Mohamad Fauzi Bin Hassan IPG Kampus Kent

MASA BIL TAJUK TEORI AMALI

1

Muqadimah Ulum Hadis Al-Hadis Hadis Sumber kedua syariat Islam Sejarah al- Hadis

2 jam

-

2

4 jam

-

3

4 jam

-

4

5 jam

-

Pengetahuan Pendahuluan Pembahagian Ulum Hadis : Hadis Riwayah dan Hadis Dirayah Sejarah Perkembangan Ulum Hadis Jenis-jenis Ilmu Hadis

Kemahiran Mengklafikasikan hadishadis

Pengalaman Pengajaran dan Pembelajaran Strategi : Kuliah Munaqasah Forum

Membezakan pembahagian ulum hadis berdasarkan hadis KB: Riwayah dan hadis Banding beza Dirayah Kenal Pasti Klasifikasi Menggalurkan sejarah perkembangan ulum Nilai : hadis Berhati-hati dalam menerima sesuatu hadis Menyenaraikan serta memberi sinopsis jenisMeyakini al hadis jenis ilmu hadis sebagai sumber hukum kedua

Pengetahuan Pendahuluan Pengertian al-Hadis , Assunah, Alkhabar dan al-Athar Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi

Kemahiran Menjelaskan maksud istilah hadis, sunnah, khabar dan Athar Membanding beza hadis qudsi dan hadis nabawi

Pengalaman Pengajaran Pembelajaran Straegi: Penerangan Perbincangan Bengkel

Pengetahuan Kemahiran Pengalaman pengajaran Pembelajaran Strategi: Projek mengumpul maklumat berkaitan tajuk melalui pelbagai sumber termasuk internet Pendahuluan Autoriti Al-Sunnah dan Peranan-peranannya Memperincikan hadis sebagai sumber kedua syariat Islam Menghuraikan perananperanan al-hadis .

kini Menganalisis pandangan dan kemungkinan akan orientalis terhadap datang peranan dan fungsi hadis .Pengetahuan Pengumpulan dan penulisan Hadis Tokoh-tokoh hadis dizaman sahabat dan tabi·in Pandangan Orientalis terhadap al-Hadis Kemahiran Menerangkan sejarah pengumpulan dan penulisan hadis Menyenarai dan memberi sinopsis tokokh-tokoh hadis di zaman sahabat dan Tabi·in Pengalaman Pengajaran Pembelajaran Strategi: Menganalisis hadis dari segi peranan dan kritikan Orientalis terhadap hadis KMD Mengkaji penghayatan hadis di kalangan umat Islam di masa awal.

Š Š Ilmu hadis bermaksud beberapa ilmu berkaitan dengan hadis Perbahasannya berkisar tentang Pengertian Kehujahan sumber ambilan Pembahagian darjat-darjat hadis Faedah-Faedah mempelajarinya .

Š Dari segi Bahasa Beerti baharu lawan kepada perkataan qadim yang beerti sedia ada iaitu al-Quran Bermakna cerita . berita atau perkataan ( Surah al-Nisa· 4:87) Membawa makna mimpi ( Surah yusuf 12:101) .

Takrif ini adalah hampir sama dengan takrif sunnah mengikut ahli hadith . perbuatan. ikrar.Š Istilah ƒ ƒ Ibn Hajar Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Harawi Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkataan. perbuatan. sifat atau akhlaknya. ikrar. Begitu juga dengan perjalanan hidupnya dalam tempoh sebelum atau sesudah baginda menjadi Rasul. gerak laku dan diamnya sama ada dalam jaga atau tidurnya ƒ Al-Khatib ( Usul al-Hadith: Ulum wa al-Mustalah alHadith) Semua Perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada perkataan.

Š Rumusan ƒ Jika ditinjau dari segi pengertian tersebut ternyatalah hadith merupakan sesuatu yang bertitik tolak daripada diri Rasulullah SAW yang berupa kata-kata. tindakannya atau juga ikrarnya untuk dijadikan sebagai sumber hukum atau rujukan .

Sekiranya dirujukkan kepada diri Nabi Muhammad SAW. Sunnah ialah kebiasaan atau amalan Nabi Muhammad SAW yang selalu dilakukan.Š Bahasa ƒ Beerti perjalanan (sirah) sama ada yang baik atau jahat . Lawannya adalah Bida·ah yang beerti sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW .

Sunnah al-Zawa·id iaitu perjalanan hidup yang berupa amalan tambahan bertujuan untuk menyempurnakan atau mengelokkan lagi syiar Islam seperti cara makan. berpakaian.Š Istilah ƒ Apa-apa yang dihubungkaitkan dengan diri Rasulullah SAW baik yang berupa perintah mahupun larangan atau juga keizinannya yang pernah berlaku sepanjang hidup baginda Pembahagian Sunnah Nabi Muhammad SAW mengikut ulamak usul) ( ƒ Sunnah al-Huda iaitu perjalanan hidup Nabi Muhammmad SAW yang berbentuk ibadat atau syariat yang tidak dilakukan akan merosakkkan sunnah atau syiar Islam seperti ibadah sembahyang jama·ah. duduk dan sebagainya. berjalan. .iqamah dan sebagainya. azan.

perbuatan dan ikrar yang boleh menjadi hukum atau dalil syarak. Sementara menurut pandangan para ulamak fiqh.Š Š Selain membahagikan Sunnah kepada dua bahagian tersebut para ulamak usul juga mengatakan bahawa sunnah ialah apa-apa yang bersumberkan daripada diri Rasululullah berdasarkan dalil-dalil syarak selain daripada aapa yang dibaca dan yang bukan berupa mukjizat ( alquran) sama ada dari segi perkataan. Sunnah ialah apa-apa yang diberi pahala kerana menunaikannya dan tidak mendapat apa-apa sekiranya ditinggalkan .

Š Rumusan ƒ Daripada ketiga-tiga pengertian tersebut ternyata bahawa pengertian yang dibuat oleh ahli hadis dianggap lebih lengkap (komprehensif) dan merangkumi semua aspek yang berhubung dengan diri Rasulullah SAW sama ada dalam tempoh Baginda belum diutus menjadi Rasul atau selepasnya. dan juga sama ada ia melibatkan penetapan hukum syarak atau tidak .

.Š Ilmu Mustolah Hadis ialah ilmu usul dan kaedah-kaedah untuk mengenali keadaan Sanad dan Matan dimana untuk diterima atau ditolak. Ilmu Hadis terbagi dua bahagian yaitu: Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah.

riwayat.a. perbuatan.penjagaan dan penulisannya .w.Š Ilmu Hadis Riwayah ialah ilmu yang memfokuskan kepada pemindahan kata-kata Nabi s.

Dapat juga membantu kita mengetahui keadaan perawi. syaratsyarat perawi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.Š Ilmu Hadis Dirayah ialah ilmu yang membantu kita untuk mengetahui hakikat riwayat. Yang di sebut Riwayat dalam ilmu mustolah ialah: Memindahkan Hadis dan seumpamanya dengan mensanadkan kepada orang yang dinisbatkan kepadanya. syarat-syarat. bagian-bagian serta hukum-hukumnya. Pemindahan tersebut dilakukan secara riwayat atau khabar dsb .

Š Para sahabat lebih concern dengan menghafaz dan mempelajari Al-Qur¶an Š Secara umum Rasulullah saw melarang menuliskan hadits karena takut tercampur baur dengan ayat Al-Qur¶an karena wahyu sedang / masih diturunkan.menuliskan hadits seperti : Abdullah Bin Amr Bin Ash yang mempunyai catatan hadits dan dikenal sebagai ³Shahifah Ash Shadiqah´ juga Jabir Bin Abdullah Al Anshary mempunyai catatan hadits yang dikenal sebagai ³Shahifah Jabir´ Š Pada ketika tertentu orang arab badawi ingin fatwa Nabi dituliskan. Š Para sahabat yang belum faham tentang suatu hukum mereka saling bertanya kepada yang lebih tahu dan saling mempercayai penuturannya . Š Secara umum sahabat masih banyak yang buta huruf sehingga tidak menuliskan hadits. Š Sebagian kecil sahabat ±yang pandai baca tulis. sehingga setiap permasalahan atau hukum dapat ditanyakan langsung kepada Nabi. maka Nabi meluluskan permintaannya untuk menuliskan hadits untuknya. Š Para sahabat masih disibukkan dengan peperangan penaklukan kabilah-kabilah di seluruh jazirah Arab. mereka meriwayatkan hadits dengan menghafaz secara lisan.Period Pertama (Zaman Rasul) Š Para sahabat bergaul dan berinteraksi langsung dengan Nabi.

Š Pada daerah taklukan yang baru masuk Islam. Iraq.Rasyidin) Š Sebagian sahabat tersebar keluar jazirah Arab karena ikut serta dalam jihad penaklukan ke daerah Syam. Persia. Khalifah Umar menekankan agar mengajarkan AlQur·an terlebih dahulu kepada mereka. sahabat besar keluar kota Madinah tersebar ke Ibukota daerah taklukkan untuk mengajarkan agama Š Khalifah Ali meminta bersumpah orang yang meriwayatkan hadits . Mesir. Š Khalifah Abu Bakar meminta kesaksian minima satu orang bila ada yang meriwayatkan hadits kepadanya. Š Setelah Khalifah Umar wafat.Period Kedua (Masa Khulafa· ar. Š Khalifah Umar melarang sahabat besar keluar dari kota Madinah dan melarang memperbanyak periwayatan hadits.

Abdullah Bin Umar (2360 hadits) Š c. Anas Bin Malik (2236 hadits) Š d. Abu Hurairah (5347 hadits) Š b. Aisyah.Period Ketiga Š Para sahabat besar telah berhijrah keluar dari Madinah. Abdullah Bin Abbas (1660 hadits) Š f. Š Abu Ayyub Al Anshary pergi ke Mesir menemui sahabat Utbah Bin Amir untuk menanyakan hadits. Ibnu Mas·ud Š i. Jabir Bin Abdullah (1540 hadits) Š g. Abu Sa·id Al Kudri (1170 hadits) Š h. Ummul Mukminin (2210 hadits) Š e. Š Masa ini sahabat besar tidak lagi membatasi diri dalam periwayatan hadits. yang banyak meriwayatkan hadits antara lain : Š a. Š Jabir pergi ke Syam menanyakan hadits kepada sahabat Abdullah Bin Unais Al Anshary. Abdullah Bin Amr Bin Ash .

Sejak saat itu mulai bermunculan hadits palsu yang bertujuan mendukung masing-masing kelompoknya. muncul Syiah yang mendukung Ali dan keturunannya Sementara kelompok jumhur tetap mengakui pemerintahan Bani Umayah.Š Š Š Š Pada waktu pemerintahan Khalifah Ali. terjadi pemberontakan oleh Muawiyah Bin Abu Sofyan. setelah peristiwa tahkim muncul kelompok kawarij yang memusuhi Ali dan Muawiyah. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali. Kelompok yang terbanyak membuat hadits palsu adalah Syiah Rafidah .

Beliau bimbang ilmu hadits akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. beliau dikenal sebagai orang yang adil dan wara· bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang ke-5. Kemahuan beliau untuk menyaring hadits palsu yang sudah mulai banyak beredar. d. tergeraklah hatinya untuk membukukan hadits dengan motif : a. dibimbangkan ulama hadits berkurang karena wafat dalam peperangan-peperangan tersebut . b.Al-Qur·an sudah dibukukan dalam mushaf.Peperangan dalam penaklukan negeri negeri yang belum Islam dan peperangan antara sesama kaum Muslimin banyak terjadi. c. sehingga tidak ada lagi kebimbangan tercampur dengan hadits bila hadits dibukukan.Š Š Period Keempat (Masa Pembukuan Hadits) Pada waktu Umar Bin Abdul Aziz (Khalifah ke-8 Bani Umayyah) yang naik tahta pada tahun 99 H berkuasa.

lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikannya barang rahasia.Š Khalifah Umar mengarahkan kepada Gobenor Madinah Abu Bakar Bin Muhammad Bin ¶Amr Bin Hazm (Ibnu Hazm) untuk mengumpulkan hadits yang ada padanya dan pada tabi·in wanita ¶Amrah Binti ¶Abdur Rahman Bin Sa·ad Bin Zurarah Bin ¶Ades. lalu tulislah karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan meninggalnya ulama dan jangan anda terima selain hadits Rasulullah saw dan hendaklah anda sebarkan ilmu dan mengadakan majlis-majlis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya.µ Š Š Š . murid Aisyah-Ummul Mukminin. Khalifah Umar Bin Abdul Azis menulis arahan kepada Ibnu Hazm : ´Lihat dan periksalah apa yang dapat diperoleh dari hadits Rasulullah.

untuk turut membukukan hadits Rasulullah saw. c.Al Mushannaf. karya Imam Malik Bin Anas (95 H ² 179 H). hadits sirah nabawiyah karya Muhammad Ibn Ishaq (150 H). karya imam Syafi·i (204 H) . Al-Muwaththa·. karya imam Abu Hanifah (150 H) e. Setelah itu penulisan hadits pun marak dan dilakukan oleh banyak ulama abad ke-2 H. karya Sufyan Ibn ¶Uyainah (198 H) d. yang terkenal diantaranya : a. Al Masghazy wal Siyar.Al Musnad.Al Musnad.Š Š Berdasarkan arahan resmi Khalifah itu. Ibnu Hazm minta bantuan dan mengarahkan kepada Abu Bakar Muhammad Bin Muslim Bin Ubaidillah Bin Syihab az Zuhry (Ibnu Syihab Az Zuhry)-seorang ulama besar dan mufti Hijaz dan Syam. b.

Penyempurnaan kodifikasi ilmu hadits dan kaedahkaedah pengsahihan suatu hadis. Pertengahan abad tiga baru disusun kaedah-kaedah penelitihan kesahihan hadits. dhaif dan maudlu· (palsu).Š Š Periode kelima (Masa Kodifikasi Hadits) 1. Period Penyaringan hadits dari Fatwa-fatwa sahabat (abad ke-III H) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Menyaring hadits nabi dari fatwa-fatwa sahabat nabi Masih tercampur baur hadits sahih. Penyusunan kitab Sahih Bukhory . Penyaringan hadits sahih oleh imam ahli hadits Ishaq Bin Rahawaih (guru Imam Bukhary).

f. ke enam kuttubus shittah itu adalah : a. d. yaitu kitab-kitab hadits yang diakui oleh jumhur ulama sebagai kitab-kitab hadits yang paling tinggi mutunya. e. c. Sahih Bukhory Sahih Muslim Sunan Abu Dawud Sunan An Nasay Sunan At-Turmudzy Sunan Ibnu Majah . sebahagian masih mengandungi hadis dhaif tapi ada yang dijelaskan oleh penulisnya dan dhaifnya pun yang tidak keterlaluan dhaifnya. b.Š Penyusunan enam kitab induk hadis (kutubus sittah).

-Ulama hadis menyusun kitab-kitab hadis yang bukan termasuk kuttubus shittah . Period menghafal dan meng isnadkan hadits (abad ke-IV H) -Para ulama hadits berlumba-lumba menghafalkan hadits yang sudah tersusun pada kitab-kitab hadis.Š 2. -Para ulama hadis mengadakan penelitian hadis hadis yang tercantum pada kitab-kitab hadis.

jatuhnya Baghdad) -Mengklasifikasikan hadis dan menghimpun hadis-hadis yang sejenis Menghuraikan dengan luas (men syarah) kitab-kitab hadis. Meringkas (ikhtisar) kitab-kitab hadis. yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhary dan Muslim atau syarat salah seorangnya yang kebetulan tidak diriwayatkan atau di sahihkan oleh keduanya .d 656 H. Menyusun kitab istidrak. yaitu kitab yang hanya menyebut sebahagian hadits kemudian mengumpulkan seluruh sanadnya. Mengumpulkan (jami·) hadis-hadis bukhory-Muslim Mengumpulkan hadits targhib dan tarhib. Memberikan komentar (takhrij) kitab-kitab hadits. baik sanad kitab maupun sanad dari beberapa kitab. yang lain dari sanad Bukhary atau Muslim karena tidak memperoleh sanad sendiri. Menyusun kitab istikhraj. yaitu mengambil sesuatu hadits dari sahih Bukhory Muslim umpamanya. Menciptakan kamus hadis.Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š 3. Period Klasifikasi dan Sistematik Susunan Kitab-Kitab Hadis (abad ke-V H s. lalu meriwayatkannya dengan sanad sendiri. Menyusun kitab athraf.

Menertibkan. yaitu mengumpulkan hadits-hadits yang tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnbya kedalam sebuah kitab yang tertentu. . menyaring dan menyusun kitab kitab takhrij. Membuat kitab-kitab jami· Menyusun kitab-kitab athraf Menyusun kitab-kitab zawaid.Š Š Š Š Š Š Period keenam (dari tahun 656 H ² sekarang) Mulai dari jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan dari Mongol tahun 656 H ² sekarang ini.

masalih mursalah. as-sunnah.Š Š Sumber Hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur·an dan yang kedua adalah Hadis Sumber hukum Islam terbahagi kepada dua kategori yang besar : ƒ Sumber yang disepakati ( al-quran. ijma· & qias) ² ƒ Sumber yang tidak disepakati ( istihsan. Istishab. ahli Madinah & uruf) .

.

Menghapus (nasakh) hukum yang ada di AlQur·an.Š Š Š Š Š Š Memperkuat hukum yang ada di Al-Qur·an. Memperinci hukum yang disebutkan dalam dalam Al-Qur·an. . Melengkapi hukum yang belum ada di AlQur·an. Menerangkan (bayan) hukum yang disebutkan dalam dalam Al-Qur·an. Mentakhsish (meng khususkan) dari ketentuan yang umum dari Al-Qur·an. 6.

Š . Barangsiapa yang menulis apa yang diterimanya dari aku selain Al-Qur·an hendaklah memadamkannya tetapi tidak mengapa kamu cukup menyampaikan apa yang kamu dengar dari aku (tanpa menulisnya) dan barangsiapa yang sengaja berdusta ke atas aku maka hendaklah bersedia dengan tempat duduknya di neraka.µ (hadith sahih riwayat Muslim).Š sunnah di zaman rasulullah berperanan sebagai pertunjuk yang diam dan senyap Sabda Rsululullah SAW ´Janganlah kamu menulis sesuatu yang kamu terima daripada aku selain Al-Qur·an.

Š Š Š Š Š dibimbangi akan menyebabkan percampuran di antara Al-Qur·an dan hadith tidaklah ramai para sahabat yang tahu membaca dan menulis percampuran Al-Qur·an akan menyebabkan keaslian kitab Allah tercemar dan bercampur dengan kalam manusia pengumpulan Al-Qur·an itu sendiri sahaja baru bermula pada zaman Abu Bakar As-Sidq atas saranan Umar Ibn Khattab ra dan disempurnakan tugas ini oleh sahabat bernama Zaid Ibn Sabit ra selepas berlakunya peristiwa perang Yamamah pengumpulan semula dan penyelarasan Al-Qur·an di atas mushaf yang satu yang dikenali mushaf usmani pada zaman Khalifah Usman Ibn Affan ra (lihat fathul Bari dan Al-Itqan Fi Ulum Qur·an). .

Arahan pengumpulan hadith dan membukukannya dimulakan oleh beliau kepada Gabenor Madinah pada waktu itu yang bernama Abu Bakr bin Muhamad ibn Amr ibn Hazm (wafat 117 Hijrah) dan turut sama memerintahkannya supaya menuliskan hadith dari seorang tabien wanita yang bernama Amrah Binti Abd Rahman ra dengan katanya : ´Tuliskan kepada aku hadith baginda rasulullah yang ada padamu dan dari hadith riwayat oleh Amrah binti Abd rahman sebab aku takut akan hilang dan hancurnya ilmuµ (riwayat Ad-Darimy). .Š Š pengumpulan hadis itu sendiri pada zaman tabie·en iaitu ketika era Khalifah Umar Ibn Aziz ra dari Bani Umaiyah yang menjadi khalifah selama 2 tahun lebih dari tanggal 99 Hijrah sehingga 101 Hijrah.

Syiah dan beberapa puak sesat yang mendorong para ulamak dan muslihin Islam memikirkan jalan untuk menyelamatkan hadith baginda dengan mengumpulkan hadith yang sahih dan memperkenalkan ilmu isnad atau disebut mustalahah. lahirnya Khawarij. Kerana arahan pelaksanaan membukukan hadith itu dilaksanakan oleh Ibn Syihab Az-Zuhri maka disebut bahawa beliaulah yang pertama mengumpulkan hadith secara tersusun .Š Š Š perintah khalifah maka dikumpulkanlah hadith baik yang dipunyai oleh beliau serta dari tabien wanita itu yang banyak meriwayatkan dari ummul Mukminah Aisyah ra serta beliau (ibn hazm) turut juga mengarahkan Ibn Syihab Az-Zuhri seorang ulama besar Hijjaz (wafat 124 Hijrah) untuk membantu pengumpulan hadith rasulullah salallahualaihiwasalam setelah berlakunya zaman fitnah dan pembunuhan.

Hammad ibn Salamah (176 H) yang mengumpulkan hadith di Basrah Sufyan As-Sauri (116) di Kufah Al-Auzaie (156 H) yang mengumpulkan di Syam .Š Š Š Š Š Pada zaman khalifah Abbasiyah muncullah pula golongan ulama seperti Ibn Juraij (150 H) yang mengumpulkan hadith di Makkah Abu Ishaq (151 H) dan Imam Malik (179 H) yang mengumpulkan hadith di Madinah Ar-Rabi ibn Syabih (160 H) .

AlA·masy (148 H) sewaktu berlakunya fitnah dan pembohongan serta dusta yang berganda kepada sunnah maka berganda dan bergigih jugalah mereka dalam meneliti dan mengetatkan syarat penerimaan hadith dan melakukan penelitian kepada perawi hadith serta sanadnya. kaedah menerima dan menyampaikan hadithnya. Demikianlah terpeliharanya sunnah dan dijagai serta diwarisi ilmu ketelitian hadith dan sunnah ini oleh para sahabat kepada tabien dan mereka iaitu tabie seperti Said ibn Musayyib ra (93 H) . Amir ibn Syarhabil (104 H).Š Š Š Manakala selain menumpukan pada usaha menghimpunkan hadith para ulama· juga mula meneliti hadith. . keadaan dan sifat peribadinya. tarikh lahir dan kematiannya. Muhammad ibn Sirin (110 H). perawi yang meriwayatkan darinya dan yang diriwayatkan olehnya dan pelbagai lagi demi menjaga kesahihan dan kebenaran hadith itu dari kepalsuan.hadith yang sampai kepada mereka dan perawi-perawi yang meriwayatkan hadith Mereka mula meneliti siapakah perawi hadith.

Abd Razak ibn Humam ( 211 H). Abu Asim Al-nabil ( 212 H). Syu·bah ibn Hajjaj (160 H). Yahya ibn said Al-Qathan (189 H) . Sufyan Ibn Uyainah (197 H) yang mewarisi ilmu dan menguasai sunnah dari penipuan. Selepas zaman mereka ini maka lahirlah zaman penulisan khusus dalam masalah ilmu rawi dan rijal serta munculnya ilmu jarah wal ta·dil secara terperinci yang mengkhususkan bahagian tertentu dalam ilmu rijal. Sufyan As-Sauri (161H) . Yazid ibn harun (206 H). Malik Ibn Anas ( 179 H) mereka ini merupakan tabi tabien yang menjadi pewaris dari tabien dan menulis serta meneliti ilmu jarah wal ta·dil serta mengkaji hal ehwal rawi dan halnya serta menghukumkan mereka dalam soal penerimaan hadith Kemudian selepas berlalunya mereka maka datanglah generasi Abdullah ibn Mubarak (181 H) . .Š Š Š Dari kalangan tabi· tabien yang berguru kepada tabien seperti Ma·amar ibn Rasyad (153 H). Yahya ibn Yahya naisaburi (226H) dan Abu Walid At-Tiyalisi (271 H). Kemudian muncul kurun ketiga iaitu zaman Abu Daud AtThiyalisi (204H) .

maudhu· dan mungkar. Sesungguhnya sunnah itu terpelihara sehingga ke hari ini dalam kitab-kitab dan tulisan ulama terdahulu salaf soleh yang sampai kepada kita melalui jalan riwayat dan dipelihara di dalam naskahnaskah maktutokh (tulisan tangan) mereka dan disimpan di muzium-muzium dan perpustakaan seluruh dunia .Š Š Š ilmu sunnah yang berkembang melalui perkembangan zaman dan diwarisi oleh ulama sebelumnya kepada ulama selepasnya menjaga keaslian sunnah rasulullah salallahualaihiwasalam dengan berpandukan kepada ilmu isnad dan riwayat yang dikenali sebagai ilmu rijal atau jarh wal ta·dil yang semua ini dikumpulkan dalam ilmu yang disebut mustalahah hadith Demikianlah sehingga terputusnya mata rantai ilmu ini pada zaman mutakhir ini apabila para ulama sudah tidak mengenal lagi riwayat yang sahih dan dhaif dan mencampur adukkan di antara hadith yang sahih dan tidak sahih dalam penulisan ² penulisan mereka lalu membuat istinbat hukum dan lahirlah fiqih yang pelbagai didasari ta·asub pada mazhab dengan meninggalkan hadith dan sunnah yang sahih dan berpegang kepada hadith dhaif.

jenis dan kedudukan hadithhadith tersebut . c) Melihat dan menyelidik para guru dan murid ulamak hadith. b) Mengetahui dan menyelidik sejarah dan tarikh para ulamak hadith. penulisan hadith . penghukuman hadith. perkembangan hadith zaman berzaman dan mengkaji waktu terputusnya sanad sesuatu hadith dan kaedah penyampaian kitab dan tulisan ulama terdahulu kepada kita. perawi yang meriwayatkan dan diriwayatkan darinya. kaedah penyusunan hadith. bilangan hadith.Š a) Mempelajari ilmu hadith dan memahiri kaedah para ulama yang berbeza-beza dalam manhaj penerimaan riwayat.

riwayat dan perawi yang meriwayatkan dan berusaha menjelaskan kedudukan perawi serta kedudukan matan hadith dan mencari kesamaan dalam hadith-hadith yang sudah berada dalam kitab yang mashyur dan berusaha menyingkap kesamaran perawi yang dituduh majhul dan berusaha membersihkan hadith waham. e) Menyemak dan melihat sanad.Š d) Mengumpulkan hadith-hadith yang banyak masih belum diketahui dalam kitab-kitab yang masih belum dibuka oleh kebanyakkan orang kerana hadith bukan hanya berada dalam ashab sunnah atau sahihan atau musnad sahaja sebaliknya banyak lagi hadith yang belum dijumpai oleh kebanyakan para pelajar hadith. . hadith dhaif jika mampu dengan jalan riwayat yang lain.

tafsir dan lain-lain kerana ilmu hadith merupakan ilmu dasar yang menjadi tapak kepada keilmuan Islam.Š f) Menyusun dan mengumpulkan hadithhadith yang sahih dalam satu susunan yang memudahkan dan menurut bab dan meneiliti kesalahan cetakan dan kesilapan penulisan dan kecuaian yang berlaku dalam pemindahan hadith. usul. . g) Menyebarkan dan mengalakkan pembacaan dan pengajian hadith oleh para pelajar ilmu agama sebagai asas sebelum menguasai ilmu lain seperti fiqh.

'Abdullah bin Mubarak berkata: "Isnad adalah dari urusan agama. iaitu menyebutkan hadith itu kepada orang yang mengatakannya. nescaya berkatalah orang yang mau apa yang ia mau berkata. Sanad dan isnad hampir sama ertinya." Š Isnad: ƒ . keduanya adalah penting untuk menentukan nilaian hadith.Š Sanad: ƒ iaitu jalan yang menyampaikan kepada hadith. dan kalaulah tidak kerana isnad.

a. iaitu hadith nabi (s. Š Musnad: ƒ Š Matan: ƒ Š Riwayat: ƒ Š .Š Musannid: ƒ iaitu orang yang meriwayatkan hadith dengan isnadnya iaitu kitab yang dikumpulkan hadith di dalamnya.w) yang di akhir sanad iaitu memindahkan hadith dari seorang kepada seorang yang lain. dan orang yang memindahkan disebut rawi. yang diriwayatkan dari seorang sahabat atau lebih.

ertinya: mengeluarkan hadith itu oleh Imam Bukhari. dan mencari sanad yang lain dari sanad penyusun kitab itu. Š Muhaddis: ƒ Š . iaitu orang yang banyak menghafaz hadith serta mengetahui sifat-sifat orang yang meriwayatkan tentang 'adil dan kecacatannya.Š Istikhraj dan Ikhraj: ƒ iaitu mengambil sesuatu hadith dari sesuatu kitab. umpamanya dikatakan: Akhrajah Al-Bukhari. maksudnya ada disebut di dalam Bukhari dan ia memindahkannya ke dalam kitabnya. atau menerangkan bahawa hadith itu dipindahkan oleh penyusun dari kitab yang lain.

000 hadith dengan isnadnya.000 hadith dengan isnadnya. Š Hakim: ƒ iaitu orang yang meliputi 'ilmunya dengan urusannya hadith.Š Hafiz: ƒ iaitu orang yang menghafaz sebanyak 100. Š Hujjah: ƒ iaitu orang yang menghafaz sebanyak 300. .

Pada 1906 sebuah gerakan yang menamakan dirinya Ahl-Qur·an muncul di bahagian barat Punjab. Lahore dan Amritsar.Š Š Para orientalis dan misionaris Yahudi dan Kristian telah menimbulkan kesan yang cukup besar. menolak hadits secara keseluruhan. Mesir. Pakistan. muncullah gerakan anti-hadis di India. Melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan dan dibaca luas. Abdullah Chakrawali dan Khwaja Ahmad Din. . Pimpinannya. mereka telah berhasil mempengaruhi dan meracuni pemikiran sebagian kalangan Umat Islam. dan Asia Tenggara.