PENGERTIAN HADIS

Oleh PROF. DR. H. NIZAR ALI Fakultas Tarbiyah UIN SUNAN KALIJAGA

`

Dalam ilmu hadis dikenal beberapa istilah yang merujuk pada pengertian segala yang bersumber dari Nabi saw Istilah tersebut adalah Sunnah, Hadis, Atsar, dan Khabar

peraturan. mode atau cara tentang tindakan atau sikap hidup .SUNNAH ‡ Kata sunnah secara etimologis bermakna arah.

. Namun jika dicermati. di kalangan para ahli terdapat silang pendapat. maka silang pendapat tersebut bertolak dari latar belakang pendekatan serta disiplin ilmu yang berbeda.‡ Adapun kata sunnah secara terminologis.

perbuatan. Sunnah menurut mereka adalah semua perkataan. taqrir yang berasal dari Nabi Saw selain al-Qur¶an yang berhubungan dengan dalil hukum syara' ‡ .‡ Ulama Ushul Fiqh misalnya.

sunnah ialah segala perkataan. dan al-sunnah al-taqririyyah (ketetapan).‡ Sedangkan menurut istilah muhadditsun (ahli hadis). ‡ ‡ Dari term ini lahir istilah : al-sunnah al-qauliyyah (perkataan). al-sunnah al-'amaliyyah (perbuatan). sifat atau perjalanan hidup yang bersumber dari Nabi SAW baik sebelum Nabi resmi menjadi Rasul maupun sesudahnya. perbuatan. taqrir. .

cerita. historis atau kekinian). ‡ Perkataan hadis tersebut digunakan dalam al-Qur'an untuk arti: . perbincangan (religius atau sekuler.HADIS ‡ Kata Hadis dalam bahasa Arab secara lateral bermakna : komunikasi.

Komunikasi Religius ‡ ‡ Allah telah menurunkan perkataan yang baik (yaitu) al-Qur'an.1. [al-Zumar (39): 23] ‡ ‡ Maka serahkan (Ya Muhammad) kepadaKu (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini. [al-Qalam (68) : 44] .

Cerita Historis ‡ ‡ Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?.2.[Thaha (20) : 9] .

[al-¶An¶am (6) : 68] ‡ .3. Cerita tentang masalah sekuler atau umum ‡ ‡ Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat Kami. maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan yang lain.

4. [al-Tahrim (66) : 3] . Cerita/perbincangan yang masih hangat (kekinian) ‡ ‡ Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari isteri-isterinya (Hafsah) suatu peristiwa.

‡ ´ ³ ´ . khabar yang diterima baik sedikit maupun banyak.‡ Kata Hadis secara etimologi juga bermakna sesuatu yang baru.

atau deskripsi tentang sifat dan karakter mereka. yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi saw. perkataan. persetujuan beliau akan tindakan sahabat. baik berupa perilaku.‡ Menurut terminologi ahli hadis (muhadditsun). hadis semakna dengan Sunnah. . Sifat tersebut menunjuk kepada physical appearance (penampilan fisik).

: : ‡ ‡ : ‡ ‡ ‡ .

: ( ) : ( ( ) ) : ‡ ‡ ‡ .

mauquf. dan maqtu`. ‡ Adapun 'ulama muhadditsun memandang istilah khabar sepadan dengan hadis karena keduanya sama-sama dapat mencakup hadis marfu¶.KHABAR ‡ Menurut arti bahasa. khabar adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. .

sedangkan as\ar berkaitan dengan hadis mauquf . menurut Jumhur 'Ulama` sepadan dengan khabar. Hanya saja ahli fiqih (fuqaha') di Khurasan membedakan antara khabar dan Atsar.ATSAR ‡ Atsar menurut bahasa adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Khabar berkaitan dengan hadis marfu¶. Sedangkan Atsar secara istilah.

baik berupa perkataan. Hal ini berarti term sunnah bagi mereka lebih sama dengan hadis . Sebelum maupun sesudah kenabian beliau berupa perkataan. perbuatan dan persetujuannya.‡ Dengan demikian dapat diketahui bahwa bagi ahli hadis (muhadditsun) istilah hadis adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan Nabi saw. Istilah sunnah adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. maupun sifat dan perangainya. perbuatan. persetujuan. baik sebelum biµtsah (kenabian) maupun sesudahnya.

hadis adalah al-sunnah al-qauliyyah (perkataan Nabi). Sunnah menurut mereka lebih umum daripada hadis. selain al-Qur'an.‡ Sementara itu. baik berupa perkataan. Sedang sunnah adalah setiap sesuatu yang berasal dari Nabi. perbuatan maupun persetujuan beliau yang patut dijadikan sebagai dalil syar'i. ahli ushul (al-ushuliyyun). .

hanya sebatas dianjurkan.‡ Bagi ahli fiqh. Dengan kata lain. . sunnah adalah setiap sesuatu yang ditetapkan berasal dari Nabi yang bukan fardhu dan wajib. sunnah adalah segala perbuatan atau praktek religius yang dibiasakan oleh Nabi yang tidak diwajibkan.

‡ Perbedaan tersebut disebabkan setiap ahli berbeda dalam melihat kedudukan Nabi. Sedangkan ahli fiqh melihat kepada perbuatan-perbuatan Nabi dalam kaitan dengan perbuatan mukallaf yang bukan fardhu/wajib . Ahli ushul mamandangnya sebagai pembuat hukum atau sumber hukum yang telah meletakkan dasardasarnya bagi para mujtahid sesudahnya. Ahli hadis melihat Nabi sebagai uswah al-hasanah.

BENTUK HADIS ‡ Hadis Qauli :. Hadis Ahwal ) . ‡ Hadis Fi¶li ( ‡ Hadis Taqriri ( ) :. ‡ Hadis Hami : : .. .

keduanya berbeda dalam beberapa hal: .Perbedaan Hadis dengan al-Qur¶an al‡ Meski Hadis dan al-Qur¶an adalah samasama sebagai sumber ajaran Islam dan dinilai sebagai wahyu yang berasal dari Allah swt.

1. sedangkan alQur¶an lafdzan wa ma¶nan dari Allah dan mu¶jiz 2. Hadis kadang bersumber dari Allah (Hadis Qudsi). Hadis ada yang qath¶i ada yag dzani . sedangkan hadis ghair matluw 3. atau dari Rasul sendiri (hadis Nabawi) dan lafalnya dari rasul saw serta tidak mu¶jiz. Membaca al-Qur¶an bernilai ibadah (matluw). Al-Qur¶an bersifat mutawatir²qath¶i alwurud.

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful