SistemPeredaranDarahManusia

MacamPeredaranDarah Peredarandarahmanusiamerupakanperedarandarahtertutupkarenadarah yang dialirkandaridankeseluruhtubuhmelaluipembuluhdarahdandarahmengalirmelewatijantungsebany akdua kali sehinggadisebutsebagaiperedarandarahganda yangterdiridari :

1. Peredarandarahpanjang/besar/sistemik Adalahperedarandarah yang mengalirkandarah yang kaya oksigendaribilik (ventrikel) kirijantunglaludiedarkankeseluruhjaringantubuh.Oksigenbertukardengankarbondioksida di jaringantubuh.Laludarah yang kaya karbondioksidadibawamelalui vena menujuserambikanan (atrium) jantung.

2. Peredarandarahpendek/kecil/pulmonal Adalahperedarandarah yang mengalirkandarahdarijantungkeparuparudankembalikejantung.Darah yang kaya karbondioksidadaribilikkanandialirkankeparuparumelaluiarteripulmonalis, di alveolusparu-parudarahtersebutbertukardengandarah yang kaya akanoksigen yang selanjutnyaakandialirkankeserambikirijantungmelalui vena pulmonalis.

tekanandarahdankerjaotot yang terdapatpadajantungdanpembuluhdarah. Padakapilerterdapatspingterprakapilermengaturalirandarahkekapiler : a. b. luaspenampangpembuluhdarah. kapilerakantertutupdanalirandarah melaluikapilertersebutakanberkurang. Bilaspingterprakapilerberkontraksi. akanterperasdankelepak yang menjaga yang agar .Proses peredarandarahdipengaruhijugaolehkecepatandarah. Bilaspingterprakapilerberelaksasimakakapiler-kapiler bercabangdaripembuluhdarahutamamembukadandarahmengalirkekapiler. yang yang Pada vena bilaototberkontraksimaka vena terdapatpadajaringanakanbertindaksebagaikatupsatuarah darahmengalirhanyamenujukejantung.