Mohamad Fauzi Bin Hassan IPG Kampus Kent

MASA BIL TAJUK TEORI AMALI

1

Muqadimah Ulum Hadis Al-Hadis Hadis Sumber kedua syariat Islam Sejarah al- Hadis

2 jam

-

2

4 jam

-

3

4 jam

-

4

5 jam

-

Pengetahuan Pendahuluan Pembahagian Ulum Hadis : Hadis Riwayah dan Hadis Dirayah Sejarah Perkembangan Ulum Hadis Jenis-jenis Ilmu Hadis

Kemahiran Mengklafikasikan hadishadis

Pengalaman Pengajaran dan Pembelajaran Strategi : Kuliah Munaqasah Forum

Membezakan pembahagian ulum hadis berdasarkan hadis KB: Riwayah dan hadis Banding beza Dirayah Kenal Pasti Klasifikasi Menggalurkan sejarah perkembangan ulum Nilai : hadis Berhati-hati dalam menerima sesuatu hadis Menyenaraikan serta memberi sinopsis jenisMeyakini al hadis jenis ilmu hadis sebagai sumber hukum kedua

Pengetahuan Pendahuluan Pengertian al-Hadis , Assunah, Alkhabar dan al-Athar Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi

Kemahiran Menjelaskan maksud istilah hadis, sunnah, khabar dan Athar Membanding beza hadis qudsi dan hadis nabawi

Pengalaman Pengajaran Pembelajaran Straegi: Penerangan Perbincangan Bengkel

Pengetahuan Kemahiran Pengalaman pengajaran Pembelajaran Strategi: Projek mengumpul maklumat berkaitan tajuk melalui pelbagai sumber termasuk internet Pendahuluan Autoriti Al-Sunnah dan Peranan-peranannya Memperincikan hadis sebagai sumber kedua syariat Islam Menghuraikan perananperanan al-hadis .

kini Menganalisis pandangan dan kemungkinan akan orientalis terhadap datang peranan dan fungsi hadis .Pengetahuan Pengumpulan dan penulisan Hadis Tokoh-tokoh hadis dizaman sahabat dan tabi·in Pandangan Orientalis terhadap al-Hadis Kemahiran Menerangkan sejarah pengumpulan dan penulisan hadis Menyenarai dan memberi sinopsis tokokh-tokoh hadis di zaman sahabat dan Tabi·in Pengalaman Pengajaran Pembelajaran Strategi: Menganalisis hadis dari segi peranan dan kritikan Orientalis terhadap hadis KMD Mengkaji penghayatan hadis di kalangan umat Islam di masa awal.

Š Š Ilmu hadis bermaksud beberapa ilmu berkaitan dengan hadis Perbahasannya berkisar tentang Pengertian Kehujahan sumber ambilan Pembahagian darjat-darjat hadis Faedah-Faedah mempelajarinya .

Š Dari segi Bahasa Beerti baharu lawan kepada perkataan qadim yang beerti sedia ada iaitu al-Quran Bermakna cerita . berita atau perkataan ( Surah al-Nisa· 4:87) Membawa makna mimpi ( Surah yusuf 12:101) .

Takrif ini adalah hampir sama dengan takrif sunnah mengikut ahli hadith . gerak laku dan diamnya sama ada dalam jaga atau tidurnya ƒ Al-Khatib ( Usul al-Hadith: Ulum wa al-Mustalah alHadith) Semua Perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada perkataan. Begitu juga dengan perjalanan hidupnya dalam tempoh sebelum atau sesudah baginda menjadi Rasul. sifat atau akhlaknya. ikrar.Š Istilah ƒ ƒ Ibn Hajar Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Harawi Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkataan. perbuatan. ikrar. perbuatan.

Š Rumusan ƒ Jika ditinjau dari segi pengertian tersebut ternyatalah hadith merupakan sesuatu yang bertitik tolak daripada diri Rasulullah SAW yang berupa kata-kata. tindakannya atau juga ikrarnya untuk dijadikan sebagai sumber hukum atau rujukan .

Š Bahasa ƒ Beerti perjalanan (sirah) sama ada yang baik atau jahat . Sunnah ialah kebiasaan atau amalan Nabi Muhammad SAW yang selalu dilakukan. Lawannya adalah Bida·ah yang beerti sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW . Sekiranya dirujukkan kepada diri Nabi Muhammad SAW.

Sunnah al-Zawa·id iaitu perjalanan hidup yang berupa amalan tambahan bertujuan untuk menyempurnakan atau mengelokkan lagi syiar Islam seperti cara makan. . berpakaian.Š Istilah ƒ Apa-apa yang dihubungkaitkan dengan diri Rasulullah SAW baik yang berupa perintah mahupun larangan atau juga keizinannya yang pernah berlaku sepanjang hidup baginda Pembahagian Sunnah Nabi Muhammad SAW mengikut ulamak usul) ( ƒ Sunnah al-Huda iaitu perjalanan hidup Nabi Muhammmad SAW yang berbentuk ibadat atau syariat yang tidak dilakukan akan merosakkkan sunnah atau syiar Islam seperti ibadah sembahyang jama·ah. azan. duduk dan sebagainya.iqamah dan sebagainya. berjalan.

Š Š Selain membahagikan Sunnah kepada dua bahagian tersebut para ulamak usul juga mengatakan bahawa sunnah ialah apa-apa yang bersumberkan daripada diri Rasululullah berdasarkan dalil-dalil syarak selain daripada aapa yang dibaca dan yang bukan berupa mukjizat ( alquran) sama ada dari segi perkataan. Sunnah ialah apa-apa yang diberi pahala kerana menunaikannya dan tidak mendapat apa-apa sekiranya ditinggalkan . perbuatan dan ikrar yang boleh menjadi hukum atau dalil syarak. Sementara menurut pandangan para ulamak fiqh.

dan juga sama ada ia melibatkan penetapan hukum syarak atau tidak .Š Rumusan ƒ Daripada ketiga-tiga pengertian tersebut ternyata bahawa pengertian yang dibuat oleh ahli hadis dianggap lebih lengkap (komprehensif) dan merangkumi semua aspek yang berhubung dengan diri Rasulullah SAW sama ada dalam tempoh Baginda belum diutus menjadi Rasul atau selepasnya.

Š Ilmu Mustolah Hadis ialah ilmu usul dan kaedah-kaedah untuk mengenali keadaan Sanad dan Matan dimana untuk diterima atau ditolak. . Ilmu Hadis terbagi dua bahagian yaitu: Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah.

Š Ilmu Hadis Riwayah ialah ilmu yang memfokuskan kepada pemindahan kata-kata Nabi s.penjagaan dan penulisannya .a.w. riwayat. perbuatan.

Yang di sebut Riwayat dalam ilmu mustolah ialah: Memindahkan Hadis dan seumpamanya dengan mensanadkan kepada orang yang dinisbatkan kepadanya. syarat-syarat.Š Ilmu Hadis Dirayah ialah ilmu yang membantu kita untuk mengetahui hakikat riwayat. bagian-bagian serta hukum-hukumnya. syaratsyarat perawi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Dapat juga membantu kita mengetahui keadaan perawi. Pemindahan tersebut dilakukan secara riwayat atau khabar dsb .

Š Secara umum sahabat masih banyak yang buta huruf sehingga tidak menuliskan hadits.Period Pertama (Zaman Rasul) Š Para sahabat bergaul dan berinteraksi langsung dengan Nabi. Š Para sahabat lebih concern dengan menghafaz dan mempelajari Al-Qur¶an Š Secara umum Rasulullah saw melarang menuliskan hadits karena takut tercampur baur dengan ayat Al-Qur¶an karena wahyu sedang / masih diturunkan.menuliskan hadits seperti : Abdullah Bin Amr Bin Ash yang mempunyai catatan hadits dan dikenal sebagai ³Shahifah Ash Shadiqah´ juga Jabir Bin Abdullah Al Anshary mempunyai catatan hadits yang dikenal sebagai ³Shahifah Jabir´ Š Pada ketika tertentu orang arab badawi ingin fatwa Nabi dituliskan. sehingga setiap permasalahan atau hukum dapat ditanyakan langsung kepada Nabi. mereka meriwayatkan hadits dengan menghafaz secara lisan. Š Para sahabat yang belum faham tentang suatu hukum mereka saling bertanya kepada yang lebih tahu dan saling mempercayai penuturannya . Š Sebagian kecil sahabat ±yang pandai baca tulis. Š Para sahabat masih disibukkan dengan peperangan penaklukan kabilah-kabilah di seluruh jazirah Arab. maka Nabi meluluskan permintaannya untuk menuliskan hadits untuknya.

Rasyidin) Š Sebagian sahabat tersebar keluar jazirah Arab karena ikut serta dalam jihad penaklukan ke daerah Syam. Persia. sahabat besar keluar kota Madinah tersebar ke Ibukota daerah taklukkan untuk mengajarkan agama Š Khalifah Ali meminta bersumpah orang yang meriwayatkan hadits . Š Khalifah Umar melarang sahabat besar keluar dari kota Madinah dan melarang memperbanyak periwayatan hadits. Š Pada daerah taklukan yang baru masuk Islam.Period Kedua (Masa Khulafa· ar. Mesir. Khalifah Umar menekankan agar mengajarkan AlQur·an terlebih dahulu kepada mereka. Š Setelah Khalifah Umar wafat. Iraq. Š Khalifah Abu Bakar meminta kesaksian minima satu orang bila ada yang meriwayatkan hadits kepadanya.

Abu Hurairah (5347 hadits) Š b. yang banyak meriwayatkan hadits antara lain : Š a. Š Abu Ayyub Al Anshary pergi ke Mesir menemui sahabat Utbah Bin Amir untuk menanyakan hadits. Abdullah Bin Abbas (1660 hadits) Š f. Abdullah Bin Amr Bin Ash . Anas Bin Malik (2236 hadits) Š d. Ummul Mukminin (2210 hadits) Š e. Aisyah. Ibnu Mas·ud Š i. Jabir Bin Abdullah (1540 hadits) Š g. Š Masa ini sahabat besar tidak lagi membatasi diri dalam periwayatan hadits.Period Ketiga Š Para sahabat besar telah berhijrah keluar dari Madinah. Abu Sa·id Al Kudri (1170 hadits) Š h. Š Jabir pergi ke Syam menanyakan hadits kepada sahabat Abdullah Bin Unais Al Anshary. Abdullah Bin Umar (2360 hadits) Š c.

Kelompok yang terbanyak membuat hadits palsu adalah Syiah Rafidah . setelah peristiwa tahkim muncul kelompok kawarij yang memusuhi Ali dan Muawiyah. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali.Š Š Š Š Pada waktu pemerintahan Khalifah Ali. Sejak saat itu mulai bermunculan hadits palsu yang bertujuan mendukung masing-masing kelompoknya. terjadi pemberontakan oleh Muawiyah Bin Abu Sofyan. muncul Syiah yang mendukung Ali dan keturunannya Sementara kelompok jumhur tetap mengakui pemerintahan Bani Umayah.

b.Peperangan dalam penaklukan negeri negeri yang belum Islam dan peperangan antara sesama kaum Muslimin banyak terjadi. tergeraklah hatinya untuk membukukan hadits dengan motif : a. Beliau bimbang ilmu hadits akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. Kemahuan beliau untuk menyaring hadits palsu yang sudah mulai banyak beredar. sehingga tidak ada lagi kebimbangan tercampur dengan hadits bila hadits dibukukan.Š Š Period Keempat (Masa Pembukuan Hadits) Pada waktu Umar Bin Abdul Aziz (Khalifah ke-8 Bani Umayyah) yang naik tahta pada tahun 99 H berkuasa. c. dibimbangkan ulama hadits berkurang karena wafat dalam peperangan-peperangan tersebut . beliau dikenal sebagai orang yang adil dan wara· bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang ke-5.Al-Qur·an sudah dibukukan dalam mushaf. d.

Khalifah Umar Bin Abdul Azis menulis arahan kepada Ibnu Hazm : ´Lihat dan periksalah apa yang dapat diperoleh dari hadits Rasulullah.Š Khalifah Umar mengarahkan kepada Gobenor Madinah Abu Bakar Bin Muhammad Bin ¶Amr Bin Hazm (Ibnu Hazm) untuk mengumpulkan hadits yang ada padanya dan pada tabi·in wanita ¶Amrah Binti ¶Abdur Rahman Bin Sa·ad Bin Zurarah Bin ¶Ades. lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikannya barang rahasia. lalu tulislah karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan meninggalnya ulama dan jangan anda terima selain hadits Rasulullah saw dan hendaklah anda sebarkan ilmu dan mengadakan majlis-majlis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya. murid Aisyah-Ummul Mukminin.µ Š Š Š .

karya Imam Malik Bin Anas (95 H ² 179 H). Ibnu Hazm minta bantuan dan mengarahkan kepada Abu Bakar Muhammad Bin Muslim Bin Ubaidillah Bin Syihab az Zuhry (Ibnu Syihab Az Zuhry)-seorang ulama besar dan mufti Hijaz dan Syam. karya Sufyan Ibn ¶Uyainah (198 H) d. karya imam Abu Hanifah (150 H) e. yang terkenal diantaranya : a.untuk turut membukukan hadits Rasulullah saw. karya imam Syafi·i (204 H) . Setelah itu penulisan hadits pun marak dan dilakukan oleh banyak ulama abad ke-2 H. hadits sirah nabawiyah karya Muhammad Ibn Ishaq (150 H).Al Musnad.Al Musnad.Al Mushannaf. b. Al-Muwaththa·. Al Masghazy wal Siyar.Š Š Berdasarkan arahan resmi Khalifah itu. c.

Penyusunan kitab Sahih Bukhory . Pertengahan abad tiga baru disusun kaedah-kaedah penelitihan kesahihan hadits. dhaif dan maudlu· (palsu). Penyaringan hadits sahih oleh imam ahli hadits Ishaq Bin Rahawaih (guru Imam Bukhary).Š Š Periode kelima (Masa Kodifikasi Hadits) 1. Penyempurnaan kodifikasi ilmu hadits dan kaedahkaedah pengsahihan suatu hadis. Period Penyaringan hadits dari Fatwa-fatwa sahabat (abad ke-III H) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Menyaring hadits nabi dari fatwa-fatwa sahabat nabi Masih tercampur baur hadits sahih.

d. e. yaitu kitab-kitab hadits yang diakui oleh jumhur ulama sebagai kitab-kitab hadits yang paling tinggi mutunya.Š Penyusunan enam kitab induk hadis (kutubus sittah). b. ke enam kuttubus shittah itu adalah : a. f. Sahih Bukhory Sahih Muslim Sunan Abu Dawud Sunan An Nasay Sunan At-Turmudzy Sunan Ibnu Majah . c. sebahagian masih mengandungi hadis dhaif tapi ada yang dijelaskan oleh penulisnya dan dhaifnya pun yang tidak keterlaluan dhaifnya.

-Ulama hadis menyusun kitab-kitab hadis yang bukan termasuk kuttubus shittah .Š 2. -Para ulama hadis mengadakan penelitian hadis hadis yang tercantum pada kitab-kitab hadis. Period menghafal dan meng isnadkan hadits (abad ke-IV H) -Para ulama hadits berlumba-lumba menghafalkan hadits yang sudah tersusun pada kitab-kitab hadis.

Mengumpulkan (jami·) hadis-hadis bukhory-Muslim Mengumpulkan hadits targhib dan tarhib.d 656 H. yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhary dan Muslim atau syarat salah seorangnya yang kebetulan tidak diriwayatkan atau di sahihkan oleh keduanya . Menyusun kitab istikhraj. Menciptakan kamus hadis.Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š 3. yaitu kitab yang hanya menyebut sebahagian hadits kemudian mengumpulkan seluruh sanadnya. Menyusun kitab athraf. Period Klasifikasi dan Sistematik Susunan Kitab-Kitab Hadis (abad ke-V H s. baik sanad kitab maupun sanad dari beberapa kitab. yaitu mengambil sesuatu hadits dari sahih Bukhory Muslim umpamanya. Meringkas (ikhtisar) kitab-kitab hadis. yang lain dari sanad Bukhary atau Muslim karena tidak memperoleh sanad sendiri. lalu meriwayatkannya dengan sanad sendiri. Menyusun kitab istidrak. jatuhnya Baghdad) -Mengklasifikasikan hadis dan menghimpun hadis-hadis yang sejenis Menghuraikan dengan luas (men syarah) kitab-kitab hadis. Memberikan komentar (takhrij) kitab-kitab hadits.

. Membuat kitab-kitab jami· Menyusun kitab-kitab athraf Menyusun kitab-kitab zawaid.Š Š Š Š Š Š Period keenam (dari tahun 656 H ² sekarang) Mulai dari jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan dari Mongol tahun 656 H ² sekarang ini. menyaring dan menyusun kitab kitab takhrij. yaitu mengumpulkan hadits-hadits yang tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnbya kedalam sebuah kitab yang tertentu. Menertibkan.

Istishab. ahli Madinah & uruf) .Š Š Sumber Hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur·an dan yang kedua adalah Hadis Sumber hukum Islam terbahagi kepada dua kategori yang besar : ƒ Sumber yang disepakati ( al-quran. as-sunnah. ijma· & qias) ² ƒ Sumber yang tidak disepakati ( istihsan.masalih mursalah.

.

Menerangkan (bayan) hukum yang disebutkan dalam dalam Al-Qur·an. . Menghapus (nasakh) hukum yang ada di AlQur·an. Melengkapi hukum yang belum ada di AlQur·an. 6. Mentakhsish (meng khususkan) dari ketentuan yang umum dari Al-Qur·an.Š Š Š Š Š Š Memperkuat hukum yang ada di Al-Qur·an. Memperinci hukum yang disebutkan dalam dalam Al-Qur·an.

Barangsiapa yang menulis apa yang diterimanya dari aku selain Al-Qur·an hendaklah memadamkannya tetapi tidak mengapa kamu cukup menyampaikan apa yang kamu dengar dari aku (tanpa menulisnya) dan barangsiapa yang sengaja berdusta ke atas aku maka hendaklah bersedia dengan tempat duduknya di neraka.Š sunnah di zaman rasulullah berperanan sebagai pertunjuk yang diam dan senyap Sabda Rsululullah SAW ´Janganlah kamu menulis sesuatu yang kamu terima daripada aku selain Al-Qur·an. Š .µ (hadith sahih riwayat Muslim).

Š Š Š Š Š dibimbangi akan menyebabkan percampuran di antara Al-Qur·an dan hadith tidaklah ramai para sahabat yang tahu membaca dan menulis percampuran Al-Qur·an akan menyebabkan keaslian kitab Allah tercemar dan bercampur dengan kalam manusia pengumpulan Al-Qur·an itu sendiri sahaja baru bermula pada zaman Abu Bakar As-Sidq atas saranan Umar Ibn Khattab ra dan disempurnakan tugas ini oleh sahabat bernama Zaid Ibn Sabit ra selepas berlakunya peristiwa perang Yamamah pengumpulan semula dan penyelarasan Al-Qur·an di atas mushaf yang satu yang dikenali mushaf usmani pada zaman Khalifah Usman Ibn Affan ra (lihat fathul Bari dan Al-Itqan Fi Ulum Qur·an). .

Š Š pengumpulan hadis itu sendiri pada zaman tabie·en iaitu ketika era Khalifah Umar Ibn Aziz ra dari Bani Umaiyah yang menjadi khalifah selama 2 tahun lebih dari tanggal 99 Hijrah sehingga 101 Hijrah. Arahan pengumpulan hadith dan membukukannya dimulakan oleh beliau kepada Gabenor Madinah pada waktu itu yang bernama Abu Bakr bin Muhamad ibn Amr ibn Hazm (wafat 117 Hijrah) dan turut sama memerintahkannya supaya menuliskan hadith dari seorang tabien wanita yang bernama Amrah Binti Abd Rahman ra dengan katanya : ´Tuliskan kepada aku hadith baginda rasulullah yang ada padamu dan dari hadith riwayat oleh Amrah binti Abd rahman sebab aku takut akan hilang dan hancurnya ilmuµ (riwayat Ad-Darimy). .

Kerana arahan pelaksanaan membukukan hadith itu dilaksanakan oleh Ibn Syihab Az-Zuhri maka disebut bahawa beliaulah yang pertama mengumpulkan hadith secara tersusun .Š Š Š perintah khalifah maka dikumpulkanlah hadith baik yang dipunyai oleh beliau serta dari tabien wanita itu yang banyak meriwayatkan dari ummul Mukminah Aisyah ra serta beliau (ibn hazm) turut juga mengarahkan Ibn Syihab Az-Zuhri seorang ulama besar Hijjaz (wafat 124 Hijrah) untuk membantu pengumpulan hadith rasulullah salallahualaihiwasalam setelah berlakunya zaman fitnah dan pembunuhan. lahirnya Khawarij. Syiah dan beberapa puak sesat yang mendorong para ulamak dan muslihin Islam memikirkan jalan untuk menyelamatkan hadith baginda dengan mengumpulkan hadith yang sahih dan memperkenalkan ilmu isnad atau disebut mustalahah.

Hammad ibn Salamah (176 H) yang mengumpulkan hadith di Basrah Sufyan As-Sauri (116) di Kufah Al-Auzaie (156 H) yang mengumpulkan di Syam .Š Š Š Š Š Pada zaman khalifah Abbasiyah muncullah pula golongan ulama seperti Ibn Juraij (150 H) yang mengumpulkan hadith di Makkah Abu Ishaq (151 H) dan Imam Malik (179 H) yang mengumpulkan hadith di Madinah Ar-Rabi ibn Syabih (160 H) .

AlA·masy (148 H) sewaktu berlakunya fitnah dan pembohongan serta dusta yang berganda kepada sunnah maka berganda dan bergigih jugalah mereka dalam meneliti dan mengetatkan syarat penerimaan hadith dan melakukan penelitian kepada perawi hadith serta sanadnya. . kaedah menerima dan menyampaikan hadithnya. Demikianlah terpeliharanya sunnah dan dijagai serta diwarisi ilmu ketelitian hadith dan sunnah ini oleh para sahabat kepada tabien dan mereka iaitu tabie seperti Said ibn Musayyib ra (93 H) . Amir ibn Syarhabil (104 H). keadaan dan sifat peribadinya.Š Š Š Manakala selain menumpukan pada usaha menghimpunkan hadith para ulama· juga mula meneliti hadith.hadith yang sampai kepada mereka dan perawi-perawi yang meriwayatkan hadith Mereka mula meneliti siapakah perawi hadith. tarikh lahir dan kematiannya. perawi yang meriwayatkan darinya dan yang diriwayatkan olehnya dan pelbagai lagi demi menjaga kesahihan dan kebenaran hadith itu dari kepalsuan. Muhammad ibn Sirin (110 H).

Syu·bah ibn Hajjaj (160 H). . Sufyan Ibn Uyainah (197 H) yang mewarisi ilmu dan menguasai sunnah dari penipuan. Yahya ibn said Al-Qathan (189 H) . Kemudian muncul kurun ketiga iaitu zaman Abu Daud AtThiyalisi (204H) .Š Š Š Dari kalangan tabi· tabien yang berguru kepada tabien seperti Ma·amar ibn Rasyad (153 H). Abu Asim Al-nabil ( 212 H). Yahya ibn Yahya naisaburi (226H) dan Abu Walid At-Tiyalisi (271 H). Malik Ibn Anas ( 179 H) mereka ini merupakan tabi tabien yang menjadi pewaris dari tabien dan menulis serta meneliti ilmu jarah wal ta·dil serta mengkaji hal ehwal rawi dan halnya serta menghukumkan mereka dalam soal penerimaan hadith Kemudian selepas berlalunya mereka maka datanglah generasi Abdullah ibn Mubarak (181 H) . Yazid ibn harun (206 H). Selepas zaman mereka ini maka lahirlah zaman penulisan khusus dalam masalah ilmu rawi dan rijal serta munculnya ilmu jarah wal ta·dil secara terperinci yang mengkhususkan bahagian tertentu dalam ilmu rijal. Sufyan As-Sauri (161H) . Abd Razak ibn Humam ( 211 H).

maudhu· dan mungkar. Sesungguhnya sunnah itu terpelihara sehingga ke hari ini dalam kitab-kitab dan tulisan ulama terdahulu salaf soleh yang sampai kepada kita melalui jalan riwayat dan dipelihara di dalam naskahnaskah maktutokh (tulisan tangan) mereka dan disimpan di muzium-muzium dan perpustakaan seluruh dunia .Š Š Š ilmu sunnah yang berkembang melalui perkembangan zaman dan diwarisi oleh ulama sebelumnya kepada ulama selepasnya menjaga keaslian sunnah rasulullah salallahualaihiwasalam dengan berpandukan kepada ilmu isnad dan riwayat yang dikenali sebagai ilmu rijal atau jarh wal ta·dil yang semua ini dikumpulkan dalam ilmu yang disebut mustalahah hadith Demikianlah sehingga terputusnya mata rantai ilmu ini pada zaman mutakhir ini apabila para ulama sudah tidak mengenal lagi riwayat yang sahih dan dhaif dan mencampur adukkan di antara hadith yang sahih dan tidak sahih dalam penulisan ² penulisan mereka lalu membuat istinbat hukum dan lahirlah fiqih yang pelbagai didasari ta·asub pada mazhab dengan meninggalkan hadith dan sunnah yang sahih dan berpegang kepada hadith dhaif.

b) Mengetahui dan menyelidik sejarah dan tarikh para ulamak hadith. penulisan hadith . penghukuman hadith. c) Melihat dan menyelidik para guru dan murid ulamak hadith. perkembangan hadith zaman berzaman dan mengkaji waktu terputusnya sanad sesuatu hadith dan kaedah penyampaian kitab dan tulisan ulama terdahulu kepada kita. bilangan hadith.Š a) Mempelajari ilmu hadith dan memahiri kaedah para ulama yang berbeza-beza dalam manhaj penerimaan riwayat. jenis dan kedudukan hadithhadith tersebut . perawi yang meriwayatkan dan diriwayatkan darinya. kaedah penyusunan hadith.

hadith dhaif jika mampu dengan jalan riwayat yang lain.Š d) Mengumpulkan hadith-hadith yang banyak masih belum diketahui dalam kitab-kitab yang masih belum dibuka oleh kebanyakkan orang kerana hadith bukan hanya berada dalam ashab sunnah atau sahihan atau musnad sahaja sebaliknya banyak lagi hadith yang belum dijumpai oleh kebanyakan para pelajar hadith. . riwayat dan perawi yang meriwayatkan dan berusaha menjelaskan kedudukan perawi serta kedudukan matan hadith dan mencari kesamaan dalam hadith-hadith yang sudah berada dalam kitab yang mashyur dan berusaha menyingkap kesamaran perawi yang dituduh majhul dan berusaha membersihkan hadith waham. e) Menyemak dan melihat sanad.

. usul. tafsir dan lain-lain kerana ilmu hadith merupakan ilmu dasar yang menjadi tapak kepada keilmuan Islam.Š f) Menyusun dan mengumpulkan hadithhadith yang sahih dalam satu susunan yang memudahkan dan menurut bab dan meneiliti kesalahan cetakan dan kesilapan penulisan dan kecuaian yang berlaku dalam pemindahan hadith. g) Menyebarkan dan mengalakkan pembacaan dan pengajian hadith oleh para pelajar ilmu agama sebagai asas sebelum menguasai ilmu lain seperti fiqh.

keduanya adalah penting untuk menentukan nilaian hadith. iaitu menyebutkan hadith itu kepada orang yang mengatakannya. 'Abdullah bin Mubarak berkata: "Isnad adalah dari urusan agama. dan kalaulah tidak kerana isnad. nescaya berkatalah orang yang mau apa yang ia mau berkata.Š Sanad: ƒ iaitu jalan yang menyampaikan kepada hadith. Sanad dan isnad hampir sama ertinya." Š Isnad: ƒ .

Š Musnad: ƒ Š Matan: ƒ Š Riwayat: ƒ Š .a.w) yang di akhir sanad iaitu memindahkan hadith dari seorang kepada seorang yang lain. yang diriwayatkan dari seorang sahabat atau lebih. dan orang yang memindahkan disebut rawi. iaitu hadith nabi (s.Š Musannid: ƒ iaitu orang yang meriwayatkan hadith dengan isnadnya iaitu kitab yang dikumpulkan hadith di dalamnya.

Š Muhaddis: ƒ Š . umpamanya dikatakan: Akhrajah Al-Bukhari. iaitu orang yang banyak menghafaz hadith serta mengetahui sifat-sifat orang yang meriwayatkan tentang 'adil dan kecacatannya. ertinya: mengeluarkan hadith itu oleh Imam Bukhari. atau menerangkan bahawa hadith itu dipindahkan oleh penyusun dari kitab yang lain.Š Istikhraj dan Ikhraj: ƒ iaitu mengambil sesuatu hadith dari sesuatu kitab. dan mencari sanad yang lain dari sanad penyusun kitab itu. maksudnya ada disebut di dalam Bukhari dan ia memindahkannya ke dalam kitabnya.

Š Hakim: ƒ iaitu orang yang meliputi 'ilmunya dengan urusannya hadith. Š Hujjah: ƒ iaitu orang yang menghafaz sebanyak 300. .Š Hafiz: ƒ iaitu orang yang menghafaz sebanyak 100.000 hadith dengan isnadnya.000 hadith dengan isnadnya.

Pimpinannya. Abdullah Chakrawali dan Khwaja Ahmad Din. Melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan dan dibaca luas.Š Š Para orientalis dan misionaris Yahudi dan Kristian telah menimbulkan kesan yang cukup besar. Mesir. menolak hadits secara keseluruhan. mereka telah berhasil mempengaruhi dan meracuni pemikiran sebagian kalangan Umat Islam. . Pakistan. Lahore dan Amritsar. Pada 1906 sebuah gerakan yang menamakan dirinya Ahl-Qur·an muncul di bahagian barat Punjab. dan Asia Tenggara. muncullah gerakan anti-hadis di India.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful