c c 

 c

    c  c .

 cc  ccc   c .

 memei ko e i d ip d ___________________________________________________ ii. W ki__________________________________________________________________. Med p t ____________________________________di › d ip d › t B ei iii. M  !"6 6 !6 i. W.H Te . Pote i ekoomi ›  te me ik pe ti ______________________________________ . " #$ M"% i. 3.  mem k pe m ________ ______________________________di Kim i . memi m  d ip d ____________________________ ___ _____ _____________ ke me d pi m  mod iii. diket i oe ____________________________________________________________ . memei ko e i d ip d __________________________________________________ iii. ›   di  pe  _______ ____ _____________________________________ . Tempo pee ______________________________________________________ . 1. 6 6 66 i. ii. › ik t- ik t i te et p k di › . ii. mempe  i tempo p k d ip d t B ei de  t _____________________________________________________________ iv. 2.

 Me i pe i 1877. ____________________________________________________ te mempe  i p k de Ovee. v.e memei  t ik t  dit k diet kk di  _____________________________________________________________.

 B id mee k t  t Te k Kim i d _____________________________ vii.›e i d ip d i  ›  d  di  pemeit  ___________________ di e k kep d Ovee.k d Det vi.

k d Det Oe me i Pe i 1878 viii. .____________________________ mee k k  d › i P d i ke › i ›i k .

 66 6 6c 6 6c !!c 6 i. Dit k p i Ovee.

k te me em k kep d ______________________ ii. Det te  m ik t it te di kep d __________________________________ i me m k mod pei . Pe t ›emet Boeo Ut Biti Be d dit k  m ________________________ te me e k pi m ii. P d t  1888 Pe i Peid  Boeo Ut dit d t i meoek ›  me di ________________________________________________________ 6. iii. Biti et   te d p ___________________________________________________ 7. memeit ›  de __________________________________________ . meeim _______________________________________________________ ke Biti . ________________________________________________________me di Pe ide pet m iv. e med p tk __________________________________________________________ d ip d ke Biti  i mempek k ked d k d mem k pei . ____________________________________________________________ pe  . ___________________________________________________ k B t et p k di ›  5. A ed Det di tik e i _____________________________________________________ 4. Biti d p t . 6 !%6c 6 6c !! i. ›BUB memp i k met di _______________________________________________ iii. › t pemei pi m kep d Pe t ›emet Boeo Ut Biti Be d i  ›BUB me ti : . Me i pemei pi m it .

 tid k oe mee k ›  kep d e i p t p _________________________________ d. me tik _________________________________ d ip d pe i  di k i oe Biti e. memei  m . d t e m d ________________________________ _______________ ..