1.

0

PENDAHULUAN Pengenalan

1.1

Aktiviti kokurikulum merujuk kepada aktiviti di luar kelas yang melibatkan aktviti yang berpersatuan, lasak dan mungkin memerlukan kemahiran tertentu. Kegiatan luar kelas ini berupaya untuk memberikan satu perspektif baru kepada pelajar dalam menjalani kehidupan mereka di sekolah dan luar sekolah. Kelebihan kegiatan ini turut dipaparkan di dalam pelbagai media massa di negara ini yang membuktikan manfaat menyertainya. Jadi, pembabitan pelajar dalam kegiatan ini memang membawa pelbagai impak positif dalam kehidupan mereka. Namun, kegiatan kokurikulum ini turut memberikan impak negatif kepada pelajar yang terlalu aktif menyertainya.
Sememangnya pembabitan pelajar dalam aktiviti kokurikulum membolehkan pelajar memiliki tahap disiplin diri yang tinggi. Pemilikan disiplin yang tinggi ini terhasil kerana

semua aktiviti kokurikulum memerlukan seseorang pelajar itu mematuhi beberapa peraturan tertentu yang meliputi pakaian seragam, aktiviti, masa berlatih dan tempoh akhir untuk menyiapkan sesuatu projek itu. Namun, semua aktiviti ini hanya boleh dilakukan jika seseorang pelajar itu mempunyai disiplin yang tinggi kerana masa untuk belajar dan beraktivti hanya boleh diseimbangkan menerusi satu disiplin yang tinggi. Aktiviti kokurikulum juga menyebabkan pelajar sering memberikan alasan penat dan tidak bermaya ketika di dalam kelas. Akibat daripada keletihan itu, pelajar kurang memberikan penumpuan ketika guru mengajar. Pelajar lebih cenderung untuk tidur di dalam kelas dan tidak mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Pelajar yang sering melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum juga selalunya tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Alasan yang sering diberikan adalah mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat kerja sekolah tersebut. Ini disebabkan banyak masa diluangkan untuk berlatih aktiviti kokurikulum sebagai contoh aktiviti kawad.

1

Malah. Perkara yang selalu dibahaskan ialah sejauh manakah kegiatan kokurikulum patut disertai oleh para pelajar. 2009).3 Objektif Kajian 2 . Prestasi akademik pelajar merosot kerana pelajar tidak dapat mengulangkaji pelajaran dengan sebaiknya 3. pembabitan pelajar secara aktif di dalam aktiviti kokurikulum juga menyebabkan pelajar banyak ketnggalan pelajaran.2 Pernyataan Masalah Kokurikulum merupakan aktiviti-aktiviti di luar kurikulum dan menjadi sampingan atau pelengkap kepada aktiviti-aktiviti kurikulum. Sikap pelajar yang tidak mengambil berat terhadap pelajaran 1. Lebih-lebih lagi sekiranya aktiviti kokurikulum yang diceburi memakan masa yang agak lama seperti 4 hingga 5 hari dan dalam waktu terdekat untuk menghadapi ujian atau peperiksaan semester. Pelajar tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran dengan secukupnya kerana aktiviti kokurikulum yang dijalankan melibatkan waktu PnP. pelajar juga memberikan alasan yang mereka terlalu banyak kerja sekolah yang perlu disiapkan. pelajar yang sudah jauh ketinggalan pelajaran ini berasa malas untuk mengulangkaji pelajaran yang tertinggal. kebanyakkan pelajar belajar sendiri atau melalui kawan mereka yang belum tentu betul apa yang diajarkan. Di sekolah pelajar-pelajar diwajibkan mengikuti kegiatan kokurikulum samada yang berbentuk persatuan. Konklusinya. Apatah lagi untuk berjumpa guru subjek mereka. Kegiatan kokurikulum yang berlebihan dan melibatkan waktu (PnP) menimbulkan beberapa masalah seperti:1. sukan atau permainan (Amir Hasan Dawi. Maka. Pelajar juga hilang tumpuan terhadap pelajaran kerana keletihan. pelajar yang melibatkan diri mereka dalam aktiviti kokurikulum secara aktif akan menyebabkan prestasi akademik mereka menurun. 1. 4. 2. unit berniform. Ini menjadi satu masalah bukan sahaja kepada pelajar tersebut malah kepada guru subjek juga yang perlu mencari masa untuk membolehkan pelajar tersebut tidak ketinggalan subjek itu. Ini turut menimbulkan sikap sambil lewa pelajar terhadap akademik mereka. Ini kerana kejayaan pelajar dikaitkan dengan pencapaian dalam kurikulum bukan dalam kejayaan kokurikulum. Selain faktor masa. Berdasarkan pemantauan yang pernah dibuat sebelum ini.

Apakah cadangan yang wajar dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi prestasi pelajar? 1. Untuk mencadangkan langkah-langkah yang wajar dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi prestasi pelajar. 2. Untuk melihat perkaitan antara kokurikulum dan kurikulum (akademik). persatuan. unit beruniform. 1. Bagaimanakah kokurikulum mempunyai kaitan dengan kurikulum? 2.5 Definisi Konsep Menurut Amir Hasan Dawi (2009). sukan atau permainan. Kokurikulum adalah aktiviti pelengkap kepada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik kuliah. 3 . pelajar-pelajar akan mempunyai peluang berekreasi dan berinteraksi. Kokurikulum Di sekolah untuk pelajar-pelajar diwajibkan mengikuti kegiatan kokurikulum sama ada yang berbentuk penting perkembangan seseorang pelajar. Adakah aktiviti kokurikulum merupakan faktor kemerosotan akademik pelajar? 3.4 Soalan Kajian Persoalan kajian ini bertujuan untuk meninjau pelajar-pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum dan kesannya terhadap pencapaian akademik berdasarkan objektif kajian: 1.Objektif kajian pengkaji adalah seperti berikut: 1. Melalui aktiviti kokurikulum. Kokurikulum juga dapat membina sifat-sifat kepimpinan dalam kalangan para pelajar. kokurikulum merupakan aktviti-aktiviti di luar kurikulum dan menjadi sampingan atau pelengkap kepada aktiviti-aktiviti kurikulum. Untuk melihat aktiviti kokurikulum sebagai faktor yang menyumbang kepada kemerosotan pelajar dalam akademik 3.

Kegiatan kokurikulum adalah kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.7 Tempat Kajian Kajian ini dijalankan di MRSM Bentong. kemahiran dan nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Kokurikulum akan membantu murid-murid menentukan hala tuju kehidupan masa depan masing-masing. Kokurikulum juga boleh dikatakan sebagai proses pembangunan modal insan. Aktiviti kokurikulum juga merupakan sebahagian daripada pendidikan yang membantu memantapkan lagi keupayaan dan prestasi pelajar. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. kreativiti dan inovasi. kemahiran dan latihan serta berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. Jawatankuasa Kerja Sekolah. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. 1. 4 . Pahang. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. kecintaan kepada alam semula jadi. Pelajar diberi peluang untuk menambah. kepimpinan. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. Unit Kokurikulum Jabatan Pelajaran Peringkat Daerah dan Negeri. 1. Ia juga merangkumi pengetahuan. pengalaman. Kajian ini juga bertujuan untuk membantu mempertingkatkan lagi prestasi akademik pelajar dan kualiti keseimbangan penglibatan program kokurikulum di sekolah agar lebih teratur dan efisen. Pengetua. disiplin kendiri.6 Kepentingan Kajian Kajian ini dilakukan oleh penyelidik untuk membantu guru. Dapatan kajian ini diharap dapat membantu dan menggalakkan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum yang seimbang seterusnya masyarakat akan lebih prihatin terhadap kepentingan akademik dan kokurikulum demi masa depan pelajar. keusahawanan. kebudayaan integrasi nasional dan sebagainya. dan agensi yang berkaitan dalam merancang program kokurikulum di sekolah. Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani.

Pemilihan sampel adalah menggunakan persampelan rawak mudah kerana populasi sample tidak seragam dan teknik dapat mengurangkan ralat persampelan (Mohd Majid Konting 1998). 5 . Saiz subjek seramai 30 orang ini akan mengurangkan ralat persampelan. Sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah berasrama penuh.8 Populasi dan Sampel Kajian Populasi kajian adalah terdiri dari pelajar-pelajar yang belajar di MRSM Bentong. Walaubagaimanapun semua responden telah memberikan kerjasama yang baik sepanjang sesi menjawab soal selidik dijalankan. Pahang yang berlainan latar belakang. semasa soal selidik diedarkan pelajar sedang membuat persiapan untuk menghadapi ujian selaras bagi Semester 1. Subjek kajian adalah terdiri daripada 50 orang di kalangan pelajar lelaki dan perempuan yang belajar di MRSM Bentong. Manakala menurut Mohd Majid Konting (1990). Purata pencapaian akademik agak menurun prestasi pencapaiannya jika dibandingkan tahun sebelumnya.1.9 Batasan Kajian Kajian dijalankan di MRSM Bentong. Pahang Pelajar yang terpilih merupakan pelajarpelajar yang sedang menuntut di Tingkatan 2 dan 5. Pahang ke atas 30 orang pelajar yang terdiri daripada Tingkatan 2 dan Tingkatan 5. Pelajar yang terpilih adalah pelajar-pelajar dari Tingkatan Dua dan Tingkatan Lima. penggunaan saiz sampel perlu digalakkan melebihi 30 kerana andaian bahawa taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz subjek melebihi 30. 1. Menurut Tuckman (1978) saiz sampel perlu dimaksimumkan supaya dapat meminimakan persampelan.

2. kepercayaan. perasaan dan sebagainya. Dalam kajian ini data dikumpulkan dengan mengunakan borang soal selidik yang telah dibentuk. perasaan. Borang soal selidik ini telah diagih kepada responden untuk mengkaji penglibatan pelajar dalam kokurikulum.10 Kaedah Kajian Penyelidik menggunakan soal selidik sebagai alat kajian untuk mengumpul maklumat mengenai latar belakang sampel kajian serta menjawab item-item soalan yang berkaitan dengan kajian ini.. Tuckman (1985). Rasionalnya penyelidik menggunakan set soal selidik ini adalah berasaskan kepada pendapat Majid Konting (1993) yang berpendapat bahawa soal selidik digunapakai untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. berpendapat bahawa soal selidik merupakan satu cara berkesan untuk mendapatkan maklumat daripada responden selain daripada pemerhatian terhadap tingkahlaku.0 Kajian DAPATAN KAJIAN 6 .1. kehendak dan sebagainya. kepercayaan. Isaac dan Michael dalam Ghazali (2002) juga mengutarakan idea yang hamper sama iaitu soal selidik digunakan untuk memperolehi maklumat mengenai fakta.

Berdasarkan peratusan yang diperolehi. diikuti dengan 13% badan beruniform Pancaragam. 7% badan beruniform Jabatan Pertahanan Awam. 17% orang pelajar bagi badan beruniform Bomba. Carta 2 Merujuk kepada dapatan dari item B1.Sampel Kajian soal selidik ini terdiri daripada pelajar tingkan 2 dan pelajar tingkatan 5. 7 . 7% badan berunifoirm Kadet Remaja Maktab. 3% badan beruniform Puteri Islam dan 3% badan beruniform Pengangkap. 67% orang pelajar merujuk kepada pelajar lelaki dan 33% orang pelajar adalah perempuan. 10% badan beruniform Persatuan Bulan Sabit Merah. terdapat 87% pelajar yang menyertai lebih daripada 1 kegiatan kokurikulum. Carta 1 Berdasarkan sampel kajian soal selidik ini. ini menyumbang kepada kesan pencapaian akademik pelajar. hasil dapatan kajian penyelidik mendapati bahawa sebanyak 40% orang pelajar yang mengikuti badan beruniform Kadet Polis.

Carta 4 Item B3 menunjukkan 47% pelajaran pelajar akan terganggu disebabkan oleh penglibatan dalam aktiviti kokurikulum.Carta 3 Item B2 77% menunjukkan pelajar merasa letih selepas menjalani aktiviti kokurikulum. 8 .

Carta 5 Item B4 mendapati bahawa 27% pelajar berjumpa dengan guru selepas menjalani aktiviti kokurikulum berbanding 73% yang sebaliknya. Carta 6 Item B5 menunjukkan pelajar mengulangkaji sendiri mencapai peratus tertinggi iaitu 80%. 9 .

manakala 3% adalah sebaliknya. Carta 8 Item B7 menghuraikan 93% pelajar yang mendapat sokongan ibubapa untuk terlibat dengan aktiviti kokurikulum.Carta 7 Item B6 menjelaskan 97% pelajar yang bertanyakan rakan tentang kerja sekolah yang diberikan oleh guru. 10 .

Perkara ini juga adalah antara faktor utama yang menyumbang kemerosotan akademik pelajar.Carta 9 Bagi item B8. Carta 10 Item B9 menjelaskan 37% pelajar mengambil semula peperiksaan bagi mata pelajaran yang tidak dapat diikuti. dapatan kajian menunjukkan 27% orang pelajar yang pernah mengikuti aktiviti kokurikulum semasa minggu ujian dan peperiksaan. 11 .

Carta 11 Item B10 menunjukkan 27% pelajar yang mempunyai masa yang secukupnya untuk membuat persediaan bagi mengambil peperiksaan ulangan. Carta 12 Bagi item C1. Diikuti pula 37% selama 3-4 hari. seterusnya 27% dan bagi tempoh masa 1-2 hari. 12 . peratusan tertinggi adalah 23% yang menunjukkan tempoh masa paling lama pelajar-pelajar meninggalkan sekolah untuk mengikuti aktiviti kokurikulum iaitu 5-6 hari berdasarkan sampel kajian penyelidik.

Carta 14 Item C3 pula menunjukkan 53% bergiat aktif dalam bidang Unit Beruniform. 13 . Diikuti 10% Kelab dan Persatuan dan 37% pelajar yang menyertai Sukan dan Permainan. manakala 43% pelajar yang belajar dengan rakan dan 10% pelajar memilih untuk belajar bersama guru subjek.Carta 13 Item C2 menjelaskan 47% pelajar yang mengulangkaji pelajaran secara persendirian.

Carta 15 Item C4 menerangkan 90% pelajar yang mengikuti aktiviti kerana minat. 14 . Carta 16 Item C5 mendapati 17% pencapaian pelajar adalah meningkat. manakala 10% orang pelajar menunjukkan keputusan merosot dan 57% orang pelajar pula tiada perubahan dalam pencapaian mereka. 7% pula adalah kerana disuruh oleh guru dan 3% pelajar adalah kerana terpaksa.

Kajian ini juga jelas menunjukkan kebanyakkan pelajar yang aktif dalam menyertai aktiviti kokurikulum adalah pelajar lelaki iaitu sebanyak 67 peratus berbanding pelajar perempuan yang hanya 33 peratus. Ini berbeza dengan penyertaan badan beruniform lain yang masing-masing memperolehi peratusan yang rendah. Keadaan ini berlaku disebabkan aktiviti Kadet Polis adalah lebih menarik berbanding aktiviti unit lain.0 PERBINCANGAN Kajian menjelaskan bilangan pelajar yang menyertai badan beruniform Kadet Polis mencatat jumlah tertinggi iaitu sebanyak 40 peratus. Mereka lebih berminat dengan aktiviti yang melibatkan 15 . Ini mungkin disebabkan pelajar lelaki lebih cenderung terhadap aktiviti luar bilik darjah. Kadet Polis juga banyak menertai aktiviti luar lain seperti di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan.Carta 17 3.

Jika dinilai secara keseluruhan hanya terdapat 13 peratus sahaja pelajar yang mendapat gred purata 3.00. hanya 13 peratus pelajar mendapat gred purata 3. Ini menunjukkan sistem kokurikulum di tempat kajian lebih menitikberatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.40 dan 3 peratus pelajar mendapat gred purata 1. Manakala. peratusan pelajar yang menyertai lebih daripada satu kegiatan kokurikulum lebih banyak daripada peratusan pelajar yang menyertai hanya satu kegiatan kokurikulum. Hasil kajian mendapati tempoh paling lama pelajar meninggalkan waktu persekolahan untuk mengikuti aktiviti kokurikulum adalah selama seminggu.50 hingga 2. Ini menunjukkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti kokurikulum. Terdapat 10 peratus pelajar yang mendapat gred purata 2. Daripada kajian yang dilakukan. Manakala.90. hanya 17 peratus sahaja pelajar yang menyatakan keputusan peperiksaan mereka meningkat berbanding dengan keputusan peperiksaan yang sebelumnya. Keadaan ini menyebabkan pelajar ketinggalan pelajaran ditambah pula dengan sikap pelajar yang tidak berjumpa dengan guru atau bertanyakan rakan-rakan. 83 peratus pelajar yang lain pula menyatakan bahawa keputusan peperiksaan mereka merosot.00 hingga 3. Sikap pelajar yang tidak berjumpa guru setelah ketinggalan pelajaran juga menyebabkan prestasi akademik mereka merosot. Berdasarkan kajian. Manakala pelajar perempuan pula agak pasif dan kurang berminat terhadap aktiviti lasak. Berdasarkan kajian. Peratusan pelajar yang mendapat gred purata 2. Tempoh paling singkat pula adalah sekurang-kurangnya 1 hingga 2 hari.00 hingga 2.fizikal. Mereka yang terlalu aktif dalam aktiviti kokurikulum sehingga kurang memberi tumpuan terhadap prestasi akademik.50 hingga 4.00.50 hingga 4. Keletihan adalah salah satu faktor yang menyebabkan tumpuan pelajar terhadap pelajaran sedikit sebanyak terganggu. Pelajar juga tidak mengambil inisiatif untuk mengulangkaji sendiri dan bertanya dengan rakan tentang kerja sekolah yang perlu diselesaikan.90 sebanyak 27 peratus. 16 .40. menyebabkan bilangan pelajar yang mendapat gred purata yang cemerlang merosot.5 hingga 1. sebanyak 47 peratus pelajar mendapat gred purata 3.

Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd. Di samping itu.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN Pencapaian cemerlang pelajar adalah penting bagi menjamin arah tuju pelajar pada masa akan datang. Amir Hasan Dawi. hal ini perlu diatasi dengan segera bagi memastikan pencapaian akademik pelajar seimbang dengan penglibatan aktiviti kokurikulum. Selain itu. Keadaan ini adalah untuk memastikan anak-anak tidak bebas dalam apa jua perkara yang dilakukan. Pihak sekolah terutamanya perlu bijak mengatur tatacara dan perjalanan aktiviti agar seimbang serta tidak menyentuh atau mengganggu waktu pengajaran dan pembelajaran hingga boleh menyebabkan pelajar tidak memasuki kelas pembelajaran. Kegiatan pelajar tanpa kawalan guru menjadikan mereka tidak mengikuti peraturan akademik. masalah ini tidak akan dapat diselesaikan. Pelajar seharusnya bijak mengatur masa dan aktiviti mengikut kemampuan diri sendiri. Bagaimanapun. Pelajar juga perlu peka terhadap prestasi pencapaian akademik mereka agar tidak merosot. Kesimpulannya. Bagi mengatasi masalah ini pelbagai cara boleh dilakukan agar situasi ini tidak berulang lagi. guru-guru juga perlu memainkan peranan bagi memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran dan kelas. RUJUKAN 1. tanpa kesedaran pelajar itu sendiri.4. (2009). Kajian yang dijalankan jelas menggambarkan penglibatan aktif dalam bidang kokurikulum mendatangkan impak negatif terhadap prestasi akademik. Sekolah dan Masyarakat. ibu bapa perlu memantau dan memberi perhatian terhadap prestasi akademik anak-anak. Guru juga perlu mengambil perhatian terhadap perkembangan akademik pelajar. 17 .

org 18 . from http://wikipedia. from http://moe.gov. Retrieved January 7. Retrieved January 7. Kementerian Pelajaran Rangka Pembangunan Pendidikan bagi RMK-10. Rancangan Pendidikan Malaysia. Kurikulum Sekolah.org 5. 2010. Retrieved January 7. Retrieved January 7.my 4. Rancangan Malaysia ke 9.2.gov. 2010.my/details 3. from http://webesonline. from http://wikipedia. 2010. 2010.rtm.

LAMPIRAN 19 .