PENGERTIAN HADIS

Oleh PROF. DR. H. NIZAR ALI Fakultas Tarbiyah UIN SUNAN KALIJAGA

`

Dalam ilmu hadis dikenal beberapa istilah yang merujuk pada pengertian segala yang bersumber dari Nabi saw Istilah tersebut adalah Sunnah, Hadis, Atsar, dan Khabar

peraturan. mode atau cara tentang tindakan atau sikap hidup .SUNNAH ‡ Kata sunnah secara etimologis bermakna arah.

maka silang pendapat tersebut bertolak dari latar belakang pendekatan serta disiplin ilmu yang berbeda. Namun jika dicermati. . di kalangan para ahli terdapat silang pendapat.‡ Adapun kata sunnah secara terminologis.

perbuatan. Sunnah menurut mereka adalah semua perkataan. taqrir yang berasal dari Nabi Saw selain al-Qur¶an yang berhubungan dengan dalil hukum syara' ‡ .‡ Ulama Ushul Fiqh misalnya.

sunnah ialah segala perkataan. ‡ ‡ Dari term ini lahir istilah : al-sunnah al-qauliyyah (perkataan).‡ Sedangkan menurut istilah muhadditsun (ahli hadis). . al-sunnah al-'amaliyyah (perbuatan). dan al-sunnah al-taqririyyah (ketetapan). perbuatan. taqrir. sifat atau perjalanan hidup yang bersumber dari Nabi SAW baik sebelum Nabi resmi menjadi Rasul maupun sesudahnya.

HADIS ‡ Kata Hadis dalam bahasa Arab secara lateral bermakna : komunikasi. ‡ Perkataan hadis tersebut digunakan dalam al-Qur'an untuk arti: . cerita. historis atau kekinian). perbincangan (religius atau sekuler.

[al-Qalam (68) : 44] . Komunikasi Religius ‡ ‡ Allah telah menurunkan perkataan yang baik (yaitu) al-Qur'an.1. [al-Zumar (39): 23] ‡ ‡ Maka serahkan (Ya Muhammad) kepadaKu (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini.

Cerita Historis ‡ ‡ Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?.2.[Thaha (20) : 9] .

3. Cerita tentang masalah sekuler atau umum ‡ ‡ Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat Kami. [al-¶An¶am (6) : 68] ‡ . maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan yang lain.

4. [al-Tahrim (66) : 3] . Cerita/perbincangan yang masih hangat (kekinian) ‡ ‡ Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari isteri-isterinya (Hafsah) suatu peristiwa.

‡ Kata Hadis secara etimologi juga bermakna sesuatu yang baru. ‡ ´ ³ ´ . khabar yang diterima baik sedikit maupun banyak.

baik berupa perilaku. atau deskripsi tentang sifat dan karakter mereka. persetujuan beliau akan tindakan sahabat.‡ Menurut terminologi ahli hadis (muhadditsun). perkataan. . yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi saw. Sifat tersebut menunjuk kepada physical appearance (penampilan fisik). hadis semakna dengan Sunnah.

: : ‡ ‡ : ‡ ‡ ‡ .

: ( ) : ( ( ) ) : ‡ ‡ ‡ .

. khabar adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. mauquf.KHABAR ‡ Menurut arti bahasa. dan maqtu`. ‡ Adapun 'ulama muhadditsun memandang istilah khabar sepadan dengan hadis karena keduanya sama-sama dapat mencakup hadis marfu¶.

Sedangkan Atsar secara istilah. Hanya saja ahli fiqih (fuqaha') di Khurasan membedakan antara khabar dan Atsar.sedangkan as\ar berkaitan dengan hadis mauquf .ATSAR ‡ Atsar menurut bahasa adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Khabar berkaitan dengan hadis marfu¶. menurut Jumhur 'Ulama` sepadan dengan khabar.

maupun sifat dan perangainya. baik berupa perkataan.‡ Dengan demikian dapat diketahui bahwa bagi ahli hadis (muhadditsun) istilah hadis adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan Nabi saw. perbuatan dan persetujuannya. perbuatan. baik sebelum biµtsah (kenabian) maupun sesudahnya. Istilah sunnah adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. Sebelum maupun sesudah kenabian beliau berupa perkataan. Hal ini berarti term sunnah bagi mereka lebih sama dengan hadis . persetujuan.

Sedang sunnah adalah setiap sesuatu yang berasal dari Nabi. ahli ushul (al-ushuliyyun). . baik berupa perkataan. Sunnah menurut mereka lebih umum daripada hadis. selain al-Qur'an.‡ Sementara itu. hadis adalah al-sunnah al-qauliyyah (perkataan Nabi). perbuatan maupun persetujuan beliau yang patut dijadikan sebagai dalil syar'i.

. hanya sebatas dianjurkan. Dengan kata lain. sunnah adalah segala perbuatan atau praktek religius yang dibiasakan oleh Nabi yang tidak diwajibkan. sunnah adalah setiap sesuatu yang ditetapkan berasal dari Nabi yang bukan fardhu dan wajib.‡ Bagi ahli fiqh.

Ahli hadis melihat Nabi sebagai uswah al-hasanah. Sedangkan ahli fiqh melihat kepada perbuatan-perbuatan Nabi dalam kaitan dengan perbuatan mukallaf yang bukan fardhu/wajib . Ahli ushul mamandangnya sebagai pembuat hukum atau sumber hukum yang telah meletakkan dasardasarnya bagi para mujtahid sesudahnya.‡ Perbedaan tersebut disebabkan setiap ahli berbeda dalam melihat kedudukan Nabi.

BENTUK HADIS ‡ Hadis Qauli :. .. ‡ Hadis Fi¶li ( ‡ Hadis Taqriri ( ) :. ‡ Hadis Hami : : . Hadis Ahwal ) .

Perbedaan Hadis dengan al-Qur¶an al‡ Meski Hadis dan al-Qur¶an adalah samasama sebagai sumber ajaran Islam dan dinilai sebagai wahyu yang berasal dari Allah swt. keduanya berbeda dalam beberapa hal: .

sedangkan alQur¶an lafdzan wa ma¶nan dari Allah dan mu¶jiz 2. Al-Qur¶an bersifat mutawatir²qath¶i alwurud. sedangkan hadis ghair matluw 3.1. Membaca al-Qur¶an bernilai ibadah (matluw). Hadis ada yang qath¶i ada yag dzani . Hadis kadang bersumber dari Allah (Hadis Qudsi). atau dari Rasul sendiri (hadis Nabawi) dan lafalnya dari rasul saw serta tidak mu¶jiz.

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful