SistemPeredaranDarahManusia

MacamPeredaranDarah Peredarandarahmanusiamerupakanperedarandarahtertutupkarenadarah yang dialirkandaridankeseluruhtubuhmelaluipembuluhdarahdandarahmengalirmelewatijantungsebany akdua kali sehinggadisebutsebagaiperedarandarahganda yangterdiridari :

1. Peredarandarahpanjang/besar/sistemik Adalahperedarandarah yang mengalirkandarah yang kaya oksigendaribilik (ventrikel) kirijantunglaludiedarkankeseluruhjaringantubuh.Oksigenbertukardengankarbondioksida di jaringantubuh.Laludarah yang kaya karbondioksidadibawamelalui vena menujuserambikanan (atrium) jantung.

2. Peredarandarahpendek/kecil/pulmonal Adalahperedarandarah yang mengalirkandarahdarijantungkeparuparudankembalikejantung.Darah yang kaya karbondioksidadaribilikkanandialirkankeparuparumelaluiarteripulmonalis, di alveolusparu-parudarahtersebutbertukardengandarah yang kaya akanoksigen yang selanjutnyaakandialirkankeserambikirijantungmelalui vena pulmonalis.

yang yang Pada vena bilaototberkontraksimaka vena terdapatpadajaringanakanbertindaksebagaikatupsatuarah darahmengalirhanyamenujukejantung. Bilaspingterprakapilerberkontraksi. Bilaspingterprakapilerberelaksasimakakapiler-kapiler bercabangdaripembuluhdarahutamamembukadandarahmengalirkekapiler.Proses peredarandarahdipengaruhijugaolehkecepatandarah. tekanandarahdankerjaotot yang terdapatpadajantungdanpembuluhdarah. b. luaspenampangpembuluhdarah. akanterperasdankelepak yang menjaga yang agar . kapilerakantertutupdanalirandarah melaluikapilertersebutakanberkurang. Padakapilerterdapatspingterprakapilermengaturalirandarahkekapiler : a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful