PANDUAN AMALAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BERKESAN

Penyunting MOHAMED AMIN EMBI
I

Prakata
Memang tidak dapat dinafikan bahawa Institut Pengajian Tinggi yang mempunyai kepimpinan yang efektif, tenaga akademik yang tersohor serta profesional, kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terkini, bakal graduan yang berkualiti serta silabus yang relevan akan lebih berdaya saing dalam menghadapi persaingan global yang semakin mencabar. Sehubungan itu, sebagai usaha untuk mewujudkan program pengajian yang berkualiti, UKM amat serius melaksanakan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) yang memberi penekanan kepada pendidikan berasaskan hasil pembelajaran (OBE). Bagi menjayakan hasrat ini, buku ‘Panduan Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan’ ini disunting sebagai bahan bacaan asas untuk dijadikan panduan kepada setiap warga akademik di UKM. Buku ini dibahagikan kepada lima bahagian yang difikirkan penting bagi pengendalian kursus setiap program pengajian di UKM. Bahagian pertama berkaitan dengan Pembangunan Kurikulum Pengajian Tinggi yang merangkumi aspek pembentukan program berdasarkan KKM, pendekatan OBE, pembentukan hasil pembelajaran kursus serta penentuan jam pembelajaran pelajar (SLT). Bahagian kedua akan menghuraikan pelbagai Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran termasuk pembelajaran dewasa, pembelajaran kolaboratif dan koperatif, pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dan pembelajaran berasaskan projek. Bahagian ketiga pula memperihalkan tentang Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran yang meliputi aspek reka bentuk instruksi (ID dan e-Pembelajaran) termasuk pengendalian forum dan kuiz atas talian. Bahagian keempat membincangkan kepentingan Penaksiran dan Penilaian; manakala bahagian kelima membahaskan tentang Pendekatan Humanistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan terima kasih kepada Prof. Ir. Dr. Riza Atiq Abdullah, Pengarah, PPA kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menyunting karya ini bagi manfaat warga akademik UKM. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penulis yang sudi berkongsi kepakaran serta pengalaman masing-masing melalui penulisan bab dalam bentuk yang santai dan mudah dibaca. Tidak lupa juga kepada semua staf PPA yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menerbitkan buku ini.

Prof. Dr. Mohamed Amin Embi Pusat Pembangunan Akademik
II

Bab

Tajuk

Muka Surat II

Prakata Bahagian 1 Pembangunan Kurikulum Pengajian Tinggi Bab 1 Pembentukan Program Pengajian Berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin & Riza Atiq O.K Rahmat Bab 2 Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Hasil Wan Hamidon Wan Badaruzzaman Bab 3 Pembentukan Hasil Pembelajaran Kursus Rosadah Abdul Majid Bab 4 Penentuan Jam Pembelajaran Pelajar Ab. Halim Tamuri Bahagian 2 Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8 Pembelajaran Dewasa Norzaini Azman Pembelajaran Kolaboratif & Koperatif Saemah Rahman Pembelajaran Berasaskan Masalah Nabishah Mohamad Pembelajaran Berasaskan Projek Ruhizan Mohd Yassin

1

27 43 57

67 93 107 117

Bahagian 3 Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran Bab 9 Bab 10 Bab 11 Reka Bentuk Instruksi Norazah Mohd Nordin Pemilihan & Penilaian Bahan Sumber Pendidikan Mohd. Arif Ismail Pelaksanaan e-Pembelajaran Menggunakan SPIN Mohamed Amin Embi 133 151 161

III

Bab 12 Bab 13

Pengendalian Forum Atas Talian Supyan Hussin Pengendalian Kuiz Atas Talian Norizan Abd. Razak

177 189

Bahagian 4 Penaksiran & Penilaian Bab 14 Bab 15 Bab 16 Bentuk Penilaian Ima Nirwana Soelaiman Penilaian Berdasarkan Hasil Pembelajaran Abdul Wahab Mohammad Penilaian Berasaskan Kompetensi Nabishah Mohamad 201 215 225

Bahagian 5 Pendekatan Humanistik dalam Pengajaran & Pembelajaran Bab 17 Bab 18 Bab 19 Motivasi dalam Pengajaran & Pembelajaran Salleh Amat Bimbingan & Mentoran Zuria Mahmud Profesionalisme dalam Pengajaran & Pembelajaran Khairul Anwar Mastor 233 247 265

IV

Prof. Tan Sri Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin merupakan Naib Canselor, UKM dan pernah memegang jawatan sebagai Pengarah Bahagian Jaminan Kualiti, Kementerian Pengajian Tinggi serta Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Akreditasi Negara. Beliau telah memberi sepenuh perhatian dan masanya dalam bidang perkembangan pendidikan perubatan dan piawaian kualiti dalam pengajian tinggi. Beliau telah diberi kepercayaan untuk pembangunan rangka kerja mengikut undang-undang untuk jaminan kualiti di Malaysia. Prof. Ir. Dr. Riza Atiq Bin Orang Kaya Rahmat merupakan Pengarah Pusat Pembangunan Akademik, UKM dan pensyarah dalam bidang kejuruteraan pengangkutan di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, UKM. Pengalaman beliau dalam pembangunan kurikulum dan akreditasi tidak dapat dinafikan malahan sering dijemput oleh IPT lain untuk mendapatkan nasihat bagi menggubal program pengajian bersesuaian dengan Kerangka Kelayakan Malaysia. Prof. Dr. Mohamed Amin Embi merupakan Timbalan Pengarah (e-Pembelajaran) di Pusat Pembangunan Akademik, UKM. Sebagai pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM, beliau adalah pakar dalam bidang m-pembelajaran dan e-pembelajaran. Beliau adalah penerima sulung Anugerah Akademik Negara 2006 (Kategori Pengajaran).

V

Beliau kini dipinjamkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Beliau telah banyak menyumbangkan masa untuk membantu Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) di dalam kejayaan mencapai status ahli penuh Washington Accord (WA). Prof. Prof. Beliau juga merupakan mantan ahli Lembaga Akreditasi Kejuruteraan di Lembaga Jurutera Malaysia dan Ahli Lembaga Penasihat program berkaitan kejuruteraan kimia di Universiti Malaysia Perlis dan Universiti Malaysia Pahang. UKM Perunding Kejuruteraan & Arkitek Sdn. Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina. satu-satunya Negara OIC yang menjadi ahli penuh WA. VI . penyelidikan beliau tertumpu kepada teknologi membran dan pemisahan. LJM. Dr. Jabatan Akreditasi Kejuruteraan (EAD). Beliau telah mengikuti kursus Pembelajaran-Berasaskan Masalah (PBL) di dalam dan luar negara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendidikan perubatan. Dengan penubuhan MQA. Beliau kini merupakan seorang Pengarah Bersekutu. Bhd. beliau telah dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Akreditasi MQA dalam bidang Perubatan dan Kesihatan mulai November 2007. Wan Hamidon Wan Badaruzzaman merupakan seorang profesor bidang Kejuruteraan Struktur. UKM. Sebagai pensyarah dalam bidang kejuruteraan kimia. Ir. Abdul Wahab Mohammad merupakan Pengarah Pejabat Hubungan Industri UKM. Nabishah Mohamad yang merupakan pakar dalam bidang Fisiologi Perubatan merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan. Beliau juga pernah menjadi Ahli EAC dan pemangku Pengarah EAD. Dr. Dr.Profesor Ir. UKM.

pakar rujuk Lembaga Peperiksaan Malaysia. Beliau giat menjalankan penyelidikan dalam bidang metabolisme tulang dan osteoporosis serta toksisiti ke atas bahan-bahan semulajadi. Urbana-Champaign. UDM. Berlin. Jawatankuasa Penilaian Pelajar Kurikulum Integrasi. Sarjana Pelawat di Humboldt University. Ab. USA. NIH. UKM dan berkepakaran dalam bidang penilaian dan pembangunan sahsiah.Prof. Khairul Anwar Mastor merupakan Pengarah Pusat Pengajian Umum. Madya Dr. Penyelidikan beliau tertumpu kepada pedagogi dan pembangunan modul pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Halim Tamuri adalah pensyarah dalam bidang pendidikan Islam di Fakulti Pendidikan. Dr. Fakulti Perubatan UKM dan juga merupakan Pengerusi. USA. USIM dan KUIS. Beliau pernah dilantik sebagai Sarjana Pelawat di Washington State University. Illinois. ahli lembaga pengajian untuk program Sarjanamuda Pendidikan (Pendidikan Islam dan al-Quran) untuk UPSI. Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penilai Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia. UKM. Germany dan Sarjana Pelawat Fulbright di University of Illinois. Penyelidik Pelawat di National Institute of Aging (NIA). VII . Ima Nirwana Soelaiman adalah Ketua Jabatan Farmakologi. UKM sejak tahun 2004. Fakulti Perubatan. Maryland. UIAM. Prof. Prof. Madya Dr.

UKM serta terlibat dalam pembinaan Portal Malaycivilization. polisi dan governans serta kelestarian dalam Pendidikan Tinggi. Beliau adalah pensyarah di Fakulti Pendidikan. UKM. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. pembelajaran atas talian. Prof. Beliau merupakan pakar dalam bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Madya Dr. dan pembelajaran bahasa berbantukan komputer. Kepakaran beliau dalam bidang pendidikan bahasa dan teknologi dan pengkhususan dalam latihan perguruan. Madya Dr. UKM. VIII . UKM. Ruhizan Mohammad Yasin merupakan pensyarah dan Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Hubungan Masyarakat) di Fakulti Pendidikan. Madya Dr. Prof. Beliau pernah berkhidmat sebagai Felo Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu. USM dan Institut Alam Sekitar & Pembangunan (LESTARI).com. Norzaini Azman merupakan Felo Penyelidik di Institut Penyelidikan Pengajian Tinggi Negara (IPPTN). Supyan Hussin merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik.Prof. UKM dan penyelidikan beliau tertumpu kepada profesion akademik. pengantarabangsaan.

UKM. Zuria Mahmud bertugas sebagai pensyarah dan Timbalan Dekan Siswazah dan Pengantarabangsaan di Fakulti Pendidikan. UKM.Prof. UKM dan pakar dalam bidang teknologi maklumat dalam pendidikan. Norizan Abdul Razak merupakan Ketua Pusat Kajian E-Komuniti di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Madya Dr. isu-isu keluarga. Fakulti Pendidikan. Norazah Mohd. Penyelidikan beliau tertumpu kepada integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran serta reka bentuk pengajaran bagi e-pembelajaran. Madya Datin Dr. Prof. UKM. Prof. Beliau giat menjalankan penyelidikan berkaitan e-pembelajaran. Bidang penyelidikan dan penerbitan beliau adalah pembinaan insan psikodinamik yang merangkumi strategi kaunseling. Nordin merupakan Penyelaras Program Sarjanamuda Pendidikan Sains di Fakulti Pendidikan. Madya Dr. serta kepelbagaian pelajar. pembelajaran bahasa berbantukan komputer dan impak teknologi maklumat dan komunikasi kepada masyarakat. Beliau merupakan pakar rujuk dalam bidang Psikilogi Pendidikan di Jabatan Asas Pendidikan. Madya Dr Saemah Rahman merupakan Timbalan Dekan (Prasiswazah Alumni) di Fakulti Pendidikan. Prof. IX . UKM.

UKM dan banyak menjalankan penyelidikan dalam bidang sumber dan teknologi maklumat. UKM.Dr. Rosadah Abd Majid merupakan Ketua Unit Pusat Permata Pintar Negara UKM. Salleh Amat merupakan Timbalan Pengarah (Latihan & Perkembangan Akademik) di Pusat Pembangunan Akademik. Beliau adalah pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM dalam bidang pendidikan khas: pengkhususan pemulihan. UKM. Fakulti Pendidikan. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang bimbingan dan kaunseling dengan tumpuan kepada pengurusan personalia pelajar institusi pengajian tinggi. Beliau merupakan Presiden. X . Arif Ismail merupakan Timbalan Pengarah (Ko-Kurikulum) Pusat Perkembangan Pelajar. Beliau adalah pensyarah di Fakulti Pendidikan. Beliau adalah pakar dalam bidang Teknologi Pendidikan. Dr. UKM. Mohd. UKM. dan pintar cerdas berbakat. Sebelum ini beliau pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah (Perkembangan & Inovasi Kurikulum PPA. Pusat Perkembangan Pelajar. Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga adalah Penyelaras Program Badan Beruniform. UKM. Dr.

Di antara kelemahan-kelemahan itu ialah: • Kurang telus dari segi kelayakan dan persijilan seperti kekaburan dalam aras kelulusan. • Kekaburan dalam pensijilan kelayakan yang memerlukan 1 . Pendidikan swasta telah dilihat sebagai juzuk integral pengajian tinggi dari segi penambahan peluang dan memperkaya pengalaman mendidikan di Malaysia. Pada tahun yang sama juga diperkenalkan Akta Lembaga Akreditasi Negara yang memberi kuasa mengesyorkan kelulusan sesuatu program pengajian kepada Menteri Pengajian Tinggi. tiada kefahaman yang seragam mengenai takrif kredit.BAB 1 Pembentukan Program Pengajian Berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin dan Riza Atiq O. Sehubungan dengan ini. Rahmat Sejarah Kerangka Kelayakan Malaysia Pada pertengahan tahun 1990an. K. • Aras kelayakan ditentukan hanya dengan menggunakan jumlah kredit program pengajian berkenaan. kerajaan telah memperkenalkan dasar liberalisasi. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara juga telah ditubuhkan pada tahun ini bagi tujuan memberikan nasihat bukan sahaja kepada institusi pengajian tinggi swasta tetapi juga kepada institusi pengajian tinggi awam. masih terdapat beberapa kelemahan yang ketara. pada tahun 1996 telah diperkenalkan Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Walaupun tiga akta telah diperkenalkan. pendemokrasian dan pendidikan swasta serta pembelajaran rentas sempadan. Takrif berbeza-beza dari satu institusi dengan institusi yang lain.

Bahagian Jaminan Kualiti telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi bagi menambahkan keyakinan kepada standard kelayakan dan penyampaian program-program pengajian di IPTA. iaitu: • Kelulusan program pengajian • Pensijilan standard Pensijilan standard pula melibatkan dua peringkat iaitu: • Sijil standard minimum • Sijil akreditasi Masalah timbul kerana tiada garis panduan berkenaan standard yang digunakan. Jaminan Kualiti Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Pada tahun 2002. sangat subjektif dan tiada penanda aras. Satu kriteria dan prosedur diperlukan untuk mengakui pembelajaran terdahulu dan pengalaman.• • penilian kemahiran terutama yang berkaitan dengan kelayakan profesional. Ini telah mewujudkan dua sistem jaminan kualiti. satu untuk institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) dan satu lagi untuk 2 . Ia mengawal kualiti dan perjalanan program pengajian tinggi yang ditawarkan oleh pihak swasta. Semua institusi pengajian swasta mesti melalui dua proses untuk menjalankan sesuatu program. Penubuhan Lembaga Akreditasi Negara (LAN) LAN telah ditubuhkan berikutan penguatkuasaan Akta Lembaga Akreditasi Negara pada tahun 1996. Tiada mekanisme untuk menyokong dan mewujudkan dasar pembelajaran sepanjang hayat. Wujudnya perbezaan dan pemisahan antara institusi pengajian awam dan swasta.

tidak mandatori. termasuk pendidikan teknikal dan vokasional. syarat-syarat yang dikenakan oleh LAN adalah mandatori manakala jaminan kualiti untuk IPTA hanya bersifat dasar. termasuk pembentukan Kerangka Kelayakan Malaysia. satu Pasukan Petugas di bawah Kementerian Pengajian Tinggi telah ditubuhkan untuk membentuk Kerangka Kelayakan Malaysia dan Akta Agensi Kelayakan Malaysia yang terdiri dari: • Lembaga Akreditasi Negara (MQA sekarang) • Jabatan Pengajian Tinggi • Jabatan Pendidikan Swasta • Jabatan Pendidikan Teknikal • Jabatan Perkhidmatan Awam • Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat • Pusat Iktisas Negara • Persatuan Kolej dan Universiti Swasta Malaysia (MAPCU) • Persatuan Pendidikan Swasta Kebangsaan 3 . Audit program dan institusi oleh Bahagian Jaminan Kualiti adalah bertujuan untuk penambahbaikan kualiti berterusan. Kabinet Malaysia telah membuat satu keputusan yang bersejarah yang melibatkan perkara berikut: • Penstrukturan semula LAN dan Bahagian Jaminan Kualiti. Penekanan kepada pembinaan kapasiti untuk membina budaya penambahbaikan kualiti yang berterusan.IPTA. Bagi IPTS. Kewujudan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) Pada tahun 2004. • Mengitegrasikan jaminan kualiti bagi IPTA dan IPTS. Pada 24 Februari 2006. • Mengguna pakai amalan terbaik antarabangsa yang berkaitan dengan jaminan kualiti.

Akhirnya Akta Agensi Kelayakan Malaysia telah dikuatkuasakan pada 1 November 2007. • Rayuan. Kewujudan akta ini dilihat sebagai tepat pada masanya terutamanya dari segi menjamin kualiti pengajian tinggi di Malaysia supaya setanding dengan pengajian tinggi di negara-negara maju. • Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Register. Perkara ini amat penting terutama apabila berhadapan dengan dunia tanpa sempadan yang juga melibatkan pendidikan. • Akreditasi pembelajaran terdahulu (prior learning) untuk menyokong pembelajaran sepanjang hayat.Draf pertama telah diedarkan kepada semua pihak berkepentingan dan badan petugas yang terdiri dari: • Semua universiti awam dan swasta. Akta ini telah memberikan perkara-perkara berikut: • Satu agensi sahaja untuk tujuan jaminan kualiti pengajian tinggi di Malaysia • Pentadbiran Kerangka Kelayakan Malaysia oleh Agensi Kelayakan Malaysia yang lebih dikenali sebagai Malaysian Qualifications Agency (MQA). Perkara ini boleh dilihat apabila universiti-universiti terkemuka dari Eropah dan Australia telah membuka cawangan di Malaysia. penguatkuasaan. • Proses Jaminan Kualiti yang mengambil kira kepelbagaian institusi dan program pengajian tinggi. 4 . MQR) sebagai tempat rujukan kelayakan. kes pelanggaran dan hukuman. • Rakan luar negara universiti dan kolej tempatan • Badan-badan profesional dan badan-badan persijilan Akta ini telah dibentangkan di Parlimen pada 1 Julai 2007 dan diwartakan pada 30 Julai 2007. penyiasatan.

Mereka berbuat demikian untuk menghabiskan pengajian dengan lebih cepat. mereka telah membuka pintu pendidikan yang luas. KKM juga menyediakan kerangka yang memberikan kebebasan kepada institusi pengajian tinggi untuk berinovasi dan menentukan nic program masing-masing selagi ia berada dalam kerangka tersebut. termasuk dari Malaysia. Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) Tujuan utama Kerangka Kelayakan Malaysia ialah untuk menjaga standard kelayakan. Malaysia perlu mempunyai satu kerangka yang boleh memastikan institusi pengajian tinggi di Malaysia mempunyai kualiti yang tinggi dan dalam masa yang sama mempunyai ruang dan kebebasan untuk berinovasi bagi menjamin kelangsungan dan daya saing institusinya dan graduannya. Sebahagian dari universiti terbuka ini mendapat akreditasi dari Negara masing-masing dan setaraf dengan universiti biasa.000 pelajar berdaftar dari seluruh negeri Cina dan merata dunia. Dalam keadaan dunia seperti ini. Bahkan di Kanada. pelajar dari universiti biasa boleh mengambil beberapa kursus dari universiti terbuka yang diakreditasi dan memindahkan kredit yang diperolehi ke universiti asal mereka. Sebuah universiti terbuka di Shanghai mempunyai 465. Demikian juga di Eropah dan Amerika Utara. Kewujudan KKM dijangka boleh menjamin kualiti pendidikan tinggi di Malaysia secara telus dan dalam masa yang sama rakyat Malaysia boleh membuat penilaian. menyokong pendidikan yang luwes dan mempermudahkan saling mengakui kelulusan antara universiti 5 .Kewujudan internet jalur lebar juga telah membuka luas dunia pendidikan. Kini rakyat Malaysia boleh mendaftar dengan universiti terbuka di negara-negara maju dan seterusnya mendapat ijazah dengan kos termampu.

iaitu sijil yang mudah difahami oleh pihakpihak berkepentingan dari segi pencapaian hasil pembelajaran dan sistem pendidikan yang dijalankan. Pada masa ini. • Kesetaraan nilai kelayakan di antara ahli akademik. Apabila ia berjalan dan berkuatkuasa sepenuhnya dijangka ia akan dapat menghasilkan perkara-perkara berikut: • Menambahkan keyakinan orang awam berkenaan kualiti dan standard kelayakan pendidikan tinggi kerana ia melibatkan akreditasi dan penilaian jaminan kualiti. • Pembentukan pertukaran seragam berkenaan pengumpulan kredit dan pemindahan kredit berasaskan hasil pembelajaran. • Pengiktirafan pembelajaran sepanjang hayat melalui akreditasi pembelajaran dan pengalaman terdahulu. satu kredit bermakna 40 jam masa pembelajaran seseorang pelajar dalam satu semester. Di negara-negara Kesatuan Eropah. universti-universiti juga mengeluarkan diploma suplimen yang memberikan pencapaian kemahiran-kemahiran insaniah dan akademik graduannya secara terperinci.dan antara negara.1. di samping sijil kelayakan. • Kejelasan pelbagai jenis laluan pendidikan seperti laluan akademik dan profesional. profesional dan vokasional. Secara ringkasnya. definasi kredit telah diseragamkan untuk semua pengajian tinggi di Malaysia. 6 .1 dan Gambarajah 1. • Meningkatkan kerjasama antara institusi pengajian tinggi awam dengan swasta. Ini bermakna pembelajaran terdahulu seseorang pelajar boleh dinilai dalam sebutan kredit. kemahiran dan laluan pembelajaran sepanjang hayat seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. • Lebih jelas dan lebih mudah menilai kesetaraan kelayakan dari universiti negara lain. • Ketelusan kelayakan. teknikal dan vokasional.

1 Struktur Kerangka Kelayakan Malaysia Kredit Aras KKM Minimum Profesional dan Akademik (A) Teknikal Kemahiran Pembelajaran dan (C) sepanjang Vokasional hayat & (B) Pembelajaran Terdahulu yang diiktiraf Sijil Sijil Teknikal dan kemahiran Vakasional 1C Sijil kemahiran 2C Sijil kemahiran 3C Diploma kemahiran Diploma Vokasional & teknikal Diploma lanjutan PPTD Selepas Sekolah Menengah 1 2 Sijil 60 PPTD 3 PPTD 4 90 Diploma PPTD Aras pertama pengajian tinggi 5 6 40 30 60 120 Diploma 7 20 30 40 Aras kedua pengajian tinggi 8 Sijil siswazah Sijil dan diploma siswazah Diploma siswazah Sarjana Muda (kepujian) Sijil pasca siswa Dip.Jadual 1.pasca siswazah Sarjana -kursus Sijil dan diploma pasca -penyelidikan siswazah -kursus & penyelidikan -Profesional PhD & Kedoktoran PPTD PPTD Nota: PPTD = Pembelajaran dan Pengalaman Terdahulu yang Diiktiraf (Sumber: Sharifah Hapsah) 7 .

Aktiviti pelajar di luar jam kontak tidak dikira. tiada keseragaman takrif kredit di antara institusi. Pengiraan kredit bagi latihan industri.Gambarajah 1. projek dan kerja lapangan amat berbeza-beza bukan sahaja di antara institusi bahkan di antara fakulti di dalam institusi yang sama. Pembelajaran 8 . penyelidikan.1 Laluan Pembelajaran (Sumber: Sharifah Hapsah) Kredit KKM Sebelum KKM diwujudkan.

KKM juga membolehkan perpindahan kredit antara pendidikan tidak formal kepada pendidikan formal. manakala kuliah satu jam diberikan juga satu jam kredit. KKM memudahkan perpindahan kredit antara sektor seperti dari sektor kemahiran dan vokasional kepada akademik dan profesional. pembelajaran sendiri dan pesiapan untuk penilaian adalah dikira sebagai jam kredit.berpusatkan pelajar juga diberikan nilai yang kecil berbanding dengan kuliah. Secara umumnya. Semua jenis pembelajaran dalam sebutan jam seperti jam kontak. penyelidikan. Kelayakan dalam nama yang sama memerlukan kredit minimum yang sama. KKM telah memberikan kefahaman yang seragam dalam takrif kredit dan aras kelayakan. KKM juga telah memudahkan pemindahan kredit di antara institusi sama ada di dalam negeri atau dengan luar Negara. pembelajaran berasaskan kerja. Dalam KKM. Akan tetapi kelayakan dalam aras yang sama mungkin memerlukan kredit yang berbeza. tidak kurang dari 40 kredit (1600 jam pembelajaran). kerja dua jam seminggu dalam pembelajaran berasaskan hasil diberikan satu jam kredit. Minumum kredit Kredit minimum telah ditetapkan untuk mencapai sesuatu kelayakan. seperti program perubatan memerlukan kredit yang lebih banyak dari program sains sosial. program sarjana muda memerlukan tidak kurang dari 120 kredit (4800 jam pembelajaan) dan sarjana. Sebagai contoh. jam kredit dikira berasaskan jumlah beban atau kerja atau kuantiti pembelajaran seseorang pelajar dalam usahanya untuk mencapai Hasil Pembelajaran. aktiviti praktikal. 9 . pengalaman. satu kredit bersamaan dengan 40 jam pembelajaran. Program PhD tidak dikreditkan. Bahkan.

Sebagai contoh. sistem kredit KKM memberikan kreativiti kepada institusi merekabentuk program masingmasing untuk memenuhi pelbagai keperluan dan mod pembelajaran seperti sepenuh masa atau separuh masa. Pembentukan Program Pengajian Apabila hendak membangunkan satu program pengajian. Aras ini amat penting kerana kegagalan mencapai sesuatu aras akan menyebabkan sesuatu program tidak mendapat akreditasi. e-pembelajaran. Di UKM. Program pada aras ini mestilah mampu menghasilkan graduan pada tahap berikut: • Memamerkan pengetahuan dan kefahaman prinsip-prinsip dari bahan-bahan yang tinggi dan pengetahun yang terkehadapan dalam bidang pengajian. pembelajaran berasaskan kerja dan sebagainya. Dalam hal ini. perkara yang pertama perlu ditentukan ialah aras program tersebut. • Berkebolehan menerangkan dan menyampaikan maklumat. • Menunjukkan profesionalisme dalam penggunaan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang pengajian. iaitu ijazah sarjana muda (dengan kepujian). masalah. aras yang biasa ialah aras 6. UKM telah menetapkan lebih kurang 20 jam kredit setiap semester dengan mengambil kira 14 minggu pembelajaran. 7 dan 8. Akhir sekali.Faedah Sistem Kredit KKM Sistem kredit KKM banyak memberikan faedah termasuk menghadkan beban pembelajaran untuk membolehkan pelajar menjalankan aktiviti-aktiviti lain yang amat diperlukan untuk membangun sahsiah mereka. pembelajaran berasaskan masalah. idea. 10 . Sistem kredit KKM juga membenarkan keluwesan julat masa sesuatu program pengajian. ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah. penyelesaian kepada pakar dan bukan pakar. aras 6 ialah sarjana muda yang dianggap sebagai persiapan untuk memulakan kerjaya. 2 minggu persiapan untuk penilaian dan 2 minggu penilaian.

saintifik dan etika. kerja-kerja kreatif atau pendekatan lain yang sistematik atau melakukan penilaian semula secara kritikal 11 . • Memamerkan dan menunjukkan keaslian. • Memamerkan kebolehan menjalankan projek atau penyelidikan dalam projek ilmiah. program pada aras ini mestilah mampu menghasilkan graduan pada tahap berikut: • Menguasai teori atau aplikasi ilmu pada aras tinggi dalam bidang pengajian. Aras 8. kreatif. iaitu ijazah kedoktoran. • Memamerkan kebolehan menganalisis. menilai dan mengintegrasikan idea-idea baru dengan pengetahuan yang sedia ada. aplikasi dan interpretasi yang boleh memajukan ilmu dalam bidang pengajian. eksperimen. yakni peringkat sarjana. juga mempunyai aras yang perlu dicapai oleh setiap graduan seperti berikut: • Memberikan sumbangan sama ada berbentuk adaptasi daripada ilmu sedia ada. • Memberikan pandangan yang komprehensif dan meninjau literatur.• • • Berkebolehan mendapatkan dan menggunakan data dan maklumat untuk menyelesaikan masalah serta membuat keputusan yang mengambil kira sosial. bebas dan sistematik dalam menggunakan ilmu ketika menangani isuisu yang kompleks dan menyelesaikan masalah. Memiliki kemahiran belajar secara autonomi yang tinggi untuk maju ke peringkat pasca-siswazah Bagi aras 7. Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan dan memiliki kemahiran hubungan antara insan. • Dijalankan secara kursus atau kombinasi kursus dengan penyelidikan. luwes.

tesis atau portfolio yang dinilai dengan standard antarabangsa. Menghasilkan disertasi. rekabentuk dan perlaksanaan projek untuk menjana ilmu atau kefahaman baru yang bermakna. Memamerkan kebolehan memberikan konsep. Perubahan 12 . perkara pertama yang perlu ditentukan ialah bentuk dan jenis graduan yang hendak dihasilkan. Memamerkan kebolehan melakukan penemuan dan inovasi ketika menyelesaikan masalah dalam isu-isu yang kompleks dalam bidang kepakarannya. • Penilaian yang menguji pencapaian hasil pembelajaran Objektif dan Hasil Pembelajaran Program Matlamat atau Objektif Program Sebelum memulakan kerja-kerja merekabentuk program baru atau menyemak semula program sedia ada. beberapa program di sebuah universiti di Singapura telah dirombak berikutan perubahan objektif pembelajaran. Perkara kedua ialah rekabentuk program yang terdiri dari empat perkara utama: • Objektif atau Matlamat Program dan Hasil Pembelajaran Program.• • • berkaitan teori dan amalan profesional. • Struktur serta kaedah pembelajaran dan pengajaran. Sebagai contoh. Beban pelajar yang munasabah bagi satu semester 14+3 minggu (masa pembelajaran + peperiksaan) ialah lebih kurang 20 kredit setiap semester. Satu kredit telah ditetapkan lebih kurang 40 jam masa pelajar dalam satu semester. • Kandungan dan hasil pembelajaran yang berasaskan hasil pembelajaran yang mengambil kira beban pelajar.

ini dilakukan kerana mereka berhadapan dengan saingan graduan dari Negeri Cina yang lebih cemerlang dari segi akademik dan sanggup menerima gaji yang jauh lebih rendah. Apabila menggubal matlamat atau objektif program. kemahiran dan asas-asas saintifik. Perubahan objektif ini telah menyebabkan mereka telah mengurangkan kandungan kursus-kursus bidang sehingga aras minimum yang dibenarkan oleh lembaga akreditasi dan menambahkan kursus-kursus seperti pengurusan. • Kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah serta menilai dan membuat keputusan secara kritikal. ia mesti mengandungi perkara-perkara berikut: • Pengetahuan. Mereka berhadapan dengan saingan dari universiti-universiti Afrika Utara dan Eropah Timur yang melahirkan graduan yang sanggup menerima gaji lebih rendah dan bekerja lebih rajin. Oleh itu. etika. keprofesionalan dan kepimpinan untuk kemajuan masyarakat di dalam kerangka visi kebangsaan seperti melahirkan modal insan kelas dunia. • Keinginan mendapat ilmu dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat yang amat penting untuk peningkatan diri era pengetahuan yang amat pesat berkembang. nic graduan mereka telah berubah dari kehandalan dalam pengetahuan bidang kepada kompetensi kepimpinan dan pengurusan. Malaysia dan dunia. mereka telah membuat perubahan daripada penekanan kepada kandungan kursus-kursus dalam bidang berkenaan kepada melahirkan pemimpin dan pengurusan peringkat tinggi. undang-undang dan kewangan. kreatif berasaskan bukti dan pengalaman. • Sikap. 13 . • Pengetahuan isu-isu umum yang berkaitan dengan dasar-dasar UKM. Oleh itu. Perkara yang sama juga dilakukan oleh beberapa universiti di Eropah Barat.

Semua pekerja daripada buruh kasar pemotong besi hingga kepada pengurus projek menyedari bahawa mereka sedang membina istana. Jika dinisbahkan kepada pembinaan dan perlaksanaan sebuah program. Kerangka Kelayakan Malaysia telah 14 . semua pihak berkepentingan perlu dilibatkan untuk mendapatkan pandangan mereka. Sehubungan dengan perkara ini. Jika dahulu kandungan pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada pihak berkuasa.Objektif program perlu sejajar dengan matlamat pendidikan. Hasil Pembelajaran Program perlu digubal dengan mengambil kira pandangan pihak-pihak berkepentingan. semua pihak akan memastikan setiap bahagian istana tersebut dibina dengan betul dan berkualiti. Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran Program pula ialah sifat-sifat yang mesti ada pada seseorang pelajar ketika menamatkan pengajian program yang berkenaan. Objektif pendidikan mestilah dihayati oleh semua pihak yang melaksanakan program berkenaan. Bahkan pelajar dan ibu bapa juga perlu mengetahui mengenai objektif ini supaya mereka sama-sama bekerja untuk melahirkan modal insan yang unggul. tetapi kini semua pihak berkepentingan perlu dilibatkan secara terancang. Oleh itu. Seperti objektif program. Ia seperti membina sebuah istana yang indah. Sifat-sifat ini perlu menyediakan seseorang graduan mencapai objektif program selepas terjun ke alam industri dan pekerjaan. Ini sebenarnya merupakan perubahan yang besar dari segi falsafah. daripada kerani. pembantu makmal hingga kepada pensyarah dan profesor mestilah menyedari bahawa mereka sedang membangunkan manusia yang mempunyai ciri-ciri seperti yang dinyatakan dalam objektif atau matlamat program. visi dan misi UKM. Demikian juga pihak majikan boleh membantu para pelajar UKM semasa latihan industri dan semasa peringkat awal graduan UKM bekerja di tempat mereka. Semasa penggubalan.

2. Universiti ini telah menitik beratkan perkara berikut dalam kurikulum dan penyampaian kursus-kursusnya: • Keberanian mengambil risiko • Cepat mengenal pasti peluang • Peka terhadap kos. 6. pemikiran kritikal. Kemahiran praktikal atau psikomotor dari segi bidang dan kerumitan.menetapkan supaya semua program pengajian pada aras 6 merangkumi lapan bidang berikut: 1. Keperibadian. 8. lebar dan kesukaran. 3. penyelesaian masalah dan otonomi membuat keputusan. 4. etika. Univercity of Bangor. 7. perkongisan nilai dan keprofesionalan. United Kingdom yang terletak jauh terpencil sehingga sukar mendapatkan hubungan telefon bimbit telah memberikan penekanan kepada keusahawanan. kepimpinan dan berkerja dalam pasukan. Keusahawanan dan kemahiran mengurus. Kemahiran berkomunikasi. 5. Penguasaan ilmu dari segi kedalaman. aliran tunai dan pulangan • Kemampuan menjana idea baru dan inovasi • Kemampuan menguruskan sumber dengan baik 15 . Kaedah saintifik. Wales. Pengurusan maklumat dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat . Tanggung jawab sosial dan keabsahan.

Menyampaikan rumusan. mereka bentuk. Membuat penilaian dan keputusan dalam keadaan tanpa atau dengan maklumat terhad. 3. Menyumbang kepada penyelidikan asal yang melebarkan sempadan ilmu melalui disertasi mendalam yang telah dibentang dan dipertahankan mengikut standard antarabangsa termasuk penulisan dalam penerbitan berwasit antarabangsa. Hasil pembelajaran di aras 8 (Kedoktoran) pula ialah: 1. Menguasai kemahiran belajar untuk terus maju dengan autonomi yang tinggi. mengambil kira tanggungjawab sosial dan etika yang berkaitan. 2. 16 . 4. Menunjukkan kebolehan menjana. Menggunakan pengetahuan dan kefahaman bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan bidang pengajian dalam situasi baru dan konteks multidisiplin. Hasil pembelajaran di aras 7 (Sarjana) pula ialah: 1. Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman lanjutan atau tambahan daripada tahap sarjana muda dan membangun atau mengguna idea lazimnya dalam konteks penyelidikan. 2.Hasilnya amat memberangsangkan. dan 6. 5. melaksana dan mengubah suai sebahagian besar proses penyelidikan dengan keutuhan kesarjanaan. Menunjukkan kefahaman sistematik dan mendalam tentang satu displin pengajian serta penguasaan kemahiran dan kaedah penyelidikan berkaitan bidang tersebut. 3. tetapi di United Kingdom. Mengintegrasi pengetahuan dan mengurus perkara kompleks. pengetahuan dan rasionalnya kepada pakar dan bukan pakar dengan jelas. Walaupun universiti ini tidak dikenali ramai. ia telah mencapai kedudukan keempat dari segi keboleh pasaran graduan-graduannya.

Aras-aras ini amat penting diperhatikan. Di samping itu. Visi UKM ialah: UKM bertekad untuk menjadi sebuah universiti terulung yang menjadi pelopor inovasi dalam pembinaan ilmu pengetahuan bagi mencapai aspirasi membentuk sebuah masyarakat yang dinamik. kurikulum yang dibangunkan dan kaedah penyampaiannya mestilah dapat mencapai Matamat dan Hasil Pembelajaran Program dan serterusnya matlamat pendidikan UKM. Mari kita perhatikan Visi. Terdapat sebuah universiti terkemuka yang telah menawarkan program sarjana tetapi diakreditasi sama taraf dengan sarjana muda semata-mata kerana komptensi yang dihasilkan tidak mencapai aras sarjana. Misi. Visi dan Misi UKM mestilah menjadi asas utama. 5. berilmu dan berkepimpinan. 6.4. dan Menggalakkan kemajuan teknologi. komuniti sarjana dan masyarakat umum tentang bidang kepakaran. Membuat analisis kritikal. Pembangunan Kurikulum Apabila membangun kurikulum di UKM. Demikian juga terdapat program sarjana muda yang ditawarkan oleh sebuah universiti yang baik yang tidak mendapat akreditasi aras 6. dan Matlamat Pendidikan UKM. Misi UKM pula ialah: Menjadi Universiti terpilih yang memartabatkan Bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan. sosial dan kebudayaan dalam masyarakat berasaskan ilmu dalam konteks akademik dan profesional. 17 . Berkomunikasi dengan rakan. penilaian dan sintesis idea baru dan kompleks.

2. Bagi tujuan pembinaan kemahiran insaniah seperti ini. pengalaman pembelajaran yang dilalui oleh setiap pelajar perlu diperkaya sebanyak mungkin supaya apabila dia menamatkan pengajian. Bagi tujuan ini UKM telah menggubal Matlamat Pendidikan yang perlu dihayati oleh semua pihak yang terlibat dengan perlaksanaan program pengajian. Matlamat Pendidikan UKM ialah: Melahirkan siswazah yang berkeyakinan. komunikasi dan kemahiran-kemahiran lain. berkepimpinan dan berjati diri kebangsaan di persada antarabangsa. Ini bermakna. dia menjadi seorang berkeperibadian unggul. kita perlu melihat bukan sahaja pengajaran di kelas. berkeyakinan diri yang tinggi dan memiliki jati diri yang teguh di samping berilmu yang bermanfaat dan mantap. Bahkan kaedah pembelajaran-pengajaran juga perlu dipelbagaikan bagi membina kemahiran seperti kepemimpinan. tetapi juga pengalaman pelajar secara menyeluruh seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 1.Visi dan Misi ini menuntut kita bekerja bersungguh-sungguh melahirkan graduan berilmu. keyakinan diri. pelajar UKM mesti dididik untuk menjadi pemimpin. membentuk masyarakat dinamik dan membawa bahasa dan acuan Malaysia ke peringkat antarabangsa. 18 . Bagi membina manusia seperti ini. berinovasi.

Gambarajah 1. 19 . Boleh menggunakan dan menyesuaikan ilmu dalam pelbagai suasana/keadaan.2 Rekabentuk Kurikulum Melibatkan Pengalaman Pembelajaran Menyeluruh Pencapaian pelajar terhadap matlamat pendidikan perlu diukur untuk mengetahui pencapaian graduan UKM. Mahir dalam bidang ilmu masing-masing. 2. Ciri-ciri boleh ukur matlamat ini ialah seperti berikut: Domain Ciri Boleh Ukur “Berkeyakinan” 1. 4. Memiliki ilmu yang mantap dalam bidang pengajian. 3. Berkemahiran menggunakan bahasa kerja antarabangsa/global (bahasa Inggeris). peringkat dan budaya (inovatif dan kreatif).

Penilaian Pelajar Pencapaian perlu diukur dan dinilai. 6. 10. terutamanya kemahiran insaniah perlu direkabentuk dengan baik. 7. Berkemahiran dan selesa dalam interaksi antara budaya dan agama. 11. Pada masa lepas. Mempunyai kepimpinan dan hala tuju dalam konteks fungsi dan peranan masyarakat. Domain Ciri Boleh Ukur “Jati Diri Kebangsaan” 8. 9. Bangga dan fasih menggunakan bahasa ibunda. Mempunyai kesedaran untuk mempertahankan kedaulatan negara. Soalan-soalan perlu disediakan untuk menilai pencapaian pelajar sehingga peringkat yang tinggi dalam Taksonomi Bloom. Kemahiran pula boleh diuji melalui projek sebenar. Beretika dan bermoral tinggi. Di antara instrumen yang biasa digunakan ialah rubrik yang boleh 20 . Kaedah dan instrumen penilaian kemahiran-kemahiran lain. lestari dan integriti). pencapaian pelajar dalam kelapan-lapan HPP perlu diukur dan dinilai. penilaian pelajar hanya berbentuk pencapaian dalam bidang pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan kursusnya. peperiksaan akan menguji pencapaian pelajar dalam bidang pengetahuan. Bagi program yang mempunyai lapan Hasil Pembelajaran Program (HPP). Boleh berkomunikasi dan berinteraksi dalam pasukan. aktiviti klinik di hospital dan sebarang aktiviti yang melibatkan kemahiran.Domain Ciri Boleh Ukur “Berkepimpinan” 5. adil. Misalnya. Boleh membuat keputusan dan mengambil tindakan bijaksana berdasarkan etika dan nilai sejagat (saksama.

maka markah dari semua kursus dan aktiviti ko-kurikulum perlu dikumpulkan dan dinilai. Bagi menjamin kualiti pembelajaran-pengajaran. tidak takut melihat darah. yang hanya boleh dilihat selepas beberapa tahun mereka berkecimpung dalam masyarakat. Penilaian pencapaian Hasil Pembelajaran sesuatu kursus boleh dilakukan oleh pensyarah yang berkaitan. Kelayakan yang dimaksudkan bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dari segi kemahiran dan sikap. Penilaian pencapaian Matlamat atau Objektif Program mungkin lebih sukar sedikit kerana ia melibatkan pencapaian pelajar selepas mereka menamatkan pengajian. pengambilan pelajar mestilah bersesuaian dengan kemampuan infrastruktur dan tenaga pengajar. 21 . Jika program tersebut mempunyai 40 kursus dan 10 aktiviti ko-kurikulum. Walau bagaimanapun. Sesetengah objektif program sukar untuk diperhatikan. seperti kebolehan memimpin masyarakat. Sebagai contoh. berani membedah dan sebagainya.digunakan untuk menilai pelajar melalui pemerhatian ketika mereka menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu. Pemilihan pelajar Kemasukan pelajar perlu ditapis supaya mereka yang benarbenar berkelayakan sahaja diterima. Hasil Pembelajaran Program memerlukan perngumpulan markah penilaian dari semua kursus dan aktiviti ko-kurikulum dalam program berkaitan. satu kaedah dan mekanisme yang sistematik perlu diwujudkan. pelajar yang ingin mengambil kursus seni bina perlu mahir melukis manakala pelajar yang ingin mengambil kursus perubatan perlu benar-benar berminat untuk menjadi doktor.

kemudahan IT dan keperluankeperluan lain perlu diadakan. Ia perlu diwujudkan dari peringkat awal. Demikian juga bajet yang mencukupi perlu diadakan. Nisbah pensyarah kepada pelajar seperti yang ditetapkan oleh badan-badan profesional atau oleh UNESCO juga perlu dipatuhi. Pengawasan dan Semakan Program Kaedah pengawasan dan semakan program perlu diwujudkan. Kemudahan dan Sumber Kemudahan dan sumber untuk melaksanakan program yang ingin dijalankan perlu mencukupi bagi perjalanan program berkenaan. • Kaedah untuk mendapatkan maklum balas dari pelbagai punca. Bilik kuliah. • Sumber untuk menjalankan semakan dan pengawasan program perlaksanaan dan kemajuan pelajar. Di antara perkara yang perlu diadakan bagi tujuan ini ialah: • Mekanisme semakan dan pengawasan program perlaksanaan dan kemajuan pelajar. perpustakaan. • Kaedah mendapatkan maklum balas dari pensyarah dan pelajar secara berkala dan sistematik • Kaedah melibatkan pihak-pihak berkepentingan dalam pengawasan dan semakan program. makmal. Bidang-bidang ilmu atau kursus-kursus yang akan ditangani oleh pensyarah-pensyarah perlu juga ditentukan.Staf Akademik Staf akademik adalah amat penting dalam perlaksanaan sesuatu program. 22 .

Ketiadaan tadbir urus yang baik akan menyebabkan timbul pertembungan kuasa dan kesukaran membuat keputusan. hubungan yang baik akan memudahkan pelajar-pelajar mendapat tempat latihan industri dan memudahkan mendapatkan pandangan mereka mengenai program di UKM. Sesuatu program tidak akan dapat dijalankan dengan baik jika tiada pentadbir yang cekap. Tadbir Urus dan Pentadbiran Sesuatu program mesti mempunyai kepimpinan yang jelas supaya semua aktiviti yang berkaitan dengannya dapat dijalankan dengan baik. sebuah universiti di Denmark yang melaksanakan sistem pembelajaran-pengajaran berasaskan masalah. Penambahbaikan Kualiti Berterusan UKM telah mengadakan ISO untuk kualiti pembelajaranpengajaran di samping sistem jaminan kualiti akademik yang telah ditetapkan oleh MQA. Perkara ini amat penting terutama untuk memberikan persepsi yang baik terhadap pelajar-pelajar UKM. Para pentadbir juga perlu mengadakan sistem hubungan dengan pihak industri. Oleh itu. Bagi tujuan ini. penambahbaikan kualiti berterusan perlu diadakan mengikut 23 .Kepimpinan. Berikutan perkara ini. satu pengurusan kualiti yang jelas mesti diadakan. mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan pihak industri sehingga mereka mudah mendapatkan kes dan projek untuk dijadikan bahan pembelajaran. semua program di UKM perlu berpegang kepada kedua-dua bentuk jaminan kualiti tersebut. Bagi memastikan kepimpinan berjala dengan baik. ketelusan dan keabsahan. Di samping itu. tadbir urus yang baik mesti diwujudkan terutama yang berkaitan dengan bidang kuasa. Tugas pentadbir bukan sahaja untuk urusan pentadbiran sehari-hari tetapi juga bagi pengurusan kualiti. Sebagai contoh.

Dalam masa yang sama saingan dari luar negara menjadi amat sengit dan semakin sengit. sama ada yang sedia ada atau yang hendak ditubuhkan mestilah benar-benar berkualiti sekurang-kurangnya sesuai dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.kitaran atau pusingan satu semester. Gambarajah 1. Ini memerlukan institusi pengajian tinggi yang berkualiti yang mampu melahirkan pemimpin bertaraf antarabangsa. setahun dan lima tahun seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 1. UKM pula mempunyai visi dan misi untuk membentuk masyarakat dinamik dan memimpin. 24 . semua program di UKM.3. Oleh itu.3 Pusingan Penambah Baikan Penutup Malaysia sekarang sedang berusaha melahirkan modal insan minda kelas dunia.

Bacaan Tambahan Code of Practice for Program Accreditation. MQA Code of Practice for Institutional Accreditation. 2008. 2008. UKM Bangi. MQF. Bengkel Jaminan Kualiti. MQA Rating for Quality Assurance Report in Public Universities of Malaysia 25 . 2007.Rujukan Sharifah Hapsah.

26 .

Dalam hubungan ini. cabaran yang dihadapi oleh para graduan kita kini menjadi lebih sengit di pasaran kerja di dalam mahupun luar negara. Perkembangan terkini dalam pembentukan kurikulum menuntut usaha tersusun untuk peningkatan kualiti program secara berterusan melalui pendekatan berasaskan hasil (outcomebased approach). UKM komited dengan kualiti program pengajian yang disajikan pada peringkat prasiswazah dan pasca siswazah. Adakah graduan kita sudah disediakan dengan ilmu pengetahuan yang mencukupi. UKM sudah mengorak langkah 27 . Pada masa yang sama. Memetik beberapa perenggan daripada Pelan Strategik UKM Perspektif 2006 – 2020: “UKM mesti memastikan program yang disajikan mampu melahirkan siswazah yang mempunyai daya saing serta kebolehpasaran tinggi yang relevan dan sesuai dengan keperluan negara dan masyarakat ilmu. kemahiran insaniah serta sikap yang akan membolehkan mereka menghadapi persaingan tersebut? Adakah kita sudah menyediakan mereka untuk memenuhi keperluan dan tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan? Siapakah pihak-pihak yang berkepentingan ini? Di dalam Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Hasil (PBH). pelbagai sistem pengurusan kualiti seperti ISO telah diperkenalkan. pihak-pihak yang berkepentingan program perlu dikenalpasti dan pandangan mereka diperolehi dan dipertimbangkan di dalam menggubal Objektif-Objektif Program (jangka panjang) dan Hasil-Hasil Pembelajaran program (jangka pendek). kemahiran praktikal dan profesional.BAB 2 Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Hasil (PHB) Wan Hamidon Wan Badaruzzaman Pengenalan Di dalam era globalisasi dan ke arah dunia tanpa sempadan. ObjektifObjektif Program (OP) dan Hasil-Hasil Pembelajaran (HP) program harus dijadikan titik rujukan untuk dihubungkait dan dijejaki kepada kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran setiap program.

konsep. Pendekatan ini merupakan satu keperluan yang ditetapkan oleh Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) yang kini di bawah pemantauan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). sebab yang lebih penting di sebalik perlaksanaan PBH ialah kerana PBH dapat meningkatkan kualiti pelajar dan graduan secara lebih jelas. Bagaimanapun. Ini bertepatan dengan kehendak yang disarankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. UKM mesti memastikan program yang disajikan mampu melahirkan siswazah yang mempunyai daya saing serta kebolehpasaran tinggi yang relevan dan sesuai dengan keperluan negara dan masyarakat ilmu. agensi akreditasi pendidikan tempatan dan antarabangsa. PBH digerakkan hasil daripada keinginan untuk melihat pelajar dan graduan disediakan dengan hasil-hasil pembelajaran atau ciri-ciri menyeluruh. serta kaedah perlaksanaan Pendekatan Pendidikan Berasaskan Hasil (PBH) dengan lebih terperinci. Keperluan PBH Pendekatan Pendidikan Berasaskan Hasil (PBH) ataupun Outcome-based Education (OBE) kini merupakan satu pendekatan pendidikan yang diamalkan oleh UKM dan semua institusi pengajian tinggi lain di Malaysia dalam semua bidang pengajian. Ia diharap dapat membantu meningkatkan kefahaman mengenai PBH di kalangan para pensyarah UKM agar PBH dapat dilaksanakan dengan penuh penghayatan. Perkembangan ini telah dipercepatkan lagi dengan perubahan di dalam pendekatan akreditasi oleh badanbadan profesional seperti Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) yang kini mewajibkan pendekatan PBH bagi kesemua program kejuruteraan yang memerlukan akreditasi daripada Majlis Akreditasi Kejuruteraan (EAC). sistematik dan menyeluruh.” Bab ini cuba menjelaskan falsafah. 28 . UKM harus bersedia menghadapi cabaran seterusnya apabila kaedah rating dan ranking diperkenalkan dan bersedia sepenuhnya untuk diaudit dalam proses jaminan kualiti program pengajian.dengan mengamalkan Penambahbaikan Kualiti Berterusan (CQI) dan langkah jaminan kualiti di bawah Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF).

setelah menentukan apakah perkara-perkara penting yang pelajar/ graduan harus memahami dan boleh lakukan atau sifat-sifat yang perlu ada dalam diri. Kaedah penyampaian (delivery) dan pengukuran (assessment) dan penilaian (evaluation) pencapaian objektif-objektif dan hasil-hasil pembelajaran program menjadi amat penting untuk memastikan pencapaian hasil-hasil pembelajaran oleh para pelajar dan graduan. kurikulum dan ko-kurikulum tidak berjaya membuahkan hasil. kedua-dua struktur dan kurikulum direkabentuk untuk mencapai keupayaan atau kualiti-kualiti tersebut. Bagaimanapun. Struktur pembelajaran dan rekabentuk kurikulum dianggap sebagai penyebab dan bukan matlamat akhir. Bahan-bahan bukti yang yang berkaitan perlu ditunjukkan apabila proses akreditasi program dijalankan. Memetik daripada satu laporan Education Department of Western Australia: ‘OBE merupakan satu proses pendidikan yang berasaskan cuba mencapai hasil-hasil pembelajaran spesifik berkaitan dengan pembelajaran individu pelajar. OP pengajian (jangka panjang dan berkaitan dengan graduan semasa sudah bekerja) dan HP (jangka pendek dan berkaitan dengan pelajar) perlu dikenalpasti dan dijejaki dalam rekabentuk kurikulum program. kepentingan input dan proses tidak dinafikan.PBH PBH merupakan singkatan kepada Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Hasil. maka ia boleh atau harus difikirkan semula dan diubah’ 29 . Struktur pembelajaran. Sekiranya tidak berkesan. Maka. PBH mengalih fokus daripada input dan proses kepada memberi tumpuan kepada Objektif-Objektif Program (OP) dan Hasil-Hasil Pembelajaran (HP) Program. silibus dan ko-kurikulum kemudiannya direkabentuk secara top-down dengan menjadikan OP dan HP program sebagai titik rujukan. rekabentuk kurikulum. Melalui PBH. sebarang program pengajian perlu mengambilkira keperluan pihak-pihak berkepentingan dalam penggubalan OP serta HP program yang perlu dicapai oleh para pelajar dan graduan. maka kedua-duanya akan dinilai semula. Struktur pendidikan dan kurikulum dianggap sebagai penyebab. bukan matlamat. Sekiranya struktur pembelajaran.

katakan berkaitan dengan alam sekitar. Objektif-Objektif Program (OP) Objektif-Objektif Program (OP) adalah pernyataan-pernyataan yang menyatakan pencapaian yang disasarkan untuk dicapai para graduan setelah beberapa tahun berada di alam kerjaya.Keseluruhan proses pendidikan dari sudut rekabentuk kurikulum. OP tidak seharusnya menjadi duplikasi kepada Hasil-Hasil Pembelajaran (HP). bakal majikan dan industri. ibu bapa. penaja dsbnya. tetapi OP adalah apa yang kita kehendaki graduan kita capai dalam kerjaya mereka setelah beberapa tahun bekerja. katakan setelah menjalankan kajiselidik dan mendapatkan maklumbalas daripada bakal majikan dan pihak industri. kerajaan. maka satu OP yang boleh digubal ialah: • Program akan menghasilkan graduan yang akan menjadi Jurutera Awam yang memberi kepentingan terhadap alam sekitar dan pembangunan lestari. mungkin OP yang sesuai adalah seperti berikut pula: 30 . Begitu juga. OP di atas telah mengambilkira satu pandangan potensi majikan dan industri yang dieksploitasikan oleh program kerana terdapat permintaan yang tinggi terhadap graduan sedemikian yang mungkin tidak diambilkira oleh program Kejuruteraan Awam yang lain di Malaysia. pelajar. Pernyataanpernyataan tersebut haruslah digubal melalui proses mendapatkan maklumbalas daripada pihak-pihak berkepentingan yang melibatkan kepentingan universiti. Juga penambaikan kualiti berterusan (CQI) program mestilah berasaskan sistem pengurusan kualiti yang mantap. kaedah pengajaran dan pembelajaran. PBH akan mempelbagaikan kaedah pengajaran serta penilaian pencapaian mereka menjadikan kaedah dan penilaian bersifat lebih fleksibel. kaedah pengukuran dan penilaian mesti disusun semula serta dipelbagaikan. dari sudut kesesuaian dengan UKM sebagai sebuah universiti penyelidikan. Sebagai contoh. Maknanya graduan kita mempunyai satu nic tersendiri. terdapat permintaan yang tinggi terhadap sesuatu bidang khusus berkaitan dengan Kejuruteraan Awam.

sesuatu program akan mempunyai 4 atau 5 atau kurang atau lebih OP. Begitulah seterusnya. OP2: Seorang jurutera yang mencapai tahap jurutera profesional di bawah Lembaga Jurutera Malaysia dan mengekalkannya. OP3: Seorang jurutera yang meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. OP4: Seorang jurutera yang mampu untuk maju ke suasana kerja peringkat serantau dan antarabangsa.Program akan menghasilkan graduan yang akan menjadi Jurutera Awam mampu menjalankan penyelidikan dalam bidang kejuruteraan samaada di peringkat pasca siswazah atau di dalam organisasi masing-masing. OP bagi program Kejuruteraan Awam & Struktur. Pencapaian OP harus boleh diukur dan dinilai secara berkala serta mesti diwar-war dan disebarluaskan. mendapatkan ilmu pengetahuan lanjutan dan kecemerlangan di dalam kerjaya. Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina. Bagaimana pula untuk mencerminkan visi dan misi UKM dalam objektif program? OP hendaklah konsisten dengan visi dan misi UKM sebagai sebuah universiti yang memartabatkan Bahasa Melayu contohnya. kemahiran praktikal dan profesional (KPP) (practical and professional skills) dan kemahiran insaniah (KI/KG) (human/soft skills) yang disasarkan untuk dicapai pelajar semasa berada di universiti daripada mula sehinggalah tamat 31 • . UKM yang disasarkan untuk dicapai graduan stelah beberapa tahun berada di alam kerjaya adalah seperti berikut: OP1: Seorang jurutera yang membina kerjaya di dalam bidang Kejuruteraan Awam dengan pengkhususan dalam bidang Kejuruteraan Struktur. Hasil-Hasil Pembelajaran (HP) Hasil-hasil Pembelajaran (HP) adalah pernyataan-pernyataan mengenai ilmu pengetahuan (IP) (knowledge). Kemungkinan. OP perlu digubal agar bersesuaian dengan permintaan pihak-pihak berkepentingan (tetapi tidak semestinya memenuhi kehendak semua). Sebagai contoh.

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia juga cuba untuk memperkukuhkan lagi sudut Kemahiran Insaniah (KI) dengan menyenaraikan KI yang perlu diterapkan dalam diri pelajar di universiti. HP harus menyumbang kepada pencapaian OP. 5. Seperti yang dinyatakan KI atau KG sudah sedia terkandung di dalam domain KKM. Tanggungjawab sosial dan kebertanggungjawapan (domain KI/KG). dan jelas diterapkan di dalam struktur pembelajaran dan kurikulum. penyelesaian masalah dan membuat keputusan (domain KI/KG). Ciri-ciri keperibadian. Semua domain HP tersebut menjadi asas kepada pembinaan HP program untuk setiap program pengajian di UKM. kemahiran kepimipinan dan kerja berkumpulan (domain KI/KG). 4. Pencapaian hasil-hasil pembelajaran mesti dibuktikan sebelum dan pada masa graduan menerima ijazah. Terdapat lapan ciri graduan atau HP di dalam KKM yang mesti dimasukkan ke dalam semua kursus sesuatu program pengajian.1 menunjukkan keperluan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) yang merangkumi kesemua domain HP. Pengurusan dan keusahawanan (domain KI/KG). Gambarajah 2. 8. Ilmu pengetahuan (domain IP). UKM telah mengembangkan 6 domain KI daripada KKM (domain 3 – 8) menjadi 13 domain KG. 32 . Lapan domain tersebut adalah: 1. 2. pemikiran kritis. Kemahiran praktikal atau psikomotor (domain KPP). KI dan KG merupakan kemahiran insaniah yang perlu ada dalam diri pelajar yang perlu diberi penekanan semasa di universiti. Secara asas. UKM telah mengubahsuai KI tersebut dan menamakannya sebagai Kompetensi Generik (KG). nilai-nilai sejagat dan profesionalisme (domain KI/KG).pengajian. Kaedah saintifik. etika. Kemahiran berkomunikasi. 7. 3. Pengurusan maklumat dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat (domain KI/KG). 6.

KG7: Kerja Berpasukan. 33 . Penyelesaian Masalah dan Autonomi dalam Pembuatan Keputusan. KG12: Kemahiran Keusahawanan. KG2: Menghargai Alam Sekitar. KG6: Kepimpinan. KG3: Etika. KG8: Kaedah Saintifik.Gambarajah 2. KG9: Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. KG4: Kerohanian. Pemikiran Kritis.1: Domain HP KKM Tiga belas KG yang ditetapkan oleh UKM ialah: KG1: Tanggungjawab Sosial. Moral dan Profesionalisme. KG5: Komunikasi. KG13: Kemahiran Pengurusan. KG11: Kemahiran Globalisasi. KG10: Pembelajaran Sepanjang Hayat.

majikan dll). HP program mesti mengambilkira 10 ciri-ciri yang mesti dicapai oleh para pelajar semua program kejuruteraan di Malaysia. HP harus diwar-warkan. Sistem penilaian berterusan yang dapat menunjukkan pencapaian HP serta penggunaan keputusan untuk penambahbaikan program harus diwujudkan. Kurikulum dan proses berkaitan dengan pencapaian objektif mestilah diadakan. pernyataan-pernyataan HP program haruslah digubal melalui proses perundingan dengan pihak-pihak berkepentingan yang melibatkan universiti sendiri. disebarluaskan dan konsisten dengan OP. pencapaian HP oleh pelajar mestilah diukur secara terus (direct method of assessments). penaja dsbnya. kerajaan. Petikan daripada Manual tersebut adalah seperti di bawah: 34 . Pencapaian HP harus diukur dan dinilai secara terus dan berkala dengan penglibatan pihak-pihak berkepentingan dalaman (para pensyarah dll) dan luaran (industri. keperluan yang disyaratkan oleh Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) melalui Manual Akreditasi Program Kejuruteraan.Seperti OP. Majlis Akreditasi Kejuruteraan (EAC) (yang telah disediakan oleh kumpulan kerja yang dianggotai kesemuanya oleh ahli Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina dipengerusikan oleh penulis sendiri). pelajar. bakal majikan dan industri. ibu bapa. Berbanding dengan OP (yang banyak bergantung kepada pengukuran secara tidak langsung (indirect assessments). Bagi program-program bidang profesional seperti Kejuruteraan.

global and environmental responsibilities of a professional engineer. ability to communicate effectively.‘Students of an engineering programme are expected to attain the following: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) ability to acquire and apply knowledge of science and engineering fundamentals.’ 35 . cultural. ability to function effectively as an individual and in a group with the capacity to be a leader or manager . understanding of professional and ethical responsibilities and commitment to them. acquired in-depth technical competence in a specific engineering discipline. formulation and solution. understanding of the social. ability to undertake problem identification. ability to utilise systems approach to design and evaluate operational performance. understanding of the principles of design for sustainable development. not only with engineers but also with the community at large. and possessing/acquiring the capacity to do so. and recognising the need to undertake life-long learning.

36 . UKM dan Lembaga Jurutera Malaysia. HP6 Berkebolehan untuk menggunakan teknik. program ini telah memenuhi domain KKM. UKM yang disasarkan untuk dicapai pelajar. HP7 Berkebolehan untuk berkomunikasi secara efektif. sosial. politik. sains dan kejuruteraan menjurus kepada kompetensi teknikal mendalam dalam bidang Kejuruteraan Awam & Struktur. HP10 Berkebolehan untuk mengambilkira unsur-unsur pengurusan projek pembinaan.1: Contoh HP Program Kejuruteraan Awam & Struktur. KEMAHIRAN DAN CIRI-CIRI LAIN HP5 Berkebolehan untuk merekabentuk dan menjalankan ujikaji dan juga menganalisa serta mengintreptasi data. pentadbiran. pengurusan aset.Jadual 2. Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina. Jadual 2. HP9 Mengetahui keperluan untuk menjalani pembelajaran berterusan. HP2 Berkebolehan untuk mengenal pasti masalah kejuruteraan. HP8 Berkebolehan untuk berfungsi secara efektif sebagai individu dan juga dalam kumpulan dengan kemampuan untuk menjadi pemimpin atau pengurus serta menjadi anggota kumpulan yang efektif.1 memberikan contoh HP bagi program Kejuruteraan Awam & Struktur. HP4 Memahami tanggungjawab dan komitmen profesional dan etika. perniagaan dan keusahawanan. HP1 ILMU PENGETAHUAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL & PROFESIONAL KEMAHIRAN INSANIAH Dapat diperhatikan daripada senarai HP di atas. kemahiran dan alatan moden kejuruteraan yang perlu bagi amalan kejuruteraan. UKM DOMAIN KOMPONEN ILMU PENGETAHUAN Berkebolehan untuk mendapat dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam matematik. kesihatan dan kelestarian. dan mempunyai kemampuan/cuba mendapatkan kebolehan tersebut. mendapatkan penyelesaian dan jawapan bagi masalah tersebut. bukan sahaja dengan jurutera tetapi juga dengan masyarakat umum. HP3 Berkebolehan untuk merekabentuk projek Kejuruteraan Awam & Struktur mengambilkira kekangan yang realistik seperti ekonomi. alam sekitar. Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina. etika. polisi awam. KPT.

Hubungan Umum Secara umum.3 menunjukkan perkaitan di antara OP. Pemetaan dan Penjejakan OP dan HP dalam Kurikulum dan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Gambarajah 2. OP merupakan titik fokus yang perlu disokong oleh pelbagai aspek penting universiti. Pernyataan-pernyataan ini adalah lebih spesifik dan berkaitan dengan kandungan kursus.Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) HPK adalah pernyataan tentang kebolehan atau apa yang boleh dilakukan oleh pelajar semasa dan setelah menjalani kursus yang akan membantu pencapaian HP yang berkaitan.2 menunjukkan hubungan umum tersebut. HasilHasil Pembelajaran Kursus (HPK) dengan kurikulum dan kaedah pembelajaran dan pengajaran.2: Hubungan Umum OP kepada aspek-aspek penting universiti. Gambarajah 2. Gambarajah 2. 37 . HP.

bab ini hanya memfokuskan kepada sumbangan proses pembelajaran dan pengajaran rasmi di Fakulti kepada OBE. HP kepada kurikulum dan HPK. Harus diingat.3: Hirarki Keperluan Pihak-Pihak Berkepentingan.3 menunjukkan dapat dilihat hirarki dan perkaitan OP. Dengan itu. program akan dapat digerakkan secara lebih tersusun ke arah OBE dengan penglibatan semua pensyarah. Peranan di kolej-kolej kediaman dan aktiviti-aktiviti kokurikulum yang juga penting tidak termasuk dalam cakupan bab ini.Gambarajah 2. Setiap program perlu memetakan HP kepada OP. 38 . OP. manakala setiap kursus pula perlu dipetakan kepada HP melalui pemetaan HPK kepada HP. HP. Rekabentuk Kurikulum dan HPK Gambarajah 2.

Kesemua kitaran yang masih ’terbuka’ harus ’ditutup’ (closing the loop). Bibliografi Abet. 39 . Abet Website. 2nd ABET International Faculty Workshop on Continuous Program Improvement held at the National University Singapore (NUS). 252 – 257.org Andersen. Melalui perlaksanaan PBH. 2009. 2003. CQI boleh berlaku dalam ’kitaran dalam’ ataupun ’kitaran luar’. Kepentingan menggubal Objektif-Objektif Pembelajaran (OP) program. http://www. Portugal. A. kepentingan mewujudkan satu Sistem Pengurusan Kualiti yang mantap harus difahami dan dilaksanakan. Preparing Engineering Students to work in a Global Environment to Co-operate. Kesimpulan Bab ini telah memberikan penjelasan mengenai konsep asas dan falsafah pendekatan pembelajaran berasaskan hasil (PBH).Penambahbaikan Berterusan (CQI) Suasana pembelajaran perlu sentiasa menitikberatkan penambahbaikan kualiti berterusan (Continual Quality Improvement (CQI)). daripada pembentukan objektif-objektif dan hasil-hasil pembelajaran.. adalah diharapkan unsur-unsur penambahbaikan kualiti secara berterusan akan menjadi satu budaya di UKM. Presentation Materials. pp. 2003. to Communicate and to Compete. rekabentuk kurikulum sehinggalah kepada perlaksanaan dan pengimplementasian program. Bagi para pentadbir pula. Di sinilah terletaknya kepentingan mewujudkan satu sistem Pengurusan Kualiti yang mantap.abet. Di setiap peringkat. CQI mesti dilaksanakan. Proceeding of the International Conference on the Global Engineer: Education and Training for Mobility. HasilHasil Pembelajaran (HP) program dan Hasil-Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) telah ditekankan. Bab ini diharap dapat membantu para pensyarah meningkatkan kefahaman dan seterusnya dapat menerapkan PBH di dalam kursus masing-masing secara lebih bermakna.

. pp. pp. 2002. M. Rahmat.S.H and Nor. Bahagian Jaminan Kualiti. W. 1. M.M. Fletcher. Vol.M. Wan Hamidon Wan Badaruzzaman dan Riza Atiq Abdullah O. Engineering Education Assessment Procedures: Meeting Washington Accord Standards. 2003. Criteria for Accrediting Engineering Programs. Inc.. Portugal. and Fomin. EAC Workshop for IHLs. 2004. Bahan-Bahan Pembentangan MQF. V. Efforts towards Outcome-Based Approach in Engineering Education. Proceeding of the International Conference on the Global Engineer: Education and Training for Mobility. Hassan Basri. 2008. Board of Engineers Malaysia.Education. H... 2006. Che Man. 1.. Hodel. 2003. 2003. 218 – 224. J. 2004. Portugal. Lembaga Jurutera Malaysia. Felder. Wan Badaruzzaman. Engineering Board for Engineering and Technology (ABET). 2004.K. International Journal of Engineering and Technology. 64 – 73. L... Pelan Strategik UKM Perspektif 2006 – 2020. and Brent. No. Sharifah Hapsah Syed Hasan Sahabudin. Proceeding of the International Conference on The Global Engineer: Education and Training for Mobility.J. Malaysia and the Washington Accord: What it takes for Full Membership.N. R.Basri. 40 . Universiti Kebangsaan Malaysia.. Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Brisk. A.Eng. Shakhgildian. R. Experience with Holistis Engineering Education. 2006. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria.B. 299 .V.301. Advantages and Drawbacks for Russia. and Chan. Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT). Supplementary Accreditation Document Submitted to the Engineering Accreditation Council. 2005.. Formation of the Global Engineers: Necessary Conditions. H. N. Possibilities. A. Engineering Programme Accreditation (EAC) Manual. pp. 2009.

Fifth National Conference Civil Engineering AWAM’09. Willis.washingtonaccord. 41 . B. Washington Accord Website. 1995..Wan Hamidon Wan Badaruzzaman and Megat Johari Megat Mohd Noor. Prepared for the Education Department of Western Australia. http://www. 2009. Keynote Address. Report of the July and Nov 2008 Washington Accord New Application Review Team Visit to the Engineering Accreditation Council (EAC) Malaysia. Academic Excellence with Focus on Sustainable Development.org Washington Accord BEM’s Reviewers (2008). 2009.A Review of the Literature. and Kissane. Outcome-based Education . S.

42 .

adalah menjadi tanggungjawab pengajar untuk merancang pengendalian kursusnya agar berjaya mencapai hasil pembelajaran kursus tersebut merentasi ketiga-tiga kategori hasil pembelajaran itu. dan sikap yang melibatkan kapasiti emosi atau perasaan. atau dengan kata lain kursus terbabit telah dikendalikan dengan berkesan. kemahiran yang melibatkan kapasiti fizikal. Hasil pembelajaran kursus biasanya dinyatakan dalam bentuk tingkah laku pelajar yang boleh diperhatikan. Justeru. ilmu pengetahuan yang melibatkan kapasiti mental. Hasil pembelajaran kursus boleh dibahagikan kepada sekurang-kurangnya tiga kategori iaitu. Hasil pembelajaran kursus perlu dinyatakan dengan jelas agar pengajar dan pelajar tahu dan sedar tentang fokus atau tumpuan kursus yang diikuti. dia berharap untuk memperolehi ilmu pengetahuan berkaitan dengan kursus yang diikutinya. kemahiran serta sikap yang sesuai yang telah diperolehi kesan dari mengikuti kursus berkenaan. Apa yang diharap untuk diperolehi oleh seseorang pelajar setelah mengikuti sesuatu kursus dikenali sebagai hasil pembelajaran kursus. Domain Pembelajaran Pengajar perlu memikirkan hasil pembelajaran kursus merentasi domain-domain pembelajaran pelajar. Ini merupakan bukti bahawa pembelajaran telah berlaku. Kita menekan 43 .BAB 3 Pembentukan Hasil Pembelajaran Kursus Rosadah Abdul Majid Pengenalan Apabila seseorang pelajar mendaftar untuk mengikuti sesuatu kursus. Turut dijadikan ukuran pembelajaran seseorang pelajar dari kursus yang diikuti ialah produk yang telah dihasilkan kesan daripada ilmu. Perancangan kursus juga perlu memberi perhatian agar hasil pembelajaran kursus terbabit berjaya menyumbang mencapai hasil pembelajaran program pengajian yang diikuti.

1: Tahap serta Domain Pengajaran dan Pembelajaran Tahap Kognitif Pengetahuan 1 2 3 Mengingat Fakta / Data Memahami Aplikasi (guna) Afektif Sikap Penerimaan (kesedaran) Respon (reaksi) Psikomotor Kemahiran Mengikut (meniru) Manipukasi (mengikut arahan) Menilai (memahami Membina ketepatan dan bertindak) 44 . Ini merujuk kepada tahap-tahap penguasaan hasil pembelajaran merentasi ketiga-tiga domain pembelajaran.1).2 mempamerkan perincian tingkah laku pembelajaran merentasi domain kognitif berserta contoh aktiviti dan kata kunci yang menggambarkan aktiviti pembelajaran dalam domain tersebut. Jadual 3. domain afektif. Taksonomi Pembelajaran Bloom (1956) menstrukturkan hasil pembelajaran kepada satu kerangka yang mengambilkira beberapa domain pembelajaran iaitu. Hasil pembelajaran kursus juga boleh dilihat sebagai objektif pembelajaran.kepada domain pembelajaran pelajar dan bukan domain pengajaran. Hasil pembelajaran kursus perlu dinyatakan dalam bentuk tingkah laku pelajar dan tidak dalam tingkah laku pengajar. Ia juga membantu pengajar membangunkan kriteria tertentu dalam menentukan tahap penguasaan sesuatu pembelajaran (Simon 2000). domain kognitif. Jadual 3. dan domain psikomotor (lihat jadual 3. Ini merujuk kepada bagaimana pelajar diharap akan memperolehi hasil dari proses pembelajaran yang mereka lalui dengan mengikuti kursus terbabit. iaitu yang berfokus kepada pembelajaran mereka. Ini kerana pengendalian kursus perlu difikirkan dan dirancang dalam konteks pelajar. Domain kognitif merujuk kepada pencapaian hasil pembelajaran dalam aspek kemampuan mental pelajar. Kerangka domain pembelajaran yang telah dicadangkan oleh Bloom membantu pengajar menganalisis serta menilai objektif pembelajaran yang dibina.

atau penunjuk bukti pencapaian hasil pembelajaran yang boleh diukur. menghakimi dalam terma yang sesuai) Menghayati sistem nilai (selaras nilai dengan tingkah laku) Penyampaian / artikulasi (menggabung.2: Domain kognitif Tahap Kategori atau Tahap Huraian Tingkah Contoh aktiviti laku yang boleh dilatih. Mengingat Ujian objektif. definisi. membina contoh atau metafora. rawatan. mencadangkan memanjangkan. menterjemah. Pemahaman Memahami makna. menyebut menerangkan mengkritik mengklasifikasi memaparkan merumus menterjemah melapor berbincang menulis semula menganggar menginterpretasi mengkonsepsi memparafrasa merujuk memberi contoh 1 Pengetahuan 2. atau mengecam mengira fakta. atau penyelesaian masalah. maklumat mengingat proses. Menerangkan menyebut semula atau menterjemah fakta dalam makna dari senario perkataan sendiri. sebagai pakar) Jadual 3. mengintegrasi kemahiran berkaitan) Semulajadi (secara spontan. menyebut prosedur atau peraturan Kata kunci (kata kerja yang menghuraikan aktiviti yang akan dilatih dan tingkah laku yang akan diukur pada setiap tahap) melabel mengingat mengenalpasti menyusun mendefinisi menghurai mengecam menghasilkan semula memilih. atau penyataan yang diberikan. reaksi. peraturan. 45 .4 Analisis (kepada struktur atau unsur) Mengurus sistem nilai peribadi 5 6 Sintesis (mencipta/ membina) Menilai (menaksir.

dan pengoperasian membangunkan Membangunkan merancang perancangan membina atau prosedur. proses atau konsep. mencipta merekabentuk merekabentuk penyelesaian. Analisis Menginterpretasi. Membangunkan struktur. mengurus menghasilkan aktiviti mengimplimentasi membentuk mengubah menyediakan menjalankan menunjukkan reaksi memainkan peranan 4. kaedah atau proses. 5. perkaitan. mengaplikasi menunjukkan. dan idea baharu yang unik. menilai elemen kualiti serta kebolehpercayaan secara kualitatif. mengkaji semula sumber. sistem. dan memformulasi bahagian-bahagian. setiap komponen. menggunakan teori dalam amalan. prinsip-prinsip dari serta fungsi sesuatu struktur susunan. menulis menyusun semula perancangan mengubah alternatif. hubungan. membubarkan pembinaan. Menggunakan ilmu apabila respon kepada situasi sebenar Menggunakan menggunakan teori secara praktis. mengusul menghasilkan tema menetapkan memasang atau pendekatan mengintegrasikan baharu.3 Aplikasi Menggunakan atau mengaplikasi ilmu. mengurus mengintegrasi pelbagai kaedah. Sintesis 46 . models. Mengenalpasti bahagian khusus unsur-unsur. mengukur keperluan. nilai dan kesan. pemikiran kreatif. pendekatan. mengurus menyelesaikan menyelesai masalah. idea.

melaksanakan satu penghitungan analisis risiko berserta cadangan dan justifikasi. pulangan kepada pelaburan atau kos efektif. kebolehlaksanaan. praktikaliti. mengadili berpandukan kriteria luaran. menghitung kesan daripada cadangan atau strategi.6. menaksir kelestarian.3 memberi perincian tingkah laku pembelajaran merentasi domain afektif berserta contoh aktiviti dan kata kunci yang menggambarkan aktiviti pembelajaran. pemikiran kritis. Penilaian Menaksir keberkesanan konsep keseluruhan. hasil. Mengkaji semula pilihan strategik atau perancangan dalam aspek keberkesanan. melaksanakan analisis SWOT yang dikaitkan dengan pelbagai alternatif. 47 . menghasilkan justifikasi kepada cadangan atau tindakan berani. keberkesanan. Domain afektif merujuk kepada pencapaian domain hasil pembelajaran yang meliputi sikap serta nilai pelajar. yang dikaitkan dengan nilai. mengkaji semula justifikasi menaksir membentangkan kes membela melaporkan menyelidik mengarah menilai berhujah mengurus projek Seterusnya. Jadual 3. membandingkan dan mengkaji semula secara strategik.

dalam aktiviti. 2 Respon 48 . mencadangkan takrifan. bersemangat untuk bertindak. mengambil nota. kekal.3: Domain Afektif Tahap Kategori atau Tahap Huraian Tingkah laku Contoh aktiviti yang boleh dilatih. membantu kumpulan. pembelajaran. hadir ke kelas. hadir. memperaku. pengalaman berbincang. menerima. berminat memberi tumpuan. bertindak balas. pasif. menyumbang. melaksanakan tugas. menulis. sedia perhatian kepada mendengar. menjadi gembira. pelatih. respon. untuk mendengar guru atau memberi perhatian. untuk belajar. memberi masa mengikuti. merasa. mendengar. Bertindak balas dan mengambil bahagian secara aktif Mengambil bahagian secara aktif dalam perbincangan kumpulan.Jadual 3. menyoal. membaca. Penerimaan Bertanya Sedia untuk Memberi mencuba. berminat dalam hasil. mencari penerangan. merujuk. menyoal dan meransang idea. dalam sesi atau mengambil bahagian. menginterpretasi. atau penunjuk bukti pencapaian hasil pembelajaran yang boleh diukur. memberikan rujukan atau contoh lain. Kata kunci (kata kerja yang menghuraikan aktiviti yang akan dilatih dan tingkah laku yang akan diukur pada setiap tahap) 1. mengambil bahagian secara melakukan. menerangkan.

mengamalkan. 49 . Menghurai dan mengumpul pandangan peribadi. mempengaruhi. bertindak konsisten dengan nilai peribadi. menyelesaikan. membandingkan Bertindak. menerima dan komited kepada sesuatu pendirian atau tindakan. Domain psikomotor merujuk kepada pencapaian hasil pembelajaran yang bersifat kemahiran dan aktiviti fizikal yang boleh dilaksanakan oleh pelajar. membina. Berhujah. mengaitkan. 5. Berpandukan keyakinan kendiri. mempamerkan. menyatakan pendirian. dan kepercayaan peribadi. Menghayati atau Berpegang membudayakan kepada sistem nilai kepercayaan dan falsafah kendiri. memformulasi.3. 4. Nilai Memberi nilai dan menyatakan pandangan peribadi. mencabar. memujuk. mengkritik. mengubahsuai. membangunkan sistem nilai kendiri. Berikut ialah perincian tingkah laku pembelajaran merentasi domain psikomotor berserta contoh aktiviti dan kata kunci yang menggambarkan aktiviti pembelajaran. menyusun. Meleraikan konflik dalaman. Mengurus atau mengkonsepsi nilai. Membuat keputusan tentang kepentingan serta kesesuaian sesuatu idea atau pengalaman. meleraikan. mengutamakan. berdebat. membela. konfran. Membangunkan. membezakan. justifikasi. alasan. menolak pandangan.

membangunkan. melaksanakan. proses menghasilkan atau aktiviti. memformulasi. mengintegrasi. menyelesaikan. menghasilkan semula. menunjukkan. menggabungkan. Mengaitkan dan menggabungkan aktiviti yang berkaitan untuk membangunkan kaedah-kaedah bagi memenuhi keperluan unik (novel) yang pelbagai. mengubahsuai. Meniru Melihat guru tindakan atau pelatih dan mengulangi orang lain. mengikut. menguasai. mengadaptasi. Melakukan tugasan daripada membina.4: Domain Psikomotor Tahap Kategori atau Tahap Huraian Contoh aktiviti Tingkah laku yang boleh dilatih. menyelesaikan. memerhati dan tindakan . atau penunjuk bukti pencapaian hasil pembelajaran yang boleh diukur.Jadual 3. mengkalibrasi. berupaya menunjukkan aktiviti kepada pelajar-pelajar lain. Kata kunci (kata kerja yang menghuraikan aktiviti yang akan dilatih dan tingkah laku yang akan diukur pada setiap tahap) 1 Imitasi Meniru. Menunjuk cara. tepat. 3 Kejituan 4 Penyampaian / artikulasi Mengadaptasi dan mengintegrasi kepakaran untuk memenuhi objektif kepakaran yang terpiawai. arahan bertulis atau arahan lisan. mengulangi. Menunjukkan kemahiran perlaksanaan yang tepat secara kendiri tanpa bantuan. Membangunkan. semulareplikasi Menghasilkan aktiviti dari arahan atau ingatan. mengimplementasikan. mengkordinasi. 50 . mengawal. Melaksanakan sesuatu tugas atau aktiviti dengan kepakaran dan berkualiti tanpa bantuan atau arahan. mengamalkan (adhere) 2 Manipulasi Mencipta semula.

mencipta. kita akan memulakan dengan hasil pembelajaran program dan seterusnya menyenaraikan hasil pembelajaran kursus yang perlu bagi mencapai hasil pembelajaran program berkenaan (rujuk Jadual 3. pendekatan dan strategi dalam aktiviti-aktiviti bagi mencapai sesuatu matlamat. menguasai aktiviti dan kemahirankemahiran pada peringkatperingkat yang strategik secara spontan. mengurus. Selalunya dalam merancang silibus kursus. Merekabentuk. Kita perlu menentukan domain pembelajaran yang hendak dicapai serta tahap yang hendak dicapai. 51 . Mendefinisikan matlamat. mengurus projek. Hasil-hasil pembelajaran kursus secara kolektif akan menjurus kepada pencapaian matlamat jangka panjang iaitu hasil pembelajaran program. menentukan. Hasil Pembelajaran Program merujuk kepada ciri serta kemampuan pelajar setelah selesai mengikuti semua kursus yang terdapat dalam pakej program pengajian yang disediakan.5 Semulajadi Secara (Naturalization) otomatik. Hasil pembelajaran kursus dilihat sebagai matlamat terdekat yang perlu dicapai setelah pelajar mengikuti kursus berkenaan. Hasil Pembelajaran Program (HPP) juga boleh dilihat sebagai tema-tema pembelajaran yang perlu dikuasai dalam sesuatu program pengajian.5). Sumbangan Hasil Pembelajaran Kursus kepada Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) yang diikuti perlu menyumbang kepada pencapaian Hasil Pembelajaran Program pengajian (HPP atau PO).

(Domain Kognitif Tahap 2 Kefahaman) HPK (Kognitif): Pelajar menghuraikan punca-punca yang menyebabkan ciri-ciri keistimewaan pada pelajar-pelajar khas. Kursus Kod Kursus: GGGB 1033 Tajuk Kursus: Perkembangan dan Ciri Pelajar Pendidikan Khas Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) 1. HPK yang ditentukan akan mencorakkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran selaras dengan HPK tersebut. 52 . (Domain Afektif Tahap 4 Mengurus dan Mengkonsepsi Nilai) HPK (Afektif) Pelajar membahaskan nilai kasih sayang dan empati terhadap kanakkanak khas Secara konsepnya Gambarajah 3.1 berikut menggambarkan kedudukan Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) dalam konteks hubungannya dengan Hasil Pembelajaran Program (HPP).Jadual 3. HPK turut mencorakkan bentuk penaksiran bagi kursus berkenaan.5: Padanan Hasil Pembelajaran Program dengan Hasil Pembelajaran Kursus Hasil Pembelajaran Program (HPP) Tahun I Tema : Ciri dan etiologi pelajar Khas HPP: Pelajar mengetahui jenisjenis kecacatan serta punca-puncanya dan membangunkan rasa keghairahan (passion) untuk mengajar kanakkanak tersebut. Selain itu. HPP di bentuk bertitik tolak dari ciri-ciri graduan yang ideal khusus bagi sesuatu program pengajian. 2.

Menyediakan pandangan yang luas tentang isu-isu berkaitan dengan pendidikan khas. 2.1: Pemetaan Hasil Pembelajaran dalam Struktur Pengajian Ciri-ciri Ideal Graduan Hasil Pembelajaran Program (HPP) Struktur Program Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Pengajaran dan Penaksiran Kursus Contoh Penyataan Hasil Pembelajaran Kursus Berikut adalah bukan penyataan yang boleh dikategorikan sebagai hasil pembelajaran kursus: Contoh-contoh Penyataan yang tidak boleh dikategorikan sebagai Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Objektif Kursus ini adalah untuk: 1. 3. 4. Memperkenalkan kepada pelajar tentang konsep dan aplikasi pengurusan tingkah laku. 53 .Gambarajah 3. Mendedahkan pelajar-pelajar kepada aplikasi pengajaran untuk kanak-kanak khas. Membiasakan pelajar dengan konsep-konsep serta terminologi berkaitan dengan pendidikan khas.

Attitudes. Kemahiran dan kebertanggungjawaban sosial (Social Skills & Responsibility) 4. Technical Skills) 3. Hasil pembelajaran program pengajian pula perlu menepati domain hasil pembelajaran menurut Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM). Kemahiran mengurus dan keusahawanan (Managerial & Entrepreneurial Skills) 54 . sikap dan profesionalisme (Professionalism. kepimpinan dan kemahiran berpasukan (Communication Skills) 6. Pengurusan maklumat dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat (Management of Information & Life Long Learning) 8. Nilai. Program Lama Penyataan Memahami ciri-ciri Hasil teknikal bahan-bahan Pembelajaran tertentu Pengajaran Penaksiran Perkuliahan Peperiksaan Program Baru Menggunakan bahan-bahan sebagai pereka dalaman.Contoh: Perbandingan Penyataan dalam Amalan lama dengan Amalan baru. Lapan domain HP dalam KKM tersebut meliputi perkara-perkara berikut: 1. Behaviour & Ethics) 5. Penyelesaian masalah dan kemahiran saintifik (Critical Thinking & Scientific Approach) 7. Values. Practical. Komunikasi. Menghasilkan “ Panduan Pengguna” • • Panduan Pengguna Kajian kes Rumusan Semua hasil pembelajaran kursus secara kolektif menyumbang kepada pencapaian hasil pembelajaran program pengajian. Kemahiran praktikal (Psychomotor. Pengetahuan ilmu bidang (Knowledge) 2.

C. 1992 Learning to Teach in Higher Education. London: Routledge. Competitive Intelligence Magazine. J. Simon.Pendekatan pengendalian kursus dahulu yang menekankan kepada tingkah laku pengajar kini telah berubah kepada paradigma yang menekankan kepada tingkah laku pelajar. 53-56. Teaching for Quality Learning at University. P. 2007. Managing the CI department: Cognition and performance. & Tang. N. Open University Press/Mc Graw-Hill Education. 3. B. 2000. Ramsden. Bacaan Tambahan Biggs. 55 . Justeru tenaga pengajar perlu memberi perhatian terhadap aspek-aspek yang dititikberatkan dalam paradigma baharu ini agar pembelajaran menjadi lebih berkesan untuk mencapai kehendak keperluan KKM.

56 .

Halim Tamuri Pendahuluan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) telah diperkenalkan sebagai salah satu usaha penting Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) untuk melahirkan graduan yang mempunyai kesepaduan dan keseimbangan serta cemerlang dalam semua bidang kehidupan. kerja lapangan. KKM yang digubal ini adalah satu penanda aras yang telah dibina dengan merujuk kepada amalan antarabangsa. hasil pembelajaran dan sistem kredit yang berasaskan kepada bebanan pembelajaran pelajar. Ianya tidak hanya merujuk kepada jam pertemuan rasmi dengan pensyarah atau tutor seperti yang sering diamalkan 57 . Jam pembelajaran pelajar bermaksud beban sebenar pembelajaran pelajar yang mengambil kira semua aktiviti pembelajaran termasuk juga persediaan material dan pencarian maklumat di internet. pencarian maklumat. Fokus utama ialah penentuan tahap pembelajaran. tutorial. Penentuan jam pembelajaran pelajar merupakan salah satu proses utama kepada kejayaan pelaksanaan KKM dan ianya berbeza dengan penentuan jam kredit yang digunakan selama ini di semua institusi pengajian tinggi. Isu Pembelajaran Pelajar IPT Jam pembelajaran pelajar adalah teras kepada dua perkara utama dalam KKM iaitu hasil pembelajaran dan juga penetapan kredit. pembelajaran kendiri. Salah satu komponen yang paling penting ialah penggubalan kurikulum pengajian tinggi yang berteraskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan sistematik. praktikal. termasuk juga persediaan dan menduduki peperiksaan. Beban pembelajaran pelajar kini dinilai sebagai aspek utama dalam pembelajaran sebagai satu ukuran kualitatif termasuklah kuliah.BAB 4 Penentuan Jam Pembelajaran Pelajar Ab. seminar. penyelidikan.

Malah. kelemahan untuk mengawal dan menetapkan masa untuk pengajian mereka. penentuan jam pembelajaran pelajar perlu dilaksanakan dalam konteks untuk mengawal secara berkesan tempoh pembelajaran pelajar sebagai yang dirangka dalam sesuatu program 58 . Ini ditambah pula kurang budaya ilmu dan masyarakat pula didominasi dengan “budaya peperiksaan” yang menguasai sistem penilaian dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sebagai contoh. Peranan pelajar juga tidak jelas kerana penjelasan bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran lebih tertumpu kepada tugas pensyarah dalam melaksanakan pengajaran di dalam bilik kuliah. dan tidak memahami jumlah masa yang diperlukan untuk memahami beberapa aspek dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga proses pengajaran dan pembelajaran yang masih berpusatkan kepada guru sahaja. Keadaan ini tidak memberikan gambaran yang sebenar tentang tugas dan tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan oleh pelajar untuk memenuhi keperluan sesuatu kursus. terdapat pelajar yang menghadapi masalah untuk menamatkan pengajian mereka dalam tempoh yang ditetapkan.sebelum ini. Penentuan sesuatu kredit hanya dibina berasaskan kepada pertemuan pensyarah dalam seminggu dengan pelajar sebagai contoh. Terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran di IPT masa kini antaranya adalah berkaitan dengan persoalan pembelajaran pelajar. Sehubungan itu. Isu ini berlaku mungkin disebabkan pembahagian jam pembelajaran yang tidak sistematik. sistem pengajian yang ada pada masa kini masih sangat bergantung kepada pendekatan berpusatkan guru. Apa yang berlaku juga menunjukkan pelajar terlalu terikat kepada pengajaran guru dan kurang memberikan tumpuan kepada proses pengayaan ilmu pengetahuan. 1 jam kuliah atau 2 jam tutorial diberi nilai 1 kredit. Kesemua aktiviti pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran diambil kira dalam menentukan hasil pembelajaran dan juga menentapkan jumlah jam kredit bagi setiap kursus yang ditawarkan kepada pelajar. Jika merujuk kepada sistem yang diguna pakai sebelum ini. masa keperluan sebenar yang patut diberikan oleh pelajar untuk mendalami sesuatu topik yang penting juga tidak dijelaskan.

Jumlah jam pembelajaran bersendirian/kumpulan (independent/ self/group learning time) iv.pengajian. Nilai gabungan adalah notional credit atau nilai nosional yang mempunyai nilai 40 jam setiap semester untuk satu beban kredit. maka nilai jam pembelajaran pelajar ialah 120 jam (3 kredit X 40 jam pembelajaran pelajar). Dalam penentuan jam pembelajaran tersebut. Para pensyarah juga akan dapat mengetahui dan memantau tugasan dan bebanan sebenar pelajar dalam kursus yang ditawarkan. Untuk kursus yang mempunyai 5 nilai kredit. Jumlah jam pembelajaran terselia atau terpandu (supervised or guided learning time) iii. Gabungan tersebut adalah terdiri daripada pada gabungan masa berikut: i. Sehubungan itu. Kementerian Pengajian Tinggi melalui Kerangka Kelayakan Malaysia telah menetapkan bahawa satu kredit mempunyai gabungan 40 jam pembelajaran pelajar dalam satu kursus bagi setiap semester. Aspek utama yang perlu diberikan tumpuan adalah 59 . maka jam pembelajaran pelajar ialah 200 jam (5 kredit x 40 jam pembelajaran pelajar). Jumlah jam pertemuan rasmi secara kuliah atau pengajaran berjadual (official contact time) ii. Pelaksanaannya juga diharap akan dapat mewujudkan pembelajaran berasaskan pelajar serta memberikan tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan hasil atau produk. pensyarah perlu menetapkan pembahagian jumlah jam tersebut secara tepat dan sesuai. Jam Pembelajaran Pelajar Jam pembelajaran adalah salah satu langkah penting untuk memastikan pelajar mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan berdasarkan kepada beban pembelajaran yang sesuai. Jumlah jam penilaian (assessment time) Sebagai contoh. proses penilaian rakan kesepakaran amat penting bagi tujuan tersebut. jika satu kursus untuk satu semester mempunyai nilai 3 kredit.

iv) penilaian dan juga tugasan.3 mempamerkan contoh pembahagian agihan masa beban pembelajaran sebanyak 120 jam untuk kursus 3 kredit 60 . Dalam hal ini.2 dan 4. iii) jumlah jam pembelajaran bersendirian/kumpulan (independent/self/group learning time). Jadual 4.1. Adalah diharapkan pelajar akan mengetahui. memahami dan menghayati apa yang dipelajari setelah mereka menamatkan kursus tersebut. keluasan dan aras kandungan kursus. semester dan sesi pengajian perlu diambil kira agar aktiviti pembelajaran yang dirangka sesuai dengan tahap keupayaan pelajar. 4. Pengiraan sistem kredit adalah berdasarkan kepada beban sebenar jam pembelajaran pelajar dan bukannya merujuk kepada jumlah jam pertemuan pelajar dengan penyarah mereka dalam setiap minggu dalam sesi pengajian. Bebanan pembelajaran pelajar perlu mengambil kira tempoh pengajian yang merangkumi minggu. Pandangan dan persetujuan daripada rakan kesepakaran adalah amat penting bagi memastikan ianya menepati hasil pembelajaran yang ditetapkan dan dapat diterima secara konsensus atau bersama. Apa yang utama ialah kesesuaian dengan keperluan pelajar dan menepati tahap minimum kualiti yang ditetapkan dalam KKM. Penentuan jam pembelajaran ini perlu mengambil kira hasil pembelajaran agar aktiviti pembelajaran pelajar sesuai dan memberikan sumbangan yang signifikan kepada mereka. Kesemua aspek ini perlu dinyatakan dalam huraian kursus untuk panduan pelajar merancang jadual pembelajaran mereka.kedalaman kandungan pengajaran dan pembelajaran. Pembahagian jam pembelajaran pelajar adalah penting bagi mengukur hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Apa yang perlu diberikan perhatian dalam menentukan jam pembelajaran pelajar adalah kesesuaian bebanan dimana ianya perlulah mengambil kira keseimbangan antara “terlalu terbeban” dan “terlalu mudah dan ringan”. Pensyarah dan penyelaras kursus perlu menjelaskan secara terperinci jam pertemuan untuk i) jumlah jam pertemuan rasmi secara kuliah atau pengajaran berjadual (official contact time). pelajar perlu melaksanakan semua tugas yang diberikan dan sesuai dengan hasil pembelajaran yang ditetapkan. ii) jumlah jam pembelajaran terselia atau terpandu (supervised or guided learning time).

PenInd.5 7.5 61 . Jadual menunjukkan pembahagian jam pembelajaran pelajar untuk satu kursus yang mempunyai 3 kredit.5 3 2 0 2 0 5 9 4 2 0 1 0 4.bagi Kursus GP 3063 Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam.1: Pembahagian Agihan Masa Pembelajaran Pelajar Bil 1 2 3 4 Aktiviti Pembelajaran Jumlah jam pertemuan rasmi secara kuliah atau pengajaran berjadual (official contact time) Jumlah jam pembelajaran terselia atau terpandu (supervised or guided learning time) Jumlah jam pembelajaran bersendirian/kumpulan (independent/self/group learning time) Jumlah jam penilaian (assessment time) Jumlah jam pembelajaran pelajar Jumlah Masa 14 jam 45 jam 47 jam 14 jam 120 jam Jadual 4.5 7. Mikro 1 2 0 1 0 4. Jam Kuliah jaran. Jadual 4.5 2 2 0 1 0 4.5 7. cangan taksiran Learning Pemb.2: Agihan Masa Jam Pembelajaran Pelajar Berdasarkan Tajuk KURSUS: GP 3063 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM Minggu Tajuk Pengenalan kursus dan sejarah perkembangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Isu-isu dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Kaedah pengajaran konvensional dalam pendidikan Islam Kaedah pengajaran terkini dalam pendidikan Islam Jumlah PengaPerbin.

5 7.5 6 2 0 2 0 5 9 7 2 0 2 0 5 9 8 9 10 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 14 21 24 14 47 120 120 3 62 .5 Pembelajaran Masteri dan Kajian Masa Hadapan dalam pendidikan Islam. regulasi kendiri dan Pembelajaran Aktif Pendidikan Islam Pembinaan bahan bantu pengajaran yang berkesan Perancangan pengajaran dan pembelajaran Cuti Semester Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Pengajaran Mikro Jumlah jam pembelajaran satu semester Jumlah Jam Nosional yang diperlukan Jam Kredit Nosional 2 0 1 0 4.

5 jam 2 jam kuliah 2 jam perbincangan 5 jam Persediaan . Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 4 Ab.JPP 7.5 jam 2 jam kuliah 1 jam perbincangan 4.5 jam Persediaan . Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 2 jam kuliah 1 jam perbincangan 4.JPP 7.JPP 9 jam 2 jam kuliah 1 jam perbincangan 4.5 jam Persediaan . Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 5 Ab.3: Perancangan Kandungan Kursus Mengikut Minggu Minggu 1 Tajuk Kuliah Pengenalan kursus dan sejarah perkembangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Isu-isu dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Kaedah pengajaran konvensional dalam pendidikan Islam Kaedah pengajaran terkini dalam pendidikan Islam Pembelajaran Masteri dan Kajian Masa Hadapan dalam pendidikan Islam.JPP 9 jam 7 Ab.5 jam Persediaan .JPP 7. Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 8 Pengajaran Mikro Ab.5 jam 2 Ab.Jadual 4. Halim Pengajaran dan 3 jam peng.JPP 7.5 jam 3 Ab. Halim Tamuri Aktiviti Kuliah dan Perbincangan Jam Pembelajaran Pelajar 2 jam kuliah 1 jam perbincangan 4. regulasi kendiri dan Pembelajaran Aktif Pendidikan Islam Pembinaan bahan bantu pengajaran yang berkesan Perancangan pengajaran Pensyarah Ab.JPP 9 jam 63 .5 jam Persediaan . Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 6 Ab. Halim Tamuri Kuliah dan Perbincangan 2 jam kuliah 2 jam perbincangan 5 jam Persediaan .JPP 9 jam 2 jam kuliah 2 jam perbincangan 5 jam Persediaan . mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan .

mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan . Halim Pengajaran dan 3 jam peng. Halim Pengajaran dan 3 jam peng.2 adalah contoh jumlah keseluruhan jam pembelajaran pelajar berdasarkan kepada jumlah minimum kredit untuk progam diperingkat sijil. mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan . Jadual 4.JPP 9 jam 11 Pengajaran Mikro 12 Pengajaran Mikro 13 Pengajaran Mikro 14 Pengajaran Mikro Jika dilihat kepada keseluruhan kredit minimum bagi setiap jenis atau tahap program pengajian.JPP 9 jam Ab. Halim Pengajaran dan 3 jam peng. Mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan . Halim Pengajaran dan 3 jam peng. diploma dan ijazah sarjanamuda. mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan . Halim Pengajaran dan 3 jam peng. jam pembelajaran pelajar bagi setiap program juga akan berbeza antara satu sama lain.JPP 9 jam Ab. mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan .JPP 9 jam Ab.JPP 9 jam Ab. Ianya bergantung kepada jumlah kredit yang diperlukan bagi setiap peringkat pengajian. Halim Pengajaran dan 3 jam peng. 64 . mikro Tamuri dan Tutor perbincangan 2 jam perbincangan 2 jam penilaian 2 jam persediaan .9 Pengajaran Mikro 10 Pengajaran Mikro Ab.JPP 9 jam Ab.

Jadual 4. Jam pembelajaran pelajar ini juga akan dapat membudaya etika belajar dalam pembelajaran mereka seterusnya dapat memupuk konsep pembelajaran seumur hidup. memerlukan para pensyarah dan juga pelajar-pelajar melakukan perubahan dan anjakan pemikiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi. D.P. Boston: Allyn and Bacon. Bacaan Tambahan Enggan. D.P.4: Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar Mengikut Peringkat Pengajian Peringkat Program Pengajian Sijil Diploma Sarjanamuda Jumlah Minimum kredit 60 kredit (60 X 40 jam) 90 kredit (90 X 40 jam) 120 kredit (120 X 40 jam) Jam Pembelajaran Pelajar 2400 jam 3600 jam 4800 jam Gabungan jam tersebut merupakan masa pembelajaran efektif yang dinilai sebagai beban akademik setiap pelajar dalam mengikuti sesuatu program pengajian yang ditawarkan. Malah. khususnya di peringkat pengajian tinggi. ianya dapat membantu pelajar bagi mendisiplinkan diri mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penutup Perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. & Kauchak. Jumlah jam di atas merangkumi jumlah jam yang diperuntukkan untuk aktiviti-aktiviti pembelajaran pelajar keseluruhannya sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini. 65 . Strategies for Teachers: Teaching Content and Thinking Skills. 2001. Penentuan jam pembelajaran pelajar yang merupakan asas pencapai hasil pembelajaran diharap akan dapat memberikan satu garis panduan yang baik dalam aspek pengurusan masa pembelajaran berkesan seterusnya melahirkan graduan yang cemerlang. Pelaksanaan penentuan jam pembelajaran pelajar yang diperkenalkan dalam KKM perlu diberikan perhatian dalam usaha untuk melahirkan graduan yang seimbang dan cemerlang sebagaimana yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

66 .

tingkah laku. Boleh dikatakan bahawa pembelajaran dewasa adalah mengenai perubahan – perubahan dalam sikap. Pertimbangan diberi kepada cirian umum pelajar dewasa dan bagaimana cirian ini mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. dan meningkatkan kualiti hidup bagi setiap individu. Pembelajaran Dewasa Pembelajaran dewasa merujuk kepada proses di mana setiap individu cuba mengubah atau meningkatkan pengetahuan. membantu membawa perubahan. Berikutnya. 67 . pengetahuan. pendidikan komuniti atau peningkatan kendiri. kemahiran. Pembelajaran dewasa adalah penting seiring dengan perubahan dunia semasa di mana fakta-fakta dan pendekatan yang kita pelajari daripada pendidikan formal akan menjadi tidak berguna lagi dalam tempoh beberapa tahun akan datang. cara berfikir dan produktiviti. para pelajar adalah unik dan mereka membawa pelbagai jenis pengalaman dan motivasi ke dalam situasi pendidikan. memberi sumbangan kepada pertumbuhan masyarakat. Bab ini akan meneliti sebahagian teori tentang pembelajaran dewasa. Pembelajaran dewasa adalah satu terma yang luas merangkumi pendidikan kolej dan universiti. teori pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran penting untuk membina pembelajaran yang efektif untuk pelajar dewasa akan dihuraikan.BAB 5 Pembelajaran Dewasa Norzaini Azman Pendahuluan Dalam konteks pendidikan tinggi. Pembelajaran sepanjang hayat mempunyai implikasi ekonomi. Akhirnya. latihan berasaskan pekerjaan. nilai. kemahiran mengajar yang perlu ada pada setiap pensyarah akan disentuh. kemahiran atau strategi.

Mereka mestilah bertindak sebagai fasilitator. membimbing pelajar untuk mendapatkan pengetahuan secara tersendiri dan mengalakan pelajar tidak bergantung kepada fakta yang disediakan oleh fasilitator. pelajar dewasa mempunyai kehendak dan keperluan yang istimewa sebagai pelajar. kita perlu memahami tentang cara terbaik bagaimana pelajar dewasa belajar. Mereka perlu bebas untuk mendorong diri mereka sendiri. mereka menghargai program pendidikan yang disusun baik 68 . • Pelajar dewasa telah mengumpulkan asas pengalaman hidup dan pengetahuan meliputi aktiviti berkaitan kerja.Cirian Pelajar Dewasa Untuk menjadi seorang pendidik yang berkesan. pensyarah mestilah mendapatkan perspektif pelajar tentang topik-topik yang akan dipelajari dan memberi ruang untuk mereka melaksanakan projek yang berkaitan dengan minat mereka. Mereka perlu mengaitkan pelbagai teori dan konsep dengan pengalaman pelajar serta mengenalpasti nilai pengalaman dalam pembelajaran. tanggungjawab keluarga dan pendidikan terdahulu. pensyarah perlu melakarkan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik yang dibincangkan. Oleh itu. Pensyarah perlu mengaitkan pembelajaran dengan asas pengetahuan atau pengalaman tersebut. Khususnya. Akhirnya. Pensyarah mestilah sentiasa melibatkan penyertaan aktif pelajar dalam proses pembelajaran dan bertindak sebagai fasilitator. mereka biasanya tahu apakah matlamat yang ingin dicapai. • Pelajar dewasa merupakan individu yang berorientasikan matlamat. Untuk membantu pelajar berbuat demikian. mereka perlu menunjukkan kepada pelajar bagaimana aktiviti pembelajaran akan membantu pelajar mencapai matlamat yang diharapkan. Apabila mendaftar sesuatu kursus. Malcolm Knowles (1980) telah mengenalpasti cirian pelajar dewasa seperti berikut: • Pelajar dewasa adalah bebas dan mempunyai hala tuju kendiri. Berbanding kanak-kanak dan remaja. Pensyarah sewajarnya membiarkan pelajar mengambil tanggungjawab bagi persembahan dan kepimpinan kumpulan.

Tenaga pengajar perlu menunjukkan bagaimana kelas tersebut akan membantu pelajar mencapai matlamat. 69 . Pengelasan matlamat dan objektif kursus ini perlu disiapkan pada awal permulaan kursus. Pelajar dewasa adalah praktikal iaitu mereka memberikan fokus kepada aspek pembelajaran yang paling berguna dalam pekerjaan. pensyarah perlu mengenalpasti objektif bagi pelajar dewasa sebelum kursus bermula. Mereka tidak mungkin berminat dengan pengetahuan semata-mata. Ini bermakna.• • • dan mempunyai elemen yang jelas. Oleh itu. Pensyarah mestilah memperakui kekayaan pengalaman yang dimiliki oleh pelajar dewasa. Kehendak ini boleh dipenuhi dengan memberi peluang kepada pelajar memilih topik atau projek yang berkaitan dengan minat mereka. Seperti mana dengan pelajar dari kelompok lain. pelajar dewasa perlu ditunjukkan rasa hormat. Pensyarah harus memberitahu pelajar dengan jelas bagaimana pelajaran tersebut berguna dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Model andragogi adalah berpandukan lima andaian. Pembelajaran haruslah bersesuaian dengan pekerjaan atau tanggungjawab lain yang memberi nilai kepada mereka. segala teori dan konsep mestilah mempunyai kaitan dengan kebiasaan pelajar. Pelajar seharusnya dilayan sama rata dalam pengalaman dan pengetahuan serta dibenarkan menyuarakan pendapat secara bebas di dalam kelas.1 menjelaskan kelima-lima andaian yang menjadi paksi model andragogi. Jadual 5. Andragogi Andragogi didefinisikan oleh Knowles (1980) sebagai seni dan sains yang membantu pelajar dewasa untuk belajar (the art and science of helping adults learn). masing-masing mempunyai hubungan terhadap kemampuan atau kebolehan pelajar serta kehendak dan keinginan untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pelajar dewasa adalah berorientasikan kerelevanan. Mereka mesti melihat apakah rasionalnya untuk mempelajari sesuatu perkara.

tetapi pada kadar yang berbeza bagi individu yang berbeza dan dalam dimensi kehidupan yang berlainan. teknik-teknik penting dalam pendidikan adalah melibatkan pengalaman-seperti eksperimen makmal. Sewajarnya. seseorang akan berubah daripada (Concept of the bergantung kepada orang lain kepada meningkatkan hala tuju Learner) kendiri. pelajar Peranan dewasa mengumpul sejumlah pengalaman yang boleh menjadi Pengalaman sumber yang kaya untuk pembelajaran—bagi diri sendiri dan Pelajar orang lain. pengalaman pembelajaran perlu disusun di sekitar kategori pembangunan kompetensi kerana orientasi pembelajaran mereka adalah berteraskan pencapaian. Kesediaan Pelajar dewasa mulai bersedia untuk belajar sesuatu pekara apabila untuk Belajar mereka mempunyai pengalaman dalam keperluan untuk belajar (Readiness to bagi membolehkan mereka berpuas hati dengan tugasan dan ujian hidup yang sebenar. Pendidikan mempunyai tanggungjawab untuk Learn) menghasilkan persekitaran kondusif dan menyediakan peralatan serta prosedur yang membantu pelajar memperolehi ”keperluan untuk tahu”. Tambahan pula. perbincangan kes-kes penyelesaian masalah. Pensyarah bertanggungjawab untuk menggalakkan dan membimbing perubahan ini. Perspektif Masa Pembelajaran mestilah berkaitan dengan masalah sebenar dan (Time berorientasikan tugasan. Sejajar dengan sifat manusia membesar dan membangun. pengalaman lapangan dan sebagainya. Pelajar berminat dengan aplikasi Perspective) pengetahuan yang segera (immediate application of knowledge). tetapi mereka mungkin bergantung kepada orang lain dalam situasi-situasi tertentu. Program pembelajaran sepatutnya diatur berdasarkan aplikasi kehidupan sebenar dan disusun mengikut tahap kesediaan pelajar untuk belajar. 70 . Pelajar dewasa mempunyai keperluan psikologi yang mendalam untuk menjadi seorang yang mempunyai hala tuju kendiri. pelajar menerapkan lebih banyak (Role of the Learner’s makna ke dalam pembelajaran yang mereka hasilkan daripada Experience) pengalaman berbanding dengan pengalaman yang diperolehi secara pasif.1: Andaian-Andaian Andragogi Andaian-Andaian Andragogi Knowles (1980) Konsep Pelajar Semasa proses kematangan. (Orientation to Mereka perlukan kemahiran untuk mengaplikasikan apa jua learning) pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi pada hari ini untuk hidup dengan lebih efektif pada hari esok. Aktiviti pembelajaran perlu jelas dengan kesesuaian keperluan pelajar dewasa.Jadual 5. Orientasi Pelajar melihat pendidikan sebagai proses membina peningkatan Pembelajaran kecekapan untuk mencapai potensi keseluruhan dalam hidup. Oleh itu.

Kedua-dua model ini sangat berguna jika dilihat sebagai keterusan pembelajaran yang saling berhubung antara satu sama lain. Model pedagogi memberikan tanggungjawab yang penuh kepada guru untuk membuat keputusan tentang pembelajaran serta meletakkan pelajar dalam situasi yang memerlukan mereka mematuhi arahan guru. kolej dan institusi pendidikan lain. Dari perspektif andragogi. Untuk memudahkan proses ini. pelajar memerlukan galakan dan bantuan daripada pensyarah. sekolah menengah. Ini berbeza dengan peranan tradisional di mana pensyarah adalah pakar dan hanya menyampaikan kandungan. Perkara asas bagi orientasi pedagogi ialah isi kandungan. ia memberi penekanan yang lebih tinggi terhadap mengenalpasti keperluan dan cirian pelajar. Apabila kita memasuki profesion akademik dan diminta untuk merangka suatu rancangan mengajar. Oleh itu. 71 . psikologi dan intelektual. Model Mana? Penggunaan mana-mana model pembelajaran membawa implikasi tertentu kepada proses pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan dan kemahiran. pelajar dewasa digalakkan untuk lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri apabila berada di dalam persekitaran pembelajaran. Pelajar belajar apabila mereka diberitahu apa yang mereka perlu pelajari supaya melepasi tahap gred yang seterusnya. Kebanyakan kita mempunyai pengalaman dalam mengunakan model pedagogi kerana ia merupakan gaya pengajaran yang sering digunakan di kebanyakan sekolah rendah. Pensyarah yang memiliki orientasi pedagogi yang kuat kebanyakannya risau tentang konten atau kandungan yang perlu ada dalam situasi pembelajaran. Model andragogi pula memfokuskan tentang aspek keseluruhan pelajar dewasa iaitu emosi.Andragogi vs Pedagogi Andragogi atau pendidikan pembelajaran dewasa adalah berbeza dari pedagogi iaitu seni dan sains dalam membantu mengajar kanak-kanak. biasanya model pedagogi akan mempengaruhi reka bentuk aktiviti-aktiviti yang dihasilkan kerana model pedagogi digunakan secara meluas dalam sistem pendidikan dan latihan di Malaysia sejak sekian lamanya.

dan melibatkan pelajar dalam menilai hasil pembelajaran mereka. perbezaan dalam orientasi terhadap pelajar mudah untuk dibuat perbandingan. untuk meneroka kepentingan pelajaran dan akibat yang mungkin berlaku jika tidak mempelajarinya. maka yang ingin bertanggungjawab ke atas keputusan konsep kendiri pelajar akhirnya menjadi sendiri untuk kehidupan mereka sendiri.bagaimana kandungan pembelajaran boleh diatur kepada unit-unit yang dapat dikendalikan. Jadual 5. Model Andragogi 72 . Apabila mereka tidak perlu tahu bagaimana perkara mengambil keputusan belajar sendiri.2: Andaian Model Andragogi berbanding Model Pedagogi Model Pedagogi Keperluan untuk Tahu Pelajar hanya perlu tahu bahawa mereka Pelajar dewasa perlu tahu mengapa mereka harus belajar apa yang guru ajar jika perlu belajar sesuatu sebelum berusaha mahu lulus dan diberi gred. urutan yang paling logik mempersembahkan unit-unit tersebut.2 menunjukkan rumusan andaian model andragogi berbanding model pedagogi. Proses andragogi terdiri daripada tujuh elemen: menetapkan iklim fizikal dan psikologi. mereka yang dipelajari akan digunakan dalam akan menggunakan tenaga sepenuhnya kehidupan. perkara asas bagi orientasi andragogi ialah proses. Sebaliknya. dan cara-cara yang paling cekap menyalurkan kandungan tersebut. pelajar dewasa mempunyai “keperluan personality) psikologi” terhadap hala tuju kendiri dalam proses pembelajaran. melibatkan pelajar dalam membentuk perancangan pembelajaran. Jadual 5. Oleh personaliti bersandar (dependent itu. mereka untuk mempelajarinya. melibatkan pelajar dalam merancang pembelajaran mereka. melibatkan pelajar dalam merumus objektif pembelajaran mereka. melibatkan pelajar dalam mendiagnosis keperluan pembelajaran mereka. membantu pelajar merancang pembelajaran mereka sendiri. Dengan meletakkan kesemua andaian ini secara bersebelahan. Konsep Kendiri Pelajar Guru melihat pelajar sebagai personaliti Pelajar dewasa mempunyai konsep kendiri yang bergantung kepada guru.

Orientasi untuk Pembelajaran Pelajar mempunyai orientasi berpusatkan Pelajar dewasa adalah individu yang berteraskan subjek untuk belajar. 1990. teknik penyampaian dewasa. dan pengeluar peralatan audio kepelbagaian dalam perbezaan individu visual. 73 . Kesediaan untuk Belajar Guru memberitahu pelajar apa yang Pelajar dewasa bersedia untuk belajar semua perlu dipelajari dan pelajar bersedia perkara yang mereka perlu tahu dan berupaya mempelajarinya jika ingin lulus dan mengendalikannya dalam situasi kehidupan diberi gred. senarai bahan bacaan dan sebagainya. 1990. mereka melihat kehidupan (life-centred). (Knowles. Oleh itu. dalaman.Peranan Pengalaman Pelajar Pengalaman pelajar tidak begitu Pelajar dewasa mempunyai pengalaman berperanan sebagai sumber pembelajaran yang lebih luas dan kualiti pengalaman yang yang bernilai kepada guru. tekanan ibu motivasi yang paling berkesan ialah tekanan bapa. kemasukan pelajar dari sekolah ke universiti memerlukan masa penyesuaian. Oleh itu.57-63) (Knowles. sebenar. namun ganjaran dan teguran guru. Maka. terdapat teks. tugas atau menguruskan masalah dalam kehidupan seharian. Dalam sistem pembelajaran di Malaysia. kepada sebahagian motivasi luaran. Motivasi Pelajar bermotivasi untuk belajar Walaupun pelajar dewasa memberi respon disebabkan motivasi luaran – gred. penulis buku berbeza berbanding remaja. Ini kerana pelajar sekolah telah didedahkan kepada pendekatan pedagogi sementara pendidikan di universiti menuntut pendekatan pembelajaran andragogi. kandungan sesuatu subjek. adalah tulang belakang kepada metodologi pedagogi. berorientasi tugasan pembelajaran sebagai memperolehi atau masalah dalam proses pembelajaran. Pelajar dewasa bermotivasi untuk belajar pengalaman pembelajaran adalah sesuatu demi mengembangkan ilmu yang tersusun berpandukan kepada logik dilihat akan membantu mereka menjalankan kandungan subjek tersebut. seperti kuliah. Pensyarah seharusnya memainkan peranan penting untuk memudahkan proses penyesuaian dimana teori andragogi dan pedagogi perlu digembeling bagi memberi masa pelajar beradaptasi dengan keperluan pendidikan pelajar dewasa. pp. pp. 55-56) Pensyarah universiti perlu memberikan perhatian yang serius terhadap isu transisi sekolah-universiti.

Untuk membantu memahami dua model ini. andaian dan latihan pendidikan tradisional yang dahulunya berpusatkan guru (Roger 1969). Knowles lebih menekankan hubungan masa berbanding Rogers. (1969: 157-163) dan Boyer (1982: 59-63). andragogi dan pendidikan berpusatkan pelajar melihat pembangunan pembelajaran secara holistik sebagai pekara semulajadi dan amat penting dalam mencapai pembelajaran sepanjang hayat. Aplikasi sertamerta Berpusatkan Pelajar Komen dan Perbandingan Potensi semulajadi Keazaman Responsif kendiri Pembelajaran holistik Potensi semulajadi Pada dasarnya adalah sama. Knowles (1980) menekankan tentang pengalaman pelajar. Pembinaan tanggungjawab perananperanan sosial. Pada hakikatnya. Jadual 5. Rogers. Perbezaan pembelajaran Aktif/praktikal Aktif/praktikal Responsif kendiri Aktif/Praktikal Orientatsi Berasaskan Pembelajaran masaalah Diadaptasi daripada Knowles (1978:110). 74 .3). Kesediaan Perspektif Masa Potensi semulajadi Desakan perubahan kendiri. Setiap satu berasaskan konsep seperti yang wujud dalam diri (self-actualisation). Rogers dan Knowles sependapat. Rogers mengingatkan tentang ancaman (caution to threats). pembelajaran dan guru/fasilitator (Jadual 5.Andragogi & Pendidikan Berpusatkan Apakah perkaitan model andragogi dengan model pendidikan berpusatkan pelajar (student-centred education)? Pendidikan berpusatkan pelajar ialah keperluan untuk membetulkan semula semua matlamat. pelajar. sedangkan Rogers (1969) melihat bahawa tiada peluang yang berbeza untuk pelajar. teori Rogers (1969) dan Knowles (1970) diteliti dari aspek lima cirian asas penting dalam setiap proses pendidikan kandungan. Kedua-dua teori menekankan keutamaan aktif/pembelajaran berasaskan masaalah.3: Perbezaan Andaian Andragogi dan Pendidikan Berpusatkan Pelajar Andragogi Konsep Kendiri Pengalaman Peningkatan pembelajaran kendiri Berdikari Pengalaman pelajar merupakan sumber yang kaya untuk pembelajaran. sumber.

peranan pensyarah berubah terutamanya daripada seorang pembekal maklumat dan penilai pembelajaran kepada seorang fasilitator pembelajaran. personal dan isu penyelidikan. bukan sekadar membuat semua keputusan bagi pihak pelajar. mereka mengutamakan kecekapan fasilitator yang pelbagai.Berdasarkan perbandingan andragogi dan pendidikan berpusatkan pelajar. Setiap fasilitator mestilah mahir dalam sesuatu subjek dan menunjukkan sokongan ikhlas serta responsif terhadap keperluan pelajar. Pendidikan berpusatkan pelajar menggambarkan bahawa setiap pelajar. mengatur dan menilai pembelajaran mereka. Tambahan pula. Ini kerana. Peranan Fasilitator dalam Pembelajaran Dewasa Apabila mengajar pelajar dewasa. 2) Terutamanya berdasarkan kepada konfrontasi secara langsung dengan persoalan praktikal. Dalam proses pengajaran. sokongan kuat dan maklum balas berguna adalah penting kepada pelajar. Terdapat hanya satu perbezaan iaitu dari aspek konsep pengalaman dan hubungannya kepada pembelajaran. fasilitator yang efektif tidak hanya bertindak sebagai sumber rujukan tetapi lebih kepada seorang pemudahcara yang mempunyai kemahiran berkomuniksi dan dapat membantu pelajar menghuraikan persoalan dan kekeliruan dalam pembelajaran. pelajar dewasa masih memerlukan bantuan untuk merancang. Fasilitator juga memerlukan kemahiran interpersonal untuk membantu pelajar meneroka peranan mereka sebagai pelajar dewasa agar mereka dapat meningkatkan tanggungjawab terhadap pembelajaran. mempunyai pengalaman terdahulu yang memadai untuk setiap pembelajaran yang signifikan berlaku. tanpa mengira umur. Rogers dan Knowles menganggap pembelajaran holistik sebagai pembelajaran yang paling ideal. 75 . Justeru. sosial. pembelajaran dimudahkan apabila: 1) Pelajar menyertai proses pembelajaran dengan sempurna dan mengawal sifat serta arah tuju proses tersebut. kedua-duanya mempunyai persamaan dalam kebanyakan kategori. Secara amnya.

3) Penilaian kendiri merupakan kaedah utama dalam menilai perkembangan atau kejayaan. Dalam usaha meningkatkan kefahaman tentang peranan pensyarah/ pengajar berasaskan model andragogi. 76 . Jadual 5. Jadual 5. Guru membantu pelajar mengenalpasti masalah-masalah yang mereka alami kerana jurang kelengkapan peribadi.4 menjelaskan bagaimana konsep dan teori model ini boleh dipraktikkan. Ini menunjukkan andragogi merangkumi pelbagai kaedah pembelajaran dewasa di mana guru merupakan fasilitator pembelajaran. Guru membantu setiap pelajar mendiagnosis jurang antara aspirasi dengan tahap kebolehan pelajar.4: Peranan Guru Andragogi Keadaan Pembelajaran • Pelajar berasa perlu untuk belajar Prinsip Pengajaran • • • Guru mendedahkan kepada para pelajar tentang kemungkinan kepuasan diri yang baru. 4) Penekanan pembelajaran adalah terhadap pembelajaran untuk belajar dan membina hala tuju kendiri pelajar.

tiada orang duduk di belakang orang lain). suhu. kumpulan pengajaran-pembelajaran. • • • • Guru menyediakan keadaan fizikal yang selesa (seperti tempat duduk. Guru berusaha membina hubungan saling mempercayai dan membantu dikalangan pelajar dengan menggalakkan aktiviti-aktiviti kerjasama dan mengelakkan merangsang persaingan dan penilaian. pencahayaan dan dekorasi) dan aliran interaksi (sebaik-baiknya. ulangkaji sendiri dan sebagainya) untuk berkongsi tanggungjawab dalam proses penyelidikan.• Persekitaran pembelajaran disifatkan sebagai keselesaan fizikal. Guru menerima setiap pelajar sebagai seorang yang berharga serta menghormati perasaan dan idea pelajar. • Pelajar menjadikan matlamat pengalaman pembelajaran sebagai matlamat mereka. saling membantu. dimana ia merangkumi keperluan pelajar. saling mempercayai dan menghormati. Guru melibatkan pelajar dalam proses formulasi bersama menyediakan objektif pembelajaran. guru. subjek dan masyarakat. institusi. bebas memberi idea dan persetujuan tentang perbezaan. • 77 . Guru membantu pelajar menguruskan diri sendiri (projek berkumpulan. Guru mendedahkan perasaan sendiri dan menyumbangkan sumbernya selaku pelajar bersama dalam semangat sama-sama belajar. • • Pelajar berkongsi tanggungjawab merancang dan menguruskan pengalaman pembelajaran dan seterusnya komited dengan tanggungjawab tersebut. pengudaraan.

• Pelajar mempunyai keinginan untuk mengembangkan matlamat mereka. Fasilitator mestilah: 1) Mempunyai kefahaman tentang pelajar dewasa 2) Membina iklim fizikal dan psikologikal yang kondusif untuk belajar 3) Menyediakan penetapan kontekstual tentang penerokaan idea. kemahiran dan pengetahuan baru 4) Melibatkan pelajar dalam perancangan kaedah dan arah tuju kurikulum 5) Melibatkan penyertaan pelajar dalam mendiagnosis keperluan pembelajaran mereka 6) Menggalakkan penyertaan pelajar dalam merumuskan objektif pembelajaran mereka 78 . • • • Guru menolong pelajar mengeksploitasi pengalaman mereka sendiri sebagai satu sumber pembelajaran melalui penggunaan teknik perbincangan. • • Cirian & Prinsip Fasilitator Efektif Berikut merupakan cirian dan panduan prinsip bagi fasilitator yang efektif apabila memudahcara proses pembelajaran. Guru membantu pelajar menggunakan pengalaman mereka dalam pembelajaran baru dan ini membuatkan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berintegrasi.• Proses pembelajaran adalah berkaitan dan menggunakan pengalaman pelajar. role play. Guru melengkapkan penyampaiannya sendiri kepada tahap pengalaman pelajar tertentu. kaedah kes dan sebagainya. Guru membantu pelajar membina dan menggunakan prosedur penilaian kendiri berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Guru melibatkan pelajar dalam membina kriteria dan kaedah yang bersesuaian bagi mengukur perkembangan objektif-objektif pembelajaran.

pembelajaran berasaskan projek (project based learning). dan menilai 79 . bahagian seterusnya hanya menjelaskan dua daripada teori pembelajaran berkaitan pembelajaran dewasa iaitu pembelajaran kendiri dan pembelajaran berasaskan pengalaman. menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai. Teori Pembelajaran Berkaitan Pembelajaran Dewasa Terdapat banyak teori yang sesuai digunakan untuk pembelajaran dewasa. pembelajaran berasaskan pengalaman (experiential learning). mencari dan menggunakan sumber-sumber yang sesuai. pembelajaran berasaskan transformasi (transformational learning). mempunyai kaitan dengan teori-teori lain dalam pembelajaran dewasa. pembelajaran reflektif (reflective learning) dan belajar bagaimana untuk belajar (learning to learn). Dua teori yang dijelaskan ini merupakan teori yang paling releven dengan tren semasa pembelajaran dewasa dan dalam kebanyakan aspek. Antaranya ialah action learning. Walau bagaimanapun.7) Menggalakkan pelajar mengenal pasti sumber dan memikirkan strategi untuk menggunakan sumber-sumber bagi mencapai objektif 8) Membantu pelajar menghasilkan perancangan pembelajaran mereka 9) Melibatkan pelajar dalam menilai pembelajaran mereka sendiri 10) Menyediakan satu forum refleksi kritikal Implimentasi prinsip ini memerlukan fasilitator mempunyai kemahiran teknik dalam kandungan subjek dan perancangan pengajaran serta kecekapan yang tinggi dalam kemahiran interpersonal dan hubungan kemanusiaan. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri memberi fokus kepada proses di mana pelajar dewasa bertanggungjawab ke atas pembelajaran mereka sendiri. Proses ini membantu menyokong pelajar dewasa dalam menetapkan matlamat kendiri.

memanggil dua sumber.pencapaian mereka sendiri. 80 . sumber rujukan dan penghasil bahan-bahan pembelajaran. sendiri.5 menyediakan satu set prosedur yang berguna berkaitan pengalaman pembelajaran kendiri. software yang berteknologi tinggi dengan perisian baru atau hanya belajar bagaimana untuk meletakkan pra pakej kartun ke dalam laporan? Langkah 3 Anda mendiagnosis kemahiran atau Anda memuat turun program pengetahuan yang anda perlukan grafik. orang yang pernah menggunakan program itu dan memeriksa kedai buku tempatan tentang panduan ”Belajar tentang Grafik”. menggunakannya. Pensyarah perlu bertindak sebagai perunding. Jadual 5. bermain-main dengan untuk memperolehi apa yang anda menu dan lihat apa yang anda hajati.5: Prosedur dalam Pengalaman Pembelajaran Kendiri Langkah Ciri-ciri Setiap Langkah Contoh Huraian Langkah 1 Anda akan sedar bahawa Anda membeli persisian grafik sesungguhnya terdapat perkara yang yang baru dan tidak teragak-agak anda perlu pelajari. pelajar dan pensyarah berkongsi mengawal situasi pengajaran dan pembelajaran. Langkah 4 Anda membina satu rancangan Anda membaca sepintas lalu penyelidikan dan satu senarai buku panduan. Fikirkannya dan nilailah boleh lakukan tanpa merujuk buku panduan. Dalam pembelajaran kendiri. Langkah 2 Anda mengenal pasti apa yang anda Anda mahu menjadi pembina mahu pelajari. Jadual 5.

81 . Pensyarah perlu mempertimbangkan pelbagai alternatif apabila memperkenalkan pembelajaran terarah kendiri kepada pelajar yang telah biasa dengan amalan tradisional iaitu pendekatan pedagogi. Langkah 7 Anda mendiagnosis semula Ulang semula proses di atas. Kerap kali. mencapai objektif. Pembelajaran kendiri merupakan pilihan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. keperluan pembelajaran anda. Empat peringkat pembelajaran dalam jadual 5. pelajar yang berdikari akan kecewa kerana terlalu dikawal oleh situasi pembelajaran. anda memanggil orang lain untuk minta bantuan. dan meletakkan sebahagian grafik ke dalam laporan lama. pendekatan pengajaran yang lebih sesuai ialah untuk menilai tahap kendiri semasa (level of self-directedness) pelajar. Kita perlu ingat bahawa pelajar mempunyai pelbagai kebolehan dalam memberi respon kepada pengajaran yang memerlukan mereka menjadi pelajar yang berdikari. Sebaliknya.Langkah 5 Anda mulakan proaktif. Langkah 6 Anda menilai sama ada anda berjaya Semasa anda menyiapkan laporan. Oleh itu. Apabila anda buntu. cuba menggunakan program.6 menyediakan kerangka kerja dimana pensyarah perlu menyesuaikan gaya pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar. masalah timbul apabila gaya pengajaran tidak sesuai dengan tahap kendiri pelajar. mereka takut dengan situasi pembelajaran kendiri. pembelajaran Anda mula membaca buku panduan. anda cuba menggunakan program tersebut dengan serius. Kebanyakan pelajar kita bergantung kepada guru terutamanya apabila mereka kurang kemahiran belajar dan tidak berpengalaman dengan sesuatu perkara dan dalam erti kata sebenar. Model yang disediakan oleh Grow (1991) berguna untuk membimbing pensyarah dalam mencipta kesesuaian di antara tahap kesediaan pelajar dengan gaya pengajaran.

Disertasi. pelajar meneroka dan membuat ujikaji sambil mengumpul pengetahuan baru. Pembelajaran berasaskan pengalaman memfokuskan proses pembelajaran pelajar. Perbincangan dipermudahkan oleh guru yang menyertainya. Pembelajaran berasaskan pengalaman melibatkan pelajar secara terus dengan perkara-perkara yang dikaji. Contoh pembelajaran berasaskan pengalaman adalah pergi ke lapangan dan melakukan cerapan sendiri sesuatu fenomena. Jadi. Contoh: seminar. Apabila pembelajaran dimudahkan dengan pengalaman atau pelaksanaan. Membatasi kekurangan dan halangan. pembimbing Peringkat Melibatkan 3 diri Fasilitator Peringkat Kendiri 4 Perunding Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Pembelajaran berasaskan pengalaman adalah pembelajaran melalui refleksi berasaskan tindakan. Kita boleh mendengar dan membaca tetapi apa yang kita pelajari tidak bermakna sehingga ia diamal atau menjadi pengalaman.Jadual 5.6: Model Peringkat Pembelajaran kendiri Peringkat Pelajar Peringkat Bergantung 1 kepada guru Guru Guru Contoh Mengajar dengan memberi maklum balas yang cepat. belajar melalui pemerhatian tersebut serta berinteraksi dengan persekitaran yang menghasilkan fenomena berkaitan. tugasan individu atau kumpulan ulangkaji yang dikendalikan sendiri oleh pelajar. bukan hanya memikirkan tentang perkara tersebut. Peluang untuk mencipta pengalaman memerlukan pelajar reflek secara kritikal tentang kepercayaan dan andaian terdahulu. Peringkat Berminat 2 Pendorong. projek berkumpulan. Memberi ilham di dalam kuliah berpandukan perbincangan. Menetapkan matlamat dan strategi pembelajaran. ia memberi peluang kepada pelajar untuk menambah pengalaman. bukan dengan mendengar atau membaca dari pengalaman 82 .

pensyarah mestilah responsif kepada kebolehan dan kecenderungan pelajar. Perlu diingatkan bahawa ciri penting dalam model andragogi adalah fleksibiliti. Jadual 5. Dalam usaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. pembelajaran berasaskan pengalaman adalah pengalaman pelajar itu sendiri dan bukan orang lain. membuat refleksi dan mengulas. Dalam erti kata lain. Pembelajaran berasaskan pengalaman membenarkan transformasi kemahiran dan pengetahuan. Kaedah & Strategi Mengajar Pelajar Dewasa Kebanyakan tenaga pengajar bagi pelajar dewasa berdepan dengan tugas yang kompleks dalam membentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sedikit atau tiada langsung latihan untuk mengajar.orang lain. Pensyarah perlu mengubahsuai strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan cirian pelajar dewasa. emosi dan aspek fizikal pelajar. • Melibatkan sesuatu tindakan dan penerokaan yang memberi makna kepada pelajar. namun terdapat beberapa kaedah dan strategi yang kukuh serta berkesan. berfikir. • Berkesan ke atas kognitif. Secara ringkasnya. 83 .7 menunjukkan kaedah dan strategi komprehensif yang boleh digunakan untuk mengajar pelajar dewasa. Pensyarah perlu fleksibel dalam pengajaran. menguji dan membuat keputusan dan tindakan akhir yang diikuti dengan memerhati. Kebanyakan pengajaran yang efektif dihasilkan berasaskan kaedah berkaitan teori pembelajaran dewasa. • Menggunakan pengalaman dan refleksi pelajar sendiri tentang pengalaman tersebut melebihi pengajaran kuliah sebagai pendekatan pertama untuk belajar. Walaupun tiada satu cara yang terbaik untuk mengajar pelajar dewasa. pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman: • Merupakan proses kitaran yang melibatkan penetapan matlamat. Kegagalan untuk memahami bagaimana pelajar dewasa belajar akan memberikan pengaruh negatif terhadap pembelajaran pelajar.

masa yang singkat.Jadual 5.7: Kaedah. Terangkan sesuatu yang biasa sebelum beralih kepada yang luar biasa. Kerap menggunakan bantuan visual untuk menambah perubahan dan kejelasan. Menyediakan garis panduan yang Kaedah yang berkesan lengkap dengan isi-isi penting. Daripada ringkas kepada kompleks. Mulakan dengan gambaran keseluruhan. Buat perubahan dengan kerap dalam persekitaran pengajaranpembelajaran. bahan lain. 84 . Tunjukkan semangat. menyediakan maklumat Mengatur dan menyusun bahantidak ada dalam bahan bahan berkaitan dalam satu turutan bercetak atau bahanyang logik untuk pelajar. Tujuan dan Cadangan Strategi Pengajaran Kaedah Syarahan/ penyampaian Tujuan Cadangan Strategi Untuk menyediakan Membangunkan minat pelajar melalui banyak maklumat perkara yang boleh untuk menarik (pengetahuan) dalam perhatian. Bincangkan perkara berkenaan secara tertib.

Mentafsirkan dengan jelas tentang isu. Memastikan setiap ahli panel bersedia meringkaskan penyampaian isu. Sediakan sumber perseorangan itu dengan : Topik perbincangan (hubungan objektif yang jelas) Tempoh sesi Pengetahuan dan pengalaman utama pelajar berkenaan tajuk Perkara-perkara khusus Jumlah dan latar belakang pelajar Menentukan keperluan kelengkapan sumber perseorangan tersebut. Memberi keutamaan kepada pelajar berkaitan sumber pencapaian. biarkan ahli panel menyertai perbincangan panel dengan bertanya antara satu sama lain atau respon kepada soalan-soalan penonton/rakan lain. Memastikan fasilitator memberi komen bagi setiap persembahan. masalah atau perkara. Menggalakkan pelajar bertanya. 85 . masalah atau topik yang akan dibincangkan dan berkongsi pendapat dengan ahli panel simposium.Sumber perseorangan (pakar sesuatu bidang) Untuk menyediakan pengetahuan dan pengalaman daripada orang yang mahir dalam sesuatu topik. Pilih empat hingga enam ahli panel. Selepas persembahan. Simposium Untuk menyediakan pelbagai sudut pandangan terhadap isu. Mengenalpasti kehendak atau permintaan pelajar. masalah atau topik tertentu daripada panel pakar. Pilih ahli panel daripada pelbagai latar belakang dan pengalaman. Merancang perbincangan lanjutan semasa sesi selanjutnya.

Menetapkan keadaan di mana pelajar mempunyai peluang yang sama rata untuk menyertai perbincangan. Lantik ketua panel. Pilih (dikalangan pelajar) untuk menjadi ahli panel. gambaran dan rasa).Perbincangan Untuk menyediakan panel peluang kepada pakar atau sekumpulan pelajar untuk memberikan pandangan yang berbeza terhadap suatu topik. Perbincangan panel seharusnya sejajar dengan pemikiran pelajar. Sediakan senarai soalan utama yang akan merangsang pemikiran dan perbincangan. Atur persekitaran pembelajaran yang menggalakkan perbincangan. Pastikan perbincangan berlangsung dalam tempoh masa yang ditetapkan. Menyediakan teknologi komputer terkini. membuat keputusan dan/atau meningkatkan hubungan kemanusiaan. Bimbing pelajar memilih topik untuk dibincangkan. Mentafsirkan dengan jelas isu atau masalah yang dibincangkan. Menayangkan program perisian (tutorial) dengan meluas. Sentiasa ingat untuk menyesuaikan persekitaran pembelajaran dengan penonton (pelajar). Pilih program perisian yang menyediakan maklum balas segera. 86 . isu atau masalah kepada ahli panel lain dan penonton (pelajar). Pilih program perisian yang mempunyai pelbagai bentuk pembelajaran (pendengaran. Perbincangan Untuk memberi peluang kumpulan kepada pelajar berfikir secara membina. Arahan berasaskan bantuan komputer Untuk memberi peluang kepada pelajar dewasa belajar mengikut kemampuan sendiri. Menyediakan persekitaran pembelajaran di mana pelajar boleh belajar tanpa gangguan. Pilih program perisian yang menyediakan pembelajaran aktif (interaksi).

Mengatur persekitaran pembelajaran untuk menggalakkan perbincangan. Mewujudkan keadaan yang memberi peluang sama rata kepada pelajar untuk menyertai perbincangan.Kajian kes Untuk menyediakan sejumlah masalah atau situasi sebenar yang dialami oleh individu atau kumpulan. 87 . Kaedah terbaik untuk menggembargemburkan kontroversi dan debat isu yang mana rumusan tepat tidak wujud. Kemukakan kes dengan 3 atau 4 persoalan yang akan menggerakkan perbincangan. Membimbing perbincangan ke arah hasil yang diingini. Bersedia dengan soalan asas untuk merangsang pemikiran dan perbincangan.

berfikir dan mengkritik tentang sesuatu topik.Penyelesaian masalah Untuk memberi peluang kepada pelajar menyelesaikan masalah melalui pengumpulan. Mengumpul maklumat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Pilih masalah yang relevan kepada kehidupan pelajar. Biarkan pelajar merumuskan apa yang dipelajari daripada proses penyelesaian masalah. Gunakan kajian kes. Berikut adalah prosedur dalam menyelesaikan masalah: Merumus dan mentafsir masalah. atau kaedah pengajaran untuk melibatkan pelajar dalam menyelesaikan masalah. Biarkan pelajar mendapatkan maklumat. Jadikan penyelesaian masalah sebagai pembelajaran aktif yang memerlukan pelajar mengkaji topik tersebut. Mengenal pasti faktor-faktor yang relevan berkaitan masalah. Pilih penyelesaian tentatif dan/ atau alternatif. Menilai keputusan dan tentukan tindakan yang diperlukan. Cuba menyelesaikan masalah. 88 . Kaedah pengajaran yang berkesan menggalakkan pelajar untuk menyelidik. Biarkan pelajar menggunakan pelbagai sumber untuk mengumpul maklumat. aplikasi dan penilaian maklumat. main peranan.

Menerangkan peraturan-peraturan sesi brainstorming: Semua pendapat dan idea yang berkaitan dengan topik dialualukan. Mengembangkan idea orang lain adalah digalakkan. Kritikan tidak dibenarkan. Penilaian pendapat dan idea tidak dibenarkan. Menganalisis dan merumus main peranan untuk mengaitkannya dengan objektif. lebih banyak idea. lebih baik. Menentukan objektif yang ingin dicapai. Menyediakan penyertaan pelajar dalam main peranan serta menyediakan situasi dan skrip jika diperlukan. Membenarkan pelajar untuk meluahkan pendapat dan idea tanpa dihakimi oleh pelajar lain. Mulakan sesi brainstorming dengan tajuk atau masalah khusus. mendapatkan Brainstorming Untuk idea-idea kreatif atau untuk mengenal pasti kemungkinan kepada penyelesaian masalah. Menitik beratkan kuantiti idea adalah dituntut. Memastikan kumpulan sentiasa fokus kepada topik dan masalah.Role Play Untuk memberi peluang kepada pelajar mengalami masalah hubungan kemanusiaan yang biasa terjadi dalam persekitaran yang terjamin. Membentuk main peranan untuk mencapai objektif yang ditentukan. 89 .

Pilih tempat yang sesuai. Hampir keseluruhan pendidik dewasa mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam bidang masing-masing dan sangat cenderung untuk membantu pelajar untuk belajar. Melengkapkan masa untuk pelajar mengaplikasi dan melatih kemahiran yang baru diperolehi. Penutup Matlamat keseluruhan bab ini ialah untuk menyediakan maklumat praktikal dalam konteks teori untuk pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran dewasa. Merancang lawatan seterusnya dan membuat kesimpulan.Demonstrasi Untuk membentuk prosedur langkah demi langkah yang betul yang diperlukan apabila melaksanakan tugas. Menghimpunkan semua kelengkapan dan bekalan serta mengulanginya sebelum melakukan demonstrasi sebenar. Menerangkan faktor istimewa di tempat lawatan. Menggariskan langkah-langkah (prosedur) menggunakan beberapa gambaran. Menentukan objektif yang tepat untuk dicapai. Lawatan/ rombongan Untuk memberi peluang kepada pelajar untuk meneliti latihan dan permasalahan atau untuk menghubungkan pelajar dengan orang atau perkara lain. Periksa untuk mendapatkan penjelasan dengan bertanyakan soalan dan perhatikan tanda-tanda kekeliruan pada pelajar. Menarik minat pelajar dengan melibatkan mereka dalam demonstrasi (persembahan). tetapi 90 . Merancang pengangkutan (termasuklah peta jika diperlukan). Banyak kali menyebut isi-isi penting. Jadikan demonstrasi yang ringkas – cuba jangan terlalu banyak mengajar dalam satu demonstrasi.

1991. 125-149. 1980. 1990. 300-316. New York: Cambridge Knowles. Kefahaman mengenai pembelajaran dewasa dapat meningkatkan dan memandu mereka yang terlibat dalam kerjaya sebagai pensyarah. pemahaman asas mengenai cirian pembelajaran dewasa. 1969. keupayaan untuk belajar dan harapan mereka dapat membantu pensyarah untuk memudahkan cara pelajar melibatkan diri dan bertanggungjawab dalam proses pembelajaran. Columbus: Charles E. Grow. Adult Leadership. Teaching Learners to be Self-Directed: A Stage Approach. Oleh itu. 91 . G. Edisi ketiga. menarik dan memberikan ganjaran yang tinggi. Kesedaran mengenai andragogi dan proses pemudahcara dapat membangun pendekatan ketelitian dan termaklum untuk mengajar pelajar dewasa. D. Andragogy in Debate. Adult Education Quarterly. sesungguhnya merupakan pengalaman yang mencabar. 1970. Gulf. M. The Modern Practice of Adult Education. Mengajar. Knowles. Rujukan Boyer. 1982. Issues in Adult Learning Psychology. Freedom to Learn. 41/3. Kansas City.mereka memerlukan pembangunan kesedaran mengenai pembelajaran dewasa dan bagaimana untuk mengajar golongan dewasa. The Adult Learner: A Weglected Species. M. M. Merrill Publishing Co. Houston. Manuskrip University of Missouri.L. 22. C. Knowles. Rogers.

Majid (Editor). Scaffolding Adult Education: Naratives of Malaysian Practitioners. S. Ramsden. Norzaini Azman. Scaffolding Adult Education: Naratives of Malaysian Practitioners. The Adult Learner at Work. S. UiTM. London: Routledge. UiTM. Majid (Editor) (2006). Australia: Business and Professional Publishing. Shah Alam: UPENA. Learning to Teach in Higher Education. Merriam. R. San Fransisco: Jossey Bass Burns. Smith. 2006. 1992. 1990. Adult Learners Self-Directed Readiness and Implication for Teaching in Higher Education. P. Shah Alam: UPENA. R. R.M. San Fransisco: Jossey Bass. Hazadiah Mohamad Dahan & Faizah Abd. 92 . 1999. Brookfield. 1993.D. Buckingham: Open University Press. Learning How to Learn: Applied Theory for Adults. & Caffarella.S. 159-196. New South Wales. 1996. Toronto: Wall & Emerson. Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide. P. The Skillful Teacher. Working with Adult Learners. Dlm Hazadiah Mohamad Dahan & Faizah Abd.B.Bacaan Tambahan Cranton. 2006. Inc. 2000.

pembelajaran kolaboratif dan koperatif boleh dilakukan secara tradisional mahupun berbantukan komputer. Secara dasarnya. belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran mereka sendiri. pembelajaran kolaboratif dan koperatif dipercayai dapat meningkatkan pemahaman isi kandungan yang dipelajari dan meningkatkan pencapaian. Ramai pendidik menyangka memberikan tugasan secara berkumpulan bermakna mereka mengamalkan pendekatan pembelajaran kolaboratif atau koperatif. mempelajari bagaimana menyelesaikan konflik dalam kumpulan dan meningkatkan kemahiran bekerja sebagai satu pasukan.BAB 6 Pembelajaran Kolaboratif dan Koperatif Saemah Rahman Pengenalan Secara umum. Pendekatan ini juga dapat membantu pelajar menjadi aktif dan terlibat dalam proses membina makna. Jelaslah bahawa penggunaan pendekatan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif dapat menyediakan platform yang sangat penting bagi membantu pelajar memperoleh sebahagian daripada kemahiran generik yang diinginkan dalam persekitaran kerja yang bakal dihadapi kelak. pengertian kolaboratif dan koperatif sering disalah ertikan. Sesetengah pendidik mendakwa bahawa menggunakan penilaian kumpulan dapat menggalakkan proses 93 . Dalam persekitaran pembelajaran sekarang. Bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa setiap ahli kumpulan sama-sama melakukan tugasan yang diberikan dan yang lebih penting ialah setakat mana setiap ahli kumpulan sama-sama membina makna daripada proses pembelajaran yang dilalui. pembelajaran kolaboratif dan koperatif merupakan satu proses pembelajaran secara berkumpulan di mana pelajar saling membantu dan bergantung antara satu sama lain untuk mencapai objektif yang telah ditentukan. Bagaimanapun. estim kendiri dan motivasi pelajar.

Satu ciri penting pembelajaran koperatif ialah ia berlaku secara bersemuka dan pelajar belajar sebagai satu pasukan dalam aktiviti yang telah distrukturkan. Hasil kerja dan proses pembelajaran biasanya ditaksir menggunakan kedua-dua cara iaitu penaksiran secara kumpulan dan penaksiran secara individu. ahli-ahli kumpulan yang menentukan dan mengenalpasti sumber yang diperlukan dan membuat pembahagian tugas antara ahli kumpulan untuk mencapai objektif yang telah ditentukan. Dalam pembelajaran koperatif. pelajar bekerja bersama-sama dalam kumpulan kecil bardasarkan aktiviti yang telah distrukturkan. Ini bermakna. pensyarah masih mengawal perjalanan proses pembelajaran melalui aktiviti yang telah distrukturkan. kumpulan yang dibentuk mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Antara contoh pembelajaran kolaboratif ialah bila mana sekumpulan pelajar membincangkan apa yang diajar dalam sesuatu kuliah atau sekumpulan pelajar daripada institusi yang berbeza atau terpisah secara geografi berbincang melalui internet untuk melengkapkan satu tugasan yang dikongsi bersama. Beberapa isu tersebut perlu dinilai semula untuk memastikan pelaksanaan pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Dengan lain perkataan. Pembelajaran koperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran kolaboratif. 94 . Bab ini membincangkan tentang konsep pembelajaran kolaboratif dan koperatif. Sesetengahnya pula mendakwa mereka juga menggunakan penilaian rakan sebaya untuk menilai keterlibatan setiap ahli kumpulan dalam melaksanakan tugasan yang diberikan.kerjasama sesama ahli. setiap ahli kumpulan juga mempunyai akauntabiliti individu ke atas hasil dan proses pembelajaran yang dilalui. Dalam pembelajaran kolaboratif. Dengan lain perkataan. ciri-ciri pendekatan kolaboratif dan koperatif serta aplikasi pendekatan pembelajaran kolaboratif dan koperatif dalam proses pengajaran-pembelajaran Konsep Pembelajaran Kolaboratif & Koperatif Pembelajaran kolaboratif merujuk kepada kaedah pengajaran pembelajaran di mana pelajar bekerja secara berkumpulan untuk menyelesaikan atau meneroka satu persoalan yang diajukan atau untuk mencipta satu projek yang bermakna.

95 . Pembelajaran koperatif tidak berlaku dengan meletakkan pelajar duduk bersebelahan. Untuk menghasilkan pembelajaran koperatif. setiap kumpulan mestilah mempunyai ciri-ciri yang berikut: i. bersama-sama berbincang. persoalan penting yang perlu difikirkan dalam pelaksanaan pendekatan ini ialah bagaimanakah kita dapat memastikan pelajar memperoleh manfaat yang diharapkan daripada proses pembelajaran yang dilalui. perlu diambil perhatian bahawa terdapat perbezaan antara meletakkan pelajar dalam kumpulan dengan menstrukturkan kerjasama antara pelajar. Satu ciri penting dalam pembelajaran koperatif ialah pelajar belajar saling tolong menolong sesama ahli kumpulan dan pada masa yang sama belajar bertanggungjawab ke atas proses dan hasil pembelajaran mereka sendiri. Bagaimanapun. Bekerja bersama dengan orang lain akan menghasilkan kefahaman yang lebih mendalam berbanding jika seseorang pelajar itu bekerja secara bersendirian ii. Saling pergantungan yang positif: Kejayaan sesuatu kumpulan dikuatkan melalui hubungan matlamat. Justeru. Sebagai ahli kumpulan.Prinsip & Ciri Pembelajaran Kolaboratif & Koperatif Pendekatan pembelajaran kolaboratif dan koperatif adalah berasaskan kepada prinsip-prinsip yang berikut: i. ia memerlukan lebih dari itu. Interaksi sama ada secara verbal atau bertulis dengan orang lain akan menyumbang kepada kefahaman yang lebih mendalam. Berada dekat secara fizikal. menyumbang kepada proses pemahaman masalah dan penyelesaian yang ingin dicapai serta belajar mempertimbangkan sumbangan ahli lain dalam proses penyelesaian masalah tersebut. membantu atau berkongsi bahan merupakan sebahagian daripada aspek penting dalam pembelajaran koperatif namun untuk menjayakan pembelajaran secara koperatif. Memberikan tugasan kepada sekumpulan pelajar tanpa penstrukturan mungkin menyebabkan hanya sebahagian pelajar melakukan tugasan dan yang lain hanya meletakkan nama mereka sahaja. pelajar akan belajar membina dan berkongsi matlamat yang sama.

Antara contoh pensturkturan bagi saling pergantungan ialah: a) ahli perlu setuju dengan satu jawapan. Contohnya. Contohnya. pelajar bekerja berpasangan. membuat keputusan. Kemahiran kerja berpasukan: Antara faktor penting yang menyumbang kepada kejayaan pembelajaran koperatif ialah kemahiran kerja berpasukan. atau minta setiap individu menulis secara individu dahulu sebelum berbincang dalam kumpulan dapat memastikan berlakunya interaksi secara serentak. Interaksi serentak: Perlu pastikan lebih daripada seorang pelajar yang terlibat secara aktif dalam satusatu masa. kepimpinan. Untuk mencapai tujuan ini.ii. b) memastikan mana-mana ahli boleh mewakili kumpulan c) kepelbagaian peranan ahli dan perkongsian ganjaran atau bahan. v. langkah yang memerlukan input dari setiap ahli atau prosedur mengikut giliran. perlu dipastikan supaya pada setiap proses supaya setiap ahli menyumbang kepada proses pembelajaran yang berlaku melalui prestasi individu (misalnya melalui memanggil individu dalam kumpulan secara rawak untuk menjawab soalan atau meminta tugasan individu sebagai sebahagian daripada tugasan kumpulan). iv. mengagihkan peranan. Akauntabiliti individu: Objektif pembelajaran koperatif ialah supaya pada akhirnya setiap individu boleh memperolehi apa yang dipelajari secara individu. 96 . Penglibatan yang samarata: Struktur tugasan yang memerlukan penglibatan setiap ahli dan terdapat mekanisma untuk memastikan penglibatan yang sama rata. Pelajar mesti mempunyai dan menggunakan kemahiran komunikasi. iii. Pelajar harus mempercayai bahawa mereka saling bergantung antara satu sama lain dan mereka tidak akan berjaya kecuali semua ahli kumpulan sama-sama berjaya. bahan atau ganjaran yang dikongsi bersama.

Sediakan rubrik di peringkat permulaan untuk memandu proses pembelajaran dan penilaian hasil kerja kumpualan iv. Kebanyakan pengkaji dalam bidang ini masih berselisih pendapat tentang sama ada perlu membentuk kumpulan berdasarkan kebolehan atau mencampurkan 97 . Bantu pelajar membuat refleksi ke atas kemajuan mereka dari semasa ke semasa v. Ahli kumpulan juga perlu dibimbing supaya menggunakan kemahiran antara perseorangan dalam kumpulan kecil yang diperlukan untuk bekerja bersama sebagai satu pasukan dan juga sentiasa memantau keberkesanan mereka bekerja secara berkumpulan. Perdebatan masih berlaku mengenai perkara ini. Beri harapan supaya setiap kumpulan menghasilkan kerja yang terbaik Pembentukan & Saiz Kumpulan Satu aspek penting dalam pendekatan pembelajaran kolaboratif dan koperatif ialah mengenai bagaimana kumpulan dibentuk dan saiz yang ideal bagi pembentukan sesuatu kumpulan yang efektif. Kesemua aspek ini sangat penting untuk memastikan pembelajaran koperatif benar-benar berlaku. Cadangan untuk mempertingkatkan keberkesanan pendekatan kolaboratif/koperatif termasuklah: i. Disamping itu sangat penting juga agar kumpulan dibimbing membincangkan kemajuan mereka.membina kepercayaan sesama ahli dan pengurusan konflik. Memastikan objektif yang hendak dicapai dibincangkan dengan jelas ii. Pemprosesan yang dilakukan dalam kumpulan membolehkan ahli kumpulan belajar kemahiran kolaboratif dan memastikan setiap ahli mendapat maklum balas tentang penglibatan mereka. Mereka perlu mengenal pasti tingkah laku mana yang membantu dan sebaliknya dan membuat keputusan untuk langkah selanjutnya. Kemahiran-kemahiran ini perlu diajar secara langsung sama seperti mata pelajaran akademik yang lain. Selesaikan konflik yang timbul dengan segera iii.

2. Dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Perselisihan pendapat juga berlaku mengenai saiz kumpulan yang ideal. Mereka belajar bagaimana berkomunikasi dengan rakan ketika bekerja bersama-sama di dalam kumpulan 98 . mereka mempunyai banyak peluang untuk membuat refleksi tentang pelbagai respon yang timbul. kebanyakan pengkaji bersetuju dengan pembentukan kumpulan pelbagai kebolehan. Slavin (1995) mendakwa bahawa bilangan dua atau tiga ahli dalam satu kumpulan dapat meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi berbanding kumpulan dengan empat atau lebih ahli. Sesetengah pengkaji mendakwa bahawa pelajar yang pintar akan terganggu pencapaian mereka jika dicampurkan dengan pelajar lemah. Sesetengah pengkaji pula mendakwa bahawa kebanyakan pendidik lebih suka kumpulan dalam bentuk berpasangan dan saiz kumpulan kecil antara tiga atau empat ahli. Justeru kita boleh membuat pilihan berdasarkan objektif yang ingin dicapai. Bagaimanapun.pelajar pelbagai kebolehan supaya pelajar yang kuat dapat membantu yang lemah dan pada masa yang sama belajar dengan lebih baik melalui proses membantu tersebut. pelajar dapat belajar bekerja dengan pelbagai jenis individu. Mereka juga berpeluang menambah perbincangan dengan pelbagai isu dari perspektif yang berbeza yang mungkin lebih lengkap dan komprehensif. Ketika berinteraksi dalam kumpulan. Sesetengah pengkaji pula mencadangkan supaya perbincangan dilakukan dengan pelajar mengenai bilangan kumpulan dan apa yang diharapkan berlaku di dalam kumpulan yang dibentuk. Faedah Pembelajaran Kolaboratif & Koperatif Antara faedah persekitaran pembelajaran kolaboratif dan koperatif yang dapat diperhatikan ialah: 1. Pelajar dapat meningkatkan perkembangan interpersonal mereka. Kadangkadang pembentukan kumpulan dilakukan berdasarkan minat dan kekuatan pelajar dan kadang-kadang mereka dicampurkan supaya mereka dapat belajar bekerja dengan jenis individu yang berbeza. Proses ini dapat membantu pelajar memahami pelbagai sudut pandangan yang mungkin wujud.

teknologi yang ada menambahkan dimensi baru kepada konsep pembelajaran kolaboratif dan koperatif. Dalam persekitaran pembelajaran hari ini. 4. bilangan ahli boleh melebihi bilangan ahli kumpulan secara bersemuka namun bilangan maksima tertakluk 99 .3. Maklum balas sebegini jarang berlaku dalam kumpulan besar atau dalam kaedah kuliah di mana hanya satu atau dua pelajar boleh bertukar-tukar fikiran sementara yang lain hanya mendengar. Persekitaran pembelajaran kolaboratif berbantukan komputer merupakan salah satu contoh pembelajaran kolaboratif yang dapat dilakukan. Dengan penggunaan email misalnya. Dalam persekitaran pembelajaran ini. proses kolaborasi boleh berlaku tanpa mengira masa dan tempat. Terdapat juga perisian yang membolehkan pelajar daripada setting tempat yang berbeza untuk bekerja bersama-sama secara serentak atau sekumpulan pelajar boleh bekerja secara kolaboratif dalam membina sesuatu projek misalnya projek “desktop publishing”. Aplikasi Pembelajaran Kolaboratif dalam PengajaranPembelajaran Pendekatan kolaboratif bersifat fleksibel tetapi antara ciri penting ialah pembinaan kumpulan yang bertanggungjawab mengawal proses pembelajaran mereka dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Ahli-ahli kumpulan juga boleh bekerja bersama-sama mencipta laman web atau mencari dan berkongsi data yang diperolehi melalui internet. Pelajar mempunyai peluang memberi sumbangan dalam kumpulan kecil. Dengan kemunculan internet. ahli-ahli kumpulan boleh saling berhubung tanpa mengira di mana mereka berada dan boleh memberi respon bila mereka mempunyai waktu yang sesuai. Pelajar mempunyai lebih banyak peluang untuk mendapatkan maklum balas secara individu kerana berlakunya banyak pertukaran pendapat ketika mereka memberi idea dan maklumbalas kepada idea orang lain. Mereka juga akan lebih cenderung mengambil tanggungjawab belajar dan berfikir secara kritis tentang isu yang dibincangkan ketika bekerja sebagai satu pasukan.

iv. 100 . Fasa-fasa tersebut boleh dijelaskan dalam bentuk langkah-langkah berikut:i. iii)peringkat pembinaan semula dan iv) peringkat Refleksi kendiri. Pelajar membuat rumusan berdasarkan kandungan perbincangan. Pelajar menulis analisis kendiri tentang peranan yang dimainkannya dalam perbincangan yang dijalankan. ii. Aplikasi Pembelajaran Koperatif dalam PengajaranPembelajaran Pendekatan pembelajaran koperatif boleh dikategorikan kepada dua kategori utama iaitu kumpulan koperatif formal dan kumpulan koperatif infromal. Fasa-fasa pembelajaran ini boleh digunakan dalam model-model pembelajaran yang menggunakan kaedah forum atau perbincangan atas talian dan boleh diaplikasikan dalam kaedah pembelajaran berasaskan masalah/kes atau projek mahupun pembelajaran inkuiri atau penemuan. Kombinasi penggunaan pendekatan ini boleh menyediakan satu struktur yang pelbagai kepada pelajar. Knowlton (2006). iii. mencadangkan model refleksi kendiri empat fasa yang boleh disesuaikan dengan pembelajaran kolaboratif berbantukan komputer iaitu: i) peringkat pra pembinaan. Pelajar menyediakan jawapan kepada tugasan yang diberikan secara individu dan diposkan ke dalam forum/ perbincangan dalam talian. Teknik kumpulan formal boleh digunakan untuk mengajar isi kandungan tertentu atau kemahiran penyelesaian masalah manakala teknik kumpulan informal boleh digunakan untuk memastikan proses kognitif yang aktif berlaku semasa kaedah kuliah dijalankan.sejauhmana pemantauan dapat dilakukan supaya setiap ahli benar-benar terlibat secara aktif dalam proses pembinaan makna yang dijalankan. ii) peringkat ketidakseimbangan kognitif dan pemikiran peringkat tinggi. Pelajar memberi respon kepada satu sama lain sebagai satu cara untuk meluaskan kefahaman.

Mereka mempunyai dua tanggungjawab utama iaitu: i) untuk memaksimakan pembelajaran mereka sendiri dan ii) untuk memaksimakan pembelajaran kesemua ahli kumpulan. B. Peringkat pertama pelajar belajar dalam kumpulan pakar dan pada peringkat kedua pelajar mengajar ahli kumpulannya bahan yang dipelajari dalam kumpulan pakar. Jigsaw: Dalam teknik ini. Ia meliputi kumpulan kolaboratif dan koperatif. iii. Prosedur umum langkah-langkah pembelajaran berikut boleh digunakan dalam aplikasi pembelajaran koperatif. Sediakan peluang berkongsi hasil kerja kumpulan antara kumpulan. beri bahan A. Setiap ahli kumpulan diberi bahan yang berbeza (Contoh: Jika ada empat ahli. Terdapat beberapa langkah umum dalam pendekatan ini. ii. vi. 101 .Kumpulan Koperatif Formal Kumpulan koperatif formal boleh digunakan dalam satu jangka masa kuliah atau boleh melewati beberapa minggu untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. JIGSAW dan teknik-teknik pengajaran berasaskan kumpulan kecil. Antara contoh teknik koperatif kumpulan formal ialah teknik STAD. Pilih strategi pembelajaran koperatif yang akan digunakan untuk menjalankan tugasan. dua peringkat kumpulan dijalankan. C dan D kepada ahli). Langkah-langkah dalam Jigsaw ialah: • Langkah 1: Bentuk kumpulan. Berikut dijelaskan secara ringkas teknik. i.teknik tersebut: 1. Berikan tugasan yang perlu diselesaikan dengan pastikan objektif dan kaedah penilaian dijelaskan. Sediakan senarai semak penilaian untuk mengenal pasti kemajuan yang dicapai oleh kumpulan. pelajar bekerja bersama-sama untuk mencapai objektif yang dikongsi bersama. Berikan bantuan jika diperlukan. v. Dalam kumpulan koperatif. Agihkan kumpulan mengikut pelbagai kebolehan. iv.

penyelesaian tugasan atau masalah yang diberikan. pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran inkuiri boleh menggunakan prinsip pembelajaran koperatif untuk meningkatkan keberkesanan kerja berpasukan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasan tersebut. • Langkah 2: Pelajar bekerja dalam kumpulan untuk mempelajari bahan yang diberikan dalam kelas. Teknik/strategi pembelajaran berasaskan kumpulan seperti pembelajaran berasaskan masalah. 2.• • • Langkah 2: Pelajar yang mendapat bahan yang sama dari kumpulan berbeza membentuk kumpulan pakar untuk mempelajari bahan tersebut (Contoh: Pelajar A dari semua kumpulan membentuk kumpulan A dan seterusnya. 3. STAD (Student Team Achievement Division) : Langkah-langkah dalam STAD meliputi: • Langkah 1: Guru menyampaikan pengajaran. • Langkah 4: Kumpulan menerima pengiktirafan berdasarkan skor individu dalam kuiz yang mengambil kira skor yang diperolehi dalam skor kuiz yang lepas (contohnya peratusan penambahan skor) untuk menangani masalah perbezaan kebolehan antara ahli kumpulan). Kumpulan ini dipanggil kumpulan pakar). Berikut ialah contoh aplikasi prinsip pembelajaran koperatif dalam pembelajaran berasaskan masalah: • Tugasan: Contoh. Langkah 3: Ahli kumpulan balik ke kumpulan asal dan mengajar ahli kumpulan mereka bahan yang dipelajari dalam kumpulan pakar. 102 . • Langkah 3: Pelajar mengambil kuiz secara individu. Penggunaan prinsip pembelajaran koperatif dalam strategi berasaskan kumpulan. Langkah 4: Semua ahli kumpulan menggabungkan kepakaran untuk melaksanakan tugasan yang diberi atau mengambil ujian/ penilaian.

‘Think-Pair-Share’: Anda boleh memberhentikan syarahan dengan memberikan soalan. Akauntabiliti individu: Ahli dari mana-mana kumpulan dipilih secara rawak untuk menerangkan jawapan dan bagaimana masalah diselesaikan. Aktiviti koperatif: Mencari persetujuan kumpulan. Kriteria untuk kejayaan: Setiap ahli mesti dapat menerangkan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. penyemakan. item ujian atau isu untuk difikirkan secara ringkas oleh pelajar mula-mula secara individu (fasa 103 . Kumpulan Koperatif Informal Kumpulan koperatif informal adalah kumpulan sementara atau ad hoc yang dibentuk untuk satu aktiviti perbincangan kumpulan kecil dalam kumpulan besar. Kerjasama antara kumpulan: Jika diperlukan. Beberapa struktur koperatif berikut sesuai digunakan sebagai aktiviti kumpulan kecil semasa menggunakan pendekatan kumpulan besar (kuliah). 1. elaborasi dan saling menggalakkan antara ahli. Penilaian: Penyelesaian terbaik berasaskan sumber yang ada atau dalam limitasi yang ada. Membahagikan kuliah dengan aktiviti pemprosesan maklumat secara koperatif yang pendek dapat meningkatkan apa yang dipelajari dan membina hubungan sosial antara pelajar. Memastikan setiap ahli boleh menerangkan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.• • • • • • • Aktiviti individu: Mencari jawapan/strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya ialah untuk menarik fokus pelajar supaya mempelajari bahan yang dibincangkan dalam kelas. Ia boleh digunakan bila-bila masa terutamanya dalam kaedah kuliah untuk mendapatkan penglibatan aktif pelajar secara intelektual. Struktur tersebut merujuk kepada alat yang boleh digunakan untuk menguruskan interaksi dalam bilik darjah. semak prosedur. jawapan dan strategi dengan kumpulan lain. Tingkah laku yang diharapkan: Penglibatan aktif.

ahli-ahli berkongsi hasil kerja berpasangan dengan kumpulan.2. Kemudian pilih beberapa orang kongsikan apa yang ditulis kepada kelas. Pada akhir kelas. ‘Three-Minute Review’: Anda boleh berhenti sekejap semasa memberi kuliah dan beri masa tiga minit kepada kumpulan untuk meneliti semula apa yang telah dikuliahkan atau dibincangkan. Kemudian. Pada pusingan kedua.‘think’). ii) pelajar berbincang dan bertukar pendapat tentang jawapan secara berpasangan dan iii) hasil perbincangan berpasangan dikongsi dengan kumpulan lain/ kelas.pelajar mencari jawapan kepada soalan yang diberikan secara individu. 4. kemudian dibincangkan bersama dengan rakan di sebelah (Fasa ‘pair’). pasangan bertukar peranan dan pada langkah akhir. Dalam langkah pertama. ‘Two Minute Paper’: Dalam teknik ini. tanyakan soalan klarifikasi atau apa-apa soalan yang sesuai untuk mendapatkan respon pelajar. anda tanyakan soalan dan minta ahli-ahli kumpulan menjawab 104 . Kemudian beberapa pasangan mengongsikan hasil perbincangan tadi dengan kelas. ‘Numbered Heads Together’: Contohnya satu kumpulan yang terdiri daripada empat ahli diberi nombor 1. ahli-ahli bergilir-gilir memberikan respon jawapan. Teknik ini melibatkan tiga langkah: i) masa berfikir secara individu. kemudian minta mereka kongsikan dengan rakan di sebelah. 6. ‘Round Robin Brainstorming’: Kelas dibahagikan kepada kumpulan kecil (4-6 orang) dengan seorang dilantik sebagai pencatat. 5. 2. 3. Pencatat mencatat semua jawapan ahli. ‘Three-Step Interview’: Setiap ahli kumpulan memilih ahli lain sebagai pasangan. beri pelajar masa dua minit untuk menulis tentang sesuatu.3 dan 4. dipungut dan boleh digunakan dalam kelas seterusnya. pelajar pertama meminta pasangannya dengan bertanya soalan untuk mendapatkan penjelasan. Selepas masa berfikir diberikan. kertas yang ditulis. Soalan yang memerlukan pelbagai jawapan dikemukakan dan pelajar diberikan masa untuk memikirkan jawapannya.

maka mulakan dengan kumpulan. Pada akhir kuliah. ‘Pose a Question-All Write-Discuss’: Tanyakan soalan kepada seluruh kelas. Akhirnya buat rumusan keseluruhan dengan meminta pelajar secara bergilir menerangkan apa yang telah dipelajari menggunakan ayat: Saya belajar tentang…… 9. berpasangan dan akhirnya baru secara indiividu. Ketika bekerja di dalam kumpulan. Mereka juga dapat membina kemahiran antara perseorangan dan belajar bagaimana menangani konflik. 8. 105 . buat perbincangan rumusan dengan meminta pelajar berkongsi apa yang telah dibincangkan. Kemudian minta beberapa pelajar ceritakan kepada kelas. Rumusan Kedua-dua pendekatan kolaboratif dan koperatif melibatkan proses bekerja dalam kumpulan. Beri mereka masa 2 atau 3 minit untuk membuat refleksi dan menuliskannya. ‘Team Pair Solo’: Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan dulu kemudian berpasangan dan akhirnya bekerja secara individu. pelajar boleh berkongsi kekuatan dan memperbaiki kelemahan masing-masing. ‘Lecture-Write-Share-Learn’: Pensyarah minta pelajar bentuk pasangan untuk membincangkan apa yang dikuliahkan dan mencatat hasil perbincangan. Pembelajaran kolaboratif berlaku bila pelajar bekerja bersama-sama misalnya bila mereka menolong satu sama lain untuk menyelesaikan tugasan manakala pembelajaran koperatif berlaku bila pelajar bekerja bersama-sama dalam kumpulan kecil di tempat yang sama dalam projek yang telah distrukturkan. 7. Jika diminta bekerja sendiri mungkin tidak dapat diselesaikan. minta pelajar tuliskan respon mereka. anda sebutkan mana-mana nombor katalah nombor dua dan semua ahli kumpulan bernombor dua diminta menjawab soalan tersebut.soalan bersama-sama supaya mana-mana ahli boleh menjawab soalan yang diberikan. Selepas itu. Struktur ini direkabentuk untuk memotivasi pelajar menangani masalah kurang kebolehan di kalangan pelajar.

jika perkembangan kemahiran komunikasi dan antara perorangan serta kemahiran bekerja dalam pasukan diambil perhatian secara langsung. pelajar akan terlibat dengan pelbagai aktiviti yang dapat membantu meningkatkan apa yang dipelajari. Cooperative Learning. 2nd Edition.T. Boston: Allyn & Bacon.E. R. D. K. 1994. pendekatan pembelajaran koperatif boleh menjadi alat penting untuk mengembangkan kemahiran generik pelajar.KaganOnline. Johnson.Pelaksanaan pembelajaran kolaboratif dan koperatif mempunyai cabarannya yang tersendiri.. San Clemente.A. Promoting Durable Knowledge Construction through Online Discussion. S. Pensyarah perlu memastikan bagaimana ciri-ciri pembelajaran koperatif yang dicadangkan dapat diaplikasikan dalam menstruktur interaksi pelajar dalam kumpulan untuk menghasilkan output pembelajaran yang maksima. and Smith. Maximizing instruction through cooperative learning. 2006. 1995 Cooperative Learning.html Slavin. Spencer.mtsu. Bila pembelajaran koperatif dibimbing dengan objektif yang jelas. http://www. 24-29.. D. CA: Kagan Publishing. Kagan. 106 . 7(6).. 1998.edu/~itconf/proceed01/11.W. Bacaan Tambahan Johnson. Tambahan lagi. www.com Knowlton. ASEE Prism. R.

BAB 7 Pembelajaran Berasaskan Masalah Nabishah Mohamad Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran berasaskan masalah atau Problem Based Learning (PBL) adalah satu kaedah pembelajaran yang telah diperkenalkan lebih 30 tahun yang lalu. Namun contoh panduan fasilitator dalam bidang perubatan diberikan dalam apendiks. Walaubagaimanapun pendekatan PBL dan definasi PBL itu sendiri berbeza-beza. Falsafah Pendidikan dalam PBL Pembelajaran berasaskan masalah menggunakan prinsip pembelajaran androgogi iaitu: 1. 107 . Perlaksanaan PBL melibatkan tiga elemen utama iaitu pelajar. Definisi Pembelajaran berasaskan masalah (PBL) ialah satu kaedah pembelajaran yang menggunakan ‘masalah sebenar’ sebagai pencetus. Ianya diperkenal oleh Howard Burrow di Universiti McMaster. Bab ini memberi fokus terhadap ciri yang perlu ada pada pelajar dan fasilitator serta proses tutorial PBL. kaedah ini telah digunakan dalam pelbagai bidang dan tersebar di seluruh dunia. Kejayaan dan kegagalan perlaksaan PBL juga telah banyak ditulis. senario PBL dan fasilitator. Sejak ia diperkenalkan. Dalam menyelesaikan masalah dalam PBL pelajar secara aktif mengenalpasti keperluan pembelajaran dengan dibantu oleh fasilitator. Penulisan panduan fasilitator untuk mengendali sesuatu PBL di luar skop buku ini. Kanada.Motivasi untuk belajar adalah secara dalaman (intrinsik) apabila pelajar sendiri menentukan halatuju pembelajaran.

Fokus pembelajaran adalah untuk menyelesaikan masalah berdasarkan maklumat yang ada. Ini bermakna PS adalah sebahagian dari PBL.Belajar adalah tanggungjawab pelajar. Kehadiran fasilitator adalah untuk membimbing supaya perbincangan pelajar tidak tersasar dari objektif pembelajaran. Menyenarai hipotesis berdasarkan ‘masalah’. 3. guru hanya membantu untuk mencapai objektif dan bukan untuk mencurah ilmu. maklumat yang diberikan dalam trigger hampir lengkap. juga merangsang pelajar mengaplikasi pengetahuan sedia ada sebelum menetukan keperluan pembelajaran. Mengenalpasti istilah yang tidak difahami. 4. Mengenalpasti perkara penting (cue) dari trigger. Membuat ‘formulasi masalah’. Membaca/melihat/mendengar trigger. 7. 2. maklumat di dalam trigger merupakan maklumat awal. 5. Perbezaan PBL dari Penyelesaian Masalah Dalam penyelesaian masalah atau Problem Solving (PS). Mengenalpasti keperluan pembelajaran dalam menyelesaikan langkah 5 – 6.Pembelajaran berlaku secara kolaborasi bukan kompetitif. Manakala dalam PBL. Merancang strategi untuk mendapatkan maklumat tambahan melalui pertanyaan dan pemeriksaan. 6. 3. seperti yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian. 108 . Proses PBL 1.Pembelajaran lebih berkesan apabila ianya dibangunkan dari pengalaman dan pengetahuan sedia ada. Disini dapat dilihat proses dalam PBL melibatkan pelajar bekerja dalam kumpulan untuk mempelajari ilmu baru dalam usaha untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi dalam profesion mereka.2. seterusnya mengenalpasti apakah maklumat tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Proses pembelajaran berlaku apabila pelajar perlu memahami masalah yang diberikan. 4.

9. Mengenalpasti keperluan pembelajaran dalam usaha untuk memahami masalah. 11. 10. (Tidak ada jalan pintas dalam pencarian maklumat. Fasilitator membimbing (guide)/membantu kumpulan pelajar dalam mengenalpasti keperluan pembelajaran selari dengan keperluan kursus. Ini adalah salah satu prinsip pembelajaran dewasa iaitu ilmu baru dibina dari ilmu sedia ada) 6. Mendapatkan sumber terbaik dan pelbagai untuk menyempurnakan keperluan pembelajaran. Merumus semua hasil perbincangan dan kaitannya dengan ‘masalah’ dalam satu peta konsep. Berkongsi pengetahuan baru dengan rakan dalam kumpulan PBL. Mengaitkan dan menggunapakai ilmu baru dengan ‘masalah’ dalam PBL akan datang. 3. Menilai prestasi secara kendiri dan mendapat maklumbalas dari rakan serta fasilitator. 109 . 2. Maklumat yang diperolehi samada dari sumber rujukan atau semasa perbincangan dengan rakan perlu dianalisis dan dikaitkan dengan ‘masalah’ yang sedang dipelajari) 5. Peranan fasilitator dalam PBL 1. Mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. Membantu pelajar melalui proses PBL. Tanggungjawab Pelajar dalam PBL 1. (pengetahuan baru dikembangkan dari pengetahuan asas. 2. Membina pemikiran kritis dalam perolehan sumber maklumat dan semasa perbincangan dengan rakan. Membaharui ‘formulasi masalah’ (problem reformulation) berdasarkan maklumat tambahan/baru.8. dan seterusnya dalam masalah sebenar dalam praktis. Menyelesaikan masalah. 4.

5. non-judgemental. 6. 3. 2. Mengubah ‘set minda’ dari pensyarah kepada fasilitator. Pengetahuan mengenai dinamis kumpulan. 4. 3. Mempunyai kemahiran ‘probing’ untuk memastikan pembelajaran berlaku secara ‘deep learning’. 8. 2. Kemahiran mendengar. 7. Memberi maklumbalas konstruktif kepada pelajar. Pelajar bekerja dalam kumpulan kecil antara 6 – 10 orang. Menilai prestasi pelajar. 9. Memberi maklumbalas konstruktif kepada pelajar. Kemahiran pemudahcara (probing. Keperluan Asas Pengendalian PBL 1. Memberi peluang pelajar memberi pendapat dan berbincang. Sekiranya bilangan pelajar melebihi 12 orang menjadikan PBL tidak efektif. Menilai prestasi kendiri dan berusaha untuk meningkatkan kemahiran fasilitasi. Ciri Fasilitator PBL 1. 4. Membantu pelajar dalam mengenalpasti sumber rujukan. Kemahiran membina dinamis kumpulan dan menggalakkan kerja berpasukan. Membantu dalam pembentukan/pembangunan dinamis kumpulan. 5. Memantau prestasi kumpulan. 7. 4. 110 . Kemahiran Fasilitator 1. Memahami proses PBL.3. membina persekitaran belajar yang memberangsangkan. mengaju soalan terbuka (open ended). Bersikap tegas dengan pelajar sekiranya pembelajaran kendiri tidak dilakukan dengan baik. 6. Kemahiran mengendali konflik dalam kumpulan. Pengetahuan secara umum mengenai kurikulum dan secara terperinci mengenai sesuatu modul yang pelajari.

Setiap sesi berlangsung selama dua – tiga jam. 8. Ruang untuk bilangan pengendalian PBL yang mencukupi. Mendominasi dalam perbincangan pelajar. 2.2. Jangkamasa keseluruhan untuk sesuatu kes bergantung kepada kerumitan masalah dan tahap pelajar. Perkara yang perlu dielakkan oleh fasilitator PBL 1. 7. Pelajar tahu peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pelajar dalam ‘pembelajaran dewasa’. 4. Terlalu cepat membuat penilaian semasa pelajar memberi pandangan. Ini 111 . Sesi pertama PBL dimulai dengan pengenalan fasilitator dan pelajar (sekiranya fasilitator pertama kali mengendalikan kumpulan berkenaan). 3. Tenaga pengajar yang menerima konsep pembelajaran menggunakan kaedah PBL. 4. Tutorial PBL Keseluruhan proses PBL boleh dilakukan dalam dua atau tiga sesi. Fakulti mempunyai bilangan fasilitator yang mencukupi. Pelajar Tahun 1 memerlukan masa yang lebih panjang untuk mempelajari dan menyelesaikan masalah. Sumber rujukan yang mencukupi untuk menjamin keberkesanan pembelajaran kendiri. penilaian pelajar dalam kumpulan. Membenarkan terbentuk sub-kumpulan dalam sesuatu kumpulan pelajar. 6. Fasilitator diberi latihan mengenai kemahiran fasilitasi. Menyerahkan panduan fasilitator untuk sesuatu kes kepada pelajar. 3. Pelajar tahu tugas guru sebagai fasilitator dalam membimbing pelajar melalui proses PBL dan bukan sebagai pemberi maklumat. Membaca panduan fasilitator semasa PBL. 6. 5. 5. proses PBL dan kemahiran memberi dan menerima maklumbalas. Menjadikan sesi PBL sebagai sesi mini kuliah.

• Bertanyakan soalan bersifat soalan terbuka dan menggalakkan pelajar mengkritis maklumat dan sumber maklumat. Ini bermakna sesi pertama dan kedua yang diterangkan di atas 112 . penggunaan sesuatu trigger boleh digunakan untuk menjana keperluan pembelajaran yang berbagai bergantung kepada keperluan kursus.diikuti pengenalan mengenai kes iaitu apakah fokus sesi PBL tersebut. Bagi PBL yang dijalankan sebanyak dua sesi sahaja. memahami maklumat baru yang dibawa dan juga memahami maklumat yang dibawa oleh rakan. Ini diikuti dengan perbincangan pelajar mengenai langkah penyelesaian masalah. Di sini tugas fasilitator adalah: • Memastikan semua pelajar melaksana tugas mereka. Sesi ketiga juga dimulai dengan reformulasi semula masalah diikuti dengan perbincangan pelajar berkongsi maklumat baru yang diperolehi semasa pembelajaran kendiri. • Membantu pelajar dalam mengaitkan ilmu baru dengan kes yang dipelajari. Adalah baik sekiranya kemajuan kes hasil dari langkah penyelesaian masalah yang telah diambil terhadap kes tersebut dimaklumkan kepada pelajar. • Memastikan semua pelajar terlibat dalam perbincangan. • Membantu pelajar mengaitkan maklumat dari kes yang lepas dengan kes/masalah kini. Sesi kedua dimulai dengan reformulasi masalah diikuti dengan perbincangan pelajar dalam berkongsi maklumat yang diperolehi semasa pembelajaran kendiri. Ini adalah penting kerana pendekatan PBL amat luwes. Sesi pertama berakhir sehingga penjanaan hipotesis beserta menyenarai keperluan pembelajaran untuk PBL yang dijalankan sebanyak 3 sesi. pelajar memohon maklumat tambahan mengenai kes (masalah) berdasar maklumat baru yang mereka perolehi dari pembelajaran kendiri dan perbincangan dengan rakan pada awal sesi kedua. • Membantu pelajar menganalisis dan menilai maklumat menjana “clinical reasoning skill” Dalam sesi kedua. pengendalian sesi pertama berakhir sehingga langkah ke lapan.

Beban pengajaran bertambah. pemeriksaan dan penyelidikan. Penilaian secara formal menggunakan borang khusus boleh dilakukan mengikut keperluan sesuatu kursus. Kemahiran permudahcara memerlukan latihan dan dipraktis. 4. penilaian prestasi setiap pelajar dilakukan secara lisan. Dalam sesi PBL terakhir (samada ke 2 atau 3) pelajar dikehendaki merumus semua ilmu yang dipelajari dalam satu peta konsep. Cabaran Dalam Perlaksanaan PBL Cabaran Kepada Pensyarah 1. 6. 2. Pengendalian sesi pertama akan menjadi lebih sukar dan mencabar kerana pelajar masih belum melakukan pembelajaran kendiri terhadap keperluan pembelajaran semasa mereka membincangkan stratergi mendapat maklumat tambahan melalui pertanyaan lanjut. Pelajar juga mungkin tidak dapat menyenarai jenis penyelidikan atau pemeriksaan lanjut yang perlu dilakukan. Peta ini mengandungi mekanisme bagaimana masalah/kes terjadi. 113 . Pada sesi PBL terakhir untuk sebuah kes.dijalankan pada sesi pertama. Memerlukan komitmen yang tinggi dan memakan masa dalam penyediaan panduan fasilitator. faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah tersebut dan bagaimana langkah penyelesaian yang dicadangkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. 5. Tidak yakin pelajar dapat melakukan pembelajaran kendiri yang berkesan. Adalah menjadi tanggungjawab fasilitator untuk menilai prestasi pelajar dan memberi maklumbalas konstruktif secara individu dan secara berkumpulan. Pelajar juga boleh dilatih untuk membuat penilaian kendiri dan penilaian ke atas rakan secara lisan. Memerlukan keyakinan yang tinggi mengendali pelajar dalam kumpulan kecil yang bersifat interaktif berbanding kuliah yang bersifat didaktif. 3. Oleh itu untuk pelajar tahun 1 semester 1 dicadangkan PBL tiga sesi digunakan. Rasa status pensyarah tercabar apabila tajuk yang biasanya diberi dalam bentuk kuliah. kini pelajar mempelajarinya sendiri.

jurnal dan maya yang mencukupi. Sedangkan untuk mengendalikan sesuatu kuliah hanya seorang pensyarah diperlukan tanpa mengambilkira bilangan pelajar. Cabaran Kepada Pentadbir 1. 114 . 5. Tidak yakin maklumat yang diperolehi secara kendiri dan rakan setanding dengan ilmu yang dicurahkan oleh guru. Menyediakan sumber rujukan dalam bentuk buku. Bilangan fasilitator yang diperlukan bergantung kepada jumlah pelajar. Perlu menyediakan latihan kepada fasilitator. 4. 2. taklimat kepada fasilitator dan memantau kehadiran pelajar dalam setiap kumpulan. Perlu berusaha sendiri mendapatkan maklumat. Memerlukan kakitangan sokongan yang boleh menguruskan pengendalian PBL termasuk penyediaan pakej PBL. Menyediakan ruang yang mencukupi. 3. 2. menyediakan kumpulan pelajar yang seimbang dari segi jantina dan bangsa. Perlu mengubah matlamat belajar untuk diri sendiri kepada matlamat untuk kecemerlangan kumpulan. Kesimpulan Pembelajaran berasaskan masalah PBL mendidik pelajar bagaimana untuk belajar dan membentuk sikap pembelajaran kendiri sebagai bekalan untuk memperoleh kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. ianya bukan keperluan untuk memulakan PBL. tidak semudah mengikuti kuliah. pensyarah dan pentadbir. Nota: Kemahiran berkomunikasi dan kemahiran berfikiran kreatif dan kritis dibentuk melalui proses PBL. Namun perlaksanaan PBL memerlukan komitmen yang tinggi dikalangan pelajar.Cabaran Kepada Pelajar 1. 3.

Apendiks 9.1 PBL: STUDENT’S GUIDE 1ST Session Elect : Scriber Draw 3 columns on the board Information Important cues Patient data Hypothesis/discussion Brain storming about: • cause • effect Learning Issues List of what need to be learn in order to complete the problem task 115 .

116 .

BAB 8 Pembelajaran Berasaskan Projek Ruhizan Mohd Yassin Pengenalan Globalisasi perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi memberi impak kepada perkembangan pendidikan di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di mana graduan yang dilahirkan mestilah lebih kompetitif. Bab ini membincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) dengan huraian tentang ciri-ciri PBP. Justeru. mempunyai kesediaan dan keyakinan untuk memulakan kerjaya profesional mereka. aspek-aspek ini haruslah dijadikan hasil pembelajaran program atau kursus-kursus di IPT. kelebihan serta beberapa rekabentuk PBL yang boleh dilaksanakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di IPT. berketerampilan dalam komunikasi lisan dan bukan lisan. dapat bekerja secara individu dan berkumpulan serta mempunyai sifat-sifat kepimpinan. kreatif dan inovatif. isu-isu pelaksanaan PBP dan beberapa contoh modul PBP. Seterusnya dapat menghasilkan graduan berpasaran kerja yang tinggi. Di antara ciri-ciri modal insan yang perlu dihasilkan ialah individu yang berpengetahuan dan berketerampilan dalam bidang ilmu yang dipelajari. 117 . Hasil-hasil pembelajaran ini dapat diterjemahkan menerusi pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berpusatkan pelajar seperti Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP). belajar cara belajar. berdaya saing dan sentiasa relevan dengan kehendak pasaran tenaga kerja dan ekonomi semasa. Objektif utama PBP ialah untuk mengembang dan meningkatkan kemahiran mengaplikasikan (memindahkan) pengetahuan yang dipelajari kepada sesuatu yang lebih bermakna.

Reka Bentuk Projek Projek boleh digunakan dalam satu kontek pembelajaran yang luas iaitu dari aspek bilangan pensyarah dan juga dari aspek pendekatan pengajaran yang digunakan. • Di samping kemahiran-kemahiran generik. Aspek ini akan lebih memotivasikan pelajar kerana ia bersifat hands-on dan lebih kepada situasi sebenar alam pekerjaan atau kehidupan. pelajar juga dapat menghayati nilai-nilai serta kekangan-kekangan yang wujud dalam mengaplikasikan pengetahuan dan teori kepada keadaan yang sebenar. • Pembelajaran menerusi projek ini adalah lebih menarik bukan hanya kepada pelajar tetapi juga kepada pensyarah. Ia boleh 118 . PBP boleh dikendalikan oleh seorang pensyarah ataupun oleh satu pasukan pensyarah. • Pengaplikasian teori kepada praktikal ini dapat membantu pelajar memahami dan menghayati teori-teori (pengetahuan) yang dipelajari dengan mengembangkan kemahiran-kemahiran baru dan lebih bermakna dengan mengintegrasikan pelbagai pengetahuan untuk disesuaikan dengan situasi. Tugasan projek yang menjadi aktiviti pembelajaran pelajar mempunyai ciri-ciri utamanya iaitu: • Berpusatkan pelajar • Mampu mengembangkan pelbagai kemahiran • Melibatkan pembelajaran aktif • Melibatkan beberapa bidang disiplin (Multidisiplin) • Lazimnya melibatkan kerja kumpulan Kelebihan Pembelajaran Berasaskan Projek Beberapa kelebihan yang nyata dari PBP ini antaranya ialah: • Pelajar digalak menggunakan pelbagai kemahiran (kemahiran generik) dalam mengaplikasikan pengetahuan teori yang dipelajari kepada situasi yang lebih praktikal.Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) ialah satu pendekatan pembelajaran menggunakan projek sebagai satu tugasan pembelajaran yang mesti dilalui oleh pelajar.

Bentuk-Bentuk Projek Tugasan projek boleh dijalankan dalam banyak bentuk. bentuk projek yang dipilih perlulah disesuaikan dengan tajuk bidang yang diterokai dan hasil pembelajaran yang digariskan. Tugasan projek yang diberikan kepada pelajar boleh dibahagikan kepada projek jangka pendek dan juga projek jangka panjang. 119 . Projek Individu Tugasan projek individu selalunya dianggap kurang mencabar dan komplek jika dibandingkan dengan tugasan projek berkumpulan. Lazimnya hasil pembelajaran yang dihasratkan menerusi projek individu ini lebih bertumpu kepada kemahiran individu seperti untuk menilai sejauhmanakah individu pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari pengkuliahan. Pensyarah boleh juga menambah hasil pembelajaran lain seperti menunjukkan kemahiran berkomunikasi lisan dan penulisan. Bagi mendapat kelebihan yang maksima menerusi PBP. penyelesaian atau produk akhir mestilah berbeza. dapat direalisasikan kepada satu produk. pensyarah perlu membuat garispanduan seperti menetapkan pelajar boleh berbincang dengan rakan-rakan yang lain (jika tajuk yang sama) tetapi rekabentuk.digunakan dalam pendekatan pengajaran tradisional (kuliah) atau pun dalam pendekatan pengajaran terkini seperti Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL). Dalam pemantauan tugasan projek individu. Pensyarah perlu menegaskan kepada pelajar terhadap akibat aktiviti memplagiat. Komunikasi lisan dapat dinilai menerusi pembentangan individu. Tugasan ini juga boleh dilaksanakan oleh individu pelajar ataupun secara berpasukan. berpasangan atau berkumpulan. Saiz masalah dan hasil pembelajaran bagi projek berkumpulan adalah lebih dari satu tugasan projek individual. Projek Individu/Berkumpulan Dalam setiap modul pembelajaran atau struktur kursus perlu dinyatakan sama ada tugasan projek perlu dijalankan secara individu.

Pembinaan kumpulan (Team building) ialah – input atau latihan untuk membina kumpulan. Bagi memastikan tugasan projek dijalankan mengikut jangkamasa yang diberikan. alatan dan ruang. • • 120 . Rekod perjumpaan (penyeliaan) pensyarah dan pelajar perlu disediakan bagi setiap perjumpaan. Ia diperlukan untuk memastikan kejelekitan dan keefisienan pasukan bagi menghasilkan pengalaman pembelajaran yang bermakna. pensyarah sebagai penyelia perlu membuat pemantauan berkala dengan memastikan kemajuan berdasarkan jangkaan dan hasilan (milestones and deliverables). tugasan yang terlibat dan sumber dan sokongan yang ada seperti bilangan pensyarah pembimbing. Dinamika kumpulan – pensyarah berperanan penting dalam menggalakkan perkembangan pasukan yang efisien dan harmoni dimana setiap individu berkomunikasi dengan baik. Projek Berkumpulan Apabila pensyarah membuat keputusan untuk memberi tugasan projek berkumpulan kepada pelajar. Keahlian kumpulan – terdapat beberapa pendekatan untuk memastikan pelajar mana yang dapat bekerja bersama. Jangkamasa sesuatu projek perlulah setimpal dengan kerumitan dan hasil pembelajaran yang dihasratkan begitu juga dengan kriteria dan beban penilaian (pemarkahan). Contoh 2: Tugasan projek penulisan artikel atau makalah bagi tajuk-tajuk yang diberikan atau dipersetujui bagi modul penulisan akademik. Sebagai garis panduan umum kumpulan 3 atau 4 orang dianggap ideal tetapi jika lebih agak sukar untuk diuruskan. beberapa perkara perlu diberi perhatian termasuklah: • Saiz kumpulan – bergantung kepada jumlah pelajar mendaftar.Contoh 1: Tugasan projek menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan latihan ilmiah bagi modul kaedah penyelidikan.

Pensyarah juga boleh menyerahkan agihan tugasan individu ini kepada kumpulan. galakan dan nasihat tambahan jika diperlukan.• • • saling menyokong dalam merealisasikan matlamat individu dan kumpulan. rajah. Berikut adalah contoh-contoh bentuk projek tertutup: 121 . formula dan maklumat mendapatkan data. Tutorial kumpulan – perjumpaan antara pensyarah dan ahli kumpulan untuk tujuan pemantauan kemajuan. Peranan kumpulan – peranan yang dimainkan oleh individu pelajar dalam pasukan boleh ditentukan oleh pensyarah secara rawak atau berpandukan kemahiran dan pengetahuan pelajar. kemajuan terhadap tindakan yang dipersetujui sebelumnya. Satu dimensi penting ialah sama ada tugasan projek berbentuk terbuka atau pun tertutup. Projek tertutup lazimnya dikemukakan bersama ringkasan fakta-fakta. tindakan baru bagi masa yang ditetapkan dan isu-isu berbangkit yang perlu dibincangkan dengan pensyarah pembimbing. pengetahuan dan atau metod yang tertentu. memeriksa rekod. Projek Terbuka/Tertutup Penerangan tentang tugasan projek bergantung kepada bentuk projek yang diberikan dan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Mesyuarat (perbincangan/perjumpaan) kumpulan – perjumpaan dan perbincangan yang kerap adalah penting terutamanya di peringkat awal dan akhir projek. Projek Tertutup Projek tertutup ialah tugasan projek yang memerlukan pelajar melaksanakan tugasan yang telah digariskan dalam kerangka kerja. Pelajar perlu menyimpan rekod kehadiran mesyuarat. menangani masalah atau isu yang timbul dan seterusnya memberi sokongan.

Persediaan 122 . memanafaatkan pensyarah dan lain-lain sebagai sumber untuk mendapatkan maklumat dan panduan. Pelajar perlu menunjukkan kemahiran pembelajaran terarah kendiri. Pelajar dikehendakki mengemukan strategi projek berpandukan deskripsi umum permasalahan (pernyataan masalah) mereka. Contoh 2 : Reka bentuk satu mesin atau mekanisme untuk beroperasi dengan tork. pendekatan inovatif atau kemahiran kreatif. Pelajar perlu mendapatkan maklumat-maklumat latarbelakang yang diperlukan menerusi kajian bebas (independent research). Pensyarah boleh menyediakan model jawapan atau penyelesaian yang selalunya membantu dalam memberikan maklumbalas yang berkesan diakhir projek. halaju dan kriteria kehidupan yang diberikan. Projek terbuka berguna untuk pengembangan kemahiran dan pengetahuan spesifik (terfokus). dan kriteria yang telah diberikan. Ia lebih sesuai untuk menggalakkan perkembangan kemahiran-kemahiran yang telah dikenalpasti tetapi agak terbatas untuk menggalakkan pelajar membangunkan ide-ide baru. Pelajar diberi peluang untuk mengemukan ‘permasalahan’ yang dijelmakan sebagai satu ‘projek’.Contoh 1 : Reka bentuk struktur komponen bagi mematuhi kriteria loading atau prestasi yang telah ditentukan. Projek tertutup ini lebih telus dan mudah untuk dilaksanakan dan dipantau. tugasan projek terbuka adalah agak kurang kekangannya. Projek Terbuka Secara bandingan. Contoh 3 : Hasilkan satu kertas kerja dengan tajuk. Lazimnya projek tertutup ini dilaksanakan diperingkat tahun pertama program prasiswazah. Siasat punca-punca dan kenalpasti strategi yang paling sesuai untuk mengurus atau menghindarkan masalah tersebut. Contoh bentuk projek terbuka : Contoh 1 : Satu syarikat mengalami gangguan sekali sekala pada production line conveyor.

123 . Disini disiplin-disiplin yang terlibat seperti kejuruteraan tenaga terbaharu. matematik dan ekonomi. Projek sebegini boleh dilaksanakan dengan keahlian kumpulan dari pelbagai disiplin dan program yang dibangunkan telah mengambil kira aspek-aspek multidisiplin ini dalam kurikulumnya. Tugasan projek multidisiplin memberi peluang kepada pelajar-pelajar menyelesaikan masalah keadaan dunia sebenar dan membantu mereka mengembangkan ketrampilan pemindahan (transferable skills) yang luas seperti bekerja berpasukan. alam bina. mekanikal. Namun mungkin bentuk multidisiplin ini mempunyai cabaran yang lebih sedikit yang memerlukan perhatian kepada isu-isu yang berkaitan seperti: Bekerja merentas disiplin Masalah-masalah yang wujud dalam dunia sebenar selalunya melibatkan beberapa disiplin. kejuruteraan awam. Contoh kejuruteraan dan alam bina mempunyai kaitan yang amat rapat dan projek-projek integratif boleh dilaksanakan. Walau bagaimana pun projek berbentuk ini digunakan disemua tahap dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Oriented Project Based Learning -POPBL). Contoh projek multidisiplin 1: mereka bentuk satu bangunan yang menggunakan tenaga alternatif yang efisien untuk disesuaikan dengan keadaan keliling dan kos. Projek Multidisiplin Tugasan projek multi-disiplin melibatkan pelbagai disiplin bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti.dan struktur sokongan yang bersesuaian adalah penting untuk mendapatkan kelebihan yang unggul dari tugasan projek terbuka. Ia mungkin pelbagai sub-disiplin seperti dalam kejuruteraan melibatkan kejuruteraan mekanikal. elektrik. bangunan dan ekonomi. berkomunikasi dan merancang projek. Projek terbuka lebih kerap digunakan ditahap yang lebih tinggi dalam sesuatu program pengajian. Merancang dan melaksanakan projek multidisiplin yang berkesan secara umumnya sama seperti bentuk-bentuk projek yang lain.

Contoh projek multidisiplin 2: Anda sebagai seorang konsultan kepada satu syarikat kejuruteraan Stainless steel. 124 . Isu kedua dalam kolaborasi ialah masa atau penjadualan mesyuarat atau pertemuan bersemuka. penyeliaan dan pemantauan bagi setiap aktiviti. Rancangkan satu projek bagi menyedarkan masyarakat kepada pentingnya konsep Integrated Water Resource Management (IWRM). Rancang dan hasilkan satu business plan dengan membuat penilaian kepada economic viability kepada pembinaan stainless steel cold rolling mill yang baru di Bangi. Perlu ada seorang koordinator kepada kerja berpasukan ini. Perhatian perlu diberikan kepada setiap pecahan antara jabatan bagi memudahkan arahan. Satu cara untuk mengatasi isu ini ialah dengan menggunakan kemudahan komunikasi internet menerusi forum atau perbincangan kumpulan atas talian. justifikasi kepada perkaitan antara projek dan pelajar-pelajar yang menjadi ahli dan pensyarah yang terlibat dari pelbagai jabatan. Koloborasi antara Pensyarah Adalah penting bagi pensyarah untuk bekerja secara berkoloborasi dalam merancang dan menguruskan projek-projek bersifat multidisiplin. Spesifikasi Teknikal & Sumber Pensyarah bertanggungjawab untuk menyediakan spesifikasi projek dengan mengeluarkan satu spesifikasi teknikal bertulis dengan terperinci. Contoh projek multidisiplin 3: Anda sebagai seorang konsultan alam sekitar. Di sini nilai-nilai bertolak ansur dan kerjasama serta saling menghormati perlu ada di antara pensyarah-pensyarah untuk tidak menyukarkan pelajar dalam melaksanakan tugasan projek mereka. Oleh yang demikian pelajar-pelajar diselia oleh beberapa orang pensyarah dalam disiplin-disiplin yang telah dikenalpasti untuk menyumbang kepada pelaksanaan projek. Pelajar boleh ditugaskan untuk menentukan penjadualan dan memastikan semua pensyarah dapat hadir dalam perbincangan bersemuka. Spesifikasi teknikal mungkin terdiri daripada aspek-aspek berikut: • Kerangka Umum/skop projek – termasuklah hasilan pembelajaran.

pelajar perlu diberi pendedahan yang sewajarnya kepada kekangan peruntukan. Komunikasi Perjumpaan dan perbincangan yang berkala merupakan elemen penting bagi menentukan komunikasi dan kerja berpasukan yang berkesan. Ia boleh dari industri.• • • • • Keperluan Reka bentuk – dipecahkan kepada disiplin-disiplin yang terlibat. jabatan atau universiti. Tidak digalakkan untuk individu pelajar membuat tugasan bersendirian untuk satu bahagian kecil projek kerana untuk mengelakkan daripada 125 . Adalah penting untuk memastikan terdapat peruntukan yang mencukupi untuk apa yang dirancangkan. Kemudahan sumber – tertakluk kepada keperluan reka bentuk. dengan memberi petunjuk kepada ahli/pensyarah/jabatan yang bertanggungjawab untuk menyediakan sumber-sumber. Sumber Kewangan – Perlu difikirkan siapa dan bagaimanakah untuk mendapatkan sumber pembiayaan kepada projek yang akan dijalankan. Kawalan penggunaan sumber/bahan – perkara ini penting terutamanya kepada projek multi-disiplin dimana kemungkinan terdapat lebih daripada seorang penyelia yang terlibat dan mungkin dari jabatan atau fakulti yang berlainan. Pensyarah perlu merancang diawal pembentukan kurikulum dan boleh memohon atau dimasukkan dalam peruntukan pengajaran dan pembelajaran fakulti atau jabatan. Dokumentasi dan rekod amatlah penting dipraktikkan. Perancangan Kos – perlu dibuat diperingkat awal dan sentiasa membuat penyemakan semasa projek berjalan. Disamping itu. sepanjang projek berjalan pemantauan berkala terhadap perbelanjaan antara pelajar dan penyelia juga perlu dilakukan. keperluan mematuhi perbelanjaan mengikut peruntukan dan mengemukakan perincian anggaran perbelanjaan untuk disemak sebelum memulakan sesuatu projek. geran pensyarah. Semua ahli projek digalakkan mengambil bahagian dalam setiap perbincangan dan keputusan yang dibuat dalam setiap bahagian projek.

tarikh penting dan belanjawan. perbincangan dengan pihak industri perlu dilakukan bagi mengenalpasti projek-projek yang berkaitan yang dapat dijalankan oleh pelajar dengan industri semasa latihan praktikum mereka. Pemantauan Kemajuan Pensyarah atau penyelia perlu membuat pemantauan yang berkala dan pelajar perlu diingatkan kepada kepentingan komunikasi yang kerap antara ahli projek dan penyelia. 126 . keusahawanan. Projek Berasaskan Industri atau Komuniti Tidak dapat dinafikan pembelajaran berasaskan konteks (contextual learning) memberi kesan yang positif terhadap pemahaman subjek dan juga meningkatkan kebolehan generik pelajar menerusi pengalaman di tempat kerja atau komuniti setempat. Selain daripada latihan praktikum. Pelajar haruslah diajar untuk menyediakan perancangan projek yang mengandungi interim milestones. Ini dapat dilakukan menerusi jadual perjumpaan berkala. rasa tanggungjawab dan ownership terhadap projek yang dijalankan. projek dalam kursus-kursus di fakulti juga dapat dilaksanakan dengan penglibatan komuniti setempat seperti projek-projek khidmat masyarakat yang pada masa yang sama mereka dapat mempelajari pelbagai kemahiran generik seperti komunikasi.kemajuan projek secara keseluruhan terbantut jika tiada koordinasi dan komunikasi antara bahagian-bahagian projek atau ahli kumpulan secara keseluruhan. Ini juga akan meningkatkan semangat pemuafakatan. Perancangan ini perlu disemak secara berkala mungkin setiap bulan sekali. Sebagai contoh sebelum pelajar menjalani latihan industri. Oleh yang demikian. hasilan. membuat keputusan dan sebagainya dalam dunia sebenar disamping mempraktikkan teoriteori dan pengetahuan yang dipelajari dalam kuliah dan pembacaan. antara ahli kumpulan dan juga semasa sesi penyeliaan. email dan cara komunikasi yang pelbagai. setiap program pengajian perlu mengandungi tugasan projek yang melibatkan industri dan juga komuniti. kepimpinan.

Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek mampu menguji pelbagai kemahiran.Penilaian Projek Semua hasilan pembelajaran yang telah dirancangkan menerusi PBP perlu disesuaikan dengan pendekatan penilaian yang dapat memberi gambaran yang jelas dan jitu terhadap pengukuran kemahirankemahiran yang dihasratkan pelajar. kebolehan serta pencapaian dalam banyak perkara seperti kemahiran berfikir kritis dan kreatif. hasil pembelajaran dan pendekatan pembelajaran adalah penting untuk menentukan keberkesanan pembelajaran. Integrasi antara metod penilaian yang bersesuaian dengan tujuan. Melalui proses penilaian.1 menunjukkan hubung kait antara elemen dalam rekabentuk projek dan hasil pembelajaran serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi metod dan hasilan pembelajaran dan penilaian. datadata dapat digunakan untuk tujuan penambahbaikan pembelajaran. 127 . Jadual 8. penambahbaikan pembangunan kursus (kurikulum) dan mengukur prestasi pelajar.

6. 9. Bangunkan satu metod pengredan output pembelajaran. LTSN Generic Centre.Jadual 8. 128 . Pendekatan Pembelajaran Universiti Dasar Starategi 4.1: Hubungkait antara Pengaruh Luaran. Metod-metod ini boleh digunakan secara formatif atau summatif oleh pelbagai penilaian (pensyarah. rakan). Bangunkan jadual penilaian Hasilkan ringkasan tugasan dan penilaian. 3. George Brownvii Metod penilaian ialah proses yang digunakan untuk menilai sejauhmanakah pelajar telah mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan. Pemarkahan Maklum Pelajar Ekspektasi pelajar Balas Sumber: A Guide for Lecturers. Tentukan tugasan yang perlu pelajar laksanakan. 2. Tentukan apakah output yang akan pelajar hasilkan.2 menunjukkan metod yang boleh diaplikasikan dalam PBP. Rekabentuk Projek & Rekabentuk Penilaian PENGARUH REKABENTUK PROJEK Tujuan 1. tutor. penilaia luar. REKA BENTUK PENILAIAN Lihat kembali hasilan pembelajaran. Faktor Luaran Kepada Universiti Lembaga Profesional Keperluan terhadap Industri Kriteria 8. Jadual 8. 7. Kenal pasti kriteria prestasi setiap hasilan Kenal pasti metod penilaian alternatif Tentukan metod penilaian paling bersesuaian bagi hasilan pembelajaran yang penting. Pengurusan Kualiti Standard (tanda aras) benchmarking Perincian program Hasilan Pembelajaran Penilaian Tugasan dan Pendekatan 5. Bagi PBP pelbagai metod penilaian boleh digunakan bagi nenilai pelbagai kemahiran.

metod ini mampu dikembangkan untuk menilai aspekaspek seperti estetika.Jadual 8. Berdasarkan hasilan pembelajaran. 129 . Pensyarah sebaiknya dilakukan juga pengujian prestasi ke atas pelajar bagi menentukan kesahan ketrampilan yang dihasratkan sebagaimana yang digariskan dalam hasil pembelajaran. Catatan projek dan buku penggunaan makmal digunakan untuk merekodkan kemajuan. kualiti. metodologi dan bahagian yang penting hingga tahap akhir.2: Metod-Metod Penilaian METOD Laporan bertulis • • • • Produk Prototype atau model • • KETERAMPILAN Pengetahuan dan aplikasi teori Penyelesaian masalah penyelidikan Pembelajaran kendiri Penulisan dan penerbitan Reka bentuk dan pengeluaran Penyelesaian masalah CATATAN PENILAI Adalah digalakkan Pengajar/ supaya pelajar meneroka Pensyarah sendiri dalam proses memahami masalah yang Penilai luar hendak diselesaikan terlebih dahulu sebelum diberikan perincian penyelesaian. ergonomik. Pengajar/ Pensyarah Rakan Profesional dari industri Pengujian Prestasi/ prestasi produk Penilaian Suatu projek yang Pengajar/ menghasilkan produk. reka bentuk dan kreativiti yang sukar untuk dinilai menggunakan kertas dan pensel.

pertanyaan rakan-rakan. Ujian akhir hendaklah berstruktur dan objektif. Pelaporan perkembangan hasil kerja secara berkala boleh membantu pelajar memperoleh maklum balas yang bermanfaat bagi perkembangan hasil kerja pelajar. pengajar dan pekerja boleh memberi maklum balas yang bermanfaat. Menerapkan model kerja am berasaskan senario. terutama yang berkaitan dengan format pelaporan yang harus dilengkapi untuk setiap tugasan. Pengajar/ Pensyarah Rakan Pembimbing Ujian Lisan • Pemahaman • Komunikasi • Penjelasan/ Penakulan Pengajar/ Pensyarah Profesional dari Industri Pembentangan • Pengetahuan Pemahaman • Kebolehan menyampaikan informasi dan kemampuan berkomunikasi secara lisan Pengajar/ Pensyarah Pelajar Rakan 130 . Memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menjelaskan dan mempertahankan hasil kerjanya.Nota Pembelajaran Kendiri pembelajaran/ Diari Bentuk dan struktur pelaksanaan kerja hendaklah dijelaskan secara jelas.

• Kemahiran berasas pengetahuan 131 . Portfolio digunakan dalam reka bentuk projek dan ia lebih mencakup keseluruhan hasil daripada projek. sketsa • Kemahiran reka bentuk dengan (Portfolio) alatan komputer Pengajar/ Pensyarah Pembimbing Rekan Profesional dari Industri Ujian bertulis Bentuk ujian Pengajar/ bertulis kurang tepat Pensyarah dilaksanakan untuk pembelajaran yang bersifat projek.Poster • Pembentangan • Komunikasi • Pengetahuan dan penerapan teori Di beberapa institusi. Portfolio tersebut mengandungi gambar rajah yang dihasilkan daripada CAD (Computer aided design) dan peranti 3D yang boleh digunakan untuk membantu reka bentuk dan sketsa projek selanjutnya Pengajar/ Pensyarah Rakan Profesional dari Industri • Kreativiti Kumpulan gambargambar. menambah elemenelemen yang berdaya saing. Jenis • Kemahiran angka penilaian terhadap model pembelajaran seperti ini adalah ujian terbuka. pelajar membentangkan projek poster bersama staf dan pelajar lain diminta untuk bertanya. Pembentangan tersebut dihadiri oleh pelajar peringkat rendah untuk menanam minat mereka dengan maksud agar menghasilkan input. mengetahui pemahaman pelaksanaan projek seawal mungkin.

N. projek terbuka/tertutup. 132 . metod penilaian yang bersesuaian dengan hasil pembelajaran perlu direka bentuk dengan mengambil kira faktor-faktor luaran yang mempengaruhi program pengajian seperti Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF). B & Pedersen. P. projek multi-disiplin dan projek berasaskan industri/ komuniti. K 2005. Di antara rekabentuk yang boleh diaplikasikan ialah projek individu/kumpulan. Aplikasi masalah atau situasi kehidupan harian dan tempat kerja membantu meningkatkan kefahaman pelajar terhadap hubung-kait antara teori dan aplikasi sebenar di tempat kerja. 2003. komunikasi. Roskilde University Press. Kemahiran-kemahiran ini termasuklah penyelesaian masalah. Olsen. LTSN Generic Centre. Rujukan Jackson. Bagi menentukan keberkesanan pembelajaran. Guide for Busy Academics: Using Learning Outcomes to Design a Course and Assess Learning. kemahiran berpasukan dan pembelajaran kendiri. Pembelajaran berasaskan projek memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran generik atau insaniah berbanding dengan pendekatan kuliah. Problem Oreinted Project Based Learning: A Workbook.Rumusan Terdapat pelbagai bentuk Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) yang menawarkan pelbagai manafaat kepada pelajar. Kelebihan PBP dapat dicapai dengan menyesuaikan jenis projek kepada topik dan hasilan pembelajaran yang dihasratkan.

agenda ini adalah bersifat luaran sahaja yang boleh dipersembahkan dalam bentuk nota syarahan. Bolehkah pembelajaran berlaku tanpa instruksi? Sudah semestinya boleh. pengajaran adalah hanya sebahagian daripada instruksi. Dengan menggunakan prinsip pembelajaran ini. Sebagai contoh. mengikut prinsip pembelajaran. Lazimnya. Pereka bentuk instruksi mengaplikasi prinsip pembelajaran ini bagi mereka bentuk elemen luaran yang telah disebutkan di atas. ingatan jangka pendek mempunyai kapasiti terhad. mengenalpasti kesediaan pelajar untuk 133 . Pembelajaran ialah satu proses semulajadi yang menjurus kepada peningkatan pengetahuan.BAB 9 Reka Bentuk Instruksi Norazah Mohd Nordin Pengenalan Tujuan instruksi adalah bagi membantu seseorang belajar. bahan bercetak dan aktiviti pelajar. tugas seorang pensyarah atau jurulatih meliputi banyak elemen seperti memilih bahan media. Banyak kajian telah dilakukan oleh pakar psikologi pendidikan mengenai elemen tersirat ini sehingga mereka merumus prinsip mengenai proses pembelajaran. dalam agenda tersebut terdapat juga elemen yang tersirat seperti arahan perhatian. Apakah perbezaan antara ‘instruksi’ dan ‘pengajaran’? Menurut Gagne et al (2009) lagi. Walaupun begitu. membuat refleksi dan pemantauan kemajuan pembelajaran. pengurusan maklumat dalam bentuk kluster atau kategori akan memudahkan proses pembelajaran. Perkataan ‘pengajaran’ merujuk kepada seseorang menyampaikan syarahan atau mendemonstrasi sesuatu kepada pelajar. Namun. Namun. Instruksi didefinisikan sebagai satu set agenda yang tersirat dalam aktiviti bagi memudahkan pembelajaran (Gagne et al 2005). salah satu fungsi sesebuah sistem pendidikan ialah bagi memudahkan proses pembelajaran yang diharapkan bagi mencapai beberapa matlamat yang telah ditetapkan.

Reka bentuk pengajaran adalah proses yang kompleks yang mengaplikasi pendekatan sistem bagi menyelesai masalah secara berkesan. (ii) synergistic. iaitu setiap elemen berinteraksi antara satu sama lain. Sistem ini merujuk kepada integrasi set elemen yang berinteraksi sesama sendiri (Banathy 1987). sistem yang dimaksudkan adalah mempunyai ciri berikut: (i) interdependent. 2002). iaitu sistem tersebut boleh diubahsuai bagi mengubah persekitaran. yang menggunakan pendekatan kognitif yang memfokuskan kepada teori pemprosesan maklumat (Gustafson & Branch. Pereka bentuk pengajaran menggunakan pelbagai media interaktif bagi memperbaiki pembelajaran dan mencapai objektif pengajaran. reka bentuk instruksi (Instructional Design atau ID) ialah satu sistem prosedur untuk program pembangunan pendidikan dan latihan dalam gaya yang konsisten dan luwes (Gustafson & Branch. barulah teknik tersebut diperluas dalam bidang aplikasi latihan perindustrian dan perdagangan. Oleh yang demikian. Pensyarah yang mempunyai pengetahuan mengenai prinsip reka bentuk instruksi akan mempunyai visi yang luas tentang bagaimana untuk membantu pelajar belajar. iaitu gabungan kesemua elemen mampu mencapai lebih objektif berbanding dengan satu elemen sahaja. efisyen. Menurut Gustafson dan Branch (2002) lagi. Reka Bentuk Instruksi Secara amnya. Menurut mereka lagi. menyerlah dan menjimatkan kos. perkataan ‘instruksi’ merangkumi dan menekankan spektrum aktiviti yang sangat luas. memantau aktiviti pengajaran dan juga bertindak sebagai pemudahcara pembelajaran dan sumber kandungan. Kemudian. Reka bentuk instruksi dibangunkan bertujuan untuk menjadikan pengajaran lebih efektif. yang digunakan oleh pensyarah bagi melibatkan pelajar. 2002). Penyelidikan awal menunjukkan teknik reka bentuk sistem pengajaran (instructional design system) menjadi popular selepas tahun 1970an dalam bidang pertahanan yang menggunakan pendekatan behaviorisme. dan (iv) sibernatik. penggunaan prosidur reka bentuk instruksi secara sistematik akan menghasilkan hasil pengajaran yang berkesan dan releven. iaitu tiada elemen yang boleh terpisah daripada sistem tersebut. 134 . mengurus masa pengajaran.belajar. (iii)dinamik.

proses reka bentuk pengajaran mematuhi elemen teras pembangunan seperti: (i) analisis keperluan latihan pelajar melalui ‘penilaian keperluan’. Pembelajaran merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak pembolehubah. Caroll (1963) dalam modelnya. ii. iaitu: (a) ketekunan pelajar. (c) kualiti instruksi. tidak wujud satu model reka bentuk instruksi yang terbaik yang dapat memenuhi keperluan semua situasi pembelajaran. bukannya pengajaran. Model of School Learning mendefinisikan sekurang-kurangnya lima pembolehubah penting yang mempengaruhi tahap pembelajaran yang dicapai oleh pelajar. dan (e) kebolehan pelajar untuk belajar. Reka bentuk instruksi adalah bertujuan untuk membantu proses pembelajaran. menurut Gagne et al (2005). Setiap pereka bentuk instruksi memperkenalkan proses reka bentuk berdasarkan pemahamannya mengenai prinsip elemen yang mempengaruhi pembelajaran dan bagaimana kaedah terbaik bagi menstrukturkan instruksi tersebut.Secara amnya. (b) masa yang diperuntukkan. dan (iv) implementasi bahan pengajaran yang telah dibina. (ii) mereka bentuk pengajaran melalui penulisan objektif yang boleh diukur. 135 . Andaian Asas Reka Bentuk Instruksi Secara amnya. Pembolehubah tersebut adalah saling berhubungkait dan model reka bentuk instruksi yang efektif perlu menitikberatkan semua pembolehubah ini. Matlamat dan hasil pembelajaran yang diinginkan membantu dalam pembentukan dan pemilihan aktiviti pembelajaran. (iii) pembangunan bahan latihan bagi pensyarah dan pelajar. terdapat beberapa andaian yang dibuat dalam proses mereka bentuk instruksi seperti berikut: i. (d) kecenderungan pelajar. Namun.

Reka bentuk instruksi ialah satu proses yang mengandungi beberapa subproses yang berkaitan. Model reka bentuk instruksi boleh diaplikasi pada pelbagai tahap. iv. Pada tahap yang paling mudah. Prinsip reka bentuk instruksi boleh menjadi aset kepada seseorang pensyarah atau jurulatih yang mereka bentuk pengajaran untuk aktiviti sehari. Reka bentuk instruksi ialah satu proses kitaran (iterative process). Reka bentuk dan pembangunan boleh dirancang terlebih dahulu atau berkembang secara beransur-ansur sebagai proses yang berterusan. reka bentuk instruksi mengaitkan hasil pembelajaran. membangunkan aktiviti pembelajaran yang melibatkan tugasan authentic pelajar dan mereka bentuk pelbagai bentuk aktiviti latihan. v. kaedah instruksi dan penilaian pelajar. pakar kandungan pengajaran (subject matter experts). Proses mereka bentuk instruksi perlu melibatkan pelajar. atau boleh melibatkan satu pasukan yang terdiri daripada pereka bentuk instruksi. bengkel tiga hari atau pembangun kurikulum yang mereka bentuk pengajaran bagi sesuatu kajian. pakar penilaian pendidikan dan eksekutif penerbitan.iii. penilaian dan maklum balas. Media instruksi dan aktiviti berkaitan mesti diuji dengan pelajar bagi menentukan keberkesanan reka bentuk tersebut. 136 . Reka bentuk instruksi boleh dihasilkan oleh individu. Reka bentuk instruksi yang lebih kompleks melibatkan proses menentukan hasil pembelajaran.

Proses Asas Reka Bentuk Instruksi: Model ADDIE Pelbagai Model ID telah dihasilkan bagi penggunaan kumpulan sasaran yang pelbagai dan konteks pendidikan yang berbeza (Edmonds et al. tetapi boleh bertukar dari segi bilangan fasa dan persembahan secara grafik.vi. 1995). 1986). Menurut Braxtonet al (1995). Sesebuah model ID memperlihatkan bagaimana kombinasi komponen strategi pengajaran perlu diintegrasi bagi menghasilkan sebuah kursus pengajaran. Model-model ini telah menjana banyak data penyelidikan yang mempunyai banyak implikasi kepada amalan dan pembangunan teori reka bentuk pengajaran (Richey. Model ID memberi struktur dan pengertian kepada masalah sesuatu reka bentuk pengajaran. Pelbagai jenis hasil pembelajaran adalah bagi pelbagai jenis instruksi.1. 1994. Proses reka bentuk sistem instruksi (Instructional System Design atau ISD) yang paling asas mempunyai lima fasa atau komponen seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah 9. Tiada kaedah terbaik untuk mengajar semua kursus dan syarat pembelajaran yang sesuai bagi sesuatu hasil pembelajaran yang diinginkan akan mempengaruhi pemikiran pensyarah dalam mereka bentuk aktiviti dan media pembelajaran. Model ini seterusnya membantu meneliti masalah tersebut dengan memecahkan masalah tersebut dalam unit yang diskrit dan mudah untuk diurus.. Model Reka Bentuk Instruksi (Instructional Design Models) Model bagi reka bentuk instruksi (Model ID) menyediakan kerangka prosedural bagi menghasilkan pengajaran. Gustafson. 1991). Proses ISD asas ini dikenali sebagai Model ADDIE (akronim dalam bahasa Inggeris bagi setiap fasa 137 . Kebanyakan model reka bentuk yang sistematik mempunyai komponen yang sama. Model ini menggabungkan elemen asas proses reka bentuk pengajaran yang meliputi analisis kumpulan sasaran atau mengenalpasti matlamat dan objektif pengajaran (Braxton et al. model ID yang efektif adalah model yang berasaskan teori pembelajaran.

II. Develop (Pembangunan). perbincangan dalam bab ini akan menggunakan Model ADDIE sebagai kerangka asas. III. Pembangunan a. b.– Analyze (Analisis). setiap daripada lima fasa tersebut diberi lebih atau kurang penekanan. Tentukan keperluan instruksi. Implement (Implemen) dan Evaluate (Penilaian). Buat persediaan draf bahan dan/atau aktiviti. 138 . d. Uji bahan dan aktiviti pembelajaran dengan kumpulan sasaran. b. Bina spesifikasi bagi penilaian pelajar. e. Beri definisi aktiviti pengajaran bagi setiap unit topik. Ringkasan komponen dan subkomponen Model ADDIE adalah seperti berikut: I. Buat keputusan berdasarkan jenis bahan dan aktiviti pembelajaran. Ulang. Design (Reka bentuk). Namun. Analisis a. Susun topik mengikut objektif kursus. d. Terjemah matlamat kursus kepada hasil kerja dan objektif kursus yang penting. Reka bentuk a. afektif dan psikomotor bagi kursus tersebut. c. e. c. Tadbir analisis instruksi bagi menentukan sasaran kognitif. b. tambahbaik dan hasilkan bahan dan aktiviti pembelajaran. Dalam model ISD yang lain. Tentukan topik pengajaran yang perlu diselesaikan dan berapa banyak masa yang akan diperuntukkan untuk setiap topik. Analisis masa yang ada dan isi kandungan yang boleh dihabiskan dalam masa tersebut. Hasilkan bahan latihan pensyarah. c.

Lakukan penilaian terhadap program. c. V. Implimentasi a. Gambarajah 9. Lakukan penilaian terhadap pelajar.1. Promosi bahan instruksi bagi kegunaan pensyarah dan pelajar. Lakukan penilaian terhadap penyelenggaraan dan ulangan bahan kursus. b.1 Model Reka Bentuk Instruksi ADDIE Dalam Model ADDIE. Gagne dan Briggs (1977) mendefinisikan sembilan acara instruksi luaran (Nine External Events of Instruction) seperti yang diringkaskan dalam Jadual 9. Acara luaran ini memainkan peranan penting dalam kerangka pembangunan bahan pelajaran dan aktiviti pembelajaran. Sediakan bantuan seperti yang diperlukan oleh pensyarah atau pelajar.IV. pada Fasa Reka Bentuk. Penilaian a. 139 . b.

Menyampaikan maklumat baru. 4. Menyampaikan objektif Memantapkan jangkaan pencapaian yang pembelajaran diinginkan. 1977) Acara (Event) 1. mengemudi perhatian pelajar kepada tujuan instruksi. Menilai pelaksanaan 140 . 2. Menguji pengetahuan atau kemahiran pelajar. 5. menghubungkaitkan pengetahuan akan datang dan pengetahuan sedia ada. proses atau tugasan penyelesaian masalah yang perlu dipelajari. Menyediakan maklumat kepada pelajar mengenai ketepatan pemahaman mereka. prosedur. Bimbingan ini boleh disampaikan dalam bentuk contoh. Menyediakan maklum balas 8. Maklum balas ini bukan untuk tujuan penilaian tetapi bagi memastikan pemahaman pelajar. penerangan. Perkara ini selalunya. Menjelaskan lagi kandungan yang disampaikan dalam Acara 4. Menyediakan bimbingan kepada pelajar Menyediakan bahan latihan 6. menjadi fokus kepada syarahan. perbincangan atau elemen lain yang mampu menjadikan kandungan pelajaran lebih diingati. 7. Penyebatian perkara ini dan pengetahuan sedia ada akan memantapkan ingatan jangka panjang. Langkah ini penting dalam memantapkan pembinaan struktur pengetahuan. Menyediakan bahan bagi menarik perhatian dan memberi motivasi Tujuan (Purpose) Memantapkan set pembelajaran. Mengingatkan kembali pengetahuan yang diperlukan (prerequisites) atau pengetahuan berkaitan Menyampaikan kandungan pelajaran baru Menyediakan arah kepada pembelajaran baru. Mendapatkan maklum balas daripada pelajar. 3.Jadual 9. cerita.1: Sembilan Acara Instruksi Luaran (Nine External Events of Instruction) (Gagne & Briggs.

Ini kerana model tersebut meliputi fasa penting dalam model penyelesaian masalah yang sistematik. ‘Transfer’ membawa maksud pelajar mampu mengaplikasi kandungan pelajaran dalam pelbagai konteks atau situasi. Model Reka Bentuk Dick and Carey (1996) 141 . Pelbagai Model Reka Bentuk Pengajaran Model ADDIE yang telah dibincangkan terdahulu telah menjadi model generik proses ISD yang selalu dirujuk. membuat cadangan penyelesaian (reka bentuk). Menyediakan retention dan ‘transfer’ Tujuan (Purpose) Memantapkan apa yang telah dipelajari dengan latihan yang telah dipraktikkan. Dalam bab ini. Walaupun demikian. dalam mengenalpasti model yang sesuai untuk sesuatu pengajaran. penilaian dilakukan. mencuba penyelesaian (implementasi). faktor yang paling penting untuk dititiberatkan ialah objektif pengajaran.Acara (Event) 9. dan menentukan sama ada penyelesaian tersebut berjaya (penilaian). tetapi tidak semestinya berguna sebagai model konkrit yang mematuhi keperluan teori atau persekitaran ISD tertentu. beratus-ratus model reka bentuk instruksi telah diterbit dan dibangunkan dalam pelbagai organisasi di dunia. Model ADDIE adalah berguna bagi menyampaikan ciri-ciri am sesebuah ISD. beliau perlu memikirkan objektif pengajaran yang perlu dicapai secara keseluruhan. Justeru. Objektif pengajaran membolehkan seseorang pensyarah membangun perancangan tindakan bagi menghasilkan bahan pengajaran. menyediakan penyelesaian (pembangunan). objektif pengajaran juga membantu dalam mengenalpasti di mana instruksi patut bermula atau adakah pengetahuan sedia ada diperlukan. beberapa model reka bentuk instruksi yang menarik diterangkan seperti berikut: I. Sebelum seseorang pensyarah membangunkan sesebuah instruksi yang efektif. Selain itu. Objektif juga sangat penting dalam menentukan sesebuah pengajaran itu efektif kerana pada penghujung pengajaran. yang bermula dengan pengenalpastian masalah dan sebab (analisis).

Disebabkan model ini berasaskan model sistem. iv. Dalam Model Dick and Carey (Gambarajah 9. Mengenalpasti matlamat instruksi – Pastikan apa yang pelajar perlu capai sebelum sesi pengajaran. Salah satu limitasi model ini ialah aspek tingkah laku kumpulan sasaran tidak diambil kira. v. persekitaran di mana kemahiran itu diperoleh dan ciri-ciri yang sesuai bagi memperoleh kesahan pengajaran tersebut. Model ini berpusatkan pelajar dan merentasi semua konteks pengajaran (daripada peringkat prasekolah kepada sektor perniagaan. Kenal pasti tingkah laku pelajar – Kenal pasti kemahiran yang diperlukan oleh pelajar serta ciri-ciri peribadi yang perlu diambil kira sebelum pelajar memulakan proses pembelajaran. Lakukan analisis instruksi – Tentukan kemahiran yang perlu dicapai oleh pelajar bagi mencapai matlamat pengajaran. kepada pentadbiran kerajaan) dan pengguna (novis kepada pakar). iii. Fokuskan kepada masalah yang dihadapi oleh pelajar bagi topik yang dibincang. 142 . Tulis objektif – Jelaskan kemahiran yang perlu diperoleh. Model reka bentuk ini menerangkan semua fasa dalam proses kitaran yang bermula dengan mengenalpasti matlamat pengajaran dan diakhiri dengan penilaian sumatif.Model Reka Bentuk Dick and Carey (1996) adalah salah sebuah model ID yang popular. ii. Salah satu perkara yang dikritik dalam model instruksi ini ialah model ini terlalu linear dan tidak fleksibel.2). yang menggunakan pendekatan sistem seperti yang digunakan dalam perisian kejuruteraan dalam mereka bentuk pengajaran. setiap fasa boleh diterangkan seperti berikut: i. Tentukan objektif pengajaran dan lakukan analisis keperluan. Bangunkan Criterion Standards – Buat penilaian kebolehan pelajar bagi mencapai matlamat instruksi. ia lebih melibatkan pembangunan pengajaran daripada reka bentuk.

x. Setelah proses penilaian dilakukan. Bina strategi instruksi – Analisis maklumat yang diperoleh daripada analisis keperluan dan gunakan untuk menghasilkan sebuah strategi pengajaran. aktiviti susulan dirancang. proses ulangan adalah amat penting dan perlu dilakukan kerap kali bagi memastikan pelajar mencapai objektif pengajaran dengan jayanya. bahan persembahan pensyarah serta manual pembelajaran pelajar.vi. 143 . satu mekanisma penilaian dibina bagi memastikan pelajar memahami kandungan yang disampai. Reka bentuk dan tadbir penilaian sumatif – Apabila seseorang pensyarah menyampaikan bahan pengajaran. seseorang pensyarah menentukan media yang perlu digunakan dan bagaimana untuk memastikan pelajar memenuhi matlamat pengajaran. pensyarah menilai bahan ini kepada semua pelajar bagi mendapat maklum balas dan membuat penambah baikan. pelajar membuat latihan tentang apa yang telah dipelajari serta memberi maklum balas kepada pensyarah bagi penambahbaikan proses pengajaran. seseorang pensyarah memulakan pengajaran dengan aktiviti pengenalan. kemudian diikuti dengan persembahan maklumat. Reka bentuk dan tadbir penilaian formatif – Setelah bahan pengajaran siap dibina. Ulang pengajaran jika perlu – Gunakan hasil analisis daripada penilaian formatif dan ubah suai bagi mempertingkatkan instruksi. viii. Membangunkan bahan instruksi – Strategi instruksi digunakan bagi menghasilkan bahan pengajaran seperti helaian kerja dan bahan pengujian. ix. Pada fasa ini. penilaian sumatif vii. Seterusnya. Kemudian. Oleh yang demikian. Tujuan utama penilaian formatif ialah bagi menyelesaikan masalah pelajar untuk mencapai objektif pengajaran. Secara amnya.

Proses yang terlibat adalah dalam bentuk kitaran dan reka bentuk adalah bergantung kepada proses ulangan yang tetap. Morrison & Ross (1994) Model Reka Bentuk Instruksi Kemp. Gambarajah 9. Model Kemp.dilakukan bagi menentukan nilai sesebuah instruksi dan bagi membuat cadangan penambah baikan terhadap implementasi insruksi tersebut. aktiviti instruksi. Morrison dan Ross menekankan konsep keluwesan. Morrison dan Ross (1994) mengambil pendekatan holistik dalam reka bentuk pengajaran. Berbanding dengan Model Reka Bentuk Instruksi Dick and Carey. objektif instruksi. Matlamat model ini ialah kebebasan pensyarah untuk membuat penambah baikan jika diperlukan. sumber instruksi (seperti komputer dan bahan bercetak).3. perkhidmatan sokongan dan penilaian gambarajah 9. ciri pelajar.2: Model Sistem Reka Bentuk Fnstruksi Dick & Carey II. dan seterusnya memperoleh hasil pengajaran yang lebih 144 . Ini memberi kebebasan kepada pensyarah untuk membuat penambah baikan apabila diperlukan. Konsep penting dalam model ini ialah semua elemen dalam model ini boleh digunakan pada bila-bila masa. Model Reka Bentuk Instruksi Kemp. Secara keseluruhan. semua faktor dalam persekitaran pembelajaran diambil kira dalam model ini termasuk analisis kandungan kursus. Salah satu keistimewaan model ini ialah elemen ulangan penambah baikan ditekankan pada keseluruhan proses.

Buat urutan bagi kandungan kursus bagi memudahkan proses pembelajaran. Uji ciri-ciri pelajar yang akan mempengaruhi hasil instruksi. Kekurangan anak panah dan garisan menjadikan seseorang pensyarah mudah untuk memilih elemen yang dikehendaki sahaja untuk sesuatu set instruksi. Reka bentuk strategi instruksi supaya setiap pelajar mahir kandungan yang perlu disampaikan. Tentukan objektif instruksi. Rancang dan bangunkan bahan instruksi. Kenal pasti masalah pengajaran dan tentukan matlamat reka bentuk instruksi dibangunkan. iii. Kenal pasti kandungan kursus dan analisis komponen yang berkaitan dengan matlamat kursus dan tujuan instruksi. ii. 145 . Pilih bahan sumber bagi membantu instruksi dan aktiviti pembelajaran. Keterangan terperinci mengenai elemen dalam Model Reka Bentuk Instruksi Kemp. pensyarah mempunyai pilihan untuk menentukan elemen yang mana mereka perlukan. Morrison dan Ross adalah seperti berikut: i.berkesan dan bebas daripada kesilapan. viii. ix. iv. Bangunkan instrument penilaian bagi menilai objektif instruksi. vii. Dalam model ini. vi. v.

pensyarah menghasilkan banyak prototaip sehingga beliau berpuas hati dengan prototaip yang dihasilkan.3: Model Reka Bentuk Instruksi Kemp. penggunaan prototaip bagi menjalankan penyelidikan dan penyediaan sistem akhir. Dalam model ini. Model Reka Bentuk ‘Rapid Prototyping’ (Tripp & Bichelmeyer 1990) Model Reka Bentuk ‘Rapid Prototyping’ (Tripp & Bichelmeyer 1990) merupakan proses empat peringkat yang menjurus kepada penghasilan pengajaran untuk sesi pengajaran. Setiap 146 . pembinaan prototaip. Morisson & Ross (1994) III.Perancangan Ulangan Masalah Instruksi Sumber Instruksi Ciri Pelajar Instrumen Penilaian Analisis Kerja Objektif Instruksi Penyampaian Instruksi Strategi Instruksi Urutan Kandungan Penilaian Formatif Pengurusan Projek Gambarajah 9. Peringkat proses merangkumi penganalisisan keperluan. bukannya keseluruhan kurikulum.

Gabungan dua fasa ini adalah sangat berlainan dengan dengan proses reka bentuk instruksi traditional yang mengasing dua fasa tersebut. Model Rapid Prototyping memerlukan lebih penglibatan daripada semua pihak yang terlibat. barulah beliau memilih model reka bentuk instruksi yang sesuai dan memberi kelebihan bagi mencapai matlamat yang diinginkan. Kesimpulan Sebagai kesimpulan. Banyak kajian diperlukan bagi mengenalpasti impak media kepada masyarakat secara keseluruhannya. seperti pereka bentuk instruksi atau pensyarah dan pelajar. Model ini juga popular kerana setiap prototaip memerlukan maklum balas sehingga hasil instruksi terbina. beliau perlu memikirkan perkara yang ingin dicapai atau objektif pengajaran yang perlu dicapai secara keseluruhan. Implikasi reka bentuk instruksi sebagai satu bidang penyelidikan di masa hadapan amat sukar untuk ditentukan kerana arus teknologi adalah sangat dinamik. instruksi akan menjadi lebih efektif jika proses pengajaran dirancang untuk melibatkan pelajar dalam semua elemen dan aktiviti bagi memudahkan pembelajaran. apa yang pasti ialah keperluan kepada reka bentuk instruksi sentiasa wujud selagi adanya pencarian ilmu! 147 . Dalam aspek ini. Ini adalah kerana tiada satu model reka bentuk instruksi pun yang lebih baik daripada sesuatu model yang lain. Sebelum seseorang pensyarah membangunkan sebuah instruksi yang efektif. Dalam model ini. seseorang pensyarah atau jurulatih boleh memilih atau merancang dan membangunkan aktiviti yang terbaik bagi membantu pelajar belajar. Namun. Dengan menggunakan prinsip reka bentuk instruksi. Namun. model ini juga dikritik kerana pendekatan yang tidak berstruktur. Setelah itu.prototaip adalah merupakan penambah baikan daripada prototaip yang dihasilkan sebelumnya. fasa reka bentuk dan fasa pembangunan akhirnya bergabung.

Dabbagh.htm Gagne. Lisa. Designing Instruction: A UNI Professional Teacher Competencies Workshop . from http://web... 723-733. Retrieved September 20. from http://www.htm 148 .bc. Instructional design: Principles and applications. from http://www. 1995. Instructional Design Models. 2006. Instructional Design Resources . M 2005. Teacher’s College Record. Gagne. 1963. New Jersey : Pearson Education. Mashka. Principles of Instructional Design. Chris. & Green. Instructional Design Methodologies and Techniques. Briggs (Ed.edu/ ndabbagh/Resources/IDKB/index. Timothy D.). J. K.ics.uni.Retrieved October 15. Jones. The Essentials of Instructional Design: Connecting Fundamental Principles with Process and Practice. R. H-K..Golas. J. Abbie. 2006. M. Retrieved October 13. Inc. Thelma..html Baterden. W. Sherri. Analysis of objectives. 64. Jacky. C & Keller. Website: http://classweb. 1977. Liz.purdue.com/estore/braxton/ registered/intro. Wager. R.. 2000. & Looms. 2006. M.. J. (chapters 1.futureu. 2003.html Brown. NJ: Educational Technology Publications.ca/lizhk/IDesign/ISDresources.& 8) Carroll. htm Braxton. A model of school learning. from http://web. 2006.mala. 2006. Huffam. 2006. CA: Thomson Wadsworth. Kimberly. W. & O’Neill. from George Mason University .edu/teaching/id/one/readings. 2006. Instructional Technology Program.Rujukan Abromitis. John. Retrieved October 12. Shirley. 2006. The Instructional Design Knowledge Base .edu/~baterden/home. Oakley. In L.Retrieved October 5.7. Englewood Cliffs. Bronico.gmu.. Nada.

In Instructional Technology Global Resource Network .psu. ISD Knowledge Base/ Instructional Design & Development/ Instructional Systems Design Models.ittheory. from http:// www. from http://www.edu/~mryder/itc_data/idmodels.Maier. Jeffrey S.html Prestera. from http://carbon. 2006. Models for Instructional Design.com/models. Martin. Gustavo E. 2006. Retrieved October 17.cudenver.usma.effectperformance.personal.htm Ryder. com/sites/prestera/html/M4/L1%20-%20ISD/M4L1P1. html Strickland.edu/math/activities/ cape/Instructional_Models/design_models. Retrieved September 15. 2006. Retrieved September 16. 2006. 2003. Model Library. from http://www. David. 2002. from http://www.html 149 .htm McGriff. Retrieved October 5. 2001. Steven J. Retrieved September 21. 2006.dean.edu/faculty/s/j/ sjm256/portfolio/kbase/IDD/ISDModels. Knowledge Base: Instructional Design Models. 2003. 2006. Instructional Design Models.

150

BAB 10
Pemilihan & Penilaian Bahan Sumber Pendidikan
Mohd. Arif Ismail

Pengenalan
Penggunaan bahan sumber pendidikan di dalam bilik kuliah dapat membantu pendidik mengolah dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang menjana pemikiran dan kemahiran pelajarpelajarnya. Bahan sumber pendidikan yang boleh diperoleh dalam pelbagai bentuk dan rupa, baik dalam bentuk bercetak mahupun elektronik, mampu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Hasil daripada penggunaan bahan sumber pendidikan yang disepadukan dengan baik dalam pengajaran akan dapat memperkaya proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah. Justeru, pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang pintar dan bestari serta bijaksana dalam menangani cabaran hidup (Musa 2003). Di dalam persekitaran pendidikan, kehadiran bahan sumber pendidikan dalam bentuk elektronik (teknologi elektronik) seperti filem, video, televisyen, radio, komputer dan multimedia bersama dengan bahan sumber pendidikan dalam bentuk bercetak (teknologi bercetak) seperti buku, jurnal, akbar dan majalah adalah saling lengkapmelengkapi antara satu sama lain. Ini bermaksud teknologi elektronik bukannya mengambil alih tempat teknologi bercetak (Norton & Wiburg 2003) tetapi sebaliknya membantu memperkaya proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian, kepelbagaian dalam bahan sumber pendidikan memberikan ruang dan peluang kepada pendidik untuk menjadi lebih kreatif serta berupaya untuk mengintegrasikan bahan tersebut di dalam bilik kuliah (Musa 2003).

151

Kepentingan Pemilihan & Penilaian Bahan Sumber Pendidikan
Perkembangan pesat dalam teknologi maklumat dan komunikasi membawa banyak perubahan kepada bahan sumber pendidikan elektronik terutamanya dalam bentuk atau format media. Format media adalah bentuk fizikal di mana mesej pelajaran diintegrasikan dan dipersembahkan atau ditunjukkan contohnya seperti carta, gambar, slaid, pita audio dan video, dan komputer multimedia. Pada mula teknologi elektronik diperkenalkan teknologi tersebut wujud sebagai entiti yang berbeza-beza umpamanya media buku atau teks, media filem, media audio, media visual dan media objek. Namun begitu, akibat daripada perkembangan pesat dalam teknologi, format media yang sedia ada mula digabungkan antara satu sama lain dan menghasilkan format media yang baru seperti dokumen pemprosesan perkataan, video interaktif, cakera padat audio, realiti maya dan gambar digital. Ini seterusnya menghasilkan gabungan media format terkini yang boleh dilihat dengan kewujudan digital video interaktif, digital audio, CD Rom, realiti virtual dan desktop publishing (Heinich et al. 2002). Justeru, trend dalam penggabungan format media ini mempunyai implikasi secara langsung kepada pengajaran dan pembelajaran. Pendidik mempunyai banyak pilihan dalam memilih dan menggunakan bahan sumber pendidikan untuk mendatangkan pembelajaran yang berkesan (Percival & Ellington 1994). Pengajaran secara talk and chalk kurang lagi sesuai kerana kehendak dan keperluan pelajar diabaikan. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang terbaik diwujudkan apabila pendidik dapat mengeksploitasikan bahan sumber pendidikan untuk merangsang kesemua pancaindera pelajar dan mengadakan pembelajaran aktif yang menarik minat, tumpuan serta menajamkan pemikiran dan memperkembangkan kreativiti pelajar.

Bahan Sumber Pendidikan
Bahan sumber pendidikan merangkumi segala jenis bahan sumber sama ada dalam bentuk bercetak atau elektronik yang mempunyai unsur-unsur pendidikan yang dapat digunakan secara
152

langsung atau diubahsuai oleh pendidik untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dan mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Ia juga digunakan dengan tujuan untuk menarik minat pelajar serta meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik kuliah. Bahan sumber pendidikan turut mengandungi pelbagai mesej yang disampaikan melalui pelbagai format media yang diolah berdasarkan tahap pencapaian pelajar serta isi kandungan pelajaran. Bahan sumber pendidikan juga dapat memudahkan pendidik mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan pelajar memahami sesuatu tajuk mata pelajaran. Bahan sumber pendidikan perlu digunakan secara sistematik dan tersusun agar mewujudkan minat dalam kalangan pelajar. Penggunaan bahan sumber pendidikan adalah satu proses. Proses tersebut melibatkan prebiu (pra-tonton) bahan sumber, latihan menggunakannya, persediaan persekitaran pembelajaran, kesediaan pelajar dan persembahan sebenar untuk pengajaran dan pembelajaran. Semua bahan sumber yang hendak digunakan di bilik kuliah perlu diprebiu oleh pendidik terlebih dahulu daripada segi kesesuaian dengan objektif dan ciri-ciri serta tahap kebolehan pelajar. Pendidik juga perlu berlatih menggunakan bahan sumber pendidikan yang telah dipilih sebelum digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran agar persembahannya kelak akan lebih berkesan. Persekitaran di mana bahan sumber tersebut digunakan perlu disediakan dengan baik daripada segi ergonomiknya (tempat duduk selesa, pencahayaan mencukupi, pengudaraaan atau ventilasi yang baik) serta memastikan peralatan dapat berfungsi. Kesediaan pelajar penting dalam menentukan pembelajaran berkesan boleh berlaku. Ini dapat dilakukan sebelum pendidik memulakan pengajarannya iaitu dengan mengemukakan kepada pelajar overview atau rumusan umum tentang keseluruhan persembahan atau membuat perkaitan dengan topik yang dikaji dengan tujuan untuk menimbulkan rasa ingin tahu, meningkatkan motivasi serta meningkatkan tumpuan pelajar. Akhir sekali ialah aktiviti showmanship yang merupakan persembahan atau penyampaian oleh pendidik di dalam suasana
153

pengajaran dan pembelajaran yang sebenar di mana bahan sumber pendidikan disampaikan dengan pelbagai kaedah atau teknik yang bersesuaian dan berkesan.

Pemilihan & Penilaian Bahan Sumber Pendidikan
Perancangan sistematik menggunakan bahan sumber pendidikan atau media memerlukan bahan atau media tersebut dipilih terlebih dahulu. Justeru, pemilihan bahan sumber pendidikan merujuk kepada proses dua peringkat yang perlu dilakukan. Peringkat pertama adalah pemilihan daripada aspek format media sama ada dalam bentuk gambar pegun, visual bergerak, bercetak dan sebagainya. Bagi menentukan format yang paling sesuai pemilihan dibuat dengan mengambil kira ciri-ciri dan tahap kemampuan pelajar, objektif yang ingin dicapai serta situasi pengajaran (kumpulan besar, kumpulan kecil atau pengajaran kendiri). Peringkat kedua pula melibatkan proses pemilihan, modifikasi atau menghasilkan bahan sumber berdasarkan format yang dipilih. Pada peringkat ini pemilihan dibuat berdasarkan bahan sumber yang sudah tersedia ada dan sekiranya bahan sumber tidak dapat diperoleh, maka pengubahsuaian atau modifikasi perlu dilakukan. Proses memodifikasi bahan sumber sedia ada adalah lebih kreatif, mencabar serta kos-efektif berbanding dengan aktiviti menghasilkan satu bahan sumber yang baru. Penghasilan satu bahan sumber pendidikan yang baru perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti objektif yang ingin dicapai, ciri-ciri dan tahap kebolehan kumpulan sasaran, kos, kepakaran teknikal, kemudahan dan peralatan yang diperlukan.

Model Pemilihan Pendidikan

&

Penilaian

Bahan

Sumber

Media dan bahan sumber pengajaran memainkan peranan yang penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan media dan bahan sumber yang sesuai bukan sahaja dapat membantu penyampaian isi pelajaran, malah dapat menarik minat dan tumpuan pelajar serta menjadikan pengajaran tidak membosankan. Pengajaran menggunakan bahan sumber pendidikan memerlukan perancangan
154

tahap kebolehan pelajar dan gaya pembelajaran. melaksana dan menilai pengajaran menggunakan media dan bahan sumber pendidikan. media dan bahan. Model ASSURE menyenaraikan enam langkah iaitu analisis ciri-ciri pelajar. Model ASSURE Model ASSURE adalah akronim bagi analisis ciri-ciri pelajar (analyze learners). respon dan penglibatan pelajar (require learner participation) dan evaluasi/ penilaian serta semakan semula (evaluate & revise). bangsa serta faktor budaya dan ekonomi. 2008). urus penggunaan media dan bahan sumber (utilize media & materials). seleksi kaedah. dan evaluasi/ penilaian serta semakan semula. Matlamat utama Model ASSURE adalah untuk membantu pendidik merancang pemilihan dan penilaian penggunaan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran. media dan bahan sumber (select methods. respon serta penglibatan pelajar.yang teliti termasuk daripada segi pemilihan dan penggunaan bahan sumber tersebut. Model ASSURE dapat membantu pendidik memilih dan menentukan penggunaan pelbagai media dan bahan sumber pendidikan pada tahap optimum. Analisis Ciri-Ciri Pelajar Analisis ciri-ciri pelajar perlu dilakukan bagi menentukan kesesuaian di antara media dan bahan sumber yang dipilih bagi mendatangkan pembelajaran yang berkesan. Model berbentuk prosedural ini menyediakan panduan kepada pendidik untuk merancang. Tiga faktor penting yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat keputusan pemilihan media dan bahan sumber adalah ciri-ciri umum pelajar. media & materials). sediakan objektif pengajaran. Perbincangan tentang pemilihan dan penggunaan bahan sumber pendidikan dalam penulisan ini berfokus kepada Model ASSURE (Smaldino et al. sediakan objektif pengajaran (state objectives). seleksi kaedah. Tahap kebolehan pelajar pula melibatkan tahap kemahiran atau kompetensi pelajar pada 155 . Ciri-ciri umum pelajar adalah seperti tahap gred. urus penggunaan media dan bahan sumber.

tunjuk ajar dan main peranan). Pada peringkat ini proses pemilihan melibatkan langkahlangkah berikut: Membuat keputusan berkaitan dengan kaedah yang sesuai untuk tugasan pembelajaran (sebagai contoh kaedah simulasi. Sediakan Objektif/ Hasil Pembelajaran Peringkat ini memberi penekanan kepada pernyataan objektif atau hasil pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai di dalam bentuk yang spesifik dan boleh diukur. motivasi dan minat perlu turut dipertimbangkan semasa membuat analisis pelajar. mengubah suai atau mereka bentuk bahan yang khusus berdasarkan format media yang dipilih (sebagai contoh memilih bahan sedia ada yang mudah diakses oleh pendidik). berinteraksi dan memberi tindak balas secara emosi terhadap persekitaran pembelajaran.awal kemasukan ke bilik kuliah seperti penguasaan perbendaharaan kata dan pengetahuan. audio. Memilih media format yang sesuai untuk melaksanakan kaedah pengajaran yang dipilih (sebagai contoh carta. video dan multimedia). Memilih. memastikan penilaian dapat dibuat dengan baik serta membantu para pelajar mengetahui apa yang diharapkan daripada mereka. maka mereka digalakkan memilih berdasarkan media dan bahan sumber yang sedia ada. slaid. Gaya pembelajaran seperti bakat. Gaya pembelajaran merujuk kepada tret-tret psikologi yang menentukan bagaimana seseorang individu membuat tanggapan. Pemilihan Media & Bahan Sumber Pendidikan Memandangkan segelintir pendidik biasanya mempunyai kekangan masa untuk membina bahan pengajarannya sendiri. Pernyataan objektif perlu bagi membantu pendidik memilih media dan bahan sumber pendidikan yang bersesuaian. kecenderungan. 156 . Analisis pelajar boleh dilakukan secara informal seperti bersoal jawab di bilik kuliah atau secara formal (sebagai contoh mengadakan ujian).

pendidik dapat membuat semakan semula yang bertujuan untuk memperbaiki pengajaran yang akan datang. Penyediaan bahan sumber – bahan yang perlu dikumpulkan. Lima langkah tersebut meliputi: Prebiu bahan sumber – agar sesuai dengan objektif dan kumpulan sasaran. Penilaian & Semakan Semula Penilaian yang dijalankan selepas pengajaran dan pembelajaran bertujuan untuk mengukur hasil pencapaian pelajar dan juga menilai keberkesanan penggunaan bahan sumber. penglibatan pelajar di dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. Pelaksanaan pengajaran – menggunakan bahan sumber di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. di samping memperoleh maklum balas daripada pendidik berdasarkan pencapaiannya di bilik kuliah. Penyediaan persekitaran – kemudahan (seperti plug dan suis) dan susunan kedudukan pelajar. Berdasarkan penilaian. disusun sebagaimana dikehendaki atau diadakan latihan menggunakannya. Penglibatan aktif pelajar melakukan aktiviti dan tugasan bertujuan untuk memberi latihan yang secukupnya kepada pelajar untuk mempelajari pengetahuan atau kemahiran baharu. Kesediaan pelajar – memberi peluang untuk pelajar bersedia (sebagai contoh beri penerangan ringkas tentang isi pelajaran). terdapat lima langkah yang perlu diberi perhatian oleh pendidik. Respon Serta Penglibatan Aktif Pelajar Pada peringkat ini.Urus Penggunaan Media & Bahan Sumber Pendidikan Bagi menentukan media dan bahan sumber yang dipilih dapat diguna sebaik mungkin. 157 .

Bagi membantu memudahkan pendidik membuat pemilihan dan penilaian bahan sumber pendidikan Model ASSURE boleh diaplikasikan. 158 . dan pembelajaran pula menjadi lebih menarik. 2008) Rumusan Pemilihan dan penilaian bahan sumber adalah sangat penting bagi memastikan bahan yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran adalah bersesuaian dengan objektif pengajaran yang ingin dicapai serta tahap pencapaian dan kebolehan pelajar. (2008) berpandukan kepada Model ASSURE pengajaran menggunakan media dan bahan sumber dapat dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Model ASSURE dapat ditunjukkan secara prosedural sebagaimana di dalam Gambarajah 10.Menurut Smaldino et al.1 berikut: A S S U Analisis pelajar (Analyze learners) Sediakan objektif (State objectives) Seleksi bahan sumber dan media (Select media and materials) Urus penggunaan bahan sumber dan media (Utilize media and materials) Respon serta penglibatan aktif pelajar participation) (Require learner R E Evaluasi/Penilaian dan semak semula (Evaluation & review) Gambarajah 10. berkesan dan sesuai dengan tahap kemampuan dan potensi pelajar.1: Model ASSURE (Smaldino et al.

Russell.D. 2003. ke 2. J. Musa Muhamad.. Ohio: Merrill Prentice Hall. Teaching with Technology.Rujukan Heinich. K. Kata alu-aluan Menteri Pendidikan Malaysia. New York: Nichols. A. Ke-9. Yusup Hashim.. 2008. & Wiburg. Bhd. Smaldino. Ed. Instructional Technology and Media for Learning . R. H. New Jersey: Prentice Hall. Percival. S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. D. 2002. & Smaldino. M. & Ellington. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1998. 1994. Ed.. S. & Russell. 26-28 Jun. Ke-7.E. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. 159 . 2003. Teknologi Pengajaran. Lowther.J. P. Terjemahan Noran Fauziah Yaakub. Bahagian Teknologi Pendidikan. Seminar Kebangsaan Penggunaan Bahan Sumber Pendidikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Instructional Media and Technologies for Learning. The Selection and Use of Instructional Media. Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning Inc. M.L. Ed. 1998.E. Romiszowski. F. J. Norton. Molenda. Ed. Buku panduan Teknologi Pendidikan.D. ke 2.

160 .

Secara amnya. Justeru. bahan pembelajaran dan aktiviti yang anda bangunkan boleh diakses oleh pelajar secara terarah kendiri. prinsip pembangunan bahan e-Pembelajaran. Dalam e-Pembelajaran berorientasi self-study pula. Dalam e-Pembelajaran berbentuk instructor-led. Salah satu kelebihan e-Pembelajaran ialah kelajuan pembangunan dan penyampaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Konsep & Kelebihan e-Pembelajaran Dalam era teknologi maklumat terkini. Contoh e-Pembelajaran berorientasikan instructor-led meliputi teleconferencing. iaitu instructor-led dan self-study. Sistem Pengurusan e-Pembelajaran serta bagaimana anda boleh membangunkan bahan e-Pembelajaran menggunakan sistem pengurusan pembelajaran yang digunakan di UKM iaitu SPIN (Sistem Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran Interaktif). e-Pembelajaran merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran menerusi medium elektronik. anda sebagai instruktor memainkan peranan utama dalam memudahcara sesuatu kursus. kelebihan e-Pembelajaran kepada anda dan pelajar.BAB 11 Pelaksanaan e-Pembelajaran Menggunakan SPIN Mohamed Amin Embi Pengenalan Salah satu bentuk pembelajaran terarah kendiri yang boleh anda bangunkan untuk kegunaan pelajar ialah bahan e-Pembelajaran. videoconferencing. e-Pembelajaran menyediakan pelbagai peluang untuk diterokai dalam dunia pendidikan terutamanya di peringkat pengajian tinggi. papan buletin elektronik dan mel elektronik. Menurut Wilson dan Smilanich (2005). mod dan teknik e-Pembelajaran. dalam bab ini anda akan diperkenalkan dengan konsep e-Pembelajaran. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan elektronik menepati 161 . terdapat dua jenis e-Pembelajaran.

e-Pembelajaran memberi peluang kepada anda dan pelajar berinteraksi dan berkomunikasi pada bila-bila masa dan di mana jua. format media dan proses penyampaian. Pelajar boleh berinteraksi dengan bahan tersebut pada masa lain yang sesuai dengan waktu pilihan mereka. sumbangan instruktor adalah statik. Kategori penyampaian paling meluas bagi e-Pembelajaran ialah mod asinkronis dan mod sinkronis. Ciri keluwesan yang terdapat dalam e-Pembelajaran membenarkan pelajar anda mengawal penjarakkan pembelajarannya. di mana jua dan bebas dari belenggu pemerhatian individu yang mereka tidak selesa. Dalam mod asinkronis. pelajar dan instruktor berinteraksi secara langsung atau bersemuka di alam maya. beliau bebas mengikuti proses pembelajaran pada bila-bila masa. Contoh aplikasi teknik ini ialah seorang pelajar yang mencari maklumat dari Internet menggunakan enjin pencarian untuk 162 . Selain itu. Mod & Teknik e-Pembelajaran e-Pembelajaran boleh digunakan untuk merujuk pelbagai jenis mod penyampaian. Ciri ini juga membolehkan pelajar anda mengikuti proses pengajaran mengikut penjadualan dan kadar kendiri. Kedua-dua pihak bebas memberi respon secara spontan dan segera. Jika seseorang itu adalah pelajar yang bermotivasi tinggi dan selesa dengan mod e-Pembelajaran yang bersifat asinkronis. Pelajar tersebut perlu memilih saja topik yang dikehendaki. Pada asasnya. Aspek kebebasan dalam pembelajaran yang terdapat dalam ePembelajaran adalah aspek yang paling dituntut oleh generasi baru yang inginkan kawalan pembelajaran berada dalam tangan mereka. kebanyakan bahan e-Pembelajaran menyediakan kandungan dan format yang membolehkan pelajar anda membuat latihan berulang kali tanpa had. terdapat empat teknik utama dalam ePembelajaran. di mana bahan pengajaran dibangunkan dan disimpan terlebih dahulu untuk kegunaan pelajar. memilih masa yang sesuai dan meneruskan dengan proses e-Pembelajaran. Dalam mod sinkronis pula.keperluan pembelajaran yang berkonsepkan just-in-time learning. Pertama ialah ‘One-to-Alone’ yakni konsep untuk diri sendiri. Di samping itu.

pelajar juga mempunyai pelbagai peranan yang seharusnya dimainkan. Ketiga ialah teknik ‘One-to-Many’ yakni seorang kepada ramai orang seperti forum. Anda boleh bertindak membantu memotivasikan pelajar. penggunaan aplikasi ‘Manyto’Many’ ini nampaknya semakin popular penggunaannya dalam kalangan pengajar dan pelajar kerana kesesuaiannya dengan teori pembelajaran konstruktivisme sosial. Keempat ialah teknik ‘Many-to-Many’ yakni konsep dari ramai kepada ramai seperti Wikipedia. di dalam e-Pembelajaran. Paloff dan Pratt (2001) menyenaraikan beberapa peranan yang dimainkan oleh para pelajar. Di dalam suasana e-Pembelajaran. Pelajar mempunyai lebih autonomi untuk mencorak dan merancang pembelajaran mereka. Pertama. memupuk interaksi sosial yang sihat serta memberikan dorongan kepada pelajar untuk bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pembelajaran mereka sendiri. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi akan digunakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan sebenar mereka. pelajar biasanya tidak mempunyai kebebasan untuk mencorak pembelajaran mereka dan bergantung kepada anda untuk mengatur segala pembelajaran mereka. pelajar haruslah mampu 163 . pelajar perlu mendapatkan serta membentuk pengetahuan yang diperolehi dan kemudiannya menyesuaikan ilmu pengetahuan tersebut mengikut keperluan mereka. pelajar lebih bertanggungjawab di dalam menguruskan pembelajaran mereka iaitu mengikut keperluan mereka sendiri. Di dalam persekitaran e-Pembelajaran. Kedua. Sebagai instruktor. anda berperanan sebagai pemberi maklumat ulung sementara pelajar hanya menerima dan memproses pengetahuan yang diberikan oleh instruktor tersebut. anda berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran mereka.menyiapkan tugasannya. blog dan buletin dalam talian. Sejak mutakhir ini. anda berperanan lebih sebagai fasilitator atau pemantau. sebagai instruktor. Dalam konteks ini. Peranan Instruktor & Pelajar dalam e-Pembelajaran Secara tradisionalnya. Seperti instruktor. Kedua ialah teknik ‘One-to-One’ yakni seorang kepada seorang yang lain seperti berhubung melalui mel elektronik.

Anda hanya perlu memantau proses pembelajaran agar ianya berjalan dengan lancar. Kelima ialah keberkesanan yakni pelajar didedahkan kepada suasana 164 . Sekiranya anda ingin menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. beberapa prinsip perlu dipatuhi. Contoh interaksi yang dimaksudkan ialah aktiviti latih tubi interaktif bagi sesuatu mata pelajaran. Keempat ialah kebertanggungjawaban yakni meletakkan pelajar dalam satu situasi dimana mereka perlu membuat keputusan dan bertanggungjawab di atas keputusan yang mereka buat atau pilih.bekerjasama dengan rakan dan instruktor untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Kedua ialah membina pengalaman yakni menyediakan pelbagai laluan pembelajaran bagi membolehkan pelajar menimba pengalaman yang pelbagai dan relevan. pelajar merupakan agen yang aktif di dalam e-Pembelajaran di mana penglibatan anda adalah minimal. Manakala e-Pembelajaran yang lebih kompleks mengandungi interaksi pelajar-komputer yang lebih banyak daripada hiperlink. Ketiga ialah keterlibatan yakni menyediakan pelbagai tugasan dan aktiviti yang melibatkan pelajar. grafik mudah dan interaksi hiperlink. Anda perlu untuk menyerahkan sebahagian daripada autoriti kepada pelajar melalui penurunan kuasa. Peranan pelajar sebagai pengurus atau perancang pembelajaran dipikul sebahagian besarnya oleh mereka sendiri. Contoh aktiviti yang lebih kompleks pula melibatkan simulasi seperti simulasi kapal terbang atau simulasi yang melibatkan proses pembedahan dalam bidang perubatan. Justeru. Pertama ialah eskplorasi yakni menyediakan pelbagai kemudahan agar pelajar mampu menerokai pelbagai sumber informasi yang terdapat dalam Internet. pelajar diharapkan dapat bekerjasama secara kolaboratif bagi menjana kefahaman yang lebih mendalam dan kritikal. Mereka seharusnya mampu untuk memberi serta menerima maklum balas di samping dapat membuat penilaian kendiri terhadap pencapaian mereka. Ketiga. Prinsip Pembangunan Bahan e-Pembelajaran e-Pembelajaran yang asas melibatkan bentuk penggunaan elemen multimedia asas sahaja: teks. di dalam persekitaran e-Pembelajaran.

Mohamed Amin Embi (Gambarajah 11. Dr. Keenam ialah mudah guna yakni isi kandungan pelajaran yang mudah dicapai merentas platform serta tempoh dan masa.3). Sistem Pengurusan Kursus (Course Management System) atau Sistem Pengurusan Kandungan Pembelajaran (Learning Content Management System). manakala sistem yang dibangunkan untuk kegunaan warga UKM ialah SPIN atau Sistem Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Interaktif (Gambarajah 11. Sistem Pengurusan Pembelajaran biasanya digunakan untuk meningkatkan tempoh dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran serta komunikasi dengan pelajar. Istilah lain yang biasa digunakan untuk merujuk kepada sistem pengurusan e-Pembelajaran ialah Persekitaran Pembelajaran Maya (Virtual Learning Environment). terdapat beberapa sistem yang terdiri daripada Sistem Pengurusan Pembelajaran Sumber Terbuka atau Open Source Learning Management System yang boleh diperolehi secara percuma seperti MOODLE (Gambarajah 11. kandungan pembelajaran dan data. Pertama ialah sistem yang berbentuk ‘off-the-shelf’ iaitu sistem yang hanya boleh diperolehi secara komersial seperti Blackboard dan WebCT. Sistem Pengurusan e-Pembelajaran terdiri daripada beberapa bentuk.pembelajaran yang berkesan selain kaedah tradisional berbentuk kuliah.1). pengurusan dan pentadbiran pelbagai aktiviti pembelajaran. Kedua. Sistem Pengurusan e-Pembelajaran Sistem Pengurusan e-Pembelajaran atau e-Learning Management System adalah suatu persekitaran elektronik yang membolehkan penyampaian. perkhidmatan.2). Akhir sekali ialah sistem yang dibangunkan secara dalaman mengikut keperluan sesebuah institusi atau dikenali sebagai ‘In-house Customised System’. 165 . Contoh sistem yang dibangunkan untuk Fakulti Pendidikan secara internal ialah e-MaS (e-Learning Management System) oleh Prof.

Sistem Pengurusan Pembelajaran Sumber Terbuka Gambarajah 11.1: MOODLE .Gambarajah 11.2: e-MaS (e-Learning Management System) 166 .

Gambarajah 11.3: SPIN (Sistem Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran Interaktif)

Penggunaan SPIN
SPIN yang digunakan oleh UKM adalah sistem yang dibangunkan berdasarkan Inisiatif Pengetahuan Terbuka dan diintegrasikan dengan Sistem Maklumat Universiti terutamanya Sistem Maklumat Pelajar dan Sistem Maklumat Kakitangan. Sekiranya anda mengajar di Kampus Bangi, SPIN Bangi boleh dicapai di alamat http://www.spin.ukm. my; manakala sekiranya anda mengajar di Kampus KL, SPIN KKL boleh dicapai di dalam http://spin.medic.ukm.my. Untuk mendapatkan Kata Laluan, klik butang ‘Pengajar’ di halaman utama SPIN Bangi atau SPIN KKL dan masukkan nombor pekerja anda seperti dalam Gambarajah 11.4.

167

Gambarajah 11.4: Mendapatkan Kata Laluan Kata Laluan anda akan dihantar oleh SPIN ke alamat mel elektronik yang telah anda daftarkan dalam Sistem Maklumat Kakitangan melalui e-Warga. Untuk masuk ke SPIN, anda hanya perlu masukan Nombor Pekerja di ruang ‘Pengenalan’, kata laluan dan klik butang ‘masuk’. Sebaik sahaja memasuki SPIN, anda akan melihat senarai kursus yang dikendalikan oleh anda pada sesuatu semester (seperti dalam Gambarajah 11.5). Anda boleh memuatnaik gambar dan menukar katalalaun dalam ruangan ‘My Profile’ sekiranya perlu.

168

Gambarajah 11.5: Halaman Pensyarah dalam SPIN Antara kemudahan yang disediakan dalam SPIN ialah pengumuman hebahan. Pengumuman boleh dibuat dengan menekan butang ‘Add’ di ruangan ‘Announcements’ seperti dalam Gambarajah 11.6. Anda juga boleh menghantar ‘Attachement’ sekiranya perlu.

Gambarajah 11.6: Kemudahan Membuat Pengumuman Pihak Pengurusan Universiti telah menetapkan bahawa paling minima setiap pensyarah perlu memuatnaik silibus kursus masing-masing ke dalam SPIN. Untuk berbuat demikian, anda perlu klik butang ‘Upload Course’, klik folder ‘Course Profile’ dan pilih butang ‘UPLOAD’ untuk memuatnaik fail silibus kursus yang berkaitan Gambarajah 11.7.
169

Gambarajah 11.7: Memuatnaik Silibus Kursus Untuk memuatnaik nota kuliah, anda perlu klik butang ‘Upload Course’, klik folder ‘Lecture Notes’, klik ‘New Lesson’ dan tekan butang ‘Upload Main File’ seperti yang ditunjukan dalam Gambarajah 11.8. SPIN membolehkan anda memuatnaik pelbagai fail dalam format doc, pdf, ppt, xls, swf dsb. Prosedur yang sama juga boleh digunakan untuk memuatnaik ‘Tutorials’ dan soalan lepas atau ‘Model Questions’.

Gambarajah 11.8: Memuatnaik Nota Kuliah
170

Untuk menambah sumber bacaan serta rujukan kendiri pelajar, anda perlu klik ‘Upload Course’, klik folder ‘References’ dan tekan butang ‘Add URL’ (atau Add Book; Add Article sekiranya berkenaan) seperti dalam Gambarajah 11.9. Sekiranya anda ingin memuatnaik maklumat tugasan yang perlu diketahui oleh pelajar anda, klik butang ‘Assignment’, klik folder ‘Upload Assignment’, klik butang ‘New Assignment’ dan masukkan maklumat seperti nama tugasan, mod tugasan (individu atau kumpulan) serta tarikh makluman serta tarikh akhir penghantaran tugasan dalam ruangan ‘Add Assignment’ yang disediakan dan menekan butang ‘Add’ (lihat Gambarajah 11.10).

Gambarajah 11.9: Menambah Senarai Rujukan Pelajar

Gambarjah 11.10: Memuatnaik Maklumat Tugasan Pelajar
171

hanya tiga jenis soalan yang boleh dibangunkan iaitu i) soalan berbentuk betul/salah. dan iii) soalan aneka pilihan dengan lebih dari satu jawapan yang betul. SPIN juga menyediakan kemudahan untuk mengurus kumpulan menerusi butang ‘Groups’ dimana anda boleh menggunakan folder ‘Manage Groups’ dan ‘Assign Groups’ seperti yang ditunjukan dalam Gambarajah 11.12. anda juga boleh menggunakan kemudahan komunikasi sinkronis (Chat) dan asikronis (E-Mail & Discussion Board) yang disediakan oleh SPIN untuk anda berinteraksi dengan pelajar. Menerusi bahagian Quiz Centre.11. ii) soalan aneka pilihan dengan satu jawapan betul. Menerusi Quiz Centre. anda terlebih dahulu perlu membangunkan beberapa Bank Soalan menerusi folder ‘Question Bank’ dan membina item-item ujian melalui folder ‘Manage Questions’ seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 11. Gambarajah 11. Setakat ini. anda juga boleh menentukan masa dan tarikh ujian serta melihat keputusan setiap ujian. anda boleh membangunkan Quiz.11: Kemudahan Mengurus Kumpulan Bagi mengukuhkan pembelajaran yang diikuti oleh pelajar. 172 .Antara lain. Di samping itu. Ujian Pra serta Ujian Pos.

Terdapat tiga jenis laporan yang boleh dilihat iaitu i) Quiz Report. SPIN juga menyediakan kemudahan untuk memantau penggunaan serta kemajuan pelajar melalui ruangan ‘Report’.13).13: Kemudahan Menjana Statistik Penggunaan 173 . ii) Progress Report.Gambarajah 11. Gambarajah 11.12: Kemudahan Membangun & Mengurus Quiz Akhir sekali. dan iii) Usage Report (lihat Gambarajah 11.

2005. Pfeiffer. Rujukan Palloff & Pratt 2005. 2000. Theory and Practice of Online Learning. PA: Idea Group Publishing. G. Wadsworth: United Kingdom. T. John Wiley & Son Inc. The Other Blended Learning. 2003. John Wiley & Son Inc. 2004 (Teds). 174 . E.W. 2004. Collaborating Online: Teaching Together In Community. San Francisco. & Smilanich. Hershey. Massachusetts Anderson. Kearsley. Ini bermakna penggunaan e-Pembelajaran berfungsi sebagai pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara bersemuka. New York: Prentice Hall Carliner. M. Michael Allen’s Guide to E-Learning. Jafari. Namun. & Elloumi. 2000. S. San Francisco Wilson. kadar kendiri dan pengajian kendiri. Online Education: Learning & Teaching in Cyberspace. Bacaan Tambahan Allen. An Overview of Online Learning. D. HRD Press. Amherst. penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam mod elektronik membolehkan pelajar anda mengikuti kandungan kursus secara akses kendiri. ePembelajaran dilaksanakan secara sampingan atau adjunct berbanding secara blended atau atas talian sepenuhnya seperti yang dilaksanakan oleh beberapa Institusi Pengajian Tinggi Swasta terutamanya yang mengendalikan program pengajian secara jarak jauh. A. F.Penutup Di kebanyakkan Institusi Pengajian Tinggi Awam seperti UKM. Development of a New University-wide Course Management System.

Getting the Most from Online Learning.S. PA : Information Science Publishing. E-learning.Piskurich. 2001. Rosenberg. 175 . Roberts.M. Hershy. San Francisco. Pfeiffer. M.) Online Collaborative Learning: Theory and Practice. T. G. 2000 (Ed. 2004. McGraw Hill. New York.

176 .

terdapat empat proses yang harus dilaksanakan oleh pensyarah secara berurutan: (1) memperkenalkan konsep atau idea. ujikaji. Kedudukan Forum dalam Pengajaran Di dalam pengajaran. (world wide web). Forum menekankan pentingnya penglibatan pelajar dalam perbincangan bagi mengukuhkan kefahaman pelajar mengenai konsep atau idea yang telah disampaikan oleh pensyarah. atau demonstrasi.BAB 12 Pengendalian Forum Atas Talian Supyan Hussin Pengenalan Bab ini membincangkan perkara berkaitan dengan pengintegrasian forum atas talian untuk kursus di IPT. yang bersifat dua hala. (3) melatih-tubi pelajar untuk menguasai konsep atau idea dengan cara mengaplikasi konsep atau idea dalam siri-siri latihan termasuk penyelesaian masalah. Forum adalah salah satu kaedah penting dalam memastikan proses penguasaan ilmu berlaku dengan lebih berkesan. (2) membimbing pelajar memahami konsep atau idea yang dikemukakan oleh pensyarah dengan mengemukakan contoh. Bab ini akan menyentuh tiga perkara: kedudukan forum dalam pengajaran. dan (4) menguji sejauhmana pelajar telah menguasai konsep atau idea yang dipelajari melalui peperiksaan. Forum. simulasi. dan perbincangan atau forum. ilustrasi. penggunaannya dalam kursus di IPT tempatan masih belum begitu meluas.w. penyediaan forum untuk kursus. melibatkan aras berfikir tahap pertengahan dan aras berfikir tahap tinggi seperti yang disebutkan dalam Taksonomi Bloom. kertas kerja. Meskipun forum atas talian sudah bertapak dalam alam siber sebelum wujudnya platform w. dan pengendalian forum. samada antara pensyarah dengan pelajar atau pelajar dengan pelajar. dan persembahan.w. 177 .

Internet dan telefon bimbit. Sesetengah pelajar yang tidak berani bercakap di hadapan khalayak ramai dalam kelas konvensional boleh menyatakan pandangan. takut membuat silap. 178 . idea. Perasaan tertekan. Melalui forum atas talian. diskusi atas talian atau dikenali juga sebagai forum atas talian atau e-forum. Bagi pelajar pula. pensyarah dapat membuat pemerhatian awal tahap penguasaan pelajar dalam mengaplikasikan konsep atau idea yang telah disampaikan kepada mereka.Melalui forum. Tidak sepertimana blog yang lebih bersifat peribadi dan bebas fokus. takut diejek kerana lemah bahasa dapat diminimakan dalam forum atas talian bagi mereka yang bimbang akan kemampuan mereka dalam berbahasa. Forum atas talian menawarkan elemen privasi dalam interaksi maya di mana bagi pelajar yang pemalu atau pendiam di dalam kelas atau bilik kuliah tidak perlu bimbang diperhatikan oleh orang lain. dapat membantu pensyarah memanjangkan dan menggiatkan lagi perbincangan di kalangan pelajar. Dengan adanya teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) yang menggunakan komputer. dan soalan tanpa perlu memperkenalkan diri mereka secara terbuka. Sebagai pulangan mereka akan mempelajari dan memperolehi sesuatu yang baru dalam kursus mereka. forum dapat membantu pelajar berkongsi kefahaman dengan lebih mendalam mengenai sesuatu konsep atau idea yang dipelajari. Kini diskusi atau forum ‘pensyarah-pelajar’ serta ‘pelajarpelajar’ tidak lagi terhad kepada ruang fizikal dan ruang masa. forum atas talian lebih berfokus kepada kelompok tertentu. harapan. dan topiknya berfokus mengikut tema atau sub-tema yang ditentukan oleh pengedalinya atau moderator iaitu pensyarah kursus. Forum atas talian menawarkan ruang komunikasi yang lebih luas dan melangkau kekangan pertemuan fizikal dan kekangan masa. keahliannya terhad. pelajar pula akan dapat belajar dan memperoleh maklumat lebih lanjut mengenai sesuatu yang dibincangkan dalam sesuatu kursus. Sudah pasti proses ini dapat meningkatkan kefahaman pelajar selain daripada usahanya sendiri untuk memahami dan menguasai apa yang sedang dan telah dipelajari.

(6) sebahagian pelajar (bidang Bahasa Inggeris) menyatakan kekangan masa merupakan faktor yang menghadkan penglibatan aktif mereka dalam forum atas talian didorong rasa kurang yakin terhadap tahap pengusaan bahasa Inggeris mereka untuk digunakan dalam forum atas talian (8) sebahagian pelajar tidak ada kepastian bilakah rakan forum atas talian harus memberikan respon kepada input/mesej yang dipaparkan. (3) majoriti pelajar tahun tiga menunjukkan motivasi yang tinggi untuk aktif dalam forum atas talian berbanding pelajar tahun dua di UKM.Supyan (2005. dan dalam penilaian. dalam tugasan. Bagi IPT yang sudah memiliki LMS (Learning Management System) seperti MyLMS di OUM (Open University Malaysia). 2006a. Menyediakan Forum Untuk Kursus Terdapat beberapa enjin atau sistem yang boleh digunakan oleh pensyarah untuk menyediakan forum atas talian dan seterusnya mengintegrasikan dalam kursus. MLMS di MMU (Multimedia University). (5) terdapat rungutan daripada pelajar (kurang dari sepuluh peratus) yang menyatakan sebahagian mesej yang dipaparkan dalam forum atas talian adalah tidak relevan dan mengelirukan. 2008) menjalankan siri kajian tentang forum atas talian dalam kursus pengajian bahasa di Universiti Kebangsaan Malaysia mendapati 10 perkara yang harus diberi perhatian: (1) majoriti pelajar menyatakan bahawa forum atas talian membantu mereka untuk memahami kandungan kursus yang mereka perolehi dari bilik kuliah dengan lebih baik. (10) majoriti pelajar bersetuju bahawa forum atas talian akan lebih bermakna apabila ia ada kaitan dengan aktiviti lain dalam kursus. (4) majoriti pelajar yang terlibat dalam forum atas talian di dalam dua kursus yang mereka ikuti mahukan forum atas talian dijalankan juga dalam kursus-kursus lain. tetapi berharap respon diberikan oleh pensyarah tidak lewat dari seminggu. (9) sebilangan kecil pelajar mengharapkan pensyarah memberi respon segera kepada input/mesej dalam forum. (2) kebanyakan pelajar bersetuju bahawa mereka mendapat manfaat dari sudut kemahiran berkomunikasi dan kemahiran berbahasa melalui forum atas talian di samping dapat menyelesaikan tugasan dengan lebih baik. 179 . 2006b.

Apa yang amat ketara dalam enjin forum umum ini ialah.com/). pertama. Begitu juga dengan LMS komersil seperti WEBCT dan BLACKBOARD yang turut sama menyediakan ruang forum untuk penggunanya. misalannya dalam Yahoo Groups. Berbanding dengan enjin umum yang tidak dimiliki oleh IPT seperti Yahoo Groups (http://groups. Kelebihan enjin forum umum ini mengatasi segala kekangan yang disebutkan di atas yang berlaku di IPT. juga menawarkan penggunaan enjin forum. dan makluman mesej baru yang tidak dapat disampaikan kepada pelajar kecuali pelajar masuk ke LMS untuk menyemak jika ada mesej baru dalam forum. misalnya.wikia. Wikea Forum (http://forums. Nicenet (www. mengumpul bahan perbincangan khusus untuk sesuatu kursus. terdapat kekangan yang mungkin bersifat sementera.1). com). setiap mesej yang dihantar ke forum ini akan dimaklumkan kepada setiap ahli forum melalui emel dan satu salinan mesej disimpan di dalam forum. Kedua. dan Google Community (http://www.googlecommunity. data forum yang tidak dapat disimpan lama serta terpaksa dihapuskan pada semester seterusnya kerana kekurangan ruang dalam cakera padat. meningkatkan tahap kemahiran TMK pensyarah dan pelajar. LMS yang berasaskan open source seperti MOODLE.dan SPIN di UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia). Ini bermakna pelajar bukan sahaja boleh membaca mesej berkenaan tanpa masuk ke dalam forum tetapi boleh juga menghantar mesej melalui emelnya sendiri. enjin bagi menyediakan forum sudah tersedia ada untuk digunakan oleh pensyarah.nicenet. data dalam forum atas talian ini akan terus tersimpan di dalam server Yahoo selagi mana pemiliknya (pensyarah) tidak memadam atau memusnahkan akaunnya. enjin ini boleh digunapakai oleh siapa sahaja untuk menyediakan forum bagi kursus masing-masing. akses kepada komputer pelayan universiti yang tidak mampu menampung tuntutan yang meningkat khususnya ketika waktu laluan trafik yang sibuk di lebuhraya maklumat.com/) (lihat Gambarajah 12. talian Internet yang terhad. Antara kelebihan enjin forum dalam LMS milik IPT masing-masing ialah ia menjadi satu kebanggaan IPT berkenaan. Bagaimanapun. Data yang tidak musnah ini juga boleh 180 . serta memantau penglibatan pelajar dalam kursus.org). yang boleh didapati secara percuma.yahoo.

1: Contoh Forum dari Yahoo Groups Pengedalian Forum Penentuan kejayaan sesuatu forum bukanlah isi kandungan forum atas talian semata-mata tetapi teknik bagaimanakah ia dilaksanakan. Di sinilah keperluan aspek pedagogi harus diteliti dan diterjemahkan untuk mengintegrasikan forum atas talian dalam pengajaran. Bagi mengendalikan forum atas talian. maka pelajar akan mengeksploitasi forum atas talian 181 . dan penilaian. pandangan. Pemilihannya bergantung kepada keperluan dan tuntutan persekitaran. Pertama. soalan) di kalangan pelajar tetapi ia adalah sebahagian dari tugasan dalam kursus. pengurusan kursus. beberapa perkara penting di bawah harus diambilkira. dan boleh juga dijadikan data untuk tujuan penyelidikan. tugasan. Gambarajah 12. forum atas talian bukan semata-mata pertukaran dan penghantaran mesej (idea. Apabila forum atas talian dilihat relevan dengan kuliah.digunapakai semula untuk pengajaran kursus akan datang. Pensyarah boleh memilih untuk menggunakan enjin forum dari LMS di IPT mahupun enjin forum yang umum.

mereka harus bersedia secara mental menjawab beberapa soalan yang diberikan oleh pensyarah di dalam forum atas talian. cultural. cultural. but rather. mengklasifikasi maklumat.secara optimum. Pelajar perlu difahamkan bahawa penglibatan mereka dalam forum direkabentuk bagi menjadikan mereka bertanggungjawab ke atas pembelajaran mereka dan penglibatan mereka menyumbang kepada kejayaan untuk memenuhi objektif kursus. contextual. pelajar dilatih berfikir berasaskan Taksonomi Bloom. pensyarah mengemukakan satu soalan mengenai ‘copyleft’. Setelah konsep ‘copyright’ disampaikan dalam kuliah. and activity-based factors. This external social experience causes the formation of internal mental structures that are influenced by the presence of social. 182 . a personal interpretation of the external knowledge. Proses berfikir secara aktif untuk mengaitkan antara satu aktiviti dengan aktiviti yang lain akan menjadikan pelajar menghargai ilmu pengetahuan dan input yang diberikan. and activity-based factors. The newly constructed knowledge will be based on the student’s prior knowledge and the impact of the social. Di dalam proses perbincangan dalam forum. disusuli dengan membaca laman web pilihan. mengenalpasti web maklumat yang relevan. dan kemudiannya menkonsepsikan maklumat serta membina maklumat tadi dalam bentuk yang mudah difahami untuk dikongsi bersama dengan rakan-rakan forum. Satu contoh terbaik penggunaan forum dalam kursus “Webbased Language Learning” di UKM pada tahun 2007 dirakamkan di sini. membezakan maklumat perlu dengan yang kurang perlu. mensintesis maklumat. Amalan ini dapat dilihat pada penulisan Doolittle (2001:5) yang menerangkan tentang pembinaan ilmu pengetahuan sebagaimana digariskan dalam teori konstruktivis: Students interact with knowledge within a sociocultural environment. Salah satu topik kuliah bagi kursus ini ialah ‘copyright and intellectual property’. Misalnya apabila pelajar menyelusuri Internet. The student does not acquire an exact representation of this knowledge.

2). pengukuhan konsep yang dikuliahkan boleh dilakukan dalam forum atas talian yang tidak kenal sempadan fizikal dan masa.Pensyarah mendapati kesemua pelajar tidak pernah mendengar konsep atau kosakata ‘copyleft’.2: Contoh Paparan Respon Pelajar 183 . Pada peringkat kedua. pelajar diminta untuk memutuskan samada untuk bersetuju atau tidak bersetuju dengan ‘copyright’ dan ‘copyleft’ serta memberikan rasional mereka. Ringkasnya. Manakala di peringkat ketiga pula. pelajar diminta membandingkan ciri ‘copyright’ dan ‘copyleft’ di dalam forum di mana pelajar perlu menggunakan taksonomi berfikir aras pertengahan iaitu ‘membezakan’. forum atas talian akan menjadi lebih relevan dan bermakna kepada pelajar kerana kandungannya berkait rapat dengan apa yang disampaikan dalam kuliah sebelum ini. Dalam contoh ini (lihat Gambarajah 12. Pada peringkat pertama pelajar menggunakan taksonomi berfikir aras rendah iaitu ‘mengenalpasti’ maksud ‘copyleft’ melalui pencarian di Internet dan dikongsi bersama maklumat berkenaan dan sumber URLnya di dalam forum atas talian. Lantas pensyarah meminta pelajar mencari maklumat mengenai ‘copyleft’ di Internet dan dimasukkan ke dalam forum atas talian untuk dibincangkan. Gambarajah 12. Di tahap ini pelajar perlu menggunakan taksonomi berfikir aras tinggi.

membaca serta meneliti input/mesej yang diberikan oleh rakan forum atas talian dan memberi respon kepada mesej/input adalah suatu yang berbaloi dan perlu diberikan ganjaran yang setimpal. dan merakamkan pengesahan kepada apa yang disampaikan oleh pelajar. Ketiga. ayat tergantung. Penghargaan dari pensyarah juga boleh berlaku dalam bentuk pujian kepada pelajar dalam forum. penilaian ke atas pencapaian pelajar dalam forum atas talian tidak harus menghukum atau mengkritik penguasaan bahasa pelajar yang lemah jika tujuan forum itu ialah untuk menarik pelajar untuk memberi pandangan dan idea. dan ayat struktur tidak formal yang dilakukan oleh pelajar tidak harus diberikan penalti kerana ia akan melemahkan semangat pelajar dan membimbangkan pelajar untuk mengambil bahagian dalam forum atas talian. ringkasan perkataan. Pemberian markah yang munasabah akan meningkatkan motivasi pelajar untuk terus terlibat dalam forum atas talian. Paling minima markah yang dianggap berpatutan ialah antara 10-15% (Supyan 2006b. sekaligus dapat menarik perhatian pelajar dan mempengaruhi sikap pelajar terhadap aktiviti forum. 184 . oleh kerana forum atas talian adalah suatu bentuk pengukuhan dalam proses pembelajaran. Pengalaman masa lalu mendapati markah 5% bagi penglibatan dalam forum atas talian adalah terlalu rendah dan tidak berbaloi serta tidak menggalakan pelajar untuk terlibat sama dalam forum atas talian. Jumlah masa yang diberikan oleh pelajar untuk mengakses forum atas talian. maka tugasan ini harus diberikan markah atau insentif yang wajar agar ia dilihat berbaloi dengan penglibatan mereka. dan relevan kepada pelajar.Kedua. Kesilapan nahu. 2007). walaupun ketepatan itu pastinya dapat membantu memudahkan lagi orang lain memahami mesej/input yang disampaikan. markah tinggi bukan satusatunya elemen ekstrinsik dalam memotivasi pelajar. Biarpun begitu. Markah lebih tinggi akan menjadi satu insentif yang mendorong pelajar untuk aktif dalam penyertaan e-forum. Apa yang lebih utama ialah penglibatan aktif mereka dalam forum dengan penekanan kepada kandungan yang baik dan bukannya ketepatan dalam penggunaan bahasa. menyatakan persetujuan pendapat dengan sesuatu pandangan.

Pensyarah juga perlu mencetuskan soalan-soalan dan penyataan yang merangsang untuk menarik perhatian pelajar dan mendorong pelajar untuk memberi respon mereka kepada input dalam forum atas talian.Akhir sekali. agama. sosial dan lain-lain yang tidak berkaitan dengan kursus dapat dielakkan. Proses yang berterusan ini akan mendorong pelajar untuk berkendiri dalam zon yang mereka pilih dan zon yang selesa serta sesuai dengan diri mereka. sikap dan motivasi pelajar sendiri untuk menguasai lebih banyak maklumat dan ilmu pengetahuan dalam sesuatu kursus yang diikuti. isu-isu rutin harian. Sekiranya pensyarah telah menggariskan peraturan awal sebagai panduan kepada pelajar untuk mengambil bahagian dalam e-forum. Dalam erti kata lain. Pensyarah tidak perlu mengajar dalam forum atas talian sepertimana mereka lakukan dalam bilik kuliah. Tetapi pensyarah harus memanjangkan perbincangan dari bilik kuliah kepada forum atas talian untuk memantapkan kefahaman dan mengkayakan ilmu pengetahuan dengan meminta pelajar mendapatkan maklumat lanjut dari Internet dan berkongsi maklumat mereka dalam forum atas talian. Dengan itu. penggunaan forum atas talian dalam pengajaran adalah suatu yang 185 . politik. Kesimpulan Jika forum atas talian dirancang dengan teliti dengan mengambilkira prinsip-prinsip pedagogi. pelajar tidak akan memandang sepi kandungan forum atas talian. Peluasan zon ini banyak bergantung kepada kemampuan. Soalan-soalan ini diharapkan dapat menggiatkan proses berfikir dan menggalakkan pelajar supaya bersedia memberikan masa dan usaha tambahan dalam forum atas talian. ia dapat meluaskan zon perkembangan minda pelajar di mana berlakunya proses pengukuhan dan pemantapan kefahaman pada setiap individu pelajar. Selain daripada itu. hasil perbincangan yang bertali arus melibatkan maklumat baru yang tidak dibincangkan dalam kuliah boleh dijadikan sebahagian dari kuiz atau soalan peperiksaan. Dalam masa yang sama pensyarah tidak perlu bersikap jumud apabila mengendalikan forum. peranan pensyarah dalam forum atas talian harus diperjelaskan kepada pelajar bahawa pensyarah hanyalah bertindak sebagai pembimbing dan pemudahcara.

(18 Feb 2007) 186 . pensyarah perlu memahami potensi dan kelebihan forum atas talian. perbincangan demi perbincangan dalam forum atas talian yang dijalankan setiap semester boleh menjadi data yang kaya untuk dianalisis dan diwacanakan selagimana kandungan forum atas talian itu tidak dipadam pada akhir semester. perisian.vt. Bagi pensyarah yang berminat meneruskan kajian berterusan. Malah ia menjadi satu norma dalam dunia pendidikan masakini. P. pensyarah harus membenarkan generasi pelajar masakini untuk mengambil bahagian dalam jaringan komunikasi yang lebih luas melalui forum atas talian yang bukan sahaja disediakan oleh pensyarah tetapi juga forum atas talian yang dikendalikan oleh pihak lain yang berkaitan dengan bidang yang mereka sedang ikuti. perkakasan. Integrating constructivism and cognitivism.amat praktikal dan munasabah. Educational Psychology.html. dan kemahiran asas TMK yang harus ada pada diri pelajar. Dengan mengambil perhatian serius terhadap infrastruktur. 2001.tandl. Ini akan dapat memupuk semangat dan budaya pembelajaran sepanjang hayat di kalagan pelajar apabila mereka tamat pengajian di IPT. Rujukan Doolittle. Pembuat polisi harus menyediakan peruntukan dana untuk menaiktaraf komputer pelayan dan latihan sumber tenaga manusia supaya IPT hari ini dapat menawarkan pendidikan yang lebih berkualiti untuk generasi masa depan.edu/doolittle/ research/icc. Menyedari akan kepentingan kualiti dalam perbincangan di forum atas talian dan sumbangan perbincangan itu dalam proses pembinaan semula maklumat dan ilmu pengetahuan dalam bilik kuliah. (online) http://www. Apa yang lebih penting dari itu ialah pensyarah perlu tahu mengaplikasi prinsip pedagogi yang sesuai dalam pelaksanaan forum atas talian bagi kursus yang mereka kendalikan.

UKM. 4 (11): 1-9.D. A Plenary paper: Revisiting online forum in language teaching. Organized by UPM. Paper presented at ASIACALL. Exploiting Online Forums in ECommunity of Experts in Language Teaching. for ESL Learners via Online Forum. Supyan Hussin. 2006c. Creating a Bigger Z. Proceedings for SEKOM 05. Bangi: Center for Academic Development. Supyan Hussin & Azhar Jaludin. 187 . UKM. The Collage Teaching Methods and Styles Journal. 2005. 2006. Seminar on E-Community.P. 26 – 28 Nov 2006. (Nov 2008). 2007. Supyan Hussin. To go or not to go with Online Forums? Procceding for e-learning seminar: Advancing Quality in Higher Education. 2006b. 438 – 446. Kuala Lumpur: SEEAIR-OUM. Bangi: Center for E-Community. Online forum in ELT Training Program: Constraints or Problems? Proceedings of 6th Annual Southeast Asian Association for Institutional Research SEEAIR 2006 Conference: Transforming Higher Education for the Knowledge Society. Supyan Hussin.Supyan Hussin & Zaini Amir.

E-Learning Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. Open & Distance Learning. Learning and Teaching on the World Wide Web. 2001. Wolfe. The Online Learning Handbook. Second Edition. 2000. Christopher R. 2001. The Knowledge Web: Learning & Collaborating on the Net. 2001. Jonathan Ritter & David Stevens. Supporting Students in Online. Marc Eisenstadt & Tom Vincent. 2002. Rosenberg. Kogan Page. Kogan Page. Academic Press. McGraw-Hill.Bacaan Tambahan Alan Jolliffe. Ormond Simpson. Marc J. Kogan Page. 188 .

Isu-isu penting berkaitan keselamatan.BAB 13 Pengendalian Kuiz Atas Talian Norizan Abdul Razak Pengenalan Pengujian atas talian ialah satu kaedah baru di dalam penilaian dan penaksiran. Dalam bab ini konsep ujian atas talian dan kelebihan membangunkan dan mentadbir ujian akan dibentang. Ujian atas talian boleh menguji aspek-aspek tersebut dan pada masa ini ujian berbentuk objektif atau jawapan 189 . konsep. pentadbiran ujian dan juga pembangunan ujian juga akan dibincangkan di bab ini. penilaian seseorang pelajar bertujuan untuk mengenalpasti kefahaman dan penguasaan fakta. Latarbelakang Ujian Atas Talian Ada banyak sebab mengapa kita perlu menguji pelajar kita. proses dan juga pengetahuan strategik seseorang. Objektif bab ini adalah untuk memperkenalkan ujian atas talian dan seterusnya membantu anda memahami konsep dan kaedah untuk membangunkan sendiri ujian atas talian ini. Ujian juga untuk menilai kompetensi pelajar atau pemahaman mereka mengaplikasikan bahan kursus. Berasaskan teori yang diasaskan oleh Alderson (2000). Contoh sebuah ujian atas talian yang telah dibangunkan menggunakan perisian Hot Patatoes juga akan dihuraikan. Ujian boleh diberi sebagai indikator untuk memastikan penempatan pelajar di dalam program atau untuk menilai kesediaan pelajar memasuki topik-topik baru yang diperkenalkan di dalam kursus. Kaedah ini menjadi popular sesuai dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi masakini yang telah menjadi satu medium penting di dalam pengajaran dan pendidikan di peringkat sekolah dan juga di universiti. Ujian juga adalah untuk mengenalpasti tahap pencapaian objektif pembelajaran pelajar kita di dalam kursus yang ditawarkan.

pendek, mengisi tempat kosong boleh dilaksanakan secara sinkronos dan ujian penulisan dan pertuturan yang memerlukan maklumbalas dan penilaian dilaksanakan secara asinkronous. Pada masa ini ujian atas talian ialah satu cara penilaian yang agak baru diperkenalkan di institusi pengajian tinggi dan ianya dapat menilai tahap pengetahuan seseorang bermediumkan komputer, tanpa kertas atau alat penulisan yang lain. Kelebihan ujian atas talian ialah ia membantu mengurangkan beban pengajar untuk memeriksa kertas peperiksaan yang berbentuk objektif dan ujian bentuk ini boleh diambil oleh lebih ramai pengguna serentak di beberapa lokasi. Penggunaan komputer bukan sahaja dapat memberikan maklumbalas dan keputusan peperiksaan berbentuk objektif secara automatik malah jawapan boleh diprogramkan berbentuk interaktif dan berbentuk duacara. Maklumbalas boleh diberikan di dalam bentuk maklumbalas “corrective” yang menyatakan betul atau salah atau “informative” yang memberikan penerangan lanjut mengapa jawapan adalah salah dan memberi pembayang kepada jawapan yang diperlukan. Keduadua maklumbalas ini bersesuaian untuk format ujian atas talian berbentuk “exploratory”. Ujian berperantaraan komputer juga boleh membantu pengajar untuk mentadbir dan menganalisa keputusan serta memberi laporan penuh prestasi pelajar dari segi peratusan, median dan kesahihan setiap item ujian. Memandangkan ujian di atas talian dapat mencapai capaiancapaian lain dan boleh menerapkan unsur multimedia maka ujian yang dibangunkan adalah berformat agak berbeza dari ujian konvensional yang hanya mempunyai teks dan grafik. Ujian atas talian boleh menggunakan dialog, perbualan talefon ataupun klip video senario dan proses. Dari input multimedia ini soalan-soalan berkaitan input tersebut dibina. Input lain seperti capaian-capaian yang relevan seperti maklumat di sistem e-pembelajaran (SPIN) atau laman web, blog atau ensaiklopedia juga boleh diletakkan sebagai bantuan kepada pelajar untuk memahami konsep atau item yang diuji. Kelebihan penerapan multimedia ini akan menjadikan ujian atas talian satu opsyen yang menarik untuk pengajar kerana ia boleh menguji di dalam pelbagai bentuk.
190

Perisian Pengujian Atas Talian
Untuk membangunkan ujian atas talian, tenaga pengajar boleh menggunakan pelbagai perisian seperti Hot Patatoes (http://web. uvic.ca/hrd/halfbaked/). Perisian ini membolehkan tenaga pengajar membangunkan kuiz berbentuk aneka pilihan, ujian “cloze”, silangkata, soalan pilihan betul atau salah dan juga mengisi tempat kosong. Ujian ini pula boleh dimuatnaik di dalam bentuk laman web untuk diakses melalui pelayar web seperti Internet Explorer, Opera, Mozilla dan lainlain. Gambarajah 13.1 menunjukkan beberapa format item ujian.

Gambarajah 13.1: Format Untuk Ujian Atas Talian Perisian lain yang boleh digunakan adalah seperti alat pengarangan seperti HyperCard dibangunkan oleh Apple dan Toolbook oleh Asymetrix yang juga membolehkan elemen multimedia dimasukkan dan dipaparkan. Perisian yang lain adalah seperti MaxAuthor, yang berasaskan sistem Window dan digunakan untuk membangunkan ujian Bahasa Inggeris.

191

Hot Potatoes Perisian Pembangunan Ujian Atas Talian
Perisian Hot Potatoes mempunyai 6 aplikasi yang membolehkan anda membangunkan ujian berbentuk interaktif seperti berikut: • • • • • • multiple-choice short-answer jumbled-sentence crossword puzzle matching/ordering gap-fill exercises

Gambarajah 13.2: Menu Utama Hot Potatoes Hot Potatoes membolehkan ujian di atas talian dijalankan di dalam dua mod berbeza iaitu “exploratory” di mana anda boleh memprogram supaya ujian diberi dalam bentuk demonstrasi dan pelajar diberi pendedahan soalan-soalan untuk fasa cubaan format ujian tanpa had waktu. Mod kedua ialah “testing” atau peperiksaan dan pelajar
192

menyiapkan ujian dalam waktu ditetapkan dan ujian tidak dapat diakses selepas waktu yang telah diprogramkan.

Langkah-langkah Menggunakan Hot Potatoes
Bahagian ini akan memberikan tatacara untuk anda membangunkan ujian berbentuk anika pilihan. Pemasangan Perisian Hot Potatoes Versi 6 Perisian Hot Potatoes versi 6 ini boleh dimuat turun dari laman web http://hotpot.uvic.ca/#downloads1. Anda perlu mendaftarkan perisian Hot Potatoes ini untuk mendapat keseluruhan akses kepada aplikasi yang diberikan. Memulakan Aplikasi Hot Potatoes 1. Anda boleh memulakan perisian ini dengan mengklik Start > All Programs > Hot Potatoes 6 > Hot Potatoes ataupun ikon di desktop. Pembangunan Ujian Anika Pilihan (MCQ Test) 1. Klik ikon JQUIZ seperti gambarajah 13.2 untuk memulakan perisian Hot Potatoes. 2. Masukkan Tajuk ujian yang ingin dibangunkan di bahagian Title. 3. Untuk memasukkan teks bacaan untuk mereka yang mengambil ujian ini, klik Include a Reading Text atau klik di ikon buku di toolbar. 4. Klik Include a Reading Text dan klik Browse untuk mencari di mana lokasi fail sumber bacaan itu berada dan klik OK. 5. Kemudian masukkan soalan di ruangan Q1. 6. Taip pilihan jawapan anda dan tulis maklumbalas di kotak Feedback seperti mana anda mahu dipaparkan di skrin. Contohnya: SYABAS, jawapan anda betul atau SALAH sila cuba lagi. Untuk opsyen jawapan yang betul klik di kotak Correct di bahagian Settings untuk menetapkan jawapan yang betul.
193

7. Pembangunan soalan pertama anda sudah selesai. Teruskan untuk soalan yang seterusnya dengan langkah yang sama. 8. Klik ikon gambar disket untuk simpan atau Save. Pastikan setiap perubahan yang dilakukan hendaklah disimpan. Konfigurasi Hasil Ujian yang dibangunkan boleh diwarnakan atau dimasukkan gambar di dalam pelbagai saiz dan bentuk. Untuk memberikan satu antaramuka yang baik dan sesuai klik Configure Output untuk opsyen tersebut. 1. Klik ikon Tag atau Options > Configure Output. 2. Anda boleh menetapkan dan meletakkan arahan, menukar butang arahan, meletakkan jangkawaktu ujian di sini. 3. Anda juga boleh menukar warna Title Bar, Page Background, Exercise Background dan lain-lain. Jangan lupa untuk klik Save setiap kali ada penambahan. Klik Load > dan Save > OK. 4. Untuk bahagian Prompts/Feedback, anda boleh menetapkan maklumbalas berbentuk maklumat atau BETUL SALAH di sini. 5. Seterusnya, bahagian Other ada pelbagai pilihan konfigurasi seperti merawakkan soalan dan menetapkan percubaan menjawab soalan kepada berapa kali yang anda rasa perlu. Jika ujian berbentuk exploratory boleh diberikan sehingga 3 kali cuba tetapi jika soalan berbentuk peperiksaan tiada percubaan langsung. Kemudian, klik Save. 6. Di bahagian CGI pula, pengguna boleh menetapkan ketetapan untuk mendapatkan maklumbalas atau markah ujian pelajar dihantar terus ke e-mel anda. 7. Taip lokasi pelayan anda dan alamat e-mel anda untuk tujuan ketetapan. Kemudian. Tulis arahan untuk pelajar menaipkan nama sendiri. Klik Save. Menerbit Ujian Anda 1. Klik ikon untuk eksport fail sumber ke luar. Save fail dalam bentuk .htm atau .html. Fail sumber boleh dimuatnaik di akaun
194

Fail ini sedia untuk dimuatnaik ke pelayan anda. 4. Jika anda ingin membuat ujian secara luar talian. 195 . 5. 7. buka akaun Yahoo atau akaun di web hosting yang lain untuk mendapatkan akaun laman web anda. 2. klik View untuk memastikan semuanya betul. Klik butang Allow blocked content di Toolbar Pelayar Web dan tekan butang Yes.2. Klik Create New Folder untuk meletakkan fail MCQ dan fail Powerpoint yang ingin dibangunkan. 6. 3. simpan semua soalan dalam satu fail dan pelajar kini hanya perlu klik nama fail sumber soalan tersebut dan mengambil ujian secara luar talian. Anda boleh menggunakan perisian WS FTP untuk memuat naik fail-fail anda. anda mestilah mempunyai akaun web sendiri. 8. Jika anda menggunakan FrontPage/ Powerpoint sebagai rekabentuk muka depan ujian anda paut Hyperlink rekabentuk tersebut kepada fail ujian MCQ yang dibangunkan sebelum ini. Brinkster. Untuk tujuan semakan. MS Word. Ujian anda kini akan diterbitkan. Geocities dan lain-lain lagi. Jika anda tidak mempunyai akaun Yahoo. Pertamanya anda perlu mengikuti langkah berikut: 1. Yahoo atau hos laman web yang lain seperti Tripod. Untuk memuatnaik sumber atas talian. Kemudian simpan fail tersebut di dalam folder yang sama dengan fail sumber soalan yang dibangunkan menggunakan Hot Potatoes. MS Powerpoint dan Hot Potatoes. Membuat Index & Pautan Soalan Ada empat cara mudah untuk membuat index soalan menggunakan MS Frontpage.

3 adalah antaramuka dan Gambarajah 13. Klik Browse di ruangan Next Exercise dan pilih fail MCQ2 di lokasi yang sama. Simpan fail tersebut sebagai MCQ 2. Pengubahsuaian ujian atas kertas ini di dalam bentuk atas talian dibuat pula oleh Shahrul Ridzuan Arshad dan Norizan Abdul Razak (2007) yang bertujuan untuk menilai empat komponen utama Bahasa Inggeris iaitu kemahiran receptive seperti mendengar dan membaca dan kemahiran productive seperti menulis dan bertutur. 2. Contoh Pembangunan Ujian atas Talian E-Mect Gambarajah 13. (2006). 3. Objektif ujian ialah untuk menilai kompetensi pelajar di dalam kemahiran Bahasa Inggeris mengikut keperluan Bahasa Inggeris di persekitaran kerja Malaysia.4 ialah menu utama ujian atas talian (E-MECT) yang telah dibangunkan menggunakan Hot Potatoes sebagai salah satu perisian. Buka fail yang asal dan klik Configure Output dan klik butang untuk membuat pautan kepada fail MCQ2. Klik OK dan simpan fail anda di lokasi yang sama. Eksport fail tersebut dan sesi pembangunan ujian anda selesai. Buka HotPotatoes seperti langkah PEMBANGUNAN MCQ TEST. 196 . 4. Ulang semua langkah hingga habis langkah Konfigurasi Hasil Configure Output.Penambahan Set Soalan Yang Lain di dalam Fail MCQ yang Sama 1. MECT ialah satu Projek Ujian Bahasa Inggeris yang dibangunkan oleh kumpulan Norizan Abdul Razak et al.

Apache. PHP and MySQL untuk pembangunan sistem pengkalan data.Gambarajah 13.4: Menu Utama Ujian Atas Talian (E-MECT) Ujian E-MECT bukan sahaja menggunakan Hot Potatoes tetapi juga menggabungkan pelbagai perisian lain seperti Adobe Photoshop untuk rekabentuk antaramuka. Adobe Audition untuk kelancaran sistem audio dan Macromedia Dreamweaver untuk sistem platform dan Microsoft Access. set 2 dan set 3 atau mengambil ke empat-empat 197 . Di dalam pentadbiran ujian ini pelajar boleh mengambil semua soalan dalam satu bahagian sahaja seperti ujian pembacaan set 1.3: Antaramuka Ujian E-MECT Gambarajah 13.

kemahiran membaca. 198 . Gambarajah 13. Ini dapat membendung kesahihan pengambil ujian tersebut. E-MECT juga ternyata mempunyai antaramuka yang selamat dan data selamat dimasukkan dan disimpan atas talian. Yang utama ialah isu keselamatan di mana langkah-langkah perlu diambil supaya ujian atas talian tersebut diambil oleh pelajar dan bukan orang lain dan tidak ada unsur penipuan. anika jawapan atau jawapan pendek. lebih mudah diurus kerana pemarkahan dan pemeriksaan ujian berbentuk BETUL atau SALAH. Ujian boleh diambil serentak oleh 40 orang atau lebih di beberapa makmal yang diselia. mendengar. Perkara ini dapat dielakkan jika ujian atas talian tersebut dilakukan secara berkawal di dalam makmal komputer yang diselia.5: Contoh Paparan Ujian Membaca Isu-Isu Penilaian Atas Talian Keselamatan Ada beberapa isu utama di dalam penilaian atas talian. Keunikan E-MECT ialah ia boleh menjana keputusan secara automatik. penulisan dan pertuturan serta markah dijana dan dianalisa secara setiap set atau keseluruhannya. Setiap pelajar boleh mencapai ujian di mana-mana lokasi tetapi perlu mendaftar dan mendapatkan kata kunci untuk memastikan kesahihan pengguna.

setiap pelajar perlu mendaftar dan mendapatkan kata kunci (password). Walaupun ujian atas talian akan mengambil masa untuk membangunkannya tetapi apabila ianya siap. Proses keselamatan ini adalah agak serupa seperti mana kita melakukan transaksi belian di atas talian di mana nama ibu atau tanda lahir akan ditanya setiap kali transaksi dilakukan. Keupayaan Pelayan Komputer Pelayan mungkin akan menjadi terlalu padat dan tidak dapat berupaya untuk menangani pengguna yang ramai dan mungkin akan menjadi lambat jika ujian perlu diakses di dalam web.Kesahihan Pengambil Ujian Untuk memastikan pelajar yang mengambil ujian adalah pelajar yang berdaftar dan sah. Markah untuk setiap item perlu sedikit dan ini menjadikan penipuan atau plagiat tidak berbaloi dilakukan. Penipuan & Plagiat Soalan yang dibangunkan perlu banyak supaya soalan boleh dipilih secara rawak dan setiap pelajar akan mendapat set soalan yang berbeza. 199 . ujian tersebut boleh diakses oleh ramai pengguna di pelbagai lokasi pada bila-bila masa dan memungkinkan pembelajaran jarak jauh dapat dinilai. Pemarkahan juga perlulah dibuat dengan teliti dan tidak memperuntukkan jumlah markah yang besar untuk satu soalan. Serangan virus dan juga penggodam komputer yang memasuki sistem akan merosakkan keselamatan sistem dan menjadikan soalan itu bocor. Keselamatan pelayan ini menjadi satu isu kerana pelayan akan diakses oleh ramai pengguna sepanjang hari. Kesimpulan Adalah diharapkan bab ini dapat membantu anda memahami konsep dan tatakaedah pembangunan ujian atas talian. Soalan-soalan peribadi boleh ditanya setiap kali untuk memasuki bahagian baru ujian. Kepesatan dan pembangunan teknologi komputer yang semakin maju memungkinkan aspek yang lain seperti ujian penulisan dan pertuturan dapat dilakukan secara sinkronous dan mempunyai ciri-ciri kepintaran tiruan.

Standards for educational and psychological testing. 2006. Clapham. Testing for Language Teacher. American Educational Research Association. Norizan Abdul Razak. E-MECT: A Model of Online Language Testing. The Annual SEAAIR Conference. 2000. & Wall. Mohamed Amin Embi. Shahrul Ridzuan Arshad. 2000. Mohd Sallehhudin Abdul Aziz. Assessing Reading. 292 –299. UK: Cambridge University Press. Muhammad Kamarul Kabilan. Washington. Pulau Pinang: USM Press. Online Teaching and Learning in ELT. 1995. pp. D.. Wong Fook Fei and Azizah Yaacob. United Kingdom: Cambridge University Press. 200 . 2007. Hazita Azman. Language test construction and Evaluation New York: Cambridge University Press. Cambridge. Conference Proceedings.. 1985.Rujukan Alderson. Proceeding of E-Community Research Center National Seminar on Bridging Digital Divide. The Quality and Marketability Value of Local Graduates: Perspectives from the Malaysian Employers. C. Hughes A. & National Council on Measurement in Education. Norizan Abdul Razak. Alderson. Transforming Higher Aducation for the Knowledge Society. DC: American Psychological Association. Norizan Abdul Razak. Berjaya Times Square Hotel: Kuala Lumpur. American Psychological Association. J. C. 2006. C.

Aplikasi Pengetahuan Ilmu (Knows How) menggambarkan kebolehan pelajar tersebut menggunakan atau 201 . Aras pertama ialah Ilmu Asas (Knows). 65: S67-S7. kaedah penilaian yang dipilih harus berupaya untuk menilai hasil pembelajaran yang telah ditentukan untuk sesuatu kursus berdasarkan Model Kompetensi yang digambarkan oleh Piramid Miller (Gambarajah 14. Academic Medicine (Supplement) 1990. The assessment of clinical skills/performance.1). Gambarajah 14. Secara am.1: Modul Kompetensi Pyramid Miller menggambarkan suatu model ringkas aras atau tahap kompetensi yang sepatutnya diperolehi oleh pelajar semasa pembelajaran. Aras kedua. MODEL TAHAP-TAHAP KOMPETENSI Melakukan dalam profesyen Menunjukkan bagaimana Aplikasi Pengetahuan ilmu Ilmu Asas Diubahsuai dari Miller GE.BAB 14 Bentuk Penilaian Ima Nirwana Soelaiman Pendahuluan Bab ini tertumpu kepada bentuk-bentuk kaedah penilaian dan garispanduan penggunaannya. Pada aras ini pelajar seharusnya mengetahui fakta-fakta asas sesuatu disiplin pelajaran.

iaitu mereka boleh menunjukkan sesuatu kemahiran apabila diminta. ‘One-Best Answer’ (OBA) Vignette atau senario diikuti oleh 4 atau 5 opsyen. Markah hanya diberi untuk pilihan yang tepat. MCQ) Soalan MCQ ini boleh dibahagikan kepada beberapa jenis: i. Pelajar harus memilih satu opsyen yang terbaik. Menunjukkan Bagaimana (Shows How). Pada aras ketiga.mengaplikasi ilmu pengetahuan asas teori. Melakukan Dalam Profesyen (Does) menggambarkan kebolehan individu itu untuk mengaplikasi kesemua yang telah dipelajari (aras 1 – 3) ketika bertugas dalam profesyennya. Aras keempat pula. biasanya dalam situasi peperiksaan. Ilmu Asas & Aplikasi Penggunaan Ilmu (Know & Knows How) Berikut adalah kaedah-kaedah penyelidikan yang sesuai digunakan untuk menguji kompetensi pelajar pada aras 1 dan 2 Piramid Miller. ataupun skala markah diberi. (Contoh soalan: lihat apendiks) 202 . Aras ini mencerminkan keupayaan pelajar menganalisa maklumat seterusnya membuat keputusan yang terbaik berdasarkan maklumat yang ada. diikuti oleh pilihan-pilihan lain berdasarkan ketepatan jawapan. Kebolehan begini merupakan matlamat akhir sesuatu aktiviti pembelajaran. pelajar telah mencapai kemahiran praktikal. Perlakuan ini secara tidak langsung memerlukan pelajar tersebut mempunyai asas pengetahuan yang kukuh dan kebolehan mengaplikasi pengetahuan. Soalan Pelbagai Pilihan (Multiple Choice Questions. 1. Berikut adalah beberapa kaedah penilaian yang sesuai untuk menguji tahap kompetensi pelajar berdasarkan Piramid Miller: A. di mana pilihan yang paling tepat menerima markah yang tertinggi.

ii. 2. manakala yang lainnya salah. ‘Relational Questions’ tidak digalakkan kerana soalan demikian biasanya mempunyai satu jawapan betul. Soalan MCQ tanpa senario juga tidak digalakkan kerana ia hanya melibatkan hafalan fakta dan tidak menguji kemahiran mengaplikasi pengetahuan asas. Jumlah soalan boleh diperbanyakkan bagi meningkatkan kebolehpercayaan. diikuti oleh 8 – 10 opsyen. adalah penting senario yang sesuai dibentuk untuk setiap soalan diguna menguji kebolehan pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan yang ada. Jawapan yang diberi adalah pendek dan tepat pada maksudnya. Markah total diberi berdasarkan satu soalan sahaja. Esei panjang Soalan esei biasanya pendek. MCQ jenis (i) dan (ii) berupaya menguji pengetahuan pelajar di peringkat Ilmu Asas dan Aplikasi Penggunaan Ilmu (‘Knows’ dan ‘Knows How’ pada Piramid Miller). tetapi jawapannya panjang. Sebaik-baiknya skema pemarkahan disediakan terlebih dahulu. Pelajar harus memilih jawapan yang paling sesuai daripada senarai opsyen yang diberi. (Contoh soalan: lihat apendiks). ‘One Correct Answer’. Ini tidak mendorong pelajar untuk menimbang dan memilih opsyen yang terbaik.ii. Untuk menjamin kesahihan. (Contoh soalan: lihat apendiks). Ini diikuti oleh dua atau lebih senario. diikuti oleh beberapa soalan berdasarkan senario yang ada. seperti Benar/Salah (True/False). Beberapa topik atau disiplin boleh diintegrasi dalam satu soalan. Skema pemarkahan disediakan terlebih dahulu. ‘Extended Matching Items’ (EMI) Satu tema dipilih. 203 . ‘Modified Essay Questions’ (MEQ) Satu senario yang sesuai dibentuk. Jenis-jenis MCQ yang lain. Soalan Esei i.

B. Jumlah soalan boleh ditingkatkan untuk meningkatkan kesahihan ujian.Soalan esei biasanya kurang ‘reliable’ memandangkan jawapan pelajar lebih terbuka dan pelbagai. ‘Key Feature Questions’ (KFQ) Formatnya hampir menyerupai MEQ. seperti disiplin perubatan. sebelum soalan-soalan yang sesuai di bentuk. Kebolehpercayaan kaedah ini untuk menguji kebolehan pelajar dalam Aplikasi Penggunaan Ilmu adalah tinggi. bergantung kepada disiplin yang terbabit. sesuai dengan Piramid Miller aras 3. 204 . Soalan esei jenis (i) lebih sesuai untuk disiplin Sains Sosial di mana kebolehan pelajar mengolah cerita dan menggunakan bahasa dititikberatkan. Penilaian Praktikal Peperiksaan praktikal atau amali menguji kebolehan pelajar dalam melakukan sesuatu kemahiran praktikal. Kaedah penilaian praktikal ini amat berbeza. Esei jenis (i) sesuai untuk menguji Ilmu Asas pelajar. Amat sesuai untuk disiplin profesional yang banyak melibatkan kemahiran membuat keputusan. Esei jenis (ii) juga amat sesuai untuk menguji Aplikasi Penggunaan Ilmu. Ilmu Asas. soalan esei menguji pengetahuan pelajar pada aras 1 dan 2 Piramid Miller. dan mungkin boleh menguji Aplikasi Penggunaan Ilmu bergantung kepada soalan yang dibentuk. Aplikasi Penggunaan Ilmu & Menunjukkan Bagaimana (Shows How) Berikut diberikan kaedah-kaedah penilaian yang sesuai untuk menguji kompetensi pelajar hingga ke aras 3 Piramid Miller. Ciri utama sesuatu kes ditentukan dahulu. tetapi lebih menguji kebolehan pelajar membuat keputusan. Secara amnya. Esei jenis (ii) pula sesuai untuk disiplin yang teknikal yang memerlukan jawapan lebih tepat dan berasaskan bukti. iii.

Pelajar diuji dari segi mengambil riwayat pesakit. gambarajah. OSCE). Stesen ini memerlukan seorang pemeriksa untuk memerhati dan seorang pesakit piawai untuk berlakon sebagai pesakit. (Contoh soalan: lihat apendiks). Setiap soalan digelar stesen. memberi nasihat dan kaunseling pada pesakit dan sebagainya. melakukan suatu prosedur ringkas dan sebagainya. Markah diberi semasa pemerhatian mengikut skema yang telah ditentukan. Stesen ini mungkin diperhati oleh seorang pemeriksa. Stesen Klinikal (Objective Structured Clinical Examination. penilaian jenis (b) dan (c) boleh menguji hingga ke aras 3 Piramid Miller. gambar X-ray. Markah diberi semasa pemerhatian mengikut skema yang ditentukan. Ini diikuti dengan beberapa soalan yang perlu dijawab. Masa 205 . Ada beberapa jenis stesen yang boleh dibangun: a. Penilaian jenis OSPE/ OSCE ini adalah boleh dipercayakan kerana soalan adalah berstruktur dan format jawapan serta skema pemarkahan telah ditentukan. Penilaian praktikal jenis (a) hanya menguji kompetensi pelajar hingga aras Ilmu Asas dan Aplikasi Penggunaan Ilmu. Format jawapan dan skema pemarkahan ditentukan sebelum ini. b. Walaubagaimanapun. gambar video. iaitu kebolehan Menunjukkan Bagaimana (Shows How) sesuatu kemahiran itu dilakukan. Stesen ‘hands-on’ Stesen sebegini melibatkan pelajar menjalankan suatu eksperimen yang mudah.i. Stesen sebegini menguji kemahiran klinikal seseorang pelajar. c. ‘Objective Structured Practical Examination’ (OSPE) Di dalam ujian ini. Stesen visual Stesen ini menghendaki pelajar mengenalpasti spesimen makmal. model atau rekabentuk tertentu. memeriksa pesakit. soalan disusun dalam bentuk dereten.

Peperiksaan kes panjang Peperiksaan ini khusus untuk disiplin perubatan. Peperiksaan kes panjang diperhati (Observed Structured Long Case) Peperiksaan ini adalah modifikasi daripada (iii). Pelajar mengambil riwayat penuh dan memeriksa pesakit sebenar tanpa diperhati. samada bersama pesakit atau tanpa pesakit. Pelajar kemudian diuji melalui peperiksaan oral dengan beberapa pemeriksa. Peperiksaan praktikal Dalam ujian praktikal. ii. Kesahihan juga tinggi kerana beberapa stesen diperhati secara langsung oleh pemeriksa. iv. seperti psikologi. pelajar dikehendaki melakukan sesuatu eksperimen yang panjang. Pelajar biasanya tidak diperhati semasa menjalankan praktikal tersebut.yang terhad untuk setiap stesen juga membolehkan lebih banyak stesen disediakan. dietetik dan sebagainya. iii. Pelajar diperhati semasa berinteraksi dengan pesakit. Peperiksaan praktikal jenis (ii) dan (iii) adalah kurang dipercayai kerana kes atau eksperimen yang digunakan tidak homogenus dan pelajar hanya dapat diuji dengan satu kes/eksperimen. namun boleh diubahsuai untuk disiplin-disiplin yang banyak berhubung dengan masyarakat. Cara ini meningkatkan sedikit kesahihan dan kebolehpercayaan kaedah ini. dan markah diberi berdasarkan hasil eksperimen. seterusnya meningkatkan kesahihannya. 206 . Kesahihan juga rendah kerana pelajar tidak diperhati semasa aktiviti dijalankan. Format penilaian adalah berstruktur dengan skema penilaian yang ditentukan.

C. Ilmu Asas, Aplikasi Penggunaan Ilmu, Menunjukkan Bagaimana & Melakukan Dalam Profesyen (Does) Amnya, keadah-kaedah penilaian yang boleh digunakan di peringkat intitusi pengajian tinggi hanya mampu menguji sehingga ke tahap kompetensi aras 3. Walaubagaimanapun, untuk profesyenprofesyen yang melibatkan suatu tempoh ‘internship’, kaedah penilaian di bawah sesuai digunakan untuk menentukan calon tersebut sesuai disahkan dalam jawatannya. i. Penilian 3600 Ini ialah kaedah penilaian yang dilakukan dalam pekerjaan. Oleh itu, ia lebih sesuai untuk menilai seseorang yang baru mula bekerja untuk tujuan pengesahan dalam pekerjaan, kenaikan pangkat dan sebagainya. Untuk disiplin perubatan, penilian ini juga sesuai untuk menilai para doktor yang sedang mengikuti kursus Sarjana Klinikal. Penilaian ini dilakukan oleh pelbagai individu yang memainkan peranan dalam pekerjaan harian calon yang dinilai. Penilaian ini melibatkan borang soal selidik yang perlu diisi oleh majikan, rakan sekerja, penyelia, kakitangan sokongan, pelanggan, pesakit dan sebagainya yang berinteraksi bersama calon dalam aktiviti kerja hariannya. Kesahihan dan kebolehpercayaan bergantung kepada mutu soal-selidik, jumlah kertas soal selidik yang dianalisa dan kepelbagaian latarbelakang individu yang terlibat sebagai penilai.

Pengetahuan, Sikap & Kemahiran
Selain daripada penilaian berdasarkan aras kompetensi Piramid Miller, penilaian juga perlu menguji ketiga-tiga domain di atas, iaitu Pengetahuan, Sikap dan Kemahiran. Domain Pengetahuan dan Kemahiran boleh dinilai dengan berkesan berpandukan Piramid Miller, namun penilaian Sikap adalah lebih sukar. Walaupun Sikap boleh dinilai ketika ujian OSCE, namun penilaian Sikap yang lebih menyeluruh dan berkesan adalah melalui Penilaian Berterusan.

207

Penilaian Berterusan Penilaian Berterusan ialah penilaian yang dilakukan semasa dan sepanjang tempoh pembelajaran. Penilaian ini mungkin jenis formatif atau sumatif. Tujuan penilaian berterusan ini ialah untuk menilai prestasi pelajar sepanjang tempoh pembelajaran. Kaedah-kaedah penilaian yang sesuai untuk Penilaian Berterusan ialah: 1. Buku Log Buku Log ialah buku rekod aktiviti pelajar sepanjang suatu tempoh pembelajaran yang ditentukan. Di samping merekod aktiviti pelajar, markah boleh diperuntukkan untuk sesetengah aktiviti yang khusus. Pelajar dikehendaki menghantar Buku Log pada akhir sesuatu tempoh pembelajaran. Penghantaran Buku Log ini boleh dijadikan sebagai pra-syarat untuk lulus Penilaian Berterusan, ataupun sejumlah markah boleh ditentukan untuk aktiviti yang direkod. Markah ini dicampurkan kepada jumlah markah yang ditentukan untuk Penilaian Berterusan. Walaubagaimana sekalipun, penilaian berasaskan Buku Log ini seharusnya menitikberatkan keterlibatan pelajar dalam mengikuti kesemua aktiviti yang ditetapkan. Tugasan Bertulis Pelajar dikehendaki menulis laporan atas topik-topik yang diberi. Format laporan dan skema pemarkahan harus disediakan terlebih dahulu untuk menjamin objektiviti dan pemiawaian. Selain daripada laporan yang berdasarkan rujukan dan nukilan, sudut pandangan dan refleki pelajar perlu dimasukkan. Dengan cara ini kebolehan pelajar untuk memahami dan menganalisa sesuatu persoalan boleh dinilai. Menghantar tugasan yang lengkap pada akhir sesuatu tempoh pembelajaran boleh dijadikan pra-syarat ataupun markah diambil dan dijumlahkan kepada jumlah markah Penilaian Berterusan. Laporan Amali ni ialah laporan bertulis mengenai amali atau praktikum yang dijalankan sepanjang tempoh pembelajaran. Biasanya markah diberi berdasarkan teori, kaedah, analisis hasil dan kesimpulan.

2.

3.

208

4.

Seminar Pelajar dikehendaki mengadakan seminar berdasarkan topik yang diberi. Seminar boleh juga diadakan berdasarkan lawatan sambil belajar secara berkumpulan; ataupun projek penyelidikan yang dijalankan secara individu atau berkumpulan. Pembentangan dijalankan secara individu atau berkumpulan. Markah boleh diberi kepada pelajar individu, ataupun markah diberi secara berkumpulan, di mana setiap pelajar di dalam kumpulan terbabit menerima markah yang sama. Format pembentangan dan skema pemarkahan yang ditentukan terlebih dahulu akan memudahkan penilaian. Projek Penyelidikan Sesetengah kursus mewajibkan pelajar menjalankan projek penyelidikan secara individu atau berkumpulan. Projek ini boleh dinilai sebagai sebahagian daripada Penilaian Berterusan, ataupun ia dinilai secara berasingan. Ini bergantung kepada berapa besarnya projek tersebut. Markah biasanya diberi untuk proposal penyelidikan, tesis/disertasi dan pembentangan. Laporan Penyelia Laporan penyelia ini khusus untuk kursus di mana pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil di bawah pengawasan seorang pensyarah. Laporan penyelia ini perlu merangkumi kehadiran, penyertaan dalam aktiviti berkumpulan, pra-persedian pelajar untuk sesuatu aktiviti pembelajaran, sifat kendiri dan yakin diri, sifat bertanggungjawab, kesopanan dan hemah diri. Format pemarkahan perlu disediakan terlebih dahulu untuk memastikan objektiviti dan pemiawaian. Laporan penyelia ini memainkan peranan yang besar dalam menilai sikap pelajar. Refleksi-diri Pelajar Perbincangan kumpulan kecil berdasarkan sesuatu scenario biasanya diikuti oleh aktiviti refleksi pelajar yang boleh dijalankan secara oral atau bertulis. Aktiviti ini memberi maklumat yang penting mengenai sikap seseorang pelajar.

5.

6.

7.

209

Portfolio Portfolio ialah suatu kompilasi bahan yang dihasilkan oleh seorang pelajar yang mendokumen pencapaian beliau dan termasuk refleksi pelajar mengenai pencapaian tersebut. Penilaian portfolio boleh buat secara formatif dan sumatif. Ia merupakan bahan bukti pencapaian dan perkembangan pelajar yang boleh dikesan. Kandungan portfolio mungkin meliputi: – Laporan bertulis projek penyelidikan – Sampel hasil penilaian performans – Buku log – Video interaksi pelajar-pesakit – Laporan bertulis insiden atau ‘event’ yang kritikal – Jurnal atau diari refleksi – Konsultansi yang direkod – Kritikan jurnal Penilaian portfolio merangkumi kesemua aras pada Piramid Miller dan juga ketiga-tiga domain Pengetahuan, Sikap dan Kemahiran. Walaubagaimanapun, penilaian portfolio agak rumit kerana memerlukan perancangan yang teliti dan tenaga akademik yang ramai.

Kesimpulan
Terdapat pelbagai kaedah penilaian yang menilai aspek-aspek kompetensi pelajar yang berlainan. Pemilihan kaedah yang sesuai akan memastikan aktiviti penilaian tersebut mencapai matlamatnya yang sebenar, iaitu untuk menilai pencapaian pelajar berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan untuk sesuatu kursus. Model kompetensi yang digambarkan oleh Piramid Miller memberi panduan yang berguna, namun ketiga-tiga domain Pengetahuan, Sikap dan Kemahiran juga perlu diambil kira. Diharapkan maklumat yang diberi di dalam bab ini dapat pembantu para pensyarah memilih kaedah penilaian yang sesuai untuk menilai pelajar berdasarkan hasil pembelajaran (learning outcomes) yang telah ditetapkan.
210

Rujukan
Miller G.E. 1990. The assessment of clinical skills/performance. Academic Medicine (Supplement), 65: 563-567. Appendiks: Contoh-contoh soalan Contoh soalan OBA In an animal experiment, x mg of drug X was given by intravenous injection, and the decrease in blood pressure was noted. Drug X was known to act on the α1 adrenoceptor. Ten minutes later, y mg of noradrenaline was given intravenously. The blood pressure did not increase after administration of noradrenaline. Which of the following statements best describes the above experiment? A. Drug X binds to the α1 adrenoceptor by Van der Waal’s forces. B. Drug X is a non-competitive α1 adrenoceptor antagonist. C. Drug X is a partial agonist at the α1 adrenoceptor. D. The experiment demonstrates the effects of physiological antagonism. E. The experiment demonstrates the existence of spare receptors. Contoh soalan EMI Theme: Antituberculous agents Options: A. Capreomycin B. Cycloserine C. Ethambutol D. Ethionamide E. Isoniazid F. Para-amino salicylic acid
211

Cycloserine (B) Answer: Contoh soalan MEQ A 24-year old man was seen at the Emergency Department with chills. after 2 weeks. a) Why was he having those signs and symptoms? (1 mark) Opioid withdrawal/abstinence syndrome. He was then put on a different combination of drugs. Mariah. Pyrazinamide Rifampicin Streptomycin Viomycin Lead-in: Select the most likely drug involved in the conditions below: 1. Azam was initially treated with a combination of antituberculous drugs for 3 months. Rifampicin (H) Answer: 2. I. Upon further questioning. 212 . J.G. Unfortunately. a 50-year-old lady was recently diagnosed with pulmonary tuberculosis and was started on a combination of anti-tuberculous drugs. H. After 3 weeks on the new regime. he began to develop psychotic symptoms. he admitted to abusing heroin. muscle aches. diarrhea and vomiting. he was found to be hyperventilating and hyperthermic. his condition became worse despite compliance with medication. However. she noticed that her clothes were stained orange after she perspired. There were multiple puncture marks along his arms. On examination.

(1½ mark) Heroin overdose μ receptor e) What drug can the doctor use to reverse his respiratory depression? Briefly explain the mechanism. so the withdrawal syndrome is less svere and less sudden. d) What is the reason for his respiratory depression? What is the receptor subtype involved in this complication. he was found to have respiratory depression.b) Classify heroin and briefly explain how the problem above can develop. (3 marks) Heroin – strong opioid agonist Chronic use physiologic and psychological dependence. When withdrawn. δ 213 . Physiological dependence abstinence syndrome when abruptly withdrawn c) What drug can the doctor use to reduce the severity of his symptoms? Explain the mechanism. the patient was found missing from the hospital and a missing persons report was lodged with the police. (3 marks) Methadone Long half-life longer acting than heroin. On examination. Two weeks later he was found unconscious by the roadside and was brought to hospital by strangers. (1½ mark) Naloxone Opoid antagonist at all the receptors μ. After 3 days of admission. κ. the drug concentration in the body declines more slowly than heroin.

214 .

Pencapaian hasil pembelajaran program boleh diukur melalui beberapa kaedah sumatif dan formatif yang khusus yang perlu dibentuk sendiri di peringkat program. Hasil Pembelajaran Kursus Penulisan hasil pembelajaran ini perlulah dalam bentuk hasil (outcome) yang dimulakan dengan kata perbuatan menurut taksonomi Bloom. Item ujian ini boleh dijalankan melalui kuiz. Analisis (Analysis). kerja projek. Bab ini tidak membincangkan pengukuran hasil pembelajaran di peringkat program tetapi hanya memfokus kepada hasil pembelajaran kursus. Hasil pembelajaran kursus ini akan dihubungkait dengan hasil pembelajaran program untuk memastikan apa yang diajar dalam kursus menyumbang kepada hasil pembelajaran program secara keseluruhan. 215 . Aplikasi (Application). Kefahaman (Comprehension). Oleh itu. tujuan bab ini ialah untuk memberi sedikit panduan mengenai penilaian dan pembentukan item ujian berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan untuk sesuatu kursus.BAB 15 Penilaian Berdasarkan Hasil Pembelajaran Abdul Wahab Mohammad Pengenalan Setiap pensyarah yang akan memulakan proses pengajaran sudah tentunya telah membentuk hasil pembelajaran kursus masingmasing. penulisan dan sebagainya. peperiksaan. Sintesis (Synthesis) dan Penilaian (Evaluation). Terdapat enam peringkat taksonomi Bloom yang merangkumi: Pengetahuan (Knowledge).

Untuk memudahkan kefahaman. Bagi kursus ini.1. terdapat 9 hasil pembelajaran utama yang telah di tetapkan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 15.Hasil pembelajaran kursus perlu dipastikan merangkumi sehingga ke peringkat sintesis dan penilaian bagi pelajar diperingkat pra-siswazah. bab ini akan menggunakan contoh dari kursus saya iaitu kursus Proses Pemisahan (KKKR 3573). Secara umumnya hasil pembelajaran yang dirangka perlu berpandukan konsep SMART (Specific. Kursus ini adalah kursus untuk pelajar tahun 3 Program Kejuruteraan Kimia. Achievable. 216 . Measurable. Realistic and Timely) seperti dalam Gambarajah 15.1.

explain Menentukan data keseimbangan yang diperlukan Applikasi (Application) Peringkat 3 untuk proses pemisahan Menentukan – determine Merekabentuk turus penyulingan kilat bagi Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 sistem binari dan multikomponen Merekabentuk – design Merekabentuk turus penyulingan berperingkat Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 menggunakan kaedah McCabe-Thiele Merekabentuk – design Merekabentuk turus penyerapan dan ekstraksi Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 berperingkat Merekabentuk – design Merekabentuk struktur dalaman turus Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 berperingkat dan cara-cara pengoperasian Merekabentuk – design Merekabentuk awal untuk sistem penyulingan.1.1 Contoh Hasil Pembelajaran Utama Kursus Proses Pemisahan Bil Hasil Pembelajaran Utama 1 Menerangkan mekanisma pemisahan dan menghubungkannya dengan jenis proses Peringkat berdasarkan taksonomi Bloom Kefahaman (Comprehension) Peringkat 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Menerangkan .Jadual 15. Ini dinamakan sebagai sub-hasil pembelajaran. terdapat hasil-hasil pembelajaran pada taksonomi yang lebih rendah yang mana pencapaian keseluruhannya akan membantu pencapaian hasil pembelajaran utama yang ditetapkan. Taksonomi tertinggi untuk kursus ini ialah peringkat 6 iaitu Penilaian.Merekabentuk turus penyulingan berperingkat menggunakan kaedah McCabe-Thiele. Pelajar diharap supaya dapat merekabentuk (design – synthesis) dan menilai (evaluate) proses pemisahan yang digunakan dalam industri kimia. Sebagai contoh hasil pembelajaran utama ke 4 iaitu . Bagi mencapai hasil ke-4 ini pelajar-pelajar perlu mencapai beberapa 217 . Untuk setiap hasil pembelajaran di atas. Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 penyerapan dan ekstraksi multi-komponen Merekabentuk – design Merekabentuk struktur luaran dan dalaman turus Sintesis (Synthesis) Peringkat 5 terpadat termasuk cara-cara pengoperasian Merekabentuk – design Menilai dan membuat keputusan pemilihan Penilaian (Evaluation) Peringkat 6 jenis-jenis proses pemisahan yang digunakan di Menilai dan membuat keputusan industri .Evaluate and decide Dari senarai di atas dapat diperhatikan bahawa hasil pembelajaran tersebut telah ditulis berdasarkan taksonomi Bloom dan peringkat taksonomi ditunjukkan dalam lajur ketiga dalam Jadual 15.

2: Contoh pembentukan hasil pembelajaran untuk kursus Sub-hasil pembelajaran ini perlu dicapai oleh pelajar untuk membolehkan mereka mencapai hasil pembelajaran utama yang ke4. Kaedah Pengukuran Pengukuran pencapaian pelajar berlaku di peringkat kursus dan juga di peringkat program. Gambarajah 15. Bab ini hanya menumpu kepada pengukuran di peringkat kursus untuk melihat pencapaian pelajar terhadap hasilhasil pembelajaran seperti yang telah dibincangkan di atas.2 berikut. Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengukur pencapaian ini antaranya: • Tugasan • • 218 Kuiz Soalan lisan . Penulisan hasil pembelajaran (utama dan sub) seperti di atas akan dapat membantu pensyarah membentuk item ujian bagi mengukur pencapaian pelajar melalui pelbagai kaedah penilaian dalam kelas dan ini akan diterangkan dalam seksyen berikutnya.sub-hasil pembelajaran pada peringkat taksonomi yang lebih rendah atau sama peringkat seperti dalam Gambarajah 15.

soalan lisan dan laporan makmal. 2 Kuiz Pengukuran secara Masa yang langsung keupayaan diperuntukkan dan pencapaian pelajar. adalah terhad. Jadual 15.2 merumuskan beberapa panduan dalam menggunakan kaedah-kaedah ini dalam konteks taksonomi Bloom dan juga kebaikan dan keburukan masing-masing. Keburukan Pelajar cenderung untuk meniru. 219 . Jadual 15. Tugasan dan kuiz adalah kaedah pengukuran yang boleh digunakan untuk peringkat taksonomi yang lebih rendah memandangkan waktu yang diperuntukkan adalah terhad.• • • Kerja projek Peperiksaan pertengahan tahun dan akhir Laporan makmal (jika makmal adalah sebahagian dari kursus) Pencapaian setiap pelajar sudah tentunya akan mengambilkira kesemua jenis pengukuran ini dalam peratusan tertentu.1.2 Kaedah Pengukuran Pencapaian Hasil Pembelajaran dalam kelas Bil Kaedah 1 Tugasan Panduan Kaedah berstruktur yang boleh digunakan untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran utama melalui pembentukan soalan yang berpandukan subhasil pembelajaran Boleh digunakan untuk mengukur taksonomi rendah (pengetahuan. 3 Soalan lisan Boleh digunakan untuk Pengukuran secara Masa yang mengukur kefahaman langsung keupayaan diperuntukkan (peringkat 2 taksonomi) dalam dan pencapaian pelajar. Pada kebiasaanya peperiksaan dan kerja projek mungkin akan diberikan peratusan yang lebih tinggi dibandingkan tugasan. Kebaikan Pelbagai bentuk soalan yang mengukur pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran boleh diberikan. kuiz. kelas. kefahaman dan aplikasi). Oleh itu peperiksaan dan kerja projek boleh digunakan untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran utama sebanyak sembilan seperti yang disenaraikan dalam Jadual 15. adalah terhad.

Pensyarah pula boleh membentuk kaedah pengukuran melalui penggunaan mana-mana kaedah yang dinyatakan di atas. Masa yang lebih panjang diberikan bermakna soalan bersifat lebih terbuka dan memerlukan sumber luar untuk penyelesaian. Pembentukan Item Ujian Penulisan hasil pembelajaran yang baik akan memudahkan pembentukan item ujian untuk mengukur pencapaian pelajar dalam sesuatu kursus. untuk meniru. Soalan bersifat keseluruhan pengukuran pencapaian pelajar. Soalan boleh direka bentuk untuk menguji hasil pembelajaran utama. Kebiasaannya dilakukan dalam kumpulan dan ahli yang kurang dominan tidak memberi sumbangan.4 Kerja projek Boleh digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran utama dengan memberi item tugasan di peringkat tertinggi taksonomi. Menghubungkait Pelajar kefahaman dalam kelas cenderung dan aplikasi makmal. 6 Laporan makmal Pengukuran pencapaian kognitif melalui aktiviti psikomotor. Masa lebih terhad dan mungkin tidak dapat mengukur melalui soalan yang bersifat terbuka dan memerlukan sumber luar. Setelah hasil pembelajaran utama dan sub-hasil pembelajaran dimaklumkan kepada pelajar. Sebagai contoh menggunakan contoh hasil pembelajaran ke-4 untuk kursus KKKR3573: 220 . pelajar akan mengetahui bagaimana untuk belajar bagi mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki. 5 Peperiksaan pertengahan tahun dan akhir Pengukuran pencapaian secara keseluruhan.

Tugasan yang diberikan untuk topik berkaitan perlu memastikan semua sub-hasil pembelajaran di atas diukur dan pelajar diberi penerangan bagaimana dengan mencapai sub-hasil pembelajaran mereka boleh merekabentuk turus penyulingan berperingkat menggunakan kaedah McCabe-Thiele (hasil pembelajaran ke-4). Peperiksaan pertengahan tahun atau akhir boleh digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar secara keseluruhan untuk hasil pembelajaran ke-4. kuiz. dan ujian lisan sepanjang semester.Hasil utama ini boleh dicapai melalui penguasaan sub-hasil pembelajaran (iaitu jika sub-hasil ini dicapai. refluk jumlah. pelajar mencapai hasil utama pembelajaran ke-4): i. mengira nisbah refluk minimum dan menentukan nisbah refluk sebenar vi. membuat keputusan mengenai penggunaan jenis-jenis kepelbagaian reka bentuk dalam turus penyulingan Mana-mana sub hasil pembelajaran i – vii boleh diuji melalui tugasan. Soalan-soalan dalam peperiksaan juga boleh dipecahkan kepada subsub soalan dimana sub-sub soalan ini menguji pelajar berdasarkan subhasil pembelajaran yang ditetapkan. menerangkan konsep nisbah refluk minimum. menentukan jenis-jenis suapan dan kesannya ke atas reka bentuk McCabe-Thiele iv. menerbitkan persamaan garis atas. 221 . dan jenis-jenis kecekapan v. menggunakan kaedah Mc-Cabe Thiele untuk turus penyulingan kompleks vii. Soalan-soalan ini boleh dijadikan soalan-soalan ujian lisan semasa pembentangan. Pembentukan soalan di peringkat sintesis perlu lebih terbuka (open ended) supaya pelajar betul-betul diuji pemikiran mereka. Soalan boleh dibentuk untuk menguji pelajar supaya peringkat taksonomi sintesis betul-betul dicapai oleh pelajar. persamaan suapan dan persamaan garis bawah iii. mengira imbangan jisim luaran dan dalaman untuk turus penyulingan ii.

222 . Dalam penyelesaian masalah projek pelajar perlu dipastikan menggunakan sumber-sumber luar yang tidak diberikan di dalam kelas. Peperiksaan adalah kaedah sesuai untuk menguji pencapaian setiap hasil pembelajaran utama pada peringkat taksonomi Bloom aras tinggi yang ditetapkan. jurnal. Kuiz dan soalan lisan adalah kaedah untuk pengujian dalam masa yang terhad tetapi berkesan untuk menguji penguasaan di peringkat taksonomi yang rendah (kefahaman dan aplikasi). maklumat industri dan sebagainya. Projek adalah kaedah terbaik untuk menguji pelajar dengan soalan yang berbentuk terbuka dimana penyelesaiannya memerlukan masa yang lebih panjang dan penggunaan sumber luar kelas. Soalan yang dibentuk perlu secara sumatif menguji pencapaian hasil pembelajaran yang ditetapkan. pelajar akan dapat mengimbangkan ilmu pengetahuan teori yang dipelajari di kelas dengan apa yang dipraktiskan di industri. Soalan-soalan boleh dibentuk menurut sub-hasil pembelajaran yang berkaitan.Tajuk-tajuk projek yang diberikan juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih mencabar misalnya masalah yang berkaitan dengan industri. Melalui penggunaan sumber-sumber ini. Kesimpulan & Panduan Garis panduan berikut dicadangkan untuk memberi sedikit panduan mengenai pembentukan item ujian berdasarkan hasil pembelajaran untuk kursus: Pastikan hasil pembelajaran utama untuk kursus ditulis berpandukan taksonomi Bloom di peringkat tertinggi yang hendak diuji Setiap hasil pembelajaran utama perlu didokong oleh sub-hasil pembelajaran yang juga ditulis berpandukan taksonomi Bloom tetapi berpandukan peringkat Bloom yang sesuai. Tugasan adalah kaedah penting untuk menguji penguasaan pelajar terhadap setiap hasil pembelajaran. laman web. Sumber-sumber ini termasuklah ensiklopedia.

Journal of Engineering Education. Felder. Acessed July 2009.ncsu. Brent.edu/unity/lockers/users/f/ felder/public/Papers/Education_Papers. Realistic and Timely). Measurable.M. RICHARD FELDER’S EDUCATION-RELATED PUBLICATIONS at : http://www4. Bacaan Tambahan R. Felder. M. & R. & R. 6(2).Ujian dan laporan makmal sekiranya makmal adalah sebahagian dari kursus boleh digunakan untuk menguji pencapaian kognitif seiring dengan pengujian psikomotor tetapi masih berpandukan hasil pembelajaran yang ditetapkan. 9-21. January 2003. Brent. 1999. R. Felder. R. How to improve teaching quality?. 223 . Pensyarah lebih mengetahui pembentukan item ujian yang paling baik untuk menguji pelajar berdasarkan apa yang diajar di kelas dan berpandukan hasil pembelajaran yang mengikut ciri SMART (Specific. Achievable. 2003. Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria. Quality Management Journal. M.html.

224 .

penilaian banyak memberi tumpuan terhadap skop pengetahuan.BAB 16 Penilaian Berasaskan Kompetensi Nabishah Mohamad Pengenalan Bab ini memberi fokus kepada bentuk penilaian berasaskan kemahiran. dengan anggapan bahawa setelah memperolehi ilmu. Penilaian pula adalah pengukuran terhadap pencapaian seseorang pelajar. nilai. dan refleksi dalam amalan seharian untuk kebaikan peringkat individu dan komuniti dengan pertimbangan yang wajar. Untuk menentukan samada pelajar telah mencapai tahap kompetensi. cabarannya adalah untuk mendapatkan kaedah penilaian yang tepat dan boleh dipercayai Definisi Kompeten ditakrifkan sebagai pengintegrasian kemahiran komunikasi. kemahiran teknikal. pengetahuan. apabila aktiviti pembelajaran diperkaya dengan aktiviti praktikal dan pendedahan kepada situasi sebenar maka penilaian juga seharusnya tidak terhad kepada teori dan di dewan peperiksaan sahaja. Penilaian terhadap pelajar dilakukan berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditentukan menggunakan pelbagai kaedah penilaian yang berterusan. Penilaian performans ditakrifkan sebagai ujian yang memerlukan pelajar melakukan tugasan yang menyerupai tugas yang akan dilakukan setelah tamat belajar. sebaliknya penilaian pelajar perlu diperluaskan di tempat kerja. Secara tradisi. 225 . penaakulan. Iaitu. seseorang pelajar secara otomatis boleh melakukan tugasan yang melibatkan kemahiran teknikal. perasaan. Selaras dengan perkembangan pendidikan kini yang memberi penekanan terhadap pembelajaran berasaskan hasil maka aktiviti pembelajaran dan penilaian haruslah seiring. maka penilaian yang dilakukan adalah sama ada penilaian kompetensi atau penilaian prestasi. Namun begitu.

Penilaian jenis ini kerap digunakan dalam bidang profesional seperti kejururawatan. Penilaian prestasi berbeza dari penilaian secara tradisional kerana penilaian prestasi menilai keupayaan pelajar melaksana sesuatu tugasan dengan mengaplikasi pengetahuan serta menggunakan pendekatan yang betul. kemahiran dan sikap secara integrasi. Kini di Negara Eropah dan Amerika Utara prinsip penilaian prestasi telah mula digunapakai di peringkat sekolah. soalan di setiap stesen memerlukan pelajar melakukan satu tugasan khusus menggunakan kompetensi khusus dalam masa 4 – 5 minit. Keputusan mengenai kualiti ‘kerja’ pelajar dinilai menggunakan kriteria yang telah dipersetujui. Ujian menulis dalam Bahasa Inggeris tidak termasuk dalam penilaian peformans kerana keupayaan menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik tidak sama dengan keupayaan bertutur. Penilaian OSCE melibatkan 10 atau lebih stesen. Perbezaan penilaian kompetensi dan penilaian performans dapat dijelaskan dengan bentuk penilaian yang dilakukan dalam perubatan. 226 . Sebagai contoh. arkitek. untuk mengukur keupayaan bertutur dalam Bahasa Inggeris. penilaian performans memerlukan pelajar dinilai semasa beliau berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan tatabahasa yang betul dan intonasi suara yang sesuai. Perbezaan Penilaian Performans Kompetensi & Penilaian Kompetensi adalah keupayaan seseorang melakukan sebahagian dari sesuatu tugasan secara berasingan dan dalam jangkamasa singkat. kriteria untuk menilai kompetensi pelajar untuk setiap stesen telah ditentukan. Ini bermakna bahawa penilaian prestasi menilai aspek pengetahuan. Loceng dibunyikan setiap 4 – 5 minit dan pelajar bergerak ke stesen berikutnya sehingga selesai. Semasa membentuk soalan. Performans pula ialah keupayaan seseorang melakukan sesuatu tugasan dalam situasi sebenar atau menghampiri situasi sebenar. Satu contoh Penilaian Kompetensi ialah Objective Structured Clinical Examination (OSCE). Prestasi pelajar yang berasaskan kerja (work-based) dinilai oleh penilai terlatih dan berpengalaman. kejuruteraan dan perubatan.

Oleh itu. mengambilkira keupayaan pelajar secara individu. Ianya juga dilakukan dalam suasana peperiksaan dan ini mengurangkan nilai keasliannya. dengan tugasan yang sama dan pemarkahan adalah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Setiap pelajar dinilai berdasarkan pengalaman yang mungkin berbeza. Sedangkan penilaian.Contoh Penilaian Performans pula ialah Portfolio. Justeru. secara tradisional yang menilai pelajar pada waktu tertentu. Justeru. secara tradisional menganggap tahap kecekapan semua pelajar adalah sama. penambahbaikan yang telah dilakukan dan sebagainya yang menjadi bukti terhadap pencapaian seseorang. mengenalpasti isu pembelajaran untuk meningkatkan keupayaan dan seterusnya berusaha meningkatkan kecekapan. Selain daripada itu. dengan 227 . portfolio memberi penekanan terhadap pembangunan individu dengan mengambilkira bahawa setiap pelajar mempunyai tahap kecekapan yang berbeza pada peringkat permulaan. Kedua-dua bentuk penilaian menekankan kemahiran melakukan sesuatu tugas/kerja bukan sekadar pengetahuan tentang tugas/kerja tersebut. kad ucapan dari pelanggan. satu semester atau satu jangkamasa yang telah ditentukan. Kedua-dua penilaian kompetensi dan penilaian prestasi ada kekuatan dan kelemahannya. Pelajar menilai kekuatan dan kelemahan mereka dalam melaksana tugasan. Unsur penting dalam portfolio ialah muhasabah diri yang dilakukan oleh pelajar secara kritikal (critical reflection). Penilaian kompetensi misalnya OSCE menilai sesuatu kompetensi yang khusus kepada semua pelajar pada sesuatu masa. video. Penilaian portfolio ialah penilaian terhadap kandungan portfolio yang membuktikan pembelajaran. Ini biasanya berlaku dalam keadaan sebenar dan bukan semasa peperiksaan. Ini berbeza dari penilaian. Portfolio ialah koleksi ‘kerja’ yang dilakukan dalam bentuk cetakan. penilaian menggunakan portfolio biasanya lebih bersifat autentik atau asli. pembangunan kendiri dan profesionalisme pelajar untuk satu jangkamasa samada satu tahun. Kelemahan portfolio adalah dari segi piawai. banyak unsur subjektif dalam penilaian portfolio. Kelemahan OSCE ialah tugasan yang terlalu khusus dan tidak ada kesinambungan dalam melakukan tugasan. OSCE memberikan nilai realibiliti yang tinggi. Dalam portfolio. penilaian dilaksana untuk satu tempoh yang panjang.

Oleh itu. Kriteria 1. Kriteria: Komunikasi lisan dari seorang ke seorang individu (one to one) • Sebutan jelas • Respons gerak tubuh • Mendengar dengan tekun • Invite clarification • Membuat ringkasan Contoh 2: Pendidikan Kesihatan kepada Pesakit Hasil pembelajaran: Memberi penerangan kepada pesakit mengenai pencegahan hepatitis B. dan kini mengalami evolusi kepada kes panjang yang diperhati dan portfolio. Contoh Penilaian Kompetensi Contoh 1: Bidang Komunikasi Hasil pembelajaran: Berkomunikasi dengan berkesan secara lisan dan bertulis.ini menurunkan nilai reliabilitinya.1 Contoh Penilaian Prestasi Contoh 1: Bidang Akaun Hasil pembelajaran: Membuat akaun pelanggan. Memastikan pesakit faham penerangan yang diberi Contoh soalan dan skema permarkahan untuk pendidikan kesihatan pesakit diberikan dalam Apendiks 16. penilaian dalam bentuk portfolio perlu diiringi dengan penilaian bentuk lain. Menerangkan kepada pesakit mengenai gejala dan komplikasi jangkitan hepatitis B 2. Menerangkan kepada pesakit mengenai vaksinasi hepatitis B 3. 228 . penilaian prestasi telah diamalkan sejak sekian lama menggunakan kes panjang dan kes pendek. Dalam bidang perubatan.

tepat.Kriteria: 1. Maklumat dan dokumen disampaikan kepada pelanggan secara tepat dan cepat 4. Medical Education. Dokumen dalaman dan luaran lengkap. Kesimpulan Penilaian kompetensi adalah satu bentuk penilaian yang mengukur keupayaan pelajar melakukan sesuatu tugasan dalam konteks sebenar. Untuk menjadikan hasil penilaian sah dan reliable maka kaedah penilaian perlulah dipelbagai. 229 . 2. kemas (legible). 1. Menunjukkan sensitiviti terhadap pelbagai perspektif. 3. 1998. Bacaan Tambahan Sallie-Anne Pearson. 3. Membuat refleksi dan menilai prestasi kendiri dibandingkan dengan prestasi piawai. Ini bermakna penilaian ini menilai domain pengetahuan. 2. Semua tandatangan atau authorization diperolehi untuk tindakan berikutnya. Penilaian bentuk ini mengukur keupayaan pelajar mengaplikasi pengetahuan dalam melakukan kemahiran teknikal menggunakan pendekatan yang betul. 32 : 40-45. kemahiran teknikal dan sikap secara menyeluruh. Menganalisis secara kritikal maklumat yang diperoleh dari pelbagai sumber. The relationship between assessment measures at Newcastle Medical School (Australia) and performance ratings during internship. Isobel E Rolfe & Richard L Henry. Contoh 2: Kompetensi Generik Hasil pembelajaran: Pembelajaran sepanjang hayat Kriteria Melaporkan prestasi sendiri secara tepat dan objektif. Transaksi tunai dan dokumen kewangan diproses dengan betul dan kerahsiaan terpelihara.

1 Year 2 Session 2008/09 Instruction for student You are a General Practitioner. Jan Van Tartwijk. Duration: 5 minutes Criteria for patient education Performed satisfactory Performed task completely and gives reasonable instruction. Entitle for half of maximum score Not carried out Does not attempt at all. 35 year old car mechanic. Your neighbour was recently diagnosed to have hepatitis B. Cees Van Der Vleuten & Val Wass. He is worried that he might get hepatitis B. Instruction for patient You are Mr. Ali. zero (0) mark 230 . You are worried that you might get hepatitis B. here you are in a General Practitioner clinic to get more information about the hepatitis B and the vaccine and lastly whether you can get yourself vaccinated. so he comes to your clinic to know more about Hepatitis B and get Hepatitis B vaccine. So. your patient is Mr. Medical Education . How are you going to educate your patient about hepatitis B and Hepatitis B vaccination? You have five minutes to do this task. Attempt to organize instruction but not coherent. Portfolios In Medical Education: Why do they meet with mixed success? A systematic review. 41: 1224–1 233 Apendiks 16. Task: Patient education on Hepatitis and Hepatitis B vaccination. 35 year old car mechanic. Instruction for examiner This station is for assessment of patient education. 2007. Organizes instruction coherently Entitle for maximum score Attempted but not satisfactory Performed task incomplete and/or does not give reasonable instruction. Ali. His neighbour was recently diagnosed to have hepatitis B. and you read in health magazine about hepatitis B vaccination.Erik Driessen.

Explains what types of vaccines will be given based on the test result 8. Explain the importance of completing the doses 10. Introduce himself 2. accommodates language or literacy barriers 5. Explain that the vaccine is given in three doses and the interval 9.Year 2 STATION 20 Student Name: Examiner Checklist Criteria 1. Talk clearly avoid using jargon language. Explain about hepatitis B Mode of transmission Symptoms and Complication 4. Welcomes patient. establishes rapport 3. Invites clarifications 6. Explain about hepatitis B carrier screening test 7. Confirm that patient has understood and inviting questions Session 2008/09 Student ID : Maximum Carry out Attempted but Not Score satisfactory unsatisfactory carried out 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 Total Marks: 231 .

232 .

“kuliah saya pada pukul dua petang. cuba fikirkan beberapa perkara yang berkaitan dengan pengalaman pembelajaran yang anda lalui semasa anda mengikuti pengajian di universiti. Anda juga pernah berada dalam dewan kuliah yang besar semasa menuntut dahulu. Sebelum anda terus membaca bab ini. Adakah anda berminat menghadiri kuliah tersebut? Jika anda menjawab tidak. Oleh itu. kaedah syarahan sepenuhnya digunakan. Bab ini ditulis secara praktikal. 233 . bukannya dalam bentuk teori semata-mata agar konsep dan aktiviti yang dicadangkan dapat diaplikasikan oleh pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran di universiti. oleh itu adalah sukar bagi mereka untuk menjalankan aktiviti yang melibatkan pelajar semasa kuliah dijalankan. Fikirkan mengapa anda menghadiri sesuatu kuliah? Adakah anda benar-benar berminat untuk mengetahui ilmu yang hendak disampaikan oleh pensyarah atau adakah anda takut pensyarah akan mengambil kedatangan pada hari tersebut? Apakah subjek yang anda paling minati dan mengapakah anda meminatinya? Pernahkah anda hilang minat terhadap sesuatu subjek kerana anda tidak suka dengan pensyarah yang mengajar subjek tersebut? Ada sesetengah pensyarah berkata.” Adakah anda bersetuju faktor masa kuliah mempengaruhi penglibatan pelajar dalam kuliah? Ada juga pensyarah yang berpendapat bahawa bilangan pelajar dalam kuliah mereka terlalu besar (antara 150-300 orang).BAB 17 Motivasi dalam Pengajaran & Pembelajaran Salleh Amat Pendahuluan Bab ini membincangkan aspek yang berkaitan dengan motivasi dalam proses pembelajaran yang perlu diketahui oleh pensyarah agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. tentu anda mempunyai alasan tersendiri. pelajar mengantuk. sebab itu penglibatan pelajar dalam kelas saya tidak aktif.

anda tentunya mempunyai pemahaman sendiri tentang maksud motivasi. Seseorang melakukan sesuatu perkara kerana desakan atau dorongan diri sendiri atau kerana didorong oleh faktor-faktor luaran. makan minum dan juga kesihatan. Mungkin ramai yang beranggapan bahawa mereka (pelajar) sudah dewasa dan mereka tahu apa tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pelajar. Ada juga pelajar yang hadir ke kuliah kerana dorongan oleh teman lelaki atau wanita masing-masing. Motivasi merangsang seseorang untuk melakukan sesuatu. motivasi dapat dikaitkan dengan sikap atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu bagi mencapai sesuatu tujuan.Konsep Motivasi Sebagai seorang pensyarah. Sekarang cuba kita lihat dua tahap yang paling asas dalam keperluan tersebut iaitu keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan. Adakah seseorang pensyarah perlu mengetahui sama ada tahap keperluan asas seseorang pelajar itu telah dipenuhi atau sebaliknya? Para pensyarah juga perlu menyedari bahawa gaya pembelajaran di peringkat sekolah berbeza dengan gaya pembelajaran di universiti. Namun demikian tidak ramai yang tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam proses pengajaran terutama di peringkat universiti. Keperluan fisiologi adalah keperluan asas seperti tempat kediaman. kita tidak dapat lari untuk membincangkan teori keperluan Maslow ataupun lebih dikenali sebagai “hierarchy of needs” (Maslow 1954). Keperluan keselamatan pula dikaitkan dengan keselamatan pelajar itu dari ancaman luar. Secara umumnya. Bila bercakap mengenai motivasi. Seorang pelajar pergi ke kuliah mungkin kerana keinginannya sendiri untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang hendak disampaikan oleh pensyarah. 234 . Fikirkan bagaimanakah seseorang pelajar itu boleh mengikuti kuliahnya dengan tenang jika beliau tidak mendapat keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan yang sewajarnya dimiliki oleh seorang pelajar. Secara umumnya. motivasi dapat dibahagikan kepada dua kumpulan utama iaitu motivasi dalaman (intrinsik) dan motivasi luaran (ekstrinsik). Mungkin juga pelajar menghadiri kuliah kerana takut nama mereka akan digugurkan daripada senarai pelajar yang dibenarkan untuk memasuki peperiksaan akhir.

Sekiranya apa yang dipelajari itu memberi makna kepada pelajar. Vail dan Cavanaugh (2007) menegaskan walaupun seseorang individu itu mempunyai umur yang sama. Dari segi aspek psikologinya. Perbezaan ini pula akan memberi kesan kepada proses pembelajaran seseorang. Bagaimanakah pensyarah dapat membantu pelajar membina makna (make meaning) terhadap apa yang dipelajari. Strategi Menarik Minat/Motivasi Pelajar Pelbagai kaedah atau strategi pengajaran boleh dilakukan bagi menarik minat pelajar.Begitu juga gaya pembelajaran untuk kanak-kanak berbeza dengan pembelajaran untuk orang dewasa. Kita tidak boleh mengandaikan bahawa tahap kecekapan atau keupayaan mereka untuk menerima pengajaran yang kita sampaikan adalah sama. Sekarang akan dibincangkan beberapa langkah yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan menyertai perbincangan semasa kuliah. tahap perkembangan mereka juga berbeza-beza. Oleh itu sudah pasti tingkah laku seseorang juga akan berbeza-beza. Memahami & Mengenali Pelajar Sejauh manakah anda mengenali pelajar dalam kelas anda? Adakah ada mengingati nama pelajar-pelajar anda? Mengapa kita sebagai pensyarah perlu mengenali dan mengetahui serba sedikit latar belakang pelajar dalam kelas kita? Seseorang pensyarah memang boleh berkata bahawa pelajar bertanggungjawab mendapatkan ilmu pengetahuan daripada kuliah 235 . Perkembangan Manusia Berbeza-Beza Seorang pensyarah perlu sedar bahawa pelajar yang mengikuti kursus mereka datang daripada latar belakang yang berbeza-beza. Namun demikian. bab ini tidak akan membincangkan kaedah-kaedah atau strategi tersebut secara khusus. Satu kaedah pengajaran tidak akan dapat memberi kesan yang sama kepada semua pelajar. maka proses pembelajaran itu akan menjadi lebih mudah serta pelajar akan belajar secara sukarela.

Sememangnya ada kewajarannya anda menerangkan tugasan dan sinopsis kursus agar pelajar lebih bersedia. Suai Kenal Kuliah Pertama Apakah yang anda lakukan apabila hari pertama atau minggu pertama kuliah dijalankan? Kebiasaannya. walaupun saya sedar anda sibuk hari ini untuk mengatur jadual kuliah masing-masing. seseorang pensyarah seharusnya dapat menunjukkan sikap yang terbuka dengan sentiasa cuba melapangkan masa untuk berbincang dengan pelajar. “Terima kasih kerana sudi menghadiri kuliah saya. Perbincangan ini bukan hanya tertumpu pada masalah akademik tetapi juga masalah-masalah peribadi mereka. Mengapa tidak diadakan sedikit aktiviti suai kenal (ice breaking) sebelum anda memberikan sinopsis kursus kepada pelajar. Pensyarah boleh menyatakan dalam kuliah yang mana beliau sentiasa menggalakkan pelajar berjumpa dengannya untuk membincangkan pelbagai masalah yang dihadapi.” 236 .yang dipelajari. Jika anda tidak mampu mengendalikan permasalahan peribadi. Perkara berikut boleh dilakukan oleh pensyarah pada permulaan kuliah: Pensyarah boleh mengalu-alukan kehadiran pelajar dengan bertanya beberapa ungkapan atau soalan umum seperti berkata. kebanyakan pensyarah akan memberikan satu sinopsis dan menerangkan segala tugasan dan tarikh akhir menghantar tugasan. Oleh itu tugas pensyarah hanya mengajar dan tidak perlu mengambil tahu perkara-perkara peribadi yang dihadapi oleh pelajar. Untuk memahami pelajar ini. pensyarah boleh merujukkan pelajar terlibat kepada pihak kaunselor di universiti. Namun demikian adakah strategi ini dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti kuliah anda atau menambahkan tekanan kepada mereka dengan tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan walaupun waktu tersebut hanyalah pada hari pertama kuliah dijalankan. Sebenarnya pengetahuan mengenai latar belakang pelajar membantu pensyarah membuat persediaan yang bersesuaian dengan latar belakang pelajar di dalam kelas yang diajar.

Keceriaan ini akan dapat meningkatkan motivasi pelajar. Seterusnya. Kemudian minta pelajar menyerahkan apa yang telah mereka nyatakan tanpa menulis nama mereka dalam kertas tersebut. anda boleh meminta pelajar mengeluarkan sehelai kertas dan minta mereka menulis mengapa mereka memilih kurus yang diikuti sekarang. minta pelajar memperkenalkan diri masing-masing kepada rakan di sebelah mereka.“Adakah anda telah bersarapan/makan tengah hari?” “Selamat kembali semula ke kampus. Seterusnya minta pelajar lain memberi respons terhadap jawapan yang telah dinyatakan. Selepas beberapa aktiviti ini barulah pensyarah mengedarkan sinopsis kursus untuk dibincangkan bersama pelajar.” Pertanyaan-pertanyaan di atas walaupun kelihatan agak remeh tetapi ia mampu mewujudkan suasana yang ceria kepada pelajar. Dengan cara ini pelajar akan dapat merasai bahawa pensyarah bukan hanya ingin mengajar tetapi juga menunjukkan sikap seorang pensyarah yang prihatin. sekurangkurangnya pensyarah memberi sedikit ruang kepada mereka untuk bersedia menerima arahan atau tugasan daripada pensyarah. Anda juga boleh meminta pelajar memperkenalkan diri kepada rakan-rakan lain semasa awal perkuliahan. dan saya harap anda masih ingat dewan-dewan kuliah di UKM ini. minta pelajar secara sukarela memperkenalkan rakan-rakan baru dalam kelasnya. Selepas selesai lima minit. Anda perlu menunjukkan minat yang anda sentiasa cuba memahami mereka. Dalam masa lebih kurang lima minit. anda boleh meminta pelajar berjalan-jalan dalam dewan kuliah untuk saling mengenali antara satu sama lain. 237 . Anda boleh membaca beberapa jawapan yang telah diberikan tadi. pastikan anda berada di dalam kelas yang betul. Jika anda berada dalam dewan kuliah yang besar.” “Adakah anda telah mendaftar untuk kursus ini.” “Ini kelas GB 1234.

Lebih buruk lagi jika pensyarah hanya menyatakan. “jika mahu selesa. “apa khabar semua”. Bayangkan sebuah bilik tutorial yang mampu menampung 30 orang pelajar tetapi dipenuhi oleh 60 orang pelajar. Suasana Kelas Bayangkan anda berada di dalam sebuah bilik kuliah yang kecil tetapi padat dengan pelajar sehingga ada yang terpaksa duduk di atas lantai. Pelajar pula mungkin tidak berani untuk menyatakan masalah bilik kuliah itu kepada pensyarah. Keselesaan bilik kuliah seperti keadaan meja dan kerusi yang baik. penyaman udara.Sesi Perkuliahan Ada pensyarah masuk ke dalam dewan kuliah dan terus sahaja memulakan pengajaran tanpa mengambil kira sama ada pelajar itu bersedia untuk belajar atau sebaliknya. “saya harap anda semua telah makan tengah hari. selesakah anda untuk belajar? Mungkin ada pensyarah yang tidak ambil kesah dengan keselesaan pelajar lalu meneruskan sahaja pengajarannya. Jika anda menjadi seorang pelajar. tetapi keadaan bilik kuliah itu sendiri yang tidak dapat menampung bilangan pelajar yang besar. keterangan lampu yang bersesuaian dan kejelasan alat pembesar suara akan mempengaruhi motivasi pelajar untuk belajar.” “adakah ada bersedia untuk topik hari ini. Bagaimanakah anda dapat memastikan pelajar yang berada di belakang dewan kuliah 238 . Bagaimana jika pelajar hanya mendiamkan diri? Pensyarah boleh menyatakan kepada pelajar bahawa penglibatan pelajar di dalam kuliah ini akan diberi markah. Bayangkan anda mengajar dalam sebuah dewan kuliah yang besar dengan bilangan pelajar seramai 200 orang.” Pensyarah juga boleh meminta pelajar menyatakan apa yang telah dipelajari pada minggu lepas atau minggu sebelumnya. Lebih buruk lagi ada pensyarah yang mengunci pintu dewan kuliah jika pelajar lewat masuk ke kelasnya.” Persoalannya bukan masalah datang awal atau sebaliknya. Ini bermakna pada peringkat permulaan satu peneguhan perlu diberikan kepada pelajar agar mereka dapat melibatkan diri semasa proses pembelajaran. Seharusnya anda memulakan kuliah dengan bertanya khabar kepada para pelajar. lain kali datang awal.

Begitu juga jika alat penyaman udara tidak berfungsi dengan baik yang menyebabkan pelajar tidak dapat menumpukan perhatian kepada syarahan atau pengajaran kerana mereka sibuk mengipas diri masing-masing. Sudah tentu pelajar tidak akan berasa selesa jika bilik kuliah yang panas atau jika mereka tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang disampaikan. Mungkin ada sesetengah pensyarah yang meneruskan sahaja apa yang hendak disampaikan tanpa mempedulikan tingkah laku negatif yang ditunjukkan oleh para pelajar. Sebagai seorang pensyarah anda harus sensitif dengan perubahan tingkah laku pelajar dalam bilik kuliah. anda sebagai pensyarah seharusnya mengakui bahawa keselesaan pelajar terganggu kerana ketiadaan alat penyaman udara. Maklumkan kepada pelajar yang alat pembesar tidak berfungsi dan anda terpaksa bercakap dengan lebih kuat lagi sambil meminta pelajar memberi kerjasama. anda boleh keluar jika tidak berminat dengan kuliah hari ini. jika keadaan terlalu panas mungkin saya akan berhentikan kuliah ini dengan lebih awal dan saya akan berikan sedikit tugasan sebagai gantian kuliah kita hari ini. “Kalau anda tidak mahu belajar. Minta pelajar yang berada di belakang mengangkat tangan jika mereka tidak mendengar apa yang anda perkatakan. Pensyarah juga boleh meminta maaf kepada pelajar akan masalah yang dihadapi. Anda boleh berkata. itu bukan masalah saya. Begitu juga apabila anda mendapati alat pembesar suara tidak berfungsi dalam bilik kuliah yang besar. Namun demikian. “saya sedar nampaknya bilik kuliah ini agak panas. Lebih buruk lagi jika pensyarah mengatakan.” Ini menunjukkan anda prihatin dengan keadaan pelajar.” Apakah yang anda harus lakukan sekiranya alat pendingin udara tidak berfungsi ketika kuliah sedang berjalan? Mungkin kuliah boleh diteruskan sekiranya keadaan bilik kuliah tidak terlalu panas. kita cuba teruskan kuliah kita. 239 . Keprihatinan ini akan menjadikan pelajar kurang tertekan walaupun mereka terpaksa belajar dalam keadaan yang kurang selesa.dapat mendengar suara anda dengan jelas sekiranya alat pembesar suara tidak berfungsi dengan baik. Cara ini menunjukkan anda menghormati pelajar dan mengiktiraf hak pelajar untuk belajar dengan selesa.

serta kerusi meja yang mencukupi untuk bilangan pelajar yang bersesuaian. Jika tidak. 2008).”Ini akan memalukan pelajar dan menurunkan minat mereka untuk belajar. Pastikan lampu yang sesuai. pelajar di institusi pengajian tinggi juga perlu pengiktirafan dan peneguhan dalam aktiviti pembelajaran mereka. Apakah yang anda boleh tunjukkan kepada pelajar selain daripada penyampaian isi kuliah? Pastikan 240 . Oleh itu. ungkapan terima kasih daripada pensyarah akan menambahkan motivasi pelajar untuk belajar. Ada ketikanya pelajar sememangnya lewat hadir ke dewan kuliah kerana mereka menghadiri kuliah lain sebelum menghadiri kuliah kita yang mungkin dijalankan di fakulti atau tempat lain. Sebagai Role Model Sebagai seorang pensyarah anda adalah model yang terbaik untuk dicontohi oleh pelajar. sila maklumkan kepada pejabat kedekanan atau bahagian yang berkaitan dengan kawalan dewan/bilik kuliah agar penyelenggaraan dapat disempurnakan dengan lebih awal. Sekurang-kurangnya ucapkan terima kasih kepada mereka yang hadir semasa permulaan kuliah. “saya sudah perhatikan anda telah banyak kali lewat ke kuliah saya. adalah tidak wajar mereka tidak dibenarkan mengikuti kuliah kita. LCD dan alat pembesar suara berfungsi dengan baik. Peneguhan & Pengiktirafan kepada Pelajar Seperti pelajar di peringkat sekolah. Adakah anda mengiktiraf kehadiran mereka dalam kuliah anda? Pengiktirafan yang diberi akan memberi pengukuhan terhadap tingkah laku pelajar itu (Morris & Maisto. Pensyarah tidak perlu hanya melihat kepada aspek negatif kehadiran pelajar seperti mengunci pintu apabila memulakan pengajaran dan tidak membenarkan pelajar masuk selepas kuliah dimulakan.Adalah lebih baik jika anda pergi ke dewan kuliah lebih awal atau memeriksa terlebih dahulu kemudahan yang ada dalam bilik kuliah atau dewan kuliah sebelum kuliah dijalankan. Lebih buruk lagi apabila pensyarah menegur atau memarahi pelajar yang lewat di khalayak ramai. Walaupun senarai kehadiran perlu ditandatangani.

anda berpakaian kemas. Adakah ini bermakna pelajar akan hanya mengikuti apa sahaja yang telah ditetapkan oleh pensyarah? Adakah dengan cara ini akan dapat membantu pelajar membina makna kepada apa yang dipelajari? Pada kebiasaannya. serta masuk ke dewan kuliah pada masa yang telah ditetapkan. Begitu juga perhatikan tutur kata anda semasa memberi kuliah. pensyarah biasanya akan mengedarkan sinopsis kursus yang merangkumi matlamat atau hasil pembelajaran sesuatu kursus. Sebagai seorang pensyarah juga anda seharusnya bersikap terbuka dengan pandangan pelajar. Pelajar sedar akan tajuk dan kandungan sesuatu kursus secara umum. membuat persediaan yang baik. Sekiranya bilangan pelajar adalah kecil. perbincangan dalam kelas boleh dijalankan. Penjelasan oleh pensyarah pada perjumpaan pertama akan membantu pelajar memperincikan matlamat yang hendak dicapai dalam kursus yang diikuti. seseorang pelajar yang bermotivasi telah membuat persiapan awal terhadap kursus-kursus yang akan diambil pada setiap semester. Seterusnya galakkan pula pelajar yang lain untuk memberikan pandangan masing-masing. Bagaimanakah pelajar akan menghormati seorang pensyarah sekiranya pensyarah itu sendiri sering lewat ke kuliah. Sebagai contohnya mungkin ada pelajar yang tidak bersetuju dengan pendapat yang kita berikan. pensyarah boleh meminta pelajar itu sendiri menyediakan matlamat yang hendak dicapai pada akhir semester nanti selaras dengan matlamat kurus yang telah ditetapkan. Komunikasi yang baik dan berkesan juga akan memperlihatkan gaya keterampilan seorang pensyarah yang berwibawa. Minta pelajar menulis sendiri apa yang mereka inginkan daripada kursus yang diikuti. Bina Matlamat Pembelajaran Bersama Pelajar Pada permulaan kuliah. Sebagai seorang yang bersikap terbuka kita boleh meminta pelajar menjelaskan apakah perkara yang tidak dipersetujui serta meminta pelajar tersebut menyatakan pandangannya. Namun demikian jika bilangan pelajar 241 . Seterusnya pensyarah boleh bertanya kembali kepada pelajar apa yang telah dipelajari beberapa minggu sebelum kuliah berakhir. Bagi menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna.

Pujian dan galakkan akan meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar bukan sahaja dalam kelas kita tetapi juga dalam kelas-kelas yang lain. Memberi Maklum Balas Tugasan Pelajar Maklum balas yang diberikan oleh pensyarah kepada pelajar akan dapat membantu pelajar memperbaiki kelemahan mereka. Sekiranya tugasan yang diberikan tidak memuaskan. Adalah lebih baik jika pelajar diberi peluang untuk memperbaiki kesilapan mereka daripada hanya memberi markah kepada tugasan tanpa memberi komen kepada tugasan yang diberikan. Sekiranya anda berpuas hati dengan tugasan yang diberikan.” Sepatutnya anda boleh menyatakan “saya harap anda dapat memperbaiki tugasan anda dan kemaskinikan bahagian rujukan”. anda memang seorang pelajar yang pemalas serta suka ponteng kuliah saya. Dengan cara ini. Anda tidak perlu menekankan kepada markah yang harus diberikan kepada pelajar. Anda mungkin boleh memberi peluang kepada pelajar untuk membuat semula tugasan yang telah dihantar. Dalam memberi maklum balas ini. Anda juga boleh memberikan kata-kata perangsang dalam penilaian tugasan yang dihantar oleh pelajar. pensyarah boleh meminta pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilalui serta matlamat yang telah dinyatakan di awal semester. anda tidak seharusnya memberikan komen yang negatif sepenuhnya kepada pelajar tersebut. pelajar akan lebih menghormati pensyarah. anda boleh membuat catatan 242 . “saya memang tidak puas hati dengan tugasan yang anda hantar. Contohnya. Lebih buruk lagi jika tugasan dihantar oleh pelajar pada akhir semester dan mereka tidak ada peluang untuk mengetahui komen serta markah yang diberikan oleh pensyarah terhadap tugasan yang diberikan. saya sudah lama memerhatikan tingkah laku anda. Sudah tentunya ada aspek yang positif yang boleh diberi peneguhan dalam tugasan yang tidak memuaskan tersebut.adalah ramai. anda perlu memberikan maklum balas yang lebih khusus terhadap tugasan yang diberikan. Bila memberi maklum balas yang negatif anda perlu menerangkan perkara yang perlu diperbaiki bukan melihat kepada peribadi pelajar berkenaan.

“walaupun anda berjaya menghantar tugasan seperti yang dikehendaki. Anda juga boleh memberi tugasan yang mudah dan minta pelajar menuliskan jawapan mereka secara spontan. anda boleh memperbaiki tugasan anda jika anda mahu”. “saya seronok membaca refleksi anda”. lawatan ke perpustakaan. “terima kasih kerana sudi berkongsi”. serta penggunaan SPIN boleh digunakan dalam proses pengajaran. Sekiranya pelajar tidak melibatkan diri. maka pensyarah akan hanya bersyarah tanpa henti sehingga tamat waktu kuliah. Melibatkan pelajar dalam kuliah yang kecil adalah lebih mudah berbanding dengan bilangan pelajar yang ramai. Alat Bantu Mengajar Penggunaan alat bantu mengajar akan dapat menambahkan minat pelajar untuk mengikuti kuliah. “saya berpuas hati dengan tugasan anda”. Seterusnya minta beberapa orang daripada mereka untuk menyatakan apa yang telah dibincangkan. tahniah”. Selepas lima minit minta 243 . Penggunaan alat bantu mengajar membantu pensyarah mempelbagaikan kaedah pengajaran serta membantu memudahkan pelajar memahami topik atau isu yang hendak disampaikan. saya dapati bahagian rujukan tidak mengikut gaya UKM.seperti berikut. gambar rajah. anda boleh meminta pelajar untuk berbincang dengan rakan-rakan bersebelahan mereka. namun demikian anda seharusnya dapat memperbaiki bahagian perbincangan”. Penggunaan kertas mahjong. tayangan video. “nampaknya tugasan anda tidak mengikuti arahan yang telah diberikan. Kepada tugasan yang kurang memuaskan anda boleh membuat catatan seperti berikut. Penglibatan Semasa Kuliah Penglibatan pelajar semasa kuliah sangat penting bagi memastikan suasana kuliah berjalan dengan lancar dan menyeronokkan. kertas berwarna. “anda berjaya menjawab soalan yang diberikan. “tahniah dan saya berpuas hati dengan tugasan anda. “tahniah dan teruskan usaha anda”. Bagi kuliah yang melibatkan pelajar yang ramai. Penggunaan “PowerPoint” adalah salah satu kaedah yang paling biasa digunakan. saya harap anda akan lebih teliti pada masa hadapan”.

244 . Aktiviti-aktiviti lain yang dapat menarik minat pelajar adalah seperti pembentangan kumpulan. forum serta kerja lapangan. Kesimpulan Pembelajaran di peringkat pengajian tinggi berbeza dengan pembelajaran di peringkat sekolah. Anda boleh membacakan beberapa jawapan yang telah diberikan oleh pelajar.pelajar mengembalikan kertas jawapan masing-masing. projek. Malahan. Namun demikian. Pensyarah pula tidak seharusnya menjadi seorang guru semata-mata tetapi berperanan sebagai seorang pemudah cara atau “facilitator” kepada proses pengajaran dan pembelajaran. tumpuan utama bukan kepada hasil pembelajaran yang dititik beratkan tetapi lebih kepada markah yang boleh diperoleh oleh pelajar. Hanya pelajar yang bermotivasi untuk belajar sahaja yang akan dapat membina makna terhadap apa yang dipelajari. pembelajaran di peringkat institusi pengajian tinggi seharusnya dapat membantu pelajar mencari makna terhadap mata pelajaran atau kursus yang diikuti. Semasa di peringkat sekolah pelajar secara umumnya tidak ada pilihan dalam pemilihan mata pelajaran yang perlu diikuti. Pensyarah pula memainkan peranan yang penting dalam membina motivasi pelajar untuk belajar. Pembelajaran yang memberi makna kepada pelajar akan memudahkan pelajar untuk mengikuti sesuatu kursus dengan jayanya.

Morris. 2007. Ken Bain. Louis. C. 8ed. Learning The Critical Technology: A Whitepaper on Adult Education in the Information Age. Understanding Psychology. Marcia L. What the Best College Teachers Do. St. C. Conner. NJ.Rujukan Kail.: Pearson Prentice Hall. 245 . 1996.H. Inc. New York: Harper & Row. & Maisto. 1954. A. G. Maslow. Harvard University Press. V. A life span view. A. Motivation and personality. & Cavanaugh. Singapore: Thomson Wadsworth. A. J. R. Missouri: Wave Technologies International. 2008. Human development. Upper Saddle River. 2004.

246 .

dan mampu menunjukkan contoh peranan positif dengan tujuan menyumbang kepada perkembangan positif mentee tersebut (Selwa. 247 . Tugas-tugas ini amat menarik. Oleh itu soalan yang sering ditanya ialah kenapa kita perlu membebankan diri dengan tugasan sebagai seorang mentor yang tidak dianggap sebagai KPI sesebuah universiti? Menurut Albert Pine. serta sudah cukup untuk memenuhi kehidupan seharian seorang ahli akademik. 2003). mentoran boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk dan antara pelbagai kumpulan manusia.BAB 18 Bimbingan & Mentoran Zuria Mahmud Pengenalan: Permentoran Sebagai Indikator Keinsanan Mentoran ialah hubungan membimbing yang berlaku antara seorang yang lebih berpengalaman yang dipanggil ‘mentor’ dan seorang yang kurang berpengalaman yang dipanggil ‘mentee’ (Chiles. serta pentadbiran. mencabar. konsultasi dan khidmat masyarakat. Terdapat program-program mentoran antara ahli akademik senior (malim) dan ahli akademik junior. antara pelajar senior dan pelajar junior. Mentoran pada waktu ini bukanlah indikator pencapaian utama seorang ahli akademik di universiti di Malaysia. dan juga antara seorang ahli akademik dengan seorang atau beberapa orang pelajar. Antara domain-domain KPI (Key Performance Indexes) atau Penunjuk Prestasi Utama yang menentukan pencapaian dan kenaikan pangkat seorang ahli akademik di universiti ialah pengajaran. institusi pengajian tinggi mahupun di sekolah menengah. 2007). penyelidikan. Proses mentoran di universiti dicirikan oleh hubungan yang mesra dan beretika antara mentee dengan mentor yang berpengalaman. prihatin. Program mentoran telah berlaku di luar negara mahupun dalam negara di pelbagai organisasi korporat. penerbitan. Pada peringkat pengajian tinggi.

menyatakan bahawa tahap yang ketujuh dalam perkembangan sosial manusia ialah “generativity versus stagnation” di mana pada suatu tahap sebelum manusia itu tua dan letih.1 berkenaan teori Psikososial Erikson yang relevan kepada isu permentoran.“What we have done for ourselves dies with us. malah dia sepatutnya dapat membimbing manusia lain menjadi sebaik dirinya sehingga dapat pula manusia yang dibimbingnya itu terus menyumbang kepada generasi yang akan datang. dan kekesalan. Jadual 18. dan pendidikan pula sepatutnya mengajar manusia erti kehidupan. kehidupan tuanya dipenuhi dengan kekecewaan. di mana manusia yang telah banyak membuat kebaikan semasa mudanya akan melalui zaman tua dengan penuh wibawa. Teori klasik Erik Erikson. seseorang ahli akademik yang berjaya bukan sahaja dapat meletakkan dirinya pada tahap pakar dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. dia diandai berkembang dengan baik bila dia dapat menyumbang kepada generasi seterusnya dan bukannya hanya memfokus kepada pencapaian sendiri sahaja.1: Perkembangan Insan Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson Bayi dan Kanak-kanak Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Trust Autonomy Initiative Industry vs Vs vs vs mistrust Shame Guilt Inferiority and Doubt Remaja Dewasa Tahap 5 Tahap 6 Tahap 7 Tahap 8 Identity Intimacy Generativity Integrity vs vs Vs vs Confusion Isolation Stagnation Despair Justeru. ahli akademik 248 . Perlu diingat bahawa tahap kelapan dan terakhir dalam perkembangan sosial Erikson ialah “integrity versus despair”. Oleh kerana ahli akademik di universiti ialah manusia yang telah melalui dan mencapai tahap tertinggi pendidikan. Sila lihat Jadual 18. manakala jika sebaliknya. but what we have done for others and the world remains and is immortal”Albert Pine Kata-kata ini menggambarkan bahawa bimbingan dan mentoran yang kita lakukan kepada manusia lain merupakan satu indikator yang sangat penting dalam kehidupan insan.

Apatah lagi. 2007). maklumat dapat disampaikan dengan lebih berkesan. dan mentor sendiri perlu terus belajar perkaraperkara yang baru. Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa permentoran yang berkualiti mendatangkan banyak faedah kepada kesinambungan dan kestabilan sesuatu organisasi dan bidang kepakaran. serta minat kepada kerjaya akademik dalam kalangan pelajar perubatan. Menurut Selwa (2007) lagi. tetapi juga dalam banyak hal tentang makna kehidupan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mencapai makna tersebut. permentoran memberi manfaat kepada organisasi kerana terujudnya proses sosiolisasi yang sihat. Menurut Young dan Perrewe (2000). dan keyakinan diri yang tinggi dalam organisasi bilamana mentoran berlaku dengan baik. Mentor mudah mendapat kerjasama dari rakan pekerja baru yang teruja dengan maklumatmaklumat yang dikongsi. Permentoran membolehkan mentor memodelkan ilmu-ilmu yang tersurat dalam bertingkahlaku sebagai ahli kumpulan. dan cara mengaplikasikan nilai peribadi yang mulia. Dalam pengajian perubatan. didapati lebih berkesan daripada syarahan biasa dalam menyampaikan etika klinikal kepada pelatih-pelatih (Selwa. Terdapat perasaan saling mempercayai. Apabila menteenya berjaya. serta produktiviti meningkat. cara memberi perhatian kepada pesakit. ahli akademik merasa selesa jika mengetahui mereka dapat memastikan kesinambungan usaha-usaha mereka melalui permentoran. dalam hal mentoran di universiti. seorang mentor bukan sahaja mendapat penghargaan rakan-rakan tetapi yang lebih penting mendapat kepuasan sebagai seorang pekerja yang matang dan pakar. proses mentoran mempunyai kaitan dengan peningkatan dalam persediaan dan kemahiran penyelidikan.sepatutnya dapat membimbing manusia lain bukan sahaja dalam bidang kepakarannya. saling menghargai. Apa yang dilalui oleh mentee ini adalah pengalamanpengalaman awal yang telah dilalui oleh mentor-mentor yang kini telah mencapai tahap akademik yang tertinggi (Broome. Hubungan dengan seorang mentee memberikan nafas baru yang lebih segar kepada seseorang mentor . mentee ialah pelajar. Secara amnya. 249 . proses permentoran. 2003).

Hubungan dengan mentor memberi peluang kepada pelajar melihat proses pembelajarannya dari perspektif yang lebih luas. mentornya itu dapat menerima dirinya dan menghormati perasaan pelajar tersebut. Hubungan yang akrab juga melayakkan mentor itu menegur tingkahlaku pelajar bila dia melakukan kesilapan atau mula melibatkan diri dalam kegiatan tidak berfaedah. Contohnya. 250 . Apatah lagi bagi seorang pelajar yang bijak. mempunyai kawalan lokus dalaman. dan tingkahlakunya dalam proses pembelajaran yang sedang dilaluinya. Perbincangan dengan mentor membolehkan pelajar memahami dan memperbaiki pemikiran. Seorang ahli akademik yang bijak dan berpengalaman sentiasa berpandangan luas sehingga dapat melihat kekurangan dalam sesuatu idea dan membantu menambahbaikkan pemikiran pelajar tersebut. peluang untuk menjadi cemerlang dan terserlah sentiasa terbuka apabila dibimbing oleh seorang mentor yang berinspirasi. Garceau. Malah pelajar yang hampir putus asa pun boleh kembali lulus apabila diberi perhatian oleh seorang pembimbing yang sabar dan memahami. Ini kerana sebagai seorang ahli akademik yang beretika. Apabila pelajar gembira atau teruja. atau risau. dan penuh berinspirasi. matang. Cyrenne. perasaan. dan Deschenes (2009) pula mendapati pelajar yang berminat kepada program mentoring ialah mereka yang sentiasa terbuka kepada pengalaman dan pembelajaran baru. Bagaimanapun. sedih. pelajar juga boleh menyatakan perasaan itu pada seorang mentor tanpa ragu-ragu. Guay.Makna Permentoran kepada Mentee Ramai pelajar yang mampu bergraduat tanpa bantuan dari mana-mana ahli akademik yang dianggap ‘mentor’. Young dan Perrewe (2000) menyatakan bahawa seorang mentee atau protégé yang suka melibatkan diri dalam program mentoran ialah seorang yang suka berjaya. pelajar tersebut boleh menceritakan tentang idea-ideanya dan meminta mentornya memberi komen. pelajar yang berpeluang membina hubungan dengan seseorang mentor akan mendapati pembelajarannya lebih bermakna. takut. Harvey. konsep kendiri yang tinggi dan kestabilan emosi yang tinggi berbanding orang yang tidak berminat kepada proses mentoran. apabila pelajar berhadapan dengan sesuatu projek. Manakala Larose.

. Selain itu. It was these mentors who provided them with the courage and inspiration to think beyond what was possible and try a new experience. Pelajar universiti perlu mampu berdikari dalam mencari maklumat dan tidak terlalu bergantung kepada kuliah pensyarah sahaja. Menurut Broome (2003). Antara aspek yang dianggap penting ialah aspek akademik. kenangan dengan mentor sepatutnya memberi kesan yang amat bermakna. atau bekerja dalam kumpulan. and on occasion. sintesis dan analisis. challenged. Oleh kerana pembelajaran di 251 . Pelajar di universiti perlu membuat penyesuaian supaya mereka dapat menerima cara hidup di kampus. Pelajar perlu memproses maklumat tersebut pada tahap pembelajaran yang lebih tinggi dalam Bloom’s Taxonomy iaitu aplikasi. pelajar juga perlu mempunyai pelbagai kemahiran belajar. contohnya pelajar perlu berada di luar kuliah.Jika pengalaman dengan rakan di universiti meninggalkan kenangan pahit dan manis. atau “saya masih ingat bagaimana profesor itu membantu saya melalui proses pengajian saya dulu…” biasa didengar daripada mereka yang kini telah bergelar professor. most can name several mentors who inspired. Penyataan seperti “saya masih ingat kata-kata profesor saya di universiti dulu.”. sosial dan emosi. Hubungan ini memberi pengajaran sepanjang hayat dan akan digunakan oleh pelajar apabila mereka meninggalkan universiti dan akan disampaikan pula kepada generasi seterusnya. daunting though it was” Memahami Isu-isu Pelajar Pembelajaran di universiti memberikan banyak cabaran kepada pelajar sehingga terdapat juga pelajar yang gagal untuk bergraduat. moved them beyond their own limits. Permentoran yang baik di universiti akan meninggalkan kesan positif pada pelajar. Penyesuaian Akademik Cara pembelajaran di universiti agak berbeza dengan cara pembelajaran di sekolah. “if one talks to nurse leaders about the most single influential thing in the development of their career.

terdapat kemungkinan yang pelajar tersebut tidak bermotivasi untuk memberi tumpuan. Untuk berjaya. Pelajar perlu bijak memilih aktiviti-aktivit yang sihat dan mendatangkan faedah kepada dirinya. Kebebasan yang baru diperolehi ini jika tidak ditangani dengan betul. kerisauan apabila menghadapi peperiksaan. Jika pelajar berada dalam bidang yang tidak diminati. Penyesuaian Sosial Salah satu perkara yang dianggap paling menarik bagi pelajar yang baru memulakan kehidupan di universiti ialah kebebasan dari kawalan keluarga. Pelajar yang tidak mempunyai nilai keluarga yang kukuh berkemungkinan bermasalah dalam memilih dan berhubung secara sihat dengan rakan dan pensyarah. ataupun keresahan apabila berkonflik dengan seseorang. Kajian Zuria.universiti juga lebih mengkhusus kepada sesuatu bidang tertentu. 252 . serta penyelesaian tugas pada masa yang ditetapkan. ketidakselesaan tinggal di asrama. Penyesuaian Emosi Cabaran yang dihadapi oleh pelajar universiti boleh memberi impak kepada emosi jika tidak ditangani dengan baik. serta mempunyai kemahiran dalam cara belajar yang berkesan. Pemilihan rakan yang tidak sesuai personalitinya boleh menyebabkan pelajar sentiasa berkonflik tentang pelbagai perkara sehingga menganggu proses pembelajaran. pelajar juga perlu membina disiplin diri dalam membahagikan masa. pelajar perlu mempunyai minat terhadap bidang tersebut untuk berjaya. sebaliknya apabila berada di universiti pelajar membuat keputusan sendiri dalam segala hal. Antara perkara yang menganggu emosi pelajar ialah kesunyian bila berjauhan dengan keluarga. boleh menjadi cabaran yang amat besar sehingga pelajar boleh hilang punca. Noriah dan Shafrimen (2007) mendapati bahawa pelajarpelajar lebih banyak berhadapan isu penyesuaian sosial berbanding isu-isu lain. Sebelum memasuki universiti pelajar sentiasa berada di dalam kawalan keluarga dari aspek penjagaan diri sehinggalah pemilihan rakan. persediaan menghadapi ujian.

2002). feldman. menganggap masalah sebagai cabaran. Davis. Sebaliknya pelajar yang emosinya sejahtera dapat berhadapan dengan masalah dengan penuh keyakinan. rasa rendah diri serta tidak berkeyakinan menjadi penghalang untuk pelajar mengambil risiko dalam persahabatan mahupun untuk terus maju dalam pembelajaran. Pelajar yang datang dari latarbelakang keluarga yang bermasalah menjadi lebih beremosi apabila berhadapan dengan cabaran-cabaran di kampus (papalia. dan melihat kesilapan sebagai peluang belajar. Psikologi Mentoran merupakan kegiatan yang memberi keutamaan kepada membantu seseorang menjadi insan yang lebih baik. takut. 253 . dan tidak menyalahgunakan kuasa. dan akademik dengan memberi nasihat terhadap matlamat pembelajaran dan kerjaya.Kebolehan seseorang menangani emosi mempunyai hubungan dengan kesejahteraan diri. Phillips. Emosi-emosi negatif seperti risau. c) perkembangan profesional di mana mentor memberi nasihat tentang keputusan profesional dan instrumental dalam membina jaringan profesional mentee. kumpulan penyelidik ini mencadangkan bahawa mentor di institusi akademik akan berfungsi dalam aktiviti mentoran jika mereka mendapat latihan yang sesuai. Akhirnya. dan akan tabah berusaha memperbaiki diri mereka. memberi peluang mengukuhkan kemahiran berkomunikasi. Pengetahuan & Kemahiran Mentoran Ramanan. b) sentiasa membimbing dalam kemahiran. Silen dan Reede (2002) telah menjalankan kajian dalam profesion perubatan dan mendapati mentee mendapat kepuasan dalam proses permentoran apabila mentor memberi perhatian kepada aspek-aspek penting pembelajaran. marah. dan akhir sekali. Aspek-aspek ini ialah: a) komunikasi di mana mentor sentiasa mengambil berat dan berinteraksi berkenaan kemajuan pelajar. curiga. Pelajar ini dapat menerima kekurangan diri. Justeru adalah wajar bagi seorang mentor untuk mempunyai pengetahuan tentang psikologi atau perkembangan jiwa mentee yang dibimbingnya. olds. memberi nasihat yang berhemah tentang penyelidikan. penyelidikan.

difahami.Pemikiran. pelajar yang bermasalah dengan orang-orang sekelilingnya akan resah. sukar menurut arahan. Pelajar universiti selalunya berada pada tahap awal dewasa (umur 20an). murung. Komunikasi yang berkesan membolehkan mentee berasa selesa apabila bersama mentornya di mana dia akan rasa didengari. menghargai. Ini bermaksud antara isu utama yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ini ialah hubungan dengan pelbagai pihak seperti rakan sebaya. Sebaliknya. dengan orang berlainan jenis. Jika pun mereka yang bermasalah ini terlibat. Salleh. dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang mentee dipengaruhi oleh personaliti dan latarbelakangnya. Antara teori psikologi yang boleh digunapakai oleh mentor ialah teori perkembangan sosial oleh Erikson yang melihat perkembangan manusia berdasarkan umur. mahupun dengan ahli keluarga. manakala bukan lisan ialah tindakan. tahap motivasi. di mana perkembangan yang berlaku ialah “intimacy versus isolation”. Kejelasan komunikasi akan mengukuhkan hubungan mentoran dan memudahkan proses mentoran. cara dan jarak duduk dan lainlain lagi. 2008). tidak mahu dipimpin atau tidak mahu memimpin. dan tidak teruja untuk menyertai program-program di kampus. 254 . mereka lebih berkemungkinan bermasalah untuk berinteraksi dengan orang lain. menghormati. Zuria. Pelajar yang gembira dan selamat dalam hubungan-hubungan ini akan juga berasa selesa dan bermotivasi untuk menghayati kehidupannya di kampus. emosi. Komunikasi Komunikasi berhemah. Hubungan-hubungan ini boleh menjadi kekuatan (jika positif) dan boleh menjadi halangan (jika negatif) kepada perkembangan pelajar-pelajar ini (Zainuddin. dan mesra dapat membantu mengukuhkan hubungan antara mentor dan mentee. nada suara. Dua bentuk komunikasi ialah lisan dan bukan lisan. Komunikasi lisan melibatkan pilihan kata-kata yang dikeluarkan oleh mentor. dan disokong dalam usaha-usahanya. Pengetahuan tentang psikologi seseorang mentee membolehkan mentor memahami cabaran yang sedang dilalui oleh menteenya dan mencari kekuatan dan mengembangkan potensi mentee tersebut.

Terdapat segolongan ahli akademik yang pakar dalam bidang mereka. tetapi amat lemah dalam cara berkomunikasi. and the deeper it sinks into the mind. the softer it falls. kebanyakan permintaan untuk menukar penyelia tesis ialah kerana kegagalan komunikasi antara penyelia dan pelajar. Kajian-kajian menunjukkan bahawa keretakan dalam hubungan samada rumahtangga atau persahabatan adalah disebabkan oleh kegagalan komunikasi.” . Mereka lebih gemar memilih perkataan yang melukakan hati dan menggunakan nada suara yang tinggi sehingga menakutkan pendengar. Besar kemungkinan mereka juga telah menerima didikan yang sebegitu rupa dari keluarga mahupun mentor mereka. Dalam anggapan mereka. the longer it dwells upon. Dalam proses permentoran. budaya begini sama sekali perlu dielakkan. telefon jika anda menjangka akan terlewat Mulakan dengan positif dan terus bersikap positif 255 . cara berkomunikasi begini adalah yang terbaik kerana ia meninggalkan impak negatif yang akan mengejutkan pendengar. Begitu juga di universiti.Samuel Taylor Coleridge Kemahiran berinteraksi dengan mentee • Bercakap jujur tetapi penuh berhemah • • • • • • • • • • • Tidak menilai tetapi membuat refleksi Tanyakan soalan yang boleh dijawab Beri fakta yang dapat membantu Fokus kepada isu-isu di sini dan sekarang Bertolak ansur Senyum dan tunjukkan minat Beri peluang pelajar pilih topik perbincangan Sesekali beri peluang mentee menjadi ‘kanak-kanak’ Gunakan sikap sabar dan bertenang Tepati masa. “Advice is like snow.

dengan kesibukan ahli akademik. Proses penyelesaian masalah boleh dijalankan secara individu mahupun secara kelompok. orang yang lebih tinggi darjatnya (lebih tua. Kadangkala seorang mentee memerlukan maklumat. ahli akademik boleh mendekati mentee melalui pelbagai teknologi seperti telefon. Seorang mentor yang berkesan akan cuba membantu dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada atau bersama-sama menteenya mencari maklumat baru yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. atau demonstrasi. Bagaimanapun. sebuah lawatan ke suatu tempat. Bahagian seterusnya membincangkan langkah-langkah membimbing secara individu dan program-program kelompok. atau sekadar seseorang pendengar yang memahami. Dalam program berstruktur. Cara yang paling baik ialah secara bersemuka pada waktu yang ditetapkan. amat sukar untuk program ini distrukturkan secara rigid. Proses mendekati boleh dilakukan secara tidak lansung seperti makan bersama. atau email. Langkah-langkah Membimbing Mentee: 6D Dekati Walaupun dalam budaya Timur. pelajar universiti mampu merancang program-program mereka sendiri dan mentor mereka 256 . berpengalaman. dalam hubungan mentoran orang yang dipandang tinggi ini perlu membuat sapaan pertama. Mentor perlu belajar berasa selesa untuk bermanis muka dan melunakkan suara untuk menghulurkan salam dan bertanya khabar kepada orang yang lebih muda. oleh itu. mentor menetapkan waktu tertentu. beriadah di kompleks sukan kampus. terkadang dia memerlukan rangsangan dan motivasi. hari tertentu. Jika diberi kepercayaan. dan tempat tertentu setiap minggu atau setiap bulan untuk berjumpa. Kemahiran “icebreaking” ini perlu dipelajari oleh sesiapa yang berhajat menjadi mentor.Penyelesaian Masalah Seorang Mentor perlu mempunyai pelbagai alternatif dalam menyelesaikan sesuatu isu yang dihadapi oleh menteenya. atau status sosial ekonomi) sentiasa dihormati dan disegani. atau jaringan. ataupun terlibat dalam sesuatu projek amal.

kondusif.” Bonnie Jean Wasmund Dengari Oleh kerana ahli akademik sentiasa sibuk dan mempunyai pelbagai idea. memberi anggukan dan dorongan minima tanda faham dan berminat. dan lain-lain lagi. dan aktif di mana mereka memberi laluan kepada mentee untuk menyampaikan sesuatu idea tanpa terburu-buru membuat penilaian atau memberi pandangan. kenapa pelajar tersebut sukar tidur malam. untuk menjadi mentor yang baik. mesra juga akan mempercepatkan icebreaking berlaku. mereka perlu belajar menjadi pendengar yang sabar. Kemahiran mendengar melibatkan berdiam semasa orang lain bercerita. mental dan emosi atau b) faktor-faktor sistemik seperti keluarga. “People will forget what you said. Proses ini juga membolehkan mentor mengetahui punca-punca masalah menteenya samaada disebabkan oleh a) faktor-faktor personal seperti fizikal. kenapa pelajar tersebut takut atau malu. dalam proses mendekati dan dalam langkah-langkah seterusnya. Proses mendasari membolehkan mentor faham kenapa seseorang pelajar tidak dapat menumpukan perhatian. Suasana yang tenang. Apa yang paling penting.hanya perlu menasihati dan meluluskan cadangan tersebut. But people will never forget how you make them feel. 257 . memandang orang yang sedang bercerita. rakan-rakan maupun sistem di institusi pengajiannya. People will forget what you did. dan bukannya seorang autoriti (kecuali perlu). Dasari Mendasari bermaksud bertanya dengan lebih lanjut tentang sesuatu perkara dengan tujuan mendapat kefahaman yang mendalam. Oleh itu. mereka mempunyai kecenderungan untuk tidak menjadi pendengar yang sabar. mentor perlu menjadi seorang sahabat.

dan siapa?. Soalan tertutup akan memberi jawapan yang pendek dan tepat. Contoh penggunaan soalan tertutup dalam sebuah kumpulan mentoran ialah : “Bila kamu akan pulang ke kampung”? “Siapa dalam kumpulan kita yang mendapat CGPA 3 ke atas?” Sebaliknya. nama tempat. dan bagaimana? Contoh soalan terbuka termasuklah “Kenapa saudara memilih jurusan ini?” “Boleh jelaskan bagaimana saudara akan menyelesaikan masalah ini?” Daya Baiki Terdapat pelbagai strategi daya baiki yang boleh digunakan oleh seseorang mentor. Bagi mentee yang tidak bermasalah mental atau emosi yang 258 . di mana?. apa. bergantung kepada keadaan mental dan emosi mentee. Dua jenis soalan yang sering digunakan ialah a) soalan tertutup dan b) soalan terbuka. berapa kali. Katasoal bagi soalan tertutup ialah bila?. seperti (ya. Soalan terbuka menggunakan kata soal seperti kenapa. kemahiran berkomunikasi memain peranan di mana mentor perlu bertanya soalan-soalan yang sesuai dan dapat membantu mentee menceritakan masalahnya. tidak. berapa?. soalan terbuka membolehkan mentor mendapat penjelasan tentang sesuatu perkara atau masalah yang dihadapi.Sekali lagi. nama orang).

aktiviti sukarela. pertandingan. mentor bolehlah merujuk mentee tersebut kepada unit kaunseling di universiti. telefon. Cara mentor mendampingi menteenya ialah bertanya tentang perkembangan diri mentee sepanjang pengajiannya. Dampingi Mentee perlu didampingi sehinggalah mereka bergraduat dari sesebuah institusi. Pendampingan yang paling berkesan ialah apabila mentor prihatin kepada keadaan mentee terutamanya dalam situasi-situasi kritikal seperti selepas peperiksaan. Sumbangan mentor terhadap penganugerahan pelajar cemerlang sangat 259 . Penulis masih teringat bagaimana penyelia program doktoral menghadiahkan sebatang pen kepada penulis dan beberapa rakan sekumpulan semasa hari konvokesyen. rekreasi). Dokumenkan Secara idealnya. Mentor juga boleh menggalakkan hubungan erat dan saling menghargai dalam kalangan mentee di bawah jagaannya dengan berkongsi maklumat yang sesuai. ataupun hari-hari keagamaan. pada awal tahun. Maklumat yang perlu disimpan dalam fail mentor ialah nama. Pada waktu ini terdapat pelbagai cara terutamanya media elektronik yang memudahkan seorang mentor menunjukkan keprihatinannya iaitu melalui telefon. Dokumentasi membantu ahli akademik mengingati menteenya dengan lebih jelas dan perkara-perkara yang berlaku sepanjang interaksi mereka. dan pelbagai aktiviti beramah mesra (makan. pameran. alamat. Aktivit-aktiviti ini akan dibincang dengan lebih terperinci dalam bahagian akan datang. dan perkembangan akademik. email. kad ucapan digital emel dan lain-lain lagi. selesai sesuatu pameran tugasan. ataupun ucapan pada hari-hari istimewa seperti Hari Lahir. Sebaliknya jika mentor mendapati menteenya mempunyai masalahmasalah mental dan emosi yang dalam (selepas melalui proses Dasari). pulih dari sesuatu kesakitan. setiap mentor harus mendokumenkan interaksi dengan mentee. gambar. hari-hari perayaan.serius. sukan. mentor boleh menjalankan aktiviti bimbingan seperti kumpulan tutor rakan sebaya. aktiviti lawatan.

penting bilamana pihak fakulti memerlukan maklumat lebih lanjut tentang pelajar tersebut. Topik perbincangan boleh berkisar kepada apa sahaja bermula dari hal peribadi dan sosial sehinggalah hal akademik dan sistem di institusi. tarikh e) keselamatan f) dan sumber kewangan. Maklumat ini juga membantu mentor menulis surat sokongan terhadap sikap menteenya untuk tujuan rekomendasi kepada bakal majikan. 2. Perbincangan kumpulan Perbincangan kumpulan membolehkan mentor membimbing lebih ramai mentee pada satu masa. Lawatan Lawatan bertujuan menambahkan ilmu dan mengeratkan silaturrahim. masa. Mentor boleh bekerjasama dengan mentor kumpulan lain ataupun pensyarah bidang yang relevan boleh bersama-sama membawa pelajar ke sebuah universiti 260 . 1. Mentee juga dapat belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Konsep kendiri mentee juga akan meningkat apabila dapat membantu ahli lain samada dengan memberi pandangan mahupun dengan perbuatan. menghormati pandangan orang lain. Sebuah curriculum vitae yang mengandungi kegiatan ko-kurikulum dan pengalaman-pengalaman tambahan selain pencapaian akademik akan membantu mentor dan fakulti menyokong pelajar untuk menerima anugerah tersebut. Lawatan boleh dilakukan ke tempat yang berkaitan dengan bidang pengajian mahupun tempat yang santai. Apa yang penting ialah kebolehan mentor menangani interaksi kelompok dengan baik agar semua ahli mendapat manfaat dari perbincangan tersebut. dan berlatih memberi pandangan dengan jelas dan difahami. Perkaraperkara yang perlu diambilkira dalam menjayakan aktiviti bimbingan ini ialah a) objektif b) orang yang terlibat c) pengisian program d) tempat. Berikut adalah contoh-contoh aktiviti bimbingan yang boleh dilakukan oleh mentor-mentor di mana-mana institusi pengajian tinggi. Aktiviti-aktiviti Bimbingan Mentor boleh menjadikan program mentoringnya menarik dan berkesan melalui kegiatan-kegiatan bimbingan yang terancang.

kawasan fakulti ataupun membina sesuatu struktur yang mendatangkan faedah fizikal mahupun estetika. 4. ataupun sebuah tempat pameran. pendakian. Tugas mentor ialah memeriksa kertas kerja yang dijalankan sebelum menyokong untuk kelulusan pihak fakulti. mentee mampu melakukan perancangan dengan baik dan penuh tanggungjawab. Aktiviti Sukarela Aktiviti sukarela boleh dijalankan di pelbagai tempat yang sesuai termasuklah di fakulti mahupun luas kampus. Penulis bersama mentee di bawah jagaan pernah melawat mangsa banjir di salah sebuah negeri di Malaysia sambil mengedarkan barang-barang keperluan yang dikumpulkan. Konsep ini bermakna mentee dan mentor membawa apa sahaja yang termampu untuk dikongsi dengan rakan-rakan sekumpulan sambil berbincang isu-isu yang ringan. Perkhemahan. Aktiviti ini telah dijalankan secara kolaborasi badan bukan kerajaan. Pengalaman ini telah mendedahkan mentee keindahan dan kepentingan nilai kemasyarakatan yang tinggi. 3.lain. Sesebuah lawatan memerlukan perancangan yang rapi supaya masa tidak dibazirkan dengan perjalanan. Dalam hal ini. budaya mahupun negara. Sebaliknya persekitaran semula jadi boleh mewujudkan hubungan yang lebih tenang dalam suasana santai. mentor perlu memberi penekanan terhadap isu keselamatan dan langkah-langkah yang perlu diambil. Adalah lebih menarik jika mentee terdiri dari pelajar pelbagai etnik. Pada peringkat pengajian tinggi. Perjumpaan mesra begini 261 . Mentee bersama mentor boleh memilih untuk membersihkan makmal. Majlis Mesra Majlis ramah mesra adalah antara aktiviti paling mudah dijalankan dan patut dilakukan oleh mentor dan mentee. ataupun eksplorasi alam semula jadi memberi peluang mentor dan mentee mengenali diri masingmasing dengan lebih mendalam. Mentor boleh juga merancang majlis mesra yang lebih teratur dengan menjemput mentee ke rumah sewaktu sesuatu hari perayaan. Faktor yang paling penting ialah makanan yang sesuai dan suasana yang mesra dapat dirasai melalui “potluck party” dan “brown bag lunches”.

tetapi pelung mengujudkan jalinan kemanusiaan dan intelek yang berpanjangan. • • • Rumusan Mentoran merupakan aktiviti yang sangat penting dalam proses pembudayaan insan. Pastikan masa yang diluangkan dengan mentee terancang dan elakkan merasa terpaksa bersama mentee lebih dari masa yang dirancang. mentee. proses mentoran antara ahli akademik dan pelajar tidak mendapat perhatian sewajarnya dari institut pengajian tinggi di Malaysia.bukan sahaja memberi peluang ahli kumpulan mengenali budaya yang berbeza. Berilah bimbingan secara ikhlas. Kadangkala penghargaan mengambil masa yang lama untuk berlaku. dan juga organisasi. Elakkan kecewa dan putus harap dalam menangani isu-isu mentee anda. walaupun terdapat keperluan yang amat tinggi untuk meningkatkan kualiti graduan. 262 . Mempunyai ekspektasi yang realistik terhadap pencapaian pelajar. Ramai manusia dapat menghargai kebaikan yang diterimanya hanya bila menjadi cukup matang. kekurangan kesedaran dan latihan dalam proses permentoran merupakan cabarancabaran yang perlu diatasi untuk membolehkan proses mentoran berjalan dengan berkesan. iaitu tanpa menaruh harapan untuk dihargai. dan tidak sebagai seorang autoriti kecuali diperlukan. Perubahan kecil patut dihargai supaya pelajar teransang untuk membuat yang lebih baik. Kajian-kajian lepas telah menunjukkan bahawa mentoran mendatangkan kebaikan kepada mentor. Pada waktu ini. Amalan Terbaik dalam Mentoran • • Menjadi seorang rakan. Kesibukan ahli akademik menyempurnakan tugas-tugas mereka.

S. 184. Pendekatan Kaunseling Menangani Masalah kebebasan dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi : Dua Kajian Kes.. dan Emosi Pelajar-pelajar di Kampus. E. 730-741. Ninth Edition. Journal of Pragmatics.. 39. Chiles. 34. 2007. W. W.Jurnal Personalia. 2000. Ramanan. 2009. 107-123. M. 51(6). Papalia. Garceau. 336-341.. Larose. S. L. 108-116. 249-250. 2002. D. Guay. Nursing Outlook. Kualiti Kaunselor Sekolah.. Radhika. A. S. Zainuddin. Y. Sosial. M. Journal of Vocational Behavior.Rujukan Broome. Selwa.129-144. Zuria Mahmud & Ahmad Jazimin Jusoh 2008. The construction of an identity as ‘mentor’ in white collar and academic workplaces: A preliminary analysis. 2003. C. D. Zuria Salleh 2008. 2002. B. . Jurnal PERKAMA. The exchange relationship between mentors and proteges: The development of a framework. P. F. Noriah Mohd Ishak. 14. 10 (2). & Reede J. Human Resourse Management Review. M. 2003. Shafrimen 2005. E. A.. 74. R. M. R. D. Lessons in mentoring. Mentoring in medicine: Keys to satisfaction. Experimental Neurology. Young. R. & Perrewe. 263 . A Child’s World: Infancy Through Adolescence. L. T. Jurnal Pendidikan. & Deschenes. 177-209. Penyesuaian Akademik. 429-435. Davis.. Olds. 112. Mentoring: To everything a season. Personal and Social support factors involved in students’ decision to participate in formal academic mentoring. Harvey. Zuria Mahmud. 542-547. Phillips. Feldman. Cyrenne. Silen. The American Journal of Medicine. O. Mc Graw Hills: Boston.

264 .

Bab ini mengandungi empat bahagian utama. Namun.BAB 19 Profesionalisme dalam Pengajaran & Pembelajaran Khairul Anwar Mastor Pengenalan Profesionalisme dalam menjalankan tugas adalah elemen fundamental dalam semua bidang pekerjaan. Bahagian ketiga menerangkan tentang profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran di UKM. Walau bagaimanapun. Bahagian pertama adalah konsep dan makna profesionalisme. etika profesionalisme. Profesionalisme ditakrifkan sebagai ‘keupayaan dan kecekapan melaksanakan sesuatu tanggungjawab berdasarkan kepada panduan ilmu dan latihan. 265 . serta kepakaran’ (Modul Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA. profesionalisme dan kedua. perundingan. Bahagian kedua menjelaskan kepentingan profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran. penyelidikan. Di akhir bab ini (contoh-contoh sebenar mengenai perlanggaran nilai profesionalisme dalam konteks pengajaran dan pembelajaran yang diceritakan kembali oleh pensyarah-pensyarah dalam tugasan PTK yang mereka duduki juga akan diberikan). profesionalisme amat penting dalam semua aspek atau bidang tugas: pengajaran. Jabatan Pengurusan IPT. Konsep & Makna Profesionalisme Profesionalisme dilihat dari dua aspek yang saling berkaitan – pertama. penerbitan dan khidmat masyarakat. Bahagian keempat pula menyentuh tentang etika profesionalisme dalam pengajian dan pembelajaran bagaimana pentingnya profesionalism dalam kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi. bagi kerjaya pensyarah. bab ini hanya membincangkan profesionalisme dalam aspek pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi sahaja.

Pertama. not a performance. Trow (1993) mengatakan pengajaran adalah satu transaksi. halaman 6). 2006. Dengan menggabungkan kedua-dua konsep tadi.KPT. menepati peraturan dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Perbincangan dalam bab ini menggunakan konsep bahawa profesionalism merangkumi kedua-dua aspek keupayaan dan kecekapan bekerja dan amalan beretika dalam profesion pensyarah. Etika profesionalisme pula bermaksud ‘satu panduan atau tatacara yang menentukan kualiti moral. proses dan melibatkan pertautan emosi dan intelek di antara pensyarah dan pelajar. Justeru itu. Kita akan menggunakan konsep dan makna profesionalisme yang di atas dalam membincangkan profesionalisme dan etika profesionalisme dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi tempatan. not an outcome. Therefore it cannot be assessed as an attribute or skill of a teacher or a department. but a process. but a transaction. (Trow 1993: 20) Transaksi dan proses yang betul hanya boleh berlaku jika asasasas etika profesional dihayati dan diamalkan. amanah. etika profesionalisme dikaitkan dengan nilai-nilai etika dan moral seperti bertanggungjawab. Teaching is not an action. indeed. independent of the learners who have their own characteristics which affect whether and how much they learn (about what) from a particular teacher . profesionalisme dari segi 266 . Kepentingan Profesionalisme Ada tiga sebab utama mengapa profesionalisme penting dalam pengajaran dan pembelajaran. how much they learn from them. but an emotional and intellectual connection between teacher and learner. jujur. and. kita dapati bahawa pengajaran dan pembelajaran di peringkat universiti bukanlah hanya penyampaian bahan ilmiah dalam kuliah sahaja tetapi ianya juga mengambilkira soal nilai dan etika pengajarannya juga. profesional dan nilai atau kualiti hatibudi dan kerjabuat berdasarkan kepada keupayaan dan kecekapan pelaksanaan sesuatu tugas dan tanggungjawab berdasarkan kepada tatacara ilmu dan latihan sesuatu kepakaran’ (halaman 6).

Ketiganya. masakan pelajarpelajar akan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ilmu yang dituntut. pensyarah bukan sahaja berurusan langsung dengan pelajar dalam tugas-tugas pengajaran dan pembelajaran. Di universiti. Kedua. terdapat kursus dikendalikan secara pengajaran berpasukan. jika pensyarah dengan sengaja tidak meningkatkan ilmu dan kemahiran yang diperlukan. Pengajaran 267 . Ilmunya masih ditakuk lama dan pelajar akan tidak menghormatinya sebagai seorang sarjana yang disegani. Pelajar memang mengharap pensyarah yang memiliki kelulusan tertinggi dalam bidang pengajiannya itu berupaya dan mampu membimbing dan berkongsi ilmu pengetahuan dengan mereka. Sikap memandang kerjaya pensyarah sebagai kedudukan yang dihormati oleh masyarakat luar sedikit sebanyak akan terjejas jika kita sendiri yang tidak profesional dalam tindakan dan amalan pengajaran dan pembelajaran. etika profesional akan memberi garispanduan kepada pensyarah tentang perkara-perkara yang sewajarnya diikuti dan ditinggalkan bagi mempastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dikendalikan dengan berhemah dan profesional. dia bukan seorang yang profesional. pensyarah yang mengadakan hubungan peribadi intim dengan pelajar dan pensyarah yang membatalkan kuliah di saat-saat akhir. Jika pensyarah tidak berupaya dan tidak cekap dalam menguasai bidang kepakarannya. Profesionalisme bagi pensyarah boleh ditakrifkan sebagai satu aspek yang penting untuk memastikan pensyarah semasa meningkatkan ilmu pengetahuan mereka selaras dengan tugas mereka sebagai seorang cendiakawan.keupayaan dan kecekapan pengajaran akan menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Sebab itulah. Contoh kes-kes perlanggaran etika di kalangan pensyarah-pensyarah di kebanyakan institusi pengajian tinggi tempatan adalah seperti pensyarah yang menjalankan kerja-kerja luar semasa dalam waktu pejabat. kesedaran dan kefahaman tentang etika profesional di kalangan pensyarah amat penting dan tidak boleh dinafikan. Oleh kerana itu. Malah mereka juga berinteraksi di antara satu sama lain. pensyarah menggunakan soalan peperiksaan yang sama berulangkali.

kepada kecemerlangan tenaga pengajarnya.berpasukan memerlukan kesediaan ahli menjalankan tugas pengajaran secara bersama mengikut persetujuan antara ahli. maka kepentingan etika profesional dalam memertabatkan pensyarah tidak boleh disangkal lagi. Adakalanya disebabkan keinginan untuk naik pangkat dan mendapat kedudukan. Bukannya mudah untuk menjadi pensyarah yang adil. Kesalahan seumpama ini melambangkan penghayatan amalan beretika yang rendah dan ini bersalahan dengan tanggapan masyarakat tentang tingginya budi dan sahsiah pensyarah-pensyarah. Keadaan ini boleh merendahkan martabat kerjaya seorang pensyarah. bertanggungjawab. prihatin dengan masalah pelajar dan bertindak mengikut batas peraturan. profesionalisme dan etika profesionalisme berjalan seiring. Profesionalisme dalam Pengajaran & Pembelajaran Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di universiti. Bagi mengelakkan kes-kes seperti ini berterusan. prinsip-prinsip etika dan moral dilanggari dan tidak diendahkan oleh segelintir golongan pensyarah. tetapi juga dari sudut amalan profesional. etika professional dan sahsiah setiap tenaga pengajarnya dalam semua aspek kerjayanya terutamanya bidang pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya. pensyarah yang tidak menjalankan tugas sebagaimana yang dipersetujui dalam pasukan berkenaan dan juga pensyarah yang ‘pecah amanah’ dengan memberitahu pelajar tentang soalan peperiksaan yang akan keluar dan memberitahu pelajar markah sebelum kelulusan Senat. Kecemerlangan ini diukur bukan sahaja dari sudut hasil kerja dan pengembangan akademik. Di samping cekap dan kompeten dalam bidang pengkhususan masing268 . Isu profesionalisme yang timbul adalah seperti pensyarah yang memperlekehkan dan memburukkan rakan pensyarah yang lain. Apatah lagi. kecemerlangan sesebuah universiti terletak salah satunya. menjadi pensyarah yang profesional dengan mengamalkan nilai-nilai murni termasuk nilai etika dan moral dalam kerjaya adalah satu cabaran yang besar dan berat.

Menjalinkan jaringan akademik dengan rakan-rakan akademik di dalam dan luar negara. 3. Setiap proses kenaikan pangkat mesti mengambilkira peningkatan jumlah dan juga kualiti kerja-kerja pengajaran. penyelidikan. Menjalankan penyelidikan yang relevan dengan bidang kepakaran dan pengkhususan masing-masing. Sentiasa mengemaskinikan pengetahuan tentang bidang kepakaran ilmu masing-masing.masing. Mengemaskini nota-nota kuliah dengan penambahan fakta dan perbincangan yang ilmiah bersumberkan rujukan yang berotoriti. pensyarah perlu menjalankan tugas-tugas pengajaran dengan mengikuti etika atau garispanduan yang ditetapkan. penerbitan dan perundingan. Mari kita lihat dahulu bagaimanakah yang dikatakan profesionalisme dalam konteks aplikasi pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka: 1. Untuk pengesahan dalam jawatan pula. Penglibatan dalam penyelidikan akan dapat menambahkaya dan memperkukuh kepakaran ilmu pensyarah. Ini disebabkan profesionalisme pensyarah dipandang dari sudut kesarjanaannya yang menyerlah dan sentiasa berkembang. pensyarah mestilah telah menjalankan penyelidikan dan menerbitkan beberapa makalah jurnal tempatan. 269 . Kesemuanya ini menggambarkan bahawa tidak ada kompromi dalam soal membina kepakaran dalam bidang masing-masing. 2. Mereka juga perlu melalui kursus-kursus asas pengajaran dan pembelajaran seperti dalam kursus PTK dan kursuskursus induksi yang lain. Memang tidak sukar difahami bahawa sudah menjadi satu kemestian bagi seseorang pensyarah untuk cekap dan berwibawa dalam bidang kepakaran masing-masing. 4. Pensyarah juga dikehendaki menyediakan fail kursus yang lengkap di akhir setiap sesi pengajaran bagi memastikan bahan-bahan sumber pengajaran dan teknik pengajaran yang terkini digunakan. Sehubungan itu. pelantikan pensyarah hanya diberikan kepada individu-individu yang telah lulus di peringkat PhD.

Memberi arahan yang jelas dan terperinci serta menyediakan garis panduan mengenai cara penyediaan tugasan. Menetapkan objektif pengajaran dan memaklumkan kepada pelajar supaya dapat memastikan bahawa objektif tersebut boleh tercapai 14. Menunjukkan sikap prihatin terhadap keberkesanan proses pengajaran dengan mengambil berat masalah pelajar dalam memahami ilmu yang disampaikan 16. 9. 7. 6.5. Menyediakan senarai rujukan buku yang digunakan dalam pengajaran satu-satu kursus. Berusaha untuk menjadikan sesi pengajaran menarik perhatian dan meningkatkan minat pelajar 15. Melakukan persediaan pengajaran seawal mungkin. 12. Melakukan persiapan yang rapi dan secukupnya sebelum proses pengajaran dilakukan. Membalas email pelajar yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dengan segera. Menggalakkan pelajar untuk berinteraksi secara positif semasa proses pengajaran 270 . 8. 11. Memahirkan diri dengan penggunaan SPIN sebagai satu platform dinamik yang akan membantu proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. yang meliputi: a) penyediaan objektif kursus b) menyenaraikan tajuk-tajuk yang akan diajar c) penyediaan nota kuliah d) penyediaan tugasan/amali untuk pelajar e) penyediaan soalan untuk kuiz dan peperiksaan 13. 10. Meningkatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai yang perlu ada untuk membentuk diri menjadi seorang pensyarah cemerlang. Menyelia pelajar sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. Sekiranya tidak dapat dilakukan cari pengganti (tutor/pensyarah gantian) yang dapat memikul tanggungjawab tersebut.

menepati masa dan lain-lain lagi. Bersikap profesional kepada pelajar dalam menangani sebarang masalah yang timbul. Di antara etika profesionalisme seorang pensyarah dalam aspek pengajaran ialah: 1. 271 . Menggalakkan pelajar untuk bekerjasama dalam proses pembelajaran 18. Tidak bersikap memilih kasih di kalangan pelajar-pelajar dalam semua urusan pengajaran. Datang ke kuliah dengan menepati jadual waktu kuliah dan mengakhiri kuliah dalam tempoh masa yang sepatutnya. 4. Pensyarah mematuhi etika berpakaian UKM semasa menjalankan tugas pengajaran. kejujuran intelek.17. 3. Etika profesionalisme berfungsi sebagai panduan. Rasa tanggungjawab inilah yang mendasari nilai etika profesionalisme pengajaran dan pembelajaran. Bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kuliah 5. profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari nilai etika profesional. Sebenarnya bukan sahaja rasa bertanggungjawab. Berlaku adil dalam memberikan perhatian kepada pelajarpelajar dalam kuliah 6. Tidak membatalkan kuliah di saat-saat akhir. 7. 8. Mempamerkan kededikasian yang tinggi dalam menyampaikan ilmu dan maklumat kepada pelajar Etika Profesionalisme Pembelajaran dalam Pengajaran & Intipati kepada profesionalisme pensyarah adalah pada rasa bertanggungjawabnya kepada tugas-tugas yang diamanahkan. Panduan ini berguna kepada pensyarah bagi memandu arah tingkahlaku dan amalan pengajaran yang lebih berkualiti dan bermoral. Menyemak dengan teliti jadual kuliah bagi mengelak sebarang silap faham di antara pensyarah dengan pensyarah yang lain yang mengendalikan kursus secara berpasukan. 2. bersungguh. Justeru itu. tetapi juga nilai-nilai etika yang lain perlu diambilkira seperti amanah.

Pengalaman beliau yang lama telah membolehkan beliau memegang beberapa jawatan pentadbiran dan berkecimpung dalam beberapa projek perundingan. Contoh Kes-kes Perlanggaran Etika Profesional Di antara nilai etika yang biasa dilanggari oleh segelintir pensyarah adalah bertanggungjawab.9. Sedangkan ini adalah antara elemen-elemen nilai etika profesional yang paling utama yang perlu. Ini bagi mengelakkan sebarang perilaku yang kurang sopan yang mungkin berlaku di antara pensyarah dan pelajar yang berlainan jantina. 14. 11. Tidak memberikan maklumat mengenai kandungan soalansoalan peperiksaan kepada pelajar sebelum tiba masa peperiksaan. 13. Berlaku adil kepada pelajar-pelajar dalam pembahagian markah peperiksaan dan lain-lain aspek penilaian 12. Tidak memberitahu gred peperiksaan sebelum keputusan peperiksaan diluluskan oleh Senat Akademik. 10. Namun begitu. Ada tiga kisah benar yang menarik tentang isu ketidakbertanggungjawaban. adalah disarankan pensyarah tidak menutup rapat pintu pejabat. Mengelakkan dari mempunyai hubungan peribadi intim dengan pelajar-pelajar berlainan jantina. Nai (nama samaran) adalah seorang pensyarah yang telah hampir 20 tahun bertugas di salah sebuah universiti tempatan dan telah diberikan tugas untuk mengajar subjek kepakarannya sejak beliau mula bertugas. Kisah Pertama: Isu tidak amanah Dr. benar dan amanah. Memberikan soalan-soalan peperiksaan yang sesuai dengan skop silibus dan objektif pembelajaran kursus yang dikendalikan. ganjaran yang lumayan dari kerja-kerja luar tersebut nampaknya lebih menarik 272 . Isuisu yang diketengahkan dalam bab ini adalah isu-isu yang disumbangkan oleh pensyarah-pensyarah dalam tugasan PTK mereka. Jika pelajar berlainan jantina datang ke pejabat pensyarah bagi tujuan perundingan. tidak amanah dan tidak bercakap benar dari segelintir pensyarah di institusi pengajian tinggi di negara kita.

perhatian Dr. Sehubungan dengan itu. Pai tidak sempat untuk menyiapkan slide power point yang akan digunakan dalam sesi pengajaran beliau disebabkan faktor kelalaian beliau sendiri. Selepas 40 minit Dr. Dr. Beliau telah mengadakan kelas tambahan khas bagi membantu pelajar-pelajarnya dengan juga memberitahu sebahagian besar daripada soalan yang akan keluar dalam peperiksaan akhir kepada pelajar-pelajarnya. Dr. banyak kuliah yang tertinggal. Walau bagaimanapun. Selepas itu. Justeru itu. Pai meninggalkan pelajar (tanpa pengawasan tutor/pengajar lain) dan kembali ke pejabat untuk melakukan kerja-kerja beliau yang lain. 273 . Nai berbanding kerja-kerja pengajaran di dalam kampus. Walaubagaimanapun. Oleh kerana pembatalan kuliah tidak boleh dilakukan pada saat akhir. Dr. Dr. Pai hanya memberi penerangan ringkas dan membiarkan pelajar melakukan aktiviti dalam tempoh masa yang telah ditetapkan iaitu 45 minit. Laporan tersebut akan dinilai dan dimasukkan dalam sistem pemarkahan pelajar. Nai sendiri merasa bersalah kepada pelajar-pelajarnya kerana tidak menyempurnakan silibus pengajarannya. Nai sering membatalkan kuliah atas alasan menghadiri mesyuarat di luar kampus sedangkan beliau menjalankan kerja-kerja perundingan semasa dalam waktu bekerja di universiti berkenaan. Dr. Kisah Kedua: Isu ketidak bertanggungjawab Dr. Pai kembali ke kelas dan mengarahkan pelajar untuk menyediakan satu laporan untuk setiap kumpulan berdasarkan perbincangan yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut. Pai tidak memberi senarai rujukan dan menyediakan panduan khusus untuk pelajar mengenai perkara yang perlu dibincangkan di dalam sesi pembelajaran kumpulan. Dr. Pai telah merancang untuk mengubah gaya pembelajaran kepada sesi pembelajaran dalam kumpulan. apabila tarikh peperiksaan akhir telah hampir. Semasa sesi pembelajaran kumpulan berlangsung.

Apabila masuk ke sebuah kedai komputer. ketua jabatan memanggil Dr Ter Ke Na dan meminta beliau menerangkan kejadian yang berlaku pada hari yang sebelumnya. Dari tiga kisah yang dipaparkan di atas. PAJ tersebut telah mematuhi arahan ketua jabatan dan pergi ke kompleks membeli belah Y untuk mendapatkan katridj printer. PAJ membeli katridj printer dan pulang terus ke pejabat jabatan X dan melaporkan mengenai perbuatan Dr Ter Ke Na kepada ketua jabatan dan juga menyerahkan duit rasuah tersebut kepada ketua jabatan. Begitu juga dengan pensyarah yang sudah melakukan ’pecah amanah’ dengan memberitahu soalansoalan peperiksaan kepada pelajar bagi tujuan membantu mereka. ketua jabatan X telah mengarahkan pembantu am jabatan (PAJ) di pejabat jabatan untuk mendapatkan dengan segera sebuah katridj untuk printer jabatan. Pada pagi yang sama. Ini merupakan contoh-contoh perlanggaran etika profesionalisme pensyarah dan perlu dielakkan. Dr Ter Ke Na tidak dapat lagi mengelak dan mengaku bersalah atas tindakannya. Dr Ter Ke Na menjadi panik dan merayu PAJ supaya jangan membocorkan rahsia beliau kepada sesiapa pun. Beliau insaf dan memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dr Ter Ke Na juga turut memberi PAJ wang sebanyak RM50 sebagai rasuah untuk mendiamkan diri. PAJ terserempak dengan Dr Ter Ke Na yang sedang tawar-menawar harga beberapa peralatan komputer. Apabila melihat PAJ di situ. Dr Ter Ke Na juga meminta supaya pihak pejabat membatalkan kuliah beliau yang sepatutnya bermula pada pukul 11 pagi pada hari tersebut. telah menelefon kerani di pejabat jabatan X pada awal pagi dan menyatakan yang beliau tidak dapat hadir bekerja kerana sakit teruk dan akan mendapatkan sijil sakit dari doktor di klinik panel beliau. kita mendapati bahawa pensyarah boleh dengan sengaja meninggalkan tanggungjawab pengajaran di kampus jika melibatkan diri dengan kerja-kerja luaran di waktu bekerja ataupun disebabkan sikap memandang rendah kepada tugas-tugas pengajaran. Pada keesokan harinya.Kisah Ketiga: Isu tidak bercakap benar Seorang pensyarah bernama Dr Ter Ke Na. 274 .

M. Etika dan Tatatertib Akademik. Profesionalisme dapat memastikan pensyarah-pensyarah memajukan diri secara berterusan dari aspek kesarjanaan bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Bangi Kementerian Pengajian Tinggi. 2006. Rujukan Pusat Pembangunan Akademik.Rumusan Adalah jelas bagi kita bahawa profesionalisme dan etika profesionalisme amat penting bagi kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran di peringkat universiti. Modul Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA. 1993. The Business of Learning. UiTM. 20-21. 275 . Kesedaran dan kefahaman menyeluruh akan peri pentingnya kedua-dua aspek tersebut di kalangan pensyarah akan dapat membantu meningkatkan mutu dan tahap pengajaran dan pembelajaran di institusi-institusi pengajian tinggi khususnya di IPT tempatan. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Shah Alam. Penerbit UKM. Etika profesionalisme pula akan memandu pensyarahpensyarah ke arah pengamalan nilai dan etika pengajaran dan pembelajaran. Trow. 2000. The Times Higher October 8.

276 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful