1) Jelaskan jenis-jenis penyenggaraan berikut

:
a) Penyenggaraan berkala ( periodic maintenance )

 Penyenggaraan jenis ini melibatkan penyelenggaraan yang dilakukan secara berkala dan berjadual.  Ia lebih mengutamakan pemeriksaan, pengawalan kerosakan, dan kecacatan sepanjang tempoh penggunaan bangunan tersebut.

b) Penyenggaraan semasa ( current maintenance )  Penyenggaraan jenis ini dijalankan dari semasa ke semasa oleh tuan

punya bangunan atau penghuninya untuk mengelakkan kemerosotan fabrik bangunan.  Ia amat penting untuk memastikan keadaan bangunan adalah baik dan tiada masalah dari segi penggunaannya.  Kerja-kerja penyenggaraan yang terlibat adalah :  Membaiki tandas  Membersih longkang  Membaiki bumbung  Membaiki tangki simpanan

 Mengecat siling dan dinding  Sistem bekalan elektrik perlulah diperiksa lebih kerap lagi dari segi pencahayaan dan pendawaian. .

  Pekerja akan bertindak serta merta untuk membaiki kerosakan yang ada.c) Penyenggaraan kecemasan ( emergency maintenance )   Penyenggaraan kecemasan beroperasi 24 jam sehari. pengguna atau tuan punya bangunan boleh menelefon pihak yang berkenaan. Antara contoh kerja-kerja penyenggeraan kecemasan ialah:  Kegagalan system bekalan elektrik berfungsi . Apabila berlaku sebarang kerosakan yang memerlukan penyenggeraan kecemasan.

. pemanas. alat pemanas dan menyejukkan bangunan. AC. kulkas). ventilasi. dan paip. Sistem kemudahannya menyediakan alat pendingin hawa. Kebocoran pada paip utama d) Penyenggaraan mekanikal ( Mechanical maintenance )  Penyenggaraan mekanikal meliputi pengendalian lingkungan (iaitu.

 Penyenggaraan mekanikal bertanggungjawab ke atas pengedaran dan penyelanggaraan semua kemudahan kecuali elektrik dalam bangunan. kaca. pengecat.  Alat pendingin hawa juga di selenggara oleh Mekanikal. perbaikan peranti keras. pintu dan tingkap) dan sebagainya f) Penyenggaraan pemulihan / baik pulih ( corrective maintenance )  Penyenggaraan pemulihan atau baik pulih adalah kerja yang dilakukan untuk memperbaharui dalam pemasangan dan pengubahsuaian pada keadaan yang boleh diterima. pertukangan (contohnya.  Penyenggaraan jenis ini melibatkan kerja-kerja pembaikan atau pemulihan kembali kepada fungsi-fungsinya atau keadaan asal setelah sesuatu item itu mengalami kerosakan. memperbaiki kunci. e) Penyenggaraan struktur ( structural maintenance )  Jabatan Penyenggeraan struktur ( Structural Maintenance Department ) menyediakan tukang kayu. dan tukang melepa untuk melakukan kerja mengecat pada dalaman dan luaran bangunan. melepa.  Tindakan segera akan diambil bagi mengelakkan kerosakan menjadi lebih serius. .

 Spesifikasi serta lukisan bangunan seperti di dalam kontrak adlah di perlukan sebagai rujukan semasa pemeriksaan dibuat. sama ada telah dilaksanakan dengan sempurna atau tidak mengikut kontrak.  Sijil penamatan kerja akan diberi selepas semua kecacatan dan kerosakan telah diperbaiki.  Ini termasuklah kecacatan atau kerosakan yang ada dan juga ujian-ujian yang perlu dilaksanakn ke atas system pendawaian elektrik.  Pemeriksaan perlu dijalankan oleh pihak kontraktor dari segi kerja dan mutu kerja . . system pemasangan paip air.g) Penyenggaraan Dalam Masa Tanggungan Kecacatan ( Maintenance During The Defect Liability Period )  Penyenggaraan ini dilaksanakan oleh pihak kontraktor dalam masa enam bulan iaitu jangka masa yang telah dipersetujui selepas sesebuah bangunan siap dibina. dan system saliran air sisa dan najis.

i) Penyenggaraan pencegahan ( preventive maintenance ) i.  Pembaikan atau penggantian dilakukan apabila sesuatau kemudahan gagal kembali ke keadaan asalnya. Kerja servis  Kerja servis adalah kerja-kerja pembersihan yang dijalankan mengikut jadual masa yang tetap dengan kekerapan yang berbeza. .h) Penyenggaraan Luar jangkaan ( Breakdown / Force maintenance )  Merupakan penyenggaraan kecemasan yang dilakukan oleh operator atau krew penyenggaraan terhadap kemudahan yang gagal berfungsi.  Antara kerja-kerja yang terlibat adalah:  Menyapu lantai setiap hari  Membersih tingkap pada setiap bulan  Membersih serombong setiap enam bulan  Mengecat bangunan pada setiap empat tahun.

kerosakan semasa pengangkutan dan pengendalian dan pemasangan.  Antara kaedah yang digunakan untuk mengkaji kerosakan pada bangunan adalah dengan menyiasat bahan-bahan binaan yang terdedah ditapak bina dan penggunaan yang terlalu kerap.  Penggunaan komponen-komponen yang bermutu tinggi dan bersesuaian dalam kerja pembaikan ini akan menjimatkan kos penyenggaraan pada masa akan datang. iii. .  Kekerapan penggantian boleh dikurangkan dengan menggunakan bahan-bahan dan komponen-komponen yang bermutu tinggi dan berkos lebih besar. ketidak sesuaian komponen-komponen bangunan. Kerja Pembaikan  Kerja pembaikan merupakan kerja yang dilakukan pada peringkat awal selepas pembinaan kerana terdapat beberapa kekurangkan dari segi rekabentuk.ii. Kerja Penggantian  Kerja penggantian adalah perlu kerana penggunaan sesuatu bahan akan menyebabkan bahan itu rosak dan merosot pada kadar yang berbeza.

j) Penyenggaraan terancang ( Planned Maintenance )  Penyenggaraan terancang terbahagi kepada 3 iaitu:  Penyenggaraan semasa yang sedang digunakan  Penyenggaraan bagi kemudahan yang tidak digunakan  Penyenggaraan dilaksanakan apabila berlaku kerosakan. pengawalan dan pengrekodan.  Kedua-dua komponen ini perlu dibentuk dengan teliti terutama dari segi perancangan. .  Penyenggaraan terancang pembetulan ( corrective )  Ia merupakan pemulihan kepada keadaan yang diperlukan dan penyenggaraan ini perlu diutamakan. peralatan disediakan sebelum maklumat pemeriksaan diberi  Sistem penyenggaraan mengandungi 2 komponen iaitu :  Penyenggaraan perancang pencegahan ( preventive )  Komponen ini bermaksud butir-butir yang dikesan lebih awal dari segi kerosakan atau kemerosotan dari keadaan yang boleh diterima.

 Terdapat beberapa contoh program penyenggaraan iaitu:  Kerja penyenggaraan merangkumi fabric bangunan. pembersihan. penyenggaraan loji dan servis dijalankan setiap lima tahun. • Cadangan-cadangan asas yang diperlukan dalam manual penyenggaraan adalah seperti berikut: . perhiasan/ kemasan bangunan.  Bangunan dan tapak di bahagikan kepada zon-zon untuk tujuan penyenggaraan 2) Terangkan manual penyenggaraan • Maklumat-maklumat dan manual ini perlulah ringkas dan jelas supaya penyenggaraan dan pengurusan bangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

 Pengendalian jentera dan loji yang mempunyai operasi . dan kerja-kerja operasi. masa pemeriksaan. undang-undang serta sejarah ringkas bangunan tersebut.  Rekod pemeriksaan dan penyenggaraan dari segi masa dan kekerapan untuk semua komponen termasuk servis-servisnya perlulah disertakan dengan senarai pemeriksaan. • Manual penyenggaraan memerlukan spesifikasi-spesifikasi berikut:  Maklumat-maklumat mengenai kontrak. Rekod keadaan fizikal mengenai bangunan dan tapak termasuk bahan-bahan . servis keluasan dan isipadu ruang bengunan serta semua spesifikasi yang dapat membantu dalam penjagaan bangunan. Maklumat ini haruslah berada dalam bentuk jadual. perhiasan dalaman dan luaran serta maklumat penyenggaraan dari semasa ke semasa.  Kerja-kerja penjagaan bangunan termasuk kemasan. servis dan spesifikasi bahagian-bahagian .  Maklumat dan arahan-arahan mengenai penyenggaraan yang diberikan kepada penghuni. maklumat penyenggaraan. jadual penyenggaraan untuk peralatan jentera/ kejuruteraan dalam bangunan dan senarai kontraktor-kontraktor kecil dan pembekal.

penanggalan dan mendirisiap perlu dicatatkan. Loji ini termasuklah jenis mekanikal. pemasangan. komponen dan proses-proses pembinaan. Sambungan-sambungan .terpenting di dalam loji tersebut. Senarai pembekal dan kontraktor perlu disertakan. Bahagianbahagian tersembunyi perlu diterangkan. . baik pulih. elektrikal dan loji pembekal bahan api.  Spesifikasi mengenai penyenggaraan dan membaik pulih bahan . penggantian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful