kata Pengantar

Segala puii serta syukur kamu ucapkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan kami beberapa nikmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas
dalam makalah IilsaIat umum ini dengan baik dan benar.
Tak lupa kami ucapkan rasa terima kasih kami kepada semua pihak yang
telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Tanpa adanya
bantuan dari semua pihak tentunya kami tidak dapat menyelesaikannya karena kita
semua itu makhluk social yang saling membutuhkan antara yang satudengan yang
lainnya.
Dan kami pun memohon maaI apabila terdapat kata-kata yang tidak tepat
atau salah dalam makalah kami karena semua manusia itu tak luput dari segala
kesalahan baik yang disengaia ataupun tidak. Semoga makalh kami ini dapat
bermanIaat bagi kita semua didalam mempelaiari ataupun memahaminya.
i
%# ISI
Kata Pengantar..........................i
aftar Isi..................................................................................................................ii
BB I Pendahuluan..........................iii
.Latar Belakang.........................iii
B. Batasan Masalah......................iii
BB II Pembahasan........................1
.%eori aham Empirisme...................1
B. liran Empirisme......................2
C. Pandangan-Pandangan Behaviorisme..............2
BB III Kesimpulan........................4
aftar Pustaka...........................5ii
BB I
PEN&L&N
.Latar belakang
anusia dalam perkembangannya sangat ditentukan oleh pengalaman-
pengalaman yang ia dapatkan dari kehidupan sehari-hari, dalam dunia nyata
disekitarnya berupa stimulant-stimulan. Stimulant-stimulan tersebut bias saia
didapatnya melalui alarm kehidupan bebas, atau pun yang diciptakan oleh manusia
lain melalui kegiatan yang dirancang dengan sengaia maupun tidak sengaia.
Didalam makalah ini akan dibahas tentang aliran atau teori Empirisme dimana
aliran tersebut mengaiarkan bahwa perkembangan pribadi seseorang itu ditentukan
oleh Iakrot-Iaktor lingkungan, terutama pendidikan. Yaitu lingkunganlah yang
meniadi pemicu perkembangan seseorang. Baik ataupun buruknya perkembangan
pribadi seseorang sepenuhnya nditentukan oleh lingkungan ataupun pendidikan.

B. Batasan Masalah
. Pengertian Empirisme
2. Teori Faham Empirismeiii

8A8 II
ÞLM8AnA5AN
AŦ 1eor| Iaham Lmp|r|sme

kaLa emplrlsme berasal darl kaLa emplrls vana dapaL dlarLlkan penaalamanŦ1okoh allran lnl
adalah !ohn Locko (seorana fllsafaL darl lnaarls)Ŧ la berpendapaL bahwa anak vana lahlr dl dunla lnl
sebaaal kerLas vana kosona (puLlh) aLau sebaaal me[a berlapls lllln (Labula rasa) vana belum ada
LullsannvaŦ Sehlnaaa allran lnl dlsebuL [uaa denaan nama allran Labula rasaŦ kerLas kosona aLau me[a
berlapls lllln dapaL dlLullsl sekehendak haLl vana menullsnvaţ dan llnakunaan lLulah vana menullsl kerLas
kosona LersebuLŦ1eorl lnl bahwa keprlbadlan dldasarkan pada llnakunaan pendldlkan vana dldapaLnva
aLau perkembanaan [lwa seseorana semaLaŴmaLa beraanLuna kepada pendldlkanŦ uunla luar pada
umumnvaţ aLau vana dlsebuL llnakunaanţ balk llnakunaan hldup maupun llnakunaan maLlŦ Llnakunaan
hldup seperLl manuslaţhewanţLumbuhanţdan LanamanŦ Sedanakan llnakunaan maLl mellpuLl bendaŴ
benda maLlŦ uan seLlap llnakunaan memlllkl slLuasl Lersendlrl ada slLuasl ekonomlţsoslalţdan keaaamaanŦ
uan pendldlkan denaan seaala akLlflLasnva merupakan salah saLu llnakunaan anak dldlk [uaaŦ MenuruL
Leorl emplrlsme bahwa pendldlkan dapaL berbuaL sekehendak haLl dalam membenLuk prlbadl anak
sesual vana dllnalnkanŦ Þendldlkan dapaL berbuaL sekehendak haLlnva seperLl seorana pemahaL paLuna
kavu aLau baLu aLau darl bahan lalnnva menuruL kesukaan pemahaL LersebuLŦ
ulsamplna Lokoh LersebuL dlaLas LerdapaL [uaa ahll pendldlkan vana laln dan mempunval
pandanaan vana hamper sama denaan !ohn LockeţvalLu PelvaLus (seorana ahll fllsafaL vunanl)
berpendapaL bahwasannva manusla dllahlrkan denaan [lwa dan waLak vana hamplr sama valLu berslh
dan suclŦ Þendldlkan dan llnakunaanlah vana membuaL manusla berbedaŴbedaŦ uemlklan pula seorana
pemlklr vana bernama Claud Adrlen PelvlLlus (1713Ŵ1771) Lelah merumuskan [awaban darl perLanvaan
baaalmana dapaL Ler[adl aaar manusla llar lLu men[adl manusla vana kuaL dan Lerampllţberadap serLa
kava akan llmu penaeLahuan dan aaaasan? keLlka lLu seolahŴolah manusla berkelasŴkelasŦul saLu plhak
dldldlk sebaaal pemburu dan dl laln plhak memperoleh dldlkan soslal dan macamŴmacam dldlkanŦ
Mereka membanaklLkan kepercavaan bahwa llnakunaan dan pendldlkan dapaL membenLuk manusla kea
rah mana sa[a vana dl kehendakl pendldlkŦ
Manusla dalam perkembanaannva sanaaL dlLenLukan oleh penaalamanŴpenaalaman vana la
dapaLkan darl kehldupan seharlŴharl dalam dunla nvaLa dl seklLarnva berupa sLlmulanŴsLlmulanŦ
SLlmulanŴsLlmulan LersebuL blsa sa[a dlperolehnva melalul alam kehldupan bebasţ aLaupun vana
dlclpLakan oleh manusla laln melalul kealaLan vana dlrancana denaan senaa[a maupun Lldak senaa[aŦ
1

Adapun vana Lermasuk allran lnl adalah allran ptooteslvlsme vana berslfaL evoloslooltls dan
percava kepada kemampuanŴkemampuan manusla unLuk menaadakan perubahanŴperubahan
2
Ŧ Manusla

1
Ahmad laLah ?aslnţ ulmensŴdlmensl Þendldlkan lslamţCeLŦ1ţ PalŦ39
2
u[unaldaLul Munawwarohţ 1anen[lţ lllsafaL lslam dan umumţ CeLŦ1ţ PalŦ38
1
dalam perkembanaannva sanaaL dlLenLukan oleh penaalamanŴpenaalaman vana la dappaLkan darl
kehldupan seharlŴharl dalam dunla nvaLa dlseklLarnva berupa sLlmulanŴsLlmulanŦSLlmulanŴsLlmulan
LersebuL blsa sa[a dlperolehnva melalul alam kehldupan bebasţaLaupun vana dlclpLakan oleh manusla
laln melalul kealaLan vana dlrancana denaan senaa[a maupun Lldak senaa[aŦ
8Ŧ A||ran Lmp|r|sme

Allran emplrlsme berLolak darl ockeoo 1toJltloo vana memenLlnakan sLlmulasl eksLernal dalam
perkembanaan manuslaţdan menvaLakan bahwa perkembanaan nak LeraanLuna kepada llnakunaan
ţsedanakan pembawaan Lldak dlpenLlnakanŦÞenaalaman vana dlperoleh anak dalam kehldupan seharlŴ
harl dldapaL darl dunla seklLarnva vana berupa sLlmulanŴsLlmulanŦ SLlmulasl lnl berasal darl alam bebas
aLaupun dlclpLakan oleh orana dewasa dalam benLuk proaram pendldlkanŦ 1okoh perlnLls pandanaan lnl
adalah seorana fllsuf lnaarls bernama !ohn Locke (1704Ŵ1932) vana menaembanakan Leorl º1abula
8asa"ţvaknl anak lahlr dl dunla baaalkan kerLas puLlh vana berslhŦ Þenaalaman emplrlc vana dlperoleh
darl llnakunaan akan berpenaaruh besar dalam menenLukan perkembanaan anakŦ MenuruL pandanaan
emplrlsme (LnvlronmenLallsme) pendldlk memeaana peranan vana sanaaL penLlna sebab pendldlk dapaL
menvedlakan llnakunaan pendldlkan kepada anak dan akan dlLerlma oleh anak sebaaal penaalamanŴ
penaalamanŦ ÞenaalamanŴpenaalaman lLu LenLunva vana sesual denaan Lu[uan pendldlkanŦ
Allran lnl dlpandana beraL sebelah sebab hanva memenLlnakan peranan penaalaman vana
dlperoleh darl llnakunaanŦ Sedanakan kemampuan dasar vana dlbawa anak se[ak lahlr dlanaaap Lldak
menenLukanţmenuruL kenvaLaan dalam kehldupan seharlŴharl LerdapaL anak vana berhasll karena
berbakaL ţ mesklpun llnakunaan seklLarnva Lldak mendukunaŦ keberhasllan lnl dlsebabkan oleh adanva
kemampuan vana berasal darl dalam dlrl vana berupa kecerdasan aLau kemauan kerasŦ
Anak berusaha mendapaLkan llnakunaan vana dapaL menaembanakan bakaL aLau kemampuan
vana Lelah ada dalam dlrlnvaŦ Mesklpun demlklanţpenaanuL allran lnl maslh Lampak pada pendapaLŴ
pendapaL vana memandana manusla sebaaal makhluk vana paslf dan dapaL dlmanlpulaslţumpama
melalul modlflkasl Llnakah lakuŦ
Pal lLu Lercermln pada pandanaan SclenLlflc Þsvcholoav darl 8Ŧl Sklnner aLaupun pandanaan
behavloral (behavlorlsme) lalnnvaŦ 8ehavlorlsme lLu men[adlkan perllaku manusla vana Lampak keluar
sebaaal sasaran ka[lannvaţdenaan LeLap menekankan bahwa perllaku lLu LeruLama sebaaal hasll bela[ar
semaLaŴmaLaŦ
Ŧ Þandangan Ŷpandangan 8ehav|or|sme

Þandanaan behavloral lnl [uaa maslh bervarlasl dalam menenLukan facLor apakah vana pallna
uLama dalam proses bela[ar lLu (Mllhollan dan lorlsha ţ1972ť 31Ŵ79ŤlvevţeLŦalţ1987ť231Ŵ
263)ţsebaaal berlkuL ť
2
1Ŧ Þandanaan vana menekankan peranan sLlmulus (ranasanaan) Lerhadap perllaku
SeperLl dalam ºClasslcal CondlLlonlna"aLau º8espondenL Learnlna"oleh lvan
Þavlov(1849Ŵ1936) dl 8usla dan !on 8ŦWaLson(1878Ŵ1938) dl Amerlka SerlkaŦ
2Ŧ Þandanaan vana menekankan peranan darl dampak aLaupun ballkan darl sesuaLu
Þerllaku seperLl dalam ºCperanL CondlLlonlna"aLau ºlnsLrumenLal Learnlna"darl
Ldward LŦ1horndlke (1874Ŵ1949) dan 8urrhus lŦSklnner (1904Ŵ) dl Amerlka SerlkaL
3Ŧ Þandanaan vana menekankan peranan penaamaLan dan lmlLasl seperLl dalam
ºCbservaLlonal Learnlna" vana dlpeloporl oleh nŦL Mlller dan !Ŧuollard denaan
ºSoclal learnlna and lmlLaLlon (dlLerblLkan pada Lahun 1941) dan dlkembanakan leblh lan[uL
oleh AŦ8andura denaan ºÞarLlclpanL modellna" (dlLerblLkan Lahun1976) maupun denaan"Self
Ŷefflcacv"(dlLerblLkan Lahun 1982


3

BB III
KESIMP&LN
Empirisme adalah suatu aliran dalam IilsaIat yang menyatakan bahwa semua
pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia
telah membawa Iitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di inggris
dengan tiga komponennya yaitu : David Hume. George Berkelev dan John Locke.
Aliran empirisme bertolak dari lockean Tradition yang mementingkan stimulasi eksternal
dalam perkembangan manusia, dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada
lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperolah anak dalam
kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulant-stimulan.
Dan teori ini menganggap bahwa Iactor pembawaan tidak berperan sama sekali dalam
proses perkembangan manusia. enurut pendapat kaum empiris, lingkunganlah yang maha
kuasa dalam menentukan perkembangan pribadi seseorang. Oleh karena itu dalam ilmu
pendidikan aliran ini disebut dengan aliran pendidikan : 5edagogic o59imism` artinya
pendidikan maha kuasa untuk membentuk atau mengembangkan bentuk pribadi seseorang.

4
%# P&S%K
Diunaidatul unawwaroh, Tanenii, ilsafa9 Islam dan Umum. Cet., Hal 58.
Ahmad Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam. Cet., Hal 59
http://id.shvoong.com/humanities/history/948258-keraiaan-gowa-tallo-kekuatan-perkasa
http://indopedia.gunadarma.ac.id/content/45/5552/id/keraiaan-gowa-dan-tallo.htmi
Tirtararhardia Umar, 995, ilsafa9 Pendidikan.Jakarta:


5

           .2257820  7.3.9.9..3/.3 .3.7 .3.::.19..78 !03/..3 .8.3  .8.7!:89.%#$ .70.3/..3 !..8..9.30. !02-.47820 0825:.39.19.3257820 !.3 %047.!03.

7-0.2.7.: 50702-.380503:3.3.8.7../808047..3.3403:3.357-.3 .749 1.3 90780-:9 -..3. .3 $92:.9.5.3 . 50702-.2 50702-.. 3.  !03079.803.33.8.2.3:8.39:/9039:.3/-..3.3 .320.9.5.:5:3 -:7:3.22. !&& .3-.3.93.3.3 40 503..3:8.3.3 ..39 892:. . .720/:5...3 /.3.3 203.9.73.9.3257820  %047.2.7 /.:5:3503//.3..3402.9: 3:3.89039..390780-:9203.3 40 1.3   . //.3.3 57-.3 .9.3803.9.3 808047.:5:3...3/7.. 503//.9.3-0-.3.50702-.39 892:.. /.9. 892:. /. /.20.9./ 502.. .3/9039:./808047.:.9 /9039:.7 .3/03.3.2 /:3.:5:39/.8 8.3 80.3/. -07:5. /809.59. 8.7 0/:5.947 3:3...:0.3 503.2.3.:9047257820/2.3.8 .7..2257820     .3 907:9..

 9. °  ¯½¾¯ ff ½ ° f° f½f f ¾  ° f f ff¯ ¯ ¯ ° ½ f f°f ¾ ¾ff°– °–°f° 9 ° f° f½f f¾  ° ff°f¾ ½ ¾ f°–½ ¯ff½f°– fff fff f ff°f°°f¯ ° ¾ff°½ ¯ff ¾  ¾f¯½°–  ¾ ff¾  f½f ©–f f ½ ° f° f°– f° f° ¯ ¯½°f ½f° f°–f° f°– f¯½ ¾f¯f °–f° ° n f f¾ %¾ f°– f €¾f€f °f°% ½ ° f½f ff¾f°°f ¯f°¾f ff° °–f° ©f f° ff f°– f¯½ ¾f¯f f ¾ f°¾n 9 ° f° f°°–°–f°ff°–¯ ¯ f¯f°¾f f f ¯f°½f¾ f°– ½ ¯f°– °f¯f. -  @ ff¯¯½¾¯  ff ¯½¾¯ f¾f f ff ¯½¾ f°– f½f ff°   ½ °–ff¯f° @ ff° ° f ff ° n %¾ f°– €¾f€f f °––¾% f ½ ° f½f ff f°f f°– f °f ° ¾ f–f f¾ f°– ¾°– %½% ff ¾ f–f ¯ ©f f½¾ ° %f f f¾f% f°– ¯ f f ¾f°°f  °––f ff° ° ¾ ©–f °–f° °f¯f ff° f f f¾f  f¾ ¾°– ff ¯ ©f f½¾° f½f ¾¾  ° fff°–¯ °¾°f f°°–°–f°ff°–¯ °¾ f¾ ¾°– ¾ @ ° ff ½ f f° f¾ff° ½f f °–°–f° ½ ° f° f°– f½f°f ff ½ ¯ f°–f° ©f ¾ ¾ f°– ¾ ¯ff ¯ff –f°°– ½f f ½ ° f° °f f ½f f ¯¯°f ff f°– ¾ °–°–f° f °–°–f° ½ ¯f½° °–°–f° ¯f °–°–f° ½ ¾ ½ ¯f°¾f f° ¯ f° f° f°f¯f°  f°–f° °–°–f° ¯f ¯ ½ ° f ° f¯f f°¾ f½°–°–f°¯ ¯¾f¾ ¾ ° f f¾f¾ °¯ ¾¾f f° f–f¯ff° f°½ ° f° °–f°¾ –fff€f¾°f¯ ½ff°¾ff¾f°–°–f°f°f ©–f .

 f¯ ¯ f°–f° ½ nfff° ff°–°–f° f°½ ° f° f½f¯ ¯ °¯f°¾f f f¯f°f¾f©ff°–  ° f½ °   .f  ° ¾% % f¯ ¯¾f°©ff f° f½ f°ff° f–f¯f°f f½f ©f f–f ¯f°¾f f ¯ °©f ¯f°¾f f°– f f° f¯½ f f½ ¾ f ffff°¯½ °– ff° f°–f–f¾f°" f¾ f f¯f°¾f f¾ f¾ ¾f½f  ¾ f–f ½ ¯ f° f° ½f ¯ ¯½  f° ¾¾f f° ¯fnf¯ ¯fnf¯ f° .f°¾f   ¯f fff¾° ¯ °¾ ¯ °¾9 ° f°¾f¯ .f°¾f ff¯ ½ ¯ f°–f°°f ¾f°–f °f°  ½ °–ff¯f° ½ °–ff¯f° f°– f f½ff° f  ½f° ¾ f f ff¯ °f °ff ¾ f°f ½f ¾¯f° ¾¯f° ¯f° ¾¯f° ¾ ¾f ¾f©f ½ °f ¯ f ff¯  ½f° f¾ ff½° f°– n½ff° ¯f°¾ff°¯ f –ff°f°– f°nf°– °–f°¾ °–f©f¯f½° f¾ °–f©f  f½° f°– ¯f¾ ff° ° f ff ff° ½– ¾¾¯  f°– ¾€f ¾°¾ f° ½ nff ½f f ¯f¯½f° ¯f¯½f°¯f°¾f°¯ °–f ff°½ ff° ½ ff° .

 f ©°f f.°ff @f° °© ¾f€f¾f¯ f°D¯¯ .

 f  .

¾½° ¯f° ½ °–f° ff° ° ¯f¾ f¯½f ½f f ½ ° f½f ½ ° f½f f°– ¯ ¯f° f°– ¯f°¾f ¾ f–f ¯f f°– ½f¾€ f° f½f ¯f°½f¾ ¯½f¯f ¯ f¯ €f¾°–ff f  n ¯° ½f f ½f° f°–f° n °€n 9¾n– f °° ff½° ½f° f°–f° ff % f¾¯ % f°°f f¾¯  ¯ °©f f° ½ f ¯f°¾f f°– f¯½f f ¾ f–f¾f¾ff°f©f°°f °–f° f½¯ ° f°f° ff½ f f¯f¾ f–ff¾ f©f ¾ ¯ff ¯ff . ff¯ ½ ¯ f°–f°°f ¾f°–f °f°  ½ °–ff¯f° ½ °–ff¯f° f°– f f½½ff° f  ½f° ¾ f f ff¯ °f °ff ¾ f°f ½f ¾¯f° ¾¯f° ¯f° ¾¯f° ¾ ¾f ¾f©f ½ °f ¯ f ff¯  ½f° f¾ ff½° f°– n½ff°  ¯f°¾f f°¯ f –ff°f°– f°nf°– °–f°¾ °–f©f¯f½° f¾ °–f©f  f°¯½¾¯  f° ¯½¾¯ f fn f°@f °f°–¯ ¯ °°–f°¾¯f¾ ¾ °f ff¯ ½ ¯ f°–f° ¯f°¾f f° ¯ °fff° ff ½ ¯ f°–f° °f –f°°– ½f f °–°–f° ¾ f°–f° ½ ¯ fff° f ½ °°–f° 9 °–ff¯f° f°– ½  f°f ff¯  ½f° ¾ f f f½f f °f¾ f°ff°– ½f¾¯f° ¾¯f° ¯f¾° f¾f fff¯ f¾ ff½° n½ff° f°– f¾f ff¯ °½–f¯½ ° f° @½ °¾½f° f°–f°° f ff ¾ f°– €¾€ °––¾ °f¯f ° n % % f°– ¯ °– ¯ f°–f°  #@f f f¾f# f° f°ff °f f–ff° f¾ ½ f°– ¾ 9 °–ff¯f° ¯½n f°– ½  f°–°–f°ff° ½ °–f ¾f ff¯¯ ° °f°½ ¯ f°–f°f°f . °½f° f°–f° ¯½¾¯ %°°¯ °f¾¯ %½ ° ¯ ¯ –f°–½ f°f°f°–¾f°–f½ °°–¾ f ½ °  f½f ¯ ° ff° °–°–f° ½ ° f° ½f f f°f f° ff° ¯f  f°f ¾ f–f ½ °–ff¯f° ½ °–ff¯f° 9 °–ff¯f° ½ °–ff¯f° °°ff°–¾ ¾f °–f°©f°½ ° f° f° ° ½f° f°– f ¾ f ¾ f f°f ¯ ¯ °°–f° ½ f°f° ½ °–ff¯f° f°– ½  f °–°–f°  f°–f° ¯f¯½f° f¾f f°– ff f°f ¾ ©f f f°––f½ f ¯ ° °f° ¯ ° °fff° ff¯  ½f° ¾ f f  f½f f°f f°– f¾ f °f ff ¯ ¾½°°–°–f°¾ f°f f¯ ° °– f¾f°° ¾ f f° f f°f ¯f¯½f°f°– f¾f f ff¯ f°– ½f n f¾f°ff ¯ff° f¾ °f ¾ff ¯ ° f½ff° °–°–f° f°– f½f ¯ °– ¯ f°–f° ff ff ¯f¯½f° f°– f f f ff¯ °f .

 9f° f°–f° ½f° f°–f° f¾¯  9f° f°–f° ff°©–f¯f¾ ff¾ ff¯¯ ° °f°€fnf½fff°–½f°– f¯f ff¯ ½¾ ¾ f©f %.f° f° ¾f    f  % ¾ f–f  .

 9f° f°–f°f°–¯ ° f°f°½ f°f°¾¯¾%f°–¾f°–f°% f f½½ f ½ ff¯#.

f¾¾nf.

° °°–#ff# ¾½° ° f°°–# f° 9f% % ¾f f°° Jf¾°% % ¯ f f  9f° f°–f°f°–¯ ° f°f°½ f°f° f f¯½fff½° ff° f¾ ¾f 9 f¾ ½ ff¯#½ f°.

 f° f °–f° #nf f°°– f° ¯f° %  f° ½f f f° % f° ¯ f°–f°  f°©  f° f °–f°#9fn½f°¯ °–#%  f°f°%¯f½° °–f°# € €€nfn#%  f°f°         ..° °°–#ff#°¾¯ °f f°°–# f f @° % % f° ¾ °° % % ¯ f f  9f° f°–f°f°–¯ ° f°f°½ f°f°½ °–f¯ff° f°¯f¾¾ ½ ff¯ # ¾ f°f f°°–#f°– ½ ½ .

.3. /.3 9/. /. 03:7:9 503/.39 892:. /.8...3..3 50702-.32020393.:.1.2.3 2..2 2: 503//.3.3 !03.3 .3..3 50/.3..3 203. .2 574808 50702-.2 0/:5.5.8089073. 503//.3:8. 3:3.3:8.:20302-.3-039:57-.:2 02578 3:3.3 503//. 459282 ..3.3 9047 3 203. $!& 257820 .9/.2 50702-. 1./ 808047.39/.8.3.3 .3. 257820 2034.73...3-07:5.9.3 2.39.3:8. /.3 57-.3 -07.3%7..5 -.8.7.7 . 50702-.. 197.9.3 3 /80-:9 /03./50393.32. ....5./:20 04700700/.2 203039:. 907.3 .30257820-0794.2..793.3 2.:. 50309.39:3 05.3 8.3./.2 /73.4.3 0 .3 203.892:.380.5.9..9: .947 502-...0.3892:./.:.3 .3434..0 7.809. 8:.3 257820 . 202-.3.42543033.7. -07507.2./808047.7.703.3:8. 90.3 -.7.3.. 09. 9: /../.3        . :. 80...3.3/5074.3 2.3 /. 50309.9 .7 / 378 /03.3 /.. 2..9:./.:39:202-039:./943.. 802:.9 . /.3 -.3 -.3 80/.7/:3. /.7//.7 503..3502-.74.2 18.

 2.303 8.38././.3&2:2 09 .1.9.2 09 .2/.9::3.74 %.98... 995.83 2038 2038!03//.%#!&$% :3.

.

42./ 8.443 .

3908.:2.

8947.

..4 0:.3 4.9. 07. 995. 9.8.3 507.

.

72. /..3/450/. :3. ./.

.439039.

.

.

/.

7 8..7.9!03//.3 9.7/.79.7.&2.. /.07.3 4.3 .1.4 92 %79..          .