1.

0

PENDAHULUAN Pengenalan

1.1

Aktiviti kokurikulum merujuk kepada aktiviti di luar kelas yang melibatkan aktviti yang berpersatuan, lasak dan mungkin memerlukan kemahiran tertentu. Kegiatan luar kelas ini berupaya untuk memberikan satu perspektif baru kepada pelajar dalam menjalani kehidupan mereka di sekolah dan luar sekolah. Kelebihan kegiatan ini turut dipaparkan di dalam pelbagai media massa di negara ini yang membuktikan manfaat menyertainya. Jadi, pembabitan pelajar dalam kegiatan ini memang membawa pelbagai impak positif dalam kehidupan mereka. Namun, kegiatan kokurikulum ini turut memberikan impak negatif kepada pelajar yang terlalu aktif menyertainya.
Sememangnya pembabitan pelajar dalam aktiviti kokurikulum membolehkan pelajar memiliki tahap disiplin diri yang tinggi. Pemilikan disiplin yang tinggi ini terhasil kerana

semua aktiviti kokurikulum memerlukan seseorang pelajar itu mematuhi beberapa peraturan tertentu yang meliputi pakaian seragam, aktiviti, masa berlatih dan tempoh akhir untuk menyiapkan sesuatu projek itu. Namun, semua aktiviti ini hanya boleh dilakukan jika seseorang pelajar itu mempunyai disiplin yang tinggi kerana masa untuk belajar dan beraktivti hanya boleh diseimbangkan menerusi satu disiplin yang tinggi. Aktiviti kokurikulum juga menyebabkan pelajar sering memberikan alasan penat dan tidak bermaya ketika di dalam kelas. Akibat daripada keletihan itu, pelajar kurang memberikan penumpuan ketika guru mengajar. Pelajar lebih cenderung untuk tidur di dalam kelas dan tidak mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Pelajar yang sering melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum juga selalunya tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Alasan yang sering diberikan adalah mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat kerja sekolah tersebut. Ini disebabkan banyak masa diluangkan untuk berlatih aktiviti kokurikulum sebagai contoh aktiviti kawad.

1

Prestasi akademik pelajar merosot kerana pelajar tidak dapat mengulangkaji pelajaran dengan sebaiknya 3. kebanyakkan pelajar belajar sendiri atau melalui kawan mereka yang belum tentu betul apa yang diajarkan. pelajar juga memberikan alasan yang mereka terlalu banyak kerja sekolah yang perlu disiapkan. Selain faktor masa. Ini menjadi satu masalah bukan sahaja kepada pelajar tersebut malah kepada guru subjek juga yang perlu mencari masa untuk membolehkan pelajar tersebut tidak ketinggalan subjek itu. Di sekolah pelajar-pelajar diwajibkan mengikuti kegiatan kokurikulum samada yang berbentuk persatuan. Maka. Perkara yang selalu dibahaskan ialah sejauh manakah kegiatan kokurikulum patut disertai oleh para pelajar. pelajar yang melibatkan diri mereka dalam aktiviti kokurikulum secara aktif akan menyebabkan prestasi akademik mereka menurun. 1. pelajar yang sudah jauh ketinggalan pelajaran ini berasa malas untuk mengulangkaji pelajaran yang tertinggal. Pelajar tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran dengan secukupnya kerana aktiviti kokurikulum yang dijalankan melibatkan waktu PnP.2 Pernyataan Masalah Kokurikulum merupakan aktiviti-aktiviti di luar kurikulum dan menjadi sampingan atau pelengkap kepada aktiviti-aktiviti kurikulum. Ini turut menimbulkan sikap sambil lewa pelajar terhadap akademik mereka. Berdasarkan pemantauan yang pernah dibuat sebelum ini. Sikap pelajar yang tidak mengambil berat terhadap pelajaran 1.Malah. Pelajar juga hilang tumpuan terhadap pelajaran kerana keletihan. 4. Kegiatan kokurikulum yang berlebihan dan melibatkan waktu (PnP) menimbulkan beberapa masalah seperti:1. Ini kerana kejayaan pelajar dikaitkan dengan pencapaian dalam kurikulum bukan dalam kejayaan kokurikulum. unit berniform.3 Objektif Kajian 2 . Lebih-lebih lagi sekiranya aktiviti kokurikulum yang diceburi memakan masa yang agak lama seperti 4 hingga 5 hari dan dalam waktu terdekat untuk menghadapi ujian atau peperiksaan semester. sukan atau permainan (Amir Hasan Dawi. 2009). pembabitan pelajar secara aktif di dalam aktiviti kokurikulum juga menyebabkan pelajar banyak ketnggalan pelajaran. Konklusinya. 2. Apatah lagi untuk berjumpa guru subjek mereka.

sukan atau permainan. unit beruniform. Kokurikulum juga dapat membina sifat-sifat kepimpinan dalam kalangan para pelajar.Objektif kajian pengkaji adalah seperti berikut: 1. 1. Apakah cadangan yang wajar dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi prestasi pelajar? 1. Kokurikulum Di sekolah untuk pelajar-pelajar diwajibkan mengikuti kegiatan kokurikulum sama ada yang berbentuk penting perkembangan seseorang pelajar. persatuan. 3 . 2. Bagaimanakah kokurikulum mempunyai kaitan dengan kurikulum? 2. Adakah aktiviti kokurikulum merupakan faktor kemerosotan akademik pelajar? 3. kokurikulum merupakan aktviti-aktiviti di luar kurikulum dan menjadi sampingan atau pelengkap kepada aktiviti-aktiviti kurikulum. pelajar-pelajar akan mempunyai peluang berekreasi dan berinteraksi. Untuk melihat aktiviti kokurikulum sebagai faktor yang menyumbang kepada kemerosotan pelajar dalam akademik 3. Untuk melihat perkaitan antara kokurikulum dan kurikulum (akademik). Melalui aktiviti kokurikulum.4 Soalan Kajian Persoalan kajian ini bertujuan untuk meninjau pelajar-pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum dan kesannya terhadap pencapaian akademik berdasarkan objektif kajian: 1. Untuk mencadangkan langkah-langkah yang wajar dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi prestasi pelajar.5 Definisi Konsep Menurut Amir Hasan Dawi (2009). Kokurikulum adalah aktiviti pelengkap kepada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik kuliah.

Pelajar diberi peluang untuk menambah. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. Aktiviti kokurikulum juga merupakan sebahagian daripada pendidikan yang membantu memantapkan lagi keupayaan dan prestasi pelajar. Kajian ini juga bertujuan untuk membantu mempertingkatkan lagi prestasi akademik pelajar dan kualiti keseimbangan penglibatan program kokurikulum di sekolah agar lebih teratur dan efisen. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan.Kegiatan kokurikulum adalah kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. kebudayaan integrasi nasional dan sebagainya. Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. kemahiran dan latihan serta berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. Pengetua. Unit Kokurikulum Jabatan Pelajaran Peringkat Daerah dan Negeri. disiplin kendiri. dan agensi yang berkaitan dalam merancang program kokurikulum di sekolah.7 Tempat Kajian Kajian ini dijalankan di MRSM Bentong.6 Kepentingan Kajian Kajian ini dilakukan oleh penyelidik untuk membantu guru. Kokurikulum juga boleh dikatakan sebagai proses pembangunan modal insan. Jawatankuasa Kerja Sekolah. kemahiran dan nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Dapatan kajian ini diharap dapat membantu dan menggalakkan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum yang seimbang seterusnya masyarakat akan lebih prihatin terhadap kepentingan akademik dan kokurikulum demi masa depan pelajar. 4 . keusahawanan. 1. Ia juga merangkumi pengetahuan. kecintaan kepada alam semula jadi. kepimpinan. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Kokurikulum akan membantu murid-murid menentukan hala tuju kehidupan masa depan masing-masing. Pahang. pengalaman. 1. kreativiti dan inovasi.

Manakala menurut Mohd Majid Konting (1990). 1.9 Batasan Kajian Kajian dijalankan di MRSM Bentong. Sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah berasrama penuh. Pahang Pelajar yang terpilih merupakan pelajarpelajar yang sedang menuntut di Tingkatan 2 dan 5. Subjek kajian adalah terdiri daripada 50 orang di kalangan pelajar lelaki dan perempuan yang belajar di MRSM Bentong.1. Pemilihan sampel adalah menggunakan persampelan rawak mudah kerana populasi sample tidak seragam dan teknik dapat mengurangkan ralat persampelan (Mohd Majid Konting 1998).8 Populasi dan Sampel Kajian Populasi kajian adalah terdiri dari pelajar-pelajar yang belajar di MRSM Bentong. Pahang yang berlainan latar belakang. semasa soal selidik diedarkan pelajar sedang membuat persiapan untuk menghadapi ujian selaras bagi Semester 1. Purata pencapaian akademik agak menurun prestasi pencapaiannya jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Tuckman (1978) saiz sampel perlu dimaksimumkan supaya dapat meminimakan persampelan. Pahang ke atas 30 orang pelajar yang terdiri daripada Tingkatan 2 dan Tingkatan 5. Saiz subjek seramai 30 orang ini akan mengurangkan ralat persampelan. 5 . Pelajar yang terpilih adalah pelajar-pelajar dari Tingkatan Dua dan Tingkatan Lima. Walaubagaimanapun semua responden telah memberikan kerjasama yang baik sepanjang sesi menjawab soal selidik dijalankan. penggunaan saiz sampel perlu digalakkan melebihi 30 kerana andaian bahawa taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz subjek melebihi 30.

perasaan dan sebagainya. kepercayaan.0 Kajian DAPATAN KAJIAN 6 . Tuckman (1985). 2.10 Kaedah Kajian Penyelidik menggunakan soal selidik sebagai alat kajian untuk mengumpul maklumat mengenai latar belakang sampel kajian serta menjawab item-item soalan yang berkaitan dengan kajian ini. Dalam kajian ini data dikumpulkan dengan mengunakan borang soal selidik yang telah dibentuk.1. Isaac dan Michael dalam Ghazali (2002) juga mengutarakan idea yang hamper sama iaitu soal selidik digunakan untuk memperolehi maklumat mengenai fakta. berpendapat bahawa soal selidik merupakan satu cara berkesan untuk mendapatkan maklumat daripada responden selain daripada pemerhatian terhadap tingkahlaku. perasaan. kepercayaan. Rasionalnya penyelidik menggunakan set soal selidik ini adalah berasaskan kepada pendapat Majid Konting (1993) yang berpendapat bahawa soal selidik digunapakai untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. kehendak dan sebagainya.. Borang soal selidik ini telah diagih kepada responden untuk mengkaji penglibatan pelajar dalam kokurikulum.

terdapat 87% pelajar yang menyertai lebih daripada 1 kegiatan kokurikulum. 7 .Sampel Kajian soal selidik ini terdiri daripada pelajar tingkan 2 dan pelajar tingkatan 5. diikuti dengan 13% badan beruniform Pancaragam. 7% badan berunifoirm Kadet Remaja Maktab. 67% orang pelajar merujuk kepada pelajar lelaki dan 33% orang pelajar adalah perempuan. 10% badan beruniform Persatuan Bulan Sabit Merah. Carta 1 Berdasarkan sampel kajian soal selidik ini. Carta 2 Merujuk kepada dapatan dari item B1. Berdasarkan peratusan yang diperolehi. 7% badan beruniform Jabatan Pertahanan Awam. ini menyumbang kepada kesan pencapaian akademik pelajar. hasil dapatan kajian penyelidik mendapati bahawa sebanyak 40% orang pelajar yang mengikuti badan beruniform Kadet Polis. 17% orang pelajar bagi badan beruniform Bomba. 3% badan beruniform Puteri Islam dan 3% badan beruniform Pengangkap.

Carta 3 Item B2 77% menunjukkan pelajar merasa letih selepas menjalani aktiviti kokurikulum. Carta 4 Item B3 menunjukkan 47% pelajaran pelajar akan terganggu disebabkan oleh penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. 8 .

Carta 5 Item B4 mendapati bahawa 27% pelajar berjumpa dengan guru selepas menjalani aktiviti kokurikulum berbanding 73% yang sebaliknya. Carta 6 Item B5 menunjukkan pelajar mengulangkaji sendiri mencapai peratus tertinggi iaitu 80%. 9 .

manakala 3% adalah sebaliknya.Carta 7 Item B6 menjelaskan 97% pelajar yang bertanyakan rakan tentang kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Carta 8 Item B7 menghuraikan 93% pelajar yang mendapat sokongan ibubapa untuk terlibat dengan aktiviti kokurikulum. 10 .

Carta 9 Bagi item B8. dapatan kajian menunjukkan 27% orang pelajar yang pernah mengikuti aktiviti kokurikulum semasa minggu ujian dan peperiksaan. Carta 10 Item B9 menjelaskan 37% pelajar mengambil semula peperiksaan bagi mata pelajaran yang tidak dapat diikuti. Perkara ini juga adalah antara faktor utama yang menyumbang kemerosotan akademik pelajar. 11 .

12 .Carta 11 Item B10 menunjukkan 27% pelajar yang mempunyai masa yang secukupnya untuk membuat persediaan bagi mengambil peperiksaan ulangan. peratusan tertinggi adalah 23% yang menunjukkan tempoh masa paling lama pelajar-pelajar meninggalkan sekolah untuk mengikuti aktiviti kokurikulum iaitu 5-6 hari berdasarkan sampel kajian penyelidik. Diikuti pula 37% selama 3-4 hari. Carta 12 Bagi item C1. seterusnya 27% dan bagi tempoh masa 1-2 hari.

Carta 13 Item C2 menjelaskan 47% pelajar yang mengulangkaji pelajaran secara persendirian. 13 . Carta 14 Item C3 pula menunjukkan 53% bergiat aktif dalam bidang Unit Beruniform. manakala 43% pelajar yang belajar dengan rakan dan 10% pelajar memilih untuk belajar bersama guru subjek. Diikuti 10% Kelab dan Persatuan dan 37% pelajar yang menyertai Sukan dan Permainan.

7% pula adalah kerana disuruh oleh guru dan 3% pelajar adalah kerana terpaksa. 14 . Carta 16 Item C5 mendapati 17% pencapaian pelajar adalah meningkat.Carta 15 Item C4 menerangkan 90% pelajar yang mengikuti aktiviti kerana minat. manakala 10% orang pelajar menunjukkan keputusan merosot dan 57% orang pelajar pula tiada perubahan dalam pencapaian mereka.

Kajian ini juga jelas menunjukkan kebanyakkan pelajar yang aktif dalam menyertai aktiviti kokurikulum adalah pelajar lelaki iaitu sebanyak 67 peratus berbanding pelajar perempuan yang hanya 33 peratus. Ini mungkin disebabkan pelajar lelaki lebih cenderung terhadap aktiviti luar bilik darjah. Keadaan ini berlaku disebabkan aktiviti Kadet Polis adalah lebih menarik berbanding aktiviti unit lain. Kadet Polis juga banyak menertai aktiviti luar lain seperti di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Ini berbeza dengan penyertaan badan beruniform lain yang masing-masing memperolehi peratusan yang rendah.0 PERBINCANGAN Kajian menjelaskan bilangan pelajar yang menyertai badan beruniform Kadet Polis mencatat jumlah tertinggi iaitu sebanyak 40 peratus.Carta 17 3. Mereka lebih berminat dengan aktiviti yang melibatkan 15 .

Tempoh paling singkat pula adalah sekurang-kurangnya 1 hingga 2 hari. hanya 13 peratus pelajar mendapat gred purata 3.5 hingga 1.fizikal. Manakala pelajar perempuan pula agak pasif dan kurang berminat terhadap aktiviti lasak. Hasil kajian mendapati tempoh paling lama pelajar meninggalkan waktu persekolahan untuk mengikuti aktiviti kokurikulum adalah selama seminggu. Jika dinilai secara keseluruhan hanya terdapat 13 peratus sahaja pelajar yang mendapat gred purata 3.90. 83 peratus pelajar yang lain pula menyatakan bahawa keputusan peperiksaan mereka merosot. Daripada kajian yang dilakukan. Berdasarkan kajian. Keletihan adalah salah satu faktor yang menyebabkan tumpuan pelajar terhadap pelajaran sedikit sebanyak terganggu.00. Berdasarkan kajian. Manakala. Mereka yang terlalu aktif dalam aktiviti kokurikulum sehingga kurang memberi tumpuan terhadap prestasi akademik.50 hingga 4. Pelajar juga tidak mengambil inisiatif untuk mengulangkaji sendiri dan bertanya dengan rakan tentang kerja sekolah yang perlu diselesaikan. sebanyak 47 peratus pelajar mendapat gred purata 3. menyebabkan bilangan pelajar yang mendapat gred purata yang cemerlang merosot. Terdapat 10 peratus pelajar yang mendapat gred purata 2. 16 . Sikap pelajar yang tidak berjumpa guru setelah ketinggalan pelajaran juga menyebabkan prestasi akademik mereka merosot.40 dan 3 peratus pelajar mendapat gred purata 1.90 sebanyak 27 peratus. Manakala.00.00 hingga 3.00 hingga 2. hanya 17 peratus sahaja pelajar yang menyatakan keputusan peperiksaan mereka meningkat berbanding dengan keputusan peperiksaan yang sebelumnya. Ini menunjukkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti kokurikulum. Peratusan pelajar yang mendapat gred purata 2.40. Keadaan ini menyebabkan pelajar ketinggalan pelajaran ditambah pula dengan sikap pelajar yang tidak berjumpa dengan guru atau bertanyakan rakan-rakan. peratusan pelajar yang menyertai lebih daripada satu kegiatan kokurikulum lebih banyak daripada peratusan pelajar yang menyertai hanya satu kegiatan kokurikulum.50 hingga 4. Ini menunjukkan sistem kokurikulum di tempat kajian lebih menitikberatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.50 hingga 2.

Sekolah dan Masyarakat. Guru juga perlu mengambil perhatian terhadap perkembangan akademik pelajar. Kajian yang dijalankan jelas menggambarkan penglibatan aktif dalam bidang kokurikulum mendatangkan impak negatif terhadap prestasi akademik. Kesimpulannya. Selain itu. Keadaan ini adalah untuk memastikan anak-anak tidak bebas dalam apa jua perkara yang dilakukan. Kegiatan pelajar tanpa kawalan guru menjadikan mereka tidak mengikuti peraturan akademik. masalah ini tidak akan dapat diselesaikan. Amir Hasan Dawi. Bagi mengatasi masalah ini pelbagai cara boleh dilakukan agar situasi ini tidak berulang lagi. 17 . hal ini perlu diatasi dengan segera bagi memastikan pencapaian akademik pelajar seimbang dengan penglibatan aktiviti kokurikulum. Di samping itu. Pelajar juga perlu peka terhadap prestasi pencapaian akademik mereka agar tidak merosot. tanpa kesedaran pelajar itu sendiri. Pelajar seharusnya bijak mengatur masa dan aktiviti mengikut kemampuan diri sendiri. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN Pencapaian cemerlang pelajar adalah penting bagi menjamin arah tuju pelajar pada masa akan datang. Pihak sekolah terutamanya perlu bijak mengatur tatacara dan perjalanan aktiviti agar seimbang serta tidak menyentuh atau mengganggu waktu pengajaran dan pembelajaran hingga boleh menyebabkan pelajar tidak memasuki kelas pembelajaran.4. guru-guru juga perlu memainkan peranan bagi memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran dan kelas. Bagaimanapun. (2009). ibu bapa perlu memantau dan memberi perhatian terhadap prestasi akademik anak-anak. RUJUKAN 1.

2010. 2010. Retrieved January 7. Retrieved January 7.gov. Kurikulum Sekolah. from http://moe. from http://wikipedia. 2010. from http://wikipedia.my 4. Kementerian Pelajaran Rangka Pembangunan Pendidikan bagi RMK-10.org 18 .gov.org 5.rtm. Rancangan Malaysia ke 9. from http://webesonline. Retrieved January 7. Rancangan Pendidikan Malaysia. 2010.2. Retrieved January 7.my/details 3.

LAMPIRAN 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful