SistemPeredaranDarahManusia

MacamPeredaranDarah Peredarandarahmanusiamerupakanperedarandarahtertutupkarenadarah yang dialirkandaridankeseluruhtubuhmelaluipembuluhdarahdandarahmengalirmelewatijantungsebany akdua kali sehinggadisebutsebagaiperedarandarahganda yangterdiridari :

1. Peredarandarahpanjang/besar/sistemik Adalahperedarandarah yang mengalirkandarah yang kaya oksigendaribilik (ventrikel) kirijantunglaludiedarkankeseluruhjaringantubuh.Oksigenbertukardengankarbondioksida di jaringantubuh.Laludarah yang kaya karbondioksidadibawamelalui vena menujuserambikanan (atrium) jantung.

2. Peredarandarahpendek/kecil/pulmonal Adalahperedarandarah yang mengalirkandarahdarijantungkeparuparudankembalikejantung.Darah yang kaya karbondioksidadaribilikkanandialirkankeparuparumelaluiarteripulmonalis, di alveolusparu-parudarahtersebutbertukardengandarah yang kaya akanoksigen yang selanjutnyaakandialirkankeserambikirijantungmelalui vena pulmonalis.

kapilerakantertutupdanalirandarah melaluikapilertersebutakanberkurang. luaspenampangpembuluhdarah. akanterperasdankelepak yang menjaga yang agar . Bilaspingterprakapilerberelaksasimakakapiler-kapiler bercabangdaripembuluhdarahutamamembukadandarahmengalirkekapiler. Bilaspingterprakapilerberkontraksi. Padakapilerterdapatspingterprakapilermengaturalirandarahkekapiler : a. tekanandarahdankerjaotot yang terdapatpadajantungdanpembuluhdarah.Proses peredarandarahdipengaruhijugaolehkecepatandarah. yang yang Pada vena bilaototberkontraksimaka vena terdapatpadajaringanakanbertindaksebagaikatupsatuarah darahmengalirhanyamenujukejantung. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful