ANGGARAN DASAR NAHDLATUL ULAMA MUQADDIMAH Bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam karena ajarannya

mendorong kegiatan para pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Bahwa para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah Indonesia terpanggil untuk melanjutkan dakwah Islamiyah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengorganisasikan kegiatan-kegiatannya dalam suatu wadah yang bernama NAHDLATUL ULAMA, yang bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah. Bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan warga NAHDLATUL ULAMA menuju Khaira Ummah adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka dengan rahmat Allah Subahanahu wa Ta'ala, dalam perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia, Perkumpulan/Jam'iyah NAHDLATUL ULAMA beraqidah/berasas Islam menganut faham Ahlusunnah wal Jama’ah dan menurut salah satu dari Madzhab Empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NAHDLATUL ULAMA berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bagi umat Islam merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai aqidah Islam yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa cita-cita bangsa Indonesia hanya dapat diwujudkan secara utuh apabila seluruh potensi nasional difungsikan secara baik, dan NAHDLATUL ULAMA berkeyakinan bahwa keterlibatannya secara penuh dalam proses perjuangan dan pembangunan nasional merupakan suatu keharusan. Bahwa untuk mewujudkan hubungan antar bangsa yang adil, damai dan manusiawi menuntut saling pengertian dan saling memerlukan, maka NAHDLATUL ULAMA bertekad untuk mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathoniyah dan ukhuwah Insaniyah yang mengemban kepentingan nasional dan internasional. Menyadari hal-hal di atas, Perkumpulan/Jam'iyah sebagai suatu organisasi maka disusunlah Anggaran Dasar NAHDLATUL ULAMA sebagai berikut :

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Perkumpulan/Jam'iyah ini bernama NAHDLATUL ULAMA disingkat NU. Didirikan di Surabaya pada tanggal16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tak terbatas. Pasal 2 Nahdlatul Ulama berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya. BAB II AQIDAH/ASAS Pasal 3 1. Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah beraqidah/berasas Islam 2. Menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dan menurut salah satu dari Madzhab Empat: Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. 3. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NAHDLATUL ULAMA berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB III LAMBANG Pasal 4 Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari di atas garis khatulistiwa yang terbesar di antaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau. BAB IV TUJUAN DAN USAHA Pasal 5 Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dan menurut salah satu dari Madzhab Empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Pasal 6 Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 5 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dan menurut salah satu Madzhab Empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar. b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. c. Di bidang sosial,mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. d. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan. e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah. BABV KEANGGOTAAN Pasal 7 1. Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. 2. Tiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan sudah aqil baligh yang menyatakan kesediaannya dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 3. Ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 8 Ketentuan mengenai kewajiban dan hak anggota serta lain­lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BABVI STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI Pasal 9 Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari : a. Pengurus Besar. b. Pengurus Wilayah.

Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa. Syuriyah dan Tanfidziyah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pengurus Besar Harian Syuriyah. f. wewenang. Mustasyar Pengurus Wilayah. d. e. 3. kewajiban dan hak Mustasyar. Masa jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 adalah 5 (lima) tahun di semua tingkatan. 5. kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 3 (tiga) tahun. Syuriyah & Tanfidziyah. c. Tugas. Pasal 12 1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari : a. Pengurus Majelis Wakil Cabang.c. 2. 2. b. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah. Lajnah dan Badan Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Ketentuan pembentukan Lembaga. Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6. Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Tanfidziyah adalah pelaksana. d. pengurus Besar Pleno. Pengurus Wilayah. Pasal 10 1. e. Pengurus Besar Nadhlatul Ulama terdiri dari : a. Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar. dan pengurus Majelis Wakil Cabang. Pasal 13 1. 2. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah. Masa jabatan Pengurus Badan Otonom ditentukan dalam Peraturan Dasar Badan Otonom yang bersangkutan. BAB VII KEPENGURUSAN Pasal 11 1. Masa jabatan pengurus Lembaga dan Lajnah disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing. Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa. 3. Mustasyar Pengurus Besar. . Nahdlatul UIama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga. 4. 2. Pengurus Besar Lengkap Syuriyah. Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisasil Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pengurus Ranting. Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar.

Pengurus Ranting Pleno. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah. Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pengurus Cabang Harian Syuriah. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah. b. d. Pengurus Ranting Lengkap Syuriyah. e. 6. d. Mustasyar Pengurus Cabang. c. Pengurus Nadhlatul Ulama di semua tingkatan dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai tingkatannya. 4. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah. Pengurus Wilayah Pleno. f. f.b. Pengurus Cabang Pleno. Pasal 14 1. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah. Pengurus Cabang Pleno. Ketentuan pemilihan dan penetapan Pengurus Nahdlatul Ulama diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. c. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah. d. b. 3. f. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. f. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah. e. Pengurus Wilayah Harian Syuriyah. 7. d. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah. maka ketentuan pengisiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah. e. c. b. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriyah. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari : a. Pengurus Ranting Nadhlatul Ulama terdiri atas: a. Mustasyar Pengurus Cabang. d. . Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah. Pengurus Cabang Harian Syuriyah. Pasal 15 Apabila terjadi kekosongan jabatan antar waktu dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. c. c. Pengurus Ranting Harian Syuriyah. 5. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas: a. e. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah. b. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah.

c. Permusyawaratan tingkat daerah sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Permusyawaratan tingkat nasional di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah: a. g. c. Konferensi Cabangl Konferensi Cabang Istimewa. c. d. Lajnah dan Badan Otonom dinyatakan tidak sah sepanjang bertentangan dengan Keputusan . b. b.BAB VIII PERMUSYAWARATAN Pasal 16 Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi: a. dan Program-program Nadhlatul Ulama. Rapat Koordinasi Nasional. Konferensi Majelis Wakil Cabang. Anggaran Rumah Tangga. Muktamar. b. Musyawarah Nasional Alim Ulama. d. Musyawarah Anggota. Lajnah dan Badan Otonom diatur dalam ketentuan internal Lembaga. Segala hasil permusyawaratan dan kebijakan Lembaga. 2. Permusyawaratan bagi Perangkat Organisasi. Musyawarah Kerja Wilayah. Pasal18 1. f. Konferensi Wilayah. 2. Konferensi Besar. Muktamar Luar Biasa. e. c. Permusyawaratan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangganya d. Permusyawaratan Lembaga dan Lajnah diatur dalam Peraturan Organisasi Lembaga dan Lajnah yang bersangkutan. Permusyawaratan untuk kepengurusan tingkat daerah meliputi: a. b. Permusyawaratan Tingkat Daerah. Ketentuan Permusyawaratan Nasional sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal 17 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Permusyawaratan Tertinggi Badan Otonom merujuk kepada Anggaran Dasar. Lajnah dan Badan Otonom yang bersangkutan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Musyawarah Majelis Wakil Cabang. Pasal 19 Permusyawaratan untuk lingkungan Lembaga. e. Musyawarah Kerja Cabang /Musyawarah Kerja Cabang Istimewa. Pasal 17 1. Permusyawaratan Tingkat Nasional.

Uang I'anah Syahriyah. c. pengelolaan dan atau pengurusan kekayaan Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Wilayah. Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkatnya berupa dana. 3. pengurus Cabang Istimewa dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga NU atau kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Organisasi. e. harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama. 2. . Uang I'anah Sanawiyah. baik mengenai kepengurusan maupun tindakan kepemilikan dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan Muktamar. Segala aset Nahdlatul Ulama hanya dapat digunakan untuk kepentingan organisasi Nahdlatul Ulama dan atau perangkatnya. Pasal 21 1. 4. Sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama diperoleh dari: a. b. umat Islam. d. Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sumbangan dari warga dan simpatisan Nahdlatul Ulama. Konferensi Besar dan Musyawarah Pimpinan Nasional. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat melimpahkan penguasaan. Rais Aam dan Ketua Umum mewakili Nahdlatul Ulama di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian. Pemanfaatan uang pangkal. Musyawarah Nasional Alim Ulama. Usaha-usaha lain yang halal. pengurus Cabang. I'anah Syahriyah dan I'anah Sanawiyah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 20 1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Keputusan Muktamar yang sah yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah. 2.Muktamar. BAB X PERUBAHAN Pasal 22 1. Uang pangkal. 3.

Pasal 26 Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak saat disahkan. Dalam hal Muktamar yang dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai korum. Ketua Sekretaris . Pasal 25 Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. ditetapkan di BoyoIali Pada Tanggal 18 Syawal 1425 H 01 Desember 2004 M MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO IX Ttd Drs KH A Hafizh Usman Ketua ttd ttd H M Rozy Munir SE MSc Drs H Taufiq R Abdullah Wk. Pembubaran Perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan. maka segala kekayaannya diserahkan kepada organisasi atau badan amal yang sefaham. Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan. BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 23 1. maka ditunda selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Muktamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah. BAB XII PENUTUP Pasal 24 Muqaddimah Qanun Asasy oleh Rais Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan Naskah Khittah Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.2.

Rozy Munir.Tim Perumus : KH. SE. H.i Tedy Suryana Ketua merangkap anggota (PBNU) Anggota (PBNU) Anggota (PBNU) Anggota (PBNU) Anggota (PWNU Jateng) Anggota (PWNU Jatim) Anggota (PCI Saudi Arabia) Anggota (PWNU Sumsel) Anggota (PWNU Papua) Anggota (PWNU Kalsel) .Hum H. Ahmad Fayumi Drs. Koman. Isnadi Nori H. H. H.pd. Hafizh Utsman H. Taufiq R Abdullah Drs. Syamsuddin Asyrofi M.. Soleh Hayat.M. MSc Drs. Imron Masyhudi Drs. S. SH H. A.

baik syar'i maupun organisasi. Penerimaan anggota biasa maupun anggota luar biasa diatur dengan cara: a. menganut faham Ahlusunnah wal Jamaah dan menurut salah satu Mazhab Empat. b.ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. ialah setiap orang yang beragama Islam. 3. menganut faham Ahlusunnah wal Jamaah dan menu rut salah satu Mazhab Empat. 2. selanjutnya disebut anggota. ialah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar. Anggota luar biasa. asas. dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan secara terbuka. d. maka yang bersangkutan menjadi calon anggota selama 6 (enam) bulan. c. membayar uang pangkal sebesar Rp. menyetujui aqidah. dan usaha-usaha Nahdlatul Ulama secara tertulis atau lisan. Anggota luar biasa diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa. Permintaan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat alasan yang kuat. namun yang bersangkutan berdomisili secara tetap di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sudah aqil baligh. usahausaha serta sanggup melaksanakan semua keputusan Nahdlatul Ulama. Apabila selama menjadi calon anggota yang bersangkutan menunjukkan hal-hal yang positif. . menyetujui aqidah. ialah setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Anggota biasa diterima melalui Ranting di tempat tinggalnya. maka ia diterima menjadi anggota penuh dan kepadanya diberikan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU). tujuan. c. Anggota kehormatan. Pasal 3 1. tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul Ulama. b. 1000 (seribu rupiah). Jika permintaan itu diluluskan. Mengajukan permintaan menjadi anggota disertai pernyataan setuju pada aqidah. tujuan. Apabila tidak ada Pengurus Ranting di tempat tinggalnya maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat. Anggota biasa. BAB II TATACARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Pasal 2 1. asas. sudah aqil baligh. asas.

Pengurus Besar pengurus Wilayah dapat mengambil keputusan atas pembelaan itu. dipecat. Pemecatan anggota luar biasa dilakukan berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Cabang Istimewa. Surat pemberhentian atau pemecatan sebagai anggota dikeluarkan oleh Pengurus Cabangl Pengurus Cabang Istimewa bersangkutan atas keputusan Rapat Pleno Pengurus Cabangl Rapat Pleno Pengurus Cabang Istimewa. Jika selama pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak ruju' ilalhaq. kemaslahatan umum maupun organisasi dengan prosedur sebagai berikut: a. i. Sebelum dipecat. d. j. f. baik ditinjau dari segi syar'i. Anggota kehormatan dapat diusulkan oleh pengurus Cabang. h. Jika setelah 15 (lima belas) hari peringatan itu tidak diperhatikan. 2. 2. Pemecatan anggota biasa dilakukan berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Cabang setelah menerima usul dari Pengurus Ranting berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Ranting. Pengurus Besar mempunyai wewenang memecat anggota secara langsung jika tidak dapat dilakukan oleh Pengurus di bawahnya. Anggota biasa yang diberhentikan sementara atau dipecat dapat membela diri dalam suatu Konferensi Cabang atau naik banding ke Pengurus Wilayah. anggota yang bersangkutan diberi surat peringatan oleh pengurus Ranting. . Anggota luar biasa yang diberhentikan sementara atau dipecat dapat membela diri dalam suatu Konferensi Cabang Istimewa atau naik banding ke Pengurus Besar. Pasal 4 1. e. 3. atau jika dinyatakan secara lisan perlu disaksikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Pengurus Ranting. Anggota keluarga dari anggota biasa dan anggota luar biasa Nahdlatul Ulama diakui sebagai anggota keluarga besar Perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setelah mempertimbangkan kesediaan yang bersangkutan dan memperoleh persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. kepadanya diberikan surat pengesahan. Pemecatan kepada seorang anggota yang dilakukan langsung oleh Pengurus Besar berdasarkan hasil Rapat Pleno pengurus Besar. Pasal 5 1. maka keanggotaannya gugur dengan sendirinya. k. maka Pengurus Cabang dapat memberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. b. c. g. Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri. atau tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan Nahdlatul Ulama. Seseorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri yang diajukan kepada Pengurus Ranting secara tertulis.2. Seseorang dipecat dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama Nahdlatul Ulama. Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah.

e. c. 4. d. 3. Memberikan usulan. masukan dan koreksi kepada Pengurus dengan cara dan tujuan yang baik. serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya. . Anggota biasa berhak: a. c. Pertimbangan dan tatacara tersebut pad a ayat (3) juga berlaku terhadap pencabutan anggota kehormatan. pendapatnya. c. Mengikuti kegiatan-kegiatan yg diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama. Melakukan pembelaan atas keputusan Nahdlatul Ulama terhadap dirinya. Memberikan usulan. Setia. d. 2. Membayar i’anah Syahriyah (iuran bulanan) dan I'anah Sanawiyah (iuran tahunan) yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. b. d. f. Anggota yang dipecat langsung oleh Pengurus Besar dapat membela diri dalam Konferensi Besar atau Muktamar. Menghadiri Rapat Anggota Ranting. asas dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama. BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 6 Anggota Nahdlalul Ulama berkewajiban: a. b. Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah. tunduk dan taat kepada Perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Insaniyah serta persatuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). m. Mendapatkan pelayanan informasi tentang program dan kegiatan Nahdlatul Ulama. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain yang ditetapkan baginya. Anggota luarbiasa berhak: a. Anggota Biasa dan Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan lain yang mempunyai aqidah. b. Melakukan pembelaan atas keputusan Nahdlatul Ulama terhadap dirinya. mengemukakan pendapat dan memberikan suara. Mendapatkan pembelaan.l. Bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah Nahdlatul Ulama. perlindungan dan pelayanan. namun tidak memiliki hak suara atas pendapatnya maupun hak memilih dan dipilih. Anggota kehormatan berhak menghadiri kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama atas undangan Pengurus dan dapat memberikan saran-saran. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama. masukan dan koreksi kepada Pengurus dengan tujuan dan cara yang baik. Pasal 7 1.

5. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi c.BAB IV TINGKAT KEPENGURUSAN Pasal 8 Tingkat kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. 2. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten Kota dan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negeri. . e. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama adalah kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat propinsi dan berkedudukan di ibukota propinsi. melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar untuk daerahnya 1. 3. pembentukan Cabang diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah kepengurusan Perkumpulan Jam'iyah sebagai suatu organisasi di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat dibentuk jlka terdapat sekurangkurangnya 3 (tiga) Majelis Wakil Cabang. 4. 2. Pengurus Sesar Nahdlatul Ulama sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam Nahdlatul Ulama merupakan penanggung jawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memimpin dan mengkoordinir Majelis Wakil Cabang dan Ranting di daerah kewenangannya. Pengurus Besar (PS) untuk tingkat Pusat b. d. 4. Pengurus Wilayah berfungsi sebagai koordinator Cabang-Cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan. 3. Permintaan untuk membentuk pengurus Cabang disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam bentuk permohonan yang dikuatkan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. 2. Pasal 11 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama adalah kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat Kabupatenl Kota dan berkedudukan di ibukota Kabupaten Kota. Pasal 10 1. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan/desa Pasal 9 1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dapat dibentuk jika terdapat sekurangkurangnya 5 (lima) Cabang. Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) diatas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan atau faktor kesejarahan. Permintaan untuk membentuk pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama disampaikan kepada pengurus Besar dengan disertai keterangan tentang daerah yang bersangkutan dan jumlah Cabang yang ada di daerah itu setelah melalui masa percobaan 3 (tiga) bulan.

2. 2. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 14 dapat dibentuk jika di suatu Kelurahan/Desa terdapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota.db kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang anggota setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat Kecamatan. Untuk efektivitas organisasi dan pengembangan anggota. 3. 3. . Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) masa jabatan. 1. 2. Lajnah c. Pasal 14 Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat Kelurahan/Desa. Setiap KAR sedikitnya terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dapat dibentuk jika terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) Ranting. dapat dibentuk Kelompok Anak Ranting (KAR). 2.Pasal 12 1. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Permintaan pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama disampaikan kepada Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pengurus Majelis Cabang dan dapat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga NU disahkan oleh Pengurus Cabang setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. b. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama adalah kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama setingkat Cabang yang berada di luar negeri. Badan Otonom Pasal 16 1. BAB V PERANGKAT ORGANISASI Pasal 15 Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. 4. Lembaga. 3. Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jav. Pasal 13 1. Permintaan untuk membentuk Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama disampaikan kepada Pengurus Wilayah dengan rekomendasi Pengurus Cabang dan dapat disahkan oleh Pengurus Wilayah setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid. bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum. mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU. c. bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pertanian. 6. bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pondok pesantren. d. 5. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia disingkat Lakpesdam. disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program. bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan. Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LPKNU. bertugas menghimpun. Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal15 butir (a) dan ayat(1) Pasal 16 adalah: a. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. i. k. e. Rabithah Ma'ahid al Islamiyah disingkat RMI. bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan seni dan budaya. mengelola dan mentasharufkan. j. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat Lesbumi. Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU. l. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU.4. sosial dan kependudukan. Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan oleh permusyawaratan pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU. b. f. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LP2NU. bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum disingkat LPBHNU. ertugas mengurus. bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah. bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang kesejahteraan keluarga. bertugas melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum. g. m. n. Lembaga Ta'mir Masjid Indonesia disingkat LTMI. . h. Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah. bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal. zakat. Lembaga Bahtsul Masail disingkat LBM. Lembaga Amil Zakat. Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU. Cabang dan Cabang Istimewa. lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan. infaq dan shadaqah.

d. Badan Otonom memiliki keleluasaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Nahdlatul Ulama. c. Dalam melaksanakan program. Keputusan Kongres atau Konferensi Badan Otonom dilaporkan kepada pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya masing-masing. Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan aqidah. b. Cabang dan Majelis Wakil Cabang dilakukan sesuai dengan keperluan penanganan program khusus dan tenaga yang tersedia. . Badan Otonom sebagaimana dimaksud Pasal15 butir (c) dan ayat (1) Pasal18 adalah: a. 2. Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. 6. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Falayat NU. Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus. Jam'iyyah Ahli Thariqah AI Mu'tabarah An-Nahdliyyah. Pasal 18 1. Kepengurusan Badan Otonom diatur menu rut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada anggota pemuda Nahdlatul Ulama. Lajnah Falakiyah. adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlalul Ulama pada anggota perempuan Nahdlatul Ulama. Lajnah Ta'lifWan Nasyr. 3. 4. penerjemahan dan penerbitan kitab buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlalul Ulama pada pengikut tharekat yang mu'tabar di lingkungan Nahdlatul Ulama serta membina dan mengembangkan seni hadrah. adalah Badan Otonom yang berfungsi membanlu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama. Lajnah sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 butir (b) dan ayat (1) Pasal17 adalah: a. 4. Pembentukan dan penghapusan Lajnah ditetapkan oleh permusyawaratan pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama. Pembentukan Lajnah di tingkat Wilayah.Pasal 17 1. b. Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh. bertugas mengembangkan penulisan. 3. Gerakan Pemuda Ansor disingkat GP Ansor. bertugas mengurus masalah hisab dan ru'yah. serta pengembangan IImu Falak. 5. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimah NU. e. 2. adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok Qori/Qoriah dan Hafizh Hafizhah di lingkungan Nahdlatul Ulama. asas dan tujuan Nahdlatul Ulama.

Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga dan Lajnah Pusat. j. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU. 2. beberapa Rais. 2. Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. Pagar Nusa. Pasal 22 Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar. BAB VI SUSUNAN PENGURUS BESAR Pasal 20 1. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais. Ikatan Pelajar Putri Nahdlalul Ulama disingkal IPPNU. . Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan. h. Katib Aam dan beberapa Wakil Katib. beberapa Wakil Sekretaris Jenderal. g. Lajnah dan Badan Otonom pada tingkat masing-masing. beberapa Ketua. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais Aam. beberapa Wakil Rais. adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada pengembangan seni bela diri.f. Pasal 19 Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina dan mengayomi seluruh Lembaga. Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri dari beberapa orang. 3. Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual di kalangan Nahdlatul Ulama. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum. adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada pelajar perempuan dan santri perempuan. BAB VII SUSUNAN PENGURUS WILAYAH Pasal 23 1. Wakil Rais Aam. adalah Badan Otonom yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan. 2. Katib dan beberapa Wakil Katib. Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari pengurus Anggatan Dasar Anggaran Rumah Tangga NU Harian Syuriyah dan A'wan. i. 3. Mustasyar Pengurus Besar terdiri dari beberapa orang. Sekretaris Jenderal. Pengurus Lengkap Syuriyah. adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada pelajar laki-Iaki dan santri laki-Iaki. Pasal 21 1. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat Sarbumusi.

Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. beberapa Wakil Rais. 2. pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkatwilayah. beberapa Wakil Ketua. beberapa Wakil Sekretaris. Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. Sekretaris.Pasal 24 1. Pasal 25 Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga dan Lajnah tingkat cabang. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais. pengurus lengkap Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat cabang. pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurui! Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga dan Lajnah tingkat wilayah. 2. Pasal 28 Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar. BAB IX SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG Pasal 29 1. . Pasal 27 1. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua. beberapa Wakil Rais. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais. Mustasyar pengurus Cabang terdiri dari beberapa orang. beberapa Wakil Sekretaris. pengurus Lengkap Syuriyah. BAB VIII SUSUNAN PENGURUS CABANG PENGURUS CABANG ISTIMEWA Pasal 26 1. Katib dan beberapa Wakil Katib. Sekretaris. Pengurus Lengkap Syuriyah. 3. Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. Mustasyar Majelis Wakil Cabang terdiri dari beberapa orang. beberapa Wakil Ketua. beberapa Wakil Sekretaris. Katib dan beberapa Wakil Katib. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari pengurus Harian Syuriyah dan A'wan. 3. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua. 2. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga tingkat Majelis Wakil Cabang. Pasal 30 1. 2. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari pengurus Harian Syuriyah dan A'wan. 2. beberapa Wakil Ketua. Sekretaris.

seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun. Bendahara dan Wakil Bendahara. 3 dan 4 pasal ini adalah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar dan Pasal 1 butir (a) dan (b) Anggaran Rumah Tangga. seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun. 2. . BAB XII PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS Pasal 36 Pemilihan dan penetapan pengurus Besar Nahdlatul Ulama: a. b. BABX SUSUNAN PENGURUS RANTING Pasal 32 1. Rais Aam dipilih secara langsung oleh Muktamar. seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun. 2. Wakil Sekretaris. Untuk menjadi pengurus Besar. 2. Untuk menjadi Pengurus Wilayah. beberapa Wakil Rais. Katib dan beberapa Wakil Katib. Pasal 34 Pengurus Pleno terdiri dari pengurus Syuriyah dan pengurus Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat ranting. Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Majelis Wakil Cabang. seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. beberapa Wakil Ketua. Sekretaris.Pasal 31 Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar. Cabang. Pasal 33 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua. Keanggotaan pada ayat 1. Pengurus Harian Syuriyeh terdiri dari Rais. 1. Untuk menjadi Pengurus Cabang. pengurus Lengkap Syuriyah. 3. Wakil Rais Aam ditunjuk oleh Rais Aam terpilih setelah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan. BAB XI SYARAT MENJADI PENGURUS Pasal 35 Untuk menjadi pengurus Ranting atau Majelis Wakil . 4.

d. c. Rais Syuriyah dipilih secara langsung oleh Konferensi Wilayah.c. Harian Syuriyah dan Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Wilayah. Pengisian A'wan Ketua Lembaga dan Ketua Lajnah ditetapkan oleh pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. Pasal 38 Pemilihan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa Nadhlatul Ulama: a. Rais Aam terpilih. e. Rais Syuriyah dipilih secara langsung oleh Konferensi Cabang/Cabang Istimewa. Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dapat membentuk tim tertentu untuk menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga dan Lajnah. Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dapat membentuk tim untuk menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga dan Lajnah. Wakil Rais Aam dan Ketua Umum terpilih bertugas melengkapi susunan pengurus : Mustasyar. Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh Konferensi Majelis Wakil Cabang dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rais Syuriyah terpilih setelah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang. Harian Syuriyah dan Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Cabangl Cabang Istimewa. e. Pasal 37 Pemilihan pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama: a. c. e. d. b. d. b. Pengisian A'wan. Ketua Lembaga dan Ketua Lajnah ditetapkan oleh pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. b. dan Ketua Tanfidziyah terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Mustasyar. . Pasal 39 Pemilihan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama: a. Harian Syuriyah dan Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Muktamar. Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih bertugas melengkapi susunan pengurus: Mustasyar. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh Muktamar dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rais Aam terpilih setelah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang. Ketua Lembaga dan Ketua Lajnah ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh Konferensi Wilayah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rais Syuriyah terpilih estela mempertimbangkan aspirasi yang berkembang. Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh Konferensi Cabangl Cabang Istimewa dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rais Syuriyah terpilih setelah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang. Rais Syuriyah. Pengisian A'wan. f. Rais Syuriyah dipilih secara langsung oleh Konferensi Majelis Wakil Cabang. Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dapat membentuk tim tertentu untuk menyusun kelengkapan pengurus Lembaga dan Lajnah.

Rais Syuriyah. dan Ketua Lembaga. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap. serta Ketua Lajnah maka pengisian jabatan tersebul ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. maka Wakil RaisAam menjadi pejabat Rais Aam. Rapat Pengurus Lengkap Syuriyah menetapkan Pejabat Rais Aam. Apabila Rais Aam dan Wakil Rais Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan. Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dapat membentuk tim tertentu untuk menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga. 3. Wakil Bendahara. maka rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah menetapkan Pejabat Ketua Umum. Pasal 42 1. . Katib Aam. 2. Pejabat Rais Aam yang telah ditetapkan menunjuk Pejabat Wakil Rais Aam. Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua Tanfidziyah. Pengisian A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Rais Aam. Apabila terjadi kekosongan jabatan Rais Aam. Pasal 40 Pemilihan Pengurus Ranting Nadhlatul Ulama: a. maka : a. BAB XIII PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU Pasal 41 1. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara. 3. Rais Syuriyah. Bendahara. dan Ketua Tanfidziyah terpilih bertugas melengkapi susunan pengurus : Harian Syuriyah dan Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mid formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Anggota. 4. Apabila terjadi kekosongan jabatan Mustasyar. Pengisian A'wan dan Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian syuriyah dan Tanfidziyah. Apabila Wakil Rais Aam menjadi pejabat Rais Aam. d. Rais Syuriyah. maka pengisian Wakil Rais Aam ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah. maka Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua Tanfidziyah sebagai Pelaksana Tugas Harian. dan A'wan. dan Ketua Tanfidziyah terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus : Mustasyar. d. b. maka pengisian jabatan tersebut ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah.c. e. Rais Syuriyah dipilih secara langsung oleh Musyawarah Anggota. Wakil Sekretaris Jenderal. 5. b. c. maka Rais Aam menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakii Rais Aam. Harian Syuriyah dan Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Majelis Wakil Cabang. Sekretaris Jenderal. Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rais Syuriyah terpilih estela mempertimbangkan aspirasi yang berkembang. Katib. 2.

Lajnah dan Badan Otonom. 3. kecuali Pengurus Cabang Istimewa harus dengan rekomendasi Pengurus Wilayah. Pengurus Lembaga dan Lajnah yang masa jabatannya sudah berakhir. Susunan dan personalia pengurus Wilayah. pimpinan Cabang. Jika pengurus Harian Nahdlatul Ulama mencalonkan diri atau dicalonkan untuk mendapatkan jabatan politik. 3. Lajnah dan Badan Otonom pada semua tingkat kepengurusan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik dan atau Organisasi yang berafiliasi kepadanya. Rais Aam dan Ketua Umum dapat dipilih kembali. 2. tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan yang lain. dan Ranting. 2. (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Organisasi. 4. Rincian aturan pelarangan rangkap jabatan pad a ayat (1 ). Cabang Istimewa. Majelis Wakil Cabang. maka yang bersangkutan harus non aktif sementara hingga penetapan jabatan politik tersebut dinyatakan final dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dapat mengundurkan diri atau diberhentikan dengan hormat. BAB XIV MASA JABATAN Pasal 44 Masa jabatan dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama mengikuti ketentuan Pasal12 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama. 4. dengan tidak mengambil kebijakan yang mendasar. Jabatan pengurus Harian Nahdlatul Ulama. . Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa disahkan oleh Pengurus Besar. BAB XV RANGKAP JABATAN Pasal 45 1. Lembaga. tetap melaksnakan tugasnya sampai dengan terbentuknya kepengurusan yang baru. 2. baik dalam organisasi Nahdlatul Ulama maupun dalam perangkatnya. Jabatan pengurus Harian Nahdlatul Ulama. maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 dan 42 Anggaran Rumah Tangga ini. 1. Lembaga.Pasal 43 Apabila terjadi kekosongan jabatan pada pimpinan Wilayah. Masa jabatan Badan Otonom sesuai dengan ketentuan Badan Otonom yang bersangkutan. Dalam pengesahan susunan dan personalia Pengurus Cabang. BAB XVI PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS Pasal 46 1.

Mustasyar adalah ulama atau tokoh yang telah memberikan dedikasi. Pasal 50 1. 3. 3. pengawas dan penentu kebijakan Nahdlatul Ulama mempunyai tugas dan wewenang: a. Pasal 48 1. Susunan dan p. 6. Pengurus Syuriyah selaku pimpinan tertinggi sebagai pembina. Susunan dan personalia pimpinan Lembaga dan Lajnah tingkat Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan dilaporkan lepada Pimpinan Pusat Lembaga atau Lajnah yang bersangkutan.ersonalia Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang. Susunan dan personalia pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Cabang. pengendali. Selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan harus sudah terselenggara permusyawaratan untuk memilih Pengurus baru. Menentukan arah kebijakan Nahdlatul Ulama dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan Nahdlatul Ulama. terlebih dahulu diberi peringatan tertulis untuk memperbaiki. Pasal 47 1. 5. Pengurus Besar dapat membekukan Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting setelah mendapat rekomendasi dari Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang. Susunan dan personalia pimpinan Lembaga dan Lajnah tingkat pusat ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 4. 2. . Kepengurusan yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus setingkat lebih tinggi dengan tugas mempersiapkan penyelenggaraan permusyawaratan yang akan memilih pengurus baru. Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini didasarkan pada pertimbangan syar'i dan atau ketentuan organisasi.3. Pengurus Besar dapat membekukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang melalui keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Pleno rengurus Besar. 2. 2. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pembekuan dilakukan. 4. pengabdian dan loyalitasnya kepada Nahdlatul Ulama. Mustasyar bertugas memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta atau tidak. Susunan dan personalia pimpinan Lembaga dan Lajnah tingkat Cabang ditetapkan oleh Pengurus Cabangl Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dan dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat Lembaga atau Lajnah yang bersangkutan. BAB XVII TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS Pasal 49 1.

b. Pengurus berhak : a. Memberikan motivasi dan dorongan kepada Lembaga. Menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus Syuriyah tentang pelaksanaan tugasnya. c. 3. c. baik di bidang aqidah. b. 1. . Ketua Umum pengurus Besar. Dalam menggerakkan dan mengelola program. Pengurus berkewajiban : a. Lajnah dan Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya. Pembagian tugas di antara anggota pengurus Syuriah diatur dalam Peraturan Tata Kerja Organisasi Pasal 51 Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar. 4. pengurus Tanfidziyah berwenang membentuk tim kerja tetap atau sementara sesuai kebutuhan. bimbingan dan pembinaan pemahaman. b. Pembagian tugas diantara anggota Pengurus Tanfidziyah diatur dalam Peraturan Tata Kerja Organisasi. c. Membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat Jam'iyah yang berada di bawahnya.b. 2. Ketua Pengurus Cabang. Memberikan saran atau koreksi kepada Pengurus setingkat lebih tinggi dengan tujuan dan cara yang baik. d. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pengurus Syuriyah. d. keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau keputusan pengurus Nahdlatul Ulama yang lebih tinggi. Membuat kebijakan. 2. Mengendalikan. BAB XVIII KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS Pasal 52 1. Ketua pengurus Wilayah. Mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi. Ketua pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ketua pengurus Ranting karena jabatannya berhak menghadiri Rapat Harian dan Rapat Lengkap Pengurus Syuriyah sesuai dengan tingkatannya masingmasing. pengamalan dan pengembangan ajaran Islam berdasar faham Ahlussunnah wal Jamaah. c. Menjaga dan menjalankan amanat organisasi. mengawasi dan memberikan koreksi sesuai dengan pertimbangan syar'i dan ketentuan organisasi. Melaksanakan program Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Memberikan petunjuk. 2. Membatalkan keputusan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dimaksud pad a Pasal19 butir (d)Anggaran Dasar. Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana mempunyai tugas: a. Cabang Istimewa. 5. syari'ah maupun akhlaq/tasawuf.

4. 7. pengurus Cabang/ Cabang Istimewa. sekali dalam 5 (lima) tahun. Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini. 5. PBNU berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Organisasi dalam Muktamar. Pengurus Wilayah. b. Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/ Cabang Istimewa yang sah. 5. keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru. 3. c. b. Muktamar dipimpin oleh pengurus Besar Nahdlatul Ulama. c. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat Susunan Acara Muktamar dan Rancangan Peraturan Tata Tertib Muktamar yang mencakup susunan dan tata cara pemilihan Pengurus. Atas dasar keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar dan rekomendasi Konferensi Besar.BAB XIX PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL Pasal 53 1. 3. Konferensi Besar merupakan instansi permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar dan diadakan oleh Pengurus Besar. Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya ditengah masyarakat. 2. . pengurus Besar Nahdlatul Ulama membentuk Panitia Penyelenggara yang bertanggung jawab kepada pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Muktamar dihadiri oleh : a. Untuk penyelenggaraan Muktamar. Muktamar adalah instansi permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. 4. Penyelesaian masalah-masalah dimaksud butir (a) tak dapat diselesaikan dalam permusyawaratan lain. Pasal 55 1. 2. Konferensi Besar dapat juga diselenggarakan atas permintaan sekurangkurangnya separuh dari jumlah Pengurus Wilayah yang sah. Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan utusan Pengurus Wilayah. dapat diselenggarakan atas permintaan Pengurus Besar Syuriyah dengan ketentuan: a. Diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah nasional atau mengenai keberadaan Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pasal 54 Muktamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal17 ayat (1) butir (b) Anggaran Dasar. 6. diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 6.

3. Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Besar untuk melaksanakan koordinasi atas suatu masalah atau kewajiban organisasi yang mendesak. Konferensi Besardipimpin oleh pengurus Besar. 2. 4. Pasal 57 1. Susunan acara dan peraturan Tata Tertib Konferensi Besar ditetapkan oleh pengurus Besar. Konferensi Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Cabang di daerahnya dan dalam pengambilan keputusan. Konferensi Wilayah membicarakan pertanggung jawaban Pengurus Wilayah. pengasuh Pondok Pesantren dan Tenaga Ahli. dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan utusan pengurus Cabang yang ada di daerahnya. 6. BAB XX PERMUSYAWARATAN TlNGKAT DAERAH Pasal 58 1. . 9. Keputusan-keputusan Muktamar dan tidak mengadakan pemilihan Pengurus. pengurus Wilayah sebagai lembaga dan tiap-tiap Cabang yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara. 4. memilih pengurus Wilayah yang baru dan membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya terutama yang terjadi diwilayah bersangkutan. sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa jabatan kepengurusan untuk membicarakan masalah keagamaan. Pengurus Wilayah membuat Rancangan Tata Tertib Konferensi termasuk di dalamnya tata cara pemilihan pengurus baru sebagaimana dimaksud Pasal (37) Anggaran Rumah Tangga. Konferensi Besar diadakan satu kali dalam tengah masa jabatan pengurus Besar. Anggaran Rumah Tangga. Rapat Koordinasi Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah. Konferensi Wilayah diselenggarakan atas undangan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh jumlah Cabang yang ada di daerahnya. Rapat Koordinasi Nasional dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.7. sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa jabatan. menyusun rencana kerja 5 (lima) tahun. baik dari dalam maupun dari luar Pengurus Nahdlatul Ulama. Konferensi Wilayah diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun. 5. Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar. Musyawarah Alim Ulama yang serupa dapat juga diselenggarakan oleh Wilayah atau Cabang. Pasal 56 1. 3. Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diselenggarakan oleh pengurus Besar Syuriyah. terdiri dari Syuriyah dan Tanfidziyah. 2. Musyawarah tersebut dapat mengundang Alim Ulama. 3. Konferensi Wilayah adalah instansi permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah. 8. 2.

5. menyusun rencana kerja 5 (lima) tahun. membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Pasal 62 1. dihadiri oleh Pengurus Cabang. Pasal 61 1. 4. Musyawarah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang. termasuk tata cara pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga. Musyarawah Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.Pasal 59 1. Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri oleh pengurus Pleno Wilayah dan Pengurus Cabang di daerahnya. mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya di tengah masyarakat. Konferensi Cabang diadakan atas undangan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Majelis Wakil Cabang dan Ranting didaerahnya. 1. terdiri dari Syuriyah dan Tanfidziyah. Dalam Musyawarah Kerja Wilayah tidak diadakan pemilihan Pengurus baru. Konferensi Majelis Wakil Cabang diselenggarakan atas undangan pengurus Majelis Wakil Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Ranting di daerahnya. Pengurus Cabang membuat Rancangan Tata Tertib Konferensi. Pasal 60 Konferensi Cabang adalah instansi permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang. mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya di tengah masyarakat. 2. dihadiri oleh pengurus Majelis Wakil Cabang dan utusan Pengurus Ranting yang ada di daerahnya. terdiri dari Syuriyah dan Tanfidziyah. 2. terutama yang terjadi di Cabang yang bersangkutan. Musyawarah Kerja Cabang dihadiri oleh pengurus Pleno Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang di daerahnya. 2. Musyawarah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah. membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. memilih Pengurus Cabang dan membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya. Musyarawah Kerja Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan. 4. 3. Dalam Musyawarah Kerja Cabang tidak diadakan pemilihan Pengurus baru. 2. 3. utusan Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting yang ada di daerahnya. . Konferensi Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Majelis Wakil Cabang dan Ranting di daerahnya dan dalam pengambilan keputusan. 4. Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah instansi permusyawaratan tertingi ada tingkat Majelis Wakil Cabang. 3. Konferens Cabang membicarakan pertanggungjawaban Pengurus Cabang. Pengurus Cabang sebagai lembaga dan tiap-tiap Majelis Wakil Cabang dan Ranting yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.

Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusankeputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang. I'anah Syahriyah dan I'anah Sanawiyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut: a. 3. terutama yang terjadi di daerahnya sebagaimana dimaksud Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga. Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang. 3. Pasal 63 1.3. Pengurus Majelis Wakil Cabang membuat Rancangan Tata Tertib Konferensi. memilih Pengurus Ranting dan membahas masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya. Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah Ranting di daerahnya. memilih Pengurus Wakil Cabang dan membahas masalah kemasyarakatan pada umumnya. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh Pengurus Pleno Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting di daerahnya. 5. . 2. 2. Musyawarah Anggota adalah sah apabila dihadiri lebih dari separuh anggota Nahdlatul Ulama di Ranting tersebut. Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagai satu kesatuan dan tiap-tiap Ranting yang hadir masing-masing mempunyai 1 (satu) suara. Setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara Musyawarah Anggota membicarakan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting. 4. terutama yang terjadi di daerahnya. 4. BAB XXI KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 65 Uang pangkal. Musyawarah Anggota diselenggarakan atas undangan pengurus Ranting atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota Nahdlatul Ulama di Ranting bersangkutan. termasuk tata cara pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga. 4. Dalam Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang tidak diadakan pemilihan Pengurus baru. Dalam setiap pengambilan keputusan. Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang diselenggarakan oleh pengurus Majelis Wakil Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan. membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. penyusunan rencana kerja untuk masa 5 (lima) tahun. 55% untuk membiayai kegiatan Ranting. mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya di tengah masyarakat. menyusun rencana kerja untuk 5 (lima) tahun. Pasal 64 Musyawarah Anggota adalah instansi permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting yang dihadiri oleh anggota-angota Nahdlatul Ulama di daerah Ranting dan diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun. 1.

Rozy Munir. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 68 1. 10% untuk membiayai kegiatan Wilayah. 2. Lembaga. 4.M. H. Lajnah dan Badan Otonom. Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang kepada Konferensi dilaporkan pula pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Majelis Wakil Cabang. Pasal 67 Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar. Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting kepada Rapat Anggota dilaporkan pula pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Ranting dan Badan Otonom. Lajnah dan Badan Otonom. 20% untuk membiayai kegiatan Majelis Wakil Cabang. Lembaga dan Badan Otonom. c. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2. SE. Ketua ttd Drs H Taufiq R Abdullah Sekretaris Ketua merangkap anggota (PBNU) Anggota (PBNU) Anggota (PBNU) . Pasal 66 1. Taufiq R Abdullah ttd H M Rozy Munir SE MSc Wk. Dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Besar kepada Muktamar dimuat pula pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Pengurus Besar. 15% untuk membiayai kegiatan Cabangl Cabang Istimewa. Lembaga. Ditetetapkan di : Boyolali Pada Tanggal :18 Syawal1425 H 01 Desember 2004 M MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO IX ttd Drs KH A Hafizh Usman Ketua Tim Perumus : KH.. Lajnah dan Badan Otonom. 5. Dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Cabangl Cabang Istimewa kepada Konferensi dilaporkan pula pertanggungjawaban keuangan dan inventaris pengurus Cabangl Cabang Istimewa. Hafizh Utsman H. Lembaga.b. 3. d. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Muktamar. Dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Wilayah kepada Konferensi dilaporkan pula pertanggungjawaban keuangan dan inventaris pengurus Wilayah. MSc Drs. A.

Ahmad Fayumi Drs. Soleh Hayat. S. Syamsuddin Asyrofi M. Koman. Imron Masyhudi Drs. H. Isnadi Nori H.Hum H.pd.i Tedy Suryana Anggota Anggota (PBNU) Anggota (PWNU Jateng) Anggota (PWNU Jatim) Anggota (PCI Saudi Arabia) Anggota (PWNU Sumsel) Anggota (PWNU Papua) (PWNU Kalsel) . SH H. H.Drs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful