan kepada pensyarah untuk membuat penambah baikan apabila diperlukan. Morrison & Ross (1994) Model Reka Bentuk Instruksi Kemp. Secara keseluruhan. Model Reka Bentuk Instruksi Kemp. Berbanding dengan Model Reka Bentuk Instruksi Dick and Carey. semua faktor dalam persekitaran pembelajaran diambil kira dalam model ini termasuk analisis kandungan kursus. Proses yang terlibat adalah dalam bentuk kitaran dan reka bentuk adalah bergantung kepada proses ulangan yang tetap. dan seterusnya memperoleh hasil pengajaran yang lebih 144 .

145 . ii. iv.berkesan dan bebas daripada kesilapan. iii. Rancang dan bangunkan bahan instruksi. Bangunkan instrument penilaian bagi menilai objektif instruksi. vii. pensyarah mempunyai pilihan untuk menentukan elemen yang mana mereka perlukan. vi. Kenal pasti masalah pengajaran dan tentukan matlamat reka bentuk instruksi dibangunkan. Uji ciri-ciri pelajar yang akan mempengaruhi hasil instruksi. Keterangan terperinci mengenai elemen dalam Model Reka Bentuk Instruksi Kemp. Buat urutan bagi kandungan kursus bagi memudahkan proses pembelajaran. viii. Tentukan objektif instruksi. Kenal pasti kandungan kursus dan analisis komponen yang berkaitan dengan matlamat kursus dan tujuan instruksi. Kekurangan anak panah dan garisan menjadikan seseorang pensyarah mudah untuk memilih elemen yang dikehendaki sahaja untuk sesuatu set instruksi. ix. Morrison dan Ross adalah seperti berikut: i. Reka bentuk strategi instruksi supaya setiap pelajar mahir kandungan yang perlu disampaikan. v. Dalam model ini. Pilih bahan sumber bagi membantu instruksi dan aktiviti pembelajaran.

3: Model Reka Bentuk Instruksi Kemp. pensyarah menghasilkan banyak prototaip sehingga beliau berpuas hati dengan prototaip yang dihasilkan. Setiap 146 . Model Reka Bentuk ‘Rapid Prototyping’ (Tripp & Bichelmeyer 1990) Model Reka Bentuk ‘Rapid Prototyping’ (Tripp & Bichelmeyer 1990) merupakan proses empat peringkat yang menjurus kepada penghasilan pengajaran untuk sesi pengajaran. Dalam model ini. bukannya keseluruhan kurikulum.Perancangan Ulangan Masalah Instruksi Sumber Instruksi Ciri Pelajar Instrumen Penilaian Analisis Kerja Objektif Instruksi Penyampaian Instruksi Strategi Instruksi Urutan Kandungan Penilaian Formatif Pengurusan Projek Gambarajah 9. pembinaan prototaip. Peringkat proses merangkumi penganalisisan keperluan. penggunaan prototaip bagi menjalankan penyelidikan dan penyediaan sistem akhir. Morisson & Ross (1994) III.

apa yang pasti ialah keperluan kepada reka bentuk instruksi sentiasa wujud selagi adanya pencarian ilmu! 147 . seperti pereka bentuk instruksi atau pensyarah dan pelajar. Sebelum seseorang pensyarah membangunkan sebuah instruksi yang efektif. instruksi akan menjadi lebih efektif jika proses pengajaran dirancang untuk melibatkan pelajar dalam semua elemen dan aktiviti bagi memudahkan pembelajaran. Kesimpulan Sebagai kesimpulan. Ini adalah kerana tiada satu model reka bentuk instruksi pun yang lebih baik daripada sesuatu model yang lain. Model ini juga popular kerana setiap prototaip memerlukan maklum balas sehingga hasil instruksi terbina. Setelah itu. model ini juga dikritik kerana pendekatan yang tidak berstruktur. Dengan menggunakan prinsip reka bentuk instruksi. fasa reka bentuk dan fasa pembangunan akhirnya bergabung. barulah beliau memilih model reka bentuk instruksi yang sesuai dan memberi kelebihan bagi mencapai matlamat yang diinginkan. Dalam aspek ini.prototaip adalah merupakan penambah baikan daripada prototaip yang dihasilkan sebelumnya. Model Rapid Prototyping memerlukan lebih penglibatan daripada semua pihak yang terlibat. beliau perlu memikirkan perkara yang ingin dicapai atau objektif pengajaran yang perlu dicapai secara keseluruhan. Namun. Namun. Implikasi reka bentuk instruksi sebagai satu bidang penyelidikan di masa hadapan amat sukar untuk ditentukan kerana arus teknologi adalah sangat dinamik. Dalam model ini. Banyak kajian diperlukan bagi mengenalpasti impak media kepada masyarakat secara keseluruhannya. Gabungan dua fasa ini adalah sangat berlainan dengan dengan proses reka bentuk instruksi traditional yang mengasing dua fasa tersebut. seseorang pensyarah atau jurulatih boleh memilih atau merancang dan membangunkan aktiviti yang terbaik bagi membantu pelajar belajar.

Liz.Retrieved October 15. Mashka..mala. Instructional Design Resources . Briggs (Ed.Retrieved October 5.ics. The Instructional Design Knowledge Base . M 2005. Bronico. Website: http://classweb. 2006. CA: Thomson Wadsworth.edu/teaching/id/one/readings.futureu. Dabbagh. Jacky. J. from http://www. Instructional Design Models.com/estore/braxton/ registered/intro. Retrieved October 12. 723-733. 2006.. Chris. Englewood Cliffs. 1977. Instructional design: Principles and applications. 2003. Abbie. NJ: Educational Technology Publications. H-K..gmu. 2006.uni. 1995.& 8) Carroll. W.). Designing Instruction: A UNI Professional Teacher Competencies Workshop . Jones. 2006. Lisa.ca/lizhk/IDesign/ISDresources. Timothy D. Huffam. W.html Baterden. M.7. Sherri. & Looms. Kimberly. The Essentials of Instructional Design: Connecting Fundamental Principles with Process and Practice.. 2006.. from http://web. 64.edu/~baterden/home. 1963.purdue. Principles of Instructional Design. from http://web. Inc. Shirley. J. 2000. Wager. 2006. Gagne.Rujukan Abromitis.html Brown. 2006.Golas. R. & Green.htm 148 . Thelma. C & Keller. htm Braxton. Instructional Design Methodologies and Techniques.. M. Instructional Technology Program. from George Mason University . K..edu/ ndabbagh/Resources/IDKB/index. John. 2006. Analysis of objectives. R. Retrieved September 20. from http://www. Nada. New Jersey : Pearson Education. (chapters 1. Retrieved October 13.htm Gagne. A model of school learning. & O’Neill. Teacher’s College Record. Oakley.bc. J. In L.

com/models. Retrieved September 16. Retrieved October 17. ISD Knowledge Base/ Instructional Design & Development/ Instructional Systems Design Models.edu/faculty/s/j/ sjm256/portfolio/kbase/IDD/ISDModels. In Instructional Technology Global Resource Network . Retrieved September 21.edu/math/activities/ cape/Instructional_Models/design_models. Martin. Steven J. 2006. from http://carbon. 2006. Gustavo E. Instructional Design Models. Models for Instructional Design. from http://www.html Prestera. Retrieved October 5. David. from http://www.cudenver.effectperformance. 2002. 2006. from http:// www. Knowledge Base: Instructional Design Models.htm McGriff. 2006. html Strickland. 2006. from http://www. com/sites/prestera/html/M4/L1%20-%20ISD/M4L1P1. 2003.ittheory. 2006.htm Ryder. Retrieved September 15. 2003.dean.html 149 .personal. Jeffrey S.Maier.usma.psu.edu/~mryder/itc_data/idmodels. Model Library. 2001.

150

BAB 10
Pemilihan & Penilaian Bahan Sumber Pendidikan
Mohd. Arif Ismail

Pengenalan
Penggunaan bahan sumber pendidikan di dalam bilik kuliah dapat membantu pendidik mengolah dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang menjana pemikiran dan kemahiran pelajarpelajarnya. Bahan sumber pendidikan yang boleh diperoleh dalam pelbagai bentuk dan rupa, baik dalam bentuk bercetak mahupun elektronik, mampu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Hasil daripada penggunaan bahan sumber pendidikan yang disepadukan dengan baik dalam pengajaran akan dapat memperkaya proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah. Justeru, pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang pintar dan bestari serta bijaksana dalam menangani cabaran hidup (Musa 2003). Di dalam persekitaran pendidikan, kehadiran bahan sumber pendidikan dalam bentuk elektronik (teknologi elektronik) seperti filem, video, televisyen, radio, komputer dan multimedia bersama dengan bahan sumber pendidikan dalam bentuk bercetak (teknologi bercetak) seperti buku, jurnal, akbar dan majalah adalah saling lengkapmelengkapi antara satu sama lain. Ini bermaksud teknologi elektronik bukannya mengambil alih tempat teknologi bercetak (Norton & Wiburg 2003) tetapi sebaliknya membantu memperkaya proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian, kepelbagaian dalam bahan sumber pendidikan memberikan ruang dan peluang kepada pendidik untuk menjadi lebih kreatif serta berupaya untuk mengintegrasikan bahan tersebut di dalam bilik kuliah (Musa 2003).

151

Kepentingan Pemilihan & Penilaian Bahan Sumber Pendidikan
Perkembangan pesat dalam teknologi maklumat dan komunikasi membawa banyak perubahan kepada bahan sumber pendidikan elektronik terutamanya dalam bentuk atau format media. Format media adalah bentuk fizikal di mana mesej pelajaran diintegrasikan dan dipersembahkan atau ditunjukkan contohnya seperti carta, gambar, slaid, pita audio dan video, dan komputer multimedia. Pada mula teknologi elektronik diperkenalkan teknologi tersebut wujud sebagai entiti yang berbeza-beza umpamanya media buku atau teks, media filem, media audio, media visual dan media objek. Namun begitu, akibat daripada perkembangan pesat dalam teknologi, format media yang sedia ada mula digabungkan antara satu sama lain dan menghasilkan format media yang baru seperti dokumen pemprosesan perkataan, video interaktif, cakera padat audio, realiti maya dan gambar digital. Ini seterusnya menghasilkan gabungan media format terkini yang boleh dilihat dengan kewujudan digital video interaktif, digital audio, CD Rom, realiti virtual dan desktop publishing (Heinich et al. 2002). Justeru, trend dalam penggabungan format media ini mempunyai implikasi secara langsung kepada pengajaran dan pembelajaran. Pendidik mempunyai banyak pilihan dalam memilih dan menggunakan bahan sumber pendidikan untuk mendatangkan pembelajaran yang berkesan (Percival & Ellington 1994). Pengajaran secara talk and chalk kurang lagi sesuai kerana kehendak dan keperluan pelajar diabaikan. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang terbaik diwujudkan apabila pendidik dapat mengeksploitasikan bahan sumber pendidikan untuk merangsang kesemua pancaindera pelajar dan mengadakan pembelajaran aktif yang menarik minat, tumpuan serta menajamkan pemikiran dan memperkembangkan kreativiti pelajar.

Bahan Sumber Pendidikan
Bahan sumber pendidikan merangkumi segala jenis bahan sumber sama ada dalam bentuk bercetak atau elektronik yang mempunyai unsur-unsur pendidikan yang dapat digunakan secara
152

langsung atau diubahsuai oleh pendidik untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dan mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Ia juga digunakan dengan tujuan untuk menarik minat pelajar serta meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik kuliah. Bahan sumber pendidikan turut mengandungi pelbagai mesej yang disampaikan melalui pelbagai format media yang diolah berdasarkan tahap pencapaian pelajar serta isi kandungan pelajaran. Bahan sumber pendidikan juga dapat memudahkan pendidik mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan pelajar memahami sesuatu tajuk mata pelajaran. Bahan sumber pendidikan perlu digunakan secara sistematik dan tersusun agar mewujudkan minat dalam kalangan pelajar. Penggunaan bahan sumber pendidikan adalah satu proses. Proses tersebut melibatkan prebiu (pra-tonton) bahan sumber, latihan menggunakannya, persediaan persekitaran pembelajaran, kesediaan pelajar dan persembahan sebenar untuk pengajaran dan pembelajaran. Semua bahan sumber yang hendak digunakan di bilik kuliah perlu diprebiu oleh pendidik terlebih dahulu daripada segi kesesuaian dengan objektif dan ciri-ciri serta tahap kebolehan pelajar. Pendidik juga perlu berlatih menggunakan bahan sumber pendidikan yang telah dipilih sebelum digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran agar persembahannya kelak akan lebih berkesan. Persekitaran di mana bahan sumber tersebut digunakan perlu disediakan dengan baik daripada segi ergonomiknya (tempat duduk selesa, pencahayaan mencukupi, pengudaraaan atau ventilasi yang baik) serta memastikan peralatan dapat berfungsi. Kesediaan pelajar penting dalam menentukan pembelajaran berkesan boleh berlaku. Ini dapat dilakukan sebelum pendidik memulakan pengajarannya iaitu dengan mengemukakan kepada pelajar overview atau rumusan umum tentang keseluruhan persembahan atau membuat perkaitan dengan topik yang dikaji dengan tujuan untuk menimbulkan rasa ingin tahu, meningkatkan motivasi serta meningkatkan tumpuan pelajar. Akhir sekali ialah aktiviti showmanship yang merupakan persembahan atau penyampaian oleh pendidik di dalam suasana
153

pengajaran dan pembelajaran yang sebenar di mana bahan sumber pendidikan disampaikan dengan pelbagai kaedah atau teknik yang bersesuaian dan berkesan.

Pemilihan & Penilaian Bahan Sumber Pendidikan
Perancangan sistematik menggunakan bahan sumber pendidikan atau media memerlukan bahan atau media tersebut dipilih terlebih dahulu. Justeru, pemilihan bahan sumber pendidikan merujuk kepada proses dua peringkat yang perlu dilakukan. Peringkat pertama adalah pemilihan daripada aspek format media sama ada dalam bentuk gambar pegun, visual bergerak, bercetak dan sebagainya. Bagi menentukan format yang paling sesuai pemilihan dibuat dengan mengambil kira ciri-ciri dan tahap kemampuan pelajar, objektif yang ingin dicapai serta situasi pengajaran (kumpulan besar, kumpulan kecil atau pengajaran kendiri). Peringkat kedua pula melibatkan proses pemilihan, modifikasi atau menghasilkan bahan sumber berdasarkan format yang dipilih. Pada peringkat ini pemilihan dibuat berdasarkan bahan sumber yang sudah tersedia ada dan sekiranya bahan sumber tidak dapat diperoleh, maka pengubahsuaian atau modifikasi perlu dilakukan. Proses memodifikasi bahan sumber sedia ada adalah lebih kreatif, mencabar serta kos-efektif berbanding dengan aktiviti menghasilkan satu bahan sumber yang baru. Penghasilan satu bahan sumber pendidikan yang baru perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti objektif yang ingin dicapai, ciri-ciri dan tahap kebolehan kumpulan sasaran, kos, kepakaran teknikal, kemudahan dan peralatan yang diperlukan.

Model Pemilihan Pendidikan

&

Penilaian

Bahan

Sumber

Media dan bahan sumber pengajaran memainkan peranan yang penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan media dan bahan sumber yang sesuai bukan sahaja dapat membantu penyampaian isi pelajaran, malah dapat menarik minat dan tumpuan pelajar serta menjadikan pengajaran tidak membosankan. Pengajaran menggunakan bahan sumber pendidikan memerlukan perancangan
154

2008). sediakan objektif pengajaran (state objectives). bangsa serta faktor budaya dan ekonomi. sediakan objektif pengajaran. melaksana dan menilai pengajaran menggunakan media dan bahan sumber pendidikan. tahap kebolehan pelajar dan gaya pembelajaran. Tiga faktor penting yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat keputusan pemilihan media dan bahan sumber adalah ciri-ciri umum pelajar. Analisis Ciri-Ciri Pelajar Analisis ciri-ciri pelajar perlu dilakukan bagi menentukan kesesuaian di antara media dan bahan sumber yang dipilih bagi mendatangkan pembelajaran yang berkesan. Ciri-ciri umum pelajar adalah seperti tahap gred. urus penggunaan media dan bahan sumber. Model ASSURE Model ASSURE adalah akronim bagi analisis ciri-ciri pelajar (analyze learners). Model berbentuk prosedural ini menyediakan panduan kepada pendidik untuk merancang. seleksi kaedah. Matlamat utama Model ASSURE adalah untuk membantu pendidik merancang pemilihan dan penilaian penggunaan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Model ASSURE menyenaraikan enam langkah iaitu analisis ciri-ciri pelajar. respon serta penglibatan pelajar. media & materials). Model ASSURE dapat membantu pendidik memilih dan menentukan penggunaan pelbagai media dan bahan sumber pendidikan pada tahap optimum. urus penggunaan media dan bahan sumber (utilize media & materials).yang teliti termasuk daripada segi pemilihan dan penggunaan bahan sumber tersebut. dan evaluasi/ penilaian serta semakan semula. Tahap kebolehan pelajar pula melibatkan tahap kemahiran atau kompetensi pelajar pada 155 . respon dan penglibatan pelajar (require learner participation) dan evaluasi/ penilaian serta semakan semula (evaluate & revise). media dan bahan sumber (select methods. media dan bahan. Perbincangan tentang pemilihan dan penggunaan bahan sumber pendidikan dalam penulisan ini berfokus kepada Model ASSURE (Smaldino et al. seleksi kaedah.

tunjuk ajar dan main peranan). Pada peringkat ini proses pemilihan melibatkan langkahlangkah berikut: Membuat keputusan berkaitan dengan kaedah yang sesuai untuk tugasan pembelajaran (sebagai contoh kaedah simulasi. mengubah suai atau mereka bentuk bahan yang khusus berdasarkan format media yang dipilih (sebagai contoh memilih bahan sedia ada yang mudah diakses oleh pendidik). motivasi dan minat perlu turut dipertimbangkan semasa membuat analisis pelajar. kecenderungan. Gaya pembelajaran merujuk kepada tret-tret psikologi yang menentukan bagaimana seseorang individu membuat tanggapan. 156 . video dan multimedia). audio. Sediakan Objektif/ Hasil Pembelajaran Peringkat ini memberi penekanan kepada pernyataan objektif atau hasil pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai di dalam bentuk yang spesifik dan boleh diukur. Memilih media format yang sesuai untuk melaksanakan kaedah pengajaran yang dipilih (sebagai contoh carta. maka mereka digalakkan memilih berdasarkan media dan bahan sumber yang sedia ada. Pernyataan objektif perlu bagi membantu pendidik memilih media dan bahan sumber pendidikan yang bersesuaian. slaid. berinteraksi dan memberi tindak balas secara emosi terhadap persekitaran pembelajaran. Analisis pelajar boleh dilakukan secara informal seperti bersoal jawab di bilik kuliah atau secara formal (sebagai contoh mengadakan ujian).awal kemasukan ke bilik kuliah seperti penguasaan perbendaharaan kata dan pengetahuan. memastikan penilaian dapat dibuat dengan baik serta membantu para pelajar mengetahui apa yang diharapkan daripada mereka. Memilih. Gaya pembelajaran seperti bakat. Pemilihan Media & Bahan Sumber Pendidikan Memandangkan segelintir pendidik biasanya mempunyai kekangan masa untuk membina bahan pengajarannya sendiri.

penglibatan pelajar di dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. pendidik dapat membuat semakan semula yang bertujuan untuk memperbaiki pengajaran yang akan datang. Berdasarkan penilaian. disusun sebagaimana dikehendaki atau diadakan latihan menggunakannya. 157 . Kesediaan pelajar – memberi peluang untuk pelajar bersedia (sebagai contoh beri penerangan ringkas tentang isi pelajaran). Penglibatan aktif pelajar melakukan aktiviti dan tugasan bertujuan untuk memberi latihan yang secukupnya kepada pelajar untuk mempelajari pengetahuan atau kemahiran baharu. Respon Serta Penglibatan Aktif Pelajar Pada peringkat ini. Penilaian & Semakan Semula Penilaian yang dijalankan selepas pengajaran dan pembelajaran bertujuan untuk mengukur hasil pencapaian pelajar dan juga menilai keberkesanan penggunaan bahan sumber. terdapat lima langkah yang perlu diberi perhatian oleh pendidik. di samping memperoleh maklum balas daripada pendidik berdasarkan pencapaiannya di bilik kuliah. Lima langkah tersebut meliputi: Prebiu bahan sumber – agar sesuai dengan objektif dan kumpulan sasaran. Penyediaan bahan sumber – bahan yang perlu dikumpulkan. Penyediaan persekitaran – kemudahan (seperti plug dan suis) dan susunan kedudukan pelajar. Pelaksanaan pengajaran – menggunakan bahan sumber di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Urus Penggunaan Media & Bahan Sumber Pendidikan Bagi menentukan media dan bahan sumber yang dipilih dapat diguna sebaik mungkin.

158 .1: Model ASSURE (Smaldino et al. berkesan dan sesuai dengan tahap kemampuan dan potensi pelajar. Bagi membantu memudahkan pendidik membuat pemilihan dan penilaian bahan sumber pendidikan Model ASSURE boleh diaplikasikan. Model ASSURE dapat ditunjukkan secara prosedural sebagaimana di dalam Gambarajah 10. 2008) Rumusan Pemilihan dan penilaian bahan sumber adalah sangat penting bagi memastikan bahan yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran adalah bersesuaian dengan objektif pengajaran yang ingin dicapai serta tahap pencapaian dan kebolehan pelajar.Menurut Smaldino et al. (2008) berpandukan kepada Model ASSURE pengajaran menggunakan media dan bahan sumber dapat dirancang dan dilaksanakan dengan baik.1 berikut: A S S U Analisis pelajar (Analyze learners) Sediakan objektif (State objectives) Seleksi bahan sumber dan media (Select media and materials) Urus penggunaan bahan sumber dan media (Utilize media and materials) Respon serta penglibatan aktif pelajar participation) (Require learner R E Evaluasi/Penilaian dan semak semula (Evaluation & review) Gambarajah 10. dan pembelajaran pula menjadi lebih menarik.

E. Musa Muhamad. ke 2. Kata alu-aluan Menteri Pendidikan Malaysia. Yusup Hashim. Instructional Technology and Media for Learning . 1998. Buku panduan Teknologi Pendidikan. Russell. H. M. 2008. Seminar Kebangsaan Penggunaan Bahan Sumber Pendidikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran.. S. Lowther. Ed. J.J. 1998. Romiszowski. & Ellington.L. Ohio: Merrill Prentice Hall.. 1994. A. Ed. 26-28 Jun.. & Wiburg. P. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. R. & Russell. Norton. Ed. J. Bhd. 159 . ke 2. Ed.E. Terjemahan Noran Fauziah Yaakub. Ke-7. Teaching with Technology. 2002. D. The Selection and Use of Instructional Media. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: Nichols. 2003.D. Percival. M. S. Molenda. Ke-9. Instructional Media and Technologies for Learning. F.Rujukan Heinich. Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning Inc. Teknologi Pengajaran. & Smaldino. 2003. New Jersey: Prentice Hall. K.D. Smaldino. Bahagian Teknologi Pendidikan.

160 .

Sistem Pengurusan e-Pembelajaran serta bagaimana anda boleh membangunkan bahan e-Pembelajaran menggunakan sistem pengurusan pembelajaran yang digunakan di UKM iaitu SPIN (Sistem Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran Interaktif). Salah satu kelebihan e-Pembelajaran ialah kelajuan pembangunan dan penyampaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Justeru. anda sebagai instruktor memainkan peranan utama dalam memudahcara sesuatu kursus. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan elektronik menepati 161 . e-Pembelajaran merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran menerusi medium elektronik.BAB 11 Pelaksanaan e-Pembelajaran Menggunakan SPIN Mohamed Amin Embi Pengenalan Salah satu bentuk pembelajaran terarah kendiri yang boleh anda bangunkan untuk kegunaan pelajar ialah bahan e-Pembelajaran. Contoh e-Pembelajaran berorientasikan instructor-led meliputi teleconferencing. prinsip pembangunan bahan e-Pembelajaran. Dalam e-Pembelajaran berbentuk instructor-led. Dalam e-Pembelajaran berorientasi self-study pula. Secara amnya. iaitu instructor-led dan self-study. papan buletin elektronik dan mel elektronik. terdapat dua jenis e-Pembelajaran. Konsep & Kelebihan e-Pembelajaran Dalam era teknologi maklumat terkini. Menurut Wilson dan Smilanich (2005). dalam bab ini anda akan diperkenalkan dengan konsep e-Pembelajaran. mod dan teknik e-Pembelajaran. e-Pembelajaran menyediakan pelbagai peluang untuk diterokai dalam dunia pendidikan terutamanya di peringkat pengajian tinggi. bahan pembelajaran dan aktiviti yang anda bangunkan boleh diakses oleh pelajar secara terarah kendiri. kelebihan e-Pembelajaran kepada anda dan pelajar. videoconferencing.

kebanyakan bahan e-Pembelajaran menyediakan kandungan dan format yang membolehkan pelajar anda membuat latihan berulang kali tanpa had. Kedua-dua pihak bebas memberi respon secara spontan dan segera. Pelajar tersebut perlu memilih saja topik yang dikehendaki. Aspek kebebasan dalam pembelajaran yang terdapat dalam ePembelajaran adalah aspek yang paling dituntut oleh generasi baru yang inginkan kawalan pembelajaran berada dalam tangan mereka. Selain itu. Di samping itu. Jika seseorang itu adalah pelajar yang bermotivasi tinggi dan selesa dengan mod e-Pembelajaran yang bersifat asinkronis. di mana jua dan bebas dari belenggu pemerhatian individu yang mereka tidak selesa. Kategori penyampaian paling meluas bagi e-Pembelajaran ialah mod asinkronis dan mod sinkronis. di mana bahan pengajaran dibangunkan dan disimpan terlebih dahulu untuk kegunaan pelajar. Pelajar boleh berinteraksi dengan bahan tersebut pada masa lain yang sesuai dengan waktu pilihan mereka. pelajar dan instruktor berinteraksi secara langsung atau bersemuka di alam maya. memilih masa yang sesuai dan meneruskan dengan proses e-Pembelajaran. Ciri ini juga membolehkan pelajar anda mengikuti proses pengajaran mengikut penjadualan dan kadar kendiri. Dalam mod sinkronis pula. Pertama ialah ‘One-to-Alone’ yakni konsep untuk diri sendiri. format media dan proses penyampaian. Contoh aplikasi teknik ini ialah seorang pelajar yang mencari maklumat dari Internet menggunakan enjin pencarian untuk 162 .keperluan pembelajaran yang berkonsepkan just-in-time learning. Mod & Teknik e-Pembelajaran e-Pembelajaran boleh digunakan untuk merujuk pelbagai jenis mod penyampaian. Dalam mod asinkronis. e-Pembelajaran memberi peluang kepada anda dan pelajar berinteraksi dan berkomunikasi pada bila-bila masa dan di mana jua. Pada asasnya. sumbangan instruktor adalah statik. Ciri keluwesan yang terdapat dalam e-Pembelajaran membenarkan pelajar anda mengawal penjarakkan pembelajarannya. terdapat empat teknik utama dalam ePembelajaran. beliau bebas mengikuti proses pembelajaran pada bila-bila masa.

Seperti instruktor. Di dalam persekitaran e-Pembelajaran. memupuk interaksi sosial yang sihat serta memberikan dorongan kepada pelajar untuk bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pembelajaran mereka sendiri. Ketiga ialah teknik ‘One-to-Many’ yakni seorang kepada ramai orang seperti forum. penggunaan aplikasi ‘Manyto’Many’ ini nampaknya semakin popular penggunaannya dalam kalangan pengajar dan pelajar kerana kesesuaiannya dengan teori pembelajaran konstruktivisme sosial. pelajar juga mempunyai pelbagai peranan yang seharusnya dimainkan. anda berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran mereka. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi akan digunakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan sebenar mereka. Sejak mutakhir ini. Paloff dan Pratt (2001) menyenaraikan beberapa peranan yang dimainkan oleh para pelajar. pelajar haruslah mampu 163 . Di dalam suasana e-Pembelajaran.menyiapkan tugasannya. Anda boleh bertindak membantu memotivasikan pelajar. Sebagai instruktor. anda berperanan lebih sebagai fasilitator atau pemantau. di dalam e-Pembelajaran. Kedua ialah teknik ‘One-to-One’ yakni seorang kepada seorang yang lain seperti berhubung melalui mel elektronik. Kedua. blog dan buletin dalam talian. pelajar lebih bertanggungjawab di dalam menguruskan pembelajaran mereka iaitu mengikut keperluan mereka sendiri. Peranan Instruktor & Pelajar dalam e-Pembelajaran Secara tradisionalnya. Pertama. pelajar biasanya tidak mempunyai kebebasan untuk mencorak pembelajaran mereka dan bergantung kepada anda untuk mengatur segala pembelajaran mereka. anda berperanan sebagai pemberi maklumat ulung sementara pelajar hanya menerima dan memproses pengetahuan yang diberikan oleh instruktor tersebut. Dalam konteks ini. pelajar perlu mendapatkan serta membentuk pengetahuan yang diperolehi dan kemudiannya menyesuaikan ilmu pengetahuan tersebut mengikut keperluan mereka. Pelajar mempunyai lebih autonomi untuk mencorak dan merancang pembelajaran mereka. sebagai instruktor. Keempat ialah teknik ‘Many-to-Many’ yakni konsep dari ramai kepada ramai seperti Wikipedia.

beberapa prinsip perlu dipatuhi. Keempat ialah kebertanggungjawaban yakni meletakkan pelajar dalam satu situasi dimana mereka perlu membuat keputusan dan bertanggungjawab di atas keputusan yang mereka buat atau pilih. Anda hanya perlu memantau proses pembelajaran agar ianya berjalan dengan lancar. Pertama ialah eskplorasi yakni menyediakan pelbagai kemudahan agar pelajar mampu menerokai pelbagai sumber informasi yang terdapat dalam Internet. Ketiga ialah keterlibatan yakni menyediakan pelbagai tugasan dan aktiviti yang melibatkan pelajar. Sekiranya anda ingin menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Contoh interaksi yang dimaksudkan ialah aktiviti latih tubi interaktif bagi sesuatu mata pelajaran. Mereka seharusnya mampu untuk memberi serta menerima maklum balas di samping dapat membuat penilaian kendiri terhadap pencapaian mereka. di dalam persekitaran e-Pembelajaran. Kedua ialah membina pengalaman yakni menyediakan pelbagai laluan pembelajaran bagi membolehkan pelajar menimba pengalaman yang pelbagai dan relevan. Contoh aktiviti yang lebih kompleks pula melibatkan simulasi seperti simulasi kapal terbang atau simulasi yang melibatkan proses pembedahan dalam bidang perubatan. pelajar merupakan agen yang aktif di dalam e-Pembelajaran di mana penglibatan anda adalah minimal. pelajar diharapkan dapat bekerjasama secara kolaboratif bagi menjana kefahaman yang lebih mendalam dan kritikal. Justeru. Peranan pelajar sebagai pengurus atau perancang pembelajaran dipikul sebahagian besarnya oleh mereka sendiri. Prinsip Pembangunan Bahan e-Pembelajaran e-Pembelajaran yang asas melibatkan bentuk penggunaan elemen multimedia asas sahaja: teks. Ketiga. grafik mudah dan interaksi hiperlink. Kelima ialah keberkesanan yakni pelajar didedahkan kepada suasana 164 .bekerjasama dengan rakan dan instruktor untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Manakala e-Pembelajaran yang lebih kompleks mengandungi interaksi pelajar-komputer yang lebih banyak daripada hiperlink. Anda perlu untuk menyerahkan sebahagian daripada autoriti kepada pelajar melalui penurunan kuasa.

pengurusan dan pentadbiran pelbagai aktiviti pembelajaran. Sistem Pengurusan e-Pembelajaran Sistem Pengurusan e-Pembelajaran atau e-Learning Management System adalah suatu persekitaran elektronik yang membolehkan penyampaian. Kedua. Mohamed Amin Embi (Gambarajah 11. 165 . Sistem Pengurusan Kursus (Course Management System) atau Sistem Pengurusan Kandungan Pembelajaran (Learning Content Management System).3). kandungan pembelajaran dan data.pembelajaran yang berkesan selain kaedah tradisional berbentuk kuliah. Sistem Pengurusan e-Pembelajaran terdiri daripada beberapa bentuk.1). Contoh sistem yang dibangunkan untuk Fakulti Pendidikan secara internal ialah e-MaS (e-Learning Management System) oleh Prof. Sistem Pengurusan Pembelajaran biasanya digunakan untuk meningkatkan tempoh dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran serta komunikasi dengan pelajar. manakala sistem yang dibangunkan untuk kegunaan warga UKM ialah SPIN atau Sistem Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Interaktif (Gambarajah 11. perkhidmatan. Akhir sekali ialah sistem yang dibangunkan secara dalaman mengikut keperluan sesebuah institusi atau dikenali sebagai ‘In-house Customised System’. Pertama ialah sistem yang berbentuk ‘off-the-shelf’ iaitu sistem yang hanya boleh diperolehi secara komersial seperti Blackboard dan WebCT.2). Dr. Keenam ialah mudah guna yakni isi kandungan pelajaran yang mudah dicapai merentas platform serta tempoh dan masa. terdapat beberapa sistem yang terdiri daripada Sistem Pengurusan Pembelajaran Sumber Terbuka atau Open Source Learning Management System yang boleh diperolehi secara percuma seperti MOODLE (Gambarajah 11. Istilah lain yang biasa digunakan untuk merujuk kepada sistem pengurusan e-Pembelajaran ialah Persekitaran Pembelajaran Maya (Virtual Learning Environment).

Sistem Pengurusan Pembelajaran Sumber Terbuka Gambarajah 11.Gambarajah 11.2: e-MaS (e-Learning Management System) 166 .1: MOODLE .

Gambarajah 11.3: SPIN (Sistem Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran Interaktif)

Penggunaan SPIN
SPIN yang digunakan oleh UKM adalah sistem yang dibangunkan berdasarkan Inisiatif Pengetahuan Terbuka dan diintegrasikan dengan Sistem Maklumat Universiti terutamanya Sistem Maklumat Pelajar dan Sistem Maklumat Kakitangan. Sekiranya anda mengajar di Kampus Bangi, SPIN Bangi boleh dicapai di alamat http://www.spin.ukm. my; manakala sekiranya anda mengajar di Kampus KL, SPIN KKL boleh dicapai di dalam http://spin.medic.ukm.my. Untuk mendapatkan Kata Laluan, klik butang ‘Pengajar’ di halaman utama SPIN Bangi atau SPIN KKL dan masukkan nombor pekerja anda seperti dalam Gambarajah 11.4.

167

Gambarajah 11.4: Mendapatkan Kata Laluan Kata Laluan anda akan dihantar oleh SPIN ke alamat mel elektronik yang telah anda daftarkan dalam Sistem Maklumat Kakitangan melalui e-Warga. Untuk masuk ke SPIN, anda hanya perlu masukan Nombor Pekerja di ruang ‘Pengenalan’, kata laluan dan klik butang ‘masuk’. Sebaik sahaja memasuki SPIN, anda akan melihat senarai kursus yang dikendalikan oleh anda pada sesuatu semester (seperti dalam Gambarajah 11.5). Anda boleh memuatnaik gambar dan menukar katalalaun dalam ruangan ‘My Profile’ sekiranya perlu.

168

Gambarajah 11.5: Halaman Pensyarah dalam SPIN Antara kemudahan yang disediakan dalam SPIN ialah pengumuman hebahan. Pengumuman boleh dibuat dengan menekan butang ‘Add’ di ruangan ‘Announcements’ seperti dalam Gambarajah 11.6. Anda juga boleh menghantar ‘Attachement’ sekiranya perlu.

Gambarajah 11.6: Kemudahan Membuat Pengumuman Pihak Pengurusan Universiti telah menetapkan bahawa paling minima setiap pensyarah perlu memuatnaik silibus kursus masing-masing ke dalam SPIN. Untuk berbuat demikian, anda perlu klik butang ‘Upload Course’, klik folder ‘Course Profile’ dan pilih butang ‘UPLOAD’ untuk memuatnaik fail silibus kursus yang berkaitan Gambarajah 11.7.
169

Gambarajah 11.7: Memuatnaik Silibus Kursus Untuk memuatnaik nota kuliah, anda perlu klik butang ‘Upload Course’, klik folder ‘Lecture Notes’, klik ‘New Lesson’ dan tekan butang ‘Upload Main File’ seperti yang ditunjukan dalam Gambarajah 11.8. SPIN membolehkan anda memuatnaik pelbagai fail dalam format doc, pdf, ppt, xls, swf dsb. Prosedur yang sama juga boleh digunakan untuk memuatnaik ‘Tutorials’ dan soalan lepas atau ‘Model Questions’.

Gambarajah 11.8: Memuatnaik Nota Kuliah
170

Untuk menambah sumber bacaan serta rujukan kendiri pelajar, anda perlu klik ‘Upload Course’, klik folder ‘References’ dan tekan butang ‘Add URL’ (atau Add Book; Add Article sekiranya berkenaan) seperti dalam Gambarajah 11.9. Sekiranya anda ingin memuatnaik maklumat tugasan yang perlu diketahui oleh pelajar anda, klik butang ‘Assignment’, klik folder ‘Upload Assignment’, klik butang ‘New Assignment’ dan masukkan maklumat seperti nama tugasan, mod tugasan (individu atau kumpulan) serta tarikh makluman serta tarikh akhir penghantaran tugasan dalam ruangan ‘Add Assignment’ yang disediakan dan menekan butang ‘Add’ (lihat Gambarajah 11.10).

Gambarajah 11.9: Menambah Senarai Rujukan Pelajar

Gambarjah 11.10: Memuatnaik Maklumat Tugasan Pelajar
171

anda juga boleh menggunakan kemudahan komunikasi sinkronis (Chat) dan asikronis (E-Mail & Discussion Board) yang disediakan oleh SPIN untuk anda berinteraksi dengan pelajar. anda terlebih dahulu perlu membangunkan beberapa Bank Soalan menerusi folder ‘Question Bank’ dan membina item-item ujian melalui folder ‘Manage Questions’ seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 11. SPIN juga menyediakan kemudahan untuk mengurus kumpulan menerusi butang ‘Groups’ dimana anda boleh menggunakan folder ‘Manage Groups’ dan ‘Assign Groups’ seperti yang ditunjukan dalam Gambarajah 11. ii) soalan aneka pilihan dengan satu jawapan betul.Antara lain. Ujian Pra serta Ujian Pos. hanya tiga jenis soalan yang boleh dibangunkan iaitu i) soalan berbentuk betul/salah. 172 . Di samping itu.11. Menerusi bahagian Quiz Centre. Gambarajah 11. anda juga boleh menentukan masa dan tarikh ujian serta melihat keputusan setiap ujian.12. Menerusi Quiz Centre. anda boleh membangunkan Quiz.11: Kemudahan Mengurus Kumpulan Bagi mengukuhkan pembelajaran yang diikuti oleh pelajar. Setakat ini. dan iii) soalan aneka pilihan dengan lebih dari satu jawapan yang betul.

12: Kemudahan Membangun & Mengurus Quiz Akhir sekali. ii) Progress Report.Gambarajah 11. dan iii) Usage Report (lihat Gambarajah 11.13: Kemudahan Menjana Statistik Penggunaan 173 . Gambarajah 11. SPIN juga menyediakan kemudahan untuk memantau penggunaan serta kemajuan pelajar melalui ruangan ‘Report’.13). Terdapat tiga jenis laporan yang boleh dilihat iaitu i) Quiz Report.

& Elloumi. An Overview of Online Learning. & Smilanich. San Francisco. 2000. Wadsworth: United Kingdom. Rujukan Palloff & Pratt 2005. M. E. New York: Prentice Hall Carliner. Kearsley. San Francisco Wilson. S. 2005. PA: Idea Group Publishing. 2000. Theory and Practice of Online Learning. John Wiley & Son Inc. John Wiley & Son Inc. G. Namun. 2004 (Teds). ePembelajaran dilaksanakan secara sampingan atau adjunct berbanding secara blended atau atas talian sepenuhnya seperti yang dilaksanakan oleh beberapa Institusi Pengajian Tinggi Swasta terutamanya yang mengendalikan program pengajian secara jarak jauh. 174 . F. Jafari. kadar kendiri dan pengajian kendiri. Ini bermakna penggunaan e-Pembelajaran berfungsi sebagai pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara bersemuka. Amherst.Penutup Di kebanyakkan Institusi Pengajian Tinggi Awam seperti UKM.W. Online Education: Learning & Teaching in Cyberspace. Pfeiffer. The Other Blended Learning. HRD Press. Collaborating Online: Teaching Together In Community. Development of a New University-wide Course Management System. 2003. Michael Allen’s Guide to E-Learning. D. penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam mod elektronik membolehkan pelajar anda mengikuti kandungan kursus secara akses kendiri. A. Hershey. T. 2004. Massachusetts Anderson. Bacaan Tambahan Allen.

PA : Information Science Publishing. Rosenberg. Getting the Most from Online Learning. E-learning.S. G. 2001.M. San Francisco. McGraw Hill.) Online Collaborative Learning: Theory and Practice. 2000 (Ed. M. 175 .Piskurich. T. Pfeiffer. Roberts. 2004. New York. Hershy.

176 .

dan persembahan. atau demonstrasi. dan pengendalian forum. yang bersifat dua hala. Forum. Bab ini akan menyentuh tiga perkara: kedudukan forum dalam pengajaran.w. 177 . dan perbincangan atau forum.w. penggunaannya dalam kursus di IPT tempatan masih belum begitu meluas. ilustrasi. Forum menekankan pentingnya penglibatan pelajar dalam perbincangan bagi mengukuhkan kefahaman pelajar mengenai konsep atau idea yang telah disampaikan oleh pensyarah. penyediaan forum untuk kursus.BAB 12 Pengendalian Forum Atas Talian Supyan Hussin Pengenalan Bab ini membincangkan perkara berkaitan dengan pengintegrasian forum atas talian untuk kursus di IPT. dan (4) menguji sejauhmana pelajar telah menguasai konsep atau idea yang dipelajari melalui peperiksaan. melibatkan aras berfikir tahap pertengahan dan aras berfikir tahap tinggi seperti yang disebutkan dalam Taksonomi Bloom. Forum adalah salah satu kaedah penting dalam memastikan proses penguasaan ilmu berlaku dengan lebih berkesan. samada antara pensyarah dengan pelajar atau pelajar dengan pelajar. (3) melatih-tubi pelajar untuk menguasai konsep atau idea dengan cara mengaplikasi konsep atau idea dalam siri-siri latihan termasuk penyelesaian masalah. terdapat empat proses yang harus dilaksanakan oleh pensyarah secara berurutan: (1) memperkenalkan konsep atau idea. Meskipun forum atas talian sudah bertapak dalam alam siber sebelum wujudnya platform w. simulasi. Kedudukan Forum dalam Pengajaran Di dalam pengajaran. (2) membimbing pelajar memahami konsep atau idea yang dikemukakan oleh pensyarah dengan mengemukakan contoh. kertas kerja. ujikaji. (world wide web).

Sudah pasti proses ini dapat meningkatkan kefahaman pelajar selain daripada usahanya sendiri untuk memahami dan menguasai apa yang sedang dan telah dipelajari. Sebagai pulangan mereka akan mempelajari dan memperolehi sesuatu yang baru dalam kursus mereka. Forum atas talian menawarkan elemen privasi dalam interaksi maya di mana bagi pelajar yang pemalu atau pendiam di dalam kelas atau bilik kuliah tidak perlu bimbang diperhatikan oleh orang lain. Melalui forum atas talian. forum atas talian lebih berfokus kepada kelompok tertentu. dan soalan tanpa perlu memperkenalkan diri mereka secara terbuka. pensyarah dapat membuat pemerhatian awal tahap penguasaan pelajar dalam mengaplikasikan konsep atau idea yang telah disampaikan kepada mereka. pelajar pula akan dapat belajar dan memperoleh maklumat lebih lanjut mengenai sesuatu yang dibincangkan dalam sesuatu kursus. takut membuat silap. Dengan adanya teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) yang menggunakan komputer. Kini diskusi atau forum ‘pensyarah-pelajar’ serta ‘pelajarpelajar’ tidak lagi terhad kepada ruang fizikal dan ruang masa. Bagi pelajar pula. dapat membantu pensyarah memanjangkan dan menggiatkan lagi perbincangan di kalangan pelajar. Forum atas talian menawarkan ruang komunikasi yang lebih luas dan melangkau kekangan pertemuan fizikal dan kekangan masa. diskusi atas talian atau dikenali juga sebagai forum atas talian atau e-forum. 178 . idea. forum dapat membantu pelajar berkongsi kefahaman dengan lebih mendalam mengenai sesuatu konsep atau idea yang dipelajari. Sesetengah pelajar yang tidak berani bercakap di hadapan khalayak ramai dalam kelas konvensional boleh menyatakan pandangan. Perasaan tertekan. dan topiknya berfokus mengikut tema atau sub-tema yang ditentukan oleh pengedalinya atau moderator iaitu pensyarah kursus. Tidak sepertimana blog yang lebih bersifat peribadi dan bebas fokus. takut diejek kerana lemah bahasa dapat diminimakan dalam forum atas talian bagi mereka yang bimbang akan kemampuan mereka dalam berbahasa. harapan.Melalui forum. keahliannya terhad. Internet dan telefon bimbit.

Supyan (2005. 2006a. 179 . (10) majoriti pelajar bersetuju bahawa forum atas talian akan lebih bermakna apabila ia ada kaitan dengan aktiviti lain dalam kursus. Menyediakan Forum Untuk Kursus Terdapat beberapa enjin atau sistem yang boleh digunakan oleh pensyarah untuk menyediakan forum atas talian dan seterusnya mengintegrasikan dalam kursus. 2006b. 2008) menjalankan siri kajian tentang forum atas talian dalam kursus pengajian bahasa di Universiti Kebangsaan Malaysia mendapati 10 perkara yang harus diberi perhatian: (1) majoriti pelajar menyatakan bahawa forum atas talian membantu mereka untuk memahami kandungan kursus yang mereka perolehi dari bilik kuliah dengan lebih baik. (3) majoriti pelajar tahun tiga menunjukkan motivasi yang tinggi untuk aktif dalam forum atas talian berbanding pelajar tahun dua di UKM. (6) sebahagian pelajar (bidang Bahasa Inggeris) menyatakan kekangan masa merupakan faktor yang menghadkan penglibatan aktif mereka dalam forum atas talian didorong rasa kurang yakin terhadap tahap pengusaan bahasa Inggeris mereka untuk digunakan dalam forum atas talian (8) sebahagian pelajar tidak ada kepastian bilakah rakan forum atas talian harus memberikan respon kepada input/mesej yang dipaparkan. Bagi IPT yang sudah memiliki LMS (Learning Management System) seperti MyLMS di OUM (Open University Malaysia). (4) majoriti pelajar yang terlibat dalam forum atas talian di dalam dua kursus yang mereka ikuti mahukan forum atas talian dijalankan juga dalam kursus-kursus lain. MLMS di MMU (Multimedia University). dalam tugasan. (9) sebilangan kecil pelajar mengharapkan pensyarah memberi respon segera kepada input/mesej dalam forum. (2) kebanyakan pelajar bersetuju bahawa mereka mendapat manfaat dari sudut kemahiran berkomunikasi dan kemahiran berbahasa melalui forum atas talian di samping dapat menyelesaikan tugasan dengan lebih baik. tetapi berharap respon diberikan oleh pensyarah tidak lewat dari seminggu. dan dalam penilaian. (5) terdapat rungutan daripada pelajar (kurang dari sepuluh peratus) yang menyatakan sebahagian mesej yang dipaparkan dalam forum atas talian adalah tidak relevan dan mengelirukan.

terdapat kekangan yang mungkin bersifat sementera. Berbanding dengan enjin umum yang tidak dimiliki oleh IPT seperti Yahoo Groups (http://groups. meningkatkan tahap kemahiran TMK pensyarah dan pelajar. Data yang tidak musnah ini juga boleh 180 . misalannya dalam Yahoo Groups. com). Ini bermakna pelajar bukan sahaja boleh membaca mesej berkenaan tanpa masuk ke dalam forum tetapi boleh juga menghantar mesej melalui emelnya sendiri.yahoo. juga menawarkan penggunaan enjin forum. data dalam forum atas talian ini akan terus tersimpan di dalam server Yahoo selagi mana pemiliknya (pensyarah) tidak memadam atau memusnahkan akaunnya. enjin bagi menyediakan forum sudah tersedia ada untuk digunakan oleh pensyarah. Bagaimanapun. data forum yang tidak dapat disimpan lama serta terpaksa dihapuskan pada semester seterusnya kerana kekurangan ruang dalam cakera padat. setiap mesej yang dihantar ke forum ini akan dimaklumkan kepada setiap ahli forum melalui emel dan satu salinan mesej disimpan di dalam forum. yang boleh didapati secara percuma. LMS yang berasaskan open source seperti MOODLE. Wikea Forum (http://forums.googlecommunity. talian Internet yang terhad.org). Apa yang amat ketara dalam enjin forum umum ini ialah. Kelebihan enjin forum umum ini mengatasi segala kekangan yang disebutkan di atas yang berlaku di IPT. mengumpul bahan perbincangan khusus untuk sesuatu kursus. dan makluman mesej baru yang tidak dapat disampaikan kepada pelajar kecuali pelajar masuk ke LMS untuk menyemak jika ada mesej baru dalam forum.wikia. misalnya. Antara kelebihan enjin forum dalam LMS milik IPT masing-masing ialah ia menjadi satu kebanggaan IPT berkenaan. Nicenet (www. akses kepada komputer pelayan universiti yang tidak mampu menampung tuntutan yang meningkat khususnya ketika waktu laluan trafik yang sibuk di lebuhraya maklumat. pertama.nicenet.dan SPIN di UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia). serta memantau penglibatan pelajar dalam kursus.1).com/).com/) (lihat Gambarajah 12. Begitu juga dengan LMS komersil seperti WEBCT dan BLACKBOARD yang turut sama menyediakan ruang forum untuk penggunanya. dan Google Community (http://www. enjin ini boleh digunapakai oleh siapa sahaja untuk menyediakan forum bagi kursus masing-masing. Kedua.

tugasan. Pertama. Pensyarah boleh memilih untuk menggunakan enjin forum dari LMS di IPT mahupun enjin forum yang umum. dan penilaian. maka pelajar akan mengeksploitasi forum atas talian 181 . forum atas talian bukan semata-mata pertukaran dan penghantaran mesej (idea. soalan) di kalangan pelajar tetapi ia adalah sebahagian dari tugasan dalam kursus. dan boleh juga dijadikan data untuk tujuan penyelidikan. pandangan. Bagi mengendalikan forum atas talian. Pemilihannya bergantung kepada keperluan dan tuntutan persekitaran.1: Contoh Forum dari Yahoo Groups Pengedalian Forum Penentuan kejayaan sesuatu forum bukanlah isi kandungan forum atas talian semata-mata tetapi teknik bagaimanakah ia dilaksanakan.digunapakai semula untuk pengajaran kursus akan datang. beberapa perkara penting di bawah harus diambilkira. Apabila forum atas talian dilihat relevan dengan kuliah. Di sinilah keperluan aspek pedagogi harus diteliti dan diterjemahkan untuk mengintegrasikan forum atas talian dalam pengajaran. pengurusan kursus. Gambarajah 12.

but rather. Proses berfikir secara aktif untuk mengaitkan antara satu aktiviti dengan aktiviti yang lain akan menjadikan pelajar menghargai ilmu pengetahuan dan input yang diberikan. and activity-based factors. mengklasifikasi maklumat. Satu contoh terbaik penggunaan forum dalam kursus “Webbased Language Learning” di UKM pada tahun 2007 dirakamkan di sini. mereka harus bersedia secara mental menjawab beberapa soalan yang diberikan oleh pensyarah di dalam forum atas talian. Pelajar perlu difahamkan bahawa penglibatan mereka dalam forum direkabentuk bagi menjadikan mereka bertanggungjawab ke atas pembelajaran mereka dan penglibatan mereka menyumbang kepada kejayaan untuk memenuhi objektif kursus. pensyarah mengemukakan satu soalan mengenai ‘copyleft’. contextual. cultural. pelajar dilatih berfikir berasaskan Taksonomi Bloom. mensintesis maklumat. membezakan maklumat perlu dengan yang kurang perlu.secara optimum. dan kemudiannya menkonsepsikan maklumat serta membina maklumat tadi dalam bentuk yang mudah difahami untuk dikongsi bersama dengan rakan-rakan forum. 182 . cultural. Misalnya apabila pelajar menyelusuri Internet. The student does not acquire an exact representation of this knowledge. mengenalpasti web maklumat yang relevan. Salah satu topik kuliah bagi kursus ini ialah ‘copyright and intellectual property’. Amalan ini dapat dilihat pada penulisan Doolittle (2001:5) yang menerangkan tentang pembinaan ilmu pengetahuan sebagaimana digariskan dalam teori konstruktivis: Students interact with knowledge within a sociocultural environment. Di dalam proses perbincangan dalam forum. a personal interpretation of the external knowledge. The newly constructed knowledge will be based on the student’s prior knowledge and the impact of the social. Setelah konsep ‘copyright’ disampaikan dalam kuliah. and activity-based factors. This external social experience causes the formation of internal mental structures that are influenced by the presence of social. disusuli dengan membaca laman web pilihan.

Lantas pensyarah meminta pelajar mencari maklumat mengenai ‘copyleft’ di Internet dan dimasukkan ke dalam forum atas talian untuk dibincangkan.2). Ringkasnya. Manakala di peringkat ketiga pula. Dalam contoh ini (lihat Gambarajah 12. pelajar diminta untuk memutuskan samada untuk bersetuju atau tidak bersetuju dengan ‘copyright’ dan ‘copyleft’ serta memberikan rasional mereka.2: Contoh Paparan Respon Pelajar 183 .Pensyarah mendapati kesemua pelajar tidak pernah mendengar konsep atau kosakata ‘copyleft’. Di tahap ini pelajar perlu menggunakan taksonomi berfikir aras tinggi. Gambarajah 12. pelajar diminta membandingkan ciri ‘copyright’ dan ‘copyleft’ di dalam forum di mana pelajar perlu menggunakan taksonomi berfikir aras pertengahan iaitu ‘membezakan’. Pada peringkat pertama pelajar menggunakan taksonomi berfikir aras rendah iaitu ‘mengenalpasti’ maksud ‘copyleft’ melalui pencarian di Internet dan dikongsi bersama maklumat berkenaan dan sumber URLnya di dalam forum atas talian. Pada peringkat kedua. pengukuhan konsep yang dikuliahkan boleh dilakukan dalam forum atas talian yang tidak kenal sempadan fizikal dan masa. forum atas talian akan menjadi lebih relevan dan bermakna kepada pelajar kerana kandungannya berkait rapat dengan apa yang disampaikan dalam kuliah sebelum ini.

menyatakan persetujuan pendapat dengan sesuatu pandangan. Jumlah masa yang diberikan oleh pelajar untuk mengakses forum atas talian. sekaligus dapat menarik perhatian pelajar dan mempengaruhi sikap pelajar terhadap aktiviti forum. ayat tergantung. Penghargaan dari pensyarah juga boleh berlaku dalam bentuk pujian kepada pelajar dalam forum. dan relevan kepada pelajar. Ketiga. dan ayat struktur tidak formal yang dilakukan oleh pelajar tidak harus diberikan penalti kerana ia akan melemahkan semangat pelajar dan membimbangkan pelajar untuk mengambil bahagian dalam forum atas talian. Biarpun begitu. dan merakamkan pengesahan kepada apa yang disampaikan oleh pelajar. Paling minima markah yang dianggap berpatutan ialah antara 10-15% (Supyan 2006b.Kedua. penilaian ke atas pencapaian pelajar dalam forum atas talian tidak harus menghukum atau mengkritik penguasaan bahasa pelajar yang lemah jika tujuan forum itu ialah untuk menarik pelajar untuk memberi pandangan dan idea. ringkasan perkataan. walaupun ketepatan itu pastinya dapat membantu memudahkan lagi orang lain memahami mesej/input yang disampaikan. 2007). membaca serta meneliti input/mesej yang diberikan oleh rakan forum atas talian dan memberi respon kepada mesej/input adalah suatu yang berbaloi dan perlu diberikan ganjaran yang setimpal. 184 . maka tugasan ini harus diberikan markah atau insentif yang wajar agar ia dilihat berbaloi dengan penglibatan mereka. oleh kerana forum atas talian adalah suatu bentuk pengukuhan dalam proses pembelajaran. Pengalaman masa lalu mendapati markah 5% bagi penglibatan dalam forum atas talian adalah terlalu rendah dan tidak berbaloi serta tidak menggalakan pelajar untuk terlibat sama dalam forum atas talian. Pemberian markah yang munasabah akan meningkatkan motivasi pelajar untuk terus terlibat dalam forum atas talian. Apa yang lebih utama ialah penglibatan aktif mereka dalam forum dengan penekanan kepada kandungan yang baik dan bukannya ketepatan dalam penggunaan bahasa. markah tinggi bukan satusatunya elemen ekstrinsik dalam memotivasi pelajar. Kesilapan nahu. Markah lebih tinggi akan menjadi satu insentif yang mendorong pelajar untuk aktif dalam penyertaan e-forum.

Dalam masa yang sama pensyarah tidak perlu bersikap jumud apabila mengendalikan forum. Peluasan zon ini banyak bergantung kepada kemampuan. Soalan-soalan ini diharapkan dapat menggiatkan proses berfikir dan menggalakkan pelajar supaya bersedia memberikan masa dan usaha tambahan dalam forum atas talian. peranan pensyarah dalam forum atas talian harus diperjelaskan kepada pelajar bahawa pensyarah hanyalah bertindak sebagai pembimbing dan pemudahcara. agama. pelajar tidak akan memandang sepi kandungan forum atas talian. sosial dan lain-lain yang tidak berkaitan dengan kursus dapat dielakkan. politik. Kesimpulan Jika forum atas talian dirancang dengan teliti dengan mengambilkira prinsip-prinsip pedagogi. hasil perbincangan yang bertali arus melibatkan maklumat baru yang tidak dibincangkan dalam kuliah boleh dijadikan sebahagian dari kuiz atau soalan peperiksaan. Dengan itu.Akhir sekali. Selain daripada itu. Proses yang berterusan ini akan mendorong pelajar untuk berkendiri dalam zon yang mereka pilih dan zon yang selesa serta sesuai dengan diri mereka. Pensyarah juga perlu mencetuskan soalan-soalan dan penyataan yang merangsang untuk menarik perhatian pelajar dan mendorong pelajar untuk memberi respon mereka kepada input dalam forum atas talian. Dalam erti kata lain. penggunaan forum atas talian dalam pengajaran adalah suatu yang 185 . isu-isu rutin harian. Tetapi pensyarah harus memanjangkan perbincangan dari bilik kuliah kepada forum atas talian untuk memantapkan kefahaman dan mengkayakan ilmu pengetahuan dengan meminta pelajar mendapatkan maklumat lanjut dari Internet dan berkongsi maklumat mereka dalam forum atas talian. ia dapat meluaskan zon perkembangan minda pelajar di mana berlakunya proses pengukuhan dan pemantapan kefahaman pada setiap individu pelajar. sikap dan motivasi pelajar sendiri untuk menguasai lebih banyak maklumat dan ilmu pengetahuan dalam sesuatu kursus yang diikuti. Sekiranya pensyarah telah menggariskan peraturan awal sebagai panduan kepada pelajar untuk mengambil bahagian dalam e-forum. Pensyarah tidak perlu mengajar dalam forum atas talian sepertimana mereka lakukan dalam bilik kuliah.

dan kemahiran asas TMK yang harus ada pada diri pelajar.edu/doolittle/ research/icc. (online) http://www. Ini akan dapat memupuk semangat dan budaya pembelajaran sepanjang hayat di kalagan pelajar apabila mereka tamat pengajian di IPT. Dengan mengambil perhatian serius terhadap infrastruktur.vt. P.tandl. pensyarah perlu memahami potensi dan kelebihan forum atas talian. 2001. Pembuat polisi harus menyediakan peruntukan dana untuk menaiktaraf komputer pelayan dan latihan sumber tenaga manusia supaya IPT hari ini dapat menawarkan pendidikan yang lebih berkualiti untuk generasi masa depan. Integrating constructivism and cognitivism. perisian. Menyedari akan kepentingan kualiti dalam perbincangan di forum atas talian dan sumbangan perbincangan itu dalam proses pembinaan semula maklumat dan ilmu pengetahuan dalam bilik kuliah. Rujukan Doolittle. Bagi pensyarah yang berminat meneruskan kajian berterusan. Malah ia menjadi satu norma dalam dunia pendidikan masakini. Educational Psychology. (18 Feb 2007) 186 . Apa yang lebih penting dari itu ialah pensyarah perlu tahu mengaplikasi prinsip pedagogi yang sesuai dalam pelaksanaan forum atas talian bagi kursus yang mereka kendalikan.html. pensyarah harus membenarkan generasi pelajar masakini untuk mengambil bahagian dalam jaringan komunikasi yang lebih luas melalui forum atas talian yang bukan sahaja disediakan oleh pensyarah tetapi juga forum atas talian yang dikendalikan oleh pihak lain yang berkaitan dengan bidang yang mereka sedang ikuti. perkakasan.amat praktikal dan munasabah. perbincangan demi perbincangan dalam forum atas talian yang dijalankan setiap semester boleh menjadi data yang kaya untuk dianalisis dan diwacanakan selagimana kandungan forum atas talian itu tidak dipadam pada akhir semester.

Supyan Hussin. Online forum in ELT Training Program: Constraints or Problems? Proceedings of 6th Annual Southeast Asian Association for Institutional Research SEEAIR 2006 Conference: Transforming Higher Education for the Knowledge Society. 2006b. Seminar on E-Community. Bangi: Center for Academic Development. 2005. 26 – 28 Nov 2006. for ESL Learners via Online Forum. 2007. Supyan Hussin & Azhar Jaludin. Exploiting Online Forums in ECommunity of Experts in Language Teaching. Proceedings for SEKOM 05. Organized by UPM.P. A Plenary paper: Revisiting online forum in language teaching. 438 – 446. Paper presented at ASIACALL. Supyan Hussin. UKM. Supyan Hussin. 2006. Bangi: Center for E-Community. Creating a Bigger Z. 2006c. To go or not to go with Online Forums? Procceding for e-learning seminar: Advancing Quality in Higher Education.D. UKM. The Collage Teaching Methods and Styles Journal. Kuala Lumpur: SEEAIR-OUM. 4 (11): 1-9. 187 . (Nov 2008).Supyan Hussin & Zaini Amir.

The Online Learning Handbook. Supporting Students in Online. Wolfe. 2000. Kogan Page. 2002. Learning and Teaching on the World Wide Web. 2001. Second Edition. Rosenberg. Open & Distance Learning. Jonathan Ritter & David Stevens. Kogan Page. Marc J. 188 . E-Learning Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. Christopher R. 2001. McGraw-Hill. The Knowledge Web: Learning & Collaborating on the Net. 2001. Marc Eisenstadt & Tom Vincent. Ormond Simpson. Kogan Page. Academic Press.Bacaan Tambahan Alan Jolliffe.

konsep. Berasaskan teori yang diasaskan oleh Alderson (2000). Ujian atas talian boleh menguji aspek-aspek tersebut dan pada masa ini ujian berbentuk objektif atau jawapan 189 . Dalam bab ini konsep ujian atas talian dan kelebihan membangunkan dan mentadbir ujian akan dibentang. Kaedah ini menjadi popular sesuai dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi masakini yang telah menjadi satu medium penting di dalam pengajaran dan pendidikan di peringkat sekolah dan juga di universiti. Contoh sebuah ujian atas talian yang telah dibangunkan menggunakan perisian Hot Patatoes juga akan dihuraikan. Ujian juga adalah untuk mengenalpasti tahap pencapaian objektif pembelajaran pelajar kita di dalam kursus yang ditawarkan. Ujian boleh diberi sebagai indikator untuk memastikan penempatan pelajar di dalam program atau untuk menilai kesediaan pelajar memasuki topik-topik baru yang diperkenalkan di dalam kursus. penilaian seseorang pelajar bertujuan untuk mengenalpasti kefahaman dan penguasaan fakta.BAB 13 Pengendalian Kuiz Atas Talian Norizan Abdul Razak Pengenalan Pengujian atas talian ialah satu kaedah baru di dalam penilaian dan penaksiran. Latarbelakang Ujian Atas Talian Ada banyak sebab mengapa kita perlu menguji pelajar kita. proses dan juga pengetahuan strategik seseorang. Ujian juga untuk menilai kompetensi pelajar atau pemahaman mereka mengaplikasikan bahan kursus. Isu-isu penting berkaitan keselamatan. Objektif bab ini adalah untuk memperkenalkan ujian atas talian dan seterusnya membantu anda memahami konsep dan kaedah untuk membangunkan sendiri ujian atas talian ini. pentadbiran ujian dan juga pembangunan ujian juga akan dibincangkan di bab ini.

pendek, mengisi tempat kosong boleh dilaksanakan secara sinkronos dan ujian penulisan dan pertuturan yang memerlukan maklumbalas dan penilaian dilaksanakan secara asinkronous. Pada masa ini ujian atas talian ialah satu cara penilaian yang agak baru diperkenalkan di institusi pengajian tinggi dan ianya dapat menilai tahap pengetahuan seseorang bermediumkan komputer, tanpa kertas atau alat penulisan yang lain. Kelebihan ujian atas talian ialah ia membantu mengurangkan beban pengajar untuk memeriksa kertas peperiksaan yang berbentuk objektif dan ujian bentuk ini boleh diambil oleh lebih ramai pengguna serentak di beberapa lokasi. Penggunaan komputer bukan sahaja dapat memberikan maklumbalas dan keputusan peperiksaan berbentuk objektif secara automatik malah jawapan boleh diprogramkan berbentuk interaktif dan berbentuk duacara. Maklumbalas boleh diberikan di dalam bentuk maklumbalas “corrective” yang menyatakan betul atau salah atau “informative” yang memberikan penerangan lanjut mengapa jawapan adalah salah dan memberi pembayang kepada jawapan yang diperlukan. Keduadua maklumbalas ini bersesuaian untuk format ujian atas talian berbentuk “exploratory”. Ujian berperantaraan komputer juga boleh membantu pengajar untuk mentadbir dan menganalisa keputusan serta memberi laporan penuh prestasi pelajar dari segi peratusan, median dan kesahihan setiap item ujian. Memandangkan ujian di atas talian dapat mencapai capaiancapaian lain dan boleh menerapkan unsur multimedia maka ujian yang dibangunkan adalah berformat agak berbeza dari ujian konvensional yang hanya mempunyai teks dan grafik. Ujian atas talian boleh menggunakan dialog, perbualan talefon ataupun klip video senario dan proses. Dari input multimedia ini soalan-soalan berkaitan input tersebut dibina. Input lain seperti capaian-capaian yang relevan seperti maklumat di sistem e-pembelajaran (SPIN) atau laman web, blog atau ensaiklopedia juga boleh diletakkan sebagai bantuan kepada pelajar untuk memahami konsep atau item yang diuji. Kelebihan penerapan multimedia ini akan menjadikan ujian atas talian satu opsyen yang menarik untuk pengajar kerana ia boleh menguji di dalam pelbagai bentuk.
190

Perisian Pengujian Atas Talian
Untuk membangunkan ujian atas talian, tenaga pengajar boleh menggunakan pelbagai perisian seperti Hot Patatoes (http://web. uvic.ca/hrd/halfbaked/). Perisian ini membolehkan tenaga pengajar membangunkan kuiz berbentuk aneka pilihan, ujian “cloze”, silangkata, soalan pilihan betul atau salah dan juga mengisi tempat kosong. Ujian ini pula boleh dimuatnaik di dalam bentuk laman web untuk diakses melalui pelayar web seperti Internet Explorer, Opera, Mozilla dan lainlain. Gambarajah 13.1 menunjukkan beberapa format item ujian.

Gambarajah 13.1: Format Untuk Ujian Atas Talian Perisian lain yang boleh digunakan adalah seperti alat pengarangan seperti HyperCard dibangunkan oleh Apple dan Toolbook oleh Asymetrix yang juga membolehkan elemen multimedia dimasukkan dan dipaparkan. Perisian yang lain adalah seperti MaxAuthor, yang berasaskan sistem Window dan digunakan untuk membangunkan ujian Bahasa Inggeris.

191

Hot Potatoes Perisian Pembangunan Ujian Atas Talian
Perisian Hot Potatoes mempunyai 6 aplikasi yang membolehkan anda membangunkan ujian berbentuk interaktif seperti berikut: • • • • • • multiple-choice short-answer jumbled-sentence crossword puzzle matching/ordering gap-fill exercises

Gambarajah 13.2: Menu Utama Hot Potatoes Hot Potatoes membolehkan ujian di atas talian dijalankan di dalam dua mod berbeza iaitu “exploratory” di mana anda boleh memprogram supaya ujian diberi dalam bentuk demonstrasi dan pelajar diberi pendedahan soalan-soalan untuk fasa cubaan format ujian tanpa had waktu. Mod kedua ialah “testing” atau peperiksaan dan pelajar
192

menyiapkan ujian dalam waktu ditetapkan dan ujian tidak dapat diakses selepas waktu yang telah diprogramkan.

Langkah-langkah Menggunakan Hot Potatoes
Bahagian ini akan memberikan tatacara untuk anda membangunkan ujian berbentuk anika pilihan. Pemasangan Perisian Hot Potatoes Versi 6 Perisian Hot Potatoes versi 6 ini boleh dimuat turun dari laman web http://hotpot.uvic.ca/#downloads1. Anda perlu mendaftarkan perisian Hot Potatoes ini untuk mendapat keseluruhan akses kepada aplikasi yang diberikan. Memulakan Aplikasi Hot Potatoes 1. Anda boleh memulakan perisian ini dengan mengklik Start > All Programs > Hot Potatoes 6 > Hot Potatoes ataupun ikon di desktop. Pembangunan Ujian Anika Pilihan (MCQ Test) 1. Klik ikon JQUIZ seperti gambarajah 13.2 untuk memulakan perisian Hot Potatoes. 2. Masukkan Tajuk ujian yang ingin dibangunkan di bahagian Title. 3. Untuk memasukkan teks bacaan untuk mereka yang mengambil ujian ini, klik Include a Reading Text atau klik di ikon buku di toolbar. 4. Klik Include a Reading Text dan klik Browse untuk mencari di mana lokasi fail sumber bacaan itu berada dan klik OK. 5. Kemudian masukkan soalan di ruangan Q1. 6. Taip pilihan jawapan anda dan tulis maklumbalas di kotak Feedback seperti mana anda mahu dipaparkan di skrin. Contohnya: SYABAS, jawapan anda betul atau SALAH sila cuba lagi. Untuk opsyen jawapan yang betul klik di kotak Correct di bahagian Settings untuk menetapkan jawapan yang betul.
193

7. Pembangunan soalan pertama anda sudah selesai. Teruskan untuk soalan yang seterusnya dengan langkah yang sama. 8. Klik ikon gambar disket untuk simpan atau Save. Pastikan setiap perubahan yang dilakukan hendaklah disimpan. Konfigurasi Hasil Ujian yang dibangunkan boleh diwarnakan atau dimasukkan gambar di dalam pelbagai saiz dan bentuk. Untuk memberikan satu antaramuka yang baik dan sesuai klik Configure Output untuk opsyen tersebut. 1. Klik ikon Tag atau Options > Configure Output. 2. Anda boleh menetapkan dan meletakkan arahan, menukar butang arahan, meletakkan jangkawaktu ujian di sini. 3. Anda juga boleh menukar warna Title Bar, Page Background, Exercise Background dan lain-lain. Jangan lupa untuk klik Save setiap kali ada penambahan. Klik Load > dan Save > OK. 4. Untuk bahagian Prompts/Feedback, anda boleh menetapkan maklumbalas berbentuk maklumat atau BETUL SALAH di sini. 5. Seterusnya, bahagian Other ada pelbagai pilihan konfigurasi seperti merawakkan soalan dan menetapkan percubaan menjawab soalan kepada berapa kali yang anda rasa perlu. Jika ujian berbentuk exploratory boleh diberikan sehingga 3 kali cuba tetapi jika soalan berbentuk peperiksaan tiada percubaan langsung. Kemudian, klik Save. 6. Di bahagian CGI pula, pengguna boleh menetapkan ketetapan untuk mendapatkan maklumbalas atau markah ujian pelajar dihantar terus ke e-mel anda. 7. Taip lokasi pelayan anda dan alamat e-mel anda untuk tujuan ketetapan. Kemudian. Tulis arahan untuk pelajar menaipkan nama sendiri. Klik Save. Menerbit Ujian Anda 1. Klik ikon untuk eksport fail sumber ke luar. Save fail dalam bentuk .htm atau .html. Fail sumber boleh dimuatnaik di akaun
194

2. 6. klik View untuk memastikan semuanya betul. simpan semua soalan dalam satu fail dan pelajar kini hanya perlu klik nama fail sumber soalan tersebut dan mengambil ujian secara luar talian. 195 . MS Powerpoint dan Hot Potatoes. Geocities dan lain-lain lagi. Jika anda tidak mempunyai akaun Yahoo. Kemudian simpan fail tersebut di dalam folder yang sama dengan fail sumber soalan yang dibangunkan menggunakan Hot Potatoes.2. 8. Untuk tujuan semakan. Ujian anda kini akan diterbitkan. Pertamanya anda perlu mengikuti langkah berikut: 1. Klik Create New Folder untuk meletakkan fail MCQ dan fail Powerpoint yang ingin dibangunkan. 4. Klik butang Allow blocked content di Toolbar Pelayar Web dan tekan butang Yes. Yahoo atau hos laman web yang lain seperti Tripod. Membuat Index & Pautan Soalan Ada empat cara mudah untuk membuat index soalan menggunakan MS Frontpage. 3. MS Word. Jika anda menggunakan FrontPage/ Powerpoint sebagai rekabentuk muka depan ujian anda paut Hyperlink rekabentuk tersebut kepada fail ujian MCQ yang dibangunkan sebelum ini. 5. Anda boleh menggunakan perisian WS FTP untuk memuat naik fail-fail anda. Brinkster. Untuk memuatnaik sumber atas talian. 7. anda mestilah mempunyai akaun web sendiri. buka akaun Yahoo atau akaun di web hosting yang lain untuk mendapatkan akaun laman web anda. Jika anda ingin membuat ujian secara luar talian. Fail ini sedia untuk dimuatnaik ke pelayan anda.

MECT ialah satu Projek Ujian Bahasa Inggeris yang dibangunkan oleh kumpulan Norizan Abdul Razak et al. 3.3 adalah antaramuka dan Gambarajah 13.Penambahan Set Soalan Yang Lain di dalam Fail MCQ yang Sama 1. Buka fail yang asal dan klik Configure Output dan klik butang untuk membuat pautan kepada fail MCQ2. Ulang semua langkah hingga habis langkah Konfigurasi Hasil Configure Output.4 ialah menu utama ujian atas talian (E-MECT) yang telah dibangunkan menggunakan Hot Potatoes sebagai salah satu perisian. 4. Pengubahsuaian ujian atas kertas ini di dalam bentuk atas talian dibuat pula oleh Shahrul Ridzuan Arshad dan Norizan Abdul Razak (2007) yang bertujuan untuk menilai empat komponen utama Bahasa Inggeris iaitu kemahiran receptive seperti mendengar dan membaca dan kemahiran productive seperti menulis dan bertutur. Eksport fail tersebut dan sesi pembangunan ujian anda selesai. Buka HotPotatoes seperti langkah PEMBANGUNAN MCQ TEST. Objektif ujian ialah untuk menilai kompetensi pelajar di dalam kemahiran Bahasa Inggeris mengikut keperluan Bahasa Inggeris di persekitaran kerja Malaysia. Klik OK dan simpan fail anda di lokasi yang sama. 2. Klik Browse di ruangan Next Exercise dan pilih fail MCQ2 di lokasi yang sama. Contoh Pembangunan Ujian atas Talian E-Mect Gambarajah 13. (2006). Simpan fail tersebut sebagai MCQ 2. 196 .

Apache. Di dalam pentadbiran ujian ini pelajar boleh mengambil semua soalan dalam satu bahagian sahaja seperti ujian pembacaan set 1.4: Menu Utama Ujian Atas Talian (E-MECT) Ujian E-MECT bukan sahaja menggunakan Hot Potatoes tetapi juga menggabungkan pelbagai perisian lain seperti Adobe Photoshop untuk rekabentuk antaramuka.3: Antaramuka Ujian E-MECT Gambarajah 13.Gambarajah 13. PHP and MySQL untuk pembangunan sistem pengkalan data. set 2 dan set 3 atau mengambil ke empat-empat 197 . Adobe Audition untuk kelancaran sistem audio dan Macromedia Dreamweaver untuk sistem platform dan Microsoft Access.

penulisan dan pertuturan serta markah dijana dan dianalisa secara setiap set atau keseluruhannya. Keunikan E-MECT ialah ia boleh menjana keputusan secara automatik.5: Contoh Paparan Ujian Membaca Isu-Isu Penilaian Atas Talian Keselamatan Ada beberapa isu utama di dalam penilaian atas talian. Perkara ini dapat dielakkan jika ujian atas talian tersebut dilakukan secara berkawal di dalam makmal komputer yang diselia. E-MECT juga ternyata mempunyai antaramuka yang selamat dan data selamat dimasukkan dan disimpan atas talian. Ujian boleh diambil serentak oleh 40 orang atau lebih di beberapa makmal yang diselia.kemahiran membaca. Yang utama ialah isu keselamatan di mana langkah-langkah perlu diambil supaya ujian atas talian tersebut diambil oleh pelajar dan bukan orang lain dan tidak ada unsur penipuan. Setiap pelajar boleh mencapai ujian di mana-mana lokasi tetapi perlu mendaftar dan mendapatkan kata kunci untuk memastikan kesahihan pengguna. anika jawapan atau jawapan pendek. mendengar. Ini dapat membendung kesahihan pengambil ujian tersebut. lebih mudah diurus kerana pemarkahan dan pemeriksaan ujian berbentuk BETUL atau SALAH. 198 . Gambarajah 13.

ujian tersebut boleh diakses oleh ramai pengguna di pelbagai lokasi pada bila-bila masa dan memungkinkan pembelajaran jarak jauh dapat dinilai. Walaupun ujian atas talian akan mengambil masa untuk membangunkannya tetapi apabila ianya siap. Kepesatan dan pembangunan teknologi komputer yang semakin maju memungkinkan aspek yang lain seperti ujian penulisan dan pertuturan dapat dilakukan secara sinkronous dan mempunyai ciri-ciri kepintaran tiruan. Keselamatan pelayan ini menjadi satu isu kerana pelayan akan diakses oleh ramai pengguna sepanjang hari. Penipuan & Plagiat Soalan yang dibangunkan perlu banyak supaya soalan boleh dipilih secara rawak dan setiap pelajar akan mendapat set soalan yang berbeza.Kesahihan Pengambil Ujian Untuk memastikan pelajar yang mengambil ujian adalah pelajar yang berdaftar dan sah. Soalan-soalan peribadi boleh ditanya setiap kali untuk memasuki bahagian baru ujian. 199 . Keupayaan Pelayan Komputer Pelayan mungkin akan menjadi terlalu padat dan tidak dapat berupaya untuk menangani pengguna yang ramai dan mungkin akan menjadi lambat jika ujian perlu diakses di dalam web. Serangan virus dan juga penggodam komputer yang memasuki sistem akan merosakkan keselamatan sistem dan menjadikan soalan itu bocor. Markah untuk setiap item perlu sedikit dan ini menjadikan penipuan atau plagiat tidak berbaloi dilakukan. Pemarkahan juga perlulah dibuat dengan teliti dan tidak memperuntukkan jumlah markah yang besar untuk satu soalan. setiap pelajar perlu mendaftar dan mendapatkan kata kunci (password). Kesimpulan Adalah diharapkan bab ini dapat membantu anda memahami konsep dan tatakaedah pembangunan ujian atas talian. Proses keselamatan ini adalah agak serupa seperti mana kita melakukan transaksi belian di atas talian di mana nama ibu atau tanda lahir akan ditanya setiap kali transaksi dilakukan.

Testing for Language Teacher. Assessing Reading. Norizan Abdul Razak. Muhammad Kamarul Kabilan. Washington. pp. Online Teaching and Learning in ELT. 200 . Hazita Azman. Proceeding of E-Community Research Center National Seminar on Bridging Digital Divide. Hughes A. United Kingdom: Cambridge University Press. Mohamed Amin Embi. & Wall. & National Council on Measurement in Education. Norizan Abdul Razak. 2000. Language test construction and Evaluation New York: Cambridge University Press. 2000. J. 1995. Mohd Sallehhudin Abdul Aziz.. Standards for educational and psychological testing. E-MECT: A Model of Online Language Testing. The Annual SEAAIR Conference. UK: Cambridge University Press. Transforming Higher Aducation for the Knowledge Society. 2007.Rujukan Alderson. Norizan Abdul Razak. Berjaya Times Square Hotel: Kuala Lumpur.. Conference Proceedings. Alderson. DC: American Psychological Association. Shahrul Ridzuan Arshad. American Psychological Association. Pulau Pinang: USM Press. C. Clapham. Cambridge. Wong Fook Fei and Azizah Yaacob. 1985. American Educational Research Association. 292 –299. The Quality and Marketability Value of Local Graduates: Perspectives from the Malaysian Employers. C. D. C. 2006. 2006.

BAB 14 Bentuk Penilaian Ima Nirwana Soelaiman Pendahuluan Bab ini tertumpu kepada bentuk-bentuk kaedah penilaian dan garispanduan penggunaannya. Secara am. Academic Medicine (Supplement) 1990.1). Pada aras ini pelajar seharusnya mengetahui fakta-fakta asas sesuatu disiplin pelajaran. Gambarajah 14. Aras pertama ialah Ilmu Asas (Knows). 65: S67-S7. MODEL TAHAP-TAHAP KOMPETENSI Melakukan dalam profesyen Menunjukkan bagaimana Aplikasi Pengetahuan ilmu Ilmu Asas Diubahsuai dari Miller GE. The assessment of clinical skills/performance. Aras kedua.1: Modul Kompetensi Pyramid Miller menggambarkan suatu model ringkas aras atau tahap kompetensi yang sepatutnya diperolehi oleh pelajar semasa pembelajaran. kaedah penilaian yang dipilih harus berupaya untuk menilai hasil pembelajaran yang telah ditentukan untuk sesuatu kursus berdasarkan Model Kompetensi yang digambarkan oleh Piramid Miller (Gambarajah 14. Aplikasi Pengetahuan Ilmu (Knows How) menggambarkan kebolehan pelajar tersebut menggunakan atau 201 .

Menunjukkan Bagaimana (Shows How). Berikut adalah beberapa kaedah penilaian yang sesuai untuk menguji tahap kompetensi pelajar berdasarkan Piramid Miller: A. Ilmu Asas & Aplikasi Penggunaan Ilmu (Know & Knows How) Berikut adalah kaedah-kaedah penyelidikan yang sesuai digunakan untuk menguji kompetensi pelajar pada aras 1 dan 2 Piramid Miller. Markah hanya diberi untuk pilihan yang tepat. Pada aras ketiga. diikuti oleh pilihan-pilihan lain berdasarkan ketepatan jawapan. Aras ini mencerminkan keupayaan pelajar menganalisa maklumat seterusnya membuat keputusan yang terbaik berdasarkan maklumat yang ada. ataupun skala markah diberi. pelajar telah mencapai kemahiran praktikal. Soalan Pelbagai Pilihan (Multiple Choice Questions.mengaplikasi ilmu pengetahuan asas teori. Aras keempat pula. MCQ) Soalan MCQ ini boleh dibahagikan kepada beberapa jenis: i. biasanya dalam situasi peperiksaan. iaitu mereka boleh menunjukkan sesuatu kemahiran apabila diminta. 1. Pelajar harus memilih satu opsyen yang terbaik. Kebolehan begini merupakan matlamat akhir sesuatu aktiviti pembelajaran. Melakukan Dalam Profesyen (Does) menggambarkan kebolehan individu itu untuk mengaplikasi kesemua yang telah dipelajari (aras 1 – 3) ketika bertugas dalam profesyennya. ‘One-Best Answer’ (OBA) Vignette atau senario diikuti oleh 4 atau 5 opsyen. (Contoh soalan: lihat apendiks) 202 . Perlakuan ini secara tidak langsung memerlukan pelajar tersebut mempunyai asas pengetahuan yang kukuh dan kebolehan mengaplikasi pengetahuan. di mana pilihan yang paling tepat menerima markah yang tertinggi.

Jawapan yang diberi adalah pendek dan tepat pada maksudnya. Beberapa topik atau disiplin boleh diintegrasi dalam satu soalan. ii. MCQ jenis (i) dan (ii) berupaya menguji pengetahuan pelajar di peringkat Ilmu Asas dan Aplikasi Penggunaan Ilmu (‘Knows’ dan ‘Knows How’ pada Piramid Miller). ‘Relational Questions’ tidak digalakkan kerana soalan demikian biasanya mempunyai satu jawapan betul. Untuk menjamin kesahihan. tetapi jawapannya panjang. seperti Benar/Salah (True/False). ‘Extended Matching Items’ (EMI) Satu tema dipilih. Jumlah soalan boleh diperbanyakkan bagi meningkatkan kebolehpercayaan.ii. ‘Modified Essay Questions’ (MEQ) Satu senario yang sesuai dibentuk. adalah penting senario yang sesuai dibentuk untuk setiap soalan diguna menguji kebolehan pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan yang ada. Markah total diberi berdasarkan satu soalan sahaja. Jenis-jenis MCQ yang lain. 2. manakala yang lainnya salah. (Contoh soalan: lihat apendiks). Skema pemarkahan disediakan terlebih dahulu. diikuti oleh beberapa soalan berdasarkan senario yang ada. Pelajar harus memilih jawapan yang paling sesuai daripada senarai opsyen yang diberi. Soalan MCQ tanpa senario juga tidak digalakkan kerana ia hanya melibatkan hafalan fakta dan tidak menguji kemahiran mengaplikasi pengetahuan asas. diikuti oleh 8 – 10 opsyen. Esei panjang Soalan esei biasanya pendek. Ini tidak mendorong pelajar untuk menimbang dan memilih opsyen yang terbaik. ‘One Correct Answer’. (Contoh soalan: lihat apendiks). 203 . Sebaik-baiknya skema pemarkahan disediakan terlebih dahulu. Ini diikuti oleh dua atau lebih senario. Soalan Esei i.

204 . Kaedah penilaian praktikal ini amat berbeza. Amat sesuai untuk disiplin profesional yang banyak melibatkan kemahiran membuat keputusan. Kebolehpercayaan kaedah ini untuk menguji kebolehan pelajar dalam Aplikasi Penggunaan Ilmu adalah tinggi. dan mungkin boleh menguji Aplikasi Penggunaan Ilmu bergantung kepada soalan yang dibentuk. Esei jenis (i) sesuai untuk menguji Ilmu Asas pelajar. sesuai dengan Piramid Miller aras 3.Soalan esei biasanya kurang ‘reliable’ memandangkan jawapan pelajar lebih terbuka dan pelbagai. Esei jenis (ii) pula sesuai untuk disiplin yang teknikal yang memerlukan jawapan lebih tepat dan berasaskan bukti. Ilmu Asas. iii. Penilaian Praktikal Peperiksaan praktikal atau amali menguji kebolehan pelajar dalam melakukan sesuatu kemahiran praktikal. seperti disiplin perubatan. Aplikasi Penggunaan Ilmu & Menunjukkan Bagaimana (Shows How) Berikut diberikan kaedah-kaedah penilaian yang sesuai untuk menguji kompetensi pelajar hingga ke aras 3 Piramid Miller. soalan esei menguji pengetahuan pelajar pada aras 1 dan 2 Piramid Miller. tetapi lebih menguji kebolehan pelajar membuat keputusan. Secara amnya. Ciri utama sesuatu kes ditentukan dahulu. bergantung kepada disiplin yang terbabit. B. Esei jenis (ii) juga amat sesuai untuk menguji Aplikasi Penggunaan Ilmu. Jumlah soalan boleh ditingkatkan untuk meningkatkan kesahihan ujian. sebelum soalan-soalan yang sesuai di bentuk. ‘Key Feature Questions’ (KFQ) Formatnya hampir menyerupai MEQ. Soalan esei jenis (i) lebih sesuai untuk disiplin Sains Sosial di mana kebolehan pelajar mengolah cerita dan menggunakan bahasa dititikberatkan.

Penilaian praktikal jenis (a) hanya menguji kompetensi pelajar hingga aras Ilmu Asas dan Aplikasi Penggunaan Ilmu. Penilaian jenis OSPE/ OSCE ini adalah boleh dipercayakan kerana soalan adalah berstruktur dan format jawapan serta skema pemarkahan telah ditentukan. Ada beberapa jenis stesen yang boleh dibangun: a. Walaubagaimanapun.i. Pelajar diuji dari segi mengambil riwayat pesakit. Stesen ini memerlukan seorang pemeriksa untuk memerhati dan seorang pesakit piawai untuk berlakon sebagai pesakit. Stesen sebegini menguji kemahiran klinikal seseorang pelajar. Markah diberi semasa pemerhatian mengikut skema yang telah ditentukan. memberi nasihat dan kaunseling pada pesakit dan sebagainya. soalan disusun dalam bentuk dereten. Stesen ‘hands-on’ Stesen sebegini melibatkan pelajar menjalankan suatu eksperimen yang mudah. gambar video. melakukan suatu prosedur ringkas dan sebagainya. iaitu kebolehan Menunjukkan Bagaimana (Shows How) sesuatu kemahiran itu dilakukan. Setiap soalan digelar stesen. memeriksa pesakit. Markah diberi semasa pemerhatian mengikut skema yang ditentukan. Format jawapan dan skema pemarkahan ditentukan sebelum ini. Ini diikuti dengan beberapa soalan yang perlu dijawab. Stesen visual Stesen ini menghendaki pelajar mengenalpasti spesimen makmal. Stesen ini mungkin diperhati oleh seorang pemeriksa. model atau rekabentuk tertentu. b. gambar X-ray. Stesen Klinikal (Objective Structured Clinical Examination. OSCE). gambarajah. ‘Objective Structured Practical Examination’ (OSPE) Di dalam ujian ini. penilaian jenis (b) dan (c) boleh menguji hingga ke aras 3 Piramid Miller. Masa 205 . (Contoh soalan: lihat apendiks). c.

iii. Cara ini meningkatkan sedikit kesahihan dan kebolehpercayaan kaedah ini. iv. ii. 206 . samada bersama pesakit atau tanpa pesakit. Peperiksaan praktikal jenis (ii) dan (iii) adalah kurang dipercayai kerana kes atau eksperimen yang digunakan tidak homogenus dan pelajar hanya dapat diuji dengan satu kes/eksperimen. dietetik dan sebagainya. Kesahihan juga tinggi kerana beberapa stesen diperhati secara langsung oleh pemeriksa. seterusnya meningkatkan kesahihannya. dan markah diberi berdasarkan hasil eksperimen. Format penilaian adalah berstruktur dengan skema penilaian yang ditentukan. seperti psikologi.yang terhad untuk setiap stesen juga membolehkan lebih banyak stesen disediakan. Kesahihan juga rendah kerana pelajar tidak diperhati semasa aktiviti dijalankan. namun boleh diubahsuai untuk disiplin-disiplin yang banyak berhubung dengan masyarakat. Pelajar biasanya tidak diperhati semasa menjalankan praktikal tersebut. Peperiksaan kes panjang diperhati (Observed Structured Long Case) Peperiksaan ini adalah modifikasi daripada (iii). pelajar dikehendaki melakukan sesuatu eksperimen yang panjang. Pelajar kemudian diuji melalui peperiksaan oral dengan beberapa pemeriksa. Peperiksaan praktikal Dalam ujian praktikal. Peperiksaan kes panjang Peperiksaan ini khusus untuk disiplin perubatan. Pelajar diperhati semasa berinteraksi dengan pesakit. Pelajar mengambil riwayat penuh dan memeriksa pesakit sebenar tanpa diperhati.

C. Ilmu Asas, Aplikasi Penggunaan Ilmu, Menunjukkan Bagaimana & Melakukan Dalam Profesyen (Does) Amnya, keadah-kaedah penilaian yang boleh digunakan di peringkat intitusi pengajian tinggi hanya mampu menguji sehingga ke tahap kompetensi aras 3. Walaubagaimanapun, untuk profesyenprofesyen yang melibatkan suatu tempoh ‘internship’, kaedah penilaian di bawah sesuai digunakan untuk menentukan calon tersebut sesuai disahkan dalam jawatannya. i. Penilian 3600 Ini ialah kaedah penilaian yang dilakukan dalam pekerjaan. Oleh itu, ia lebih sesuai untuk menilai seseorang yang baru mula bekerja untuk tujuan pengesahan dalam pekerjaan, kenaikan pangkat dan sebagainya. Untuk disiplin perubatan, penilian ini juga sesuai untuk menilai para doktor yang sedang mengikuti kursus Sarjana Klinikal. Penilaian ini dilakukan oleh pelbagai individu yang memainkan peranan dalam pekerjaan harian calon yang dinilai. Penilaian ini melibatkan borang soal selidik yang perlu diisi oleh majikan, rakan sekerja, penyelia, kakitangan sokongan, pelanggan, pesakit dan sebagainya yang berinteraksi bersama calon dalam aktiviti kerja hariannya. Kesahihan dan kebolehpercayaan bergantung kepada mutu soal-selidik, jumlah kertas soal selidik yang dianalisa dan kepelbagaian latarbelakang individu yang terlibat sebagai penilai.

Pengetahuan, Sikap & Kemahiran
Selain daripada penilaian berdasarkan aras kompetensi Piramid Miller, penilaian juga perlu menguji ketiga-tiga domain di atas, iaitu Pengetahuan, Sikap dan Kemahiran. Domain Pengetahuan dan Kemahiran boleh dinilai dengan berkesan berpandukan Piramid Miller, namun penilaian Sikap adalah lebih sukar. Walaupun Sikap boleh dinilai ketika ujian OSCE, namun penilaian Sikap yang lebih menyeluruh dan berkesan adalah melalui Penilaian Berterusan.

207

Penilaian Berterusan Penilaian Berterusan ialah penilaian yang dilakukan semasa dan sepanjang tempoh pembelajaran. Penilaian ini mungkin jenis formatif atau sumatif. Tujuan penilaian berterusan ini ialah untuk menilai prestasi pelajar sepanjang tempoh pembelajaran. Kaedah-kaedah penilaian yang sesuai untuk Penilaian Berterusan ialah: 1. Buku Log Buku Log ialah buku rekod aktiviti pelajar sepanjang suatu tempoh pembelajaran yang ditentukan. Di samping merekod aktiviti pelajar, markah boleh diperuntukkan untuk sesetengah aktiviti yang khusus. Pelajar dikehendaki menghantar Buku Log pada akhir sesuatu tempoh pembelajaran. Penghantaran Buku Log ini boleh dijadikan sebagai pra-syarat untuk lulus Penilaian Berterusan, ataupun sejumlah markah boleh ditentukan untuk aktiviti yang direkod. Markah ini dicampurkan kepada jumlah markah yang ditentukan untuk Penilaian Berterusan. Walaubagaimana sekalipun, penilaian berasaskan Buku Log ini seharusnya menitikberatkan keterlibatan pelajar dalam mengikuti kesemua aktiviti yang ditetapkan. Tugasan Bertulis Pelajar dikehendaki menulis laporan atas topik-topik yang diberi. Format laporan dan skema pemarkahan harus disediakan terlebih dahulu untuk menjamin objektiviti dan pemiawaian. Selain daripada laporan yang berdasarkan rujukan dan nukilan, sudut pandangan dan refleki pelajar perlu dimasukkan. Dengan cara ini kebolehan pelajar untuk memahami dan menganalisa sesuatu persoalan boleh dinilai. Menghantar tugasan yang lengkap pada akhir sesuatu tempoh pembelajaran boleh dijadikan pra-syarat ataupun markah diambil dan dijumlahkan kepada jumlah markah Penilaian Berterusan. Laporan Amali ni ialah laporan bertulis mengenai amali atau praktikum yang dijalankan sepanjang tempoh pembelajaran. Biasanya markah diberi berdasarkan teori, kaedah, analisis hasil dan kesimpulan.

2.

3.

208

4.

Seminar Pelajar dikehendaki mengadakan seminar berdasarkan topik yang diberi. Seminar boleh juga diadakan berdasarkan lawatan sambil belajar secara berkumpulan; ataupun projek penyelidikan yang dijalankan secara individu atau berkumpulan. Pembentangan dijalankan secara individu atau berkumpulan. Markah boleh diberi kepada pelajar individu, ataupun markah diberi secara berkumpulan, di mana setiap pelajar di dalam kumpulan terbabit menerima markah yang sama. Format pembentangan dan skema pemarkahan yang ditentukan terlebih dahulu akan memudahkan penilaian. Projek Penyelidikan Sesetengah kursus mewajibkan pelajar menjalankan projek penyelidikan secara individu atau berkumpulan. Projek ini boleh dinilai sebagai sebahagian daripada Penilaian Berterusan, ataupun ia dinilai secara berasingan. Ini bergantung kepada berapa besarnya projek tersebut. Markah biasanya diberi untuk proposal penyelidikan, tesis/disertasi dan pembentangan. Laporan Penyelia Laporan penyelia ini khusus untuk kursus di mana pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil di bawah pengawasan seorang pensyarah. Laporan penyelia ini perlu merangkumi kehadiran, penyertaan dalam aktiviti berkumpulan, pra-persedian pelajar untuk sesuatu aktiviti pembelajaran, sifat kendiri dan yakin diri, sifat bertanggungjawab, kesopanan dan hemah diri. Format pemarkahan perlu disediakan terlebih dahulu untuk memastikan objektiviti dan pemiawaian. Laporan penyelia ini memainkan peranan yang besar dalam menilai sikap pelajar. Refleksi-diri Pelajar Perbincangan kumpulan kecil berdasarkan sesuatu scenario biasanya diikuti oleh aktiviti refleksi pelajar yang boleh dijalankan secara oral atau bertulis. Aktiviti ini memberi maklumat yang penting mengenai sikap seseorang pelajar.

5.

6.

7.

209

Portfolio Portfolio ialah suatu kompilasi bahan yang dihasilkan oleh seorang pelajar yang mendokumen pencapaian beliau dan termasuk refleksi pelajar mengenai pencapaian tersebut. Penilaian portfolio boleh buat secara formatif dan sumatif. Ia merupakan bahan bukti pencapaian dan perkembangan pelajar yang boleh dikesan. Kandungan portfolio mungkin meliputi: – Laporan bertulis projek penyelidikan – Sampel hasil penilaian performans – Buku log – Video interaksi pelajar-pesakit – Laporan bertulis insiden atau ‘event’ yang kritikal – Jurnal atau diari refleksi – Konsultansi yang direkod – Kritikan jurnal Penilaian portfolio merangkumi kesemua aras pada Piramid Miller dan juga ketiga-tiga domain Pengetahuan, Sikap dan Kemahiran. Walaubagaimanapun, penilaian portfolio agak rumit kerana memerlukan perancangan yang teliti dan tenaga akademik yang ramai.

Kesimpulan
Terdapat pelbagai kaedah penilaian yang menilai aspek-aspek kompetensi pelajar yang berlainan. Pemilihan kaedah yang sesuai akan memastikan aktiviti penilaian tersebut mencapai matlamatnya yang sebenar, iaitu untuk menilai pencapaian pelajar berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan untuk sesuatu kursus. Model kompetensi yang digambarkan oleh Piramid Miller memberi panduan yang berguna, namun ketiga-tiga domain Pengetahuan, Sikap dan Kemahiran juga perlu diambil kira. Diharapkan maklumat yang diberi di dalam bab ini dapat pembantu para pensyarah memilih kaedah penilaian yang sesuai untuk menilai pelajar berdasarkan hasil pembelajaran (learning outcomes) yang telah ditetapkan.
210

Rujukan
Miller G.E. 1990. The assessment of clinical skills/performance. Academic Medicine (Supplement), 65: 563-567. Appendiks: Contoh-contoh soalan Contoh soalan OBA In an animal experiment, x mg of drug X was given by intravenous injection, and the decrease in blood pressure was noted. Drug X was known to act on the α1 adrenoceptor. Ten minutes later, y mg of noradrenaline was given intravenously. The blood pressure did not increase after administration of noradrenaline. Which of the following statements best describes the above experiment? A. Drug X binds to the α1 adrenoceptor by Van der Waal’s forces. B. Drug X is a non-competitive α1 adrenoceptor antagonist. C. Drug X is a partial agonist at the α1 adrenoceptor. D. The experiment demonstrates the effects of physiological antagonism. E. The experiment demonstrates the existence of spare receptors. Contoh soalan EMI Theme: Antituberculous agents Options: A. Capreomycin B. Cycloserine C. Ethambutol D. Ethionamide E. Isoniazid F. Para-amino salicylic acid
211

he began to develop psychotic symptoms. he admitted to abusing heroin. There were multiple puncture marks along his arms.G. a 50-year-old lady was recently diagnosed with pulmonary tuberculosis and was started on a combination of anti-tuberculous drugs. Pyrazinamide Rifampicin Streptomycin Viomycin Lead-in: Select the most likely drug involved in the conditions below: 1. a) Why was he having those signs and symptoms? (1 mark) Opioid withdrawal/abstinence syndrome. He was then put on a different combination of drugs. H. Cycloserine (B) Answer: Contoh soalan MEQ A 24-year old man was seen at the Emergency Department with chills. However. Rifampicin (H) Answer: 2. Azam was initially treated with a combination of antituberculous drugs for 3 months. Unfortunately. she noticed that her clothes were stained orange after she perspired. muscle aches. After 3 weeks on the new regime. after 2 weeks. he was found to be hyperventilating and hyperthermic. On examination. Mariah. 212 . his condition became worse despite compliance with medication. Upon further questioning. diarrhea and vomiting. J. I.

so the withdrawal syndrome is less svere and less sudden. On examination. (3 marks) Heroin – strong opioid agonist Chronic use physiologic and psychological dependence. After 3 days of admission. Two weeks later he was found unconscious by the roadside and was brought to hospital by strangers. the drug concentration in the body declines more slowly than heroin. κ. (3 marks) Methadone Long half-life longer acting than heroin. (1½ mark) Heroin overdose μ receptor e) What drug can the doctor use to reverse his respiratory depression? Briefly explain the mechanism. the patient was found missing from the hospital and a missing persons report was lodged with the police.b) Classify heroin and briefly explain how the problem above can develop. δ 213 . (1½ mark) Naloxone Opoid antagonist at all the receptors μ. d) What is the reason for his respiratory depression? What is the receptor subtype involved in this complication. When withdrawn. Physiological dependence abstinence syndrome when abruptly withdrawn c) What drug can the doctor use to reduce the severity of his symptoms? Explain the mechanism. he was found to have respiratory depression.

214 .

Analisis (Analysis). Bab ini tidak membincangkan pengukuran hasil pembelajaran di peringkat program tetapi hanya memfokus kepada hasil pembelajaran kursus. Hasil Pembelajaran Kursus Penulisan hasil pembelajaran ini perlulah dalam bentuk hasil (outcome) yang dimulakan dengan kata perbuatan menurut taksonomi Bloom. 215 . Kefahaman (Comprehension). Item ujian ini boleh dijalankan melalui kuiz. tujuan bab ini ialah untuk memberi sedikit panduan mengenai penilaian dan pembentukan item ujian berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan untuk sesuatu kursus. kerja projek. Aplikasi (Application).BAB 15 Penilaian Berdasarkan Hasil Pembelajaran Abdul Wahab Mohammad Pengenalan Setiap pensyarah yang akan memulakan proses pengajaran sudah tentunya telah membentuk hasil pembelajaran kursus masingmasing. peperiksaan. penulisan dan sebagainya. Hasil pembelajaran kursus ini akan dihubungkait dengan hasil pembelajaran program untuk memastikan apa yang diajar dalam kursus menyumbang kepada hasil pembelajaran program secara keseluruhan. Oleh itu. Sintesis (Synthesis) dan Penilaian (Evaluation). Terdapat enam peringkat taksonomi Bloom yang merangkumi: Pengetahuan (Knowledge). Pencapaian hasil pembelajaran program boleh diukur melalui beberapa kaedah sumatif dan formatif yang khusus yang perlu dibentuk sendiri di peringkat program.

bab ini akan menggunakan contoh dari kursus saya iaitu kursus Proses Pemisahan (KKKR 3573). Achievable. Kursus ini adalah kursus untuk pelajar tahun 3 Program Kejuruteraan Kimia. Realistic and Timely) seperti dalam Gambarajah 15. Secara umumnya hasil pembelajaran yang dirangka perlu berpandukan konsep SMART (Specific.1. 216 . Untuk memudahkan kefahaman.Hasil pembelajaran kursus perlu dipastikan merangkumi sehingga ke peringkat sintesis dan penilaian bagi pelajar diperingkat pra-siswazah.1. terdapat 9 hasil pembelajaran utama yang telah di tetapkan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 15. Measurable. Bagi kursus ini.

1. Bagi mencapai hasil ke-4 ini pelajar-pelajar perlu mencapai beberapa 217 . Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 penyerapan dan ekstraksi multi-komponen Merekabentuk – design Merekabentuk struktur luaran dan dalaman turus Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 terpadat termasuk cara-cara pengoperasian Merekabentuk – design Menilai dan membuat keputusan pemilihan Penilaian (Evaluation) Peringkat 6 jenis-jenis proses pemisahan yang digunakan di Menilai dan membuat keputusan industri . Untuk setiap hasil pembelajaran di atas. Ini dinamakan sebagai sub-hasil pembelajaran.1 Contoh Hasil Pembelajaran Utama Kursus Proses Pemisahan Bil Hasil Pembelajaran Utama 1 Menerangkan mekanisma pemisahan dan menghubungkannya dengan jenis proses Peringkat berdasarkan taksonomi Bloom Kefahaman (Comprehension) Peringkat 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Menerangkan . Pelajar diharap supaya dapat merekabentuk (design – synthesis) dan menilai (evaluate) proses pemisahan yang digunakan dalam industri kimia.Jadual 15. Sebagai contoh hasil pembelajaran utama ke 4 iaitu . Taksonomi tertinggi untuk kursus ini ialah peringkat 6 iaitu Penilaian.Merekabentuk turus penyulingan berperingkat menggunakan kaedah McCabe-Thiele. terdapat hasil-hasil pembelajaran pada taksonomi yang lebih rendah yang mana pencapaian keseluruhannya akan membantu pencapaian hasil pembelajaran utama yang ditetapkan.explain Menentukan data keseimbangan yang diperlukan Applikasi (Application) Peringkat 3 untuk proses pemisahan Menentukan – determine Merekabentuk turus penyulingan kilat bagi Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 sistem binari dan multikomponen Merekabentuk – design Merekabentuk turus penyulingan berperingkat Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 menggunakan kaedah McCabe-Thiele Merekabentuk – design Merekabentuk turus penyerapan dan ekstraksi Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 berperingkat Merekabentuk – design Merekabentuk struktur dalaman turus Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 berperingkat dan cara-cara pengoperasian Merekabentuk – design Merekabentuk awal untuk sistem penyulingan.Evaluate and decide Dari senarai di atas dapat diperhatikan bahawa hasil pembelajaran tersebut telah ditulis berdasarkan taksonomi Bloom dan peringkat taksonomi ditunjukkan dalam lajur ketiga dalam Jadual 15.

Penulisan hasil pembelajaran (utama dan sub) seperti di atas akan dapat membantu pensyarah membentuk item ujian bagi mengukur pencapaian pelajar melalui pelbagai kaedah penilaian dalam kelas dan ini akan diterangkan dalam seksyen berikutnya. Kaedah Pengukuran Pengukuran pencapaian pelajar berlaku di peringkat kursus dan juga di peringkat program. Bab ini hanya menumpu kepada pengukuran di peringkat kursus untuk melihat pencapaian pelajar terhadap hasilhasil pembelajaran seperti yang telah dibincangkan di atas.2: Contoh pembentukan hasil pembelajaran untuk kursus Sub-hasil pembelajaran ini perlu dicapai oleh pelajar untuk membolehkan mereka mencapai hasil pembelajaran utama yang ke4. Gambarajah 15. Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengukur pencapaian ini antaranya: • Tugasan • • 218 Kuiz Soalan lisan .2 berikut.sub-hasil pembelajaran pada peringkat taksonomi yang lebih rendah atau sama peringkat seperti dalam Gambarajah 15.

Jadual 15. soalan lisan dan laporan makmal. Oleh itu peperiksaan dan kerja projek boleh digunakan untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran utama sebanyak sembilan seperti yang disenaraikan dalam Jadual 15. 3 Soalan lisan Boleh digunakan untuk Pengukuran secara Masa yang mengukur kefahaman langsung keupayaan diperuntukkan (peringkat 2 taksonomi) dalam dan pencapaian pelajar. adalah terhad.2 merumuskan beberapa panduan dalam menggunakan kaedah-kaedah ini dalam konteks taksonomi Bloom dan juga kebaikan dan keburukan masing-masing.1. Jadual 15. Keburukan Pelajar cenderung untuk meniru. kuiz. Kebaikan Pelbagai bentuk soalan yang mengukur pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran boleh diberikan.2 Kaedah Pengukuran Pencapaian Hasil Pembelajaran dalam kelas Bil Kaedah 1 Tugasan Panduan Kaedah berstruktur yang boleh digunakan untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran utama melalui pembentukan soalan yang berpandukan subhasil pembelajaran Boleh digunakan untuk mengukur taksonomi rendah (pengetahuan. kefahaman dan aplikasi). adalah terhad. Tugasan dan kuiz adalah kaedah pengukuran yang boleh digunakan untuk peringkat taksonomi yang lebih rendah memandangkan waktu yang diperuntukkan adalah terhad. kelas. 219 .• • • Kerja projek Peperiksaan pertengahan tahun dan akhir Laporan makmal (jika makmal adalah sebahagian dari kursus) Pencapaian setiap pelajar sudah tentunya akan mengambilkira kesemua jenis pengukuran ini dalam peratusan tertentu. Pada kebiasaanya peperiksaan dan kerja projek mungkin akan diberikan peratusan yang lebih tinggi dibandingkan tugasan. 2 Kuiz Pengukuran secara Masa yang langsung keupayaan diperuntukkan dan pencapaian pelajar.

Soalan bersifat keseluruhan pengukuran pencapaian pelajar. Sebagai contoh menggunakan contoh hasil pembelajaran ke-4 untuk kursus KKKR3573: 220 . Menghubungkait Pelajar kefahaman dalam kelas cenderung dan aplikasi makmal. Pembentukan Item Ujian Penulisan hasil pembelajaran yang baik akan memudahkan pembentukan item ujian untuk mengukur pencapaian pelajar dalam sesuatu kursus. 6 Laporan makmal Pengukuran pencapaian kognitif melalui aktiviti psikomotor. 5 Peperiksaan pertengahan tahun dan akhir Pengukuran pencapaian secara keseluruhan. pelajar akan mengetahui bagaimana untuk belajar bagi mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki. Kebiasaannya dilakukan dalam kumpulan dan ahli yang kurang dominan tidak memberi sumbangan. Pensyarah pula boleh membentuk kaedah pengukuran melalui penggunaan mana-mana kaedah yang dinyatakan di atas. Soalan boleh direka bentuk untuk menguji hasil pembelajaran utama. Setelah hasil pembelajaran utama dan sub-hasil pembelajaran dimaklumkan kepada pelajar. Masa yang lebih panjang diberikan bermakna soalan bersifat lebih terbuka dan memerlukan sumber luar untuk penyelesaian. untuk meniru. Masa lebih terhad dan mungkin tidak dapat mengukur melalui soalan yang bersifat terbuka dan memerlukan sumber luar.4 Kerja projek Boleh digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran utama dengan memberi item tugasan di peringkat tertinggi taksonomi.

Hasil utama ini boleh dicapai melalui penguasaan sub-hasil pembelajaran (iaitu jika sub-hasil ini dicapai. menentukan jenis-jenis suapan dan kesannya ke atas reka bentuk McCabe-Thiele iv. mengira imbangan jisim luaran dan dalaman untuk turus penyulingan ii. 221 . Tugasan yang diberikan untuk topik berkaitan perlu memastikan semua sub-hasil pembelajaran di atas diukur dan pelajar diberi penerangan bagaimana dengan mencapai sub-hasil pembelajaran mereka boleh merekabentuk turus penyulingan berperingkat menggunakan kaedah McCabe-Thiele (hasil pembelajaran ke-4). persamaan suapan dan persamaan garis bawah iii. membuat keputusan mengenai penggunaan jenis-jenis kepelbagaian reka bentuk dalam turus penyulingan Mana-mana sub hasil pembelajaran i – vii boleh diuji melalui tugasan. Soalan-soalan dalam peperiksaan juga boleh dipecahkan kepada subsub soalan dimana sub-sub soalan ini menguji pelajar berdasarkan subhasil pembelajaran yang ditetapkan. menerbitkan persamaan garis atas. dan jenis-jenis kecekapan v. menerangkan konsep nisbah refluk minimum. kuiz. Peperiksaan pertengahan tahun atau akhir boleh digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar secara keseluruhan untuk hasil pembelajaran ke-4. menggunakan kaedah Mc-Cabe Thiele untuk turus penyulingan kompleks vii. dan ujian lisan sepanjang semester. pelajar mencapai hasil utama pembelajaran ke-4): i. refluk jumlah. Soalan boleh dibentuk untuk menguji pelajar supaya peringkat taksonomi sintesis betul-betul dicapai oleh pelajar. Pembentukan soalan di peringkat sintesis perlu lebih terbuka (open ended) supaya pelajar betul-betul diuji pemikiran mereka. Soalan-soalan ini boleh dijadikan soalan-soalan ujian lisan semasa pembentangan. mengira nisbah refluk minimum dan menentukan nisbah refluk sebenar vi.

pelajar akan dapat mengimbangkan ilmu pengetahuan teori yang dipelajari di kelas dengan apa yang dipraktiskan di industri. laman web. Soalan-soalan boleh dibentuk menurut sub-hasil pembelajaran yang berkaitan. Soalan yang dibentuk perlu secara sumatif menguji pencapaian hasil pembelajaran yang ditetapkan. jurnal. Kesimpulan & Panduan Garis panduan berikut dicadangkan untuk memberi sedikit panduan mengenai pembentukan item ujian berdasarkan hasil pembelajaran untuk kursus: Pastikan hasil pembelajaran utama untuk kursus ditulis berpandukan taksonomi Bloom di peringkat tertinggi yang hendak diuji Setiap hasil pembelajaran utama perlu didokong oleh sub-hasil pembelajaran yang juga ditulis berpandukan taksonomi Bloom tetapi berpandukan peringkat Bloom yang sesuai. Kuiz dan soalan lisan adalah kaedah untuk pengujian dalam masa yang terhad tetapi berkesan untuk menguji penguasaan di peringkat taksonomi yang rendah (kefahaman dan aplikasi). Projek adalah kaedah terbaik untuk menguji pelajar dengan soalan yang berbentuk terbuka dimana penyelesaiannya memerlukan masa yang lebih panjang dan penggunaan sumber luar kelas. 222 . Sumber-sumber ini termasuklah ensiklopedia. Peperiksaan adalah kaedah sesuai untuk menguji pencapaian setiap hasil pembelajaran utama pada peringkat taksonomi Bloom aras tinggi yang ditetapkan. Dalam penyelesaian masalah projek pelajar perlu dipastikan menggunakan sumber-sumber luar yang tidak diberikan di dalam kelas. Tugasan adalah kaedah penting untuk menguji penguasaan pelajar terhadap setiap hasil pembelajaran. maklumat industri dan sebagainya.Tajuk-tajuk projek yang diberikan juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih mencabar misalnya masalah yang berkaitan dengan industri. Melalui penggunaan sumber-sumber ini.

Brent.edu/unity/lockers/users/f/ felder/public/Papers/Education_Papers. Felder. Realistic and Timely).ncsu. Felder. RICHARD FELDER’S EDUCATION-RELATED PUBLICATIONS at : http://www4.Ujian dan laporan makmal sekiranya makmal adalah sebahagian dari kursus boleh digunakan untuk menguji pencapaian kognitif seiring dengan pengujian psikomotor tetapi masih berpandukan hasil pembelajaran yang ditetapkan. M. Achievable. Measurable.M. 2003. Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria. Acessed July 2009. & R. Quality Management Journal. R. 223 .html. Bacaan Tambahan R. January 2003. & R. Journal of Engineering Education. Felder. Brent. 9-21. M. How to improve teaching quality?. 6(2). 1999. Pensyarah lebih mengetahui pembentukan item ujian yang paling baik untuk menguji pelajar berdasarkan apa yang diajar di kelas dan berpandukan hasil pembelajaran yang mengikut ciri SMART (Specific. R.

224 .

Penilaian pula adalah pengukuran terhadap pencapaian seseorang pelajar. Penilaian terhadap pelajar dilakukan berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditentukan menggunakan pelbagai kaedah penilaian yang berterusan. penilaian banyak memberi tumpuan terhadap skop pengetahuan. kemahiran teknikal. dengan anggapan bahawa setelah memperolehi ilmu. Selaras dengan perkembangan pendidikan kini yang memberi penekanan terhadap pembelajaran berasaskan hasil maka aktiviti pembelajaran dan penilaian haruslah seiring. Penilaian performans ditakrifkan sebagai ujian yang memerlukan pelajar melakukan tugasan yang menyerupai tugas yang akan dilakukan setelah tamat belajar. dan refleksi dalam amalan seharian untuk kebaikan peringkat individu dan komuniti dengan pertimbangan yang wajar. perasaan. Iaitu. cabarannya adalah untuk mendapatkan kaedah penilaian yang tepat dan boleh dipercayai Definisi Kompeten ditakrifkan sebagai pengintegrasian kemahiran komunikasi. sebaliknya penilaian pelajar perlu diperluaskan di tempat kerja. 225 .BAB 16 Penilaian Berasaskan Kompetensi Nabishah Mohamad Pengenalan Bab ini memberi fokus kepada bentuk penilaian berasaskan kemahiran. Namun begitu. apabila aktiviti pembelajaran diperkaya dengan aktiviti praktikal dan pendedahan kepada situasi sebenar maka penilaian juga seharusnya tidak terhad kepada teori dan di dewan peperiksaan sahaja. maka penilaian yang dilakukan adalah sama ada penilaian kompetensi atau penilaian prestasi. Untuk menentukan samada pelajar telah mencapai tahap kompetensi. penaakulan. seseorang pelajar secara otomatis boleh melakukan tugasan yang melibatkan kemahiran teknikal. nilai. pengetahuan. Secara tradisi.

Satu contoh Penilaian Kompetensi ialah Objective Structured Clinical Examination (OSCE). kemahiran dan sikap secara integrasi. Prestasi pelajar yang berasaskan kerja (work-based) dinilai oleh penilai terlatih dan berpengalaman. Kini di Negara Eropah dan Amerika Utara prinsip penilaian prestasi telah mula digunapakai di peringkat sekolah. Penilaian prestasi berbeza dari penilaian secara tradisional kerana penilaian prestasi menilai keupayaan pelajar melaksana sesuatu tugasan dengan mengaplikasi pengetahuan serta menggunakan pendekatan yang betul. Semasa membentuk soalan. Performans pula ialah keupayaan seseorang melakukan sesuatu tugasan dalam situasi sebenar atau menghampiri situasi sebenar. kriteria untuk menilai kompetensi pelajar untuk setiap stesen telah ditentukan. arkitek. Loceng dibunyikan setiap 4 – 5 minit dan pelajar bergerak ke stesen berikutnya sehingga selesai. untuk mengukur keupayaan bertutur dalam Bahasa Inggeris. soalan di setiap stesen memerlukan pelajar melakukan satu tugasan khusus menggunakan kompetensi khusus dalam masa 4 – 5 minit. kejuruteraan dan perubatan. Ujian menulis dalam Bahasa Inggeris tidak termasuk dalam penilaian peformans kerana keupayaan menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik tidak sama dengan keupayaan bertutur. Penilaian OSCE melibatkan 10 atau lebih stesen. 226 . Keputusan mengenai kualiti ‘kerja’ pelajar dinilai menggunakan kriteria yang telah dipersetujui. Perbezaan Penilaian Performans Kompetensi & Penilaian Kompetensi adalah keupayaan seseorang melakukan sebahagian dari sesuatu tugasan secara berasingan dan dalam jangkamasa singkat. Perbezaan penilaian kompetensi dan penilaian performans dapat dijelaskan dengan bentuk penilaian yang dilakukan dalam perubatan. penilaian performans memerlukan pelajar dinilai semasa beliau berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan tatabahasa yang betul dan intonasi suara yang sesuai. Ini bermakna bahawa penilaian prestasi menilai aspek pengetahuan. Sebagai contoh.Penilaian jenis ini kerap digunakan dalam bidang profesional seperti kejururawatan.

Ini berbeza dari penilaian.Contoh Penilaian Performans pula ialah Portfolio. Oleh itu. Sedangkan penilaian. secara tradisional menganggap tahap kecekapan semua pelajar adalah sama. Unsur penting dalam portfolio ialah muhasabah diri yang dilakukan oleh pelajar secara kritikal (critical reflection). Dalam portfolio. Kedua-dua penilaian kompetensi dan penilaian prestasi ada kekuatan dan kelemahannya. Portfolio ialah koleksi ‘kerja’ yang dilakukan dalam bentuk cetakan. portfolio memberi penekanan terhadap pembangunan individu dengan mengambilkira bahawa setiap pelajar mempunyai tahap kecekapan yang berbeza pada peringkat permulaan. penambahbaikan yang telah dilakukan dan sebagainya yang menjadi bukti terhadap pencapaian seseorang. penilaian menggunakan portfolio biasanya lebih bersifat autentik atau asli. dengan 227 . satu semester atau satu jangkamasa yang telah ditentukan. Justeru. mengambilkira keupayaan pelajar secara individu. Ianya juga dilakukan dalam suasana peperiksaan dan ini mengurangkan nilai keasliannya. Penilaian portfolio ialah penilaian terhadap kandungan portfolio yang membuktikan pembelajaran. video. mengenalpasti isu pembelajaran untuk meningkatkan keupayaan dan seterusnya berusaha meningkatkan kecekapan. kad ucapan dari pelanggan. Penilaian kompetensi misalnya OSCE menilai sesuatu kompetensi yang khusus kepada semua pelajar pada sesuatu masa. Kelemahan portfolio adalah dari segi piawai. Justeru. Kelemahan OSCE ialah tugasan yang terlalu khusus dan tidak ada kesinambungan dalam melakukan tugasan. dengan tugasan yang sama dan pemarkahan adalah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Setiap pelajar dinilai berdasarkan pengalaman yang mungkin berbeza. Kedua-dua bentuk penilaian menekankan kemahiran melakukan sesuatu tugas/kerja bukan sekadar pengetahuan tentang tugas/kerja tersebut. banyak unsur subjektif dalam penilaian portfolio. OSCE memberikan nilai realibiliti yang tinggi. pembangunan kendiri dan profesionalisme pelajar untuk satu jangkamasa samada satu tahun. Ini biasanya berlaku dalam keadaan sebenar dan bukan semasa peperiksaan. Pelajar menilai kekuatan dan kelemahan mereka dalam melaksana tugasan. Selain daripada itu. penilaian dilaksana untuk satu tempoh yang panjang. secara tradisional yang menilai pelajar pada waktu tertentu.

Menerangkan kepada pesakit mengenai vaksinasi hepatitis B 3. Dalam bidang perubatan.1 Contoh Penilaian Prestasi Contoh 1: Bidang Akaun Hasil pembelajaran: Membuat akaun pelanggan. penilaian dalam bentuk portfolio perlu diiringi dengan penilaian bentuk lain. 228 . penilaian prestasi telah diamalkan sejak sekian lama menggunakan kes panjang dan kes pendek. Menerangkan kepada pesakit mengenai gejala dan komplikasi jangkitan hepatitis B 2. Memastikan pesakit faham penerangan yang diberi Contoh soalan dan skema permarkahan untuk pendidikan kesihatan pesakit diberikan dalam Apendiks 16. dan kini mengalami evolusi kepada kes panjang yang diperhati dan portfolio. Kriteria: Komunikasi lisan dari seorang ke seorang individu (one to one) • Sebutan jelas • Respons gerak tubuh • Mendengar dengan tekun • Invite clarification • Membuat ringkasan Contoh 2: Pendidikan Kesihatan kepada Pesakit Hasil pembelajaran: Memberi penerangan kepada pesakit mengenai pencegahan hepatitis B. Oleh itu. Kriteria 1.ini menurunkan nilai reliabilitinya. Contoh Penilaian Kompetensi Contoh 1: Bidang Komunikasi Hasil pembelajaran: Berkomunikasi dengan berkesan secara lisan dan bertulis.

Semua tandatangan atau authorization diperolehi untuk tindakan berikutnya. Maklumat dan dokumen disampaikan kepada pelanggan secara tepat dan cepat 4. Menunjukkan sensitiviti terhadap pelbagai perspektif. Ini bermakna penilaian ini menilai domain pengetahuan. Isobel E Rolfe & Richard L Henry. kemas (legible). Contoh 2: Kompetensi Generik Hasil pembelajaran: Pembelajaran sepanjang hayat Kriteria Melaporkan prestasi sendiri secara tepat dan objektif. Membuat refleksi dan menilai prestasi kendiri dibandingkan dengan prestasi piawai. 3. Kesimpulan Penilaian kompetensi adalah satu bentuk penilaian yang mengukur keupayaan pelajar melakukan sesuatu tugasan dalam konteks sebenar. 32 : 40-45. Penilaian bentuk ini mengukur keupayaan pelajar mengaplikasi pengetahuan dalam melakukan kemahiran teknikal menggunakan pendekatan yang betul. Transaksi tunai dan dokumen kewangan diproses dengan betul dan kerahsiaan terpelihara. tepat. Dokumen dalaman dan luaran lengkap. Menganalisis secara kritikal maklumat yang diperoleh dari pelbagai sumber. 1998.Kriteria: 1. 2. 3. Bacaan Tambahan Sallie-Anne Pearson. kemahiran teknikal dan sikap secara menyeluruh. Untuk menjadikan hasil penilaian sah dan reliable maka kaedah penilaian perlulah dipelbagai. Medical Education. 2. 1. The relationship between assessment measures at Newcastle Medical School (Australia) and performance ratings during internship. 229 .

He is worried that he might get hepatitis B. Ali. 35 year old car mechanic. here you are in a General Practitioner clinic to get more information about the hepatitis B and the vaccine and lastly whether you can get yourself vaccinated. Instruction for patient You are Mr. Instruction for examiner This station is for assessment of patient education. zero (0) mark 230 . Your neighbour was recently diagnosed to have hepatitis B. His neighbour was recently diagnosed to have hepatitis B. 35 year old car mechanic. Attempt to organize instruction but not coherent. Jan Van Tartwijk.Erik Driessen. Duration: 5 minutes Criteria for patient education Performed satisfactory Performed task completely and gives reasonable instruction. Task: Patient education on Hepatitis and Hepatitis B vaccination. Ali. So. your patient is Mr.1 Year 2 Session 2008/09 Instruction for student You are a General Practitioner. How are you going to educate your patient about hepatitis B and Hepatitis B vaccination? You have five minutes to do this task. 41: 1224–1 233 Apendiks 16. Portfolios In Medical Education: Why do they meet with mixed success? A systematic review. 2007. Entitle for half of maximum score Not carried out Does not attempt at all. Medical Education . so he comes to your clinic to know more about Hepatitis B and get Hepatitis B vaccine. You are worried that you might get hepatitis B. Organizes instruction coherently Entitle for maximum score Attempted but not satisfactory Performed task incomplete and/or does not give reasonable instruction. and you read in health magazine about hepatitis B vaccination. Cees Van Der Vleuten & Val Wass.

establishes rapport 3. Invites clarifications 6. Explain about hepatitis B carrier screening test 7. Welcomes patient.Year 2 STATION 20 Student Name: Examiner Checklist Criteria 1. Explain about hepatitis B Mode of transmission Symptoms and Complication 4. Confirm that patient has understood and inviting questions Session 2008/09 Student ID : Maximum Carry out Attempted but Not Score satisfactory unsatisfactory carried out 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 Total Marks: 231 . Introduce himself 2. Explain that the vaccine is given in three doses and the interval 9. Explains what types of vaccines will be given based on the test result 8. Explain the importance of completing the doses 10. Talk clearly avoid using jargon language. accommodates language or literacy barriers 5.

232 .

233 . oleh itu adalah sukar bagi mereka untuk menjalankan aktiviti yang melibatkan pelajar semasa kuliah dijalankan. bukannya dalam bentuk teori semata-mata agar konsep dan aktiviti yang dicadangkan dapat diaplikasikan oleh pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran di universiti. pelajar mengantuk. Bab ini ditulis secara praktikal. kaedah syarahan sepenuhnya digunakan. tentu anda mempunyai alasan tersendiri. Anda juga pernah berada dalam dewan kuliah yang besar semasa menuntut dahulu. Adakah anda berminat menghadiri kuliah tersebut? Jika anda menjawab tidak. sebab itu penglibatan pelajar dalam kelas saya tidak aktif.” Adakah anda bersetuju faktor masa kuliah mempengaruhi penglibatan pelajar dalam kuliah? Ada juga pensyarah yang berpendapat bahawa bilangan pelajar dalam kuliah mereka terlalu besar (antara 150-300 orang). Sebelum anda terus membaca bab ini. “kuliah saya pada pukul dua petang. Oleh itu.BAB 17 Motivasi dalam Pengajaran & Pembelajaran Salleh Amat Pendahuluan Bab ini membincangkan aspek yang berkaitan dengan motivasi dalam proses pembelajaran yang perlu diketahui oleh pensyarah agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Fikirkan mengapa anda menghadiri sesuatu kuliah? Adakah anda benar-benar berminat untuk mengetahui ilmu yang hendak disampaikan oleh pensyarah atau adakah anda takut pensyarah akan mengambil kedatangan pada hari tersebut? Apakah subjek yang anda paling minati dan mengapakah anda meminatinya? Pernahkah anda hilang minat terhadap sesuatu subjek kerana anda tidak suka dengan pensyarah yang mengajar subjek tersebut? Ada sesetengah pensyarah berkata. cuba fikirkan beberapa perkara yang berkaitan dengan pengalaman pembelajaran yang anda lalui semasa anda mengikuti pengajian di universiti.

Sekarang cuba kita lihat dua tahap yang paling asas dalam keperluan tersebut iaitu keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan. 234 . makan minum dan juga kesihatan. Mungkin ramai yang beranggapan bahawa mereka (pelajar) sudah dewasa dan mereka tahu apa tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pelajar. Keperluan fisiologi adalah keperluan asas seperti tempat kediaman. motivasi dapat dibahagikan kepada dua kumpulan utama iaitu motivasi dalaman (intrinsik) dan motivasi luaran (ekstrinsik). Mungkin juga pelajar menghadiri kuliah kerana takut nama mereka akan digugurkan daripada senarai pelajar yang dibenarkan untuk memasuki peperiksaan akhir. motivasi dapat dikaitkan dengan sikap atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu bagi mencapai sesuatu tujuan. Ada juga pelajar yang hadir ke kuliah kerana dorongan oleh teman lelaki atau wanita masing-masing. Secara umumnya. Fikirkan bagaimanakah seseorang pelajar itu boleh mengikuti kuliahnya dengan tenang jika beliau tidak mendapat keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan yang sewajarnya dimiliki oleh seorang pelajar. Bila bercakap mengenai motivasi. Namun demikian tidak ramai yang tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam proses pengajaran terutama di peringkat universiti. Seseorang melakukan sesuatu perkara kerana desakan atau dorongan diri sendiri atau kerana didorong oleh faktor-faktor luaran. kita tidak dapat lari untuk membincangkan teori keperluan Maslow ataupun lebih dikenali sebagai “hierarchy of needs” (Maslow 1954). Secara umumnya.Konsep Motivasi Sebagai seorang pensyarah. anda tentunya mempunyai pemahaman sendiri tentang maksud motivasi. Motivasi merangsang seseorang untuk melakukan sesuatu. Adakah seseorang pensyarah perlu mengetahui sama ada tahap keperluan asas seseorang pelajar itu telah dipenuhi atau sebaliknya? Para pensyarah juga perlu menyedari bahawa gaya pembelajaran di peringkat sekolah berbeza dengan gaya pembelajaran di universiti. Keperluan keselamatan pula dikaitkan dengan keselamatan pelajar itu dari ancaman luar. Seorang pelajar pergi ke kuliah mungkin kerana keinginannya sendiri untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang hendak disampaikan oleh pensyarah.

Namun demikian. Perbezaan ini pula akan memberi kesan kepada proses pembelajaran seseorang. Satu kaedah pengajaran tidak akan dapat memberi kesan yang sama kepada semua pelajar. Perkembangan Manusia Berbeza-Beza Seorang pensyarah perlu sedar bahawa pelajar yang mengikuti kursus mereka datang daripada latar belakang yang berbeza-beza. Oleh itu sudah pasti tingkah laku seseorang juga akan berbeza-beza. maka proses pembelajaran itu akan menjadi lebih mudah serta pelajar akan belajar secara sukarela. tahap perkembangan mereka juga berbeza-beza. Strategi Menarik Minat/Motivasi Pelajar Pelbagai kaedah atau strategi pengajaran boleh dilakukan bagi menarik minat pelajar. Dari segi aspek psikologinya. Bagaimanakah pensyarah dapat membantu pelajar membina makna (make meaning) terhadap apa yang dipelajari. Memahami & Mengenali Pelajar Sejauh manakah anda mengenali pelajar dalam kelas anda? Adakah ada mengingati nama pelajar-pelajar anda? Mengapa kita sebagai pensyarah perlu mengenali dan mengetahui serba sedikit latar belakang pelajar dalam kelas kita? Seseorang pensyarah memang boleh berkata bahawa pelajar bertanggungjawab mendapatkan ilmu pengetahuan daripada kuliah 235 . Sekarang akan dibincangkan beberapa langkah yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan menyertai perbincangan semasa kuliah. bab ini tidak akan membincangkan kaedah-kaedah atau strategi tersebut secara khusus. Sekiranya apa yang dipelajari itu memberi makna kepada pelajar.Begitu juga gaya pembelajaran untuk kanak-kanak berbeza dengan pembelajaran untuk orang dewasa. Kita tidak boleh mengandaikan bahawa tahap kecekapan atau keupayaan mereka untuk menerima pengajaran yang kita sampaikan adalah sama. Vail dan Cavanaugh (2007) menegaskan walaupun seseorang individu itu mempunyai umur yang sama.

Perkara berikut boleh dilakukan oleh pensyarah pada permulaan kuliah: Pensyarah boleh mengalu-alukan kehadiran pelajar dengan bertanya beberapa ungkapan atau soalan umum seperti berkata. walaupun saya sedar anda sibuk hari ini untuk mengatur jadual kuliah masing-masing. Untuk memahami pelajar ini.” 236 . “Terima kasih kerana sudi menghadiri kuliah saya. Perbincangan ini bukan hanya tertumpu pada masalah akademik tetapi juga masalah-masalah peribadi mereka. kebanyakan pensyarah akan memberikan satu sinopsis dan menerangkan segala tugasan dan tarikh akhir menghantar tugasan. Suai Kenal Kuliah Pertama Apakah yang anda lakukan apabila hari pertama atau minggu pertama kuliah dijalankan? Kebiasaannya. Jika anda tidak mampu mengendalikan permasalahan peribadi. Sebenarnya pengetahuan mengenai latar belakang pelajar membantu pensyarah membuat persediaan yang bersesuaian dengan latar belakang pelajar di dalam kelas yang diajar. Mengapa tidak diadakan sedikit aktiviti suai kenal (ice breaking) sebelum anda memberikan sinopsis kursus kepada pelajar. Pensyarah boleh menyatakan dalam kuliah yang mana beliau sentiasa menggalakkan pelajar berjumpa dengannya untuk membincangkan pelbagai masalah yang dihadapi. Namun demikian adakah strategi ini dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti kuliah anda atau menambahkan tekanan kepada mereka dengan tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan walaupun waktu tersebut hanyalah pada hari pertama kuliah dijalankan. Oleh itu tugas pensyarah hanya mengajar dan tidak perlu mengambil tahu perkara-perkara peribadi yang dihadapi oleh pelajar. pensyarah boleh merujukkan pelajar terlibat kepada pihak kaunselor di universiti. seseorang pensyarah seharusnya dapat menunjukkan sikap yang terbuka dengan sentiasa cuba melapangkan masa untuk berbincang dengan pelajar.yang dipelajari. Sememangnya ada kewajarannya anda menerangkan tugasan dan sinopsis kursus agar pelajar lebih bersedia.

sekurangkurangnya pensyarah memberi sedikit ruang kepada mereka untuk bersedia menerima arahan atau tugasan daripada pensyarah. 237 . Seterusnya minta pelajar lain memberi respons terhadap jawapan yang telah dinyatakan. Dalam masa lebih kurang lima minit. minta pelajar secara sukarela memperkenalkan rakan-rakan baru dalam kelasnya.” Pertanyaan-pertanyaan di atas walaupun kelihatan agak remeh tetapi ia mampu mewujudkan suasana yang ceria kepada pelajar. minta pelajar memperkenalkan diri masing-masing kepada rakan di sebelah mereka. Anda juga boleh meminta pelajar memperkenalkan diri kepada rakan-rakan lain semasa awal perkuliahan.” “Ini kelas GB 1234. dan saya harap anda masih ingat dewan-dewan kuliah di UKM ini. Jika anda berada dalam dewan kuliah yang besar. anda boleh meminta pelajar berjalan-jalan dalam dewan kuliah untuk saling mengenali antara satu sama lain. Anda perlu menunjukkan minat yang anda sentiasa cuba memahami mereka. pastikan anda berada di dalam kelas yang betul. Kemudian minta pelajar menyerahkan apa yang telah mereka nyatakan tanpa menulis nama mereka dalam kertas tersebut. Dengan cara ini pelajar akan dapat merasai bahawa pensyarah bukan hanya ingin mengajar tetapi juga menunjukkan sikap seorang pensyarah yang prihatin.“Adakah anda telah bersarapan/makan tengah hari?” “Selamat kembali semula ke kampus. Selepas beberapa aktiviti ini barulah pensyarah mengedarkan sinopsis kursus untuk dibincangkan bersama pelajar. Seterusnya. anda boleh meminta pelajar mengeluarkan sehelai kertas dan minta mereka menulis mengapa mereka memilih kurus yang diikuti sekarang.” “Adakah anda telah mendaftar untuk kursus ini. Keceriaan ini akan dapat meningkatkan motivasi pelajar. Selepas selesai lima minit. Anda boleh membaca beberapa jawapan yang telah diberikan tadi.

Sesi Perkuliahan Ada pensyarah masuk ke dalam dewan kuliah dan terus sahaja memulakan pengajaran tanpa mengambil kira sama ada pelajar itu bersedia untuk belajar atau sebaliknya. Bayangkan anda mengajar dalam sebuah dewan kuliah yang besar dengan bilangan pelajar seramai 200 orang. “apa khabar semua”. Bagaimanakah anda dapat memastikan pelajar yang berada di belakang dewan kuliah 238 . Ini bermakna pada peringkat permulaan satu peneguhan perlu diberikan kepada pelajar agar mereka dapat melibatkan diri semasa proses pembelajaran. Bayangkan sebuah bilik tutorial yang mampu menampung 30 orang pelajar tetapi dipenuhi oleh 60 orang pelajar. Suasana Kelas Bayangkan anda berada di dalam sebuah bilik kuliah yang kecil tetapi padat dengan pelajar sehingga ada yang terpaksa duduk di atas lantai. keterangan lampu yang bersesuaian dan kejelasan alat pembesar suara akan mempengaruhi motivasi pelajar untuk belajar. Seharusnya anda memulakan kuliah dengan bertanya khabar kepada para pelajar. Bagaimana jika pelajar hanya mendiamkan diri? Pensyarah boleh menyatakan kepada pelajar bahawa penglibatan pelajar di dalam kuliah ini akan diberi markah.” Persoalannya bukan masalah datang awal atau sebaliknya.” Pensyarah juga boleh meminta pelajar menyatakan apa yang telah dipelajari pada minggu lepas atau minggu sebelumnya. lain kali datang awal. penyaman udara. selesakah anda untuk belajar? Mungkin ada pensyarah yang tidak ambil kesah dengan keselesaan pelajar lalu meneruskan sahaja pengajarannya. tetapi keadaan bilik kuliah itu sendiri yang tidak dapat menampung bilangan pelajar yang besar. Lebih buruk lagi jika pensyarah hanya menyatakan. Pelajar pula mungkin tidak berani untuk menyatakan masalah bilik kuliah itu kepada pensyarah. “jika mahu selesa. “saya harap anda semua telah makan tengah hari.” “adakah ada bersedia untuk topik hari ini. Jika anda menjadi seorang pelajar. Keselesaan bilik kuliah seperti keadaan meja dan kerusi yang baik. Lebih buruk lagi ada pensyarah yang mengunci pintu dewan kuliah jika pelajar lewat masuk ke kelasnya.

” Apakah yang anda harus lakukan sekiranya alat pendingin udara tidak berfungsi ketika kuliah sedang berjalan? Mungkin kuliah boleh diteruskan sekiranya keadaan bilik kuliah tidak terlalu panas. “saya sedar nampaknya bilik kuliah ini agak panas. kita cuba teruskan kuliah kita. 239 . jika keadaan terlalu panas mungkin saya akan berhentikan kuliah ini dengan lebih awal dan saya akan berikan sedikit tugasan sebagai gantian kuliah kita hari ini. anda sebagai pensyarah seharusnya mengakui bahawa keselesaan pelajar terganggu kerana ketiadaan alat penyaman udara. Sebagai seorang pensyarah anda harus sensitif dengan perubahan tingkah laku pelajar dalam bilik kuliah. Pensyarah juga boleh meminta maaf kepada pelajar akan masalah yang dihadapi. Mungkin ada sesetengah pensyarah yang meneruskan sahaja apa yang hendak disampaikan tanpa mempedulikan tingkah laku negatif yang ditunjukkan oleh para pelajar. “Kalau anda tidak mahu belajar. Keprihatinan ini akan menjadikan pelajar kurang tertekan walaupun mereka terpaksa belajar dalam keadaan yang kurang selesa. Minta pelajar yang berada di belakang mengangkat tangan jika mereka tidak mendengar apa yang anda perkatakan. anda boleh keluar jika tidak berminat dengan kuliah hari ini.dapat mendengar suara anda dengan jelas sekiranya alat pembesar suara tidak berfungsi dengan baik.” Ini menunjukkan anda prihatin dengan keadaan pelajar. itu bukan masalah saya. Lebih buruk lagi jika pensyarah mengatakan. Namun demikian. Begitu juga jika alat penyaman udara tidak berfungsi dengan baik yang menyebabkan pelajar tidak dapat menumpukan perhatian kepada syarahan atau pengajaran kerana mereka sibuk mengipas diri masing-masing. Cara ini menunjukkan anda menghormati pelajar dan mengiktiraf hak pelajar untuk belajar dengan selesa. Anda boleh berkata. Sudah tentu pelajar tidak akan berasa selesa jika bilik kuliah yang panas atau jika mereka tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang disampaikan. Maklumkan kepada pelajar yang alat pembesar tidak berfungsi dan anda terpaksa bercakap dengan lebih kuat lagi sambil meminta pelajar memberi kerjasama. Begitu juga apabila anda mendapati alat pembesar suara tidak berfungsi dalam bilik kuliah yang besar.

Adalah lebih baik jika anda pergi ke dewan kuliah lebih awal atau memeriksa terlebih dahulu kemudahan yang ada dalam bilik kuliah atau dewan kuliah sebelum kuliah dijalankan. Oleh itu. Adakah anda mengiktiraf kehadiran mereka dalam kuliah anda? Pengiktirafan yang diberi akan memberi pengukuhan terhadap tingkah laku pelajar itu (Morris & Maisto. Pensyarah tidak perlu hanya melihat kepada aspek negatif kehadiran pelajar seperti mengunci pintu apabila memulakan pengajaran dan tidak membenarkan pelajar masuk selepas kuliah dimulakan. sila maklumkan kepada pejabat kedekanan atau bahagian yang berkaitan dengan kawalan dewan/bilik kuliah agar penyelenggaraan dapat disempurnakan dengan lebih awal. adalah tidak wajar mereka tidak dibenarkan mengikuti kuliah kita. Sebagai Role Model Sebagai seorang pensyarah anda adalah model yang terbaik untuk dicontohi oleh pelajar. “saya sudah perhatikan anda telah banyak kali lewat ke kuliah saya. Lebih buruk lagi apabila pensyarah menegur atau memarahi pelajar yang lewat di khalayak ramai. 2008). Peneguhan & Pengiktirafan kepada Pelajar Seperti pelajar di peringkat sekolah. Jika tidak. Sekurang-kurangnya ucapkan terima kasih kepada mereka yang hadir semasa permulaan kuliah.”Ini akan memalukan pelajar dan menurunkan minat mereka untuk belajar. serta kerusi meja yang mencukupi untuk bilangan pelajar yang bersesuaian. Walaupun senarai kehadiran perlu ditandatangani. LCD dan alat pembesar suara berfungsi dengan baik. pelajar di institusi pengajian tinggi juga perlu pengiktirafan dan peneguhan dalam aktiviti pembelajaran mereka. Ada ketikanya pelajar sememangnya lewat hadir ke dewan kuliah kerana mereka menghadiri kuliah lain sebelum menghadiri kuliah kita yang mungkin dijalankan di fakulti atau tempat lain. ungkapan terima kasih daripada pensyarah akan menambahkan motivasi pelajar untuk belajar. Pastikan lampu yang sesuai. Apakah yang anda boleh tunjukkan kepada pelajar selain daripada penyampaian isi kuliah? Pastikan 240 .

Bina Matlamat Pembelajaran Bersama Pelajar Pada permulaan kuliah. Sebagai seorang yang bersikap terbuka kita boleh meminta pelajar menjelaskan apakah perkara yang tidak dipersetujui serta meminta pelajar tersebut menyatakan pandangannya. pensyarah boleh meminta pelajar itu sendiri menyediakan matlamat yang hendak dicapai pada akhir semester nanti selaras dengan matlamat kurus yang telah ditetapkan. Begitu juga perhatikan tutur kata anda semasa memberi kuliah. Sekiranya bilangan pelajar adalah kecil. Bagaimanakah pelajar akan menghormati seorang pensyarah sekiranya pensyarah itu sendiri sering lewat ke kuliah. Minta pelajar menulis sendiri apa yang mereka inginkan daripada kursus yang diikuti. Namun demikian jika bilangan pelajar 241 . pensyarah biasanya akan mengedarkan sinopsis kursus yang merangkumi matlamat atau hasil pembelajaran sesuatu kursus. Penjelasan oleh pensyarah pada perjumpaan pertama akan membantu pelajar memperincikan matlamat yang hendak dicapai dalam kursus yang diikuti.anda berpakaian kemas. Seterusnya pensyarah boleh bertanya kembali kepada pelajar apa yang telah dipelajari beberapa minggu sebelum kuliah berakhir. Komunikasi yang baik dan berkesan juga akan memperlihatkan gaya keterampilan seorang pensyarah yang berwibawa. Seterusnya galakkan pula pelajar yang lain untuk memberikan pandangan masing-masing. Sebagai contohnya mungkin ada pelajar yang tidak bersetuju dengan pendapat yang kita berikan. perbincangan dalam kelas boleh dijalankan. seseorang pelajar yang bermotivasi telah membuat persiapan awal terhadap kursus-kursus yang akan diambil pada setiap semester. Adakah ini bermakna pelajar akan hanya mengikuti apa sahaja yang telah ditetapkan oleh pensyarah? Adakah dengan cara ini akan dapat membantu pelajar membina makna kepada apa yang dipelajari? Pada kebiasaannya. Bagi menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna. Sebagai seorang pensyarah juga anda seharusnya bersikap terbuka dengan pandangan pelajar. serta masuk ke dewan kuliah pada masa yang telah ditetapkan. Pelajar sedar akan tajuk dan kandungan sesuatu kursus secara umum. membuat persediaan yang baik.

Sekiranya anda berpuas hati dengan tugasan yang diberikan. Anda tidak perlu menekankan kepada markah yang harus diberikan kepada pelajar. anda perlu memberikan maklum balas yang lebih khusus terhadap tugasan yang diberikan. Adalah lebih baik jika pelajar diberi peluang untuk memperbaiki kesilapan mereka daripada hanya memberi markah kepada tugasan tanpa memberi komen kepada tugasan yang diberikan. anda tidak seharusnya memberikan komen yang negatif sepenuhnya kepada pelajar tersebut. Sekiranya tugasan yang diberikan tidak memuaskan. Anda mungkin boleh memberi peluang kepada pelajar untuk membuat semula tugasan yang telah dihantar. Bila memberi maklum balas yang negatif anda perlu menerangkan perkara yang perlu diperbaiki bukan melihat kepada peribadi pelajar berkenaan. Dengan cara ini. Memberi Maklum Balas Tugasan Pelajar Maklum balas yang diberikan oleh pensyarah kepada pelajar akan dapat membantu pelajar memperbaiki kelemahan mereka. Contohnya.adalah ramai. Anda juga boleh memberikan kata-kata perangsang dalam penilaian tugasan yang dihantar oleh pelajar. Lebih buruk lagi jika tugasan dihantar oleh pelajar pada akhir semester dan mereka tidak ada peluang untuk mengetahui komen serta markah yang diberikan oleh pensyarah terhadap tugasan yang diberikan. pensyarah boleh meminta pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilalui serta matlamat yang telah dinyatakan di awal semester. pelajar akan lebih menghormati pensyarah. saya sudah lama memerhatikan tingkah laku anda. anda boleh membuat catatan 242 . “saya memang tidak puas hati dengan tugasan yang anda hantar. Dalam memberi maklum balas ini.” Sepatutnya anda boleh menyatakan “saya harap anda dapat memperbaiki tugasan anda dan kemaskinikan bahagian rujukan”. Pujian dan galakkan akan meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar bukan sahaja dalam kelas kita tetapi juga dalam kelas-kelas yang lain. anda memang seorang pelajar yang pemalas serta suka ponteng kuliah saya. Sudah tentunya ada aspek yang positif yang boleh diberi peneguhan dalam tugasan yang tidak memuaskan tersebut.

Anda juga boleh memberi tugasan yang mudah dan minta pelajar menuliskan jawapan mereka secara spontan. anda boleh memperbaiki tugasan anda jika anda mahu”. “saya seronok membaca refleksi anda”. Penggunaan “PowerPoint” adalah salah satu kaedah yang paling biasa digunakan. Sekiranya pelajar tidak melibatkan diri. kertas berwarna. serta penggunaan SPIN boleh digunakan dalam proses pengajaran. Selepas lima minit minta 243 . Penglibatan Semasa Kuliah Penglibatan pelajar semasa kuliah sangat penting bagi memastikan suasana kuliah berjalan dengan lancar dan menyeronokkan. gambar rajah. saya dapati bahagian rujukan tidak mengikut gaya UKM. “tahniah dan teruskan usaha anda”. saya harap anda akan lebih teliti pada masa hadapan”. tayangan video. “tahniah dan saya berpuas hati dengan tugasan anda. “walaupun anda berjaya menghantar tugasan seperti yang dikehendaki. “terima kasih kerana sudi berkongsi”. Penggunaan alat bantu mengajar membantu pensyarah mempelbagaikan kaedah pengajaran serta membantu memudahkan pelajar memahami topik atau isu yang hendak disampaikan. “saya berpuas hati dengan tugasan anda”. tahniah”. lawatan ke perpustakaan. anda boleh meminta pelajar untuk berbincang dengan rakan-rakan bersebelahan mereka. Melibatkan pelajar dalam kuliah yang kecil adalah lebih mudah berbanding dengan bilangan pelajar yang ramai. Kepada tugasan yang kurang memuaskan anda boleh membuat catatan seperti berikut. Penggunaan kertas mahjong. Seterusnya minta beberapa orang daripada mereka untuk menyatakan apa yang telah dibincangkan. “anda berjaya menjawab soalan yang diberikan. Alat Bantu Mengajar Penggunaan alat bantu mengajar akan dapat menambahkan minat pelajar untuk mengikuti kuliah. “nampaknya tugasan anda tidak mengikuti arahan yang telah diberikan. namun demikian anda seharusnya dapat memperbaiki bahagian perbincangan”. maka pensyarah akan hanya bersyarah tanpa henti sehingga tamat waktu kuliah. Bagi kuliah yang melibatkan pelajar yang ramai.seperti berikut.

Pensyarah pula tidak seharusnya menjadi seorang guru semata-mata tetapi berperanan sebagai seorang pemudah cara atau “facilitator” kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Anda boleh membacakan beberapa jawapan yang telah diberikan oleh pelajar. Pembelajaran yang memberi makna kepada pelajar akan memudahkan pelajar untuk mengikuti sesuatu kursus dengan jayanya.pelajar mengembalikan kertas jawapan masing-masing. Aktiviti-aktiviti lain yang dapat menarik minat pelajar adalah seperti pembentangan kumpulan. tumpuan utama bukan kepada hasil pembelajaran yang dititik beratkan tetapi lebih kepada markah yang boleh diperoleh oleh pelajar. Malahan. Hanya pelajar yang bermotivasi untuk belajar sahaja yang akan dapat membina makna terhadap apa yang dipelajari. pembelajaran di peringkat institusi pengajian tinggi seharusnya dapat membantu pelajar mencari makna terhadap mata pelajaran atau kursus yang diikuti. forum serta kerja lapangan. projek. Pensyarah pula memainkan peranan yang penting dalam membina motivasi pelajar untuk belajar. Semasa di peringkat sekolah pelajar secara umumnya tidak ada pilihan dalam pemilihan mata pelajaran yang perlu diikuti. Kesimpulan Pembelajaran di peringkat pengajian tinggi berbeza dengan pembelajaran di peringkat sekolah. Namun demikian. 244 .

A. Maslow. R. Louis. NJ. V. Inc. Harvard University Press. 2004. Learning The Critical Technology: A Whitepaper on Adult Education in the Information Age. A life span view. A. 2007. What the Best College Teachers Do. St. New York: Harper & Row.Rujukan Kail. 1954. 245 . & Maisto. Understanding Psychology. C. Ken Bain. Singapore: Thomson Wadsworth. Marcia L. Missouri: Wave Technologies International. C. Human development. A. Upper Saddle River.: Pearson Prentice Hall. 2008. J. Conner. Morris. & Cavanaugh. Motivation and personality. G.H. 8ed. 1996.

246 .

Program mentoran telah berlaku di luar negara mahupun dalam negara di pelbagai organisasi korporat. penyelidikan. Terdapat program-program mentoran antara ahli akademik senior (malim) dan ahli akademik junior. serta sudah cukup untuk memenuhi kehidupan seharian seorang ahli akademik. penerbitan. Antara domain-domain KPI (Key Performance Indexes) atau Penunjuk Prestasi Utama yang menentukan pencapaian dan kenaikan pangkat seorang ahli akademik di universiti ialah pengajaran. Tugas-tugas ini amat menarik. mentoran boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk dan antara pelbagai kumpulan manusia. mencabar. 2003). 247 . dan juga antara seorang ahli akademik dengan seorang atau beberapa orang pelajar. dan mampu menunjukkan contoh peranan positif dengan tujuan menyumbang kepada perkembangan positif mentee tersebut (Selwa. Mentoran pada waktu ini bukanlah indikator pencapaian utama seorang ahli akademik di universiti di Malaysia. serta pentadbiran. institusi pengajian tinggi mahupun di sekolah menengah. konsultasi dan khidmat masyarakat. Pada peringkat pengajian tinggi. Oleh itu soalan yang sering ditanya ialah kenapa kita perlu membebankan diri dengan tugasan sebagai seorang mentor yang tidak dianggap sebagai KPI sesebuah universiti? Menurut Albert Pine. Proses mentoran di universiti dicirikan oleh hubungan yang mesra dan beretika antara mentee dengan mentor yang berpengalaman. 2007). antara pelajar senior dan pelajar junior. prihatin.BAB 18 Bimbingan & Mentoran Zuria Mahmud Pengenalan: Permentoran Sebagai Indikator Keinsanan Mentoran ialah hubungan membimbing yang berlaku antara seorang yang lebih berpengalaman yang dipanggil ‘mentor’ dan seorang yang kurang berpengalaman yang dipanggil ‘mentee’ (Chiles.

kehidupan tuanya dipenuhi dengan kekecewaan. malah dia sepatutnya dapat membimbing manusia lain menjadi sebaik dirinya sehingga dapat pula manusia yang dibimbingnya itu terus menyumbang kepada generasi yang akan datang. Jadual 18. dia diandai berkembang dengan baik bila dia dapat menyumbang kepada generasi seterusnya dan bukannya hanya memfokus kepada pencapaian sendiri sahaja. Sila lihat Jadual 18. menyatakan bahawa tahap yang ketujuh dalam perkembangan sosial manusia ialah “generativity versus stagnation” di mana pada suatu tahap sebelum manusia itu tua dan letih.1: Perkembangan Insan Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson Bayi dan Kanak-kanak Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Trust Autonomy Initiative Industry vs Vs vs vs mistrust Shame Guilt Inferiority and Doubt Remaja Dewasa Tahap 5 Tahap 6 Tahap 7 Tahap 8 Identity Intimacy Generativity Integrity vs vs Vs vs Confusion Isolation Stagnation Despair Justeru. Oleh kerana ahli akademik di universiti ialah manusia yang telah melalui dan mencapai tahap tertinggi pendidikan.1 berkenaan teori Psikososial Erikson yang relevan kepada isu permentoran. di mana manusia yang telah banyak membuat kebaikan semasa mudanya akan melalui zaman tua dengan penuh wibawa. dan pendidikan pula sepatutnya mengajar manusia erti kehidupan. Perlu diingat bahawa tahap kelapan dan terakhir dalam perkembangan sosial Erikson ialah “integrity versus despair”. ahli akademik 248 . manakala jika sebaliknya. seseorang ahli akademik yang berjaya bukan sahaja dapat meletakkan dirinya pada tahap pakar dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. Teori klasik Erik Erikson.“What we have done for ourselves dies with us. but what we have done for others and the world remains and is immortal”Albert Pine Kata-kata ini menggambarkan bahawa bimbingan dan mentoran yang kita lakukan kepada manusia lain merupakan satu indikator yang sangat penting dalam kehidupan insan. dan kekesalan.

didapati lebih berkesan daripada syarahan biasa dalam menyampaikan etika klinikal kepada pelatih-pelatih (Selwa. Dalam pengajian perubatan. maklumat dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Permentoran membolehkan mentor memodelkan ilmu-ilmu yang tersurat dalam bertingkahlaku sebagai ahli kumpulan. Secara amnya. mentee ialah pelajar. 2007). ahli akademik merasa selesa jika mengetahui mereka dapat memastikan kesinambungan usaha-usaha mereka melalui permentoran. Menurut Selwa (2007) lagi. cara memberi perhatian kepada pesakit. dan cara mengaplikasikan nilai peribadi yang mulia. serta minat kepada kerjaya akademik dalam kalangan pelajar perubatan. 2003).sepatutnya dapat membimbing manusia lain bukan sahaja dalam bidang kepakarannya. Terdapat perasaan saling mempercayai. tetapi juga dalam banyak hal tentang makna kehidupan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mencapai makna tersebut. Apabila menteenya berjaya. seorang mentor bukan sahaja mendapat penghargaan rakan-rakan tetapi yang lebih penting mendapat kepuasan sebagai seorang pekerja yang matang dan pakar. Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa permentoran yang berkualiti mendatangkan banyak faedah kepada kesinambungan dan kestabilan sesuatu organisasi dan bidang kepakaran. proses mentoran mempunyai kaitan dengan peningkatan dalam persediaan dan kemahiran penyelidikan. Apa yang dilalui oleh mentee ini adalah pengalamanpengalaman awal yang telah dilalui oleh mentor-mentor yang kini telah mencapai tahap akademik yang tertinggi (Broome. proses permentoran. dalam hal mentoran di universiti. saling menghargai. 249 . dan mentor sendiri perlu terus belajar perkaraperkara yang baru. dan keyakinan diri yang tinggi dalam organisasi bilamana mentoran berlaku dengan baik. Apatah lagi. serta produktiviti meningkat. Menurut Young dan Perrewe (2000). permentoran memberi manfaat kepada organisasi kerana terujudnya proses sosiolisasi yang sihat. Mentor mudah mendapat kerjasama dari rakan pekerja baru yang teruja dengan maklumatmaklumat yang dikongsi. Hubungan dengan seorang mentee memberikan nafas baru yang lebih segar kepada seseorang mentor .

Bagaimanapun. Malah pelajar yang hampir putus asa pun boleh kembali lulus apabila diberi perhatian oleh seorang pembimbing yang sabar dan memahami. dan tingkahlakunya dalam proses pembelajaran yang sedang dilaluinya. Young dan Perrewe (2000) menyatakan bahawa seorang mentee atau protégé yang suka melibatkan diri dalam program mentoran ialah seorang yang suka berjaya. konsep kendiri yang tinggi dan kestabilan emosi yang tinggi berbanding orang yang tidak berminat kepada proses mentoran. Garceau. Harvey. Perbincangan dengan mentor membolehkan pelajar memahami dan memperbaiki pemikiran. pelajar yang berpeluang membina hubungan dengan seseorang mentor akan mendapati pembelajarannya lebih bermakna. Cyrenne. Apatah lagi bagi seorang pelajar yang bijak. Hubungan yang akrab juga melayakkan mentor itu menegur tingkahlaku pelajar bila dia melakukan kesilapan atau mula melibatkan diri dalam kegiatan tidak berfaedah. matang. mentornya itu dapat menerima dirinya dan menghormati perasaan pelajar tersebut. atau risau. dan Deschenes (2009) pula mendapati pelajar yang berminat kepada program mentoring ialah mereka yang sentiasa terbuka kepada pengalaman dan pembelajaran baru. Seorang ahli akademik yang bijak dan berpengalaman sentiasa berpandangan luas sehingga dapat melihat kekurangan dalam sesuatu idea dan membantu menambahbaikkan pemikiran pelajar tersebut. Manakala Larose. pelajar tersebut boleh menceritakan tentang idea-ideanya dan meminta mentornya memberi komen.Makna Permentoran kepada Mentee Ramai pelajar yang mampu bergraduat tanpa bantuan dari mana-mana ahli akademik yang dianggap ‘mentor’. 250 . sedih. Hubungan dengan mentor memberi peluang kepada pelajar melihat proses pembelajarannya dari perspektif yang lebih luas. takut. perasaan. dan penuh berinspirasi. Guay. pelajar juga boleh menyatakan perasaan itu pada seorang mentor tanpa ragu-ragu. apabila pelajar berhadapan dengan sesuatu projek. Ini kerana sebagai seorang ahli akademik yang beretika. Contohnya. peluang untuk menjadi cemerlang dan terserlah sentiasa terbuka apabila dibimbing oleh seorang mentor yang berinspirasi. mempunyai kawalan lokus dalaman. Apabila pelajar gembira atau teruja.

. “if one talks to nurse leaders about the most single influential thing in the development of their career. pelajar juga perlu mempunyai pelbagai kemahiran belajar. atau bekerja dalam kumpulan. Pelajar di universiti perlu membuat penyesuaian supaya mereka dapat menerima cara hidup di kampus. sintesis dan analisis. most can name several mentors who inspired. atau “saya masih ingat bagaimana profesor itu membantu saya melalui proses pengajian saya dulu…” biasa didengar daripada mereka yang kini telah bergelar professor. Penyataan seperti “saya masih ingat kata-kata profesor saya di universiti dulu. Permentoran yang baik di universiti akan meninggalkan kesan positif pada pelajar. Penyesuaian Akademik Cara pembelajaran di universiti agak berbeza dengan cara pembelajaran di sekolah. Oleh kerana pembelajaran di 251 . Selain itu. challenged. Hubungan ini memberi pengajaran sepanjang hayat dan akan digunakan oleh pelajar apabila mereka meninggalkan universiti dan akan disampaikan pula kepada generasi seterusnya. Pelajar universiti perlu mampu berdikari dalam mencari maklumat dan tidak terlalu bergantung kepada kuliah pensyarah sahaja. contohnya pelajar perlu berada di luar kuliah. Antara aspek yang dianggap penting ialah aspek akademik. Menurut Broome (2003). moved them beyond their own limits. daunting though it was” Memahami Isu-isu Pelajar Pembelajaran di universiti memberikan banyak cabaran kepada pelajar sehingga terdapat juga pelajar yang gagal untuk bergraduat.Jika pengalaman dengan rakan di universiti meninggalkan kenangan pahit dan manis.”. It was these mentors who provided them with the courage and inspiration to think beyond what was possible and try a new experience. Pelajar perlu memproses maklumat tersebut pada tahap pembelajaran yang lebih tinggi dalam Bloom’s Taxonomy iaitu aplikasi. sosial dan emosi. kenangan dengan mentor sepatutnya memberi kesan yang amat bermakna. and on occasion.

Penyesuaian Emosi Cabaran yang dihadapi oleh pelajar universiti boleh memberi impak kepada emosi jika tidak ditangani dengan baik. Noriah dan Shafrimen (2007) mendapati bahawa pelajarpelajar lebih banyak berhadapan isu penyesuaian sosial berbanding isu-isu lain. sebaliknya apabila berada di universiti pelajar membuat keputusan sendiri dalam segala hal. Jika pelajar berada dalam bidang yang tidak diminati. Pelajar perlu bijak memilih aktiviti-aktivit yang sihat dan mendatangkan faedah kepada dirinya. ketidakselesaan tinggal di asrama. terdapat kemungkinan yang pelajar tersebut tidak bermotivasi untuk memberi tumpuan. Pemilihan rakan yang tidak sesuai personalitinya boleh menyebabkan pelajar sentiasa berkonflik tentang pelbagai perkara sehingga menganggu proses pembelajaran. serta mempunyai kemahiran dalam cara belajar yang berkesan. ataupun keresahan apabila berkonflik dengan seseorang. Antara perkara yang menganggu emosi pelajar ialah kesunyian bila berjauhan dengan keluarga. pelajar perlu mempunyai minat terhadap bidang tersebut untuk berjaya. Pelajar yang tidak mempunyai nilai keluarga yang kukuh berkemungkinan bermasalah dalam memilih dan berhubung secara sihat dengan rakan dan pensyarah. boleh menjadi cabaran yang amat besar sehingga pelajar boleh hilang punca. Sebelum memasuki universiti pelajar sentiasa berada di dalam kawalan keluarga dari aspek penjagaan diri sehinggalah pemilihan rakan. pelajar juga perlu membina disiplin diri dalam membahagikan masa. persediaan menghadapi ujian. serta penyelesaian tugas pada masa yang ditetapkan. Kebebasan yang baru diperolehi ini jika tidak ditangani dengan betul. Kajian Zuria. Untuk berjaya.universiti juga lebih mengkhusus kepada sesuatu bidang tertentu. kerisauan apabila menghadapi peperiksaan. 252 . Penyesuaian Sosial Salah satu perkara yang dianggap paling menarik bagi pelajar yang baru memulakan kehidupan di universiti ialah kebebasan dari kawalan keluarga.

Pelajar ini dapat menerima kekurangan diri. marah. dan akan tabah berusaha memperbaiki diri mereka. memberi peluang mengukuhkan kemahiran berkomunikasi. Psikologi Mentoran merupakan kegiatan yang memberi keutamaan kepada membantu seseorang menjadi insan yang lebih baik. takut. dan akademik dengan memberi nasihat terhadap matlamat pembelajaran dan kerjaya. Pelajar yang datang dari latarbelakang keluarga yang bermasalah menjadi lebih beremosi apabila berhadapan dengan cabaran-cabaran di kampus (papalia. Silen dan Reede (2002) telah menjalankan kajian dalam profesion perubatan dan mendapati mentee mendapat kepuasan dalam proses permentoran apabila mentor memberi perhatian kepada aspek-aspek penting pembelajaran. Davis. Phillips. b) sentiasa membimbing dalam kemahiran. menganggap masalah sebagai cabaran. Justeru adalah wajar bagi seorang mentor untuk mempunyai pengetahuan tentang psikologi atau perkembangan jiwa mentee yang dibimbingnya. curiga.Kebolehan seseorang menangani emosi mempunyai hubungan dengan kesejahteraan diri. Akhirnya. kumpulan penyelidik ini mencadangkan bahawa mentor di institusi akademik akan berfungsi dalam aktiviti mentoran jika mereka mendapat latihan yang sesuai. dan melihat kesilapan sebagai peluang belajar. 2002). Sebaliknya pelajar yang emosinya sejahtera dapat berhadapan dengan masalah dengan penuh keyakinan. olds. Aspek-aspek ini ialah: a) komunikasi di mana mentor sentiasa mengambil berat dan berinteraksi berkenaan kemajuan pelajar. dan akhir sekali. Pengetahuan & Kemahiran Mentoran Ramanan. 253 . feldman. rasa rendah diri serta tidak berkeyakinan menjadi penghalang untuk pelajar mengambil risiko dalam persahabatan mahupun untuk terus maju dalam pembelajaran. dan tidak menyalahgunakan kuasa. memberi nasihat yang berhemah tentang penyelidikan. c) perkembangan profesional di mana mentor memberi nasihat tentang keputusan profesional dan instrumental dalam membina jaringan profesional mentee. Emosi-emosi negatif seperti risau. penyelidikan.

Kejelasan komunikasi akan mengukuhkan hubungan mentoran dan memudahkan proses mentoran. manakala bukan lisan ialah tindakan. Salleh. mereka lebih berkemungkinan bermasalah untuk berinteraksi dengan orang lain. sukar menurut arahan. Sebaliknya. di mana perkembangan yang berlaku ialah “intimacy versus isolation”. dengan orang berlainan jenis. Pelajar yang gembira dan selamat dalam hubungan-hubungan ini akan juga berasa selesa dan bermotivasi untuk menghayati kehidupannya di kampus. nada suara. dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang mentee dipengaruhi oleh personaliti dan latarbelakangnya. 2008). mahupun dengan ahli keluarga. Hubungan-hubungan ini boleh menjadi kekuatan (jika positif) dan boleh menjadi halangan (jika negatif) kepada perkembangan pelajar-pelajar ini (Zainuddin. cara dan jarak duduk dan lainlain lagi. pelajar yang bermasalah dengan orang-orang sekelilingnya akan resah. Pengetahuan tentang psikologi seseorang mentee membolehkan mentor memahami cabaran yang sedang dilalui oleh menteenya dan mencari kekuatan dan mengembangkan potensi mentee tersebut. difahami. Komunikasi lisan melibatkan pilihan kata-kata yang dikeluarkan oleh mentor. dan tidak teruja untuk menyertai program-program di kampus. Dua bentuk komunikasi ialah lisan dan bukan lisan. tahap motivasi. dan mesra dapat membantu mengukuhkan hubungan antara mentor dan mentee. Komunikasi Komunikasi berhemah. Antara teori psikologi yang boleh digunapakai oleh mentor ialah teori perkembangan sosial oleh Erikson yang melihat perkembangan manusia berdasarkan umur. Jika pun mereka yang bermasalah ini terlibat.Pemikiran. Komunikasi yang berkesan membolehkan mentee berasa selesa apabila bersama mentornya di mana dia akan rasa didengari. menghargai. Zuria. tidak mahu dipimpin atau tidak mahu memimpin. Ini bermaksud antara isu utama yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ini ialah hubungan dengan pelbagai pihak seperti rakan sebaya. menghormati. 254 . murung. emosi. Pelajar universiti selalunya berada pada tahap awal dewasa (umur 20an). dan disokong dalam usaha-usahanya.

kebanyakan permintaan untuk menukar penyelia tesis ialah kerana kegagalan komunikasi antara penyelia dan pelajar. Dalam proses permentoran. cara berkomunikasi begini adalah yang terbaik kerana ia meninggalkan impak negatif yang akan mengejutkan pendengar. the longer it dwells upon. Mereka lebih gemar memilih perkataan yang melukakan hati dan menggunakan nada suara yang tinggi sehingga menakutkan pendengar. Dalam anggapan mereka. “Advice is like snow.Terdapat segolongan ahli akademik yang pakar dalam bidang mereka. telefon jika anda menjangka akan terlewat Mulakan dengan positif dan terus bersikap positif 255 . the softer it falls.” . tetapi amat lemah dalam cara berkomunikasi. Kajian-kajian menunjukkan bahawa keretakan dalam hubungan samada rumahtangga atau persahabatan adalah disebabkan oleh kegagalan komunikasi. and the deeper it sinks into the mind. Besar kemungkinan mereka juga telah menerima didikan yang sebegitu rupa dari keluarga mahupun mentor mereka. budaya begini sama sekali perlu dielakkan. Begitu juga di universiti.Samuel Taylor Coleridge Kemahiran berinteraksi dengan mentee • Bercakap jujur tetapi penuh berhemah • • • • • • • • • • • Tidak menilai tetapi membuat refleksi Tanyakan soalan yang boleh dijawab Beri fakta yang dapat membantu Fokus kepada isu-isu di sini dan sekarang Bertolak ansur Senyum dan tunjukkan minat Beri peluang pelajar pilih topik perbincangan Sesekali beri peluang mentee menjadi ‘kanak-kanak’ Gunakan sikap sabar dan bertenang Tepati masa.

Proses mendekati boleh dilakukan secara tidak lansung seperti makan bersama. Langkah-langkah Membimbing Mentee: 6D Dekati Walaupun dalam budaya Timur. Seorang mentor yang berkesan akan cuba membantu dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada atau bersama-sama menteenya mencari maklumat baru yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. berpengalaman. mentor menetapkan waktu tertentu. ahli akademik boleh mendekati mentee melalui pelbagai teknologi seperti telefon. Kadangkala seorang mentee memerlukan maklumat. beriadah di kompleks sukan kampus. Kemahiran “icebreaking” ini perlu dipelajari oleh sesiapa yang berhajat menjadi mentor. pelajar universiti mampu merancang program-program mereka sendiri dan mentor mereka 256 . atau status sosial ekonomi) sentiasa dihormati dan disegani. dan tempat tertentu setiap minggu atau setiap bulan untuk berjumpa. ataupun terlibat dalam sesuatu projek amal. atau jaringan. atau sekadar seseorang pendengar yang memahami. Proses penyelesaian masalah boleh dijalankan secara individu mahupun secara kelompok. sebuah lawatan ke suatu tempat. Dalam program berstruktur. oleh itu. amat sukar untuk program ini distrukturkan secara rigid. Mentor perlu belajar berasa selesa untuk bermanis muka dan melunakkan suara untuk menghulurkan salam dan bertanya khabar kepada orang yang lebih muda. Jika diberi kepercayaan. dengan kesibukan ahli akademik. Cara yang paling baik ialah secara bersemuka pada waktu yang ditetapkan. orang yang lebih tinggi darjatnya (lebih tua. terkadang dia memerlukan rangsangan dan motivasi. dalam hubungan mentoran orang yang dipandang tinggi ini perlu membuat sapaan pertama. Bahagian seterusnya membincangkan langkah-langkah membimbing secara individu dan program-program kelompok.Penyelesaian Masalah Seorang Mentor perlu mempunyai pelbagai alternatif dalam menyelesaikan sesuatu isu yang dihadapi oleh menteenya. atau demonstrasi. hari tertentu. atau email. Bagaimanapun.

mereka perlu belajar menjadi pendengar yang sabar. Proses mendasari membolehkan mentor faham kenapa seseorang pelajar tidak dapat menumpukan perhatian. memberi anggukan dan dorongan minima tanda faham dan berminat. Kemahiran mendengar melibatkan berdiam semasa orang lain bercerita. 257 . mesra juga akan mempercepatkan icebreaking berlaku. dalam proses mendekati dan dalam langkah-langkah seterusnya. “People will forget what you said. Oleh itu. Suasana yang tenang. Dasari Mendasari bermaksud bertanya dengan lebih lanjut tentang sesuatu perkara dengan tujuan mendapat kefahaman yang mendalam. rakan-rakan maupun sistem di institusi pengajiannya. kondusif. kenapa pelajar tersebut takut atau malu. mentor perlu menjadi seorang sahabat. dan lain-lain lagi. mental dan emosi atau b) faktor-faktor sistemik seperti keluarga. Proses ini juga membolehkan mentor mengetahui punca-punca masalah menteenya samaada disebabkan oleh a) faktor-faktor personal seperti fizikal. People will forget what you did. kenapa pelajar tersebut sukar tidur malam. But people will never forget how you make them feel. dan aktif di mana mereka memberi laluan kepada mentee untuk menyampaikan sesuatu idea tanpa terburu-buru membuat penilaian atau memberi pandangan. Apa yang paling penting. mereka mempunyai kecenderungan untuk tidak menjadi pendengar yang sabar. untuk menjadi mentor yang baik.” Bonnie Jean Wasmund Dengari Oleh kerana ahli akademik sentiasa sibuk dan mempunyai pelbagai idea.hanya perlu menasihati dan meluluskan cadangan tersebut. memandang orang yang sedang bercerita. dan bukannya seorang autoriti (kecuali perlu).

Sekali lagi. dan bagaimana? Contoh soalan terbuka termasuklah “Kenapa saudara memilih jurusan ini?” “Boleh jelaskan bagaimana saudara akan menyelesaikan masalah ini?” Daya Baiki Terdapat pelbagai strategi daya baiki yang boleh digunakan oleh seseorang mentor. nama orang). berapa?. kemahiran berkomunikasi memain peranan di mana mentor perlu bertanya soalan-soalan yang sesuai dan dapat membantu mentee menceritakan masalahnya. Contoh penggunaan soalan tertutup dalam sebuah kumpulan mentoran ialah : “Bila kamu akan pulang ke kampung”? “Siapa dalam kumpulan kita yang mendapat CGPA 3 ke atas?” Sebaliknya. nama tempat. Dua jenis soalan yang sering digunakan ialah a) soalan tertutup dan b) soalan terbuka. di mana?. bergantung kepada keadaan mental dan emosi mentee. berapa kali. Bagi mentee yang tidak bermasalah mental atau emosi yang 258 . apa. Soalan tertutup akan memberi jawapan yang pendek dan tepat. Soalan terbuka menggunakan kata soal seperti kenapa. dan siapa?. seperti (ya. soalan terbuka membolehkan mentor mendapat penjelasan tentang sesuatu perkara atau masalah yang dihadapi. Katasoal bagi soalan tertutup ialah bila?. tidak.

kad ucapan digital emel dan lain-lain lagi. Sebaliknya jika mentor mendapati menteenya mempunyai masalahmasalah mental dan emosi yang dalam (selepas melalui proses Dasari). alamat.serius. Dampingi Mentee perlu didampingi sehinggalah mereka bergraduat dari sesebuah institusi. pulih dari sesuatu kesakitan. Mentor juga boleh menggalakkan hubungan erat dan saling menghargai dalam kalangan mentee di bawah jagaannya dengan berkongsi maklumat yang sesuai. Pada waktu ini terdapat pelbagai cara terutamanya media elektronik yang memudahkan seorang mentor menunjukkan keprihatinannya iaitu melalui telefon. pada awal tahun. gambar. Maklumat yang perlu disimpan dalam fail mentor ialah nama. email. mentor boleh menjalankan aktiviti bimbingan seperti kumpulan tutor rakan sebaya. ataupun ucapan pada hari-hari istimewa seperti Hari Lahir. pameran. Penulis masih teringat bagaimana penyelia program doktoral menghadiahkan sebatang pen kepada penulis dan beberapa rakan sekumpulan semasa hari konvokesyen. mentor bolehlah merujuk mentee tersebut kepada unit kaunseling di universiti. hari-hari perayaan. dan pelbagai aktiviti beramah mesra (makan. setiap mentor harus mendokumenkan interaksi dengan mentee. Pendampingan yang paling berkesan ialah apabila mentor prihatin kepada keadaan mentee terutamanya dalam situasi-situasi kritikal seperti selepas peperiksaan. Cara mentor mendampingi menteenya ialah bertanya tentang perkembangan diri mentee sepanjang pengajiannya. sukan. Dokumenkan Secara idealnya. aktiviti lawatan. dan perkembangan akademik. Aktivit-aktiviti ini akan dibincang dengan lebih terperinci dalam bahagian akan datang. ataupun hari-hari keagamaan. Sumbangan mentor terhadap penganugerahan pelajar cemerlang sangat 259 . pertandingan. selesai sesuatu pameran tugasan. rekreasi). telefon. Dokumentasi membantu ahli akademik mengingati menteenya dengan lebih jelas dan perkara-perkara yang berlaku sepanjang interaksi mereka. aktiviti sukarela.

Lawatan boleh dilakukan ke tempat yang berkaitan dengan bidang pengajian mahupun tempat yang santai. tarikh e) keselamatan f) dan sumber kewangan. menghormati pandangan orang lain. Aktiviti-aktiviti Bimbingan Mentor boleh menjadikan program mentoringnya menarik dan berkesan melalui kegiatan-kegiatan bimbingan yang terancang. Perbincangan kumpulan Perbincangan kumpulan membolehkan mentor membimbing lebih ramai mentee pada satu masa. dan berlatih memberi pandangan dengan jelas dan difahami. 1. masa. Topik perbincangan boleh berkisar kepada apa sahaja bermula dari hal peribadi dan sosial sehinggalah hal akademik dan sistem di institusi. Perkaraperkara yang perlu diambilkira dalam menjayakan aktiviti bimbingan ini ialah a) objektif b) orang yang terlibat c) pengisian program d) tempat. 2.penting bilamana pihak fakulti memerlukan maklumat lebih lanjut tentang pelajar tersebut. Berikut adalah contoh-contoh aktiviti bimbingan yang boleh dilakukan oleh mentor-mentor di mana-mana institusi pengajian tinggi. Mentor boleh bekerjasama dengan mentor kumpulan lain ataupun pensyarah bidang yang relevan boleh bersama-sama membawa pelajar ke sebuah universiti 260 . Apa yang penting ialah kebolehan mentor menangani interaksi kelompok dengan baik agar semua ahli mendapat manfaat dari perbincangan tersebut. Maklumat ini juga membantu mentor menulis surat sokongan terhadap sikap menteenya untuk tujuan rekomendasi kepada bakal majikan. Lawatan Lawatan bertujuan menambahkan ilmu dan mengeratkan silaturrahim. Mentee juga dapat belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Konsep kendiri mentee juga akan meningkat apabila dapat membantu ahli lain samada dengan memberi pandangan mahupun dengan perbuatan. Sebuah curriculum vitae yang mengandungi kegiatan ko-kurikulum dan pengalaman-pengalaman tambahan selain pencapaian akademik akan membantu mentor dan fakulti menyokong pelajar untuk menerima anugerah tersebut.

ataupun eksplorasi alam semula jadi memberi peluang mentor dan mentee mengenali diri masingmasing dengan lebih mendalam. Dalam hal ini. Adalah lebih menarik jika mentee terdiri dari pelajar pelbagai etnik. Mentor boleh juga merancang majlis mesra yang lebih teratur dengan menjemput mentee ke rumah sewaktu sesuatu hari perayaan. Majlis Mesra Majlis ramah mesra adalah antara aktiviti paling mudah dijalankan dan patut dilakukan oleh mentor dan mentee. Perjumpaan mesra begini 261 . Konsep ini bermakna mentee dan mentor membawa apa sahaja yang termampu untuk dikongsi dengan rakan-rakan sekumpulan sambil berbincang isu-isu yang ringan. 3. Perkhemahan. Faktor yang paling penting ialah makanan yang sesuai dan suasana yang mesra dapat dirasai melalui “potluck party” dan “brown bag lunches”. pendakian. Aktiviti ini telah dijalankan secara kolaborasi badan bukan kerajaan. kawasan fakulti ataupun membina sesuatu struktur yang mendatangkan faedah fizikal mahupun estetika. 4. Penulis bersama mentee di bawah jagaan pernah melawat mangsa banjir di salah sebuah negeri di Malaysia sambil mengedarkan barang-barang keperluan yang dikumpulkan. mentee mampu melakukan perancangan dengan baik dan penuh tanggungjawab. Pengalaman ini telah mendedahkan mentee keindahan dan kepentingan nilai kemasyarakatan yang tinggi. Tugas mentor ialah memeriksa kertas kerja yang dijalankan sebelum menyokong untuk kelulusan pihak fakulti. ataupun sebuah tempat pameran. Sesebuah lawatan memerlukan perancangan yang rapi supaya masa tidak dibazirkan dengan perjalanan.lain. mentor perlu memberi penekanan terhadap isu keselamatan dan langkah-langkah yang perlu diambil. Mentee bersama mentor boleh memilih untuk membersihkan makmal. Sebaliknya persekitaran semula jadi boleh mewujudkan hubungan yang lebih tenang dalam suasana santai. Pada peringkat pengajian tinggi. Aktiviti Sukarela Aktiviti sukarela boleh dijalankan di pelbagai tempat yang sesuai termasuklah di fakulti mahupun luas kampus. budaya mahupun negara.

iaitu tanpa menaruh harapan untuk dihargai. Berilah bimbingan secara ikhlas. Pada waktu ini. dan juga organisasi. Amalan Terbaik dalam Mentoran • • Menjadi seorang rakan. • • • Rumusan Mentoran merupakan aktiviti yang sangat penting dalam proses pembudayaan insan. Elakkan kecewa dan putus harap dalam menangani isu-isu mentee anda. tetapi pelung mengujudkan jalinan kemanusiaan dan intelek yang berpanjangan. kekurangan kesedaran dan latihan dalam proses permentoran merupakan cabarancabaran yang perlu diatasi untuk membolehkan proses mentoran berjalan dengan berkesan. Mempunyai ekspektasi yang realistik terhadap pencapaian pelajar. Kadangkala penghargaan mengambil masa yang lama untuk berlaku.bukan sahaja memberi peluang ahli kumpulan mengenali budaya yang berbeza. Kesibukan ahli akademik menyempurnakan tugas-tugas mereka. Pastikan masa yang diluangkan dengan mentee terancang dan elakkan merasa terpaksa bersama mentee lebih dari masa yang dirancang. 262 . Kajian-kajian lepas telah menunjukkan bahawa mentoran mendatangkan kebaikan kepada mentor. walaupun terdapat keperluan yang amat tinggi untuk meningkatkan kualiti graduan. dan tidak sebagai seorang autoriti kecuali diperlukan. Perubahan kecil patut dihargai supaya pelajar teransang untuk membuat yang lebih baik. mentee. Ramai manusia dapat menghargai kebaikan yang diterimanya hanya bila menjadi cukup matang. proses mentoran antara ahli akademik dan pelajar tidak mendapat perhatian sewajarnya dari institut pengajian tinggi di Malaysia.

Journal of Vocational Behavior. Sosial. Mentoring: To everything a season.. Y. Human Resourse Management Review. Zainuddin. Cyrenne. 14. M. 108-116. Experimental Neurology. The construction of an identity as ‘mentor’ in white collar and academic workplaces: A preliminary analysis. 74. Personal and Social support factors involved in students’ decision to participate in formal academic mentoring. 2007. R. R. 51(6). A. Journal of Pragmatics. Kualiti Kaunselor Sekolah. D. dan Emosi Pelajar-pelajar di Kampus. A Child’s World: Infancy Through Adolescence. Shafrimen 2005. E. 2003.. Larose. D.Jurnal Personalia.. Garceau. Penyesuaian Akademik. A. Radhika. O. 2003. Jurnal Pendidikan. & Deschenes. Zuria Mahmud. E. Harvey. 10 (2). 429-435. 107-123. Mentoring in medicine: Keys to satisfaction. 2002. Lessons in mentoring. Guay. Selwa. 2002. S. Chiles. M. Davis. 263 . Olds. 112. Phillips. Noriah Mohd Ishak. Jurnal PERKAMA. Silen.. L. Zuria Salleh 2008. & Perrewe. . Feldman. B. 34.. M. C. D. P. 730-741. W. The exchange relationship between mentors and proteges: The development of a framework. 336-341. 184. Ninth Edition. Ramanan. Papalia. W. Young. The American Journal of Medicine. 2009. M. Pendekatan Kaunseling Menangani Masalah kebebasan dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi : Dua Kajian Kes. F. 542-547.Rujukan Broome. & Reede J.. L. T. S. Nursing Outlook. Zuria Mahmud & Ahmad Jazimin Jusoh 2008. S. Mc Graw Hills: Boston. 177-209. R.129-144. 249-250. 2000. 39.

264 .

serta kepakaran’ (Modul Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA. Jabatan Pengurusan IPT. Namun. Bahagian ketiga menerangkan tentang profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran di UKM. Konsep & Makna Profesionalisme Profesionalisme dilihat dari dua aspek yang saling berkaitan – pertama. 265 . penyelidikan.BAB 19 Profesionalisme dalam Pengajaran & Pembelajaran Khairul Anwar Mastor Pengenalan Profesionalisme dalam menjalankan tugas adalah elemen fundamental dalam semua bidang pekerjaan. Bab ini mengandungi empat bahagian utama. Walau bagaimanapun. Di akhir bab ini (contoh-contoh sebenar mengenai perlanggaran nilai profesionalisme dalam konteks pengajaran dan pembelajaran yang diceritakan kembali oleh pensyarah-pensyarah dalam tugasan PTK yang mereka duduki juga akan diberikan). bab ini hanya membincangkan profesionalisme dalam aspek pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi sahaja. bagi kerjaya pensyarah. Profesionalisme ditakrifkan sebagai ‘keupayaan dan kecekapan melaksanakan sesuatu tanggungjawab berdasarkan kepada panduan ilmu dan latihan. etika profesionalisme. profesionalisme dan kedua. Bahagian kedua menjelaskan kepentingan profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahagian pertama adalah konsep dan makna profesionalisme. perundingan. Bahagian keempat pula menyentuh tentang etika profesionalisme dalam pengajian dan pembelajaran bagaimana pentingnya profesionalism dalam kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi. profesionalisme amat penting dalam semua aspek atau bidang tugas: pengajaran. penerbitan dan khidmat masyarakat.

how much they learn from them. Dengan menggabungkan kedua-dua konsep tadi. Kepentingan Profesionalisme Ada tiga sebab utama mengapa profesionalisme penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Perbincangan dalam bab ini menggunakan konsep bahawa profesionalism merangkumi kedua-dua aspek keupayaan dan kecekapan bekerja dan amalan beretika dalam profesion pensyarah. Justeru itu. profesionalisme dari segi 266 . etika profesionalisme dikaitkan dengan nilai-nilai etika dan moral seperti bertanggungjawab. but a transaction. kita dapati bahawa pengajaran dan pembelajaran di peringkat universiti bukanlah hanya penyampaian bahan ilmiah dalam kuliah sahaja tetapi ianya juga mengambilkira soal nilai dan etika pengajarannya juga. but a process. Etika profesionalisme pula bermaksud ‘satu panduan atau tatacara yang menentukan kualiti moral. and. amanah. Kita akan menggunakan konsep dan makna profesionalisme yang di atas dalam membincangkan profesionalisme dan etika profesionalisme dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi tempatan. but an emotional and intellectual connection between teacher and learner. independent of the learners who have their own characteristics which affect whether and how much they learn (about what) from a particular teacher . 2006. indeed. not an outcome. Pertama. menepati peraturan dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Teaching is not an action. proses dan melibatkan pertautan emosi dan intelek di antara pensyarah dan pelajar. Therefore it cannot be assessed as an attribute or skill of a teacher or a department. not a performance. profesional dan nilai atau kualiti hatibudi dan kerjabuat berdasarkan kepada keupayaan dan kecekapan pelaksanaan sesuatu tugas dan tanggungjawab berdasarkan kepada tatacara ilmu dan latihan sesuatu kepakaran’ (halaman 6). Trow (1993) mengatakan pengajaran adalah satu transaksi. halaman 6).KPT. jujur. (Trow 1993: 20) Transaksi dan proses yang betul hanya boleh berlaku jika asasasas etika profesional dihayati dan diamalkan.

Kedua. Pelajar memang mengharap pensyarah yang memiliki kelulusan tertinggi dalam bidang pengajiannya itu berupaya dan mampu membimbing dan berkongsi ilmu pengetahuan dengan mereka. pensyarah bukan sahaja berurusan langsung dengan pelajar dalam tugas-tugas pengajaran dan pembelajaran. jika pensyarah dengan sengaja tidak meningkatkan ilmu dan kemahiran yang diperlukan. terdapat kursus dikendalikan secara pengajaran berpasukan. Profesionalisme bagi pensyarah boleh ditakrifkan sebagai satu aspek yang penting untuk memastikan pensyarah semasa meningkatkan ilmu pengetahuan mereka selaras dengan tugas mereka sebagai seorang cendiakawan. Sikap memandang kerjaya pensyarah sebagai kedudukan yang dihormati oleh masyarakat luar sedikit sebanyak akan terjejas jika kita sendiri yang tidak profesional dalam tindakan dan amalan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran 267 . Sebab itulah. dia bukan seorang yang profesional. Oleh kerana itu. Jika pensyarah tidak berupaya dan tidak cekap dalam menguasai bidang kepakarannya. pensyarah menggunakan soalan peperiksaan yang sama berulangkali.keupayaan dan kecekapan pengajaran akan menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. etika profesional akan memberi garispanduan kepada pensyarah tentang perkara-perkara yang sewajarnya diikuti dan ditinggalkan bagi mempastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dikendalikan dengan berhemah dan profesional. Ketiganya. kesedaran dan kefahaman tentang etika profesional di kalangan pensyarah amat penting dan tidak boleh dinafikan. masakan pelajarpelajar akan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ilmu yang dituntut. Di universiti. Contoh kes-kes perlanggaran etika di kalangan pensyarah-pensyarah di kebanyakan institusi pengajian tinggi tempatan adalah seperti pensyarah yang menjalankan kerja-kerja luar semasa dalam waktu pejabat. Malah mereka juga berinteraksi di antara satu sama lain. pensyarah yang mengadakan hubungan peribadi intim dengan pelajar dan pensyarah yang membatalkan kuliah di saat-saat akhir. Ilmunya masih ditakuk lama dan pelajar akan tidak menghormatinya sebagai seorang sarjana yang disegani.

Keadaan ini boleh merendahkan martabat kerjaya seorang pensyarah.berpasukan memerlukan kesediaan ahli menjalankan tugas pengajaran secara bersama mengikut persetujuan antara ahli. Di samping cekap dan kompeten dalam bidang pengkhususan masing268 . kecemerlangan sesebuah universiti terletak salah satunya. Kesalahan seumpama ini melambangkan penghayatan amalan beretika yang rendah dan ini bersalahan dengan tanggapan masyarakat tentang tingginya budi dan sahsiah pensyarah-pensyarah. Bagi mengelakkan kes-kes seperti ini berterusan. Apatah lagi. kepada kecemerlangan tenaga pengajarnya. pensyarah yang tidak menjalankan tugas sebagaimana yang dipersetujui dalam pasukan berkenaan dan juga pensyarah yang ‘pecah amanah’ dengan memberitahu pelajar tentang soalan peperiksaan yang akan keluar dan memberitahu pelajar markah sebelum kelulusan Senat. prinsip-prinsip etika dan moral dilanggari dan tidak diendahkan oleh segelintir golongan pensyarah. bertanggungjawab. Kecemerlangan ini diukur bukan sahaja dari sudut hasil kerja dan pengembangan akademik. Kesimpulannya. Adakalanya disebabkan keinginan untuk naik pangkat dan mendapat kedudukan. etika professional dan sahsiah setiap tenaga pengajarnya dalam semua aspek kerjayanya terutamanya bidang pengajaran dan pembelajaran. prihatin dengan masalah pelajar dan bertindak mengikut batas peraturan. tetapi juga dari sudut amalan profesional. profesionalisme dan etika profesionalisme berjalan seiring. Profesionalisme dalam Pengajaran & Pembelajaran Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di universiti. maka kepentingan etika profesional dalam memertabatkan pensyarah tidak boleh disangkal lagi. Bukannya mudah untuk menjadi pensyarah yang adil. Isu profesionalisme yang timbul adalah seperti pensyarah yang memperlekehkan dan memburukkan rakan pensyarah yang lain. menjadi pensyarah yang profesional dengan mengamalkan nilai-nilai murni termasuk nilai etika dan moral dalam kerjaya adalah satu cabaran yang besar dan berat.

pelantikan pensyarah hanya diberikan kepada individu-individu yang telah lulus di peringkat PhD.masing. Kesemuanya ini menggambarkan bahawa tidak ada kompromi dalam soal membina kepakaran dalam bidang masing-masing. 2. Penglibatan dalam penyelidikan akan dapat menambahkaya dan memperkukuh kepakaran ilmu pensyarah. Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka: 1. Menjalinkan jaringan akademik dengan rakan-rakan akademik di dalam dan luar negara. Ini disebabkan profesionalisme pensyarah dipandang dari sudut kesarjanaannya yang menyerlah dan sentiasa berkembang. Sehubungan itu. Mereka juga perlu melalui kursus-kursus asas pengajaran dan pembelajaran seperti dalam kursus PTK dan kursuskursus induksi yang lain. Menjalankan penyelidikan yang relevan dengan bidang kepakaran dan pengkhususan masing-masing. 269 . pensyarah perlu menjalankan tugas-tugas pengajaran dengan mengikuti etika atau garispanduan yang ditetapkan. Mengemaskini nota-nota kuliah dengan penambahan fakta dan perbincangan yang ilmiah bersumberkan rujukan yang berotoriti. Pensyarah juga dikehendaki menyediakan fail kursus yang lengkap di akhir setiap sesi pengajaran bagi memastikan bahan-bahan sumber pengajaran dan teknik pengajaran yang terkini digunakan. Untuk pengesahan dalam jawatan pula. penerbitan dan perundingan. 3. Mari kita lihat dahulu bagaimanakah yang dikatakan profesionalisme dalam konteks aplikasi pengajaran dan pembelajaran. pensyarah mestilah telah menjalankan penyelidikan dan menerbitkan beberapa makalah jurnal tempatan. Sentiasa mengemaskinikan pengetahuan tentang bidang kepakaran ilmu masing-masing. Setiap proses kenaikan pangkat mesti mengambilkira peningkatan jumlah dan juga kualiti kerja-kerja pengajaran. 4. Memang tidak sukar difahami bahawa sudah menjadi satu kemestian bagi seseorang pensyarah untuk cekap dan berwibawa dalam bidang kepakaran masing-masing. penyelidikan.

Menetapkan objektif pengajaran dan memaklumkan kepada pelajar supaya dapat memastikan bahawa objektif tersebut boleh tercapai 14. Membalas email pelajar yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dengan segera. Menyediakan senarai rujukan buku yang digunakan dalam pengajaran satu-satu kursus. 9. 11. 7. Memahirkan diri dengan penggunaan SPIN sebagai satu platform dinamik yang akan membantu proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. Melakukan persediaan pengajaran seawal mungkin. Melakukan persiapan yang rapi dan secukupnya sebelum proses pengajaran dilakukan. 10. Menunjukkan sikap prihatin terhadap keberkesanan proses pengajaran dengan mengambil berat masalah pelajar dalam memahami ilmu yang disampaikan 16. Menyelia pelajar sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. 12. 8. Berusaha untuk menjadikan sesi pengajaran menarik perhatian dan meningkatkan minat pelajar 15. 6. Sekiranya tidak dapat dilakukan cari pengganti (tutor/pensyarah gantian) yang dapat memikul tanggungjawab tersebut.5. Menggalakkan pelajar untuk berinteraksi secara positif semasa proses pengajaran 270 . yang meliputi: a) penyediaan objektif kursus b) menyenaraikan tajuk-tajuk yang akan diajar c) penyediaan nota kuliah d) penyediaan tugasan/amali untuk pelajar e) penyediaan soalan untuk kuiz dan peperiksaan 13. Memberi arahan yang jelas dan terperinci serta menyediakan garis panduan mengenai cara penyediaan tugasan. Meningkatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai yang perlu ada untuk membentuk diri menjadi seorang pensyarah cemerlang.

17. Panduan ini berguna kepada pensyarah bagi memandu arah tingkahlaku dan amalan pengajaran yang lebih berkualiti dan bermoral. Menggalakkan pelajar untuk bekerjasama dalam proses pembelajaran 18. Justeru itu. Rasa tanggungjawab inilah yang mendasari nilai etika profesionalisme pengajaran dan pembelajaran. Berlaku adil dalam memberikan perhatian kepada pelajarpelajar dalam kuliah 6. 271 . Bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kuliah 5. bersungguh. Di antara etika profesionalisme seorang pensyarah dalam aspek pengajaran ialah: 1. Menyemak dengan teliti jadual kuliah bagi mengelak sebarang silap faham di antara pensyarah dengan pensyarah yang lain yang mengendalikan kursus secara berpasukan. Datang ke kuliah dengan menepati jadual waktu kuliah dan mengakhiri kuliah dalam tempoh masa yang sepatutnya. 2. 3. Bersikap profesional kepada pelajar dalam menangani sebarang masalah yang timbul. Mempamerkan kededikasian yang tinggi dalam menyampaikan ilmu dan maklumat kepada pelajar Etika Profesionalisme Pembelajaran dalam Pengajaran & Intipati kepada profesionalisme pensyarah adalah pada rasa bertanggungjawabnya kepada tugas-tugas yang diamanahkan. menepati masa dan lain-lain lagi. profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari nilai etika profesional. 8. tetapi juga nilai-nilai etika yang lain perlu diambilkira seperti amanah. Sebenarnya bukan sahaja rasa bertanggungjawab. 4. Tidak bersikap memilih kasih di kalangan pelajar-pelajar dalam semua urusan pengajaran. Etika profesionalisme berfungsi sebagai panduan. 7. Tidak membatalkan kuliah di saat-saat akhir. kejujuran intelek. Pensyarah mematuhi etika berpakaian UKM semasa menjalankan tugas pengajaran.

Kisah Pertama: Isu tidak amanah Dr. Tidak memberitahu gred peperiksaan sebelum keputusan peperiksaan diluluskan oleh Senat Akademik. 13. Ada tiga kisah benar yang menarik tentang isu ketidakbertanggungjawaban. Isuisu yang diketengahkan dalam bab ini adalah isu-isu yang disumbangkan oleh pensyarah-pensyarah dalam tugasan PTK mereka. Ini bagi mengelakkan sebarang perilaku yang kurang sopan yang mungkin berlaku di antara pensyarah dan pelajar yang berlainan jantina. Sedangkan ini adalah antara elemen-elemen nilai etika profesional yang paling utama yang perlu. Jika pelajar berlainan jantina datang ke pejabat pensyarah bagi tujuan perundingan.9. 14. adalah disarankan pensyarah tidak menutup rapat pintu pejabat. benar dan amanah. Pengalaman beliau yang lama telah membolehkan beliau memegang beberapa jawatan pentadbiran dan berkecimpung dalam beberapa projek perundingan. Memberikan soalan-soalan peperiksaan yang sesuai dengan skop silibus dan objektif pembelajaran kursus yang dikendalikan. Namun begitu. Mengelakkan dari mempunyai hubungan peribadi intim dengan pelajar-pelajar berlainan jantina. Nai (nama samaran) adalah seorang pensyarah yang telah hampir 20 tahun bertugas di salah sebuah universiti tempatan dan telah diberikan tugas untuk mengajar subjek kepakarannya sejak beliau mula bertugas. Contoh Kes-kes Perlanggaran Etika Profesional Di antara nilai etika yang biasa dilanggari oleh segelintir pensyarah adalah bertanggungjawab. tidak amanah dan tidak bercakap benar dari segelintir pensyarah di institusi pengajian tinggi di negara kita. Berlaku adil kepada pelajar-pelajar dalam pembahagian markah peperiksaan dan lain-lain aspek penilaian 12. Tidak memberikan maklumat mengenai kandungan soalansoalan peperiksaan kepada pelajar sebelum tiba masa peperiksaan. ganjaran yang lumayan dari kerja-kerja luar tersebut nampaknya lebih menarik 272 . 10. 11.

Selepas 40 minit Dr. Walau bagaimanapun. Dr. Sehubungan dengan itu. Pai tidak sempat untuk menyiapkan slide power point yang akan digunakan dalam sesi pengajaran beliau disebabkan faktor kelalaian beliau sendiri. Dr. Pai hanya memberi penerangan ringkas dan membiarkan pelajar melakukan aktiviti dalam tempoh masa yang telah ditetapkan iaitu 45 minit.perhatian Dr. Nai sering membatalkan kuliah atas alasan menghadiri mesyuarat di luar kampus sedangkan beliau menjalankan kerja-kerja perundingan semasa dalam waktu bekerja di universiti berkenaan. Selepas itu. Pai meninggalkan pelajar (tanpa pengawasan tutor/pengajar lain) dan kembali ke pejabat untuk melakukan kerja-kerja beliau yang lain. 273 . Pai kembali ke kelas dan mengarahkan pelajar untuk menyediakan satu laporan untuk setiap kumpulan berdasarkan perbincangan yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut. banyak kuliah yang tertinggal. Nai berbanding kerja-kerja pengajaran di dalam kampus. Nai sendiri merasa bersalah kepada pelajar-pelajarnya kerana tidak menyempurnakan silibus pengajarannya. Pai tidak memberi senarai rujukan dan menyediakan panduan khusus untuk pelajar mengenai perkara yang perlu dibincangkan di dalam sesi pembelajaran kumpulan. Dr. Dr. Kisah Kedua: Isu ketidak bertanggungjawab Dr. Beliau telah mengadakan kelas tambahan khas bagi membantu pelajar-pelajarnya dengan juga memberitahu sebahagian besar daripada soalan yang akan keluar dalam peperiksaan akhir kepada pelajar-pelajarnya. Dr. Semasa sesi pembelajaran kumpulan berlangsung. Justeru itu. Oleh kerana pembatalan kuliah tidak boleh dilakukan pada saat akhir. Dr. Pai telah merancang untuk mengubah gaya pembelajaran kepada sesi pembelajaran dalam kumpulan. Laporan tersebut akan dinilai dan dimasukkan dalam sistem pemarkahan pelajar. Walaubagaimanapun. apabila tarikh peperiksaan akhir telah hampir.

Ini merupakan contoh-contoh perlanggaran etika profesionalisme pensyarah dan perlu dielakkan. Dr Ter Ke Na tidak dapat lagi mengelak dan mengaku bersalah atas tindakannya. Dari tiga kisah yang dipaparkan di atas. Beliau insaf dan memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. PAJ membeli katridj printer dan pulang terus ke pejabat jabatan X dan melaporkan mengenai perbuatan Dr Ter Ke Na kepada ketua jabatan dan juga menyerahkan duit rasuah tersebut kepada ketua jabatan. Pada pagi yang sama. ketua jabatan X telah mengarahkan pembantu am jabatan (PAJ) di pejabat jabatan untuk mendapatkan dengan segera sebuah katridj untuk printer jabatan. Apabila melihat PAJ di situ. Pada keesokan harinya. Dr Ter Ke Na juga turut memberi PAJ wang sebanyak RM50 sebagai rasuah untuk mendiamkan diri. PAJ terserempak dengan Dr Ter Ke Na yang sedang tawar-menawar harga beberapa peralatan komputer. PAJ tersebut telah mematuhi arahan ketua jabatan dan pergi ke kompleks membeli belah Y untuk mendapatkan katridj printer.Kisah Ketiga: Isu tidak bercakap benar Seorang pensyarah bernama Dr Ter Ke Na. Dr Ter Ke Na menjadi panik dan merayu PAJ supaya jangan membocorkan rahsia beliau kepada sesiapa pun. kita mendapati bahawa pensyarah boleh dengan sengaja meninggalkan tanggungjawab pengajaran di kampus jika melibatkan diri dengan kerja-kerja luaran di waktu bekerja ataupun disebabkan sikap memandang rendah kepada tugas-tugas pengajaran. Apabila masuk ke sebuah kedai komputer. ketua jabatan memanggil Dr Ter Ke Na dan meminta beliau menerangkan kejadian yang berlaku pada hari yang sebelumnya. telah menelefon kerani di pejabat jabatan X pada awal pagi dan menyatakan yang beliau tidak dapat hadir bekerja kerana sakit teruk dan akan mendapatkan sijil sakit dari doktor di klinik panel beliau. 274 . Begitu juga dengan pensyarah yang sudah melakukan ’pecah amanah’ dengan memberitahu soalansoalan peperiksaan kepada pelajar bagi tujuan membantu mereka. Dr Ter Ke Na juga meminta supaya pihak pejabat membatalkan kuliah beliau yang sepatutnya bermula pada pukul 11 pagi pada hari tersebut.

2000. Rujukan Pusat Pembangunan Akademik. 20-21. Etika profesionalisme pula akan memandu pensyarahpensyarah ke arah pengamalan nilai dan etika pengajaran dan pembelajaran. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). The Business of Learning. Etika dan Tatatertib Akademik. UiTM. 275 . Penerbit UKM. Trow. Profesionalisme dapat memastikan pensyarah-pensyarah memajukan diri secara berterusan dari aspek kesarjanaan bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Kesedaran dan kefahaman menyeluruh akan peri pentingnya kedua-dua aspek tersebut di kalangan pensyarah akan dapat membantu meningkatkan mutu dan tahap pengajaran dan pembelajaran di institusi-institusi pengajian tinggi khususnya di IPT tempatan. 1993. Bangi Kementerian Pengajian Tinggi. Modul Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA. M. The Times Higher October 8. 2006. Shah Alam.Rumusan Adalah jelas bagi kita bahawa profesionalisme dan etika profesionalisme amat penting bagi kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran di peringkat universiti.

276 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->