GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAB 10 , 11 dan 12 1. Antara berikut yang manakah kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar ? I.

hakisan tanih II. pembuangan sisa kilang III. penerokaan sumber hutan IV. pertambahan kawasan pertanian A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, III dan IV D. II, III dan IV Pertanian intensif Penggunaan baja kimia Penggunaan racun serangga 2. Kesan yang timbul akibat aktiviti di atas ialah ....................................... A. pencemaran udara B. menjejaskan ekosistem C. sumber hutan berkurangan D. mengancam hidupan akuatik Empangan Kenyir , Terengganu Empangan Batang Ai, Sarawak 3. Pernyataan di atas berkaitan dengan .............................................. I. pencemaran air II. keperluan domestik III. kepupusan flora IV. kemusnahan habitat fauna. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV 4. Antara berikut manakah tujuan pembinaan Empangan Temengor di Perak ? I. bekalan air domestik II. menjana kuasa hidroelektrik III. mengairi kawasan pertanian IV. mengawal banjir di kawasan sekitarnya A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah X

Hakisan tanih

Kemusnahan flora dan fauna

5. X dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti manusia dalam ..................... A. pertanian secara intensif B. eksploitasi sumber galian C. penerokaan sumber hutan D. perkembangan sektor perindustrian  Kampung Gerachi, Selangor  Kampung Pertak, Selangor 6. Pernyataan di atas berkaitan dengan ............................................. I. pembinaan empangan II. eksploitasi sumber hutan III. petempatan sementara IV. kemusnahan kawasan hutan A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV Mahkota Parade, Melaka Pangkalan Kontena Butterworth Utara 7. Kedua-dua tempat di atas dibina di kawasan .............................................. A. pinggir laut yang di tambak B. kawasan bukit yang diratakan C. kawasan hutan yang dibersihkan D. bekas lombong yang ditebusguna 8. Apakah tujuan utama kawasan kawasan paya di Paya Besar, Pahang ditebusguna? A. taman tema air B. penanaman padi C. aktiviti akuakultur D. kawasan perumahan

Rawatan silvukutur Hutan simpan

Ladang hutan

9. Langkah-langkah di atas dikaitkan dengan ................................................ A. mengawal pembalakan hutan B. penerokaan hutan secara terancang C. menentukan keluasan hutan yang dibalak D. mengekalkan spesis tumbuhan semulajadi

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah ini. Batai Akasia

Senduduk

I. II. III. IV.

10. Pernyataan manakah yang benar tentang rajah di atas? cepat tumbuh ditanam di ladang hutan pokok jenis tidak bernilai pokok baka bermutu tinggi A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV

11. Antara berikut, manakah kesan pembinaan empangan terhadap alam sekitar? I. hakisan tanih berlaku II. hutan ditenggelami air III. menambah bekalan air IV. kehilangan habitat hidupan liar A. I , II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah.

12. Apakah tujuan utama kaedah penanaman seperti dalam rajah di atas ? A. mencegah hakisan tanih B. memudahkan pengairan C. mengurangkan kos buruh D. mengekalkan kesuburan tanih Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah. Sunway Lagoon The Mines Wonderland

13. Kedua-dua kawasan pelancongan di atas mempunyai persamaan dari segi .................. A. kawasan paya yang ditebusguna B. kawasan bekas lombong bijih timah C. kawasan pinggir laut yang ditambak D. kawasan hutan yang ditenggelami air Soalan 14 berdasarkan pernyataan di bawah. Undang-undang Perhutanan Negara (Pindaan 1993) Enakmen Industri Berasaskan Kayu (1985) 14. Pernyataan di atas di kaitkan dengan ..................................................... A. mengawal pembalakan haram B. mengekal keaslian hutan negara C. membekalkan kayu balak berharga D. menentukan keluasan kawasan pembalakan. 15. Sumber utama air negara Malaysia ialah .............................................. A. glasier B. air laut C. air sungai D. air bawah tanah Soalan 16 berdasarkan peta di bawah

16. Mengapakah kawasan berlorek dapat diteroka untuk menambahkan bekalan makanan? A. tanih aluvium yang subur B. bekalan tenaga pekerja banyak. C. sistem pengangkutan yang baik. D. penggunaan jentera secara meluas. 17. Antara berikut langkah-langkah penyelesaian masalah yang dapat memperluaskan kawasan pertanian? mengairi tanah kering menebusguna kawasan paya menebusguna bekas lombong menggunakan racun serangga A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 18. Antara berikut manakah kesan negatif penerokaan sumber hutan secara berlebihan ?

I. II. III. IV.

I. II. III. IV. A. B.

hakisan tanih tanih menjadi tandus berlaku pencemaran sungai harga kayu balak meningkat I, II dan III I, III dan IV

C. D.

II, III dan IV I, II dan IV

19. Mengapakah kayu jati ditanam secara ladang di Mata Air, Perlis? A. tanah yang luas B. tanih yang subur C. pasaran yang luas D. keadaan iklim yang sesuai 20. Mengapakah penerokaan sumber tidak dapat diusahakan secara maksimum di negara kurang penduduk ? A. kos tinggi B. dasar kerajaan C. teknologi rendah D. kurang tenaga kerja Soalan 21 berdasarkan pernyataan di bawah  Kadar kenal huruf tinggi  Kemudahan asas lengkap  Jangka hayat panjang 21. Pernyataan di atas menunjukkan ciri-ciri yang terdapat di negara yang mengalami A. kurang penduduk B. lebihan penduduk C. penduduk optimum D. penduduk seimbang 22. Antara berikut manakah ciri-ciri negara yang mengalami penduduk lebihan ? I. taraf hidup yang tinggi II. jangka hayat yang tinggi III. kadar kelahiran yang tinggi IV. taraf kesihatan yang rendah A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV 23. Negara-negara berikut mengalami penduduk berlebihan ? I. India II. Ethiopia III. Australia IV. Bangladesh A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV

24. Antara berikut manakah yang menunjukkan ciri-ciri penduduk berlebihan ? A. kadar kematian rendah B. kadar kelahiran rendah C. kadar kenal huruf tinggi D. sumber tidak mencukupi 25. Antara berikut manakah benar tentang negara yang mengalami penduduk berlebihan ? I. tahap teknologi tinggi II. terlibat dalam aktiviti pertanian III. masalah kekurangan makanan IV. masalah kekurangan tempat tinggal A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV Soalan 26 berdasarkan pernyataan di bawah.   Kadar kelahiran tinngi Kadar kematian tinggi

26. Pernyataan di atas menunjukkan .............. A. kurang penduduk B. penduduk optimum C. penduduk berlebihan D. golongan tua lebih ramai 27. Antara berikut manakah ciri negara yang kekurangan penduduk ? A. taraf hdup tinggi B. jangka hayat tinggi C. taraf kesihatan rendah D. kadar kelahiran rendah 28. Antara berikut manakah yang menggambarkan ciri negara penduduk optimum ? A. taraf hidup yang rendah B. kadar pertambahan penduduk tinggi C. kurang mengamalkan perancangan keluarga D. jumlah penduduk cukup untuk meneroka sumber 29. Antara berikut manakah yang merupakan penduduk berlebiham? Bilangan penduduk Banyak Banyak Banyak Kurang Tingkat teknologi tinggi rendah tinggi rendah Taraf hidup rendah rendah tinggi tinggi

A. B. C. D.

30. Apakah kesan pertambahan penduduk kepada negara yang kurang penduduk?

I. taraf hidup meningkat II. kadar kenal huruf menurun III. jumlah penduduk bertambah IV. penerokaan sumber meningkat A. B. I, II dan III I, II dan IV C. D. I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 32 berdasarkan pernyataan di bawah Lembah Bujang, Kedah 31. Pernyataan diatas merupakan petempatan awal yang terdapat .................. A. di muara sungai B. di dataran pantai C. di lembangan sungai D. di kawasan batu kapur Soalan 32 berdasarkan peta di bawah

I II III

IV

 Petempatan awal  Batuan batu kapur  Kawasan pelancongan 32. Pernyataan di atas berkaitan dengan kawasan bertanda. A. I C. III B. II D. IV 33. Antara berikut, faktor manakah menyebabkan lembangan sengai menjadi tumpuan penduduk? A. tanih aluvium yang subur B. permukaan bumi yeng beralun C. jaringan pengangkutannya maju D. sering berlaku kejadian banjir lumpur

34. Antara berikut kombinasi manakah yang benar?

A. B. C. D.

Pola Petempatan berjajar berpusat berselerak berkelompok

Tempat muara sungai pinggir pantai ladang getah tanah rancangan

Soalan 35 berdasarkan pernyataan di bawah.  Petempatan Bandar  Petempatan luar bandar 35. Apakah faktor yang membezakan kedua-dua jenis petempatan di atas? I. fungsi II. bangsa III. saiz penduduk IV. kepadatan penduduk A. B. I, II dan III I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

Soalan 36 berdasarkan rajah dibawah
Dataran KedahPerlis

Dataran Kelantan

36. Petempatan yang wujud di kedua-dua kawasan di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan ................................. A. pertanian B. perikanan C. perindustrian D. perlombongan Soalan 37 berdasarkan peta di bawah

X

37. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat mengenai kawasan X dalam peta di atas

I. petempatan terancang II. kemudahan asas yang lengkap III. pelbagai kegiatan ekonomi diusahakan IV. penduduknya berasal dari kawasan sekitar. A. B. I dan II II dan III C. D. III dan IV I dan IV

Soalan 38 berdasarkan peta di bawah

II I III

IV

38. Antara berikut petempatan manakah mungkin sekali berubah akibat kepupusan sumber alamnya? A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV 39. Antara berikut manakah yang tidak benar tentang ciri-ciri jenis petempatan ? Petempatan bandar A. Banyak lombong Kegiatan utama ialah perniagaan Pembinaan bangunan C. rapat Jaringan D. pengangkutan padat B. Petempatan Luar Bandar Banyak kilang Kegiatan utama ialah pertanian Pembinaan bangunan jarang Jaringan pengangkutan jarang

40. Antara berikut pola petempatan yang manakah terdapat di kebun kecil getah ? A. pola petempatan berjajar B. pola petempatan berpusat C. pola petempatan berselerak D. pola petempatan berkelompok

LATIHAN STRUKTUR 1. Tanih .......................... sesuai untuk tanaman padi manakala tanih ............................

sesuai bagi tanaman getah dan kelapa sawit. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Bahan bagi pembuatan kaca ialah .......................... manakala .................................... pula digunakan oleh industri membuat tembikar dan pasu Jerami padi lazimnya dibakar oleh petani untuk dijadikan .......................................... sebelum padi ditanam semula. Hutan ........................ kaya dengan pokok-pokok cengal, merbau dan berlian. Penebangan ........................................ secara berlebihan mendedahkan lapisan tanih kepada hakisan air larian permukaan. Empangan ................................ di Kedah dan empangan ....................................di Kelantan dibina untuk mengairi kawasan penanaman padi. Empangan ...............................di Terengganu dan empangan.............................. di Sarawak dibina untuk menjanakuasa hidroelektrik. Empangan ................................... dibina untuk membekalkan bekalan air domestik kepada penduduk setempat. Faktor ...................................... menyebabkan penduduk di negara yeng berlebihan penduduk berhijrah ke bandar-bandar besar untuk mencari peluang pekerjaan. Pertambahan penduduk yang perlahan menyebabkan negara yang kurang penduduk mengalami masalah ..................................... tenaga kerja. Negara yang kekurangan penduduk ialah .................................. dan ......................... Negara yang mengalami penduduk belebihan ialah ................................................... Sektor .................................... merupakan kegiatan ekonomi utama yang dijalankan di negara yang berlebihan penduduk Kerajaan Kanada menggalakkan kemasukan pekerja asing dari Hong Kong, Filipina dan China bagi mengatasi masalah kekurangan ..................................... Kerajaan ................................................ merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sungai Johor. Kuala Lumpur terletak di pertemuan sungai Klang dengan sungai ............................. Fungsi petempatan bagi Putrajaya dan Shah Alam ialah sebagai ................................ Di Malaysia terdapat dua jenis petempatan iaitu petempatan ............................... dan petempatan ............................................ Pola petempatan yang terdapat di kebun kecil getah ialah pola petempatan ............... Lembah Sungai Muda dan Lembah Sungai Kelantan berfungsi sebagai pusat pengeluaran hasil ........................... yang bernilai tinggi seperti

SKEMA JAWAPAN Objektif
No. soalan Jawapan No. soalan Jawapan No. soalan Jawapan No. soalan Jawapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Struktur
No. soalan

A D C D C D A B D D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B A B A C A A A D D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
No. soalan

A C B D D A C D B D

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C C A D C A A B A C

Jawapan

Jawapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

aluvium , laterit pasir, kaolin / lempung baja organik Hujan tropika hutan Muda, Kemubu Kenyir, Batang Ai Klang Gate kemiskinan kekurangan

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Australia , Kanada Ethiopia pertanian tenaga kerja Johor-Riau Gombak pentadbiran bandar , luar bandar berselerak padi

Disediakan oleh Kamarul Zaman Bin Hj. Jaffar SMK Lui Barat 72120 Bandar Seri Jempol N.Semblan

SMK LUI BARAT 72120 BANDAR SERI JEMPOL N. SEMBILAN

SOALAN GEOGRAFI PANITIA DAERAH JEMPOL BAB 10, 11 DAN 12

DISEDIAKAN OLEH PANITIA GEOGRAFI SMK LUI BARAT